ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ετέθη υπόψη μας το εξής ερώτημα: «Είναι νόμιμη η καταβολή ειδικής αποζημίωσης για απασχόληση πέραν του πενθημέρου των τελούντων σε συνδικαλιστική άδεια;» Επί του ανωτέρω ερωτήματος λεκτέα τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με το αρ.30 Α που προστέθηκε με το αρ.1 του Ν.2265/1994 στον νόμο 1264/1982, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ.18 Ν.3938/2011 ορίζει ότι «1. Ο νόμος αυτός όπως, ισχύει σήμερα, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ.3 έως 10,, 17, 18 παρ.1 εφαρμόζεται ανάλογα με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους του άρθρου αυτού και στους εν ενεργεία αστυνομικούς υπάλληλους κάθε βαθμού της Ελληνικής Αστυνομίας. 8. Στον πρόεδρο και στο γενικό γραμματέα κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης των αστυνομικών υπαλλήλων παρέχονται, για την εκπλήρωση των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων, ειδικές άδειες απουσίας έως τέσσερις (4) ημέρες το μήνα κατ ανώτατο όριο». 2. Το αρ.18 παρ.2 Ν.1264/1982 ορίζει πως «ρυθμίσεις ευνοϊκότερες για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών [εν. των συνδικαλιστικών] που έχουν ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν με συμφωνία μισθωτών και εργοδοτών ή με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις υπερισχύουν». 3. Στην υπ αριθμ. 6005/1/110-ια από απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Διευκολύνσεις συνδικαλιστικών οργάνων», προβλέπεται (υπό στοιχείο α) ότι Βαλαωρίτου 14, Κολωνάκι ΤΚ Τηλ.: Fax: Ε-mail:

2 «χορηγούμε, από και μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της Ομοσπονδίας έτους 2013,, στα κατωτέρω μέλη του ΔΣ της ΠΟΑΣΥ, λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα, προσέτι δε και της ανάγκης διαφοροποίησης και παράστασης των οργάνων αυτών σε συνέδρια εντός και εκτός επικράτειας, αλλά και για τη διευκόλυνση των εν γένει επαφών τους, που αποσκοπούν στη διεκδίκηση και διασφάλιση των εργασιακών συμφερόντων του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., ειδική άδεια απουσίας, ανάλογα με την ιδιότητά τους και για τις ημέρες που εμφαίνονται έναντι του ονόματος ενός εκάστου των μελών του ΔΣ της ΠΟΑΣΥ ανά μήνα, ως ακολούθως: (ακολουθεί πίνακας σύμφωνα με τον οποίο τα με α.α. 1 έως 15 μέλη του Προεδρείου της ΠΟΑΣΥ, άπαντα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, λαμβάνουν άδεια μέχρι 30 ημέρες, και τα με α.α. 16 έως 29 αναγραφόμενα μέλη του ΔΣ της ΠΟΑΣΥ άδεια μέχρι 8 ημέρες)». 4. Σύμφωνα με το αρ.8 του Ν.3205/2003 («Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις»), «Εκτός από το βασικό μισθό του κάθε μισθολογικού κλιμακίου, όπως αυτός ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο, χορηγούνται και τα εξής επιδόματα κατά μήνα: Α. 4. Προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών 5. Νοσοκομειακό και τροφής, για το προσωπικό των Νοσοκομείων 6. Ειδικής απασχόλησης, για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α` βαθμού 7. Μεταφραστών Διερμηνέων 11. Ειδικών συνθηκών εργασίας, στο οποίο ενοποιούνται τα Επιδόματα ανθυγιεινής, επικίνδυνης και ειδικών συνθηκών εργασίας 12. Ειδικά Επιδόματα του εκπαιδευτικού προσωπικού 13. Υψηλού βαθμού ευθύνης και ασφάλειας του προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) 14. Αντισταθμίσματος διαχειριστικών λαθών 2

3 15. Ειδικό επίδομα προσωπικού σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Ειδικό επίδομα ραδιενέργειας του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) Δημόκριτος και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) 17. Ειδικής απασχόλησης υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 19. Η αποζημίωση, που χορηγείται στο φυλακτικό προσωπικό των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και στο προσωπικό φρούρησης σωφρονιστικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για κάθε ημέρα απασχόλησης, πέραν του πενθημέρου, ορίζεται σε σαράντα ένα ευρώ (41 ). 21. Η αποζημίωση για πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α), ορίζεται σε εκατόν δέκα ευρώ (110 ) Β.1. Τα επιδόματα των παραγράφων 4,5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,19 και 21 καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτών προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή τους. Επίσης καταβάλλονται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές.),» 5. Η ΥΑ 2/50025/0022 από (ΦΕΚ Β 1489/ ), η οποία εκδόθηκε λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων «10. Το γεγονός ότι η φύση της εργασίας του προσωπικού των Ο.Τ.Α επιβάλλει συνεχείς μετακινήσεις εντός των ορίων του κάθε Ο.Τ.Α.» προβλέπει πως «1. Καθορίζουμε τα μηνιαία κατ αποκοπή έξοδα κίνησης του προσωπικού των ΟΤΑ α βαθμού σε 325 μηνιαίως. 3. Τα έξοδα κίνησης δεν καταβάλλονται για όσο διάστημα οι υπάλληλοι απουσιάζουν από την υπηρεσία τους. Δεν γίνεται περικοπή στην καθ έτος κανονική άδεια των δικαιούχων, στην άδεια κύησης και λοχείας και στις συνδικαλιστικές άδειες με εξαίρεση την περίπτωση που οι δικαιούχοι συνδικαλιστές μετακινούνται εκτός έδρας και τους καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης». Αντίστοιχη πρόβλεψη περιέχεται και στην ΥΑ 2/95080/0022 από (ΦΕΚ Β 2684/ ), η οποία 3

4 αναπροσαρμόζοντας το ύψος των καταβαλλόμενων στους υπαλλήλους ΟΤΑ εξόδων κίνησης, ορίζει πως «2. Τα έξοδα κίνησης δεν καταβάλλονται για όσο διάστημα οι υπάλληλοι απουσιάζουν από την υπηρεσία τους. Δεν γίνεται περικοπή των εξόδων κίνησης στην καθ έτος κανονική άδεια των δικαιούχων, στην άδεια κύησης και λοχείας και στις συνδικαλιστικές άδειες με εξαίρεση την περίπτωση που οι δικαιούχοι συνδικαλιστές μετακινούνται εκτός έδρας και τους καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης». 6. Σύμφωνα με το αρ.15 του Ν.4024/2011 («Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής »), «1. Εκτός από το βασικό μισθό του υπαλλήλου, δύναται να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως. Οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 2. Στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, χορηγείται επίδομα Απομακρυσμένων - Παραμεθόριων περιοχών, οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές». 7. Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.2/16519/0022 (ΦΕΚ Β 465/ ) «1. Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους 4

5 μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού ανά κατηγορία ως εξής: 6. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών». Ομοειδείς ρυθμίσεις περιέχουν η ΥΑ 2/27837/0022 (ΦΕΚ Β 1398/ ), η οποία εκτείνει την απονομή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δασικούς υπαλλήλους και προβλέπει πως «4. Το επίδομα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην υπηρεσία και στα καθήκοντα που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο χρονικό διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές», καθώς και η ΥΑ 2/33348/0022 (όμοιο ΦΕΚ), η οποία εκτείνει την απονομή του ως άνω επιδόματος στους υπαλλήλους του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) και η οποία ορίζει ότι «5. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του, εξαιρουμένου σε κάθε περίπτωση του διοικητικού προσωπικού. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές» 8. Σύμφωνα με το αρ.51 του Κεφ.Ζ του Ν.3205/2003 («Μόνιμα Στελέχη των ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος»), «Β. 1. Από τη χορήγηση των ανωτέρω επιδομάτων των παραγράφων Α. 7. και Α.8. του παρόντος άρθρου 5

6 εξαιρούνται οι τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας και οι έφεδροι και δόκιμοι έφεδροι Αξιωματικοί και Οπλίτες θητείας και βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών)». Οι δε παράγραφοι Α7 και Α8 του ως άνω άρθρου προβλέπουν αντίστοιχα τα κάτωθι επιδόματα: «7. Ευθύνης Διοίκησης Διεύθυνσης ορίζεται ως εξής: α. δ. Για Κατώτερους Αξιωματικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, σε τριάντα οκτώ ευρώ (38 ), ε. Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Μόνιμους Στρατιώτες σε είκοσι οκτώ ευρώ (28 ). 8. Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων: α β. Για το στρατιωτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. του Π.Σ. και του Λ.Σ. το επίδομα αυτό προσδιορίζεται σε ώρες νυκτερινής απασχόλησης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των επιδομάτων των ανωτέρω παραγράφων Α. 7. και 8, καθώς και ο αριθμός των δικαιούχων αυτών καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης εξακολουθούν να χορηγούνται τα ποσά που καταβάλλoνταν την » 9. Από τη συνδυασμένη ερμηνεία των άνω διατάξεων (πολλές από τις οποίες έχουν παρατεθεί εντελώς ενδεικτικά, προς αποφυγήν επαναλήψεων), προκύπτουν τα ακόλουθα: Σκοπός των θεσμοθετημένων συνδικαλιστικών αδειών είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του συλλογικού συμφέροντος των εργαζομένων (εν προκειμένω των αστυνομικών υπαλλήλων) μέσω της διευκόλυνσης των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους στην εκτέλεση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων. Ειδικότερα, το εν λόγω δικαίωμα αποβλέπει όχι στην εξυπηρέτηση του προσωπικού συμφέροντος των συνδικαλιστικών στελεχών, αλλά στην προάσπιση των συμφερόντων του συνόλου των εργαζομένων, εξασφαλίζοντας στους εκπροσώπους αυτών την αναγκαία εκείνη διαθεσιμότητα και ελευθερία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της υποχρέωσης του εργοδότη να διευκολύνει τα εκλεγμένα συνδικαλιστικά στελέχη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ, εξάλλου, οφείλει να 6

7 απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη τείνει στην παρακώλυση της ασκήσεως των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων (αρ.14 παρ.2 Ν.1264/1982), ενόψει μάλιστα και του λειτουργικού χαρακτήρα του συγκεκριμένου δικαιώματος (βλ. Βλαστός, Στ., Δίκαιο Σωματείων, Συνδικαλιστικών και Εργοδοτικών Οργανώσεων, Δίκαιο & Οικονομία, Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2007, σελ.480 επ.). Ως εκ τούτου, η σε αυτούς χορηγούμενη συνδικαλιστική άδεια, ή όπως ονοματίστηκε με την τελευταία και ισχύουσα υπ αριθμ. 6005/1/110-ια από απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «ειδική άδεια απουσίας», δεν συνιστά κατ ουσίαν απουσία από την Υπηρεσία, αλλά απαλλαγή από την άσκηση των αστυνομικών καθηκόντων τους, προς εκπλήρωση των από το Νόμο και το Καταστατικό προβλεπόμενων υποχρεώσεών τους [βλ. σχετικά υπ αριθμ. 8002/25/46-Γ από Έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Υ.Δ.Τ. αναφορικά με τη χορήγηση εκλογικού επιδόματος στους τελούντες σε συνδικαλιστική άδεια αστυνομικούς. Είναι χαρακτηριστικό, ότι η επίσημη τοποθέτηση του Υπουργείου, δια του τότε Γενικού Γραμματέα του, κατατείνει στη χορήγηση εκλογικού επιδόματος στους τελούντες σε συνδικαλιστική άδεια, όταν μάλιστα είναι απολύτως βέβαιο ότι εκλογές για την ανάδειξη οποιουδήποτε οργάνου (ήτοι εκλογές βουλευτικές, δημοτικές, ευρωεκλογές), διεξάγονται ημέρα Κυριακή, δηλαδή σε ημέρα όπου το αστυνομικό προσωπικό δικαιούται την αποζημίωση για πέραν του πενθημέρου εργασία και μάλιστα για όλη την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, που περιλαμβάνει τέσσερα Σαββατοκύριακα]. Εκτελούν δηλαδή τα αστυνομικά τους καθήκοντα εκπροσωπώντας το σύνολο των συναδέλφων τους, στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζεται στις διατάξεις του εγκεκριμένου με δικαστική απόφαση και σύμφωνου με το νόμο Καταστατικού της Ομοσπονδίας. Πρέπει ακόμα να αναφερθεί ότι σε καμία περίπτωση η καταβολή επιδομάτων και συγκεκριμένα της αποζημίωσης για απασχόληση πέρα του πενθημέρου δεν συνδέεται με την «πραγματική παροχή εργασίας για την κάλυψη υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών», αφού αφενός μεν η εκτέλεση των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων προς διασφάλιση των οικονομικών 7

8 και εργασιακών συμφερόντων του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. αποτελεί κατά ένα τρόπο πραγματική παροχή υπηρεσίας, αφετέρου δε σε πλειάδα άλλων επιδομάτων, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω υπό 4 έως και 8, ρητά ο νομοθέτης προβλέπει την καταβολή τους και στους «διατελούντες σε συνδικαλιστική άδεια», εξομοιώνοντας έτσι τους σε θεσμοθετημένη συνδικαλιστική άδεια ευρισκόμενους με τους παρέχοντες πραγματική δημόσια υπηρεσία. Εάν ο νομοθέτης ήθελε να εξαιρέσει τους τελούντες σε θεσμοτεθημένη συνδικαλιστική άδεια (ή σε άλλη, πχ λοχείας, εκπαιδευτική, αναρρωτική κλπ), θα το όριζε ρητώς, όπως έχει πράξει ενδεικτικά στις περιπτώσεις της παρ.β1 του αρ.51 του Κεφ.Ζ του Ν.3205/2003. Αντίθετα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναφορικά με την καταβολή της αποζημίωσης για την απασχόληση πέραν του πενθημέρου καμία τέτοια ρητή εξαίρεση δεν προβλέπει, ούτε θα μπορούσε άλλωστε, ως εκ της φύσης της συγκεκριμένης αποζημίωσης. Η φύση της δηλαδή σχετίζεται με συγκεκριμένη εργασία προς εκπλήρωση των συνδικαλιστικών υποχρεώσεων συγκεκριμένων μελών, που αναμφίβολα αυτά τα μέλη (δεκαπέντε στον αριθμό για την πανελλήνιας αρμοδιότητας δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση) όντως παρέχουν. Τούτο μάλιστα όταν συγκεκριμένα επιδόματα που αφορούν στον τόπο εργασίας και στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στον τόπο αυτό (πχ επίδομα παραμεθορίου, επίδομα επικινδύνου, επίδομα ραδιενέργειας κλπ), χορηγούνται και στους σε νόμιμη συνδικαλιστική άδεια τελούντες, παρότι αυτοί προφανώς δεν εκτίθενται στις ίδιες επικίνδυνες συνθήκες ή δεν ευρίσκονται υποχρεωτικά σε παραμεθόριες περιοχές με τους συναδέλφους τους που εκπροσωπούν. Διαφορετική θα μπορούσε να ήταν η τοποθέτησή μας για εκείνα τα συνδικαλιστικά στελέχη για τα οποία χορηγείται ολιγοήμερη ειδική άδεια απουσίας, οπότε και κατά τις ημέρες απασχόλησής τους δύνανται να διατεθούν και να εκτελέσουν υπηρεσία πέραν του πενθημέρου (βλ. σχετικά παρ.3β του με αριθμ πρωτ. 8002/27/108/Μαΐου 1999 εγγράφου του Προϊσταμένου Κλάδου Δ.Υ. της ΕΛ.ΑΣ.), σε αντιδιαστολή με τα εν λόγω συνδικαλιστικά στελέχη, που τελούν σε πλήρη («μέχρι 30 ημέρες αδείας το μήνα») συνδικαλιστική άδεια, 8

9 οπότε δεν έχουν πρακτικά τη δυνατότητα να διατεθούν σε εκτέλεση υπηρεσίας, η δε χορήγηση «πλήρους» αδείας, προφανώς λόγω του υψηλού συνδικαλιστικού τους αξιώματος στην Ομοσπονδία, θα λειτουργούσε τιμωρητικά και κατά παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης γι αυτούς και τις αποδοχές τους. Τέλος, η αταλάντευτη χορήγηση της ειδικής αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου, τόσο στα συνδικαλιστικά στελέχη της ΠΟΑΣΥ, στα οποία έχει χορηγηθεί πλήρης απαλλαγή από τα καθήκοντά τους, όσο και στα στελέχη όλων των ομοιόβαθμων συνδικαλιστικών σωματείων του δημοσίου τομέα επί σειρά δεκαετιών έχει δημιουργήσει πρακτική, που ουδείς λόγος και ουδεμία διαφοροποίηση υφίσταται, προκειμένου αυτή να ανατραπεί, ειδικότερα μάλιστα στην παρούσα οικονομική και κοινωνική συγκυρία, όπου ο συνδικαλισμός καθίσταται περισσότερο από ποτέ αναγκαίος για την προάσπιση των διαρκώς βαλλομένων συμφερόντων των εργαζομένων. απάντηση. 10. Συνεπώς, στο ερώτημα που ετέθη υπόψη μας προσήκει θετική Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 Ο γνωμοδοτών δικηγόρος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΜΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 14 ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ.: FAX: ΑΜ/ΔΣΑ: ΑΦΜ: ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ Χαράλαμπος Κ. Μπουκουβάλας Νομικός Σύμβουλος ΠΟΑΣΥ 9

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 33 38 403-404 33 38 218-244 33 38 422 33 38 391, 392, 388, 237 33 38 477, 478, 33 38 418, 419, 33 38 350, 375

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 33 38 403-404 33 38 218-244 33 38 422 33 38 391, 392, 388, 237 33 38 477, 478, 33 38 418, 419, 33 38 350, 375 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101 65 Αθήνα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

posyfy.gr Αθήνα, 11 /12/2014 Αρ.Πρωτ.οικ.2/95266/ΔΕΠ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

posyfy.gr Αθήνα, 11 /12/2014 Αρ.Πρωτ.οικ.2/95266/ΔΕΠ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών posyfy.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014»

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. προεδροι περιφερειακου συµβουλιου 2.250 1.125 προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω 100.000 κατοικων 1.

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. προεδροι περιφερειακου συµβουλιου 2.250 1.125 προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω 100.000 κατοικων 1. Στην κατάργηση των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, για λειτουργούς, υπαλλήλους και µισθωτούς του ηµοσίου, Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. (συµπεριλαµβανοµένων

Διαβάστε περισσότερα

: 210-5215289, 292, 290 210-5223312

: 210-5215289, 292, 290 210-5223312 Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 22-11-2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας : 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01000402103970016 607 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 21 Μαρτίου 1997 ΝΟΜΟΣ ΥΠ 1 ΑΡΙΘ. 2470 Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων Δημοσίου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων Δημοσίου ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

λόγων - Μελών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του κλάδου, αποφάσισε το πρόγραμμα δράσης για το

λόγων - Μελών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του κλάδου, αποφάσισε το πρόγραμμα δράσης για το ESS PO MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H S T PR X+7 P S RE SS PO T K.E.M.. K A P O Λ O Y 2 4 1 0 4 3 7 A Θ H N A E T O Σ 1 5 ο Φ Y Λ Λ O 1 6 3 ο Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Άδεια εργασίας - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 455 Έτος: 2010 Περίληψη: - Άδεια µετ αποδοχών. Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µε τίτλο

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µε τίτλο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ Β' 7.1.2015 Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µε τίτλο «Επείγουσες Ρυθµίσεις Αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την ανατροπή των συνεπειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9 11 (2 ος όροφος) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο Μόνο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο Μόνο 368 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δη- µοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 1. Καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Α. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 21097 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1) Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών», το οποίο \ εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 60,,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4093/2012

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Εργατικό Δίκαιο 2.1 Έννοια - πηγές εργατικού δικαίου 2.2 Κυριότερα αντικείμενα των Κοινωνικών Επιθεωρήσεων Εργασίας του Σ.Ε.Ε. 2.3 Διαδικασία προσλήψεων 2.4 Συμβάσεις εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις Οδηγός Εργασιακών Θεμάτων Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα