ΟΜΙΛΙΑ κ. Π.ΣΟΤΡΝΙΚΙΩΣΘ. Κυρίεσ και κφριοι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΙΑ κ. Π.ΣΟΤΡΝΙΚΙΩΣΘ. Κυρίεσ και κφριοι"

Transcript

1 ΟΜΙΛΙΑ κ. Π.ΣΟΤΡΝΙΚΙΩΣΘ Κυρίεσ και κφριοι Ηοφμε ςε μια πόλθ ξεχωριςτι, ςε μια από τισ λίγεσ πόλεισ του κόςμου, των οποίων το κζντρο κατοικείται ςυνζχεια, χιλιάδεσ χρόνια τϊρα, ζχοντασ χαραγμζνα πάνω του, ςτθν περιπετειϊδθ μορφι τθσ γθσ και τα αξεπζραςτα μνθμεία τθσ αρχιτεκτονικισ, τα ίχνθ που ςυνδζουν άρρθκτα το πιο ςθμαντικό παρελκόν με το παρόν του δικοφ μασ και του ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ. ε αυτι εδϊ τθ γθ οικοδομιςαμε, ςτα χρόνια των μεγάλων κρίςεων του 19 ου αιϊνα, το κζντρο μιασ νζασ πρωτεφουςασ με μνθμειϊδεισ δρόμουσ και επιβλθτικά κτίρια, χάρθ ςτθν πολφτιμθ ςυνδρομι ευεργετϊν. Θ τριλογία του Πανεπιςτθμίου, τθσ Ακαδθμίασ και τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ, αρκρϊνεται μαηί με άλλα ςπουδαία κτίρια, ςτθν οδό Πανεπιςτθμίου, ςε μια γραμμικι ςυνζχεια από τθν πλατεία του υντάγματοσ ωσ τθν πλατεία τθσ Ομόνοιασ, ςτθν οποία ςυνοψίηεται θ αςτικι ςυμπφκνωςθ των μοντζρνων χρόνων. Αυτό το κζντρο, που εκτείνεται από τθν Ακρόπολθ ωσ τθν αρχαία και τθ ςφγχρονθ Αγορά, και επαναπροςδιορίηεται με τισ δυναμικζσ προεκτάςεισ του ςτα Εξάρχεια, το Κολωνάκι και τθ Βαςιλίςςθσ οφίασ, ςτο νζο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ, το Γκάηι και τθν Πατθςίων, χαρακτθριηόταν ωσ το τζλοσ του περαςμζνου αιϊνα από τθ ςφγκλιςθ και ςυνφπαρξθ λειτουργιϊν πολιτικισ, οικονομικισ και εμπορικισ, πολιτιςτικισ και εκπαιδευτικισ ςθμαςίασ, μαηί με ηϊνεσ κατοικίασ, μεταποίθςθσ και αναψυχισ, που είχαν υπερτοπικι ςθμαςία κεντρικότθτασ. Σο ίδιο κζντρο γνϊριςε τα τελευταία χρόνια του 20οφ αιϊνα μια μεγάλθ κρίςθ των ποιοτικϊν ςυνκθκϊν τθσ κακθμερινότθτασ, που ιταν αποτζλεςμα τθσ πυκνισ οικοδόμθςθσ και τθσ διογκοφμενθσ κυκλοφορίασ αυτοκινιτων. Θ κρίςθ αυτι αντιμετωπίςτθκε με τθ λειτουργικι αποκζντρωςθ τθσ Ακινασ και τθ δθμιουργία 1

2 περιφερειακϊν κζντρων, ςτθν οποία ςυνζβαλε θ δυναμικι τθσ εγκατάλειψθσ του κζντρου από τουσ κατοίκουσ του ςε αναηιτθςθ καλφτερων ςυνκθκϊν κατοικίασ ςτα προάςτια. Σθν ίδια περίοδο το κζντρο αποτζλεςε πεδίο ανάδειξθσ των ιςτορικϊν και πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν του, με ζμφαςθ ςτθν προςταςία κτιρίων, ςτουσ πεηοδρόμουσ, τθν αναψυχι και τον τουριςμό. Ζνα μεγάλο μζροσ του προγράμματοσ αυτοφ υλοποιικθκε με επιτυχία, από τθν προςταςία τθσ Πλάκασ ωσ το πρόγραμμα ενοποίθςθσ των αρχαιολογικϊν χϊρων και τθ Διονυςίου Αρεοπαγίτου. τον αντίποδα τθσ κατεφκυνςθσ αυτισ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ευρφτερθ διεκνι μεταλλαγι του εμπορίου και τθσ παραγωγισ, το κζντρο τθσ Ακινασ γνωρίηει από τθ δεκαετία του 90 και μετά μια διαρκϊσ αυξανόμενθ κρίςθ του δυναμικοφ του, τθν οποία ςθματοδοτεί θ διακοπι τθσ λειτουργίασ και θ εγκατάλειψθ μεγάλων εμπορικϊν καταςτθμάτων πριν από το Σθν τελευταία δεκαετία, θ αργι αλλά ςτακερι απομάκρυνςθ των πολιτικά και ιδεολογικά κεντρικϊν λειτουργιϊν και των περιςςότερων εμπορικϊν και οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ςε πόλουσ και άξονεσ τθσ περιφζρειασ δθμιοφργθςε μια δυναμικι εγκατάλειψθσ, κυρίωσ των παλιϊν προςτατευόμενων κτιρίων, αλλά και πολυϊροφων οικοδομϊν, διαμορφϊνοντασ ςυνκικεσ κενοφ, καταφυγίου και ζλξθσ για αςτακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ και ανεπίςθμεσ δραςτθριότθτεσ, ςαφϊσ πριν ενςκιψει θ οικονομικι κρίςθ και εντακοφν δραματικά τα περιςςότερα φαινόμενα. τθν κατάςταςθ αυτι ζχει προςτεκεί τα τελευταία χρόνια θ κοινωνικι και θ πολιτικι αμφιςβιτθςθ. Σα περιςςότερα προβλιματα του κζντρου είναι ςυνεπϊσ δομικά, ζχουν βάκοσ χρόνου και απαιτοφν, για τθν αντιμετϊπιςι τουσ, ζνα κεντρικό και πολφπλευρο ςχεδιαςμό ςυνόλου, ςτον οποίο κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτρατθγικά ελεγχόμενεσ ρυκμιςτικζσ ενζργειεσ και μεγάλεσ πολεοδομικζσ παρεμβάςεισ. Ο ςχεδιαςμόσ αυτόσ ςτθρίηεται ςε νζα δεδομζνα που ζχουν αλλάξει τθ φυςιογνωμία του κζντρου. 1. Θ αποκλειςτικι κυριαρχία του αυτοκινιτου για τθν πρόςβαςθ ςτο κζντρο ανετράπθ ριηικά τα τελευταία χρόνια με τθν ανάπτυξθ του δικτφου ςτακερισ τροχιάσ, 2

3 το οποίο ςυνεχίηει να επεκτείνεται. Θ πρόςβαςη ςτο κζντρο, όπωσ ορίηεται από τουσ 3 ςθμαντικοφσ ςτακμοφσ μετεπιβίβαςθσ τθσ Ομόνοιασ, του υντάγματοσ και του Μοναςτθρακίου, είναι ταχφτερθ και ευκολότερθ από ποτζ για ζνα μεγάλο μζροσ τθσ πρωτεφουςασ. 2. Θ οικονομικι, εμπορικι, αλλά και πολιτικι αποκζντρωςθ ςε περιφερειακοφσ πόλουσ κεντρικότθτασ και ςε άξονεσ κυκλοφορίασ, ζχει διαμορφϊςει ζνα ευρφ πολυκεντρικό δίκτυο δραςτθριότθτασ, απορροφϊντασ οριςτικά ζνα μεγάλο μζροσ των παλιότερα αποκλειςτικϊν δυνάμεων του κζντρου. Σο εμπορικό τρίγωνο, του Ψυρρι και θ περιφζρεια τθσ Ομόνοιασ δεν κα ανακάμψουν επιςτρζφοντασ ςτο χαμζνο παρελκόν με οποιαδιποτε ενιςχυτικά μζτρα, αλλά κα εξελιχκοφν ςε μια νζα μητροπολιτική κεντρικότητα. 3. Σα μεγάλα και επιτυχθμζνα ζργα του κζντρου, που τόνωςαν τθν πολιτιςμικι ταυτότθτα και ανζδειξαν νζεσ κεντρικότθτεσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν κορυφαία και αναπότρεπτθ παρουςία τθσ Ακρόπολθσ, ζχουν τζλοσ διαμορφϊςει μια κετικι γεωγραφία, ςτθν οποία περιλαμβάνονται το νζο Μουςείο και θ πεηι πορεία από το Μοναςτθράκι ςτο Θθςείο και τθ Διονυςίου Αρεοπαγίτου. Με αυτά τα δεδομζνα, είναι πλζον εφικτι μια μεγάλθ πολεοδομικι και αρχιτεκτονικι παρζμβαςθ, που κα δϊςει νζα πνοι ςτο κζντρο τθσ πόλθσ, λειτουργϊντασ καταλυτικά για τθ ςυνολικι αναςυγκρότθςι του. Θ ςτρατθγικι τθσ αναςφνκεςθσ του κζντρου με άξονα τθν Πανεπιςτθμίου, ςε μια γραμμικι ςυνζχεια από τθ λεωφόρο Αμαλίασ ςτθν Ομόνοια και τθν οδό Πατθςίων, ςτθρίηεται ςε ζνα επαναπροςδιοριςμό τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων, που κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ λειτουργικι ενίςχυςθ των εμπορικϊν και οικονομικϊν χριςεων, τθν περιβαλλοντικι και αιςκθτικι αναβάκμιςθ του δθμόςιου χϊρου, τθν ταυτόχρονθ ανάδειξθ τθσ ιςτορικισ και πολιτιςτικισ φυςιογνωμίασ τθσ πόλθσ και τθν ευκολότερθ πρόςβαςθ και απόλαυςθ του κζντρου τθσ, για όλουσ τουσ πολίτεσ. Θ αναςφνκεςθ αυτι ζχει καταςτεί εφικτή χάρθ ςτθ δυνατότθτα αποτροπισ τθσ 3

4 διερχόμενθσ κυκλοφορίασ αυτοκινιτων από το κζντρο πόλθσ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν του περιβάλλοντοσ και του δθμόςιου χϊρου. Σθ δυνατότθτα αυτι επιτρζπει θ ευκολότερθ πρόςβαςθ ςτο κζντρο με τα μζςα ςτακερισ τροχιάσ, τα οποία ζχουν διαμορφϊςει ζνα δυναμικό τρίγωνο ςυνάντθςθσ, ςε λιγότερο από 10ϋ λεπτά με τα πόδια, ανάμεςα ςτουσ ςτακμοφσ Ομόνοια, φνταγμα, Μοναςτθράκι. τθν κατεφκυνςθ αυτι κα παίξει καταλυτικό ρόλο θ επζκταςθ του τραμ από τθν Αμαλίασ ςτθν Πανεπιςτθμίου και τθν οδό Πατθςίων, που κα αναλάβει τον κορμό κυκλοφορίασ των ςυνοικιϊν τθσ άμεςθσ περιφζρειασ του κζντρου, από τα Πατιςια και τθν Κυψζλθ ωσ τθ Νζα μφρνθ. Ο πυρινασ του ενδιαφζροντοσ για το μθτροπολιτικό κζντρο είναι το εμπορικό τρίγωνο, που ορίηεται από τισ τρεισ πλατείεσ και τουσ τρεισ ςτακμοφσ μετρό που ανζφερα προθγουμζνωσ. Θ οδόσ Πανεπιςτθμίου τοποκετείται επικεφαλισ του τριγϊνου αυτοφ, αποτελεί εξ οριςμοφ ζνα βουλεβάρτο και ςυνδζει τισ δφο ςθμαντικότερεσ πολεοδομικά και ςυγκοινωνιακά πλατείεσ τθσ πόλθσ. Με τθ μετατροπι τθσ ςε γραμμικι πλατεία, ςε μια αςτικι διαδρομι που κα διαςχίηουν το τραμ και το ποδιλατο, θ ηϊνθ τθσ οδοφ Πανεπιςτθμίου κα λειτουργιςει ωσ πυκνωτισ για τθν κάκετθ προσ αυτι αναςυγκρότθςθ του κζντρου, επειδι κα ςυνδζςει τισ περιοχζσ του ςτενά οριςμζνου ιςτορικοφ κζντρου με το εμπορικό τρίγωνο και με τισ πιο δυναμικζσ περιοχζσ κατοικίασ που αναπτφςςονται ςτθν άλλθ πλευρά τθσ, ςτο Κολωνάκι, τα Εξάρχεια και τθν περιφζρεια τθσ Ομόνοιασ. Θ γραμμικι ςυνζχεια τθσ παρζμβαςθσ ςτθν Πανεπιςτθμίου προσ τθ λεωφόρο Αμαλίασ, τθν Ομόνοια και τθν οδό Πατθςίων, κα διαμορφϊςει ταυτόχρονα ζνα περιμετρικό δακτφλιο ςτο κζντρο, που κα ςυνδζςει τον πεηόδρομο τθσ Διονυςίου Αρεοπαγίτου και το νζο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ με το Αρχαιολογικό Μουςείο, και μζςα από τθν πλατεία τθσ Ομόνοιασ με το Μοναςτθράκι και το Θθςείο, φζρνοντασ ςε αμεςότερθ επαφι τα ιςχυρά πεδία τθσ ςφγχρονθσ πολιτιςτικισ και εμπορικισ δραςτθριότθτασ, και τθ ηωντάνια τθσ πόλθσ, με τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και τον τουριςμό. 4

5 το πρόγραμμα περιλαμβάνεται ο αναςχεδιαςμόσ τθσ λεωφόρου Αμαλίασ, ολόκλθρθσ τθσ ηϊνθσ ανάμεςα ςτθν οδό Ακαδθμίασ και τθν οδό ταδίου, κακϊσ και τθσ οδοφ Πατθςίων μζχρι το Μουςείο, με κριτιριο τθν προτεραιότθτα ςτον πεηό και τθν περιβαλλοντικι ποιότθτα του δθμόςιου χϊρου. Θ πλατεία τθσ Ομονοίασ κα μετατραπεί ςε πραγματικι πλατεία με πεηοδρόμθςθ του τμιματοσ από τθν οδό Πατθςίων ωσ τθν Γϋ επτεμβρίου. Για τθν κυκλοφοριακι επίλυςθ, κα αντιςτραφεί θ κίνθςθ ςτθν Ακαδθμίασ και τθν Αγίου Κωνςταντίνου, κα δθμιουργθκεί ζνασ μικρόσ δακτφλιοσ κυκλοφορίασ ςτον κεντρικό πυρινα για τθν εξυπθρζτθςθ αυτοκινιτων από τθν Εμμανουιλ Μπενάκθ και τθν οδό Αμερικισ, και ζνασ δεφτεροσ δακτφλιοσ αναςτροφισ για τθν εξυπθρζτθςθ λεωφορείων και τρόλλεχ από τθ ίνα και Ομιρου. Σαυτόχρονα κα γίνει αναςχεδιαςμόσ τθσ δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτο κζντρο με δθμόςια μζςα μεταφοράσ. Θ ευρφτερθ αυτι παρζμβαςθ ζχει ςτόχο όλοι οι δρόμοι να οδηγοφν ςτον κζντρο μόνο για όςουσ κζλουν να πάνε ςε αυτό. Θ ςυνολικι αυτι πρόταςθ είναι το αποτζλεςμα ενόσ μακρόχρονου ςχεδιαςμοφ, που ξεκίνθςε με πρωτοβουλία του ΤΠΕΚΑ το 2010 και εκπονικθκε μζςα από δφο ερευνθτικά προγράμματα, τα οποία ανατζκθκαν ςτισ χολζσ Αρχιτεκτόνων και Πολιτικϊν Μθχανικϊν του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου. ε όλεσ τισ ενδιάμεςεσ φάςεισ υπιρξε εκτενισ ςυνεργαςία με τα ςυγγενι υπουργεία και τουσ φορείσ, όπωσ είναι ο Οργανιςμόσ Ακινασ, θ ΕΑΧΑ, ο ΟΑΑ και το Αττικό Μετρό. Ο αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ του ιδιαίτερα ςφνκετου αυτοφ ζργου κα γίνει με ζνα ευρωπαϊκό διαγωνιςμό των δφο φάςεων, που κα ςυμβάλει ϊςτε να αποτελζςει θ Πανεπιςτθμίου και θ Ομόνοια μια διαδρομι που κα είναι πρότυπο για όλθ τθν Ευρϊπθ. Σο ζργο είναι ςχεδιαςμζνο για να καταςκευαςτεί ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ πόλθσ ςε όλθ τθν ζκταςι του. Με τθν ολοκλιρωςι του και τθν παράλλθλθ ςυνδρομι τθσ πολιτείασ ςε πολλά επίπεδα μικρότερθσ παρζμβαςθσ, κα ζχει επιτευχκεί ο προγραμματικόσ ςτόχοσ τθσ λειτουργικισ, αιςκθτικισ και ιδεολογικισ ανάκτθςθσ τθσ κεντρικότθτασ. Θα ζχουμε επιτφχει δθλαδι τθ διατιρθςθ και εντατικοποίθςθ των ηωντανϊν 5

6 εμπορικϊν και οικονομικϊν χριςεων του κζντρου ςε ςυνδυαςμό με νζεσ αλλά ποςοτικά ελεγχόμενεσ χριςεισ, κυρίωσ παιδείασ, πολιτιςμοφ και αναψυχισ, που κα εντείνουν το χαρακτιρα τθσ μθτροπολιτικισ κεντρικότθτασ, κακϊσ και τθν ενκάρρυνςθ τθσ κατοικίασ για διάφορεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, που κα προςκζςει διαχρονικι λειτουργία ςτο εςωτερικό και τθν περιφζρεια του παλιοφ τριγϊνου, και κα φωτίςει τισ ςκοτεινζσ και ανεπικφμθτεσ πτυχζσ του. Σο κζντρο τθσ Ακινασ, με άξονα τθν Πανεπιςτθμίου και τθν Ομόνοια, μπορεί να γίνει θ πιο ηωντανι γειτονιά τθσ πόλθσ, ςτο εμπορικό πρωί και ςτο βράδυ του ελεφκερου χρόνου. Το δικαίωμα ςτην πόλη αποκτά νόημα όταν αναφζρεται ςε όλουσ τουσ κατοίκουσ τησ και ολοκληρϊνεται όταν η δουλειά ςυναντηθεί με την κατοικία και την απόλαυςη τησ πόλησ. Ηοφμε χωρίσ αμφιβολία μζςα ςτθν κρίςθ και είναι λογικό να αναρωτιζςτε αν αυτι είναι θ ςτιγμι για μεγαλόπνοα ςχζδια. Θ απάντθςθ είναι πωσ τώρα, μζςα από τθν κρίςθ, προςφζρονται οι ςυνκικεσ για τθν περιβαλλοντικι και τθ λειτουργικι αναγζννθςθ του κζντρου, με δυναμικζσ ενζργειεσ που δεν κα ςυντθριςουν λίγο ακόμα, αλλά κα αλλάξουν τθν πορεία των πραγμάτων. Να ξαναςκεφτοφμε την Αθήνα ςήμερα. Αν δεν ςχεδιάςουμε τϊρα το κζντρο που κζλουμε να ζχει θ Ακινα τα επόμενα χρόνια, όταν κα τελειϊςει θ κρίςθ κα είναι πολφ αργά. Δεν υπάρχει άλλωςτε καλφτεροσ τρόποσ να προβλζψεισ το μζλλον από το να το ςχεδιάςεισ! ασ ευχαριςτϊ Παναγιϊτθσ Σουρνικιϊτθσ

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων φντομθ περίλθψθ Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το φμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ.

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ. ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Γεϊργιοσ Θεοδϊρου Χωροτάκτθσ-Πολεοδόμοσ Μθχ/κοσ, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Π.Μ.. «Προςταςία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΕΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΕΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ ΣΟΤΝΣΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΕΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ Ά ΦΑΗ: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΟΝΘΣΕ: Γκιουφισ Θωμάσ Γότα Βαςιλικι

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΨΑΥΨΩΧΛΑΞΘ ΦΣΛΨΘΨΦΛΑ : ΔΣΟΣΓΟΣΩ ΑΡΑΧΨΑΧΛΑ. Θ αναβίωςθ του εμπορικοφ δικτφου τθσ Σκωμανικισ Αυτοκρατορίασ μζςα από τα μνθμεία τθσ Βόρειασ Ελλάδασ

ΠΕΨΑΥΨΩΧΛΑΞΘ ΦΣΛΨΘΨΦΛΑ : ΔΣΟΣΓΟΣΩ ΑΡΑΧΨΑΧΛΑ. Θ αναβίωςθ του εμπορικοφ δικτφου τθσ Σκωμανικισ Αυτοκρατορίασ μζςα από τα μνθμεία τθσ Βόρειασ Ελλάδασ ΑΦΛΧΨΣΨΕΟΕΛΣ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ ΥΣΟΩΨΕΧΡΛΞΘ ΧΧΣΟΘ ΨΠΘΠΑ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Δ.Υ.Π.Χ. ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΧΩΡΨΘΦΘΧΘ ΞΑΛ ΑΥΣΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΠΡΘΠΕΛΩΡ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ ΠΕΨΑΥΨΩΧΛΑΞΘ ΦΣΛΨΘΨΦΛΑ : ΔΣΟΣΓΟΣΩ ΑΡΑΧΨΑΧΛΑ Από τθ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλα Έργα ζηην Ελλάδα

Μεγάλα Έργα ζηην Ελλάδα 8ος Καηάλογος με ηα Μεγάλα Έργα ζηην Ελλάδα Updated ζκδοςθ Ιανουάριοσ 2015 (01.01.2015) Σο παρουςιάηει 8 οσ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΕ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Updated Ζκδοςθ Ιανουάριοσ 2015 Editorial Κακϊσ αλλάηει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά Η ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτθ διαςπορά ζχει πάνω από 100 χρόνια ιςτορία. Η παράδοςθ αυτι είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν διαχρονικι παρουςία και προςφορά τθσ ελλθνικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3.1 Φυςική Γεωγραφία Θ Ελλάδα είναι χϊρα τθσ Ευρϊπθσ και μζλοσ τθσ Ε.Ε. και καταλαμβάνει το νοτιότερο τμιμα τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου (ςχιμα 3). Θ ζκταςθ τθσ ανζρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΩΣ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ Νζων Ευρυηωνικϊν Σεχνολογιϊν (FTTx)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε Όροι και προχποθζςεισ λειτουργίασ επιχειρήςεων εκμίςθωςησ μοτοποδηλάτων/ποδηλάτων και μοτοςυκλετών άνω των 50 κ.ε. και λοιπζσ διατάξεισ περί τρίτροχων και τετράτροχων ςτο Δήμο Χερςονήςου Ειςαγωγή Τα τρίτροχα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ

ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΣ 2015 ΤΣΔ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΣ 2015 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το παρόν αποτελεί το Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014

Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 1ο Βραβείο για το i-bank store ςτα Marketing Excellence Awards 5 Διπλι διάκριςθ τθσ Εκνικισ ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

DUBAI: ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΙΕΩΝ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ

DUBAI: ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΙΕΩΝ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ DUBAI: ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΙΕΩΝ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΗ, ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Τα Νζα μασ 6 ΕΚΝΟCASH PLUS 7 Κεματοφυλακι με ςφραγίδα ποιότθτασ 8 Ο ρόλοσ των Στελεχϊν τθσ Τράπεηασ

Διαβάστε περισσότερα