MOUNTAIN EDITION GREECE GUEST HOUSES COLLECTION

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MOUNTAIN EDITION GREECE GUEST HOUSES COLLECTION"

Transcript

1 MOUNTAIN EDITION GUEST HOUSES GREECE COLLECTION

2 ΠΡΕΒΕΤΣΕ ΣΗ ΠΑΡΑΔΟΗ tradition

3 Ξενώνεσ, Βest of the Best tradition Εύναι η πρϊςινη κϊρτα τησ ιθαγϋνειασ. Σο country festival, ςτο οπούο επιςτρϋφουμε κϊθε φορϊ που νιώθουμε «πνιγμϋνοι» από τισ επιλογϋσ του trend setting. Εύναι τα νεοκλαςςικϊ αρχοντικϊ ό παραδοςιακϊ ςπύτια που προδύδουν το ϊρωμα του βοτϊνων του βουνού. Σο καταφύγιο ενόσ χειμωνιϊτικου αββατοκύριακου και όχι μόνον... Η ταυτότητα που ορύζει τουσ παραδοςιακούσ ξενώνεσ δεν εύναι το κιλύμι και τα λουκϊνικα που ςιγοψόνονται ςτο τζϊκι, αλλϊ η ύδια η διϊθεςη να επιςτρϋφουμε ςε ϋναν προ-βιομηχανικό χαρακτόρα ζωόσ. Η ιδιοκτότριϊ τουσ μπορεύ να ςασ φτιϊξει ςπιτικό μαρμελϊδα ό να ςασ μυόςει ςτισ μυςτικϋσ ςυνταγϋσ τησ κουζύνασ τησ. τουσ παραδοςιακούσ ξενώνεσ το λόγο δεν ϋχουν τα facilities, αλλϊ η πεπούθηςη που διαδϋχεται την επικοινωνύα. Με αυτό τη λογικό ςημαςύα δεν ϋχει το savoir faire, αλλϊ το savoir vivre. Σϋλοσ, ςημαςύα ϋχει το ύδιο το background που φαύνεται να διαχϋεται ςτο δώμα, ςτην παλιϊ ςϊλα με τα παραδοςιακϊ ϋπιπλα και το χωριϊτικο φωτιςτικό ό ακόμα και ςτο χώρο τησ αυλόσ με τισ αζαλϋεσ. Αυτό που ςε προτρϋπει να «πειρϊξεισ» για λύγο τισ τϊςεισ, γιατύ απλώσ γνωρύζεισ πωσ θα ξαναγυρύςεισ ς αυτϋσ, κι αυτϋσ με τη ςειρϊ τουσ ς εςϋνα. Οι επιλογέσ μασ: Πέντε ατέρια. Δεν είναι πάντα αρκετά

4 Ζαγοροχώρια tradition Νιϊκεισ ςαν να είςαι ςτθν Aix-En- Provence και όμωσ βρίςκεςαι ςτο ψθλότερο ςθμείο των Ανω Πεδινϊν ςτα Ζαγοροχώρια. Εδϊ, θ γαλλικι φινζτςα ςυναντά το «μποζμ» a la grecque. Αν τα Ζαγόρια ςασ βϊζουν ςε πειραςμό να πϊρετε ϋνα τερϊςτιο τζύπ, προςϋξτε: εκτόσ του ότι θα θορυβόςετε τον ωραύο ςκύλο, ο οπούοσ ρεμβϊζει εκεύ ακριβώσ, δεν υπϊρχει απεριόριςτοσ χώροσ για να παρκϊρετε εδώ. Με λύγα λόγια, αφόςτε πύςω τον αραχοβύτικο εξιμπιςιονιςμό και μπεύτε ςε ηπειρώτικο mood!

5 Rafting outdoor Ζαγοροχώρια Πεζοπορία Κατεβαίνοντασ τουσ ποταμοφσ τθσ Ηπείρου με μια φουςκωτι βάρκα, προςφζρεται ζνασ εναλλακτικόσ τρόποσ για επαφι με τθν φφςθ που ςυνδυάηει τθν περιπζτεια με τθ ςωματικι δραςτθριότθτα. Σε κάκε ποταμό τθσ Ηπείρου το τοπίο κα ςασ γοθτεφςει. Τα μάτια ςασ δεν κα μποροφν να αφιςουν τθ κζα. Παραμυκζνια τοπία χαρακτθρίηουν τουσ δαςϊδεισ λόφουσ που απλϊνονται ςτον ορίηοντα. Συνδυάηοντασ τα άςπρα χαλίκια με τα πράςινα δάςθ και τα μπλε ιρεμα φδατα, κατευναςτικά ςτο μάτι κακϊσ κωπθλατείτε, ςασ κάνουν να αιςκάνεςτε μζροσ των δθμιουργιϊν γφρω ςασ. Τα βουνά τθσ περιοχισ είναι ιδανικά για πεηοπορία που ςυνδυάηει το εφκολο περπάτθμα με τθ δυνατότθτα τθσ πρόςβαςθσ ςε ςθμεία ςπάνιασ ομορφιάσ. Οι διαδρομζσ είναι εξαιρετικά όμορφεσ και είναι μεγάλου ιςτορικοφ και φολκλορικοφ ενδιαφζροντοσ. Υπάρχουν πολλζσ διαδρομζσ πεηοπορίασ για να επιλζξετε, ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ και τισ προτιμιςεισ ςασ. Υπάρχουν διαδρομζσ που περιλαμβάνουν ςφντομουσ περιπάτουσ και δεν απαιτοφν ειδικζσ ικανότθτεσ και αναβάςεισ (πχ τοποκεςία Γκαμιλα) κατάλλθλεσ για ανκρϊπουσ που ζχουν προθγοφμενθ εμπειρία. Canoeing Οι ποταμοί τθσ Ηπείρου είναι μζςα ςτουσ ομορφότερουσ ςτθν Ευρϊπθ. Είναι επίςθσ οι κακαρότεροι δεδομζνου ότι δεν υπάρχει κανζνα εργοςτάςιο κατά μικοσ τθσ κοίτθσ τουσ. Εκτόσ από τθν ομορφιά προςφζρουν και πζραςμα για όλα τα επίπεδα δυςκολίασ. Υπάρχουν ποταμοί που είναι ςτενοί, ευρείσ και απότομοι, μερικοί με διεςπαρμζνουσ βράχουσ και μερικοί χωρίσ. Ιππασία Ακολουκϊντασ επιλεγμζνεσ διαδρομζσ ςτουσ ιρεμουσ δρόμουσ και τα πράςινα μονοπάτια ςτο δάςοσ ι δίπλα ςτον ποταμό. Μια δραςτθριότθτα που προςφζρεται από διάφορεσ επιχειριςεισ τθσ περιοχισ και δεν χρειάηεται προθγοφμενθ εμπειρία. Αφοφ το αποφαςίςετε τα υπόλοιπα αναλαμβάνει ο πεπειραμζνοσ εκπαιδευτισ. Γαστρονομία Ανακαλφψτε τισ καυμάςιεσ ςυνταγζσ τθσ Ηπείρου είτε ςτα ξενοδοχεία μασ είτε ςτα τοπικά εςτιατόρια. Η Θπειροσ είναι αρκετά πλοφςια ςε γαςτρονομικζσ απολαφςεισ, αν και χαρακτθρίηεται από ζνα εξαιρετικά πετρϊδεσ περιβάλλον. Οι πίτεσ είναι ζνα χαρακτθριςτικό τθσ Ηπείρου, με μια μεγάλθ ποικιλία πιτϊν κυρίωσ φτιαγμζνων από ηφμθ με πάρα πολφ λεπτό φφλλο. Μπορείτε να απολαφςετε τισ πίτεσ με άγρια χόρτα που μαηεφονται μεταξφ των βράχων, τισ πίτεσ με τυριά και πολλζσ άλλεσ ποικιλίεσ. Μποροφμε επίςθσ να δοκιμάςουμε και να απολαφςουμε τισ γλυκζσ πίτεσ, το γαλακτομποφρεκο, τον μπακλαβά και τθν μπουγάτςα (μια πίτα τυριϊν κρζμασ). Μια άλλθ λιχουδιά είναι ζνα πιάτο κρζατοσ που μαγειρεφεται ςε ζνα δοχείο αργίλου αποκαλοφμενο "γάςτρα". Ποδήλατο Βουνού Δοκιμάςτε τουσ γφρουσ με τα ποδιλατα βουνοφ μζςω των δαςϊν, των λαςπερϊν διαδρομϊν και των χωριϊν. Οι διαδρομζσ μποροφν να ποικίλουν όχι μόνο ςτθ δυςκολία αλλά και ςτθ διάρκεια επίςθσ. Ο κακζνασ μπορεί να κάνει ποδιλατο ςτο βουνό αν μπορεί να οδθγιςει. Δεν απαιτεί ειδικζσ ικανότθτεσ ι εμπειρία. Μπορείτε να κάνετε ποδιλατο βουνοφ όλο το χρόνο εφ' όςον ο καιρόσ είναι καλόσ. Πανηγύρια Υπάρχει ζνασ ιδιαίτεροσ ιδιωματιςμόσ μουςικισ που εκφράηει ολόκλθρθ τθν περιοχι αλλά και αλλάηει από μια τοποκεςία ςτθν άλλθ ι ακόμα και από το ζνα χωριό ςε άλλο. Αυτά τα τραγοφδια και οι χοροί γίνονται ηωντανοί κατά τθ διάρκεια των εορταςμϊν που κάκε χωριά οργανϊνει. Κυρίωσ κατά τθ διάρκεια των κερινϊν μθνϊν, οι γιορτζσ οργανϊνονται και αφιερϊνονται ςτουσ Αγίουσ που προςτατεφουν το κάκε χωριό. Αρχιτεκτονική Κατά τθν διάρκεια τθσ παραμονισ ςασ, δείτε τθν αρχιτεκτονικι τθσ περιοχισ. Τα Ζαγοροχϊρια είναι γνωςτά για τα παραδοςιακά χωριά του με τα πζτρινα κτιρια τουσ, με ςτζγεσ από πλάκα και τα μονοπάτια, όλα καταςκευαςμζνα με πζτρα. Στθν πρϊτθ ματιά, οι απλζσ, αυςτθρζσ δομζσ φαίνονται όμοιεσ εκτόσ από τισ διαφορζσ ςτο μζγεκοσ. Η ομοιότθτα παφει να ιςχφει, ςτο εςωτερικό ενόσ ςπιτιοφ. Είναι ςυχνά εξαίςια διακοςμθμζνα με νωπογραφίεσ, χρωματιςμζνα ντουλάπια και ξυλόγλυπτα ταβάνια.

6 Το Σπίτι του Ορέστη ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ Σο πίτι του Ορέςτη εύναι ϋνα από τα πιο παλαιϊ αρχοντικϊ του χωριού Άνω Πεδινϊ. Πόρε το όνομϊ του από τον τελευταύο του ιδιοκτότη. Αποτελεύται από ϋνα ςυγκρότημα από δύο λιθόκτιςτα διόροφα κτύρια που χτύςτηκαν πριν 150 χρόνια. Σο παλιό αρχοντικό αποκαταςτϊθηκε και μετατρϊπηκε ςε τουριςτικό κατϊλυμα τα πρώτα χρόνια τησ δεκαετύασ του '80. Σο πύτι του Ορϋςτη εύναι από τουσ πιο παλιούσ ξενώνεσ που λειτούργηςαν ςτην περιοχό. Βαςικό πρόθεςη κατϊ την αποκατϊςταςη του όταν να κρατηθεύ κατϊ το δυνατό ο αρχικόσ χαρακτόρασ του κτιρύου ώςτε ο επιςκϋπτησ να ϋχει την αύςθηςη ότι φιλοξενεύται ςε ςπύτι. Σα δύο κτύρια που βρύςκονται το ϋνα απϋναντι από το ϊλλο, κλεύνουν ανϊμεςϊ τουσ μια μικρό λιθόςτρωτη αυλό, η οπούα χωρύζεται ςε δύο επύπεδα, δημιουργώντασ όμορφα παρτϋρια με λουλούδια. Ο ξενώνασ πιςτόσ ςτη Ζαγορύςια παρϊδοςη, αποτελεύται από 7 δωμϊτια λιτϊ διακοςμημϋνα με τζϊκι και χτιςτϊ ξύλινα κρεβϊτια (μπϊςια). το ιςόγειο του ενόσ κτιρύου λειτουργεύ εςτιατόριο - αναψυκτόριο όπου ο επιςκϋπτησ μπορεύ να απολαύςει πρωινό με ςπιτικϋσ μαρμελϊδεσ, καθώσ και γεύςεισ από την τοπικό κουζύνα. το ςπύτι του Ορϋςτη θα βρεύτε ϋντυπα με προτϊςεισ που ϋχουμε ετοιμϊςει για να αξιοποιόςετε όςο το δυνατόν καλύτερα το χρόνο ςασ.

7 info Το Σπίτι του Ορέστη ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ: ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ, ΖΑΓΟΡΟΦΩΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ : ΑΚΟΙΚΣΑ ΟΛΟ ΣΟΝ ΦΡΟΝΟ ΔΩΜΑΣΙΑ 7 (3 δύκλινα, 3 τρύκλινα και 1 τετρϊκλινο δύο υπνοδωματύων) Όλα τα δωμϊτια διαθϋτουν θϋρμανςη, τζϊκι (εκτόσ από τα 2 δύκλινα), μπϊνιο (με ντουσ) και θϋα ςτο χωριό. Θέρμανςη Σζάκι Μπάνιο (ντουσ) Θέα ςε χωριό ΑΠΟΣΑΕΙ : ΑΓΟΡΑ :6 ΦΛΜ. ΦΩΡΙΟ :200 M. - RAFTING Ή CANOE-KAYAK :5 ΦΛΜ. - ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΏΡΟ : 35 ΦΛΜ. - ΜΟΤΕΙΟ : 35 ΦΛΜ. ΠΗΛΑΙΟ : 35 ΦΛΜ. - ΑΘΗΝΑ :500 ΦΛΜ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : 400 ΦΛΜ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ : 40 ΦΛΜ. ΛΙΜΆΝΙ : 100 ΦΛΜ. - ΥΑΡΑΓΓΙ :5 ΦΛΜ. ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ : 5 ΦΛΜ. - ΠΛΗΙΕΣΕΡΗ ΠΟΛΗ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ 35 ΦΛΜ. ΦΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ : Δεκτϋσ πιςτωτικϋσ κϊρτεσ Visa, MasterCard, Δημόςιοσ χώροσ ςτϊθμευςησ, υνιςτϊται μεταφορικό μϋςο, Ξύλα για το τζϊκι δωρεϊν, Ομιλούμενεσ Γλώςςεσ: Ελληνικϊ, Αγγλικϊ TOΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ : Δεύτε μϋςα ςτον οικιςμό τη Λαμπρύδειο ςχολό, τη βυζαντινό Μονό Ευαγγελύςτριασ, πολλϊ αρχοντικϊ και θαυμϊςια δημόςια κτόρια όπωσ το ςχολεύο. Σο χωριό ϋχει εύκολη πρόςβαςη ςε ςημαντικϊ αξιοθϋατα όπωσ το Πϊπιγκο, η Δρακολύμνη, ο Ελαφότοποσ και το φαρϊγγι του Βύκου. Αποτελεύ ορμητόριο για πεζοπορύα και ορειβαςύα ςτα γύρω βουνϊ και δραςτηριότητεσ ςτα ποτϊμια. Μην παραλεύψετε να δοκιμϊςετε τισ ντόπιεσ ςπεςιαλιτϋ ςτη μικρό ταβϋρνα ςτην εύςοδο του χωριού.

8 Το Πορφυρόν ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ Σο ξενοδοχεύο Πορφυρόν που πόρε το όνομϊ του από το πορφυρό χρώμα, ςτϋκει ςαν φϊροσ μεταξύ των παραδοςιακϊ χτιςμϋνων γκρύ, πϋτρινων ςπιτιών, του γραφικού χωριού Άνω Πεδινϊ. Σα Άνω πεδινϊ εύναι ϋνα από τα 46 ακόμη κατοικημϋνα χωριϊ του Ζαγορύου ςτην Ήπειρο και βρύςκεται ςτη βορειοδυτικό περιοχό τησ Ελλϊδοσ, 35 χιλιόμετρα βορεύωσ τησ πόλησ των Ιωαννύνων.Σο ξενοδοχεύο χτύςτηκε το 1850 και χρηςιμοποιόθηκε μϋχρι το 1960 ωσ οικεύα ιατρού και αργότερα χρηςιμοποιόθηκε ωσ ςχολεύο θηλϋων. Διαθϋτει οκτώ ευρύχωρα και καλαύςθητα επιπλωμϋνα δωμϊτια. Σο κϊθε δωμϊτιο ϋχει πϊρει το όνομϊ του από μύα διϊςημη βουνοκορφό τησ Ελλϊδοσ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ αναπαλαύωςησ του κτιρύου, ο παραδοςιακόσ χαρακτόρασ του διατηρόθηκε ςτο μϋγιςτο δυνατό. Ξυλόγλυπτεσ οροφϋσ 150 ετών still διακοςμούν την εύςοδο καθώσ και τον επϊνω όροφο. Όλα τα δωμϊτια διαθϋτουν ντουζιϋρα και τουαλϋτα (2 δωμϊτια διαθϋτουν τζακούζι) και τα περιςςότερα δωμϊτια διαθϋτουν τζϊκι. Οι ιδιοκτότεσ, Γιϊννησ και Ρύτα Κυρλιγκύτςη, ακολουθούν πιςτϊ την ελληνικό παρϊδοςη και καλωςορύζουν θερμϊ τουσ φιλοξενούμενούσ τουσ, κϊνοντϊσ τουσ να νοιώθουν ςαν το ςπύτι τουσ. το εςτιατόριο του ξενοδοχεύου, οι ιδιοκτότεσ ετοιμϊζουν φρϋςκα τοπικϊ πιϊτα καθημερινϊ (ςυμπεριλαμβϊνοντασ εδϋςματα για χορτοφϊγουσ) με ςυςτατικϊ από τον κόπο τουσ ό την περιβϊλλουςα ύπαιθρο. Σο μεγαλύτερο μϋροσ τησ ποςότητασ του ψωμιού που καταναλύςκεται εύναι ςπιτικό και μύα από τισ αγαπημϋνεσ εναςχολόςεισ τησ Ρύτασ εύναι η παραςκευό μαρμελϊδων και λικϋρ. Θα τα βρεύτε ςε πολλϋσ γεύςεισ όπωσ καρπόσ ςαμπούκου και μανιτϊρι chanterelle. Επύςησ, ο Γιϊννησ φτιϊχνει δικό ςου κόκκινο κραςύ και τςύπουρο (ρακύ). Μπορεύτε να δοκιμϊςετε τισ υπϋροχεσ ςπιτικϋσ μαρμελϊδεσ μαζύ με το πλούςιο πρωώνό γεύμα.

9 info Το Πορφυρόν ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ: ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ, ΖΑΓΟΡΟΦΩΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ : ΑΚΟΙΚΣΑ ΟΛΟ ΣΟΝ ΦΡΟΝΟ ΓΕΝΙΚΑ : Φώροσ ςτϊθμευςησ, Επιτρϋπονται τα κατοικύδια, Μπαρ, Κόποσ, Δωμϊτια για μη καπνύζοντεσ, Οικογενειακϊ δωμϊτια, Δωρεϊν χώροσ ςτϊθμευςησ, Θϋρμανςη, Φώροσ φύλαξησ αποςκευών, Απαγορεύεται το κϊπνιςμα ςε όλουσ τουσ χώρουσ, Κλιματιςμόσ, Φώροσ ςτϊθμευςησ ςτισ εγκαταςτϊςεισ ΤΠΗΡΕΙΕ Υπηρεςίεσ Πρωινό ςτο δωμάτιο, Internet, Οργάνωςθ εκδρομϊν, Φαξ/Φωτοτυπικό, WiFi, Συμπεριλαμβάνεται δωρεάν Wi-Fi ΔΩΜΑΣΙΑ 8 (4 ςτο ιςόγειο & 4 ςτον 1 ο όροφο) - ΣΤΜΥΗ, ΓΚΑΜΗΛΑ, ΜΙΣΙΚΕΛΙ, ΠΙΝΔΟ, ΜΟΛΙΚΑ, ΣΟΤΡΟ, ΑΣΡΑΚΑ, ΣΡΑΠΕΖΙΣΑ Θέρμανςη Σζάκι Μπάνιο (ντουσ) Θέα ςε χωριό ΑΠΟΣΑΕΙ : ΑΓΟΡΑ :6 ΦΛM. ΦΩΡΙΟ :200 M. - RAFTING Ή CANOE-KAYAK :5 ΦΛΜ. - ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΩΡΟ : 35 ΦΛΜ. - ΜΟΤΕΙΟ : 35 ΦΛΜ. ΠΗΛΑΙΟ : 35 ΦΛΜ. - ΑΘΗΝΑ :500 ΦΛΜ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : 400 ΦΛΜ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ : 40 ΦΛΜ. ΛΙΜΑΝΙ : 100 ΦΛΜ. - ΥΑΡΑΓΓΙ :5 ΦΛΜ. ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ : 5 ΦΛΜ. - ΠΛΗΙΕΣΕΡΗ ΠΟΛΗ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ 35 ΦΛΜ. ΦΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ : Δεκτϋσ πιςτωτικϋσ κϊρτεσ Visa, MasterCard, Δημόςιοσ χώροσ ςτϊθμευςησ, υνιςτϊται μεταφορικό μϋςο, Ξύλα για το τζϊκι δωρεϊν, Ομιλούμενεσ Γλώςςεσ: Ελληνικϊ, Αγγλικϊ TOΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ : Δεύτε μϋςα ςτον οικιςμό τη Λαμπρύδειο ςχολό, τη βυζαντινό Μονό Ευαγγελύςτριασ, πολλϊ αρχοντικϊ και θαυμϊςια δημόςια κτόρια όπωσ το ςχολεύο. Σο χωριό ϋχει εύκολη πρόςβαςη ςε ςημαντικϊ αξιοθϋατα όπωσ το Πϊπιγκο, η Δρακολύμνη, ο Ελαφότοποσ και το φαρϊγγι του Βύκου. Αποτελεύ ορμητόριο για πεζοπορύα και ορειβαςύα ςτα γύρω βουνϊ και δραςτηριότητεσ ςτα ποτϊμια. Μην παραλεύψετε να δοκιμϊςετε τισ ντόπιεσ ςπεςιαλιτϋ ςτη μικρό ταβϋρνα ςτην εύςοδο του χωριού.

10 Αμελικόν ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ Σο Ameliko βρύςκεται ςτα Άνω Πεδινϊ, ϋνα όςυχο χωριό ςτην περιοχό των Ζαγοροχωρύων, ςε υψόμετρο 960μ. Πιςτοί ςτθν παράδοςθ του Ζαγορίου που μασ εμπνζει και μασ ςυνοδεφει ςτθν κακθμερινι μασ ηωι,δθμιουργιςαμε το ξενοδοχείο Αμελικό, όπου το ξφλο και η πζτρα κυριαρχοφν. Δεκατζςςερα δωμάτια φιλόξενα και άνετα με λιτι διακόςμθςθ, κεντθμζνεσ ςτο χζρι με παραδοςιακά μοτίβα κουρτίνεσ, ξφλινα χειροποίθτα ζπιπλα, αναπαυτικά κρεβάτια, όμορφα χρωματιςμζνα ξφλινα ταβάνια, τηάκια διακοςμθμζνα, ςασ περιμζνουν να ςασ φιλοξενιςουν τισ πιο όμορφεσ ςτιγμζσ ςασ και τισ τζςςερεσ εποχζσ του χρόνου. Σα δωμϊτια προςφϋρουν όμορφη θϋα ςτα βουνϊ και ςτο χωριό και μοιρϊζονται ςε 3 ςπύτια. Σο 1 κτύριο εύναι ϋνα αναπαλαιωμϋνο αρχοντικό. Σα ϊλλα 2 ςπύτια εύναι κτιςμϋνα ςύμφωνα με το παραδοςιακό τρόπο τησ περιοχόσ, την πϋτρα και το ξύλο.σα δωμϊτια εύναι απλϊ διακοςμημϋνα με λεπτομϋρειεσ από την περιοχό. Μερικϊ δωμϊτια διαθϋτουν τζϊκι. Σο ξενοδοχεύο βρύςκεται ςε κοντινό απόςταςη με τα πόδια από τα γραφικϊ χωριϊ και το φαρϊγγι του Βύκου. Δωμάτια: 14

11 info Αμελικόν ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ: ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ (Πϊνω ουδενϊ), ΖΑΓΟΡΟΦΩΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ : ΑΚΟΙΚΣΑ ΟΛΟ ΣΟΝ ΦΡΟΝΟ ΓΕΝΙΚΑ : Φώροσ ςτϊθμευςησ, Επιτρϋπονται τα κατοικύδια, Μπαρ, Κόποσ, Δωμϊτια για μη καπνύζοντεσ, Οικογενειακϊ δωμϊτια, Δωρεϊν χώροσ ςτϊθμευςησ, Θϋρμανςη, Φώροσ φύλαξησ αποςκευών, Απαγορεύεται το κϊπνιςμα ςε όλουσ τουσ χώρουσ, Κλιματιςμόσ, Φώροσ ςτϊθμευςησ ςτισ εγκαταςτϊςεισ. ΤΠΗΡΕΙΕ : Πρωινό ςτο δωμϊτιο, Internet, Οργϊνωςη εκδρομών, Υαξ/Υωτοτυπικό, WiFi, υμπεριλαμβϊνεται δωρεϊν Wi-Fi ΔΩΜΑΣΙΑ 14 (1 ςουύτα,1 μονόκλινο, 8 δύκλινα,4 τρύκλινα Θέρμανςη Σζάκι Μπάνιο (ντουσ) Θέα ςε χωριό ΑΠΟΣΑΕΙ : ΑΓΟΡΑ :6 ΦΛM. ΦΩΡΙΟ :200 M. - RAFTING Ή CANOE-KAYAK :5 ΦΛM. - ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΩΡΟ : 35 ΦΛM. - ΜΟΤΕΙΟ : 35 ΦΛM. ΠΗΛΑΙΟ : 35 ΦΛM. - ΑΘΗΝΑ :500 ΦΛM. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : 400 ΦΛM. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ : 40 ΦΛM. ΛΙΜΑΝΙ : 100 ΦΛM. - ΥΑΡΑΓΓΙ :5 ΦΛM. ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ : 5 ΦΛM. - ΠΛΗΙΕΣΕΡΗ ΠΟΛΗ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ 35 ΦΛΜ. ΦΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ : Δεκτϋσ πιςτωτικϋσ κϊρτεσ Visa, MasterCard, Δημόςιοσ χώροσ ςτϊθμευςησ, υνιςτϊται μεταφορικό μϋςο, Ξύλα για το τζϊκι δωρεϊν, Ομιλούμενεσ Γλώςςεσ: Ελληνικϊ, Αγγλικϊ TOΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ : Δεύτε μϋςα ςτον οικιςμό τη Λαμπρύδειο ςχολό, τη βυζαντινό Μονό Ευαγγελύςτριασ, πολλϊ αρχοντικϊ και θαυμϊςια δημόςια κτόρια όπωσ το ςχολεύο. Σο χωριό ϋχει εύκολη πρόςβαςη ςε ςημαντικϊ αξιοθϋατα όπωσ το Πϊπιγκο, η Δρακολύμνη, ο Ελαφότοποσ και το φαρϊγγι του Βύκου. Αποτελεύ ορμητόριο για πεζοπορύα και ορειβαςύα ςτα γύρω βουνϊ και δραςτηριότητεσ ςτα ποτϊμια. Μην παραλεύψετε να δοκιμϊςετε τισ ντόπιεσ ςπεςιαλιτϋ ςτη μικρό ταβϋρνα ςτην εύςοδο του χωριού.

12 Ορεινό Αρκαδύα tradition Στθν καρδιά του Μοριά, κρυμμζνα ανάμεςα ςτισ βουνοπλαγιζσ, ςτα ζλατα, τα πλατάνια και τισ καςτανιζσ, βρίςκονται τα χωριά τθσ ορεινισ Αρκαδίασ, μοναδικά, ιςτορικά και αγζρωχα μζςα ςτον χρόνο. Ατελείωτα δάςθ, παραδοςιακοί οικιςμοί αλλά κι ζνα κομμάτι ςτεριάσ που βρζχεται από τθν κάλαςςα (!!) ςυνκζτουν το ςκθνικό τθσ πανζμορφθσ αυτισ περιοχισ τθσ Ελλάδασ. Το Τολζδο τθσ Πελοποννιςου... Olé!

13 Ορεινό Αρκαδύα outdoor Σκί στο Χιονοδρομικό του Μαίναλου Ωσ ορεινόσ προοριςμόσ ο νομόσ Αρκαδύασ προςφϋρει περιπετειώδη διαςκϋδαςη ςτισ γύρω περιοχϋσ του και για τουσ λϊτρεισ των extreme sports. Μόλισ 30 χιλιόμετρα από την Σρύπολη βρύςκεται το ςύγχρονο χιονοδρομικό κϋντρο Μαινϊλου με υψόμετρο 1.550μ-1.770μ.και ςυνολικϊ 8 πύςτεσ και 2 baby lifts. Εύναι ϋνα ιδανικό χιονοδρομικό για όςουσ θϋλουν να κϊνουν πρώτη φορϊ ςκι διαθϋτοντασ ταυτόχρονα και μερικϋσ δύςκολεσ πύςτεσ με απϊτητο χιόνι για τουσ πιο απαιτητικούσ ςκιϋρ. Διαθϋτει επύςησ ειδικϊ διαμορφωμϋνεσ πύςτεσ για snowmobiles και snowtubes αλλϊ και ϋνα snowbar το «Snowhawk Chalet» το οπούο βρύςκεται ςε υψόμετρο μϋτρα για να απολαμβϊνουν οι επιςκϋπτεσ την πανοραμικό θϋα του βουνού. Rafting Κατεβαύνοντασ ποτϊμια τησ Ορεινόσ Αρκαδύασ με μια φουςκωτό βϊρκα, προςφϋρεται ϋνασ εναλλακτικόσ τρόποσ για επαφό με την φύςη που ςυνδυϊζει την περιπϋτεια με τη ςωματικό δραςτηριότητα. ε κϊθε ποταμό τησ Ορεινόσ Αρκαδύασ το τοπύο θα ςασ γοητεύςει. Σα μϊτια ςασ δεν θα μπορούν να αφόςουν τη θϋα. Παραμυθϋνια τοπύα χαρακτηρύζουν τουσ δαςώδεισ λόφουσ που απλώνονται ςτον ορύζοντα. Μια επιλογό για rafting εύναι από τη γϋφυρα του Ατςύχολου ςτον μυθικό ποταμό Λούςιο και από εκεύ ςτον Αλφειό. Για τουσ πιό ϋμπειρουσ ο Ερύμανθοσ εύναι ϋνα πανϋμορφο με μεγϊλη ςυχνότητα περαςμϊτων 3ου- 4ου βαθμού δυςκολύασ. River Trekking To River Trekking ςτη Ορεινό Αρκαδύα εύναι μοναδικό. Επιλϋξτε ανϊμεςα ςτο Υαρϊγγι του Ερυμϊνθιου Κϊπρου, ϋνα από τα πιο όμορφα μϋρη ςτην Πελοπόννηςο, όπου λύγοι ϋχουν δει. Θα ϋχετε την ευκαιρύα να ανακαλύψουμε ϋνα εναλλαςςόμενο τοπύο, καθώσ ο ποταμόσ περνϊ μϋςα από το περύφημο δϊςοσ από βελανιδιϋσ τησ Υολόησ, ςτενεύει και εξαφανύζεται ςε ςπηλιϋσ και ςτη ςυνϋχεια ανούγει πϊλι ςτο φυςικό περιβϊλλον. Και τη Νϋδα, ςτα ςύνορα Ηλεύασ και Μεςςηνύασ κρύβεται ο παρϊδειςοσ τησ Νϋδασ, ο μοναδικόσ ποταμόσ ςτην Ελλϊδα με γυναικεύο όνομα. Η διϊςχιςη εξελύςςεται ςτο ομορφότερο τμόμα του κατϊφυτου φαραγγιού, περνώντασ μϋςα από φυςικϋσ πιςύνεσ, ςτενϊ τοιχώματα, υπόγειεσ ςπηλιϋσ και εντυπωςιακούσ καταρρϊκτεσ. Πεζοπορία Η κοιλϊδα του Λούςιου εύναι ϋνα από τα πιο όμορφα ςημεύα τησ Πελοποννόςου με εντυπωςιακό φυςικό ομορφιϊ και ιςτορικό παρελθόν. τισ δύο πλευρϋσ τησ κοιλϊδασ βρύςκονται 3 από τα πιο ςημαντικϊ μοναςτόρια τησ περιοχόσ: η μονό Αιμυαλών, η μονό Υιλοςόφου και η μονό Προδρόμου. τη διαδρομό μασ θα περϊςουμε από τισ δύο αυτϋσ μονϋσ, του Υιλοςόφου και του Προδρόμου. Μύα μικρό παρϊκαμψη (10' από το κύριο μονοπϊτι), μπορεύ να μασ φϋρει ςτο Κρυφό χολειό τησ περιοχόσ. Ξεκινϊμε από το πϋτρινο γεφύρι κϊτω από την Παλαιόχωρα και ςυνεχύζουμε μϋςω του δαςικού δρόμου, για μύα ώρα περύπου, μϋχρι τη Μονό Υιλοςόφου. Ένα κατηφορικό μονοπϊτι θα μασ πϊει μϋχρι την κούτη του ποταμού και από εκεύ θα ανηφορύςουμε μϋχρι τη Μονό Προδρόμου. Ποδήλατο Βουνού Ενασ ϊλλοσ τρόποσ για να θαυμϊςει κανεύσ τα όμορφα χωριϊ και τοπύα τησ Αρκαδύασ εύναι η ποδηλαςύα. Οι όρεμοι επαρχιακού δρόμοι μϋςα από τα δϊςη και τα φαρϊγγια αποτελούν μια θαυμϊςια διαδρομό για τουσ ποδηλϊτεσ. Σισ ιδανικότερεσ διαδρομϋσ τισ παρϋχει το δυτικό Μαύναλο. Γαστρονομία Κϊθε χωριό και κϊθε πόλη τησ Αρκαδύασ ϋχει τη δικό του γαςτρονομικό παρϊδοςη. Η βϊςη εύναι κοινό, τα αναλλούωτα αρκαδικϊ προώόντα. Με τϋτοια μοναδικϊ υλικϊ εννοεύται ότι η αρκαδικό κουζύνα ϋχει φτϊςει ςε μεγϊλα ύψη. Εύναι απλό ςτη βϊςη τησ, με μια ςτϋρεη παρϊδοςη. Σο ψωμύ τησ Αρκαδύασ εύναι ξεχωριςτό περύπτωςη. Λόγω του πολύ καλού νερού γύνονται πολύ εύγευςτα. Παραδοςιακού φούρνοι λειτουργούν ακόμα ςε πολλϊ χωριϊ αλλϊ και ςτην ύδια την Σρύπολη.Σο κραςύ τησ Μαντινεύασ, ξακουςτό από την αρχαιότητα μϋχρι τισ μϋρεσ μασ, εύναι μαζύ με τα ϊλλα κραςιϊ τησ Αρκαδύασ το ϊριςτο ςυνοδευτικό τησ ευωχύασ των γεύςεων.σραχανϊσ, μυρωδικό παςτό, πηχτό για τισ κρύεσ νύχτεσ του χειμώνα εύναι γεύςεισ γεμϊτεσ νοςταλγύα που μπορεύ ο καθϋνασ να βρει ςτην Αρκαδύα. Σα δε γλυκϊ εύναι μια ξεχωριςτό ιςτορύα. Οι πολλού καρπού, κϊςτανα, μόλα, καρύδια, κυδώνια, κερϊςια, αχλϊδια, ςυνταιριϊζονται με τϋχνη για να ολοκληρωθεύ η απόλαυςη του γεύματοσ. Σα γλυκϊ του κουταλιού εύναι ξακουςτϊ για τα αρώματϊ τουσ, μιασ και το ορεινό κλύμα δύνει πολύ αρωματικϊ φρούτα.

14 Ξενώνας Παπανικόλα ΠΙΑΝΑ, ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ Ο ξενώνασ Παπανικόλα βρύςκεται ςτην πλαγιϊ του όρουσ Μαύναλο. Προςφϋρει ρουςτύκ δωμϊτια, παραδοςιακό πρωινό και ξύλινη βερϊντα με εκπληκτικό θϋα ςτην οροςειρϊ. Σα δωμϊτια ςυνδυϊζουν την παραδοςιακό αρχιτεκτονικό και την κομψό ρουςτύκ γοητεύα με τισ ςύγχρονεσ ανϋςεισ. Κϊθε δωμϊτιο διαθϋτει ιδιωτικό μπϊνιο, ατομικό θϋρμανςη, κλιματιςμό, τηλεόραςη, ψυγεύο, θυρύδα αςφαλεύασ και μύνι hi-fi. Διατύθενται δωμϊτια για ϊτομα με προβλόματα κινητικότητασ κατόπιν αιτόματοσ. Ο ξενώνασ Παπανικόλα ςερβύρει ςπιτικό πρωινό με τοπικϊ προώόντα και λιχουδιϋσ, όπωσ χωριϊτικα αυγϊ, ςπιτικϋσ μαρμελϊδεσ και τοπικό μϋλι. Από την ξύλινη βερϊντα του ξενοδοχεύου, οι επιςκϋπτεσ μπορούν να απολαύςουν τη θϋα ςτην οροςειρϊ του Μαινϊλου και ςτην πεδιϊδα του Υαλϊνθου ωσ ςτα βουνϊ του Πϊρνωνα και του Σαΰγετου. Η τοποθεςύα του ξενώνα ςτο χωριό Πιϊνα επιτρϋπει την πρόςβαςη ςε κοντινϊ αξιοθϋατα. Αξύζει να επιςκεφθεύ κανεύσ το ςπόλαιο του θεού Πϊνα και την παλιϊ θολόκτιςτη εκκληςύα τησ Παναγιϊσ Πολυκαμμϋνησ. Δωμάτια: 10

15 info Ξενώνας Παπανικόλα ΠΙΑΝΑ, ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ: ΠΙΑΝΑ, ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ : ΑΚΟΙΚΣΑ ΟΛΟ ΣΟΝ ΦΡΟΝΟ ΔΩΜΑΣΙΑ 10 (8 δωμάτια και 2 junior ςουίτεσ με τηάκι.) Όλα τα δωμϊτια διαθϋτουν θϋρμανςη, μπϊνιο (με ντουσ) και θϋα ςτο χωριό. ΑΠΟΣΑΕΙ : ΑΓΟΡΆ :1 ΦΛΜ. ΦΩΡΙΟ :200 M. - RAFTING Ή CANOE-KAYAK :5 ΦΛM. - ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΩΡΟ : 5 ΦΛM. - ΜΟΤΕΙΟ : 1 ΦΛΜ. ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΜΑΙΝΑΛΟΤ : 28 ΦΛΜ. - ΑΘΗΝΑ :160 ΦΛΜ. ΠΛΗΙΕΣΕΡΗ ΠΟΛΗ : ΣΡΙΠΟΛΗ 19 ΦΛΜ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ: 160 ΦΛΜ - ΥΑΡΑΓΓΙ :5 ΦΛΜ. ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΈ : 5 ΦΛΜ. - ΦΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ : Δεκτϋσ πιςτωτικϋσ κϊρτεσ Visa, MasterCard, Δημόςιοσ χώροσ ςτϊθμευςησ, υνιςτϊται μεταφορικό μϋςο, Ξύλα για το τζϊκι δωρεϊν, Ομιλούμενεσ Γλώςςεσ: Ελληνικϊ, Αγγλικϊ TOΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ : Δεύτε μϋςα ςτον οικιςμό το λαογραφικό μουςεύο περιηγηθεύτε ςτα ςοκϊκια και ςτισ ιςτορικϋσ εκκληςύεσ περπατόςτε ςτην εντυπωςιακό ςπηλιϊ του θεού Πϊνα, Κϊψια και ςτον ποταμό Ελιςςώνα κϊντε ποδηλαςύα με τα mountain bikes μασ Σο χωριό ϋχει εύκολη πρόςβαςη ςε ςημαντικϊ αξιοθϋατα όπωσ ανϊβαςη μϋςω ςηματοδοτημϋνων ορειβατικών μονοπατιών ςτισ κορυφϋσ του Μαινϊλου, trekking, rafting, kayak ςτο φαρϊγγι του ποταμού Λούςιου και ςτην λύμνη του Λϊδωνα καθώσ και ϊλλεσ δραςτηριότητεσ εξωτερικού χώρου, ςκύ ςτο χιονοδρομικό κϋντρο του Μαινϊλου(απόςταςη από τον ξενώνα 28 χλμ.), εκδρομϋσ ςτα ιςτορικϊ χωριϊ όπωσ το Λιμποβύςι, η Βυτύνα, η τεμνύτςα, η Δημητςϊνα, τα Λαγκϊδια και ϊλλα. Μην παραλεύψετε να δοκιμϊςετε τισ τοπικϋσ ςπεςιαλιτϋ ςτη μικρό ταβϋρνα του χωριού και να αγορϊςετε παραδοςιακϊ προώόντα από το τοπικό κατϊςτημα.

16 SYNODOS S.A. Θεςαλύασ 6 & Κουμουνδούρου Αλιμοσ Αθόνα Σηλ: //Υαξ :

MOUNTAIN EDITION GREECE GUEST HOUSES COLLECTION. Powered by

MOUNTAIN EDITION GREECE GUEST HOUSES COLLECTION. Powered by MOUNTAIN EDITION GREECE GUEST HOUSES COLLECTION ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ tradition Ξενώνες, Βest of the Best tradition Είναι η πράσινη κάρτα της ιθαγένειας. Το country festival, στο οποίο επιστρέφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ϊββατο 14 Φεβρουαρύου 2015 Πολύ νωρύσ το πρωύ ςυγκεντρωθόκαμε ςτο αεροδρόμιο και δεν μπορούςαμε να ςυγκρατόςουμε τον ενθουςιαςμό μασ που πηγαύναμε πρώτη φορϊ ςτο εξωτερικό όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ MOUNTAIN RESORT & RESTAURANT

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ MOUNTAIN RESORT & RESTAURANT ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ MOUNTAIN RESORT & RESTAURANT Το Monopatia Resort & Restaurant είναι στην ουσία μια γειτονιά στο κέντρο του χωριού. Μια γειτονιά που θυμίζει τα παλιά και ταυτόχρονα βιώνεται μέσα από την περηφάνια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Άνω Αρχάνες 70100, Τ.Θ. 6 Ηράκλειο Κρήτη, Ελλάδα

Άνω Αρχάνες 70100, Τ.Θ. 6 Ηράκλειο Κρήτη, Ελλάδα Περιγραφή 2012-2013 Άνω Αρχάνες 70100, Τ.Θ. 6 Ηράκλειο Κρήτη, Ελλάδα Κρατήσεις - Πληροφορίες TΗΛ: +30 2810 751818 ΚΙΝ: +30 6951804929, +30 6942289662 FAX: +30 2810 751689 E-MAIL: info@eliathos.gr Website:

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ ΟΜΑΔΑ : γιατί χρειάηεται; ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ Γενικϊ θϋματα τησ Τ.Α. Ειδικϊ θϋματα (δανεικϊ ωϊρια,απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 2 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 3 4 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Εύναι αξιοθρόνητη, η παρακμό των καλών εθύμων ςτισ χώρεσ που καυχώνται ότι εύναι πολιτιςμϋνεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα 25-28 Δεκεμβρίου 2014 1 η Ημέρα: Πέμπτη 25/12/14: Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως στις 07:00 με προορισμό τα Τζουμέρκα (432 χμ.) στην Νότια Πίνδο. Τα Τζουμέρκα αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους ορεινούς

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια.

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια. Μόλις 300μ. από την αμμώδη παραλία Αμμουδάρα, το Hotel Handakas βρίσκεται στη μέση ενός καταπράσινου αμπελώνα. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi και πισίνα. Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ / ΜΕΤΕΩΡΑ ( Τέσσερις διανυκτερεύσεις)

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ / ΜΕΤΕΩΡΑ ( Τέσσερις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02102F ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ / ΜΕΤΕΩΡΑ ( Τέσσερις διανυκτερεύσεις) Η Καλαμπάκα είναι κωμόπολη του Νομού Τρικάλων και πρωτεύουσα του ομώνυμου Δήμου. Βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας και εκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

4 th Loutraki Christmas Cup

4 th Loutraki Christmas Cup 4 th Loutraki Christmas Cup Αγαπητού φύλοι, Ο πετυχημϋνοσ ποδοςφαιρικόσ θεςμόσ Loutraki Christmas Cup ςυνεχύζεται και διοργανώνεται για μια ακόμη χρονιϊ ςτο πληρϋςτερο αθλητικό κϋντρο τησ Ελλϊδοσ, το Sport

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ από 234 Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 Βουδαπέςτη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MyVanto LLC. Michel Kreidi Tel.: +1 514 802 1808 mk@myvanto.com Η Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία ςτην υπηρεςία ςασ Η φωτοβολταϊκή ενζργεια είνα άλλη μία δωρεάν πηγή ενζργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Το Elounda Ilion απέχει 8 χιλιόμετρα από την ζωντανή πόλη του Αγίου Νικολάου και 2 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι της Ελούντας.

Το Elounda Ilion απέχει 8 χιλιόμετρα από την ζωντανή πόλη του Αγίου Νικολάου και 2 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι της Ελούντας. Περιγραφή 1 Το ξενοδοχείο Elounda Ilion, βρίσκεται στην Ελούντα της Κρήτης, την περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και ήσυχα θέρετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑNH (Τρεις διανυκτερεύσεις)

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑNH (Τρεις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02132F ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑNH (Τρεις διανυκτερεύσεις) "Περαστικός βλέπεις τη Μάνη σε τρεις μέρες, περπατητής σε τρεις μήνες και για να δεις την ψυχή της θέλεις τρεις ζωές. Μια για

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr 2108832450 Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr Eκ του σωματείου ενοικιαζομένων δωματίων Σε αυτό τον οδηγό μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για το Λουτράκι Αριδαίας-Πόζαρ,τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Λίμνη Πλαστήρα (Τρεις διανυκτερεύσεις)

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Λίμνη Πλαστήρα (Τρεις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02090F ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Λίμνη Πλαστήρα (Τρεις διανυκτερεύσεις) Η Καρδίτσα βρίσκεται στο μέσον σχεδόν της Θεσσαλικής πεδιάδας και παραρρέεται από παραπόταμο του Πηνειού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Θυρίδα ασφαλείας, Δωμάτια για μη καπνίζοντες, Ανελκυστήρας, Θέρμανση, Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους

Γενικά Θυρίδα ασφαλείας, Δωμάτια για μη καπνίζοντες, Ανελκυστήρας, Θέρμανση, Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους PERUN LODGE Τιμές Ξενοδοχείου 11-15 Δεκεμβρίου... 18-22 Δεκεμβρίου... Διαθεσιμότητα Δωματίων 5 x 2κλινα 4 x 3κλινα 2 x 4κλινα Παροχές Το Perun Lodge είναι ένα καινούργιο ξενοδοχείο διαμερισμάτων, σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κρεκούκιασ Στοιχεύα τησ υποκειμενικόσ και κλινικόσ αξιολόγηςησ Επεξόγηςη και αναζότηςη του τελικού αιςθόματοσ Αξιολόγηςη ενεργητικού και παθητικού εύρουσ τροχιϊσ Γωνιομϋτρηςη Από τη φόρμα υποκειμενικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 2 ½ ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 3/11

ΔΥΣΚΟΛΙΑ Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 2 ½ ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 3/11 ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΡΝΩΝΑ ΜΟΝΗ ΜΑΛΕΒΗΣ Αναχώρηση στις 7.00 με προορισμό το καταφύγιο του Πάρνωνα. Από εκεί θα ακολουθήσουμε μονοπάτι και δασικούς δρόμους που θα μας οδηγήσουν μέσα στα πυκνά δάση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίλλα Ασκύφου βρίσκεται στο χωριό Γώνι Ασκύφου σε υψόμετρο 780 μέτρων.

Η Βίλλα Ασκύφου βρίσκεται στο χωριό Γώνι Ασκύφου σε υψόμετρο 780 μέτρων. Η βρίσκεται στο χωριό Γώνι Ασκύφου σε υψόμετρο 780 μέτρων. Βρίσκεται ακριβώς στην ίδια χιλιομετρική απόσταση και από τα Χανιά(45χλμ) και από το Ρέθυμνο(42χλμ). Το οροπέδιο είναι περιτριγυρισμένο από την

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Φρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 Γιατί η οικογζνεια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!...

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Λίγα λόγια για τον Νέο Μαρμαρά Ο Νέος Μαρμαράς ιδρύθηκε το 1922 από πρόσφυγες που προέρχονταν από το νησί του Μαρμαρά της Προποντίδας. Ο επισκέπτης μπορεί να χαρεί

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ (Δύο διανυκτερεύσεις)

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ (Δύο διανυκτερεύσεις) Tour code: 02014F ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ (Δύο διανυκτερεύσεις) Αρκαδία, ένας προορισμός που κάθε φυσιολάτρης και όχι μόνο πρέπει να εξερευνήσει. Εδώ, οι απίστευτες εναλλαγές και αντιθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Το γραφείο µας σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας και µε τη στήριξη των ήµων Τρίπολης, Γορτυνίας και του Επιµελητήριο Αρκαδίας σας προσκαλούν να συµµετέχετε

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Μύκονο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Μύκονο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) - 8 Μέρες Η πόλη της Μυκόνου εντυπωσιάζει και γοητεύει τον επισκέπτη της από την πρώτη στιγµή, χάρη στην ωραία θέση και την αρχιτεκτονική της. Ολόλευκα, κυβόσχηµα τα σπίτια

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΙΤΗΣ & ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΒΟΥΝΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΙΤΗΣ & ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΒΟΥΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΙΤΗΣ & ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΒΟΥΝΑ Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους συνοδούς και με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Οι καιρικές συνθήκες λαμβάνονται πάντα υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΑΡΙ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΤΦΗ

ΚΑΜΑΡΙ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΤΦΗ ΚΑΜΑΡΙ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΤΦΗ Νότια του Κορινθιακού κόλπου δεςπόζει το Ξυλόκαςτρο, τουριςτικόσ προοριςμόσ για χιλιϊδεσ επιςκϋπτεσ που ϋρχονται για να χαρούν τισ βραβευμϋνεσ με "Γαλϊζιεσ Σημαύεσ" ακτϋσ αλλϊ

Διαβάστε περισσότερα

ALEXANDRA HOTEL. Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 δωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα και τηλέφωνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ

ALEXANDRA HOTEL. Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 δωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα και τηλέφωνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ ALEXANDRA HOTEL Κτισμένο σε παραδοσιακό στυλ, ακριβώς πάνω από την παραλία της μαύρης άμμου στο Καμάρι, το Hotel Alexandra, βρίσκεται στα προάστια του Καμαρίου. Οι επισκέπτες του μπορούν να απολαύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ (Τρεις διανυκτερεύσεις)

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ (Τρεις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02118F ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ (Τρεις διανυκτερεύσεις) Μόνο δυο ώρες απέχει από τη Αθήνα κι όμως, το στολίδι του Παρνασσού, η γνωστή από τα χιονοδρομικά κέντρα και την κοσμοπολίτικη

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.gr Τηλ.-Φαξ: (0030)2108958016

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.gr Τηλ.-Φαξ: (0030)2108958016 Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.gr Τηλ.-Φαξ: (0030)2108958016 Ε-mail ena.drasi@gmail.com Facebook: enallaktiki drasi 18 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ, ΤΟ ΜΕΛΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΜΑΡΙΑ. Άφιξθ ςτο λιμάνι του Πειραιά τισ πρϊτεσ πρωϊνζσ ϊρεσ.

ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΜΑΡΙΑ. Άφιξθ ςτο λιμάνι του Πειραιά τισ πρϊτεσ πρωϊνζσ ϊρεσ. ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΜΑΡΙΑ Η Κρήτη, το μεγαλύτερο νηςύ τησ Ελλϊδασ, εύναι εξαιρετικϊ ορεινό και καθορύζεται από μια υψηλό ςειρϊ βουνών που το διαςχύζει από τη δύςη ωσ την ανατολό, διαμορφωμϋνη από τρεισ διαφορετικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Χαλίκι. Ασπροποτάμου Τρικάλων. Ημερολόγιο 2011

Χαλίκι. Ασπροποτάμου Τρικάλων. Ημερολόγιο 2011 Χαλίκι Ασπροποτάμου Τρικάλων Ημερολόγιο 2011 Βορειοδυτικά του νομού, χτισμένο αμφιθεατρικά στην σκιά των 2.295 μ. της κορυφής του όρους Περιστέρι, αυτό το μικροσκοπικό και πανέμορφο χωριό με τα πέτρινα

Διαβάστε περισσότερα

Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Είναι επίσης ολοένα και πιο δημοφιλές για τα ζευγάρια.

Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Είναι επίσης ολοένα και πιο δημοφιλές για τα ζευγάρια. Το ξενοδοχείο Kambos Village είναι ένα σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Αγία Μαρίνα Κρήτης, στρατηγικά τοποθετημένο μεταξύ της πόλης των Χανίων και του θέρετρου του Πλατανιά. Χτισμένο σε προνομιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Υπηρεσίες Διαμονής & Λοιπά ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑ (ATHENS CYPRIA) *** Διομείας 5, 10563 Αθήνα Τηλ. 210-3238034/8 Fax. 210-3248792

Διαβάστε περισσότερα

ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel

ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel Το ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel σας επιτρέπει να καλομάθετε τον εαυτό σας και να απολαύσετε όμορφες καλοκαιρινές μέρες, ακριβώς στο κέντρο του γνωστού θερέτρου του Πλατανιά, λίγα χιλιόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας.

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας. Η Κασσιόπη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της βορειοανατολικής ακτής της Κέρκυρας. Αυτό το μικρό γραφικό ψαράδικο χωριό έχει πληθυσμό περίπου 1200 κατοίκους. Η Κασσιόπη είναι το μεγαλύτερο χωριό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 14 16/09/2012 ΚΡΗΤΗ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ, ΠΛΑΚΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 14 16/09/2012 ΚΡΗΤΗ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ, ΠΛΑΚΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 14 16/09/2012 ΚΡΗΤΗ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ, ΠΛΑΚΑ) ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Με ΑΝΕΚ/SUPERFAST Πλοίο: Olympic Champion 13/09 Πειραιάς Ηράκλειο 21.30 06.00 16/09 Ηράκλειο Πειραιάς 21.30

Διαβάστε περισσότερα

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia.

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia. τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Αντρϋασ Ζαντόσ Ζαληεο 1 τηλεπικοινωνύεσ O όροσ τηλεπικοινωνύεσ αναφϋρεται ςτην ανταλλαγό πληροφοριών και μηνυμϊτων μεταξύ δύο τόπων που βρύςκονται ςε απόςταςη, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ALKYON RESORT. Στο Βραχάτι Κορινθίας

ALKYON RESORT. Στο Βραχάτι Κορινθίας ALKYON RESORT Στο Βραχάτι Κορινθίας Περιγραφή ξενοδοχείου Ο νομός Κορινθίας διαθέτει συνολικά 160 χλμ. ακρογιαλιών, ενώ στην ενδοχώρα λίμνες, πηγές, φαράγγια, δάση, ελαιώνες, αμπέλια, βοσκότοποι χαρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά. 3,6 & 8 ημέρες. Ξενοδοχεία. Μπροστά είναι η θάλασσα και πίσω τα Βουνά σου, Χανιά μου με σκλάβωσες με την πλούσια ομορφιά σου..

Χανιά. 3,6 & 8 ημέρες. Ξενοδοχεία. Μπροστά είναι η θάλασσα και πίσω τα Βουνά σου, Χανιά μου με σκλάβωσες με την πλούσια ομορφιά σου.. Μπροστά είναι η θάλασσα και πίσω τα Βουνά σου, Χανιά μου με σκλάβωσες με την πλούσια ομορφιά σου.. Διακοπές - Fly & Drive Κρητική μαντινάδα Χανιά 3,6 & 8 ημέρες Ξενοδοχεία HOTEL THEO 4* Βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Δύο διανυκτερεύσεις)

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Δύο διανυκτερεύσεις) Tour code: 02022F ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Δύο διανυκτερεύσεις) «Πρώτα στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα» ήταν η φήμη των Ιωαννίνων, όταν η πόλη βρισκόταν στο απόγειο της ακμής της, τον 18ο αιώνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ. summer. paradise. ΓΡΑΦΙΚΑ σοκάκια ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ. Γαλαζοπράσινες ΣΠΟΡΑ ΕΣ. Κρυστάλλινα νερά. Εκεί που θα χαλαρώσεις...

ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ. summer. paradise. ΓΡΑΦΙΚΑ σοκάκια ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ. Γαλαζοπράσινες ΣΠΟΡΑ ΕΣ. Κρυστάλλινα νερά. Εκεί που θα χαλαρώσεις... ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑ σοκάκια Ένας επίγειος ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ summer paradise Εκεί που θα χαλαρώσεις... Κρυστάλλινα νερά Γαλαζοπράσινες ΣΠΟΡΑ ΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ Το Skiathos Club βρίσκεται σε απόσταση 800µ. από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ (Δύο διανυκτερεύσεις)

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ (Δύο διανυκτερεύσεις) Tour code: 02023F ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ (Δύο διανυκτερεύσεις) Ψηλά, πάνω από τον Κορινθιακό κόλπο, στο ιερό βουνό του Παρνασσού και περικυκλωμένοι από έλατα βρίσκονται οι αφιερωμένοι στον Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ 25 115 27 Αθόνα Σηλ.: 210 747 5845-8 Fax: 210 747 5849 E-mail: info@eurocharity.org ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σαντορίνη µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σαντορίνη µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρες Ένα νησί µοναδικό που όµοιο του δεν υπάρχει σ' ολόκληρο τον κόσµο. ιαθέτει άγρια φυσική οµορφιά µε µοναδικές τοποθεσίες και γκρεµούς που µοιάζουν σχεδόν πρωτόγονοι

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions 1. Μπορώ να παραγγείλω ένα μπουκάλι σαμπάνια ή ένα ειδικό δώρο να είναι στο δωμάτιο κατά την άφιξη με μια σημείωση; 2. Πώς μπορώ να φτάσω από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο; 3.

Διαβάστε περισσότερα

Corfu Holiday Palace. Ενημερωτικό Δελτίο AQUIS HOTELS & RESORTS

Corfu Holiday Palace. Ενημερωτικό Δελτίο AQUIS HOTELS & RESORTS 2014 AQUIS HOTELS & RESORTS ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Κανόνι, κοντά στην πόλη της Κέρκυρας ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ, ΣΠΟΡ Αποστάσεις : Κέντρο της πόλης της Κέρκυρας 4

Διαβάστε περισσότερα

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1 5. Δράκεια - Χάνια - Δράκεια Mάιος 2015 - Επειδή θα συναντήσετε μερικά προβλήματα κάνοντας αυτή την διαδρομή τώρα, σας συνιστούμε να μη την κάνετε μέχρι να την ελέγξουμε έμεις οι ίδιοι τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε περισσότερα

Ενοικίαση για διακοπές Bozburun "Trandil-Gulet"

Ενοικίαση για διακοπές Bozburun Trandil-Gulet Bozburun Ιστιοφόρο 53' (16 μέτρα), κοινόχρηστη είσοδος, έτοιμο προς απόπλου Περιβάλλον : φυσικό, χαρακτηριστικό Χωρητικότητα : 8 άτομα Δωμάτιο(-α) : 3 Bozburun - Επαρχία Μούγλα (Muğla Province) - Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωµένες διακοπές Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά 2014-2015

Οργανωµένες διακοπές Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά 2014-2015 Info Ski για τους bons viveurs του χιονιού. Ski in - ski out στις πιο exclusive πίστες των Άλπεων, après ski χαλάρωση σε θερµαινόµενες πισίνες µε θέα στα χιονισµένα βουνά, αρωµατοθεραπείες σε beauty farms,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ. summer. paradise. ΓΡΑΦΙΚΑ σοκάκια ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ. Γαλαζοπράσινες ΣΠΟΡΑ ΕΣ. Κρυστάλλινα νερά. Εκεί που θα χαλαρώσεις...

ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ. summer. paradise. ΓΡΑΦΙΚΑ σοκάκια ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ. Γαλαζοπράσινες ΣΠΟΡΑ ΕΣ. Κρυστάλλινα νερά. Εκεί που θα χαλαρώσεις... ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑ σοκάκια Ένας επίγειος ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ summer paradise Εκεί που θα χαλαρώσεις... Κρυστάλλινα νερά Γαλαζοπράσινες ΣΠΟΡΑ ΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ Το Skiathos Club βρίσκεται σε απόσταση 800µ. από την

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο ρομαντισμός, που καταλαμβάνει τον επισκέπτη, μόλις φθάσει στο

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΑΛΕ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, στα Τρίκαλα Κορινθίας

ΤΟ ΣΑΛΕ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, στα Τρίκαλα Κορινθίας ΤΟ ΣΑΛΕ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, στα Τρίκαλα Κορινθίας Οι ειδικές τιμές της προσφοράς μας απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στα μέλη του συλλόγου σας και δίδονται μόνο με την επίδειξη της κάρτας μέλους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Αγιοστρατίτης Αρχιτεκτων

Στέλιος Αγιοστρατίτης Αρχιτεκτων EUROKAT Όμιλος INTRAKAT Αρχιτεκτονικήμελέτη: Στέλιος Αγιοστρατίτης Αρχιτεκτων www.bluerivieralevendi.gr ΤΟ BLUE RIVIERA LEVENDI, ένα σύγχρονο συγκρότημα εξοχικών κατοικιών πάνω στη θάλασσα, ενταγμένο μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ AERTESI «ΣΟΠΙΚΕ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL»

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ AERTESI «ΣΟΠΙΚΕ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL» ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ AERTESI «ΣΟΠΙΚΕ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL» Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεύα ϋχει ιδρυθεύ το 1996 μετρώντασ 17 χρόνια ζωόσ με κύριο αντικεύμενο την καταςκευό τοπικών κλιματιςτικών μονϊδων τύπου

Διαβάστε περισσότερα