Πληροφορίες για δασκάλους, κοινωνικοφς λειτουργοφς και ομάδες νζων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορίες για δασκάλους, κοινωνικοφς λειτουργοφς και ομάδες νζων"

Transcript

1 Πληροφορίες για δασκάλους, κοινωνικοφς λειτουργοφς και ομάδες νζων Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Ειςαγωγι Αυτό το φυλλάδιο ζχει ςυγγραφεί από τον Down s Syndrome Association και απευκφνεται ςε δαςκάλουσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και όςουσ αςχολοφνται με αμάδεσ παιδιϊν ςτισ οποίεσ πικανόν να ςυναντιςουν παιδιά με ςφνδρομο Down από θλικία 3-10 ετϊν. Ο Σφλλογοσ ζχει δεχτεί πολλζσ εκκλιςεισ από δαςκάλουσ, διευκυντζσ ςχολείων, εκπαιδευτικζσ αρχζσ κ.ά. για τθν παροχι αυτϊν των πλθροφοριϊν. Η πρόκεςι μασ δεν είναι να παρζχουμε εξειδικευμζνθ πλθροφόρθςθ για κάκε επαγγελματία, αλλά να ενθμερϊςουμε ςφμφωνα με τα τελευταία ςτοιχεία τισ τυχόν γνϊςεισ που ιδθ υπάρχουν. Ελπίηουμε πωσ αυτό κα βοθκιςει τουσ επαγγελματίεσ ςτθ δουλειά τουσ με τα παιδιά με ςφνδρομο Down κακϊσ και τισ οικογζνειζσ τουσ διαλφοντασ τυχόν μφκουσ για τθν ικανότθτα και το δυναμικό αυτϊν των παιδιϊν. Είναι αλικεια ότι οι περιςςότεροι από τουσ επαγγελματίεσ, εκτόσ και αν ειδικεφονται ςτθ νοθτικι υςτζρθςθ, κα ςυναντιςουν πολφ λίγα παιδιά με ςφνδρομο Down ςτθ διάρκεια τθσ δουλειάσ τουσ. Είναι θ πρόκεςθ του ςυλλόγου να διευκολφνει όςο γίνεται περιςςότερο τουσ επαγγελματίεσ, ϊςτε θ ςυνεργαςία τουσ με τα παιδιά να είναι εποικοδομθτικι, πολφτιμθ τόςο για το παιδί όςο και τον ενιλικα. Αυτό το φυλλάδιο είναι ζνα βιμα για τθ κετικι αυτι ςχζςθ. Πλθροφορίεσ για το ςφνδρομο Down To ςφνδρομο Down αναγνωρίςτθκε το 1860 από το γιατρό Langdon Down ο οποίοσ πρόςεξε πωσ μια ομάδα ατόμων, άςχετων μεταξφ τουσ, που βρίςκονταν ςε ιδρφματα είχαν παρόμοια ςωματικά χαρακτθριςτικά. Ο γιατρόσ Down ζχοντασ προςζξει ότι το ςχιμα των ματιϊν ιταν τφπου «ανατολικοφ» επζκτεινε τθ κεωρία του λζγοντασ ότι οι άνκρωποι χωρίηονται ςε κατθγορίεσ ανάλογα με τθ νοθμοςφνθ και θ κατϊτερθ κατθγορία είναι αυτό που αποκαλοφςε «ιδιϊτεσ». Αυτό ενιςχφκθκε

2 ακόμθ περιςςότερο από τθν υπόκεςθ ότι όςο θ καταγωγι κάποιου δεν ιταν μακρφτερα από τθν Ευρϊπθ, θ νοθμοςφνθ μειωνόταν. Ζτςι ο όροσ «μογγολοειδισ ιδιϊτθσ» δεν ζχει νόθμα και είναι απαράδεκτοσ με τα ςθμερινά δεδομζνα, όμωσ το 1860 ιταν ζνασ πραγματικά επιςτθμονικόσ όροσ. Αυτόσ ο όροσ όμωσ ςιμαινε ότι πολλά χρόνια δεν δινόταν καμία βοικεια για τα άτομα με ςφνδρομο Down εκτόσ από «φροντίδα και προςοχι», γιατί τόςο οι επαγγελματίεσ όςο και οι οικογζνειζσ τουσ, πίςτευαν ότι τα παιδιά και τα άτομα με ςφνδρομο Down ιταν όλα τα ίδια και δεν μποροφςαν να μάκουν. Περίπου 100 χρόνια μετά ανακαλφφκθκε θ αιτιολογία των ςωματικϊν χαρακτθριςτικϊν και των μακθςιακϊν δυςκολιϊν από το γιατρό-νθπιαγωγό Jerome Lejeune ςτο Παρίςι. Η αιτία του ςυνδρόμου Down ιταν θ παρουςία ενόσ παραπανίςιου χρωμοςϊματοσ ςε κάκε κφτταρο του ςϊματοσ. Η γνϊςθ τθσ αιτιολογίασ δεν άλλαξε τθ ςτάςθ και τθν αντίλθψθ των ανκρϊπων για αυτά τα άτομα «μζςα ςε μία νφχτα». Ωςτόςο, άνοιξε το δρόμο ςε όςουσ πίςτευαν ότι κάτι δθμιουργικό μποροφςε να γίνει για να βοθκθκοφν τα παιδιά και τα άτομα με ςφνδρομο Down, ϊςτε να αναπτφξουν πλιρωσ το δυναμικό τουσ. Οριςμόσ του ςυνδρόμου Down To ςφνδρομο Down δεν είναι αςκζνεια! Οι άνκρωποι δεν υποφζρουν από αυτιν, οφτε είναι κφματα. Το ςφνδρομο Down είναι μια γενετικι κατάςταςθ που επθρεάηει μία περίπου ςτισ γεννιςεισ παιδιϊν. Όπωσ δθλϊνει και ο όροσ «ςφνδρομο» είναι ζνα ςφνολο κοινϊν χαρακτθριςτικϊν, που είναι εμφανι όχι μόνο ςωματικά αλλά και ωσ ζνα βακμό νοθτικισ υςτζρθςθσ ι μακθςιακισ δυςκολίασ. Το ςφνδρομο Down δθμιουργείται από ζνα παραπάνω χρωμόςωμα ςτο 21 ο ηευγάρι, εξ ου και θ ταξινόμθςθ ωσ Τριςωμία 21. Τα χρωμοςϊματα με απλά λόγια είναι τα «δομικά υλικά» που μασ δίνουν τα ατομικά χαρακτθριςτικά, όπωσ είναι το χρϊμα των ματιϊν, των μαλλιϊν κ.λπ. Παρόμοια τα άτομα με ςφνδρομο Down, επειδι ζχουν ζνα παραπάνω χρωμόςωμα, παρουςιάηουν κοινά ςωματικά χαρακτθριςτικά. Είναι ςθμαντικό να λαμβάνεται υπόψθ ότι όςο κι αν μοιάηουν οι άνκρωποι αυτοί μεταξφ τουσ με τθν πρϊτθ ματιά, ζχουν και κοινά χαρακτθριςτικά με τθν οικογζνειά

3 τουσ, κάτι που γίνεται εμφανζσ πολφ γριγορα. Είναι επίςθσ ςθμαντικό να κυμόμαςτε ότι οι κοινζσ τάςεισ (shared trait) δεν αποτελοφν ζνδειξθ των μελλοντικϊν δυνατοτιτων ι ικανοτιτων των παιδιϊν για να μάκουν. Κοινά χαρακτθριςτικά Τι ςθμαίνει αυτό για τα παιδιά με ςφνδρομο Down; Αυτζσ οι τάςεισ δεν δίνουν ενδείξεισ για το δυναμικό κάκε παιδιοφ, αλλά εάν λθφκεί υπόψθ, οδθγοφν ςε προβλιματα ςτθ διδαςκαλία. Ακοι Πολλά παιδιά είναι επιρρεπι ςε κρυϊματα και μολφνςεισ. Σ αυτό ςυμβάλλουν οι μικρότερεσ ρινικζσ κοιλότθτεσ με αφξθςθ τθσ καταρροισ (catarrh). Αυτό μπορεί να επθρεάςει τθν ακοι και εάν δεν προςεχκεί ι αντιμετωπιςτεί κα οδθγιςει ςε προβλιματα ακοισ. Μερικά παιδιά παρουςιάηουν επιπρόςκετα απϊλεια-ζκπτωςθ ακοισ ςυχνά ςαν αποτζλεςμα ωτίτιδασ. Η κεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει τθν ειςαγωγι μικροφ ςωλινα (insertion of grommets) ι τθ χρθςιμοποίθςθ ακουςτικϊν. Θα ςυμβουλεφαμε μετά από κάκε κρυολόγθμα να ελζγχεται αν τα παιδιά μποροφν να ακοφν. Τα παιδιά που φοροφν ακουςτικά, πρζπει να βοθκιοφνται για να τα χρθςιμοποιοφν. Επίςθσ, θ απόδοςθ των ακουςτικϊν κα πρζπει να ελζγχεται κατά διαςτιματα. Επομζνωσ, είναι ςθμαντικό να φροντίηουμε οι οδθγίεσ να δίνονται κακαρά, απλά και πρόςωπο με πρόςωπο. Οι κόρυβοι από το περιβάλλον, κακϊσ και οι περίπλοκεσ οδθγίεσ μποροφν να μπερδζψουν ζνα παιδί με απϊλεια ακοισ και ο εντοπιςμόσ του ιχου να είναι δφςκολοσ. Επικοινωνία Ομιλία και Λόγοσ (Γλϊςςα) Γενικά τα παιδιά με ςφνδρομο Down ζχουν μικρό ςτοματικό πλαίςιο (small frame). Οι ρινικζσ οδοί είναι μικρότερεσ και ο ουρανίςκοσ είναι μικρόσ και ψθλόσ, μειϊνοντασ ζτςι τθ ςτοματικι κοιλότθτα. Συχνά θ γλϊςςα είναι μεγαλφτερθ με

4 αποτζλεςμα το παιδί να μθν μπορζςει να τθν κρατιςει μζςα. Αυτό μπορεί να επθρεάςει τθν αναπνοι και τθν άρκρωςθ οδθγϊντασ ςε προβλιματα ςτθν ομιλία. Οι προςπάκειεσ να μάκουμε ςτο παιδί να κρατάει μζςα τθ γλϊςςα του, είναι ςυνικωσ επιτυχείσ. Ο εκφραςτικόσ λόγοσ ζχει πάρα πολφ μεγάλθ ςθμαςία για κάκε παιδί και το ίδιο ιςχφει και για τα παιδιά με ςφνδρομο Down. Τίποτα δεν είναι πιο απογοθτευτικό για κάκε παιδί από το να μθν μπορεί να εκφράςει τισ ιδζεσ και τισ απόψεισ του ςε άλλουσ ανκρϊπουσ. Χρειάηεται μεγάλθ υπομονι για να διαςφαλίςουμε ότι ζνα παιδί με δυςκολία ςτο λόγο ι ςτθν ομιλία δεν κα αποκαρρυνκεί να μιλιςει. Πάντοτε να ακοφτε προςεκτικά και να φροντίηετε να δίνονται ευκαιρίεσ ςτα παιδιά να ςυμμετζχουν ςτθ ςυηιτθςθ. Οι ιδζεσ υπάρχουν. Μπορεί, όμωσ, να πάρει λίγο καιρό και να χρειαςτοφν αρκετι αυτοπεποίκθςθ για να εκφραςτοφν με λόγια ι νοιματα. Ενκαρρφνετε τα υπόλοιπα παιδιά να είναι υπομονετικά και βοθκιςτε τα να κατανοιςουν πόςο δφςκολθ μπορεί να είναι θ ομιλία για ζνα παιδί με ςφνδρομο Down. Το διάβαςμα βοθκά τθν ομιλία και το λόγο. Η προφορά των λζξεων, όταν διαβάηονται, τείνει να είναι πιο ξεκάκαρθ από τθ φυςιολογικι ομιλία του παιδιοφ. Το διάβαςμα βοθκά τόςο τθν άρκρωςθ όςο και τθν ανάπτυξθ γλωςςικϊν μοτίβων, που δεν περιλαμβάνονται ςτο ρεπερτόριο του παιδιοφ. Μπορεί να μθν είναι αναγκαίο να ολοκλθρωκεί θ διδαςκαλία των προ-αναγνωςτικϊν δεξιοτιτων πριν αρχίςει θ ανάγνωςθ. Η εκμάκθςθ τθσ ανάγνωςθσ είναι πικανό να διευρφνει τον κακομιλοφμενο λόγο του παιδιοφ. Ζνα ςφςτθμα με ςφμβολα ι νοιματα, οπτικά ερεκίςματα και χριςθ υπολογιςτϊν μπορεί να είναι πολφ βοθκθτικά για ζνα παιδί με δυςκολία ςτθν ομιλία. Όραςθ Επειδι τα οπτικά ερεκίςματα αποτελοφν μεγάλθ βοικεια για τα παιδιά με ςφνδρομο Down, είναι απαραίτθτο να διαςφαλίηουμε ότι θ όραςθ των παιδιϊν δεν παρουςιάηει κάποιο πρόβλθμα. Επειδι θ «γζφυρα» τθσ μφτθσ είναι μικρι ι ανεπαρκισ τα παιδιά ζχουν δυςκολία να φοροφν τα γυαλιά τουσ. Οι οπτικοί,

5 βζβαια, εκςυγχρονίηονται και μποροφν να βοθκιςουν βάηοντασ ςτα γυαλιά διαφορετικό κομμάτι (γζφυρα) ςτθ μζςθ και μεγαλφτερα χεροφλια (earpieces). Οι φακοί επαφισ ζχουν επίςθσ προςαρμοςτεί για τα παιδιά με ςφνδρομο Down, αλλά χρειάηονται προςεκτικι επιτιρθςθ. Εάν τα παιδιά φοροφν γυαλιά μπορεί να χρειάηονται κακάριςμα ειδικά μετά το γεφμα. Σε ζνα παιδί με προβλιματα όραςθσ κα πρζπει να του επιτραπεί να κρατάει το βιβλίο, όπου το βολεφει για να το διαβάςει ίςωσ πιο κοντά ςτα μάτια του ι απομακρυςμζνο (tilted). Ζνα άλλο μικρό ςθμείο που κα πρζπει να προςεχτεί είναι ότι τα μάτια του παιδιοφ μπορεί να μθν μποροφν να προςαρμοςτοφν γριγορα από το ζντονο φωσ ςτθ ςκιά και το αντίκετο. Αυτό μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα να ςκοντάφτει το παιδί ςτισ ςκάλεσ, κάτι που ίςωσ δεν κα πρζπει να κεωρθκεί ωσ αδεξιότθτα από το παιδί. Κινθτικότθτα Γενικά θ κινθτικότθτα δεν είναι πρόβλθμα ςτα παιδιά με ςφνδρομο Down, εκτόσ αν ζχουν πολλαπλζσ αναπθρίεσ. Ωςτόςο, ο μυϊκόσ τουσ τόνοσ είναι πιο χαλαρόσ από των άλλων παιδιϊν και αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε δυςκολίεσ ςτο ςυντονιςμό και το βάδιςμα (gait). Μερικά παιδιά μπορεί να ζχουν δυςκολίεσ ςτο να πθδοφν, να τρζχουν, να κάνουν ποδιλατο. Αυτζσ οι δυςκολίεσ μπορεί να δθμιουργιςουν απογοθτεφςεισ ςτα ομαδικά παιχνίδια και ςτα ςπορ, αλλά δεν κα πρζπει να αποκαρρφνουμε τα παιδιά από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτά. Ίςωσ χρειάηεται να υπενκυμίηουμε να χρθςιμοποιοφν το κυρίαρχο χζρι τουσ για να κρατιςουν τθ ρακζτα, να ρίξουν τουσ κρίκουσ κ.λπ. Η κολφμβθςθ, ο χορόσ, οι αςκιςεισ και τα παιχνίδια όπωσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτο κανονικό πρόγραμμα του ςχολείου, κα βοθκιςουν τόςο ςτθν καλυτζρευςθ του μυϊκοφ τόνου όςο και τθσ φυςικισ κατάςταςθσ. Επομζνωσ, θ ςυμμετοχι των παιδιϊν ς αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει πάντα να ενκαρρφνεται. Το Department of Health Medical Advisors ςτθ Μ. Βρετανία ςθμειϊνει κάποια μικρότερα ςθμεία, ςτα οποία πρζπει να δοκεί προςοχι δίνοντασ κάποιεσ γενικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για οριςμζνεσ ζντονεσ ςωματικζσ αςκιςεισ, κακϊσ και για τθν αςτάκεια του άτλαντα (πρϊτου αυχενικοφ ςπονδφλου).

6 Δίαιτα και γενικι υγεία Τα περιςςότερα παιδιά με ςφνδρομο Down ζχουν εξαιρετικι όρεξθ, αλλά θ παχυςαρκία κα μποροφςε να προκαλζςει ςοβαρά προβλιματα, οπότε κα πρζπει να ενκαρρυνκεί μια καλι διατροφι. Μερικά παιδιά μπορεί να ζχουν προβλιματα ςτο μάςθμα τθσ τροφισ και μπορεί να χρειάηονται περιςςότερθ ϊρα για να τελειϊςουν το γεφμα τουσ. Όταν κάνει κρφο μπορεί να χρειαςτοφν να τουσ υπενκυμίηεται να βάηουν ι να βγάηουν το πανωφόρι τουσ. Επίςθσ, μπορεί να χρειαςτοφν κάποια προςταςία, μιασ και ζχουν ευαίςκθτο δζρμα. Ανοςοποιθτικό Σφςτθμα Το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα των ανκρϊπων με ςφνδρομο Down μπορεί να μθν είναι τόςο καλά ανεπτυγμζνο, όπωσ ςτα παιδιά χωρίσ αναπθρία. Τα παιδιά με ςφνδρομο Down μπορεί να είναι πιο επιρρεπι ςε αρρϊςτιεσ ειδικότερα ςτα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ τουσ. Προβλιματα καρδιάσ Μερικά παιδιά με ςφνδρομο Down παρουςιάηουν καρδιακά προβλιματα, που ποικίλουν ςτθ ςοβαρότθτά τουσ. Πολλά παιδιά χειρουργοφνται όταν είναι μωρά, άλλα όμωσ δεν μποροφν να βοθκθκοφν τόςο εφκολα. Είναι απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ του παιδιοφ, που ξζρουν τι να κάνουν για να τα βοθκιςουν. Το νοςθλευτικό προςωπικό του ςχολείου πρζπει να ςυμμετζχει όπου είναι απαραίτθτο, όπωσ και ο οικογενειακόσ γιατρόσ. Θα πρζπει να ειπωκεί ότι όςο και αν φαίνονται «φοβερά» τα ςωματικά προβλιματα των παιδιϊν με ςφνδρομο Down, δεν παρουςιάηονται όλα μαηί και πολλζσ φορζσ δεν υπάρχουν καν. Πολλά παιδιά κα ζχουν μάκει να αντιμετωπίηουν τα προβλιματά τουσ με τον δικό τουσ τρόπο. Μάκετε από το ίδιο το παιδί, μιασ και ςυνεργαηόμενοι με αυτό κα το βοθκιςετε για το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα. Τα οφζλθ κα γίνουν φανερά, όταν το ςχολείο και οι γονείσ ενθμερϊνουν ο ζνασ τον άλλο για τθ γενικι κατάςταςθ τθσ υγείασ του παιδιοφ.

7 Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ και ςυμπεριφορά Το φάςμα ικανοτιτων ςτα παιδιά με ςφνδρομο Down, αν και χαμθλότερο και γενικά με αργότερουσ ρυκμοφσ, είναι τόςο ευρφ όπωσ και ςε κάκε άλλθ ομάδα παιδιϊν. Πρζπει να επαναλάβουμε ότι θ παρουςία ι απουςία εμφανϊν χαρακτθριςτικϊν, που ςχετίηονται με το ςφνδρομο Down, δεν δίνει καμία ζνδειξθ για τθν ατομικι ικανότθτα ι το δυναμικό του παιδιοφ. Θα πρζπει να τονιςτεί πωσ ζςτω και αν το παραπανίςιο χρωμόςωμα επθρεάηει πολλά μζρθ του ςϊματοσ και του εγκεφάλου, θ προςωπικότθτα του παιδιοφ πθγάηει από το περιβάλλον και τθν οικογζνειά του. Επίςθσ, πρζπει να τονιςτεί πωσ ζνα παιδί με ςφνδρομο Down μπορεί να παρουςιάςει μια ποικίλθ κλίμακα ικανοτιτων, όπωσ και κάκε άλλο παιδί. Μια από τισ πιο ςυχνζσ παρανοιςεισ για τα παιδιά με ςφνδρομο Down είναι ότι αυτά τα παιδιά είναι πάντα εκδθλωτικά και αγαπθτά (affectionate lovable). Μερικά είναι, αλλά κάποια ςίγουρα δεν είναι! Όλα τα παιδιά ζχουν ενοχλθτικζσ και εκνευριςτικζσ ςυνικειεσ, ςυμπεριφζρονται άςχθμα, δεν είναι υπάκουα ι αποςπάται θ προςοχι τουσ εφκολα. Τα παιδιά με ςφνδρομο Down δεν είναι διαφορετικά. Είναι ςθμαντικό να επιτευχκεί ιςορροπία Μερικά παιδιά με ςφνδρομο Down μπορεί να τα «αναλάβουν» κάποια παιδιά τθσ τάξθσ και να τα «προςτατεφςουν». Οι ςυμμακθτζσ/τριεσ πρζπει να ενκαρρφνονται να αλλθλεπιδροφν φυςιολογικά με το παιδί με ςφνδρομο Down τόςο μζςα όςο και ζξω από τθν τάξθ. Άλλα παιδιά λιγότερο ιρεμα χρειάηονται μερικζσ φορζσ ςτακερι και πεικαρχικι αντιμετϊπιςθ για να μάκουν τα όρια. Αν γίνονται ςυνεχείσ εξαιρζςεισ για ζνα παιδί που ςυμπεριφζρεται άςχθμα επειδι ζχει ςφνδρομο Down, τότε κα δθμιουργθκοφν ακόμα μεγαλφτερα προβλιματα. Όλα τα ςτάδια ανάπτυξθσ διαρκοφν περιςςότερο και κατά τον ίδιο τρόπο και οι ενοχλθτικζσ ςυμπεριφορζσ χρειάηονται μεγαλφτερο διάςτθμα για να εξαλειφκοφν. Είναι ςθμαντικό να λαμβάνουμε υπόψθ ότι κάποια ξαφνικι αναςτάτωςθ του παιδιοφ μπορεί να οφείλεται ίςωσ ςτθν απογοιτευςθ του παιδιοφ για κάποια δυςκολία που ςυναντά ι

8 ίςωσ ςτο ότι δεν νιϊκει καλά. Εάν κάποιο παιδί πειςμϊνει ι αποτραβιζται και μια προςεκτικι εξιγθςθ δεν το επαναφζρει, αξίηει να δοκιμάςουμε να το κάνουμε να γελάςει. Πρζπει να τονιςτεί ότι είναι ςθμαντικό να επαινοφμε τθν καλι ςυμπεριφορά παρά να δίνουμε ςθμαςία ςτθν άςχθμθ. Κάποιεσ απλζσ αμοιβζσ μποροφν να είναι αποτελεςματικζσ, όπωσ χρυςά αςτεράκια ι ηωγραφιζσ ςε ζναν πίνακα. Επίςθσ, κα ιταν ωφζλιμο να υπάρχει ςυνεργαςία με το ςπίτι ϊςτε θ επικυμθτι ςυμπεριφορά και οι μζκοδοι πεικαρχίασ να είναι ενιαίεσ. Γνωρίηουμε ότι πολλά παιδιά όλων των ικανοτιτων είναι διαφορετικά όταν είναι ςτο ςχολείο. Ωςτόςο, θ αιτιολογία μπορεί να είναι διαφορετικι και επομζνωσ θ ςυμπεριφορά του ενιλικα πρζπει να είναι επίςθσ διαφορετικι. Πολλά παιδιά επθρεάηονται από τισ αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα που ζχουν μάκει να ακολουκοφν, ιδιαίτερα αν οι αλλαγζσ αυτζσ είναι ξαφνικζσ ι δεν επεξθγοφνται. Συχνά αυτό μπορεί να επθρεάςει ςθμαντικά τα παιδιά με ςφνδρομο Down. Θα πρεπε να δίνεται προςοχι ϊςτε να εξθγοφνται από πριν τυχόν αλλαγζσ ςτισ δραςτθριότθτεσ, τισ ρουτίνεσ, το προςωπικό κλπ. Μερικζσ φορζσ τα παιδιά με ςφνδρομο Down επαναλαμβάνουν αυτό που τουσ λζγεται, προςπακϊντασ να ευχαριςτιςουν και όχι επειδι αυτό που λζνε είναι αλικεια. Μερικά παιδιά ζχουν τθν τάςθ να λζνε «ναι» όταν εννοοφν «όχι» ι το αντίςτροφο, αλλά εάν ο ενιλικασ περιμζνει ι ρωτιςει ξανά με διαφορετικό τρόπο θ ςωςτι απάντθςθ κα ακολουκιςει. Επίςθσ, τα παιδιά κα χαιρετιςουν τουσ άλλουσ με μθ-κατάλλθλο τρόπο. Τα φιλιά και άλλοι διαχυτικοί χαιρετιςμοί δεν είναι πάντα κατάλλθλοι. Αυτό ιςχφει και για τισ δφο πλευρζσ! Είναι ςθμαντικό όταν επιςκζπτονται ενιλικοι τθν τάξθ ςασ να φζρονται ςτα παιδιά με ςφνδρομο Down, όπωσ κα φζρονταν και ςτα άλλα παιδιά τθσ τάξθσ ςασ. Η δικι ςασ ςυμπεριφορά προσ το παιδί ωσ άτομο είναι το «κλειδί» που κα το βοθκιςει να ευχαριςτθκεί τον καιρό που κα περάςει ςτθν τάξθ ςασ μαηί με τα άλλα παιδιά.

9 Πρόοδοσ ςτο ςχολείο Βοθκϊντασ να περάςει το μινυμα ςτο παιδί Όπωσ γίνεται αντιλθπτό, τα κενά ςτθ ςχολικι μάκθςθ κα εμφανιςτοφν ςτα τελευταία ςτάδια τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ (infant education). Είναι ςθμαντικό να δϊςουμε ςτο παιδί κάκε ευκαιρία να προοδεφςει. Τα παιδιά με ςφνδρομο Down δεν ξεκινοφν από μόνα τουσ μια μακθςιακι κατάςταςθ. Ο/θ δάςκαλοσ/α πρζπει να βρίςκει τι χρειάηεται το παιδί να μάκει μετά, ειδικά αν φαίνεται πωσ δεν ςθμειϊνεται πρόοδοσ. Για τα παιδιά που μακαίνουν με αργότερουσ ρυκμοφσ κάκε κζμα κα πρζπει να κατακερματίηεται και να διδάςκεται με τα μικρότερα δυνατά βιματα. Θα πρζπει να ελζγχεται θ κατανόθςθ του παιδιοφ για κάκε καινοφρια δεξιότθτα που μακαίνει. Θα βοθκοφςε ίςωσ να δϊςουμε απλζσ προφορικζσ οδθγίεσ, τισ οποίεσ το παιδί κα μάκει ςταδιακά να τισ επαναλαμβάνει για να ςυνοδεφει τισ πράξεισ τουσ, π.χ. «κρατϊ επάνω και το ςπρϊχνω μζςα» για να κουμπϊνει τα κουμπιά. Μθ κεωριςετε ότι το παιδί κατανοεί βαςικοφσ όρουσ, όπωσ το «πάνω μζροσ τθσ ςελίδασ», «πρϊτοσ», «τελευταίοσ», «περιςςότερα», «λιγότερα» κ.ά. Η μθ-πλιρωσ ανεπτυγμζνθ ικανότθτα κατανόθςθσ του παιδιοφ μπορεί να οδθγιςει ςε μια «κατά γράμμα» ερμθνεία των οδθγιϊν. Το παιδί μπορεί να αντιμετωπίηει δυςκολίεσ ςτο να κάνει ταυτόχρονα δφο πράγματα, π.χ. να ςυνομιλεί και να τρϊει, να περπατάει και να βάηει γάντια. Οι απλζσ μεμονωμζνεσ οδθγίεσ ιδιαίτερα ςτο αρχικό ςτάδιο, που επιτρζπουν ςτο παιδί να ολοκλθρϊνει μια πράξθ πριν προχωριςει ςτθν επόμενθ, κα βοθκιςουν ςτο να δϊςουν ςτα παιδιά αυτοπεποίκθςθ και ικανοποίθςθ, όταν ολοκλθρϊνουν κάποια δουλειά. Δθλαδι είναι πιο αποτελεςματικό να δίνουμε οδθγίεσ κάπωσ ζτςι: - Μάηεψε τα βιβλία ςου (μαηεφει τα βιβλία) - Σικωςε το μολφβι ςου (ςθκϊνει το μολφβι)

10 - Φερ τα ςε μζνα (τα πθγαίνει ςτον/θ δάςκαλο/α). - Τϊρα δείξε μου τθ ηωγραφιά ςου. Παρά με τον ακόλουκο τρόπο: «Ζλα και δείξε μου τθ ηωγραφιά ςου μαηί με το μολφβι και το βιβλίο ςου». Λεπτι κινθτικότθτα και δεξιότθτα Εκτόσ από προβλιματα ςυντονιςμοφ μερικά παιδιά, επειδι τα δάχτυλά τουσ είναι πιο κοντά και ίςωσ πιο αδφνατα, μπορεί να χρειαςτοφν ενκάρρυνςθ με τισ δεξιότθτεσ τθσ λεπτισ κινθτικότθτασ, ιδιαίτερα όταν μακαίνουν να ςχθματίηουν τα γράμματα και να γράφουν για πρϊτθ φορά. Συχνά τα παιδιά με ςφνδρομο Down πιάνουν με ζνα διαφορετικό τρόπο το μολφβι (το αγκαλιάηουν με όλθ τθν παλάμθ του χεριοφ και όχι με τισ αρκρϊςεισ των δαχτφλων) και αυτό μπορεί να δθμιουργεί επιπρόςκετα προβλιματα. Η εξάςκθςθ ςτθ δραματοποίθςθ και ςτα παιχνίδια μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να αυξθκεί ο ςυντονιςμόσ ματιοφ-χεριοφ. Το να μαηεφει το παιδί μικρά αντικείμενα ι κομμάτια χαρτιοφ κα δυναμϊςει τα δάχτυλα και τα χζρια. Η γραφι κα πρζπει να διδαχκεί προςεκτικά και από τθν αρχι τα γράμματα κα πρζπει να ςχθματίηονται ςωςτά. Γράμματα ςχθματιςμζνα από άμμο (ανάγλυφα) που χρθςιμοποιοφνται για ψθλάφθςθ με τον δείκτθ, μποροφν να βοθκιςουν. Ο ζλεγχοσ του μολυβιοφ μπορεί να είναι αδφνατοσ, επειδι τα δάχτυλα είναι κοντά και οι αντίχειρεσ είναι τοποκετθμζνοι χαμθλά. Γι αυτόν το λόγο τα παιδιά χρειάηονται ενκάρρυνςθ ς αυτζσ τισ δεξιότθτεσ ιδιαίτερα όταν μακαίνουν να ςχθματίηουν τα γράμματα και να γράφουν. Τα παιδιά κα ελζγχουν καλφτερα το ψαλίδι, εάν το κρατάει τοποκετϊντασ το δείκτθ ςτον άξονα του ψαλιδιοφ και το τρίτο και τζταρτο δάχτυλο ςτισ τρφπεσ. Είναι ςθμαντικό να διαςφαλίηετε ότι ο εξοπλιςμόσ είναι διακζςιμοσ και δουλεφει καλά. Συχνά το λιγότερο ικανό παιδί είναι αυτό που ζχει τον ελαττωματικό εξοπλιςμό. Συγκζντρωςθ Χρειάηεται προςοχι ςτθ χρθςιμοποίθςθ φωτογραφιϊν, οι οποίεσ δεν κα πρζπει να είναι παραγεμιςμζνεσ από παραπλανθτικό υλικό ειδικά όταν διδάςκεται θ

11 αρίκμθςθ. Πολλά παιδιά με ςφνδρομο Down δεν ζχουν αυτοπεποίκθςθ να προχωριςουν από κάτι το οποίο δεν γνωρίηουν ςε κάτι καινοφριο. Είναι ουςιϊδεσ να επεκτείνουμε τθν κατανόθςθ του παιδιοφ. Αλλά αυτοφ του είδουσ θ αντίδραςθ μάσ δίνει τθν ζνδειξθ για το πότε ειςάγουμε μια ζννοια, για τθν οποία το παιδί δεν είναι ζτοιμο. Κακϊσ θ διάρκεια ςυγκζντρωςθσ μπορεί να είναι μικρι, μία αλλαγι ςτθ δραςτθριότθτα μπορεί να φζρει καλφτερθ ανταπόκριςθ. Εάν το παιδί δεν φαίνεται να ζχει όρεξθ για εξάςκθςθ, ο/θ δάςκαλοσ/α κα πρζπει να δθμιουργιςει καινοφριουσ και ενδιαφζροντεσ τρόπουσ για να κάνουν το παιδί να επαναλάβει μια άςκθςθ. Τα άλλα παιδιά ςτθν τάξθ μποροφν να προςφζρουν μεγάλθ βοικεια ςτθ δουλειά που κάνουν κατά ομάδεσ, κακϊσ κα εξαςκοφν τισ δικζσ τουσ δεξιότθτεσ. Πρζπει, όμωσ, να δοκεί προςοχι να μθν υπερ-προςτατεφονται από τα άλλα παιδιά. Ψυχαγωγία και διαλείμματα Πολλά ζχουν ειπωκεί για τθ ςθμαςία του ελεφκερου παιχνιδιοφ, για τα διαλείμματα, για τισ διακοπζσ για μεςθμεριανό, που δίνουν τθν ευκαιρία ςτα παιδιά να ξεφφγουν από τθ δομι και τθν πεικαρχία τθσ τάξθσ. Αυτά τα διαλείμματα δεν είναι πάντα δθμιουργικά για τα παιδιά με ςφνδρομο Down, που ςυχνά απομονϊνονται από τουσ περιςςότερο ικανοφσ ςυνομθλίκουσ τουσ. Σε μια κατάςταςθ που δεν είναι δομθμζνθ το παιδί μπορεί να πλθγωκεί ςυναιςκθματικά και να αρχίςει να ςυμπεριφζρεται με ακατάλλθλουσ τρόπουσ. Πρζπει να γίνουν κάποιεσ λεπτζσ προςπάκειεσ που να διαςφαλίηουν ότι το παιδί με ςφνδρομο Down ςυμμετζχει ι μπορεί να ςυμμετζχει με τα άλλα παιδιά ς αυτά τα διαςτιματα. Συνεργαςία εκπαιδευτικϊν-γονιϊν Η επικοινωνία ανάμεςα ςτο ςπίτι και ςτο ςχολείο είναι ηωτικισ ςθμαςίασ και εκτιμάται τόςο από τουσ γονείσ όςο και από τουσ δαςκάλουσ. Αυτό ςυμβαίνει και όταν το παιδί με ςφνδρομο Down πθγαίνει ςχολείο για πρϊτθ φορά. Οι γονείσ μπορεί να κζλουν να ςυνεχίηουν ςτο ςπίτι αυτό που ςυμβαίνει ςτο ςχολείο ενιςχφοντασ και εξαςκϊντασ τισ καινοφριεσ δεξιότθτεσ που μακαίνει το παιδί τουσ. Ζνασ τρόποσ για να επιτευχκεί αυτό είναι να δθμιουργθκεί ζνα βιβλίο ςχολείουςπιτιοφ για όλα τα παιδιά, ςτο οποίο οι ενιλικεσ (δάςκαλοι-γονείσ) να γράφουν ςθμειϊςεισ ο ζνασ ςτον άλλο. Το βιβλίο ςχολείου-ςπιτιοφ κα πρζπει να

12 χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με τθν προςωπικι επαφι γονιοφ-δαςκάλου, όποτε αυτό είναι δυνατό, γιατί το βιβλίο από μόνο του δεν είναι αρκετό. Τα παιδιά με ςφνδρομο Down ςιμερα Τα παιδιά με ςφνδρομο Down ςτθ δεκαετία που διανφουμε είναι πολφ διαφορετικά από ότι χρόνια πριν. Είναι μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ και τθν κοινωνίασ που ηουν. Θα ενταχκοφν ςε μια ομάδα, αν τα ενκαρρφνουμε. Θα αναηθτιςουν τθ γνϊςθ αν τουσ δοκεί θ ευκαιρία και κα εξελιχκοφν ςε ενεργά μζλθ τθσ κοινωνίασ. Οφείλουμε να βοθκιςουμε κάκε παιδί να αναπτφξει το πλιρεσ δυναμικό του. Συνεργαςία με τον Σφλλογο Ο Σφλλογοσ Συνδρόμου Down Ελλάδοσ υποςτθρίηει κερμά τθ ςυνεργαςία γονιοφ και δαςκάλου, αλλά και του ςχολείου με τον Σφλλογο. Ο Σφλλογοσ ελπίηει πωσ αυτό το φυλλάδιο κα φανεί χριςιμο ςτουσ δαςκάλουσ, εκελοντζσ και ςε όςουσ επαγγελματίεσ αςχολοφνται με το αντικείμενο αυτό. Παράρτθμα Α Υπάρχουν τρεισ τφποι ςυνδρόμου Down και είναι οι ακόλουκοι: Τριςωμία 21: Η πλειονότθτα των ατόμων με ςφνδρομο Down (περίπου 90-95%) ζχουν αυτόν τον τφπο του ςυνδρόμου. Αυτό οφείλεται ςτο παραπανίςιο χρωμόςωμα που εμφανίηεται ςτο 21 ο ηευγάρι. Στθν ομάδα αυτι εμφανίηεται μια μεγάλθ κλίμακα ικανοτιτων: από παιδιά με επιπλζον ςωματικά προβλιματα, π.χ. καρδιολογικά, πνευμονολογικά, δυςκολίεσ ςτθν ομιλία και τθν ακοι, μζχρι εκείνα τα άτομα που φτάνουν να ηουν θμιανεξάρτθτα και μποροφν να εργαςτοφν. Μωςαϊκό Αυτι είναι μια ςπάνια μορφι που εμφανίηεται ςτο 2-5% του πλθκυςμοφ των ατόμων με ςφνδρομο Down. Στθ μορφι αυτι το χρωμόςωμα 21 ςπάηει και αναμειγνφεται με «κανονικά» κφτταρα δθμιουργϊντασ ζνα μωςαϊκό. Αυτό ςυχνά

13 οδθγεί ςε μια λιγότερθ ςοβαρι κατάςταςθ με τα φυςικά χαρακτθριςτικά και τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ να είναι αναλογικά ςε μικρότερο βακμό. Μετατόπιςθ: Είναι μια ακόμα πιο ςπάνια μορφι του ςυνδρόμου Down, που εμφανίηεται ςτο 2% των βρεφϊν με ςφνδρομο Down. Αυτι θ μορφι είναι κλθρονομικι. Το 5% αυτοφ του αρικμοφ ςυμβαίνει τυχαία. Παράρτθμα Β Η αςτάκεια του Ατλαντο-Άξονα Ο νωτιαίοσ μυελόσ που περνά μζςα από τθ ςπονδυλικι ςτιλθ κα μποροφςε να πιεςτεί ι να κοπεί, αν υπάρχει αςτάκεια του ατλαντο-άξονα, θ οποία είναι θ χαλάρωςθ των ςυνδετικϊν ιςτϊν ςτθν κορυφι τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ, όπου ιςορροπεί το κεφάλι. Εάν υποπτευόμαςτε τθν φπαρξθ μιασ τζτοιασ κατάςταςθσ δεν κα ςυςτιναμε οριςμζνα είδθ γφμναςθσ, όπωσ το τραμπολίνο, τισ ελεφκερεσ καταδφςεισ, τθν κολφμβθςθ ςε ςτυλ πεταλοφδασ, το άλμα εισ φψοσ, κάποιεσ αςκιςεισ ενόργανθσ εδάφουσ και ιδιαίτερα κυβιςτιςεισ (τοφμπεσ). Όποιεσ δραςτθριότθτεσ κα μποροφςαν να προκαλζςουν τζντωμα, απότομο τίναγμα ι πίεςθ του λαιμοφ προσ τα κάτω, κα πρζπει να επιβλζπονται. Θα πρζπει να ηθτοφμε αμζςωσ ιατρικι ςυμβουλι, αν εμφανιςτεί πόνοσ ςτο λαιμό, αδυναμία, αλλαγι ςτο βάδιςμα ι αδεξιότθτα. Οι ακτινογραφίεσ δεν μποροφν πάντα να εντοπίςουν αυτοφ του είδουσ τθν αςτάκεια, αλλά τα παιδιά δεν κα πρζπει να αποκλείονται από κανονικζσ δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια, κακϊσ αυτό κα βοθκιςει ςτθ βελτίωςθ του μυϊκοφ τόνου.

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier ΤΝΔΡΟΜΟ ΤΠΟΚΡΩΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΡΙΒΗ/ΠΑΘΗΕΙ ΣΡΟΦΙΚΟΤ ΠΕΣΑΛΟΤ (RTC) Επιςκόπηςη Σο ςυνδρομο υποκρωμιακισ προςτριβισ

Διαβάστε περισσότερα

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΗΜΑ: ΜΠΟΟΤΛΙΝΓΚ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΦΕΝΙΑ ΚΑΡΚΑΛΕΣΗ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: feniakarkaletsi@yahoo.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΗΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα