Εισαγωγή. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com"

Transcript

1 Εισαγωγή

2 Εισαγωγή Θέματα και παραλλαγές Μ οντέ λα προγραμ μ ατισμ ού Ο κύκλος ζωής του αντικειμενοστρεφούς λογισμ ικού Τάσεις και τεχνολογίες Περίληψη Ερωτήσεις/Απαντήσεις Βιβλιογραφία

3 Κεφάλαια Ορολογίααντικείμενων Υπολογισμ ός με αντικείμενα Σχεδιασμ ός με συμβόλαια

4 Αφαίρεση η μ εταφορά του αντικειμένου Μοντελοποίηση κατανόηση δομ ής και συμπεριφοράς Αρχιτεκτονική λογισμ ικού - πολυπλοκότητα Πλαίσια πρότυπα για επίλυση προβλημάτων Συνιστώσες κλιμακωτό λογισμ ικό

5 Αντικείμενα πακέτα που περιέχουν δεδομ ένα και διαδικασίες Μέθοδοι παρέχουν υπηρεσίες Μήνυμα αίτηση για εκτέλεση μ εθόδου Κλάση πρότυπο για δημιουργίααντικειμένων Στιγμιότυπο ένα αντικείμενο που ανή κει σε μ ίακλάση Οριοθέτηση απόκρυψη πληροφορίας από τα αντικείμενα Κληρονομ ικότητα επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση των προδιαγραφών της κλάσης Ιεραρχία δενδροειδής δομ ή σχέσεων κληρονομ ικότητας Πολυμορφισμ ός απόκρυψη διαφορετικών υλοποιήσεων

6 Χαρακτηριστικάαντικειμενοστρεφούς προγραμ ματισμ ού Απόκρυψη πληροφορίας: κατάσταση, αυτόνομ η συμπεριφορά Αφαίρεση δεδομ ένων: έμφαση στο τι αντίστο πώς Δυναμ ική σύνδεση : σύνδεση κατά την εκτέλεση, πολυμορφισμ ός, ιδεατές συναρτήσεις Κληρονομ ικότητα: αυξητικές αλλαγές (εξειδίκευση ), επαναχρησιμοποίηση

7 Πλεονεκτήματααντικειμενοστρεφούς προγραμ ματισμ ού OO = οριοθέτηση + κληρονομ ικότητα Τμηματοποίηση αυτόνομ ες οντότητες, συνεργασίαμε ανταλλαγήμηνυμάτων Αναστολή δέσμ ευσης τα εσωτερικά του αντικειμένου μ πορούν να επανοριστούνχωρίςνα αλλάζουν άλλα μ έρη του συστήματος Επαναχρησιμοποίηση εκλέπτυνση κλάσεων με κληρονομ ικότητα Φυσικότητα αντικειμενοστρεφής ανάλυση /σχεδίαση, μ οντελοποίηση

8 Το μοντέλο αντικειμένων Ο υπολογισμ ός είναι η αποστολή μ ηνυμάτων ανάμεσα σε αντικείμενα Μήνυμα Ορίσμ ατα μεθόδων αντικειμένου

9 Μαθηματικό μ οντέλο μ ηχανή Turing Καθολική μ ηχανή μ ηχανές ως προγράμματα Υπολογισιμότητα και πολυπλοκότητα περιορισμ ός από χρόνο/χώρο Ο αντικειμενοστρεφήςπρογραμ ματισμ ός δεν αυξάνει την κλάση των υπολογίσιμων προβλημάτων, ούτε περιορίζει την υπολογιστική πολυπλοκότητα των προβλημάτων που μ πορούμε να χειριστού μ ε

10 Αφ η ρη μ έ νοι τ ύ ποι δεδομ έ νων ΑΤΔ = κατάσταση + συμπεριφορά Αντικειμενοστρεφήςμοντελοποίηση Κατεύθυνση προς τα δεδομ ένα

11 Ευθύνες: τι αντίπώς να καθοριστείη συμπεριφορά Εξυπηρετούμενος: το μοντέλο εξυπηρέτη/εξυπηρετούμενου κάνει μία αίτηση για να πραγματοποιηθείμία υπηρεσία Εξυπηρέτης: παρέχει μίαυπηρεσίαόταν του ζητηθεί

12 αντικείμενο = πληροφορία + ευθύνες Συμβόλαια σύνολο υπηρεσιών Εκλέπτυνση συμπεριφοράς βελτίωση συμβολαίων

13 Αν το Β εκλεπτύνει το Α, τότε το Β μπορεί να χρησιμοποιηθείόπου επιτρέπεται η χρή ση του Α

14 Χαρακτηριστικά εκλεπτύνεται περισσότερη πληροφορία Υπηρεσίες καλύτερες πληροφορίες Συμβόλαια περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες Καλύτερη πληροφορία : Λ ιγότ εροι περιορισμ οίγια τ ον εξ υ πη ρετ ού μ ενο Περισσότερες υποχρεώσεις για τον εξυπηρέτη

15 Αντικειμενοστρεφής μοντελοποίηση Πρωτοτυποποίηση, προδιαγραφές, εκλέπτυνση, αλληλεπιδράσεις Αντικειμενοστρεφής προγραμ ματισμ ός Συμβόλαια + εκλεπτύνσεις

16 Κεφάλαια Διαδικαστικός προγραμ ματισμ ός Αφαίρεση δεδομ ένων Αντικειμενοστρεφήςπρογραμ ματισμ ός

17 Αντικειμενοστρεφήςπρογραμ ματισμ ός Συνώνυμο του καλού σε συζητήσεις υψηλή ς τεχνολογίας Στυλ προγραμ ματισμ ού Μίαγλώσσα υποστηρίζει ένα στυλ προγραμ ματισμ ού αν παρέχει ευκολίες για να είναι βολική (εύκολη, ασφαλή ς και αποδοτική ) η χρή ση του Έλεγχοι σε χρόνο μ εταγλώττισης/εκτέλεσης Καθαρή διερμ ή νευ ση /ορθόγωνη /αποδοτική /ελάχιστη

18 Διαδικαστικός προγραμ μ ατισμ ός Οι διαδικασίες χρησιμοποιούν τους βέλτιστους αλγορίθμους Τμήματα Απόκρυψη των δεδομ ένων, παρέχει συναρτησιακές αφαιρέσεις Αφαίρεση δεδομ ένων Οι τύποι προσφέρουν ένα επαρκώς πλή ρες σύνολο πράξεων Αντικειμενοστρεφήςπρογραμ ματισμ ός Οργανώστε τους τύπους σας Τα κοινά σημείαπαρουσιάζονται ρητά μέσω κληρονομ ικότητας

19 while ( programming == art ) { incr( pleasure ); decr( bugs ); incr( portability ); incr( maintainability ); incr( quality ); incr( salary ); } // live happily ever after

20 Υποστήριξη για αφαίρεση δεδομ ένων Αφ η ρη μ έ νοι τ ύ ποι δεδομ έ νων οριοθέ τ η ση Οριοθέτηση Αρχικοποίηση Προστασία Συνενώσεις

21 Υποστήριξη γιααντικειμενοστρεφή προγραμ ματισμ ό Πολυ μ ορφισμ ός κλη ρονομ ικότη τα Κληρονομ ικότητα Δυναμ ική σύνδεση Προστασία Πολλαπλή κληρονομ ικότητα

22 Κεφάλαια Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση

23 Ανάλυση Σημασιολογικό μ οντέλο, απαιτήσεις συστήματος Σχεδίαση σχεδίαση συστήματος, λεπτομ ερή ς σχεδίαση Υλοποίηση Κωδικοποίηση, Έλεγχος Με την αύξηση του πλή θους των προϊόντων λογισμ ικού που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του χρή στη, η πρωτοτυποποίηση έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή ς!

24 Αξιοπιστία αυξητική ανάπτυξη, επαναχρησιμοποίηση, σύνθεση Προσαρμ οστικότητα εξελικτική πρωτοτυποποίηση Συντηρησιμότητα αυξητική ανάπτυξη, σύνθεση Αποδοτικότητα αυξητική ανάπτυξη, επαναχρησιμοποίηση

25 Γρή γορη ανάπτυξη πρωτοτύπου που θα πεταχτεί γρή γορη και «βρώμ ικη» Αυξητική ανάπτυξη αργήεξέλιξη Εξελικτική πρωτοτυποποίηση εξελισσόμενες απαιτήσεις Επαναχρησιμοποιούμενο λογισμ ικό μ ειώνει κόστος και χρόνο Αυτόματη σύνθεση λογισμ ικού ένα επίπεδο αφαίρεσης ψηλότερα

26 Αντικειμενοστρεφήςανάλυση Ανάλυση = εξαγωγήτων αναγκών Το πεδίοτου προβλή ματος: πολύπλοκη πραγματικότητα Επικοινωνίαμε ειδικούς στο πεδίο Συνεχής αλλαγήστις απαιτήσεις χρή στη Επαναχρησιμοποίηση των αποτελεσμ άτων της ανάλυσης

27 Συναρτησιακή αποσύνθεση = Συναρτήσεις + Διεπαφές Προσέγγιση ροή ς δεδομ ένων = Ροή δεδομ ένων + «συννεφάκια» Μοντελοποίηση πληροφορίας= Οντότητες+ Χαρακτηριστικά+ Συσχετίσεις Αντικειμενοστρεφής= Αντικείμενα + Κληρονομ ικότητα + Μ εταβίβαση μ ηνύματος

28 Αντικειμενοστρεφήςσχεδίαση Σχεδίαση για συντήρηση και επαναχρησιμοποίηση Ποιότητα λογισμ ικού Ορθότητα, ευρωστία, επεκτασιμότητα, συμβατότητα Έ ργασχεδίαση ς IDA Interior Design Assistant MASS Multi-user Agenda Support System

29

30 Ένα εργαλείουποβοή θησης σχεδιαστών εσωτερικού χώρου (Interior Design Assistant IDA) είναι ένα εργαλείογια την υποστήριξη αρχιτεκτόνων που σχεδιάζουν εσωτερικούς χώρους. Ό ταν σχεδιάζεται το εσωτερικό ενός σπιτιού ή ενός κτιρίου, ο αρχιτέκτονας λαμ βάνει τη χωρική παρουσίαση και μίαλίστα επίπλων. Το IDA πρέπει να επιτρέπει την τοποθέτηση ενός επίπλου σε ένα δωμάτιο. Θα πρέπει να ελέγχει για περιορισμ ούς. Για παράδειγμα δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μ ίας καρέκλας πάνω σε ένα τραπέζι. Για κάθε σχέδιο, το IDA θα πρέπει να δίνει πληροφορίες σχετικά μ ε την τιμολόγηση και το χρόνο που απαιτείται για να παραδοθούν τα έπιπλα. Ε πιπλέον στις ευκολίες για το σχέδιο, το IDA πρέπει επίσης να προσφέρει μίακατάσταση λειτουργίας παρουσίασης, στην οποίατα διάφορα σχέδια να μ πορούν να ελεγχθούν και να συγκριθούν σε σχέση μ ε τις τιμές και τους χρόνους παράδοσης.

31 Ένα σύστημα υποστήριξης ατζέντας βοηθά το χρή στη να διατηρείμίακαταγραφή σημαντικών συμβάντων, ημερομ ηνιών και ραντεβού. Ε πίσης παρέχει στο χρή στη διαφορετικούς τρόπους ελέγχου /παρακολούθησης της ατζέντας, προσφέροντας μίαανασκόπηση των σημαντικών ημερομ ηνιών, μ ίαένδειξη για τις σημαντικές ημερομ ηνίες στο ημερολόγιο, και (πιο προηγμένο) γνωστοποίηση....

32 Το Multi-user Agenda Support System επεκτείνει ένα απλό σύστημα υποστήριξης ατζέντας, παρέχοντας ευκολίες για προγραμ ματισμ ό μίας συνάντησης, λαμ βάνοντας υπόψη διάφορους περιορισμ ούς που θέτουν οι διάφοροι συμμετέχοντες, για παράδειγμα ένα ειδικό συμβάν για το οποίομπορείήδη να έχει ένας συμμετέχων μίακαταχώρηση στην ατζέντα του. Ένα ελάχιστο MASS πρέπει να παρέχει ευκολίες για καταγραφή σημαντικών ημερομ ηνιών για οποιοδήποτε πλή θος χρηστών. Πρέπει, επιπλέον, να έχει τη δυνατότητα να δίνει μία επισκόπηση των σημαντικών ημερομ ηνιών για κάθε χρή στη, και να μ πορείνα προγραμ ματίσει μίασυνάντηση ενός τυχαίου υποσυνόλου χρηστών που ικανοποιείτους περιορισμ ούς χρόνου για κάθε άτομ ο στο υποσύνολο αυτό. Αυτές οι ελάχιστες προδιαγραφές μπορούν να επεκταθούν με ευκολίες εισαγωγής, εργαλείαγια παρουσίαση ανασκόπησης και πιθανά πρόσθεση επιπλέον περιορισμ ούς. Παρ όλα αυτά είναι καλό να ακολουθηθείη αρχή KISS: Keep it Simple ας παραμ είνει απλό

33

34 [A] προβλη ματικός αλγόριθμος [B] γκάφα [C] πρόβλημα δομ ής [F] ξεχάστηκε μίασυνάρτηση [L] πρόβλημα γλώσσας [M] μ η ταίριασμ α μεταξύ τμημάτων [R] υποστήριξη ευρωστίας [S] εκπλή ξεις [T] απλό τυπογραφικό

35 Smalltalk δραστική αλλαγήστις γλώσσες προγραμ ματισμ ού Γρή γορη πρωτοτυποποίηση Eiffel μ ίαγλώσσα μ ε assertions Ορθότητα C++ πολύ καλύτερη από τη C Τα πλεονεκτήματα της αποδοτικότητας Java η ένδειξη ελεύθερης γραμ μής του Internet Ασφάλεια DLP εισαγάγει τη λογική στην αντικειμενοστρέφεια Ανάπτυξη συστημάτων που βασίζονται στη γνώση

36

37 Τάσεις μ οντελοποίη ση Πρότυπα παραδείγματα σχεδίασης UML Unified Modeling Language Τεχνολογίες συνιστώσες Web καθολική υποδομ ή CORBA/(D)COM η αρτηρίαλογισμ ικού Java η πλατφόρμ α Προκλή σεις Εφαρμ ογές

38 ",, " Æ ø Æ ø " " " "

39

40 1 " " "

41 2 " " "

42 3 " " "

43 4 ", YML " CORBA, (D)COM, Je e "

44 1. Πώς θα χαρακτηρίζατε τοναντικειμενοστρεφή προγραμ ματισμ ό και ποια κατά τη γνώμ η σας είναι ο λόγος που έκανε την εισαγωγήτου αντικειμενοστρεφούς προγραμ ματισμ ού ; 2. Αναφέρετε τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του αντικειμενοστρεφούς προγραμ ματισμ ού. 3. Εξηγείστε το νόημα της φράσης «η αντικειμενοστρέφειαμειώνει την πολυπλοκότητα του προγραμ μ ατισμ ού» 4. Πώς θα χαρακτηρίζατε τα συμβόλαια; Γιατίείναι σημαντικά; 5. Πώς σχετίζεται ο αντικειμενοστρεφής προγραμ ματισμ ός με τις γλώσσες προγραμ ματισμ ού ; 6. Ποιες κλάσεις γλωσσών υποστηρίζουναντικειμενοστρεφή χαρακτηριστικά; Εξηγείστε. 7. Ποια είναι η επιρροή που λέγεται ότι έχει η αντικειμενοστρεφήςπροσέγγιση στον κύκλο ζωής του λογισμ ικού ; Ποια είναι η άποψή σας; Συζητήστε το πρόβλημα της συντήρησης. 8. Πώς θα χαρακτηρίζατε την ποιότητα λογισμ ικού ; 9. Αναφέρετε ορισμ ένες αντικειμενοστρεφέςγλώσσες προγραμ ματισμ ού και δώστε ένα μικρό χαρακτηρισμ ό. 10. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι βασικές προκλή σεις στην έρευνα στην αντικειμενοστρέφεια;

45 Πλέον υπάρχουν πολλά βιβλίααπό τα οποίαμπορείνα ξεκινή σει κανείςγια να διαβάσει σχετικά μ ε την αντικειμενοστρέφεια. Ανάλογαμε τα ενδιαφέροντα του καθενός μπορείνα δει το [Surviving], που ασχολείται μ ε θέματα αντικειμενοστρεφούς διαχείρισης έργων, το [Meyer97], που δίνει μίαεκτενή εισαγωγή στη σχεδίαση μ ε χρή ση συμβολαίων και προγραμ ματισμ ό σε Eiffel, ή το [Fowler97], που δίνει μίαεισαγωγήσε UML. Εναλλακτικά, μ πορείτε να επιλέξετε ένα από τα εισαγωγικά βιβλίαγια προγραμ ματισμ ό σε Java, από τα οποίασίγουρα θα μάθετε και κάτι σχετικά μ ε την αντικειμενοστρέφεια.

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX

Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX Αλέξανδρος Ν. Χατζηγεωργίου Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX Διαχείριση Παραγγελιών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θεματική Ενότητα ΠΛΗ 24 2008

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 1.1 Εισαγωγή... 19 1.2 Η γλώσσα UML... 20 1.2.1 Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού... 21 1.2.2 Τύποι διαγραμμάτων της UML... 22 1.3 Διαγράμματα της UML... 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr Εισαγωγή στην Αλγοριθμική, στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό.και στη Java ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πάνος Φιτσιλής 2004 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Γνωσιολογικοί στόχοι... 5 1.1 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πρότυπη Εφαρμογή Διαλειτουργικότητας Για Φορητές Συσκευές ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας

Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας Οι διαφάνειες αυτές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ(ΑΜ:708) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ(ΑΜ:708) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Πρόγραμμα Προσομοίωσης για Εκμάθηση Office 2007 Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής.

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής»

«Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση «Δικτυοκεντρικά Συστήματα» «Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Πλαίσιο Ελέγχου Λογισμικού» Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αράπογλου Α., Βραχνός Ε., Κανίδης Ε., Μακρυγιάννης Π., Μπελεσιώτης Β., Τζήμας Δ. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών Β Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ Πρότυπα Σχεδίασης Πάνος Φιτσιλής 2004 We should forget about small efficiencies, say about 97% of the time: Premature

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Πτυχιακή εργασία

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Πτυχιακή εργασία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πτυχιακή εργασία Σύνδεση προσωπικής οντολογίας και συστήματος Facebook Στράτος Νείρος ΑΜ: 2025200300052

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones

Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή εφαρμοσμένων επιστημών Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones Του φοιτητή Δάβιου Βασίλη

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση εμπιστοσύνης»

«Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση εμπιστοσύνης» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΜΣ- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατεύθυνση: ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθηγητής Π. Πιντέλας

Επιβλέπων: Καθηγητής Π. Πιντέλας Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών & Πληροφορικής Διπλωματική εργασία Σχεδίαση και υλοποίηση Βάσης Δεδομένων για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη σε 3-Τier Αρχιτεκτονική

Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη σε 3-Τier Αρχιτεκτονική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα" Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III

Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ e-υπηρεσιασ ΥΠΟΣΤΗΡΙ- ΞΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)»

Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)» Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης e-mail: mparask@teimes.gr τηλ: 26310-38566

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα