ΑΔΑ: ΒΛ1Φ46907Ω-ΚΧΡ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ1Φ46907Ω-ΚΧΡ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΑΝΘΗ Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ A.Π: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ site- ιαύγεια ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧ/ΚΗ /ΝΣΗ: ΝΕΑΠΟΛΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παπαδοπούλου Περ. ΤΗΛ: FAX : Cpv: ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών διαχείρισης των Μολυσµατικών Επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (Ε.Ι.Α) Μολυσµατικού Χαρακτήρα (ΜΧ) και ταυτόχρονα µολυσµατικού και τοξικού χαρακτήρα (ΜΤΧ) καθώς και αναδόχου για (Ε.Ι.Α) Τοξικού χαρακτήρα (Τ.Χ) για χρονικό διάστηµα τριών µηνών µε δικαίωµα µονοµερούς παράτασης για τρεις ακόµη µήνες» Το Γ.Ν.Ξάνθης λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Toυ N.2286/95 (Φ ΕΚ 19/Α/95) «προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 2. Του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ ) «κανονισµός προµηθειών δηµοσίου»(κ.π..). 3. Του Ν.3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 4. το Π..104/99(ΦΕΚ113/Α) σχετικά µε την οδική µεταφορά αποβλήτων και τις τροποποιήσεις του και κάθε θαλάσσια µεταφορά να εκτελείται σύµφωνα µε το Π. 405/96 ( ΦΕΚ 272/Α). 5. Τα υπ αριθ.1283/4-1993, 4155/ , 3732/ έγγραφα της \νσης περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας περί ενδονοσοκοµειακής διαχείρισης µολυσµατικών αποβλήτων και το υπ αριθ.38/ της /νσης Υγειονοµικής Μηχανικής. 6. Την αρίθµ. Η.Π 13588/725 (ΦΕΚ383/ ) απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συµβουλίου της 12ης/12/1991 Αντικατάσταση της υπ αρίθµ.19396//1546 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείρηση επικίνδυνων αποβλήτων»(β 604). 7. Την αριθµ.299/2013 απόφαση του.σ του Γ.Ν.Ξάνθης σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου διαχείρισης των Ε.Ι.Α (Μ.Χ Μ.Τ.Χ) και Ε.Ι.Α (Τ.Χ) του Γ.Ν.Ξάνθης και των Κέντρων Υγείας αυτού. 8. Τον εσωτερικό κανονισµό διαχείρισης των Ε.Ι.Α του Γ.Ν.Ξάνθης, όπως αυτός έχει εγκριθεί από την 4η ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης. 9. Την υπ αριθµ. Η.Π /2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β / ), Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά τη διαχείριση των Ε.Ι.Α. 11. Την ανάγκη του Γ.Ν.Ξάνθης για διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων από αδειοδοτηµένες εταιρίες. 1

2 ΤΟ Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο ιαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών διαχείρισης των Μολυσµατικών Επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (Ε.Ι.Α) Μολυσµατικού Χαρακτήρα (ΜΧ) και ταυτόχρονα µολυσµατικού και τοξικού χαρακτήρα (ΜΤΧ) καθώς και αναδόχου για (Ε.Ι.Α) Τοξικού χαρακτήρα (Τ.Χ) για χρονικό διάστηµα τριών µηνών µε δικαίωµα µονοµερούς παράτασης για τρεις ακόµη µήνες. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 µ.µ στους χώρους του Οικονοµικού τµήµατος (γραφείο διαγωνισµών), καταθέτοντας κλειστή οικονοµική προσφορά προκειµένου να αναδειχθεί εργολάβος για την ανάθεση της διαχείρισης των Ε.Ι.Α Μολυσµατικού Χαρακτήρα και Μολυσµατικού και Τοξικού Χαρακτήρα ταυτόχρονα καθώς και Τοξικού χαρακτήρα του Νοσοκοµείου και των Κέντρων Υγείας αυτού για χρονικό διάστηµα τριών µηνών µε µονοµερές δικαίωµα παράτασης για τρεις (3) ακόµη µήνες, προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α : ,00 για (Ε.Ι.Α) Μ.Χ & Μ.Τ.Χ ,00 για (Ε.Ι.Α) Τ.Χ *** Προσφορές θα γίνονται δεκτές µέχρι και την *** Ως χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζονται οι εξήντα (60) ηµέρες. *** Το κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή του αναδόχου είναι η χαµηλότερη τιµή. ΩΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΙ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ: Α) Ασφαλιστική ενηµερότητα Β) Φορολογική ενηµερότητα Γ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιµελητήριο ) Υ/ ότι αποδέχονται τους Ειδικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην διακήρυξη. ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ 1. α) Αντίγραφο απαραίτητων αδειών συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας των Ε.Ι.Α (Μ.Χ) καθώς και άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης. β) Αντίγραφο απαραίτητης αδείας συλλογής και µεταφοράς των Ε.Ι.Α (Μ..Τ.Χ) γ) Αντίγραφο απαραίτητης αδείας συλλογής και µεταφοράς των Ε.Ι.Α (Τ.Χ) Επισηµαίνεται ότι η οικονοµική προσφορά σας κατά την παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να δοθεί κατά κιλό καθώς επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τιµές του Παρατηρητηρίου τιµών λαµβάνοντας υπόψη ότι το Γ.Ν.Ξάνθης µε 240 κλίνες κατατάσσεται στην κλίµακα των Νοσοκοµείων από κλίνες. Οι ενδεικτικές ποσότητες των (Ε.Ι.Α) Μ.Χ & Μ.Τ.Χ προς διαχείριση για ένα τρίµηνο: Ε.Ι.Α Μολυσµατικού χαρακτήρα Ε.Ι.Α Μολυσµατικού χαρακτήρα & Τοξικού ταυτόχρονα Hospital box κιλά/3µηνο 160 κιλά/3µηνο Οι ενδεικτικές ποσότητες των (Ε.Ι.Α) Τ.Χ προς διαχείριση για ένα τρίµηνο: Ε.Ι.Α Τ. Χ - ΣΤΕΡΕΑ Ε.Ι.Α Τ. Χ- ΞΥΛΟΛΗ (υγρά) Ε.Ι.Α Τ. Χ- ΦΟΡΜΟΛΗ (υγρά) 375 κιλά/3µηνο 50 κιλά/3µηνο 63 κιλά/3µηνο 2

3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ορισθεί εγγράφως στον ανάδοχο που θα κατακυρωθεί η διαχείριση των Ε.Ι.Α µε την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και το ποσό αυτής θα είναι ίσο µε το 10% της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Η χρονική δε διάρκεια αυτής θα είναι έξι (6) µήνες. ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Σύµβαση που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία θα λήξει σε περίπτωση που προκύψουν πριν το χρόνο της λήξης της αποτελέσµατα από το διαγωνισµό του ΠΠΥΥ 2012.Το Νοσοκοµείο βάσει του άρθρου 21 του Π. 118/2007, µπορεί να κατακυρώσει εάν προκύψει ανάγκη περαιτέρω/λιγότερες εργασίες στον ανάδοχο µέχρι ποσοστό 30% του προϋπολογισµού. ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωµή στον ανάδοχο θα γίνεται ανά µήνα για την εκτέλεση των αντιστοίχων εργασιών του προηγούµενου µήνα ύστερα από τη βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης των µολυσµατικών απορριµµάτων σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης διακήρυξής µας και της σύµβασης που θα προκύψει και σύµφωνα µε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Πρακτικό ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης των µολυσµατικών για το χρονικό διάστηµα που ζητείται η πληρωµή, από αρµόδια επιτροπή του Νοσοκοµείου. β. Τιµολόγιο του αναδόχου. γ. Βεβαίωση του ΙΚΑ για µη οφειλόµενες εισφορές (ασφαλιστική ενηµερότητα). δ. Φορολογική ενηµερότητα. ε. Αντίγραφο αναλυτικής περιοδικής δήλωσης ΙΚΑ Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν εκτός του Φ.Π.Α 13% που βαρύνει το Νοσοκοµείο Κρατήσεις. 1. Μ.Τ.Π.Υ: 3% ΠΛΕΟΝ 0,024% ΧΑΡΤΟΣ + ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣ. 2. ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: 2% 3. ΦΟΡΟΣ: 8% ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές παροχής Υπηρεσιών ιαχείρισης Αµιγώς Μολυσµατικών Νοσοκοµειακών Αποβλήτων [Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων Μολυσµατικού Χαρακτήρα (Ε.Ι.Α. Μ.Χ.)]: Η συλλογή, µεταφορά και επεξεργασία των µολυσµατικών απορριµµάτων θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π.37591/2031/ «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες» (ΦΕΚ 1419 Β /2003) εκτός του Νοσοκοµείου από σταθερή µονάδα που θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες, ενώ η µεταφορά των Ε.Ι.Α. Μ.Χ. θα πραγµατοποιείται από εταιρεία που διαθέτει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και θα διαθέτει κατάλληλα φορτηγά ψυγεία για αυτήν την χρήση. Αναλυτικά, η διαχείριση των µολυσµατικών απορριµµάτων να πληρεί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 1. Η επεξεργασία θα πραγµατοποιείται εκτός του Νοσοκοµείου σε αδειοδοτηµένη σταθερή εγκατάσταση επεξεργασίας Ε.Ι.Α. Μ.Χ. Η δε συλλογή των αµιγώς µολυσµατικών απορριµµάτων θα πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα ή και περισσότερες σε έκτακτες ανάγκες του Νοσοκοµείου. 2. Η ίδια διαδικασία θα πραγµατοποιειθεί και στα Κέντρα Υγείας (Κ.Υ.) Σταυρούπολης, Εχίνου και Αβδήρων, τουλάχιστον µία (1) φορά το µήνα. 3. Η ηµέρα, αλλά και η συγκεκριµένη ώρα, που θα πρέπει απαραιτήτως η εταιρεία να επισκέπτεται το Νοσοκοµείο και τα Κέντρα Υγείας (για τα ΚΥ η επίσκεψη να συµπίπτει µε 3

4 την επίσκεψη στο Νοσοκοµείο), θα οριστούν σε συνεργασία µε το Νοσοκοµείο (κ. Τσέκη Χαρ. - Υπεύθυνη ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων) και θα τηρούνται αυστηρός από τον εργολάβο καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης. 4. Η επεξεργασία θα πραγµατοποιείται από νόµιµη σταθερή µονάδα που θα χρησιµοποιεί την αποστείρωση ως µέθοδο αδρανοποίησης. 5. Η αποστείρωση να εκτελείται µε ατµό, µε ελάχιστη θερµοκρασία 121ο C και συνεχόµενη πίεση άνω των 1,5 Bar µε χρόνο συνεχόµενης επίδρασης τουλάχιστον 30 λεπτών, ώστε να εξασφαλίζεται αποστείρωση (ελάχιστη µείωση του µικροβιακού φορτίου 10-6 ). 6. Τα µολυσµατικά απορρίµµατα θα συλλέγονται σε πλαστικά δοχεία µιας χρήσης ή ακόµα και σε ανθεκτικούς υποδοχείς (πλαστικές κίτρινες σακούλες µονές ή διπλές) που προορίζονται για την αποστείρωση µολυσµατικών απορριµµάτων. Για την ασφαλή µεταφορά µε τα φορτηγά ψυγεία ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση µε δικά του έξοδα να τοποθετεί τις κίτρινες σακούλες που αποθηκεύονται εντός του ψυκτικού θαλάµου σε κάδους που φέρουν την πιστοποίηση ADR. Η πιστοποίηση των κάδων κατά ΑDR θα πρέπει να προσκοµισθεί µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Η µονάδα αποστείρωσης θα πρέπει να διαχειρίζεται τα δοχεία και τις σακούλες δίχως να ανοίγονται πριν την τοποθέτηση τους προς επεξεργασία για απόλυτη ασφάλεια. Έτσι, κατά την επεξεργασία και πριν την έναρξη της φάσης αποστείρωσης θα πρέπει να επιτυγχάνεται η ολική καταστροφή και τεµαχισµός της οποιασδήποτε συσκευασίας σε µήκος 2 εκατοστά (cm) το µέγιστο, ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες αποστείρωσης σε όλα τα σηµεία του φορτίου. 7. Το πρόγραµµα επεξεργασίας να είναι αυτοµατοποιηµένο, να ελέγχεται συνεχώς και να καταγράφονται µε εκτύπωση όλες οι παράµετροι για την πιστοποίηση των σωστών παραµέτρων λειτουργίας σε κάθε κύκλο. Επίσης, να διαθέτει σύστηµα συναγερµού µε καταγραφή σε περίπτωση δυσλειτουργίας. 8. Να υπάρχει η δυνατότητα µικροβιολογικού ελέγχου αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος µε τη χρήση µικροβιολογικών δεικτών, η οποία µαζί µε την εκτύπωση των παραµέτρων της αποστειρωτικής διαδικασίας θα πρέπει να φυλάσσονται για 10 έτη στα γραφεία του χώρου εγκατάστασης όπως ορίζει η ΚΥΑ 37591/2031/ Το πρόγραµµα επεξεργασίας πρέπει να περιλαµβάνει απαραιτήτως φάση ξήρανσης των απορριµµάτων µετά την αποστείρωσή τους, ώστε το τελικό προϊόν, επειδή θα τοποθετείται µε τα οικιακού τύπου απορρίµµατα, να είναι απόλυτα στεγνό, να µην περιέχει υγρά, να είναι όσο το δυνατόν άοσµο και να έχει µειωµένο βάρος και όγκο. 10. Η µονάδα πρέπει να διαθέτει σύστηµα τεµαχισµού των απορριµµάτων, ώστε να επιτυγχάνεται σηµαντική µείωση του όγκου των απορριµµάτων. 11. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, τα αποστειρωµένα και τεµαχισµένα απορρίµµατα θα τοποθετούνται µαζί µε τα οικιακού τύπου απορρίµµατα µε ευθύνη του Εργολάβου. 12. Ο Εργολάβος κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης θα διαθέσει στο Νοσοκοµείο και σε κάθε µονάδα ψυκτικό θάλαµο κατάλληλης χωρητικότητας εάν δεν επαρκεί ο υπάρχων ή θα µετατρέψει τον υπάρχοντα χώρο αποθήκευσης για την ασφαλή προσωρινή αποθήκευση και συντήρηση των συσκευασµένων απορριµµάτων έως την επεξεργασία τους. Ο ψυκτικός θάλαµος θα συντηρείται, καθαρίζεται και απολυµαίνεται µετά από κάθε αδρανοποίηση από τον Εργολάβο, για να διατηρείται σε άριστη κατάσταση. 13. Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκοµείο τα κατάλληλα αποθηκευτικά µέσα, δηλαδή ψυκτικό θάλαµο στον οποίο θα αποθηκεύονται τα απόβλητα, καθώς και ζυγαριά ακριβείας για τη µέτρησή τους. Ειδικοί Όροι και Τεχνικές Προδιαγραφές παροχής Υπηρεσιών ιαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων Ταυτόχρονα Μολυσµατικού και Τοξικού Χαρακτήρα (Ε.Ι.Α. Μ.Τ.Χ.): 1. Οι µετέχουσες εταιρείες και η εφαρµοζόµενη µέθοδος διαχείρισης των Ε.Ι.Α. Μ.Τ.Χ θα πληρούν τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π.37591/2031/

5 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες» (ΦΕΚ 1419 Β /2003) 2. Η µέθοδος προσφορά που θα επιλεγεί θα τύχει της έγκρισης και του διαρκούς ελέγχου της επιτροπής ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων του Νοσοκοµείου. 3. Τα Ε.Ι.Α. Μ.Τ.Χ. θα παραδίδονται στον ανάδοχο κατάλληλα συσκευασµένα σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.37591/2031/ Συγκεκριµένα σε χαρτοκιβώτια hospital box κόκκινου χρώµατος. 4. Η επεξεργασία των επικίνδυνων απορριµµάτων µολυσµατικού και τοξικού χαρακτήρα θα πραγµατοποιείται στον Αποτεφρωτήρα Νοσοκοµειακών Αποβλήτων του Ενιαίου Συνδέσµου ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής και θα µεταφέρονται σε αυτόν από αδειοδοτηµένη εταιρεία µεταφοράς των Ε.Ι.Α. Μ.Τ.Χ. µε νόµιµη άδεια κυκλοφορίας, τηρώντας όλες τις νόµιµες διαδικασίες. 5. Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκοµείο τα κατάλληλα αποθηκευτικά µέσα, δηλαδή ψυκτικό θάλαµο στον οποίο θα αποθηκεύονται τα απόβλητα, καθώς και ζυγαριά ακριβείας για τη µέτρησή τους. 6. Η εταιρεία µετά την παραλαβή των αποβλήτων θα αποστέλλει στο Νοσοκοµείο όλα τα σχετικά έντυπα που πρέπει να τηρούνται. 7. Στην τιµή της διαχείρισης συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες επεξεργασίας των απορριµµάτων. Αναλυτικότερα: Α. Σε περίπτωση εφαρµογής της διαχείρισης των µολυσµατικών αποβλήτων (αποστείρωσης) εκτός Νοσοκοµείου σε σταθερή µονάδα του αναδόχου απαιτείται: 1. Άδεια σε ισχύ για εγκατάσταση και λειτουργία καθώς και διαχείριση (µεταφορά αποθήκευση) από τις εντεταλµένες υπηρεσίες της περιφέρειας ώστε η διαχείριση να είναι νόµιµη. 2. ιάθεση ειδικού πιστοποιηµένου οχήµατος µεταφοράς ΕΙΑ, τελείως κλειστού µε δυνατότητα ψύξης < 8 Ο C χωρίς µηχανισµό συµπίεσης για ασφαλή µεταφορά. Έντυπα έγγραφα αναγνώρισης των αποβλήτων σε 4 (τέσσερα) αντίτυπα εκ των οποίων: 2.1. Ένα παραµένει στο Νοσοκοµείο 2.2. Ένα παραλαµβάνει ο υπεύθυνος εγκατάστασης που επεξεργάζεται τα απόβλητα(ανάδοχος) 2.3. Ένα παραλαµβάνει ο µεταφορέας (του αναδόχου) 2.4. Ένα κοινοποιείται στις αρµόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας Νοµαρχίας όπου είναι εγκατεστηµένη η µονάδα επεξεργασίας (ήτοι Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νοµού Θεσσαλονίκης ή Περιφερειακή Ενότητα υτικής Αττικής). 3. Κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τις περιπτώσεις ατυχηµάτων ( διάχυση ή διασπορά µεταφερόµενου φορτίου ) και εφαρµογή των προβλεπόµενων διατάξεων για άµεση ενηµέρωση της αρµόδιας υπηρεσίας, περιβάλλοντος της Ν. Αυτοδιοίκησης. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Από τον ανάδοχο θα γίνεται ο έλεγχος της διαδικασίας και της αποτελεσµατικότητας της αποστείρωσης όταν αυτό κρίνεται σκόπιµο µε χρήση βιολογικών δεικτών ( ένας (1) δείκτης ανά 200 lit ωφέλιµου όγκου του θαλάµου και µε ελάχιστο αριθµό τριών (3) βιολογικών δεικτών). Το κόστος των βιολογικών δεικτών και του ελέγχου εν γένει θα βαρύνει τον ανάδοχο. 5

6 Σε περίπτωση που ο φορέας υποδοχής των αποστειρωµένων αποβλήτων απαιτήσει δειγµατοληψία και έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της αποστείρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να απευθύνεται σε πιστοποιηµένο προς τούτο εργαστήριο που θα του υποδειχθεί και να καταβάλλει το κόστος της συγκεκριµένης διαδικασίας του ελέγχου. Ο ανάδοχος θα πραγµατοποιεί την αποκοµιδή των απορριµµάτων (παραλαβή ζύγιση) παρουσία αρµοδίου οργάνου του Νοσοκοµείου που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό. Με την ολοκλήρωση της παραλαβής των µολυσµατικών απορριµµάτων θα συντάσσεται το σχετικό πρακτικό. Θα συµµορφώνεται απόλυτα προς τις υποδείξεις και συστάσεις των οργάνων του Νοσοκοµείου για την καλύτερη, αποτελεσµατικότερη και ασφαλέστερη εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πληµµελώς (αποδεδειγµένα µε αναφορές, παρατηρήσεις κλπ) το Νοσοκοµείο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο µε τις ανάλογες κυρώσεις. Ειδικότερα: Στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από το Νοσοκοµείο λόγω αύξησης της ποσότητας των µολυσµατικών απορριµµάτων θα διατεθεί από τον ανάδοχο επιπλέον ψυκτικός θάλαµος κατάλληλης χωρητικότητας. Ο ψυκτικός θάλαµος που θα διατεθεί από τον ανάδοχο θα καθαρίζεται απολυµαίνετε από δικό του προσωπικό µετά από κάθε επίσκεψη. Ο ανάδοχος ε ίσης υ οχρεούται στον καθαρισµό του ψυκτικού θαλάµου του Νοσοκοµείου. Η µέθοδος αποστείρωσης και η επεξεργασία των απορριµµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ Ε.Ι.Α Τ.Χ» - Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων αµιγώς τοξικού χαρακτήρα (Α.Τ.Χ), θα πραγµατοποιείται από την εταιρία η οποία: 1. Θα παρέχει στο Νοσοκοµείο τα κατάλληλα αποθηκευτικά µέσα, στα οποία θα αποθηκεύονται τα απόβλητα. Στη συγκεκριµένη περίπτωση πρόκειται για πλαστικά βαρέλια UN ανοιχτού τύπου (UNIH2),όπου θα αποθηκεύονται τα στερεά επικίνδυνα απόβλητα καθώς και µεταλλικά βαρέλια κλειστού τύπου (UN 1A1) όπου θα αποθηκεύονται τα υγρά απόβλητα. Επισηµάνεται ότι τα διαλύµατα φορµόλης πρέπει να αποθηκεύονται σε διαφορετικούς περιέκτες από τα διαλύµατα ξυλόλης. 2. Τα απόβλητα θα µεταφερθούν στο εξωτερικό, όπου πρόκειται να παραληφθούν από εξειδικευµένες και κατάλληλα ααδειοδοτηµένες µονάδες διάθεσης σύµφωνα µε την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία, το οποίο και θα αποστέλλεται στο Νοσοκοµείο µετά από τη διάθεση των υλικών. 3. Κατά την παραλαβή των επικίνδυνων αποβλήτων θα συµπληρώνονται τα σχετικά έντυπα αναγνώρισης σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α 13588/725/2006 τα οποία πιστοποιούν τη µεταβίβαση της κατοχής και της ευθύνης διαχείρισης των αποβλήτων στην εταιρία. Η εταιρία µετά την παραλαβή των αποβλήτων θα µας αποστέλλει σχετική βεβαίωση παραλαβής, η οποία ισχύει µέχρι την παραλαβή του πιστοποιητικού τελικής διάθεσης από τον τελικό αποδέκτη. Επιπρόσθετα δηλώνεται ότι όλες οι µεταφορές θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για την Ασφάλεια στις ιεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ADR). 6

7 4. Η εταιρία θα καταθέσει στο Νοσοκοµείο Πανελλαδική άδεια συλλογής µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων του ΥΠΕΧΩ Ε, Γεν /νση Περιβάλλοντος, Α.Π: / καθώς και ενιαία άδεια εγκατάστασης λειτουργίας, της εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης συσκευασµένων επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων και διαχείρισης ιλύος και ρυπασµένης γης, για τις εγκαταστάσεις της στη Θέρµη Θεσσαλονίκης (Ν.Α Θεσσαλονίκης, Γενική /νση Ανάπτυξης, /νση Βιοµηχανίας και Ορυκτού Πλούτου Α.Π:15/Φ /4/14402, ,Αριθµ.Φακ: Α/ Ο ιοικητής Μπαµπαλίδης Αθανάσιος 7

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 28-4-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ. Πρωτ.: 1346 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 24/2015

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 28-4-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ. Πρωτ.: 1346 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 24/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 28-4-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

(Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013)

(Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 312.229 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με βάση:

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με βάση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Ταχ. Δ/νση: περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 1425, ΤΚ 41110,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. ιακήρυξης:53 ΘΕΜΑ: «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ:

Αριθµ. ιακήρυξης:53 ΘΕΜΑ: «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λέρος 25-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. πρωτ.6500 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λακκί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17235/15-7-2014 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

συνεννόησης, σύµφωνα πάντα µε την ΚΥΑ 146163/2012. Επειδή, λόγω της γεωγραφικής µας

συνεννόησης, σύµφωνα πάντα µε την ΚΥΑ 146163/2012. Επειδή, λόγω της γεωγραφικής µας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση Επικινδύνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ), από τους ψυκτικούς θαλάµους του ΓΝ Λασιθίου Οργ. Μον. Έδρας Αγ. Νικολάου, ΓΝ Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΥΟ ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ:38553/14-8-14, 1887/2014 ΑΔΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 7ΘΖΖ46906Ψ-558, ΩΞΚΟ46906Ψ-ΙΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια, 21-8-14

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι προδιαγραφές αφορούν την διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ), των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), καθώς και των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ---------------- Ταχ. δ/νση: Γ. Σεφέρη Αγ. Απόστολοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΝΩΣΣΟΥ 4 Τ.Κ 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΚΟΞΑΡΑ ΤΗΛ:2841343174 FAX:284108328 www.agnhosp.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΝΩΣΣΟΥ 4 Τ.Κ 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΚΟΞΑΡΑ ΤΗΛ:2841343174 FAX:284108328 www.agnhosp. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ηµερ. 17/4/2015 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΚΡΗΤΗΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» Α.Π. 3183 A.Φ.Μ 999070198.Ο.Υ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:18 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ: ΤEΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ:14:00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:18 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ: ΤEΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ:14:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 13 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 5145 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002610840 2015-03-03

15PROC002610840 2015-03-03 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 3.03.2015 3 η Υ.ΠΕ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθμ. Πρωτ.: 1453 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ.Κώδικας : 52

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων)

Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων) ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310381080 Φ. 460.2/16/11566 Σ. 3039 Θεσσαλονίκη: 31 Αυγ 2010 ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ. : Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003010589 2015-09-02

15PROC003010589 2015-09-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠε ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 003/2014

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 003/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Οικονοµικό Τµήµα/ Γραφείο Προµηθειών Θεσ/νίκη: 12-06-2014 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΤΕΙΑ 02-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΤΕΙΑ 02-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΤΕΙΑ 02-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:1171 7η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν.Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ A.Φ.Μ 099679838 Δ.Ο.Υ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΕΣ Τ.Κ. 72300 ΣΗΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 23 04 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13363 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων) ΠΡΟΣ: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Τµ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: 2310 381080 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Φ. 460.2/64/14050 Σ. 4098 ΚΟΙΝ: Θεσσαλονίκη, 03 Σεπ 2014 Συν. ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Παππάς Ζήσης Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ) Π.Π.Υ.Υ 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012-2013, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΑΝΗΣ 516.257,45 ΜΕ Φ.Π.Α Η σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 2. ΗΧΩ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 3. ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 4. ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 2. ΗΧΩ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 3. ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 4. ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2014 ΑΠΟΚΟΜΙ Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης : 53.14

Αριθμός Διακήρυξης : 53.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ: 1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ: 1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ: 1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 2. ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

689.106,3 (ευρώ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 11/11 ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΧ ΜΧ & ΜΤΧ

689.106,3 (ευρώ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 11/11 ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΧ ΜΧ & ΜΤΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

1.Επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (εφεξής ΕΑΑΜ)

1.Επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (εφεξής ΕΑΑΜ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προϋπολογισμός 94.408,05 Τεχνικές Προδιαγραφές 1) ΣΥΛΛΟΓΗ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η συλλογή και ο διαχωρισμός των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (εφεξής ΕΑΥΜ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μ. Σπάρτης

Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μ. Σπάρτης Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μ. Σπάρτης 2 Μαΐου 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Επικίνδυνων Αποβλήτων (Υγειονομικών Μονάδων) Πίνακας περιεχομένων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για ιαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 63/14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 63/14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 69ΠΓ46906Ψ-2Μ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια,22-8-14 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. Πρωτ.: 40733/4-9-14 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα