«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ: 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ.831/ΑΔ.2110/15408 ΚΟΙΝ: Σ.3715 Τηλεφ Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015 ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών Επισκευών Κατασκευών 1 ος Μίνι Διαγωνισμός (call-off) για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων (Φ.Ι) του 251 ΓΝΑ Σύμφωνα με τους Όρους της υπ' αριθμ.38/2014 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ ΣΧΕΤ.: α. Φ.812.1/ΑΔ /Σ.2174/23 Δεκ. 2014/ΓΕΑ/Δ6/3α β. Δ.17/2013 Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός γ. Φ.831/ΑΔ.16593/Σ.3853/28 Νοεμβρίου 2014/ΔΑΥ/Γ2/3α δ. Υπ' αριθμ. 38/2014 Συμφωνία Πλαίσιο 1. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : (1). Του Ν.Δ. 721/70 περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων». (2). Του Ν.2286/95 περί «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεων συναφών θεμάτων». (3). Του Ν.2362/95 περί «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3871/10. (4). Του N.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4024/11 και τον Ν.4250/14. (5). Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/ 18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α 64/ ). (6). Του Π.Δ. 118/07 περί «Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4038/12 και του Ν.4250/14. (7). Του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α 30/ ), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Ν. 1

2 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279/ ). (8). Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4210/13. (9). Του Ν. 3886/10 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 66/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου διατάκτες». (10). Του ΠΔ 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους (11). Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου 1 παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές». (12). Του Ν. 4172/2013, άρθρο 64 παρ. 2 (Συντελεστές παρακράτησης φόρου), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4254/14. (13). Του Ν.4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». β. Τις κάτωθι αποφάσεις: (1). Την υπ αρίθμ. Φ.800/133/134893/ Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300Β / ) «Περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοικήσεως των Ε.Δ. και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές». (2). Την υπ αριθ. Π1/4232/ Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του ΚΠΔ (ΠΔ 118/07). (3). Την Φ.831/ΑΔ /Σ.451/6 Μαρ 13/ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή, με την οποία επιβάλλεται επιπρόσθετη κράτηση ποσοστού 0,10%, στις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4013/11, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν.4072/12, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). (4). Την υπ αρίθμ. Φ.831/875620/Σ.122/ /ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή, σύμφωνα με την οποία η κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3 %, πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, δίχως ο υπολογισμός αυτών να γίνεται με 2

3 εσωτερική αφαίρεση. Ειδικότερα με βάση τα αναφερόμενα η κράτηση ανέρχεται σε ποσοστό 0,1036 % (ήτοι 0,10 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, 0,003% υπέρ χαρτοσήμου και 0,0006 % υπέρ ΟΓΑ). (5). Την ανωτέρω (α) σχετική διαταγή κατανομής πιστώσεων Π/Υ ΓΕΑ έτους 2015 (ΑΔΑ:B2K86-HEZ). γ. Την ανωτέρω (γ) σχετική απόφαση της Διοίκησης με την οποία κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του ανωτέρω (β) σχετικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ:7Ω7Ψ6-01Γ). δ. Την ανωτέρω (δ) σχετική υπ' αριθμ. 38/2014 Συμφωνία - Πλαίσιο που υπογράφηκε μεταξύ της ΥΠ/ΠΑ και των εταιρειών «ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.», «DEMO A.B.E.E.»,<<ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ>>, <<ΒΑXTER HELLAS ΕΠΕ>>, <<ΠΕΤΡΟΣ Χ.ΚΟΣΜΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ>>, <<ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ>>,<<ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ>> και «MSD ΦΑΡΜ. BIOMHXANIKH & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, που αφορά στην προμήθεια των Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων (Φ.Ι.) που αναφέρονται στο άρθρο 2 της υπόψη Συμφωνίας- Πλαίσιο. ε. Την με αρ. Πρωτ. 5815/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) του 251 ΓΝΑ επί ΚΑΕ 1211/ΕΦ Π/Υ 2015, για την πληρωμή των δαπανών προμήθειας των Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων, αντικειμένου θέματος (ΑΔΑ: ΩΛΜΡ6-ΑΚ8). στ. Την υπ αρίθμ. 7364/ εντολή αγοράς της Μοίρας Εφοδιασμού, με την οποία προβλήθηκε η απαίτηση της Διεύθυνσης Φαρμακευτικού Τομέα του Νοσοκομείου για την προμήθεια των Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων, αντικειμένου θέματος (ΑΔΑΜ Πρωτ. Αιτήματος: 15REQ και ΑΔΑΜ Εγκ. Αιτήματος:15REQ ). Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 2. Τις εταιρείες «ΒΑXTER HELLAS ΕΠΕ>> με ΑΦΜ , <<ΠΕΤΡΟΣ Χ.ΚΟΣΜΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ>> με ΑΦΜ , <<ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ>> με ΑΦΜ ,<<ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ>> με ΑΦΜ , «ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε» με ΑΦΜ , «DEMO A.B.E.E» με ΑΦΜ , «ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» με ΑΦΜ και «MSD ΦΑΡΜ. BIOMHXANIKH & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε» με ΑΦΜ όπως υποβάλλουν, επί τη βάση της υπ' αριθμ. 38/2014 Συμφωνίας Πλαίσιο, στο 251ΓΝΑ έναν (1) κλειστό φάκελο που να περιέχει την οικονομική τους προσφορά (σε ένα πρωτότυπο και ένα ακριβές αντίγραφο), για την Προμήθεια των Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων που αναφέρονται, σε κάθε εταιρεία ή ομάδα εταιρειών, στον ακόλουθο πίνακα, με σκοπό την υπογραφή εκτελεστικών συμβάσεων για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου έτους 2015 με έναρξη ισχύος αυτών από την ημερομηνία υπογραφής τους. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών θα είναι οι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους, το οποίο θα αναγράφεται επί της οικονομικής προσφοράς: 3

4 A/A Περιγραφή Δραστικής Ουσίας ATC MM Ποσότητα Συμμετέχουσες Εταιρείες ανά Δραστική Ουσία Σκεύασμα Προσφερθέν Ποσοστό έκπτωσης επί Δ.Τ.Φ. στη Συμφωνία- Πλαίσιο 38/14 1. Ρανιτιδίνη inj 20 mg A02BA03 AMP DEMO A.B.E.E Εpadoren inj 50ml/2ml 15,89 % 2. Ομεπραζόλη cap 20 mg A02BC01 TT ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε Belifax 20mg/cap 67,36 % Lordin 59,00 % ANΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ Eselan Gr. Cap 20Mg/cap FLX28 43,64% DEMO ABEE Veralox 20mg 13,97% cap 4. Ονδασετρόνη amp 4mg A04AA01 BT ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ Trondamet 77,02 % ΑΕΒΕ 2mg/ml ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ Onda Inj.Sol 34,16% 4mg/2ml 6. Απρεπιτάντη caps A04AD12 TT 210 MSD ΦΑΡΜ. Emend 0 % BIOMHXANIKH & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε 9. Ρετεπλάση inj 10 U. B01AD07 BT 8 ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΕΒΕ Rapilysin 0,56 g 5,00 % 10U/vial 10. Ανθρώπινο ινοδογόνο + θρομβίνη B02BC30 EA 20 ΒΑXTER HELLAS ΕΠΕ Tissel fibrin Sealant 2ml 4ml 0% 0% 22. Τιροφιμπάνη 0,25mg/ml B01AC17 BT 20 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε Aggrastat c/s 5,00% Sol.Inf. 0,25 mg/ml 24. Βουδενοσίδη 0,5 UDV R03BA02 AMP ANΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ Talgan 16% 0,5mg/ml INH.SUS.N 25. Ιπρατρόπιο inh AMP R03BB01 AMP DEMO ABEE Zyrolen 250mg 20,36% 250mcg 26. Ολανζαπίνη or. Disp. N05AH03 TT 280 ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ Ozapex 81,96% tab 20mg ΑΕΒΕ 20mg/tab 30. Κεφταζιδίμη inj 2g J01DD02 BT 350 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε Septax p.dls.inf 16,71% DEMO ABEE Lemoxol 2g vial 14,65% 31. Κεφορανίδη J01DC11 BT ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε Radacef 1g/vial 5,13% 32. Κεφεπίμη inj 2g J01DE01 BT 200 DEMO ABEE Verapime 2g 5,10% vial ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε Maxipime 2g/vial 10,00% 4

5 33. Κεφοτιξίνη inj 1g J01DC01 BT ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε Mefoxil 1g/vial 6,11% 34. Κεφτριαξόνη inj 2g J01DD04 BT 800 ANΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε Travilan Pd.sol.inf 2g/vial DT X 1 vial Rolisporin 2g/vial 78,04% 41,05% DEMO ABEE Veracol iv 2g vial 14,70% 35. Κεφουροξίμη Να inj 750mg J01DC02 BT ANΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ Nipogalin Dr.Pd.Inj 750mg/vial 41,88% DEMO ABEE Zilisten 750mg 14,53% 37. Ιμεπενέμη + Συλαστατίνη inj 100ml ( mg) ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε J01DH51 ΒΤ 500 ANΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ Cefur 750mg/vial Nimedine Ps.sol.inf ( ) mg/vial 5,98% 45,74% DEMO ABEE Primagal ( ) mg 9,74% ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε Primaxin DR.PD.INJ ( ) 38. Aζιθρομυκίνη inj 500mg J01FA10 ΒΤ 150 ANΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ Zithrotel Pd.sol.inf. 500Mg/vial 39. Κλινδαμυκίνη amp J01FF01 AMP ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε Clidacin Inj mg 40. Αμικασίνη inj 2ml x 500mg J01GB06 BT ANΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ mg/4ml Amikan Inj.Sol.500mg/2 ml BTX 1 VIAL X 2ml 6,02% 38,96% 20,00% 78,28% BΙΑΝΕΞ Α.Ε Briklin inj.sol 500mg/2ml 70,63% 5

6 ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Lanomycin 500mg/2 ml 58,83% 45. Τεϊκοπλανίνη Inj.1 x 200mg + Solv. J01XA02 ΒΤ 700 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε Targocid 200mg.vial 24,05% DEMO ABEE Talinac 200mg 4,99% 47. Εφαβιρέντση tab 600mg J05AG03 TT 180 MSD ΦΑΡΜ. Stocrin 0% BIOMHXANIKH & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε 56. Γκασποφουτζίνη 70mg J02AX04 BT 10 MSD ΦΑΡΜ. Cancidas 70mg 0% BIOMHXANIKH & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε 58. Δεξαμεθαζόνη inj sol H02AB02 AMP ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε Dexaton 7,23% 2ml x 4mg Inj.8mg/2 ml 61. Μεθυλπρεδνιζολόνη H02AB06 ΒΤ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε Lyo-Drol Inj. 4,94% 1ml x 40mg 40Mg/vial 66. Γεμσιταβίνη inj L01BC05 ΒΤ 700 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε Gemnil 10,00% 200mg 200mg/vial 70. Καρβοπλατίνη sol inf L01XA02 BT 200 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε Carboplan 20,01% 150mg 150mg/15 ml 71. Καρβοπλατίνη sol inf L01XA02 BT 100 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε Carboplan 32,67% 450mg 450mg/4 ml 73. Πακλιταξέλη inj 30mg L01CD01 BT 120 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε Pataxel 6mg/1 41,00% ml (30mg) 87. Φυσιολογικός ορρός B05CB01 BT DEMO ABEE Sod.Chloride 4,49% 0,9% 500ml 88. Φυσιολογικός ορρός 0,9% 250ml B05CB01 BT DEMO ABEE 0,9% 500ml Sod.Chloride 0,9% 250ml 4,94% ΒΑXTER HELLAS ΕΠΕ Sod.Chloride 0,9% Baxter Bag 250ml 89. Φυσιολογικός ορρός B05CB01 BT DEMO ABEE Sod.Chloride 0,9% 10ml 0,9% 10ml 91. NaCl 15% 10ml B05CB01 AMP DEMO ABEE Sod.Chloride 15% Ampx50 10ml 92. Dextrose 5% 1000ml B05BA03 BT DEMO ABEE Dextrose 5% 100ml 0% 5,88% 6,25% 5,36% 93. Water for injection 1000ml ΒΑXTER HELLAS ΕΠΕ Glucose 5% 0% Baxter (viatlo)bag 1000ml B05BB01 BT DEMO ABEE WFI 1000ML 5,05% 6

7 ΒΑXTER HELLAS ΕΠΕ 94. R/L 1000ml B05BB02 BT DEMO ABEE 95. Θειϊκός μαγνήσιος amp 10ml ΒΑXTER HELLAS ΕΠΕ WFI Bag1000ML Lactared Ringers Lactared Ringers Baxter (viatlo) Bag 1000ml - AMP DEMO ABEE Mag.Sulfate 25% 10ml 0% 4,81% 0% Φλουκοναζόλη inj sol 50ml x 100mg J02AC01 BT ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Stabilanol sol.inf.100mg/5 0ml 33,10% 124. Ισοπροπανολόλη + Ν- προπανολόλη + αιθυλοθειϊκό μεσετρόνιο 1000ml 132. Δεσφλουράνιο sol inh 240ml BΑXTER HELLAS ΕΠΕ D08AX53 BT 600 ΠΕΤΡΟΣ Χ.ΚΟΣΜΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ Flukonazole redibag/baxter 100mg/50 ml Chiro Des (63,14+14,3)% w/w 1000ml N01AB07 BT 300 ΒΑXTER HELLAS ΕΠΕ Suprane Iuh.Vap.L 100% (v/v) FLX240ml 135. Ροκουρόνιο INJ M03AC09 AMP MSD ΦΑΡΜ. BIOMHXANIKH & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε 13,57% 4,95% 0% Esmeron 0% 3. Oι συμμετέχουσες, στην παρούσα πρόσκληση, εταιρείες θα υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά για τα ακόλουθα Φαρμακευτικά Ιδιοσκευάσματα (Φ.Ι.): α. ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ για το Φ.Ι. με Α/Α 9 του ανωτέρω πίνακα. β. DEMO A.B.E.E για τα Φ.Ι. με Α/Α 1,2,25, 30, 32, 34, 35, 37, 45, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94 και 95 του ανωτέρω πίνακα. γ. ΒΙΑΝΕΞ A.E για τα Φ.Ι. με Α/Α 2, 4, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39 40, 45, 58, 61, 66 70, 71 και 73 του ανωτέρω πίνακα. δ. ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε για τα Φ.Ι. με Α/Α 2, 24, 34, 35, 37, 38 και 40 του ανωτέρω πίνακα. ε. MSD ΦΑΡΜ. BIOMHXANIKH & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε για τα Φ.Ι. με Α/Α 6, 47, 56 και 135 του ανωτέρω πίνακα στ. ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ για τα Φ.Ι. με Α/Α 2, 4, 26, 40 και 116 του ανωτέρω πίνακα 7 ζ. ΒΑXTER HELLAS ΕΠΕ για τα Φ.Ι. με Α/Α 10, 88, 92, 93, 94,

8 116 και 132 του ανωτέρω πίνακα η. ΠΕΤΡΟΣ Χ.ΚΟΣΜΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ για το Φ.Ι. με Α/Α 124 του ανωτέρω πίνακα. 4. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ευρώ εκατόν ενενήντα οκτώ τριάντα επτά και εβδομήντα οκτώ λεπτών ( ,78 ) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ και θα αφορά στην προμήθεια των ανωτέρω Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων (Φ.Ι.) με τμηματικές παραδόσεις αναλόγως των αναγκών του Νοσοκομείου. 5. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα διενεργηθεί την 7η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του 251ΓΝΑ. 6. Οι ανωτέρω εταιρείες μπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο της προσφορά της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση με τους εξής τρόπους: α. Την αποστολή τους στη Διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 3 Αθήνα ΤΚ (Κεντρική Γραμματεία του 251ΓΝΑ) ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courier ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την 6η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. β. Την κατάθεση τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα διενέργειάς του. 7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 8. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον διαθέτουν το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β ΠΔ 118/07). 9. Επισημαίνεται ότι κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για τη σύναψη των εκτελεστικών συμβάσεων, η τιμή των σκευασμάτων στις εκτελεστικές συμβάσεις, σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το χρηματικό όριο που θα διαμορφώνεται από την ισχύουσα νοσοκομειακή τιμή της κρατικής διατίμησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μειωμένη κατά το ποσοστό έκπτωσης που θα προκύπτει, βάσει της οικονομικής προσφοράς που έχει κατατεθεί από τον ανάδοχο για την ανάδειξη του στη συμφωνία πλαίσιο και αναγράφεται στον πίνακα της παραγράφου 2 της παρούσας. Κατά το στάδιο επομένως των εκτελεστικών συμβάσεων, θα πρέπει ο προμηθευτής να προσφέρει τουλάχιστον την έκπτωση που αναγράφεται στον 8

9 πίνακα της παραγράφου 2 της παρούσας, επί της νοσοκομειακής τιμής του φαρμακευτικού σκευάσματος που θα ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης οικονομικών προσφορών. 10. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Παραρτήματος <<Δ>> της ανωτέρω (δ) σχετικής Συμφωνίας-Πλαίσιο (Ειδικοί Όροι Δ.17/2013), η αξιολόγηση των προσφορών κατά το στάδιο των call-offs θα πραγματοποιηθεί ως εξής : α. Οι οικονομικές προσφορές για κάθε σκεύασμα ανά δραστική ουσία, θα ταξινομούνται σε αύξουσα σειρά βάσει του κριτηρίου αξιολόγησης (χαμηλότερη τιμή). β. Η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί, αναλόγως του πλήθους των σκευασμάτων που τελικά θα αναδειχθούν για κάθε δραστική ουσία, με την κάτωθι ποσόστωση: (1). Τέσσερα (4) σκευάσματα : (α) Πρώτο σκεύασμα (αυτό με τη χαμηλότερη τιμή) : το 50% της προκηρυχθείσας ποσότητας. (β) Δεύτερο σκεύασμα (αυτό με τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή) : το 25% της προκηρυχθείσας ποσότητας. (γ) Τρίτο σκεύασμα (αυτό με την τρίτη χαμηλότερη τιμή) : το 15% της προκηρυχθείσας ποσότητας. (δ) Τέταρτο σκεύασμα (αυτό με την τέταρτη χαμηλότερη τιμή) : το 10% της προκηρυχθείσας ποσότητας. (2). Τρία (3) σκευάσματα : (α) Πρώτο σκεύασμα (αυτό με τη χαμηλότερη τιμή) : το 50% της προκηρυχθείσας ποσότητας. (β) Δεύτερο σκεύασμα (αυτό με τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή) : το 30% της προκηρυχθείσας ποσότητας. (γ) Τρίτο σκεύασμα (αυτό με την τρίτη χαμηλότερη τιμή) : το 20% της προκηρυχθείσας ποσότητας. (3). Δύο (2) σκευάσματα : (α) Πρώτο σκεύασμα (αυτό με τη χαμηλότερη τιμή) : το 60% της προκηρυχθείσας ποσότητας. (β) Δεύτερο σκεύασμα (αυτό με τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή) : το 40% της προκηρυχθείσας ποσότητας. (4). Σε περίπτωση ανάδειξης ενός (1) σκευάσματος, η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου από τον ανάδοχο, μετά από διαπραγματεύσεις επί της προσφερόμενης τιμής. 9

10 γ. Εάν κατά τη διαδικασία ανάθεσης των εκτελεστικών συμβάσεων υποβληθούν ισότιμες προσφορές, η κατανομή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί ισομερώς στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλλαν τις ισότιμες προσφορές. Η συνολική ποσότητα που θα ανατεθεί στους υπόψη οικονομικούς φορείς, θα προκύπτει από το άθροισμα των ποσοστών που αναλογούν στις θέσεις κατάταξης των ισότιμων προσφορών, κατά την οικονομική αξιολόγηση του διαγωνισμού ανάθεσης των εκτελεστικών συμβάσεων. 11. Επιπλέον και σύμφωνα με παρ. 7 του άρθρου 13 του Παραρτήματος <<Α>> της ανωτέρω (β) σχετικής διακήρυξης (Γενικοί Όροι Δ.17/2013), σημειώνεται η ανάγκη εξασφάλισης εκ μέρους των μειοδοτών στους οποίους πρόκειται να κατακυρωθούν τα αποτελέσματα του 1ου Μίνι Διαγωνισμού (call-off) πριν από κάθε εκτελεστική σύμβαση, των ακόλουθων δικαιολογητικών που οφείλουν να καταθέσουν στο Νοσοκομείο, επικείμενης της κατακυρωτικής απόφασης: α. Επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατά το άρθρο 6 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση. β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ. 12. Στην παρούσα παρατίθεται το Παράρτημα <<Α>> που περιλαμβάνει τα Γενικά Στοιχεία της Πρόσκλησης. 13. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 251 ΓΝΑ, στο Τμήμα Προμηθειών, τηλέφωνο Ακριβές Αντίγραφο Νικ. Βούλγαρης M.Y με Β Βαθμό Γραμματέας 251ΓΝΑ Ταξχος (ΥΙ) Δημήτριος Χατζηγεωργίου Διοικητής 251ΓΝΑ 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ Δερβενακίων 6, Παλλήνη Αττικής τηλ , fax ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Μαραθώνος 144, Παλλήνη Αττικής τηλ , fax ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε Περικλέους 53-57, Γέρακας Αττικής, τ.κ τηλ , fax ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε Τατοΐου, 18ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Ν. Ερυθραία, τ.κ τηλ , fax DEMO A.B.E.E 21ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Κρυονέρι, τ.κ τηλ , fax MSD ΦΑΡΜ. BIOMHXANIKH & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος, τ.κ , fax BAXTER HELLAS ΕΠΕ Μαρίνου Αντύπα 47 κ Ανάφης, Ν.Ηράκλειο τηλ fax ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ Ξάνθου 10, Μοσχάτο Τηλ fax Αποδέκτες για Κοινοποίηση 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/Τμ. Προμ.- 251ΓΝΑ/ΔΦΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ <<Α>>: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.2110/15408/Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Φαρμακευτικά Ιδιοσκευάσματα, σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 2 της παρούσας Ποσότητες σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 2 της παρούσας. Κατά το στάδιο κατακύρωσης παρέχεται στην Υπηρεσία η δυνατότητα αυξομείωσης των υπό προμήθεια ποσοτήτων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4 του Παραρτήματος <<Β>> (Ειδικοί Όροι Δ.17/2013) 251 ΓΝΑ/ΔΦΤ CPV ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 12 Χαμηλότερη Τιμή ΚΑΕ 1211/ΕΦ Π/Υ 2015 του 251ΓΝΑ ποσό ευρώ εκατόν ενενήντα οκτώ τριάντα επτά και εβδομήντα οκτώ λεπτών ( ,78 ) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ποσοστού 6,2476 % 6,2476 % (οι κρατήσεις να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς) Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος, από το Ν. 4172/13 άρθρο 64, φόρος εισοδήματος, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει Την 7η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. Μέχρι την 6η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την αποστολή της εκάστοτε παραγγελίας από το 251ΓΝΑ σε τμηματικές παραδόσεις αναλόγως των αναγκών του Νοσοκομείου 251 ΓΝΑ/Μοίρα Εφοδιασμού/Μερική Διαχείριση Φαρμάκου Η διάρκεια ισχύος των προσφορών θα είναι οι εκατόν

13 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Ακριβές Αντίγραφο Νικ. Βούλγαρης M.Y με Β Βαθμό Γραμματέας 251ΓΝΑ Ταξχος (ΥΙ) Δημήτριος Χατζηγεωργίου Διοικητής 251ΓΝΑ 13

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθμ. 2/15 για την Προμήθεια «Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων 251 ΓΝΑ». Φύλλα Διακήρυξης : 26 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αριθμ.6/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αριθμ. 38/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 39/15

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 39/15 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 37/15

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 37/15 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 33/15

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 33/15 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Κ.: 54007 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αριθμ. 35/2015 «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ TOY 251 ΓΝΑ» 1 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 16/14. Ηλεκτρονικός Aνοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Ραδιοβολίδων τύπου RS92 - SGP». ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 16/14. Ηλεκτρονικός Aνοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Ραδιοβολίδων τύπου RS92 - SGP». ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης:149

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 25/15

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 25/15 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤΕΥΘΥ- ΝΩΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. Τηλ.: 2310-405043 Φ.831/Α.1864/5016 Σ.2000 Σέδες, 8 Οκτ. 2014 ΚΟΙΝ:

350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤΕΥΘΥ- ΝΩΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. Τηλ.: 2310-405043 Φ.831/Α.1864/5016 Σ.2000 Σέδες, 8 Οκτ. 2014 ΚΟΙΝ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤΕΥΘΥ- ΝΩΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Β. ΕΟΥ Τηλ.: 2310-405043 Φ.831/Α.1864/5016 Σ.2000 Σέδες, 8 Οκτ. 2014 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 26/15

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 26/15 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθμ. 15/2015 για την Εγκατάσταση Κλιματιστικών Συσκευών στην 115 Π.Μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθμ. 15/2015 για την Εγκατάσταση Κλιματιστικών Συσκευών στην 115 Π.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:. ΠΡΟΣ: 115 ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ KOIN.: 115ΠΜ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚΣΕΩΝ 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλ.: 2821005040-2-5 Φ.830/ΑΔ.2423 Σ.821 Σούδα, 28 Απρ 15 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 31/15. Ηλεκτρονικός Aνοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Καυσίμου AVGAS 100LL για Νήσο Κέρκυρα».

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 31/15. Ηλεκτρονικός Aνοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Καυσίμου AVGAS 100LL για Νήσο Κέρκυρα». Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 2/2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 2/2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 2/2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001804917 2013-12-23 Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2013

13PROC001804917 2013-12-23 Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 36/15

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 36/15 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. 003/2012 ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY TAKTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. 003/2012 ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY TAKTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Μ.Κωστενιάν

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. ΕΠ 003/2012 (2oς) ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. ΕΠ 003/2012 (2oς) ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 31-8-2012 Αρ. Πρωτ. 17278 Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16/Π/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16/Π/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.: 210 3501545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2013 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, και

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 / F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τ. 2106988509, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001606158 2013-09-05

13PROC001606158 2013-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανελλοπούλου 2 & Μεσογείων,10177 Αθήνα, Τ 2106988509, F 2106988586, www.asylo.gov.gr Αθήνα, 5/9/2013 Αρ. Πρωτ.: 5555 13PROC001606158 2013-09-05 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα