24v. 32cm C O A T. DŮLEŽITÁ INFORMACE Před použitím si toto přečtěte a uschovejte pro odkaz v budoucnu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "24v. 32cm C O A T. DŮLEŽITÁ INFORMACE Před použitím si toto přečtěte a uschovejte pro odkaz v budoucnu."

Transcript

1 32cm C O B R D L E 24v A T T E S R S Y GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιαβάστε πριν την χρήση και κρατήστε για µελλοντική µνεία PL WAŹNA INFORMACJA Przed użytkowaniem należy przeczytać oraz zachować do przyszłego użytku. HR VAZNA INFORMACIJA Zapamti za uvijek da prije upotrebe pročitajte knjigu uputstva za puotrebu. CZ DŮLEŽITÁ INFORMACE Před použitím si toto přečtěte a uschovejte pro odkaz v budoucnu. RU RO ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Прочитайте перед использованием и сохраните для получения информации в будущем. IMPORTANT! Citi i înainte de utilizare i păstra i-l pentru consultări ulterioare SK SL Doležitá informácia Prečítajte pred použitím a uschovajte pre budúce použitie. POMEMBNO OBVESTILO Pred uporabo preberite in obdržite za kasnejšo rabo. HU FONTOS! Használatba vétel előtt olvassa el, majd őrizze meg jövőbeni tájékoztatására!

2 GR - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κιβώτιο ιακ πτη 2. Μοχλ ς εκκίνησης/σταµατήµατος 3. Κουµπί ασφαλείας 4. Πάνω λαβή 5. Συνδετήρας καλωδίου 6. Μπουλ νι 7. Ροδέλλα 8. Χερο λι Λαβής 9. Κάτω λαβή 10. Βίδες τοποθέτησης κάτω λαβής 11. Κάλυµµα Μπαταρίας 12. Κάλυµµα µηχανής 13. Σετ ρ δας x Σώµα 15. Φορτιστής Μπαταρίας 16. Πακέτο µπαταρίας 17. Πτερ γιο ασφάλειας 18. Πάνω µέρος δοχείου περισυλλογής χ ρτου 19. Κάτω µέρος δοχείου περισυλλογής χ ρτου κλειδιά ασφαλείας (1 εφεδρικ ) 21. Κλειδί/εργαλείο ξέσεως 22. ιεθνής Οδηγ ς Σέρβις 23. Εγχειρίδιο Οδηγιών 24. Ετικέτα Προειδοποίησης 25. Ετικέτα Αξιολ γησης Προ ντος ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΣΕΛΙ ΕΣ (1-8) HR - SADRŽAJ 1. Prekida# za paljenje motora 2. Poluga za pokretanje(start) i zaustavljanje(stop) 3. Otko#no dugme 4. Gornja ru#ka 5. Spojnica kabela 6. Vijak 7. Brtveni prsten 8. Okrugla ru#ica 9. Donja ru#ka 10. Vijci za pri#r πivanje donje ru#ke 11. Poklopac akumulatora 12. Pokrov motora 13. Dijelovi za sklapanje kota#a x Oplata 15. Ureºaj za punjenje akumulatora 16. Kutija s akumulatorom 17. Sigurnosni poklopac 18. Kutija za poko enu travu - gornja 19. Kutija za poko enu travu - donja Sigurnosni klju#evi (1 rezervni) 21. Klju#/Strugalo 22. Meºunarodni popis servisnih centara 23. Uputstva za uporabu 24. Naljepnica sa upozorenjem 25. Tipna tablica Na hrvatskom od strane (9-16) СОДЕРЖАНИЕ 1. Коробка выключателя 2. Рычаг старт-стоп 3. Стопорная кнопка 4. Верхняя рукоятка 5. Зажим рукоятки 6. Болт 7. Шайба 8. Ручка 9. Нижние рукоятки 10. Фиксационные винты нижней рукоятки 11. Кожух батареи 12. Кожух мотора 13. Сборка колеса - 4 шт. 14. Корпус 15. Зарядное устройство для батареи 16. Упаковка батареи 17. Заслонка безопасности 18. Верхняя часть контейнера для травы 19. Нижняя часть контейнера для травы Ключи безопасности (1 запасной) 21. Гаечный ключ/скребок 22. Международный сервисный справочник 23. Руководство по использованию 24. Ярлык с предупреждением 25. Ярлык с информацией об изделии Русские страницы (17-24) RO - CONTENTS 1. Intrerupător 2. Manetă pornire/oprire 3. Buton de oprire/blocare 4. Mâner superior 5. Clemă cablu 6. urub 7. Piuliţă 8. Buton mâner 9. Mânere inferioare 10. uruburi de fixare a mânerului inferior 11. Capacul bateriei 12. Carcasă motor 13. Asamblare roată x asiu 15. Redresor de baterii 16. Ansamblul de baterie 17. Clapetă de siguranţă 18. Partea superioară a colectorului 19. Partea inferioară a colectorului chei de siguranţă (1 de rezervă) 21. Cheie de piuliţe/plug răzuitor 22. Registru de deservire internaţională 23. Manual de instrucţiuni 24. Etichetă de avertizare 25. Etichetă de indentificare Pagini în limba Română (25-32) HU - TARTALOMJEGYZÉK 1. Kapcsolódoboz 2. Start/Stop kar 3. Biztonsági gomb 4. Felső tolókar 5. Kábelrögzítő 6. Csavar 7. Alátét 8. Rögzítőgomb 9. Alsó tolókar 10. Alsó kart rögzítő csavarok 11. Akkumulátortelep-fedél 12. Motor fedele 13. Kerék-összeállítás x Borító 15. Akkumulátortöltő 16. Akkumulátorcsomag 17. Biztonsági terelőlap 18. Fűgyűjtő felső része 19. Fűgyűjtő alsó része db biztonsági kulcs (1db tartalék) 21. Csavarkulcs/térközbeállító szerszám 22. Nemzetközi Szervizcímjegyzék 23. Kezelési útmutató 24. Figgelmeztető címke 25. Termékminősítő címke Magyar nyelvű oldalak (33-40) PL - ZAWARTOŚĆ KARTONU 1. Puszka przyłączeniowa 2. Dźwignia start/stop 3. Przycisk ryglujący 4. Górny uchwyt 5. Zaczep kabla 6. Śruba 7. Podkładka 8. Gałka mocująca 9. Dony uchwyt 10. Śruby mocujące dolnego uchwytu 11. Pokrywa akumulatora 12. Pokrywa silnika 13. Koła (4x) 14. Obudowa 15. Ładowarka akumulatora 16. Zespół akumulatora 17. Osłona zabezpieczająca 18. Górna część pojemnika na trawę 19. Dolna część pojemnika na trawę klucze zabezpieczające (1 zapasowy) 21. Klucz/skrobak 22. Międzynarodowy spis punktów serwisowych 23. Instrukcja obsługi 24. Znaki bezpieczeństwa 25. Tabliczka znamionowa Polskie strony (41-48) CZ - OBSAH 1. Spínací skříňka 2. Spouštěcí/vypínací páka 3. Pojistné tlačítko 4. Horní rukoje 5. Úchytka kabelu 6. Šroub 7. Podložka 8. Otočný knoflík na rukojeti 9. Spodní rukoje 10. Spojovací šrouby dolní rukojeti 11. Kryt baterie 12. Kryt motoru 13. Sestava kol 4 kusy 14. Pláš 15. Nabíječka baterie 16. Baterie 17. Bezpečnostní vložka 18. Horní část koše na trávu 19. Dolní část koše na trávu 20. Pojistná pera (1 navíc) 21. Klíč/nástroj pro čištění 22. Mezinárodní adresář servisů 23. Návod k obsluze 24. Výstražný štítek 25. Typový štítek výrobku Strany v češtině (49-56) SK - OBSAH 1. Spínacia skrinka 2. Zapínač/vypínač 3. Vypínacia zámka 4. Vrchná rukovä 5. Svorka na kábel 6. Skrutka 7. Podložka 8. Kĺb rukoväte 9. Spodná rukovä 10. Upevňovacie skrutky spodnej rukoväte 11. Kryt batérie 12. Kryt motora 13. Kolesová súprava 4x 14. Kryt 15. Nabíjačka batérie 16. Balík s batériou 17. Bezpečnostná záklopka 18. Vrchná čas schránky na trávu 19. Spodná čas schránky na trávu bezpečnostné k úče (1 naviac) 21. K úč/škrabka 22. Zoznam medzinárodných servisných stredísk 23. Príručka 24. Varovný štítok 25. Prístrojový štítok Slovenské sprany (57-64) SL - VSEBINA 1. Ohišje stikala 2. Start-stop ročka 3. Varnostni stikalni gumb 4. Zgornje držalo 5. Sponka za kabel 6. Vijak 7. Podložka 8. Pritrdilna matica 9. Spodnje držalo 10. Pritrdilni vijaki za spodnje držalo 11. Pokrov za baterijo 12. Pokrov motorja 13. Sestavnia kolesa x Pokrov 15. Polnilec baterije 16. Baterijski komplet 17. Varnostna loputa 18. Zgornji deli zbiralnika trave 19. Spodnji del zbiralnika trave Varovalni ključi (1 za rezervo) 21. Ključ/strgalo 22. Mednarodni seznam servisov 23. Priročnik 24. Opozorilna Oznaka 25. Napisna Tablica Slovenske strani (65-72)

3 (GR) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ (HR) KUTIJA SADRŽI (RU) СОДЕРЖИМОЕ ЯЩИКА (RO) CONTINUTUL CARTONULUI (HU) ADOBOZ TARTALMA (PL) ZAWARTOŚĆ KARTONU (CZ) (SK) (SL) OBSAH KRABICE OBSAH BALENIA VSEBINA KARTONA

4 1 GR ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εάν δεν χρησιµοποιείται σωστά το ηλεκτρικ χλοοκοπτικ µπορεί να είναι επικίνδυνο. Το ηλεκτρικ χλοοκοπτικ µπορεί να προκαλέσει σοβαρά τρα µατα στον χειριστή η και σε άλλους, οι προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφάλειας πρέπει να τηρο νται για να εξασφαλίζεται ασφάλεια µέσα σε λογικά πλαίσια και αποδοτικ τητα στην χρήση του προ ντος. Ο χειριστής είναι υπε θυνος για την τήρηση των προειδοποιήσεων και οδηγιών σε αυτ το εγχειρίδιο και πάνω στο ηλεκτρικ χλοοκοπτικ. Ποτέ να µην χρησιµοποιείτε τη θεριστική µηχανή εκτ ς εάν ο κιβώτιο γρασιδιο ή οι προφυλακτήρες που παρέχονται απ τον κατασκευαστή βρίσκονται στη σωστή τους θέση. Επεξήγηση Συµβ λων πάνω στο 32cm Cordless STOP Προσοχή ιαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης για να επιβεβαιώσετε τι αντιλαµβάνεστε λα τα χειριστήρια και τί κάνουν Να κρατάτε πάντα το ηλεκτρικ χλοοκοπτικ πάνω στο έδαφος ταν κ βετε το γκαζ ν. Κράτηµα σε κλίση ή σήκωµα της ατράκτου µπορεί να προκαλέσει πέταγµα πετρών. Κρατάτε τους θεατές µακριά. Μην κ βετε το γκαζ ν ταν βρίσκονται στην περιοχή κουρέµατος άνθρωποι, ιδιαίτερα παιδιά, ή κατοικίδια ζώα. Σβήστε τη συσκευή! Αφαιρέστε το καλώδιο της πρίζας του φορτιστή απ την κεντρική παροχή ρε µατος προτο προσαρµ σετε, καθαρίσετε ή αν το καλώδιο είναι µπερδεµένο ή κατεστραµµένο. Να φυλάγετε το καλώδιο µακριά απ τη λεπίδα. Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας προτο δοκιµάσετε να κάνετε συντήρηση, καθάρισµα ή ρ θµιση, ή αν πρ κειται να αφήσετε τη θεριστική σας µηχανή απαρακολο θητη για οποιαδήποτε περίοδο. Να προσέχετε µην κ ψετε δάχτυλα ποδιών ή χέρια. Μην βάζετε χέρια ή π δια κοντά σε µια περιστρεφ µενη λεπίδα. Η λεπίδα συνεχίζει να περιστρέφεται αφο έχει σβηστεί η µηχανή. Περιµένετε µέχρι να σταµατήσουν τελείως λα τα εξαρτήµατα της µηχανής προτο αγγίξετε. Μην κ βετε το γκαζ ν ταν βρέχει και µην αφήνετε το ηλεκτρικ χλοοκοπτικ έξω στην βροχή. Γενικά 1. Ποτέ να µην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε άτοµα που δεν είναι εξοικειωµένα µε αυτές τις οδηγίες να χρησιµοποιο ν το χλοοκοπτικ. Οι τοπικοί κανονισµοί µπορεί να περιορίζουν την ηλικία του χειριστή. 2. Να χρησιµοποιείτε το χλοοκοπτικ µ νο σ µφωνα µε τον τρ πο και τις λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες αυτές. 3. Ποτέ να µην εργάζεστε µε το χλοοκοπτικ ταν είστε κουρασµένοι, άρρωστοι ή υπ την επήρρεια αλκο λ, ή φαρµάκων. 4. Ο χειριστής είναι υπε θυνος για τυχ ν ατυχήµατα ή κινδ νους που επισυµβαίνουν σε άλλα άτοµα ή στην περιουσία τους. Προετοιµασία 1. Να µην κ βετε το γρασίδι µε γυµνά π δια ή φορώντας ανοιχτά σανδάλια. Πάντα να φοράτε κατάλληλο ρουχισµ, γάντια και ανθεκτικά παπο τσια 2. Επιβεβαιώστε τι δεν υπάρχουν στο γρασίδι κλαδάκια, πέτρες, κ κκαλα, σ ρµα και συσσωρευµένα υλικά. Μπορεί να τα πετάξει η λεπίδα. 3. Πριν τη χρήση πάντα να επιθεωρείτε οπτικώς για να δείτε τι οι λεπίδες, οι βίδες της λεπίδας και το σ στηµα κοπής δεν έχουν φθαρεί και δεν είναι χαλασµένα. Αντικαταστήστε φθαρµένες ή χαλασµένες λεπίδες µαζί µε τα στηρίγµατα τους σαν σετ για την διατήρηση της ισορροπίας. Ηλεκτρική Ασφάλεια 1. Να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο του φορτιστή για τυχ ν βλάβη ή φθορά λ γω ηλικίας. 2. Να κρατάτε τα παιδιά µακριά απ την µπαταρία ταν η συσκευή συνδέεται µε την παροχή ρε µατο κατά τη διάρκεια της επαναφ ρτισης. 3. Αν η λεπίδα κτυπήσει σε σκληρ αντικείµενο, σταµατήστε τη θεριστική µηχανή και αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας. Ελέγξατε έτσι ώστε ο άξονας της λεπίδας να µην έχει λυγίσει. Αυτ θα προκαλέσει σοβαρή δ νηση και µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα να χαλαρώσει η λεπίδα. Επισκευάστε τυχ ν βλάβη πριν προτο ξαναχρησιµοποιήσετε τη θεριστική µηχανή. 4. Προτο κάνετε τυχ ν επισκευές ή ρυθµίσεις, να σταµατάτε τη θεριστική µηχανή και να αφαιρείτε το κλειδί ασφαλείας. 5. Ποτέ να µην αφήνετε τη θεριστική µηχανή απαρακολο θητη µε το κλειδί ασφαλείας στη θέση του.

5 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ασφαλής χρήση της µπαταρίας 1. Οι µπαταρίες είναι σφραγισµένες µε συσσωρευτές µολ βδου που περιέχουν διαβρωτικ οξ. Αν πάει οξ πάνω στο δέρµα σας ή στα µάτια σας, ξεπλυθείτε αµέσως, και ζητήστε ιατρική συµβουλή. 2. Οι µπαταρίες που δεν χρειάζονται πια, πρέπει να διατίθενται µε ευθίπνη (βλέπε ιάθεση). 3. Nα αποφε γετε να αγγίζετε τους ακροδέκτες της µπαταρίας µε κάθε µεταλλικ αντικείµενο. 4. Μην αποθηκε ετε ή φορτίζετε µπαταρίες οπουδήποτε κοντά σε χηµικά. Χρήση 1. Να χρησιµοποιείτε το χλοοκοπτικ µ νο µε πολ καλ φωτισµ. 2. Να αποφε γετε να λειτουργείτε το χλοοκοπτικ σε βρεγµένο γρασίδι, ταν είναι δυνατ. 3. Να προσέχετε ταν είστε σε βρεγµένο γρασίδι, µπορεί να γλιστρίσετε. 4. Είναι επικίνδυνο να εργάζεστε σε άκρες ή πλαγιές. Να µην 4. θερίζετε τις χθες ή τις απ τοµες χθες. 5. Πάνω σε πλαγιές, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί µε το περπάτηµά σας και να φοράτε αντιολισθητικά παπο τσια. 6. Οταν εργάζεστε σε πλαγιές να κινείστε σε πλάγια πορεία, ποτέ κάθετα πάνω ή κάτω. 7. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, ταν αλλάζετε κατε θυνση πάνω σε πλαγιές. 8. Να µην περπατάτε προς τα πίσω ταν εργάζεστε, µπορεί να σκοντάψετε. Να περπατάτε και ποτέ να µην τρέχετε. 9. Ποτέ να µην κ βετε γρασίδι τραβώντας το χλοοκοπτικ προς το µέρος σας. 10. Σταµατήστε τη θεριστική µηχανή και αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας προτο µετακινήσετε τη θεριστική µηχανή κατά µήκος της επιφάνειας εκτ ς απ το γρασίδι και ταν µεταφέρετε τη θεριστική µηχανή προς και απ τον χώρο που θα γίνει το θέρισµα. 11. Ποτέ να µη λειτουργείτε το χλοοκοπτικ µε χαλασµένους προφυλακτήρες ή χωρίς οι προφυλακτήρες να είναι στη θέση τους. 12. Πάντοτε να ξεκινάτε το χλοοκοπτικ προσεκτικά, µε τα π δια σας αρκετά µακρυά απ τα µαχαίρια. 13. Να µην γέρνετε το ηλεκτρικ χλοοκοπτικ ταν η µηχανή είναι αναµµένη, παρά µ νο ταν ξεκινάτε και ταν σταµατάτε. Σε αυτή την περίπτωση µην γέρνετε το µηχάνηµα πιο πολ απ σο είναι απ λυτα απαραίτητο και να σηκώνετε µ νο το µέρος που είναι µακριά απ τον χειριστή. Πάντα να επιβεβαιώνετε τι και τα δ ο χέρια είναι στη θέση λειτουργίας προτο γυρίσετε την συσκευή στο έδαφος. 14. Να µην στέκεστε µπροστά απ την χοάνη αδειάσµατος του γρασιδιο ταν ξεκινάτε τη µηχανή. GR 15. Μν βάζετε τα χέρια σας κοντά στη χοάνη αδειάσµατος του γρασιδιο ενώ λειτουργεί η µηχανή. 16. Ποτέ µην σηκώνετε ή µεταφέρετε τη θεριστική µηχανή ενώ λειτουργεί η µηχανή. 17. Σταµατήστε τη θεριστική µηχανή και αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας: - Προτο αφήσετε το ηλεκτρικ χλοοκοπτικ αφ λαχτο για κάποιο διάστηµα - Προτο ξεκαθαρίσετε ένα µπλοκάρισµα - Προτο ελέγξετε, καθαρίσετε ή δουλέψετε πάνω στη συσκευή - Εάν χτυπήσετε ένα αντικείµενο. Να µην χρησιµοποιείτε το ηλεκτρικ χλοοκοπτικ µέχρι να βεβαιωθείτε τι ολ κληρο το ηλεκτρικ χλοοκοπτικ βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση εργασίας - Εάν το ηλεκτρικ χλοοκοπτικ αρχίσει να έχει αφ σικους κραδασµο ς. Ελέγξτε αµέσως. H υπερβολική δ νηση θα προκαλέσει τραυµατισµ. Συντήρηση και Αποθήκευση 1. Να διατηρείτε λα τα παξιµάδια και τις βίδες σφιχτά για να είστε σίγουροι τι το ηλεκτρικ χλοοκοπτικ είναι σε ασφαλή κατάσταση εργασίας. 2. Να ελέγχετε συχνά τον κάδο περισυλλογής γρασιδιο για φθορά. 3. Αντικαταστήστε τα φθαρµένα ή χαλασµένα µέρη για την ασφάλεια σας 4. Να χρησιµοποιείτε µ νο την λεπίδα αντικατάστασης, τον κοχλία της λεπίδας και τον προσαρµοστή της λεπίδας που καθορίζονται γι αυτ το προϊ ν. 5. Αφήστε στη µηχανή να κρυώσει προτο την αποθηκε σετε σε κλειστ χώρο. 6. Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, να διατηρείτε τη µηχανή, το τµήµα της µπαταρίας και τον χώρον αποθήκευσης χωρίς φ λλα χλ ης ή υπερβολικ γράσο. 7. Να είστε προσεχτικοί κατά την ρ θµιση του ηλεκτρικο χλοοκοπτικο να εµποδίσετε την παγίδευση των δαχτ λων µεταξ των κινο µενων λεπίδων και των σταθερών εξαρτηµάτων του µηχανήµατος. 8. Αποθηκε στε την σε κρ ο, στεγν µέρος που η το χλοοκοπτικ σας να προστατε εται απ τυχ ν βλάβη. Ασφάλεια Αποθήκευσης 1. Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας για να αποφε γετε τυχαία εκκίνηση. 2. ιπλώστε προσεκτικά τη λαβή πάνω στη µηχανή. 3. Βεβαιωθείτε τι το καλώδιο δεν είναι µπερδεµένο. 2

6 3 GR Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ετικέτα Απ δοσης Προϊ ντος A Αριθµ ς Προϊ ντος... Μοντέλο... Α ξων Αριθµ ς... Ηµεροµηνία Αγοράς... Τ πος Αγοράς... Παρακαλώ κρατήστε το ως Τεκµήριο Αγοράς Παρακαλώ επίσης σηµειώστε την ηµεροµηνία και τον τ πο αγοράς προτο επιστρέψετε την κάρτα εγγ ησης. Tο προϊ ν σας αναγνωρίζεται µε µοναδικ τρ πο µε ετικέτα ταξιν µησης µε χρώµα ασήµι και µα ρο. Για να βεβαιωθείτε τι έχετε πλήρεις πληροφορίες του προϊ ντος, ταν εφοδιάζεστε µε ανταλλακτικά ή συµβουλές απ ένα απ τα αναγνωρισµένα κέντρα συντήρησης της εταιρείας ή αν χρειάζεστε να επικοινωνήσετε µε το τµήµα σέρβις πελατών, θα πρέπει να κάνετε µια σηµείωση στον χώρο που σας παρέχεται στις πληροφορίες που φαίνονται στην Eικ να A. Συναρµολ γηση Λαβής B1 B2 B3 Βεβαιώστε τι η µ τη της βίδας µένει µέσα στη λαβή. C Συναρµολ γηση Κάδου Περισυλλογής Γρασιδιο Συναρµολ γηση Κάτω Μέρος Λαβών στο σώµα του χλοοκοπτικο 1. Τοποθετήστε δ ο βίδες στις τρ πες των λαβών 2. Με ένα κατσαβίδι, ασφαλίστε τις βίδες στις λαβές, βεβαιώνοντας τι η µ τη της βίδας παραµένει µέσα στη λαβή. (B1) 3. Εφαρµ στε το κάτω µέρος της λαβής µε την βίδα προσαρτηµένη στην τρ πα στο σώµα και σφίχτε τελείως τις βίδες. Επαναλάβετε στην άλλη πλευρά. (B2) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βίδα θα δηµιουργήσει το δικ της σπείρωµα. Τοποθέτηση του Πάνω Μέρος Λαβών στις Κάτω Λαβές. (B3) 1. Βεβαιώστε τι η πάνω λαβή είναι σωστά τοποθετηµένη µε το κουµπί ασφαλείας στο πάνω µέρος του κιβωτίου του διακ πτη. 2. Βεβαιώστε τι η πάνω λαβή και η κάτω λαβή είναι σωστά ευθυγραµµισµένες. 3. Τοποθετήστε τις βίδες, τις ροδέλλες και τα κουµπιά χειρισµο της λαβής. 4. Εφαρµ στε τα καλώδια στις λαβές µε τα κορδ νια του καλωδίου που σας παρέχονται, ε ασφαλίζοντας έτσι ώστε τα καλώδια να µην παγιδευτο ν ανάµεσα στην πάνω και στην κάτω λαβή. Συναρµολ γηση Κάδου Περισυλλογής Γρασιδιο (C) 1. Τοποθετήστε το πάνω µέρος του κάδου στο κάτω µέρος του κάδου γρασιδιο. Ευθυγραµµίστε τους συνδετήρες, βεβαιώστε τι λοι οι συνδετήρες είναι σωστά τοποθετηµένοι. 2. Συνδέστε τα δ ο µισά µαζί. 3. Βεβαιώστε τι λοι οι συνδετήρες είναι ασφαλώς συνδεδεµένοι.

7 GR 4 PΥΘΜΙΣΗ Το ψος της κοπής ρυθµίζεται σηκώνοντας ή χαµηλώνοντας τους τροχο ς. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Και οι 4 τροχοί πρέπει να είναι ρυθµισµένοι στην ίδια θέση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συνιστάται το µεσαίο ψος κοπής. 1. Για να βγάλετε τους τροχο ς γυρίστε τον άξονα των τροχών στην αντίθετη κατε θυνση απ τη φορά των δεικτών του ρολογιο (D) 2. Επιλέξτε µία απ τις 3 τρ πες στη στηρικτική πλάκα και σηµειώστε την γιατί οι άλλοι 3 τροχοί θα χρειαστεί να ρυθµιστο ν στην ίδια θέση. (E) 3. Περάστε το µπουλ νι στερέωσης µέσα απ την τρ πα στο τάση, τον τροχ και βιδώστε στην επιλεγµένη τρ πα στην πλάκα στερέωσης (E) 4. Γυρίστε τον άξονα του τροχο στην κατε θυνση των δεικτών του ρολογιο µέχρι που το συγκρ τηµα των τροχών είναι ασφαλώς τοποθετηµένο στο σωµα του χλοοκοπτικο (D). 5. Χρησιµοποιώντας την ίδια θέση ψους επαναλάβετε την διαδικασία για τους άλλους 3 τροχο ς. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Χια να µειώσετε το φορτίο κοπής, οι πίσω τροχοί µπορεί να ανασηκωθο ν πιο πολ απ τους εµπρ σθιους τροχο ς. Τοποθέτηση του Πλήρως Συναρµολογηµένου Κάδου Περισυλλογής Γρασιδιο στο ηλεκτρικ χλοοκοπτικ. είτε Εικ.F 1. Σηκώστε το πτερ γιο ασφάλειας. 2. Επιβεβαιωθείτε τι η έξοδος κοµµένου χ ρτου είναι καθαρ ς και χωρίς συσσωρευµένα υλικά 3. Τοποθετήστε τον πλήρως συναρµολογηµένο κάδο περισυλλογής χ ρτου πάνω στα 2 σηµεία τοποθέτησης στο πίσω µέρος του σώµατος του χλοοκοπτικο. 4. Βάλτε το πτερ γιο ασφάλειας στο πάνω µέρος του κάδου περισυλλογής γρασιδιο. Βεβαιωθείτε τι ο κάδος περισυλλογής του γρασιδιο είναι ασφαλώς τοποθετηµένος. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΣΙ ΙΟΥ Για την αφαίρεση του κάδου ακολουθήστε την αντίθετη διαδικασία Για κοπή σε µεγάλες εκτάσεις γρασιδιο που δεν απαιτείται η περισυλλογή του κοµµένου γρασιδιο µπορείτε να χρησιµοποιείτε την χλοοκοπτική µηχανή σας χωρίς τον κάδο περισυλλογής γρασιδιο. Επιβεβαιώστε µ νο τι το πτερ γιο ασφαλείας είναι τελείως κλειστ. Το σχέδιο του πτερυγίου ασφαλείας επιτρέπει την αποβολή του κοµµένου γρασιδιο προς τα κάτω και πίσω απ τη µηχανή. D Για να βγαλετε τους τροχο ς, γυρίστε αντίθετα µε τη φορά των δεικτών του ρολογιο. E Ρ θµιση του ψους Κοπής Για να τοποθετήσετε, γυρίστε κατά την φορά των δεικτών του ρολογιο. Υ ΟΣ ΚΟΠΗΣ ΤΡΟΧΟΙ Χαµηλ Τρ πα 1 ΜεσαίοΤρ πα 2 Υψηλ Τρ πα 3 τρ πες F στηρικτική πλάκα τροχ ς τάση µπουλ νι τοποθέτησης Εφαρµ ζοντας το Κουτί Χρασιδιο

8 ΧΡΗΣΗ Φ ρτιση Μπαταρίας ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Προτο την χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά Εάν η θεριστική σας µηχανή δεν έχει χρησιµοποιηθεί πέραν του εν ς µήνα. ΠΑΝΤΟΤΕ να φορτίζετε την µπαταρία αµέσως µετά τη χρήση της! Η µπαταρία θα πρέπει να φορτίζεται για 18 ώρες πριν απ τη χρήση του. Επαναφορτίστε την µπαταρία σας αµέσως µετά τη χρήση για ολ κληρη την περίοδο φ ρτισης 18 ωρών. Σας συνιστο µε πως η µπαταρία αφήνεται συνδεδεµένη µ νιµα µε τον φορτιστή, ενώ δεν χρησιµοποιείται, µε τον φορτιστή αναµµένο. εν υπάρχει κίνδυνος υπερφ ρτισης. G J H Nα χρησιµοποείτε τον φορτιστή µ νο σε εσωτερικ χώρο. Βεβαιωθείτε τι ο φορτιστής δεν εκτίθεται σε υγρασία. Να διατηρείτε τον φορτιστή και την µπαταρία στεγνά πάντοτε. Να διατηρείτε τον φορτιστή καλά εξαερισµένο κατά τη διάρκεια της φ ρτισης. 1. Αφαιρέστε το κλειδί ασφάλειας (G). 2. Σηκώστε το κάλυµµα της µπαταρίας και αποσυνδέστε τα τερµατικά της µπαταρίας απ τη θεριστική µηχανή (Η). 3. Σηκώστε την µπαταρία έξω απ την θεριστική µηχανή, χρησιµοποιώντας τη λαβή στο πακέτο της µπαταρίας (J). 4. Συνδέστε την µπαταρία στον φορτιστή της µπαταρίας (K). 5. Τοποθετήστε τον φορτιστή σε ένα κατάλληλο οικιακ ηλεκτρικ ρευµατοδ τη τοίχου και ανάψτε τον. 6. Η λάµπα κ κκινου δείκτη ανάβει συνεχώς κατά τη διάρκεια της φ ρτισης (L). 7. Η πλήρης φ ρτιση θα επιτευχθεί σε 18 ώρες. Κατά τη διάρκεια της φ ρτισης, ο φορτιστής θερµαίνεται. Αυτ είναι κανονικ και σηµαίνει τι ο φορτιστής λειτουργεί σωστά. Οταν η µπαταρία φορτιστεί πλήρως, η λάµπα κ κκινου δείκτη θα σταµατήσει να ανάβει (L). Η µπαταρία µπορεί να φορτιστεί µέσα στη µηχανή, αν είναι επιθυµητ. K ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1. Σβήστε στην κεντρική παροχή ρε µατος και αποσυνδέστε την µπαταρία απ τον φορτιστή. 2. Αντικαταστήστε την µπαταρία στη θεριστική µηχανή και επανασυνδέστε τα τερµατικά (M). 3. Κλείστε το κάλυµµα της µπαταρίας και αντικαταστήστε το κλειδί ασφαλείας έτοιµο για χρήση. L Λάµπα δείκτης M Αποφε γετε να λειτουργείτε την θεριστική µηχανή σε βαθιά αποφ ρτιση, δηλ. να αποφε γετε να επιπεδώνετε πλήρως την µπαταρία. Η φ ρτισ της µπαταρίας σ µφωνα µε τις οδηγίες αυτές θα εξασφαλίζει την ανώτατη διάρκεια ζωής της µπαταρίας. Να χρησιµοποιείτε µ νο τον φορτιστή που σας παρέχεται µε το προϊ ν αυτ. Μην το χρησιµοποιείτε για άλλο σκοπ. 5 GR

9 GR 6 ΧΡΗΣΗ Για να ξεκινήσετε το ηλεκτρικ χλοοκοπτικ σας 1. Bεβαιωθείτε π το κλειδί ασφαλείας βρίσκεται στη θέση του προτο αρχίσετε. 2. Σπρώξτε τη λαβή προς τα κάτω για να σηκώσετε ελαφρώς το µπροστιν µέρος του ηλεκτρικο χλοοκοπτικο και να µειώσετε έτσι τον κίνδυνο να βλάψετε το γκαζ ν µε την εκκίνηση του µηχανήµατος. 3. Πιέστε και κρατήστε το κουµπί ασφαλείας (N) πάνω στον κεντρικ διακ πτη λειτουργίας, µετά πιέστε έναν απ τους µοχλο ς Εκκίνησης/Σταµατήµατος προς την χειρολαβή (P). 4. Συνεχίστε να πιέζετε τον µοχλ εκκίνησης/σταµατήµατος προς την χειρολαβή και αφήστε το κουµπί ασφαλείας (Q). 5. Χαµηλώστε το ηλεκτρικ χλοοκοπτικ στην κανονική του θέση λειτουργίας και αρχίστε να κ βετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Υπάρχουν δ ο µοχλοί εκκίνησης/σταµατήµατος. Οποιοσδήποτε µοχλ ς µπορεί να χρησιµ ποιηθεί για να ξεκινήσει το ηλεκτρικ χλοοκοπτικ. Για να σταµατήσετε το ηλεκτρικ χλοοκοπτικ 1. Σταµατήστε να πιέζετε τον µο λ Εκκίνησης/Σταµατήµατος N P Q Ξεκίνηµα και Σταµάτηµα Εγκοπή Αυτ µατης Υπερφ ρτωσης (R) Η θεριστική µηχανή γρασιδιο είναι εφαρµοσµένη µε διακ πτη εγκοπής υπερφ ρτωσης. Αν η µηχανή σταµατήσει: αποδεσµε σατε τον µοχλ εκκίνησης/σταµατήµατος, περιµένετε 20 δευτερ λεπτα µετά πατήστε το κουµπί αποκοπής επαναρ θµισης. Εάν η θεριστική σας µηχανή εξακολουθεί να κάνει περικοπές, χωρίς να φορτώνεται αδικαιολ γητα, συµβουλευθείτε το πλησιέστερ σας Κέντρο Εξυπηρέτησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η α ξηση του ψους κοπής θα βοηθήσει στην παρεµπ διση της υπερφ ρτισης του κινητήρα. Εγκοπή Αυτ µατης Υπερφ ρτωσης R Πώς να κ βετε χ ρτο 1. Αρχίζετε να κ βετε απ την εξωτερική άκρη του αγρο, κ βοντας σε λωρίδες αντίθετης κατε θυνσης (δείτε την εικ να ).(S) 2. Να κ βετε δ ο φορές την εβδοµάδα στην περίοδο ανάπτυξης. Γιά να διατηρείτε το γρασίδι σας σε άριστη κατάσταση δεν πρέπει να κ βετε πάνω απ το 1/3 του µήκους του, κάθε φορά. Παρακαλώ Σηµειώστε: Να µην υπερφορτώνετε το χλοοκοπτικ. Οταν θερίζετε σε µακρ, πυκν γρασίδι, να κάνετε πρώτα ένα λεπτ κ ψιµο µε το ψος κοπής ρυθµισµένο στο υψηλ τερο σηµείο ρ θµισης. Βλέπε Υψος Κοπής. Αυτ θα βοηθήσει να ελαττώσει την υπερφ ρτωση του κινητήρα και θα βοηθήσει να αποφ γετε βλάβη του χλοοκοπτικο. S

10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Σ στηµα Κοπής T κοχλίας λεπίδας λεπίδα προσαρµοστής λεπίδας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Προτο καθαρίσετε, κάντε σέρβις ή επιδιορθώετε τη θεριστική µηχανή, ΠΑΝΤΑ να αφαιρείτε το κλειδί ασφαλείας για να παρεµοδίζεται πη αθέλητη εκκίνηση. Πάντοτε να χειρίζεστε τα µαχαίρια µε προσοχή - οι κοφτερές άκρες µπορεί να προκαλέσουν τραυµατισµ. ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΓΑΝΤΙΑ Αντικαταστήστε τα µαχαίρια κοπής µετά απ 50 ώρες εργασίας ή µετά απ 2 έτη, οτοδήποτε είναι το συντοµ τερο - ασχέτως συνθηκών. Αν τα µαχαίρια έχουν ραγίσει ή καταστραφεί, αντικαταστήστε τα µε καινο ργια. Ποτέ να µην χρησιµοποιείτε το µπουλ νι των µαχαιριών εάν έχει ραγίσει ή χαλάσει. Φροντίδα και Καθάρισµα U W V X ΠEPIBAΛΛONTIKEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Είναι πολ σηµαντικ να κρατάτε καθαρ το ηλεκτρικ χλοοκοπτικ σας. Ποτέ να µην χρησιµοποιείτε νερ για το καθάρισµα του ηλεκτρικο χλοοκοπτικο σας. Να µην καθαρίζετε µε χηµικές ουσίες, συµπεριλαµβανοµένο υ πετρελαίου ή διαλυµµάτων - µπορεί να καταστραφο ν σηµαντικά πλαστικά εξαρτήµατα. Αφαίρεση των µαχαιριών και της φτερωτής. 1. Για να αποµακρ νετε το µπουλ νι της λεπίδας, κρατήστε γερά το προστατευτικ και µε το παρεχ µενο εργαλείο χαλαρώστε το µπουλ νι της λεπίδας γυρνώντας τον αντίθετα προς την φορά των δεικτών του ρολογιο (T). 2. Αφαιρέστε τον κοχλία της λεπίδας και τη λεπίδα. (Τ) 3. Επιθεωρήστε για τυχών βλάβες και καθαρίστε αν χρειάζεται. Τοποθέτηση των µαχαιριών 1. Βεβαιωθείτε τι ο προσαρµοστής της λεπίδας τοποθετείται σωστά. (Τ) 2. Εφαρµ στε τη λεπίδα στον προσαρµοστή της λεπίδας µε τις αιχµηρές άκρες της λεπίδας δείχνοντας µακριά απ τον προσαρµοστή της λεπίδας. 3. Επανασυναρµολογήστε τον κοχλία της λεπίδας µέσω της λεπίδας και του προσαρµογέα της λεπίδας. 4. Κρατάτε σταθερά τη λεπίδα και σφίγξατε σταθερά τον κοχλία της λεπίδας µε το γαλλικ κλειδί που σας παρέχεται. Μην υπερσφίγγετε. 5. Μην χρησιµοποιήσετε µακρ κλειδί µπουλονιών Καθάρισµα (U, V, W & X) - ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΓΑΝΤΙΑ 1. Αποµακρ νετε το γρασίδι απ κάτω απ το σώµα µε βο ρτσα 2. Χρησιµοποιώντας µια µαλακή βο ρτσα - Αποµακρ νετε τα µικρά κοµµάτια γρασιδιο απ λες τις εισ δους αέρα, την έξοδο κοµµένου χ ρτου και τον κάδο γρασιδιο. 3. Σκουπήστε µε ένα στεγν πανί την επιφάνεια του ηλεκτρικο χλοοκοπτικο σας. Στο Τέλος της Περι δου Κουρέµατος 1. Αντικαταστήστε την λεπίδα, τα µπουλ νια, τα παξιµάδια ή τις βίδες, εάν είναι απαραίτητο. 2. Καθαρίστε εξονυχιστικά το ηλεκτρικ χλοοκοπτικ σας Αποθήκευση του ηλεκτρικο χλοοκοπτικο σας 1. Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας πριν απ την αποθήκευση. 2. Μην αποθηκε ετε το χλοοκοπτικ σας αµέσως µετά απ τη χρήση της. 3. Περιµένετε µέχρις του η µηχανή έχει κρυώσει για να αποφ γετε τυχ ν κίνδυνο πυρκαγιάς. 4. Τοποθετήστε την µπαταρία στη φ ρτιση. 5. Αποθηκε στε την σε κρ ο, στεγν µέρος που η το χλοοκοπτικ σας να προστατε εται απ τυχ ν βλάβη. Αλλαγή της Μπαταρίας 1. Επικοινωνήστε µε το εγγεκριµένο κέντρο σέρβις της περιοχής σας, ταν χρειαστεί να αντικατασταθο ν οι µπαταρίες. 2. Mην ρυθµίζετε τυχ ν σ ρµατα ή συνδέσεις. 3. Οι µπαταρίες είναι σφραγισµένες µε συσσωρευτές µολ βδου που περιέχουν διαβρωτικ οξ. Αν πάει οξ πάνω στα µάτια σας, ξεπλυθείτε καλά µε άφθονο νερ, και ζητήστε ιατρική συµβουλή. Αν πάει οξ πάνω στο δέρµα σας, ξεπλυθείτε καλά µε άφθονο νερ, και ζητήστε ιατρική συµβουλή και προστατε σατε τα µάτια σας απ πιθαν πιτσίλισµα. Tα Προϊ ντα Yπαίθριας Xρήσης της Electrolux κατασκευάζονται κάτω απ τα πρ τυπα του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιοίκησης (ISO 14001), χρησιµοποιώντας, που είναι δυνατ, συστατικά κατασκευασµένα σ µφωνα µε τον πιο περιβαλλοντικ και υπε θυνο τρ πο, µε βάση τις διαδικασίες της εταιρείας, και µε την προϋπ θεση για ανακ κλωση κατά το τέλος της διάρκειας ζωής του προϊ ντος. H συσκευασία ανακυκλώνεται και έχει ετικέτες µε πλαστικά συστατικά ( που είναι πρακτικά δυνατ ) για ανακ κλωσης κατηγορίας. Eνηµέρωση του περιβάλλοντος θα πρέπει να θεωρείται ταν πετάτε το προϊ ν κατά το τέλος της διάρκειας ζωής του προϊ ντος. Aν χρειαστεί, επικοινωνήστε µε την τοπική αρχή για πληροφορίες διάθεσης. IAΘEΣH ΜΠATAPIAΣ Nα παίρνετε την µπαταρία σε Eγκεκριµένο Kέντρο Σέρβις ή στον τοπικ σας Σταθµ Aνακ κλωσης. ΜHN πετάτε και µη χρησιµοποιείτε την µπαταρία µε τα οικιακά απ βλητα. NA ΜHN πετάτε την µπαταρία µέσα σε νερ. Oι µπαταρίες Mολ βδου/oξέος µπορεί να είναι επικίνδυνες και πρέπει να πετάγονται µέσω του αναγνωρισµένου κ κλου ανακ κλωσης, σ µφωνα µε τον Eυρωπαϊκ Kανονισµ. NA ΜHN το αποτεφρώνετε 7 GR

11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Συµβουλές για Ανε ρεση Λαθών Η θεριστική µηχανή δεν ξεκινά 1. Μήπως ακολουθείται η ορθή διαδικασία Εκκίνησης; Βλέπε Πώς Ξεκινάτε τη θεριστική σας µηχανή. 2. Μήπως είναι τοποθετηµένο σωστά το κλειδί ασφαλείας; 3. Μήπως η µπαταρία είναι άδεια; - Φορτίστε την µπαταρία - Βλέπε Φ ρτιση Μπαταρίας. 4. Μήπως η µπαταρία είναι τοποθετηµένη σωστά; 5. Μήπως έχει εκραγεί η ασφάλεια του Κλειδιο Ασφαλείας; Αντικαταστήστε την µε καινο ργια. 6. Μήπως η ιακοπή Υπερφ ρτωσης έχει λειτουργήσει; Βλέπε Αυτ µατη ιακοπή Υπερφ ρτωσης. Αν η θεριστική µηχανή ακ µη δεν ξεκινήσει - αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας. Συµβουλευθείτε το τοπικ σας Εγκεκριµένο Κέντρο Σέρβις. Αδ νατη Συλλογή Γρασιδιο 1. Καθαρξστε το εξωτερικ µέρος της εισροής αέρα, τους αγωγο ς εκφ ρτωσης και το κάτω µέρος της αποβάθρας. 2. Ανυψώστε το ψος κοπής - Βλέπε Ρ θµιση Υψους Κοπής. Αν η θεριστική µηχανή ακ µη δεν ξεκινήσει - αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας. Συµβουλευθείτε το τοπικ σας Εγκεκριµένο Κέντρο Σέρβις. Υπερβολική νηση 1. Ελέγξατε πως η λεπίδα είναι σωστά εφαρµοσµένη. 2. Αν η λεπίδα είναι χαλασµένη ή κατεστραµµένη, αντικαταστήστε την µε καινο ργια. Εάν η δ νηση συνεχίζεται, αµέσως - αφαιρέστε το κλειδί αφαλείας. Συµβουλευθείτε το τοπικ σας Εγκεκριµένο Κέντρο Σέρβις. Η θεριστική µηχανή γίνεται βαριά για ώθηση 1. Σε µεγάλο γρασίδι ή σε ανώµαλο έδαφος, το ψος της κοπής θα πρέπει να ανυψώνεται σε υψηλ τερη θέση. Βλέπε Ρ θµιση Υψους Κοπής. 2. Ελέγξατε έτσι ώστε οι τροχοί να περιστρέφονται ελε θερα. Εάν το πρ βληµα συνεχίζεται - αφαιρέστε το κλειδί αφαλείας. Συµβουλευθείτε το τοπικ σας Εγκεκριµένο φέντρο Σέρβις. Ελλειψη Ενεργείας στον Κινητήρα, Υπερθέρµανση ή ιακοπή 1. Μήπως η µπαταρία είναι άδεια; - Φορτίστε την µπαταρία - Βλέπε Φ ρτιση Μπαταρίας. 2. Καθαρίστε τα αποκ µµατα του γρασιδιο και των συντριµµάτων γ ρω απ τον κινητήρα και τους αεραγωγο ς και το κάτω µέρος της αποβάθρας περιλαµβανοµένου του αγωγο εκφ ρτωσης. 3. Ανυψώστε το ψος κοπής - Βλέπε Ρ θµιση Υψους Κοπής. Αν η θεριστική µηχανή εξακολουθεί να µην παρέχει ενέργεια, εάν υπερθερµαίνεται ή έχει διακοπή - αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας. Συµβουλευθείτε το τοπικ σας Εγκεκριµένο Κέντρο Σέρβις. Ανεπαρκής Χρ νος Κοπής 1. Μήπως η µπαταρία σας είναι πλήρως φορτισµένη; - Βλέπε Φ ρτιση Μπαταρίας. 2. Ανυψώστε το ψος κοπής - Βλέπε Ρ θµιση Υψους Κοπής. 3. Η µπαταρία χρειάζεται αντικατάσταση - Βλέπε Ρ θµιση Μπαταρίας. Εάν το πρ βληµα συνεχίζεται - αφαιρέστε το κλειδί αφαλείας. Συµβουλευθείτε το τοπικ σας Εγκεκριµένο Κέντρο Σέρβις. Συστάσεις Συντήρησης 1. Σας συνιστο µε ιδιαίτερα πως στο προ ν σας γίνεται σέρβις κάθε δώδεκα µήνες, και πιο συχνά σε επαγγελµατική εφαρµογή. 2. Πάντοτε να χρησιµοποιείτε γνήσια Ανταλλακτικά. 3. ιατίθενται προσυσκευασµένα ανταλλακτικά απ τους περισσ τερους προµηθευτές ανταλλακτικών. 4. Μπορείτε να λάβετε περισσ τερα ανταλλακτικά επικοινωνώντας µε το τοπικ σας Εγγεκριµένο Κέντρο Σέρβις. 5. Αν έχετε κάποιο πρ βληµα µε το µηχάνηµά σας, επικοινωνηστε µε το τοπικ σας Εγγεκριµένο Κέντρο Σέρβις, εξασφαλίζοντας τι έχετε πλήρεις λεπτοµέρειες του προϊ ντος σας, πως περιγράφεται πάνω στην ετικέτα απ δοσης του προϊ ντος. 6. Αν χρειαστεί να γίνει δουλειά απ το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας, είναι σηµαντικ πως πάρετε ολ κληρο το χλοοκοπτικ σας στον τ πο επισκευής. Για να έχετε σέρβις για τη συσκευή σας, απλώς τηλεφωνήστε ή επισκεφθείτε το τοπικ σας Κέντρο Σέρβις. Αν χρειάζεστε σέρβις κάτω απ τους ρους της εγγ ησής µας, το Κέντρο Σέρβις θα χρειαστεί απ δειξη της αγοράς σας. Ολα τα κέντρα διαθέτουν αυθεντικά Ανταλλακτικά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Αναγνωρισµένα Κέντρα Συντήρησης της Υπηρεσίας µας εκτελο ν εκ µέρους των και δεν µπορο ν να δεσµε ουν νοµικά την εταιρεία Electrolux Outdoor Products µε οποιονδήποτε τρ πο. Εγγ ηση και Ασφάλιστρο Εγγ ησης Εάν κάποιο εξάρτηµα βρεθεί ελαττωµατικ λ γω κακής κατασκευής εντ ς εν ς έτους απ την αρχική του αγορά. Η εταιρεία Electrolux Outdoor Products, µέσω των Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών Σέρβις θα υλοποιο ν την επισκευή ή την αντικατάσταση προς τον πελάτη δωρεάν, δεδοµένου τι: (α) Η βλάβη έχει καταγγελθεί απευθείας στον Εγκεκριµένο Επισκευαστή. (β) Εχει παραχωρηθεί απ δειξη αγοράς. (γ) Η βλάβη δεν προκαλείται απ κακή χρήση, αµέλεια ή ελαττωµατική ρ θµιση εκ µέρους του χρήστη. (δ) Η βλάβη δεν έχει συµβεί λ γω κανονικής συνήθους φθοράς. (ε) Το µηχάνηµα δεν έχει συντηρηθεί, επισκευασθεί ή αποσυναρµολογηθεί απ κάποιον τεχνικ ο οποίος δεν είναι εγκεκριµµένος απ την εταιρία Electrolux Outdoor Products. (στ) Το µηχάνηµα δεν έχει χρησιµοποιηθεί για ενοίκιο. (ζ) Το µηχάνηµα ανήκει στον αρχικ του αγοραστή. (η) Το µηχάνηµα δεν χρησιµοποιήθηκε εκτ ς της χώρας για την οποία προορίζετο. (θ) Το µηχάνηµα δεν έχει χρησιµοποιηθεί για εµπορικο ς σκοπο ς. * Η εγγ ηση είναι επιπρ σθετη και δεν ελαττώνει τα ν µιµα δικαιώµατα των πελατών. Βλάβες λ γω των παρακάτω δεν καλ πτονται εποµένως είναι GR σηµαντικ πως διαβάσετε τις οδηγίες που περιέχονται στο Εγχειρίδιο του Χειριστή και καταλάβετε πώς να λειτουργείτε και να συντηρείτε το µηχάνηµά σας: Βλάβες που δεν καλ πτονται απ την εγγ ηση * Αντικατάστασαη χαλασµένων ή κατεστραµµένων µαχαιριών. * Αµέλειες σαν αποτέλεσµα να µην καταγγελθεί το αρχικ λάθος. * Αποτυχίες ως αποτέλεσµα εν ς αιφνίδιου κτυπήµατος. * Αποτυχίες ως αποτέλεσµα να µην χρησιµοποιείται το προϊ ν σ µφωνα µε τις οδηγίες και τις συστάσεις που περιέχονται στοπαρ ν Εγχειρίδιο του Χειριστή. * Μηχανήµατα που χρησιµοποιήθηκαν για ενοικίαση και δεν καλ πτονται απ την παρο σα εγγ ηση. * Τα ακ λουθα είδη θεωρο νται ως ανταλλακτικά που φθείρονται και η διάρκεια ζωής τους εξαρτάται απ την τακτική συντήρηση και, εποµένως, δεν υπ κεινται κανονικά σε έγκυρη απαίτηση εγγ ησης: Λεπίδες. * Προσοχή! Η Electrolux Outdoor Products δεν αποδέχεται ευθ νη κάτω απ την εγγ ηση για ελαττώµατα που προκλήθηκαν εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, αµέσως ή εµµέσως, απ την εφαρµογή ή την αντικατάσταση εξαρτηµάτων ή πρ σθετων εξαρτηµάτων που είτε δεν κατασκευάστηκαν ή δεν εγκρίθηκαν απ την Electrolux Outdoor Products, ή αν το µηχάνηµα έχει τροποποιηθει καθ οιονδήποτε τρ πο. 8

12 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ POTVRDA O SUGLASNOSTI СЕРТИФИКАТ О СООТВЕТСТВИИ CERTIFICAT DE CONFORMITATE MEGFELELŐSÉGI BIZONYLAT ŚWIADECTWO ATESTU OSVĚDČENÍ O PŔIZPŮSOBENÍ POTVRDENIE POTRDILO O USKLAJENOSTI Εγώ ο υποφαιν µενος, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, διά του παρ ντος πιστοποιώ τι η ανωτέρω συσκευή έχει δπκιµαστέι και βρεθεί τι συµµορφώνεται µε τις οδηγίες: 98/37/EEC, 89/336/EEC, και µε τα πρ τυπα: EN836:1997, IEC335-1:1991, IEC :1996, EN55022:1994 class B, EN :1993, EN :1997 Εγώ ο υποφαιν µενος M. Bowden, Electrolux Outdoor AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, διά του παρ ντος πιστοποιώ τι δείγµα του ανωτέρω προϊ ντος έχει δοκιµασθεί, χρησιµοποιώντας την οδηγία 81/1051/ΕΟΚ ως οδηγ. Το ανώτατο ριο πίεσης ήχου Α-ζ γισης στη θέση του χειριστή κάτω απ ανηχοϊκές συνθήκες θαλάµου σε ανοικτ επίπεδο, ήταν: Εγώ ο υποφαιν µενος M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, διά του παρ ντος πιστοποιώ τι δείγµα του ανωτέρω προϊ ντος έχει δοκιµασθεί, χρησιµοποιώντας την οδηγία ISO 5349 ως οδηγ. Το ανώτατο ριο ζυγισµένης µέσης αξίας δ νησης που καταγράφηκε στη θέση των χεριών του χειριστή ήταν: Ja, niãepotpisan, M. Bowden, Electrolux Outdoor AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, potvrºujem da je uzorak gore navedenog proizvoda ispitan te da je u skladu s direktivama: 98/37/EEC, 89/336/EEC, i standardima: EN836:1997, IEC335-1:1991, IEC :1996, EN55022:1994 class B, EN :1993, EN :1997 Ja, potpisani M. Bowden, Electrolux Outdoor AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Potvrºujem da je uzorak gore navedenog proizvoda bio testiran upotrebljavajuπi direktivu 81/1051/EEC kao smjernicu. Maksimalan zvu#ni pritisak izmjeren na mjestu rukovatelja pod uvjetima prouzrokovanim u komori, #im sli#nijim prirodnim (free field semi anechoic) bio je: Ja, potpisani M. Bowden, Electrolux Outdoor AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Potvrºujem da je uzorak gore navedenog proizvoda bio testiran upotrebljavajuπi ISO 5349 kao smjernicu. Maksimalna koli#ina vibracije po jedinici mjere izmjerena na mjestu drãanja rukovateljevih ruku bila je: Я, нижеподписавшийся, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, расположенной по адресу Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP. подтверждаю, что образец вышеупомянутого изделия был испытан и признан соответствующим директивам: 98/37/EEC, 89/336/EEC, и стандартам: EN836:1997, IEC335-1:1991, IEC :1996, EN55022:1994 class B, EN :1993, EN :1997 Я, нижеподписавшийся M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, расположенной по адресу Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP. Я подтверждаю, что образец вышеописанного изделия был тестирован с использованием директивы 81/1051/ЕЕС в качестве руководства. Максимальный уровень звукового давления, зарегистрированный при условиях нахождения оператора в полубезэховой камере свободного поля составлял: Я, нижеподписавшийся M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, расположенной по адресу Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP. Я подтверждаю, что образец вышеописанного изделия был тестирован с использованием ISO 5349 в качестве руководства. Максимальное взвешенное среднеквадратическое значение вибрации, зарегистрированное оператором составляло: Subsemnatul, M. Bowden, Electrolux Outdoor AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, prin prezenta certific că modelul produsului de mai sus a fost testat și s-a dovedit a se conforma directivelor: 98/37/EEC, 89/336/EEC, și standardelor: EN836:1997, IEC335-1:1991, IEC :1996, EN55022:1994 class B, EN :1993, EN :1997 Subsemnatul M. Bowden, Electrolux Outdoor AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, certific c\ un e antion a produsului de mai sus a fost testat conform directivei 81/1051/EEC folosit\ cu titlu indicator. Nivelul maximum ponderat A de presiune acustic\ înregistrat la operator într-o sal\ semianecoic\ în condi ii de câmp liber (smiecou) este: Subsemnatul M. Bowden, Electrolux Outdoor AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, certific c\ un e antion a produsului de mai sus a fost testat folosind drept indicator ISO Valoarea ponderal\ maxim\ p\trat\ medie a vibra iilor înregistrat\ la nivelul mâinii operatorului este: Én, alulírott M. Bowden, Electrolux Outdoor AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP, Iigazolom, hogy a fenti terméket kipróbáltuk és megfelelőnek találtuk a: 98/37/EEC, 89/336/EEC, előírások, valamint az: EN836:1997, IEC335-1:1991, IEC :1996, EN55022:1994 class B, EN :1993, EN :1997 szabványok szerint Alulírott, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP Igazolom, hogy a fenti termékmintát a 81/1051/EEC szabályok szerint tesztelték. A szabad hangtéri, félig visszhangmentes kamrai körülmények közötti, kezelői helyzetben rögzített maximálisan atmoszferikusan-nehezitett hangnyomásszint:- Alulírott, M. Bowden, Electrolux Outdoor AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP Igazolom, hogy a fenti termékmintát az ISO 5349 szabályzat szerint tesztelték. A kezelő kézhelyzetében rögzített vibráció maximálisan súlyozott effektiv bemeneti zajhőmérséklete:- Ja, niżej podpisany, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.Durham DL5 6UP, Anglia,niniejszym zaświadczam, iż próbka powyższego produktu została przetestowana i spełnia ona wymagania dyrektyw: 98/37/EEC, 89/336/EEC, oraz norm: EN836:1997, IEC335-1:1991, IEC :1996, EN55022:1994 class B, EN :1993, EN :1997 Ja, niżej podpisany M. Bowden, Electrolux Outdoor AYCLIFFE, Co.Durham DL5 6UP. Anglia, oświadczam, że próbka powyższego wyrobu została przebadana stosując dyrektywę 81/1051/EEC jako wzór. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego, ważonego średnio A, przy pozycji operatora w warunkach częściowo bezechowej komory akustycznej pochłaniającej był: Ja, niżej podpisany M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.Durham DL5 6UP. Anglia, oświadczam, że próbka powyższego wyrobu została przebadana stosując ISO 5349 jako wzór. Maksymalna ważona wartośc średnia kwadratowa wibracji zapisana w pozycji ręki operatora była:

13 Já, níže podepsaný, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, (Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP) potvrzuji, že vzorek výše uvedeného výrobku byl zkoušen a že bylo zjištěno, že splňuje směrnice: 98/37/EEC, 89/336/EEC, a normy: EN836:1997, IEC335-1:1991, IEC :1996, EN55022:1994 class B, EN :1993, EN :1997 Já, níže podepsaný M. Bowden, Electrolux Outdoor Products s.r.o., (Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP) prohlašuji, že exemplář svrchu uvedeného výrobku byl odzkoušen za použití směrnice 81/1051/EEC jako vodítka. Maximální A-vážená úroveň zvukového tlaku, která byla zaznamenána pro pozici uživatele za podmínek volného pole polo-bezdozvukové komory, byla: Já, níže podepsaný M. Bowden, Electrolux Outdoor Products s.r.o., (Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP) prohlašuji, že exemplář svrchu uvedeného výrobku byl odzkoušen za použití normy ISO 5349 jako vodítka. Maximální vážená odmocnina střední kvadratické hodnoty vibrace, která byla zaznamenána v pozici ruky uživatele, byla: Ja, dolupodpísaný M. Bowden Electolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, v meste NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, týmto potvrdzujem, že vzorka horeuvedeného výrobku bola otestovaná a vyhovuje nariadeniacm: 98/37/EEC, 89/336/EEC, a normám: EN836:1997, IEC335-1:1991, IEC :1996, EN55022:1994 class B, EN :1993, EN :1997 Ja, dopupodpísaný, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, v meste Newton Aycliffe, Co. Durham, DL5 6UP, týmto potvrdzujem, že vzorka hore menovaného výrobku bola otestovaná v súlade s predpisom 81/1051/EEC. Pri maximálnom za ažení úroveň tlaku zvuku nameraná u operátora za podmienok vo ného po ového pôsobenia polo-anechoického priestoru bola: - Ja, dopupodpísaný, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, v meste Newton Aycliffe, Co. Durham, DL5 6UP, týmto potvrdzujem, že vzorka hore menovaného výrobku bola otestovaná v súlade s predpisom ISO Pri maximálnom za ažení základný priemer druhej mocniny vibrácie nameraný v operátorovej ruke bol: - Jaz, spodaj podpisani, M.Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.Durham. DL5 6UP, potrjujem, da je bil vzorec tega proizvoda testiran in rezultat je potrdil, da je proizvod izdelan v skladu z direktivama: 98/37/EEC, 89/336/EEC, in po standardih: EN836:1997, IEC335-1:1991, IEC :1996, EN55022:1994 class B, EN :1993, EN :1997 Spodaj podpisani M. Bowden, Electrolux Outdoor AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP potrjujem,da je bil primerek zgornjega proizvoda testiran glede na pravilnik 81/1051/EEC. Maximalni nivo pritiska zvoka A-jakosti, ki je bil zabeležen na poziciji upravnika v pogojih prostega polja semi-anakoične komore je bil: Spodaj podpisani M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP potrjujem, da je bil primerek zgornjega proizvoda testiran glede na pravilnik ISO Maksimalna povprečna zmerjena vrednost korena na kvadrat za vibriranje, zabeležena na poziciji upravnikove je bila roke je bila : F G H J 32cm Cordless 79.0 db(a) m/s K 2 F-ΕΙ ΟΣ G- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΕΙΡΑΣ H- ΕΠΙΠΕ Ο J- ΤΙΜΗ K- ΒΛΕΠΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ F-TIP G- IDENTIFIKACIJA SERIJA H- NIVO J- VRIJEDNOST K- VIDI NAZIVNU OZNAKU PROIZVODA F-ТИП G- ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЕРИИ H- УРОВЕНЬ J- СТОИМОСТЬ K- СМ. ЯРЛЫК ИЗДЕЛИЯ F-TIP G- IDENTIFICAREA SERIEI H- NIVEL J- VALOARE K- VEZI PL^CUªA INDICATOARE A CARACTERISTICILOR TEHNICE ALE PRODUSULUI F-TÍPUS G-SZÉRIA AZONOSÍTÁSA H- SZINT J- ÉRTÉK K- LÁSD A TERMÉKMINŐSÍTŐ CÉDULÁT F-TYP G- IDENTYFIKACJA SERII H- POZIOM J- WARTOŚĆ K- PATRZ TABLICZKA ZNAMIONOWA WYROBU F-TYP G- IDENTIFIKACE SÉRIE H- ÚROVEŇ J- HODNOTA K- VIZ ŚTÍTEK TECHNICKÝCH ÚDAJŮ VÝROBKU F-TYP G- IDENTIFIKÁCIA SÉRIE H- ÚROVEŇ J- HODNOTA K- VIĎ ŠTÍTOK PARAMETROV VÝROBKU F-TIP G- IDENTIFIKACIJA SERIJE H- NIVO J- VREDNOST K- GLEJ ETIKETO OZNAČBE PROIZVODA 2000

14 Certificate of Conformity / Certificat de Comformite I, THE UNDERSIGNED/JE SOUSSIGNÉ: M. BOWDEN OF ELECTROLUX OUTDOOR PRODUCTS, AYCLIFFE INDUSTRIAL PARK, NEWTON AYCLIFFE, COUNTY DURHAM DL5 6UP ENGLAND Certify that the Lawnmower/Atteste que la tondeuse à gazon 1. Category/Categorie...Battery Powered Wheeled Rotary 2. Make/Marque...Electrolux Outdoor Products Conforms to the specifications of Directive 84/538/EEC/ Conforme aux specifications de la directive 84/538/CEE Type of Cutting Device/Genre du dispositif de coupe...rotary Blade Identification of Series / (No. de Serie)...SEE PRODUCT RATING LABEL VOIR LA PLAQUETTE D IDENTIFICATION Tested by (Laboratory) Examine par reference du laboratoire...s.r. L. TYPE...A Motor/Moteur-Manufacturer/Fabriquant...B Width of cut/ Largeur de coupe...c Speed of Rotation of Cutting Device/ Vitesse de rotation du dispositif de coupe...d Guaranteed sound power level/ Niveau de puissance acoustique garanti....e A B C D E 32cm Cordless MAMCO CP cm 3750 rpm 88 db(a) Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND 2000 Telephone - (00) Fax - (00) UK Telephone Fax Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number England From the Electrolux Group. The world s No.1 choice. The Electrolux Group is the world s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world (12/00)

Οδηγίες Χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης. SCARIFIER SP36 Οδηγίες Χρήσης ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr Ορισµός Συµβόλων ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ! ιαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης της µηχανής και του σέρβις. Να γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullanım Kılavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

HM-1020 7 in 1 σετ ανδρικής περιποίησης Οδηγίες Χρήσης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει να τηρείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Πρόκειται για μια ασύρματη, εύχρηστη επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Multicycler 48cm Lawn Mower Model No.: 20637. Οδηγίες χρήσεως. Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ. 210 9350054 www.geomechaniki.gr

Multicycler 48cm Lawn Mower Model No.: 20637. Οδηγίες χρήσεως. Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ. 210 9350054 www.geomechaniki.gr Multicycler 48cm Lawn Mower Model No.: 20637 Οδηγίες χρήσεως Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ Τηλ. 210 9350054 www.geomechaniki.gr ΓΕΝΙΚΑ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την καλύτερη λειτουργία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

www.geomechaniki.gr Τηλ. 210 9350054

www.geomechaniki.gr Τηλ. 210 9350054 Οδηγίες Χρήσεως Γεωµηχανική Αθηνών ΕΠΕ www.geomechaniki.gr Τηλ. 210 9350054 Προετοιµασία µηχανής Σηµαντικό: Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυµα το οποίο καλύπτει τη µηχανή. Τοποθέτηση χειρολαβής εν απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ"

Οδηγίες Συναρμολόγησης Wagon BBQ Version: 0439uk Dated: #030-2010 Edition: 08/11cd Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ" Πρόλογος Παρακαλώ διαβάστε προσωπικά το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και λειτουργίας αυτό πριν ενεργοποιήστε το GRILLCHEF

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων οδηγίες κεραμικού μπολ Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια του κεραμικού μπολ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 χρήση του Κεραμικού μπολ Τοποθέτηση του κεραμικού μπολ... 6 Αφαίρεση του κεραμικού μπολ... 7 Συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre. Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213

ThinkCentre. Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 Πρώτη Έκδοση (Φεβρουάριος 2005) Copyright International Business Machines

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ MOD. ΗΜ-1014 1 ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 1. 2 χτενάκια για 22 µήκη (από 3-18mm και από 21-36mm). 2. 1 χτενάκι ακριβείας (0.5-2.5mm) 3. Λεπίδες: Κινούµενη λεπίδα: ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΥΠΑΚΙ CLEANMAXX 4380 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΥΠΑΚΙ CLEANMAXX 4380 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΥΠΑΚΙ CLEANMAXX 4380 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΜΑΧ4380 Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές σηµείο για µελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Puredry ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PUREDRY HELLAS 2015, PD-GR Σας ευχαριστούμε για την αγορά του καινοτόμου Puredry Μίνι Αφυγραντήρα. Σάς ευχόμαστε πολλά χρόνια υγιεινού καθαρού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Συμπιεστής Νεφελοποιητής

Συμπιεστής Νεφελοποιητής ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπιεστής Νεφελοποιητής Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick Τμήμα: Έχω διαβάσει και αντιλαμβάνομαι τους κανόνες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000)

CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000) Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ORBIT NANO Drone. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο χρήσης. ORBIT NANO Drone. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο χρήσης ORBIT NANO Drone Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας 4 Τοποθέτηση & φόρτιση μπαταρίας 4 Προστασία μπαταρίας 4 Χειριστήριο 5 Προετοιμασία χρήσης drone 5 Προφυλάξεις ασφαλούς πτήσης 5 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ELLIPTICAL TRAINER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ELLIPTICAL TRAINER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ELLIPTICAL TRAINER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αγαπητοί πελάτες, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον F5 (ELLIPTICAL TRAINER) και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και η επιτυχία κατά τη διάρκεια της άσκησης. Προσέξτε και

Διαβάστε περισσότερα

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα