MOUNTAIN EDITION GREECE GUEST HOUSES COLLECTION

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MOUNTAIN EDITION GREECE GUEST HOUSES COLLECTION"

Transcript

1 MOUNTAIN EDITION GUEST HOUSES GREECE COLLECTION

2 ΠΡΕΒΕΤΣΕ ΣΗ ΠΑΡΑΔΟΗ tradition

3 Ξενώνεσ, Βest of the Best tradition Εύναι η πρϊςινη κϊρτα τησ ιθαγϋνειασ. Σο country festival, ςτο οπούο επιςτρϋφουμε κϊθε φορϊ που νιώθουμε «πνιγμϋνοι» από τισ επιλογϋσ του trend setting. Εύναι τα νεοκλαςςικϊ αρχοντικϊ ό παραδοςιακϊ ςπύτια που προδύδουν το ϊρωμα του βοτϊνων του βουνού. Σο καταφύγιο ενόσ χειμωνιϊτικου αββατοκύριακου και όχι μόνον... Η ταυτότητα που ορύζει τουσ παραδοςιακούσ ξενώνεσ δεν εύναι το κιλύμι και τα λουκϊνικα που ςιγοψόνονται ςτο τζϊκι, αλλϊ η ύδια η διϊθεςη να επιςτρϋφουμε ςε ϋναν προ-βιομηχανικό χαρακτόρα ζωόσ. Η ιδιοκτότριϊ τουσ μπορεύ να ςασ φτιϊξει ςπιτικό μαρμελϊδα ό να ςασ μυόςει ςτισ μυςτικϋσ ςυνταγϋσ τησ κουζύνασ τησ. τουσ παραδοςιακούσ ξενώνεσ το λόγο δεν ϋχουν τα facilities, αλλϊ η πεπούθηςη που διαδϋχεται την επικοινωνύα. Με αυτό τη λογικό ςημαςύα δεν ϋχει το savoir faire, αλλϊ το savoir vivre. Σϋλοσ, ςημαςύα ϋχει το ύδιο το background που φαύνεται να διαχϋεται ςτο δώμα, ςτην παλιϊ ςϊλα με τα παραδοςιακϊ ϋπιπλα και το χωριϊτικο φωτιςτικό ό ακόμα και ςτο χώρο τησ αυλόσ με τισ αζαλϋεσ. Αυτό που ςε προτρϋπει να «πειρϊξεισ» για λύγο τισ τϊςεισ, γιατύ απλώσ γνωρύζεισ πωσ θα ξαναγυρύςεισ ς αυτϋσ, κι αυτϋσ με τη ςειρϊ τουσ ς εςϋνα. Οι επιλογέσ μασ: Πέντε ατέρια. Δεν είναι πάντα αρκετά

4 Ζαγοροχώρια tradition Νιϊκεισ ςαν να είςαι ςτθν Aix-En- Provence και όμωσ βρίςκεςαι ςτο ψθλότερο ςθμείο των Ανω Πεδινϊν ςτα Ζαγοροχώρια. Εδϊ, θ γαλλικι φινζτςα ςυναντά το «μποζμ» a la grecque. Αν τα Ζαγόρια ςασ βϊζουν ςε πειραςμό να πϊρετε ϋνα τερϊςτιο τζύπ, προςϋξτε: εκτόσ του ότι θα θορυβόςετε τον ωραύο ςκύλο, ο οπούοσ ρεμβϊζει εκεύ ακριβώσ, δεν υπϊρχει απεριόριςτοσ χώροσ για να παρκϊρετε εδώ. Με λύγα λόγια, αφόςτε πύςω τον αραχοβύτικο εξιμπιςιονιςμό και μπεύτε ςε ηπειρώτικο mood!

5 Rafting outdoor Ζαγοροχώρια Πεζοπορία Κατεβαίνοντασ τουσ ποταμοφσ τθσ Ηπείρου με μια φουςκωτι βάρκα, προςφζρεται ζνασ εναλλακτικόσ τρόποσ για επαφι με τθν φφςθ που ςυνδυάηει τθν περιπζτεια με τθ ςωματικι δραςτθριότθτα. Σε κάκε ποταμό τθσ Ηπείρου το τοπίο κα ςασ γοθτεφςει. Τα μάτια ςασ δεν κα μποροφν να αφιςουν τθ κζα. Παραμυκζνια τοπία χαρακτθρίηουν τουσ δαςϊδεισ λόφουσ που απλϊνονται ςτον ορίηοντα. Συνδυάηοντασ τα άςπρα χαλίκια με τα πράςινα δάςθ και τα μπλε ιρεμα φδατα, κατευναςτικά ςτο μάτι κακϊσ κωπθλατείτε, ςασ κάνουν να αιςκάνεςτε μζροσ των δθμιουργιϊν γφρω ςασ. Τα βουνά τθσ περιοχισ είναι ιδανικά για πεηοπορία που ςυνδυάηει το εφκολο περπάτθμα με τθ δυνατότθτα τθσ πρόςβαςθσ ςε ςθμεία ςπάνιασ ομορφιάσ. Οι διαδρομζσ είναι εξαιρετικά όμορφεσ και είναι μεγάλου ιςτορικοφ και φολκλορικοφ ενδιαφζροντοσ. Υπάρχουν πολλζσ διαδρομζσ πεηοπορίασ για να επιλζξετε, ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ και τισ προτιμιςεισ ςασ. Υπάρχουν διαδρομζσ που περιλαμβάνουν ςφντομουσ περιπάτουσ και δεν απαιτοφν ειδικζσ ικανότθτεσ και αναβάςεισ (πχ τοποκεςία Γκαμιλα) κατάλλθλεσ για ανκρϊπουσ που ζχουν προθγοφμενθ εμπειρία. Canoeing Οι ποταμοί τθσ Ηπείρου είναι μζςα ςτουσ ομορφότερουσ ςτθν Ευρϊπθ. Είναι επίςθσ οι κακαρότεροι δεδομζνου ότι δεν υπάρχει κανζνα εργοςτάςιο κατά μικοσ τθσ κοίτθσ τουσ. Εκτόσ από τθν ομορφιά προςφζρουν και πζραςμα για όλα τα επίπεδα δυςκολίασ. Υπάρχουν ποταμοί που είναι ςτενοί, ευρείσ και απότομοι, μερικοί με διεςπαρμζνουσ βράχουσ και μερικοί χωρίσ. Ιππασία Ακολουκϊντασ επιλεγμζνεσ διαδρομζσ ςτουσ ιρεμουσ δρόμουσ και τα πράςινα μονοπάτια ςτο δάςοσ ι δίπλα ςτον ποταμό. Μια δραςτθριότθτα που προςφζρεται από διάφορεσ επιχειριςεισ τθσ περιοχισ και δεν χρειάηεται προθγοφμενθ εμπειρία. Αφοφ το αποφαςίςετε τα υπόλοιπα αναλαμβάνει ο πεπειραμζνοσ εκπαιδευτισ. Γαστρονομία Ανακαλφψτε τισ καυμάςιεσ ςυνταγζσ τθσ Ηπείρου είτε ςτα ξενοδοχεία μασ είτε ςτα τοπικά εςτιατόρια. Η Θπειροσ είναι αρκετά πλοφςια ςε γαςτρονομικζσ απολαφςεισ, αν και χαρακτθρίηεται από ζνα εξαιρετικά πετρϊδεσ περιβάλλον. Οι πίτεσ είναι ζνα χαρακτθριςτικό τθσ Ηπείρου, με μια μεγάλθ ποικιλία πιτϊν κυρίωσ φτιαγμζνων από ηφμθ με πάρα πολφ λεπτό φφλλο. Μπορείτε να απολαφςετε τισ πίτεσ με άγρια χόρτα που μαηεφονται μεταξφ των βράχων, τισ πίτεσ με τυριά και πολλζσ άλλεσ ποικιλίεσ. Μποροφμε επίςθσ να δοκιμάςουμε και να απολαφςουμε τισ γλυκζσ πίτεσ, το γαλακτομποφρεκο, τον μπακλαβά και τθν μπουγάτςα (μια πίτα τυριϊν κρζμασ). Μια άλλθ λιχουδιά είναι ζνα πιάτο κρζατοσ που μαγειρεφεται ςε ζνα δοχείο αργίλου αποκαλοφμενο "γάςτρα". Ποδήλατο Βουνού Δοκιμάςτε τουσ γφρουσ με τα ποδιλατα βουνοφ μζςω των δαςϊν, των λαςπερϊν διαδρομϊν και των χωριϊν. Οι διαδρομζσ μποροφν να ποικίλουν όχι μόνο ςτθ δυςκολία αλλά και ςτθ διάρκεια επίςθσ. Ο κακζνασ μπορεί να κάνει ποδιλατο ςτο βουνό αν μπορεί να οδθγιςει. Δεν απαιτεί ειδικζσ ικανότθτεσ ι εμπειρία. Μπορείτε να κάνετε ποδιλατο βουνοφ όλο το χρόνο εφ' όςον ο καιρόσ είναι καλόσ. Πανηγύρια Υπάρχει ζνασ ιδιαίτεροσ ιδιωματιςμόσ μουςικισ που εκφράηει ολόκλθρθ τθν περιοχι αλλά και αλλάηει από μια τοποκεςία ςτθν άλλθ ι ακόμα και από το ζνα χωριό ςε άλλο. Αυτά τα τραγοφδια και οι χοροί γίνονται ηωντανοί κατά τθ διάρκεια των εορταςμϊν που κάκε χωριά οργανϊνει. Κυρίωσ κατά τθ διάρκεια των κερινϊν μθνϊν, οι γιορτζσ οργανϊνονται και αφιερϊνονται ςτουσ Αγίουσ που προςτατεφουν το κάκε χωριό. Αρχιτεκτονική Κατά τθν διάρκεια τθσ παραμονισ ςασ, δείτε τθν αρχιτεκτονικι τθσ περιοχισ. Τα Ζαγοροχϊρια είναι γνωςτά για τα παραδοςιακά χωριά του με τα πζτρινα κτιρια τουσ, με ςτζγεσ από πλάκα και τα μονοπάτια, όλα καταςκευαςμζνα με πζτρα. Στθν πρϊτθ ματιά, οι απλζσ, αυςτθρζσ δομζσ φαίνονται όμοιεσ εκτόσ από τισ διαφορζσ ςτο μζγεκοσ. Η ομοιότθτα παφει να ιςχφει, ςτο εςωτερικό ενόσ ςπιτιοφ. Είναι ςυχνά εξαίςια διακοςμθμζνα με νωπογραφίεσ, χρωματιςμζνα ντουλάπια και ξυλόγλυπτα ταβάνια.

6 Το Σπίτι του Ορέστη ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ Σο πίτι του Ορέςτη εύναι ϋνα από τα πιο παλαιϊ αρχοντικϊ του χωριού Άνω Πεδινϊ. Πόρε το όνομϊ του από τον τελευταύο του ιδιοκτότη. Αποτελεύται από ϋνα ςυγκρότημα από δύο λιθόκτιςτα διόροφα κτύρια που χτύςτηκαν πριν 150 χρόνια. Σο παλιό αρχοντικό αποκαταςτϊθηκε και μετατρϊπηκε ςε τουριςτικό κατϊλυμα τα πρώτα χρόνια τησ δεκαετύασ του '80. Σο πύτι του Ορϋςτη εύναι από τουσ πιο παλιούσ ξενώνεσ που λειτούργηςαν ςτην περιοχό. Βαςικό πρόθεςη κατϊ την αποκατϊςταςη του όταν να κρατηθεύ κατϊ το δυνατό ο αρχικόσ χαρακτόρασ του κτιρύου ώςτε ο επιςκϋπτησ να ϋχει την αύςθηςη ότι φιλοξενεύται ςε ςπύτι. Σα δύο κτύρια που βρύςκονται το ϋνα απϋναντι από το ϊλλο, κλεύνουν ανϊμεςϊ τουσ μια μικρό λιθόςτρωτη αυλό, η οπούα χωρύζεται ςε δύο επύπεδα, δημιουργώντασ όμορφα παρτϋρια με λουλούδια. Ο ξενώνασ πιςτόσ ςτη Ζαγορύςια παρϊδοςη, αποτελεύται από 7 δωμϊτια λιτϊ διακοςμημϋνα με τζϊκι και χτιςτϊ ξύλινα κρεβϊτια (μπϊςια). το ιςόγειο του ενόσ κτιρύου λειτουργεύ εςτιατόριο - αναψυκτόριο όπου ο επιςκϋπτησ μπορεύ να απολαύςει πρωινό με ςπιτικϋσ μαρμελϊδεσ, καθώσ και γεύςεισ από την τοπικό κουζύνα. το ςπύτι του Ορϋςτη θα βρεύτε ϋντυπα με προτϊςεισ που ϋχουμε ετοιμϊςει για να αξιοποιόςετε όςο το δυνατόν καλύτερα το χρόνο ςασ.

7 info Το Σπίτι του Ορέστη ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ: ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ, ΖΑΓΟΡΟΦΩΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ : ΑΚΟΙΚΣΑ ΟΛΟ ΣΟΝ ΦΡΟΝΟ ΔΩΜΑΣΙΑ 7 (3 δύκλινα, 3 τρύκλινα και 1 τετρϊκλινο δύο υπνοδωματύων) Όλα τα δωμϊτια διαθϋτουν θϋρμανςη, τζϊκι (εκτόσ από τα 2 δύκλινα), μπϊνιο (με ντουσ) και θϋα ςτο χωριό. Θέρμανςη Σζάκι Μπάνιο (ντουσ) Θέα ςε χωριό ΑΠΟΣΑΕΙ : ΑΓΟΡΑ :6 ΦΛΜ. ΦΩΡΙΟ :200 M. - RAFTING Ή CANOE-KAYAK :5 ΦΛΜ. - ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΏΡΟ : 35 ΦΛΜ. - ΜΟΤΕΙΟ : 35 ΦΛΜ. ΠΗΛΑΙΟ : 35 ΦΛΜ. - ΑΘΗΝΑ :500 ΦΛΜ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : 400 ΦΛΜ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ : 40 ΦΛΜ. ΛΙΜΆΝΙ : 100 ΦΛΜ. - ΥΑΡΑΓΓΙ :5 ΦΛΜ. ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ : 5 ΦΛΜ. - ΠΛΗΙΕΣΕΡΗ ΠΟΛΗ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ 35 ΦΛΜ. ΦΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ : Δεκτϋσ πιςτωτικϋσ κϊρτεσ Visa, MasterCard, Δημόςιοσ χώροσ ςτϊθμευςησ, υνιςτϊται μεταφορικό μϋςο, Ξύλα για το τζϊκι δωρεϊν, Ομιλούμενεσ Γλώςςεσ: Ελληνικϊ, Αγγλικϊ TOΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ : Δεύτε μϋςα ςτον οικιςμό τη Λαμπρύδειο ςχολό, τη βυζαντινό Μονό Ευαγγελύςτριασ, πολλϊ αρχοντικϊ και θαυμϊςια δημόςια κτόρια όπωσ το ςχολεύο. Σο χωριό ϋχει εύκολη πρόςβαςη ςε ςημαντικϊ αξιοθϋατα όπωσ το Πϊπιγκο, η Δρακολύμνη, ο Ελαφότοποσ και το φαρϊγγι του Βύκου. Αποτελεύ ορμητόριο για πεζοπορύα και ορειβαςύα ςτα γύρω βουνϊ και δραςτηριότητεσ ςτα ποτϊμια. Μην παραλεύψετε να δοκιμϊςετε τισ ντόπιεσ ςπεςιαλιτϋ ςτη μικρό ταβϋρνα ςτην εύςοδο του χωριού.

8 Το Πορφυρόν ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ Σο ξενοδοχεύο Πορφυρόν που πόρε το όνομϊ του από το πορφυρό χρώμα, ςτϋκει ςαν φϊροσ μεταξύ των παραδοςιακϊ χτιςμϋνων γκρύ, πϋτρινων ςπιτιών, του γραφικού χωριού Άνω Πεδινϊ. Σα Άνω πεδινϊ εύναι ϋνα από τα 46 ακόμη κατοικημϋνα χωριϊ του Ζαγορύου ςτην Ήπειρο και βρύςκεται ςτη βορειοδυτικό περιοχό τησ Ελλϊδοσ, 35 χιλιόμετρα βορεύωσ τησ πόλησ των Ιωαννύνων.Σο ξενοδοχεύο χτύςτηκε το 1850 και χρηςιμοποιόθηκε μϋχρι το 1960 ωσ οικεύα ιατρού και αργότερα χρηςιμοποιόθηκε ωσ ςχολεύο θηλϋων. Διαθϋτει οκτώ ευρύχωρα και καλαύςθητα επιπλωμϋνα δωμϊτια. Σο κϊθε δωμϊτιο ϋχει πϊρει το όνομϊ του από μύα διϊςημη βουνοκορφό τησ Ελλϊδοσ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ αναπαλαύωςησ του κτιρύου, ο παραδοςιακόσ χαρακτόρασ του διατηρόθηκε ςτο μϋγιςτο δυνατό. Ξυλόγλυπτεσ οροφϋσ 150 ετών still διακοςμούν την εύςοδο καθώσ και τον επϊνω όροφο. Όλα τα δωμϊτια διαθϋτουν ντουζιϋρα και τουαλϋτα (2 δωμϊτια διαθϋτουν τζακούζι) και τα περιςςότερα δωμϊτια διαθϋτουν τζϊκι. Οι ιδιοκτότεσ, Γιϊννησ και Ρύτα Κυρλιγκύτςη, ακολουθούν πιςτϊ την ελληνικό παρϊδοςη και καλωςορύζουν θερμϊ τουσ φιλοξενούμενούσ τουσ, κϊνοντϊσ τουσ να νοιώθουν ςαν το ςπύτι τουσ. το εςτιατόριο του ξενοδοχεύου, οι ιδιοκτότεσ ετοιμϊζουν φρϋςκα τοπικϊ πιϊτα καθημερινϊ (ςυμπεριλαμβϊνοντασ εδϋςματα για χορτοφϊγουσ) με ςυςτατικϊ από τον κόπο τουσ ό την περιβϊλλουςα ύπαιθρο. Σο μεγαλύτερο μϋροσ τησ ποςότητασ του ψωμιού που καταναλύςκεται εύναι ςπιτικό και μύα από τισ αγαπημϋνεσ εναςχολόςεισ τησ Ρύτασ εύναι η παραςκευό μαρμελϊδων και λικϋρ. Θα τα βρεύτε ςε πολλϋσ γεύςεισ όπωσ καρπόσ ςαμπούκου και μανιτϊρι chanterelle. Επύςησ, ο Γιϊννησ φτιϊχνει δικό ςου κόκκινο κραςύ και τςύπουρο (ρακύ). Μπορεύτε να δοκιμϊςετε τισ υπϋροχεσ ςπιτικϋσ μαρμελϊδεσ μαζύ με το πλούςιο πρωώνό γεύμα.

9 info Το Πορφυρόν ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ: ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ, ΖΑΓΟΡΟΦΩΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ : ΑΚΟΙΚΣΑ ΟΛΟ ΣΟΝ ΦΡΟΝΟ ΓΕΝΙΚΑ : Φώροσ ςτϊθμευςησ, Επιτρϋπονται τα κατοικύδια, Μπαρ, Κόποσ, Δωμϊτια για μη καπνύζοντεσ, Οικογενειακϊ δωμϊτια, Δωρεϊν χώροσ ςτϊθμευςησ, Θϋρμανςη, Φώροσ φύλαξησ αποςκευών, Απαγορεύεται το κϊπνιςμα ςε όλουσ τουσ χώρουσ, Κλιματιςμόσ, Φώροσ ςτϊθμευςησ ςτισ εγκαταςτϊςεισ ΤΠΗΡΕΙΕ Υπηρεςίεσ Πρωινό ςτο δωμάτιο, Internet, Οργάνωςθ εκδρομϊν, Φαξ/Φωτοτυπικό, WiFi, Συμπεριλαμβάνεται δωρεάν Wi-Fi ΔΩΜΑΣΙΑ 8 (4 ςτο ιςόγειο & 4 ςτον 1 ο όροφο) - ΣΤΜΥΗ, ΓΚΑΜΗΛΑ, ΜΙΣΙΚΕΛΙ, ΠΙΝΔΟ, ΜΟΛΙΚΑ, ΣΟΤΡΟ, ΑΣΡΑΚΑ, ΣΡΑΠΕΖΙΣΑ Θέρμανςη Σζάκι Μπάνιο (ντουσ) Θέα ςε χωριό ΑΠΟΣΑΕΙ : ΑΓΟΡΑ :6 ΦΛM. ΦΩΡΙΟ :200 M. - RAFTING Ή CANOE-KAYAK :5 ΦΛΜ. - ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΩΡΟ : 35 ΦΛΜ. - ΜΟΤΕΙΟ : 35 ΦΛΜ. ΠΗΛΑΙΟ : 35 ΦΛΜ. - ΑΘΗΝΑ :500 ΦΛΜ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : 400 ΦΛΜ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ : 40 ΦΛΜ. ΛΙΜΑΝΙ : 100 ΦΛΜ. - ΥΑΡΑΓΓΙ :5 ΦΛΜ. ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ : 5 ΦΛΜ. - ΠΛΗΙΕΣΕΡΗ ΠΟΛΗ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ 35 ΦΛΜ. ΦΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ : Δεκτϋσ πιςτωτικϋσ κϊρτεσ Visa, MasterCard, Δημόςιοσ χώροσ ςτϊθμευςησ, υνιςτϊται μεταφορικό μϋςο, Ξύλα για το τζϊκι δωρεϊν, Ομιλούμενεσ Γλώςςεσ: Ελληνικϊ, Αγγλικϊ TOΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ : Δεύτε μϋςα ςτον οικιςμό τη Λαμπρύδειο ςχολό, τη βυζαντινό Μονό Ευαγγελύςτριασ, πολλϊ αρχοντικϊ και θαυμϊςια δημόςια κτόρια όπωσ το ςχολεύο. Σο χωριό ϋχει εύκολη πρόςβαςη ςε ςημαντικϊ αξιοθϋατα όπωσ το Πϊπιγκο, η Δρακολύμνη, ο Ελαφότοποσ και το φαρϊγγι του Βύκου. Αποτελεύ ορμητόριο για πεζοπορύα και ορειβαςύα ςτα γύρω βουνϊ και δραςτηριότητεσ ςτα ποτϊμια. Μην παραλεύψετε να δοκιμϊςετε τισ ντόπιεσ ςπεςιαλιτϋ ςτη μικρό ταβϋρνα ςτην εύςοδο του χωριού.

10 Αμελικόν ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ Σο Ameliko βρύςκεται ςτα Άνω Πεδινϊ, ϋνα όςυχο χωριό ςτην περιοχό των Ζαγοροχωρύων, ςε υψόμετρο 960μ. Πιςτοί ςτθν παράδοςθ του Ζαγορίου που μασ εμπνζει και μασ ςυνοδεφει ςτθν κακθμερινι μασ ηωι,δθμιουργιςαμε το ξενοδοχείο Αμελικό, όπου το ξφλο και η πζτρα κυριαρχοφν. Δεκατζςςερα δωμάτια φιλόξενα και άνετα με λιτι διακόςμθςθ, κεντθμζνεσ ςτο χζρι με παραδοςιακά μοτίβα κουρτίνεσ, ξφλινα χειροποίθτα ζπιπλα, αναπαυτικά κρεβάτια, όμορφα χρωματιςμζνα ξφλινα ταβάνια, τηάκια διακοςμθμζνα, ςασ περιμζνουν να ςασ φιλοξενιςουν τισ πιο όμορφεσ ςτιγμζσ ςασ και τισ τζςςερεσ εποχζσ του χρόνου. Σα δωμϊτια προςφϋρουν όμορφη θϋα ςτα βουνϊ και ςτο χωριό και μοιρϊζονται ςε 3 ςπύτια. Σο 1 κτύριο εύναι ϋνα αναπαλαιωμϋνο αρχοντικό. Σα ϊλλα 2 ςπύτια εύναι κτιςμϋνα ςύμφωνα με το παραδοςιακό τρόπο τησ περιοχόσ, την πϋτρα και το ξύλο.σα δωμϊτια εύναι απλϊ διακοςμημϋνα με λεπτομϋρειεσ από την περιοχό. Μερικϊ δωμϊτια διαθϋτουν τζϊκι. Σο ξενοδοχεύο βρύςκεται ςε κοντινό απόςταςη με τα πόδια από τα γραφικϊ χωριϊ και το φαρϊγγι του Βύκου. Δωμάτια: 14

11 info Αμελικόν ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ: ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ (Πϊνω ουδενϊ), ΖΑΓΟΡΟΦΩΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ : ΑΚΟΙΚΣΑ ΟΛΟ ΣΟΝ ΦΡΟΝΟ ΓΕΝΙΚΑ : Φώροσ ςτϊθμευςησ, Επιτρϋπονται τα κατοικύδια, Μπαρ, Κόποσ, Δωμϊτια για μη καπνύζοντεσ, Οικογενειακϊ δωμϊτια, Δωρεϊν χώροσ ςτϊθμευςησ, Θϋρμανςη, Φώροσ φύλαξησ αποςκευών, Απαγορεύεται το κϊπνιςμα ςε όλουσ τουσ χώρουσ, Κλιματιςμόσ, Φώροσ ςτϊθμευςησ ςτισ εγκαταςτϊςεισ. ΤΠΗΡΕΙΕ : Πρωινό ςτο δωμϊτιο, Internet, Οργϊνωςη εκδρομών, Υαξ/Υωτοτυπικό, WiFi, υμπεριλαμβϊνεται δωρεϊν Wi-Fi ΔΩΜΑΣΙΑ 14 (1 ςουύτα,1 μονόκλινο, 8 δύκλινα,4 τρύκλινα Θέρμανςη Σζάκι Μπάνιο (ντουσ) Θέα ςε χωριό ΑΠΟΣΑΕΙ : ΑΓΟΡΑ :6 ΦΛM. ΦΩΡΙΟ :200 M. - RAFTING Ή CANOE-KAYAK :5 ΦΛM. - ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΩΡΟ : 35 ΦΛM. - ΜΟΤΕΙΟ : 35 ΦΛM. ΠΗΛΑΙΟ : 35 ΦΛM. - ΑΘΗΝΑ :500 ΦΛM. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ : 400 ΦΛM. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ : 40 ΦΛM. ΛΙΜΑΝΙ : 100 ΦΛM. - ΥΑΡΑΓΓΙ :5 ΦΛM. ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ : 5 ΦΛM. - ΠΛΗΙΕΣΕΡΗ ΠΟΛΗ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ 35 ΦΛΜ. ΦΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ : Δεκτϋσ πιςτωτικϋσ κϊρτεσ Visa, MasterCard, Δημόςιοσ χώροσ ςτϊθμευςησ, υνιςτϊται μεταφορικό μϋςο, Ξύλα για το τζϊκι δωρεϊν, Ομιλούμενεσ Γλώςςεσ: Ελληνικϊ, Αγγλικϊ TOΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ : Δεύτε μϋςα ςτον οικιςμό τη Λαμπρύδειο ςχολό, τη βυζαντινό Μονό Ευαγγελύςτριασ, πολλϊ αρχοντικϊ και θαυμϊςια δημόςια κτόρια όπωσ το ςχολεύο. Σο χωριό ϋχει εύκολη πρόςβαςη ςε ςημαντικϊ αξιοθϋατα όπωσ το Πϊπιγκο, η Δρακολύμνη, ο Ελαφότοποσ και το φαρϊγγι του Βύκου. Αποτελεύ ορμητόριο για πεζοπορύα και ορειβαςύα ςτα γύρω βουνϊ και δραςτηριότητεσ ςτα ποτϊμια. Μην παραλεύψετε να δοκιμϊςετε τισ ντόπιεσ ςπεςιαλιτϋ ςτη μικρό ταβϋρνα ςτην εύςοδο του χωριού.

12 Ορεινό Αρκαδύα tradition Στθν καρδιά του Μοριά, κρυμμζνα ανάμεςα ςτισ βουνοπλαγιζσ, ςτα ζλατα, τα πλατάνια και τισ καςτανιζσ, βρίςκονται τα χωριά τθσ ορεινισ Αρκαδίασ, μοναδικά, ιςτορικά και αγζρωχα μζςα ςτον χρόνο. Ατελείωτα δάςθ, παραδοςιακοί οικιςμοί αλλά κι ζνα κομμάτι ςτεριάσ που βρζχεται από τθν κάλαςςα (!!) ςυνκζτουν το ςκθνικό τθσ πανζμορφθσ αυτισ περιοχισ τθσ Ελλάδασ. Το Τολζδο τθσ Πελοποννιςου... Olé!

13 Ορεινό Αρκαδύα outdoor Σκί στο Χιονοδρομικό του Μαίναλου Ωσ ορεινόσ προοριςμόσ ο νομόσ Αρκαδύασ προςφϋρει περιπετειώδη διαςκϋδαςη ςτισ γύρω περιοχϋσ του και για τουσ λϊτρεισ των extreme sports. Μόλισ 30 χιλιόμετρα από την Σρύπολη βρύςκεται το ςύγχρονο χιονοδρομικό κϋντρο Μαινϊλου με υψόμετρο 1.550μ-1.770μ.και ςυνολικϊ 8 πύςτεσ και 2 baby lifts. Εύναι ϋνα ιδανικό χιονοδρομικό για όςουσ θϋλουν να κϊνουν πρώτη φορϊ ςκι διαθϋτοντασ ταυτόχρονα και μερικϋσ δύςκολεσ πύςτεσ με απϊτητο χιόνι για τουσ πιο απαιτητικούσ ςκιϋρ. Διαθϋτει επύςησ ειδικϊ διαμορφωμϋνεσ πύςτεσ για snowmobiles και snowtubes αλλϊ και ϋνα snowbar το «Snowhawk Chalet» το οπούο βρύςκεται ςε υψόμετρο μϋτρα για να απολαμβϊνουν οι επιςκϋπτεσ την πανοραμικό θϋα του βουνού. Rafting Κατεβαύνοντασ ποτϊμια τησ Ορεινόσ Αρκαδύασ με μια φουςκωτό βϊρκα, προςφϋρεται ϋνασ εναλλακτικόσ τρόποσ για επαφό με την φύςη που ςυνδυϊζει την περιπϋτεια με τη ςωματικό δραςτηριότητα. ε κϊθε ποταμό τησ Ορεινόσ Αρκαδύασ το τοπύο θα ςασ γοητεύςει. Σα μϊτια ςασ δεν θα μπορούν να αφόςουν τη θϋα. Παραμυθϋνια τοπύα χαρακτηρύζουν τουσ δαςώδεισ λόφουσ που απλώνονται ςτον ορύζοντα. Μια επιλογό για rafting εύναι από τη γϋφυρα του Ατςύχολου ςτον μυθικό ποταμό Λούςιο και από εκεύ ςτον Αλφειό. Για τουσ πιό ϋμπειρουσ ο Ερύμανθοσ εύναι ϋνα πανϋμορφο με μεγϊλη ςυχνότητα περαςμϊτων 3ου- 4ου βαθμού δυςκολύασ. River Trekking To River Trekking ςτη Ορεινό Αρκαδύα εύναι μοναδικό. Επιλϋξτε ανϊμεςα ςτο Υαρϊγγι του Ερυμϊνθιου Κϊπρου, ϋνα από τα πιο όμορφα μϋρη ςτην Πελοπόννηςο, όπου λύγοι ϋχουν δει. Θα ϋχετε την ευκαιρύα να ανακαλύψουμε ϋνα εναλλαςςόμενο τοπύο, καθώσ ο ποταμόσ περνϊ μϋςα από το περύφημο δϊςοσ από βελανιδιϋσ τησ Υολόησ, ςτενεύει και εξαφανύζεται ςε ςπηλιϋσ και ςτη ςυνϋχεια ανούγει πϊλι ςτο φυςικό περιβϊλλον. Και τη Νϋδα, ςτα ςύνορα Ηλεύασ και Μεςςηνύασ κρύβεται ο παρϊδειςοσ τησ Νϋδασ, ο μοναδικόσ ποταμόσ ςτην Ελλϊδα με γυναικεύο όνομα. Η διϊςχιςη εξελύςςεται ςτο ομορφότερο τμόμα του κατϊφυτου φαραγγιού, περνώντασ μϋςα από φυςικϋσ πιςύνεσ, ςτενϊ τοιχώματα, υπόγειεσ ςπηλιϋσ και εντυπωςιακούσ καταρρϊκτεσ. Πεζοπορία Η κοιλϊδα του Λούςιου εύναι ϋνα από τα πιο όμορφα ςημεύα τησ Πελοποννόςου με εντυπωςιακό φυςικό ομορφιϊ και ιςτορικό παρελθόν. τισ δύο πλευρϋσ τησ κοιλϊδασ βρύςκονται 3 από τα πιο ςημαντικϊ μοναςτόρια τησ περιοχόσ: η μονό Αιμυαλών, η μονό Υιλοςόφου και η μονό Προδρόμου. τη διαδρομό μασ θα περϊςουμε από τισ δύο αυτϋσ μονϋσ, του Υιλοςόφου και του Προδρόμου. Μύα μικρό παρϊκαμψη (10' από το κύριο μονοπϊτι), μπορεύ να μασ φϋρει ςτο Κρυφό χολειό τησ περιοχόσ. Ξεκινϊμε από το πϋτρινο γεφύρι κϊτω από την Παλαιόχωρα και ςυνεχύζουμε μϋςω του δαςικού δρόμου, για μύα ώρα περύπου, μϋχρι τη Μονό Υιλοςόφου. Ένα κατηφορικό μονοπϊτι θα μασ πϊει μϋχρι την κούτη του ποταμού και από εκεύ θα ανηφορύςουμε μϋχρι τη Μονό Προδρόμου. Ποδήλατο Βουνού Ενασ ϊλλοσ τρόποσ για να θαυμϊςει κανεύσ τα όμορφα χωριϊ και τοπύα τησ Αρκαδύασ εύναι η ποδηλαςύα. Οι όρεμοι επαρχιακού δρόμοι μϋςα από τα δϊςη και τα φαρϊγγια αποτελούν μια θαυμϊςια διαδρομό για τουσ ποδηλϊτεσ. Σισ ιδανικότερεσ διαδρομϋσ τισ παρϋχει το δυτικό Μαύναλο. Γαστρονομία Κϊθε χωριό και κϊθε πόλη τησ Αρκαδύασ ϋχει τη δικό του γαςτρονομικό παρϊδοςη. Η βϊςη εύναι κοινό, τα αναλλούωτα αρκαδικϊ προώόντα. Με τϋτοια μοναδικϊ υλικϊ εννοεύται ότι η αρκαδικό κουζύνα ϋχει φτϊςει ςε μεγϊλα ύψη. Εύναι απλό ςτη βϊςη τησ, με μια ςτϋρεη παρϊδοςη. Σο ψωμύ τησ Αρκαδύασ εύναι ξεχωριςτό περύπτωςη. Λόγω του πολύ καλού νερού γύνονται πολύ εύγευςτα. Παραδοςιακού φούρνοι λειτουργούν ακόμα ςε πολλϊ χωριϊ αλλϊ και ςτην ύδια την Σρύπολη.Σο κραςύ τησ Μαντινεύασ, ξακουςτό από την αρχαιότητα μϋχρι τισ μϋρεσ μασ, εύναι μαζύ με τα ϊλλα κραςιϊ τησ Αρκαδύασ το ϊριςτο ςυνοδευτικό τησ ευωχύασ των γεύςεων.σραχανϊσ, μυρωδικό παςτό, πηχτό για τισ κρύεσ νύχτεσ του χειμώνα εύναι γεύςεισ γεμϊτεσ νοςταλγύα που μπορεύ ο καθϋνασ να βρει ςτην Αρκαδύα. Σα δε γλυκϊ εύναι μια ξεχωριςτό ιςτορύα. Οι πολλού καρπού, κϊςτανα, μόλα, καρύδια, κυδώνια, κερϊςια, αχλϊδια, ςυνταιριϊζονται με τϋχνη για να ολοκληρωθεύ η απόλαυςη του γεύματοσ. Σα γλυκϊ του κουταλιού εύναι ξακουςτϊ για τα αρώματϊ τουσ, μιασ και το ορεινό κλύμα δύνει πολύ αρωματικϊ φρούτα.

14 Ξενώνας Παπανικόλα ΠΙΑΝΑ, ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ Ο ξενώνασ Παπανικόλα βρύςκεται ςτην πλαγιϊ του όρουσ Μαύναλο. Προςφϋρει ρουςτύκ δωμϊτια, παραδοςιακό πρωινό και ξύλινη βερϊντα με εκπληκτικό θϋα ςτην οροςειρϊ. Σα δωμϊτια ςυνδυϊζουν την παραδοςιακό αρχιτεκτονικό και την κομψό ρουςτύκ γοητεύα με τισ ςύγχρονεσ ανϋςεισ. Κϊθε δωμϊτιο διαθϋτει ιδιωτικό μπϊνιο, ατομικό θϋρμανςη, κλιματιςμό, τηλεόραςη, ψυγεύο, θυρύδα αςφαλεύασ και μύνι hi-fi. Διατύθενται δωμϊτια για ϊτομα με προβλόματα κινητικότητασ κατόπιν αιτόματοσ. Ο ξενώνασ Παπανικόλα ςερβύρει ςπιτικό πρωινό με τοπικϊ προώόντα και λιχουδιϋσ, όπωσ χωριϊτικα αυγϊ, ςπιτικϋσ μαρμελϊδεσ και τοπικό μϋλι. Από την ξύλινη βερϊντα του ξενοδοχεύου, οι επιςκϋπτεσ μπορούν να απολαύςουν τη θϋα ςτην οροςειρϊ του Μαινϊλου και ςτην πεδιϊδα του Υαλϊνθου ωσ ςτα βουνϊ του Πϊρνωνα και του Σαΰγετου. Η τοποθεςύα του ξενώνα ςτο χωριό Πιϊνα επιτρϋπει την πρόςβαςη ςε κοντινϊ αξιοθϋατα. Αξύζει να επιςκεφθεύ κανεύσ το ςπόλαιο του θεού Πϊνα και την παλιϊ θολόκτιςτη εκκληςύα τησ Παναγιϊσ Πολυκαμμϋνησ. Δωμάτια: 10

15 info Ξενώνας Παπανικόλα ΠΙΑΝΑ, ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ: ΠΙΑΝΑ, ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ : ΑΚΟΙΚΣΑ ΟΛΟ ΣΟΝ ΦΡΟΝΟ ΔΩΜΑΣΙΑ 10 (8 δωμάτια και 2 junior ςουίτεσ με τηάκι.) Όλα τα δωμϊτια διαθϋτουν θϋρμανςη, μπϊνιο (με ντουσ) και θϋα ςτο χωριό. ΑΠΟΣΑΕΙ : ΑΓΟΡΆ :1 ΦΛΜ. ΦΩΡΙΟ :200 M. - RAFTING Ή CANOE-KAYAK :5 ΦΛM. - ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΩΡΟ : 5 ΦΛM. - ΜΟΤΕΙΟ : 1 ΦΛΜ. ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΜΑΙΝΑΛΟΤ : 28 ΦΛΜ. - ΑΘΗΝΑ :160 ΦΛΜ. ΠΛΗΙΕΣΕΡΗ ΠΟΛΗ : ΣΡΙΠΟΛΗ 19 ΦΛΜ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ: 160 ΦΛΜ - ΥΑΡΑΓΓΙ :5 ΦΛΜ. ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΈ : 5 ΦΛΜ. - ΦΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ : Δεκτϋσ πιςτωτικϋσ κϊρτεσ Visa, MasterCard, Δημόςιοσ χώροσ ςτϊθμευςησ, υνιςτϊται μεταφορικό μϋςο, Ξύλα για το τζϊκι δωρεϊν, Ομιλούμενεσ Γλώςςεσ: Ελληνικϊ, Αγγλικϊ TOΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ : Δεύτε μϋςα ςτον οικιςμό το λαογραφικό μουςεύο περιηγηθεύτε ςτα ςοκϊκια και ςτισ ιςτορικϋσ εκκληςύεσ περπατόςτε ςτην εντυπωςιακό ςπηλιϊ του θεού Πϊνα, Κϊψια και ςτον ποταμό Ελιςςώνα κϊντε ποδηλαςύα με τα mountain bikes μασ Σο χωριό ϋχει εύκολη πρόςβαςη ςε ςημαντικϊ αξιοθϋατα όπωσ ανϊβαςη μϋςω ςηματοδοτημϋνων ορειβατικών μονοπατιών ςτισ κορυφϋσ του Μαινϊλου, trekking, rafting, kayak ςτο φαρϊγγι του ποταμού Λούςιου και ςτην λύμνη του Λϊδωνα καθώσ και ϊλλεσ δραςτηριότητεσ εξωτερικού χώρου, ςκύ ςτο χιονοδρομικό κϋντρο του Μαινϊλου(απόςταςη από τον ξενώνα 28 χλμ.), εκδρομϋσ ςτα ιςτορικϊ χωριϊ όπωσ το Λιμποβύςι, η Βυτύνα, η τεμνύτςα, η Δημητςϊνα, τα Λαγκϊδια και ϊλλα. Μην παραλεύψετε να δοκιμϊςετε τισ τοπικϋσ ςπεςιαλιτϋ ςτη μικρό ταβϋρνα του χωριού και να αγορϊςετε παραδοςιακϊ προώόντα από το τοπικό κατϊςτημα.

16 SYNODOS S.A. Θεςαλύασ 6 & Κουμουνδούρου Αλιμοσ Αθόνα Σηλ: //Υαξ :

MOUNTAIN EDITION GREECE GUEST HOUSES COLLECTION. Powered by

MOUNTAIN EDITION GREECE GUEST HOUSES COLLECTION. Powered by MOUNTAIN EDITION GREECE GUEST HOUSES COLLECTION ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ tradition Ξενώνες, Βest of the Best tradition Είναι η πράσινη κάρτα της ιθαγένειας. Το country festival, στο οποίο επιστρέφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ MOUNTAIN RESORT & RESTAURANT

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ MOUNTAIN RESORT & RESTAURANT ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ MOUNTAIN RESORT & RESTAURANT Το Monopatia Resort & Restaurant είναι στην ουσία μια γειτονιά στο κέντρο του χωριού. Μια γειτονιά που θυμίζει τα παλιά και ταυτόχρονα βιώνεται μέσα από την περηφάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 13 - Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014. Ελλάδα: «Πνιγμένη» στις ομορφιές και το χειμώνα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 13 - Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014. Ελλάδα: «Πνιγμένη» στις ομορφιές και το χειμώνα ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 13 - Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 Ελλάδα: «Πνιγμένη» στις ομορφιές και το χειμώνα 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αφιέρωμα Χειμερινός Τουρισμός Ελλάδα: «Πνιγμένη» στις ομορφιές

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των Αγροτουριστικών Καταλυµάτων της Χαλκιδικής. Ονοµασία Περιγραφή Πηγή

Κατάλογος των Αγροτουριστικών Καταλυµάτων της Χαλκιδικής. Ονοµασία Περιγραφή Πηγή Κατάλογος των Αγροτουριστικών Καταλυµάτων της Χαλκιδικής Δήµος Δηµοτικό διαµέρισµα Ονοµασία Περιγραφή Πηγή Δήµος Αρναίας Δ.Δ. Παλαιοχωρίου Χάνι Αγραµάδα Στη βορειοανατολική Χαλκιδική 65 χλµ. από Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΑΡΙ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΤΦΗ

ΚΑΜΑΡΙ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΤΦΗ ΚΑΜΑΡΙ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΤΦΗ Νότια του Κορινθιακού κόλπου δεςπόζει το Ξυλόκαςτρο, τουριςτικόσ προοριςμόσ για χιλιϊδεσ επιςκϋπτεσ που ϋρχονται για να χαρούν τισ βραβευμϋνεσ με "Γαλϊζιεσ Σημαύεσ" ακτϋσ αλλϊ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας οδηγός στα ενδότερα της περιοχής των Πρεσπών

Ένας οδηγός στα ενδότερα της περιοχής των Πρεσπών Ένας οδηγός στα ενδότερα της περιοχής των Πρεσπών Σύντομη περιγραφή της περιοχής Στη βορειοδυτική γωνιά της Ελλάδας, σε υψόμετρο 850 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, βρίσκεται περιτριγυρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

real Χειμώνας στην Ελλάδα Φτιάξτε βαλίτσες για

real Χειμώνας στην Ελλάδα Φτιάξτε βαλίτσες για ΧΕΙΜΩΝΑΣescape real ΤΕΥΧΟΣ #2 KYΡΙΑΚΗ 15.11.2009 Χειμώνας στην Ελλάδα Γνωρίστε τις λίμνες μας Κάντε σκι στα βουνά και ράφτινγκ στα ποτάμια Ανακαλύψτε τα άγνωστα Γρεβενά και την Κοζάνη Φτιάξτε βαλίτσες

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Δράςθ 1.4/13 «Προαγωγι τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ωσ κεμελιϊδουσ μθχανιςμοφ ζνταξθσ των νομίμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την Ηπειρο των τεσσάρων εποχών ΜΟΝΑ ΙΚΕΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΑΡΑ ΟΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανακαλύψτε την Ηπειρο των τεσσάρων εποχών ΜΟΝΑ ΙΚΕΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΑΡΑ ΟΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ KYΡIAKH 30 NOEMBΡIOY 2014 Travel ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΠΑΡΙΣΙ, ΒΙΕΝΝΗ, ΒΟΥ ΑΠΕΣΤΗ XEIMEΡΙΝΕΣ ΑΠΟ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑ ΙΑ, ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜA Ανακαλύψτε την Ηπειρο

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Το χωριό στα Φηρά... 5 Το χωριό στο Φηροστεφάνι... 6 Το χωριό στο Ημεροβίγλι... 7 Το χωριό Καρτεράδος... 8 Η περιοχή στην Παραλία Καρτεράδου...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΕΛΛΑΔΑ με δικό σας μέσο. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ εκδρομές. Naxos Palace ΝΑΞΟΣ. Ionian Beach ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ. Siagas Beach Hotel ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

Περιεχόμενα. ΕΛΛΑΔΑ με δικό σας μέσο. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ εκδρομές. Naxos Palace ΝΑΞΟΣ. Ionian Beach ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ. Siagas Beach Hotel ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ Περιεχόμενα ΕΛΛΑΔΑ 4 Ionian Beach ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ 8 Naxos Palace ΝΑΞΟΣ 4 Siagas Beach Hotel ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 8 Naxos Holidays ΝΑΞΟΣ 5 Oasis Hotel ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΣ 9 Leda Village Resort ΠΗΛΙΟ 5 Nautica Bay

Διαβάστε περισσότερα

PARGA MARGARONA ACROSS HOTEL 4* BEACH RESORT 4* ROYAL HOTEL 3* SUP ΠΑΡΓΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ. Τιμή κατ άτομο με πρωινό ΠΑΡΑΛΙΑ AΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΒΟΤΑ

PARGA MARGARONA ACROSS HOTEL 4* BEACH RESORT 4* ROYAL HOTEL 3* SUP ΠΑΡΓΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ. Τιμή κατ άτομο με πρωινό ΠΑΡΑΛΙΑ AΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΒΟΤΑ PARGA BEACH RESORT 4* ΠΑΡΓΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 1/6-5/7 & 31/8-13/9 Τιμή κατ άτομο με πρωινό 5 νύχτες 7 νύχτες 6-26/7 27/7-7/8 1/6-5/7 & 31/8-13/9 6-26/7 27/7-7/8 Δίκλινο Deluxe 378 434 465 525 600 645 Δίκλινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίμνη Τσιβλού - Καλάβρυτα - Ναύπακτος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίμνη Τσιβλού - Καλάβρυτα - Ναύπακτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 Επιλεγμένα Relax (με ή χωρίς μεταφορά) 2-3 Porto Rio 4 Καμένα Βούρλα Galini Wellness & Spa 5 Ερέτρια Miramare 6 Ερέτρια Eretria Village 7 Achaia Beach 8 Club Hotel Casino Loutraki 9 Alkyon

Διαβάστε περισσότερα

Σαντορίνη.σημαίνει Καλντέρα!!!

Σαντορίνη.σημαίνει Καλντέρα!!! ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Σαντορίνη.σημαίνει Καλντέρα!!! On the Rocks 4*, Ημεροβίγλι Το πολυφωτογραφισμένο On The Rocks (Α διακ. κατ.) βρίσκεται πάνω στον βράχο της Καλντέρας στο διάσημο Ημεροβίγλι. Τα 20 δωμάτια του

Διαβάστε περισσότερα

PARGA MARGARONA ACROSS HOTEL 4* BEACH RESORT 4* ROYAL HOTEL 3* SUP ΠΑΡΓΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ. Τιµή κατ άτοµο µε πρωινό ΠΑΡΑΛΙΑ AΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΒΟΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑ

PARGA MARGARONA ACROSS HOTEL 4* BEACH RESORT 4* ROYAL HOTEL 3* SUP ΠΑΡΓΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ. Τιµή κατ άτοµο µε πρωινό ΠΑΡΑΛΙΑ AΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΒΟΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑ PARGA BEACH RESORT 4* ΠΑΡΓΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 1/6-5/7 & 31/8-13/9 Τιµή κατ άτοµο µε πρωινό 6-26/7 27/7-7/8 1/6-5/7 & 31/8-13/9 6-26/7 27/7-7/8 ίκλινο Deluxe 378 434 465 525 600 645 ίκλινο Suite 559 625 689 779

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Γιάννενα - Θεσσαλονίκη. ...στην Χριστουγεννιάτικη. με διαμονή στα πολυτελή EPIRUS PALACE 5*Deluxe και Grand Hotel Palace 5* 6ΗΜΕΡΟ SUPER

Ελλάδα. Γιάννενα - Θεσσαλονίκη. ...στην Χριστουγεννιάτικη. με διαμονή στα πολυτελή EPIRUS PALACE 5*Deluxe και Grand Hotel Palace 5* 6ΗΜΕΡΟ SUPER ...στην Χριστουγεννιάτικη Ελλάδα με διαμονή στα πολυτελή EPIRUS PALACE 5*Deluxe και Grand Hotel Palace 5* Μουσείο Βρέλλη - Καλπάκι - Μπουραζάνι (περιβαλλοντικό πάρκο) - Μονή Μολυβδοσκέπαστης - Κόνιτσα

Διαβάστε περισσότερα

SUNRISE VILLAGE ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑ BEACH HOTEL

SUNRISE VILLAGE ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑ BEACH HOTEL H H H H SUNRISE VILLAGE ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑ BEACH HOTEL Λίγο έξω από το Αχλαδοχώρι και πάνω σε μια όμορφη παραλία βρίσκεται το ξενοδοχείο Sunrise Village ένα φιλόξενο οικογενειακό ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

.εκεί που η φύση συναντά την παράδοση Μονοδένδρι - Βίκος - Νησί - Σ. Περάματος - Κόνιτσα - Τσεπέλοβο

.εκεί που η φύση συναντά την παράδοση Μονοδένδρι - Βίκος - Νησί - Σ. Περάματος - Κόνιτσα - Τσεπέλοβο DU LAC EPIRUS PALACE Πασχαλιά στα ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Ζαγοροχώρια.εκεί που η φύση συναντά την παράδοση Μονοδένδρι - Βίκος - Νησί - Σ. Περάματος - Κόνιτσα - Τσεπέλοβο DU LAC Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Μουσείο Βρέλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - Σπέτσες. στο αγαπημένο AKS PORTO HELI 4* Sup. Επίδαυρος - Ναύπλιο - Ερμιόνη

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - Σπέτσες. στο αγαπημένο AKS PORTO HELI 4* Sup. Επίδαυρος - Ναύπλιο - Ερμιόνη AKS PORTO HELI ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - Σπέτσες στο αγαπημένο AKS PORTO HELI 4* Sup. Επίδαυρος - Ναύπλιο - Ερμιόνη την πανέμορφη παραλία του Πόρτο Χελίου, το AKS PORTO HELI (Α διακ. κατ.) σας περιμένει για να ζήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πύλος - Μαραθούπολη Αγία Θεοδώρα - Βάστα - Ανάκτορα Νέστωρα - Γιάλοβα - Αρχαία Μεσσήνη - Κυπαρισσία - Φιλιατρά - ημητσάνα - Βυτίνα

Πύλος - Μαραθούπολη Αγία Θεοδώρα - Βάστα - Ανάκτορα Νέστωρα - Γιάλοβα - Αρχαία Μεσσήνη - Κυπαρισσία - Φιλιατρά - ημητσάνα - Βυτίνα 24-26/12, 23-26/12, 3 & 4 μέρες 31/12-2/1 & 30/12-2/1 Πύλος - Μαραθούπολη Αγία Θεοδώρα - Βάστα - Ανάκτορα Νέστωρα - Γιάλοβα - Αρχαία Μεσσήνη - Κυπαρισσία - Φιλιατρά - ημητσάνα - Βυτίνα 1 η μέρα: Αθήνα-Βάστα-Φιλιατρά-

Διαβάστε περισσότερα

Εκδρομές Φθινοπώρου & 28η Οκτωβρίου 2013

Εκδρομές Φθινοπώρου & 28η Οκτωβρίου 2013 2013 Εκδρομές Φθινοπώρου & 28η Οκτωβρίου 2013 Γιορτάζοντας μοναδικά την 28η Οκτωβρίου! βραδιά με εορταστική KALAMAKΙ ΒΕΑCH KALAMAKΙ ΒΕΑCH μουσική στις Fiesta 27 Οκτωβρίου KALAMAKI BEACH HOTEL Ακροκόρινθος

Διαβάστε περισσότερα

Γόνδολα 1 2 καθισµάτων 1. Αναβατήρε σκι 5 Μικρός αναβατήρας 3

Γόνδολα 1 2 καθισµάτων 1. Αναβατήρε σκι 5 Μικρός αναβατήρας 3 4ήµερο αεροπορικό από 190 Ακτή Μιαούλη 7-9,Πειραιάς,ΤΚ 185-35, Τηλ:2104173000, Fax:2104127530 www.symiacos.gr e-mail:packages@symiacos.gr Το Μπάνσκο έχει εξελιχθεί σε αγαπηµένος προορισµός ski & snowboard,

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη υπερπολυτελείας στο μοναδικό

Κρήτη υπερπολυτελείας στο μοναδικό Κρήτη υπερπολυτελείας στο μοναδικό OUT OF THE BLUE, CAPSIS ELITE RESORT 5* De luxe Το μόλις ανακαινισμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα Capsis Elite Resort, εκτός από ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL ΑΦΙΕΡΩΜΑ. Αυτό το καλοκαίρι πάμε ΗΠΕΙΡΟ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Επτά νομοί, ένας προορισμός

TRAVEL ΑΦΙΕΡΩΜΑ. Αυτό το καλοκαίρι πάμε ΗΠΕΙΡΟ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Επτά νομοί, ένας προορισμός ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 04 ΞΕΝΑΓΗΣΗ Σαντορίνη - Τήνος - Ρόδος - Λευκάδα - Ντουμπάι SPECIAL ΠΡΟΤΑΣΗ Μόσχα Αγία Πετρούπολη HOT SPOT Αμμουδιά Πρέβεζας ΔΙΑΜΟΝΗ «BEST OF» Alexandros Palace Χαλκιδική Hotel

Διαβάστε περισσότερα

H H H H. Εορταστικό Πρόγραμμα

H H H H. Εορταστικό Πρόγραμμα Από τα πιο μοντέρνα ξενοδοχεία στην Κόρινθο, το Kalamaki Beach Hotel πρόσφατα ανακαινίστηκε πλήρως, έτσι ώστε να προσφέρει στους επισκέπτες ακόμη πιο άνετη διαμονή, με μοντέρνες παροχές και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

...a place to live your dreams!

...a place to live your dreams! ...a place to live your dreams! Ευφορία: Συναίσθημα ή κατάσταση ψυχικής και σωματικής ευεξίας BOROVETS EUPHORIA CLUB : Εδώ, η ευφορία είναι τρόπος ζωής! Σε μία περιοχή απαράμιλλου φυσικού κάλλους, τριγυρισμένη

Διαβάστε περισσότερα