Σα Νζα μασ (κέντρο Ται τσι τσουάν Νέας Σμφρνης) Σεφχοσ 8 Δεκέμβριος 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σα Νζα μασ (κέντρο Ται τσι τσουάν Νέας Σμφρνης) Σεφχοσ 8 Δεκέμβριος 2011"

Transcript

1 Σα Νζα μασ (κέντρο Ται τσι τσουάν Νέας Σμφρνης) Σεφχοσ 8 Δεκέμβριος 2011 ε αυτό το τεφχοσ: 1.ΙΣΟΡΙΕ ΖΕΝ 2.ΣΙ ΛΕΕΙ ΣΟ Ι ΣΙΝΓΚ 3.BA DUAN JIN (Οι οκτώ κθςαυροί) 4.ΣΑ ΕΠΣΑ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ 5.Η ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΝ ΓΙΑΝΚ 6.Η ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΣΑΙ ΣΙ ΣΟΤΑΝ 7.ΛΟΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 8.ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΠΙΘΑΝΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ 9.ΣΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΣΟΝ ΜΑΣΕΡ ΑΛΕΞ ΝΣΟΝΓΚ

2 ΙΣΟΡΙΕ ΖΕΝ Η προςευχι Ζνασ προςκυνθτισ κακόταν ςτθν άκρθ του δρόμου κι προςευχόταν. Κακϊσ βριςκόταν εκεί, παρατθροφςε όλουσ τουσ άπορουσ, τουσ άρρωςτουσ, τουσ ανάπθρουσ που τον προςπερνοφςαν. Λυπθμζνοσ, απευκφνκθκε ςτον Κεό λζγοντασ: «Κεζ μου, πωσ γίνεται ζνασ τόςο ευςπλαχνικόσ Ρατζρασ να βλζπει όλον αυτό τον πόνο και να μθν κάνει τίποτα;» και μετά από ςιγι, ο Κεόσ απάντθςε: «Εγϊ ζκανα κάτι! Δθμιοφργθςα εςζνα!» Μόνο δυο λζξεισ Κάποτε υπιρχε ζνα μοναςτιρι που ιταν πολφ αυςτθρό. Ακολουκϊντασ όρκο ςιωπισ, κανζνασ δεν επιτρεπόταν να μιλιςει. Αλλά υπιρχε μια εξαίρεςθ ς αυτόν τον κανόνα. Κάκε δζκα χρόνια οι μοναχοί μποροφςαν να πουν δυο λζξεισ. Αφοφ πζραςαν τα δζκα πρϊτα χρόνια ςτο μοναςτιρι, ζνασ μοναχόσ πιγε ςτον θγοφμενο. «Ρζραςαν δζκα χρόνια» του είπε ο θγοφμενοσ. «Ροιεσ είναι οι δυο λζξεισ που κα ικελεσ να πεισ;» «Κρεβάτι ςκλθρό» του είπε. «Κατάλαβα» του είπε ο θγοφμενοσ. Δζκα χρόνια αργότερα ξαναγφριςε ςτο γραφείο του θγοφμενου. «Ρζραςαν αλλά δζκα χρόνια, ποιεσ είναι οι δυο λζξεισ που κα ικελεσ να πεισ;» «Φαγθτό χάλια» είπε ο μοναχόσ «Κατάλαβα» Ρζραςαν ακόμα δζκα χρόνια και ο μονάχοσ ςυνάντθςε ξανά τον θγοφμενο που τον ρϊτθςε: «Ροιεσ είναι οι δυο λζξεισ ςου μετά από αυτά τα δζκα χρόνια;» «Εγϊ παραιτοφμαι» είπε ο μοναχόσ. «Λοιπόν, βλζπω το γιατί» είπε ο θγοφμενοσ «το μόνο που κάνεισ είναι να παραπονιζςαι!» Κυνθγώντασ δφο λαγοφσ Ζνασ μακθτισ των πολεμικϊν τεχνϊν, πλθςίαςε τον δάςκαλό του λζγοντάσ του «κα ικελα να βελτιϊςω τισ γνϊςεισ μου ςτισ πολεμικζσ τζχνεσ. Γι αυτό, παράλλθλα με τθν μακθτεία μου μαηί ςου, κα ικελα να μακθτεφςω και με άλλον ζναν δάςκαλο, διαφορετικοφ ςτυλ. Ρωσ ςου φαίνεται αυτι θ ιδζα;» Ο δάςκαλοσ απάντθςε «ο κυνθγόσ που κυνθγά δφο λαγοφσ, τελικά δεν κα πιάςει κανζναν»

3 Σο φεγγάρι δεν κλζβεται Ζνασ δάςκαλοσ Ηεν ηοφςε μια απλι ηωι ςε μια καλφβα, ςτουσ πρόποδεσ ενόσ βουνοφ. Ζνα βράδυ, κακϊσ ιταν ζξω από τθν καλφβα, ζνασ κλζφτθσ μπικε μζςα αλλά είδε ότι δεν υπιρχε τίποτα εκεί για να κλζψει. Εκείνθ τθ ςτιγμι γφριςε ο δάςκαλοσ και τον είδε. «Ιρκεσ από μακριά για να με επιςκεφτείσ» του είπε «και δεν είναι ςωςτό να φφγεισ με άδεια χζρια. Σε παρακαλϊ, πάρε τα ροφχα μου ωσ δϊρο». Ο κλζφτθσ ξαφνιάςτθκε, αλλά άρπαξε τα ροφχα και άρχιςε να τρζχει. Ο δάςκαλοσ απζμεινε γυμνόσ, να κοιτά το φεγγάρι. «Τον φουκαρά» ςκζφτθκε «μακάρι να μποροφςα να του δϊςω αυτό το πανζμορφο φεγγάρι» Ι ΣΙΝΓΚ (τι μασ ςυμβουλεφει) Κ ΑΝ H ΑΒΥΣΣΟΣ «Σε εποχζσ δυςκολίασ αυτό που χρειάηεται είναι εμπιςτοςφνθ και νοθτικι ςτακερότθτα και ιςορροπία. Πταν ο νουσ δεν εμποδίηεται από εξωτερικζσ δυςκολίεσ, τότε ο ςτόχοσ μπορεί να επιτευχκεί». Αυτό το εξάγραμμο ςχθματίηεται από από τον διπλαςιαςμό του τρίγραμμου Κ αν θ Νεροφ. Είναι ζνα από τα 8 εξάγραμμα όπου τα βαςικά τρίγραμμα διπλαςιάηονται. Ζτςι θ εικόνα γίνεται πιο δυνατι. Σε αυτό το εξάγραμμο κάκε τρίγραμμο ζχει μια γιάνγκ γραμμι ανάμεςα ςε δφο γιν γραμμζσ. Οι δφο γιν γραμμζσ ςχθματίηουν μια ρεματιά όπου το νερό που αντιπροςωπεφεται από τθν κεντρικι γιανγκ γραμμι ρζει. Εδϊ ςυμβολίηεται θ παρουςία εμποδίων και παγίδευςθσ. Θ πρωταρχικι ςυμβουλι αυτοφ του εξάγραμμου χρθςιμοποιεί τθν φφςθ του Νεροφ ςαν ζνα παράδειγμα για τθν ςωςτι αντιμετϊπιςθ και εςωτερικι ανάπτυξθ. Το Τάο τε τςίνγκ επίςθσ μασ κακοδθγεί να είμαςτε ςαν το νερό: Το νερό πάντα παίρνει τθν κατϊτερθ κζςθ. Τα εμπόδια δεν το ςταματοφν. Παραςζρνει μαηί του ότι βρει ςτον δρόμο του Και ςυνεχίηει να ρζει προσ τα μπρόσ. Δεν χάνει ποτζ τθν κατεφκυνςθ του. Με το να παραμζνει χαμθλά ακολουκεί τθν αλθκινι του φφςθ Και θ βαςικι του κατεφκυνςθ δεν επθρεάηεται από επιφανειακά εμπόδια. Το νερό ζχει πάντα μια ςτενι ςχζςθ με τον ωκεανό. Αναηθτά να ενωκεί ξανά μ αυτόν. Το να ακολουκείσ τθν φφςθ του νεροφ Είναι ο τρόποσ να επιςτρζψεισ ςτθν εςωτερικι ςου ουςία.

4 Το νερό δεν δίνει ποτζ το ίδιο ςχιμα ςτον εαυτό του. Αν βρίςκεται μζςα ςε τετράγωνο ςχιμα γίνεται το ίδιο τετράγωνο. Αν βρίςκεται μζςα ςτο ςτρογγυλό γίνεται το ίδιο ςτρογγυλό. Είτε το δοχείο του είναι φτιαγμζνο από κρφςταλλο θ λάςπθ, θ ουςία του νεροφ παραμζνει θ ίδια. Το περιβάλλον δεν το επθρεάηει οφτε το τροποποιεί. Ζτςι και ο άνκρωποσ που ηει εκφράηοντασ τθν αλθκινι του φφςθ, δεν επθρεάηεται από το τι ςκζφτονται οι άλλοι γι αυτόν. Δεν ανακατεφεται ςε διαφωνίεσ θ καβγάδεσ. Θ φφςθ του νεροφ είναι απαλι και υποχωρθτικι, παρ όλα αυτά μπορεί να ςκάψει τεράςτια βράχια. Ο Λάο Τςε, χρθςιμοποιοφςε το εξισ παράδειγμα: «Το να είςαι απαλόσ είναι ηωι, το να είςαι ςκλθρόσ είναι ο κάνατοσ.» Αυτι θ ίδια αρχι εκφράηεται και ςτθν φφςθ. Τα κλαδιά ενόσ ηωντανοφ δζντρου είναι ευλφγιςτα. Αν τα κλαδιά ιταν ςκλθρά και ξερά, τότε το δζντρο θ πεκαίνει θ είναι ιδθ ξεραμζνο. Πταν κάποιοσ είναι νζοσ, τα κόκαλα του είναι απαλά και εφκαμπτα. Πςο μεγαλϊνει τα κόκαλα του ςπάνε εφκολα και γίνονται άκαμπτα. Ζτςι το να ςκλθραίνεισ και τον νου με αντιλιψεισ και ςυναιςκιματα κάνει επίςθσ άκαμπτο και το πνεφμα. Ακολουκϊντασ το παράδειγμα του νεροφ, μπορεί κανείσ να μακαίνει πϊσ να ςυμπεριφζρεται ςε διαφορετικζσ περιπτϊςεισ. Αυτό το εξάγραμμο επίςθσ ςυμβολίηει κίνδυνο επειδι οι γραμμζσ δείχνουν ζναν τόπο όπωσ μια άβυςςοσ. Πποιοσ προςαρμόηεται ςτον κίνδυνο και κρατάει τθν ακεραιότθτα του δεν κα πλθγωκεί. Θ αλθκινι του φφςθ δεν κα επθρεαςτεί ακόμα και μετά από μεγάλα βάςανα, το πνεφμα κα παραμείνει άκικτο. Αυτό γίνεται επειδι ο κίνδυνοσ είναι εξωτερικόσ ωσ αναφορά τθν πνευματικι του υπόςταςθ. Ακόμα και ςτθν απουςία των εξωτερικϊν δυςκολιϊν θ ηωι κάποιου μπορεί να γίνει μια άβυςςοσ αν παραδοκεί ςε υπερβολικά ςυναιςκιματα και καλλιεργεί ςτενόμυαλεσ ςυμπεριφορζσ. Ζτςι χάνει τθν επαφι με τθν αλθκινι του φφςθ. Αν όμωσ παραμείνει εςτιαςμζνοσ, δεν κα επθρεαςτεί από τισ δυςκολίεσ. Μπορεί κάποιοσ να μάκει τουσ νόμουσ του ςφμπαντοσ παρατθρϊντασ τα ςτοιχεία και τισ κινιςεισ τουσ. Ακολουκϊντασ αυτζσ τισ αρχζσ μπορεί να κατανοιςει όλεσ τισ καταςτάςεισ ςτθν ηωι και να μπορζςει να ξεπεράςει τα εμπόδια. Οι ςυμβουλζσ: 1. Να είναι ευχαριςτθμζνοσ με το να βρίςκεται ςε μια «κατϊτερθ κζςθ». Ππωσ το νερό, παραμζνοντασ χαμθλά, μπορείσ να είςαι αςφαλισ και ελεφκεροσ από ανταγωνιςμό. 2. Να παραμείνεισ βακυςτόχαςτοσ. Ζνα βακυςτόχαςτοσ νουσ, είναι ιρεμοσ όπωσ ζνασ βακφσ ωκεανόσ. Δεν ενοχλείται από τα μεγάλα κφματα ςτθν επιφάνεια του. 3. Δίνε γενναιόδωρα. Το νερό δίνει ςυνεχϊσ χωρίσ να ηθτάει πίςω. 4. Ζχε εμπιςτοςφνθ. Το νερό πάντα ρζει με εμπιςτοςφνθ προσ τον Ωκεανό. 5. Να είςαι απαλόσ. Ραρόλο που το νερό είναι απαλό μπορεί να ξεπεράςει οποιαδιποτε εμπόδιο. 6. Να εργάηεςαι με όλεσ ςου τισ ικανότθτεσ και δυνατότθτεσ. Το νερό μπορεί να ταιριάξει ςε όλα τα ςχιματα είτε είναι τετράγωνα είτε είναι ςτρογγυλά. Κρατάει τθν αλθκινι του φφςθ ςε οποιαδιποτε δοχείο θ περίςταςθ. 7. Χρθςιμοποίθςε τισ ανάλογεσ ευκαιρίεσ. Το νερό παγϊνει τον χειμϊνα και λιϊνει τθν Άνοιξθ. Θ μθ ευλυγιςία του τον Χειμϊνα είναι ςαν τον κάνατο. Θ απαλότθτα του τθν Άνοιξθ γεννάει καινοφρια ηωι. 8. Μθν πολεμάσ ποτζ. Το νερό δεν πολεμάει τον εαυτό του *****

5 BA DUAN JIN Οι οκτώ κθςαυροί (θ τα 8 κομμάτια του μεταξιοφ) 1. τθρίηω τον ουρανό Καρδιά, Λεπτό ζντερο, τομάχι, Πνεφμονεσ-(Σριπλόσ Θερμαςτισ) 2. Σραβάω το τόξο Πνεφμονεσ, Νεφρά, Μζςθ, Μάτια, Πόδια 3. Χωρίηω Γι και Ουρανό πλινα, Νεφρά, Ουροδόχοσ κφςτθ, Πάγκρεασ 4. Η οφι Κουκουβάγια κοιτάει προσ τα πίςω Πνεφμονεσ, Ανοςοποιθτικό, Παχφ ζντερο 5. Η Μεγάλθ αρκοφδα γυρνάει από τθν μια πλευρά ςτθν άλλθ Καρδιά, Μζςθ, Πόδια 6. Αγγίηω τα δάκτυλα των ποδιών και μετά γζρνω προσ τα πίςω Νεφρά, Μζςθ, Πόδια, Πλάτθ 7. Δίνω γροκιζσ με κυμωμζνο βλζμμα υκώτι, Χολθδόχοσ κφςτθ, Αίμα, Μάτια 8. Αναπθδώ πάνω ςτα πζλματα Ανοςοποιθτικό, Κνιμεσ, Πζλματα

6 (Οι οκτϊ κθςαυροί ςε ποίθμα) «Με τα δφο χζρια κράτα τον ουρανό για να ρυκμίςεισ τον τριπλό κερμαςτι. * Τράβα το τόξο αριςτερά και δεξιά ςαν να ςκοτϊνεισ τον γφπα. Τόνωςε τον ςπλινα και το ςτομάχι ςθκϊνοντασ το ζνα χζρι. Θεράπευςε τισ 5 αδυναμίεσ και τισ 7 διαταραχζσ κοιτϊντασ πίςω. ( Εδϊ εννοεί τισ αςκζνειεσ που προκαλοφνται από τα 5 γιν όργανα- πνεφμονεσ, νεφρά, ςπλινα, ςυκϊτι, καρδιά και τα 7 ςυναιςκιματα λφπθ, φόβο, μελαγχολία, κυμό, χαρά, άγχοσ και πανικό)δείτε το παρακάτω άρκρο ςε αυτό το τεφχοσ Γφρνα το κεφάλι και κοφνα τθν ουρά για να εξουδετερϊςεισ τθν φωτιά τθσ καρδιάσ και να θρεμιςεισ. Τα δφο χζρια πιάνουν τα άκρα των ποδιϊν για να δυναμϊςουν τα νεφρά και τθν μζςθ. Κάνε γροκιζσ και κοίτα κυμωμζνα για να αυξιςεισ το τςι και τθν δφναμθ. Αναπιδα 7 φορζσ και εκατοντάδεσ αςκζνειεσ κα εξαφανιςτοφν». *Τριπλόσ κερμαςτισ: Στθν Κινζηικθ Παραδοςιακι Ιατρικι κεωρείται ωσ όργανο. Μια κεωρία λζει ότι αν διαιρεκεί το ςϊμα (ο κορμόσ) ςε τρία μζρθ, το κακζνα από αυτά ονομάηεται κερμαςτισ. Ο άνω κερμαςτισ περιλαμβάνει τα όργανα τθσ Καρδιάσ και του Πνεφμονα- πάνω από το διάφραγμα- και ς αυτόν ανικουν το κεφάλι και τα άνω άκρα. Ο μζςοσ κερμαςτισ περιλαμβάνει τα όργανα Σπλινα και Στόμαχο- και ο κάτω κερμαςτισ περιλαμβάνει το Ήπαρ, Χολθδόχο κφςτθ, Νεφρά, Λεπτό & Παχφ ζντερο, Ουροδόχο Κφςτθ. Ο Τριπλόσ κερμαςτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν άρδευςθ και τον ζλεγχο των καναλιϊν του νεροφ. Χρθςιμοποιεί τθν φωτιά τθσ Yuan Qi(από εκεί προζρχεται και το όνομα Θερμαςτισ), τθσ πρωταρχικισ, προγονικισ ενζργειασ για να εξυπθρετιςει τθ λειτουργικι ςφνδεςθ των οργάνων που ςυμμετζχουν ςτον μεταβολιςμό του νεροφ. Διάφορεσ κεωρίεσ για τισ αςκιςεισ Baduanjin Οι αςκιςεισ Ba duan jin (Μπα ντουαν τηιν) ςτθν κυριολεξία ςθμαίνει «τα οκτϊ κομμάτια μεταξζνιου υφάςματοσ-( μπροκάρ- πολφτιμο φφαςμα ςυνικωσ μεταξωτό)» ιταν πάντα πολφ διαδεδομζνθ άςκθςθ ςτθν Κίνα. Το αςυνικιςτο τθσ όνομα προζρχεται από το γεγονόσ ότι ο Κινζηικοσ χαρακτιρασ για το μετάξινο φφαςμα ζχει επίςθσ τθν αρχαϊκι ζννοια ενόσ ςετ αςκιςεων που περιλαμβάνουν διαφορετικζσ κινιςεισ. Από εκεί λοιπόν ο τίτλοσ «οκτϊ κομμάτια μετάξινου υφάςματοσ» μπορεί να μεταφραςτεί «μια άςκθςθ που ςυντίκεται από οκτϊ ςετ κινιςεων». Μια άλλθ ερμθνεία λζει ότι το νόθμα τθσ ονομαςίασ αυτϊν των αςκιςεων, ερμθνεφεται :«καλφπτεισ το ςϊμα ςου με αυτό το πολφτιμο φφαςμα ϊςτε να το προςτατεφςεισ από αρρϊςτιεσ και να ζχεισ καλι υγεία». Οι αςκιςεισ Baduanjin ζχουν ιςτορία πάνω από 800 χρόνια. Κατά τθν διάρκεια εκείνθσ τθσ περιόδου, είχαν προςτεκεί πολλζσ μετατροπζσ και καινοφριεσ ιδζεσ ςτθν αρχικι φόρμα. Ραρ όλο που οι ποικιλίεσ είναι πολλζσ, μποροφν να μπουν ςε κατθγορίεσ όπωσ με κακιςτζσ και όρκιεσ ςτάςεισ, και να ξεχωρίςουν ςε Βόρεια και Νότια ςτυλ. Το Βόρειο ςτυλ κεωρείται ότι το δθμιοφργθςε ο Yue Fei, φθμιςμζνοσ ςτρατθγόσ τθσ Δυναςτείασ Sung ( μχ.).

7 Εμφανίηεται ςε γραπτά ςε ζνα Ταοϊςτικό κείμενο όγδοου αιϊνα (οι Δζκα Κθςαυροί για αποκατάςταςθ ςτθν γνιςια ηωτικότθτα). Εξθγείται επίςθσ ςε ζνα αρχαίο Κινζηικο κείμενο με το όνομα Dao Shu, όπου ζχει καταγραφεί ςε ςχιμα ποιιματοσ όπου εξθγοφςε τον ςκοπό και το πϊσ γίνεται θ κίνθςθ και διδάςκονταν ςτουσ ςτρατιϊτεσ του ςτρατθγοφ Yue Fei ϊςτε να βελτιωκεί θ υγεία, θ αντοχι και οι πολεμικζσ ικανότθτεσ τουσ. Ζχει ειπωκεί ότι είναι μια από τισ πιο δθμοφιλείσ αςκιςεισ ςτον κόςμο. Είναι εφκολο να δοφμε το γιατί. Εξαςκϊντασ όλο το ςετ με παρόμοιο τρόπο όπωσ το Ται τςι τςουάν, μπορεί κανείσ να δεί ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν υγεία και τθν ηωτικότθτα του, μζςα ςε 6 μινεσ, πιο λεπτζσ αλλαγζσ μζςα ςε ζνα χρόνο και μεγαλφτερεσ αλλαγζσ μζςα ςε 5 χρόνια. Στο παρελκόν, οι άνκρωποι εξαςκοφςαν τον Ταο, τον Τρόπο Ηωισ. Κατανόθςαν τθν βάςθ τθσ ιςορροπίασ, του γιν και του γιανγκ, όπωσ παρουςιάηεται από τθν μεταλλαγι των ενεργειϊν ςτο ςφμπαν. Γι αυτό ςχθμάτιςαν πρακτικζσ όπωσ το Dao-ying (τςι κόνγκ), μια άςκθςθ που ςυμπεριλαμβάνει ςτρζτςινγκ, μαςάη, και αναπνοζσ ϊςτε να διευκολφνει τθν ροι τθσ ενζργειασ, και διαλογιςμό ϊςτε να βοθκιςει ςτθν εναρμόνιςθ τουσ με το ςφμπαν. Αυτζσ οι πρακτικζσ προχπιρχαν τθσ εποχισ του Κίτρινου Αυτοκράτορα. Dao Yin ςθμαίνει «να οδθγείσ και να προκαλείσ», δθλαδι να οδθγείσ και να προκαλείσ τθν ροι του τςι μζςα ςτο ςϊμα. Αυτζσ οι τεχνικζσ, κεωροφντο ότι ιταν δραςτικζσ όχι μόνο για τθν κεραπεία κάποιων αςκενειϊν αλλά επίςθσ και για τθν πρόλθψθ αςκενειϊν. Είναι ςθμαντικό να καταλάβουμε ότι εκείνεσ τισ εποχζσ ζνασ φιλόςοφοσ ιταν κάποιοσ που ζκανε διαλογιςμό και επίςθσ ζκανε πρακτικι ςτθν κινζηικθ ιατρικι. Πλα αυτά ιταν ενωμζνα μετατρζποντασ αυτό που κα ονομάηαμε ςιμερα μια «ολιςτικι προςζγγιςθ» Τα Οκτϊ κομμάτια του μεταξιοφ εξαςκοφταν ςαν μια αδιάςπαςτθ φόρμα. Το κάκε κομμάτι εξαςκοφταν φορζσ πριν προχωριςουν ςτο επόμενο. Είναι εφκολεσ να τισ μάκει κανείσ, εφκολεσ ςτθν εκτζλεςθ και διαρκοφν μόνο λεπτά. Μποροφν να εξαςκθκοφν πρωί και βράδυ. Ζτςι βελτιϊνει κανείσ τθν υγεία του με ζναν εφκολο και χαλαρό τρόπο. Το μόνο που μπορεί να μπει ςαν εμπόδιο είναι θ τεμπελιά και ζλλειψθ πεικαρχίασ. Μια άλλθ ιςτορία λζει για ζναν βαςιλιά τον πλοφςιο King Ma που ζηθςε γφρω κατά τθν διάρκεια τθσ δυναςτείασ Hun. (206π.χ μ.χ.). Πταν ο Βαςιλιάσ Μα πζκανε τοποκζτθςαν ςτον τάφο του πολλά ζγγραφα. Το 1973, αρχαιολόγοι ςτθν Κίνα ανακάλυψαν ςτον τάφο του ςτο Mawangdui ζξω από τθν πόλθ Changsha τθν επαρχίασ Hunan, ιατρικά εγχειρίδια, ςυνταγζσ και ζνα μεταξζνιο ρολό κφλιςθσ όπου είχαν ςχεδιαςτεί 44 μορφζσ ςε διάφορεσ ςτάςεισ αςκιςεων. Κάτω από κάκε ςτάςθ, θ διάγραμμα Dao yin, υπιρχε μια λεηάντα με το όνομα του ηϊου που ίςωσ ςυμβόλιηε και το όνομα τθσ αςκζνειασ που θ ςυγκεκριμζνθ ςτάςθ άςκθςθσ μποροφςε να βοθκιςει. Ρολλζσ από αυτζσ τισ ςτάςεισ κυμίηουν τουσ Οκτϊ κθςαυροφσ.

8 ΩΦΕΛΘ ΤΩΝ ΑΣΚΘΣΕΩΝ BA DUAN JIN Δεν είναι δφςκολεσ και μποροφν να αςκθκοφν από όλεσ τισ θλικίεσ υκμίηουν τθν πζψθ και τον μεταβολιςμό, ευνοοφν το χάςιμο βάρουσ. Διαρκοφν μόνο 10 λεπτά τθν μζρα. Είναι πολφ εφκολεσ όςο αςυντόνιςτοσ κι ασ είςαι. Κα τονϊςουν και κα τεντϊςουν όλουσ ςου του μφεσ, αυξάνοντασ τθν ελαςτικότθτα ςου. Κα βοθκιςουν να ανακουφιςτείσ από πόνουσ ςτον αυχζνα, τθν πλάτθ, και τουσ ϊμουσ. Κα δυναμϊςουν τουσ μφεσ ςου (ειδικά των ποδιϊν). Κα τονϊςουν το λεμφικό ςου ςφςτθμα και κα βοθκιςουν το ςϊμα να αποτοξινωκεί από τα δθλθτιρια του περιβάλλοντοσ. Κα αναπτφξεισ ζναν ιρεμο και ςυγκεντρωμζνο νου. Κα ανακουφιςτείσ από τθν μελαγχολία και το άγχοσ. Δεν χρειάηεςαι ειδικό εξοπλιςμό και μπορείσ να τισ κάνεισ παντοφ οποιαδιποτε ϊρα. Κα ςε κάνουν να νοιϊκεισ και να φαίνεςαι πολλά χρόνια πιο νζοσ!. Κα εναρμονίςουν και κα τονϊςουν όλουσ τουσ μεςθμβρινοφσ ςαν να ζχεισ κάνει ο ίδιοσ βελονιςμό. Χωρίσ βελόνεσ!! Αρκετά από τα ςτοιχεία αυτοφ του άρκρου ζχουν επιλεχκεί και μεταφραςτεί από τθν ιςτοςελίδα **** Σα Επτά υναιςκιματα (ςφμφωνα με τθν Παραδοςιακι Κινζηικθ Ιατρικι) Τα επτά βαςικά ςυναιςκιματα που ςχετίηονται με τθν λειτουργία των οργάνων είναι ο κυμόσ, θ χαρά, θ ανθςυχία, θ μελαγχολία, θ λφπθ, ο φόβοσ και ο πανικόσ (ςοκ). Ραρ όλο που θ ςφνδεςθ ςϊμα/νουσ ζχει αναγνωριςτεί μόνο ςχετικά πρόςφατα ςτθν Δυτικι Λατρικι, θ αλλθλεπίδραςθ των ςυναιςκθμάτων και του ςϊματοσ είναι βαςικό κομμάτι τθσ Ραραδοςιακισ Κινζηικθσ Λατρικισ. Το κάκε όργανο ζχει και το αντίςτοιχο ςυναίςκθμα, μια ανιςορροπία ενόσ ςυναιςκιματοσ μπορεί να οδθγιςει ςε ανιςορροπία του οργάνου. Ραράδειγμα: Συνεχισ κυμόσ μπορεί να οδθγιςει ςε ανιςορροπία του ιπατοσ. Ραρομοίωσ ανιςορροπία του ιπατοσ μπορεί να δθμιουργιςει ςυμπτϊματα κυμοφ, ςυχνά οδθγϊντασ ςε ζνα επαναλαμβανόμενο κυκλικό φαινόμενο. Ερευνϊντασ τθν ςυναιςκθματικι πλευρά μιασ αςκζνειασ, είναι ςθμαντικό να κυμόμαςτε ότι είναι φυςιολογικό να νοιϊκουμε όλα τα ςυναιςκιματα. Μόνο όταν ζνα ςυναίςκθμα παραμζνει για μεγάλο χρονικό διάςτθμα θ ςε μεγάλθ ζνταςθ τότε γίνεται πθγι ανιςορροπίασ. Είναι ςθμαντικό για κάποιον με ςοβαρά ςυναιςκθματικά προβλιματα να ψάξει για βοικεια από ζναν εκπαιδευμζνο ψυχοκεραπευτι. Αλλά ακόμα και ς αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ κεραπεία είναι πιο

9 αποτελεςματικι αν αποκαταςτακεί θ ανιςορροπία ςτο ανάλογο όργανο. Ο βελονιςμόσ βοθκάει αρκετά ςτθν κεραπεία ςυναιςκθματικϊν ανιςορροπιϊν. Θυμόσ Ο Κυμόσ είναι ςυνδεδεμζνοσ με το ιπαρ. Από τθν φφςθ του, ο κυμόσ οδθγεί τθν ενζργεια προσ τα πάνω και ζξω, καταλιγοντασ ςε ςυμπτϊματα όπωσ κόκκινο πρόςωπο και κόκκινα μάτια, πονοκεφάλουσ και ηαλάδεσ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ φωτιά του ιπατοσ αυξάνεται. Ο κυμόσ επίςθσ μπορεί να προκαλζςει «επίκεςθ ςτον ςπλινα» από το τςι του ιπατοσ, προκαλϊντασ ανορεξία, δυςπεψία, και διάρροια (ςυχνό φαινόμενο από άτομα που καυγαδίηουν όταν τρϊνε θ τρϊνε όταν οδθγοφν) Κοιτϊντασ το ςε ποιο μακρόχρονεσ βάςεισ, ο καταπιεςμζνοσ κυμόσ, θ δυςφορία, μπορεί να προκαλζςει ςτάςθ ςτθν κίνθςθ τθσ ενζργειασ τςι ςτο ιπαρ, πράγμα που προκαλεί κατάκλιψθ και προβλιματα ςτθν ζμμθνο ρφςθ. Είναι ενδιαφζρον να ςθμειωκεί ότι άτομα που παίρνουν βότανα για να διακινιςουν τθν ςτάςθ του τςι ςυχνά νοιϊκουν ζντονο κυμό όταν αυτι θ ςτάςθ απελευκερϊνεται. Ο κυμόσ περνάει όταν θ κατάςταςθ διορκϊνεται. Ραρομοίωσ, ο κυμόσ και θ ερεκιςτικότθτα είναι ςυχνά ζνδειξθ διάγνωςθσ ςτάςθσ του τςι ςτο ιπαρ. Είναι βαςικό να αποφεφγει κανείσ να πίνει καφζ όταν κεραπεφει δυςαρμονίεσ ςτο ςυκϊτι εξαιτίασ του κυμοφ, γιατί ο καφζσ ηεςταίνει το ιπαρ και αυξάνει κατά πολφ αυτιν τθν δυςαρμονία Χαρά Το ςυναίςκθμα τθσ χαράσ είναι ςυνδεδεμζνο με τθν καρδιά. Μια δυςαρμονία που ςυνδζεται με τθν χαρά μπορεί να ακοφγεται πολφπλοκθ, κακϊσ οι περιςςότεροι άνκρωποι κζλουν να νοιϊκουν όςο γίνεται πιο πολφ χαρά ςτθν ηωι τουσ. Οι δυςαρμονίεσ όμωσ αυτοφ του ςυναιςκιματοσ δεν προκαλοφνται από τθν ευτυχία, αλλά από τθν ανιςορροπία που προζρχεται από πολφ μεγάλθ ζξαψθ και διζγερςθ, θ όταν καλά νζα ςοκάρουν το ςφςτθμα. Θ χαρά προκαλεί επιτάχυνςθ ςτθν κίνθςθ τθσ ενζργειασ τςι. Πταν κανείσ εκτιμά τα επίπεδα του ςτρεσ, οι ψυχολόγοι κοιτοφν όλεσ τισ πθγζσ του ςτρεσ, και τισ κετικζσ και τισ αρνθτικζσ. Ξεκάκαρα ο κάνατοσ του/τθσ ςυηφγου, θ απϊλεια τθσ εργαςίασ μποροφν να είναι ςθμαντικζσ πθγζσ ςτρεσ. Ραρ όλα αυτά ζνασ γάμοσ θ μια προαγωγι, παρόλο που είναι ζνα χαρμόςυνο γεγονόσ μπορεί να γίνει και πθγι ςτρεσ. Κάποιοσ που βρίςκεται ςυνζχεια ςε κίνθςθ, πάει ςυνεχϊσ ςε πάρτι, και ηει μια ηωι ςτα όρια μπορεί ςτο τζλοσ να αναπτφξει προβλιματα ανιςορροπίασ τθσ ενζργειασ τθσ καρδιάσ όπωσ ταχυκαρδία, άγχοσ, και αχπνίεσ. Το ίδιο άτομο μπορεί επίςθσ να παρουςιάςει ςυναιςκθματικά προβλιματα, αφοφ θ καρδιά είναι ςυνδεδεμζνθ με το shen (πνεφμα). Ρολλζσ φορζσ βλζπει κανείσ άτομα που ζχουν προχωρθμζνεσ αςκζνειεσ ςχετιηόμενεσ με τισ ανιςορροπίεσ ςτο shen (πνεφμα) να μιλοφν με τον εαυτό τουσ με χαροφμενο τόνο, με ξεςπάςματα γζλιου..

10 Μια τζτοια ςυμπεριφορά προζρχεται από τθν ανικανότθτα του οργάνου να παρζχει ζνα ςτακερό χϊρο για το πνεφμα να αναπαυκεί. Αυτοφ του είδουσ οι ανιςορροπίεσ κεραπεφονται με βελονιςμό πάνω ςτον μεςθμβρινό τθσ καρδιάσ. Φόρμουλεσ κινζηικων βοτάνων περιλαμβάνουν ουςίεσ που κρζφουν το αίμα τθσ καρδιάσ θ το γιν. Αν θ φωτιά τθσ καρδιάσ επθρεάηει το πνεφμα τότε χρθςιμοποιεί κανείσ βότανα που αποβάλλουν τθν φωτιά τθσ καρδιάσ. Ανθςυχία Είναι ζνα πολφ κοινό ςυναίςκθμα ςτθν ςθμερινι κοινωνία, θ ανθςυχία μπορεί να αποδυναμϊςει τθν ενζργεια του ςπλινα. Αυτό μπορεί να δθμιουργιςει πεπτικά προβλιματα. Ζνασ αδφναμοσ ςπλινασ δεν μπορεί να μετατρζψει τθν τροφι ςε ενζργεια τςι, και οι πνεφμονεσ δεν μποροφν να εξάγουν το τςι από τον αζρα ςωςτά. Κάποιοσ που ανθςυχεί πολφ «κουβαλάει τα βάρθ του κόςμου πάνω ςτουσ ϊμουσ του», μια καλι παρομοίωςθ όταν το αποδυναμωμζνο τςι του ςπλινα οδθγεί ςε εςωτερικι υγραςία. Θ κεραπεία περιλαμβάνει μόξα και βότανα που δυναμϊνουν τον ςπλινα, επιτρζποντασ ςτο άτομο να λειτουργιςει με ςφνεςθ για τα προβλιματα του αντί να χάνεται μζςα ς αυτά. Μελαγχολία Θ πολλι ςκζψθ θ επιμονι πάνω ςε κάποιο κζμα μπορεί επίςθσ να αποδυναμϊςει τον ςπλινα, προκαλϊντασ ςταςιμότθτα (λίμναςθ) του τςι- κυρίωσ λόγω επιβράδυνςθσ τθσ ενζργειασ τςι ιδίωσ ςτον Άνω κερμαςτι. Κάποιοσ με αυτά τα ςυμπτϊματα μπορεί να παρουςιάςει προβλιματα όπωσ ανορεξία, να ξεχνά τα γεφματα του, φουςκϊματα μετά το φαγθτό. Με τον χρόνο αυτό το άτομο αποκτά χλομάδα ςτο πρόςωπο από ανεπάρκεια τςι ςτον ςπλινα. Αυτό μπορεί ςτο τζλοσ να επθρεάςει τθν καρδιά, προκαλϊντασ όνειρα πάνω ςτο ίδιο ηιτθμα που τον απαςχολεί. Συνικωσ αυτό το πακαίνουν μακθτζσ και θ ςτάνταρ κεραπεία είναι θ χριςθ βοτάνων για να τονωκεί το αίμα τθσ καρδιάσ και το τςι του ςπλινα. Λφπθ Θ λφπθ επιδράει ςτουσ πνεφμονεσ, προκαλϊντασ κοφραςθ, δυςκολία ςτθν αναπνοι, κλάμα, και κατάκλιψθ. Θ κεραπεία για αυτό το ςφμπτωμα περιλαμβάνει βελονιςμό ςτα ςθμεία του μεςθμβρινοφ των πνευμόνων και των νεφρϊν. Συνικωσ φόρμουλεσ βοτάνων χρθςιμοποιοφνται για να τονϊςουν το τςι θ το γιν των πνευμόνων. Φόβοσ Αυτό το ςυναίςκθμα ςυνδζεται με τα νεφρά. Μπορεί κανείσ να το δει ςτο γεγονόσ του ότι ο οξφσ φόβοσ προκαλεί ανεξζλεγκτθ οφρθςθ. Στα παιδιά πολλζσ φορζσ παρουςιάηεται ςαν φαινόμενο να «βρζχουν το κρεβάτι τουσ», που οι ψυχολόγοι το ςυνδζουν με το αίςκθμα τθσ αναςφάλειασ, και τθσ αγωνίασ. Μακρόχρονθ αγωνία και άγχοσ εξαιτίασ

11 τθσ ανθςυχίασ για το μζλλον μπορεί να αποδυναμϊςει τα νεφρά προκαλϊντασ χρόνια προβλιματα. Θ κεραπεία περιλαμβάνει τόνωςθ των νεφρϊν με τονωτικά γιανγκ θ γιν ανάλογα το ςφμπτωμα. οκ (πανικόσ) Το ςοκ αποδυναμϊνει τα νεφρά και τθν καρδιά. Θ αντίδραςθ ςτο ςοκ προκαλεί υπερβολικι ζκκριςθ αδρεναλίνθσ από τουσ αδζνεσ τθσ αδρεναλίνθσ που βρίςκονται πάνω από τα νεφρά. Αυτό προκαλεί τθν καρδιά να αντιδράςει με ταχυκαρδίεσ, ανθςυχία, και αχπνίεσ. Χρόνιο ςτρεσ από ςοκ μπορεί να αποδυναμϊςει όλο το ςφςτθμα προκαλϊντασ διάφορα προβλιματα. Ρολφ ζντονο ςοκ μπορεί να προκαλζςει μακρόχρονα προβλιματα ςτο πνεφμα τθσ καρδιάσ, όπωσ παρατθρείται ςε κφματα μετατραυματικοφ ςτρεσ Θ κεραπεία περιλαμβάνει ψυχοκεραπεία, βότανα που θρεμοφν το πνεφμα και τρζφουν τθν καρδιά, και τακτικζσ ςυνεδρίεσ βελονιςμοφ. Τα παραπάνω ςυναιςκιματα προφανϊσ δεν καλφπτουν όλο το φάςμα των ςυναιςκθμάτων που βιϊνει ζνασ άνκρωποσ. Απλά αποτελοφν ουςιαςτικά κατθγορίεσ ςυναιςκθμάτων, ςε κάκε μια από τισ οποίεσ ανικει και μια ςειρά άλλων παρεμφερϊν (π.χ. ςτθν κατθγορία του κυμοφ ανικει και θ μνθςικακία, ο φκόνοσ, θ ηιλεια κτλ.) Τα ςυναιςκιματα δεν αποτελοφν τα ίδια παράγοντεσ αςκζνειασ. Αντίκετα θ παραγωγι, κίνθςθ και εξωτερίκευςθ τουσ ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν γενικότερθ κατάςταςθ ιςορροπίασ και υγείασ του ατόμου. Μποροφν να εξελιχκοφν ςε παράγοντεσ αςκζνειασ 1. Πταν τα βιϊνει κανείσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα κι αδυνατεί να τα εξωτερικεφςει 2. Πταν θ παραγωγι τουσ είναι ανεπαρκισ. 3. Πταν θ παραγωγι τουσ είναι υπερβολικι (οξεία, θ χρόνια φάςθ). 4. Πταν ζνα παράγεται υπερβολικά ςε ςχζςθ με το άλλο. 5. Πταν ζχει προδιάκεςθ ο οργανιςμόσ. Θ κεωρία των 5 ςτοιχείων παρζχει μια πολφ ςτοιχειϊδθ αλλά ενδιαφζρουςα διάςταςθ των ςχζςεων των ςυναιςκθμάτων μεταξφ τουσ και με τα εςωτερικά όργανα. 1. Ξφλο- Κυμόσ- Ιπαρ 2. Φωτιά-Χαρά- Καρδιά 3. Γι- Ρολφ ςκζψθ- ανθςυχία- Σπλινασ 4. Μζταλλο- Μελαγχολία, Λφπθ- Ρνεφμονεσ 5. Νερό- Φόβοσ & Σοκ- Νεφρά. Θ ταξινόμθςθ αυτι ζχει βαςιςτεί ςτθν κοινι ενεργειακι ςυμπεριφορά ςτοιχείων και ςυναιςκθμάτων. Για παράδειγμα ο φόβοσ ζχει τθν τάςθ όπωσ και το νερό ωσ ςτοιχείο να ωκεί τθν ενζργεια προσ τα κάτω. Θ εφαρμογι τθσ κεωρίασ των 5 ςτοιχείων εδϊ αποκαλφπτει μια ςχζςθ παραγωγισ και ελζγχου μεταξφ των ςυναιςκθμάτων, που ζχει τουλάχιςτον ενδιαφζρον. Σφμφωνα με αυτιν, ςτθν παραγωγικι ςχζςθ τουσ ο κυμόσ παράγει τθν χαρά (ξφλοφωτιά), θ χαρά τθν υπερβολικι ςκζψθ (φωτιά γθ) θ υπερβολικι ςκζψθ τθν μελαγχολία (γθ- μζταλλο), θ μελαγχολία τον φόβο (μζταλλο- νερό) και ο φόβοσ πάλι τον κυμό (νερό- ξφλο). Ταυτόχρονα όμωσ ο κυμόσ διακόπτει τθν υπερβολικι ςκζψθ

12 (ξφλο γθ), θ υπερβολικι ςκζψθ διακόπτει τον φόβο (γθ- νερό), ο φόβοσ διακόπτει τθν χαρά (νερό- φωτιά), θ χαρά τθν μελαγχολία (φωτιά- μζταλλο). Αυτά ςυμβαίνουν ςτα πλαίςια τθσ ςχζςθσ ελζγχου που ζχουν μεταξφ τουσ. Επίςθσ ςφμφωνα με τθν κεωρία yin yang, θ ανεπαρκισ εκδιλωςθ θ εξωτερίκευςθ των ςυναιςκθμάτων κεωρείται yin κατάςταςθ ενϊ θ υπερβολικι παραγωγι θ εκδιλωςθ τουσ κεωρείται yang. (αποςπάςματα από το βιβλίο θ Βαςικι κεωρία τθσ Παραδοςιακισ Κινζηικθσ Ιατρικισ του Αλ. Τθλικίδθ) και άλλων πθγϊν ςτο διαδίκτυο. *** Η κεωρία του Γιν και Γιανγκ Γιν ςτθν Κινζηικθ Γλϊςςα είναι θ ςκιερι, ςκοτεινι, κρφα πλευρά του λόφου, ενϊ Γιανγκ είναι θ προςιλια, φωτεινι, ηεςτι πλευρά. Κατ επζκταςθ το Γιν είναι το ςκοτάδι, θ νφκτα, θ ακινθςία, το κρφο, το φεγγάρι, ενϊ Γιανγκ είναι το φϊσ, θ μζρα, θ κίνθςθ, θ ηζςτθ, ο ιλιοσ. Γιν είναι θ Γθ και Γιανγκ είναι ο Ουρανόσ, Γιν είναι ο χϊροσ που καταλαμβάνει θ γθ και Γιανγκ είναι ο χρόνοσ που εξελίςςεται ςτον ουρανό. Γιν είναι θ δφςθ και Γιανγκ θ ανατολι. Γιν είναι ο χειμϊνασ και Γιανγκ το καλοκαίρι. Γιν είναι θ γυναίκα και Γιανγκ είναι ο άνδρασ. Το Γιν & Γιανγκ είναι τα 2 βαςικά ενεργειακά χαρακτθριςτικά από τα οποία απαρτίηονται όλα τα φαινόμενα. Γιν είναι θ ακινθςία και Γιανγκ είναι θ κίνθςθ. Είναι δφςκολο να απαρνθκοφμε πωσ θ κίνθςθ και θ ακινθςία είναι οι 2 δυνάμεισ που δομοφν τα πάντα τθν ςτιγμι που οι πρόςφατεσ ανακαλφψεισ τθσ φυςικισ με το ακίνθτο πρωτόνιο και το αζναα κινοφμενο θλεκτρόνιο επιβεβαιϊνουν περίτρανα αυτιν τθν αντίλθψθ. Μεταξφ των δφο κφριων ενεργειακϊν ποιοτιτων τθσ ακινθςίασ Γιν και τθν κίνθςθσ Γιανγκ υπάρχουν κάποια βαςικά χαρακτθριςτικά ςφνδεςθσ. Ππωσ: Αντίκεςθ μεταξφ τουσ. Θ πιο προφανισ ςχζςθ που ςυνδζει αυτζσ τισ 2 ενεργειακζσ ποιότθτεσ είναι θ αντίκεςθ. Θ αντίκεςθ όμωσ αυτι δεν είναι θ αντίκεςθ τθσ ςφγκρουςθσ του διαχωριςμοφ. Είναι θ αντίκεςθ που δθμιουργεί ενότθτα και ςυνεργαςία. Είναι θ αντίκεςθ που υποδθλϊνει τθν διαφορετικότθτα αλλά και τθν ανάγκθ ςυνφπαρξθσ. Είναι θ αντίκεςθ που υποχρεωτικά κατευκφνει ςτο δεφτερο χαρακτθριςτικό ςφνδεςθσ Γιν- Γιανγκ τθν Αλλθλεξάρτθςθ τουσ. Θ αντίκεςθ ςτθν

13 φφςθ επιβάλλει τθν αλλθλεξάρτθςθ. Θ επικράτθςθ του ενόσ από τα 2 ςθμαίνει και τθν κατάργθςθ του φαινομζνου. Ιςορροπία γιν- γιάνγκ. Στθν ςχζςθ που ςυνδζει το Γιν και το Γιανγκ θ αντίκεςθ τουσ είναι θ Γιανγκ εκδοχι, ενϊ θ αλλθλεξάρτθςθ είναι θ Γιν εκδοχι. Για τθν εκδιλωςθ οποιουδιποτε φαινομζνου απαιτείται θ ιςορροπία μεταξφ τθσ αντίκεςθσ και τθσ αλλθλεξάρτθςθσ. Άρα θ ίδια φπαρξθ του φαινομζνου που μπορεί να τθν προςεγγίςει κανείσ με τθν κεωρία Γιν- Γιανγκ προχποκζτει τθν ςχζςθ ιςορροπίασ και των δφο. Κυκλικι εναλλαγι Γιν-Γιάνγκ Τα φαινόμενα ςτθν φφςθ διακζτουν από μόνα μια κυκλικότθτα ςτθν εκδιλωςι τουσ. Το γιν και το γιάνγκ απλά ςθματοδοτοφν τα ακραία όρια αυτοφ του κφκλου. Αυτό μπορεί να φαίνεται παράδοξο με τθν ζννοια ότι ο κφκλοσ δεν ζχει άκρα παρά μόνο όρια. Στθν πραγματικότθτα όμωσ κανζνα φυςικό φαινόμενο δεν λαμβάνει χϊρο διαγράφοντασ το ςχιμα του τζλειου κφκλου, αλλά το ςχιμα τθσ ζλλειψθσ. Μ αυτιν τθν ζννοια μποροφμε να υποςτθρίξουμε ότι το γιν και το γιανγκ αποτελοφν τα ακραία όρια τθσ «κυκλικισ»- «ελλειπτικισ» εναλλαγισ των πραγμάτων. Αλλθλομεταμόρφωςθ γιν-γιανγκ. Στθν φφςθ τθσ «κυκλικισ» εναλλαγισ των πραγμάτων ςυνυπάρχει μια ςταδιακι αλλθλομεταμόρφωςθ του ενόσ προσ το άλλο χωρίσ να καταργείται θ ιςορροπία. Αυτό το βλζπουμε ςτθν εξζλιξθ τθσ θμζρασ θ ςτθν εναλλαγι των εποχϊν. Εκείνο που εξαςφαλίηει τθν ιςορροπία παρά τθν βακμιαία και ςταδιακι μεταμόρφωςθ του ενόσ προσ το άλλο είναι το γεγονόσ ότι πάντα μζςα ςτο γιν υπάρχει το ςπόροσ του γιανγκ και το αντίκετο. Αυτό μπορεί κανείσ να το αντιλθφκεί παρατθρϊντασ το χειμερινό και το κερινό θλιοςτάςιο. Το χειμερινό θλιοςτάςιο είναι ςτισ 21/12 ενϊ το κερινό ςτισ 21/6. Καταμεςισ του χειμϊνα λοιπόν θ νφχτα αποκτά το μάξιμουμ τθσ διάρκειασ τθσ, ταυτόχρονα όμωσ θ μζρα αρχίηει να μεγαλϊνει. Το καλοκαίρι ξεκινά. Το ίδιο ςυμβαίνει και με το κερινό θλιοςτάςιο. Τθν ςτιγμι που το ζνα από τα δφο φτάνει ςτθν κορφφωςθ, ο ςπόροσ του άλλου ξεκινά να ηει. χετικότθτα του γιν και του γιανγκ. Θ ενεργειακι ποιότθτα γιν και γιανγκ είναι ςτακερι και απόλυτθ μζςα ςτο ίδιο φαινόμενο, είναι όμωσ ςχετικι όταν το φαινόμενο ςυγκρικεί με άλλο. Για παράδειγμα θ νφκτα είναι γιν και θ μζρα γιανγκ. Θ νφκτα όμωσ με φεγγάρι είναι γιανγκ ςε ςχζςθ με τθν νφκτα χωρίσ φεγγάρι. Στο ςχιμα γιν γιανγκ το άςπρο ςυμβολίηει το γιανγκ και το μαφρο το γιν. Θ καμπφλθ γραμμι ςυμβολίηει τθν αντίκεςθ, αλλθλεξάρτθςθ, αλλθλομεταμόρφωςθ και ιςορροπία μεταξφ τουσ. Ο κφκλοσ τθν κυκλικι εναλλαγι των φαινομζνων που περιγράφουν. Οι κουκίδεσ τζλοσ ςυμβολίηουν το ςπόρο του ενόσ μζςα ςτο άλλο. (αποςπάςματα από το βιβλίο θ Βαςικι κεωρία τθσ Ραραδοςιακισ Κινζηικθσ Λατρικισ του Αλ. Τθλικίδθ) και άλλων πθγϊν ςτο διαδίκτυο. Σθμείωςθ: το απεικονιηόμενο ςιμα ονομάηεται «ται τςι» και απεικονίηει τισ δφο αντίκετεσ δυνάμεισ του γιν και γιανγκ. Ται τςι τςουάν ςθμαίνει (τςουάν ςτθν κυριολεξία ςθμαίνει γροκιά αλλά ςτθν κινζηικθ γλϊςςα χρθςιμοποιείται για να δθλϊςει μια πολεμικι τζχνθ. Άρα το ται τςι τςουάν ςθμαίνει τθν πολεμικι τζχνθ που βαςίηεται πάνω ςτισ αρχζσ του γιν γιανγκ.

14 Η φιλοςοφία του Σαι τςι τςουάν Ρριν ξεκινιςεισ τθν εξάςκθςθ του Ται τςι, ςτάςου όρκιοσ με τθν ςπονδυλικι ςου ςτιλθ ευκεία. Κράτα το κεφάλι, λαιμό και κορμό ςτθν ίδια ευκεία, κάκετο προσ τθν γθ, αλλά χαλάρωςε όςο μπορείσ. Απζφευγε νευρικζσ και μυϊκζσ εντάςεισ και χαλάρωςε το πρόςωπο. Άδειαςε τον νου ςου από ςκζψεισ. Αυτι θ κατάςταςθ ονομάηεται Wu Chi (Γου Τςι). Αυτι θ αρχι του ται τςι μπορεί να ςυγκρικεί με ζναν ςπόρο που φυτεφεται ςτθν γθ τθν άνοιξθ. Κάτι μζςα ςτον ςπόρο μεταμορφϊνεται ςε άνκοσ. Με τον ίδιο τρόπο με τθν πρϊτθ κίνθςθ γεννιζται το Ται τςι, όλα αρχίηουν να κινοφνται με ςωματικι και νοθτικι μορφι. Αυτι θ μεταμόρφωςθ από εξωτερικι ακινθςία ςε κίνθςθ ονομάηεται θ αλλαγι από Wu Chi (Γου Τςι) ςε Ται Τςι. Πταν λοιπόν ξεκινάει το Ται τςι θ πρόκεςθ είναι να εξαςκθκεί το Ται τςι τςουάν. Το βάροσ του ςϊματοσ διαμοιράηεται ςτα πζλματα, με άλλα λόγια ριηϊνει ςτο ζδαφοσ. Οι Κινζηοι λζνε: «Θ ρίηα του ςϊματοσ είναι τα πόδια» Αυτό το ρίηωμα μασ μεταδίδει τθν εικόνα τθσ Γισ. Το κεφάλι και θ ςπονδυλικι ςτιλθ πρζπει να είναι ςε ευκεία γραμμι. Για να φτάςει το Shen (πνεφμα) ςτθν κορυφι του κρανίου, κα πρζπει να νοιϊκεισ τθν κορυφι ςαν να κρζμεται από μια κλωςτι από πάνω. Θ εικόνα του ουρανοφ βρίςκεται ςτθν ζκφραςθ «Το πνεφμα τθσ ηωτικότθτασ,(shen), βρίςκεται ςτθν κορυφι του κρανίου». Χαλαρϊνοντασ τελείωσ, επιτρζπεισ ςτθν εςωτερικι ενζργεια το «τςι» να κατζβει ςτο Νταντιζν ( το ςθμείο που βρίςκεται κάτω από τον αφαλό τρία δάχτυλα προσ τα μζςα). Θ φράςθ που το εκφράηει λζει «το τςι βυκίηεται ςτο Νταντιζν». Αυτζσ οι τρείσ εικόνεσ, γθ, ουρανόσ και άνκρωποσ ονομάηονται οι τρείσ δυνάμεισ. Με αυτιν τθν ιδζα εκφράηεται ότι ο άνκρωποσ βρίςκεται ανάμεςα ςτον ουρανό και τθν γθ. Πταν κάποιοσ εξαςκείται ςτο Ται τςι τςουάν για χρόνια ςταδιακά κα νοιϊκει ότι θ κάκε κίνθςθ του Ται τςι τςουάν είναι και μια κίνθςθ του ςφμπαντοσ. Κα νοιϊκει το ςϊμα του να κινείται ςαν το κλαδί ενόσ δζντρου, που το φυςάει ο άνεμοσ. Θ αναπνοι του κα είναι επίςθσ μζροσ του ςφμπαντοσ. Κα ςυνειδθτοποιιςει ότι βρίςκεται μζςα ςε ζναν κοςμικό χορό και ςε εγριγορςθ με το περιβάλλον. Αυτόσ και το περιβάλλον γίνονται ζνα, όπωσ το ςχιμα του Ται τςι. Γίνεςαι το ται τςι και το ται τςι γίνεται εςφ, γίνεςαι το ςφμπαν και το ςφμπαν γίνεται εςφ. Πλοι οι άνκρωποι είναι μζςα ςου και εςφ μζςα τουσ. Αυτι θ ταφτιςθ εξθγεί πϊσ όλοι μασ επθρεαηόμαςτε από όλα αυτά που ςυμβαίνουν γφρω μασ κακϊσ είμαςτε όλοι μζροσ τουσ. Μόλισ ξεκινάει το Ται τςι, αναδφεται το γιν και το γιανγκ ςε κάκε κίνθςθ. Το ςυμπαγζσ και το κενό, το γεμάτο και το άδειο αρχίηουν και ξεχωρίηουν. Το άνοιγμα των χεριϊν είναι γιανγκ, το κλείςιμο είναι γιν. Θ ζκταςθ και θ πρόςκια κίνθςθ είναι γιανγκ, το μάηεμα και θ οπιςκοχϊρθςθ είναι γιν. Τίποτα δεν υπάρχει χωρίσ το αντίκετο του: τίποτα δεν αλλάηει για να παραμείνει για πάντα. Αυτι θ δυαδικότθτα είναι οι δφο αντίκετεσ δυνάμεισ του Γιν και του Γιανγκ. Οι κινιςεισ του Ται τςι τςουάν περιζχουν το γιν και το γιανγκ ϊςτε να υπάρχει ιςορροπία. Ραρόλο που είναι αντίκετα χρειάηεται να ςυνυπάρχουν γιατί αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Βρίςκονται ςε ςυνεχι κίνθςθ, χωρίσ

15 αρχι και τζλοσ. Πταν το γιν φτάνει ςτο τζλοσ του γεννιζται το γιανγκ, όταν το γιανγκ ξεκινάει το γιν. Τα τζςςερα ςφμβολα είναι Το Μεγαλφτερο Γιν (άδειο), το Μικρότερο Γιανγκ (το ςτάδιο από το άδειο ςτο γεμάτο), το μικρότερο Γιν(το ςτάδιο από γεμάτο ςτο άδειο) και το Μεγαλφτερο Γιανγκ ( το ςυμπαγζσ).από αυτά τα τζςςερα ςφμβολα προχωράμε ςτα 8 τρίγραμμα που είναι το επόμενο βιμα ςτο Ται τςι τςουάν. Τα 8 τρίγραμμα ςυμβολίηουν τισ 8 βαςικζσ ςτάςεισ του Ται τςι τςουάν, που ονομάηονται και 8 πφλεσ: Το Ρζνγκ (απόκρουςθ), Λου (υποχϊρθςθ), Τηι (πίεςθ μπροςτά), Αν (ςπρϊξιμο), Τηάϊ (τράβθγμα προσ τα κάτω), Λιζ (ςπάςιμο θ διαχωριςμόσ), Τηο (ςπρϊξιμο με τον αγκϊνα), Κάο (ςπρϊξιμο με τον ϊμο). Τα πρϊτα τζςςερα ζχουν ευκείεσ κατευκφνςεισ και τελευταία τζςςερα ζχουν διαγϊνιεσ κατευκφνςεισ και ζτςι καλφπτουν τισ 8 κατευκφνςεισ. Τα πζντε βιματα είναι βιμα μπροςτά, υποχϊρθςθ (βιμα πίςω), προςζχεισ αριςτερά, προςζχεισ δεξιά, και κεντρικι ιςορροπία. Αυτά ςυςχετίηονται με τα 5 ςτοιχεία, φωτιά, νερό, μζταλλο, ξφλο, γθ. Οι οκτϊ κατευκφνςεισ και τα 5 βιματα ςχθματίηουν τισ 13 ςτάςεισ του ται τςι που είναι θ βάςθ για όλα τα ςτυλ. Οι οκτϊ κατευκφνςεισ ςχθματίηουν ζνα οκτάγωνο που ζχει 4 ευκείεσ και 4 γωνίεσ, και τα δφο ςε τετράγωνθ μορφι. Τα 5 βιματα ςχθματίηουν ζνα κφκλο. Οπότε το τετράγωνο, ο κφκλοσ και το οκτάγωνο ςυνδζονται από το ςϊμα. Ο κφκλοσ μπορεί να γίνει τετράγωνο και το ίδιο μπορεί να γίνει και αντίςτροφα. Σφμφωνα με τθν κεωρία του Λ τςινγκ, υπάρχει απεριόριςτθ δυνατότθτα (όπωσ με τα 8 τρίγραμμα ςτο Λ τςινγκ). Θ ανάπτυξθ από το τίποτα ςε κάτι και θ επιςτροφι ςτο τίποτα είναι θ βαςικι αρχι του Ται τςι τςουάν και τθσ Ταοϊςτικισ φιλοςοφίασ. Πλα ςτον κόςμο ζχουν μια κυκλικι μεταμόρφωςθ, από το Wu Chi ςτο Ται τςι και αντίςτροφα. Θ κυκλικι αυτι διαδικαςία φαίνεται και ςτισ ςτάςεισ του Ται τςι τςουάν. Πταν γίνεται εξάςκθςθ ςτο Ται τςι τςουάν, δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται θ παραμικρι επιπλζον δφναμθ. Ρρζπει κανείσ να είναι ελαφρφσ και φυςικόσ. Να κινείται ςαν ζνα ςφννεφο που περνάει ςτον ουρανό, θ ςαν μια κακαρι πθγι που ςχθματίηει ζνα ρυάκι. Κανζνασ δεν ξζρει από ποφ ιρκε το ςφννεφο θ από ποφ ιρκε θ πθγι, θ που κα πάνε. Ο νουσ κατά τθν διάρκεια τθσ εξάςκθςθσ πρζπει να είναι ςαν το γεράκι που πετάει αργά χωρίσ προςπάκεια αλλά πζφτει ςαν μια βαριά πζτρα ςτο κιραμα που βλζπει από πάνω. Θ ακινθςία είναι κρυμμζνθ μζςα ςτθν ςυνεχι κίνθςθ. Θ ανάπτυξθ τθσ εςωτερικισ θρεμίασ μαηί με τθν νοθτικι ςυγκεντρωτικι δφναμθ μετά από ςυνεχι εξάςκθςθ δείχνει πϊσ το ται τςι μπορεί να επιςτρζψει ςτο wu chi. Θ δράςθ είναι κρυμμζνθ πίςω από τθν φαινομενικι ακινθςία, όπωσ μια γάτα, που περιμζνει ακίνθτθ μπροςτά από τθν ποντικότρυπα για να ρίξει το κανάςιμο χτφπθμα όταν δει το ποντίκι να βγαίνει. Στο τζλοσ, παρόλο που οι κινιςεισ είναι μεγάλεσ και τεντϊνουν το ςϊμα ςτθν αρχι όςο προχωράει κανείσ ςε ανϊτερα επίπεδα εκλεπτφνονται περιςςότερο. Θ ζμφαςθ μεταφζρεται από ζξω προσ τα μζςα. Ζνασ προχωρθμζνοσ μακθτευόμενοσ ςτο ται τςι αναπτφςςει μζςα του τθν εικόνα τθσ ενότθτασ και δεν αφαιρείται από εξωτερικοφσ κορφβουσ θ αποςπάςεισ τθσ προςοχισ. (απόςπαςμα από το βιβλίο The Tao of tai chi chuan- Jou, Tsung, Hwa)

16 ΛΟΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Ιταν ζνα παιδί. Κι ικελε διακαϊσ ζνα ποδιλατο. Ρροςευχόταν και προςευχόταν για ζνα ποδιλατο. Τελικά ποτζ δεν απζκτθςε ποδιλατο. Μεγάλωςε κι ζμακε για το Κεό ότι του είπανε, το ζμακε. Κάκιςε και ςκζφτθκε λοιπόν. Συνζχιςε να κζλει ποδιλατο κι αφοφ μεγάλωςε. Ζκανε λοιπόν το εξισ. Ζκλεψε ζνα ποδιλατο κι άρχιςε να προςεφχεται για ςυγχϊρθςθ. Γιατί κατάλαβε ότι ζτςι ενεργεί ο Κεόσ. Αν του ηθτάσ ςυνζχεια ποδιλατο, ποτζ δεν κα το αποκτιςεισ. Κλζψε λοιπόν ζνα ποδιλατο. Τϊρα ζχεισ κάνει κάτι κακό. Οπότε αρχίηεισ να προςεφχεςαι για ςυχϊρεςθ. Φτάςαμε ςτο ςθμείο να καταλαβαίνουμε το περίπλοκο. Πλοι κα ςου ποφνε το λόγο που γίνονται ςιμερα πόλεμοι. Ροιοσ όμωσ κα βρεκεί να ςου πει γιατί αυτοί οι πόλεμοι δεν κα ζπρεπε να ςυμβαίνουν; Είναι άνκρωποι ςαν και ςασ και ςαν εμζνα, πολφ απλοί άνκρωποι που δεν ζχουμε παρά μια πολφ μικρι φωνι που ξζρουμε απ' τθν καρδιά μασ γιατί δεν κα 'πρεπε να γίνονται αυτοί οι πόλεμοι. Κοιτάξτε! Ζνα όργανο ςτα χζρια ενόσ μουςικοφ, μπορεί να παράγει απίςτευτθ μουςικι. Ζχετε δει ποτζ μουςικοφσ; Ροιο είναι το πρϊτο πράγμα που κάνουν; Ραίρνουν το όργανό τουσ παίηουν λίγο και ελζγχουν αν είναι κουρδιςμζνο ι όχι. Επειδι αν δεν είναι κουρδιςμζνο, όςο εκπλθκτικόσ κι αν είναι ο μουςικόσ, δεν κα θχεί ςωςτά. Ρρζπει να καταλάβετε τθ δυναμικι. Το όργανο πρζπει να είναι κουρδιςμζνο, ο παίχτθσ πρζπει να μπορεί να παίηει ςτο ςωςτό τόνο. Πλα αυτά είναι επιςτιμθ. Υπάρχει ζνα όργανο για το κοφρδιςμα τθσ κικάρασ. Το τοποκετείσ δίπλα ςτθν κικάρα και μπορείσ να τθν κουρδίςεισ με αυτό το όργανο. Κι φςτερα ζρχεται το πιο απίςτευτο κομμάτι τθσ υπόκεςθσ. Το πιο απίςτευτο κομμάτι είναι θ απόλαυςθ αυτισ τθσ μουςικισ. Δεν υπάρχει καμία επιςτιμθ γι' αυτό. Είναι κάτι που ςυντελείται μζςα ςου. Είςαι θ μθχανι που μπορεί ν' απολαμβάνει. Εςφ είςαι θ εςτία μζςα ςτθν οποία εδρεφει αυτι θ δφναμθ. Εςφ είςαι θ εςτία μζςα ςτθν οποία κάκε μζρα ζρχεται θ ευλογία τθσ ηωισ. Τα βαρίδια που ζχεισ ςυςςωρεφςει για τθ ηυγαριά ςου είναι τα βαρίδια των επιτευγμάτων ςου. Τι ζχω καταφζρει; Ζκανα αυτό; Ζκανα εκείνο; Νομίηεισ, ότι ειρινθ είναι όταν όλοι λζνε, Δεν κα πολεμιςουμε άλλο πια ; Αυτό δεν είναι ειρινθ. Είναι κατάπαυςθ του πυρόσ. Ρότε κα υπάρξει ειρινθ; Τι είναι ειρινθ; Ρριν από καιρό, μιλοφςα για τθν ειρινθ ςε κάποια εκδιλωςθ, και είπα Ειρινθ είναι το άρωμα του Κεοφ. Ρολφ ποιθτικό. Μ' αρζςει. Ρω πω! Το άρωμα του Κεοφ! Ροιανοφ Κεοφ; Για ποιον Κεό μιλάμε; Αυτόν που απζχει τα μζγιςτα από ςζνα; Ι αυτόν που είναι πιο κοντά ςου; Επειδι υπάρχει ζνασ που δεν κα ςε αφιςει μόνο ςου ποτζ! Τόςο κοντά ςου, τόςο κοντά, που δεν μπορείσ να πασ πουκενά, δεν μπορείσ να πασ πουκενά για να του ξεφφγεισ. Είναι μζςα ςου! Μζςα ςου! Μιλάω για μια ειρινθ που μπορείσ να βιϊςεισ ακόμθ και ςτα πεδία των μαχϊν. Δεν είναι μια αντίλθψθ οφτε κάποιο αποτζλεςμα. Μερικοί νομίηουν ότι αυτό είναι ειρινθ. Ζχουν μια φανταςίωςθ και όταν εκπλθρωκεί θ φανταςίωςθ τουσ, τότε κα ζχουν ειρινθ. Ρότε κα ζχουμε ειρινθ; Πταν κα υπάρχει τροφι για όλουσ! Ξεχάςτε τθν τότε.

17 Γιατί οι άνκρωποι που ζχουν πολφ φαγθτό δεν τρϊνε επίτθδεσ! Κάνουν δίαιτα! Τι κάνουμε ςτθ ηωι μασ; Μαηεφουμε χριματα για να πάρουμε ςφνταξθ. Μετά αρρωςταίνουμε και τα ξοδεφουμε για να γίνουμε καλά. Αυτζσ είναι οι ςυνταγζσ. Και ιρκε θ οικονομικι φφεςθ. Θ Αμερικι τθν ζπακε άςχθμα, Θ Ευρϊπθ τθν ζπακε άςχθμα, πολφ άςχθμα. Το χάρθκα. Ξζρετε γιατί; Γιατί ο δικόσ μου οριςμόσ είναι ο εξισ. Οι άνκρωποι το λζνε φφεςθ. Ξζρετε ποιοσ είναι ο δικόσ μου οριςμόσ τθσ φφεςθσ; Θ ομίχλθ ζφυγε, τα ςφννεφα διαλφκθκαν. Ο ιλιοσ λάμπει. Και ιδοφ θ πραγματικότθτα. Στθν Αμερικι, αν ικελεσ να αγοράςεισ ζνα ςπίτι, ςου ζλεγαν, Μόνο ζνα; Αγόραςε δυο! Μα, δεν ζχω τα χριματα. Μθ ςε νοιάηει! Κα ςου δϊςουμε δάνειο για δυο ςπίτια. Δυο ςπίτια; Κζλεισ να αγοράςεισ δυο ςπίτια; Γιατί δεν αγοράηεισ τρία; Αυτό ςυνζβαινε. Πλοι τουσ λζγανε, Κανζνα πρόβλθμα, κανζνα πρόβλθμα. Κανζνα πρόβλθμα. Κι εγϊ; Ράντοτε λζω: Άκου, τα πράγματα είναι κάπωσ ζτςι: Ζχουμε καλζσ μζρεσ; Ρρόςεχε! Ρρόςεχε! Ρρόςεχε πολφ! Γιατί τροχόσ είναι και γυρίηει. Τισ καλζσ μζρεσ κα ακολουκιςουν οι κακζσ. Κι αν είναι κακζσ μζρεσ, χαλάρωςε! Ζρχονται και πάλι καλζσ μζρεσ. Κι όταν ζρχονται καλζσ μζρεσ, πρόςεχε, πρόςεχε πολφ, γιατί μάντεψε τι περιμζνει ςτθ γωνία! Κι όταν ζρχονται άςχθμεσ μζρεσ, ζχε υπομονι, χαλάρωςε. Είναι θ εποχι να πάρεισ τα πράγματα με το μαλακό. Συγκζντρωςε τισ δυνάμεισ ςου. Γιατί ζρχονται ξανά οι καλζσ μζρεσ. Ππου να 'ναι ζρχονται μζρεσ γιορτισ. Δεν ςασ κοροϊδεφω. Είναι κάτι που το ζχετε δει να ςυμβαίνει ςτθ ηωι ςασ ςτο παρελκόν. Πταν πλθςιάηεισ τθν ομορφιά που βρίςκεται μζςα ςου, τότε γίνεται ιδιαίτερα αιςκθτι θ παρουςία τθσ ειρινθσ ςε ςζνα τον ίδιο! Γιατί βλζπετε, φίλοι μου εμείσ χρειαηόμαςτε τθν ειρινθ. Πχι ο κόςμοσ. Αν ο κόςμοσ δεν ζχει ειρινθ, εμείσ φταίμε. Τα άλογα δεν χρειάηονται ειρινθ. Αν δεν ζχουν ειρινθ, είναι δικό μασ λάκοσ επειδι πιςτζψαμε ότι θ κζςθ μασ ιταν να είμαςτε πάνω τουσ καβάλα! Δεν ξζρω πϊσ το αντιμετωπίηει αυτό το άλογο. Σίγουρα όμωσ, αν ανζβαινε ζνα άλογο ςτθν πλάτθ μου δεν κα μου άρεςε κακόλου. Λοιπόν περιφερόμαςτε με τισ αντιλιψεισ μασ, τισ ιδζεσ μασ για το τι είναι ειρινθ. Και μετά, προςπακοφμε να επιβάλουμε το όραμά μασ. Υπάρχουν μάλιςτα άνκρωποι που περιμζνουν να ζρκει ο ςοφπερμαν. Κι όταν ζρκει ο ςοφπερμαν, κα φζρει ειρινθ ςτθ γθ. Συνεχίςτε να περιμζνετε. Ο ςοφπερμαν δεν κα ζρκει. Γιατί δεν κα ζρκει; Γιατί ο ςοφπερμαν ζχει ζρκει! Και ξζρεισ ποιοσ είναι ο ςοφπερμαν; Εςφ! Μάλιςτα, εςφ! Εςφ μπορείσ να μετατρζψεισ το κακό ςε καλό. Εςφ είςαι ο ςοφπερμαν που περιμζνεισ, και για τισ κυρίεσ, θ ςοφπερ-γοφμαν που περιμζνετε. Αλλά δεν γνωρίηεισ. Δεν γνωρίηεισ τθ ςιωπι. Δεν γνωρίηεισ ότι θ ειρινθ υπάρχει μζςα ςου ότι δε χρειάηεται να τθν ψάχνεισ ζξω ςου. Ο ςοφπερμαν δεν κα ζρκει. Απόςπαςμα από ομιλία του Prem Rawat Μπορείτε να ακοφςετε ομιλίεσ και ςτο: (www.wopg.org -

18 ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ Εκδθλώςεισ και ςεμινάρια τθν ςχολι μασ: άββατο 3 Δεκζμβρθ : Συνεδρία θχοκεραπείασ με κιβετιανά κφμβαλα- με τθν Μιρζλλα Τυλλιανάκθ ϊρα: περίπου. Κόςτοσ: 10 όςοι ςυμμετζχετε δθλϊςτε ςυμμετοχι ςτθν Λφδια ζωσ τζλθ Νοεμβρίου. (Η Μιρζλλα Τυλλιανάκθ- δίδυμθ αδερφι τθσ Λφδιασ Τυλλιανάκθ ξεκίνθςε τισ μουςικζσ ςπουδζσ παράλλθλα με τθν αδερφι τθσ ςε θλικία 5 χρονϊν. Ζχει πάρει δίπλωμα ςολίςτ πιάνου από το Ελλθνικό Ωδείο κακϊσ και από το Conservatoire Royal τθσ Αμβζρςασ ςτο Βζλγιο. Επίςθσ ζχει μελετιςει με μεγάλουσ δαςκάλουσ ςτο Παρίςι και ζχει δϊςει αρκετζσ ςυναυλίεσ. Διδάςκει ςτο Μουςικό Εργαςτιρι που ζχει ιδρφςει θ ίδια ςτθν Νζα Σμφρνθ- αλλά παράλλθλα ζςτρεψε τισ μουςικζσ τθσ ικανότθτεσ ςτθν μουςικοκεραπεία εκπαιδευόμενθ ςτο ςφςτθμα θχοκεραπείασ με κιβετιανά κφμβαλα. Σκοπόσ τθσ είναι θ εναρμόνιςθ του ανκρϊπινου ςϊματοσ μζςα από τον ιχο και τθν μουςικι. Παραςκευι 9 Δεκζμβρθ: Εκδιλωςθ με προβολι βίντεο ται τςι από Κίνα και βίντεο με επίκαιρα κζματα- ϊρα ζναρξθσ: (μετά το μάκθμα) ζωσ αργά. Είςτε όλοι καλεςμζνοι! Πςοι κζλετε μπορείτε να φζρετε κάποια ςνακ, θ ποτά. Μια ευκαιρία να μαηευτοφμε να τα ποφμε!! Κυριακι 15 Ιανουαρίου : Σεμινάριο εκπαίδευςθσ για αναγνϊριςθ των μεςθμβρινϊν ςτο ςϊμα μασ- ηωτικά ςθμεία, ςε ποια όργανα αντιςτοιχοφν, πϊσ να τα δουλεφουμε και ςυμβουλζσ για το πϊσ να φροντίηουμε γενικά τθν υγεία μασ (ςφμφωνα με τθν Ραραδοςιακι Κινζηικθ Λατρικι). Λδιαίτερα ςθμαντικό για όςουσ εξαςκοφν το τςι κόνγκ και το ται τςι. Με τον Γιάννθ Δθμθτρίου- κόςτοσ 15 - δθλϊςτε ςυμμετοχι ςτθν Λφδια ζωσ τζλθ Δεκεμβρίου αρχζσ Λανουαρίου. (Ο Δθμθτρίου Γιάννθσ εςτιάηοντασ τθν προςοχι του ςτον άνκρωπο, από το 1998 ζωσ και ςιμερα ςπουδάηει, δίνει κεραπείεσ και διδάςκει. Οι ςχολζσ ςτισ οποίεσ φοίτθςε: Φυςιοκεραπείασ του Πανεπιςτθμίου Καρόλου ςτθν Πράγα (φυςιοκεραπεία), Φυςικοκεραπείασ των ΤΕΙ Λαμίασ (φυςικοκεραπεία), Παραδοςιακισ Κινζηικθσ Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου ΠΚΙ Τιαν Τηιν ςτθν Κίνα (δίπλωμα Παραδοςιακισ Κινζηικθσ ιατρικισ - Μάςτερ Βελονιςμοφ και Τουί Να), Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ιατρικι), Ομοιοπακθτικισ τθσ Εκνικισ Εταιρίασ Ομοιοπακθτικισ Ιατρικισ Συνεργαςίασ (ομοιοπακθτικι). Παράλλθλα, για τθν δικι του υγεία και ευχαρίςτθςθ, αςχολείται με τισ Κινζηικεσ πολεμικζσ τζχνεσ και τθν ενεργειακι άςκθςθ. Τζλοσ το 2011 ζγραψε ςε ςυνεργαςία με δφο Κινζηουσ ςυναδζλφουσ του βιβλίο για το Τουί Να και το ςυνδυαςμό του με τον Βελονιςμό, με τίτλο "Βελονιςμόσ και Τουί Να".

19 Εκτόσ Ακθνών ΕΚΔΡΟΜΕ Ιανουαρίου: Εκδρομι με πεηοπορία θ χαλάρωςθ και εξάςκθςθ ται τςι ςτα Σηίντηινα- Πςοι ζρκετε καλό ιταν να κάνατε 2 διανυκτερεφςεισ- κλείςτε δωμάτιο ςτον καινοφριο ξενϊνα Ρρυτανείο ςυνεννοθκείτε με τον Αντϊνθ και πζςτε του ότι είςτε από το ται τςι( το Σχολαρχείο δεν λειτουργεί προσ το παρόν) Αργότερα μζςα ςτον χρόνο κα γίνουν και άλλεσ πεηοπορικζσ εκδρομζσ. Συχνά πάμε και μόνοι μασ 2-3 άτομα από τθν ςχολι για πεηοπορία ςτθν Ράρνθκα θ ςτο Υμθττό- αν κζλετε να ζρκετε ρωτιςτε λίγεσ μζρεσ πριν από κάποιο Σαβ/κφριακο γιατί δεν ανακοινϊνεται ςτθν ςχολι. Ρροχπόκεςθ να ζχετε τον απαραίτθτο εξοπλιςμό (μποτάκια, αδιάβροχα, κατάλλθλο ρουχιςμό και καλι διάκεςθ χωρίσ παράπονα!!) ΑΛΛΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ από το Σεμινάριο ςτθν Αίγινα Αηωγυρζσ Αφγουςτοσ Μαρκόπουλο Μάρτιοσ Τα ςεμινάρια πάντα μασ γεμίηουν ενζργεια και είναι καλι ευκαιρία να δουλζψουμε περιςςότερο κακϊσ είναι μια ϊκθςθ προσ τα μπροσ και ψυχολογικά μασ ανεβάηουν. Πμωσ λόγω τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ ςτθν χϊρα μασ φζτοσ δεν ζχω κανονίςει κάτι. Αν κάποιοι από εςάσ ζχουν χριματα και επικυμοφν να γίνει κάποιο ςεμινάριο ενθμερϊςτε με και κα το διοργανϊςω. Ρροτεινόμενα είναι για όλουσ (εκτόσ αρχαρίων φετινισ χρονιάσ) για το 2012 Διιμερο ςτο Μαρκόπουλο (θ μια ολοιμερθ ςυνάντθςθ χωρίσ διανυκτζρευςθ ) Σαβ/κφριακο 17/18 Μαρτίου Σριιμερο θ τετραιμερο ςτθν Αίγινα 8-10 Λουνίου Εβδομαδιαίο ςτον Αηωγυρζ Χανίων 30/7-5/8 Ανάλογα με το πόςοι δθλϊςουν ενδιαφζρον για τα παραπάνω ( που ςθμαίνει ότι κα ζρκουν να με ενθμερϊςουν προςωπικά θ μζςω γιατί πικανόν να μθν αναρτιςω κάτι ςτθν ςχολι ) κα τα ανακοινϊςω και κα κλείςω τουσ χϊρουσ και ανάλογα το επίπεδο ενδιαφερομζνων κα γίνει και θ ανάλογθ εργαςία. Αν δεν δω ενδιαφζρον δεν κα αςχολθκϊ πολφ γιατί δεν κζλω να ςασ ςτριμϊχνω και κα κάνουμε μόνο περιςταςιακά κάποιεσ εκδρομζσ. Καλό είναι να μου πείτε από τϊρα αν ενδιαφζρεςτε γιατί φυςικά οι χϊροι ίςωσ να μθν είναι διακζςιμοι τελευταία ςτιγμι.

20 Για τουσ αρχάριουσ τθσ φετινισ χρονιάσ ίςωσ κάνουμε μια ολοιμερθ εξόρμθςθ ςτθν Ράρνθκα θ κάπου αλλοφ που κα ςυνδυαςτεί με λίγθ ϊρα μακθμάτων Σο ςεμινάριο με τον Μάςτερ Άλεξ Ντόνγκ Με επιτυχία εξελίχκθκε το ςεμινάριο που ζγινε τον Μάςτερ Άλεξ Ντόνγκ τον Νοζμβριο. Ρολλοί εξζφραςαν πόςο ευχαριςτθμζνοι ζμειναν από τθν δουλειά που ζγινε και πόςο περιςςότερο αυτιν τθν φορά κατανόθςαν πράγματα για το ται τςι που δεν είχαν κατανοιςει ςτο παρελκόν. Για κάποιον που είναι ςοβαρόσ ςτο ται τςι είναι πάντα μια ευκαιρία να δουλεφει με ζναν Μάςτερ όπωσ ο Άλεξ Ντόνγκ. Γι αυτό προςπακιςτε όλοι να ζρχεςτε ςτα ςεμινάρια του όςο ακόμα μπορείτε. Λζγοντασ το αυτό δεν υποτιμϊ τον εαυτό μου ςαν δαςκάλα (όπωσ ίςωσ κάποιοι νομίηουν). Χωρίσ τθν δικι μου διδαςκαλία δεν κα μποροφςατε να εκτιμιςετε αυτό που ςασ δίνει. Ο Άλεξ Ντόνγκ είναι και για μζνα ο δάςκαλοσ μου και ευχαριςτιζμαι που μπορϊ να δϊςω τθν ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ μου να δουλζψουν μαηί του. Π,τι παίρνω από αυτόν το δίνω ςε ςασ οφτωσ θ άλλωσ. Π,τι διδάςκω είναι ότι ζμακα από αυτόν. Επίςθσ το να λζει κανείσ ότι ιδθ ζχει δουλζψει ςτο παρελκόν μαηί του (τθν φόρμα) άρα δεν χρειάηεται να ξανάρκει είναι μεγάλο λάκοσ ωτιςτε όςουσ παρευρζκθκαν για πολλοςτι φορά ςτο μάκθμα τθσ φόρμασ. Καλφτερα να ςασ πουν οι ίδιοι. Μια ανατολι θλίου θ ζνα θλιοβαςίλεμα ποτζ δεν είναι το ίδιο. Ευχαριςτϊ λοιπόν όλουσ που παρευρζκθκαν εκεί και που παρόλο τισ οικονομικζσ δυςκολίεσ ζκαναν τουλάχιςτον μια μικρι προςπάκεια να ζρκουν ζςτω και ςε ζνα μάκθμα. Καλό χειμϊνα και με καλι διάκεςθ!!

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ (Α ΟΜΑΔΑ) ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ [1] 1. Ποια πιςτεφεισ ότι είναι τα μθνφματα που ικελε να προβάλει θ ςυγγραφζασ με το βιβλίο; Η ςυγγραφζασ κζλει να τονίςει με τθν Αγγελίνα, το κορίτςι

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Επιμελείται θ Ευαγγελία Αφεντάκθ 1. - Γζροντα, ςιμερα ο Διάβολοσ οργϊνει όλθ τθ γθ και τα φζρνει όλα άνω κάτω. τι κα γίνει; - Μθν ανθςυχείσ, βρε λεβζντθ. Ο Χριςτόσ κα βρίςκει ζτοιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΑΓΑΠΗΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ Καλωςορίςατε ςτο ΔΕΛΣΙΟ του Atma Darshan Yoga Centre Κακϊσ πλθςιάηει το τζλοσ τθσ φετινισ περιόδου και λίγο πριν ο κακζνασ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Επαφξθςθ Δείκτθσ Β Επαφξθςθ Δείκτθσ C Επαφξθςθ Δείκτθσ D. ςτο κεφάλι του. παίκτθ. ςυμβαίνει τίποτα. Προςτίκενται νότεσ μουςικισ.

Επαφξθςθ Δείκτθσ Β Επαφξθςθ Δείκτθσ C Επαφξθςθ Δείκτθσ D. ςτο κεφάλι του. παίκτθ. ςυμβαίνει τίποτα. Προςτίκενται νότεσ μουςικισ. Σο παιχνίδι τθσ ΕΠ (11-14) Εικονογραφθμζνο ςενάριο Ερϊτθςθ 1 Είςαι αγόρι ι κορίτςι; 2 Θζλεισ να βγάλεισ μια φωτογραφία τον εαυτοφ ςου; 3 Θα ικελα να ςε γνωρίςω λίγο καλφτερα. Θα ςου κάνω μερικζσ ερωτιςεισ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια,

«Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια, «Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια, που ςτθν κορυφι τουσ ζχουν κάτι ςαν άςπρεσ τριχοφλεσ. Κάποιοι κα λεγαν πωσ μια αράχνθ φφανε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ. 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:

ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ. 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 6 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 7 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 1η ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΣ. Τι είναι; Πϊσ δημιουργείται;

ΣΕΙΣΜΟΣ. Τι είναι; Πϊσ δημιουργείται; ΣΕΙΣΜΟΣ Εκπαιδευτικό υλικό Ηλικιακή ομάδα 9-12 Τι είναι; Ο ςειςμόσ είναι ζνα φαινόμενο, που ςυμβαίνει ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ και ζχει ωσ αποτζλεςμα ιςχυρζσ δονιςεισ του εδάφουσ. Αν ο ςειςμόσ είναι ιςχυρόσ

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε) περιςτροφισ του δίςκου;

Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε) περιςτροφισ του δίςκου; ΜΑΘΗΜΑ /ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥMΟ: ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: 1/3/2015 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΕΟ ΣΩΜΑ ΘΕΜΑ Α Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά

Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά Στοιχειώδησ ενθάρρυνςη & Παράφραςη Η ςτοιχειϊδθσ ενκάρρυνςθ διευκολφνει τθν εξζλιξθ τθσ ςυηιτθςθσ Η παράφραςθ δείχνει ςτον βοθκοφμενο ότι ακοφςατε αυτό που είπε Στοιχειώδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER

PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER 1. Σου δίνει 80% καλφτερα αποτελζςματα, 3 φορζσ γρθγορότερα 2. Σχεδιάηει και εξελίςςει ζνα ειδικό πρόγραμμα αποκλειςτικά για ςζνα, τισ προςωπικζσ ςου

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!!

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!! Ε ΑΤΣΗ ΣΗ ΕΙΡΑ, Α ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΣΗΝ ΚΛΑΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΠΟΝΗΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Ω ΒΑΗ, ΚΑΙ ΠΑΝΩ Ε ΑΤΣΗ, ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΟΟ ΠΕΡΝΑΣΕ ΣΑΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΣΕ ΠΙΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΟΤ Α ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΟ ΣΕΛΟ ΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότητεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που θζλω να ακολουθήςω ή των επαγγελμάτων των γονιϊν μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1) Τίτλοσ τθσ ζρευνασ: «Ποια είναι θ επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθ διαλυτότθτα των ςτερεϊν ςτο νερό;» 2) Περιγραφι του ςκοποφ τθσ ζρευνασ: Η ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι πράκτορεσ Αναφορά εργαςίασ εξαμινου Ρομπότ πυροςβζςτθσ. Όνομα : Αντρζασ Κουκκουλλισ Α.Μ : Χειμερινό Εξάμθνο

Αυτόνομοι πράκτορεσ Αναφορά εργαςίασ εξαμινου Ρομπότ πυροςβζςτθσ. Όνομα : Αντρζασ Κουκκουλλισ Α.Μ : Χειμερινό Εξάμθνο Αυτόνομοι πράκτορεσ Αναφορά εργαςίασ εξαμινου Ρομπότ πυροςβζςτθσ Όνομα : Αντρζασ Κουκκουλλισ Α.Μ : 2008030086 Χειμερινό Εξάμθνο 2012-2013 κοπόσ τθσ εργαςίασ εξαμινου είναι να δθμιουργθκεί ζνα ρομπότ ςτον

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο Δίκαιο Εμπόριο Ερωτιςεισ για τθν αρχι: 1) Ποια προϊόντα ειςάγουμε από τον Τρίτο Κόςμο; 2) Όταν αγοράηετε αυτά τα προϊόντα, ςκεφτόςαςτε ποια είναι θ ιςτορία τουσ; Δθλαδι, από ποφ προζρχονται, ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ 29/9/2014 το μάκθμα τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ,τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ και ζφτιαξαν τθν δικι τουσ ηωγραφιά χρθςιμοποιϊντασ γεωμετρικά ςχιματα. ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ ΤΜΜΕΣΡΙΑ: 10 ΚΑΙ 13 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Οδθγίεσ Προτείνεται να γίνει ςαφισ ο ρόλοσ κάκε τμιματοσ του ΚΝΣ και να αναδειχκεί θ ςχζςθ που ζχουν τα μζρθ αυτά με τισ ανϊτερεσ πνευματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί Ρρόγραμμα-ιόσ (virus), Αντιϊικό πρόγραμμα (antivirus), Αντίγραφα αςφαλείασ (backup), Χάκερ (hacker) Είναι οι αποκθκευμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΚΙΝΗΗ ΠΛΑΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΚΕΠΛΕΡ

ΝΟΜΟΙ ΚΙΝΗΗ ΠΛΑΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΚΕΠΛΕΡ ΝΟΜΟΙ ΚΙΝΗΗ ΠΛΑΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΚΕΠΛΕΡ 1. Νόμοσ των ελλειπτικών τροχιών Η τροχιζσ των πλανθτϊν είναι ελλείψεισ, των οποίων τθ μία εςτία κατζχει ο Ήλιοσ. Προφανϊσ όλοι οι πλανιτεσ του ίδιου πλανθτικοφ ςυςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Σα φοιτθτικά χρόνια είναι ίςωσ τα καλφτερα χρόνια ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοιτθτικισ ηωισ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν ζνα ςοβαρό πολλζσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά 2013 χολικό Βοικθμα Μζροσ Α Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ Γεράςιμοσ Σπίνοσ Πλγα Σουρίδθ Αντί για πρόλογο Οι αςκιςεισ που κα ακολουκιςουν, αναφζρονται ςτθν εκμάκθςθ των χρθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 1 2 3 4 5 6 7 Παραπάνω φαίνεται θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ μετάβαςθσ δυναμικοφ (voltage transfer characteristic) για ζναν αντιςτροφζα,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

1 θ διάλεξθ Παρουςίαςθ του μακιματοσ

1 θ διάλεξθ Παρουςίαςθ του μακιματοσ 1 θ διάλεξθ Παρουςίαςθ του μακιματοσ 1 2 3 4 5 6 7 Παραπάνω φαίνεται θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ μετάβαςθσ δυναμικοφ (voltage transfer characteristic) για ζναν αντιςτροφζα, και φαίνεται θ διαδικαςία εξαγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α Craig Brown, Former National Coach Team "A" Scotland The Development of the 4-4-2 System Presented at the NSCAA Convention, St. Louis / USA, January 2009 Craig Brown : ΑΚΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πολφ ςπουδαίεσ αλλαγζσ ςυμβαίνουν ςτθ ηωι των ανκρϊπων τθν νεολικικι εποχι:

Πολφ ςπουδαίεσ αλλαγζσ ςυμβαίνουν ςτθ ηωι των ανκρϊπων τθν νεολικικι εποχι: ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ (6500-3000 π.χ) Να κυμάςτε ότι τα εκκζματα αυτισ τθσ αίκουςασ προζρχονται από νεολικικοφσ οικιςμοφσ τθσ Θεςςαλίασ και από άλλα μζρθ τθσ Ελλάδασ. το ζςκλο και το Διμινι οι αναςκαφζσ αποκάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία με βήματα. 1. Αλλάηω το χρϊμα ςκθνικοφ ςε γκρι(#3333).

Διαδικασία με βήματα. 1. Αλλάηω το χρϊμα ςκθνικοφ ςε γκρι(#3333). Διαδικασία με βήματα 1. Αλλάηω το χρϊμα ςκθνικοφ ςε γκρι(#3333). 2. Διαλζγω το Polystar Tool. Από τα Options κάνω το Polygon ςε Star και τα υπόλοιπα όπωσ είναι. Ζωγραφίηω ζνα αςτζρι πάνω αριςτερά. Fill

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR Νίκοσ Καμπιτάκθσ 26 Μαρτίου 2011 Γενικζσ πλθροφορίεσ Δθμιουργία το Νοζμβριο του 2009 Γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ «κοντά» ςτο παλιό Εξελιγμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα