MOUNTAIN EDITION GREECE GUEST HOUSES COLLECTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MOUNTAIN EDITION GREECE GUEST HOUSES COLLECTION"

Transcript

1 MOUNTAIN EDITION GUEST HOUSES GREECE COLLECTION

2 ΠΡΕΒΕΤΣΕ ΣΗ ΠΑΡΑΔΟΗ tradition

3 Ξενώνεσ, Βest of the Best tradition Εύναι η πρϊςινη κϊρτα τησ ιθαγϋνειασ. Σο country festival, ςτο οπούο επιςτρϋφουμε κϊθε φορϊ που νιώθουμε «πνιγμϋνοι» από τισ επιλογϋσ του trend setting. Εύναι τα νεοκλαςςικϊ αρχοντικϊ ό παραδοςιακϊ ςπύτια που προδύδουν το ϊρωμα του βοτϊνων του βουνού. Σο καταφύγιο ενόσ χειμωνιϊτικου αββατοκύριακου και όχι μόνον... Η ταυτότητα που ορύζει τουσ παραδοςιακούσ ξενώνεσ δεν εύναι το κιλύμι και τα λουκϊνικα που ςιγοψόνονται ςτο τζϊκι, αλλϊ η ύδια η διϊθεςη να επιςτρϋφουμε ςε ϋναν προ-βιομηχανικό χαρακτόρα ζωόσ. Η ιδιοκτότριϊ τουσ μπορεύ να ςασ φτιϊξει ςπιτικό μαρμελϊδα ό να ςασ μυόςει ςτισ μυςτικϋσ ςυνταγϋσ τησ κουζύνασ τησ. τουσ παραδοςιακούσ ξενώνεσ το λόγο δεν ϋχουν τα facilities, αλλϊ η πεπούθηςη που διαδϋχεται την επικοινωνύα. Με αυτό τη λογικό ςημαςύα δεν ϋχει το savoir faire, αλλϊ το savoir vivre. Σϋλοσ, ςημαςύα ϋχει το ύδιο το background που φαύνεται να διαχϋεται ςτο δώμα, ςτην παλιϊ ςϊλα με τα παραδοςιακϊ ϋπιπλα και το χωριϊτικο φωτιςτικό ό ακόμα και ςτο χώρο τησ αυλόσ με τισ αζαλϋεσ. Αυτό που ςε προτρϋπει να «πειρϊξεισ» για λύγο τισ τϊςεισ, γιατύ απλώσ γνωρύζεισ πωσ θα ξαναγυρύςεισ ς αυτϋσ, κι αυτϋσ με τη ςειρϊ τουσ ς εςϋνα. Οι επιλογέσ μασ: Πέντε ατέρια. Δεν είναι πάντα αρκετά

4 Ζαγοροχώρια tradition Νιϊκεισ ςαν να είςαι ςτθν Aix-En- Provence και όμωσ βρίςκεςαι ςτο ψθλότερο ςθμείο των Ανω Πεδινϊν ςτα Ζαγοροχώρια. Εδϊ, θ γαλλικι φινζτςα ςυναντά το «μποζμ» a la grecque. Αν τα Ζαγόρια ςασ βϊζουν ςε πειραςμό να πϊρετε ϋνα τερϊςτιο τζύπ, προςϋξτε: εκτόσ του ότι θα θορυβόςετε τον ωραύο ςκύλο, ο οπούοσ ρεμβϊζει εκεύ ακριβώσ, δεν υπϊρχει απεριόριςτοσ χώροσ για να παρκϊρετε εδώ. Με λύγα λόγια, αφόςτε πύςω τον αραχοβύτικο εξιμπιςιονιςμό και μπεύτε ςε ηπειρώτικο mood!

5 Rafting outdoor Ζαγοροχώρια Πεζοπορία Κατεβαίνοντασ τουσ ποταμοφσ τθσ Ηπείρου με μια φουςκωτι βάρκα, προςφζρεται ζνασ εναλλακτικόσ τρόποσ για επαφι με τθν φφςθ που ςυνδυάηει τθν περιπζτεια με τθ ςωματικι δραςτθριότθτα. Σε κάκε ποταμό τθσ Ηπείρου το τοπίο κα ςασ γοθτεφςει. Τα μάτια ςασ δεν κα μποροφν να αφιςουν τθ κζα. Παραμυκζνια τοπία χαρακτθρίηουν τουσ δαςϊδεισ λόφουσ που απλϊνονται ςτον ορίηοντα. Συνδυάηοντασ τα άςπρα χαλίκια με τα πράςινα δάςθ και τα μπλε ιρεμα φδατα, κατευναςτικά ςτο μάτι κακϊσ κωπθλατείτε, ςασ κάνουν να αιςκάνεςτε μζροσ των δθμιουργιϊν γφρω ςασ. Τα βουνά τθσ περιοχισ είναι ιδανικά για πεηοπορία που ςυνδυάηει το εφκολο περπάτθμα με τθ δυνατότθτα τθσ πρόςβαςθσ ςε ςθμεία ςπάνιασ ομορφιάσ. Οι διαδρομζσ είναι εξαιρετικά όμορφεσ και είναι μεγάλου ιςτορικοφ και φολκλορικοφ ενδιαφζροντοσ. Υπάρχουν πολλζσ διαδρομζσ πεηοπορίασ για να επιλζξετε, ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ και τισ προτιμιςεισ ςασ. Υπάρχουν διαδρομζσ που περιλαμβάνουν ςφντομουσ περιπάτουσ και δεν απαιτοφν ειδικζσ ικανότθτεσ και αναβάςεισ (πχ τοποκεςία Γκαμιλα) κατάλλθλεσ για ανκρϊπουσ που ζχουν προθγοφμενθ εμπειρία. Canoeing Οι ποταμοί τθσ Ηπείρου είναι μζςα ςτουσ ομορφότερουσ ςτθν Ευρϊπθ. Είναι επίςθσ οι κακαρότεροι δεδομζνου ότι δεν υπάρχει κανζνα εργοςτάςιο κατά μικοσ τθσ κοίτθσ τουσ. Εκτόσ από τθν ομορφιά προςφζρουν και πζραςμα για όλα τα επίπεδα δυςκολίασ. Υπάρχουν ποταμοί που είναι ςτενοί, ευρείσ και απότομοι, μερικοί με διεςπαρμζνουσ βράχουσ και μερικοί χωρίσ. Ιππασία Ακολουκϊντασ επιλεγμζνεσ διαδρομζσ ςτουσ ιρεμουσ δρόμουσ και τα πράςινα μονοπάτια ςτο δάςοσ ι δίπλα ςτον ποταμό. Μια δραςτθριότθτα που προςφζρεται από διάφορεσ επιχειριςεισ τθσ περιοχισ και δεν χρειάηεται προθγοφμενθ εμπειρία. Αφοφ το αποφαςίςετε τα υπόλοιπα αναλαμβάνει ο πεπειραμζνοσ εκπαιδευτισ. Γαστρονομία Ανακαλφψτε τισ καυμάςιεσ ςυνταγζσ τθσ Ηπείρου είτε ςτα ξενοδοχεία μασ είτε ςτα τοπικά εςτιατόρια. Η Θπειροσ είναι αρκετά πλοφςια ςε γαςτρονομικζσ απολαφςεισ, αν και χαρακτθρίηεται από ζνα εξαιρετικά πετρϊδεσ περιβάλλον. Οι πίτεσ είναι ζνα χαρακτθριςτικό τθσ Ηπείρου, με μια μεγάλθ ποικιλία πιτϊν κυρίωσ φτιαγμζνων από ηφμθ με πάρα πολφ λεπτό φφλλο. Μπορείτε να απολαφςετε τισ πίτεσ με άγρια χόρτα που μαηεφονται μεταξφ των βράχων, τισ πίτεσ με τυριά και πολλζσ άλλεσ ποικιλίεσ. Μποροφμε επίςθσ να δοκιμάςουμε και να απολαφςουμε τισ γλυκζσ πίτεσ, το γαλακτομποφρεκο, τον μπακλαβά και τθν μπουγάτςα (μια πίτα τυριϊν κρζμασ). Μια άλλθ λιχουδιά είναι ζνα πιάτο κρζατοσ που μαγειρεφεται ςε ζνα δοχείο αργίλου αποκαλοφμενο "γάςτρα". Ποδήλατο Βουνού Δοκιμάςτε τουσ γφρουσ με τα ποδιλατα βουνοφ μζςω των δαςϊν, των λαςπερϊν διαδρομϊν και των χωριϊν. Οι διαδρομζσ μποροφν να ποικίλουν όχι μόνο ςτθ δυςκολία αλλά και ςτθ διάρκεια επίςθσ. Ο κακζνασ μπορεί να κάνει ποδιλατο ςτο βουνό αν μπορεί να οδθγιςει. Δεν απαιτεί ειδικζσ ικανότθτεσ ι εμπειρία. Μπορείτε να κάνετε ποδιλατο βουνοφ όλο το χρόνο εφ' όςον ο καιρόσ είναι καλόσ. Πανηγύρια Υπάρχει ζνασ ιδιαίτεροσ ιδιωματιςμόσ μουςικισ που εκφράηει ολόκλθρθ τθν περιοχι αλλά και αλλάηει από μια τοποκεςία ςτθν άλλθ ι ακόμα και από το ζνα χωριό ςε άλλο. Αυτά τα τραγοφδια και οι χοροί γίνονται ηωντανοί κατά τθ διάρκεια των εορταςμϊν που κάκε χωριά οργανϊνει. Κυρίωσ κατά τθ διάρκεια των κερινϊν μθνϊν, οι γιορτζσ οργανϊνονται και αφιερϊνονται ςτουσ Αγίουσ που προςτατεφουν το κάκε χωριό. Αρχιτεκτονική Κατά τθν διάρκεια τθσ παραμονισ ςασ, δείτε τθν αρχιτεκτονικι τθσ περιοχισ. Τα Ζαγοροχϊρια είναι γνωςτά για τα παραδοςιακά χωριά του με τα πζτρινα κτιρια τουσ, με ςτζγεσ από πλάκα και τα μονοπάτια, όλα καταςκευαςμζνα με πζτρα. Στθν πρϊτθ ματιά, οι απλζσ, αυςτθρζσ δομζσ φαίνονται όμοιεσ εκτόσ από τισ διαφορζσ ςτο μζγεκοσ. Η ομοιότθτα παφει να ιςχφει, ςτο εςωτερικό ενόσ ςπιτιοφ. Είναι ςυχνά εξαίςια διακοςμθμζνα με νωπογραφίεσ, χρωματιςμζνα ντουλάπια και ξυλόγλυπτα ταβάνια.

6 Το Σπίτι του Ορέστη ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ Σο πίτι του Ορέςτη εύναι ϋνα από τα πιο παλαιϊ αρχοντικϊ του χωριού Άνω Πεδινϊ. Πόρε το όνομϊ του από τον τελευταύο του ιδιοκτότη. Αποτελεύται από ϋνα ςυγκρότημα από δύο λιθόκτιςτα διόροφα κτύρια που χτύςτηκαν πριν 150 χρόνια. Σο παλιό αρχοντικό αποκαταςτϊθηκε και μετατρϊπηκε ςε τουριςτικό κατϊλυμα τα πρώτα χρόνια τησ δεκαετύασ του '80. Σο πύτι του Ορϋςτη εύναι από τουσ πιο παλιούσ ξενώνεσ που λειτούργηςαν ςτην περιοχό. Βαςικό πρόθεςη κατϊ την αποκατϊςταςη του όταν να κρατηθεύ κατϊ το δυνατό ο αρχικόσ χαρακτόρασ του κτιρύου ώςτε ο επιςκϋπτησ να ϋχει την αύςθηςη ότι φιλοξενεύται ςε ςπύτι. Σα δύο κτύρια που βρύςκονται το ϋνα απϋναντι από το ϊλλο, κλεύνουν ανϊμεςϊ τουσ μια μικρό λιθόςτρωτη αυλό, η οπούα χωρύζεται ςε δύο επύπεδα, δημιουργώντασ όμορφα παρτϋρια με λουλούδια. Ο ξενώνασ πιςτόσ ςτη Ζαγορύςια παρϊδοςη, αποτελεύται από 7 δωμϊτια λιτϊ διακοςμημϋνα με τζϊκι και χτιςτϊ ξύλινα κρεβϊτια (μπϊςια). το ιςόγειο του ενόσ κτιρύου λειτουργεύ εςτιατόριο - αναψυκτόριο όπου ο επιςκϋπτησ μπορεύ να απολαύςει πρωινό με ςπιτικϋσ μαρμελϊδεσ, καθώσ και γεύςεισ από την τοπικό κουζύνα. το ςπύτι του Ορϋςτη θα βρεύτε ϋντυπα με προτϊςεισ που ϋχουμε ετοιμϊςει για να αξιοποιόςετε όςο το δυνατόν καλύτερα το χρόνο ςασ.

7 info Το Σπίτι του Ορέστη ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ: ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ, ΖΑΓΟΡΟΦΩΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ : ΑΚΟΙΚΣΑ ΟΛΟ ΣΟΝ ΦΡΟΝΟ ΔΩΜΑΣΙΑ 7 (3 δύκλινα, 3 τρύκλινα και 1 τετρϊκλινο δύο υπνοδωματύων) Όλα τα δωμϊτια διαθϋτουν θϋρμανςη, τζϊκι (εκτόσ από τα 2 δύκλινα), μπϊνιο (με ντουσ) και θϋα ςτο χωριό. Θέρμανςη Σζάκι Μπάνιο (ντουσ) Θέα ςε χωριό ΑΠΟΣΑΕΙ : ΑΓΟΡΑ :6 ΦΛΜ. ΦΩΡΙΟ :200 M. - RAFTING Ή CANOE-KAYAK :5 ΦΛΜ. - ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΏΡΟ : 35 ΦΛΜ. - ΜΟΤΕΙΟ : 35 ΦΛΜ. ΠΗΛΑΙΟ : 35 ΦΛΜ. - ΑΘΗΝΑ :500 ΦΛΜ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : 400 ΦΛΜ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ : 40 ΦΛΜ. ΛΙΜΆΝΙ : 100 ΦΛΜ. - ΥΑΡΑΓΓΙ :5 ΦΛΜ. ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ : 5 ΦΛΜ. - ΠΛΗΙΕΣΕΡΗ ΠΟΛΗ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ 35 ΦΛΜ. ΦΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ : Δεκτϋσ πιςτωτικϋσ κϊρτεσ Visa, MasterCard, Δημόςιοσ χώροσ ςτϊθμευςησ, υνιςτϊται μεταφορικό μϋςο, Ξύλα για το τζϊκι δωρεϊν, Ομιλούμενεσ Γλώςςεσ: Ελληνικϊ, Αγγλικϊ TOΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ : Δεύτε μϋςα ςτον οικιςμό τη Λαμπρύδειο ςχολό, τη βυζαντινό Μονό Ευαγγελύςτριασ, πολλϊ αρχοντικϊ και θαυμϊςια δημόςια κτόρια όπωσ το ςχολεύο. Σο χωριό ϋχει εύκολη πρόςβαςη ςε ςημαντικϊ αξιοθϋατα όπωσ το Πϊπιγκο, η Δρακολύμνη, ο Ελαφότοποσ και το φαρϊγγι του Βύκου. Αποτελεύ ορμητόριο για πεζοπορύα και ορειβαςύα ςτα γύρω βουνϊ και δραςτηριότητεσ ςτα ποτϊμια. Μην παραλεύψετε να δοκιμϊςετε τισ ντόπιεσ ςπεςιαλιτϋ ςτη μικρό ταβϋρνα ςτην εύςοδο του χωριού.

8 Το Πορφυρόν ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ Σο ξενοδοχεύο Πορφυρόν που πόρε το όνομϊ του από το πορφυρό χρώμα, ςτϋκει ςαν φϊροσ μεταξύ των παραδοςιακϊ χτιςμϋνων γκρύ, πϋτρινων ςπιτιών, του γραφικού χωριού Άνω Πεδινϊ. Σα Άνω πεδινϊ εύναι ϋνα από τα 46 ακόμη κατοικημϋνα χωριϊ του Ζαγορύου ςτην Ήπειρο και βρύςκεται ςτη βορειοδυτικό περιοχό τησ Ελλϊδοσ, 35 χιλιόμετρα βορεύωσ τησ πόλησ των Ιωαννύνων.Σο ξενοδοχεύο χτύςτηκε το 1850 και χρηςιμοποιόθηκε μϋχρι το 1960 ωσ οικεύα ιατρού και αργότερα χρηςιμοποιόθηκε ωσ ςχολεύο θηλϋων. Διαθϋτει οκτώ ευρύχωρα και καλαύςθητα επιπλωμϋνα δωμϊτια. Σο κϊθε δωμϊτιο ϋχει πϊρει το όνομϊ του από μύα διϊςημη βουνοκορφό τησ Ελλϊδοσ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ αναπαλαύωςησ του κτιρύου, ο παραδοςιακόσ χαρακτόρασ του διατηρόθηκε ςτο μϋγιςτο δυνατό. Ξυλόγλυπτεσ οροφϋσ 150 ετών still διακοςμούν την εύςοδο καθώσ και τον επϊνω όροφο. Όλα τα δωμϊτια διαθϋτουν ντουζιϋρα και τουαλϋτα (2 δωμϊτια διαθϋτουν τζακούζι) και τα περιςςότερα δωμϊτια διαθϋτουν τζϊκι. Οι ιδιοκτότεσ, Γιϊννησ και Ρύτα Κυρλιγκύτςη, ακολουθούν πιςτϊ την ελληνικό παρϊδοςη και καλωςορύζουν θερμϊ τουσ φιλοξενούμενούσ τουσ, κϊνοντϊσ τουσ να νοιώθουν ςαν το ςπύτι τουσ. το εςτιατόριο του ξενοδοχεύου, οι ιδιοκτότεσ ετοιμϊζουν φρϋςκα τοπικϊ πιϊτα καθημερινϊ (ςυμπεριλαμβϊνοντασ εδϋςματα για χορτοφϊγουσ) με ςυςτατικϊ από τον κόπο τουσ ό την περιβϊλλουςα ύπαιθρο. Σο μεγαλύτερο μϋροσ τησ ποςότητασ του ψωμιού που καταναλύςκεται εύναι ςπιτικό και μύα από τισ αγαπημϋνεσ εναςχολόςεισ τησ Ρύτασ εύναι η παραςκευό μαρμελϊδων και λικϋρ. Θα τα βρεύτε ςε πολλϋσ γεύςεισ όπωσ καρπόσ ςαμπούκου και μανιτϊρι chanterelle. Επύςησ, ο Γιϊννησ φτιϊχνει δικό ςου κόκκινο κραςύ και τςύπουρο (ρακύ). Μπορεύτε να δοκιμϊςετε τισ υπϋροχεσ ςπιτικϋσ μαρμελϊδεσ μαζύ με το πλούςιο πρωώνό γεύμα.

9 info Το Πορφυρόν ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ: ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ, ΖΑΓΟΡΟΦΩΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ : ΑΚΟΙΚΣΑ ΟΛΟ ΣΟΝ ΦΡΟΝΟ ΓΕΝΙΚΑ : Φώροσ ςτϊθμευςησ, Επιτρϋπονται τα κατοικύδια, Μπαρ, Κόποσ, Δωμϊτια για μη καπνύζοντεσ, Οικογενειακϊ δωμϊτια, Δωρεϊν χώροσ ςτϊθμευςησ, Θϋρμανςη, Φώροσ φύλαξησ αποςκευών, Απαγορεύεται το κϊπνιςμα ςε όλουσ τουσ χώρουσ, Κλιματιςμόσ, Φώροσ ςτϊθμευςησ ςτισ εγκαταςτϊςεισ ΤΠΗΡΕΙΕ Υπηρεςίεσ Πρωινό ςτο δωμάτιο, Internet, Οργάνωςθ εκδρομϊν, Φαξ/Φωτοτυπικό, WiFi, Συμπεριλαμβάνεται δωρεάν Wi-Fi ΔΩΜΑΣΙΑ 8 (4 ςτο ιςόγειο & 4 ςτον 1 ο όροφο) - ΣΤΜΥΗ, ΓΚΑΜΗΛΑ, ΜΙΣΙΚΕΛΙ, ΠΙΝΔΟ, ΜΟΛΙΚΑ, ΣΟΤΡΟ, ΑΣΡΑΚΑ, ΣΡΑΠΕΖΙΣΑ Θέρμανςη Σζάκι Μπάνιο (ντουσ) Θέα ςε χωριό ΑΠΟΣΑΕΙ : ΑΓΟΡΑ :6 ΦΛM. ΦΩΡΙΟ :200 M. - RAFTING Ή CANOE-KAYAK :5 ΦΛΜ. - ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΩΡΟ : 35 ΦΛΜ. - ΜΟΤΕΙΟ : 35 ΦΛΜ. ΠΗΛΑΙΟ : 35 ΦΛΜ. - ΑΘΗΝΑ :500 ΦΛΜ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : 400 ΦΛΜ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ : 40 ΦΛΜ. ΛΙΜΑΝΙ : 100 ΦΛΜ. - ΥΑΡΑΓΓΙ :5 ΦΛΜ. ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ : 5 ΦΛΜ. - ΠΛΗΙΕΣΕΡΗ ΠΟΛΗ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ 35 ΦΛΜ. ΦΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ : Δεκτϋσ πιςτωτικϋσ κϊρτεσ Visa, MasterCard, Δημόςιοσ χώροσ ςτϊθμευςησ, υνιςτϊται μεταφορικό μϋςο, Ξύλα για το τζϊκι δωρεϊν, Ομιλούμενεσ Γλώςςεσ: Ελληνικϊ, Αγγλικϊ TOΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ : Δεύτε μϋςα ςτον οικιςμό τη Λαμπρύδειο ςχολό, τη βυζαντινό Μονό Ευαγγελύςτριασ, πολλϊ αρχοντικϊ και θαυμϊςια δημόςια κτόρια όπωσ το ςχολεύο. Σο χωριό ϋχει εύκολη πρόςβαςη ςε ςημαντικϊ αξιοθϋατα όπωσ το Πϊπιγκο, η Δρακολύμνη, ο Ελαφότοποσ και το φαρϊγγι του Βύκου. Αποτελεύ ορμητόριο για πεζοπορύα και ορειβαςύα ςτα γύρω βουνϊ και δραςτηριότητεσ ςτα ποτϊμια. Μην παραλεύψετε να δοκιμϊςετε τισ ντόπιεσ ςπεςιαλιτϋ ςτη μικρό ταβϋρνα ςτην εύςοδο του χωριού.

10 Αμελικόν ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ Σο Ameliko βρύςκεται ςτα Άνω Πεδινϊ, ϋνα όςυχο χωριό ςτην περιοχό των Ζαγοροχωρύων, ςε υψόμετρο 960μ. Πιςτοί ςτθν παράδοςθ του Ζαγορίου που μασ εμπνζει και μασ ςυνοδεφει ςτθν κακθμερινι μασ ηωι,δθμιουργιςαμε το ξενοδοχείο Αμελικό, όπου το ξφλο και η πζτρα κυριαρχοφν. Δεκατζςςερα δωμάτια φιλόξενα και άνετα με λιτι διακόςμθςθ, κεντθμζνεσ ςτο χζρι με παραδοςιακά μοτίβα κουρτίνεσ, ξφλινα χειροποίθτα ζπιπλα, αναπαυτικά κρεβάτια, όμορφα χρωματιςμζνα ξφλινα ταβάνια, τηάκια διακοςμθμζνα, ςασ περιμζνουν να ςασ φιλοξενιςουν τισ πιο όμορφεσ ςτιγμζσ ςασ και τισ τζςςερεσ εποχζσ του χρόνου. Σα δωμϊτια προςφϋρουν όμορφη θϋα ςτα βουνϊ και ςτο χωριό και μοιρϊζονται ςε 3 ςπύτια. Σο 1 κτύριο εύναι ϋνα αναπαλαιωμϋνο αρχοντικό. Σα ϊλλα 2 ςπύτια εύναι κτιςμϋνα ςύμφωνα με το παραδοςιακό τρόπο τησ περιοχόσ, την πϋτρα και το ξύλο.σα δωμϊτια εύναι απλϊ διακοςμημϋνα με λεπτομϋρειεσ από την περιοχό. Μερικϊ δωμϊτια διαθϋτουν τζϊκι. Σο ξενοδοχεύο βρύςκεται ςε κοντινό απόςταςη με τα πόδια από τα γραφικϊ χωριϊ και το φαρϊγγι του Βύκου. Δωμάτια: 14

11 info Αμελικόν ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ: ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ (Πϊνω ουδενϊ), ΖΑΓΟΡΟΦΩΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ : ΑΚΟΙΚΣΑ ΟΛΟ ΣΟΝ ΦΡΟΝΟ ΓΕΝΙΚΑ : Φώροσ ςτϊθμευςησ, Επιτρϋπονται τα κατοικύδια, Μπαρ, Κόποσ, Δωμϊτια για μη καπνύζοντεσ, Οικογενειακϊ δωμϊτια, Δωρεϊν χώροσ ςτϊθμευςησ, Θϋρμανςη, Φώροσ φύλαξησ αποςκευών, Απαγορεύεται το κϊπνιςμα ςε όλουσ τουσ χώρουσ, Κλιματιςμόσ, Φώροσ ςτϊθμευςησ ςτισ εγκαταςτϊςεισ. ΤΠΗΡΕΙΕ : Πρωινό ςτο δωμϊτιο, Internet, Οργϊνωςη εκδρομών, Υαξ/Υωτοτυπικό, WiFi, υμπεριλαμβϊνεται δωρεϊν Wi-Fi ΔΩΜΑΣΙΑ 14 (1 ςουύτα,1 μονόκλινο, 8 δύκλινα,4 τρύκλινα Θέρμανςη Σζάκι Μπάνιο (ντουσ) Θέα ςε χωριό ΑΠΟΣΑΕΙ : ΑΓΟΡΑ :6 ΦΛM. ΦΩΡΙΟ :200 M. - RAFTING Ή CANOE-KAYAK :5 ΦΛM. - ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΩΡΟ : 35 ΦΛM. - ΜΟΤΕΙΟ : 35 ΦΛM. ΠΗΛΑΙΟ : 35 ΦΛM. - ΑΘΗΝΑ :500 ΦΛM. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : 400 ΦΛM. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ : 40 ΦΛM. ΛΙΜΑΝΙ : 100 ΦΛM. - ΥΑΡΑΓΓΙ :5 ΦΛM. ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ : 5 ΦΛM. - ΠΛΗΙΕΣΕΡΗ ΠΟΛΗ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ 35 ΦΛΜ. ΦΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ : Δεκτϋσ πιςτωτικϋσ κϊρτεσ Visa, MasterCard, Δημόςιοσ χώροσ ςτϊθμευςησ, υνιςτϊται μεταφορικό μϋςο, Ξύλα για το τζϊκι δωρεϊν, Ομιλούμενεσ Γλώςςεσ: Ελληνικϊ, Αγγλικϊ TOΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ : Δεύτε μϋςα ςτον οικιςμό τη Λαμπρύδειο ςχολό, τη βυζαντινό Μονό Ευαγγελύςτριασ, πολλϊ αρχοντικϊ και θαυμϊςια δημόςια κτόρια όπωσ το ςχολεύο. Σο χωριό ϋχει εύκολη πρόςβαςη ςε ςημαντικϊ αξιοθϋατα όπωσ το Πϊπιγκο, η Δρακολύμνη, ο Ελαφότοποσ και το φαρϊγγι του Βύκου. Αποτελεύ ορμητόριο για πεζοπορύα και ορειβαςύα ςτα γύρω βουνϊ και δραςτηριότητεσ ςτα ποτϊμια. Μην παραλεύψετε να δοκιμϊςετε τισ ντόπιεσ ςπεςιαλιτϋ ςτη μικρό ταβϋρνα ςτην εύςοδο του χωριού.

12 Ορεινό Αρκαδύα tradition Στθν καρδιά του Μοριά, κρυμμζνα ανάμεςα ςτισ βουνοπλαγιζσ, ςτα ζλατα, τα πλατάνια και τισ καςτανιζσ, βρίςκονται τα χωριά τθσ ορεινισ Αρκαδίασ, μοναδικά, ιςτορικά και αγζρωχα μζςα ςτον χρόνο. Ατελείωτα δάςθ, παραδοςιακοί οικιςμοί αλλά κι ζνα κομμάτι ςτεριάσ που βρζχεται από τθν κάλαςςα (!!) ςυνκζτουν το ςκθνικό τθσ πανζμορφθσ αυτισ περιοχισ τθσ Ελλάδασ. Το Τολζδο τθσ Πελοποννιςου... Olé!

13 Ορεινό Αρκαδύα outdoor Σκί στο Χιονοδρομικό του Μαίναλου Ωσ ορεινόσ προοριςμόσ ο νομόσ Αρκαδύασ προςφϋρει περιπετειώδη διαςκϋδαςη ςτισ γύρω περιοχϋσ του και για τουσ λϊτρεισ των extreme sports. Μόλισ 30 χιλιόμετρα από την Σρύπολη βρύςκεται το ςύγχρονο χιονοδρομικό κϋντρο Μαινϊλου με υψόμετρο 1.550μ-1.770μ.και ςυνολικϊ 8 πύςτεσ και 2 baby lifts. Εύναι ϋνα ιδανικό χιονοδρομικό για όςουσ θϋλουν να κϊνουν πρώτη φορϊ ςκι διαθϋτοντασ ταυτόχρονα και μερικϋσ δύςκολεσ πύςτεσ με απϊτητο χιόνι για τουσ πιο απαιτητικούσ ςκιϋρ. Διαθϋτει επύςησ ειδικϊ διαμορφωμϋνεσ πύςτεσ για snowmobiles και snowtubes αλλϊ και ϋνα snowbar το «Snowhawk Chalet» το οπούο βρύςκεται ςε υψόμετρο μϋτρα για να απολαμβϊνουν οι επιςκϋπτεσ την πανοραμικό θϋα του βουνού. Rafting Κατεβαύνοντασ ποτϊμια τησ Ορεινόσ Αρκαδύασ με μια φουςκωτό βϊρκα, προςφϋρεται ϋνασ εναλλακτικόσ τρόποσ για επαφό με την φύςη που ςυνδυϊζει την περιπϋτεια με τη ςωματικό δραςτηριότητα. ε κϊθε ποταμό τησ Ορεινόσ Αρκαδύασ το τοπύο θα ςασ γοητεύςει. Σα μϊτια ςασ δεν θα μπορούν να αφόςουν τη θϋα. Παραμυθϋνια τοπύα χαρακτηρύζουν τουσ δαςώδεισ λόφουσ που απλώνονται ςτον ορύζοντα. Μια επιλογό για rafting εύναι από τη γϋφυρα του Ατςύχολου ςτον μυθικό ποταμό Λούςιο και από εκεύ ςτον Αλφειό. Για τουσ πιό ϋμπειρουσ ο Ερύμανθοσ εύναι ϋνα πανϋμορφο με μεγϊλη ςυχνότητα περαςμϊτων 3ου- 4ου βαθμού δυςκολύασ. River Trekking To River Trekking ςτη Ορεινό Αρκαδύα εύναι μοναδικό. Επιλϋξτε ανϊμεςα ςτο Υαρϊγγι του Ερυμϊνθιου Κϊπρου, ϋνα από τα πιο όμορφα μϋρη ςτην Πελοπόννηςο, όπου λύγοι ϋχουν δει. Θα ϋχετε την ευκαιρύα να ανακαλύψουμε ϋνα εναλλαςςόμενο τοπύο, καθώσ ο ποταμόσ περνϊ μϋςα από το περύφημο δϊςοσ από βελανιδιϋσ τησ Υολόησ, ςτενεύει και εξαφανύζεται ςε ςπηλιϋσ και ςτη ςυνϋχεια ανούγει πϊλι ςτο φυςικό περιβϊλλον. Και τη Νϋδα, ςτα ςύνορα Ηλεύασ και Μεςςηνύασ κρύβεται ο παρϊδειςοσ τησ Νϋδασ, ο μοναδικόσ ποταμόσ ςτην Ελλϊδα με γυναικεύο όνομα. Η διϊςχιςη εξελύςςεται ςτο ομορφότερο τμόμα του κατϊφυτου φαραγγιού, περνώντασ μϋςα από φυςικϋσ πιςύνεσ, ςτενϊ τοιχώματα, υπόγειεσ ςπηλιϋσ και εντυπωςιακούσ καταρρϊκτεσ. Πεζοπορία Η κοιλϊδα του Λούςιου εύναι ϋνα από τα πιο όμορφα ςημεύα τησ Πελοποννόςου με εντυπωςιακό φυςικό ομορφιϊ και ιςτορικό παρελθόν. τισ δύο πλευρϋσ τησ κοιλϊδασ βρύςκονται 3 από τα πιο ςημαντικϊ μοναςτόρια τησ περιοχόσ: η μονό Αιμυαλών, η μονό Υιλοςόφου και η μονό Προδρόμου. τη διαδρομό μασ θα περϊςουμε από τισ δύο αυτϋσ μονϋσ, του Υιλοςόφου και του Προδρόμου. Μύα μικρό παρϊκαμψη (10' από το κύριο μονοπϊτι), μπορεύ να μασ φϋρει ςτο Κρυφό χολειό τησ περιοχόσ. Ξεκινϊμε από το πϋτρινο γεφύρι κϊτω από την Παλαιόχωρα και ςυνεχύζουμε μϋςω του δαςικού δρόμου, για μύα ώρα περύπου, μϋχρι τη Μονό Υιλοςόφου. Ένα κατηφορικό μονοπϊτι θα μασ πϊει μϋχρι την κούτη του ποταμού και από εκεύ θα ανηφορύςουμε μϋχρι τη Μονό Προδρόμου. Ποδήλατο Βουνού Ενασ ϊλλοσ τρόποσ για να θαυμϊςει κανεύσ τα όμορφα χωριϊ και τοπύα τησ Αρκαδύασ εύναι η ποδηλαςύα. Οι όρεμοι επαρχιακού δρόμοι μϋςα από τα δϊςη και τα φαρϊγγια αποτελούν μια θαυμϊςια διαδρομό για τουσ ποδηλϊτεσ. Σισ ιδανικότερεσ διαδρομϋσ τισ παρϋχει το δυτικό Μαύναλο. Γαστρονομία Κϊθε χωριό και κϊθε πόλη τησ Αρκαδύασ ϋχει τη δικό του γαςτρονομικό παρϊδοςη. Η βϊςη εύναι κοινό, τα αναλλούωτα αρκαδικϊ προώόντα. Με τϋτοια μοναδικϊ υλικϊ εννοεύται ότι η αρκαδικό κουζύνα ϋχει φτϊςει ςε μεγϊλα ύψη. Εύναι απλό ςτη βϊςη τησ, με μια ςτϋρεη παρϊδοςη. Σο ψωμύ τησ Αρκαδύασ εύναι ξεχωριςτό περύπτωςη. Λόγω του πολύ καλού νερού γύνονται πολύ εύγευςτα. Παραδοςιακού φούρνοι λειτουργούν ακόμα ςε πολλϊ χωριϊ αλλϊ και ςτην ύδια την Σρύπολη.Σο κραςύ τησ Μαντινεύασ, ξακουςτό από την αρχαιότητα μϋχρι τισ μϋρεσ μασ, εύναι μαζύ με τα ϊλλα κραςιϊ τησ Αρκαδύασ το ϊριςτο ςυνοδευτικό τησ ευωχύασ των γεύςεων.σραχανϊσ, μυρωδικό παςτό, πηχτό για τισ κρύεσ νύχτεσ του χειμώνα εύναι γεύςεισ γεμϊτεσ νοςταλγύα που μπορεύ ο καθϋνασ να βρει ςτην Αρκαδύα. Σα δε γλυκϊ εύναι μια ξεχωριςτό ιςτορύα. Οι πολλού καρπού, κϊςτανα, μόλα, καρύδια, κυδώνια, κερϊςια, αχλϊδια, ςυνταιριϊζονται με τϋχνη για να ολοκληρωθεύ η απόλαυςη του γεύματοσ. Σα γλυκϊ του κουταλιού εύναι ξακουςτϊ για τα αρώματϊ τουσ, μιασ και το ορεινό κλύμα δύνει πολύ αρωματικϊ φρούτα.

14 Ξενώνας Παπανικόλα ΠΙΑΝΑ, ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ Ο ξενώνασ Παπανικόλα βρύςκεται ςτην πλαγιϊ του όρουσ Μαύναλο. Προςφϋρει ρουςτύκ δωμϊτια, παραδοςιακό πρωινό και ξύλινη βερϊντα με εκπληκτικό θϋα ςτην οροςειρϊ. Σα δωμϊτια ςυνδυϊζουν την παραδοςιακό αρχιτεκτονικό και την κομψό ρουςτύκ γοητεύα με τισ ςύγχρονεσ ανϋςεισ. Κϊθε δωμϊτιο διαθϋτει ιδιωτικό μπϊνιο, ατομικό θϋρμανςη, κλιματιςμό, τηλεόραςη, ψυγεύο, θυρύδα αςφαλεύασ και μύνι hi-fi. Διατύθενται δωμϊτια για ϊτομα με προβλόματα κινητικότητασ κατόπιν αιτόματοσ. Ο ξενώνασ Παπανικόλα ςερβύρει ςπιτικό πρωινό με τοπικϊ προώόντα και λιχουδιϋσ, όπωσ χωριϊτικα αυγϊ, ςπιτικϋσ μαρμελϊδεσ και τοπικό μϋλι. Από την ξύλινη βερϊντα του ξενοδοχεύου, οι επιςκϋπτεσ μπορούν να απολαύςουν τη θϋα ςτην οροςειρϊ του Μαινϊλου και ςτην πεδιϊδα του Υαλϊνθου ωσ ςτα βουνϊ του Πϊρνωνα και του Σαΰγετου. Η τοποθεςύα του ξενώνα ςτο χωριό Πιϊνα επιτρϋπει την πρόςβαςη ςε κοντινϊ αξιοθϋατα. Αξύζει να επιςκεφθεύ κανεύσ το ςπόλαιο του θεού Πϊνα και την παλιϊ θολόκτιςτη εκκληςύα τησ Παναγιϊσ Πολυκαμμϋνησ. Δωμάτια: 10

15 info Ξενώνας Παπανικόλα ΠΙΑΝΑ, ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ: ΠΙΑΝΑ, ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ : ΑΚΟΙΚΣΑ ΟΛΟ ΣΟΝ ΦΡΟΝΟ ΔΩΜΑΣΙΑ 10 (8 δωμάτια και 2 junior ςουίτεσ με τηάκι.) Όλα τα δωμϊτια διαθϋτουν θϋρμανςη, μπϊνιο (με ντουσ) και θϋα ςτο χωριό. ΑΠΟΣΑΕΙ : ΑΓΟΡΆ :1 ΦΛΜ. ΦΩΡΙΟ :200 M. - RAFTING Ή CANOE-KAYAK :5 ΦΛM. - ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΩΡΟ : 5 ΦΛM. - ΜΟΤΕΙΟ : 1 ΦΛΜ. ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΜΑΙΝΑΛΟΤ : 28 ΦΛΜ. - ΑΘΗΝΑ :160 ΦΛΜ. ΠΛΗΙΕΣΕΡΗ ΠΟΛΗ : ΣΡΙΠΟΛΗ 19 ΦΛΜ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ: 160 ΦΛΜ - ΥΑΡΑΓΓΙ :5 ΦΛΜ. ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΈ : 5 ΦΛΜ. - ΦΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ : Δεκτϋσ πιςτωτικϋσ κϊρτεσ Visa, MasterCard, Δημόςιοσ χώροσ ςτϊθμευςησ, υνιςτϊται μεταφορικό μϋςο, Ξύλα για το τζϊκι δωρεϊν, Ομιλούμενεσ Γλώςςεσ: Ελληνικϊ, Αγγλικϊ TOΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ : Δεύτε μϋςα ςτον οικιςμό το λαογραφικό μουςεύο περιηγηθεύτε ςτα ςοκϊκια και ςτισ ιςτορικϋσ εκκληςύεσ περπατόςτε ςτην εντυπωςιακό ςπηλιϊ του θεού Πϊνα, Κϊψια και ςτον ποταμό Ελιςςώνα κϊντε ποδηλαςύα με τα mountain bikes μασ Σο χωριό ϋχει εύκολη πρόςβαςη ςε ςημαντικϊ αξιοθϋατα όπωσ ανϊβαςη μϋςω ςηματοδοτημϋνων ορειβατικών μονοπατιών ςτισ κορυφϋσ του Μαινϊλου, trekking, rafting, kayak ςτο φαρϊγγι του ποταμού Λούςιου και ςτην λύμνη του Λϊδωνα καθώσ και ϊλλεσ δραςτηριότητεσ εξωτερικού χώρου, ςκύ ςτο χιονοδρομικό κϋντρο του Μαινϊλου(απόςταςη από τον ξενώνα 28 χλμ.), εκδρομϋσ ςτα ιςτορικϊ χωριϊ όπωσ το Λιμποβύςι, η Βυτύνα, η τεμνύτςα, η Δημητςϊνα, τα Λαγκϊδια και ϊλλα. Μην παραλεύψετε να δοκιμϊςετε τισ τοπικϋσ ςπεςιαλιτϋ ςτη μικρό ταβϋρνα του χωριού και να αγορϊςετε παραδοςιακϊ προώόντα από το τοπικό κατϊςτημα.

16 SYNODOS S.A. Θεςαλύασ 6 & Κουμουνδούρου Αλιμοσ Αθόνα Σηλ: //Υαξ :

MOUNTAIN EDITION GREECE GUEST HOUSES COLLECTION. Powered by

MOUNTAIN EDITION GREECE GUEST HOUSES COLLECTION. Powered by MOUNTAIN EDITION GREECE GUEST HOUSES COLLECTION ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ tradition Ξενώνες, Βest of the Best tradition Είναι η πράσινη κάρτα της ιθαγένειας. Το country festival, στο οποίο επιστρέφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ϊββατο 14 Φεβρουαρύου 2015 Πολύ νωρύσ το πρωύ ςυγκεντρωθόκαμε ςτο αεροδρόμιο και δεν μπορούςαμε να ςυγκρατόςουμε τον ενθουςιαςμό μασ που πηγαύναμε πρώτη φορϊ ςτο εξωτερικό όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Σα Επτϊνηςα! Κϋρκυρα Έχει ςχόμα μακρόςτενο, πλατύτερο ςτο βόρειο τμόμα τησ, ενώ ςτενεύει προσ το νότο. Σα παρϊλιϊ τησ ϋχουν ςυνολικό μόκοσ 217 χιλιόμετρα και ςχηματύζουν αρκετούσ όρμουσ και ακρωτόρια.

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

7 οσ Αγώνασ Ορεινού Τρεξύματοσ Μπούρινου (29 χλμ)

7 οσ Αγώνασ Ορεινού Τρεξύματοσ Μπούρινου (29 χλμ) 7 οσ Αγώνασ Ορεινού Τρεξύματοσ Μπούρινου (29 χλμ) Ειςαγωγό: Ο 7 οσ Αγώνασ ορεινού τρεξύματοσ Μπούρινου, που διεξϊγεται από τον Ορειβατικό Σύλλογο Σιϊτιςτασ «Ο Μπούρινοσ» ςε ςυνδιοργϊνωςη με τον Δόμο Βοΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ MOUNTAIN RESORT & RESTAURANT

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ MOUNTAIN RESORT & RESTAURANT ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ MOUNTAIN RESORT & RESTAURANT Το Monopatia Resort & Restaurant είναι στην ουσία μια γειτονιά στο κέντρο του χωριού. Μια γειτονιά που θυμίζει τα παλιά και ταυτόχρονα βιώνεται μέσα από την περηφάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Eμπειρίες πέντε αστέρων και τεσσάρων εποχών

Eμπειρίες πέντε αστέρων και τεσσάρων εποχών Eμπειρίες πέντε αστέρων και τεσσάρων εποχών Φωλιασμένο στην κορυφή του βουνού με θέα την όμορφη πόλη του Μετσόβου, το Grand Forest Metsovo είναι η απόλυτη απόδραση. Βρίσκεται στους πρόποδες του παρθένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ

ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ Σο Βασίλειο της Ισπανίας (Ιςπανικϊ: Reino de España) ό Εςπερύα (Hesperia) των αρχαύων Ελλόνων, ό Hispania και Spania των Ρωμαύων, εύναι ϋνα κρϊτοσ τησ νοτιοδυτικόσ Ευρώπησ, που καταλαμβϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Άνω Αρχάνες 70100, Τ.Θ. 6 Ηράκλειο Κρήτη, Ελλάδα

Άνω Αρχάνες 70100, Τ.Θ. 6 Ηράκλειο Κρήτη, Ελλάδα Περιγραφή 2012-2013 Άνω Αρχάνες 70100, Τ.Θ. 6 Ηράκλειο Κρήτη, Ελλάδα Κρατήσεις - Πληροφορίες TΗΛ: +30 2810 751818 ΚΙΝ: +30 6951804929, +30 6942289662 FAX: +30 2810 751689 E-MAIL: info@eliathos.gr Website:

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

12 Months Luxury Resort *****

12 Months Luxury Resort ***** 3ήμερο στο Πήλιο Γενικά Το Πήλιο προσφέρει στον επισκέπτη μυθική ομορφιά, πανέμορφα καταπράσινα τοπία, κρυστάλλινες πηγές, χρυσές αμμουδιές, πεντακάθαρα νερά, επιβλητικές κορυφές, πάνω από 70 γραφικά χωριά

Διαβάστε περισσότερα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα 25-28 Δεκεμβρίου 2014 1 η Ημέρα: Πέμπτη 25/12/14: Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως στις 07:00 με προορισμό τα Τζουμέρκα (432 χμ.) στην Νότια Πίνδο. Τα Τζουμέρκα αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους ορεινούς

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Tο πρώτο μου Ταξίδι. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα.

Tο πρώτο μου Ταξίδι. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Tο πρώτο μου Ταξίδι Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Tο πρώτο μου Ταξίδι Δευτέρα, 28 Σεπτέμβριος 2015 Οικισμός Αβδήρων Τα Άβδηρα βρίσκονται λίγο πρίν

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια.

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια. Μόλις 300μ. από την αμμώδη παραλία Αμμουδάρα, το Hotel Handakas βρίσκεται στη μέση ενός καταπράσινου αμπελώνα. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi και πισίνα. Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΜΕΡΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ (Τρεις διανυκτερεύσεις)

ΤΡΙΗΜΕΡΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ (Τρεις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02111F ΤΡΙΗΜΕΡΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ (Τρεις διανυκτερεύσεις) Ψηλά, πάνω από τον Κορινθιακό κόλπο, στο ιερό βουνό του Παρνασσού και περικυκλωμένοι από έλατα βρίσκονται οι αφιερωμένοι στον

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ ΟΜΑΔΑ : γιατί χρειάηεται; ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ Γενικϊ θϋματα τησ Τ.Α. Ειδικϊ θϋματα (δανεικϊ ωϊρια,απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ / ΜΕΤΕΩΡΑ ( Τέσσερις διανυκτερεύσεις)

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ / ΜΕΤΕΩΡΑ ( Τέσσερις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02102F ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ / ΜΕΤΕΩΡΑ ( Τέσσερις διανυκτερεύσεις) Η Καλαμπάκα είναι κωμόπολη του Νομού Τρικάλων και πρωτεύουσα του ομώνυμου Δήμου. Βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας και εκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 2 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 3 4 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Εύναι αξιοθρόνητη, η παρακμό των καλών εθύμων ςτισ χώρεσ που καυχώνται ότι εύναι πολιτιςμϋνεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Η βόρεια ράχη του Χατζή

Η βόρεια ράχη του Χατζή Η βόρεια ράχη του Χατζή Το Χατζή αποτελεί ένα μεγάλο ορεινό όγκο στο νοτιοδυτικό τμήμα του Νομού Τρικάλων με ψηλότερη κορυφή το Χατζή 2038μ και άλλες ψηλές κορυφές όπως το Κάστρο 1963μ, η Βρωμέρη 1955μ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορά Μονοκλίνου. Διαφορά Μονοκλίνου

Διαφορά Μονοκλίνου. Διαφορά Μονοκλίνου Ντουμπάι LUX 7ημζρεσ / 5νφχτεσ Αναχωριςεισ 22/12 & 23/12 (με Turkish Airlines από Θες/νίκθ) CITY MAX 3* Sup. 810 280 HYATT PLACE DEIRA 4* 915 385 CROWNE PLAZA5*(S. ZAYED) 960 430 SHERATON GRAND 5* 1025

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Κείμενο - Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εθνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biological Diversity Ελάτε μαηί μασ να περπατιςουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

Το Elounda Ilion απέχει 8 χιλιόμετρα από την ζωντανή πόλη του Αγίου Νικολάου και 2 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι της Ελούντας.

Το Elounda Ilion απέχει 8 χιλιόμετρα από την ζωντανή πόλη του Αγίου Νικολάου και 2 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι της Ελούντας. Περιγραφή 1 Το ξενοδοχείο Elounda Ilion, βρίσκεται στην Ελούντα της Κρήτης, την περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και ήσυχα θέρετρα

Διαβάστε περισσότερα

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ από 234 Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 Βουδαπέςτη

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑNH (Τρεις διανυκτερεύσεις)

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑNH (Τρεις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02132F ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑNH (Τρεις διανυκτερεύσεις) "Περαστικός βλέπεις τη Μάνη σε τρεις μέρες, περπατητής σε τρεις μήνες και για να δεις την ψυχή της θέλεις τρεις ζωές. Μια για

Διαβάστε περισσότερα

Στο νεόκτιστο στολίδι της Πόλης των θρύλων και των Παραδόσεων. Δίκλινο 3ο άτομο 1ο παιδί έως 12 ετών Μονόκλινο ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 310

Στο νεόκτιστο στολίδι της Πόλης των θρύλων και των Παραδόσεων. Δίκλινο 3ο άτομο 1ο παιδί έως 12 ετών Μονόκλινο ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 310 Ιωάννινα Στο νεόκτιστο στολίδι της Πόλης των θρύλων και των Παραδόσεων Το ESSENCE HOTEL είναι το καινούριο ξενοδοχείο 4+ αστέρων της πόλης των Ιωαννίνων που έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρυσόκαρδη Ξανθομαλλούσα

Η Χρυσόκαρδη Ξανθομαλλούσα Η Χρυσόκαρδη Ξανθομαλλούσα Πϋρα ςτο μεγϊλο δϊςοσ κατοικούςε μια μεγϊλη νερϊιδα μαζύ με τισ κόρεσ τησ που εύχαν όλεσ κατϊμαυρα μαλλιϊ. Όλεσ εκτόσ από την μικρότερη που όταν ξανθομαλλούςα και που τα μαλλιϊ

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

4 th Loutraki Christmas Cup

4 th Loutraki Christmas Cup 4 th Loutraki Christmas Cup Αγαπητού φύλοι, Ο πετυχημϋνοσ ποδοςφαιρικόσ θεςμόσ Loutraki Christmas Cup ςυνεχύζεται και διοργανώνεται για μια ακόμη χρονιϊ ςτο πληρϋςτερο αθλητικό κϋντρο τησ Ελλϊδοσ, το Sport

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr 2108832450 Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr Eκ του σωματείου ενοικιαζομένων δωματίων Σε αυτό τον οδηγό μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για το Λουτράκι Αριδαίας-Πόζαρ,τα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Θυρίδα ασφαλείας, Δωμάτια για μη καπνίζοντες, Ανελκυστήρας, Θέρμανση, Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους

Γενικά Θυρίδα ασφαλείας, Δωμάτια για μη καπνίζοντες, Ανελκυστήρας, Θέρμανση, Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους PERUN LODGE Τιμές Ξενοδοχείου 11-15 Δεκεμβρίου... 18-22 Δεκεμβρίου... Διαθεσιμότητα Δωματίων 5 x 2κλινα 4 x 3κλινα 2 x 4κλινα Παροχές Το Perun Lodge είναι ένα καινούργιο ξενοδοχείο διαμερισμάτων, σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ο.Ε. TOURIST AND TRAVEL AGENCY ΠΑΤΡΩΝ 19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. : 27410 28588 FAX: 27410 25073 e mail: moraitis.kor@hotmail.com 4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίλλα Ασκύφου βρίσκεται στο χωριό Γώνι Ασκύφου σε υψόμετρο 780 μέτρων.

Η Βίλλα Ασκύφου βρίσκεται στο χωριό Γώνι Ασκύφου σε υψόμετρο 780 μέτρων. Η βρίσκεται στο χωριό Γώνι Ασκύφου σε υψόμετρο 780 μέτρων. Βρίσκεται ακριβώς στην ίδια χιλιομετρική απόσταση και από τα Χανιά(45χλμ) και από το Ρέθυμνο(42χλμ). Το οροπέδιο είναι περιτριγυρισμένο από την

Διαβάστε περισσότερα

Το Νησάκι βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και μόλις 25χλμ από την πόλη της Κέρκυρας.

Το Νησάκι βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και μόλις 25χλμ από την πόλη της Κέρκυρας. Το Νησάκι είναι άλλο ένα ήσυχο και γραφικό χωριό στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας. Στο παρελθόν, σύμφωνα με τους παλιούς χωρικούς, το Νησάκι ήταν ένα μικρό βραχώδες νησί, το οποίο ενώθηκε με την στεριά

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MyVanto LLC. Michel Kreidi Tel.: +1 514 802 1808 mk@myvanto.com Η Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία ςτην υπηρεςία ςασ Η φωτοβολταϊκή ενζργεια είνα άλλη μία δωρεάν πηγή ενζργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Λίμνη Πλαστήρα (Τρεις διανυκτερεύσεις)

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Λίμνη Πλαστήρα (Τρεις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02090F ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Λίμνη Πλαστήρα (Τρεις διανυκτερεύσεις) Η Καρδίτσα βρίσκεται στο μέσον σχεδόν της Θεσσαλικής πεδιάδας και παραρρέεται από παραπόταμο του Πηνειού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Το γραφείο µας σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας και µε τη στήριξη των ήµων Τρίπολης, Γορτυνίας και του Επιµελητήριο Αρκαδίας σας προσκαλούν να συµµετέχετε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.ΚΟ.Γ.Ι. 2012

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.ΚΟ.Γ.Ι. 2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.ΚΟ.Γ.Ι. 2012 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!...

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Λίγα λόγια για τον Νέο Μαρμαρά Ο Νέος Μαρμαράς ιδρύθηκε το 1922 από πρόσφυγες που προέρχονταν από το νησί του Μαρμαρά της Προποντίδας. Ο επισκέπτης μπορεί να χαρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

Sun Power Type chapter title (level 1) Type chapter title (level 1)

Sun Power Type chapter title (level 1) Type chapter title (level 1) Sun Power Sun Power Type chapter title (level 1)... 1 Type chapter title (level 2)... 2 Type chapter title (level 3)... 3 Type chapter title (level 1)... 4 Type chapter title (level 2)... 5 Type chapter

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 2 ½ ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 3/11

ΔΥΣΚΟΛΙΑ Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 2 ½ ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 3/11 ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΡΝΩΝΑ ΜΟΝΗ ΜΑΛΕΒΗΣ Αναχώρηση στις 7.00 με προορισμό το καταφύγιο του Πάρνωνα. Από εκεί θα ακολουθήσουμε μονοπάτι και δασικούς δρόμους που θα μας οδηγήσουν μέσα στα πυκνά δάση

Διαβάστε περισσότερα

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι Σιμοκατάλογοσ : ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ / ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ / ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι 6ημζρεσ από 585 T.G.S. Travel Agency BusAbout Ampelokipon 53A, Perea, 57019 Thessaloniki, Greece Tel: +302392020680, Fax: +302392020736

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

H γάηα διαβάδει! Μ ένα. βιβλίο. πεηάυ! Πεοιξδικό θιλαμαγμωζίαπ. Σάξη Ε 1 9ο Δημ. χολείο Καρδίτςασ. 1ξ ηεύςξπ Ιαμξράοιξπ 2012

H γάηα διαβάδει! Μ ένα. βιβλίο. πεηάυ! Πεοιξδικό θιλαμαγμωζίαπ. Σάξη Ε 1 9ο Δημ. χολείο Καρδίτςασ. 1ξ ηεύςξπ Ιαμξράοιξπ 2012 Μ ένα Σάξη Ε 1 9ο Δημ. χολείο Καρδίτςασ H γάηα διαβάδει! 1ξ ηεύςξπ Ιαμξράοιξπ 2012 βιβλίο Διαμέμεηαι δωοεάμ πεηάυ! Περιοδικό φιλαναγνωςίασ Πεοιξδικό θιλαμαγμωζίαπ Τάξη Ε1 9ο Δημ. Σχολείο Καπδίηζαρ - Γεια

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑ ΠΡΩΣΕ ΒΟΗΘΕΙΕ 2 ο Γυμνάςιο Νάουςασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑ Σμήματα Γ1 και Γ3 ΠΡΩΣΕ ΒΟΗΘΕΙΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ Τπεύθυνη καθηγήτρια Βαταντζή Μαρία ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΑΟΤ ΚΕΦΟΤ ΔΡΑΕ ΣΑΟΤ ΚΕΨΟΤ - ΔΡΑΕ Για να δώςεισ πρώτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Ποιοσ εύναι ο οριςμόσ του ςυνόλου; Γιατύ μαθαύνουμε οριςμούσ; Αν ςκεφτεύ κανεύσ ότι τα μαθηματικϊ εύναι μια γλώςςα, όπωσ τα ελληνικϊ ό τα αγγλικϊ, και ο ςκοπόσ τησ εύναι να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι Σιμοκατάλογοσ : 25η Μαρτίου & Πάςχα 2015 Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι 7ημζρεσ από 615 Ampelokipon 53A, Perea, 57019 Thessaloniki, Greece Tel: +302392020680, Fax: +302392020736 Cell: +37259294343, +306941560001

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ (Δύο διανυκτερεύσεις)

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ (Δύο διανυκτερεύσεις) Tour code: 02014F ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ (Δύο διανυκτερεύσεις) Αρκαδία, ένας προορισμός που κάθε φυσιολάτρης και όχι μόνο πρέπει να εξερευνήσει. Εδώ, οι απίστευτες εναλλαγές και αντιθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Το όρος Πίνοβο είναι ένα σχετικά άγνωστο βουνό. Ο ορεινός του όγκος απλώνεται στα βορειοδυτικά του νομού Πέλλας, ανάμεσα στα όρη Βόρας (Καϊμακτσαλάν) και Τζένα.

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας Κεντρική Ευρώπη: Μιλούζ Γαλλία

Ταξιδεύοντας Κεντρική Ευρώπη: Μιλούζ Γαλλία Ταξιδεύοντας Κεντρική Ευρώπη: Μιλούζ Γαλλία Αυτή η πόλη της Ανατολικής Γαλλίας στα σύνορα με Ελβετία και Γερμανία έχει κάτι πολύ περίεργο το όνομά της! Ενώ γράφεται Μulhouse, προφέρεται Μιλούζ.. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ. (Τρεις διανυκτερεύσεις)

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ. (Τρεις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02025F ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ (Τρεις διανυκτερεύσεις) Το Πήλιο είναι κατάφυτο βουνό στο Νομό Μαγνησίας δίπλα στην πόλη του Βόλου, με ύψος 1.624 μέτρα. Κατά την Ελληνική μυθολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ΕΤΘΤΜΙΑ ΣΑΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΤ υνεργαζόμενη εκπαιδευτικόσ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ τμόμα ολοόμερο ςχολ.

Διαβάστε περισσότερα

4ήμερη εκδρομή στο Καταπράσινο Θέρετρο των Θεών. Κεντρική Ελλάδα. Σο Πήλιο, τα Μετέωρα και όλες οι ομορφιές της Θεσσαλικής Γης

4ήμερη εκδρομή στο Καταπράσινο Θέρετρο των Θεών. Κεντρική Ελλάδα. Σο Πήλιο, τα Μετέωρα και όλες οι ομορφιές της Θεσσαλικής Γης 4ήμερη εκδρομή στο Καταπράσινο Θέρετρο των Θεών Κεντρική Ελλάδα Σο Πήλιο, τα Μετέωρα και όλες οι ομορφιές της Θεσσαλικής Γης Αναχωρήσεις: 17/11 05/01 23/03 4 Ημέρες Μετέωρα: Σο πέτρινο δάσος Σα Μετέωρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ (Τρεις διανυκτερεύσεις)

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ (Τρεις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02118F ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ (Τρεις διανυκτερεύσεις) Μόνο δυο ώρες απέχει από τη Αθήνα κι όμως, το στολίδι του Παρνασσού, η γνωστή από τα χιονοδρομικά κέντρα και την κοσμοπολίτικη

Διαβάστε περισσότερα

Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου

Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Διαχείριςη και Αςφάλεια Δικτύων Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου Αρχιτεκτονικέσ δικτύωςησ: OSI & TCP/IP Επύπεδο Εφαρμόγόσ Επύπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κρεκούκιασ Στοιχεύα τησ υποκειμενικόσ και κλινικόσ αξιολόγηςησ Επεξόγηςη και αναζότηςη του τελικού αιςθόματοσ Αξιολόγηςη ενεργητικού και παθητικού εύρουσ τροχιϊσ Γωνιομϋτρηςη Από τη φόρμα υποκειμενικόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πωσ νηςτεύουμε;

Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Η λϋξη νηςτεύα εύναι ςύνθετη και προϋρχεται από το αρνητικό μόριο νη και το ρόμα εςθίω, που εύναι ϊλλοσ τρόποσ του έςθω και του έδω και που ςημαύνει τρώγω. Νόςτισ η πρώτη λϋξη

Διαβάστε περισσότερα

Επιμϋλεια: Ιωάννησ Τςιουράκησ Copyright: Ιωάννησ Τςιουράκησ, Θεςςαλονίκη 2011

Επιμϋλεια: Ιωάννησ Τςιουράκησ Copyright: Ιωάννησ Τςιουράκησ, Θεςςαλονίκη 2011 Ιωάννησ Τςιουράκησ Δρομολόγια τρένων Θεςςαλονίκη 2011 Δρομολόγια Τρένων Δρομολόγια Τρένων Επιμϋλεια: Ιωάννησ Τςιουράκησ Copyright: Ιωάννησ Τςιουράκησ, Θεςςαλονίκη 2011 ηλεκτρονικό διεύθυνςη: http://hxosplagiosmonos.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ

ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισµού στην περιοχή του ήµου Αµυνταίου αποτελεί βασική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Υπηρεσίες Διαμονής & Λοιπά ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑ (ATHENS CYPRIA) *** Διομείας 5, 10563 Αθήνα Τηλ. 210-3238034/8 Fax. 210-3248792

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα