Πληροφορίες για δασκάλους, κοινωνικοφς λειτουργοφς και ομάδες νζων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορίες για δασκάλους, κοινωνικοφς λειτουργοφς και ομάδες νζων"

Transcript

1 Πληροφορίες για δασκάλους, κοινωνικοφς λειτουργοφς και ομάδες νζων Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Ειςαγωγι Αυτό το φυλλάδιο ζχει ςυγγραφεί από τον Down s Syndrome Association και απευκφνεται ςε δαςκάλουσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και όςουσ αςχολοφνται με αμάδεσ παιδιϊν ςτισ οποίεσ πικανόν να ςυναντιςουν παιδιά με ςφνδρομο Down από θλικία 3-10 ετϊν. Ο Σφλλογοσ ζχει δεχτεί πολλζσ εκκλιςεισ από δαςκάλουσ, διευκυντζσ ςχολείων, εκπαιδευτικζσ αρχζσ κ.ά. για τθν παροχι αυτϊν των πλθροφοριϊν. Η πρόκεςι μασ δεν είναι να παρζχουμε εξειδικευμζνθ πλθροφόρθςθ για κάκε επαγγελματία, αλλά να ενθμερϊςουμε ςφμφωνα με τα τελευταία ςτοιχεία τισ τυχόν γνϊςεισ που ιδθ υπάρχουν. Ελπίηουμε πωσ αυτό κα βοθκιςει τουσ επαγγελματίεσ ςτθ δουλειά τουσ με τα παιδιά με ςφνδρομο Down κακϊσ και τισ οικογζνειζσ τουσ διαλφοντασ τυχόν μφκουσ για τθν ικανότθτα και το δυναμικό αυτϊν των παιδιϊν. Είναι αλικεια ότι οι περιςςότεροι από τουσ επαγγελματίεσ, εκτόσ και αν ειδικεφονται ςτθ νοθτικι υςτζρθςθ, κα ςυναντιςουν πολφ λίγα παιδιά με ςφνδρομο Down ςτθ διάρκεια τθσ δουλειάσ τουσ. Είναι θ πρόκεςθ του ςυλλόγου να διευκολφνει όςο γίνεται περιςςότερο τουσ επαγγελματίεσ, ϊςτε θ ςυνεργαςία τουσ με τα παιδιά να είναι εποικοδομθτικι, πολφτιμθ τόςο για το παιδί όςο και τον ενιλικα. Αυτό το φυλλάδιο είναι ζνα βιμα για τθ κετικι αυτι ςχζςθ. Πλθροφορίεσ για το ςφνδρομο Down To ςφνδρομο Down αναγνωρίςτθκε το 1860 από το γιατρό Langdon Down ο οποίοσ πρόςεξε πωσ μια ομάδα ατόμων, άςχετων μεταξφ τουσ, που βρίςκονταν ςε ιδρφματα είχαν παρόμοια ςωματικά χαρακτθριςτικά. Ο γιατρόσ Down ζχοντασ προςζξει ότι το ςχιμα των ματιϊν ιταν τφπου «ανατολικοφ» επζκτεινε τθ κεωρία του λζγοντασ ότι οι άνκρωποι χωρίηονται ςε κατθγορίεσ ανάλογα με τθ νοθμοςφνθ και θ κατϊτερθ κατθγορία είναι αυτό που αποκαλοφςε «ιδιϊτεσ». Αυτό ενιςχφκθκε

2 ακόμθ περιςςότερο από τθν υπόκεςθ ότι όςο θ καταγωγι κάποιου δεν ιταν μακρφτερα από τθν Ευρϊπθ, θ νοθμοςφνθ μειωνόταν. Ζτςι ο όροσ «μογγολοειδισ ιδιϊτθσ» δεν ζχει νόθμα και είναι απαράδεκτοσ με τα ςθμερινά δεδομζνα, όμωσ το 1860 ιταν ζνασ πραγματικά επιςτθμονικόσ όροσ. Αυτόσ ο όροσ όμωσ ςιμαινε ότι πολλά χρόνια δεν δινόταν καμία βοικεια για τα άτομα με ςφνδρομο Down εκτόσ από «φροντίδα και προςοχι», γιατί τόςο οι επαγγελματίεσ όςο και οι οικογζνειζσ τουσ, πίςτευαν ότι τα παιδιά και τα άτομα με ςφνδρομο Down ιταν όλα τα ίδια και δεν μποροφςαν να μάκουν. Περίπου 100 χρόνια μετά ανακαλφφκθκε θ αιτιολογία των ςωματικϊν χαρακτθριςτικϊν και των μακθςιακϊν δυςκολιϊν από το γιατρό-νθπιαγωγό Jerome Lejeune ςτο Παρίςι. Η αιτία του ςυνδρόμου Down ιταν θ παρουςία ενόσ παραπανίςιου χρωμοςϊματοσ ςε κάκε κφτταρο του ςϊματοσ. Η γνϊςθ τθσ αιτιολογίασ δεν άλλαξε τθ ςτάςθ και τθν αντίλθψθ των ανκρϊπων για αυτά τα άτομα «μζςα ςε μία νφχτα». Ωςτόςο, άνοιξε το δρόμο ςε όςουσ πίςτευαν ότι κάτι δθμιουργικό μποροφςε να γίνει για να βοθκθκοφν τα παιδιά και τα άτομα με ςφνδρομο Down, ϊςτε να αναπτφξουν πλιρωσ το δυναμικό τουσ. Οριςμόσ του ςυνδρόμου Down To ςφνδρομο Down δεν είναι αςκζνεια! Οι άνκρωποι δεν υποφζρουν από αυτιν, οφτε είναι κφματα. Το ςφνδρομο Down είναι μια γενετικι κατάςταςθ που επθρεάηει μία περίπου ςτισ γεννιςεισ παιδιϊν. Όπωσ δθλϊνει και ο όροσ «ςφνδρομο» είναι ζνα ςφνολο κοινϊν χαρακτθριςτικϊν, που είναι εμφανι όχι μόνο ςωματικά αλλά και ωσ ζνα βακμό νοθτικισ υςτζρθςθσ ι μακθςιακισ δυςκολίασ. Το ςφνδρομο Down δθμιουργείται από ζνα παραπάνω χρωμόςωμα ςτο 21 ο ηευγάρι, εξ ου και θ ταξινόμθςθ ωσ Τριςωμία 21. Τα χρωμοςϊματα με απλά λόγια είναι τα «δομικά υλικά» που μασ δίνουν τα ατομικά χαρακτθριςτικά, όπωσ είναι το χρϊμα των ματιϊν, των μαλλιϊν κ.λπ. Παρόμοια τα άτομα με ςφνδρομο Down, επειδι ζχουν ζνα παραπάνω χρωμόςωμα, παρουςιάηουν κοινά ςωματικά χαρακτθριςτικά. Είναι ςθμαντικό να λαμβάνεται υπόψθ ότι όςο κι αν μοιάηουν οι άνκρωποι αυτοί μεταξφ τουσ με τθν πρϊτθ ματιά, ζχουν και κοινά χαρακτθριςτικά με τθν οικογζνειά

3 τουσ, κάτι που γίνεται εμφανζσ πολφ γριγορα. Είναι επίςθσ ςθμαντικό να κυμόμαςτε ότι οι κοινζσ τάςεισ (shared trait) δεν αποτελοφν ζνδειξθ των μελλοντικϊν δυνατοτιτων ι ικανοτιτων των παιδιϊν για να μάκουν. Κοινά χαρακτθριςτικά Τι ςθμαίνει αυτό για τα παιδιά με ςφνδρομο Down; Αυτζσ οι τάςεισ δεν δίνουν ενδείξεισ για το δυναμικό κάκε παιδιοφ, αλλά εάν λθφκεί υπόψθ, οδθγοφν ςε προβλιματα ςτθ διδαςκαλία. Ακοι Πολλά παιδιά είναι επιρρεπι ςε κρυϊματα και μολφνςεισ. Σ αυτό ςυμβάλλουν οι μικρότερεσ ρινικζσ κοιλότθτεσ με αφξθςθ τθσ καταρροισ (catarrh). Αυτό μπορεί να επθρεάςει τθν ακοι και εάν δεν προςεχκεί ι αντιμετωπιςτεί κα οδθγιςει ςε προβλιματα ακοισ. Μερικά παιδιά παρουςιάηουν επιπρόςκετα απϊλεια-ζκπτωςθ ακοισ ςυχνά ςαν αποτζλεςμα ωτίτιδασ. Η κεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει τθν ειςαγωγι μικροφ ςωλινα (insertion of grommets) ι τθ χρθςιμοποίθςθ ακουςτικϊν. Θα ςυμβουλεφαμε μετά από κάκε κρυολόγθμα να ελζγχεται αν τα παιδιά μποροφν να ακοφν. Τα παιδιά που φοροφν ακουςτικά, πρζπει να βοθκιοφνται για να τα χρθςιμοποιοφν. Επίςθσ, θ απόδοςθ των ακουςτικϊν κα πρζπει να ελζγχεται κατά διαςτιματα. Επομζνωσ, είναι ςθμαντικό να φροντίηουμε οι οδθγίεσ να δίνονται κακαρά, απλά και πρόςωπο με πρόςωπο. Οι κόρυβοι από το περιβάλλον, κακϊσ και οι περίπλοκεσ οδθγίεσ μποροφν να μπερδζψουν ζνα παιδί με απϊλεια ακοισ και ο εντοπιςμόσ του ιχου να είναι δφςκολοσ. Επικοινωνία Ομιλία και Λόγοσ (Γλϊςςα) Γενικά τα παιδιά με ςφνδρομο Down ζχουν μικρό ςτοματικό πλαίςιο (small frame). Οι ρινικζσ οδοί είναι μικρότερεσ και ο ουρανίςκοσ είναι μικρόσ και ψθλόσ, μειϊνοντασ ζτςι τθ ςτοματικι κοιλότθτα. Συχνά θ γλϊςςα είναι μεγαλφτερθ με

4 αποτζλεςμα το παιδί να μθν μπορζςει να τθν κρατιςει μζςα. Αυτό μπορεί να επθρεάςει τθν αναπνοι και τθν άρκρωςθ οδθγϊντασ ςε προβλιματα ςτθν ομιλία. Οι προςπάκειεσ να μάκουμε ςτο παιδί να κρατάει μζςα τθ γλϊςςα του, είναι ςυνικωσ επιτυχείσ. Ο εκφραςτικόσ λόγοσ ζχει πάρα πολφ μεγάλθ ςθμαςία για κάκε παιδί και το ίδιο ιςχφει και για τα παιδιά με ςφνδρομο Down. Τίποτα δεν είναι πιο απογοθτευτικό για κάκε παιδί από το να μθν μπορεί να εκφράςει τισ ιδζεσ και τισ απόψεισ του ςε άλλουσ ανκρϊπουσ. Χρειάηεται μεγάλθ υπομονι για να διαςφαλίςουμε ότι ζνα παιδί με δυςκολία ςτο λόγο ι ςτθν ομιλία δεν κα αποκαρρυνκεί να μιλιςει. Πάντοτε να ακοφτε προςεκτικά και να φροντίηετε να δίνονται ευκαιρίεσ ςτα παιδιά να ςυμμετζχουν ςτθ ςυηιτθςθ. Οι ιδζεσ υπάρχουν. Μπορεί, όμωσ, να πάρει λίγο καιρό και να χρειαςτοφν αρκετι αυτοπεποίκθςθ για να εκφραςτοφν με λόγια ι νοιματα. Ενκαρρφνετε τα υπόλοιπα παιδιά να είναι υπομονετικά και βοθκιςτε τα να κατανοιςουν πόςο δφςκολθ μπορεί να είναι θ ομιλία για ζνα παιδί με ςφνδρομο Down. Το διάβαςμα βοθκά τθν ομιλία και το λόγο. Η προφορά των λζξεων, όταν διαβάηονται, τείνει να είναι πιο ξεκάκαρθ από τθ φυςιολογικι ομιλία του παιδιοφ. Το διάβαςμα βοθκά τόςο τθν άρκρωςθ όςο και τθν ανάπτυξθ γλωςςικϊν μοτίβων, που δεν περιλαμβάνονται ςτο ρεπερτόριο του παιδιοφ. Μπορεί να μθν είναι αναγκαίο να ολοκλθρωκεί θ διδαςκαλία των προ-αναγνωςτικϊν δεξιοτιτων πριν αρχίςει θ ανάγνωςθ. Η εκμάκθςθ τθσ ανάγνωςθσ είναι πικανό να διευρφνει τον κακομιλοφμενο λόγο του παιδιοφ. Ζνα ςφςτθμα με ςφμβολα ι νοιματα, οπτικά ερεκίςματα και χριςθ υπολογιςτϊν μπορεί να είναι πολφ βοθκθτικά για ζνα παιδί με δυςκολία ςτθν ομιλία. Όραςθ Επειδι τα οπτικά ερεκίςματα αποτελοφν μεγάλθ βοικεια για τα παιδιά με ςφνδρομο Down, είναι απαραίτθτο να διαςφαλίηουμε ότι θ όραςθ των παιδιϊν δεν παρουςιάηει κάποιο πρόβλθμα. Επειδι θ «γζφυρα» τθσ μφτθσ είναι μικρι ι ανεπαρκισ τα παιδιά ζχουν δυςκολία να φοροφν τα γυαλιά τουσ. Οι οπτικοί,

5 βζβαια, εκςυγχρονίηονται και μποροφν να βοθκιςουν βάηοντασ ςτα γυαλιά διαφορετικό κομμάτι (γζφυρα) ςτθ μζςθ και μεγαλφτερα χεροφλια (earpieces). Οι φακοί επαφισ ζχουν επίςθσ προςαρμοςτεί για τα παιδιά με ςφνδρομο Down, αλλά χρειάηονται προςεκτικι επιτιρθςθ. Εάν τα παιδιά φοροφν γυαλιά μπορεί να χρειάηονται κακάριςμα ειδικά μετά το γεφμα. Σε ζνα παιδί με προβλιματα όραςθσ κα πρζπει να του επιτραπεί να κρατάει το βιβλίο, όπου το βολεφει για να το διαβάςει ίςωσ πιο κοντά ςτα μάτια του ι απομακρυςμζνο (tilted). Ζνα άλλο μικρό ςθμείο που κα πρζπει να προςεχτεί είναι ότι τα μάτια του παιδιοφ μπορεί να μθν μποροφν να προςαρμοςτοφν γριγορα από το ζντονο φωσ ςτθ ςκιά και το αντίκετο. Αυτό μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα να ςκοντάφτει το παιδί ςτισ ςκάλεσ, κάτι που ίςωσ δεν κα πρζπει να κεωρθκεί ωσ αδεξιότθτα από το παιδί. Κινθτικότθτα Γενικά θ κινθτικότθτα δεν είναι πρόβλθμα ςτα παιδιά με ςφνδρομο Down, εκτόσ αν ζχουν πολλαπλζσ αναπθρίεσ. Ωςτόςο, ο μυϊκόσ τουσ τόνοσ είναι πιο χαλαρόσ από των άλλων παιδιϊν και αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε δυςκολίεσ ςτο ςυντονιςμό και το βάδιςμα (gait). Μερικά παιδιά μπορεί να ζχουν δυςκολίεσ ςτο να πθδοφν, να τρζχουν, να κάνουν ποδιλατο. Αυτζσ οι δυςκολίεσ μπορεί να δθμιουργιςουν απογοθτεφςεισ ςτα ομαδικά παιχνίδια και ςτα ςπορ, αλλά δεν κα πρζπει να αποκαρρφνουμε τα παιδιά από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτά. Ίςωσ χρειάηεται να υπενκυμίηουμε να χρθςιμοποιοφν το κυρίαρχο χζρι τουσ για να κρατιςουν τθ ρακζτα, να ρίξουν τουσ κρίκουσ κ.λπ. Η κολφμβθςθ, ο χορόσ, οι αςκιςεισ και τα παιχνίδια όπωσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτο κανονικό πρόγραμμα του ςχολείου, κα βοθκιςουν τόςο ςτθν καλυτζρευςθ του μυϊκοφ τόνου όςο και τθσ φυςικισ κατάςταςθσ. Επομζνωσ, θ ςυμμετοχι των παιδιϊν ς αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει πάντα να ενκαρρφνεται. Το Department of Health Medical Advisors ςτθ Μ. Βρετανία ςθμειϊνει κάποια μικρότερα ςθμεία, ςτα οποία πρζπει να δοκεί προςοχι δίνοντασ κάποιεσ γενικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για οριςμζνεσ ζντονεσ ςωματικζσ αςκιςεισ, κακϊσ και για τθν αςτάκεια του άτλαντα (πρϊτου αυχενικοφ ςπονδφλου).

6 Δίαιτα και γενικι υγεία Τα περιςςότερα παιδιά με ςφνδρομο Down ζχουν εξαιρετικι όρεξθ, αλλά θ παχυςαρκία κα μποροφςε να προκαλζςει ςοβαρά προβλιματα, οπότε κα πρζπει να ενκαρρυνκεί μια καλι διατροφι. Μερικά παιδιά μπορεί να ζχουν προβλιματα ςτο μάςθμα τθσ τροφισ και μπορεί να χρειάηονται περιςςότερθ ϊρα για να τελειϊςουν το γεφμα τουσ. Όταν κάνει κρφο μπορεί να χρειαςτοφν να τουσ υπενκυμίηεται να βάηουν ι να βγάηουν το πανωφόρι τουσ. Επίςθσ, μπορεί να χρειαςτοφν κάποια προςταςία, μιασ και ζχουν ευαίςκθτο δζρμα. Ανοςοποιθτικό Σφςτθμα Το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα των ανκρϊπων με ςφνδρομο Down μπορεί να μθν είναι τόςο καλά ανεπτυγμζνο, όπωσ ςτα παιδιά χωρίσ αναπθρία. Τα παιδιά με ςφνδρομο Down μπορεί να είναι πιο επιρρεπι ςε αρρϊςτιεσ ειδικότερα ςτα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ τουσ. Προβλιματα καρδιάσ Μερικά παιδιά με ςφνδρομο Down παρουςιάηουν καρδιακά προβλιματα, που ποικίλουν ςτθ ςοβαρότθτά τουσ. Πολλά παιδιά χειρουργοφνται όταν είναι μωρά, άλλα όμωσ δεν μποροφν να βοθκθκοφν τόςο εφκολα. Είναι απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ του παιδιοφ, που ξζρουν τι να κάνουν για να τα βοθκιςουν. Το νοςθλευτικό προςωπικό του ςχολείου πρζπει να ςυμμετζχει όπου είναι απαραίτθτο, όπωσ και ο οικογενειακόσ γιατρόσ. Θα πρζπει να ειπωκεί ότι όςο και αν φαίνονται «φοβερά» τα ςωματικά προβλιματα των παιδιϊν με ςφνδρομο Down, δεν παρουςιάηονται όλα μαηί και πολλζσ φορζσ δεν υπάρχουν καν. Πολλά παιδιά κα ζχουν μάκει να αντιμετωπίηουν τα προβλιματά τουσ με τον δικό τουσ τρόπο. Μάκετε από το ίδιο το παιδί, μιασ και ςυνεργαηόμενοι με αυτό κα το βοθκιςετε για το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα. Τα οφζλθ κα γίνουν φανερά, όταν το ςχολείο και οι γονείσ ενθμερϊνουν ο ζνασ τον άλλο για τθ γενικι κατάςταςθ τθσ υγείασ του παιδιοφ.

7 Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ και ςυμπεριφορά Το φάςμα ικανοτιτων ςτα παιδιά με ςφνδρομο Down, αν και χαμθλότερο και γενικά με αργότερουσ ρυκμοφσ, είναι τόςο ευρφ όπωσ και ςε κάκε άλλθ ομάδα παιδιϊν. Πρζπει να επαναλάβουμε ότι θ παρουςία ι απουςία εμφανϊν χαρακτθριςτικϊν, που ςχετίηονται με το ςφνδρομο Down, δεν δίνει καμία ζνδειξθ για τθν ατομικι ικανότθτα ι το δυναμικό του παιδιοφ. Θα πρζπει να τονιςτεί πωσ ζςτω και αν το παραπανίςιο χρωμόςωμα επθρεάηει πολλά μζρθ του ςϊματοσ και του εγκεφάλου, θ προςωπικότθτα του παιδιοφ πθγάηει από το περιβάλλον και τθν οικογζνειά του. Επίςθσ, πρζπει να τονιςτεί πωσ ζνα παιδί με ςφνδρομο Down μπορεί να παρουςιάςει μια ποικίλθ κλίμακα ικανοτιτων, όπωσ και κάκε άλλο παιδί. Μια από τισ πιο ςυχνζσ παρανοιςεισ για τα παιδιά με ςφνδρομο Down είναι ότι αυτά τα παιδιά είναι πάντα εκδθλωτικά και αγαπθτά (affectionate lovable). Μερικά είναι, αλλά κάποια ςίγουρα δεν είναι! Όλα τα παιδιά ζχουν ενοχλθτικζσ και εκνευριςτικζσ ςυνικειεσ, ςυμπεριφζρονται άςχθμα, δεν είναι υπάκουα ι αποςπάται θ προςοχι τουσ εφκολα. Τα παιδιά με ςφνδρομο Down δεν είναι διαφορετικά. Είναι ςθμαντικό να επιτευχκεί ιςορροπία Μερικά παιδιά με ςφνδρομο Down μπορεί να τα «αναλάβουν» κάποια παιδιά τθσ τάξθσ και να τα «προςτατεφςουν». Οι ςυμμακθτζσ/τριεσ πρζπει να ενκαρρφνονται να αλλθλεπιδροφν φυςιολογικά με το παιδί με ςφνδρομο Down τόςο μζςα όςο και ζξω από τθν τάξθ. Άλλα παιδιά λιγότερο ιρεμα χρειάηονται μερικζσ φορζσ ςτακερι και πεικαρχικι αντιμετϊπιςθ για να μάκουν τα όρια. Αν γίνονται ςυνεχείσ εξαιρζςεισ για ζνα παιδί που ςυμπεριφζρεται άςχθμα επειδι ζχει ςφνδρομο Down, τότε κα δθμιουργθκοφν ακόμα μεγαλφτερα προβλιματα. Όλα τα ςτάδια ανάπτυξθσ διαρκοφν περιςςότερο και κατά τον ίδιο τρόπο και οι ενοχλθτικζσ ςυμπεριφορζσ χρειάηονται μεγαλφτερο διάςτθμα για να εξαλειφκοφν. Είναι ςθμαντικό να λαμβάνουμε υπόψθ ότι κάποια ξαφνικι αναςτάτωςθ του παιδιοφ μπορεί να οφείλεται ίςωσ ςτθν απογοιτευςθ του παιδιοφ για κάποια δυςκολία που ςυναντά ι

8 ίςωσ ςτο ότι δεν νιϊκει καλά. Εάν κάποιο παιδί πειςμϊνει ι αποτραβιζται και μια προςεκτικι εξιγθςθ δεν το επαναφζρει, αξίηει να δοκιμάςουμε να το κάνουμε να γελάςει. Πρζπει να τονιςτεί ότι είναι ςθμαντικό να επαινοφμε τθν καλι ςυμπεριφορά παρά να δίνουμε ςθμαςία ςτθν άςχθμθ. Κάποιεσ απλζσ αμοιβζσ μποροφν να είναι αποτελεςματικζσ, όπωσ χρυςά αςτεράκια ι ηωγραφιζσ ςε ζναν πίνακα. Επίςθσ, κα ιταν ωφζλιμο να υπάρχει ςυνεργαςία με το ςπίτι ϊςτε θ επικυμθτι ςυμπεριφορά και οι μζκοδοι πεικαρχίασ να είναι ενιαίεσ. Γνωρίηουμε ότι πολλά παιδιά όλων των ικανοτιτων είναι διαφορετικά όταν είναι ςτο ςχολείο. Ωςτόςο, θ αιτιολογία μπορεί να είναι διαφορετικι και επομζνωσ θ ςυμπεριφορά του ενιλικα πρζπει να είναι επίςθσ διαφορετικι. Πολλά παιδιά επθρεάηονται από τισ αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα που ζχουν μάκει να ακολουκοφν, ιδιαίτερα αν οι αλλαγζσ αυτζσ είναι ξαφνικζσ ι δεν επεξθγοφνται. Συχνά αυτό μπορεί να επθρεάςει ςθμαντικά τα παιδιά με ςφνδρομο Down. Θα πρεπε να δίνεται προςοχι ϊςτε να εξθγοφνται από πριν τυχόν αλλαγζσ ςτισ δραςτθριότθτεσ, τισ ρουτίνεσ, το προςωπικό κλπ. Μερικζσ φορζσ τα παιδιά με ςφνδρομο Down επαναλαμβάνουν αυτό που τουσ λζγεται, προςπακϊντασ να ευχαριςτιςουν και όχι επειδι αυτό που λζνε είναι αλικεια. Μερικά παιδιά ζχουν τθν τάςθ να λζνε «ναι» όταν εννοοφν «όχι» ι το αντίςτροφο, αλλά εάν ο ενιλικασ περιμζνει ι ρωτιςει ξανά με διαφορετικό τρόπο θ ςωςτι απάντθςθ κα ακολουκιςει. Επίςθσ, τα παιδιά κα χαιρετιςουν τουσ άλλουσ με μθ-κατάλλθλο τρόπο. Τα φιλιά και άλλοι διαχυτικοί χαιρετιςμοί δεν είναι πάντα κατάλλθλοι. Αυτό ιςχφει και για τισ δφο πλευρζσ! Είναι ςθμαντικό όταν επιςκζπτονται ενιλικοι τθν τάξθ ςασ να φζρονται ςτα παιδιά με ςφνδρομο Down, όπωσ κα φζρονταν και ςτα άλλα παιδιά τθσ τάξθσ ςασ. Η δικι ςασ ςυμπεριφορά προσ το παιδί ωσ άτομο είναι το «κλειδί» που κα το βοθκιςει να ευχαριςτθκεί τον καιρό που κα περάςει ςτθν τάξθ ςασ μαηί με τα άλλα παιδιά.

9 Πρόοδοσ ςτο ςχολείο Βοθκϊντασ να περάςει το μινυμα ςτο παιδί Όπωσ γίνεται αντιλθπτό, τα κενά ςτθ ςχολικι μάκθςθ κα εμφανιςτοφν ςτα τελευταία ςτάδια τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ (infant education). Είναι ςθμαντικό να δϊςουμε ςτο παιδί κάκε ευκαιρία να προοδεφςει. Τα παιδιά με ςφνδρομο Down δεν ξεκινοφν από μόνα τουσ μια μακθςιακι κατάςταςθ. Ο/θ δάςκαλοσ/α πρζπει να βρίςκει τι χρειάηεται το παιδί να μάκει μετά, ειδικά αν φαίνεται πωσ δεν ςθμειϊνεται πρόοδοσ. Για τα παιδιά που μακαίνουν με αργότερουσ ρυκμοφσ κάκε κζμα κα πρζπει να κατακερματίηεται και να διδάςκεται με τα μικρότερα δυνατά βιματα. Θα πρζπει να ελζγχεται θ κατανόθςθ του παιδιοφ για κάκε καινοφρια δεξιότθτα που μακαίνει. Θα βοθκοφςε ίςωσ να δϊςουμε απλζσ προφορικζσ οδθγίεσ, τισ οποίεσ το παιδί κα μάκει ςταδιακά να τισ επαναλαμβάνει για να ςυνοδεφει τισ πράξεισ τουσ, π.χ. «κρατϊ επάνω και το ςπρϊχνω μζςα» για να κουμπϊνει τα κουμπιά. Μθ κεωριςετε ότι το παιδί κατανοεί βαςικοφσ όρουσ, όπωσ το «πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ», «πρϊτοσ», «τελευταίοσ», «περιςςότερα», «λιγότερα» κ.ά. Η μθ-πλιρωσ ανεπτυγμζνθ ικανότθτα κατανόθςθσ του παιδιοφ μπορεί να οδθγιςει ςε μια «κατά γράμμα» ερμθνεία των οδθγιϊν. Το παιδί μπορεί να αντιμετωπίηει δυςκολίεσ ςτο να κάνει ταυτόχρονα δφο πράγματα, π.χ. να ςυνομιλεί και να τρϊει, να περπατάει και να βάηει γάντια. Οι απλζσ μεμονωμζνεσ οδθγίεσ ιδιαίτερα ςτο αρχικό ςτάδιο, που επιτρζπουν ςτο παιδί να ολοκλθρϊνει μια πράξθ πριν προχωριςει ςτθν επόμενθ, κα βοθκιςουν ςτο να δϊςουν ςτα παιδιά αυτοπεποίκθςθ και ικανοποίθςθ, όταν ολοκλθρϊνουν κάποια δουλειά. Δθλαδι είναι πιο αποτελεςματικό να δίνουμε οδθγίεσ κάπωσ ζτςι: - Μάηεψε τα βιβλία ςου (μαηεφει τα βιβλία) - Σικωςε το μολφβι ςου (ςθκϊνει το μολφβι)

10 - Φερ τα ςε μζνα (τα πθγαίνει ςτον/θ δάςκαλο/α). - Τϊρα δείξε μου τθ ηωγραφιά ςου. Παρά με τον ακόλουκο τρόπο: «Ζλα και δείξε μου τθ ηωγραφιά ςου μαηί με το μολφβι και το βιβλίο ςου». Λεπτι κινθτικότθτα και δεξιότθτα Εκτόσ από προβλιματα ςυντονιςμοφ μερικά παιδιά, επειδι τα δάχτυλά τουσ είναι πιο κοντά και ίςωσ πιο αδφνατα, μπορεί να χρειαςτοφν ενκάρρυνςθ με τισ δεξιότθτεσ τθσ λεπτισ κινθτικότθτασ, ιδιαίτερα όταν μακαίνουν να ςχθματίηουν τα γράμματα και να γράφουν για πρϊτθ φορά. Συχνά τα παιδιά με ςφνδρομο Down πιάνουν με ζνα διαφορετικό τρόπο το μολφβι (το αγκαλιάηουν με όλθ τθν παλάμθ του χεριοφ και όχι με τισ αρκρϊςεισ των δαχτφλων) και αυτό μπορεί να δθμιουργεί επιπρόςκετα προβλιματα. Η εξάςκθςθ ςτθ δραματοποίθςθ και ςτα παιχνίδια μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να αυξθκεί ο ςυντονιςμόσ ματιοφ-χεριοφ. Το να μαηεφει το παιδί μικρά αντικείμενα ι κομμάτια χαρτιοφ κα δυναμϊςει τα δάχτυλα και τα χζρια. Η γραφι κα πρζπει να διδαχκεί προςεκτικά και από τθν αρχι τα γράμματα κα πρζπει να ςχθματίηονται ςωςτά. Γράμματα ςχθματιςμζνα από άμμο (ανάγλυφα) που χρθςιμοποιοφνται για ψθλάφθςθ με τον δείκτθ, μποροφν να βοθκιςουν. Ο ζλεγχοσ του μολυβιοφ μπορεί να είναι αδφνατοσ, επειδι τα δάχτυλα είναι κοντά και οι αντίχειρεσ είναι τοποκετθμζνοι χαμθλά. Γι αυτόν το λόγο τα παιδιά χρειάηονται ενκάρρυνςθ ς αυτζσ τισ δεξιότθτεσ ιδιαίτερα όταν μακαίνουν να ςχθματίηουν τα γράμματα και να γράφουν. Τα παιδιά κα ελζγχουν καλφτερα το ψαλίδι, εάν το κρατάει τοποκετϊντασ το δείκτθ ςτον άξονα του ψαλιδιοφ και το τρίτο και τζταρτο δάχτυλο ςτισ τρφπεσ. Είναι ςθμαντικό να διαςφαλίηετε ότι ο εξοπλιςμόσ είναι διακζςιμοσ και δουλεφει καλά. Συχνά το λιγότερο ικανό παιδί είναι αυτό που ζχει τον ελαττωματικό εξοπλιςμό. Συγκζντρωςθ Χρειάηεται προςοχι ςτθ χρθςιμοποίθςθ φωτογραφιϊν, οι οποίεσ δεν κα πρζπει να είναι παραγεμιςμζνεσ από παραπλανθτικό υλικό ειδικά όταν διδάςκεται θ

11 αρίκμθςθ. Πολλά παιδιά με ςφνδρομο Down δεν ζχουν αυτοπεποίκθςθ να προχωριςουν από κάτι το οποίο δεν γνωρίηουν ςε κάτι καινοφριο. Είναι ουςιϊδεσ να επεκτείνουμε τθν κατανόθςθ του παιδιοφ. Αλλά αυτοφ του είδουσ θ αντίδραςθ μάσ δίνει τθν ζνδειξθ για το πότε ειςάγουμε μια ζννοια, για τθν οποία το παιδί δεν είναι ζτοιμο. Κακϊσ θ διάρκεια ςυγκζντρωςθσ μπορεί να είναι μικρι, μία αλλαγι ςτθ δραςτθριότθτα μπορεί να φζρει καλφτερθ ανταπόκριςθ. Εάν το παιδί δεν φαίνεται να ζχει όρεξθ για εξάςκθςθ, ο/θ δάςκαλοσ/α κα πρζπει να δθμιουργιςει καινοφριουσ και ενδιαφζροντεσ τρόπουσ για να κάνουν το παιδί να επαναλάβει μια άςκθςθ. Τα άλλα παιδιά ςτθν τάξθ μποροφν να προςφζρουν μεγάλθ βοικεια ςτθ δουλειά που κάνουν κατά ομάδεσ, κακϊσ κα εξαςκοφν τισ δικζσ τουσ δεξιότθτεσ. Πρζπει, όμωσ, να δοκεί προςοχι να μθν υπερ-προςτατεφονται από τα άλλα παιδιά. Ψυχαγωγία και διαλείμματα Πολλά ζχουν ειπωκεί για τθ ςθμαςία του ελεφκερου παιχνιδιοφ, για τα διαλείμματα, για τισ διακοπζσ για μεςθμεριανό, που δίνουν τθν ευκαιρία ςτα παιδιά να ξεφφγουν από τθ δομι και τθν πεικαρχία τθσ τάξθσ. Αυτά τα διαλείμματα δεν είναι πάντα δθμιουργικά για τα παιδιά με ςφνδρομο Down, που ςυχνά απομονϊνονται από τουσ περιςςότερο ικανοφσ ςυνομθλίκουσ τουσ. Σε μια κατάςταςθ που δεν είναι δομθμζνθ το παιδί μπορεί να πλθγωκεί ςυναιςκθματικά και να αρχίςει να ςυμπεριφζρεται με ακατάλλθλουσ τρόπουσ. Πρζπει να γίνουν κάποιεσ λεπτζσ προςπάκειεσ που να διαςφαλίηουν ότι το παιδί με ςφνδρομο Down ςυμμετζχει ι μπορεί να ςυμμετζχει με τα άλλα παιδιά ς αυτά τα διαςτιματα. Συνεργαςία εκπαιδευτικϊν-γονιϊν Η επικοινωνία ανάμεςα ςτο ςπίτι και ςτο ςχολείο είναι ηωτικισ ςθμαςίασ και εκτιμάται τόςο από τουσ γονείσ όςο και από τουσ δαςκάλουσ. Αυτό ςυμβαίνει και όταν το παιδί με ςφνδρομο Down πθγαίνει ςχολείο για πρϊτθ φορά. Οι γονείσ μπορεί να κζλουν να ςυνεχίηουν ςτο ςπίτι αυτό που ςυμβαίνει ςτο ςχολείο ενιςχφοντασ και εξαςκϊντασ τισ καινοφριεσ δεξιότθτεσ που μακαίνει το παιδί τουσ. Ζνασ τρόποσ για να επιτευχκεί αυτό είναι να δθμιουργθκεί ζνα βιβλίο ςχολείουςπιτιοφ για όλα τα παιδιά, ςτο οποίο οι ενιλικεσ (δάςκαλοι-γονείσ) να γράφουν ςθμειϊςεισ ο ζνασ ςτον άλλο. Το βιβλίο ςχολείου-ςπιτιοφ κα πρζπει να

12 χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με τθν προςωπικι επαφι γονιοφ-δαςκάλου, όποτε αυτό είναι δυνατό, γιατί το βιβλίο από μόνο του δεν είναι αρκετό. Τα παιδιά με ςφνδρομο Down ςιμερα Τα παιδιά με ςφνδρομο Down ςτθ δεκαετία που διανφουμε είναι πολφ διαφορετικά από ότι χρόνια πριν. Είναι μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ και τθν κοινωνίασ που ηουν. Θα ενταχκοφν ςε μια ομάδα, αν τα ενκαρρφνουμε. Θα αναηθτιςουν τθ γνϊςθ αν τουσ δοκεί θ ευκαιρία και κα εξελιχκοφν ςε ενεργά μζλθ τθσ κοινωνίασ. Οφείλουμε να βοθκιςουμε κάκε παιδί να αναπτφξει το πλιρεσ δυναμικό του. Συνεργαςία με τον Σφλλογο Ο Σφλλογοσ Συνδρόμου Down Ελλάδοσ υποςτθρίηει κερμά τθ ςυνεργαςία γονιοφ και δαςκάλου, αλλά και του ςχολείου με τον Σφλλογο. Ο Σφλλογοσ ελπίηει πωσ αυτό το φυλλάδιο κα φανεί χριςιμο ςτουσ δαςκάλουσ, εκελοντζσ και ςε όςουσ επαγγελματίεσ αςχολοφνται με το αντικείμενο αυτό. Παράρτθμα Α Υπάρχουν τρεισ τφποι ςυνδρόμου Down και είναι οι ακόλουκοι: Τριςωμία 21: Η πλειονότθτα των ατόμων με ςφνδρομο Down (περίπου 90-95%) ζχουν αυτόν τον τφπο του ςυνδρόμου. Αυτό οφείλεται ςτο παραπανίςιο χρωμόςωμα που εμφανίηεται ςτο 21 ο ηευγάρι. Στθν ομάδα αυτι εμφανίηεται μια μεγάλθ κλίμακα ικανοτιτων: από παιδιά με επιπλζον ςωματικά προβλιματα, π.χ. καρδιολογικά, πνευμονολογικά, δυςκολίεσ ςτθν ομιλία και τθν ακοι, μζχρι εκείνα τα άτομα που φτάνουν να ηουν θμιανεξάρτθτα και μποροφν να εργαςτοφν. Μωςαϊκό Αυτι είναι μια ςπάνια μορφι που εμφανίηεται ςτο 2-5% του πλθκυςμοφ των ατόμων με ςφνδρομο Down. Στθ μορφι αυτι το χρωμόςωμα 21 ςπάηει και αναμειγνφεται με «κανονικά» κφτταρα δθμιουργϊντασ ζνα μωςαϊκό. Αυτό ςυχνά

13 οδθγεί ςε μια λιγότερθ ςοβαρι κατάςταςθ με τα φυςικά χαρακτθριςτικά και τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ να είναι αναλογικά ςε μικρότερο βακμό. Μετατόπιςθ: Είναι μια ακόμα πιο ςπάνια μορφι του ςυνδρόμου Down, που εμφανίηεται ςτο 2% των βρεφϊν με ςφνδρομο Down. Αυτι θ μορφι είναι κλθρονομικι. Το 5% αυτοφ του αρικμοφ ςυμβαίνει τυχαία. Παράρτθμα Β Η αςτάκεια του Ατλαντο-Άξονα Ο νωτιαίοσ μυελόσ που περνά μζςα από τθ ςπονδυλικι ςτιλθ κα μποροφςε να πιεςτεί ι να κοπεί, αν υπάρχει αςτάκεια του ατλαντο-άξονα, θ οποία είναι θ χαλάρωςθ των ςυνδετικϊν ιςτϊν ςτθν κορυφι τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ, όπου ιςορροπεί το κεφάλι. Εάν υποπτευόμαςτε τθν φπαρξθ μιασ τζτοιασ κατάςταςθσ δεν κα ςυςτιναμε οριςμζνα είδθ γφμναςθσ, όπωσ το τραμπολίνο, τισ ελεφκερεσ καταδφςεισ, τθν κολφμβθςθ ςε ςτυλ πεταλοφδασ, το άλμα εισ φψοσ, κάποιεσ αςκιςεισ ενόργανθσ εδάφουσ και ιδιαίτερα κυβιςτιςεισ (τοφμπεσ). Όποιεσ δραςτθριότθτεσ κα μποροφςαν να προκαλζςουν τζντωμα, απότομο τίναγμα ι πίεςθ του λαιμοφ προσ τα κάτω, κα πρζπει να επιβλζπονται. Θα πρζπει να ηθτοφμε αμζςωσ ιατρικι ςυμβουλι, αν εμφανιςτεί πόνοσ ςτο λαιμό, αδυναμία, αλλαγι ςτο βάδιςμα ι αδεξιότθτα. Οι ακτινογραφίεσ δεν μποροφν πάντα να εντοπίςουν αυτοφ του είδουσ τθν αςτάκεια, αλλά τα παιδιά δεν κα πρζπει να αποκλείονται από κανονικζσ δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια, κακϊσ αυτό κα βοθκιςει ςτθ βελτίωςθ του μυϊκοφ τόνου.

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Σμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξη και Αναπηρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Διδάςκων: Βαςίλθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Διδάςκοντασ με τθ βοικεια λογιςμικοφ παρουςίαςθσ papastasos@gmail.com Το λογιςμικό παρουςιάςεων Το Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στερεών τρουών

Εισαγωγή στερεών τρουών Εισαγωγή στερεών τρουών Η μετάβαςθ του βρζφουσ από το μθτρικό κθλαςμό ι τθν τεχνθτι διατροφι (ξζνο γάλα) ςτισ ςτερεζσ τροφζσ, αποτελεί ςθμαντικό ςτάδιο ανάπτυξισ του Οι πλθροφορίεσ του φυλλαδίου αυτοφ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Αςφάλεια ςτο Νερό ςε Τδροψυχαγωγικά Πάρκα»

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Αςφάλεια ςτο Νερό ςε Τδροψυχαγωγικά Πάρκα» ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Αςφάλεια ςτο Νερό ςε Τδροψυχαγωγικά Πάρκα» Γενικοί Κανόνεσ Τα παιδιά να ςυνοδεφονται πάντα από ενιλικο. Μθν εκτελείσ αςκιςεισ κρατιματοσ τθσ αναπνοισ κάτω από το νερό. Μθν τρζχεισ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά 2013 χολικό Βοικθμα Μζροσ Α Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ Γεράςιμοσ Σπίνοσ Πλγα Σουρίδθ Αντί για πρόλογο Οι αςκιςεισ που κα ακολουκιςουν, αναφζρονται ςτθν εκμάκθςθ των χρθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΑΓΑΠΗΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ Καλωςορίςατε ςτο ΔΕΛΣΙΟ του Atma Darshan Yoga Centre Κακϊσ πλθςιάηει το τζλοσ τθσ φετινισ περιόδου και λίγο πριν ο κακζνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας Ηλεκτρονικά ΙΙ Πέμπτη 3/3/2011 Διδάζκων: Γιώργος Χαηζηιωάννοσ Τηλέθωνο: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy Ώρες

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Σα φοιτθτικά χρόνια είναι ίςωσ τα καλφτερα χρόνια ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοιτθτικισ ηωισ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν ζνα ςοβαρό πολλζσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα