Πληροφορίες για δασκάλους, κοινωνικοφς λειτουργοφς και ομάδες νζων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορίες για δασκάλους, κοινωνικοφς λειτουργοφς και ομάδες νζων"

Transcript

1 Πληροφορίες για δασκάλους, κοινωνικοφς λειτουργοφς και ομάδες νζων Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Ειςαγωγι Αυτό το φυλλάδιο ζχει ςυγγραφεί από τον Down s Syndrome Association και απευκφνεται ςε δαςκάλουσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και όςουσ αςχολοφνται με αμάδεσ παιδιϊν ςτισ οποίεσ πικανόν να ςυναντιςουν παιδιά με ςφνδρομο Down από θλικία 3-10 ετϊν. Ο Σφλλογοσ ζχει δεχτεί πολλζσ εκκλιςεισ από δαςκάλουσ, διευκυντζσ ςχολείων, εκπαιδευτικζσ αρχζσ κ.ά. για τθν παροχι αυτϊν των πλθροφοριϊν. Η πρόκεςι μασ δεν είναι να παρζχουμε εξειδικευμζνθ πλθροφόρθςθ για κάκε επαγγελματία, αλλά να ενθμερϊςουμε ςφμφωνα με τα τελευταία ςτοιχεία τισ τυχόν γνϊςεισ που ιδθ υπάρχουν. Ελπίηουμε πωσ αυτό κα βοθκιςει τουσ επαγγελματίεσ ςτθ δουλειά τουσ με τα παιδιά με ςφνδρομο Down κακϊσ και τισ οικογζνειζσ τουσ διαλφοντασ τυχόν μφκουσ για τθν ικανότθτα και το δυναμικό αυτϊν των παιδιϊν. Είναι αλικεια ότι οι περιςςότεροι από τουσ επαγγελματίεσ, εκτόσ και αν ειδικεφονται ςτθ νοθτικι υςτζρθςθ, κα ςυναντιςουν πολφ λίγα παιδιά με ςφνδρομο Down ςτθ διάρκεια τθσ δουλειάσ τουσ. Είναι θ πρόκεςθ του ςυλλόγου να διευκολφνει όςο γίνεται περιςςότερο τουσ επαγγελματίεσ, ϊςτε θ ςυνεργαςία τουσ με τα παιδιά να είναι εποικοδομθτικι, πολφτιμθ τόςο για το παιδί όςο και τον ενιλικα. Αυτό το φυλλάδιο είναι ζνα βιμα για τθ κετικι αυτι ςχζςθ. Πλθροφορίεσ για το ςφνδρομο Down To ςφνδρομο Down αναγνωρίςτθκε το 1860 από το γιατρό Langdon Down ο οποίοσ πρόςεξε πωσ μια ομάδα ατόμων, άςχετων μεταξφ τουσ, που βρίςκονταν ςε ιδρφματα είχαν παρόμοια ςωματικά χαρακτθριςτικά. Ο γιατρόσ Down ζχοντασ προςζξει ότι το ςχιμα των ματιϊν ιταν τφπου «ανατολικοφ» επζκτεινε τθ κεωρία του λζγοντασ ότι οι άνκρωποι χωρίηονται ςε κατθγορίεσ ανάλογα με τθ νοθμοςφνθ και θ κατϊτερθ κατθγορία είναι αυτό που αποκαλοφςε «ιδιϊτεσ». Αυτό ενιςχφκθκε

2 ακόμθ περιςςότερο από τθν υπόκεςθ ότι όςο θ καταγωγι κάποιου δεν ιταν μακρφτερα από τθν Ευρϊπθ, θ νοθμοςφνθ μειωνόταν. Ζτςι ο όροσ «μογγολοειδισ ιδιϊτθσ» δεν ζχει νόθμα και είναι απαράδεκτοσ με τα ςθμερινά δεδομζνα, όμωσ το 1860 ιταν ζνασ πραγματικά επιςτθμονικόσ όροσ. Αυτόσ ο όροσ όμωσ ςιμαινε ότι πολλά χρόνια δεν δινόταν καμία βοικεια για τα άτομα με ςφνδρομο Down εκτόσ από «φροντίδα και προςοχι», γιατί τόςο οι επαγγελματίεσ όςο και οι οικογζνειζσ τουσ, πίςτευαν ότι τα παιδιά και τα άτομα με ςφνδρομο Down ιταν όλα τα ίδια και δεν μποροφςαν να μάκουν. Περίπου 100 χρόνια μετά ανακαλφφκθκε θ αιτιολογία των ςωματικϊν χαρακτθριςτικϊν και των μακθςιακϊν δυςκολιϊν από το γιατρό-νθπιαγωγό Jerome Lejeune ςτο Παρίςι. Η αιτία του ςυνδρόμου Down ιταν θ παρουςία ενόσ παραπανίςιου χρωμοςϊματοσ ςε κάκε κφτταρο του ςϊματοσ. Η γνϊςθ τθσ αιτιολογίασ δεν άλλαξε τθ ςτάςθ και τθν αντίλθψθ των ανκρϊπων για αυτά τα άτομα «μζςα ςε μία νφχτα». Ωςτόςο, άνοιξε το δρόμο ςε όςουσ πίςτευαν ότι κάτι δθμιουργικό μποροφςε να γίνει για να βοθκθκοφν τα παιδιά και τα άτομα με ςφνδρομο Down, ϊςτε να αναπτφξουν πλιρωσ το δυναμικό τουσ. Οριςμόσ του ςυνδρόμου Down To ςφνδρομο Down δεν είναι αςκζνεια! Οι άνκρωποι δεν υποφζρουν από αυτιν, οφτε είναι κφματα. Το ςφνδρομο Down είναι μια γενετικι κατάςταςθ που επθρεάηει μία περίπου ςτισ γεννιςεισ παιδιϊν. Όπωσ δθλϊνει και ο όροσ «ςφνδρομο» είναι ζνα ςφνολο κοινϊν χαρακτθριςτικϊν, που είναι εμφανι όχι μόνο ςωματικά αλλά και ωσ ζνα βακμό νοθτικισ υςτζρθςθσ ι μακθςιακισ δυςκολίασ. Το ςφνδρομο Down δθμιουργείται από ζνα παραπάνω χρωμόςωμα ςτο 21 ο ηευγάρι, εξ ου και θ ταξινόμθςθ ωσ Τριςωμία 21. Τα χρωμοςϊματα με απλά λόγια είναι τα «δομικά υλικά» που μασ δίνουν τα ατομικά χαρακτθριςτικά, όπωσ είναι το χρϊμα των ματιϊν, των μαλλιϊν κ.λπ. Παρόμοια τα άτομα με ςφνδρομο Down, επειδι ζχουν ζνα παραπάνω χρωμόςωμα, παρουςιάηουν κοινά ςωματικά χαρακτθριςτικά. Είναι ςθμαντικό να λαμβάνεται υπόψθ ότι όςο κι αν μοιάηουν οι άνκρωποι αυτοί μεταξφ τουσ με τθν πρϊτθ ματιά, ζχουν και κοινά χαρακτθριςτικά με τθν οικογζνειά

3 τουσ, κάτι που γίνεται εμφανζσ πολφ γριγορα. Είναι επίςθσ ςθμαντικό να κυμόμαςτε ότι οι κοινζσ τάςεισ (shared trait) δεν αποτελοφν ζνδειξθ των μελλοντικϊν δυνατοτιτων ι ικανοτιτων των παιδιϊν για να μάκουν. Κοινά χαρακτθριςτικά Τι ςθμαίνει αυτό για τα παιδιά με ςφνδρομο Down; Αυτζσ οι τάςεισ δεν δίνουν ενδείξεισ για το δυναμικό κάκε παιδιοφ, αλλά εάν λθφκεί υπόψθ, οδθγοφν ςε προβλιματα ςτθ διδαςκαλία. Ακοι Πολλά παιδιά είναι επιρρεπι ςε κρυϊματα και μολφνςεισ. Σ αυτό ςυμβάλλουν οι μικρότερεσ ρινικζσ κοιλότθτεσ με αφξθςθ τθσ καταρροισ (catarrh). Αυτό μπορεί να επθρεάςει τθν ακοι και εάν δεν προςεχκεί ι αντιμετωπιςτεί κα οδθγιςει ςε προβλιματα ακοισ. Μερικά παιδιά παρουςιάηουν επιπρόςκετα απϊλεια-ζκπτωςθ ακοισ ςυχνά ςαν αποτζλεςμα ωτίτιδασ. Η κεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει τθν ειςαγωγι μικροφ ςωλινα (insertion of grommets) ι τθ χρθςιμοποίθςθ ακουςτικϊν. Θα ςυμβουλεφαμε μετά από κάκε κρυολόγθμα να ελζγχεται αν τα παιδιά μποροφν να ακοφν. Τα παιδιά που φοροφν ακουςτικά, πρζπει να βοθκιοφνται για να τα χρθςιμοποιοφν. Επίςθσ, θ απόδοςθ των ακουςτικϊν κα πρζπει να ελζγχεται κατά διαςτιματα. Επομζνωσ, είναι ςθμαντικό να φροντίηουμε οι οδθγίεσ να δίνονται κακαρά, απλά και πρόςωπο με πρόςωπο. Οι κόρυβοι από το περιβάλλον, κακϊσ και οι περίπλοκεσ οδθγίεσ μποροφν να μπερδζψουν ζνα παιδί με απϊλεια ακοισ και ο εντοπιςμόσ του ιχου να είναι δφςκολοσ. Επικοινωνία Ομιλία και Λόγοσ (Γλϊςςα) Γενικά τα παιδιά με ςφνδρομο Down ζχουν μικρό ςτοματικό πλαίςιο (small frame). Οι ρινικζσ οδοί είναι μικρότερεσ και ο ουρανίςκοσ είναι μικρόσ και ψθλόσ, μειϊνοντασ ζτςι τθ ςτοματικι κοιλότθτα. Συχνά θ γλϊςςα είναι μεγαλφτερθ με

4 αποτζλεςμα το παιδί να μθν μπορζςει να τθν κρατιςει μζςα. Αυτό μπορεί να επθρεάςει τθν αναπνοι και τθν άρκρωςθ οδθγϊντασ ςε προβλιματα ςτθν ομιλία. Οι προςπάκειεσ να μάκουμε ςτο παιδί να κρατάει μζςα τθ γλϊςςα του, είναι ςυνικωσ επιτυχείσ. Ο εκφραςτικόσ λόγοσ ζχει πάρα πολφ μεγάλθ ςθμαςία για κάκε παιδί και το ίδιο ιςχφει και για τα παιδιά με ςφνδρομο Down. Τίποτα δεν είναι πιο απογοθτευτικό για κάκε παιδί από το να μθν μπορεί να εκφράςει τισ ιδζεσ και τισ απόψεισ του ςε άλλουσ ανκρϊπουσ. Χρειάηεται μεγάλθ υπομονι για να διαςφαλίςουμε ότι ζνα παιδί με δυςκολία ςτο λόγο ι ςτθν ομιλία δεν κα αποκαρρυνκεί να μιλιςει. Πάντοτε να ακοφτε προςεκτικά και να φροντίηετε να δίνονται ευκαιρίεσ ςτα παιδιά να ςυμμετζχουν ςτθ ςυηιτθςθ. Οι ιδζεσ υπάρχουν. Μπορεί, όμωσ, να πάρει λίγο καιρό και να χρειαςτοφν αρκετι αυτοπεποίκθςθ για να εκφραςτοφν με λόγια ι νοιματα. Ενκαρρφνετε τα υπόλοιπα παιδιά να είναι υπομονετικά και βοθκιςτε τα να κατανοιςουν πόςο δφςκολθ μπορεί να είναι θ ομιλία για ζνα παιδί με ςφνδρομο Down. Το διάβαςμα βοθκά τθν ομιλία και το λόγο. Η προφορά των λζξεων, όταν διαβάηονται, τείνει να είναι πιο ξεκάκαρθ από τθ φυςιολογικι ομιλία του παιδιοφ. Το διάβαςμα βοθκά τόςο τθν άρκρωςθ όςο και τθν ανάπτυξθ γλωςςικϊν μοτίβων, που δεν περιλαμβάνονται ςτο ρεπερτόριο του παιδιοφ. Μπορεί να μθν είναι αναγκαίο να ολοκλθρωκεί θ διδαςκαλία των προ-αναγνωςτικϊν δεξιοτιτων πριν αρχίςει θ ανάγνωςθ. Η εκμάκθςθ τθσ ανάγνωςθσ είναι πικανό να διευρφνει τον κακομιλοφμενο λόγο του παιδιοφ. Ζνα ςφςτθμα με ςφμβολα ι νοιματα, οπτικά ερεκίςματα και χριςθ υπολογιςτϊν μπορεί να είναι πολφ βοθκθτικά για ζνα παιδί με δυςκολία ςτθν ομιλία. Όραςθ Επειδι τα οπτικά ερεκίςματα αποτελοφν μεγάλθ βοικεια για τα παιδιά με ςφνδρομο Down, είναι απαραίτθτο να διαςφαλίηουμε ότι θ όραςθ των παιδιϊν δεν παρουςιάηει κάποιο πρόβλθμα. Επειδι θ «γζφυρα» τθσ μφτθσ είναι μικρι ι ανεπαρκισ τα παιδιά ζχουν δυςκολία να φοροφν τα γυαλιά τουσ. Οι οπτικοί,

5 βζβαια, εκςυγχρονίηονται και μποροφν να βοθκιςουν βάηοντασ ςτα γυαλιά διαφορετικό κομμάτι (γζφυρα) ςτθ μζςθ και μεγαλφτερα χεροφλια (earpieces). Οι φακοί επαφισ ζχουν επίςθσ προςαρμοςτεί για τα παιδιά με ςφνδρομο Down, αλλά χρειάηονται προςεκτικι επιτιρθςθ. Εάν τα παιδιά φοροφν γυαλιά μπορεί να χρειάηονται κακάριςμα ειδικά μετά το γεφμα. Σε ζνα παιδί με προβλιματα όραςθσ κα πρζπει να του επιτραπεί να κρατάει το βιβλίο, όπου το βολεφει για να το διαβάςει ίςωσ πιο κοντά ςτα μάτια του ι απομακρυςμζνο (tilted). Ζνα άλλο μικρό ςθμείο που κα πρζπει να προςεχτεί είναι ότι τα μάτια του παιδιοφ μπορεί να μθν μποροφν να προςαρμοςτοφν γριγορα από το ζντονο φωσ ςτθ ςκιά και το αντίκετο. Αυτό μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα να ςκοντάφτει το παιδί ςτισ ςκάλεσ, κάτι που ίςωσ δεν κα πρζπει να κεωρθκεί ωσ αδεξιότθτα από το παιδί. Κινθτικότθτα Γενικά θ κινθτικότθτα δεν είναι πρόβλθμα ςτα παιδιά με ςφνδρομο Down, εκτόσ αν ζχουν πολλαπλζσ αναπθρίεσ. Ωςτόςο, ο μυϊκόσ τουσ τόνοσ είναι πιο χαλαρόσ από των άλλων παιδιϊν και αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε δυςκολίεσ ςτο ςυντονιςμό και το βάδιςμα (gait). Μερικά παιδιά μπορεί να ζχουν δυςκολίεσ ςτο να πθδοφν, να τρζχουν, να κάνουν ποδιλατο. Αυτζσ οι δυςκολίεσ μπορεί να δθμιουργιςουν απογοθτεφςεισ ςτα ομαδικά παιχνίδια και ςτα ςπορ, αλλά δεν κα πρζπει να αποκαρρφνουμε τα παιδιά από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτά. Ίςωσ χρειάηεται να υπενκυμίηουμε να χρθςιμοποιοφν το κυρίαρχο χζρι τουσ για να κρατιςουν τθ ρακζτα, να ρίξουν τουσ κρίκουσ κ.λπ. Η κολφμβθςθ, ο χορόσ, οι αςκιςεισ και τα παιχνίδια όπωσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτο κανονικό πρόγραμμα του ςχολείου, κα βοθκιςουν τόςο ςτθν καλυτζρευςθ του μυϊκοφ τόνου όςο και τθσ φυςικισ κατάςταςθσ. Επομζνωσ, θ ςυμμετοχι των παιδιϊν ς αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει πάντα να ενκαρρφνεται. Το Department of Health Medical Advisors ςτθ Μ. Βρετανία ςθμειϊνει κάποια μικρότερα ςθμεία, ςτα οποία πρζπει να δοκεί προςοχι δίνοντασ κάποιεσ γενικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για οριςμζνεσ ζντονεσ ςωματικζσ αςκιςεισ, κακϊσ και για τθν αςτάκεια του άτλαντα (πρϊτου αυχενικοφ ςπονδφλου).

6 Δίαιτα και γενικι υγεία Τα περιςςότερα παιδιά με ςφνδρομο Down ζχουν εξαιρετικι όρεξθ, αλλά θ παχυςαρκία κα μποροφςε να προκαλζςει ςοβαρά προβλιματα, οπότε κα πρζπει να ενκαρρυνκεί μια καλι διατροφι. Μερικά παιδιά μπορεί να ζχουν προβλιματα ςτο μάςθμα τθσ τροφισ και μπορεί να χρειάηονται περιςςότερθ ϊρα για να τελειϊςουν το γεφμα τουσ. Όταν κάνει κρφο μπορεί να χρειαςτοφν να τουσ υπενκυμίηεται να βάηουν ι να βγάηουν το πανωφόρι τουσ. Επίςθσ, μπορεί να χρειαςτοφν κάποια προςταςία, μιασ και ζχουν ευαίςκθτο δζρμα. Ανοςοποιθτικό Σφςτθμα Το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα των ανκρϊπων με ςφνδρομο Down μπορεί να μθν είναι τόςο καλά ανεπτυγμζνο, όπωσ ςτα παιδιά χωρίσ αναπθρία. Τα παιδιά με ςφνδρομο Down μπορεί να είναι πιο επιρρεπι ςε αρρϊςτιεσ ειδικότερα ςτα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ τουσ. Προβλιματα καρδιάσ Μερικά παιδιά με ςφνδρομο Down παρουςιάηουν καρδιακά προβλιματα, που ποικίλουν ςτθ ςοβαρότθτά τουσ. Πολλά παιδιά χειρουργοφνται όταν είναι μωρά, άλλα όμωσ δεν μποροφν να βοθκθκοφν τόςο εφκολα. Είναι απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ του παιδιοφ, που ξζρουν τι να κάνουν για να τα βοθκιςουν. Το νοςθλευτικό προςωπικό του ςχολείου πρζπει να ςυμμετζχει όπου είναι απαραίτθτο, όπωσ και ο οικογενειακόσ γιατρόσ. Θα πρζπει να ειπωκεί ότι όςο και αν φαίνονται «φοβερά» τα ςωματικά προβλιματα των παιδιϊν με ςφνδρομο Down, δεν παρουςιάηονται όλα μαηί και πολλζσ φορζσ δεν υπάρχουν καν. Πολλά παιδιά κα ζχουν μάκει να αντιμετωπίηουν τα προβλιματά τουσ με τον δικό τουσ τρόπο. Μάκετε από το ίδιο το παιδί, μιασ και ςυνεργαηόμενοι με αυτό κα το βοθκιςετε για το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα. Τα οφζλθ κα γίνουν φανερά, όταν το ςχολείο και οι γονείσ ενθμερϊνουν ο ζνασ τον άλλο για τθ γενικι κατάςταςθ τθσ υγείασ του παιδιοφ.

7 Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ και ςυμπεριφορά Το φάςμα ικανοτιτων ςτα παιδιά με ςφνδρομο Down, αν και χαμθλότερο και γενικά με αργότερουσ ρυκμοφσ, είναι τόςο ευρφ όπωσ και ςε κάκε άλλθ ομάδα παιδιϊν. Πρζπει να επαναλάβουμε ότι θ παρουςία ι απουςία εμφανϊν χαρακτθριςτικϊν, που ςχετίηονται με το ςφνδρομο Down, δεν δίνει καμία ζνδειξθ για τθν ατομικι ικανότθτα ι το δυναμικό του παιδιοφ. Θα πρζπει να τονιςτεί πωσ ζςτω και αν το παραπανίςιο χρωμόςωμα επθρεάηει πολλά μζρθ του ςϊματοσ και του εγκεφάλου, θ προςωπικότθτα του παιδιοφ πθγάηει από το περιβάλλον και τθν οικογζνειά του. Επίςθσ, πρζπει να τονιςτεί πωσ ζνα παιδί με ςφνδρομο Down μπορεί να παρουςιάςει μια ποικίλθ κλίμακα ικανοτιτων, όπωσ και κάκε άλλο παιδί. Μια από τισ πιο ςυχνζσ παρανοιςεισ για τα παιδιά με ςφνδρομο Down είναι ότι αυτά τα παιδιά είναι πάντα εκδθλωτικά και αγαπθτά (affectionate lovable). Μερικά είναι, αλλά κάποια ςίγουρα δεν είναι! Όλα τα παιδιά ζχουν ενοχλθτικζσ και εκνευριςτικζσ ςυνικειεσ, ςυμπεριφζρονται άςχθμα, δεν είναι υπάκουα ι αποςπάται θ προςοχι τουσ εφκολα. Τα παιδιά με ςφνδρομο Down δεν είναι διαφορετικά. Είναι ςθμαντικό να επιτευχκεί ιςορροπία Μερικά παιδιά με ςφνδρομο Down μπορεί να τα «αναλάβουν» κάποια παιδιά τθσ τάξθσ και να τα «προςτατεφςουν». Οι ςυμμακθτζσ/τριεσ πρζπει να ενκαρρφνονται να αλλθλεπιδροφν φυςιολογικά με το παιδί με ςφνδρομο Down τόςο μζςα όςο και ζξω από τθν τάξθ. Άλλα παιδιά λιγότερο ιρεμα χρειάηονται μερικζσ φορζσ ςτακερι και πεικαρχικι αντιμετϊπιςθ για να μάκουν τα όρια. Αν γίνονται ςυνεχείσ εξαιρζςεισ για ζνα παιδί που ςυμπεριφζρεται άςχθμα επειδι ζχει ςφνδρομο Down, τότε κα δθμιουργθκοφν ακόμα μεγαλφτερα προβλιματα. Όλα τα ςτάδια ανάπτυξθσ διαρκοφν περιςςότερο και κατά τον ίδιο τρόπο και οι ενοχλθτικζσ ςυμπεριφορζσ χρειάηονται μεγαλφτερο διάςτθμα για να εξαλειφκοφν. Είναι ςθμαντικό να λαμβάνουμε υπόψθ ότι κάποια ξαφνικι αναςτάτωςθ του παιδιοφ μπορεί να οφείλεται ίςωσ ςτθν απογοιτευςθ του παιδιοφ για κάποια δυςκολία που ςυναντά ι

8 ίςωσ ςτο ότι δεν νιϊκει καλά. Εάν κάποιο παιδί πειςμϊνει ι αποτραβιζται και μια προςεκτικι εξιγθςθ δεν το επαναφζρει, αξίηει να δοκιμάςουμε να το κάνουμε να γελάςει. Πρζπει να τονιςτεί ότι είναι ςθμαντικό να επαινοφμε τθν καλι ςυμπεριφορά παρά να δίνουμε ςθμαςία ςτθν άςχθμθ. Κάποιεσ απλζσ αμοιβζσ μποροφν να είναι αποτελεςματικζσ, όπωσ χρυςά αςτεράκια ι ηωγραφιζσ ςε ζναν πίνακα. Επίςθσ, κα ιταν ωφζλιμο να υπάρχει ςυνεργαςία με το ςπίτι ϊςτε θ επικυμθτι ςυμπεριφορά και οι μζκοδοι πεικαρχίασ να είναι ενιαίεσ. Γνωρίηουμε ότι πολλά παιδιά όλων των ικανοτιτων είναι διαφορετικά όταν είναι ςτο ςχολείο. Ωςτόςο, θ αιτιολογία μπορεί να είναι διαφορετικι και επομζνωσ θ ςυμπεριφορά του ενιλικα πρζπει να είναι επίςθσ διαφορετικι. Πολλά παιδιά επθρεάηονται από τισ αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα που ζχουν μάκει να ακολουκοφν, ιδιαίτερα αν οι αλλαγζσ αυτζσ είναι ξαφνικζσ ι δεν επεξθγοφνται. Συχνά αυτό μπορεί να επθρεάςει ςθμαντικά τα παιδιά με ςφνδρομο Down. Θα πρεπε να δίνεται προςοχι ϊςτε να εξθγοφνται από πριν τυχόν αλλαγζσ ςτισ δραςτθριότθτεσ, τισ ρουτίνεσ, το προςωπικό κλπ. Μερικζσ φορζσ τα παιδιά με ςφνδρομο Down επαναλαμβάνουν αυτό που τουσ λζγεται, προςπακϊντασ να ευχαριςτιςουν και όχι επειδι αυτό που λζνε είναι αλικεια. Μερικά παιδιά ζχουν τθν τάςθ να λζνε «ναι» όταν εννοοφν «όχι» ι το αντίςτροφο, αλλά εάν ο ενιλικασ περιμζνει ι ρωτιςει ξανά με διαφορετικό τρόπο θ ςωςτι απάντθςθ κα ακολουκιςει. Επίςθσ, τα παιδιά κα χαιρετιςουν τουσ άλλουσ με μθ-κατάλλθλο τρόπο. Τα φιλιά και άλλοι διαχυτικοί χαιρετιςμοί δεν είναι πάντα κατάλλθλοι. Αυτό ιςχφει και για τισ δφο πλευρζσ! Είναι ςθμαντικό όταν επιςκζπτονται ενιλικοι τθν τάξθ ςασ να φζρονται ςτα παιδιά με ςφνδρομο Down, όπωσ κα φζρονταν και ςτα άλλα παιδιά τθσ τάξθσ ςασ. Η δικι ςασ ςυμπεριφορά προσ το παιδί ωσ άτομο είναι το «κλειδί» που κα το βοθκιςει να ευχαριςτθκεί τον καιρό που κα περάςει ςτθν τάξθ ςασ μαηί με τα άλλα παιδιά.

9 Πρόοδοσ ςτο ςχολείο Βοθκϊντασ να περάςει το μινυμα ςτο παιδί Όπωσ γίνεται αντιλθπτό, τα κενά ςτθ ςχολικι μάκθςθ κα εμφανιςτοφν ςτα τελευταία ςτάδια τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ (infant education). Είναι ςθμαντικό να δϊςουμε ςτο παιδί κάκε ευκαιρία να προοδεφςει. Τα παιδιά με ςφνδρομο Down δεν ξεκινοφν από μόνα τουσ μια μακθςιακι κατάςταςθ. Ο/θ δάςκαλοσ/α πρζπει να βρίςκει τι χρειάηεται το παιδί να μάκει μετά, ειδικά αν φαίνεται πωσ δεν ςθμειϊνεται πρόοδοσ. Για τα παιδιά που μακαίνουν με αργότερουσ ρυκμοφσ κάκε κζμα κα πρζπει να κατακερματίηεται και να διδάςκεται με τα μικρότερα δυνατά βιματα. Θα πρζπει να ελζγχεται θ κατανόθςθ του παιδιοφ για κάκε καινοφρια δεξιότθτα που μακαίνει. Θα βοθκοφςε ίςωσ να δϊςουμε απλζσ προφορικζσ οδθγίεσ, τισ οποίεσ το παιδί κα μάκει ςταδιακά να τισ επαναλαμβάνει για να ςυνοδεφει τισ πράξεισ τουσ, π.χ. «κρατϊ επάνω και το ςπρϊχνω μζςα» για να κουμπϊνει τα κουμπιά. Μθ κεωριςετε ότι το παιδί κατανοεί βαςικοφσ όρουσ, όπωσ το «πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ», «πρϊτοσ», «τελευταίοσ», «περιςςότερα», «λιγότερα» κ.ά. Η μθ-πλιρωσ ανεπτυγμζνθ ικανότθτα κατανόθςθσ του παιδιοφ μπορεί να οδθγιςει ςε μια «κατά γράμμα» ερμθνεία των οδθγιϊν. Το παιδί μπορεί να αντιμετωπίηει δυςκολίεσ ςτο να κάνει ταυτόχρονα δφο πράγματα, π.χ. να ςυνομιλεί και να τρϊει, να περπατάει και να βάηει γάντια. Οι απλζσ μεμονωμζνεσ οδθγίεσ ιδιαίτερα ςτο αρχικό ςτάδιο, που επιτρζπουν ςτο παιδί να ολοκλθρϊνει μια πράξθ πριν προχωριςει ςτθν επόμενθ, κα βοθκιςουν ςτο να δϊςουν ςτα παιδιά αυτοπεποίκθςθ και ικανοποίθςθ, όταν ολοκλθρϊνουν κάποια δουλειά. Δθλαδι είναι πιο αποτελεςματικό να δίνουμε οδθγίεσ κάπωσ ζτςι: - Μάηεψε τα βιβλία ςου (μαηεφει τα βιβλία) - Σικωςε το μολφβι ςου (ςθκϊνει το μολφβι)

10 - Φερ τα ςε μζνα (τα πθγαίνει ςτον/θ δάςκαλο/α). - Τϊρα δείξε μου τθ ηωγραφιά ςου. Παρά με τον ακόλουκο τρόπο: «Ζλα και δείξε μου τθ ηωγραφιά ςου μαηί με το μολφβι και το βιβλίο ςου». Λεπτι κινθτικότθτα και δεξιότθτα Εκτόσ από προβλιματα ςυντονιςμοφ μερικά παιδιά, επειδι τα δάχτυλά τουσ είναι πιο κοντά και ίςωσ πιο αδφνατα, μπορεί να χρειαςτοφν ενκάρρυνςθ με τισ δεξιότθτεσ τθσ λεπτισ κινθτικότθτασ, ιδιαίτερα όταν μακαίνουν να ςχθματίηουν τα γράμματα και να γράφουν για πρϊτθ φορά. Συχνά τα παιδιά με ςφνδρομο Down πιάνουν με ζνα διαφορετικό τρόπο το μολφβι (το αγκαλιάηουν με όλθ τθν παλάμθ του χεριοφ και όχι με τισ αρκρϊςεισ των δαχτφλων) και αυτό μπορεί να δθμιουργεί επιπρόςκετα προβλιματα. Η εξάςκθςθ ςτθ δραματοποίθςθ και ςτα παιχνίδια μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να αυξθκεί ο ςυντονιςμόσ ματιοφ-χεριοφ. Το να μαηεφει το παιδί μικρά αντικείμενα ι κομμάτια χαρτιοφ κα δυναμϊςει τα δάχτυλα και τα χζρια. Η γραφι κα πρζπει να διδαχκεί προςεκτικά και από τθν αρχι τα γράμματα κα πρζπει να ςχθματίηονται ςωςτά. Γράμματα ςχθματιςμζνα από άμμο (ανάγλυφα) που χρθςιμοποιοφνται για ψθλάφθςθ με τον δείκτθ, μποροφν να βοθκιςουν. Ο ζλεγχοσ του μολυβιοφ μπορεί να είναι αδφνατοσ, επειδι τα δάχτυλα είναι κοντά και οι αντίχειρεσ είναι τοποκετθμζνοι χαμθλά. Γι αυτόν το λόγο τα παιδιά χρειάηονται ενκάρρυνςθ ς αυτζσ τισ δεξιότθτεσ ιδιαίτερα όταν μακαίνουν να ςχθματίηουν τα γράμματα και να γράφουν. Τα παιδιά κα ελζγχουν καλφτερα το ψαλίδι, εάν το κρατάει τοποκετϊντασ το δείκτθ ςτον άξονα του ψαλιδιοφ και το τρίτο και τζταρτο δάχτυλο ςτισ τρφπεσ. Είναι ςθμαντικό να διαςφαλίηετε ότι ο εξοπλιςμόσ είναι διακζςιμοσ και δουλεφει καλά. Συχνά το λιγότερο ικανό παιδί είναι αυτό που ζχει τον ελαττωματικό εξοπλιςμό. Συγκζντρωςθ Χρειάηεται προςοχι ςτθ χρθςιμοποίθςθ φωτογραφιϊν, οι οποίεσ δεν κα πρζπει να είναι παραγεμιςμζνεσ από παραπλανθτικό υλικό ειδικά όταν διδάςκεται θ

11 αρίκμθςθ. Πολλά παιδιά με ςφνδρομο Down δεν ζχουν αυτοπεποίκθςθ να προχωριςουν από κάτι το οποίο δεν γνωρίηουν ςε κάτι καινοφριο. Είναι ουςιϊδεσ να επεκτείνουμε τθν κατανόθςθ του παιδιοφ. Αλλά αυτοφ του είδουσ θ αντίδραςθ μάσ δίνει τθν ζνδειξθ για το πότε ειςάγουμε μια ζννοια, για τθν οποία το παιδί δεν είναι ζτοιμο. Κακϊσ θ διάρκεια ςυγκζντρωςθσ μπορεί να είναι μικρι, μία αλλαγι ςτθ δραςτθριότθτα μπορεί να φζρει καλφτερθ ανταπόκριςθ. Εάν το παιδί δεν φαίνεται να ζχει όρεξθ για εξάςκθςθ, ο/θ δάςκαλοσ/α κα πρζπει να δθμιουργιςει καινοφριουσ και ενδιαφζροντεσ τρόπουσ για να κάνουν το παιδί να επαναλάβει μια άςκθςθ. Τα άλλα παιδιά ςτθν τάξθ μποροφν να προςφζρουν μεγάλθ βοικεια ςτθ δουλειά που κάνουν κατά ομάδεσ, κακϊσ κα εξαςκοφν τισ δικζσ τουσ δεξιότθτεσ. Πρζπει, όμωσ, να δοκεί προςοχι να μθν υπερ-προςτατεφονται από τα άλλα παιδιά. Ψυχαγωγία και διαλείμματα Πολλά ζχουν ειπωκεί για τθ ςθμαςία του ελεφκερου παιχνιδιοφ, για τα διαλείμματα, για τισ διακοπζσ για μεςθμεριανό, που δίνουν τθν ευκαιρία ςτα παιδιά να ξεφφγουν από τθ δομι και τθν πεικαρχία τθσ τάξθσ. Αυτά τα διαλείμματα δεν είναι πάντα δθμιουργικά για τα παιδιά με ςφνδρομο Down, που ςυχνά απομονϊνονται από τουσ περιςςότερο ικανοφσ ςυνομθλίκουσ τουσ. Σε μια κατάςταςθ που δεν είναι δομθμζνθ το παιδί μπορεί να πλθγωκεί ςυναιςκθματικά και να αρχίςει να ςυμπεριφζρεται με ακατάλλθλουσ τρόπουσ. Πρζπει να γίνουν κάποιεσ λεπτζσ προςπάκειεσ που να διαςφαλίηουν ότι το παιδί με ςφνδρομο Down ςυμμετζχει ι μπορεί να ςυμμετζχει με τα άλλα παιδιά ς αυτά τα διαςτιματα. Συνεργαςία εκπαιδευτικϊν-γονιϊν Η επικοινωνία ανάμεςα ςτο ςπίτι και ςτο ςχολείο είναι ηωτικισ ςθμαςίασ και εκτιμάται τόςο από τουσ γονείσ όςο και από τουσ δαςκάλουσ. Αυτό ςυμβαίνει και όταν το παιδί με ςφνδρομο Down πθγαίνει ςχολείο για πρϊτθ φορά. Οι γονείσ μπορεί να κζλουν να ςυνεχίηουν ςτο ςπίτι αυτό που ςυμβαίνει ςτο ςχολείο ενιςχφοντασ και εξαςκϊντασ τισ καινοφριεσ δεξιότθτεσ που μακαίνει το παιδί τουσ. Ζνασ τρόποσ για να επιτευχκεί αυτό είναι να δθμιουργθκεί ζνα βιβλίο ςχολείουςπιτιοφ για όλα τα παιδιά, ςτο οποίο οι ενιλικεσ (δάςκαλοι-γονείσ) να γράφουν ςθμειϊςεισ ο ζνασ ςτον άλλο. Το βιβλίο ςχολείου-ςπιτιοφ κα πρζπει να

12 χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με τθν προςωπικι επαφι γονιοφ-δαςκάλου, όποτε αυτό είναι δυνατό, γιατί το βιβλίο από μόνο του δεν είναι αρκετό. Τα παιδιά με ςφνδρομο Down ςιμερα Τα παιδιά με ςφνδρομο Down ςτθ δεκαετία που διανφουμε είναι πολφ διαφορετικά από ότι χρόνια πριν. Είναι μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ και τθν κοινωνίασ που ηουν. Θα ενταχκοφν ςε μια ομάδα, αν τα ενκαρρφνουμε. Θα αναηθτιςουν τθ γνϊςθ αν τουσ δοκεί θ ευκαιρία και κα εξελιχκοφν ςε ενεργά μζλθ τθσ κοινωνίασ. Οφείλουμε να βοθκιςουμε κάκε παιδί να αναπτφξει το πλιρεσ δυναμικό του. Συνεργαςία με τον Σφλλογο Ο Σφλλογοσ Συνδρόμου Down Ελλάδοσ υποςτθρίηει κερμά τθ ςυνεργαςία γονιοφ και δαςκάλου, αλλά και του ςχολείου με τον Σφλλογο. Ο Σφλλογοσ ελπίηει πωσ αυτό το φυλλάδιο κα φανεί χριςιμο ςτουσ δαςκάλουσ, εκελοντζσ και ςε όςουσ επαγγελματίεσ αςχολοφνται με το αντικείμενο αυτό. Παράρτθμα Α Υπάρχουν τρεισ τφποι ςυνδρόμου Down και είναι οι ακόλουκοι: Τριςωμία 21: Η πλειονότθτα των ατόμων με ςφνδρομο Down (περίπου 90-95%) ζχουν αυτόν τον τφπο του ςυνδρόμου. Αυτό οφείλεται ςτο παραπανίςιο χρωμόςωμα που εμφανίηεται ςτο 21 ο ηευγάρι. Στθν ομάδα αυτι εμφανίηεται μια μεγάλθ κλίμακα ικανοτιτων: από παιδιά με επιπλζον ςωματικά προβλιματα, π.χ. καρδιολογικά, πνευμονολογικά, δυςκολίεσ ςτθν ομιλία και τθν ακοι, μζχρι εκείνα τα άτομα που φτάνουν να ηουν θμιανεξάρτθτα και μποροφν να εργαςτοφν. Μωςαϊκό Αυτι είναι μια ςπάνια μορφι που εμφανίηεται ςτο 2-5% του πλθκυςμοφ των ατόμων με ςφνδρομο Down. Στθ μορφι αυτι το χρωμόςωμα 21 ςπάηει και αναμειγνφεται με «κανονικά» κφτταρα δθμιουργϊντασ ζνα μωςαϊκό. Αυτό ςυχνά

13 οδθγεί ςε μια λιγότερθ ςοβαρι κατάςταςθ με τα φυςικά χαρακτθριςτικά και τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ να είναι αναλογικά ςε μικρότερο βακμό. Μετατόπιςθ: Είναι μια ακόμα πιο ςπάνια μορφι του ςυνδρόμου Down, που εμφανίηεται ςτο 2% των βρεφϊν με ςφνδρομο Down. Αυτι θ μορφι είναι κλθρονομικι. Το 5% αυτοφ του αρικμοφ ςυμβαίνει τυχαία. Παράρτθμα Β Η αςτάκεια του Ατλαντο-Άξονα Ο νωτιαίοσ μυελόσ που περνά μζςα από τθ ςπονδυλικι ςτιλθ κα μποροφςε να πιεςτεί ι να κοπεί, αν υπάρχει αςτάκεια του ατλαντο-άξονα, θ οποία είναι θ χαλάρωςθ των ςυνδετικϊν ιςτϊν ςτθν κορυφι τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ, όπου ιςορροπεί το κεφάλι. Εάν υποπτευόμαςτε τθν φπαρξθ μιασ τζτοιασ κατάςταςθσ δεν κα ςυςτιναμε οριςμζνα είδθ γφμναςθσ, όπωσ το τραμπολίνο, τισ ελεφκερεσ καταδφςεισ, τθν κολφμβθςθ ςε ςτυλ πεταλοφδασ, το άλμα εισ φψοσ, κάποιεσ αςκιςεισ ενόργανθσ εδάφουσ και ιδιαίτερα κυβιςτιςεισ (τοφμπεσ). Όποιεσ δραςτθριότθτεσ κα μποροφςαν να προκαλζςουν τζντωμα, απότομο τίναγμα ι πίεςθ του λαιμοφ προσ τα κάτω, κα πρζπει να επιβλζπονται. Θα πρζπει να ηθτοφμε αμζςωσ ιατρικι ςυμβουλι, αν εμφανιςτεί πόνοσ ςτο λαιμό, αδυναμία, αλλαγι ςτο βάδιςμα ι αδεξιότθτα. Οι ακτινογραφίεσ δεν μποροφν πάντα να εντοπίςουν αυτοφ του είδουσ τθν αςτάκεια, αλλά τα παιδιά δεν κα πρζπει να αποκλείονται από κανονικζσ δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια, κακϊσ αυτό κα βοθκιςει ςτθ βελτίωςθ του μυϊκοφ τόνου.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ II ΑΡΟ ΤΟΝ Α. Δ. ΛΑΚΣΜΛ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ππωσ ςάσ υποςχεκικαμε ςτισ τελευταίεσ ςελίδεσ τθσ Αλχημείασ Ι, ςάσ παρουςιάηουμε αυτό το μικρό βιβλίο με μεγάλθ ευχαρίςτθςθ: θ Αλχημεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΘΜΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΘΜΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΘΜΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ` ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΘΦΙΑΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ» Κατεφκυνςθ: Θλεκτρονικι Μάκθςθ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ Σεχνολογικά Τποςτθριηόμενθ Σεχνικι

Διαβάστε περισσότερα

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηϊτου Μαρία Παπαμιτςιου Ηαχαροφλα Χαντηάρα Ελζνθ Περιεχόμενα Ρίνακασ Εικόνων... 3 Ρεριγραφι του προβλιματοσ και του πλαιςίου μζςα ςτο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ:ϋϋΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΔΙΑΦΘΜΙΘϋϋ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: MΟΤΣΑΚΘ ΒΑΙΛΘ ΑΜΑΡΙΣΘ ΝΙΚΟ ΧΑΝΙΑ 2010 2 Copyright Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα