ΕΓΚΥΚΛΙΟ Νο 038/ Προσ Όλουσ τουσ υνεργάτεσ μασ Μάρτιοσ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟ Νο 038/21.03.2013 Προσ Όλουσ τουσ υνεργάτεσ μασ Μάρτιοσ 2013"

Transcript

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟ Νο 038/ Προσ Όλουσ τουσ υνεργάτεσ μασ Μάρτιοσ 2013 ΘΕΜΑ: ΝΕΟ Αςφαλιςτικό Πολυπρόγραμμα των LLOYD S για ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ SECURE PHARMACY Αςφάλιςη Περιουςίασ, Γενικήσ Αςτικήσ Ευθφνησ, Εργοδοτικήσ Ευθφνησ & Χρημάτων Αγαπητοί Συνεργάτες, Ζχουμε τθ μεγάλθ χαρά να ςασ παρουςιάςουμε το Νζο πολυπρόγραμμα για τθν αςφάλιςθ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ που υποςτθρίηεται 100% από θγετικά ςυνδικάτα των LLOYD S, απόλυτα προςαρμοςμζνο ςτισ αςφαλιςτικζσ τουσ ανάγκεσ με ευρφτατθ κάλυψθ ςε πολφ ανταγωνιςτικό κόςτοσ. Καλφπτει: Περιουςιακά τοιχεία (οικοδομι, βελτιϊςεισ, περιεχόμενο, εμπορεφματα) για ζνα πλικοσ κινδφνων Γενικι Αςτικι Ευκφνθ ζναντι Σρίτων (ωματικζσ Βλάβεσ & Τλικζσ Ηθμιζσ τρίτων) Εργοδοτικι Αςτικι Ευκφνθ ζναντι του προςωπικοφ Χριματα εντόσ Χρθματοκιβωτίου & εντόσ Σαμείου Ποφ απευθφνεται: ε όλα τα Φαρμακεία εντόσ Ελλάδοσ. ημεία υπεροχήσ: Ευρφτατθ κάλυψθ με πλθκϊρα επεκτάςεων. Απλουςτευμζνθ διαχείριςθ (1 αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο αντί για 3). Αξιοπιςτία & Φερεγγυότθτα των LLOYD S (A+). Ανταγωνιςτικό κόςτοσ. Απαραίτητα ςτοιχεία για την υποβολή προςφοράσ: υμπλιρωςθ πρόταςθσ αςφάλιςθσ Ειδικά για το υνεργάτη: Τψθλι προμικεια ςφμφωνα με τθ νζα εμπορικι πολιτικισ τθσ Εταιρίασ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, μπορείτε να ανατρζξετε ςτο εγχειρίδιο που είναι αναρτθμζνο ςτο site τθσ εταιρίασ μασ. φντομα το πρόγραμμα αυτό κα είναι διακζςιμο και μζςα από τθν εφαρμογι θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ, και πιςτεφουμε ότι κα τφχει τθσ πολφ κετικισ ςασ ανταπόκριςθσ, κακϊσ ςυνδυάηει ουςιαςτικι αςφαλιςτικι προςταςία ςε ανταγωνιςτικό κόςτοσ, πάντοτε με τθν αξιοπιςτία των LLOYD S. ασ ευχαριςτοφμε και ςασ ευχόμαςτε Καλι Επιτυχία! Για τθν Εταιρία, Κλαίρθ Πετοφνθ Γενικι Διεφκυνςθ ΑΘΘΝΑ: Αγ.Κωνςταντίνου 17, Μαροφςι 15124,Σθλ , Φαξ , ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ: Πολυτεχνείου 24, Θες/νίκθ , Σθλ , Φαξ ,

2 SecurePHARMACY ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΦΑΟΚΑΘΔΗΩΛ Απεςθύνεηαι ε θαξκαθεία εληφο Διιάδνο κε ζπλνιηθά αζθαιηδφκελα θεθάιαηα μέσπι , ε θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα είλαη πηηά ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΖ ή ΞΟΩΡΖΠ ΡΑΜΖΠ. Καλύπηει: Α. Αζθάλιζη Ξεπιοςζίαρ Ππξθαγηά, θεξαπλφ Δπξεία Έθξεμε Πηψζε αεξνζθαθψλ ή αληηθεηκέλσλ πνπ πέθηνπλ απφ απηά Έμνδα απνθνκηδήο ζπληξηκκάησλ κέρξη 5% ησλ αζθαιηδνκέλσλ αμηψλ κε αλψηαην φξην ην πνζφ ησλ θαηά ηελ πεξίνδν αζθάιηζεο Θαπλφ Ππξθαγηά απφ δάζνο Πξφζθξνπζε νρεκάησλ ηξίησλ Βξαρπθχθισκα κε θαη ρσξίο εζηία ππξφο κέρξη 3.000, ζπλνιηθά θαηά ηελ πεξίνδν αζθάιηζεο Εεκηέο θηηξίνπ απφ απφπεηξα θινπήο κέρξη θαηά ηελ πεξίνδν αζθάιηζεο Θινπή θαηφπηλ δηαξξήμεσο ζε Α θίλδπλν κέρξη ζπλνιηθά θαηά ηελ πεξίνδν αζθάιηζεο (περιλαμβάνονηαι και οι ζσνηαγές) Πιεκκχξα, ζχειια, θαηαηγίδα, ζενκελίεο (ρηφλη, ραιάδη, παγεηφο) Θξαχζε / ππεξρείιηζε-δηαξξνή ζσιελψζεσλ / εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο, ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ, ππξφζβεζεο Σξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, ζηάζεηο,απεξγίεο, πνιηηηθέο ηαξαρέο, νριαγσγίεο, θαθφβνπιεο βιάβεο ηξίησλ (παπακαλούμε δείηε ηιρ πποϋποθέζειρ) Ακνηβέο αξρηηεθηφλσλ, κεραληθψλ θαη δεκνζίσλ αξρψλ γηα απνθαηάζηαζε δεκηψλ απφ θαιππηφκελν θίλδπλν κέρξη θαηά ηελ πεξίνδν αζθάιηζεο (μόνο εθ όζον αζθαλίδεηαι ηο κηίριο ή κηιριακές βεληιώζεις ποσ απαιηείηαι πολεοδομική άδεια) Έμνδα κεηαζηέγαζεο, παξακνλήο, θαζψο θαη δεκηέο θαηά ηε κεηαθνξά θαη παξακνλή ησλ αζθαιηδνκέλσλ αληηθεηκέλσλ απφ θαιππηνκέλνπο θηλδχλνπο κέρξη θαηά ηελ πεξίνδν αζθάιηζεο Θξαχζε παινπηλάθσλ / θαζξεπηψλ κέρξη θαηά ηελ πεξίνδν αζθάιηζεο Θξαχζε επηγξαθψλ ζπλεπεία θαιππηνκέλσλ θηλδχλσλ κέρξη θαηά ηελ πεξίνδν αζθάιηζεο Πηψζε δέληξσλ, θιαδηψλ, θεξαηψλ, θαισδίσλ, ζηχισλ κέρξη θαηά ηελ πεξίνδν αζθάιηζεο Πνηνηηθή Αιινίσζε Πξντφλησλ ζε Α θίλδπλν κέρξη ζπλνιηθά θαηά ηελ πεξίνδν αζθάιηζεο (ζπλεπεία δηαθνπήο ξεχκαηνο άλσ ησλ 12 σξψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ απεξγηψλ ηεο Γ.Δ.Ζ.) Θαηά παληφο θηλδχλνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ κέρξη θαηά ηελ πεξίνδν αζθάιηζεο, γηα αγνξέο λεφηεξεο ησλ ηξηψλ εηψλ, εμαηξνπκέλσλ ξεηά ησλ laptops. Οηθνλνκηθή Δλίζρπζε ιφγσ δηαθνπήο εξγαζηψλ απφ θαιππηνκέλνπο θηλδχλνπο κέρξη κεληαίσο κε κέγηζην θαηά ηε δηάξθεηα αζθάιηζεο. Όξν Πξφλνηαο έσο 10% ηνπ αζθαιηδνκέλνπ θεθαιαίνπ εηζκφ, ππξθαγηά εθ ζεηζκνχ &/ή θινληζκφ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 038/ ΑΘΗΝΑ: Αγ.Κωνσταντίνου 17, Μαροφσι 15124,Τηλ , Φαξ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πολυτεχνείου 24, Θεσ/νίκη , Τηλ , Φαξ ,

3 ΘΑΙΞΡΝΛΡΑΗ ΔΞΗΠΖΠ ΝΗ ΕΖΚΗΔΠ ΠΡΖΛ ΑΠΦΑΙΗΕΝΚΔΛΖ ΞΔΟΗΝΠΗΑ ΑΞΝ: o Ρην πποζπάθεια καηαζηολήρ ηηρ ζημιάρ o Ρα έξοδα θύλαξηρ o Ρα έξοδα άνηληζηρ ηυν ςδάηυν o Θαι κάθε άλλο αναγκαίο έξοδο πος θα γίνει για ελασιζηοποίηζη ηηρ ζημιάρ, με ηην απαπαίηηηη πποϋπόθεζη να έσει εγκπιθεί η αναγκαιόηηηά ηος από ηοςρ ππαγμαηογνώμονερ και με ανώηαηο όπιο εςθύνηρ ηο ζςνολικό αζθαλιζόμενο κεθάλαιο. Απαλλαγέρ: Θ ί ν δ ς ν ο ρ Α π α λ λ α γ ή Βπασςκύκλυμα 150,00 Λεπά εν γένει Λεπά για ςπόγειοςρ σώποςρ 10% κάθε ζημιάρ με ελάσιζηο 750,00 10% κάθε ζημιάρ με ελάσιζηο 1.500,00 Θλοπή διαππήξευρ ή αναππισήζευρ 10% κάθε ζημιάρ με ελάσιζηο 750,00 Θπαύζη κπςζηάλλυν 300,00 Θπαύζη επιγπαθών 150,00 Θαηά Ξανηόρ Θινδύνος Ζλεκηπονικού Δξοπλιζμού λικέρ ζημίερ 200,00 Νικονομική ενίζσςζη λόγυ διακοπήρ επγαζιών 3 ππώηερ επγάζιμερ ημέπερ Πειζμόρ 2% επί ηος αζθαλιζομένος κεθαλαίος Β. Αζθάλιζη Γενικήρ Αζηικήρ Δςθύνηρ ένανηι ηπίηυν & Δπγοδοηικήρ Δςθύνηρ Γενική Αζηική Εςθύνη Θαιχπηεηαη ε εθ ηνπ Λφκνπ πξνβιεπφκελε επζχλε ηνπ αζθαιηδφκελνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα Α.Θ., γηα δεκίεο (σκαηηθέο Βιάβεο/Θάλαην θαη/ή Τιηθέο Εεκίεο) πνπ πηζαλψο πξνμελεζνχλ ζε ηξίηνπο απφ ππαηηηφηεηά ηνπ Αζθαιηδνκέλνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ππεξεζία ηνπ θαη ζρεηίδνληαη άκεζα θαη απνθιεηζηηθά κε ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ ηνπ θαξκαθείνπ. Δπίζεο θαιχπηνληαη θαη αηπρήκαηα ηξίησλ πνπ νθείινληαη ζε: Γενική Αζηική Δςθύνη σκαηηθέο βιάβεο θαη άηνκν σκαηηθέο βιάβεο νκαδηθφ αηχρεκα Τιηθέο δεκίεο θαηά πεξηζηαηηθφ σκαηηθέο βιάβεο θαη Τιηθέο δεκίεο θαηά πεξηζηαηηθφ θαη ζπλνιηθά θαη έηνο Δπεκηάζειρ Αζηηθή Δπζχλε γηα σκαηηθέο Βιάβεο/Θάλαην θαη/ή Τιηθέο Εεκίεο ηξίησλ, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθιεζνχλ : - απφ καλςπηομένοςρ κινδύνοςρ πιελ θηλδχλσλ αλσηέξαο βίαο (εηζκφ, Θενκελίεο, Σξνκνθξαηηθέο / Θαθφβνπιεο) - Αμέλεια, λάθορ ή παπάλειτη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαξκαθνπνηνχ θαη ησλ πξνζηηζέλησλ ηνπ, απφ ηελ εθηέιεζε ησλ νδεγηψλ πνπ έρνπλ ιάβεη απφ ην θαξκαθνπνηφ. - Ιανθαζμένη παπάδοζη ή Ξαπαζκεςή θαπμάκυν απφ ην θαξκαθνπνηφ θαη ηνπο βνεζνχο ηνπ. - Αηπρήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα θοπηοεκθόπηυζηρ ή/και διακίνηζηρ ενηόρ ηυν εγκαηαζηάζευν - Αηπρήκαηα απφ ιεηηνπξγία θαη πηψζε ησλ θυηεινών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 038/ ΑΘΗΝΑ: Αγ.Κωνσταντίνου 17, Μαροφσι 15124,Τηλ , Φαξ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πολυτεχνείου 24, Θεσ/νίκη , Τηλ , Φαξ ,

4 επιγπαθών - Αηπρήκαηα απφ επγαζίερ ζςνήθοςρ ζςνηήπηζηρ / ανακαίνιζηρ / επιζκεςήρ έυρ Επγοδοηική Αζηική Εςθύνη Kαιχπηεηαη ε εθ ηνπ Λφκνπ πξνβιεπφκελε Δπζχλε ηνπ Δξγνδφηε έλαληη ηνπ αζθαιηζκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 657, 658 & 932 ηνπ Α.Θ., γηα ηηο πέξαλ ηνπ Η.Θ.Α. ή άιινπ δεκνζίνπ θνηλσληθνχ θνξέα ππνρξεψζεηο. Θαηαβάιιεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο απνδεκηψζεσο πνπ παξέρεηαη απφ ην ΗΘΑ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ θαηαβαιιφκελνπ εκεξνκηζζίνπ, βάζεη κηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη γηα κέγηζην δηάζηεκα 45 εκεξψλ γηα ζσκαηηθέο βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ. ηελ έλλνηα ησλ ζσκαηηθψλ βιαβψλ πεξηιακβάλνληαη νη απαηηήζεηο εζηθήο βιάβεο ηνπ δεκησζέληνο ζπλεπεία ζσκαηηθψλ βιαβψλ / ζαλάηνπ θαζψο θαη ε ςπρηθή νδχλε ησλ ζπγγελψλ. Δπγοδοηική Δςθύνη σκαηηθέο βιάβεο θαη άηνκν σκαηηθέο βιάβεο νκαδηθφ αηχρεκα θαη αλψηαην θαη έηνο Γιεςκπίνιζη Σα παξαπάλσ φξηα Δξγνδνηηθήο Δπζχλεο πεξηιακβάλνληαη ζηα φξηα ηεο Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο θαη δελ ηα πξνζαπμάλνπλ. Γευγπαθικά Όπια Γυζιδικία Βάζη Αζθάλιζηρ Διιάδα / Δληφο ησλ ρψξσλ ηνπ θαξκαθείνπ Διιεληθή / Διιεληθά Γηθαζηήξηα Claims made (δει. δεκηέο πνπ ζπκβαίλνπλ γηα πξψηε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη δειψλνληαη εληφο απηήο ηεο δηάξθεηαο) Απαλλαγέρ: Γεληθή Αζηηθή Δπζχλε: 150 αλά απαίηεζε Γ. Αζθάλιζη Σπημάηυν Δξγνδνηηθή Αζηηθή Δπζχλε: Θακκία - Έσο θαηά ηελ πεξίνδν αζθάιηζεο γηα Ιεζηεία Σακείνπ (ηακεηαθήο κεραλήο) - Έσο θαηά ηελ πεξίνδν αζθάιηζεο γηα Ιεζηεία / Γηάξξεμε Υξεκαηνθηβσηίνπ (παθησκέλνπ ζε ρψξν κε εκθαλή ή ειάρηζηνπ βάξνπο 300 θηιψλ) - Απψιεηα ζπληαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα κεηαθνξάο ηνπο απφ ην θαξκαθείν πξνο ην Φαξκαθεπηηθφ χιινγν / Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη αληίζηξνθα κέρξη ζπλνιηθά θαηά ηελ πεξίνδν αζθάιηζεο Απαλλαγέρ: Οπδεκία ΑΠΦΑΙΗΠΡΟΑ Ολικόρ ζςνηελεζηήρ αζθαλίζηπος για όλερ ηιρ πποαναθεπθείζερ καλύτειρ (Πεπιοςζία, Αζηική Εςθύνη, Χπήμαηα): Οηθνδνκήο / Θηηξηαθέο Βειηηψζεηο 1 Πεξηερφκελν / Δκπνξεχκαηα 3 Ελάσιζηα Αζθάλιζηπα Πακέηος 200 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 038/ ΑΘΗΝΑ: Αγ.Κωνσταντίνου 17, Μαροφσι 15124,Τηλ , Φαξ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πολυτεχνείου 24, Θεσ/νίκη , Τηλ , Φαξ ,

5 ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΠΔΗΠΚΝ Ζ θάιπςε εηζκνχ παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ ζε φια ηα πξνγξάκκαηα κε Απαλλαγή: 2% επί ηνπ ζπλνιηθνχ αζθαιηδνκέλνπ θεθαιαίνπ γηα ζεηζκφ, γηα θάζε δεκία θαη Εηήζια αζθάλιζηπα: ΔΡΝΠ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ Για όλα ηα ενςπόθηκα ανεξαπηήηυρ έηοςρ καηαζκεςήρ μεηά ηο 1960 Κηθηά Αζθάιηζηξα 1,27 (Καθαρά 0,96) Από 2000 και μεηά Κηθηά Αζθάιηζηξα 1,27 (Θαζαξά 0,96) Από Κηθηά Αζθάιηζηξα 1,46 (Θαζαξά 1,11) Από Κηθηά Αζθάιηζηξα 1,76 (Θαζαξά 1,33) ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΚΔΡΟΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΙΝΞΖΠ Ρνιιά αζθαιείαο κε ινπθέην πξνζηαηεπνκέλνπ θιείζηξνπ ηδεξηέο ζε ηπρφλ αλνίγκαηα (θεγγίηεο, θσηαγσγνχο θιπ.) χζηεκα ζπλαγεξκνχ κε αηζζεηήξεο ζε φια ηα αλνίγκαηα έηζη ψζηε λα ππάξρεη απφιπηα επαξθήο θάιπςε ηνπ αζθαιηδφκελνπ ρψξνπ θαη ζπλδεδεκέλν κε ην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ Δηαηξίαο Φχιαμεο. ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΞΑΘΔΡΝ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΡΑΟΑΣΩΛ, ΡΟΝΚΝΘΟΑΡΗΘΩΛ & ΘΑΘΝΒΝΙΩΛ ΔΛΔΟΓΔΗΩΛ Οη θαιχςεηο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ, πνιηηηθψλ ηαξαρψλ, νριαγσγηψλ, δηαηαξαρήο ηεο δεκφζηαο ηάμεο θιπ. θαη θαθνβνχισλ ελεξγεηψλ, ζα θαιχπηεηαη έσο 10% ηνπ αζθαιηδνκέλνπ θεθαιαίνπ κε κέγηζην ην πνζφ ησλ θαη απαιιαγή εθ εθάζηεο δεκίαο, αλαθνξηθά κε ηηο πιαηείεο / πεξηνρέο Δμαξρείσλ, Οκνλνίαο, πληάγκαηνο θαη ησλ νδψλ ηαδίνπ, φισλνο, Παηεζίσλ, Κεηξνπφιεσο & Παλεπηζηεκίνπ. Αλά ηελ Διιάδα, ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη παλεπηζηεκηαθέο ή πνιπηερληθέο ζρνιέο, θαζψο θαη γεηηνληθέο γεπέδσλ, πξεζβεηψλ, γξαθείσλ θνκκάησλ, εθεκεξίδσλ θαη κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηα ξνιιά αζθαιείαο λα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 038/ ΑΘΗΝΑ: Αγ.Κωνσταντίνου 17, Μαροφσι 15124,Τηλ , Φαξ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πολυτεχνείου 24, Θεσ/νίκη , Τηλ , Φαξ ,

6 CROMAR INSURANCE BROKERS LTD Δμνπζηνδνηεκέλνη Αληαπνθξηηέο Lloyd s Κσδηθόο Γηακεζνιαβνύληα Δπσλπκία : Γξαζηεξηόηεηα : Πρόταση Ασυάλισης ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΟΘΥΕΘΑ ΑΦΑΛΘΖΟΜΕΝΟΤ / ΛΗΠΣΗ AΦΑΛΘΗ Πξνζθνξά Έθδνζε Αζθαιηζηεξίνπ Οδόο : Αξηζκόο : Πόιε / Υσξηό : Σ.Κ. : Ννκόο : Σειέθσλν : FAX : Α.Φ.Μ. : Γ.Ο.Τ. : Δηλώστε Απιθμό Δικαιούχων τηρ ΚΑΡΣΑ ΠΡΟΝΟΜΘΩΝ CROMAR ΦΡΟΝΣΘΔΑ ΤΓΕΘΑ (αυορά & σε τστόν σσνεταίροσς - εργαζομένοσς) : ΔΘΕΤΘΤΝΗ AΦΑΛΘΖΟΜΕΝΟΤ KΘΝΔΤΝΟΤ Οδόο : Αξηζκόο : Πόιε / Υσξηό : Σ.Κ. : Ννκόο : Σειέθσλν : Σν θηίξην είλαη ηδηόθηεην; Δάλ όρη, νλνκαηεπώλπκν ηδηνθηήηε: Τπνρξενύζηε λα αζθαιίζεηε ην θηίξην γηα ινγαξηαζκό ηνπ ηδηνθηήηε ; ΔΘΑΡΚΕΘΑ AΦΑΛΘΗ Έλαξμε από : (12:00 Μεζεκβξηλή) Λήμε έσο : (12:00 Μεζεκβξηλή) ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ (ΕΛΑΧΙΣΟ ΠΟΟ ΔΟΗ 100) ΔΦΑΠΑΞ ΔΞΑΜΖΝΟ ΣΡΗΜΖΝΟ Έληαμε ηνπ Λήπηε Αζθάιηζεο ζην ύζηεκα Δίζπξαμεο & Παξάδνζεο Παξαζηαηηθώλ (ΔΔΠ) απεπζείαο από ηελ Δηαηξία; ΑΦΑΛΘΖΟΜΕΝΕ ΑΞΘΕ & ΠΕΡΘΓΡΑΦΕ Αξία Οηθνδνκή Βειηηώζεηο επί ηεο νηθνδνκήο Πεξηερόκελα θαη εμνπιηζκόο ελ γέλεη Μεραλήκαηα Δκπνξεύκαηα & πξώηεο ύιεο εληόο ηεο νηθνδνκήο ύνολο λαη Πεπιγπαυή όρη ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΚΣΘΡΘΟΤ Όξνθνη πνπ βξίζθνληαη ηα πξνο αζθάιηζε αληηθείκελα : Δκβαδόλ η.κ. : Καηαζθεπή ζθειεηνύ : κπεηόλ άιιν (πεξηγξάςηε) : Καηαζθεπή ηνίρσλ : ηνύβιν άιιν (πεξηγξάςηε) : Καηαζθεπή ζηέγεο : κπεηόλ άιιν (πεξηγξάςηε) : Αξηζκόο νξόθσλ εθηόο ηνπ ππνγείνπ θαη ηζνγείνπ : Έηνο θαηαζθεπήο ηεο νηθνδνκήο : ε ηη ρξεζηκεύεη ην ππόγεην ; ε ηη ρξεζηκεύεη ην ηζόγεην ; ε ηη ρξεζηκεύνπλ νη άιινη όξνθνη ; Δθάπηεηαη κε άιια θηίξηα ; Αλ λαη ζε ηη ρξεζηκεύνπλ ; SECURE PHARMACY Proposal form doc3-1 -

7 CROMAR INSURANCE BROKERS LTD Δμνπζηνδνηεκέλνη Αληαπνθξηηέο Lloyd s ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ 1 νο Δλππόζεθνο Γαλεηζηήο: Πνζό Γαλείνπ: Τπνθαηάζηεκα Σξάπεδαο: Γηεύζπλζε Αιιεινγξαθίαο: Σειέθσλν: 2 νο Δλππόζεθνο Γαλεηζηήο: Πνζό Γαλείνπ: Τπνθαηάζηεκα Σξάπεδαο: Γηεύζπλζε Αιιεινγξαθίαο: Τπάξρνπλ άιια αζθαιηζηήξηα γηα ηνλ ίδην θίλδπλν; Δάλ λαη αλαθέξαηε αζθαιηζηηθή εηαηξία θαη θεθάιαηα : Αξλήζεθε πνηέ άιιε Αζθαιηζηηθή εηαηξία λα ζαο αζθαιίζεη; Δίραηε αζθαιίζεη ζην παξειζόλ ηελ επηρείξεζή ζαο; Σειέθσλν: Αλαθέξαηε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία: Δίραηε πνηέ δεκηέο ζαλ επηρείξεζε; Δάλ λαη, πνην ην είδνο θαη ην ύςνο ηεο δεκηάο.. Απνδεκησζήθαηε γηα απηέο ηηο δεκηέο: Πνηα πξόζζεηα κέηξα ιάβαηε κεηά ηε δεκηά (πεξηγξάςηε);.. Έηνο 1 εο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο : Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΘΟ ΠΤΡΚΑΓΘΑ Ζ επηρείξεζε βξίζθεηαη θνληά ή εληόο δάζνπο? Δάλ λαη, δειώζηε απόζηαζε: Ζ επηρείξεζε έρεη λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο ; Έρεηε πηζηνπνηεηηθό από ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ; Ππξνζβεζηήξεο : Πιήζνο : Βάξνο : Βξίζθνληαη ζε εκθαλή ζεκεία ; Γίλεηαη αλαγόκσζε όπσο νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο ; ύζηεκα αλίρλεπζεο θαπλνύ ; Απηόκαην ζύζηεκα θαηαηνληζκνύ ύδαηνο (sprinklers) ; Ππξνζβεζηηθέο θσιηέο/πιήζνο; Τπάξρνπλ ππξνζβεζηηθνί θξνπλνί έμσ από ην θηίξην ; Αλ, λαη ζε ηη απόζηαζε (πεξίπνπ) ; Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα ; Δάλ λαη, ηεξείηαη ε απαγόξεπζε ; Κάζε πόηε γίλεηαη απνκάθξπλζε ζθνππηδηώλ ; ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΘΟ ΚΛΟΠΗ ύζηεκα ζπλαγεξκνύ: πλδέεηαη κε εηαηξία Security; Δπσλπκία Δηαηξίαο Security:.. Δίλαη ε επηθνηλσλία αζύξκαηε ηύπνπ GSM (θηλεηή ηειεθσλία); Δμσηεξηθόο θσηηζκόο: Πξνβνιείο αζθαιείαο; Δπαξθήο Γεκόζηνο θσηηζκόο; Δίδνο παινπηλάθσλ: Σύπνπ Securit Κιεηδαξηέο: θνηλέο αζθαιείαο Ρνιά αζθαιείαο; Δάλ λαη, είλαη ειεθηξηθά; ηδεξηέο ζε όια ηα αλνίγκαηα (θεγγίηεο, θσηαγσγνύο θιπ.); Τπάξρεη πεξίθξαμε; Δάλ λαη, πεξηγξάςηε: Πεξηνρή ππθλνθαηνηθεκέλε; Άιια κέηξα πξνζηαζίαο θινπήο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην παξόλ: ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΘΟ ΠΛΗΜΜΤΡΑ Αζθαιίδνληαη εκπνξεύκαηα ζε ππόγεηνπο ή εκηππόγεηνπο ρώξνπο ; Πώο είλαη ηνπνζεηεκέλα ; Απ επζείαο ζην δάπεδν ε ξάθηα ε παιέηεο Ση ύςνπο; Έρεηε αληιίεο λεξνύ ; λαη Τπάξρνπλ εζσηεξηθά θξεάηηα ; όρη Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηύπν: Αλαθέξεηε θαηά πξνζέγγηζε ηελ απόζηαζε ηνπ θηηξίνπ από ξέκα, πνηάκη, γθξεκό θιπ : SECURE PHARMACY Proposal form doc3-2 -

8 CROMAR INSURANCE BROKERS LTD Δμνπζηνδνηεκέλνη Αληαπνθξηηέο Lloyd s ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΘΟ ΕΘΜΟΤ (μόνο ευ όσον ζητείται η κάλσυη) Αξηζκόο Αδείαο θαηαζθεπήο : Έηνο έθδνζεο Αδείαο : Σν έδαθνο έρεη ππνζηεί επηρσκαηώζεηο ; Έρνπλ γίλεη επεθηάζεηο ζην θηίξην ή πξνζζήθεο ; Πεξηγξάςηε ηηο επεθηάζεηο ή πξνζζήθεο : Έρεη εθδνζεί άδεηα από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηηο επεθηάζεηο ή πξνζζήθεο ; Σν θηίξην είλαη θηηζκέλν ζπκθσλά κε ηνλ αληηζεηζκηθό θαλνληζκό ηνπ έηνπο θαηαζθεπήο ; Έρεη ππνζηεί ην θηίξην δεκηά από πξνεγνύκελν ζεηζκό ; ζην θέξνληα νξγαληζκό (ζθειεηό) ζην κε θέξνληα νξγαληζκό (ηνηρνπντα) Γώζηε ιεπηνκέξεηεο θαη επηθνηλσλήζηε κε ηελ Δηαηξεία Αλαθέξεηε θαηά πξνζέγγηζε ηελ απόζηαζε ηνπ θηηξίνπ από ξέκα, πνηάκη, γθξεκό θιπ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΑΛΘΗ SecurePharmacy με κάλσυη Γενικής Αστικής Εσθύνης προς Σρίτοσς & Χρημάτφν Προαιρετικά: εισμόρ ΕΛΑΥΘΣΑ ΑΦΑΛΘΣΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ : Ζ παξνύζα Πξόηαζε Αζθάιηζεο απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ πνπ πξόθεηηαη λα εθδνζεί ππό ηνλ όξν όηη θάζε έλα από ηα ελδηαθεξόκελα κέξε, ήηνη ν πξνηείλσλ ηελ αζθάιηζε θαη ν Δμνπζηνδνηεκέλνο Αληαπνθξηηήο, απνδερηνύλ θαη ζπκθσλήζνπλ λα πξνβνύλ ζηελ έθδνζε απηνύ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, δεινύηαη δε θαη ζπκθσλείηαη όηη ν πξνηείλσλ ηελ αζθάιηζε επηβεβαηώλεη θαη δειώλεη ππεύζπλα όηη δελ παξέιεηςε νύηε απέθξπςε ν,ηηδήπνηε ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ηνλ ππό εθηίκεζε αλσηέξσ πξνηεηλόκελν θίλδπλν θαη απνδέρεηαη σο αιεζή θαη πξαγκαηηθά ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, δειώλεη επίζεο όηη απνδέρεηαη ηελ παξνύζα αζθάιηζε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην αζθαιηζηήξην. Με ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο πξόηαζεο αζθάιηζεο επηβεβαηώλεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο ζηελ επεμεξγαζία θαη κεηαθνξά πιεξνθνξηώλ (πεξηκβαλνκέλσλ θαη επαίζζεησλ πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλσλ) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξόλ, θαη όηη έρεηε ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα λα ελεκεξώζεηε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ εθ κέξνπο καο θαη ηελ ππνβνιή απηήο ηεο νπζηώδνπο πιεξνθόξεζεο ζε εκάο γηα ηνπο ζθνπνύο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Υσξίο απηή ηε ζπγθαηάζεζε θαη επηβεβαίσζή ζαο γηα ηε δηαρείξηζε θαη επεξγαζία απηώλ ησλ ζηνηρείσλ, δε ζα ήκαζηαλ ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπκε ηελ αίηεζε γηα αζθάιηζή ζαο. ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΤ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ./ /.... Έγθξηζε Δηαηξίαο Αττική: Αγ. Κσλζηαληίλνπ 17 & Αγ. Αλαξγύξσλ,Μαξνύζη Σει Φαμ , Θεσσαλονίκη: Πνιπηερλείνπ 24, Θεζζαινλίθε Σει Φαμ SECURE PHARMACY Proposal form doc3-3 -

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) Z0708 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΟΡΗΜΟΗ 1. ΔΣΑΗΡΗΑ Δίλαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Α.Δ., κε έδξα ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) 1. ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ 1.1 Καιχπηεηαη ε αζηηθή επζχλε ηνπ Αζθαιηδφκελνπ απηνθηλεηηζηή, γηα δεκηέο ή απψιεηεο πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ ζε εκπνξεχκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

1. ARAG Profile. 2. Πξνγξάκκαηα Αζθάιηζεο ARAG. Πεξηερφκελα. ... / Ννκηθή Πξνζηαζία Ορεκάησλ. ... / Ννκηθή Πξνζηαζία θαθψλ Αλαςπρήο

1. ARAG Profile. 2. Πξνγξάκκαηα Αζθάιηζεο ARAG. Πεξηερφκελα. ... / Ννκηθή Πξνζηαζία Ορεκάησλ. ... / Ννκηθή Πξνζηαζία θαθψλ Αλαςπρήο 1. ARAG Profile Πεξηερφκελα 1. ΓΓΝΙΚΓ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΓ 2. ΣΗΛΓΦΩΝΑ & ΤΠΗΡΓΙΓ 2. Πξνγξάκκαηα Αζθάιηζεο ARAG... / Ννκηθή Πξνζηαζία Ορεκάησλ 1. ΓΝΔΓΙΚΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΓΙΓΜΑΣΑ ΤΓΚΡΟΤΓΩΝ ΤΜΦΓΡΟΝΣΩΝ 2. ΠΩ ΜΠΟΡΩ ΑΠΛΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ςποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Κηποςπό Αναγνώζηη από ηον ζποςδαζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ Τπεχζπλνη

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «υντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «υντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΙΥΙΟΤ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΠΟΛΛΧΝΙΑΓΑ ΠΡ/ΜΟ: 1.900.000,00 ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 2013 ΔΙΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ

INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ Ζ INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. ε νπνία ζην παξαθάησ θείκελν αλαθέξεηαη ζαλ " ΔΣΑΗΡΗΑ " αλαιακβάλεη λα παξέρεη ηελ θάιπςε Οδηθήο Βνήζεηαο INTER PARTNER ASSISTANCE

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταυοράς Εγγράυων & Δεμάτων από τη «BCS»: Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Απνζηνιέαο ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8 ΧΑΡΣΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ (Χ.Τ.Κ.) Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8... 8 5. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 5/ 15. Έρνληαο ππφςε :

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 5/ 15. Έρνληαο ππφςε : ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΛΔΡΟΤ Σ. : 2247 0 22930 Φ. : 600 /006/15. : 302 Ν. Λέξνο, 5 Μαΐνπ 2015 ΘΔΜΑ: Γηαθήξπμε

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002144818 2014-07-03

14REQ002144818 2014-07-03 ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ ΣΟ ΚΖΓΜ 14REQ002144818 2014-07-03 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 03/7/2014 Αξ πξση: 3673 ΠΔΡΗΦ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΘΔΜΑ 2 ν Δμέηαζε κειέηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο,

Διαβάστε περισσότερα

EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ.

EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2012 Πίνακαρ πεπιεσομένων ελ. Αξζξν 1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ.... 3 Αξζξν 2. ΗΥΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ιαγκαδάρ, 16/04/2015 ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Απ. Ξπυη. : -1057- ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γ Ζ Κ Ν Π Ι Α Γ Θ Α Γ Α.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ (Λ.Ξ.Γ.Γ.) Σαρ. Γ/λζε: Υξ. κύξλεο 29 Σ.Κ.: 572 00, Λαγθαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID) ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2012 Πεπιεσόμενα Πεξηερόκελα... 1 Δηζαγσγή... 2 Α. Γεληθέο πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ

ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ 1 ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘΕΙ ΣΟ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Σχκθσλα κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ΦΔΚ/1079/Β/04.06.2009 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο Φσηνβνιηατθψλ Σπζηεκάησλ ηζρχνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα