"ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ""

Transcript

1 ΤΙΤΛΟΣ: "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ" Σσγγραφέας: Daniel Goleman Εκδόζεις: Ελληνικά Γράμματα

2 Περιεχόμενα ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ... 3 ΟΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΤΜΕ... 5 ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ... 8 ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΑΛΤΨΗ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑ ΕΝΑΡΕΣΟΙ ΚΤΚΛΟΙ ΧΗΜΙΚΟ ΣΟΤΡΛΟΤ Η ΑΜΤΓΔΑΛΗ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ ΔΤΚΟΛΕ ΕΡΩΣΗΕΙ Η ΑΕΝΑΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΤΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑ ΣΗ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ Άδεια Χριςθσ: Αναφορά Δθμιουργοφ - Μθ Εμπορικι Χριςθ - Παρόμοια Διανομι CC BY-NC-SA Αυτι θ άδεια επιτρζπει ςτουσ άλλουσ να αναμειγνφουν, να τροποποιοφν, και να δθμιουργοφν πάνω ςτο δικό ςασ ζργο, κατά μθ-εμπορικό τρόπο, αρκεί να ςασ πιςτϊνουν για τθν αρχικι δθμιουργία κι να υπαγάγουν τισ νζεσ τουσ δθμιουργίεσ υπό τουσ ίδιουσ όρουσ. Δείτε τθν Εκχϊρθςθ Άδειασ Ρροβολι νομικοφ κϊδικα 1

3 Ρριν από κάποιουσ μινεσ ςτο πλαίςιο μιασ ζρευνασ που ζκανα ςχετικά με τθν αλυςίδα παροχισ των αγροδιατροφικϊν προϊόντων «ζπεςα» πάνω ς αυτό το βιβλίο. Φυςικά και το διάβαςα μιασ και ςυγγραφζασ του είναι ο γνωςτόσ από το βιβλίο «Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ» Daniel Goleman. Ιμουν ςχεδόν ςίγουρθ ότι θ γνϊςθ που κα μου παρείχε αυτό το βιβλίο αν μθ τι άλλο κα ιταν «εναλλακτικι». Βρικα όντωσ πολλά ςτοιχεία για το κζμα που μ ενδιζφερε αλλά και πολλά άλλα που με βοικθςαν να ξεκακαρίςω κατ αρχιν μζςα μου τι είναι ακριβϊσ οικολογικι νοθμοςφνθ και πϊσ αυτι κα πρζπει να ςυνδζεται με το επιχειρείν ςε όλα τα πεδία και τα επίπεδα τθσ ανάπτυξθσ προϊόντων ι/και υπθρεςιϊν. Αυτό που επίςθσ κεϊρθςα ωσ πολφ ςθμαντικό είναι θ επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ των όλων όςων αναφζρει ο ςυγγραφζασ ϊςτε να υποςτθρίξει τισ ιδζεσ του/απόψεισ του. Είναι ζνα πολφ περιεκτικό βιβλίο που απαιτεί όχι απλά διάβαςμα αλλά μελζτθ. Δίνει μία νζα διάςταςθ ςτθν Κοινωνικι Εταιρικι Ευκφνθ και μπορεί να βοθκιςει του καταναλωτζσ να αποκτιςουν μία νζα αγοραςτικι ςυνείδθςθ που κα ςυμβάλλει ςτο να ηουν ςε μία κατάςταςθ well-being. Ππωσ άλλωςτε λζει και ο ίδιοσ ο Goleman: Πρζπει να φερκοφμε ευφυϊσ ωσ προσ τισ οικολογικζσ ςυνζπειεσ του τρόπου ηωισ μασ-και πϊσ θ οικολογικι νοθμοςφνθ, ςε ςυνδυαςμό με τθ διαφάνεια των προϊόντων που αγοράηουμε, μπορεί να παραγάγει ζναν μθχανιςμό κετικισ αλλαγισ Πρζπει να καταςκευάςουμε ζνα ανκρϊπινο απόκεμα κοινισ οικολογικισ νοθμοςφνθσ και να αφιςουμε τθ γνϊςθ αυτι να οδθγιςει τισ αποφάςεισ μασ ςε πιο ευτυχείσ κατευκφνςεισ. Με λίγα λόγια δίνει απάντθςθ ςτθν πολφ καίρια ερϊτθςθ: «Πϊσ μπορεί κάποιοσ από μασ να αναςτρζψει το πελϊριο τςουνάμι τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ;». Είτε είναι καταναλωτισ είτε επιχειρθματίασ. Και να πωσ: «Ο πρακτικόσ κανόνασ του προθγοφμενου αιϊνα-όςο φκθνότερα τόςο καλφτερα-αντικακίςταται από μια νζα ςυνταγι επιτυχίασ: όςο πιο ανκεκτικό τόςο καλφτερο, όςο πιο υγιεινό τόςο καλφτερο, κι επίςθσ όςο πιο ανκρϊπινο τόςο καλφτερο». Ρολλοί από εμάσ νιϊκουμε καλά όταν αγοράηουμε κάτι «πράςινο». Πμωσ πόςοι από εμάσ ζχουμε αναρωτθκεί αν είναι πραγματικά τόςο «πράςινο» όςο φαίνεται να είναι από τθν ετικζτα του; Πρζπει να ζχουμε υπόψθ μασ ότι θ εικόνα δεν είναι το πράγμα και ότι τα πράγματα δεν είναι αυτό που φαίνονται να είναι. Η ζμφαςθ ςτο περίβλθμα και όχι ςτθν ουςία ιταν ανζκακεν τυπικι επιχειρθματικι διαδικαςία. Ξζρετε τι είναι το «πράςινο ξζπλυμα»; Είναι θ τακτικι των εταιρειϊν να επιδεικνφουν επιλεκτικά ζνα-δφο ενάρετα χαρακτθριςτικά ςτο προϊόν τουσ επιδιϊκοντασ να αποδϊςουν μία ςυνολικι ακωότθτα Και εδϊ είναι που τθν «πατάμε» όλοι!!! Σαφϊσ και κάποιεσ τζτοιου είδουσ «πράςινεσ» επιλογζσ βοθκοφν, όμωσ πολφ ςυχνά μασ εφθςυχάηουν ϊςτε να αγνοοφμε ακόμα ευκολότερα το πϊσ όλα εκείνα που κεωροφμε τϊρα «πράςινα» δεν είναι παρά μια απλι αρχι, μια ελάχιςτθ δόςθ καλοφ ανάμεςα ςε αναρίκμθτουσ τρόπουσ κατά τουσ οποίουσ όλα τα καταςκευαςμζνα προϊόντα ζχουν ατυχείσ επιπτϊςεισ. Σα ςθμερινά κριτιρια «πραςινάδασ» κα κεωροφνται αφριο οικολογικι μυωπία Σο πράςινο είναι διαδικαςία, όχι κατάςταςθ-κα πρζπει να δοφμε το πράςινο ωσ ριμα και όχι ωσ επίκετο.

4 Υπάρχει διαφορά μεταξφ του να προςπακείσ να απλϊσ να είςαι «πράςινοσ» και του να βρίςκεισ βιϊςιμεσ επιχειρθματικζσ λφςεισ!!! Η νοθμοςφνθ που μπορεί να μασ ςϊςει από τουσ εαυτοφσ μασ απαιτεί κοινι ςυνειδθτοποίθςθ και οργανωμζνεσ προςπάκειεσ από όλουσ μασ, αγοραςτζσ, επιχειρθματίεσ, πολίτεσ!!! Θα ξεκινιςω τθν παρουςίαςθ του βιβλίου από τον οριςμό τθσ Οικολογικισ Νοθμοςφνθσ όπωσ αυτόσ δίδεται από τον ίδιο το ςυγγραφζα και ςτθ ςυνζχεια κα γίνει εκτενισ αναφορά ςτα επί μζρουσ κεφάλαια του βιβλίου τα οποία ανοίγουν νζα μονοπάτια γνϊςθσ και διευρφνουν τθ ςυνειδθτότθτά μασ ϊςτε να μπορεί ο κακζνασ από εμάσ να λειτουργεί "θγετικά" ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ κακθμερινισ του ηωισ και ζτςι να ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ Οικολογικισ Νοθμοςφνθσ ςε παγκόςμιο επίπεδο και άρα ςε μία καλφτερθ ηωι. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Από τον αρκτικό κφκλο μζχρι τθ Σαχάρα οι ικαγενείσ πλθκυςμοί επιβίωςαν παντοφ μόνο χάρθ ςτθν κατανόθςθ και τθ καυμάςια προςαρμογι ςτα φυςικά ςυςτιματα που τουσ περιβάλλουν, κακϊσ και ςτον ςχεδιαςμό τρόπων ηωισ που ςυνδυάηονται καλφτερα με αυτά τα ςυςτιματα. Ο ςυλλογικόσ μασ νουσ κρφβει ρωγμζσ που αποςυνδζουν τισ κακθμερινζσ μασ δραςτθριότθτεσ από τισ κρίςεισ που δθμιουργοφν οι ίδιεσ αυτζσ δραςτθριότθτεσ ςτα φυςικά ςυςτιματα. Οικολογικι Νοθμοςφνθ είναι θ ικανότθτα των ανκρϊπων να μποροφν να προςαρμόηονται ςτον οικολογικό τουσ χϊρο. Το οικολογικό ςτοιχείο αναφζρεται ςε μια κατανόθςθ των οργανιςμϊν και των οικοςυςτθμάτων τουσ ενϊ θ νοθμοςφνθ παρζχει τθ δυνατότθτα να μάκουμε από τθν εμπειρία μασ και να φερκοφμε αποτελεςματικά απζναντι ςτο περιβάλλον μασ. Θ Οικολογικι Νοθμοςφνθ μασ επιτρζπει να κζςουμε ςε εφαρμογι όςα μακαίνουμε για το πϊσ θ ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα καταπατά τα οικοςυςτιματα, οφτωσ ϊςτε να κάνουμε λιγότερο κακό και να ξαναηιςουμε κατά τρόπο υποφερτό ςτθ γωνιά που μασ αναλογεί-και που πλζον είναι ο πλανιτθσ ολόκλθροσ. Οι ςθμερινζσ απειλζσ επιβάλλουν να αναπτφξουμε μια νζα ευαιςκθςία, τθν ικανότθτα να αναγνωρίηουμε το κρυφό δίκτυο ςυνδζςεων μεταξφ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ και των φυςικϊν ςυςτθμάτων κακϊσ και τισ λεπτζσ περιπλοκζσ των διαςταυρϊςεϊν τουσ. Αυτι θ εγριγορςθ απζναντι ςε νζεσ δυνατότθτεσ οφείλει να οδθγιςει ςε ςυλλογικι αφφπνιςθ, αλλαγι των πλζον βαςικϊν μασ εικαςιϊν και αντιλιψεων, θ οποία με τθ ςειρά τθσ κα προκαλζςει αλλαγζσ τόςο ςτο εμπόριο και τθ βιομθχανία όςο και ςτισ ατομικζσ μασ δραςτθριότθτεσ και ςυμπεριφορζσ. Η γνϊςθ του πϊσ λειτουργεί θ φφςθ και τα πράγματα περιλαμβάνει τθν αναγνϊριςθ και κατανόθςθ των αμζτρθτων τρόπων αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ ανκρϊπινων και φυςικϊν ςυςτθμάτων ι αυτό που ονομάηεται οικολογικι νοθμοςφνθ. 3

5 Θ οικολογικι νοθμοςφνθ ςυνδζει τισ γνωςτικζσ δεξιότθτεσ με τθν ανθςυχία για τθ ηωι ςτο ςφνολό τθσ. Ακριβϊσ όπωσ θ κοινωνικι και ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ βαςίηονται ςτθν ικανότθτα που ζχουμε να υιοκετοφμε τθν οπτικι γωνία ενόσ άλλου, να ςυμπάςχουμε και να δείχνουμε τθν ζγνοια μασ, ζτςι και θ οικολογικι νοθμοςφνθ επεκτείνει αυτι τθν ικανότθτα ςε όλα τα φυςικά ςυςτιματα. Δείχνουμε αυτι τθ ςυμπάκεια όποτε νιϊκουμε οδφνθ για τον «πόνο» του πλανιτθ ι αποφαςίηουμε να κάνουμε τα πράγματα καλφτερα. Ρροκειμζνου να αποκτιςουμε πρόςβαςθ ςε αυτι τθ νοθμοςφνθ, κα πρζπει να ξεπεράςουμε τον τρόπο ςκζψθσ που τοποκετεί τον άνκρωπο ζξω από τθ φφςθ. Χρειάηεται να ανακαλφψουμε και να μοιραςτοφμε όλουσ τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ λειτουργεί αυτι θ ςτενι αλλθλεξάρτθςθ, να δοφμε τα κρυμμζνα μοτίβα που ςυνδζουν τθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα με τισ ευρφτερεσ τροπζσ τθσ φφςθσ, να αντιλθφκοφμε τισ πραγματικζσ επιπτϊςεισ μασ και να μάκουμε πϊσ να τισ κάνουμε λιγότερο επιβλαβείσ. Δεν μποροφμε πια να ςτθριηόμαςτε ςτθν ευφυι μασ προςαρμογι ςτον φυςικό μασ κόςμο, οφτε ςτο πζραςμα τθσ τοπικισ ςοφίασ από γενιά ςε γενιά που επζτρεψε ςε ικαγενείσ λαοφσ να βρουν τρόπουσ ϊςτε να ηουν ςε αρμονία με τθ δικι τουσ γωνιά του πλανιτθ. Χρειάηεται να οξφνουμε τθν ανάλυςθ και να διευρφνουμε το φάςμα του φακοφ που ςτρζφουμε ςτθ φφςθ. Το είδοσ μασ κα πρζπει να επανευαιςκθτοποιθκεί ςε αυτζσ τισ δυναμικζσ ςχζςεισ που απαντϊνται ςτθ φφςθ, προκειμζνου να τισ διατθριςουμε. Ρρζπει να αποκτιςουμε μια νζα ευαιςκθςία ςε ζνα άγνωςτο φάςμα απειλϊν, πζρα από αυτζσ που πιάνει το ραντάρ του νευρικοφ μασ ςυςτιματοσ-και να μάκουμε τι μποροφμε να κάνουμε γι αυτζσ. Εδϊ είναι που εμπλζκεται θ οικολογικι νοθμοςφνθ. Ο νεοφλοιόσ, ο ςκεπτόμενοσ εγκζφαλοσ, αναπτφχκθκε ωσ το πλζον εφςτροφο νευρικό εργαλείο για τθν επιβίωςι μασ. Μποροφμε να μάκουμε τισ κρυμμζνεσ ςυνζπειεσ όςων κάνουμε, κακϊσ και τι πρζπει να κάνουμε γι αυτζσ κι ζτςι να καλλιεργιςουμε μια επίκτθτθ ικανότθτα εξιςορρόπθςθσ τθσ αδυναμίασ των εγγενϊν τρόπων αντίλθψθσ και ςκζψθσ που διακζτουμε. Θ ποικιλία οικολογικισ νοθμοςφνθσ που χρειάηεται τόςο άμεςα θ ανκρωπότθτα απαιτεί αυτι θ γενικευμζνθ ηϊνθ να λειτουργιςει παράλλθλα με τουσ εξειδικευμζνουσ λειτουργικοφσ μθχανιςμοφσ ςυναγερμοφ, φόβου και αθδίασ. Θ φφςθ ςχεδίαςε τον οςφρθτικό φλοιό για να περιθγθκεί ςε ζνα φυςικό ςφμπαν οςμϊν που ςπάνια ςυναντάμε ςιμερα. Ο νευρικόσ ιςτόσ τθσ αμυγδαλισ που καλεί ςε ςυναγερμό αναγνωρίηει εγγενϊσ με αποτελεςματικότθτα μόλισ ζνα περιοριςμζνο και εν πολλοίσ απαρχαιωμζνο φάςμα κινδφνου. Ο νεοφλοιόσ μζςω αυτϊν που μακαίνουμε ςυνειδθτά μπορεί να εξιςορροπιςει τα φυςικά μασ κενά. Θ οικολογικι νοθμοςφνθ μασ επιτρζπει να καταλαβαίνουμε τα ςυςτιματα ςε όλθ τθν πολυπλοκότθτά τουσ κακϊσ και τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ του φυςικοφ κόςμου και τθσ ανκρϊπινθσ δθμιουργίασ. Πμωσ θ κατανόθςθ αυτι προχποκζτει τεράςτιο απόκεμα γνϊςθσ, τόςο μεγάλο που κανείσ μεμονωμζνοσ εγκζφαλοσ δεν μπορεί να το αποκθκεφςει. Ο κακζνασ μασ χρειάηεται τθ βοικεια άλλων για να κινθκεί ςτισ περιπλοκζσ τθσ οικολογικισ νοθμοςφνθσ. Ρρζπει να ςυνεργαηόμαςτε.

6 Οι οικολογικζσ ικανότθτεσ που χρειαηόμαςτε για να επιβιϊςουμε ςιμερα κα πρζπει να αποτελοφν μια ςυλλογικι νοθμοςφνθ που κα μάκουμε και κα εμπεδϊςουμε ωσ είδοσ, και που βρίςκεται διεςπαρμζνθ ανάμεςα ςε τεράςτια δίκτυα ανκρϊπων. Ωσ ομάδα κα πρζπει να μάκουμε τι κινδφνουσ διατρζχουμε, ποιεσ είναι οι αιτίεσ τουσ και πϊσ μποροφμε να τουσ καταςτιςουμε αβλαβείσ, αφενόσ, αλλά και να δοφμε τισ νζεσ ευκαιρίεσ που προςφζρουν αυτζσ οι λφςεισ. Μια ςυλλογικι, κατανεμθμζνθ νοθμοςφνθ εξαπλϊνει τθν αφφπνιςθ, ςε ομάδεσ φίλων ι ςυγγενϊν, ςτο πλαίςιο μιασ εταιρίασ ι και ςε ζναν ολόκλθρο πολιτιςμό. Πποτε ζνασ άνκρωποσ αντιλαμβάνεται ζνα τμιμα αυτοφ του περίπλοκου δικτφου αιτιϊν και αποτελεςμάτων και πλθροφορεί άλλουσ γι αυτό, θ αντίλθψθ αυτι γίνεται τμιμα τθσ ομαδικισ μνιμθσ που μπορεί να επικαλεςτεί το κάκε μζλοσ του ςυνόλου, ανάλογα με τθν περίςταςθ. Αυτι θ μοιραςμζνθ νοθμοςφνθ αναπτφςςεται μζςα από τισ προςφορζσ ατόμων που προάγουν τθν κατανόθςθ και τθ μεταδίδουν ςε μασ τουσ υπόλοιπουσ. Κι ζτςι χρειαηόμαςτε ανιχνευτζσ, εξερευνθτζσ που να μασ επιςθμαίνουν τισ οικολογικζσ αλικειεσ με τισ οποίεσ ζχουμε χάςει επαφι ι αυτζσ που μόλισ τϊρα ανακαλφπτουμε. Θ ςυμμετοχικι φφςθ τθσ οικολογικισ νοθμοςφνθσ τθν κακιςτά ςυνεργικι με τθν κοινωνικι νοθμοςφνθ που μασ δίνει τθ δυνατότθτα να οργανϊνουμε και να εναρμονίηουμε τισ προςπάκειζσ μασ. Θ τζχνθ τθσ αποτελεςματικισ ςφμπραξθσ, όταν εφαρμόηεται από ομάδα εξαιρετικϊν επιδόςεων, ςυνδυάηει ικανότθτεσ όπωσ θ ςυμπάκεια και θ ενςυναίςκθςθ, θ ευκφτθτα και θ ςυνεργαςία, για να δθμιουργιςει διαπροςωπικοφσ δεςμοφσ που επιτρζπουν ςτθν πλθροφόρθςθ να αποκτά επιπλζον αξία κακϊσ διαχζεται. ΟΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΤΜΕ Δυςτυχϊσ οι βλαβερζσ επιπτϊςεισ είναι απείρωσ μεγαλφτερεσ από τισ ωφζλειεσ. Υπάρχει μία τάςθ που ονομάηεται «Ρεριβαλλοντικόσ Αςκθτιςμόσ» και τθν εκπροςωπεί μία ομάδα που οι Freegans (Ελεφκεροι/Χορτοφάγοι). Οι ςυγκεκριμζνοι άνκρωποι δεν αγοράηουν τίποτα καινοφριο, περπατοφν ι χρθςιμοποιοφν μόνο ποδιλατα, ανταλλάςουν πράγματα, ψάχνουν ςε κάδουσ με δωρεάν προϊόντα, βουτοφν ακόμα και μζςα ςτα ςκουπίδια. Αυτι θ ακραία μορφι περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ είναι για πολφ λίγουσ. Μια μζςθ οδόσ ίςωσ να προςελκφςει μεγαλφτερο πλικοσ ενκουςιωδϊν ατόμων. Ζνασ ςυνδυαςμόσ μικρότερθσ κατανάλωςθσ και αγοράσ με μεγαλφτερθ ακρίβεια για επωφελείσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ίςωσ είναι θ λφςθ. Αγοράηετε λιγότερα, αλλά όταν αγοράηετε αγοράηετε ζξυπνα. Οι περιςςότεροι άνκρωποι ςιμερα όταν αγοράηουν προϊόντα δεν ςκζφτονται τισ πραγματικζσ επιπτϊςεισ των αγορϊν τουσ και των ςυνθκειϊν τουσ. Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτθν ζλλειψθ βαςικϊν πλθροφοριϊν, ςε ζνα κενό που τουσ αφινει ςτο ςκοτάδι. Ζνα παλιό γνωμικό λζει: «Π,τι δεν ξζρουμε δεν μασ πειράηει». Στον κόςμο του εμπορίου είμαςτε όλοι ςυλλογικά κφματα μιασ εξαπάτθςθσ. Δεν ξζρουμε τισ πραγματικζσ επιπτϊςεισ των όςων αγοράηουμε και δεν παρατθροφμε καν ότι δεν τισ ξζρουμε. Θ αδυναμία να γνωρίηουμε αυτό που δεν παρατθροφμε είναι θ ουςία τθσ αυταπάτθσ. 5

7 Υφιςτάμεκα ζνα τεράςτιο κοινό πολιτιςμικό «τυφλό ςθμείο». Από τθν αυγι του πολιτιςμοφ, ολόκλθρεσ χιλιετίεσ ζχουν δει τθν αργι αλλά ςτακερι γζννθςθ καινοφργιων απειλϊν, με αποτζλεςμα ςιμερα το είδοσ μασ να αντιμετωπίηει κίνδυνο από δυνάμεισ που διαφεφγουν τουσ εςωτερικοφσ ςυναγερμοφσ τθσ αντίλθψισ μασ. Επειδι αυτζσ οι μετατοπίςεισ μπερδεφουν το ςφςτθμα ςυναγερμοφ τουσ εγκεφάλου μασ, πρζπει να καταβάλουμε ζντονθ προςπάκεια για να μπορζςουμε να ςυνειδθτοποιιςουμε τουσ ανεπαίςκθτουσ κινδφνουσ, ξεκινϊντασ με τθν κατανόθςθ του αντιλθπτικοφ μασ διλιμματοσ. Σίποτα ςτο εξελικτικό μασ παρελκόν δεν ζχει διαμορφϊςει τον εγκζφαλό μασ οφτωσ ϊςτε να διακρίνουμε λιγότερο απτζσ απειλζσ, όπωσ θ αργι υπερκζρμανςθ του πλανιτθ, θ φπουλθ εξάπλωςθ καταςτροφικϊν χθμικϊν ςωματιδίων ςτον αζρα που ειςπνζουμε και ςτα τρόφιμα που τρϊμε, οφτε και τθν ανελζθτθ καταςτροφι τεράςτιων τμθμάτων τθσ χλωρίδασ και τθσ πανίδασ του πλανιτθ μασ. Ο εγκζφαλόσ μασ είναι καλόσ ςτθ διευκζτθςθ απειλϊν τθσ ςτιγμισ, αλλά αποτυγχάνει ςτθν αντιμετϊπιςθ απειλϊν που κα προκφψουν ςε κάποιο απροςδιόριςτο μζλλον. Οι ψυχοφυςικοί χρθςιμοποιοφν τον όρο «μόλισ διακριτι διαφορά» για να περιγράψουν τθν πιο ανεπαίςκθτθ μετατόπιςθ ςτα αιςκθτθριακά ςιματα, όπωσ θ πίεςθ ι ο όγκοσ, που μποροφν να αντιλθφκοφν οι αιςκιςεισ μασ. Οι οικολογικζσ αλλαγζσ που ςθμαίνουν τον επικείμενο κίνδυνο βρίςκονται κάτω από το όριο, είναι πολφ λεπτζσ για να καταγραφοφν καν ςτα αιςκθτθριακά μασ ςυςτιματα. Ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ ζχει προςαρμοςτεί ϊςτε να εντοπίηει κινδφνουσ εντόσ του αιςκθτθριακοφ του πεδίου. Όμωσ για να επιβιϊςουμε ςιμερα πρζπει να αντιλαμβανόμαςτε απειλζσ που βρίςκονται πζραν των ορίων τθσ αντίλθψισ μασ. Πρζπει να κάνουμε το αόρατο ορατό. Επειδι ςχεδόν δεν καταλαβαίνουμε τισ αλλαγζσ που προκφπτουν ςταδιακά, δεχόμαςτε πράγματα που δεν κα επιτρζπαμε αν ςυνζβαιναν ξαφνικά. Ο Νορβθγόσ κεατρικόσ ςυγγραφζασ Ερρίκοσ Μψεν εφθφρε τον όρο «ηωτικό ψεφδοσ», εννοϊντασ τθν κακθςυχαςτικι ιςτορία που λζμε ςτουσ εαυτοφσ μασ για να κρφψουμε μια πιο οδυνθρι αλικεια. Πςο αφορά το πλιρεσ κόςτοσ τθσ οικολογικισ άγνοιασ ςτθν αγορά, υποςτθρίηουμε το ηωτικό ψεφδοσ: «ό,τι δεν ξζρουμε ι δεν βλζπουμε δεν ζχει ςθμαςία». Στθν πραγματικότθτα όμωσ θ ςυλλογικι μασ άγνοια ζχει τεράςτιεσ ςυνζπειεσ. Θ ανακφκλωςθ, όπωσ το κζτει ο βιομθχανικόσ ςχεδιαςτισ William McDonough, ςθμαίνει απλά ότι κα ανακυκλϊςουμε τισ τοξίνεσ μασ. Πταν πετάσ κάτι, δεν το πετάσ αλλοφ. Μζνει εδϊ, ςτον πλανιτθ Γθ. Μ αυτιν τθν ζννοια, θ ανακφκλωςθ ςυμβάλλει ςτο ηωτικό ψεφδοσ ότι ιδθ κάνουμε αυτό που χρειάηεται, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα αυτό που κάνουμε μόλισ που αγγίηει το τεράςτιο παλιρροϊκό κφμα παράπλευρθσ ηθμιάσ που πλιττει τουσ ανκρϊπουσ και τον πλανιτθ από τα πράγματα που αγοράηουμε και χρθςιμοποιοφμε. Από αυτι τθν άποψθ, οι «πράςινεσ» ετικζτεσ και τα προγράμματα ανακφκλωςθσ μπορεί να κάνουν περιςςότερο κακό παρά καλό. Μασ εφθςυχάηουν με τθν ψευδαίςκθςθ ότι κάνουμε αρκετά, ενϊ αγνοοφμε τισ υπόλοιπεσ παρενζργειεσ όςων αγοράηουμε και πράττουμε.

8 Υπάρχουν τζςςερισ κανόνεσ για τθν προςοχι κάκε ομάδασ, από μια οικογζνεια μζχρι μια εταιρία, και τθν κοινωνία ςτο ςφνολό τθσ. Αυτοί διζπουν τον λόγο πλθροφόρθςθσ/άγνοιασ που διακζτουμε και άρα ζχουν ςοβαρζσ ςυνζπειεσ. Οι δφο πρϊτοι προςδιορίηουν τισ πλθροφορίεσ που ζχουμε από κοινοφ: Σι παρατθροφμε: όταν πρόκειται για ζνα προϊόν αυτό που παρατθροφμε είναι εν πολλοίσ και αυτό που μασ ςυμφζρει. Για μια εταίρα είναι το κακαρό κζρδοσ, για τον καταναλωτι θ τιμι και θ αξία. Πϊσ το ονομάηουμε: με οικονομικοφσ όρουσ, για μια εταιρία θ τιμι ενόσ προϊόντοσ μπορεί να είναι «ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα», για ζναν καταναλωτι «ευκαιρία». Σο δεφτερο ηεφγοσ κανόνων προςδιορίηουν το επίπεδο τθσ άγνοιάσ μασ: 3. Σι δεν παρατθροφμε: για τθν ελεφκερθ αγορά όςα δεν ζχουμε παρατθριςει ιταν τα κρυφά κόςτθ των πραγμάτων που καταςκευάηουμε, πουλάμε και αγοράηουμε για τον πλανιτθ μασ και τουσ ανκρϊπουσ του. 4. Πϊσ μιλάμε γι αυτό: τι λζμε για να διατθριςουμε τθ ρωγμι κρυμμζνθ. Από εμπορικι άποψθ, αυτό ςθμαίνει λίγο πολφ ότι μόνο θ τιμι μετρά και τα υπόλοιπα ζχουν ελάχιςτθ ςθμαςία. Οι τζςςερισ αυτοί κανόνεσ τθσ άρνθςθσ μποροφν να επαναδιατυπωκοφν με όρουσ οικονομικισ κεωρίασ: ςτθν αγορά, αυτό που βλζπουμε και ονομάηουμε αντιςτοιχεί ςτθν πλθροφόρθςθ που ζχουμε για ζνα προϊόν. Οι πτυχζσ του εν λόγω προϊόντοσ που παραμζνουν ανίδωτεσ και άρα ανϊνυμεσ ιςοφνται με τθν άγνοιά μασ. Αυτοί οι κανόνεσ παρατιρθςθσ εξθγοφν γιατί δυςτυχϊσ οι επιβλαβείσ επιπτϊςεισ κάποιων προϊόντων μζνουν ατιμϊρθτεσ από τουσ αγοραςτζσ, ενϊ οι ευεργετικζσ δεν γνωρίηουν ανταμοιβι. Δια τθσ ςυςςωρευτικισ επίδραςθσ όςων αγοράηουμε και πράττουμε, όλοι μασ αποτελοφμε τθ μθχανι που επιφζρει τθν καταςτροφι του κτιματοσ τθσ φφςθσ. Θ αλικεια είναι ότι όλοι μασ είμαςτε κφματα και κφτεσ λόγω των ςυλλογικϊν μασ ςυνθκειϊν και τεχνολογιϊν που ζχουμε κλθρονομιςει από μια ακωότερθ εποχι, τότε που μποροφςαμε να ηιςουμε τθ ηωι ευκολότερα, χωρίσ ζγνοια για τισ οικολογικζσ επιπτϊςεισ τθσ δραςτθριότθτάσ μασ. Με το να φανταηόμαςτε κάποια αόρατθ δφναμθ που μασ ζχει κυματοποίθςει-πχ «αυτζσ τισ άπλθςτεσ εταιρίεσ»-αποφεφγουμε τθν υποχρζωςθ να εξετάςουμε τισ ςυνζπειεσ όςων κάνουμε εμείσ. Είναι μια βολικι τακτικι που μασ επιτρζπει να αποφφγουμε τθ δυςάρεςτθ αίςκθςθ να αντιμετωπίηουμε τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ εμείσ οι ίδιοι ςυμπράττουμε ςτθν επίκεςθ ενάντια ςτον φυςικό κόςμο. Είμαςτε όλοι μασ μπλεγμζνοι ςε ςυςτιματα εμπορίου και καταςκευισ που διαιωνίηουν τα προβλιματά μασ. Η νοθμοςφνθ που μπορεί να μασ ςϊςει από τουσ εαυτοφσ μασ απαιτεί κοινι ςυνειδθτοποίθςθ και οργανωμζνεσ προςπάκειεσ από όλουσ μασ, αγοραςτζσ, επιχειρθματίεσ, πολίτεσ. 7

9 ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Χρειάηεται να μάκουμε ζνα νζο είδοσ μακθματικϊν για να απαντιςουμε ςε ερωτιςεισ ςχετικζσ με τισ ςυνζπειεσ των κακθμερινϊν μασ επιλογϊν και αγορϊν. Θ βιομθχανικι οικολογία είναι ο τομζασ που επιδιϊκει να μάκει αυτά τα νζα μακθματικά. Ζνασ τρόποσ για να αυξιςουμε τθ ςυλλογικι μασ οικολογικι νοθμοςφνθ είναι να εξοικειωκοφμε με ζνα ευρφτερο φάςμα τρόπων κατθγοριοποίθςθσ και ςτοχαςμοφ των επιπτϊςεων που ζχουν τα προϊόντα. Σο ιδανικό κα ιταν να αντιλαμβανόμαςτε τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ενόσ αντικειμζνου ςε τρία διαςταυροφμενα επίπεδα: 1. Σθ γεϊςφαιρα, που περιλαμβάνει γθ, αζρα, νερό και φυςικά κλίμα 2. Σθ βιόςφαιρα, δθλαδι τα ςϊματά μασ και αυτά των άλλων ειδϊν και φυτϊν 3. Σθν κοινωνιόςφαιρα, τισ ανκρϊπινεσ ανθςυχίεσ όπωσ οι εργαςιακζσ ςυνκικεσ Η Γεϊςφαιρα: Θ υπερκζρμανςθ του πλανιτθ είναι το ζμβλθμα του κακοφ που υφίςταται θ γεϊςφαιρα. Είναι ςοβαρό πρόβλθμα αλλά αποτελεί μικρό τμιμα μιασ πολφ μεγαλφτερθσ εικόνασ. Ο κφκλοσ του άνκρακα είναι μόνο μία από τισ διαδικαςίεσ που επθρεάηονται από τθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα. Στισ μυριάδεσ άλλεσ μετριςεισ περιλαμβάνεται ο ενςωματωμζνοσ άνκρακασ, ο ευτροφιςμόσ, θ αποψίλωςθ των δαςϊν, θ εξάντλθςθ των υδροφόρων οριηόντων και άλλων απωλειϊν ι ηθμιϊν ςτα φυςικά αποκζματα του πλανιτθ. Μετρϊντασ το βάροσ αποκζματοσ ενόσ προϊόντοσ μποροφμε να δοφμε πόςθ πρϊτθ φλθ ζχει καταναλωκεί και τι είδοσ μόλυνςθσ προζκυψε ι πόςθ αξία καταςτράφθκε. Θ οφειλι ενόσ προϊόντοσ ςτα αγακά τθσ φφςθσ μπορεί να υπολογιςτεί ωσ το άκροιςμα των μθ ανανεϊςιμων αποκεμάτων που εξαντλικθκαν και του ςυνολικοφ «φορτίου» ι τθσ ςυνζπειασ ςτθ φφςθ, όπωσ ρφποι που εκλφονται ςτον αζρα, τοξίνεσ που ρίχνονται ςτο νερό ι μολυςματικζσ προςμείξεισ που κάβονται ςτουσ χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ κατά τθν καταςκευι. Θ βιοαποδομθςιμότθτα είναι ζνασ επιςτθμονικόσ κλάδοσ που μελετά αν θ βιολογικι ςφςταςθ που αποςυντίκεται ςε επιμζρουσ τμιματα επαναχρθςιμοποιείται από βακτιρια, φυτά, ζντομα ι ανϊτερα ηϊα. Από τισ δεκάδεσ χιλιάδεσ ενϊςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα ςε προϊόντα ανκρϊπινθσ καταςκευισ, μόλισ ζνα μικρό ποςοςτό ζχουν αποτιμθκεί ωσ προσ το αν οι μικροοργανιςμοί κα μποροφν εντζλει να τισ διαςπάςουν ςε μορφζσ που είναι χριςιμεσ ςτθ φφςθ. Η Βιόςφαιρα: Τα ςϊματά μασ, όπωσ και θ ίδια θ γθ, αποτελοφνται από διαςταυροφμενα οικοςυςτιματα. Στθν οικολογία, θ «χωρθτικότθτα» ενόσ περιβάλλοντοσ αναφζρεται ςτο ανϊτατα πλικοσ ανκρϊπων που μπορεί να αντζξει ζνα δεδομζνο περιβάλλον πριν να προκφψει ηθμιά.

10 Με κάποιεσ εξαιρζςεισ, θ ςυγκεκριμζνθ βιολογικι ςυνζπεια που ζχει ςτο ανκρϊπινο ςϊμα θ ζκκεςθ ακόμα και ςε μικρζσ ποςότθτεσ χθμικϊν ςε κακθμερινι βάςθ είναι άγνωςτθ. Θ βελτίωςθ τθσ ηωισ διά τθσ χθμείασ μπορεί ςτο μζλλον να γίνει ο εφιάλτθσ τθσ φφςθσ. Τα 12 εκατομμφρια κιλά αντιβιοτικά που χρθςιμοποιοφν οι αγροτικζσ βιομθχανίεσ για να βοθκιςουν ςτθν ταχεία πάχυνςθ προβάτων και αγελάδων-οφτωσ ϊςτε να διατεκοφν ςτθν αγορά φκθνότερα και γρθγορότερα-καταλιγουν να γεννοφν τεράςτιεσ ποςότθτεσ βακτθρίων που αντιςτζκονται ςε αυτά ακριβϊσ τα αντιβιοτικά για ηϊα. Σφντομοσ κατάλογοσ τθσ απογραφισ αποτιμιςεων τθσ Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ για το πϊσ επιδροφν τα χθμικά ςτθν υγεία μασ ι ςτθ βιόςφαιρα: 1. Καρκινογόνοσ επίδραςθ 2. Ζτθ ηωισ υπό ςυνκικεσ αναπθρίασ 3. Απϊλεια βιοποικιλίασ: βακμόσ εξαφάνιςθσ ειδϊν που προκαλεί μία δεδομζνθ διαδικαςία ι ουςία. 4. Ενςωματωμζνθ τοξικότθτα Τα πάντα ςυνδζονται. Ο κφκλοσ ηωισ κάκε προϊόντοσ ςχετίηεται με τθν ζκλυςθ, αν μθ τι άλλο, ιχνοποςοτιτων ρφπων ςε κάποιο πολφ πρϊιμο ςτάδιο τθσ αλυςίδασ παροχισ. Gregory Norris. Ζτςι το ουςιϊδεσ ερϊτθμα γίνεται ποςοτικό: ποιεσ ποςότθτεσ από ποιουσ ρφπουσ εκλφονται και ποιοσ είναι ο πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ για να μειϊςουμε αυτζσ τισ εκλφςεισ Η Κοινωνιόςφαιρα: Οι ανκρωπιςτικζσ ανθςυχίεσ για κζματα όπωσ οι εργαςιακζσ ςυνκικεσ, θ καταναγκαςτικι ι παιδικι εργαςία, οι δίκαιοι μιςκοί, τα επιδόματα υγείασ κ.οκ. απαςχολοφν όλο και περιςςότερο τισ εταιρίεσ που υποςτθρίηουν τθν τιρθςθ θκικϊν αρχϊν και λαμβάνουν ςοβαρά υπόψθ τθν εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ. Δεν μποροφμε να ςκεφτόμαςτε τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ και να αγνοοφμε τισ κοινωνικζσ. Norris. Θ τρζχουςα ςκζψθ περί βιωςιμότθτασ αναγνωρίηει ότι θ ςωτθρία του περιβάλλοντοσ ι θ δθμιουργία αςφαλζςτερων προϊόντων κα πρζπει να περιλαμβάνει τθ ςυντιρθςθ ι βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου των ανκρϊπων. Το Ρεριβαλλοντικό Ρρόγραμμα των Θνωμζνων Εκνϊν (UNEP) αςχολείται με τθν εξιςορρόπθςθ περιβαλλοντικϊν υπολογιςμϊν και ανκρϊπινων αναγκϊν, προςπακϊντασ να χρθςιμοποιιςει μεκόδουσ Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ για να εντοπίςει ςθμεία ςτισ αλυςίδεσ παροχισ όπου κα μποροφν να βρεκοφν τα μεγαλφτερθ οφζλθ για το περιβάλλον κακϊσ και για τουσ ανκρϊπουσ μιασ δεδομζνθσ περιοχισ. 9

11 Ο εντοπιςμόσ «κερμϊν ςθμείων», πχ για τθν παιδικι εργαςία ςτθν Λνδία, παρζχει πολφτιμεσ πλθροφορίεσ όταν κζλουμε να βελτιϊςουμε τισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ ςτον κφκλο ηωισ ενόσ προϊόντοσ. Ρόςο μεγάλεσ και ποιεσ ακριβϊσ είναι οι ςυνζπειεσ που προκφπτουν από τον κφκλο ηωισ ενόσ προϊόντοσ και πϊσ μποροφμε να επιτφχουμε ζνα επικυμθτό αποτζλεςμα με τθ μικρότερθ ςυνολικι βλάβθ; Και πϊσ μποροφν όλοι, από αγοραςτζσ μζχρι καταςκευαςτζσ, να παίξουν ζνα ρόλο ςτθ μείωςθ αυτισ τθσ βλάβθσ; Norris. ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΑΛΤΨΗ Θ εταιρία GoodGuide Inc ζχει ωσ ςκοπό να καταςκευάςει εργαλεία που «μεταμορφϊνουν τον τρόπο που οι άνκρωποι βλζπουν και αλλθλεπιδροφν με τα προϊόντα και τισ εταιρίεσ, παρζχοντασ περιεκτικζσ και λεπτομερείσ πλθροφορίεσ πριν από τθν αγορά. Θ επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ αυτισ κάνει ρίμα με το Dao it, το οποίο αναφζρεται ςτθν ταοϊςτικι φιλοςοφία που οδθγεί τουσ ανκρϊπουσ ςτον δρόμο τθσ αρμονίασ με τον κόςμο. Είναι μια κοινωφελισ εταιρία, με χάρτα που διακθρφςςει ότι θ αποςτολι τθσ είναι το κζρδοσ, όχι μόνο των μετόχων αλλά και των άλλων ενδιαφερομζνων-δθλαδι του αγοραςτικοφ κοινοφ. Ρίςω από αυτι τθν εταιρία βρίςκεται ο Dara O Rourke, βιομθχανικόσ οικολόγοσ και οραματιςτισ που φιλοδοξεί να φζρει τθ ριηικι διαφάνεια ςτθν αγορά με τθ μορφι μιασ καινοτομίασ ςτο λογιςμικό, ονόματι GoodGuide. Ο Dara λζει: «Είμαςτε ςτο Μεςαίωνα. Ξζρουμε τθ μάρκα και τθν τιμι και νομίηουμε πϊσ ξζρουμε τθν ποιότθτα. Πμωσ κανείσ δεν ξζρει τι βρίςκεται πίςω από τθν ετικζτα, τι προκαλεί πραγματικά το προϊόν ςε μασ ι ςτον πλανιτθ. Κζλουμε να βγάλουμε το πζπλο τθσ ετικζτασ και να πάμε πολφ πιο πζρα από το τι ςου λζει θ εταιρία. Ροια ςυςτατικά προκαλοφν ανθςυχίεσ για τθν υγεία; Ρόςο μακριά μεταφζρκθκε; Ρϊσ φζρκθκαν ςτουσ εργάτεσ;». Θ GoodGuide μπορεί να ςυνοψίςει όλεσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ και να παρουςιάςει τθν απάντθςθ εν ριπι οφκαλμοφ. Οι άνκρωποι κζλουν απλζσ πλθροφορίεσ για να τουσ βοθκιςουν να ηιςουν καλφτερα-κζλουν να τουσ τισ ποφμε ςε λίγα δευτερόλεπτα. Θ GoodGuide ενςωματϊνει εκατοντάδεσ περίπλοκεσ βάςεισ δεδομζνων βαςιηόμενθ ςε περίπου 80 εκατομμφρια ςτοιχεία (που ςυνεχϊσ αυξάνονται) από προϊόντα και εταιρίεσ. Ο O Rourke λζει: «πρόκειται για κατανεμθμζνθ γνϊςθ. Κανείσ δεν μπορεί να τα ξζρει όλα αυτά μαηί, αλλά όλοι μασ από κοινοφ μποροφμε να μεταδϊςουμε ςτον κόςμο τθν καλφτερθ πλθροφόρθςθ για τισ ςυνζπειεσ προϊόντοσ και εταιρίασ ςε μια μορφι που επιτρζπει τθ λιψθ καλφτερων αποφάςεων. Με άλλα λόγια θ GoodGuide αποκαλφπτει τθν προϊςτορία ενόσ προϊόντοσ. Μπορεί να υπολογίςει τισ ςυγκεκριμζνεσ περιβαλλοντικζσ ςυνζπειεσ ενόσ προϊόντοσ κατά τθν καταςκευι, μεταφορά, χριςθ και απόρριψθ. Σε μακροπρόκεςμο επίπεδο, μπορεί να αποφανκεί ωσ προσ το πόςο ευνοϊκά ςυγκρίνεται μια δεδομζνθ εταιρία με άλλεσ του κλάδου τθσ από άποψθ περιβαλλοντικισ, υγειονομικισ ι κοινωνικισ απόδοςθσ κακϊσ και να ορίςει ποια φίρμα ι εταιρία ζχει βελτιωκεί με τον καιρό. Μπορεί να αποτιμιςει τισ πολιτικζσ μιασ εταιρίασ, κατά πόςο αποκαλφπτει βαςικζσ πλθροφορίεσ για τα προϊόντα και

12 εντζλει τισ ςυνζπειεσ μιασ εταιρίασ για τουσ καταναλωτζσ, τουσ εργαηόμενουσ, τισ κοινότθτεσ και το περιβάλλον. τόχοσ τθσ είναι να αναπτφξει μια μζκοδο που να επιτρζπει ςτουσ αγοραςτζσ να μάκουν τισ πραγματικζσ ςυνζπειεσ όςων αγοράηουν, κι ζτςι να κάνουν πιο θκικζσ επιλογζσ βάςει αυτισ τθσ πλθροφόρθςθσ. Επιλογζσ που ςυμφωνοφν με τισ αξίεσ τουσ. Σο κάκε προϊόν βακμολογείται ςε τρεισ ςτιλεσ, οι οποίεσ δείχνουν ςε κόκκινο, κίτρινο ι πράςινο το ςχετικό επίπεδο αρετισ που προκφπτει από τισ ςυνζπειεσ του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ ςε τρεισ διαςτάςεισ: περιβαλλοντικισ, υγειονομικι και κοινωνικι. Οι καταναλωτζσ μποροφν να πλθροφορθκοφν για ςυγκεκριμζνα προϊόντα με τθ χριςθ κινθτοφ τθλεφϊνου/γραμμωτοφ κϊδικα. Ζνα hot link που παρζχεται από τθν GoodGuide μπορεί να ςτείλει μινυμα από τον αγοραςτι απευκείασ ςτθν εταιρία ςχετικά με ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν και να δϊςει ςτουσ χριςτεσ τθν ευκαιρία να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ ςχετικά μ αυτό το προϊόν. Ζτςι θ GoodGuide επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να μιλοφν άμεςα ςτισ εταιρίεσ και να τουσ λζνε: «ανθςυχϊ για τα ςυςτατικά ςασ ι μου αρζςει πολφ αυτό που βάηετε τϊρα ςτο προϊόν ςασ ι παρακαλϊ δϊςτε μασ περιςςότερα ςτοιχεία για τα προϊόντα ςασ». Στο πλαίςιο τθσ παγκοςμιοποίθςθσ οι περιςςότερεσ εταιρίεσ διατθροφν εργοςτάςια ςε άλλεσ χϊρεσ (πχ Κίνα) για μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ) με αποτζλεςμα τα διευκυντικά ςτελζχθ πολλζσ φορζσ να μθν γνωρίηουν ι και να μθν ενδιαφζρονται να μάκουν κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ παράγονται τα προϊόντα τουσ. Από τθν άλλθ μεριά, οι εργάτεσ/υπάλλθλοι που βρίςκονται ςτον πάτο τθσ αλυςίδασ παροχισ δεν ζχουν τθν ευκαιρία να πουν τθν αλικεια ςε όςουσ βρίςκονται ςτθν κορυφι. Ζτςι δεν υφίςταται τελικά διαφάνεια κακ όλθ τθν παραγωγικι και εμπορευματικι διαδικαςία. Ζρευνεσ δείχνουν ότι το 90% τθσ περιβαλλοντικισ επίπτωςθσ προκφπτει κατά τθν καταςκευι και τθν απόρριψθ, όχι κατά τθ χριςθ. Η προςιλωςθ του αγοραςτι ςθμαίνει μετατόπιςθ τθσ νοθτικισ λειτουργίασ, από ζναν αυτοματιςμό που εκτελεί αυτοπακϊσ κινιςεισ δοκιμαςμζνεσ από μακρά πρακτικι ςε μια ζμπρακτθ ςυνειδθτότθτα που επιτρζπει τθ νζα μάκθςθ και άρα τθ νζα επιλογι. Πςα περιςςότερα ξζρεισ για τθν προζλευςθ τθσ τροφισ, του ρουχιςμοφ, τθσ ψυχαγωγίασ και τθσ ςτζγθσ ςου τόςο πιο εφκολο είναι να κάνεισ αγοραςτικζσ επιλογζσ ςυμβατζσ με τθ ςυνείδθςι ςου. Δίκτυα ανκρϊπων που ενϊνουν τισ γνϊςεισ τουσ μποροφν να μειϊςουν τθν αςυμμετρία πλθροφόρθςθσ. Οι πελάτεσ δεν είναι πλζον μοναχικά άτομα, μεμονωμζνα και άφωνα. Θ ικανότθτα να μοιραςτοφν πλθροφορίεσ δθμιουργεί ελεφκερα μια ςυλλογικι ςυνείδθςθ που μπορεί να προκαλζςει οργανωμζνθ αντίδραςθ. 11

13 Τα ψθφιακά εργαλεία απειλοφν τα ςυνικθ πζπλα που ζχουν κρφψει από τα μάτια των πελατϊν τα ωμά γεγονότα των διαδικαςιϊν καταςκευισ, τθν τοξικότθτα των ςυςτατικϊν, τισ εργαςιακζσ ςυνκικεσ κτλ. Για να είναι αξιόπιςτθ θ ριηικι διαφάνεια κα πρζπει να είναι ζγκυρθ, αμερόλθπτθ και περιεκτικι. Σα προϊόντα κα πρζπει να αποτιμϊνται ςε ολόκλθρθ τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ τουσ, από τθν καταςκευι αλλά και πρωτφτερα, από τθν προζλευςθ των πρϊτων υλϊν και τθν εξαγωγι θ δθμιουργία των ςυςτατικϊν μζχρι τθν απόρριψθ. Η αποτίμθςθ ενόσ προϊόντοσ πρζπει να καλφπτει και τισ τρεισ ςφαίρεσ: δεν είναι αρκετό να υποςτθρίξουμε ότι θ χριςθ πθγϊν θλιακισ ενζργειασ κακιςτά ζνα προϊόν «ενάρετο», αν εκλφει τοξίνεσ ι αν δεν είναι αςφαλζσ για τουσ εργάτεσ του εργοςταςίου. Ο κακθγθτισ Archon Fong, τθσ Κυβερνθτικισ χολισ JFK του Χάρβαρντ υπιρξε πρωτοπόροσ ςε μελζτεσ για τθ διαφάνεια και τθσ ςυνζπειζσ τθσ. Κατά τθν ερευνθτικι ομάδα τθσ οποίασ θγείται θ πρϊτθ γενιά διαφάνειασ προζκυψε ωσ αποτζλεςμα αναγκαςτικισ αποκάλυψθσ. Η δεφτερθ γενιά προζκυψε κι αυτι κατόπιν επιβολισ από κανόνεσ που ανάγκαςαν τισ εταιρίεσ να αποκαλφψουν κινδφνουσ ι οφζλθ τα οποία δφςκολα εντοπίηονται. Η Σρίτθ γενικά διαφάνειασ πθγαίνει πζραν τθσ εκελοντικισ και επιβαλλόμενθσ από τθν κυβζρνθςθ αποκάλυψθσ, ςε μια διαφάνεια από κάτω προσ τα πάνω, που κακοδθγείται από ανιςυχουσ και δραςτιριουσ καταναλωτζσ. ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑ Θ «οικοαρετι» προςκζτει αξία. Μελζτεσ αποδεικνφουν ότι προϊόντα τα οποία είναι «θκικά» και είναι πιο ακριβά από άλλα προτιμϊνται από τουσ καταναλωτζσ. Αν είναι «θκικά» και ζχουν τθν ίδια τιμι με τα άλλα του ανταγωνιςμοφ οι καταναλωτζσ δεν τα δίνουν ςθμαςία. Αυτό ζχει ςχζςθ με τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκζφαλόσ μασ. Οι ιδζεσ μασ για τθν τιμι διαμορφϊνουν μια προςδοκία που εν ςυνεχεία προϊδεάηει τθν εμπειρία μασ και τισ αγοραςτικζσ μασ ςυνικειεσ. Θ χαμθλότερθ τιμι μειϊνει και τισ προςδοκίεσ μασ από ζνα προϊόν ενϊ θ υψθλότερθ τισ αυξάνει. Hilke Plassmann-Λνςτιτοφτο Τεχνολογίασ τθσ Καλιφόρνιασ. Σφμφωνα με άλλεσ ζρευνεσ τα δφο τρίτα των αγοραςτϊν νοιάηονται για τισ θκικζσ επιλογζσ, αλλά κζλουν θ απόφαςθ να είναι εφκολθ. Θ κλιμακωτι αφξθςθ τθσ διαφανοφσ αγοράσ κα εξαρτθκεί από το πόςο μεγάλο ποςοςτό των αγοραςτϊν που βρίςκονται ςτον μεςαίο χϊρο κα χρθςιμοποιιςουν τθν οικολογικι τουσ νοθμοςφνθ. Πμωσ το κόςτοσ και θ αρετι δεν μποροφν να εξιςωκοφν. Κακετί ακριβό δεν ςθμαίνει ότι είναι και «ενάρετο». Οι πράςινεσ εκςτρατείεσ δεν φαίνεται να αυξάνουν και πολφ τα πλικθ των πράςινων καταναλωτϊν πζρα από αυτό τον κλειςτό κφκλο των αλθκινϊν πιςτϊν.

14 ΕΝΑΡΕΣΟΙ ΚΤΚΛΟΙ Αν θ πλθροφόρθςθ κινεί τισ αγορζσ θ ζλευςθ τθσ πλθροφοριακισ ςυμμετρίασ τισ ςυνταράηει. Ππωσ οι μεμονωμζνεσ ψιφοι μετροφν ςτισ εκλογζσ, ζτςι και θ αλλαγι κάποιασ αγοραςτικισ επιλογισ αποφαςίηει τθν τφχθ που κα ζχουν οι ανταγωνιςτικζσ φίρμεσ που διεκδικοφν τα χριματα ενόσ ατόμου. Θ κυκλικι πλθροφόρθςθ ανάμεςα ςτισ προτιμιςεισ των αγοραςτϊν και τθν ανταπόκριςθ μιασ επιχείρθςθσ ςτον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται τα πράγματα δθμιουργεί ζναν «ενάρετο κφκλο». Πταν θ ενθμζρωςθ για ζνα προϊόν αλλάηει τθν προτίμθςθ ενόσ καταναλωτι ςε μια μάρκα, θ επακόλουκθ μετατόπιςθ τθσ αγοράσ κα ωκιςει με τθ ςειρά τθσ τισ εταιρίεσ να προςφζρουν περιςςότερεσ βελτιϊςεισ ςαν αυτζσ που κζλουν οι αγοραςτζσ. Πταν κινείσ βαςικοφσ μοχλοφσ ςε ζνα βιομθχανικό ςφςτθμα, τα υπόλοιπα κα ακολουκιςουν. Οι εταιρίεσ δεν δίνουν ςθμαςία μζχρι που να νοιαςτοφν οι καταναλωτζσ ΧΗΜΙΚΟ ΣΟΤΡΛΟΤ Θ ςυμβατικι κζαςθ των πραγμάτων βλζπει δυνατότθτεσ χρυςωρυχείου για τισ εταιρίεσ που «πραςινίηουν», όχι μόνο από τθν άμεςθ εξοικονόμθςθ ςτο κόςτοσ ενζργειασ αλλά και από τα πιο «ζξυπνα» προϊόντα και τισ διαδικαςίεσ που ανανεϊνουν και οι οποίεσ λφνουν οικολογικά προβλιματα. Αν όμωσ τθν εξετάςουμε από άλλθ ςκοπιά, θ τρζχουςα ζξαρςθ δραςτθριότθτασ που επικεντρϊνεται ςτθν υπερκζρμανςθ του πλανιτθ δεν είναι παρά το πρϊτο από μια ςειρά παρόμοιων κυμάτων που φαίνεται ότι κα κατακλφςουν τισ επιχειριςεισ κατά τα προςεχι χρόνια. Αν θ ριηικι διαφάνεια τοποκετθκεί πλάι, πχ ςτισ ιατρικζσ ανακαλφψεισ για τα βιομθχανικά χθμικά, κα δοφμε ότι ζνα πικανό κφμα κα ζχει να κάνει με ςυναγερμοφσ για τισ τοξίνεσ: περιςςότερεσ ενϊςεισ που ςιμερα αποτελοφν ςυνικθ ςυςτατικά ςε καταναλωτικά προϊόντα κα είναι φποπτεσ. Οι ανθςυχίεσ αυτζσ μπορεί να εξαπλωκοφν ςε φαινομενικά ακϊα βιομθχανικά χθμικά, απλϊσ και μόνο επειδι τα αυριανά κριτιρια τοξικότθτασ κα είναι μάλλον πιο απαιτθτικά από τα ςθμερινά, κακϊσ θ ενθμζρωςθ κα είναι μεγαλφτερθ, κα διαδίδεται ταχφτερα και θ αντίλθψθ του κινδφνου από τον κόςμο κα αυξάνεται. Το ςϊμα είναι ζνα είδοσ οικοςυςτιματοσ, μια καυμάςια ενορχθςτρωμζνθ μάηα διαφορετικϊν μονάδων που λειτουργοφν ωσ ςφνολο. Και όπωσ κάκε οικοςφςτθμα το ςϊμα μπορεί να δεχτεί ειςβολι από ξζνεσ ουςίεσ που χαλοφν τθν κατάςταςθ. Ο υπολογιςμόσ του πλικουσ των ειςβολζων που ςτεγάηονται ςτο ςϊμα μασ υπιρξε ςτόχοσ μελετϊν βιοςυςςϊρευςθσ, θ οποία αποτελεί μία ξεχωριςτι επιςτιμθ, οι οποίεσ δείχνουν ότι ςχεδόν όλοι οι ηωντανοί κάτοικοι του πλανιτθ φζρουν ζνα «τουρλοφ» από τοξικζσ ουςίεσ. Το ςϊμα μασ μπορεί να πάκει ανάφλεξθ από αυτό το χθμικό κοκτζιλ. 13

15 Φαίνεται να υπάρχει ζνα οριακό ςθμείο όπου το βάροσ επιβλαβϊν χθμικϊν που φζρει το ςϊμα ξεπερνά τθν ικανότθτα του να τα χειρίηεται. Πλθ μζρα παίηουμε ζνα παιχνίδι τφχθσ, ςτοιχθματίηοντασ ότι αυτά που χρθςιμοποιοφνται για να φτιάχνονται τα πράγματα που κεωροφμε τόςο χριςιμα δεν κα μασ βλάψουν εντζλει. REACH: είναι ζνα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ζχει ωσ ςτόχο να δοκιμάςει και να αποτιμιςει όλεσ τισ δεκάδεσ χιλιάδεσ χθμικϊν των οποίων θ χριςθ ςτα κακθμερινά προϊόντα επιτράπθκε από τθν Υπθρεςία Ρροςταςίασ Ρεριβάλλοντοσ το 1979 κακϊσ και όλα τα νεότερα που ζχουν αρχίςει ζκτοτε να χρθςιμοποιοφνται αλλά που δεν ζχουν ακόμθ αποτιμθκεί αυςτθρά από κάποιο ανεξάρτθτο ςϊμα. Θ αλικεια είναι ότι όλοι είμαςτε διαρκϊσ εκτεκειμζνοι ςε ζνα μείγμα από αμζτρθτα χθμικά, μια επικίνδυνθ κατάςταςθ για τθν οποία οι τοξικολόγοι δεν διακζτουν ακόμθ μζκοδο εκτίμθςθσ. Η ΑΜΤΓΔΑΛΗ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ Το Skin Deep είναι ζνασ ιςτότοποσ που αυξάνει τθν πλθροφοριακι ςυμμετρία μεταξφ αγοραςτϊν και πωλθτϊν ωσ προσ τουσ πικανοφσ κινδφνουσ που παρουςιάηουν για τθν υγεία τα είδθ ατομικισ φροντίδασ που αξιολογεί. Από τθ ςκοπιά τθσ νευροεπιςτιμθσ ανταποκρίνεται ςτισ ανθςυχίεσ τθσ αμυγδαλισ, του κεντρικοφ κόμβου ςτο ραντάρ που ενεργοποιεί ο εγκζφαλόσ μασ απζναντι ςτον κίνδυνο. Αυτά τα κυκλϊματα ερευνοφν διαρκϊσ για οτιδιποτε κα μποροφςε να μασ απειλεί και ενεργοποιεί τθν αντίδραςθ μάχθ-φυγι-πάγωμα που μασ φζρνει ςε κατάςταςθ φρενίτιδασ. Πταν θ αμυγδαλι πάει για ψϊνια, μασ διατθρεί ςε ετοιμότθτα για πικανοφσ κινδφνουσ ςτα όςα αγοράηουμε. Και μόνθ θ δυνατότθτα κινδφνου ςε ζνα προϊόν διεγείρει τθν πλζον πρωτόγονθ ςτρατθγικι αςφαλείασ του εγκεφάλου: αποφφγετε αυτό που ίςωσ να είναι επικίνδυνο. Οι αντικειμενικζσ, ζλλογεσ εκτιμιςεισ δεν ζχουν ςχζςθ με αυτά. Θ αμυγδαλι λειτουργεί με μια ςυναιςκθματικι λογικι, με ζνα κανόνα λιψθσ αποφάςεων: όποιοσ φυλάει τα ροφχα του. Ο αρχικόσ πανικόσ υποβάλλει ςτθν αμυγδαλι να βρίςκεται ςε επιφυλακι ενάντια ςε οτιδιποτε παρόμοιο κατά το μζλλον. Συγκεκριμζνα κυκλϊματα εντόσ τθσ αμυγδαλισ φζρουν τθν ειδικι ευκφνθ τθσ ανάκλθςθσ ενόσ κινδφνου και ςφνδεςθσ του ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου με ζνα αίςκθμα φόβου ι αθδίασ. Ανακαλεί το ίδιο κφμα αγωνίασ όποτε το πράγμα που φοβόμαςτε εμφανίηεται ξανά ςτο δρόμο μασ. Πταν θ γνϊςθ και το ςυναίςκθμα εμπλζκονται ςε μια απόφαςθ, το ςυναίςκθμα υπερνικά ςχεδόν πάντα τθ γνϊςθ. Baba Shiv, κακθγθτισ μάρκετινγκ ςτθν Επιχειρθματικι Σχολι του Στάνφορντ. Θ αρνθτικι δφναμθ τθσ αθδίασ μπορεί να εξθγιςει ζναν ςυνικθ ιςχυριςμό για τθν προϊκθςθ των προϊόντων, ότι τα «κακά νζα» όπωσ οι αποκαλφψεισ για χϊρουσ εκμετάλλευςθσ εργατϊν ι για το ότι το ςυςτατικό κάποιου προϊόντοσ μπορεί να είναι τοξικό αςκοφν μεγαλφτερθ επιρροι ςτο τι αποφαςίηει ο κόςμοσ να μθν αγοράςει παρά ςτο τι αγοράηει.

16 Το γνωςιακό μασ πρότυπο ι θ προςδοκία μασ κακορίηει τθ νευρικι δραςτθριότθτα. Hilke Plassman, νευροοικονομολόγοσ ςτο Τεχνολογικό Λνςτιτοφτο τθσ Καλιφόρνιασ. Το να δζχεςαι δυςάρεςτεσ πλθροφορίεσ για ζνα προϊόν προκαλεί ςτον εγκζφαλο μια αντίδραςθ αθδίασ. Richard Davidson, διευκυντισ του Εργαςτθρίου Συγκινθςιακισ Νευροεπιςτιμθσ ςτο Ρανεπιςτιμιο του Οχςκόνςιν. Θ βιομθχανία ςκζφτεται τθν τοξικότθτα με ζνα τρόπο. Οι καταναλωτζσ με ζναν άλλο. Θ οικολογικι υγεία κεωρεί ότι κάκε βιμα που μειϊνει τθ βιοχθμικι πίεςθ ςε ζνα οργανικό ςφςτθμα κα ζχει πλικοσ οφζλθ. Αφοφ το ολικό μασ ςωματικό βάροσ ςε τοξίνεσ αυξάνει τον κίνδυνο που διατρζχουμε για ζνα φάςμα αςκενειϊν, θ ζξυπνθ επιλογι είναι να αποφφγουμε οτιδιποτε προςκζτει ςε αυτι τθ βλαβερι ςυςςϊρευςθ. Θ αμυγδαλι ψωνίηει αςφάλεια, διευκυνόμενθ από τθ νευρικι «λογικι» του φόβου και τθσ αποςτροφισ-θ πικανότθτα να υπάρχει κίνδυνοσ για τον ίδιο ι τθν οικογζνειά του αρκεί για να τεκεί ςε ςυναγερμό ο εγκζφαλοσ του αγοραςτι, απομακρφνοντασ τον από ζνα φποπτο προϊόν. Δεν είναι διόλου ςυνετό να περιμζνουμε μζχρι να ζχουμε τθν πλιρθ επιςτθμονικι αλικεια για τθν τοξικότθτα. Θ προνοθτικι κρίςθ είναι να προςτατεφουμε τθν ανκρϊπινθ υγεία. Philippe Grandjean, επικεφαλισ του τμιματοσ περιβαλλοντικισ ιατρικισ ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ νότιασ Δανίασ. Θ αμυγδαλι λειτουργεί βάςει μιασ υποφλοιϊδουσ λογικισ-και μόνθ θ πικανότθτα απειλισ ταράηει τθν ιςορροπία χάριν μιασ ανάλυςθσ κόςτουσ-οφζλουσ τθσ μορφισ «όποιοσ φυλάει τα ροφχα του». Οι εταιρίεσ μποροφν να αποφαςίςουν για τουσ όποιουσ λόγουσ να χρθςιμοποιιςουν ςτα προϊόντασ τουσ χθμικά που εγείρουν ανθςυχίεσ. Πμωσ άπαξ και οι αγοραςτζσ γνωρίηουν ποια προϊόντα περιζχουν αυτά τα προβλθματικά χθμικά, είναι λιγότερο πικανό να τα αγοράςουν. Και τοφτο είναι που κα κρίνει τελικά πϊσ κα καταςκευάηονται τα προϊόντα. ΔΤΚΟΛΕ ΕΡΩΣΗΕΙ Με τθν εμφάνιςθ τθσ ριηικισ διαφάνειασ, αυτό που προςφζρει θ ςθμερινι αγορά μπορεί να βρίςκεται εκτόσ τόπου και χρόνου ςε ςχζςθ με το τι κα ικελαν οι αυριανοί αγοραςτζσ. Οι νζεσ αυτζσ προςεγγίςεισ ςτον χειριςμό των πλθροφοριϊν προαναγγζλλουν τθν άφιξθ πλθκϊρασ δεδομζνων για τισ μζχρι πρότινοσ απαρατιρθτεσ επιπτϊςεισ πλικουσ κοινϊν ςυςτατικϊν που απαντϊνται ςε κακθμερινά προϊόντα. Για τισ εταιρίεσ που κζλουν να προλάβουν τα κφματα αγοραςτικϊν επιλογϊν που αναμζνεται να προκαλζςει αυτι θ διαφάνεια ςτον χϊρο τθσ αγοράσ, κα πρζπει να εντοπιςτοφν ζγκαιρα οι πτυχζσ εκείνεσ των προϊόντων που κρίνονται προβλθματικζσ, ϊςτε οι εταιρίεσ να αναπτφξουν καλφτερεσ εναλλακτικζσ λφςεισ το ςυντομότερο δυνατό. Ο κακζνασ ςε ζναν πυρινα λιψθσ αποφάςεων κα πρζπει να καταλάβει καλφτερα από οποτεδιποτε άλλοτε πϊσ να ηυγίηει τουσ κινδφνουσ και να διαπιςτϊνει τα οφζλθ. 15

17 Ο Art Kleiner είναι αρχιςυντάκτθσ τθσ επικεϊρθςθσ Business + Strategy. Σε ζνα υποκετικό ςενάριο που του τζκθκε ωσ προσ το τι κα πρζπει να κάνουν οι εταιρίεσ αν θ επιςτιμθ τθσ επιγενετικισ ανακαλφψει ότι κάποια βιομθχανικά χθμικά που χρθςιμοποιοφνται ςε πολλά προϊόντα είναι πικανά ελατιρια για γονίδια που γνωρίηουμε ότι είναι ενεργά ςε ςυγκεκριμζνεσ αςκζνειεσ απάντθςε ότι οι εταιρίεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να απαντιςουν ςτα παρακάτω «δφςκολα» ερωτιματα: 1. Μασ νοιάηει αυτό; 2. Σι κα χάςουμε αν το αγνοοφςαμε αυτό; 3. Πϊσ πρζπει να αλλάξουμε τον τρόπο ςκζψθσ μασ; 4. Ποιο είναι το κακό; 5. Σι πλθροφορίεσ υπάρχουν για τισ οποίεσ κα πρζπει να ενθμερωκϊ; 6. Πόςο κοςτίηουν οι αλλαγζσ; 7. Θζλουμε όντωσ να ξζρουμε; 8. Αν αποφαςίςουμε να αλλάξουμε, πϊσ κα προςαρμόςουμε τθν αντίδραςι μασ ςτθ ςχζςθ κόςτουσ-κζρδουσ; 9. Ποια είναι τα χρθματοοικονομικά παρεπόμενα τθσ αλλαγισ; 10. Αξίηουν τον κόπο αυτζσ οι αλλαγζσ;. Σθν εποχι που διανφουμε οι περιςςότερεσ εταιρίεσ κεωροφν τθν κοινωνικι υπευκυνότθτα ωσ ενόχλθςθ, που τισ αποςπά από τθν ουςία των επιχειριςεων. Σο μόνο που μετρά είναι το κζρδοσ. Όμωσ πλζον αυτι θ άποψθ αρχίηει να είναι ξεπεραςμζνθ κακϊσ αυξάνεται θ οικολογικι νοθμοςφνθ του κοινοφ και οι μετατοπίςεισ ςτθν αγορά κακιςτοφν τζτοιεσ αλλαγζσ επικερδείσ. Οι εταιρίεσ που διακζτουν οικολογικι νοθμοςφνθ κα είναι υπζρ τθσ δράςθσ. Σφμφωνα με τον Peter Senge του ΜΛΤ και τουσ ςυναδζλφουσ του ςτθν Κοινωνία Μάκθςθσ Οργανιςμϊν, θ ςτροφι προσ τθ βιωςιμότθτα ωσ μζςο δθμιουργίασ αξίασ μπορεί να ιδωκεί ςε ςχζςθ με πζντε διακριτά ςτάδια ςτθν εξζλιξθ μιασ επιχείρθςθσ, το κακζνα με τουσ δικοφσ του μοχλοφσ. 1. Τα πρϊτα ςτάδια περιγράφουν τθ ςυμβατικι επιχειρθματικι αντίδραςθ, όπωσ απαντάται ςτισ υποκζςεισ που υπαγορεφουν τα ερωτιματα του Kleiner. Οι υποκζςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν τθν ιδζα ότι θ προςαρμογι ςτισ οικολογικζσ ανάγκεσ κα είναι δαπανθρι περιττι και κακι τακτικι. 2. Μια πιο δραςτιρια προςζγγιςθ αρχίηει ςτο επόμενο ςτάδιο του μοντζλου Senge με τθν εκελοφςια προςαρμογι. Εδϊ οι κινθτιριοι παράγοντεσ προζρχονται ςυχνά από διαπιςτϊςεισ που δείχνουν ότι θ λιψθ περιβαλλοντικϊν μζτρων μπορεί να

18 εξοικονομιςει χριματα και να βελτιϊςει τθν καλι φιμθ και τθν αξία τθσ φίρμασ. Αυτά τα οφζλθ ςε επίπεδο κακαροφ κζρδουσ μπορεί να δθμιουργιςουν ζναν «ενάρετο κφκλο» αφοφ το κόςτοσ που ζχει εξοικονομθκεί οδθγεί ςε αναηιτθςθ περαιτζρω τρόπων για ανάλογα κζρδθ. 3. Ζπειτα ζρχονται οι εταιρίεσ που ενςωματϊνουν τθ βιωςιμότθτα ςτθ ςτρατθγικι τουσ, ςυνικωσ ανακαλφπτοντασ ζνα φάςμα οικολογικά ορκϊν επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν. Τα εςωτερικά δείγματα ότι μια εταιρία ζχει αγγίξει αυτό το όριο ςυμπεριλαμβάνουν τθ μετάκεςθ τθσ ευκφνθσ βιωςιμότθτασ, από ζνα ςτζλεχοσ που θ βαςικι του εργαςία ζγκειται ςτθ διαχείριςθ ςυμμετόχων, ςτουσ επικεφαλείσ επιχειρθματικϊν μονάδων και ςε ανϊτατα ςτελζχθ, όπωσ γενικοί διευκυντζσ επιχειριςεων. Σε τζτοιεσ εταιρίεσ θ βιωςιμότθτα κατζχει ςθμαίνουςα κζςθ ςτθ ςτρατθγικι και τθν εφαρμογι τθσ, διαμορφϊνοντασ τισ διακζςεισ κεφαλαίου και προχπολογιςμοφ, τισ κεντρικζσ επιχειριςεισ και τον τομζα ζρευνασ και ανάπτυξθσ. Κακοδθγεί τθν αναηιτθςθ ςθμαντικϊν νζων αγορϊν κακϊσ και τθν επανεξζταςθ των αλυςίδων παροχισ. Να κάνουμε τουσ οικολογικοφσ ςτόχουσ μζροσ τθσ αποςτολισ. EOSTA: μεγαλφτερθ ευρωπαϊκι εταιρία διανομισ οργανικϊν προϊόντων ςε λιανικά καταςτιματα, μια επιχείρθςθ αξίασ 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Αποτελεί παράδειγμα οικολογικά νοιμονοσ εταιρίασ που τθρεί τουσ τρεισ κεμελιϊδεισ κανόνεσ: να γνωρίηεισ τισ επιπτϊςεισ ςου, να επιδιϊκεισ τισ βελτιϊςεισ και να μοιράηεςαι ό,τι μακαίνεισ. Ο μόνοσ τρόποσ να αντιμετωπίςεισ τισ περιβαλλοντικζσ κρίςεισ είναι να τισ ανατρζψει ο ίδιοσ κεςμόσ που τισ προκάλεςε. Δθλαδι οι επιχειριςεισ, θ βιομθχανία, οι άνκρωποι. Η ΑΕΝΑΗ ΒΕΛΣΙΩΗ Πταν κάποιοσ ςτθν αλυςίδα παροχισ ςου κάνει μια ζξυπνθ κίνθςθ, αυτό κακιςτά και το δικό ςου προϊόν πιο πράςινο-όπωσ και τισ αγορζσ του κακενόσ που αγοράηει το προϊόν ςου. Αυτό το πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα κα μετατρζψει ςε ςυμμάχουσ ςου χιλιάδεσ προμθκευτζσ ςτθν αγορά προθγοφμενθσ οικονομικισ βακμίδασ, ςτο μζτρο που κάποιοι από αυτοφσ κα προβοφν ςε βελτιϊςεισ. Gregory Norris. To Earthster είναι ζνα δωρεάν, ανοιχτισ πθγισ πρόγραμμα που λειτουργεί μζςω διαδικτφου, το οποίο προςφζρει ςε επιχειριςεισ πρόςβαςθ ςε αλυςίδεσ παροχισ βάςει τθσ Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ και δθμιουργεί ζνα δικτυακό παηάρι βελτιϊςεων. Φιλοδοξεί να παράςχει ςτουσ αγοραςτζσ μζςω B2B ζναν τρόπο να ειδοποιοφν τουσ παραγωγοφσ για τισ οικολογικζσ βελτιϊςεισ που κζλουν να δουν ςτα προϊόντα κατά τουσ κφκλουσ ηωισ τουσ. Δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ παραγωγοφσ ςε όλο το μικοσ των αλυςίδων παροχισ ζναν τρόπο να μετροφν τουσ εαυτοφσ τουσ ςε ςχζςθ με τουσ μζςουσ όρουσ τθσ βιομθχανίασ τουσ, και να ενθμερϊνουν τισ εταιρίεσ που επιδιϊκουν βελτιϊςεισ ότι ζχουν καλυτερεφςει δθμοςιεφοντασ τισ βακμολογίεσ των προϊόντων και διαδικαςιϊν τουσ ςε δείκτεσ περιβαλλοντικοφσ, υγειονομικοφσ και κοινωνικοφσ. Θ ςτρατθγικι του ςτθρίηεται ςτθν κοινωνικι υπολογιςτικι ϊςτε να χτιςτεί μια ςυνεργατικι βάςθ δεδομζνων. 17

19 Αντί να είναι το κόςτοσ και θ ποιότθτα θ μόνθ βάςθ για τισ αγορζσ θ πρόκλθςθ του μικρότερου κακοφ κα γίνει ζνα επιπλζον ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. Δεν υπάρχει ακόμα ανταπόκριςθ από τθν αγορά που να επιβραβεφει όποιον πράττει ορκά. Ρροσ το παρόν ζχουμε πολφ ελλιπι ενθμζρωςθ, οπότε παίρνουμε διαρκϊσ κακζσ αποφάςεισ. Κα πρζπει να προςκζςουμε ςαφι δεδομζνα για τουσ αγοραςτζσ που κα δθμιουργιςουν τον ενάρετο κφκλο όπου οι εταιρίεσ κα πωλοφν περιςςότερα προϊόντα και κα βλζπουν τα κζρδθ τουσ να αυξάνονται-κα πθγαίνουν καλφτερα με το να κάνουν το καλφτερο. Τα κριτιρια αναπόφευκτα κα ανζβουν για όλουσ. Αν ζνασ παίκτθσ αλλάξει το ίδιο κα πρζπει να κάνουν όλοι. Άπαξ και εντοπίςεισ το πρόβλθμα και το κοινό που επθρεάηεται από μια λφςθ, δθμιουργείσ και κίνθτρο για καινοτομία. Οι Αναλφςεισ Κφκλου Ηωισ κα ζπρεπε να περιλαμβάνουν και κετικζσ ςυνζπειεσ κατά μικοσ τθσ αλυςίδασ παροχισ, πζραν των αρνθτικϊν. Ζνασ τρόποσ να αυξθκοφν οι κετικζσ κοινωνικζσ ςυνζπειεσ είναι το πιςτοποιθτικό «Fair Trade» (Δίκαιο Εμπόριο) που εγγυάται ότι οι παραγωγοί ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ παίρνουν λογικζσ πλθρωμζσ και απολαμβάνουν αςφαλείσ και δίκαιεσ εργαςιακζσ ςυνκικεσ. Υπάρχουν κυριολεκτικά εκατομμφρια τρόποι για να βελτιϊςουμε το ςυλλογικό οικολογικό μασ αποτφπωμα. Η οικολογικι νοθμοςφνθ αποκτά τθ μορφι μια επανεξζταςθσ ολόκλθρθσ τθσ κλθρονομιάσ μασ, από παλαιότερεσ θμζρεσ όταν οι διαδικαςίεσ και οι εφευρζςεισ εφαρμόηονταν χωρίσ ανθςυχία για τισ επιπτϊςεισ τουσ. Η ανανζωςθ αυτισ τθσ κλθρονομιάσ μπορεί να είναι θ μεγαλφτερθ επιχειρθματικι πρόκλθςθ τουσ 21ου αιϊνα: κα πρζπει να επανεφεφρουμε τα πάντα. Θ μόλυνςθ είναι δείγμα ατελοφσ ανάλωςθσ-κάτι ςπαταλιζται. Πταν βλζπουμε κτίρια, εργοςτάςια, αυτοκίνθτα ι θλεκτροπαραγωγικζσ μονάδεσ ωσ μεμονωμζνεσ οντότθτεσ, χάνουμε τα οφζλθ τθσ ςυςτθμικισ επάρκειασ. ΕΤΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑ ΣΗ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ Μςωσ κα πρζπει να αρχίςουν να φορολογοφνται οι εταιρίεσ με βάςθ το «κακό» που προξενοφν ςτθ φφςθ. Ζτςι θ τιμι του προϊόντοσ κα αντανακλά τθν αρνθτικι του επίπτωςθ. Θ μεταφορά του κόςτουσ τθσ ηθμιάσ ςτθν εταιρία που τθν προξενεί κα δθμιουργοφςε ιςχυρά κίνθτρα για τθν εφρεςθ τρόπων επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ που κα μειϊςουν αυτά τα κόςτθ. Οι μετακινιςεισ πελατϊν και οι κυβερνθτικζσ ρυκμίςεισ είναι τα δφο πράγματα που μποροφν να αλλάξουν τθν επιχειρθματικι πραγματικότθτα προσ τθν ορκι κατεφκυνςθ. Ζνα «πράςινο κακαρό προϊόν» που εκτόσ από τισ οικονομικζσ μετριςεισ κα λαμβάνει υπόψθ τθν εξάντλθςθ των φυςικϊν πθγϊν και τθν υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ, κα αντικαταςτιςει το ςφνθκεσ ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν, που αποτελεί μζτρο του

20 ειςοδιματοσ και τθσ οικονομικισ απόδοςθσ ενόσ κράτουσ, ωσ δείκτθσ οικονομικισ ευρωςτίασ. Θ οικολογικι επάρκεια κα μετράται ωσ ο λόγοσ τθσ προςτικζμενθσ οικονομικισ αξίασ προσ τισ οικολογικζσ επιπτϊςεισ. Ιςτορικά, θ εταιρικι ευκφνθ ζχει περάςει από διακριτζσ φάςεισ: 1. τθν πρϊτθ είχαμε λιςταρχουσ βιομθχάνουσ να ςυςςωρεφουν μεγάλο πλοφτο και κατόπιν να γίνονται φιλάνκρωποι. 2. τθ δεφτερθ είχαμε εταιρίεσ που υπερτιμοφν τα πράςινα προϊόντα και κατόπιν προςφζρουν τμιμα των κζδρων για καλοφσ ςκοποφσ. 3. το τρίτο ςτάδιο που αναπτφςςεται ταχζωσ ςτισ μζρεσ μασ, οι εταιρίεσ ενςωματϊνουν τθ βιωςιμότθτα ςτθν επιχειρθματικι πρακτικι τουσ. Αυτό «απαιτεί επανεξζταςθ τθσ επιχείρθςθσ, του προϊόντοσ και των λφςεων, οπότε ζχεισ αμοιβαία ενίςχυςθ των ωφελειϊν. Υπάρχει διαφορά μεταξφ του να προςπακείσ να απλϊσ να είςαι «πράςινοσ» και του να βρίςκεισ βιϊςιμεσ επιχειρθματικζσ λφςεισ. Ο Robert B. Reich, κακθγθτισ δθμόςιασ πολιτικισ ςτο Ρανεπιςτιμιο Μπζρκλεχ τθσ Καλιφόρνιασ και πρϊθν υπουργόσ Εργαςίασ των ΘΡΑ λζει: κιρυττα ότι θ εταιρικι κοινωνικι υπευκυνότθτα ςυμβάλλει ςτο κζρδοσ. Ζλεγα ότι αν ςζβεςτε το περιβάλλον, τουσ υπαλλιλουσ ςασ και τθν κοινότθτα, όχι μόνο κα ςασ ςζβονται οι άλλοι αλλά κα αγοράηουν και τα προϊόντα ςασ. Στθ ςυνζχεια άλλαξε άποψθ δθλϊνοντασ προκλθτικά ότι οι κοινωνικά υπεφκυνεσ χειρονομίεσ των εταιριϊν είναι απλά δθμοςιοςχεςίτικα τεχνάςματα με τα οποία προςπακοφν να λουςτράρουν τθ δθμόςια εικόνα τουσ, να μειϊςουν τα κόςτθ ι να παραβοφν κι άλλουσ κυβερνθτικοφσ κανόνεσ. Και αυτό γιατί οι εταιρίεσ δεν είναι θκικά όντα. Ο λόγοσ φπαρξισ τουσ είναι να βγάηουν λεφτά για τουσ μετόχουσ τουσ διατθρϊντασ τθν πελατεία τουσ. Αυτό που ιςχφει βαςικά είναι: «Θ κοινωνικι υπευκυνότθτα τθσ επιχείρθςθσ είναι να αυξιςει τα κζρδθ τθσ». Milton Friedeman. Θ ριηικι διαφάνεια προςφζρει ζναν τρίτο δρόμο διαφυγισ από αυτό το δίλθμμα: να καταςτιςουμε τθν αγακοεργία επικερδι. Θ οικοδιαφάνεια μεταςχθματίηει τα κεντρικά δεδομζνα τθσ όλθσ ςυηιτθςθσ, μεταλλάςςοντασ το επιχειρθματικό μοντζλο ϊςτε να δθμιουργθκεί μια πραγματικότθτα τθσ αγοράσ όπου θ αγακοεργία γίνεται ςυνϊνυμθ με τθν ευθμερία. Το να καταςτιςουμε ορατζσ τισ κρυφζσ επιπτϊςεισ των επιλογϊν μασ ςθμαίνει μια τολμθρι λφςθ, που ξεπερνά τθν τετριμμζνθ τακτικι του να διαχζουμε περιβαλλοντικοφσ φόβουσ, αλλά και τισ ελπίδεσ για ανανεωτικζσ, πιο πράςινεσ και κακαρζσ εναλλακτικζσ λφςεισ για τθ βιομθχανία. Οι ενάρετεσ αυτζσ τεχνολογίεσ δεν κα ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία αν θ αγορά δεν μπορεί να τισ καταςτιςει οικονομικά επικερδείσ. Ο ανταγωνιςμόσ ανάμεςα ςτουσ εταιρικοφσ ςτόχουσ και το κοινό ςυμφζρον δθμιουργεί ζνα αδιζξοδο για τα πολλά ςτελζχθ που κζλουν εξίςου να ικανοποιοφν τουσ μετόχουσ τουσ και 19

21 να υπθρετοφν το δθμόςιο ςυμφζρον. Πμωσ θ ριηικι διαφάνεια ενϊνει τουσ φαινομενικά αντίκετουσ πόλουσ: το ςυμφζρον μιασ εταιρίασ ςυμβαδίηει με τα ςυμφζροντα και τισ αξίεσ του καταναλωτι. Η απλι ανικανότθτα ι θ κακι εφαρμογι μπορεί να είναι θ μεγαλφτερθ απειλι για προςπάκειεσ που γίνονται με τισ καλφτερεσ προκζςεισ ςτθν αγορά. Υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι: θ ριηικι διαφάνεια είναι και θ ίδια μια μθ δοκιμαςμζνθ παρζμβαςθ ςε ζνα περίπλοκο ςφςτθμα και ωσ εκ τοφτου μπορεί να ζχει πολυάρικμεσ ακοφςιεσ και ίςωσ ακόμθ ατυχείσ παρενζργειεσ. Όμωσ ο πλανιτθσ πρζπει να επανζλκει ςε μια υγιι κατάςταςθ. Θα πρζπει να ξεπεράςουμε τον ςτόχο του να λιγοςτζψουμε απλϊσ τισ επιβλαβείσ μασ επιπτϊςεισ και αντ αυτοφ να επιδιϊξουμε τθν αλθκινι βιωςιμότθτα και τθν ανάπτυξθ Αν και ο πλανιτθσ μασ φαίνεται καταδικαςμζνοσ να υποςτεί καιρικζσ μεταβολζσ που απειλοφν τθν επιςφαλι μασ κατάςταςθ, ο ίδιοσ ο πλανιτθσ μπορεί να ςυνεχίςει να υπάρχει πολφ καιρό αφότου εξαφανιςτεί το είδοσ μασ. Κατ αυτόν, για να αποφφγουμε αυτι τθ μοίρα δεν πρζπει να διορκϊςουμε τον πλανιτθ μασ, αλλά τθ ςχζςθ μασ με αυτόν. ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ Η ΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ!!! ΕΜΕΙ ΘΕΛΟΥΜΕ!!!

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων Αντώνησ Μαΰργιώτησ Το έργο ωσ ςύςτημα Ζνα ζργο (project), ωσ μία εναλλακτικι κεώρθςθ, είναι ζνα ςφςτθμα ανκρϊπων, ςυςκευϊν, υλικϊν και όλων εκείνων των ςυςτατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ" Σσγγραφέας: Ken Robinson. Εκδόζεις: Εν Πλω. www.dimitrazervaki.com

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Σσγγραφέας: Ken Robinson. Εκδόζεις: Εν Πλω. www.dimitrazervaki.com ΤΙΤΛΟΣ: "ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ" Σσγγραφέας: Ken Robinson Εκδόζεις: Εν Πλω www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα Θα ξεκινιςω τθν παρουςίαςθ ωσ εξισ:... 2 Θα ςυνεχίςω με κάποιουσ οριςμοφσ που μασ δίνει ο ςυγγραφζασ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ. Β τετράμθνο 2012-2013. «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ

ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ. Β τετράμθνο 2012-2013. «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ 1 ΗΘΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΣΕΛΘ ΜΑΡΙΝΟΤ ΑΝΣΩΝΙΑ ΜΙΧΑΙ ΚΛΑΙΝΣΙ ΠΛΩΣΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ ΠΛΑΣΙΚΩΝ «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Προβλθματικι ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion.

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion. Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα Ζλα ςτο πιο εξειδικευμζνο δίκτυο ποδθλατικϊν καταςτθμάτων με προϊόντα αιχμισ με το πιο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυνεργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τι φζρνει ςτο νου του μζςου ανκρώπου θ λζξθ «χθμικά»?

Τι φζρνει ςτο νου του μζςου ανκρώπου θ λζξθ «χθμικά»? Τι φζρνει ςτο νου του μζςου ανκρώπου θ λζξθ «χθμικά»? Oι άνκρωποι κεωροφν τα χθμικά επικίνδυνεσ ουςίεσ και προςπακοφν να τα κρατοφν μακριά από τθν ηωι τουσ. Θ ίδια θ ηωι δεν κα υπιρχε χωρίσ χθμικζσ ουςίεσ.

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Σα φοιτθτικά χρόνια είναι ίςωσ τα καλφτερα χρόνια ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοιτθτικισ ηωισ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν ζνα ςοβαρό πολλζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα