Σα Νζα μασ (κέντρο Ται τσι τσουάν Νέας Σμφρνης) Σεφχοσ 8 Δεκέμβριος 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σα Νζα μασ (κέντρο Ται τσι τσουάν Νέας Σμφρνης) Σεφχοσ 8 Δεκέμβριος 2011"

Transcript

1 Σα Νζα μασ (κέντρο Ται τσι τσουάν Νέας Σμφρνης) Σεφχοσ 8 Δεκέμβριος 2011 ε αυτό το τεφχοσ: 1.ΙΣΟΡΙΕ ΖΕΝ 2.ΣΙ ΛΕΕΙ ΣΟ Ι ΣΙΝΓΚ 3.BA DUAN JIN (Οι οκτώ κθςαυροί) 4.ΣΑ ΕΠΣΑ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ 5.Η ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΝ ΓΙΑΝΚ 6.Η ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΣΑΙ ΣΙ ΣΟΤΑΝ 7.ΛΟΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 8.ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΠΙΘΑΝΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ 9.ΣΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΣΟΝ ΜΑΣΕΡ ΑΛΕΞ ΝΣΟΝΓΚ

2 ΙΣΟΡΙΕ ΖΕΝ Η προςευχι Ζνασ προςκυνθτισ κακόταν ςτθν άκρθ του δρόμου κι προςευχόταν. Κακϊσ βριςκόταν εκεί, παρατθροφςε όλουσ τουσ άπορουσ, τουσ άρρωςτουσ, τουσ ανάπθρουσ που τον προςπερνοφςαν. Λυπθμζνοσ, απευκφνκθκε ςτον Κεό λζγοντασ: «Κεζ μου, πωσ γίνεται ζνασ τόςο ευςπλαχνικόσ Ρατζρασ να βλζπει όλον αυτό τον πόνο και να μθν κάνει τίποτα;» και μετά από ςιγι, ο Κεόσ απάντθςε: «Εγϊ ζκανα κάτι! Δθμιοφργθςα εςζνα!» Μόνο δυο λζξεισ Κάποτε υπιρχε ζνα μοναςτιρι που ιταν πολφ αυςτθρό. Ακολουκϊντασ όρκο ςιωπισ, κανζνασ δεν επιτρεπόταν να μιλιςει. Αλλά υπιρχε μια εξαίρεςθ ς αυτόν τον κανόνα. Κάκε δζκα χρόνια οι μοναχοί μποροφςαν να πουν δυο λζξεισ. Αφοφ πζραςαν τα δζκα πρϊτα χρόνια ςτο μοναςτιρι, ζνασ μοναχόσ πιγε ςτον θγοφμενο. «Ρζραςαν δζκα χρόνια» του είπε ο θγοφμενοσ. «Ροιεσ είναι οι δυο λζξεισ που κα ικελεσ να πεισ;» «Κρεβάτι ςκλθρό» του είπε. «Κατάλαβα» του είπε ο θγοφμενοσ. Δζκα χρόνια αργότερα ξαναγφριςε ςτο γραφείο του θγοφμενου. «Ρζραςαν αλλά δζκα χρόνια, ποιεσ είναι οι δυο λζξεισ που κα ικελεσ να πεισ;» «Φαγθτό χάλια» είπε ο μοναχόσ «Κατάλαβα» Ρζραςαν ακόμα δζκα χρόνια και ο μονάχοσ ςυνάντθςε ξανά τον θγοφμενο που τον ρϊτθςε: «Ροιεσ είναι οι δυο λζξεισ ςου μετά από αυτά τα δζκα χρόνια;» «Εγϊ παραιτοφμαι» είπε ο μοναχόσ. «Λοιπόν, βλζπω το γιατί» είπε ο θγοφμενοσ «το μόνο που κάνεισ είναι να παραπονιζςαι!» Κυνθγώντασ δφο λαγοφσ Ζνασ μακθτισ των πολεμικϊν τεχνϊν, πλθςίαςε τον δάςκαλό του λζγοντάσ του «κα ικελα να βελτιϊςω τισ γνϊςεισ μου ςτισ πολεμικζσ τζχνεσ. Γι αυτό, παράλλθλα με τθν μακθτεία μου μαηί ςου, κα ικελα να μακθτεφςω και με άλλον ζναν δάςκαλο, διαφορετικοφ ςτυλ. Ρωσ ςου φαίνεται αυτι θ ιδζα;» Ο δάςκαλοσ απάντθςε «ο κυνθγόσ που κυνθγά δφο λαγοφσ, τελικά δεν κα πιάςει κανζναν»

3 Σο φεγγάρι δεν κλζβεται Ζνασ δάςκαλοσ Ηεν ηοφςε μια απλι ηωι ςε μια καλφβα, ςτουσ πρόποδεσ ενόσ βουνοφ. Ζνα βράδυ, κακϊσ ιταν ζξω από τθν καλφβα, ζνασ κλζφτθσ μπικε μζςα αλλά είδε ότι δεν υπιρχε τίποτα εκεί για να κλζψει. Εκείνθ τθ ςτιγμι γφριςε ο δάςκαλοσ και τον είδε. «Ιρκεσ από μακριά για να με επιςκεφτείσ» του είπε «και δεν είναι ςωςτό να φφγεισ με άδεια χζρια. Σε παρακαλϊ, πάρε τα ροφχα μου ωσ δϊρο». Ο κλζφτθσ ξαφνιάςτθκε, αλλά άρπαξε τα ροφχα και άρχιςε να τρζχει. Ο δάςκαλοσ απζμεινε γυμνόσ, να κοιτά το φεγγάρι. «Τον φουκαρά» ςκζφτθκε «μακάρι να μποροφςα να του δϊςω αυτό το πανζμορφο φεγγάρι» Ι ΣΙΝΓΚ (τι μασ ςυμβουλεφει) Κ ΑΝ H ΑΒΥΣΣΟΣ «Σε εποχζσ δυςκολίασ αυτό που χρειάηεται είναι εμπιςτοςφνθ και νοθτικι ςτακερότθτα και ιςορροπία. Πταν ο νουσ δεν εμποδίηεται από εξωτερικζσ δυςκολίεσ, τότε ο ςτόχοσ μπορεί να επιτευχκεί». Αυτό το εξάγραμμο ςχθματίηεται από από τον διπλαςιαςμό του τρίγραμμου Κ αν θ Νεροφ. Είναι ζνα από τα 8 εξάγραμμα όπου τα βαςικά τρίγραμμα διπλαςιάηονται. Ζτςι θ εικόνα γίνεται πιο δυνατι. Σε αυτό το εξάγραμμο κάκε τρίγραμμο ζχει μια γιάνγκ γραμμι ανάμεςα ςε δφο γιν γραμμζσ. Οι δφο γιν γραμμζσ ςχθματίηουν μια ρεματιά όπου το νερό που αντιπροςωπεφεται από τθν κεντρικι γιανγκ γραμμι ρζει. Εδϊ ςυμβολίηεται θ παρουςία εμποδίων και παγίδευςθσ. Θ πρωταρχικι ςυμβουλι αυτοφ του εξάγραμμου χρθςιμοποιεί τθν φφςθ του Νεροφ ςαν ζνα παράδειγμα για τθν ςωςτι αντιμετϊπιςθ και εςωτερικι ανάπτυξθ. Το Τάο τε τςίνγκ επίςθσ μασ κακοδθγεί να είμαςτε ςαν το νερό: Το νερό πάντα παίρνει τθν κατϊτερθ κζςθ. Τα εμπόδια δεν το ςταματοφν. Παραςζρνει μαηί του ότι βρει ςτον δρόμο του Και ςυνεχίηει να ρζει προσ τα μπρόσ. Δεν χάνει ποτζ τθν κατεφκυνςθ του. Με το να παραμζνει χαμθλά ακολουκεί τθν αλθκινι του φφςθ Και θ βαςικι του κατεφκυνςθ δεν επθρεάηεται από επιφανειακά εμπόδια. Το νερό ζχει πάντα μια ςτενι ςχζςθ με τον ωκεανό. Αναηθτά να ενωκεί ξανά μ αυτόν. Το να ακολουκείσ τθν φφςθ του νεροφ Είναι ο τρόποσ να επιςτρζψεισ ςτθν εςωτερικι ςου ουςία.

4 Το νερό δεν δίνει ποτζ το ίδιο ςχιμα ςτον εαυτό του. Αν βρίςκεται μζςα ςε τετράγωνο ςχιμα γίνεται το ίδιο τετράγωνο. Αν βρίςκεται μζςα ςτο ςτρογγυλό γίνεται το ίδιο ςτρογγυλό. Είτε το δοχείο του είναι φτιαγμζνο από κρφςταλλο θ λάςπθ, θ ουςία του νεροφ παραμζνει θ ίδια. Το περιβάλλον δεν το επθρεάηει οφτε το τροποποιεί. Ζτςι και ο άνκρωποσ που ηει εκφράηοντασ τθν αλθκινι του φφςθ, δεν επθρεάηεται από το τι ςκζφτονται οι άλλοι γι αυτόν. Δεν ανακατεφεται ςε διαφωνίεσ θ καβγάδεσ. Θ φφςθ του νεροφ είναι απαλι και υποχωρθτικι, παρ όλα αυτά μπορεί να ςκάψει τεράςτια βράχια. Ο Λάο Τςε, χρθςιμοποιοφςε το εξισ παράδειγμα: «Το να είςαι απαλόσ είναι ηωι, το να είςαι ςκλθρόσ είναι ο κάνατοσ.» Αυτι θ ίδια αρχι εκφράηεται και ςτθν φφςθ. Τα κλαδιά ενόσ ηωντανοφ δζντρου είναι ευλφγιςτα. Αν τα κλαδιά ιταν ςκλθρά και ξερά, τότε το δζντρο θ πεκαίνει θ είναι ιδθ ξεραμζνο. Πταν κάποιοσ είναι νζοσ, τα κόκαλα του είναι απαλά και εφκαμπτα. Πςο μεγαλϊνει τα κόκαλα του ςπάνε εφκολα και γίνονται άκαμπτα. Ζτςι το να ςκλθραίνεισ και τον νου με αντιλιψεισ και ςυναιςκιματα κάνει επίςθσ άκαμπτο και το πνεφμα. Ακολουκϊντασ το παράδειγμα του νεροφ, μπορεί κανείσ να μακαίνει πϊσ να ςυμπεριφζρεται ςε διαφορετικζσ περιπτϊςεισ. Αυτό το εξάγραμμο επίςθσ ςυμβολίηει κίνδυνο επειδι οι γραμμζσ δείχνουν ζναν τόπο όπωσ μια άβυςςοσ. Πποιοσ προςαρμόηεται ςτον κίνδυνο και κρατάει τθν ακεραιότθτα του δεν κα πλθγωκεί. Θ αλθκινι του φφςθ δεν κα επθρεαςτεί ακόμα και μετά από μεγάλα βάςανα, το πνεφμα κα παραμείνει άκικτο. Αυτό γίνεται επειδι ο κίνδυνοσ είναι εξωτερικόσ ωσ αναφορά τθν πνευματικι του υπόςταςθ. Ακόμα και ςτθν απουςία των εξωτερικϊν δυςκολιϊν θ ηωι κάποιου μπορεί να γίνει μια άβυςςοσ αν παραδοκεί ςε υπερβολικά ςυναιςκιματα και καλλιεργεί ςτενόμυαλεσ ςυμπεριφορζσ. Ζτςι χάνει τθν επαφι με τθν αλθκινι του φφςθ. Αν όμωσ παραμείνει εςτιαςμζνοσ, δεν κα επθρεαςτεί από τισ δυςκολίεσ. Μπορεί κάποιοσ να μάκει τουσ νόμουσ του ςφμπαντοσ παρατθρϊντασ τα ςτοιχεία και τισ κινιςεισ τουσ. Ακολουκϊντασ αυτζσ τισ αρχζσ μπορεί να κατανοιςει όλεσ τισ καταςτάςεισ ςτθν ηωι και να μπορζςει να ξεπεράςει τα εμπόδια. Οι ςυμβουλζσ: 1. Να είναι ευχαριςτθμζνοσ με το να βρίςκεται ςε μια «κατϊτερθ κζςθ». Ππωσ το νερό, παραμζνοντασ χαμθλά, μπορείσ να είςαι αςφαλισ και ελεφκεροσ από ανταγωνιςμό. 2. Να παραμείνεισ βακυςτόχαςτοσ. Ζνα βακυςτόχαςτοσ νουσ, είναι ιρεμοσ όπωσ ζνασ βακφσ ωκεανόσ. Δεν ενοχλείται από τα μεγάλα κφματα ςτθν επιφάνεια του. 3. Δίνε γενναιόδωρα. Το νερό δίνει ςυνεχϊσ χωρίσ να ηθτάει πίςω. 4. Ζχε εμπιςτοςφνθ. Το νερό πάντα ρζει με εμπιςτοςφνθ προσ τον Ωκεανό. 5. Να είςαι απαλόσ. Ραρόλο που το νερό είναι απαλό μπορεί να ξεπεράςει οποιαδιποτε εμπόδιο. 6. Να εργάηεςαι με όλεσ ςου τισ ικανότθτεσ και δυνατότθτεσ. Το νερό μπορεί να ταιριάξει ςε όλα τα ςχιματα είτε είναι τετράγωνα είτε είναι ςτρογγυλά. Κρατάει τθν αλθκινι του φφςθ ςε οποιαδιποτε δοχείο θ περίςταςθ. 7. Χρθςιμοποίθςε τισ ανάλογεσ ευκαιρίεσ. Το νερό παγϊνει τον χειμϊνα και λιϊνει τθν Άνοιξθ. Θ μθ ευλυγιςία του τον Χειμϊνα είναι ςαν τον κάνατο. Θ απαλότθτα του τθν Άνοιξθ γεννάει καινοφρια ηωι. 8. Μθν πολεμάσ ποτζ. Το νερό δεν πολεμάει τον εαυτό του *****

5 BA DUAN JIN Οι οκτώ κθςαυροί (θ τα 8 κομμάτια του μεταξιοφ) 1. τθρίηω τον ουρανό Καρδιά, Λεπτό ζντερο, τομάχι, Πνεφμονεσ-(Σριπλόσ Θερμαςτισ) 2. Σραβάω το τόξο Πνεφμονεσ, Νεφρά, Μζςθ, Μάτια, Πόδια 3. Χωρίηω Γι και Ουρανό πλινα, Νεφρά, Ουροδόχοσ κφςτθ, Πάγκρεασ 4. Η οφι Κουκουβάγια κοιτάει προσ τα πίςω Πνεφμονεσ, Ανοςοποιθτικό, Παχφ ζντερο 5. Η Μεγάλθ αρκοφδα γυρνάει από τθν μια πλευρά ςτθν άλλθ Καρδιά, Μζςθ, Πόδια 6. Αγγίηω τα δάκτυλα των ποδιών και μετά γζρνω προσ τα πίςω Νεφρά, Μζςθ, Πόδια, Πλάτθ 7. Δίνω γροκιζσ με κυμωμζνο βλζμμα υκώτι, Χολθδόχοσ κφςτθ, Αίμα, Μάτια 8. Αναπθδώ πάνω ςτα πζλματα Ανοςοποιθτικό, Κνιμεσ, Πζλματα

6 (Οι οκτϊ κθςαυροί ςε ποίθμα) «Με τα δφο χζρια κράτα τον ουρανό για να ρυκμίςεισ τον τριπλό κερμαςτι. * Τράβα το τόξο αριςτερά και δεξιά ςαν να ςκοτϊνεισ τον γφπα. Τόνωςε τον ςπλινα και το ςτομάχι ςθκϊνοντασ το ζνα χζρι. Θεράπευςε τισ 5 αδυναμίεσ και τισ 7 διαταραχζσ κοιτϊντασ πίςω. ( Εδϊ εννοεί τισ αςκζνειεσ που προκαλοφνται από τα 5 γιν όργανα- πνεφμονεσ, νεφρά, ςπλινα, ςυκϊτι, καρδιά και τα 7 ςυναιςκιματα λφπθ, φόβο, μελαγχολία, κυμό, χαρά, άγχοσ και πανικό)δείτε το παρακάτω άρκρο ςε αυτό το τεφχοσ Γφρνα το κεφάλι και κοφνα τθν ουρά για να εξουδετερϊςεισ τθν φωτιά τθσ καρδιάσ και να θρεμιςεισ. Τα δφο χζρια πιάνουν τα άκρα των ποδιϊν για να δυναμϊςουν τα νεφρά και τθν μζςθ. Κάνε γροκιζσ και κοίτα κυμωμζνα για να αυξιςεισ το τςι και τθν δφναμθ. Αναπιδα 7 φορζσ και εκατοντάδεσ αςκζνειεσ κα εξαφανιςτοφν». *Τριπλόσ κερμαςτισ: Στθν Κινζηικθ Παραδοςιακι Ιατρικι κεωρείται ωσ όργανο. Μια κεωρία λζει ότι αν διαιρεκεί το ςϊμα (ο κορμόσ) ςε τρία μζρθ, το κακζνα από αυτά ονομάηεται κερμαςτισ. Ο άνω κερμαςτισ περιλαμβάνει τα όργανα τθσ Καρδιάσ και του Πνεφμονα- πάνω από το διάφραγμα- και ς αυτόν ανικουν το κεφάλι και τα άνω άκρα. Ο μζςοσ κερμαςτισ περιλαμβάνει τα όργανα Σπλινα και Στόμαχο- και ο κάτω κερμαςτισ περιλαμβάνει το Ήπαρ, Χολθδόχο κφςτθ, Νεφρά, Λεπτό & Παχφ ζντερο, Ουροδόχο Κφςτθ. Ο Τριπλόσ κερμαςτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν άρδευςθ και τον ζλεγχο των καναλιϊν του νεροφ. Χρθςιμοποιεί τθν φωτιά τθσ Yuan Qi(από εκεί προζρχεται και το όνομα Θερμαςτισ), τθσ πρωταρχικισ, προγονικισ ενζργειασ για να εξυπθρετιςει τθ λειτουργικι ςφνδεςθ των οργάνων που ςυμμετζχουν ςτον μεταβολιςμό του νεροφ. Διάφορεσ κεωρίεσ για τισ αςκιςεισ Baduanjin Οι αςκιςεισ Ba duan jin (Μπα ντουαν τηιν) ςτθν κυριολεξία ςθμαίνει «τα οκτϊ κομμάτια μεταξζνιου υφάςματοσ-( μπροκάρ- πολφτιμο φφαςμα ςυνικωσ μεταξωτό)» ιταν πάντα πολφ διαδεδομζνθ άςκθςθ ςτθν Κίνα. Το αςυνικιςτο τθσ όνομα προζρχεται από το γεγονόσ ότι ο Κινζηικοσ χαρακτιρασ για το μετάξινο φφαςμα ζχει επίςθσ τθν αρχαϊκι ζννοια ενόσ ςετ αςκιςεων που περιλαμβάνουν διαφορετικζσ κινιςεισ. Από εκεί λοιπόν ο τίτλοσ «οκτϊ κομμάτια μετάξινου υφάςματοσ» μπορεί να μεταφραςτεί «μια άςκθςθ που ςυντίκεται από οκτϊ ςετ κινιςεων». Μια άλλθ ερμθνεία λζει ότι το νόθμα τθσ ονομαςίασ αυτϊν των αςκιςεων, ερμθνεφεται :«καλφπτεισ το ςϊμα ςου με αυτό το πολφτιμο φφαςμα ϊςτε να το προςτατεφςεισ από αρρϊςτιεσ και να ζχεισ καλι υγεία». Οι αςκιςεισ Baduanjin ζχουν ιςτορία πάνω από 800 χρόνια. Κατά τθν διάρκεια εκείνθσ τθσ περιόδου, είχαν προςτεκεί πολλζσ μετατροπζσ και καινοφριεσ ιδζεσ ςτθν αρχικι φόρμα. Ραρ όλο που οι ποικιλίεσ είναι πολλζσ, μποροφν να μπουν ςε κατθγορίεσ όπωσ με κακιςτζσ και όρκιεσ ςτάςεισ, και να ξεχωρίςουν ςε Βόρεια και Νότια ςτυλ. Το Βόρειο ςτυλ κεωρείται ότι το δθμιοφργθςε ο Yue Fei, φθμιςμζνοσ ςτρατθγόσ τθσ Δυναςτείασ Sung ( μχ.).

7 Εμφανίηεται ςε γραπτά ςε ζνα Ταοϊςτικό κείμενο όγδοου αιϊνα (οι Δζκα Κθςαυροί για αποκατάςταςθ ςτθν γνιςια ηωτικότθτα). Εξθγείται επίςθσ ςε ζνα αρχαίο Κινζηικο κείμενο με το όνομα Dao Shu, όπου ζχει καταγραφεί ςε ςχιμα ποιιματοσ όπου εξθγοφςε τον ςκοπό και το πϊσ γίνεται θ κίνθςθ και διδάςκονταν ςτουσ ςτρατιϊτεσ του ςτρατθγοφ Yue Fei ϊςτε να βελτιωκεί θ υγεία, θ αντοχι και οι πολεμικζσ ικανότθτεσ τουσ. Ζχει ειπωκεί ότι είναι μια από τισ πιο δθμοφιλείσ αςκιςεισ ςτον κόςμο. Είναι εφκολο να δοφμε το γιατί. Εξαςκϊντασ όλο το ςετ με παρόμοιο τρόπο όπωσ το Ται τςι τςουάν, μπορεί κανείσ να δεί ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν υγεία και τθν ηωτικότθτα του, μζςα ςε 6 μινεσ, πιο λεπτζσ αλλαγζσ μζςα ςε ζνα χρόνο και μεγαλφτερεσ αλλαγζσ μζςα ςε 5 χρόνια. Στο παρελκόν, οι άνκρωποι εξαςκοφςαν τον Ταο, τον Τρόπο Ηωισ. Κατανόθςαν τθν βάςθ τθσ ιςορροπίασ, του γιν και του γιανγκ, όπωσ παρουςιάηεται από τθν μεταλλαγι των ενεργειϊν ςτο ςφμπαν. Γι αυτό ςχθμάτιςαν πρακτικζσ όπωσ το Dao-ying (τςι κόνγκ), μια άςκθςθ που ςυμπεριλαμβάνει ςτρζτςινγκ, μαςάη, και αναπνοζσ ϊςτε να διευκολφνει τθν ροι τθσ ενζργειασ, και διαλογιςμό ϊςτε να βοθκιςει ςτθν εναρμόνιςθ τουσ με το ςφμπαν. Αυτζσ οι πρακτικζσ προχπιρχαν τθσ εποχισ του Κίτρινου Αυτοκράτορα. Dao Yin ςθμαίνει «να οδθγείσ και να προκαλείσ», δθλαδι να οδθγείσ και να προκαλείσ τθν ροι του τςι μζςα ςτο ςϊμα. Αυτζσ οι τεχνικζσ, κεωροφντο ότι ιταν δραςτικζσ όχι μόνο για τθν κεραπεία κάποιων αςκενειϊν αλλά επίςθσ και για τθν πρόλθψθ αςκενειϊν. Είναι ςθμαντικό να καταλάβουμε ότι εκείνεσ τισ εποχζσ ζνασ φιλόςοφοσ ιταν κάποιοσ που ζκανε διαλογιςμό και επίςθσ ζκανε πρακτικι ςτθν κινζηικθ ιατρικι. Πλα αυτά ιταν ενωμζνα μετατρζποντασ αυτό που κα ονομάηαμε ςιμερα μια «ολιςτικι προςζγγιςθ» Τα Οκτϊ κομμάτια του μεταξιοφ εξαςκοφταν ςαν μια αδιάςπαςτθ φόρμα. Το κάκε κομμάτι εξαςκοφταν φορζσ πριν προχωριςουν ςτο επόμενο. Είναι εφκολεσ να τισ μάκει κανείσ, εφκολεσ ςτθν εκτζλεςθ και διαρκοφν μόνο λεπτά. Μποροφν να εξαςκθκοφν πρωί και βράδυ. Ζτςι βελτιϊνει κανείσ τθν υγεία του με ζναν εφκολο και χαλαρό τρόπο. Το μόνο που μπορεί να μπει ςαν εμπόδιο είναι θ τεμπελιά και ζλλειψθ πεικαρχίασ. Μια άλλθ ιςτορία λζει για ζναν βαςιλιά τον πλοφςιο King Ma που ζηθςε γφρω κατά τθν διάρκεια τθσ δυναςτείασ Hun. (206π.χ μ.χ.). Πταν ο Βαςιλιάσ Μα πζκανε τοποκζτθςαν ςτον τάφο του πολλά ζγγραφα. Το 1973, αρχαιολόγοι ςτθν Κίνα ανακάλυψαν ςτον τάφο του ςτο Mawangdui ζξω από τθν πόλθ Changsha τθν επαρχίασ Hunan, ιατρικά εγχειρίδια, ςυνταγζσ και ζνα μεταξζνιο ρολό κφλιςθσ όπου είχαν ςχεδιαςτεί 44 μορφζσ ςε διάφορεσ ςτάςεισ αςκιςεων. Κάτω από κάκε ςτάςθ, θ διάγραμμα Dao yin, υπιρχε μια λεηάντα με το όνομα του ηϊου που ίςωσ ςυμβόλιηε και το όνομα τθσ αςκζνειασ που θ ςυγκεκριμζνθ ςτάςθ άςκθςθσ μποροφςε να βοθκιςει. Ρολλζσ από αυτζσ τισ ςτάςεισ κυμίηουν τουσ Οκτϊ κθςαυροφσ.

8 ΩΦΕΛΘ ΤΩΝ ΑΣΚΘΣΕΩΝ BA DUAN JIN Δεν είναι δφςκολεσ και μποροφν να αςκθκοφν από όλεσ τισ θλικίεσ υκμίηουν τθν πζψθ και τον μεταβολιςμό, ευνοοφν το χάςιμο βάρουσ. Διαρκοφν μόνο 10 λεπτά τθν μζρα. Είναι πολφ εφκολεσ όςο αςυντόνιςτοσ κι ασ είςαι. Κα τονϊςουν και κα τεντϊςουν όλουσ ςου του μφεσ, αυξάνοντασ τθν ελαςτικότθτα ςου. Κα βοθκιςουν να ανακουφιςτείσ από πόνουσ ςτον αυχζνα, τθν πλάτθ, και τουσ ϊμουσ. Κα δυναμϊςουν τουσ μφεσ ςου (ειδικά των ποδιϊν). Κα τονϊςουν το λεμφικό ςου ςφςτθμα και κα βοθκιςουν το ςϊμα να αποτοξινωκεί από τα δθλθτιρια του περιβάλλοντοσ. Κα αναπτφξεισ ζναν ιρεμο και ςυγκεντρωμζνο νου. Κα ανακουφιςτείσ από τθν μελαγχολία και το άγχοσ. Δεν χρειάηεςαι ειδικό εξοπλιςμό και μπορείσ να τισ κάνεισ παντοφ οποιαδιποτε ϊρα. Κα ςε κάνουν να νοιϊκεισ και να φαίνεςαι πολλά χρόνια πιο νζοσ!. Κα εναρμονίςουν και κα τονϊςουν όλουσ τουσ μεςθμβρινοφσ ςαν να ζχεισ κάνει ο ίδιοσ βελονιςμό. Χωρίσ βελόνεσ!! Αρκετά από τα ςτοιχεία αυτοφ του άρκρου ζχουν επιλεχκεί και μεταφραςτεί από τθν ιςτοςελίδα **** Σα Επτά υναιςκιματα (ςφμφωνα με τθν Παραδοςιακι Κινζηικθ Ιατρικι) Τα επτά βαςικά ςυναιςκιματα που ςχετίηονται με τθν λειτουργία των οργάνων είναι ο κυμόσ, θ χαρά, θ ανθςυχία, θ μελαγχολία, θ λφπθ, ο φόβοσ και ο πανικόσ (ςοκ). Ραρ όλο που θ ςφνδεςθ ςϊμα/νουσ ζχει αναγνωριςτεί μόνο ςχετικά πρόςφατα ςτθν Δυτικι Λατρικι, θ αλλθλεπίδραςθ των ςυναιςκθμάτων και του ςϊματοσ είναι βαςικό κομμάτι τθσ Ραραδοςιακισ Κινζηικθσ Λατρικισ. Το κάκε όργανο ζχει και το αντίςτοιχο ςυναίςκθμα, μια ανιςορροπία ενόσ ςυναιςκιματοσ μπορεί να οδθγιςει ςε ανιςορροπία του οργάνου. Ραράδειγμα: Συνεχισ κυμόσ μπορεί να οδθγιςει ςε ανιςορροπία του ιπατοσ. Ραρομοίωσ ανιςορροπία του ιπατοσ μπορεί να δθμιουργιςει ςυμπτϊματα κυμοφ, ςυχνά οδθγϊντασ ςε ζνα επαναλαμβανόμενο κυκλικό φαινόμενο. Ερευνϊντασ τθν ςυναιςκθματικι πλευρά μιασ αςκζνειασ, είναι ςθμαντικό να κυμόμαςτε ότι είναι φυςιολογικό να νοιϊκουμε όλα τα ςυναιςκιματα. Μόνο όταν ζνα ςυναίςκθμα παραμζνει για μεγάλο χρονικό διάςτθμα θ ςε μεγάλθ ζνταςθ τότε γίνεται πθγι ανιςορροπίασ. Είναι ςθμαντικό για κάποιον με ςοβαρά ςυναιςκθματικά προβλιματα να ψάξει για βοικεια από ζναν εκπαιδευμζνο ψυχοκεραπευτι. Αλλά ακόμα και ς αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ κεραπεία είναι πιο

9 αποτελεςματικι αν αποκαταςτακεί θ ανιςορροπία ςτο ανάλογο όργανο. Ο βελονιςμόσ βοθκάει αρκετά ςτθν κεραπεία ςυναιςκθματικϊν ανιςορροπιϊν. Θυμόσ Ο Κυμόσ είναι ςυνδεδεμζνοσ με το ιπαρ. Από τθν φφςθ του, ο κυμόσ οδθγεί τθν ενζργεια προσ τα πάνω και ζξω, καταλιγοντασ ςε ςυμπτϊματα όπωσ κόκκινο πρόςωπο και κόκκινα μάτια, πονοκεφάλουσ και ηαλάδεσ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ φωτιά του ιπατοσ αυξάνεται. Ο κυμόσ επίςθσ μπορεί να προκαλζςει «επίκεςθ ςτον ςπλινα» από το τςι του ιπατοσ, προκαλϊντασ ανορεξία, δυςπεψία, και διάρροια (ςυχνό φαινόμενο από άτομα που καυγαδίηουν όταν τρϊνε θ τρϊνε όταν οδθγοφν) Κοιτϊντασ το ςε ποιο μακρόχρονεσ βάςεισ, ο καταπιεςμζνοσ κυμόσ, θ δυςφορία, μπορεί να προκαλζςει ςτάςθ ςτθν κίνθςθ τθσ ενζργειασ τςι ςτο ιπαρ, πράγμα που προκαλεί κατάκλιψθ και προβλιματα ςτθν ζμμθνο ρφςθ. Είναι ενδιαφζρον να ςθμειωκεί ότι άτομα που παίρνουν βότανα για να διακινιςουν τθν ςτάςθ του τςι ςυχνά νοιϊκουν ζντονο κυμό όταν αυτι θ ςτάςθ απελευκερϊνεται. Ο κυμόσ περνάει όταν θ κατάςταςθ διορκϊνεται. Ραρομοίωσ, ο κυμόσ και θ ερεκιςτικότθτα είναι ςυχνά ζνδειξθ διάγνωςθσ ςτάςθσ του τςι ςτο ιπαρ. Είναι βαςικό να αποφεφγει κανείσ να πίνει καφζ όταν κεραπεφει δυςαρμονίεσ ςτο ςυκϊτι εξαιτίασ του κυμοφ, γιατί ο καφζσ ηεςταίνει το ιπαρ και αυξάνει κατά πολφ αυτιν τθν δυςαρμονία Χαρά Το ςυναίςκθμα τθσ χαράσ είναι ςυνδεδεμζνο με τθν καρδιά. Μια δυςαρμονία που ςυνδζεται με τθν χαρά μπορεί να ακοφγεται πολφπλοκθ, κακϊσ οι περιςςότεροι άνκρωποι κζλουν να νοιϊκουν όςο γίνεται πιο πολφ χαρά ςτθν ηωι τουσ. Οι δυςαρμονίεσ όμωσ αυτοφ του ςυναιςκιματοσ δεν προκαλοφνται από τθν ευτυχία, αλλά από τθν ανιςορροπία που προζρχεται από πολφ μεγάλθ ζξαψθ και διζγερςθ, θ όταν καλά νζα ςοκάρουν το ςφςτθμα. Θ χαρά προκαλεί επιτάχυνςθ ςτθν κίνθςθ τθσ ενζργειασ τςι. Πταν κανείσ εκτιμά τα επίπεδα του ςτρεσ, οι ψυχολόγοι κοιτοφν όλεσ τισ πθγζσ του ςτρεσ, και τισ κετικζσ και τισ αρνθτικζσ. Ξεκάκαρα ο κάνατοσ του/τθσ ςυηφγου, θ απϊλεια τθσ εργαςίασ μποροφν να είναι ςθμαντικζσ πθγζσ ςτρεσ. Ραρ όλα αυτά ζνασ γάμοσ θ μια προαγωγι, παρόλο που είναι ζνα χαρμόςυνο γεγονόσ μπορεί να γίνει και πθγι ςτρεσ. Κάποιοσ που βρίςκεται ςυνζχεια ςε κίνθςθ, πάει ςυνεχϊσ ςε πάρτι, και ηει μια ηωι ςτα όρια μπορεί ςτο τζλοσ να αναπτφξει προβλιματα ανιςορροπίασ τθσ ενζργειασ τθσ καρδιάσ όπωσ ταχυκαρδία, άγχοσ, και αχπνίεσ. Το ίδιο άτομο μπορεί επίςθσ να παρουςιάςει ςυναιςκθματικά προβλιματα, αφοφ θ καρδιά είναι ςυνδεδεμζνθ με το shen (πνεφμα). Ρολλζσ φορζσ βλζπει κανείσ άτομα που ζχουν προχωρθμζνεσ αςκζνειεσ ςχετιηόμενεσ με τισ ανιςορροπίεσ ςτο shen (πνεφμα) να μιλοφν με τον εαυτό τουσ με χαροφμενο τόνο, με ξεςπάςματα γζλιου..

10 Μια τζτοια ςυμπεριφορά προζρχεται από τθν ανικανότθτα του οργάνου να παρζχει ζνα ςτακερό χϊρο για το πνεφμα να αναπαυκεί. Αυτοφ του είδουσ οι ανιςορροπίεσ κεραπεφονται με βελονιςμό πάνω ςτον μεςθμβρινό τθσ καρδιάσ. Φόρμουλεσ κινζηικων βοτάνων περιλαμβάνουν ουςίεσ που κρζφουν το αίμα τθσ καρδιάσ θ το γιν. Αν θ φωτιά τθσ καρδιάσ επθρεάηει το πνεφμα τότε χρθςιμοποιεί κανείσ βότανα που αποβάλλουν τθν φωτιά τθσ καρδιάσ. Ανθςυχία Είναι ζνα πολφ κοινό ςυναίςκθμα ςτθν ςθμερινι κοινωνία, θ ανθςυχία μπορεί να αποδυναμϊςει τθν ενζργεια του ςπλινα. Αυτό μπορεί να δθμιουργιςει πεπτικά προβλιματα. Ζνασ αδφναμοσ ςπλινασ δεν μπορεί να μετατρζψει τθν τροφι ςε ενζργεια τςι, και οι πνεφμονεσ δεν μποροφν να εξάγουν το τςι από τον αζρα ςωςτά. Κάποιοσ που ανθςυχεί πολφ «κουβαλάει τα βάρθ του κόςμου πάνω ςτουσ ϊμουσ του», μια καλι παρομοίωςθ όταν το αποδυναμωμζνο τςι του ςπλινα οδθγεί ςε εςωτερικι υγραςία. Θ κεραπεία περιλαμβάνει μόξα και βότανα που δυναμϊνουν τον ςπλινα, επιτρζποντασ ςτο άτομο να λειτουργιςει με ςφνεςθ για τα προβλιματα του αντί να χάνεται μζςα ς αυτά. Μελαγχολία Θ πολλι ςκζψθ θ επιμονι πάνω ςε κάποιο κζμα μπορεί επίςθσ να αποδυναμϊςει τον ςπλινα, προκαλϊντασ ςταςιμότθτα (λίμναςθ) του τςι- κυρίωσ λόγω επιβράδυνςθσ τθσ ενζργειασ τςι ιδίωσ ςτον Άνω κερμαςτι. Κάποιοσ με αυτά τα ςυμπτϊματα μπορεί να παρουςιάςει προβλιματα όπωσ ανορεξία, να ξεχνά τα γεφματα του, φουςκϊματα μετά το φαγθτό. Με τον χρόνο αυτό το άτομο αποκτά χλομάδα ςτο πρόςωπο από ανεπάρκεια τςι ςτον ςπλινα. Αυτό μπορεί ςτο τζλοσ να επθρεάςει τθν καρδιά, προκαλϊντασ όνειρα πάνω ςτο ίδιο ηιτθμα που τον απαςχολεί. Συνικωσ αυτό το πακαίνουν μακθτζσ και θ ςτάνταρ κεραπεία είναι θ χριςθ βοτάνων για να τονωκεί το αίμα τθσ καρδιάσ και το τςι του ςπλινα. Λφπθ Θ λφπθ επιδράει ςτουσ πνεφμονεσ, προκαλϊντασ κοφραςθ, δυςκολία ςτθν αναπνοι, κλάμα, και κατάκλιψθ. Θ κεραπεία για αυτό το ςφμπτωμα περιλαμβάνει βελονιςμό ςτα ςθμεία του μεςθμβρινοφ των πνευμόνων και των νεφρϊν. Συνικωσ φόρμουλεσ βοτάνων χρθςιμοποιοφνται για να τονϊςουν το τςι θ το γιν των πνευμόνων. Φόβοσ Αυτό το ςυναίςκθμα ςυνδζεται με τα νεφρά. Μπορεί κανείσ να το δει ςτο γεγονόσ του ότι ο οξφσ φόβοσ προκαλεί ανεξζλεγκτθ οφρθςθ. Στα παιδιά πολλζσ φορζσ παρουςιάηεται ςαν φαινόμενο να «βρζχουν το κρεβάτι τουσ», που οι ψυχολόγοι το ςυνδζουν με το αίςκθμα τθσ αναςφάλειασ, και τθσ αγωνίασ. Μακρόχρονθ αγωνία και άγχοσ εξαιτίασ

11 τθσ ανθςυχίασ για το μζλλον μπορεί να αποδυναμϊςει τα νεφρά προκαλϊντασ χρόνια προβλιματα. Θ κεραπεία περιλαμβάνει τόνωςθ των νεφρϊν με τονωτικά γιανγκ θ γιν ανάλογα το ςφμπτωμα. οκ (πανικόσ) Το ςοκ αποδυναμϊνει τα νεφρά και τθν καρδιά. Θ αντίδραςθ ςτο ςοκ προκαλεί υπερβολικι ζκκριςθ αδρεναλίνθσ από τουσ αδζνεσ τθσ αδρεναλίνθσ που βρίςκονται πάνω από τα νεφρά. Αυτό προκαλεί τθν καρδιά να αντιδράςει με ταχυκαρδίεσ, ανθςυχία, και αχπνίεσ. Χρόνιο ςτρεσ από ςοκ μπορεί να αποδυναμϊςει όλο το ςφςτθμα προκαλϊντασ διάφορα προβλιματα. Ρολφ ζντονο ςοκ μπορεί να προκαλζςει μακρόχρονα προβλιματα ςτο πνεφμα τθσ καρδιάσ, όπωσ παρατθρείται ςε κφματα μετατραυματικοφ ςτρεσ Θ κεραπεία περιλαμβάνει ψυχοκεραπεία, βότανα που θρεμοφν το πνεφμα και τρζφουν τθν καρδιά, και τακτικζσ ςυνεδρίεσ βελονιςμοφ. Τα παραπάνω ςυναιςκιματα προφανϊσ δεν καλφπτουν όλο το φάςμα των ςυναιςκθμάτων που βιϊνει ζνασ άνκρωποσ. Απλά αποτελοφν ουςιαςτικά κατθγορίεσ ςυναιςκθμάτων, ςε κάκε μια από τισ οποίεσ ανικει και μια ςειρά άλλων παρεμφερϊν (π.χ. ςτθν κατθγορία του κυμοφ ανικει και θ μνθςικακία, ο φκόνοσ, θ ηιλεια κτλ.) Τα ςυναιςκιματα δεν αποτελοφν τα ίδια παράγοντεσ αςκζνειασ. Αντίκετα θ παραγωγι, κίνθςθ και εξωτερίκευςθ τουσ ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν γενικότερθ κατάςταςθ ιςορροπίασ και υγείασ του ατόμου. Μποροφν να εξελιχκοφν ςε παράγοντεσ αςκζνειασ 1. Πταν τα βιϊνει κανείσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα κι αδυνατεί να τα εξωτερικεφςει 2. Πταν θ παραγωγι τουσ είναι ανεπαρκισ. 3. Πταν θ παραγωγι τουσ είναι υπερβολικι (οξεία, θ χρόνια φάςθ). 4. Πταν ζνα παράγεται υπερβολικά ςε ςχζςθ με το άλλο. 5. Πταν ζχει προδιάκεςθ ο οργανιςμόσ. Θ κεωρία των 5 ςτοιχείων παρζχει μια πολφ ςτοιχειϊδθ αλλά ενδιαφζρουςα διάςταςθ των ςχζςεων των ςυναιςκθμάτων μεταξφ τουσ και με τα εςωτερικά όργανα. 1. Ξφλο- Κυμόσ- Ιπαρ 2. Φωτιά-Χαρά- Καρδιά 3. Γι- Ρολφ ςκζψθ- ανθςυχία- Σπλινασ 4. Μζταλλο- Μελαγχολία, Λφπθ- Ρνεφμονεσ 5. Νερό- Φόβοσ & Σοκ- Νεφρά. Θ ταξινόμθςθ αυτι ζχει βαςιςτεί ςτθν κοινι ενεργειακι ςυμπεριφορά ςτοιχείων και ςυναιςκθμάτων. Για παράδειγμα ο φόβοσ ζχει τθν τάςθ όπωσ και το νερό ωσ ςτοιχείο να ωκεί τθν ενζργεια προσ τα κάτω. Θ εφαρμογι τθσ κεωρίασ των 5 ςτοιχείων εδϊ αποκαλφπτει μια ςχζςθ παραγωγισ και ελζγχου μεταξφ των ςυναιςκθμάτων, που ζχει τουλάχιςτον ενδιαφζρον. Σφμφωνα με αυτιν, ςτθν παραγωγικι ςχζςθ τουσ ο κυμόσ παράγει τθν χαρά (ξφλοφωτιά), θ χαρά τθν υπερβολικι ςκζψθ (φωτιά γθ) θ υπερβολικι ςκζψθ τθν μελαγχολία (γθ- μζταλλο), θ μελαγχολία τον φόβο (μζταλλο- νερό) και ο φόβοσ πάλι τον κυμό (νερό- ξφλο). Ταυτόχρονα όμωσ ο κυμόσ διακόπτει τθν υπερβολικι ςκζψθ

12 (ξφλο γθ), θ υπερβολικι ςκζψθ διακόπτει τον φόβο (γθ- νερό), ο φόβοσ διακόπτει τθν χαρά (νερό- φωτιά), θ χαρά τθν μελαγχολία (φωτιά- μζταλλο). Αυτά ςυμβαίνουν ςτα πλαίςια τθσ ςχζςθσ ελζγχου που ζχουν μεταξφ τουσ. Επίςθσ ςφμφωνα με τθν κεωρία yin yang, θ ανεπαρκισ εκδιλωςθ θ εξωτερίκευςθ των ςυναιςκθμάτων κεωρείται yin κατάςταςθ ενϊ θ υπερβολικι παραγωγι θ εκδιλωςθ τουσ κεωρείται yang. (αποςπάςματα από το βιβλίο θ Βαςικι κεωρία τθσ Παραδοςιακισ Κινζηικθσ Ιατρικισ του Αλ. Τθλικίδθ) και άλλων πθγϊν ςτο διαδίκτυο. *** Η κεωρία του Γιν και Γιανγκ Γιν ςτθν Κινζηικθ Γλϊςςα είναι θ ςκιερι, ςκοτεινι, κρφα πλευρά του λόφου, ενϊ Γιανγκ είναι θ προςιλια, φωτεινι, ηεςτι πλευρά. Κατ επζκταςθ το Γιν είναι το ςκοτάδι, θ νφκτα, θ ακινθςία, το κρφο, το φεγγάρι, ενϊ Γιανγκ είναι το φϊσ, θ μζρα, θ κίνθςθ, θ ηζςτθ, ο ιλιοσ. Γιν είναι θ Γθ και Γιανγκ είναι ο Ουρανόσ, Γιν είναι ο χϊροσ που καταλαμβάνει θ γθ και Γιανγκ είναι ο χρόνοσ που εξελίςςεται ςτον ουρανό. Γιν είναι θ δφςθ και Γιανγκ θ ανατολι. Γιν είναι ο χειμϊνασ και Γιανγκ το καλοκαίρι. Γιν είναι θ γυναίκα και Γιανγκ είναι ο άνδρασ. Το Γιν & Γιανγκ είναι τα 2 βαςικά ενεργειακά χαρακτθριςτικά από τα οποία απαρτίηονται όλα τα φαινόμενα. Γιν είναι θ ακινθςία και Γιανγκ είναι θ κίνθςθ. Είναι δφςκολο να απαρνθκοφμε πωσ θ κίνθςθ και θ ακινθςία είναι οι 2 δυνάμεισ που δομοφν τα πάντα τθν ςτιγμι που οι πρόςφατεσ ανακαλφψεισ τθσ φυςικισ με το ακίνθτο πρωτόνιο και το αζναα κινοφμενο θλεκτρόνιο επιβεβαιϊνουν περίτρανα αυτιν τθν αντίλθψθ. Μεταξφ των δφο κφριων ενεργειακϊν ποιοτιτων τθσ ακινθςίασ Γιν και τθν κίνθςθσ Γιανγκ υπάρχουν κάποια βαςικά χαρακτθριςτικά ςφνδεςθσ. Ππωσ: Αντίκεςθ μεταξφ τουσ. Θ πιο προφανισ ςχζςθ που ςυνδζει αυτζσ τισ 2 ενεργειακζσ ποιότθτεσ είναι θ αντίκεςθ. Θ αντίκεςθ όμωσ αυτι δεν είναι θ αντίκεςθ τθσ ςφγκρουςθσ του διαχωριςμοφ. Είναι θ αντίκεςθ που δθμιουργεί ενότθτα και ςυνεργαςία. Είναι θ αντίκεςθ που υποδθλϊνει τθν διαφορετικότθτα αλλά και τθν ανάγκθ ςυνφπαρξθσ. Είναι θ αντίκεςθ που υποχρεωτικά κατευκφνει ςτο δεφτερο χαρακτθριςτικό ςφνδεςθσ Γιν- Γιανγκ τθν Αλλθλεξάρτθςθ τουσ. Θ αντίκεςθ ςτθν

13 φφςθ επιβάλλει τθν αλλθλεξάρτθςθ. Θ επικράτθςθ του ενόσ από τα 2 ςθμαίνει και τθν κατάργθςθ του φαινομζνου. Ιςορροπία γιν- γιάνγκ. Στθν ςχζςθ που ςυνδζει το Γιν και το Γιανγκ θ αντίκεςθ τουσ είναι θ Γιανγκ εκδοχι, ενϊ θ αλλθλεξάρτθςθ είναι θ Γιν εκδοχι. Για τθν εκδιλωςθ οποιουδιποτε φαινομζνου απαιτείται θ ιςορροπία μεταξφ τθσ αντίκεςθσ και τθσ αλλθλεξάρτθςθσ. Άρα θ ίδια φπαρξθ του φαινομζνου που μπορεί να τθν προςεγγίςει κανείσ με τθν κεωρία Γιν- Γιανγκ προχποκζτει τθν ςχζςθ ιςορροπίασ και των δφο. Κυκλικι εναλλαγι Γιν-Γιάνγκ Τα φαινόμενα ςτθν φφςθ διακζτουν από μόνα μια κυκλικότθτα ςτθν εκδιλωςι τουσ. Το γιν και το γιάνγκ απλά ςθματοδοτοφν τα ακραία όρια αυτοφ του κφκλου. Αυτό μπορεί να φαίνεται παράδοξο με τθν ζννοια ότι ο κφκλοσ δεν ζχει άκρα παρά μόνο όρια. Στθν πραγματικότθτα όμωσ κανζνα φυςικό φαινόμενο δεν λαμβάνει χϊρο διαγράφοντασ το ςχιμα του τζλειου κφκλου, αλλά το ςχιμα τθσ ζλλειψθσ. Μ αυτιν τθν ζννοια μποροφμε να υποςτθρίξουμε ότι το γιν και το γιανγκ αποτελοφν τα ακραία όρια τθσ «κυκλικισ»- «ελλειπτικισ» εναλλαγισ των πραγμάτων. Αλλθλομεταμόρφωςθ γιν-γιανγκ. Στθν φφςθ τθσ «κυκλικισ» εναλλαγισ των πραγμάτων ςυνυπάρχει μια ςταδιακι αλλθλομεταμόρφωςθ του ενόσ προσ το άλλο χωρίσ να καταργείται θ ιςορροπία. Αυτό το βλζπουμε ςτθν εξζλιξθ τθσ θμζρασ θ ςτθν εναλλαγι των εποχϊν. Εκείνο που εξαςφαλίηει τθν ιςορροπία παρά τθν βακμιαία και ςταδιακι μεταμόρφωςθ του ενόσ προσ το άλλο είναι το γεγονόσ ότι πάντα μζςα ςτο γιν υπάρχει το ςπόροσ του γιανγκ και το αντίκετο. Αυτό μπορεί κανείσ να το αντιλθφκεί παρατθρϊντασ το χειμερινό και το κερινό θλιοςτάςιο. Το χειμερινό θλιοςτάςιο είναι ςτισ 21/12 ενϊ το κερινό ςτισ 21/6. Καταμεςισ του χειμϊνα λοιπόν θ νφχτα αποκτά το μάξιμουμ τθσ διάρκειασ τθσ, ταυτόχρονα όμωσ θ μζρα αρχίηει να μεγαλϊνει. Το καλοκαίρι ξεκινά. Το ίδιο ςυμβαίνει και με το κερινό θλιοςτάςιο. Τθν ςτιγμι που το ζνα από τα δφο φτάνει ςτθν κορφφωςθ, ο ςπόροσ του άλλου ξεκινά να ηει. χετικότθτα του γιν και του γιανγκ. Θ ενεργειακι ποιότθτα γιν και γιανγκ είναι ςτακερι και απόλυτθ μζςα ςτο ίδιο φαινόμενο, είναι όμωσ ςχετικι όταν το φαινόμενο ςυγκρικεί με άλλο. Για παράδειγμα θ νφκτα είναι γιν και θ μζρα γιανγκ. Θ νφκτα όμωσ με φεγγάρι είναι γιανγκ ςε ςχζςθ με τθν νφκτα χωρίσ φεγγάρι. Στο ςχιμα γιν γιανγκ το άςπρο ςυμβολίηει το γιανγκ και το μαφρο το γιν. Θ καμπφλθ γραμμι ςυμβολίηει τθν αντίκεςθ, αλλθλεξάρτθςθ, αλλθλομεταμόρφωςθ και ιςορροπία μεταξφ τουσ. Ο κφκλοσ τθν κυκλικι εναλλαγι των φαινομζνων που περιγράφουν. Οι κουκίδεσ τζλοσ ςυμβολίηουν το ςπόρο του ενόσ μζςα ςτο άλλο. (αποςπάςματα από το βιβλίο θ Βαςικι κεωρία τθσ Ραραδοςιακισ Κινζηικθσ Λατρικισ του Αλ. Τθλικίδθ) και άλλων πθγϊν ςτο διαδίκτυο. Σθμείωςθ: το απεικονιηόμενο ςιμα ονομάηεται «ται τςι» και απεικονίηει τισ δφο αντίκετεσ δυνάμεισ του γιν και γιανγκ. Ται τςι τςουάν ςθμαίνει (τςουάν ςτθν κυριολεξία ςθμαίνει γροκιά αλλά ςτθν κινζηικθ γλϊςςα χρθςιμοποιείται για να δθλϊςει μια πολεμικι τζχνθ. Άρα το ται τςι τςουάν ςθμαίνει τθν πολεμικι τζχνθ που βαςίηεται πάνω ςτισ αρχζσ του γιν γιανγκ.

14 Η φιλοςοφία του Σαι τςι τςουάν Ρριν ξεκινιςεισ τθν εξάςκθςθ του Ται τςι, ςτάςου όρκιοσ με τθν ςπονδυλικι ςου ςτιλθ ευκεία. Κράτα το κεφάλι, λαιμό και κορμό ςτθν ίδια ευκεία, κάκετο προσ τθν γθ, αλλά χαλάρωςε όςο μπορείσ. Απζφευγε νευρικζσ και μυϊκζσ εντάςεισ και χαλάρωςε το πρόςωπο. Άδειαςε τον νου ςου από ςκζψεισ. Αυτι θ κατάςταςθ ονομάηεται Wu Chi (Γου Τςι). Αυτι θ αρχι του ται τςι μπορεί να ςυγκρικεί με ζναν ςπόρο που φυτεφεται ςτθν γθ τθν άνοιξθ. Κάτι μζςα ςτον ςπόρο μεταμορφϊνεται ςε άνκοσ. Με τον ίδιο τρόπο με τθν πρϊτθ κίνθςθ γεννιζται το Ται τςι, όλα αρχίηουν να κινοφνται με ςωματικι και νοθτικι μορφι. Αυτι θ μεταμόρφωςθ από εξωτερικι ακινθςία ςε κίνθςθ ονομάηεται θ αλλαγι από Wu Chi (Γου Τςι) ςε Ται Τςι. Πταν λοιπόν ξεκινάει το Ται τςι θ πρόκεςθ είναι να εξαςκθκεί το Ται τςι τςουάν. Το βάροσ του ςϊματοσ διαμοιράηεται ςτα πζλματα, με άλλα λόγια ριηϊνει ςτο ζδαφοσ. Οι Κινζηοι λζνε: «Θ ρίηα του ςϊματοσ είναι τα πόδια» Αυτό το ρίηωμα μασ μεταδίδει τθν εικόνα τθσ Γισ. Το κεφάλι και θ ςπονδυλικι ςτιλθ πρζπει να είναι ςε ευκεία γραμμι. Για να φτάςει το Shen (πνεφμα) ςτθν κορυφι του κρανίου, κα πρζπει να νοιϊκεισ τθν κορυφι ςαν να κρζμεται από μια κλωςτι από πάνω. Θ εικόνα του ουρανοφ βρίςκεται ςτθν ζκφραςθ «Το πνεφμα τθσ ηωτικότθτασ,(shen), βρίςκεται ςτθν κορυφι του κρανίου». Χαλαρϊνοντασ τελείωσ, επιτρζπεισ ςτθν εςωτερικι ενζργεια το «τςι» να κατζβει ςτο Νταντιζν ( το ςθμείο που βρίςκεται κάτω από τον αφαλό τρία δάχτυλα προσ τα μζςα). Θ φράςθ που το εκφράηει λζει «το τςι βυκίηεται ςτο Νταντιζν». Αυτζσ οι τρείσ εικόνεσ, γθ, ουρανόσ και άνκρωποσ ονομάηονται οι τρείσ δυνάμεισ. Με αυτιν τθν ιδζα εκφράηεται ότι ο άνκρωποσ βρίςκεται ανάμεςα ςτον ουρανό και τθν γθ. Πταν κάποιοσ εξαςκείται ςτο Ται τςι τςουάν για χρόνια ςταδιακά κα νοιϊκει ότι θ κάκε κίνθςθ του Ται τςι τςουάν είναι και μια κίνθςθ του ςφμπαντοσ. Κα νοιϊκει το ςϊμα του να κινείται ςαν το κλαδί ενόσ δζντρου, που το φυςάει ο άνεμοσ. Θ αναπνοι του κα είναι επίςθσ μζροσ του ςφμπαντοσ. Κα ςυνειδθτοποιιςει ότι βρίςκεται μζςα ςε ζναν κοςμικό χορό και ςε εγριγορςθ με το περιβάλλον. Αυτόσ και το περιβάλλον γίνονται ζνα, όπωσ το ςχιμα του Ται τςι. Γίνεςαι το ται τςι και το ται τςι γίνεται εςφ, γίνεςαι το ςφμπαν και το ςφμπαν γίνεται εςφ. Πλοι οι άνκρωποι είναι μζςα ςου και εςφ μζςα τουσ. Αυτι θ ταφτιςθ εξθγεί πϊσ όλοι μασ επθρεαηόμαςτε από όλα αυτά που ςυμβαίνουν γφρω μασ κακϊσ είμαςτε όλοι μζροσ τουσ. Μόλισ ξεκινάει το Ται τςι, αναδφεται το γιν και το γιανγκ ςε κάκε κίνθςθ. Το ςυμπαγζσ και το κενό, το γεμάτο και το άδειο αρχίηουν και ξεχωρίηουν. Το άνοιγμα των χεριϊν είναι γιανγκ, το κλείςιμο είναι γιν. Θ ζκταςθ και θ πρόςκια κίνθςθ είναι γιανγκ, το μάηεμα και θ οπιςκοχϊρθςθ είναι γιν. Τίποτα δεν υπάρχει χωρίσ το αντίκετο του: τίποτα δεν αλλάηει για να παραμείνει για πάντα. Αυτι θ δυαδικότθτα είναι οι δφο αντίκετεσ δυνάμεισ του Γιν και του Γιανγκ. Οι κινιςεισ του Ται τςι τςουάν περιζχουν το γιν και το γιανγκ ϊςτε να υπάρχει ιςορροπία. Ραρόλο που είναι αντίκετα χρειάηεται να ςυνυπάρχουν γιατί αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Βρίςκονται ςε ςυνεχι κίνθςθ, χωρίσ

15 αρχι και τζλοσ. Πταν το γιν φτάνει ςτο τζλοσ του γεννιζται το γιανγκ, όταν το γιανγκ ξεκινάει το γιν. Τα τζςςερα ςφμβολα είναι Το Μεγαλφτερο Γιν (άδειο), το Μικρότερο Γιανγκ (το ςτάδιο από το άδειο ςτο γεμάτο), το μικρότερο Γιν(το ςτάδιο από γεμάτο ςτο άδειο) και το Μεγαλφτερο Γιανγκ ( το ςυμπαγζσ).από αυτά τα τζςςερα ςφμβολα προχωράμε ςτα 8 τρίγραμμα που είναι το επόμενο βιμα ςτο Ται τςι τςουάν. Τα 8 τρίγραμμα ςυμβολίηουν τισ 8 βαςικζσ ςτάςεισ του Ται τςι τςουάν, που ονομάηονται και 8 πφλεσ: Το Ρζνγκ (απόκρουςθ), Λου (υποχϊρθςθ), Τηι (πίεςθ μπροςτά), Αν (ςπρϊξιμο), Τηάϊ (τράβθγμα προσ τα κάτω), Λιζ (ςπάςιμο θ διαχωριςμόσ), Τηο (ςπρϊξιμο με τον αγκϊνα), Κάο (ςπρϊξιμο με τον ϊμο). Τα πρϊτα τζςςερα ζχουν ευκείεσ κατευκφνςεισ και τελευταία τζςςερα ζχουν διαγϊνιεσ κατευκφνςεισ και ζτςι καλφπτουν τισ 8 κατευκφνςεισ. Τα πζντε βιματα είναι βιμα μπροςτά, υποχϊρθςθ (βιμα πίςω), προςζχεισ αριςτερά, προςζχεισ δεξιά, και κεντρικι ιςορροπία. Αυτά ςυςχετίηονται με τα 5 ςτοιχεία, φωτιά, νερό, μζταλλο, ξφλο, γθ. Οι οκτϊ κατευκφνςεισ και τα 5 βιματα ςχθματίηουν τισ 13 ςτάςεισ του ται τςι που είναι θ βάςθ για όλα τα ςτυλ. Οι οκτϊ κατευκφνςεισ ςχθματίηουν ζνα οκτάγωνο που ζχει 4 ευκείεσ και 4 γωνίεσ, και τα δφο ςε τετράγωνθ μορφι. Τα 5 βιματα ςχθματίηουν ζνα κφκλο. Οπότε το τετράγωνο, ο κφκλοσ και το οκτάγωνο ςυνδζονται από το ςϊμα. Ο κφκλοσ μπορεί να γίνει τετράγωνο και το ίδιο μπορεί να γίνει και αντίςτροφα. Σφμφωνα με τθν κεωρία του Λ τςινγκ, υπάρχει απεριόριςτθ δυνατότθτα (όπωσ με τα 8 τρίγραμμα ςτο Λ τςινγκ). Θ ανάπτυξθ από το τίποτα ςε κάτι και θ επιςτροφι ςτο τίποτα είναι θ βαςικι αρχι του Ται τςι τςουάν και τθσ Ταοϊςτικισ φιλοςοφίασ. Πλα ςτον κόςμο ζχουν μια κυκλικι μεταμόρφωςθ, από το Wu Chi ςτο Ται τςι και αντίςτροφα. Θ κυκλικι αυτι διαδικαςία φαίνεται και ςτισ ςτάςεισ του Ται τςι τςουάν. Πταν γίνεται εξάςκθςθ ςτο Ται τςι τςουάν, δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται θ παραμικρι επιπλζον δφναμθ. Ρρζπει κανείσ να είναι ελαφρφσ και φυςικόσ. Να κινείται ςαν ζνα ςφννεφο που περνάει ςτον ουρανό, θ ςαν μια κακαρι πθγι που ςχθματίηει ζνα ρυάκι. Κανζνασ δεν ξζρει από ποφ ιρκε το ςφννεφο θ από ποφ ιρκε θ πθγι, θ που κα πάνε. Ο νουσ κατά τθν διάρκεια τθσ εξάςκθςθσ πρζπει να είναι ςαν το γεράκι που πετάει αργά χωρίσ προςπάκεια αλλά πζφτει ςαν μια βαριά πζτρα ςτο κιραμα που βλζπει από πάνω. Θ ακινθςία είναι κρυμμζνθ μζςα ςτθν ςυνεχι κίνθςθ. Θ ανάπτυξθ τθσ εςωτερικισ θρεμίασ μαηί με τθν νοθτικι ςυγκεντρωτικι δφναμθ μετά από ςυνεχι εξάςκθςθ δείχνει πϊσ το ται τςι μπορεί να επιςτρζψει ςτο wu chi. Θ δράςθ είναι κρυμμζνθ πίςω από τθν φαινομενικι ακινθςία, όπωσ μια γάτα, που περιμζνει ακίνθτθ μπροςτά από τθν ποντικότρυπα για να ρίξει το κανάςιμο χτφπθμα όταν δει το ποντίκι να βγαίνει. Στο τζλοσ, παρόλο που οι κινιςεισ είναι μεγάλεσ και τεντϊνουν το ςϊμα ςτθν αρχι όςο προχωράει κανείσ ςε ανϊτερα επίπεδα εκλεπτφνονται περιςςότερο. Θ ζμφαςθ μεταφζρεται από ζξω προσ τα μζςα. Ζνασ προχωρθμζνοσ μακθτευόμενοσ ςτο ται τςι αναπτφςςει μζςα του τθν εικόνα τθσ ενότθτασ και δεν αφαιρείται από εξωτερικοφσ κορφβουσ θ αποςπάςεισ τθσ προςοχισ. (απόςπαςμα από το βιβλίο The Tao of tai chi chuan- Jou, Tsung, Hwa)

16 ΛΟΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Ιταν ζνα παιδί. Κι ικελε διακαϊσ ζνα ποδιλατο. Ρροςευχόταν και προςευχόταν για ζνα ποδιλατο. Τελικά ποτζ δεν απζκτθςε ποδιλατο. Μεγάλωςε κι ζμακε για το Κεό ότι του είπανε, το ζμακε. Κάκιςε και ςκζφτθκε λοιπόν. Συνζχιςε να κζλει ποδιλατο κι αφοφ μεγάλωςε. Ζκανε λοιπόν το εξισ. Ζκλεψε ζνα ποδιλατο κι άρχιςε να προςεφχεται για ςυγχϊρθςθ. Γιατί κατάλαβε ότι ζτςι ενεργεί ο Κεόσ. Αν του ηθτάσ ςυνζχεια ποδιλατο, ποτζ δεν κα το αποκτιςεισ. Κλζψε λοιπόν ζνα ποδιλατο. Τϊρα ζχεισ κάνει κάτι κακό. Οπότε αρχίηεισ να προςεφχεςαι για ςυχϊρεςθ. Φτάςαμε ςτο ςθμείο να καταλαβαίνουμε το περίπλοκο. Πλοι κα ςου ποφνε το λόγο που γίνονται ςιμερα πόλεμοι. Ροιοσ όμωσ κα βρεκεί να ςου πει γιατί αυτοί οι πόλεμοι δεν κα ζπρεπε να ςυμβαίνουν; Είναι άνκρωποι ςαν και ςασ και ςαν εμζνα, πολφ απλοί άνκρωποι που δεν ζχουμε παρά μια πολφ μικρι φωνι που ξζρουμε απ' τθν καρδιά μασ γιατί δεν κα 'πρεπε να γίνονται αυτοί οι πόλεμοι. Κοιτάξτε! Ζνα όργανο ςτα χζρια ενόσ μουςικοφ, μπορεί να παράγει απίςτευτθ μουςικι. Ζχετε δει ποτζ μουςικοφσ; Ροιο είναι το πρϊτο πράγμα που κάνουν; Ραίρνουν το όργανό τουσ παίηουν λίγο και ελζγχουν αν είναι κουρδιςμζνο ι όχι. Επειδι αν δεν είναι κουρδιςμζνο, όςο εκπλθκτικόσ κι αν είναι ο μουςικόσ, δεν κα θχεί ςωςτά. Ρρζπει να καταλάβετε τθ δυναμικι. Το όργανο πρζπει να είναι κουρδιςμζνο, ο παίχτθσ πρζπει να μπορεί να παίηει ςτο ςωςτό τόνο. Πλα αυτά είναι επιςτιμθ. Υπάρχει ζνα όργανο για το κοφρδιςμα τθσ κικάρασ. Το τοποκετείσ δίπλα ςτθν κικάρα και μπορείσ να τθν κουρδίςεισ με αυτό το όργανο. Κι φςτερα ζρχεται το πιο απίςτευτο κομμάτι τθσ υπόκεςθσ. Το πιο απίςτευτο κομμάτι είναι θ απόλαυςθ αυτισ τθσ μουςικισ. Δεν υπάρχει καμία επιςτιμθ γι' αυτό. Είναι κάτι που ςυντελείται μζςα ςου. Είςαι θ μθχανι που μπορεί ν' απολαμβάνει. Εςφ είςαι θ εςτία μζςα ςτθν οποία εδρεφει αυτι θ δφναμθ. Εςφ είςαι θ εςτία μζςα ςτθν οποία κάκε μζρα ζρχεται θ ευλογία τθσ ηωισ. Τα βαρίδια που ζχεισ ςυςςωρεφςει για τθ ηυγαριά ςου είναι τα βαρίδια των επιτευγμάτων ςου. Τι ζχω καταφζρει; Ζκανα αυτό; Ζκανα εκείνο; Νομίηεισ, ότι ειρινθ είναι όταν όλοι λζνε, Δεν κα πολεμιςουμε άλλο πια ; Αυτό δεν είναι ειρινθ. Είναι κατάπαυςθ του πυρόσ. Ρότε κα υπάρξει ειρινθ; Τι είναι ειρινθ; Ρριν από καιρό, μιλοφςα για τθν ειρινθ ςε κάποια εκδιλωςθ, και είπα Ειρινθ είναι το άρωμα του Κεοφ. Ρολφ ποιθτικό. Μ' αρζςει. Ρω πω! Το άρωμα του Κεοφ! Ροιανοφ Κεοφ; Για ποιον Κεό μιλάμε; Αυτόν που απζχει τα μζγιςτα από ςζνα; Ι αυτόν που είναι πιο κοντά ςου; Επειδι υπάρχει ζνασ που δεν κα ςε αφιςει μόνο ςου ποτζ! Τόςο κοντά ςου, τόςο κοντά, που δεν μπορείσ να πασ πουκενά, δεν μπορείσ να πασ πουκενά για να του ξεφφγεισ. Είναι μζςα ςου! Μζςα ςου! Μιλάω για μια ειρινθ που μπορείσ να βιϊςεισ ακόμθ και ςτα πεδία των μαχϊν. Δεν είναι μια αντίλθψθ οφτε κάποιο αποτζλεςμα. Μερικοί νομίηουν ότι αυτό είναι ειρινθ. Ζχουν μια φανταςίωςθ και όταν εκπλθρωκεί θ φανταςίωςθ τουσ, τότε κα ζχουν ειρινθ. Ρότε κα ζχουμε ειρινθ; Πταν κα υπάρχει τροφι για όλουσ! Ξεχάςτε τθν τότε.

17 Γιατί οι άνκρωποι που ζχουν πολφ φαγθτό δεν τρϊνε επίτθδεσ! Κάνουν δίαιτα! Τι κάνουμε ςτθ ηωι μασ; Μαηεφουμε χριματα για να πάρουμε ςφνταξθ. Μετά αρρωςταίνουμε και τα ξοδεφουμε για να γίνουμε καλά. Αυτζσ είναι οι ςυνταγζσ. Και ιρκε θ οικονομικι φφεςθ. Θ Αμερικι τθν ζπακε άςχθμα, Θ Ευρϊπθ τθν ζπακε άςχθμα, πολφ άςχθμα. Το χάρθκα. Ξζρετε γιατί; Γιατί ο δικόσ μου οριςμόσ είναι ο εξισ. Οι άνκρωποι το λζνε φφεςθ. Ξζρετε ποιοσ είναι ο δικόσ μου οριςμόσ τθσ φφεςθσ; Θ ομίχλθ ζφυγε, τα ςφννεφα διαλφκθκαν. Ο ιλιοσ λάμπει. Και ιδοφ θ πραγματικότθτα. Στθν Αμερικι, αν ικελεσ να αγοράςεισ ζνα ςπίτι, ςου ζλεγαν, Μόνο ζνα; Αγόραςε δυο! Μα, δεν ζχω τα χριματα. Μθ ςε νοιάηει! Κα ςου δϊςουμε δάνειο για δυο ςπίτια. Δυο ςπίτια; Κζλεισ να αγοράςεισ δυο ςπίτια; Γιατί δεν αγοράηεισ τρία; Αυτό ςυνζβαινε. Πλοι τουσ λζγανε, Κανζνα πρόβλθμα, κανζνα πρόβλθμα. Κανζνα πρόβλθμα. Κι εγϊ; Ράντοτε λζω: Άκου, τα πράγματα είναι κάπωσ ζτςι: Ζχουμε καλζσ μζρεσ; Ρρόςεχε! Ρρόςεχε! Ρρόςεχε πολφ! Γιατί τροχόσ είναι και γυρίηει. Τισ καλζσ μζρεσ κα ακολουκιςουν οι κακζσ. Κι αν είναι κακζσ μζρεσ, χαλάρωςε! Ζρχονται και πάλι καλζσ μζρεσ. Κι όταν ζρχονται καλζσ μζρεσ, πρόςεχε, πρόςεχε πολφ, γιατί μάντεψε τι περιμζνει ςτθ γωνία! Κι όταν ζρχονται άςχθμεσ μζρεσ, ζχε υπομονι, χαλάρωςε. Είναι θ εποχι να πάρεισ τα πράγματα με το μαλακό. Συγκζντρωςε τισ δυνάμεισ ςου. Γιατί ζρχονται ξανά οι καλζσ μζρεσ. Ππου να 'ναι ζρχονται μζρεσ γιορτισ. Δεν ςασ κοροϊδεφω. Είναι κάτι που το ζχετε δει να ςυμβαίνει ςτθ ηωι ςασ ςτο παρελκόν. Πταν πλθςιάηεισ τθν ομορφιά που βρίςκεται μζςα ςου, τότε γίνεται ιδιαίτερα αιςκθτι θ παρουςία τθσ ειρινθσ ςε ςζνα τον ίδιο! Γιατί βλζπετε, φίλοι μου εμείσ χρειαηόμαςτε τθν ειρινθ. Πχι ο κόςμοσ. Αν ο κόςμοσ δεν ζχει ειρινθ, εμείσ φταίμε. Τα άλογα δεν χρειάηονται ειρινθ. Αν δεν ζχουν ειρινθ, είναι δικό μασ λάκοσ επειδι πιςτζψαμε ότι θ κζςθ μασ ιταν να είμαςτε πάνω τουσ καβάλα! Δεν ξζρω πϊσ το αντιμετωπίηει αυτό το άλογο. Σίγουρα όμωσ, αν ανζβαινε ζνα άλογο ςτθν πλάτθ μου δεν κα μου άρεςε κακόλου. Λοιπόν περιφερόμαςτε με τισ αντιλιψεισ μασ, τισ ιδζεσ μασ για το τι είναι ειρινθ. Και μετά, προςπακοφμε να επιβάλουμε το όραμά μασ. Υπάρχουν μάλιςτα άνκρωποι που περιμζνουν να ζρκει ο ςοφπερμαν. Κι όταν ζρκει ο ςοφπερμαν, κα φζρει ειρινθ ςτθ γθ. Συνεχίςτε να περιμζνετε. Ο ςοφπερμαν δεν κα ζρκει. Γιατί δεν κα ζρκει; Γιατί ο ςοφπερμαν ζχει ζρκει! Και ξζρεισ ποιοσ είναι ο ςοφπερμαν; Εςφ! Μάλιςτα, εςφ! Εςφ μπορείσ να μετατρζψεισ το κακό ςε καλό. Εςφ είςαι ο ςοφπερμαν που περιμζνεισ, και για τισ κυρίεσ, θ ςοφπερ-γοφμαν που περιμζνετε. Αλλά δεν γνωρίηεισ. Δεν γνωρίηεισ τθ ςιωπι. Δεν γνωρίηεισ ότι θ ειρινθ υπάρχει μζςα ςου ότι δε χρειάηεται να τθν ψάχνεισ ζξω ςου. Ο ςοφπερμαν δεν κα ζρκει. Απόςπαςμα από ομιλία του Prem Rawat Μπορείτε να ακοφςετε ομιλίεσ και ςτο: (www.wopg.org -

18 ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ Εκδθλώςεισ και ςεμινάρια τθν ςχολι μασ: άββατο 3 Δεκζμβρθ : Συνεδρία θχοκεραπείασ με κιβετιανά κφμβαλα- με τθν Μιρζλλα Τυλλιανάκθ ϊρα: περίπου. Κόςτοσ: 10 όςοι ςυμμετζχετε δθλϊςτε ςυμμετοχι ςτθν Λφδια ζωσ τζλθ Νοεμβρίου. (Η Μιρζλλα Τυλλιανάκθ- δίδυμθ αδερφι τθσ Λφδιασ Τυλλιανάκθ ξεκίνθςε τισ μουςικζσ ςπουδζσ παράλλθλα με τθν αδερφι τθσ ςε θλικία 5 χρονϊν. Ζχει πάρει δίπλωμα ςολίςτ πιάνου από το Ελλθνικό Ωδείο κακϊσ και από το Conservatoire Royal τθσ Αμβζρςασ ςτο Βζλγιο. Επίςθσ ζχει μελετιςει με μεγάλουσ δαςκάλουσ ςτο Παρίςι και ζχει δϊςει αρκετζσ ςυναυλίεσ. Διδάςκει ςτο Μουςικό Εργαςτιρι που ζχει ιδρφςει θ ίδια ςτθν Νζα Σμφρνθ- αλλά παράλλθλα ζςτρεψε τισ μουςικζσ τθσ ικανότθτεσ ςτθν μουςικοκεραπεία εκπαιδευόμενθ ςτο ςφςτθμα θχοκεραπείασ με κιβετιανά κφμβαλα. Σκοπόσ τθσ είναι θ εναρμόνιςθ του ανκρϊπινου ςϊματοσ μζςα από τον ιχο και τθν μουςικι. Παραςκευι 9 Δεκζμβρθ: Εκδιλωςθ με προβολι βίντεο ται τςι από Κίνα και βίντεο με επίκαιρα κζματα- ϊρα ζναρξθσ: (μετά το μάκθμα) ζωσ αργά. Είςτε όλοι καλεςμζνοι! Πςοι κζλετε μπορείτε να φζρετε κάποια ςνακ, θ ποτά. Μια ευκαιρία να μαηευτοφμε να τα ποφμε!! Κυριακι 15 Ιανουαρίου : Σεμινάριο εκπαίδευςθσ για αναγνϊριςθ των μεςθμβρινϊν ςτο ςϊμα μασ- ηωτικά ςθμεία, ςε ποια όργανα αντιςτοιχοφν, πϊσ να τα δουλεφουμε και ςυμβουλζσ για το πϊσ να φροντίηουμε γενικά τθν υγεία μασ (ςφμφωνα με τθν Ραραδοςιακι Κινζηικθ Λατρικι). Λδιαίτερα ςθμαντικό για όςουσ εξαςκοφν το τςι κόνγκ και το ται τςι. Με τον Γιάννθ Δθμθτρίου- κόςτοσ 15 - δθλϊςτε ςυμμετοχι ςτθν Λφδια ζωσ τζλθ Δεκεμβρίου αρχζσ Λανουαρίου. (Ο Δθμθτρίου Γιάννθσ εςτιάηοντασ τθν προςοχι του ςτον άνκρωπο, από το 1998 ζωσ και ςιμερα ςπουδάηει, δίνει κεραπείεσ και διδάςκει. Οι ςχολζσ ςτισ οποίεσ φοίτθςε: Φυςιοκεραπείασ του Πανεπιςτθμίου Καρόλου ςτθν Πράγα (φυςιοκεραπεία), Φυςικοκεραπείασ των ΤΕΙ Λαμίασ (φυςικοκεραπεία), Παραδοςιακισ Κινζηικθσ Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου ΠΚΙ Τιαν Τηιν ςτθν Κίνα (δίπλωμα Παραδοςιακισ Κινζηικθσ ιατρικισ - Μάςτερ Βελονιςμοφ και Τουί Να), Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ιατρικι), Ομοιοπακθτικισ τθσ Εκνικισ Εταιρίασ Ομοιοπακθτικισ Ιατρικισ Συνεργαςίασ (ομοιοπακθτικι). Παράλλθλα, για τθν δικι του υγεία και ευχαρίςτθςθ, αςχολείται με τισ Κινζηικεσ πολεμικζσ τζχνεσ και τθν ενεργειακι άςκθςθ. Τζλοσ το 2011 ζγραψε ςε ςυνεργαςία με δφο Κινζηουσ ςυναδζλφουσ του βιβλίο για το Τουί Να και το ςυνδυαςμό του με τον Βελονιςμό, με τίτλο "Βελονιςμόσ και Τουί Να".

19 Εκτόσ Ακθνών ΕΚΔΡΟΜΕ Ιανουαρίου: Εκδρομι με πεηοπορία θ χαλάρωςθ και εξάςκθςθ ται τςι ςτα Σηίντηινα- Πςοι ζρκετε καλό ιταν να κάνατε 2 διανυκτερεφςεισ- κλείςτε δωμάτιο ςτον καινοφριο ξενϊνα Ρρυτανείο ςυνεννοθκείτε με τον Αντϊνθ και πζςτε του ότι είςτε από το ται τςι( το Σχολαρχείο δεν λειτουργεί προσ το παρόν) Αργότερα μζςα ςτον χρόνο κα γίνουν και άλλεσ πεηοπορικζσ εκδρομζσ. Συχνά πάμε και μόνοι μασ 2-3 άτομα από τθν ςχολι για πεηοπορία ςτθν Ράρνθκα θ ςτο Υμθττό- αν κζλετε να ζρκετε ρωτιςτε λίγεσ μζρεσ πριν από κάποιο Σαβ/κφριακο γιατί δεν ανακοινϊνεται ςτθν ςχολι. Ρροχπόκεςθ να ζχετε τον απαραίτθτο εξοπλιςμό (μποτάκια, αδιάβροχα, κατάλλθλο ρουχιςμό και καλι διάκεςθ χωρίσ παράπονα!!) ΑΛΛΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ από το Σεμινάριο ςτθν Αίγινα Αηωγυρζσ Αφγουςτοσ Μαρκόπουλο Μάρτιοσ Τα ςεμινάρια πάντα μασ γεμίηουν ενζργεια και είναι καλι ευκαιρία να δουλζψουμε περιςςότερο κακϊσ είναι μια ϊκθςθ προσ τα μπροσ και ψυχολογικά μασ ανεβάηουν. Πμωσ λόγω τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ ςτθν χϊρα μασ φζτοσ δεν ζχω κανονίςει κάτι. Αν κάποιοι από εςάσ ζχουν χριματα και επικυμοφν να γίνει κάποιο ςεμινάριο ενθμερϊςτε με και κα το διοργανϊςω. Ρροτεινόμενα είναι για όλουσ (εκτόσ αρχαρίων φετινισ χρονιάσ) για το 2012 Διιμερο ςτο Μαρκόπουλο (θ μια ολοιμερθ ςυνάντθςθ χωρίσ διανυκτζρευςθ ) Σαβ/κφριακο 17/18 Μαρτίου Σριιμερο θ τετραιμερο ςτθν Αίγινα 8-10 Λουνίου Εβδομαδιαίο ςτον Αηωγυρζ Χανίων 30/7-5/8 Ανάλογα με το πόςοι δθλϊςουν ενδιαφζρον για τα παραπάνω ( που ςθμαίνει ότι κα ζρκουν να με ενθμερϊςουν προςωπικά θ μζςω γιατί πικανόν να μθν αναρτιςω κάτι ςτθν ςχολι ) κα τα ανακοινϊςω και κα κλείςω τουσ χϊρουσ και ανάλογα το επίπεδο ενδιαφερομζνων κα γίνει και θ ανάλογθ εργαςία. Αν δεν δω ενδιαφζρον δεν κα αςχολθκϊ πολφ γιατί δεν κζλω να ςασ ςτριμϊχνω και κα κάνουμε μόνο περιςταςιακά κάποιεσ εκδρομζσ. Καλό είναι να μου πείτε από τϊρα αν ενδιαφζρεςτε γιατί φυςικά οι χϊροι ίςωσ να μθν είναι διακζςιμοι τελευταία ςτιγμι.

20 Για τουσ αρχάριουσ τθσ φετινισ χρονιάσ ίςωσ κάνουμε μια ολοιμερθ εξόρμθςθ ςτθν Ράρνθκα θ κάπου αλλοφ που κα ςυνδυαςτεί με λίγθ ϊρα μακθμάτων Σο ςεμινάριο με τον Μάςτερ Άλεξ Ντόνγκ Με επιτυχία εξελίχκθκε το ςεμινάριο που ζγινε τον Μάςτερ Άλεξ Ντόνγκ τον Νοζμβριο. Ρολλοί εξζφραςαν πόςο ευχαριςτθμζνοι ζμειναν από τθν δουλειά που ζγινε και πόςο περιςςότερο αυτιν τθν φορά κατανόθςαν πράγματα για το ται τςι που δεν είχαν κατανοιςει ςτο παρελκόν. Για κάποιον που είναι ςοβαρόσ ςτο ται τςι είναι πάντα μια ευκαιρία να δουλεφει με ζναν Μάςτερ όπωσ ο Άλεξ Ντόνγκ. Γι αυτό προςπακιςτε όλοι να ζρχεςτε ςτα ςεμινάρια του όςο ακόμα μπορείτε. Λζγοντασ το αυτό δεν υποτιμϊ τον εαυτό μου ςαν δαςκάλα (όπωσ ίςωσ κάποιοι νομίηουν). Χωρίσ τθν δικι μου διδαςκαλία δεν κα μποροφςατε να εκτιμιςετε αυτό που ςασ δίνει. Ο Άλεξ Ντόνγκ είναι και για μζνα ο δάςκαλοσ μου και ευχαριςτιζμαι που μπορϊ να δϊςω τθν ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ μου να δουλζψουν μαηί του. Π,τι παίρνω από αυτόν το δίνω ςε ςασ οφτωσ θ άλλωσ. Π,τι διδάςκω είναι ότι ζμακα από αυτόν. Επίςθσ το να λζει κανείσ ότι ιδθ ζχει δουλζψει ςτο παρελκόν μαηί του (τθν φόρμα) άρα δεν χρειάηεται να ξανάρκει είναι μεγάλο λάκοσ ωτιςτε όςουσ παρευρζκθκαν για πολλοςτι φορά ςτο μάκθμα τθσ φόρμασ. Καλφτερα να ςασ πουν οι ίδιοι. Μια ανατολι θλίου θ ζνα θλιοβαςίλεμα ποτζ δεν είναι το ίδιο. Ευχαριςτϊ λοιπόν όλουσ που παρευρζκθκαν εκεί και που παρόλο τισ οικονομικζσ δυςκολίεσ ζκαναν τουλάχιςτον μια μικρι προςπάκεια να ζρκουν ζςτω και ςε ζνα μάκθμα. Καλό χειμϊνα και με καλι διάκεςθ!!

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Άνοιξθ. Θ νφχτα φωτίςτθκε απότομα τα ςκοτάδια τθσ διαλφκθκαν ςτον απζραντο ουρανό και το φωσ ξεχφκθκε ςε όλθ του τθν ζκταςθ. Το πρωί ιταν γλυκό και απάνεμο. Στα δζντρα ξεπρόβαλλαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 30% των αντρϊν θλικίασ 30 ετϊν πάςχει από αλωπεκία χεδόν ζνα 60% του πλθκυςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Δθμιτριοσ Βλάχοσ φμβουλοσ Φιλολόγων Ροδόπθσ Επιμόρφωςθ ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου Ενότθτα 48: Κατοχι Αντίςταςθ Απελευκζρωςθ Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Παρελκόν: το όχι πια τώρα Μζλλον: το όχι ακόμθ

Διαβάστε περισσότερα

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ Ελεύθερος Χρόνος - Ψυχαγωγία Οριςμόσ Ελεφκεροσ χρόνοσ είναι ο χρόνοσ που διακζτει ο άνκρωποσ για τον εαυτό του, για να τον αξιοποιιςει ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ του επιλογζσ, και αντιδιαςτζλλεται προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΕΡΓΑΛΑ Α' ΣΡΛΜΘΝΟΤ ΣΘ Ν. Ε. ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΑ Α ΛΤΚΕΛΟΤ Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΚΑΚΘΓΘΣΡΛΑ : κ. Ιρα Δοφρου ΤΝΣΟΝΛΜΟ ΕΡΓΑΛΑ: Λωάννα ταμοποφλου Δθμιτρθσ Κοκολιόσ Δθμιτρθσ Κοντογιάννθσ Κατερίνα Λζπουρθ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ Η εξζλιξθ τουσ Η εξζλιξθ του κινθτοφ τθλεφϊνου Το πρϊτο κινθτό τθλζφωνο εφευρζκθκε το 1972 από τον Αμερικανό εφευρζτθ Μάρτιν Κοφπερ. Είχε φψοσ 33cm και ονομαηόταν Dynatec

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Επαγγέλματα Εργασιακά στερεότυπα Περιβάλλον Εργασίας Εργασιακές Σχέσεις Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Πταν δθμιουργείται μια κινθματογραφικι ταινία ενςωματϊνονται ς αυτιν και «απακανατίηονται» πολλά και διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα