ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ. 10/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από τα Σηµεία Υποβολής προς τη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.) που τοποθετείται στην Αττική και από την Κ.Μ.Ε.Σ. προς τα Σηµεία Υποβολής» 1

2 Στην Αθήνα σήµερα την , ηµέρα Πέµπτη, µεταξύ αφενός: α) του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που εδρεύει στο Μαρούσι (Κηφισίας 39), νοµίµως εκπροσωπούµενου από τον κο ηµήτριο Κοντό καλούµενο εφεξής διά της συντετµηµένης λέξεως «ΕΟΠΥΥ», χάριν του οποίου καταρτίζεται η παρούσα σύµβαση και αφ ετέρου β) της εταιρείας ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, τηλ , fax: καλούµενη εφεξής «Ανάδοχος», η οποία εκπροσωπείται νόµιµα από τους κ.κ. Γεράσιµο Αγοράνο και Ιωάννη Ντανάκο σύµφωνα µε τα υπ αριθ. 27 (ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ αριθ. πρωτ /2-7) και υπ αριθ. 417 (ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ αριθ. πρωτ /2-7) πρακτικά του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας Έχοντας υπόψη : Α. την κείµενη νοµοθεσία σύµφωνα µε τη οποία διεξήχθη ο διαγωνισµός και ιδιαίτερα: 1.1 Του Ν. 3918/2011 «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α/ ) Του άρθρου 72 του Ν. 3984/2011 «ωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150/Α/ ) Τις διατάξεις του Ν.. 496/74 «Περί Λογιστικού, των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου» (ΦΕΚ Α 204) Του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/95) Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» (ΦΕΚ 150/Α/ ) Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/ ) Του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης» (ΦΕΚ 163/Α/ ) Του Ν. 2668/1998 «Οργάνωση του τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 282/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/ ) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν.4038/2012 και τη ΚΥΑ Π1/2380/2012 σχετικά µε τη λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ Σ) Του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης» (ΦΕΚ 163/Α/ ). 2

3 2. Την υπ αριθ /739/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». (ΦΕΚ 1291/Β/ ). Β. Την µε αριθµ. 87/158/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης που διενεργήθηκε την µε αντικείµενο την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από τα Σηµεία Υποβολής προς τη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.) που τοποθετείται στην Αττική και από την Κ.Μ.Ε.Σ. προς τα Σηµεία Υποβολής συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι : ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, εκτός από τις περιπτώσεις όπου τα συµφραζόµενα απαιτούν διαφορετικά, τις αντίστοιχες έννοιες: ΕΟΠΥΥ: Ο Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, «ΕΟΠΥΥ» που εδρεύει στο Μαρούσι, Κηφισίας 39. ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Η εταιρεία ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ η οποία βάσει της υπ αριθ. 87/158/ απόφασης κατακύρωσης συµβάλλεται µε τον ΕΟΠΥΥ. ΕΡΓΟ: Η σύµφωνα µε τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαµβάνει η Σύµβαση αυτή, παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από τα Σηµεία Υποβολής προς τη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.) που τοποθετείται στην Αττική και από την Κ.Μ.Ε.Σ. προς τα Σηµεία Υποβολής ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η τεχνική και οικονοµική προσφορά του Αναδόχου. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η παρούσα έγγραφη συµφωνία µεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου, µε τα Παραρτήµατα της, όπως αυτή είναι δυνατό να τροποποιηθεί, µεταβληθεί ή συµπληρωθεί. ΤΙΜΗΜΑ: το ποσό των #59.982,50# ευρώ πλέον ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από τα Σηµεία Υποβολής προς τη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.) που τοποθετείται στην Αττική και από την Κ.Μ.Ε.Σ. προς τα Σηµεία Υποβολής. Το πληροφοριακό υλικό (έγγραφα) προς διακίνηση σχετίζεται µε το σύστηµα διαχείρισης συνταγών που εκτελούνται από τα φαρµακεία όλης της χώρας, καθώς και την επεξεργασία των συγκεντρωτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τη διαχείριση των προκαταβολών. Τα έγγραφα, αυτά, κύρια, είναι τα ακόλουθα: Κατάσταση Φαρµακείων ανά Σηµείο Υποβολής (Κατάσταση Παραλαβής) Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Φαρµακείων Συνταγές Φαρµακείων 3

4 Καταστάσεις Οφειλών Φαρµακείων (Αφορούν την Εκκαθάριση) Συγκεντρωτικές Καταστάσεις, ανά Σηµείο Υποβολής, πληρωµής προκαταβολών φαρµακείων (Συνοδευτικές) Ενηµερωτικά Σηµειώµατα Φαρµακοποιών προς Σηµείο Υποβολής ανά µήνα Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Λαθών, ανά Σηµείο Υποβολής και Φαρµακείο, που προκύπτουν από την εκκαθάριση των λογαριασµών (Αναλυτική Κατάσταση Περικοπών από την Εκκαθάριση) Καταστάσεις ιάθεσης Συνταγολογίων Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Συνταγογράφησης Ιατρών Λοιπές καταστάσεις ή έγγραφα. Η λίστα των εντύπων δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, που µπορεί στα πλαίσια του συγκεκριµένου έργου να διακινεί οιοδήποτε άλλο έντυπο. Τα έγγραφα υποβάλλονται από τους φαρµακοποιούς σε ορισµένες ηµεροµηνίες και σε τακτά χρονικά διαστήµατα στα Σηµεία Υποβολής της Αναθέτουσας Αρχής σε όλη την Ελλάδα ή παράγονται στην «Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών» (Κ.Μ.Ε.Σ.), που βρίσκεται στην Αττική. Εκτιµάται ότι η ηµέρα αιχµής της ζήτησης υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από τα Σηµεία Υποβολής προς την Κ.Μ.Ε.Σ. θα είναι η 5 η εργάσιµη ηµέρα κάθε µήνα (εκτός από το σηµείο υποβολής Αθηνών). Τα υλικά αφού συσκευαστούν κατάλληλα, θα µεταφέρονται µε ταχύ και αξιόπιστο τρόπο από και προς την Κ.Μ.Ε.Σ. Εκτιµάται ότι οι ηµέρες αιχµής της ζήτησης υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από την Κ.Μ.Ε.Σ προς τα Σηµεία Υποβολής, θα είναι κατά µέσο όρο το τελευταίο δεκαήµερο του µήνα. Ως Σηµεία Υποβολής ορίζονται είτε τα σηµεία υποβολής της Αναθέτουσας Αρχής τα οποία είναι οι 37 Περιφερειακές ιευθύνσεις του Οργανισµού και οι 15 Φαρµακευτικοί Σύλλογοι ανάλογα µε την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. ιακίνηση από την περιφέρεια προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Λογαριασµών Φαρµακείων Τα διακινούµενα έγγραφα από τα Σηµεία Υποβολής προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Λογαριασµών Φαρµακείων είναι τα ακόλουθα: Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Φαρµακείων (ΣΚΦ) Συνταγές Φαρµακείων Κατάσταση Φαρµακείων ανά Σηµείο Υποβολής (Κατάσταση Παραλαβής) Καταστάσεις Οφειλών Φαρµακείων (Μαζί µε την ΣΚΦ) Καταστάσεις ιάθεσης Συνταγολογίων Λοιπές Καταστάσεις ή έγγραφα. 4

5 Σε κάθε Σηµείο Υποβολής, τα υλικά (έγγραφα, συνταγές) θα συσκευάζονται κατάλληλα σε ειδικά χαρτοκιβώτια (συνταγές) ή ειδικούς φακέλους (µηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις Φαρµακείων). Τα υλικά και εργαλεία συσκευασίας για τις διακινήσεις που γίνονται από το Σηµείο Υποβολής προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (χαρτοκιβώτια, φάκελοι συνταγών, φάκελοι Μηνιαίων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων) θα διατίθενται από τον Ανάδοχο. Επίσης η διαδικασία της συσκευασίας θα εκτελείται από το Προσωπικό του Ανάδοχου (διακοµιστή). Σηµειώνεται ότι, οι φαρµακοποιοί υποβάλλουν τις συνταγές τους στο αρµόδιο Σηµείο Υποβολής σε σφραγισµένους ειδικούς φακέλους το άνοιγµα των οποίων δεν επιτρέπεται έως την παραλαβή τους από την ΚΜΕΣ. Οι ειδικοί φάκελοι (συνταγών συγκεντρωτικών καταστάσεων) θα διατίθενται από τον Ανάδοχο στα Σηµεία υποβολής, σε συµφωνία µε τους Πίνακες 1&2 της παρούσης, κατόπιν συνεννόησης µαζί τους. Επιπλέον, πριν τη µεταφορά των υλικών λαµβάνεται µέριµνα σε κάθε Σηµείο Υποβολής για ξεχωριστή πακετοποίηση των Μηνιαίων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων όλων των φαρµακείων κάθε Σηµείου Υποβολής, καθώς και για την ενιαία πακετοποίηση των συνταγών του κάθε φαρµακείου. Με βάση την παραπάνω οργάνωση θα χρησιµοποιηθούν τριών ειδών συσκευασίες : Α) Κιβώτια που θα περιέχουν φακέλους συνταγών ενός ή το πολύ 12 φαρµακείων. (κιβώτια διαστάσεων 41 cm Χ 36 cm Χ 24 cm) Β) Φάκελοι που θα περιέχουν συνταγές ενός φαρµακείου και εντολές πληρωµής των φαρµακείων που ανήκουν σε µικρά Σηµεία Υποβολής. ( φάκελοι διαστάσεων 44 cm Χ 32 cm). Γ) Φάκελοι που θα περιέχουν τις Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις των φαρµακείων ενός Σηµείου Υποβολής (φάκελοι διαστάσεων 50 cm Χ 40 cm). Τα κιβώτια συσκευασίας θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: ιαστάσεις Ύψος 41 cm Πλάτος 36 cm Μήκος 24 cm Άνοιγµα κιβωτίου στο πάνω µέρος Tυπός συσκευασίας : ΧΑΡΤΟΝΙ 5 ΦΥΛΛΩΝ Εκτύπωση φλεξογραφία 3 χρώµατα Τα φάκελα συσκευασίας συνταγών θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά : ιαστάσεις χωρίς το αυτοκόλλητο µέρος Μήκος 44 cm Πλάτος 32 cm 5

6 Πλάτος αυτοκόλλητης ταινίας : 1-2 cm Άνοιγµα φακέλου στη δεξιά πλευρά Τύπος συσκευασίας: φάκελος σακούλα ασφαλείας ( CO-EX. ) Εκτύπωση φλεξογραφία 3 χρώµατα Προβλεπόµενη χωρητικότητα του φακέλου έως 230 συνταγές Τα φάκελα συσκευασίας Μηνιαίων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά : ιαστάσεις χωρίς το αυτοκόλλητο µέρος Μήκος 50 cm Πλάτος 40 cm Πλάτος αυτοκόλλητης ταινίας: 1-2 cm Άνοιγµα φακέλου στη πάνω πλευρά Τύπος συσκευασίας: φάκελος σακούλα ασφαλείας ( CO-EX. ) Εκτύπωση φλεξογραφία 3 χρώµατα Προβλεπόµενη χωρητικότητα του φακέλου 300 σελ. Α3 Το κάθε κιβώτιο θα περιέχει συνταγές, αντίγραφο τιµολογίου και αντίγραφο συγκεντρωτικής κατάστασης των εξής περιπτώσεων ποσοτήτων φαρµακείων: α) είτε ενός φαρµακείου β) είτε το πολύ δώδεκα φαρµακείων. Σε όλες τις περιπτώσεις εντός των κιβωτίων θα περιλαµβάνονται φάκελοι στους οποίους θα είναι τοποθετηµένες οι συνταγές. Ο φάκελος των συνταγών θα πρέπει να είναι τυποποιηµένος και να αντιστοιχεί στις διαστάσεις του κιβωτίου, µε σκοπό να φαίνονται καθαρά τα στοιχεία αναγνώρισης του περιεχοµένου του. Η βέλτιστη διαστασιολόγηση που επινοήθηκε αντιστοιχεί σε έναν ενιαίο φάκελο ο οποίος θα περιέχει ανώτατο όριο, µέχρι περίπου συνταγές. Τα συσκευασµένα υλικά (έγγραφα) θα πρέπει στη συνέχεια να µεταφέρονται στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών, όπου θα παραδίδονται αφού υπογραφεί το σχετικό συνοδευτικό έγγραφο. Τα Σηµεία Υποβολής κατηγοριοποιούνται ως προς το πλήθος των φαρµακείων που υποστηρίζουν, και ο όγκος των κιβωτίων & των φακέλων θα είναι υψηλότερος στα Σηµεία Υποβολής που διαχειρίζονται µεγαλύτερο πλήθος φαρµακείων. Ειδικότερα ο όγκος των κιβωτίων και του πληροφοριακού υλικού είναι: Για το σηµείο υποβολής Αθηνών η διακίνηση ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ άδειων κιβωτίων και φακέλων προς τον φαρµακευτικό Σύλλογο Αττικής. Η διακίνηση των συνταγών προς την Κ.Μ.Ε.Σ πραγµατοποιείται από τον σύλλογο Αττικής. 6

7 για τα µεγάλα Σηµεία Υποβολής (6), Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, και Λάρισας, µία (1) παραλαβή κάθε µήνα (ήτοι την 5 η εργάσιµη ηµέρα κάθε µήνα), µε δυνατότητα συχνότερης διακίνησης εφ όσον κρίνεται απαραίτητο. για όλα τα υπόλοιπα Σηµεία Υποβολής, µία (1) παραλαβή κάθε µήνα (ήτοι την 5 η εργάσιµη ηµέρα κάθε µήνα). ιευκρινίζεται ότι κάθε παραλαβή είναι δυνατόν να περιέχει περισσότερες από µια αποστολές δηλαδή περισσότερα κιβώτια. Οι συχνότητες διακίνησης του υλικού µπορεί να αναθεωρηθούν είτε µεµονωµένα για κάποια Σηµεία Υποβολής είτε συνολικά. ιακίνηση από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών προς την περιφέρεια Με τον όρο Περιφέρεια αναφερόµαστε στα Σηµεία Υποβολής Ο τύπος των διακινούµενων εγγράφων και η συχνότητα διακίνησης περιγράφονται παρακάτω: Συγκεντρωτικές Καταστάσεις (Συνοδευτικές), ανά Σηµείο Υποβολής, πληρωµής προκαταβολών φαρµακείων: Αφορούν τις προκαταβολές όλων των φαρµακείων που υπάγονται στο συγκεκριµένο Σηµείο Υποβολής. Θα αποστέλλονται µηνιαίως σε όλα τα Σηµεία Υποβολής. Ενηµερωτικά Σηµειώµατα Φαρµακοποιών προς Σηµεία Υποβολής ανά µήνα Ενηµερωτικά σηµειώµατα Συνταγογράφησης Ιατρών: Τα ενηµερωτικά σηµειώµατα Συνταγογράφησης Ιατρών θα στέλνονται στις ιευθύνσεις των Μονάδων Υγείας κάθε µήνα. Στη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών τα υλικά (έγγραφα) εµφακελώνονται και συσκευάζονται σε ειδικούς φακέλους. Τα υλικά και εργαλεία συσκευασίας για τις διακινήσεις που γίνονται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών προς : Σηµεία Υποβολής θα διατίθενται από τον Ανάδοχο. Επίσης η διαδικασία της εµφακέλωσης και της συσκευασίας θα εκτελείται από το προσωπικό του Αναδόχου. ΆΡΘΡΟ 2: ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ Γενικοί κανόνες διακίνησης Όλα τα µεταφερόµενα υλικά είναι αυστηρά εµπιστευτικού περιεχοµένου και ο διακοµιστής οφείλει να λάβει τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή µεταφορά τους. Ως Σηµεία Υποβολής ορίζονται οι 37 Περιφερειακές /νσεις 7

8 του Οργανισµού και οι 15 οι Φαρµακευτικοί Σύλλογοι ανάλογα µε την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Χρόνος Παράδοσης Η παράδοση των κιβωτίων από και προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα ακόλουθα: Για τα Σηµεία Υποβολής εντός της κυρίως ηπειρωτικής χώρας µέσα σε 24 ώρες. Για τα Σηµεία Υποβολής σε αποµακρυσµένες και δύσβατες περιοχές και στη νησιωτική χώρα σε 48 ώρες. Ο ανάδοχος στην προσφορά του της κατέθεσε αναλυτική κατάσταση, στην οποία εµφανίζεται ο χρόνος εντός του οποίου δεσµεύεται να διακινεί το υλικό (από και προς) για κάθε Σηµείο Υποβολής Γεωγραφική κάλυψη Εξαιτίας της φύσης του έργου και της Αναθέτουσας Αρχής, ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ θα πρέπει να παρέχει πανελλαδική γεωγραφική κάλυψη. Στην προσφορά του αναδόχου της αναφέρονται τα σηµεία στα οποία διαθέτει υποκαταστήµατα ή /και συνεργαζόµενα γραφεία, τα οποία εξασφαλίζουν την απαίτηση αυτή. ιαδικασία παράδοσης παραλαβής Ο διακοµιστής (courier) προσέρχεται στο κάθε Σηµείο Υποβολής έχοντας µαζί του τα κατάλληλα υλικά για την συσκευασία του διακινούµενου υλικού. Πριν συσκευάσει το υλικό υποχρεούται για την καταµέτρηση του και την αναγραφή των στοιχείων στις αντίστοιχες ετικέτες. Επίσης ο διακοµιστής ( courier ) συµπληρώνει το αντίστοιχο συνοδευτικό έντυπο της αποστολής µε πλήρη στοιχεία αποστολέα παραλήπτη το οποίο υπογράφεται από τον υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής και κρατάει το αντίστοιχο αντίγραφο. Όταν συσκευάσει το υλικό ο διακοµιστής (courier) η συσκευασία σφραγίζεται µε σφραγίδα του κάθε Σηµείου Υποβολής. Η ύπαρξη της σφραγίδας πιστοποιεί κατά την παράδοση το ακέραιο της αποστολής. Η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής θα προσαρµοστεί βάση των λειτουργικών αναγκών των Σηµείων Υποβολής και της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Συνταγών. Το σχετικό πλαίσιο πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να αντιµετωπίζονται ειδικές ανάγκες και έκτακτες καταστάσεις (π.χ. απόδειξη παραλαβής, επίδοση Σάββατο ή Κυριακή, αναµονή, εκ νέου επίδοση). Η διαδικασία συσκευασίας και παράδοσης για όλες τις αποστολές της ηµέρας, θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός του κανονικού ωραρίου των ηµοσίων Υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εξασφάλιση του ανάλογου προσωπικού ανά Σηµείο Υποβολής έτσι ώστε ο όρος αυτός να µην παραβιάζεται Ο Ανάδοχος στην προσφορά του της περιγράφει αναλυτικά την διαδικασία και τα έγγραφα/ καταστάσεις/ µαγνητικά αρχεία που υποστηρίζουν την διαχείριση των παραδόσεων-αποστολών και στα δύο σηµεία επαφής του (Σηµείο Παράδοσης Προορισµός) µε την Αναθέτουσα Αρχή. Ο ανάδοχος στην προσφορά του της περιγράφει το σύστηµα διαχείρισης της πληροφορίας, το οποίο αποκλείει κάθε πιθανότητα σφάλµατος. 8

9 Ασφάλεια διακίνησης υλικού Λόγω της σηµαντικότητας των υλικών που θα διακινούνται ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια των διακινούµενων προϊόντων. Ο ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας-ζηµιάς -φθοράς υλικού προς µεταφορά και την εξασφάλιση της εµπιστευτικότητας του πληροφοριακού υλικού. Ο ανάδοχος στην προσφορά του της περιγράφει το πλαίσιο ασφάλειας που εφαρµόζει. ΆΡΘΡΟ 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Παρακολούθηση Έργου από την Αναθέτουσα Αρχή Η Αναθέτουσα Αρχή θα δηµιουργήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε) που θα αναλάβει τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου σε συνεργασία µε τα Σηµεία Υποβολής θα ορίσει έναν Υπεύθυνο ανά Σηµείο Υποβολής και έναν στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών ο οποίος θα έχει την ευθύνη για το συντονισµό της διακίνησης των υλικών (έγγραφα). Η παραλαβή του έργου θα γίνει µετά το πέρας του διµήνου από επιτροπή που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Για τις ανάγκες της παραλαβής, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην επιτροπή, µε το τέλος του διµήνου παροχής υπηρεσιών, συγκεντρωτική κατάσταση που θα περιλαµβάνει όλες τις παραδόσεις που έλαβαν χώρα κατά το δίµηνο αναφοράς ανά σηµείο αποστολής. Στη συγκεντρωτική κατάσταση θα περιλαµβάνονται οι ηµεροµηνίες παράδοσης και παραλαβής κατά περίπτωση καθώς και το ονοµατεπώνυµο του κατά περίπτωση παραλήπτη (απαραίτητη ηλεκτρονική αναφορά). Συνοδευτικά ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει αναφορά εργασιών, στην οποία θα περιγράφει, µε τη µορφή έκθεσης πεπραγµένων, τυχόν προβλήµατα που παρουσιάστηκαν καθώς και τον τρόπο επίλυσής τους (καθυστερήσεις παραλαβών, τυχόν απώλειες υλικού κ.λ.π.). Η επιτροπή παραλαβής θα προβαίνει σε δειγµατοληπτική, κατά την κρίση της, επαλήθευση των περιγραφοµένων στη συγκεντρωτική κατάσταση και την αναφορά εργασιών καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνει απαραίτητη για τις ανάγκες του έργου της. Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης κάποιας ή κάποιων επιµέρους παραδόσεων, στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία για την τεκµηρίωση του αιτήµατός του και το αίτηµα εξετάζεται από τον Οργανισµό ο οποίος αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί µετάθεση και πόση, είτε για το µέλλον είτε µε αναδροµική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον ανάδοχο 9

10 Οργάνωση και µεθοδολογία υλοποίησης έργου Ο ανάδοχος ορίζει Υπεύθυνο έργου, τους κ.κ Παναγιώτη Αλεξόπουλο και Εµµανουήλ Κυριακάκη οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την υλοποίηση του έργου και για την ενηµέρωση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει το έργο σύµφωνα µε τον τρόπο που επιτυγχάνεται η συστηµατοποίηση-τυποποίηση των υπηρεσιών του και αναλυτικά παρουσιάζεται στην από Προσφορά του. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΓΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί εµφανίζεται το ενδεικτικό πλήθος των µηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων και κιβωτίων συνταγών ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, προκειµένου να είναι δυνατό να εκτιµηθούν από τους προσφέροντες οι συνολικές απαιτήσεις του έργου. Σηµειώνεται ότι, το µέσο βάρος ανά συνταγή εκτιµάται σε περίπου 2,4 gr. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να διαφοροποιήσει το πλήθος των Υποκαταστηµάτων που αποτελούν σηµεία υποβολής κατά ± 35 %, του αναδόχου υποχρεουµένου στην διεκπεραίωση των σχετικών αναγκών µε τις ίδιες τιµές µονάδας. ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΠΛΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ Περιφερειακή Διεύθυνση Μεσολόγγι - Αιτωλοακαρνανίας / Χαριλάου Τρικούπη & Κύπρου Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Περιφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Τρίπολη - Αρκαδίας , Ελ. Βενιζέλου 4 Τρίπολη Αρκαδίας Περιφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Άρτα - Άρτας Σκουφά 97ΆρταΆρταςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Λεβαδία - Βοιωτίας Σοφοκλέους 40ΛειβαδιάΒοιωτίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Γρεβενά - Γρεβενών Ευαγγελιστρίας 4ΓρεβενάΓρεβενώνΠεριφερειακές Διευθύνσεις

11 Περιφερειακή Διεύθυνση Δράμα - Δράμας Διοικητήριο ΔράμαςΔράμαΔράμαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Χαλκίδα - Εύβοιας / Προμαχώνος & Σ. ΚαπνίσηΧαλκίδαΕύβοιαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Καρπενήσι - Ευρυτανίας Ρήγα Φεραίου & Αθανασίου ΚυριαζήΚαρπενήσιΕυρυτανίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Ζάκυνθος - Ζακύνθου , Τεμπονέρα 24ΖάκυνθοςΖακύνθουΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Ηγουμενίτσα - Θεσπρωτίας , 27663, ης Φεβρουαρίου 21ΗγουμενίτσαΘεσπρωτίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Ιωάννινα - Ιωαννίνων Πυρσινέλλα 4ΙωάννιναΙωαννίνωνΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Καβάλα - Καβάλας , 250, 251, Εθνικής Αντιστάσεως 20ΚαβάλαΚαβάλαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Καρδίτσα - Καρδίτσας Νικ. Πλαστήρα 62ΚαρδίτσαΚαρδίτσαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Καστορια - Καστοριάς Λ. Κύκνων 28 - Αθανασίου ΔιάκουΚαστοριαΚαστοριάςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Κέρκυρα - Κερκύρας , Θεοτόκη 154, 7η ΠάροδοςΚέρκυραΚέρκυραςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Αργοστόλι - Κεφαλληνίας Σταύρου Μεταξά 8ΑργοστόλιΚεφαλληνίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις

12 Περιφερειακή Διεύθυνση Κοζάνη - Κοζάνης Διοικητήριο ΚοζάνηςΚοζάνηΚοζάνηςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Ερμούπολη - Κυκλάδων , Πετρίδη,Πετρίτση,ΠλουτάρχουΕρμούποληΚυκλάδωνΠερι φερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Σπάρτη - Λακωνίας , Λυκούργου ΣπάρτηΛακωνίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Λάρισα - Λάρισας Κύπρου 12ΛάρισαΛάρισαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Αγ. Νικόλαος - Λασιθίου , Λασθένους 15Άγιος ΝικόλαοςΛασιθίουΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Λευκάδα - Λευκάδας , Στράτου Τσέλιου 16ΛευκάδαΛευκάδαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Βόλος - Μαγνησίας Κουντουριώτου 4 & ΘρακώνΒόλοςΜαγνησίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Ξάνθη - Ξάνθης , Μ.Καραολή & ΣμύρνηςΞάνθηΞάνθηςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Έδεσσα - Πέλλας Αγ. Δημητρίου 17ΈδεσσαΠέλλαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Κατερίνη - Πιερίας Βότση 2ΚατερίνηΠιερίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Πρέβεζα - Πρέβεζας Εθνικής Αντίστασης 121ΠρέβεζαΠρέβεζαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις

13 Περιφερειακή Διεύθυνση Ρέθυμνο - Ρεθύμνου , Δημοκρατίας 10ΡέθυμνοΡεθύμνουΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Κομοτηνή - Ροδόπης Χαριλάου Τρικούπη 50ΚομοτηνήΡοδόπηςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμος - Σάμου Θεμ. Σοφούλη & ΓράμμουΣάμοςΣάμουΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Σέρρες - Σερρών Βενιζέλου 26ΣέρρεςΣερρώνΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Τρίκαλα - Τρικάλων Πλούτωνος 8ΤρίκαλαΤρικάλωνΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Λαμία - Φθιώτιδας , Βύρωνος 28ΛαμίαΦθιώτιδαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Φλώρινα - Φλώρινας ης Μαρτίου 9ΦλώριναΦλώριναςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Άμφισσα - Φωκίδας , Ι. Γάτου 38ΆμφισσαΦωκίδαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Χανιά - Χανίων , Μπονιαλή 2ΧανιάΧανίωνΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Χίος - Χίου , , Κουντουριώτου 15ΧίοςΧίουΠεριφερειακές Διευθύνσεις ΣΥΝΟΛΑ

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (Σημείων Υποβολής) Α/Α Δ/ΝΣΗ Τ.Κ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59 &ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 1 ΠΕΙΡΑΙΑ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 30 ΝΑΥΠΛΙΟ 3 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΑΧΑΙΑΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 8 ΑΙΓΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ο.Υ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΦΥΡΟΣ ΡΟΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΕΡΜΑ ΤΡΩΑΔΟΣ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 26 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΕΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΑΚΤΙΒΑΝ 1 ΒΕΡΟΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 13 ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΗΤΡ. ΙΑΚΩΒΟΥ 2 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 70 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 37Α,Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 14

15 ΑΡΘΡΟ 4: ΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια των υπηρεσιών θα είναι για δύο (2) µήνες αρχής γενοµένης από και σε κάθε περίπτωση µέχρι καλύψεως του προβλεποµένου τιµήµατος ποσού #59.982,50# ευρώ πλέον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο εν εξελίξει διεθνής διαγωνισµός για το ίδιο έργο αποδώσει νωρίτερα, η παρούσα σύµβαση παύει να ισχύει. ΑΡΘΡΟ 5: ΤΙΜΗΜΑ Το συνολικό τίµηµα του έργου ανέρχεται στο ποσό των #59.982,50# ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και αναλυτικά: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 1 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Κιβώτιο (Υψος :41 cm, Πλάτος :36 cm, Μήκος :24 cm) Με περιεχόµενο φακέλους συνταγών (44 cm X 32 cm) (1) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ (σε ΕΥΡΩ) ΠΛΗΘΟΣ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (σε ΕΥΡΩ ) 8, ,00 2 Φάκελος Σακούλα Μηναίων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων(50 cm X 40 cm ) (2) 3, ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α ,00 Φ.Π.Α ,93 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,93 Σηµειώσεις Πίνακα : (1 ) Αφορά: την προµήθεια κιβωτίων (41 cm Χ 36 cm Χ 24 cm) την προµήθεια φακέλων σακούλες συνταγών µε διαστάσεις (44 cm X 32 cm). Οι φάκελοι θα αποσταλούν άπαξ στα κατά τόπους Σηµεία Υποβολής την αποστολή των κιβωτίων, στα οποία θα εµπεριέχονται 1-12 φάκελοι συνταγών φαρµακείων, από τα Σηµεία Υποβολής σε όλη τη χώρα προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Αττική). Στην προσφερόµενη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται το κόστος συσκευασίας, την ευθύνη της οποίας έχει ο Ανάδοχος. 15

16 (2) Αφορά την προµήθεια και την αποστολή φακέλων (οι οποίοι θα περιέχουν τις Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ή άλλα έγγραφα) από όλα τα Σηµεία Υποβολής προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Αττική). Στην προσφερόµενη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και το κόστος συσκευασίας, την ευθύνη της οποίας έχει ο Aνάδοχος. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και προκύπτουν από τις αρχικές εκτιµήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, είναι δε πιθανό να παρατηρηθούν αυξοµειώσεις κατά είδος διακινούµενου υλικού, µέσα στα συνολικά πλαίσια του συµβατικού τιµήµατος. Σε κάθε περίπτωση, η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται απολογιστικά, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΟΣ (σε ΕΥΡΩ) ΠΛΗΘΟΣ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙ- ΚΗ ΤΙΜΗ (σε ΕΥΡΩ ) 1 Κιβώτιο (Υψος :41 cm, Πλάτος :36 cm, Μήκος :24 cm) Με περιεχόµενο φακέλους συνταγών (44 cm X 32 cm) 3, ,00 2 Φάκελος Σακούλα Μηνιαίων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων (50 cm X 40 cm ) 0, ,50 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α ,50 Φ.Π.Α ,04 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,54 Αφορά µόνο την αποστολή άδειων κιβωτίων και φακέλων προς το Φαρµακευτικό Σύλλογο Αττικής. Σηµειώσεις Πίνακα 2 : (1) Αφορά: την προµήθεια κιβωτίων (41 cm Χ 36 cm Χ 24 cm) την προµήθεια φακέλων σακούλες συνταγών µε διαστάσεις (44 cm X 32 cm. Οι φάκελοι θα αποσταλούν στο Φαρµακευτικό Σύλλογο Αττικής. (2) Αφορά την προµήθεια και την παράδοση φακέλων (οι οποίοι θα περιέχουν τις Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ή άλλα έγγραφα) προς το Φαρµακευτικό Σύλλογο Αττικής. 16

17 Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και προκύπτουν από τις αρχικές εκτιµήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, είναι δε πιθανό να παρατηρηθούν αυξοµειώσεις κατά είδος διακινούµενου υλικού, µέσα στα συνολικά πλαίσια του συµβατικού τιµήµατος. Σε κάθε περίπτωση, η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται απολογιστικά, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 6: ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται ως εξής: Μετά την υπογραφή της σύµβασης και καθ όλη τη διάρκειά της, ο Ανάδοχος θα εκδώσει στο τέλος του διµήνου παραστατικό που θα αφορά τις αποστολές του συγκεκριµένου διαστήµατος και θα προσκοµίζει παράλληλα κατάσταση στην οποία θα εµφανίζονται όλες οι αποστολές. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία: Επωνυµία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Α.Φ.Μ. : Ο.Υ. : Αµαρουσίου ιεύθυνση : Λ. Κηφισίας 39 Τ.Κ. : Μαρούσι Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται µε χρηµατικό ένταλµα που θα εκδοθεί στο όνοµα του δικαιούχου, κατόπιν υποβολής των νόµιµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιορισµένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος και ύστερα από θεώρηση του από την αρµόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα τιµολόγια θα υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων σε ποσοστό 3,172% (ήτοι 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., µε 2% χαρτόσηµο και 20% ΟΓΑ χαρτοσήµου, 0,10% ως κράτηση υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων συµβάσεων). Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι αµοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για την εργασία του προσωπικού του και των συνεργατών του. Κατά την πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2198/94 όπως ισχύει, παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8%. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωµής. Μετά το τέλος του διµήνου παροχής υπηρεσιών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών οριστικής παραλαβής τους, θα καταβάλλεται στον ανάδοχο το ποσό που δικαιούται, απολογιστικά, για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες. 17

18 ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί µε συνέπεια τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να επιβάλλει ρήτρες ως εξής : Α. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής υλικού του Πίνακα 1 Οικονοµικής Προσφοράς του Παραρτήµατος Β της ιακήρυξης, ρήτρα 200 ΕΥΡΩ αντίστοιχα. Β. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση κιβωτίου ή φακέλου επιβάλλεται ρήτρα 20% επί του κόστους της συγκεκριµένης υπηρεσίας για κάθε 24 ώρες καθυστέρησης. Η ρήτρα εισπράττεται µε παρακράτηση από το συµβατικό αντάλλαγµα του αναδόχου για το δίµηνο µέσα στο οποίο παρουσιάσθηκε το πρόβληµα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί ασφαλισµένα τα κέντρα διανοµής του καθώς και τα µεταφορικά µέσα- αυτοκίνητα που χρησιµοποιεί για τις ανάγκες του έργου, για την κάλυψη των κινδύνων πυρός κλοπής πληµµύρας τροµοκρατικών ενεργειών κ.λ.π. και αποζηµιώνει την Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε τέτοια περίπτωση, σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, χωρίς να δικαιούται την επίκληση ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που εµφανισθούν επανειληµµένα προβλήµατα, χρονικά ή άλλα, στην υλοποίηση του ανατιθέµενου έργου, τα οποία, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, οφείλονται εν όλο ή εν µέρει στην πληµµελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότησης του κατά περίπτωση αρµοδίου οργάνου, δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση, ολική ή µερική, της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών ή / και κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου δεν εφαρµόζονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ΑΡΘΡΟ 8: ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο ανάδοχος ευθύνεται για τα τυχηρά υπό στενή έννοια (απλά ή συνήθη) στην νοµότυπη εκπλήρωση των αναλαµβανοµένων από αυτόν υποχρεώσεων σε εκτέλεση της Σύµβασης. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειµενικά εντός του πεδίου οικονοµικής δραστηριότητας και ελέγχου του ανάδοχου. Ο ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 18

19 είκοσι (20) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα του αναδόχου διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ & ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Ο ανάδοχος θα λάβει κάθε πρόσφορο µέτρο και θα προκαλέσει για την λήψη αντίστοιχων µέτρων εκ µέρους κάθε Υπεργολάβου του υποσχόµενος και εγγυόµενος προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι: Κάθε απασχολούµενος ή καθ οιονδήποτε τρόπο αναµειγνυόµενος άµεσα ή έµµεσα µε το Έργο θα τηρεί την υποχρέωση πίστης και εχεµύθειας προς την Αναθέτουσα Αρχή ως εάν η Αναθέτουσα Αρχή ήταν ο εργοδότης του, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά: εν θα προβαίνει σε ενέργειες που ανάγονται στον κύκλο εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής για λογαριασµό δικό του ή οποιουδήποτε τρίτου. εν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε βλαπτική ενέργεια από πρόθεση ή οποιουδήποτε βαθµού αµέλεια που επενεργεί ή είναι δυνατόν να επενεργήσει στην λειτουργία της Σύµβασης, του Έργου ή στα υλικά ή ηθικά συµφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής. Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέµιτου ανταγωνισµού ούτε θα διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν να περιέλθουν σε γνώση του σχετικά µε το Έργο. Θα κρατεί µυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο κάθε µία και όλες τις πληροφορίες, στοιχεία ή δεδοµένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει ή περιέλθουν σε γνώση του εξ αιτίας ή αφορµής των υπηρεσιών που παρέχει τηρώντας εχεµύθεια και απόρρητο για κάθε τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή δεδοµένο εκτός εάν το άλλο συµβαλλόµενο µέρος ρητά, έγγραφα και ειδικά το επιτρέψει. Θα τηρεί υποχρέωση πίστης και µη κατάχρηση εµπιστοσύνης ιδιαίτερα αν κατέχει διευθυντική ή εµπιστευτική θέση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει αποκατάσταση της βλάβης ή ζηµιάς και την αποζηµίωσή του στρεφόµενο, κατ ενάσκηση διακριτικής του ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζηµίωση. Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή του συναίνεση. 19

20 ΑΡΘΡΟ 10: ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Λόγω ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου δε δηµιουργείται καµιά έννοµη σχέση µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του αναδόχου ή των Υπεργολάβων του που απασχολούνται στο Έργο ούτε και µεταξύ του αναδόχου ή των Υπεργολάβων του και του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ όλη τη Συµβατική ιάρκεια του Έργου και µεριµνά όπως οι Υπεργολάβοι και λοιποί συνεργάτες του να πράξουν το ίδιο. Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του αναδόχου και των Υπεργολάβων του. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλάβει µε τη Σύµβαση σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, της Προσφοράς του, της ιακήρυξης και του νόµου, αλλιώς θα εφαρµοστούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 11: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Κανένας εκ των συµβαλλοµένων δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει ολικά ή µερικά την Σύµβαση ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του προς οιονδήποτε χωρίς την προηγούµενη ρητή έγγραφη συναίνεση του άλλου. Κατ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει το δικαίωµα είσπραξης χρηµατικών ποσών καταβλητέων από την Αναθέτουσα Αρχή µε βάση τους όρους της Σύµβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί στην Ελλάδα. ΑΡΘΡΟ 12: ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ο ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση β) Ο ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής γ) Ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ανάδοχο της εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, της Αναθέτουσας Αρχής δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας 20

21 είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτό) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε την Σύµβαση προς τον ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Για τους πρόσθετους λόγους έκπτωσης του Αναδόχου εκτός των προβλεποµένων στο Π..118/07, εφαρµόζονται οι έννοµες συνέπειες της καταγγελίας κατά τον Αστικό Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύµβαση είναι δυνατό να τροποποιηθεί, εφόσον προκύψουν, εκ µέρους του ΕΟΠΥΥ, ειδικές ανάγκες και συνθήκες που επιβάλλουν προσαρµογή επιµέρους άρθρων, ή τµήµατος του αντικειµένου του έργου, για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών ή επέκτασης του αντικειµένου του έργου, και εφόσον συµφωνήσουν εγγράφως, προς τούτο τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. ΑΡΘΡΟ 14: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά την υπογραφή της Σύµβασης θα προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να διευκολυνθεί το έργο του αναδόχου και θα του παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες, και µέσα για την διεκπεραίωση του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή εφόσον δεν προβεί στις υποχρεώσεις του, διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών του έργου, ανάλογα µε την προκύπτουσα καθυστέρηση. ΑΡΘΡΟ 15: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.. 118/07. ΑΡΘΡΟ 16: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης της Τράπεζας ALPHA BANK ποσού # # ευρώ. 21

22 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την ολοκλήρωση του έργου και την τελευταία, σύµφωνα µε το συµβατικό χρονοδιάγραµµα, οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. ΑΡΘΡΟ 17: ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Η παρούσα Σύµβαση αποτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο σύνολο. Στηρίζεται στα εξής έγγραφα κατά την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: Α. την αριθ. πρωτ.: Ι.Π./Φ306/01/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Β. την από Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου. Γ. τη µε αριθ. 87/158/ απόφαση κατακύρωσης του ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ. και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών ή παραλείψεων. - Η παρούσα Σύµβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε τρία πρωτότυπα. Από τα τρία (3) πρωτότυπα, τα δύο κατατέθηκαν στη ιεύθυνση Προµηθειών του ΕΟΠΥΥ και το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΟΧΟ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΥΤΗΣ ΗΜ. ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΡ. ΑΓΟΡΑΝΟΣ ΙΩΑΝ. ΝΤΑΝΑΚΟΣ 22

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων με φάρμακα από : 1. Tο Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Καμινίων (Ρέντη) 2. Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Πύλης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 32 / 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 32 / 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 32 / 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Στο Μαρούσι σήμερα 27 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 Στην Αθήνα σήμερα 11/12/2014, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39,

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΙΘ. 39./2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ( ΓΕΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1833 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 15:34:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΚΖ465ΦΘΕ-ΞΒΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr. Εκπαίδευσης της χώρας Πληροφορίες : Θ. Βάλβη Ε. Τζιβολιά Σ.

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr. Εκπαίδευσης της χώρας Πληροφορίες : Θ. Βάλβη Ε. Τζιβολιά Σ. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, 11-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 301 Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς κοσμημάτων και λοιπών συναφών αντικειμένων, που αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθμ. Πρωτ.:71112/22-6-2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α :«Κατάργηση του ΟΠΑΔ-μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Θ Ε Μ Α :«Κατάργηση του ΟΠΑΔ-μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 9 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 070/6

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 22-12-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Business Express Post TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Business Express Post TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Business Express Post TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2 Business Express Post "O οικονομικότερος Courier... στο συρτάρι σας" Τι είναι: Πρόκειται για μία υπηρεσία που αφορά στην κατεπείγουσα επίδοση (την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001738626 2013-11-26

13PROC001738626 2013-11-26 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ 13PROC001738626 2013-11-26 Μυτιλήνη, 20.11.2013 Αρ. Πρωτ. 7090 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Λ. Λαμπριανίδου 40, 661 00 Δράμα Τ. 2521022750, 2521024995, 2521027520 F. 2521025835 E. ccidrama@dramanet.gr www.dramanet.gr ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ H ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2015

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ H ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.10 14:07:52 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Ν314690ΒΣ-14Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Koζάνη 10-06-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 06/ 03/2015 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ.: 31892 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4558

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4558 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει από 10 Ιουλίου 2008

Ισχύει από 10 Ιουλίου 2008 BUSINESS EXPRESS POST Το παρόν αποτελεί εγχειρίδιο ενημέρωσης των πελατών και είναι απόσπασμα του επίσημου τιμοκαταλόγου του ΕΛΤΑ. Ο ΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα τέλη και τους όρους παραδοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Άγιος Νικόλαος 0102201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21.07.2008 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡ. Πρωτ 34157 Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 7 Τ. Θ. 14305 Ταχ. Κώδικας : 115 23 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6496000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 05.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑΣ: 1 ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Άρθρο 1 Θεσπίζεται Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα