ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ. Β ΚΤΚΛΟ: Αθήνα - 18 Eπιχειρηματικζσ Oμάδεσ Βόλοσ - 8 Eπιχειρηματικζσ Oμάδεσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ. Β ΚΤΚΛΟ: Αθήνα - 18 Eπιχειρηματικζσ Oμάδεσ Βόλοσ - 8 Eπιχειρηματικζσ Oμάδεσ"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ Β ΚΤΚΛΟ: Αθήνα - 18 Eπιχειρηματικζσ Oμάδεσ Βόλοσ - 8 Eπιχειρηματικζσ Oμάδεσ

2 1. Sunnyclist Σομζασ Δραςτηριότητασ: Βιομηχανικόσ χεδιαςμόσ & Ενεργειακά Βιώςιμεσ Μεταφορζσ ΑΠΘ Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Σςικανδιλάκθσ Εμμανουιλ Σο όχθμα Sunnytclist κα είναι ζνα υβριδικό τρίκυκλο όχθμα που μπορεί να μεταφζρει μζχρι τρεισ επιβάτεσ και κάποιεσ αποςκευζσ. Κινείται με τθν θλεκτρικι ενζργεια που αποκθκεφεται ςε μια μπαταρία λικίου και θ οποία μπορεί να φορτιςτεί από τον ιλιο, τθν κίνθςθ των επιβατϊν όταν κάνουν πετάλ και από μια οικιακι πρίηα. Είναι απλό ςτον ςχεδιαςμό, ζχει ελάχιςτο λειτουργικό κόςτοσ και ςχεδόν μθδενικό κόςτοσ ςυντιρθςθσ. 2. Nanoplasma Σομζασ Δραςτηριότητασ: Νανοτεχνολογία ΕΚΕΦΕ Δθμόκριτοσ Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Γογγολίδθσ Ευάγγελοσ Η πρόταςθ αυτι προςφζρει ρφκμιςθ των ιδιοτιτων διαβροχισ, των οπτικϊν ιδιοτιτων και των ιδιοτιτων πρόςδεςθσ βιομορίων ι κυττάρων ςε επιφάνειεσ. Ακολουκϊντασ τθ φφςθ και χρθςιμοποιϊντασ θλεκτρικζσ εκκενϊςεισ πλάςματοσ υφαίνεται θ φλθ ςτθ νανοκλίμακα δθμιουργϊντασ «ζξυπνεσ», αυτοκακαριηόμενεσ, αντιανακλαςτικζσ, αντιμικροβιακζσ, βιομιμθτικζσ επιφάνειεσ.

3 3. Nanometrology Σομζασ Δραςτηριότητασ: Νανοτεχνολογία & ΣΠΕ ΕΚΕΦΕ Δθμόκριτοσ Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Κωνςταντοφδθσ Βαςίλθσ Λογιςμικά (software) νανομετρολογίασ που υλοποιοφν τθ μεκοδολογία που αναπτφχκθκε από τθν ομάδα για τθ μζτρθςθ των γεωμετρικϊν και μορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν (διαςτάςεισ, ςχιμα, τραχφτθτα,..) μικρο και νανοδομϊν που περιλαμβάνονται ςε θλεκτρονικζσ διατάξεισ αλλά και ςε άλλα προϊόντα νανοτεχνολογίασ. 4. Laser Unit Σομζασ Δραςτηριότητασ: Βιομηχανικζσ Καταςκευζσ ΙΣΕ Εκπρόςωποσ Ομάδασ: ιϊηοσ Παναγιϊτθσ Η ςυςκευι μπορεί εφκολα να εντοπίηει μζταλλα ι τοξικά ςτοιχεία ςε προϊόντα, ι ςτισ πρϊτεσ φλεσ παραγωγισ. Ζχει ευρείσ βιομθχανικζσ εφαρμογζσ και τα πλεονεκτιματά τθσ είναι το χαμθλό κόςτοσ και θ φορθτότθτα. 5. Grafeneio Σομζασ Δραςτηριότητασ: Νανοτεχνολογία ΕΚΕΦΕ Δθμόκριτοσ Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Δθμουλάσ Ακανάςιοσ Παραγωγι υλικϊν όπωσ γραφζνιο που αποτελοφν τθν πρϊτθ φλθ για ανάπτυξθ υλικϊν υψθλισ τεχνολογίασ από εργαςτιρια ι και εταιρείεσ. Σα εργαςτιρια ι οι εταιρείεσ πελάτεσ κα προμθκεφονται ζτοιμα υλικά και κα εξοικονομοφν χρόνο ςτθ εςωτερικι τουσ διαδικαςία ι ςτθ διαδικαςία παραγωγισ των προϊόντων τουσ.

4 6. Nanochem Σομζασ Δραςτηριότητασ: Νανοτεχνολογία & Τγεία ΕΚΕΦΕ Δθμόκριτοσ Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Κόρδασ Γεϊργιοσ Καταςκευι νανοδοχείων για τθ βελτίωςθ ι τθν επίτευξθ τοπικισ δράςθσ φαρμάκων. Με τθ χριςθ εξειδικευμζνων πολυμερϊν θ δράςθ του φαρμάκου ελζγχεται καλφτερα. Βελτιϊνεται τόςο θ ςτόχευςθ όςο και θ δοςολογία, βάςει των υποδείξεων του ιατροφ. 7. IP Web Page Σομζασ Δραςτηριότητασ: IPR & ΣΠΕ ΕΚΠΑ Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Γουργουλιάνθ οφία Ιςτοςελίδα θ οποία κα προωκιςει τθ ςυνεργαςία μεταξφ νζων κινθματογραφικϊν δθμιουργϊν. Θα παρζχει δφο βαςικζσ υπθρεςίεσ θ μία τθσ κοινωνικισ δικτφωςθσ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν γφρω από ςυγκεκριμζνα ζργα κακϊσ και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ ςε ςχζςθ με τθν υλοποίθςθ κινθματογραφικϊν παραγωγϊν από νζουσ δθμιουργοφσ παροχισ εφκολθσ πρόςβαςθσ. 8. Δείγμα Λζων Σομζασ Δραςτηριότητασ: Καταςκευζσ ΕΜΠ Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Λζων Ελζνθ Παροχι υπθρεςιϊν πιςτοποιθμζνθσ δειγματολθψίασ τςιμζντου κατά τθν παραγωγι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςιμανςθ CE. τόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι θ εφαρμογι προωκθμζνων υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ ςτισ τςιμεντοβιομθχανίεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα.

5 9. i-con Σομζασ Δραςτηριότητασ: Καταςκευζσ ΕΜΠ Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Παπαχαραλάμπουσ τάκθσ Καταςκευι δομικϊν ςτοιχείων για τθν καταςκευι λειτουργικϊν χϊρων. Σα δομικά ςτοιχεία είναι μεταλλικζσ καταςκευζσ ςε αντίκεςθ με τισ ςθμερινζσ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφν τοφβλα και μπετόν. Εξοικονομείται ςθμαντικά κόςτοσ και χρόνοσ κατά τθ διάρκεια καταςκευισ. 10. Fresnel Σομζασ Δραςτηριότητασ: Ενζργεια ΕΚΕΦΕ Δθμόκριτοσ Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Δρογγίτθσ Χριςτοσ Η εταιρεία κζλει να προωκιςει τουσ ςυγκεντρωτικοφσ θλιακοφσ ςυλλζκτεσ Fresnel κυρίωσ ςτον ξενοδοχειακό τομζα για τθν παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ. Η λφςθ βελτιϊνει τθ κζρμανςθ ηεςτοφ νεροφ εξοικονομϊντασ επενδφςεισ ςε δεξαμενζσ φδατοσ για τον επαγγελματία. 11. Synergeio Online Σομζασ Δραςτηριότητασ: ΣΠΕ ΟΠΑ Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Δαοφςθσ Παναγιϊτθσ Ανάπτυξθ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ για τθν εξυπθρζτθςθ ιδιωτϊν που ενδιαφζρονται για υπθρεςίεσ service αυτοκινιτου. Η πλατφόρμα κα φζρνει ςε επαφι υποψιφιουσ πελάτεσ ςυνεργείων με μθχανικοφσ αυτοκινιτων και ςυνεργεία για τθν επίτευξθ ςυμφωνίασ.

6 12. Aneurysm Σομζασ Δραςτηριότητασ: Τγεία & ΣΠΕ Πανεπιςτιμιο Πατρϊν Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Μπάμποσ Κϊςτασ Λογιςμικό που δζχεται ωσ είςοδο απεικονίςεισ του ανευρφςματοσ και εξάγει ςυγκζντρωςθ/μζγεκοσ/φορτίο νανοςωματιδίων, είδοσ/πυκνότθτα αντιςωμάτων, μικοσ ςυνδετϊν, ζνταςθ μαγνθτικοφ πεδίου. Αν αποδειχτεί θ λειτουργικότθτα τθσ ιδζασ (proof of concept) κα μποροφςε να αντικαταςτιςει τισ ςθμερινζσ επεμβατικζσ μεκόδουσ με stent και ςπειράματα. 13. Food Net Σομζασ Δραςτηριότητασ: ΣΠΕ Πάντειο Πανεπιςτιμιο Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Κόλλιασ τάκθσ Ανάπτυξθ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ για τθ διαχείριςθ τροφίμων. Σο ςφςτθμα κα ςυνδζει το απόκεμα τροφίμων, τισ διατροφικζσ ανάγκεσ και προτιμιςεισ, προςφορζσ super market, διάφορεσ ςυνταγζσ ϊςτε να προτείνει είδθ φαγθτϊν που μποροφν να παραςκευαςτοφν ςτο ςπίτι.

7 14. Protein Fold Σομζασ Δραςτηριότητασ: Τγεία ΕΙΕ Εκπρόςωποσ Ομάδασ: κρζτασ Γεϊργιοσ Παραςκευι ενϊςεων οι οποίεσ κα ζχουν επιδείξει τουλάχιςτον μζχρι το ςτάδιο προκλινικϊν μελετϊν, εν δυνάμει κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ κατά αςκενειϊν που προκαλοφνται από προβλθματικι αναδίπλωςθ πρωτεϊνϊν όπωσ θ νόςοσ Alzheimer, θ νόςοσ Parkinson, θ νόςοσ του κινθτικοφ νευρϊνα, θ κυςτικι ίνωςθ, μερικζσ μορφζσ καρκίνου, κ.α. 15. Co-arch Σομζασ Δραςτηριότητασ: ΣΠΕ Πανεπιςτιμιο Αιγαίου Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Ράλλθ Ολυμπία Σο co-arch είναι μια εφαρμογι για το αρχιτεκτονικό γραφείο, θ οποία αποτελοφμενθ από πζντε διαφορετικά ψθφιακά εργαλεία ζχει ωσ ςτόχο να διευκολφνει και να επιταχφνει τον τρόπο εργαςίασ του αρχιτζκτονα μζςα από ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ (collaboration) κατά τθν ανάπτυξθ ενόσ ζργου κυρίωσ ςτα αρχικά ςτάδιά του (εννοιολογικι ςχεδίαςθconceptual design).

8 16. Eco-waster Σομζασ Δραςτηριότητασ: Ενζργεια & Βιομηχανικζσ Καταςκευζσ ΕΜΠ Εκπρόςωποσ: Βάμβουρα Αντωνία υςκευι επιτόπιου διαχωριςμοφ, τεμαχιςμοφ, ςυςκευαςίασ και ανακφκλωςθσ απορριμμάτων με αποτζλεςμα τθν ελαχιςτοποίθςθ του όγκου τουσ και τθν τυποποίθςθ του τελικοφ ςχιματόσ τουσ, για οικιακι, επαγγελματικι και δθμοτικι χριςθ. 17. FEAC Σομζασ Δραςτηριότητασ: Βιομηχανικζσ Καταςκευζσ & ΣΠΕ Πανεπιςτιμιο Πατρϊν Εκπρόςωποσ: Κόκκινοσ Χαρίλαοσ Μελζτθ και ςχεδιαςμόσ θλεκτρομθχανολογικϊν καταςκευϊν με τθ μζκοδο των πεπεραςμζνων ςτοιχείων. Πρόκειται ουςιαςτικά για μια προθγμζνθ μεκοδολογία ζρευνασ και μελζτθσ των καταςκευϊν, τθσ οποίασ το τελικό αντικείμενο μπορεί να αφορά μια ευρεία γκάμα βιομθχανιϊν, από τθν αεροδιαςτθμικι και τθν καταςκευι επιταχυντϊν ςωματιδίων, μζχρι τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και τθν αυτοκινθτοβιομθχανία.

9 18. Necova Σομζασ Δραςτηριότητασ: Ενζργεια & Βιομηχανικζσ Καταςκευζσ ΕΜΠ Εκπρόςωποσ: οφλιοσ Βαςίλθσ Ειδικά ςχεδιαςμζνοσ πατενταριςμζνοσ εναλλάκτθσ κερμότθτασ, ο οποίοσ προςαρμόηεται ςτο πίςω μζροσ των φωτοβολταϊκϊν πάνελ και ςε ςυνδυαςμό με ζνα ψυκτικό ςφςτθμα και προαιρετικά ζνα δοχεία αδράνειασ, παράγει ηεςτό νερό χριςθσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ιδιοκτιτθ των φωτοβολταϊκϊν ενϊ ταυτόχρονα αυξάνει τθν ενεργειακι απόδοςθ των φωτοβολταϊκϊν κατά 10 15%. 19. Ενεργειακό Ρόφημα Σομζασ Δραςτηριότητασ: Παραγωγή -Σρόφιμα Α.Π.Θ. Εκπρόςωποσ: Λάκθσ Χριςτοσ Παραςκευι βοτανικοφ ροφιματοσ, με φυςικά αντιοξειδωτικά, από το φυτό Tribulus terrestris (τριβόλι), με ςυγκεκριμζνθ μζκοδο που ζχει αναπτυχκεί και δοκιμαςτεί από τθν ομάδα. Οι ευεργετικζσ ιδιότθτεσ του ροφιματοσ αυτοφ φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ και να ζχουν κετικά αποτελζςματα τόςο ςε ακλθτζσ όςο και ςτθ βελτίωςθ τθσ ςεξουαλικισ ηωισ ανδρϊν και γυναικϊν.

10 20. i-order Σομζασ Δραςτηριότητασ: ΣΠΕ- Εςτίαςη Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Εκπρόςωποσ: Βαςιλειάδου Πελαγία Σο iorder προςφζρει υπθρεςίεσ παραγγελιολθψίασ εν κινιςει, από τουσ πελάτεσ καφετεριϊν take away ι από εν δυνάμει πελάτεσ προσ τισ εν λόγω επιχειριςεισ. Με λίγα λόγια αποτελεί διαμεςολαβθτι του παρόχου του προϊόντοσ (καφζ) και των καταναλωτϊν του. Οι υπθρεςίεσ του iorder υλοποιοφνται από τθ χριςθ μιασ εφαρμογισ για smartphone, ςτθν περίπτωςθ του καταναλωτι και από μια διαδικτυακι πλατφόρμα, ςτθν περίπτωςθ του καταςτιματοσ, ϊςτε να είναι εφικτι θ παραγγελιολθψία. 21. MAIA Σομζασ Δραςτηριότητασ: ΣΠΕ- Τγεία Α.Π.Θ. Εκπρόςωποσ: Παναγιϊτθσ - Εμμανουιλ Καρτςίδθσ Σο εγχείρθμα ΜΑΙΑ αποςκοπεί ςτθν, ανάπτυξθ, πιςτοποίθςθ και διοχζτευςθ ςτο εμπόριο ςυςκευϊν παρακολοφκθςθσ βρεφϊν κατά τον φπνο και ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ των γονζων ι φροντιςτϊν τουσ ςε περίπτωςθ ιατρικισ ανάγκθσ. Οι ςυςκευζσ εξυπθρετοφν γονείσ, φροντιςτζσ και παιδιάτρουσ ςυλλζγοντασ και καταγράφοντασ δεδομζνα από θλεκτρονικοφσ αιςκθτιρεσ, αόρατα τοποκετθμζνουσ ςτθν κοφνια του μωροφ, προςφζροντασ ζγκαιρθ αςφρματθ τθλε-ειδοποίθςθ ςε περίπτωςθ που οι τιμζσ των μετριςεων αποκλίνουν από κάποια προκακοριςμζνα όρια αςφαλείασ.

11 22. Fix my Space Σομζασ Δραςτηριότητασ: ΣΠΕ- Διακόςμηςη Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Εκπρόςωποσ: Μπερμπερίδου Βαςιλικι Σο fixmyspace είναι ζνασ διαδικτυακόσ τόποσ για τθν επίπλωςθ και διακόςμθςθ εςωτερικοφ χϊρου. κοπόσ του fixmyspace είναι να διευκολφνει τον πελάτθ ςτθν αναηιτθςθ τθσ ιδανικισ λφςθσ για το ςπίτι, προςφζροντασ μία ςειρά από υπθρεςίεσ. Μζςω τθσ εφαρμογισ που διατίκεται ςτθν ιςτοςελίδα, οι χριςτεσ μποροφν να δοκιμάςουν και να ςυνδυάςουν τα επικυμθτά αντικείμενα ςτον εικονικό τουσ χϊρο. Αν το επικυμοφν ζχουν τθ δυνατότθτα να λάβουν τισ καταλλθλότερεσ λφςεισ από επαγγελματίεσ του χϊρου. Σζλοσ, οι χριςτεσ μποροφν να αγοράςουν τα προϊόντα από τα ςυνεργαηόμενα καταςτιματα. 23. Φυλώ Σομζασ Δραςτηριότητασ: Παραγωγή - Καλλυντικά ΕΚΠΑ Εκπρόςωποσ: Δελθςτάκθσ Χριςτοσ Η πρόταςθ αυτι αφορά ςτθν παραγωγι και εμπορία χειροποίθτων παραδοςιακϊν προϊόντων, όπωσ: αποφνι ςε πλάκεσ με προςκικθ φυςικϊν περιποιθτικϊν ςυςτατικϊν και εκχυλίςματα βοτάνων, υγρό ςαποφνι για ςϊμα, μαλλιά, πρόςωπο, κθραλοιφζσ κακϊσ και περιποιθτικά κεραπευτικά ζλαια.

12 24. Wolfhyde Σομζασ Δραςτηριότητασ: ΣΠΕ- Μόδα Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Εκπρόςωποσ: Χιωτίνθσ Κωνςταντίνοσ Σο WolfHyde είναι μία on-line πλατφόρμα, ςτιλιςτικϊν επιλογϊν και προτάςεων, μζςα από τθν οποία, ο χριςτθσ κα μπορεί να δθμιουργεί τα δικά του outfits, ςυνδυάηοντασ μια ποικιλία προϊόντων ρουχιςμοφ και αξεςουάρ, ςφμφωνα με τισ δικζσ του προτιμιςεισ. 25. Κitesurf Σομζασ Δραςτηριότητασ: Παραγωγή - Αθλητιςμόσ Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Εκπρόςωποσ: Ηλιόπουλοσ Αποςτόλθσ Η ςυγκεκριμζνθ πατζντα αφορά ζνα πρόςκετο κομμάτι εξοπλιςμοφ το οποίο ενςωματϊνεται ςτον αρχικό εξοπλιςμό ενόσ ακλθτι kitesurf και προςφζρει μεγαλφτερθ αςφάλεια ςτον ακλθτι του kitesurf αλλά και λιγότερεσ πικανότθτεσ καταςτροφισ του εξοπλιςμοφ του.

13 26. activetour Σομζασ Δραςτηριότητασ: ΣΠΕ - Σουριςμόσ Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Εκπρόςωποσ: Ράιοσ Γεϊργιοσ Η ομάδα κα αναπτφξει μια ιςτοςελίδα, όπου κα μπορεί οποιοςδιποτε να μπει δωρεάν και να πλθροφορθκεί ςχετικά με τισ υπαίκριεσ δράςεισ ανά τον κόςμο. κοπόσ τθσ επιχείρθςθσ είναι να μπορεί κάποιοσ από οποιοδιποτε μζροσ του κόςμου που τον ενδιαφζρουν οι υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ (αναρρίχθςθ, ορειβαςία, ορεινό ποδιλατο, kayak, πεηοπορία, κλπ.) να μπορζςει να βρει τθ δραςτθριότθτα που ψάχνει, ςτθν τοποκεςία που επικυμεί, για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα.

14

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ Βρυωνύδησ Κυριϊκοσ 6520 Γιαννότςαροσ

Διαβάστε περισσότερα

GOOGLE GLASS ΚΑΙ ΙΔΙΩΣΙΚΟΣΘΣΑ

GOOGLE GLASS ΚΑΙ ΙΔΙΩΣΙΚΟΣΘΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΑΚΩΝ ΚΑΛ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΚΑΣΕΤΚΤΝΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΛΑΚΟΤ: ΑΦΑΛΕΛΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΑΚΩΝ ΚΑΛ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΛΠΛΩΜΑΣΛΚΘ ΕΡΓΑΛΑ ΜΕ ΚΕΜΑ: GOOGLE GLASS ΚΑΙ ΙΔΙΩΣΙΚΟΣΘΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ.

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ. ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Γεϊργιοσ Θεοδϊρου Χωροτάκτθσ-Πολεοδόμοσ Μθχ/κοσ, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Π.Μ.. «Προςταςία

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία e-commerce και e-banking

Στοιχεία e-commerce και e-banking Στοιχεία e-commerce και e-banking 1 Ο ΘΕΜΑ: Αποτελζςματα Ετήςιασ Έρευνασ Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου 2014-2015 Το Ινςτιτοφτο Εμπορίου & Υπθρεςιϊν (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) τθσ ΕΣΕΕ επιχειρϊντασ να αναδείξει τον ολοζνα και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΣΡΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» πουδαςτήσ: ΠΑΝΣΑΖΗ ΠΕΣΡΟ Ειςηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ:ϋϋΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΔΙΑΦΘΜΙΘϋϋ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: MΟΤΣΑΚΘ ΒΑΙΛΘ ΑΜΑΡΙΣΘ ΝΙΚΟ ΧΑΝΙΑ 2010 2 Copyright Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS»

ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS» ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ : «SECURITY ECONOMICS» ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ : ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ : 133/08 ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Προϊόντα ιδιωτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «φςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Παρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων υναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Παππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 30% των αντρϊν θλικίασ 30 ετϊν πάςχει από αλωπεκία χεδόν ζνα 60% του πλθκυςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα