ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ. 10/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από τα Σηµεία Υποβολής προς τη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.) που τοποθετείται στην Αττική και από την Κ.Μ.Ε.Σ. προς τα Σηµεία Υποβολής» 1

2 Στην Αθήνα σήµερα την , ηµέρα Πέµπτη, µεταξύ αφενός: α) του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που εδρεύει στο Μαρούσι (Κηφισίας 39), νοµίµως εκπροσωπούµενου από τον κο ηµήτριο Κοντό καλούµενο εφεξής διά της συντετµηµένης λέξεως «ΕΟΠΥΥ», χάριν του οποίου καταρτίζεται η παρούσα σύµβαση και αφ ετέρου β) της εταιρείας ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, τηλ , fax: καλούµενη εφεξής «Ανάδοχος», η οποία εκπροσωπείται νόµιµα από τους κ.κ. Γεράσιµο Αγοράνο και Ιωάννη Ντανάκο σύµφωνα µε τα υπ αριθ. 27 (ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ αριθ. πρωτ /2-7) και υπ αριθ. 417 (ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ αριθ. πρωτ /2-7) πρακτικά του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας Έχοντας υπόψη : Α. την κείµενη νοµοθεσία σύµφωνα µε τη οποία διεξήχθη ο διαγωνισµός και ιδιαίτερα: 1.1 Του Ν. 3918/2011 «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α/ ) Του άρθρου 72 του Ν. 3984/2011 «ωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150/Α/ ) Τις διατάξεις του Ν.. 496/74 «Περί Λογιστικού, των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου» (ΦΕΚ Α 204) Του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/95) Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» (ΦΕΚ 150/Α/ ) Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/ ) Του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης» (ΦΕΚ 163/Α/ ) Του Ν. 2668/1998 «Οργάνωση του τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 282/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/ ) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν.4038/2012 και τη ΚΥΑ Π1/2380/2012 σχετικά µε τη λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ Σ) Του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης» (ΦΕΚ 163/Α/ ). 2

3 2. Την υπ αριθ /739/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». (ΦΕΚ 1291/Β/ ). Β. Την µε αριθµ. 87/158/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης που διενεργήθηκε την µε αντικείµενο την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από τα Σηµεία Υποβολής προς τη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.) που τοποθετείται στην Αττική και από την Κ.Μ.Ε.Σ. προς τα Σηµεία Υποβολής συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι : ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, εκτός από τις περιπτώσεις όπου τα συµφραζόµενα απαιτούν διαφορετικά, τις αντίστοιχες έννοιες: ΕΟΠΥΥ: Ο Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, «ΕΟΠΥΥ» που εδρεύει στο Μαρούσι, Κηφισίας 39. ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Η εταιρεία ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ η οποία βάσει της υπ αριθ. 87/158/ απόφασης κατακύρωσης συµβάλλεται µε τον ΕΟΠΥΥ. ΕΡΓΟ: Η σύµφωνα µε τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαµβάνει η Σύµβαση αυτή, παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από τα Σηµεία Υποβολής προς τη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.) που τοποθετείται στην Αττική και από την Κ.Μ.Ε.Σ. προς τα Σηµεία Υποβολής ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η τεχνική και οικονοµική προσφορά του Αναδόχου. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η παρούσα έγγραφη συµφωνία µεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου, µε τα Παραρτήµατα της, όπως αυτή είναι δυνατό να τροποποιηθεί, µεταβληθεί ή συµπληρωθεί. ΤΙΜΗΜΑ: το ποσό των #59.982,50# ευρώ πλέον ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από τα Σηµεία Υποβολής προς τη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.) που τοποθετείται στην Αττική και από την Κ.Μ.Ε.Σ. προς τα Σηµεία Υποβολής. Το πληροφοριακό υλικό (έγγραφα) προς διακίνηση σχετίζεται µε το σύστηµα διαχείρισης συνταγών που εκτελούνται από τα φαρµακεία όλης της χώρας, καθώς και την επεξεργασία των συγκεντρωτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τη διαχείριση των προκαταβολών. Τα έγγραφα, αυτά, κύρια, είναι τα ακόλουθα: Κατάσταση Φαρµακείων ανά Σηµείο Υποβολής (Κατάσταση Παραλαβής) Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Φαρµακείων Συνταγές Φαρµακείων 3

4 Καταστάσεις Οφειλών Φαρµακείων (Αφορούν την Εκκαθάριση) Συγκεντρωτικές Καταστάσεις, ανά Σηµείο Υποβολής, πληρωµής προκαταβολών φαρµακείων (Συνοδευτικές) Ενηµερωτικά Σηµειώµατα Φαρµακοποιών προς Σηµείο Υποβολής ανά µήνα Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Λαθών, ανά Σηµείο Υποβολής και Φαρµακείο, που προκύπτουν από την εκκαθάριση των λογαριασµών (Αναλυτική Κατάσταση Περικοπών από την Εκκαθάριση) Καταστάσεις ιάθεσης Συνταγολογίων Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Συνταγογράφησης Ιατρών Λοιπές καταστάσεις ή έγγραφα. Η λίστα των εντύπων δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, που µπορεί στα πλαίσια του συγκεκριµένου έργου να διακινεί οιοδήποτε άλλο έντυπο. Τα έγγραφα υποβάλλονται από τους φαρµακοποιούς σε ορισµένες ηµεροµηνίες και σε τακτά χρονικά διαστήµατα στα Σηµεία Υποβολής της Αναθέτουσας Αρχής σε όλη την Ελλάδα ή παράγονται στην «Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών» (Κ.Μ.Ε.Σ.), που βρίσκεται στην Αττική. Εκτιµάται ότι η ηµέρα αιχµής της ζήτησης υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από τα Σηµεία Υποβολής προς την Κ.Μ.Ε.Σ. θα είναι η 5 η εργάσιµη ηµέρα κάθε µήνα (εκτός από το σηµείο υποβολής Αθηνών). Τα υλικά αφού συσκευαστούν κατάλληλα, θα µεταφέρονται µε ταχύ και αξιόπιστο τρόπο από και προς την Κ.Μ.Ε.Σ. Εκτιµάται ότι οι ηµέρες αιχµής της ζήτησης υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από την Κ.Μ.Ε.Σ προς τα Σηµεία Υποβολής, θα είναι κατά µέσο όρο το τελευταίο δεκαήµερο του µήνα. Ως Σηµεία Υποβολής ορίζονται είτε τα σηµεία υποβολής της Αναθέτουσας Αρχής τα οποία είναι οι 37 Περιφερειακές ιευθύνσεις του Οργανισµού και οι 15 Φαρµακευτικοί Σύλλογοι ανάλογα µε την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. ιακίνηση από την περιφέρεια προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Λογαριασµών Φαρµακείων Τα διακινούµενα έγγραφα από τα Σηµεία Υποβολής προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Λογαριασµών Φαρµακείων είναι τα ακόλουθα: Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Φαρµακείων (ΣΚΦ) Συνταγές Φαρµακείων Κατάσταση Φαρµακείων ανά Σηµείο Υποβολής (Κατάσταση Παραλαβής) Καταστάσεις Οφειλών Φαρµακείων (Μαζί µε την ΣΚΦ) Καταστάσεις ιάθεσης Συνταγολογίων Λοιπές Καταστάσεις ή έγγραφα. 4

5 Σε κάθε Σηµείο Υποβολής, τα υλικά (έγγραφα, συνταγές) θα συσκευάζονται κατάλληλα σε ειδικά χαρτοκιβώτια (συνταγές) ή ειδικούς φακέλους (µηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις Φαρµακείων). Τα υλικά και εργαλεία συσκευασίας για τις διακινήσεις που γίνονται από το Σηµείο Υποβολής προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (χαρτοκιβώτια, φάκελοι συνταγών, φάκελοι Μηνιαίων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων) θα διατίθενται από τον Ανάδοχο. Επίσης η διαδικασία της συσκευασίας θα εκτελείται από το Προσωπικό του Ανάδοχου (διακοµιστή). Σηµειώνεται ότι, οι φαρµακοποιοί υποβάλλουν τις συνταγές τους στο αρµόδιο Σηµείο Υποβολής σε σφραγισµένους ειδικούς φακέλους το άνοιγµα των οποίων δεν επιτρέπεται έως την παραλαβή τους από την ΚΜΕΣ. Οι ειδικοί φάκελοι (συνταγών συγκεντρωτικών καταστάσεων) θα διατίθενται από τον Ανάδοχο στα Σηµεία υποβολής, σε συµφωνία µε τους Πίνακες 1&2 της παρούσης, κατόπιν συνεννόησης µαζί τους. Επιπλέον, πριν τη µεταφορά των υλικών λαµβάνεται µέριµνα σε κάθε Σηµείο Υποβολής για ξεχωριστή πακετοποίηση των Μηνιαίων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων όλων των φαρµακείων κάθε Σηµείου Υποβολής, καθώς και για την ενιαία πακετοποίηση των συνταγών του κάθε φαρµακείου. Με βάση την παραπάνω οργάνωση θα χρησιµοποιηθούν τριών ειδών συσκευασίες : Α) Κιβώτια που θα περιέχουν φακέλους συνταγών ενός ή το πολύ 12 φαρµακείων. (κιβώτια διαστάσεων 41 cm Χ 36 cm Χ 24 cm) Β) Φάκελοι που θα περιέχουν συνταγές ενός φαρµακείου και εντολές πληρωµής των φαρµακείων που ανήκουν σε µικρά Σηµεία Υποβολής. ( φάκελοι διαστάσεων 44 cm Χ 32 cm). Γ) Φάκελοι που θα περιέχουν τις Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις των φαρµακείων ενός Σηµείου Υποβολής (φάκελοι διαστάσεων 50 cm Χ 40 cm). Τα κιβώτια συσκευασίας θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: ιαστάσεις Ύψος 41 cm Πλάτος 36 cm Μήκος 24 cm Άνοιγµα κιβωτίου στο πάνω µέρος Tυπός συσκευασίας : ΧΑΡΤΟΝΙ 5 ΦΥΛΛΩΝ Εκτύπωση φλεξογραφία 3 χρώµατα Τα φάκελα συσκευασίας συνταγών θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά : ιαστάσεις χωρίς το αυτοκόλλητο µέρος Μήκος 44 cm Πλάτος 32 cm 5

6 Πλάτος αυτοκόλλητης ταινίας : 1-2 cm Άνοιγµα φακέλου στη δεξιά πλευρά Τύπος συσκευασίας: φάκελος σακούλα ασφαλείας ( CO-EX. ) Εκτύπωση φλεξογραφία 3 χρώµατα Προβλεπόµενη χωρητικότητα του φακέλου έως 230 συνταγές Τα φάκελα συσκευασίας Μηνιαίων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά : ιαστάσεις χωρίς το αυτοκόλλητο µέρος Μήκος 50 cm Πλάτος 40 cm Πλάτος αυτοκόλλητης ταινίας: 1-2 cm Άνοιγµα φακέλου στη πάνω πλευρά Τύπος συσκευασίας: φάκελος σακούλα ασφαλείας ( CO-EX. ) Εκτύπωση φλεξογραφία 3 χρώµατα Προβλεπόµενη χωρητικότητα του φακέλου 300 σελ. Α3 Το κάθε κιβώτιο θα περιέχει συνταγές, αντίγραφο τιµολογίου και αντίγραφο συγκεντρωτικής κατάστασης των εξής περιπτώσεων ποσοτήτων φαρµακείων: α) είτε ενός φαρµακείου β) είτε το πολύ δώδεκα φαρµακείων. Σε όλες τις περιπτώσεις εντός των κιβωτίων θα περιλαµβάνονται φάκελοι στους οποίους θα είναι τοποθετηµένες οι συνταγές. Ο φάκελος των συνταγών θα πρέπει να είναι τυποποιηµένος και να αντιστοιχεί στις διαστάσεις του κιβωτίου, µε σκοπό να φαίνονται καθαρά τα στοιχεία αναγνώρισης του περιεχοµένου του. Η βέλτιστη διαστασιολόγηση που επινοήθηκε αντιστοιχεί σε έναν ενιαίο φάκελο ο οποίος θα περιέχει ανώτατο όριο, µέχρι περίπου συνταγές. Τα συσκευασµένα υλικά (έγγραφα) θα πρέπει στη συνέχεια να µεταφέρονται στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών, όπου θα παραδίδονται αφού υπογραφεί το σχετικό συνοδευτικό έγγραφο. Τα Σηµεία Υποβολής κατηγοριοποιούνται ως προς το πλήθος των φαρµακείων που υποστηρίζουν, και ο όγκος των κιβωτίων & των φακέλων θα είναι υψηλότερος στα Σηµεία Υποβολής που διαχειρίζονται µεγαλύτερο πλήθος φαρµακείων. Ειδικότερα ο όγκος των κιβωτίων και του πληροφοριακού υλικού είναι: Για το σηµείο υποβολής Αθηνών η διακίνηση ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ άδειων κιβωτίων και φακέλων προς τον φαρµακευτικό Σύλλογο Αττικής. Η διακίνηση των συνταγών προς την Κ.Μ.Ε.Σ πραγµατοποιείται από τον σύλλογο Αττικής. 6

7 για τα µεγάλα Σηµεία Υποβολής (6), Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, και Λάρισας, µία (1) παραλαβή κάθε µήνα (ήτοι την 5 η εργάσιµη ηµέρα κάθε µήνα), µε δυνατότητα συχνότερης διακίνησης εφ όσον κρίνεται απαραίτητο. για όλα τα υπόλοιπα Σηµεία Υποβολής, µία (1) παραλαβή κάθε µήνα (ήτοι την 5 η εργάσιµη ηµέρα κάθε µήνα). ιευκρινίζεται ότι κάθε παραλαβή είναι δυνατόν να περιέχει περισσότερες από µια αποστολές δηλαδή περισσότερα κιβώτια. Οι συχνότητες διακίνησης του υλικού µπορεί να αναθεωρηθούν είτε µεµονωµένα για κάποια Σηµεία Υποβολής είτε συνολικά. ιακίνηση από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών προς την περιφέρεια Με τον όρο Περιφέρεια αναφερόµαστε στα Σηµεία Υποβολής Ο τύπος των διακινούµενων εγγράφων και η συχνότητα διακίνησης περιγράφονται παρακάτω: Συγκεντρωτικές Καταστάσεις (Συνοδευτικές), ανά Σηµείο Υποβολής, πληρωµής προκαταβολών φαρµακείων: Αφορούν τις προκαταβολές όλων των φαρµακείων που υπάγονται στο συγκεκριµένο Σηµείο Υποβολής. Θα αποστέλλονται µηνιαίως σε όλα τα Σηµεία Υποβολής. Ενηµερωτικά Σηµειώµατα Φαρµακοποιών προς Σηµεία Υποβολής ανά µήνα Ενηµερωτικά σηµειώµατα Συνταγογράφησης Ιατρών: Τα ενηµερωτικά σηµειώµατα Συνταγογράφησης Ιατρών θα στέλνονται στις ιευθύνσεις των Μονάδων Υγείας κάθε µήνα. Στη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών τα υλικά (έγγραφα) εµφακελώνονται και συσκευάζονται σε ειδικούς φακέλους. Τα υλικά και εργαλεία συσκευασίας για τις διακινήσεις που γίνονται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών προς : Σηµεία Υποβολής θα διατίθενται από τον Ανάδοχο. Επίσης η διαδικασία της εµφακέλωσης και της συσκευασίας θα εκτελείται από το προσωπικό του Αναδόχου. ΆΡΘΡΟ 2: ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ Γενικοί κανόνες διακίνησης Όλα τα µεταφερόµενα υλικά είναι αυστηρά εµπιστευτικού περιεχοµένου και ο διακοµιστής οφείλει να λάβει τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή µεταφορά τους. Ως Σηµεία Υποβολής ορίζονται οι 37 Περιφερειακές /νσεις 7

8 του Οργανισµού και οι 15 οι Φαρµακευτικοί Σύλλογοι ανάλογα µε την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Χρόνος Παράδοσης Η παράδοση των κιβωτίων από και προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα ακόλουθα: Για τα Σηµεία Υποβολής εντός της κυρίως ηπειρωτικής χώρας µέσα σε 24 ώρες. Για τα Σηµεία Υποβολής σε αποµακρυσµένες και δύσβατες περιοχές και στη νησιωτική χώρα σε 48 ώρες. Ο ανάδοχος στην προσφορά του της κατέθεσε αναλυτική κατάσταση, στην οποία εµφανίζεται ο χρόνος εντός του οποίου δεσµεύεται να διακινεί το υλικό (από και προς) για κάθε Σηµείο Υποβολής Γεωγραφική κάλυψη Εξαιτίας της φύσης του έργου και της Αναθέτουσας Αρχής, ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ θα πρέπει να παρέχει πανελλαδική γεωγραφική κάλυψη. Στην προσφορά του αναδόχου της αναφέρονται τα σηµεία στα οποία διαθέτει υποκαταστήµατα ή /και συνεργαζόµενα γραφεία, τα οποία εξασφαλίζουν την απαίτηση αυτή. ιαδικασία παράδοσης παραλαβής Ο διακοµιστής (courier) προσέρχεται στο κάθε Σηµείο Υποβολής έχοντας µαζί του τα κατάλληλα υλικά για την συσκευασία του διακινούµενου υλικού. Πριν συσκευάσει το υλικό υποχρεούται για την καταµέτρηση του και την αναγραφή των στοιχείων στις αντίστοιχες ετικέτες. Επίσης ο διακοµιστής ( courier ) συµπληρώνει το αντίστοιχο συνοδευτικό έντυπο της αποστολής µε πλήρη στοιχεία αποστολέα παραλήπτη το οποίο υπογράφεται από τον υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής και κρατάει το αντίστοιχο αντίγραφο. Όταν συσκευάσει το υλικό ο διακοµιστής (courier) η συσκευασία σφραγίζεται µε σφραγίδα του κάθε Σηµείου Υποβολής. Η ύπαρξη της σφραγίδας πιστοποιεί κατά την παράδοση το ακέραιο της αποστολής. Η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής θα προσαρµοστεί βάση των λειτουργικών αναγκών των Σηµείων Υποβολής και της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Συνταγών. Το σχετικό πλαίσιο πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να αντιµετωπίζονται ειδικές ανάγκες και έκτακτες καταστάσεις (π.χ. απόδειξη παραλαβής, επίδοση Σάββατο ή Κυριακή, αναµονή, εκ νέου επίδοση). Η διαδικασία συσκευασίας και παράδοσης για όλες τις αποστολές της ηµέρας, θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός του κανονικού ωραρίου των ηµοσίων Υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εξασφάλιση του ανάλογου προσωπικού ανά Σηµείο Υποβολής έτσι ώστε ο όρος αυτός να µην παραβιάζεται Ο Ανάδοχος στην προσφορά του της περιγράφει αναλυτικά την διαδικασία και τα έγγραφα/ καταστάσεις/ µαγνητικά αρχεία που υποστηρίζουν την διαχείριση των παραδόσεων-αποστολών και στα δύο σηµεία επαφής του (Σηµείο Παράδοσης Προορισµός) µε την Αναθέτουσα Αρχή. Ο ανάδοχος στην προσφορά του της περιγράφει το σύστηµα διαχείρισης της πληροφορίας, το οποίο αποκλείει κάθε πιθανότητα σφάλµατος. 8

9 Ασφάλεια διακίνησης υλικού Λόγω της σηµαντικότητας των υλικών που θα διακινούνται ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια των διακινούµενων προϊόντων. Ο ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας-ζηµιάς -φθοράς υλικού προς µεταφορά και την εξασφάλιση της εµπιστευτικότητας του πληροφοριακού υλικού. Ο ανάδοχος στην προσφορά του της περιγράφει το πλαίσιο ασφάλειας που εφαρµόζει. ΆΡΘΡΟ 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Παρακολούθηση Έργου από την Αναθέτουσα Αρχή Η Αναθέτουσα Αρχή θα δηµιουργήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε) που θα αναλάβει τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου σε συνεργασία µε τα Σηµεία Υποβολής θα ορίσει έναν Υπεύθυνο ανά Σηµείο Υποβολής και έναν στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών ο οποίος θα έχει την ευθύνη για το συντονισµό της διακίνησης των υλικών (έγγραφα). Η παραλαβή του έργου θα γίνει µετά το πέρας του διµήνου από επιτροπή που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Για τις ανάγκες της παραλαβής, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην επιτροπή, µε το τέλος του διµήνου παροχής υπηρεσιών, συγκεντρωτική κατάσταση που θα περιλαµβάνει όλες τις παραδόσεις που έλαβαν χώρα κατά το δίµηνο αναφοράς ανά σηµείο αποστολής. Στη συγκεντρωτική κατάσταση θα περιλαµβάνονται οι ηµεροµηνίες παράδοσης και παραλαβής κατά περίπτωση καθώς και το ονοµατεπώνυµο του κατά περίπτωση παραλήπτη (απαραίτητη ηλεκτρονική αναφορά). Συνοδευτικά ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει αναφορά εργασιών, στην οποία θα περιγράφει, µε τη µορφή έκθεσης πεπραγµένων, τυχόν προβλήµατα που παρουσιάστηκαν καθώς και τον τρόπο επίλυσής τους (καθυστερήσεις παραλαβών, τυχόν απώλειες υλικού κ.λ.π.). Η επιτροπή παραλαβής θα προβαίνει σε δειγµατοληπτική, κατά την κρίση της, επαλήθευση των περιγραφοµένων στη συγκεντρωτική κατάσταση και την αναφορά εργασιών καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνει απαραίτητη για τις ανάγκες του έργου της. Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης κάποιας ή κάποιων επιµέρους παραδόσεων, στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία για την τεκµηρίωση του αιτήµατός του και το αίτηµα εξετάζεται από τον Οργανισµό ο οποίος αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί µετάθεση και πόση, είτε για το µέλλον είτε µε αναδροµική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον ανάδοχο 9

10 Οργάνωση και µεθοδολογία υλοποίησης έργου Ο ανάδοχος ορίζει Υπεύθυνο έργου, τους κ.κ Παναγιώτη Αλεξόπουλο και Εµµανουήλ Κυριακάκη οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την υλοποίηση του έργου και για την ενηµέρωση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει το έργο σύµφωνα µε τον τρόπο που επιτυγχάνεται η συστηµατοποίηση-τυποποίηση των υπηρεσιών του και αναλυτικά παρουσιάζεται στην από Προσφορά του. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΓΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί εµφανίζεται το ενδεικτικό πλήθος των µηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων και κιβωτίων συνταγών ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, προκειµένου να είναι δυνατό να εκτιµηθούν από τους προσφέροντες οι συνολικές απαιτήσεις του έργου. Σηµειώνεται ότι, το µέσο βάρος ανά συνταγή εκτιµάται σε περίπου 2,4 gr. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να διαφοροποιήσει το πλήθος των Υποκαταστηµάτων που αποτελούν σηµεία υποβολής κατά ± 35 %, του αναδόχου υποχρεουµένου στην διεκπεραίωση των σχετικών αναγκών µε τις ίδιες τιµές µονάδας. ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΠΛΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ Περιφερειακή Διεύθυνση Μεσολόγγι - Αιτωλοακαρνανίας / Χαριλάου Τρικούπη & Κύπρου Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Περιφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Τρίπολη - Αρκαδίας , Ελ. Βενιζέλου 4 Τρίπολη Αρκαδίας Περιφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Άρτα - Άρτας Σκουφά 97ΆρταΆρταςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Λεβαδία - Βοιωτίας Σοφοκλέους 40ΛειβαδιάΒοιωτίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Γρεβενά - Γρεβενών Ευαγγελιστρίας 4ΓρεβενάΓρεβενώνΠεριφερειακές Διευθύνσεις

11 Περιφερειακή Διεύθυνση Δράμα - Δράμας Διοικητήριο ΔράμαςΔράμαΔράμαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Χαλκίδα - Εύβοιας / Προμαχώνος & Σ. ΚαπνίσηΧαλκίδαΕύβοιαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Καρπενήσι - Ευρυτανίας Ρήγα Φεραίου & Αθανασίου ΚυριαζήΚαρπενήσιΕυρυτανίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Ζάκυνθος - Ζακύνθου , Τεμπονέρα 24ΖάκυνθοςΖακύνθουΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Ηγουμενίτσα - Θεσπρωτίας , 27663, ης Φεβρουαρίου 21ΗγουμενίτσαΘεσπρωτίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Ιωάννινα - Ιωαννίνων Πυρσινέλλα 4ΙωάννιναΙωαννίνωνΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Καβάλα - Καβάλας , 250, 251, Εθνικής Αντιστάσεως 20ΚαβάλαΚαβάλαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Καρδίτσα - Καρδίτσας Νικ. Πλαστήρα 62ΚαρδίτσαΚαρδίτσαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Καστορια - Καστοριάς Λ. Κύκνων 28 - Αθανασίου ΔιάκουΚαστοριαΚαστοριάςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Κέρκυρα - Κερκύρας , Θεοτόκη 154, 7η ΠάροδοςΚέρκυραΚέρκυραςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Αργοστόλι - Κεφαλληνίας Σταύρου Μεταξά 8ΑργοστόλιΚεφαλληνίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις

12 Περιφερειακή Διεύθυνση Κοζάνη - Κοζάνης Διοικητήριο ΚοζάνηςΚοζάνηΚοζάνηςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Ερμούπολη - Κυκλάδων , Πετρίδη,Πετρίτση,ΠλουτάρχουΕρμούποληΚυκλάδωνΠερι φερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Σπάρτη - Λακωνίας , Λυκούργου ΣπάρτηΛακωνίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Λάρισα - Λάρισας Κύπρου 12ΛάρισαΛάρισαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Αγ. Νικόλαος - Λασιθίου , Λασθένους 15Άγιος ΝικόλαοςΛασιθίουΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Λευκάδα - Λευκάδας , Στράτου Τσέλιου 16ΛευκάδαΛευκάδαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Βόλος - Μαγνησίας Κουντουριώτου 4 & ΘρακώνΒόλοςΜαγνησίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Ξάνθη - Ξάνθης , Μ.Καραολή & ΣμύρνηςΞάνθηΞάνθηςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Έδεσσα - Πέλλας Αγ. Δημητρίου 17ΈδεσσαΠέλλαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Κατερίνη - Πιερίας Βότση 2ΚατερίνηΠιερίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Πρέβεζα - Πρέβεζας Εθνικής Αντίστασης 121ΠρέβεζαΠρέβεζαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις

13 Περιφερειακή Διεύθυνση Ρέθυμνο - Ρεθύμνου , Δημοκρατίας 10ΡέθυμνοΡεθύμνουΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Κομοτηνή - Ροδόπης Χαριλάου Τρικούπη 50ΚομοτηνήΡοδόπηςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμος - Σάμου Θεμ. Σοφούλη & ΓράμμουΣάμοςΣάμουΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Σέρρες - Σερρών Βενιζέλου 26ΣέρρεςΣερρώνΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Τρίκαλα - Τρικάλων Πλούτωνος 8ΤρίκαλαΤρικάλωνΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Λαμία - Φθιώτιδας , Βύρωνος 28ΛαμίαΦθιώτιδαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Φλώρινα - Φλώρινας ης Μαρτίου 9ΦλώριναΦλώριναςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Άμφισσα - Φωκίδας , Ι. Γάτου 38ΆμφισσαΦωκίδαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Χανιά - Χανίων , Μπονιαλή 2ΧανιάΧανίωνΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Χίος - Χίου , , Κουντουριώτου 15ΧίοςΧίουΠεριφερειακές Διευθύνσεις ΣΥΝΟΛΑ

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (Σημείων Υποβολής) Α/Α Δ/ΝΣΗ Τ.Κ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59 &ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 1 ΠΕΙΡΑΙΑ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 30 ΝΑΥΠΛΙΟ 3 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΑΧΑΙΑΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 8 ΑΙΓΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ο.Υ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΦΥΡΟΣ ΡΟΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΕΡΜΑ ΤΡΩΑΔΟΣ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 26 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΕΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΑΚΤΙΒΑΝ 1 ΒΕΡΟΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 13 ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΗΤΡ. ΙΑΚΩΒΟΥ 2 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 70 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 37Α,Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 14

15 ΑΡΘΡΟ 4: ΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια των υπηρεσιών θα είναι για δύο (2) µήνες αρχής γενοµένης από και σε κάθε περίπτωση µέχρι καλύψεως του προβλεποµένου τιµήµατος ποσού #59.982,50# ευρώ πλέον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο εν εξελίξει διεθνής διαγωνισµός για το ίδιο έργο αποδώσει νωρίτερα, η παρούσα σύµβαση παύει να ισχύει. ΑΡΘΡΟ 5: ΤΙΜΗΜΑ Το συνολικό τίµηµα του έργου ανέρχεται στο ποσό των #59.982,50# ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και αναλυτικά: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 1 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Κιβώτιο (Υψος :41 cm, Πλάτος :36 cm, Μήκος :24 cm) Με περιεχόµενο φακέλους συνταγών (44 cm X 32 cm) (1) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ (σε ΕΥΡΩ) ΠΛΗΘΟΣ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (σε ΕΥΡΩ ) 8, ,00 2 Φάκελος Σακούλα Μηναίων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων(50 cm X 40 cm ) (2) 3, ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α ,00 Φ.Π.Α ,93 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,93 Σηµειώσεις Πίνακα : (1 ) Αφορά: την προµήθεια κιβωτίων (41 cm Χ 36 cm Χ 24 cm) την προµήθεια φακέλων σακούλες συνταγών µε διαστάσεις (44 cm X 32 cm). Οι φάκελοι θα αποσταλούν άπαξ στα κατά τόπους Σηµεία Υποβολής την αποστολή των κιβωτίων, στα οποία θα εµπεριέχονται 1-12 φάκελοι συνταγών φαρµακείων, από τα Σηµεία Υποβολής σε όλη τη χώρα προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Αττική). Στην προσφερόµενη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται το κόστος συσκευασίας, την ευθύνη της οποίας έχει ο Ανάδοχος. 15

16 (2) Αφορά την προµήθεια και την αποστολή φακέλων (οι οποίοι θα περιέχουν τις Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ή άλλα έγγραφα) από όλα τα Σηµεία Υποβολής προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Αττική). Στην προσφερόµενη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και το κόστος συσκευασίας, την ευθύνη της οποίας έχει ο Aνάδοχος. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και προκύπτουν από τις αρχικές εκτιµήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, είναι δε πιθανό να παρατηρηθούν αυξοµειώσεις κατά είδος διακινούµενου υλικού, µέσα στα συνολικά πλαίσια του συµβατικού τιµήµατος. Σε κάθε περίπτωση, η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται απολογιστικά, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΟΣ (σε ΕΥΡΩ) ΠΛΗΘΟΣ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙ- ΚΗ ΤΙΜΗ (σε ΕΥΡΩ ) 1 Κιβώτιο (Υψος :41 cm, Πλάτος :36 cm, Μήκος :24 cm) Με περιεχόµενο φακέλους συνταγών (44 cm X 32 cm) 3, ,00 2 Φάκελος Σακούλα Μηνιαίων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων (50 cm X 40 cm ) 0, ,50 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α ,50 Φ.Π.Α ,04 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,54 Αφορά µόνο την αποστολή άδειων κιβωτίων και φακέλων προς το Φαρµακευτικό Σύλλογο Αττικής. Σηµειώσεις Πίνακα 2 : (1) Αφορά: την προµήθεια κιβωτίων (41 cm Χ 36 cm Χ 24 cm) την προµήθεια φακέλων σακούλες συνταγών µε διαστάσεις (44 cm X 32 cm. Οι φάκελοι θα αποσταλούν στο Φαρµακευτικό Σύλλογο Αττικής. (2) Αφορά την προµήθεια και την παράδοση φακέλων (οι οποίοι θα περιέχουν τις Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ή άλλα έγγραφα) προς το Φαρµακευτικό Σύλλογο Αττικής. 16

17 Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και προκύπτουν από τις αρχικές εκτιµήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, είναι δε πιθανό να παρατηρηθούν αυξοµειώσεις κατά είδος διακινούµενου υλικού, µέσα στα συνολικά πλαίσια του συµβατικού τιµήµατος. Σε κάθε περίπτωση, η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται απολογιστικά, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 6: ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται ως εξής: Μετά την υπογραφή της σύµβασης και καθ όλη τη διάρκειά της, ο Ανάδοχος θα εκδώσει στο τέλος του διµήνου παραστατικό που θα αφορά τις αποστολές του συγκεκριµένου διαστήµατος και θα προσκοµίζει παράλληλα κατάσταση στην οποία θα εµφανίζονται όλες οι αποστολές. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία: Επωνυµία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Α.Φ.Μ. : Ο.Υ. : Αµαρουσίου ιεύθυνση : Λ. Κηφισίας 39 Τ.Κ. : Μαρούσι Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται µε χρηµατικό ένταλµα που θα εκδοθεί στο όνοµα του δικαιούχου, κατόπιν υποβολής των νόµιµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιορισµένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος και ύστερα από θεώρηση του από την αρµόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα τιµολόγια θα υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων σε ποσοστό 3,172% (ήτοι 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., µε 2% χαρτόσηµο και 20% ΟΓΑ χαρτοσήµου, 0,10% ως κράτηση υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων συµβάσεων). Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι αµοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για την εργασία του προσωπικού του και των συνεργατών του. Κατά την πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2198/94 όπως ισχύει, παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8%. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωµής. Μετά το τέλος του διµήνου παροχής υπηρεσιών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών οριστικής παραλαβής τους, θα καταβάλλεται στον ανάδοχο το ποσό που δικαιούται, απολογιστικά, για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες. 17

18 ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί µε συνέπεια τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να επιβάλλει ρήτρες ως εξής : Α. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής υλικού του Πίνακα 1 Οικονοµικής Προσφοράς του Παραρτήµατος Β της ιακήρυξης, ρήτρα 200 ΕΥΡΩ αντίστοιχα. Β. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση κιβωτίου ή φακέλου επιβάλλεται ρήτρα 20% επί του κόστους της συγκεκριµένης υπηρεσίας για κάθε 24 ώρες καθυστέρησης. Η ρήτρα εισπράττεται µε παρακράτηση από το συµβατικό αντάλλαγµα του αναδόχου για το δίµηνο µέσα στο οποίο παρουσιάσθηκε το πρόβληµα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί ασφαλισµένα τα κέντρα διανοµής του καθώς και τα µεταφορικά µέσα- αυτοκίνητα που χρησιµοποιεί για τις ανάγκες του έργου, για την κάλυψη των κινδύνων πυρός κλοπής πληµµύρας τροµοκρατικών ενεργειών κ.λ.π. και αποζηµιώνει την Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε τέτοια περίπτωση, σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, χωρίς να δικαιούται την επίκληση ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που εµφανισθούν επανειληµµένα προβλήµατα, χρονικά ή άλλα, στην υλοποίηση του ανατιθέµενου έργου, τα οποία, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, οφείλονται εν όλο ή εν µέρει στην πληµµελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότησης του κατά περίπτωση αρµοδίου οργάνου, δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση, ολική ή µερική, της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών ή / και κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου δεν εφαρµόζονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ΑΡΘΡΟ 8: ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο ανάδοχος ευθύνεται για τα τυχηρά υπό στενή έννοια (απλά ή συνήθη) στην νοµότυπη εκπλήρωση των αναλαµβανοµένων από αυτόν υποχρεώσεων σε εκτέλεση της Σύµβασης. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειµενικά εντός του πεδίου οικονοµικής δραστηριότητας και ελέγχου του ανάδοχου. Ο ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 18

19 είκοσι (20) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα του αναδόχου διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ & ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Ο ανάδοχος θα λάβει κάθε πρόσφορο µέτρο και θα προκαλέσει για την λήψη αντίστοιχων µέτρων εκ µέρους κάθε Υπεργολάβου του υποσχόµενος και εγγυόµενος προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι: Κάθε απασχολούµενος ή καθ οιονδήποτε τρόπο αναµειγνυόµενος άµεσα ή έµµεσα µε το Έργο θα τηρεί την υποχρέωση πίστης και εχεµύθειας προς την Αναθέτουσα Αρχή ως εάν η Αναθέτουσα Αρχή ήταν ο εργοδότης του, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά: εν θα προβαίνει σε ενέργειες που ανάγονται στον κύκλο εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής για λογαριασµό δικό του ή οποιουδήποτε τρίτου. εν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε βλαπτική ενέργεια από πρόθεση ή οποιουδήποτε βαθµού αµέλεια που επενεργεί ή είναι δυνατόν να επενεργήσει στην λειτουργία της Σύµβασης, του Έργου ή στα υλικά ή ηθικά συµφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής. Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέµιτου ανταγωνισµού ούτε θα διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν να περιέλθουν σε γνώση του σχετικά µε το Έργο. Θα κρατεί µυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο κάθε µία και όλες τις πληροφορίες, στοιχεία ή δεδοµένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει ή περιέλθουν σε γνώση του εξ αιτίας ή αφορµής των υπηρεσιών που παρέχει τηρώντας εχεµύθεια και απόρρητο για κάθε τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή δεδοµένο εκτός εάν το άλλο συµβαλλόµενο µέρος ρητά, έγγραφα και ειδικά το επιτρέψει. Θα τηρεί υποχρέωση πίστης και µη κατάχρηση εµπιστοσύνης ιδιαίτερα αν κατέχει διευθυντική ή εµπιστευτική θέση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει αποκατάσταση της βλάβης ή ζηµιάς και την αποζηµίωσή του στρεφόµενο, κατ ενάσκηση διακριτικής του ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζηµίωση. Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή του συναίνεση. 19

20 ΑΡΘΡΟ 10: ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Λόγω ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου δε δηµιουργείται καµιά έννοµη σχέση µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του αναδόχου ή των Υπεργολάβων του που απασχολούνται στο Έργο ούτε και µεταξύ του αναδόχου ή των Υπεργολάβων του και του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ όλη τη Συµβατική ιάρκεια του Έργου και µεριµνά όπως οι Υπεργολάβοι και λοιποί συνεργάτες του να πράξουν το ίδιο. Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του αναδόχου και των Υπεργολάβων του. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλάβει µε τη Σύµβαση σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, της Προσφοράς του, της ιακήρυξης και του νόµου, αλλιώς θα εφαρµοστούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 11: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Κανένας εκ των συµβαλλοµένων δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει ολικά ή µερικά την Σύµβαση ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του προς οιονδήποτε χωρίς την προηγούµενη ρητή έγγραφη συναίνεση του άλλου. Κατ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει το δικαίωµα είσπραξης χρηµατικών ποσών καταβλητέων από την Αναθέτουσα Αρχή µε βάση τους όρους της Σύµβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί στην Ελλάδα. ΑΡΘΡΟ 12: ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ο ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση β) Ο ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής γ) Ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ανάδοχο της εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, της Αναθέτουσας Αρχής δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας 20

21 είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτό) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε την Σύµβαση προς τον ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Για τους πρόσθετους λόγους έκπτωσης του Αναδόχου εκτός των προβλεποµένων στο Π..118/07, εφαρµόζονται οι έννοµες συνέπειες της καταγγελίας κατά τον Αστικό Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύµβαση είναι δυνατό να τροποποιηθεί, εφόσον προκύψουν, εκ µέρους του ΕΟΠΥΥ, ειδικές ανάγκες και συνθήκες που επιβάλλουν προσαρµογή επιµέρους άρθρων, ή τµήµατος του αντικειµένου του έργου, για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών ή επέκτασης του αντικειµένου του έργου, και εφόσον συµφωνήσουν εγγράφως, προς τούτο τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. ΑΡΘΡΟ 14: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά την υπογραφή της Σύµβασης θα προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να διευκολυνθεί το έργο του αναδόχου και θα του παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες, και µέσα για την διεκπεραίωση του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή εφόσον δεν προβεί στις υποχρεώσεις του, διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών του έργου, ανάλογα µε την προκύπτουσα καθυστέρηση. ΑΡΘΡΟ 15: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.. 118/07. ΑΡΘΡΟ 16: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης της Τράπεζας ALPHA BANK ποσού # # ευρώ. 21

22 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την ολοκλήρωση του έργου και την τελευταία, σύµφωνα µε το συµβατικό χρονοδιάγραµµα, οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. ΑΡΘΡΟ 17: ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Η παρούσα Σύµβαση αποτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο σύνολο. Στηρίζεται στα εξής έγγραφα κατά την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: Α. την αριθ. πρωτ.: Ι.Π./Φ306/01/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Β. την από Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου. Γ. τη µε αριθ. 87/158/ απόφαση κατακύρωσης του ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ. και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών ή παραλείψεων. - Η παρούσα Σύµβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε τρία πρωτότυπα. Από τα τρία (3) πρωτότυπα, τα δύο κατατέθηκαν στη ιεύθυνση Προµηθειών του ΕΟΠΥΥ και το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΟΧΟ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΥΤΗΣ ΗΜ. ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΡ. ΑΓΟΡΑΝΟΣ ΙΩΑΝ. ΝΤΑΝΑΚΟΣ 22

ΑΡΙΘ. 23/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘ. 23/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΡΙΘ. 3/05 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς από τα Σημεία Υποβολής προς τη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων με φάρμακα από : 1. Tο Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Καμινίων (Ρέντη) 2. Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Τηλ.:210-6871718 Fax: 210-6871792 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα. Παράδοση και Εγκατάσταση σε όλη την Ελλάδα (ΚΥ και στις ΠΕ.ΔΙ. του ΕΟΠΥΥ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα. Παράδοση και Εγκατάσταση σε όλη την Ελλάδα (ΚΥ και στις ΠΕ.ΔΙ. του ΕΟΠΥΥ) ΠΙΝΑΚΑΣ - 1 Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα 1 2 3 4 4.1 4.2 5 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Δικτυακός Εκτυπωτής Laser A3 (ΤΥΠΟΣ Α) Δικτυακός Εκτυπωτής Laser A4 (ΤΥΠΟΣ Β) Δικτυακός Εκτυπωτής Laser A4 (ΤΥΠΟΣ Γ) Καλώδια δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ. και συµφωνίες: ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ. και συµφωνίες: ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στην Αθήνα σήµερα την 18 η του µήνα Ιουλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 2108202805 802 829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚOY, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/ 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/ 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/ 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ( ΙΧΘΥΟΚΙΒΩΤΙΑ) Στο Μαρούσι σήμερα 27 /02/2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ 27 / 2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ 27 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ 27 / 2015 Στο Μαρούσι σήμερα 25-09-2015 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 Στην Αθήνα σήμερα 11/12/2014, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39,

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 32 / 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 32 / 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 32 / 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Στο Μαρούσι σήμερα 27 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΥΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ Κ.Α. 62.03.002.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / «Προμήθειας εξοπλισμού» Κωδικός MIS

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / «Προμήθειας εξοπλισμού» Κωδικός MIS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / «Προμήθειας εξοπλισμού» για την πράξη «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ-Αθήνας» υποέργο [48] Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα τη ευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310-271783 FAX 2310-279440

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 2-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 33./2013 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΣΑ, ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ FLYERS

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 33./2013 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΣΑ, ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ FLYERS ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 33./2013 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΣΑ, ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ FLYERS Στο Μαρούσι σήμερα 12-09-2013., ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΚ-ΤΧ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75257 +

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE  (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE www.tsmede.gr (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την 30/05/2013, ηµέρα Πέµπτη, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: Α) Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο :

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #..60.000,00..# ΕΥΡΩ ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : Στην Βάρη

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθμ. Πρωτ.:71112/22-6-2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 15:34:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΚΖ465ΦΘΕ-ΞΒΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΙΘ. 39./2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ( ΓΕΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / Τ.Α.Σ. Σύµβαση Λογιστικών Εργασιών ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / Τ.Α.Σ. Σύµβαση Λογιστικών Εργασιών ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΛΑ ΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα