"ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ""

Transcript

1 ΤΙΤΛΟΣ: "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ" Σσγγραφέας: Daniel Goleman Εκδόζεις: Ελληνικά Γράμματα

2 Περιεχόμενα ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ... 3 ΟΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΤΜΕ... 5 ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ... 8 ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΑΛΤΨΗ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑ ΕΝΑΡΕΣΟΙ ΚΤΚΛΟΙ ΧΗΜΙΚΟ ΣΟΤΡΛΟΤ Η ΑΜΤΓΔΑΛΗ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ ΔΤΚΟΛΕ ΕΡΩΣΗΕΙ Η ΑΕΝΑΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΤΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑ ΣΗ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ Άδεια Χριςθσ: Αναφορά Δθμιουργοφ - Μθ Εμπορικι Χριςθ - Παρόμοια Διανομι CC BY-NC-SA Αυτι θ άδεια επιτρζπει ςτουσ άλλουσ να αναμειγνφουν, να τροποποιοφν, και να δθμιουργοφν πάνω ςτο δικό ςασ ζργο, κατά μθ-εμπορικό τρόπο, αρκεί να ςασ πιςτϊνουν για τθν αρχικι δθμιουργία κι να υπαγάγουν τισ νζεσ τουσ δθμιουργίεσ υπό τουσ ίδιουσ όρουσ. Δείτε τθν Εκχϊρθςθ Άδειασ Ρροβολι νομικοφ κϊδικα 1

3 Ρριν από κάποιουσ μινεσ ςτο πλαίςιο μιασ ζρευνασ που ζκανα ςχετικά με τθν αλυςίδα παροχισ των αγροδιατροφικϊν προϊόντων «ζπεςα» πάνω ς αυτό το βιβλίο. Φυςικά και το διάβαςα μιασ και ςυγγραφζασ του είναι ο γνωςτόσ από το βιβλίο «Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ» Daniel Goleman. Ιμουν ςχεδόν ςίγουρθ ότι θ γνϊςθ που κα μου παρείχε αυτό το βιβλίο αν μθ τι άλλο κα ιταν «εναλλακτικι». Βρικα όντωσ πολλά ςτοιχεία για το κζμα που μ ενδιζφερε αλλά και πολλά άλλα που με βοικθςαν να ξεκακαρίςω κατ αρχιν μζςα μου τι είναι ακριβϊσ οικολογικι νοθμοςφνθ και πϊσ αυτι κα πρζπει να ςυνδζεται με το επιχειρείν ςε όλα τα πεδία και τα επίπεδα τθσ ανάπτυξθσ προϊόντων ι/και υπθρεςιϊν. Αυτό που επίςθσ κεϊρθςα ωσ πολφ ςθμαντικό είναι θ επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ των όλων όςων αναφζρει ο ςυγγραφζασ ϊςτε να υποςτθρίξει τισ ιδζεσ του/απόψεισ του. Είναι ζνα πολφ περιεκτικό βιβλίο που απαιτεί όχι απλά διάβαςμα αλλά μελζτθ. Δίνει μία νζα διάςταςθ ςτθν Κοινωνικι Εταιρικι Ευκφνθ και μπορεί να βοθκιςει του καταναλωτζσ να αποκτιςουν μία νζα αγοραςτικι ςυνείδθςθ που κα ςυμβάλλει ςτο να ηουν ςε μία κατάςταςθ well-being. Ππωσ άλλωςτε λζει και ο ίδιοσ ο Goleman: Πρζπει να φερκοφμε ευφυϊσ ωσ προσ τισ οικολογικζσ ςυνζπειεσ του τρόπου ηωισ μασ-και πϊσ θ οικολογικι νοθμοςφνθ, ςε ςυνδυαςμό με τθ διαφάνεια των προϊόντων που αγοράηουμε, μπορεί να παραγάγει ζναν μθχανιςμό κετικισ αλλαγισ Πρζπει να καταςκευάςουμε ζνα ανκρϊπινο απόκεμα κοινισ οικολογικισ νοθμοςφνθσ και να αφιςουμε τθ γνϊςθ αυτι να οδθγιςει τισ αποφάςεισ μασ ςε πιο ευτυχείσ κατευκφνςεισ. Με λίγα λόγια δίνει απάντθςθ ςτθν πολφ καίρια ερϊτθςθ: «Πϊσ μπορεί κάποιοσ από μασ να αναςτρζψει το πελϊριο τςουνάμι τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ;». Είτε είναι καταναλωτισ είτε επιχειρθματίασ. Και να πωσ: «Ο πρακτικόσ κανόνασ του προθγοφμενου αιϊνα-όςο φκθνότερα τόςο καλφτερα-αντικακίςταται από μια νζα ςυνταγι επιτυχίασ: όςο πιο ανκεκτικό τόςο καλφτερο, όςο πιο υγιεινό τόςο καλφτερο, κι επίςθσ όςο πιο ανκρϊπινο τόςο καλφτερο». Ρολλοί από εμάσ νιϊκουμε καλά όταν αγοράηουμε κάτι «πράςινο». Πμωσ πόςοι από εμάσ ζχουμε αναρωτθκεί αν είναι πραγματικά τόςο «πράςινο» όςο φαίνεται να είναι από τθν ετικζτα του; Πρζπει να ζχουμε υπόψθ μασ ότι θ εικόνα δεν είναι το πράγμα και ότι τα πράγματα δεν είναι αυτό που φαίνονται να είναι. Η ζμφαςθ ςτο περίβλθμα και όχι ςτθν ουςία ιταν ανζκακεν τυπικι επιχειρθματικι διαδικαςία. Ξζρετε τι είναι το «πράςινο ξζπλυμα»; Είναι θ τακτικι των εταιρειϊν να επιδεικνφουν επιλεκτικά ζνα-δφο ενάρετα χαρακτθριςτικά ςτο προϊόν τουσ επιδιϊκοντασ να αποδϊςουν μία ςυνολικι ακωότθτα Και εδϊ είναι που τθν «πατάμε» όλοι!!! Σαφϊσ και κάποιεσ τζτοιου είδουσ «πράςινεσ» επιλογζσ βοθκοφν, όμωσ πολφ ςυχνά μασ εφθςυχάηουν ϊςτε να αγνοοφμε ακόμα ευκολότερα το πϊσ όλα εκείνα που κεωροφμε τϊρα «πράςινα» δεν είναι παρά μια απλι αρχι, μια ελάχιςτθ δόςθ καλοφ ανάμεςα ςε αναρίκμθτουσ τρόπουσ κατά τουσ οποίουσ όλα τα καταςκευαςμζνα προϊόντα ζχουν ατυχείσ επιπτϊςεισ. Σα ςθμερινά κριτιρια «πραςινάδασ» κα κεωροφνται αφριο οικολογικι μυωπία Σο πράςινο είναι διαδικαςία, όχι κατάςταςθ-κα πρζπει να δοφμε το πράςινο ωσ ριμα και όχι ωσ επίκετο.

4 Υπάρχει διαφορά μεταξφ του να προςπακείσ να απλϊσ να είςαι «πράςινοσ» και του να βρίςκεισ βιϊςιμεσ επιχειρθματικζσ λφςεισ!!! Η νοθμοςφνθ που μπορεί να μασ ςϊςει από τουσ εαυτοφσ μασ απαιτεί κοινι ςυνειδθτοποίθςθ και οργανωμζνεσ προςπάκειεσ από όλουσ μασ, αγοραςτζσ, επιχειρθματίεσ, πολίτεσ!!! Θα ξεκινιςω τθν παρουςίαςθ του βιβλίου από τον οριςμό τθσ Οικολογικισ Νοθμοςφνθσ όπωσ αυτόσ δίδεται από τον ίδιο το ςυγγραφζα και ςτθ ςυνζχεια κα γίνει εκτενισ αναφορά ςτα επί μζρουσ κεφάλαια του βιβλίου τα οποία ανοίγουν νζα μονοπάτια γνϊςθσ και διευρφνουν τθ ςυνειδθτότθτά μασ ϊςτε να μπορεί ο κακζνασ από εμάσ να λειτουργεί "θγετικά" ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ κακθμερινισ του ηωισ και ζτςι να ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ Οικολογικισ Νοθμοςφνθσ ςε παγκόςμιο επίπεδο και άρα ςε μία καλφτερθ ηωι. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Από τον αρκτικό κφκλο μζχρι τθ Σαχάρα οι ικαγενείσ πλθκυςμοί επιβίωςαν παντοφ μόνο χάρθ ςτθν κατανόθςθ και τθ καυμάςια προςαρμογι ςτα φυςικά ςυςτιματα που τουσ περιβάλλουν, κακϊσ και ςτον ςχεδιαςμό τρόπων ηωισ που ςυνδυάηονται καλφτερα με αυτά τα ςυςτιματα. Ο ςυλλογικόσ μασ νουσ κρφβει ρωγμζσ που αποςυνδζουν τισ κακθμερινζσ μασ δραςτθριότθτεσ από τισ κρίςεισ που δθμιουργοφν οι ίδιεσ αυτζσ δραςτθριότθτεσ ςτα φυςικά ςυςτιματα. Οικολογικι Νοθμοςφνθ είναι θ ικανότθτα των ανκρϊπων να μποροφν να προςαρμόηονται ςτον οικολογικό τουσ χϊρο. Το οικολογικό ςτοιχείο αναφζρεται ςε μια κατανόθςθ των οργανιςμϊν και των οικοςυςτθμάτων τουσ ενϊ θ νοθμοςφνθ παρζχει τθ δυνατότθτα να μάκουμε από τθν εμπειρία μασ και να φερκοφμε αποτελεςματικά απζναντι ςτο περιβάλλον μασ. Θ Οικολογικι Νοθμοςφνθ μασ επιτρζπει να κζςουμε ςε εφαρμογι όςα μακαίνουμε για το πϊσ θ ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα καταπατά τα οικοςυςτιματα, οφτωσ ϊςτε να κάνουμε λιγότερο κακό και να ξαναηιςουμε κατά τρόπο υποφερτό ςτθ γωνιά που μασ αναλογεί-και που πλζον είναι ο πλανιτθσ ολόκλθροσ. Οι ςθμερινζσ απειλζσ επιβάλλουν να αναπτφξουμε μια νζα ευαιςκθςία, τθν ικανότθτα να αναγνωρίηουμε το κρυφό δίκτυο ςυνδζςεων μεταξφ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ και των φυςικϊν ςυςτθμάτων κακϊσ και τισ λεπτζσ περιπλοκζσ των διαςταυρϊςεϊν τουσ. Αυτι θ εγριγορςθ απζναντι ςε νζεσ δυνατότθτεσ οφείλει να οδθγιςει ςε ςυλλογικι αφφπνιςθ, αλλαγι των πλζον βαςικϊν μασ εικαςιϊν και αντιλιψεων, θ οποία με τθ ςειρά τθσ κα προκαλζςει αλλαγζσ τόςο ςτο εμπόριο και τθ βιομθχανία όςο και ςτισ ατομικζσ μασ δραςτθριότθτεσ και ςυμπεριφορζσ. Η γνϊςθ του πϊσ λειτουργεί θ φφςθ και τα πράγματα περιλαμβάνει τθν αναγνϊριςθ και κατανόθςθ των αμζτρθτων τρόπων αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ ανκρϊπινων και φυςικϊν ςυςτθμάτων ι αυτό που ονομάηεται οικολογικι νοθμοςφνθ. 3

5 Θ οικολογικι νοθμοςφνθ ςυνδζει τισ γνωςτικζσ δεξιότθτεσ με τθν ανθςυχία για τθ ηωι ςτο ςφνολό τθσ. Ακριβϊσ όπωσ θ κοινωνικι και ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ βαςίηονται ςτθν ικανότθτα που ζχουμε να υιοκετοφμε τθν οπτικι γωνία ενόσ άλλου, να ςυμπάςχουμε και να δείχνουμε τθν ζγνοια μασ, ζτςι και θ οικολογικι νοθμοςφνθ επεκτείνει αυτι τθν ικανότθτα ςε όλα τα φυςικά ςυςτιματα. Δείχνουμε αυτι τθ ςυμπάκεια όποτε νιϊκουμε οδφνθ για τον «πόνο» του πλανιτθ ι αποφαςίηουμε να κάνουμε τα πράγματα καλφτερα. Ρροκειμζνου να αποκτιςουμε πρόςβαςθ ςε αυτι τθ νοθμοςφνθ, κα πρζπει να ξεπεράςουμε τον τρόπο ςκζψθσ που τοποκετεί τον άνκρωπο ζξω από τθ φφςθ. Χρειάηεται να ανακαλφψουμε και να μοιραςτοφμε όλουσ τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ λειτουργεί αυτι θ ςτενι αλλθλεξάρτθςθ, να δοφμε τα κρυμμζνα μοτίβα που ςυνδζουν τθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα με τισ ευρφτερεσ τροπζσ τθσ φφςθσ, να αντιλθφκοφμε τισ πραγματικζσ επιπτϊςεισ μασ και να μάκουμε πϊσ να τισ κάνουμε λιγότερο επιβλαβείσ. Δεν μποροφμε πια να ςτθριηόμαςτε ςτθν ευφυι μασ προςαρμογι ςτον φυςικό μασ κόςμο, οφτε ςτο πζραςμα τθσ τοπικισ ςοφίασ από γενιά ςε γενιά που επζτρεψε ςε ικαγενείσ λαοφσ να βρουν τρόπουσ ϊςτε να ηουν ςε αρμονία με τθ δικι τουσ γωνιά του πλανιτθ. Χρειάηεται να οξφνουμε τθν ανάλυςθ και να διευρφνουμε το φάςμα του φακοφ που ςτρζφουμε ςτθ φφςθ. Το είδοσ μασ κα πρζπει να επανευαιςκθτοποιθκεί ςε αυτζσ τισ δυναμικζσ ςχζςεισ που απαντϊνται ςτθ φφςθ, προκειμζνου να τισ διατθριςουμε. Ρρζπει να αποκτιςουμε μια νζα ευαιςκθςία ςε ζνα άγνωςτο φάςμα απειλϊν, πζρα από αυτζσ που πιάνει το ραντάρ του νευρικοφ μασ ςυςτιματοσ-και να μάκουμε τι μποροφμε να κάνουμε γι αυτζσ. Εδϊ είναι που εμπλζκεται θ οικολογικι νοθμοςφνθ. Ο νεοφλοιόσ, ο ςκεπτόμενοσ εγκζφαλοσ, αναπτφχκθκε ωσ το πλζον εφςτροφο νευρικό εργαλείο για τθν επιβίωςι μασ. Μποροφμε να μάκουμε τισ κρυμμζνεσ ςυνζπειεσ όςων κάνουμε, κακϊσ και τι πρζπει να κάνουμε γι αυτζσ κι ζτςι να καλλιεργιςουμε μια επίκτθτθ ικανότθτα εξιςορρόπθςθσ τθσ αδυναμίασ των εγγενϊν τρόπων αντίλθψθσ και ςκζψθσ που διακζτουμε. Θ ποικιλία οικολογικισ νοθμοςφνθσ που χρειάηεται τόςο άμεςα θ ανκρωπότθτα απαιτεί αυτι θ γενικευμζνθ ηϊνθ να λειτουργιςει παράλλθλα με τουσ εξειδικευμζνουσ λειτουργικοφσ μθχανιςμοφσ ςυναγερμοφ, φόβου και αθδίασ. Θ φφςθ ςχεδίαςε τον οςφρθτικό φλοιό για να περιθγθκεί ςε ζνα φυςικό ςφμπαν οςμϊν που ςπάνια ςυναντάμε ςιμερα. Ο νευρικόσ ιςτόσ τθσ αμυγδαλισ που καλεί ςε ςυναγερμό αναγνωρίηει εγγενϊσ με αποτελεςματικότθτα μόλισ ζνα περιοριςμζνο και εν πολλοίσ απαρχαιωμζνο φάςμα κινδφνου. Ο νεοφλοιόσ μζςω αυτϊν που μακαίνουμε ςυνειδθτά μπορεί να εξιςορροπιςει τα φυςικά μασ κενά. Θ οικολογικι νοθμοςφνθ μασ επιτρζπει να καταλαβαίνουμε τα ςυςτιματα ςε όλθ τθν πολυπλοκότθτά τουσ κακϊσ και τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ του φυςικοφ κόςμου και τθσ ανκρϊπινθσ δθμιουργίασ. Πμωσ θ κατανόθςθ αυτι προχποκζτει τεράςτιο απόκεμα γνϊςθσ, τόςο μεγάλο που κανείσ μεμονωμζνοσ εγκζφαλοσ δεν μπορεί να το αποκθκεφςει. Ο κακζνασ μασ χρειάηεται τθ βοικεια άλλων για να κινθκεί ςτισ περιπλοκζσ τθσ οικολογικισ νοθμοςφνθσ. Ρρζπει να ςυνεργαηόμαςτε.

6 Οι οικολογικζσ ικανότθτεσ που χρειαηόμαςτε για να επιβιϊςουμε ςιμερα κα πρζπει να αποτελοφν μια ςυλλογικι νοθμοςφνθ που κα μάκουμε και κα εμπεδϊςουμε ωσ είδοσ, και που βρίςκεται διεςπαρμζνθ ανάμεςα ςε τεράςτια δίκτυα ανκρϊπων. Ωσ ομάδα κα πρζπει να μάκουμε τι κινδφνουσ διατρζχουμε, ποιεσ είναι οι αιτίεσ τουσ και πϊσ μποροφμε να τουσ καταςτιςουμε αβλαβείσ, αφενόσ, αλλά και να δοφμε τισ νζεσ ευκαιρίεσ που προςφζρουν αυτζσ οι λφςεισ. Μια ςυλλογικι, κατανεμθμζνθ νοθμοςφνθ εξαπλϊνει τθν αφφπνιςθ, ςε ομάδεσ φίλων ι ςυγγενϊν, ςτο πλαίςιο μιασ εταιρίασ ι και ςε ζναν ολόκλθρο πολιτιςμό. Πποτε ζνασ άνκρωποσ αντιλαμβάνεται ζνα τμιμα αυτοφ του περίπλοκου δικτφου αιτιϊν και αποτελεςμάτων και πλθροφορεί άλλουσ γι αυτό, θ αντίλθψθ αυτι γίνεται τμιμα τθσ ομαδικισ μνιμθσ που μπορεί να επικαλεςτεί το κάκε μζλοσ του ςυνόλου, ανάλογα με τθν περίςταςθ. Αυτι θ μοιραςμζνθ νοθμοςφνθ αναπτφςςεται μζςα από τισ προςφορζσ ατόμων που προάγουν τθν κατανόθςθ και τθ μεταδίδουν ςε μασ τουσ υπόλοιπουσ. Κι ζτςι χρειαηόμαςτε ανιχνευτζσ, εξερευνθτζσ που να μασ επιςθμαίνουν τισ οικολογικζσ αλικειεσ με τισ οποίεσ ζχουμε χάςει επαφι ι αυτζσ που μόλισ τϊρα ανακαλφπτουμε. Θ ςυμμετοχικι φφςθ τθσ οικολογικισ νοθμοςφνθσ τθν κακιςτά ςυνεργικι με τθν κοινωνικι νοθμοςφνθ που μασ δίνει τθ δυνατότθτα να οργανϊνουμε και να εναρμονίηουμε τισ προςπάκειζσ μασ. Θ τζχνθ τθσ αποτελεςματικισ ςφμπραξθσ, όταν εφαρμόηεται από ομάδα εξαιρετικϊν επιδόςεων, ςυνδυάηει ικανότθτεσ όπωσ θ ςυμπάκεια και θ ενςυναίςκθςθ, θ ευκφτθτα και θ ςυνεργαςία, για να δθμιουργιςει διαπροςωπικοφσ δεςμοφσ που επιτρζπουν ςτθν πλθροφόρθςθ να αποκτά επιπλζον αξία κακϊσ διαχζεται. ΟΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΤΜΕ Δυςτυχϊσ οι βλαβερζσ επιπτϊςεισ είναι απείρωσ μεγαλφτερεσ από τισ ωφζλειεσ. Υπάρχει μία τάςθ που ονομάηεται «Ρεριβαλλοντικόσ Αςκθτιςμόσ» και τθν εκπροςωπεί μία ομάδα που οι Freegans (Ελεφκεροι/Χορτοφάγοι). Οι ςυγκεκριμζνοι άνκρωποι δεν αγοράηουν τίποτα καινοφριο, περπατοφν ι χρθςιμοποιοφν μόνο ποδιλατα, ανταλλάςουν πράγματα, ψάχνουν ςε κάδουσ με δωρεάν προϊόντα, βουτοφν ακόμα και μζςα ςτα ςκουπίδια. Αυτι θ ακραία μορφι περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ είναι για πολφ λίγουσ. Μια μζςθ οδόσ ίςωσ να προςελκφςει μεγαλφτερο πλικοσ ενκουςιωδϊν ατόμων. Ζνασ ςυνδυαςμόσ μικρότερθσ κατανάλωςθσ και αγοράσ με μεγαλφτερθ ακρίβεια για επωφελείσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ίςωσ είναι θ λφςθ. Αγοράηετε λιγότερα, αλλά όταν αγοράηετε αγοράηετε ζξυπνα. Οι περιςςότεροι άνκρωποι ςιμερα όταν αγοράηουν προϊόντα δεν ςκζφτονται τισ πραγματικζσ επιπτϊςεισ των αγορϊν τουσ και των ςυνθκειϊν τουσ. Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτθν ζλλειψθ βαςικϊν πλθροφοριϊν, ςε ζνα κενό που τουσ αφινει ςτο ςκοτάδι. Ζνα παλιό γνωμικό λζει: «Π,τι δεν ξζρουμε δεν μασ πειράηει». Στον κόςμο του εμπορίου είμαςτε όλοι ςυλλογικά κφματα μιασ εξαπάτθςθσ. Δεν ξζρουμε τισ πραγματικζσ επιπτϊςεισ των όςων αγοράηουμε και δεν παρατθροφμε καν ότι δεν τισ ξζρουμε. Θ αδυναμία να γνωρίηουμε αυτό που δεν παρατθροφμε είναι θ ουςία τθσ αυταπάτθσ. 5

7 Υφιςτάμεκα ζνα τεράςτιο κοινό πολιτιςμικό «τυφλό ςθμείο». Από τθν αυγι του πολιτιςμοφ, ολόκλθρεσ χιλιετίεσ ζχουν δει τθν αργι αλλά ςτακερι γζννθςθ καινοφργιων απειλϊν, με αποτζλεςμα ςιμερα το είδοσ μασ να αντιμετωπίηει κίνδυνο από δυνάμεισ που διαφεφγουν τουσ εςωτερικοφσ ςυναγερμοφσ τθσ αντίλθψισ μασ. Επειδι αυτζσ οι μετατοπίςεισ μπερδεφουν το ςφςτθμα ςυναγερμοφ τουσ εγκεφάλου μασ, πρζπει να καταβάλουμε ζντονθ προςπάκεια για να μπορζςουμε να ςυνειδθτοποιιςουμε τουσ ανεπαίςκθτουσ κινδφνουσ, ξεκινϊντασ με τθν κατανόθςθ του αντιλθπτικοφ μασ διλιμματοσ. Σίποτα ςτο εξελικτικό μασ παρελκόν δεν ζχει διαμορφϊςει τον εγκζφαλό μασ οφτωσ ϊςτε να διακρίνουμε λιγότερο απτζσ απειλζσ, όπωσ θ αργι υπερκζρμανςθ του πλανιτθ, θ φπουλθ εξάπλωςθ καταςτροφικϊν χθμικϊν ςωματιδίων ςτον αζρα που ειςπνζουμε και ςτα τρόφιμα που τρϊμε, οφτε και τθν ανελζθτθ καταςτροφι τεράςτιων τμθμάτων τθσ χλωρίδασ και τθσ πανίδασ του πλανιτθ μασ. Ο εγκζφαλόσ μασ είναι καλόσ ςτθ διευκζτθςθ απειλϊν τθσ ςτιγμισ, αλλά αποτυγχάνει ςτθν αντιμετϊπιςθ απειλϊν που κα προκφψουν ςε κάποιο απροςδιόριςτο μζλλον. Οι ψυχοφυςικοί χρθςιμοποιοφν τον όρο «μόλισ διακριτι διαφορά» για να περιγράψουν τθν πιο ανεπαίςκθτθ μετατόπιςθ ςτα αιςκθτθριακά ςιματα, όπωσ θ πίεςθ ι ο όγκοσ, που μποροφν να αντιλθφκοφν οι αιςκιςεισ μασ. Οι οικολογικζσ αλλαγζσ που ςθμαίνουν τον επικείμενο κίνδυνο βρίςκονται κάτω από το όριο, είναι πολφ λεπτζσ για να καταγραφοφν καν ςτα αιςκθτθριακά μασ ςυςτιματα. Ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ ζχει προςαρμοςτεί ϊςτε να εντοπίηει κινδφνουσ εντόσ του αιςκθτθριακοφ του πεδίου. Όμωσ για να επιβιϊςουμε ςιμερα πρζπει να αντιλαμβανόμαςτε απειλζσ που βρίςκονται πζραν των ορίων τθσ αντίλθψισ μασ. Πρζπει να κάνουμε το αόρατο ορατό. Επειδι ςχεδόν δεν καταλαβαίνουμε τισ αλλαγζσ που προκφπτουν ςταδιακά, δεχόμαςτε πράγματα που δεν κα επιτρζπαμε αν ςυνζβαιναν ξαφνικά. Ο Νορβθγόσ κεατρικόσ ςυγγραφζασ Ερρίκοσ Μψεν εφθφρε τον όρο «ηωτικό ψεφδοσ», εννοϊντασ τθν κακθςυχαςτικι ιςτορία που λζμε ςτουσ εαυτοφσ μασ για να κρφψουμε μια πιο οδυνθρι αλικεια. Πςο αφορά το πλιρεσ κόςτοσ τθσ οικολογικισ άγνοιασ ςτθν αγορά, υποςτθρίηουμε το ηωτικό ψεφδοσ: «ό,τι δεν ξζρουμε ι δεν βλζπουμε δεν ζχει ςθμαςία». Στθν πραγματικότθτα όμωσ θ ςυλλογικι μασ άγνοια ζχει τεράςτιεσ ςυνζπειεσ. Θ ανακφκλωςθ, όπωσ το κζτει ο βιομθχανικόσ ςχεδιαςτισ William McDonough, ςθμαίνει απλά ότι κα ανακυκλϊςουμε τισ τοξίνεσ μασ. Πταν πετάσ κάτι, δεν το πετάσ αλλοφ. Μζνει εδϊ, ςτον πλανιτθ Γθ. Μ αυτιν τθν ζννοια, θ ανακφκλωςθ ςυμβάλλει ςτο ηωτικό ψεφδοσ ότι ιδθ κάνουμε αυτό που χρειάηεται, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα αυτό που κάνουμε μόλισ που αγγίηει το τεράςτιο παλιρροϊκό κφμα παράπλευρθσ ηθμιάσ που πλιττει τουσ ανκρϊπουσ και τον πλανιτθ από τα πράγματα που αγοράηουμε και χρθςιμοποιοφμε. Από αυτι τθν άποψθ, οι «πράςινεσ» ετικζτεσ και τα προγράμματα ανακφκλωςθσ μπορεί να κάνουν περιςςότερο κακό παρά καλό. Μασ εφθςυχάηουν με τθν ψευδαίςκθςθ ότι κάνουμε αρκετά, ενϊ αγνοοφμε τισ υπόλοιπεσ παρενζργειεσ όςων αγοράηουμε και πράττουμε.

8 Υπάρχουν τζςςερισ κανόνεσ για τθν προςοχι κάκε ομάδασ, από μια οικογζνεια μζχρι μια εταιρία, και τθν κοινωνία ςτο ςφνολό τθσ. Αυτοί διζπουν τον λόγο πλθροφόρθςθσ/άγνοιασ που διακζτουμε και άρα ζχουν ςοβαρζσ ςυνζπειεσ. Οι δφο πρϊτοι προςδιορίηουν τισ πλθροφορίεσ που ζχουμε από κοινοφ: Σι παρατθροφμε: όταν πρόκειται για ζνα προϊόν αυτό που παρατθροφμε είναι εν πολλοίσ και αυτό που μασ ςυμφζρει. Για μια εταίρα είναι το κακαρό κζρδοσ, για τον καταναλωτι θ τιμι και θ αξία. Πϊσ το ονομάηουμε: με οικονομικοφσ όρουσ, για μια εταιρία θ τιμι ενόσ προϊόντοσ μπορεί να είναι «ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα», για ζναν καταναλωτι «ευκαιρία». Σο δεφτερο ηεφγοσ κανόνων προςδιορίηουν το επίπεδο τθσ άγνοιάσ μασ: 3. Σι δεν παρατθροφμε: για τθν ελεφκερθ αγορά όςα δεν ζχουμε παρατθριςει ιταν τα κρυφά κόςτθ των πραγμάτων που καταςκευάηουμε, πουλάμε και αγοράηουμε για τον πλανιτθ μασ και τουσ ανκρϊπουσ του. 4. Πϊσ μιλάμε γι αυτό: τι λζμε για να διατθριςουμε τθ ρωγμι κρυμμζνθ. Από εμπορικι άποψθ, αυτό ςθμαίνει λίγο πολφ ότι μόνο θ τιμι μετρά και τα υπόλοιπα ζχουν ελάχιςτθ ςθμαςία. Οι τζςςερισ αυτοί κανόνεσ τθσ άρνθςθσ μποροφν να επαναδιατυπωκοφν με όρουσ οικονομικισ κεωρίασ: ςτθν αγορά, αυτό που βλζπουμε και ονομάηουμε αντιςτοιχεί ςτθν πλθροφόρθςθ που ζχουμε για ζνα προϊόν. Οι πτυχζσ του εν λόγω προϊόντοσ που παραμζνουν ανίδωτεσ και άρα ανϊνυμεσ ιςοφνται με τθν άγνοιά μασ. Αυτοί οι κανόνεσ παρατιρθςθσ εξθγοφν γιατί δυςτυχϊσ οι επιβλαβείσ επιπτϊςεισ κάποιων προϊόντων μζνουν ατιμϊρθτεσ από τουσ αγοραςτζσ, ενϊ οι ευεργετικζσ δεν γνωρίηουν ανταμοιβι. Δια τθσ ςυςςωρευτικισ επίδραςθσ όςων αγοράηουμε και πράττουμε, όλοι μασ αποτελοφμε τθ μθχανι που επιφζρει τθν καταςτροφι του κτιματοσ τθσ φφςθσ. Θ αλικεια είναι ότι όλοι μασ είμαςτε κφματα και κφτεσ λόγω των ςυλλογικϊν μασ ςυνθκειϊν και τεχνολογιϊν που ζχουμε κλθρονομιςει από μια ακωότερθ εποχι, τότε που μποροφςαμε να ηιςουμε τθ ηωι ευκολότερα, χωρίσ ζγνοια για τισ οικολογικζσ επιπτϊςεισ τθσ δραςτθριότθτάσ μασ. Με το να φανταηόμαςτε κάποια αόρατθ δφναμθ που μασ ζχει κυματοποίθςει-πχ «αυτζσ τισ άπλθςτεσ εταιρίεσ»-αποφεφγουμε τθν υποχρζωςθ να εξετάςουμε τισ ςυνζπειεσ όςων κάνουμε εμείσ. Είναι μια βολικι τακτικι που μασ επιτρζπει να αποφφγουμε τθ δυςάρεςτθ αίςκθςθ να αντιμετωπίηουμε τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ εμείσ οι ίδιοι ςυμπράττουμε ςτθν επίκεςθ ενάντια ςτον φυςικό κόςμο. Είμαςτε όλοι μασ μπλεγμζνοι ςε ςυςτιματα εμπορίου και καταςκευισ που διαιωνίηουν τα προβλιματά μασ. Η νοθμοςφνθ που μπορεί να μασ ςϊςει από τουσ εαυτοφσ μασ απαιτεί κοινι ςυνειδθτοποίθςθ και οργανωμζνεσ προςπάκειεσ από όλουσ μασ, αγοραςτζσ, επιχειρθματίεσ, πολίτεσ. 7

9 ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Χρειάηεται να μάκουμε ζνα νζο είδοσ μακθματικϊν για να απαντιςουμε ςε ερωτιςεισ ςχετικζσ με τισ ςυνζπειεσ των κακθμερινϊν μασ επιλογϊν και αγορϊν. Θ βιομθχανικι οικολογία είναι ο τομζασ που επιδιϊκει να μάκει αυτά τα νζα μακθματικά. Ζνασ τρόποσ για να αυξιςουμε τθ ςυλλογικι μασ οικολογικι νοθμοςφνθ είναι να εξοικειωκοφμε με ζνα ευρφτερο φάςμα τρόπων κατθγοριοποίθςθσ και ςτοχαςμοφ των επιπτϊςεων που ζχουν τα προϊόντα. Σο ιδανικό κα ιταν να αντιλαμβανόμαςτε τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ενόσ αντικειμζνου ςε τρία διαςταυροφμενα επίπεδα: 1. Σθ γεϊςφαιρα, που περιλαμβάνει γθ, αζρα, νερό και φυςικά κλίμα 2. Σθ βιόςφαιρα, δθλαδι τα ςϊματά μασ και αυτά των άλλων ειδϊν και φυτϊν 3. Σθν κοινωνιόςφαιρα, τισ ανκρϊπινεσ ανθςυχίεσ όπωσ οι εργαςιακζσ ςυνκικεσ Η Γεϊςφαιρα: Θ υπερκζρμανςθ του πλανιτθ είναι το ζμβλθμα του κακοφ που υφίςταται θ γεϊςφαιρα. Είναι ςοβαρό πρόβλθμα αλλά αποτελεί μικρό τμιμα μιασ πολφ μεγαλφτερθσ εικόνασ. Ο κφκλοσ του άνκρακα είναι μόνο μία από τισ διαδικαςίεσ που επθρεάηονται από τθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα. Στισ μυριάδεσ άλλεσ μετριςεισ περιλαμβάνεται ο ενςωματωμζνοσ άνκρακασ, ο ευτροφιςμόσ, θ αποψίλωςθ των δαςϊν, θ εξάντλθςθ των υδροφόρων οριηόντων και άλλων απωλειϊν ι ηθμιϊν ςτα φυςικά αποκζματα του πλανιτθ. Μετρϊντασ το βάροσ αποκζματοσ ενόσ προϊόντοσ μποροφμε να δοφμε πόςθ πρϊτθ φλθ ζχει καταναλωκεί και τι είδοσ μόλυνςθσ προζκυψε ι πόςθ αξία καταςτράφθκε. Θ οφειλι ενόσ προϊόντοσ ςτα αγακά τθσ φφςθσ μπορεί να υπολογιςτεί ωσ το άκροιςμα των μθ ανανεϊςιμων αποκεμάτων που εξαντλικθκαν και του ςυνολικοφ «φορτίου» ι τθσ ςυνζπειασ ςτθ φφςθ, όπωσ ρφποι που εκλφονται ςτον αζρα, τοξίνεσ που ρίχνονται ςτο νερό ι μολυςματικζσ προςμείξεισ που κάβονται ςτουσ χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ κατά τθν καταςκευι. Θ βιοαποδομθςιμότθτα είναι ζνασ επιςτθμονικόσ κλάδοσ που μελετά αν θ βιολογικι ςφςταςθ που αποςυντίκεται ςε επιμζρουσ τμιματα επαναχρθςιμοποιείται από βακτιρια, φυτά, ζντομα ι ανϊτερα ηϊα. Από τισ δεκάδεσ χιλιάδεσ ενϊςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα ςε προϊόντα ανκρϊπινθσ καταςκευισ, μόλισ ζνα μικρό ποςοςτό ζχουν αποτιμθκεί ωσ προσ το αν οι μικροοργανιςμοί κα μποροφν εντζλει να τισ διαςπάςουν ςε μορφζσ που είναι χριςιμεσ ςτθ φφςθ. Η Βιόςφαιρα: Τα ςϊματά μασ, όπωσ και θ ίδια θ γθ, αποτελοφνται από διαςταυροφμενα οικοςυςτιματα. Στθν οικολογία, θ «χωρθτικότθτα» ενόσ περιβάλλοντοσ αναφζρεται ςτο ανϊτατα πλικοσ ανκρϊπων που μπορεί να αντζξει ζνα δεδομζνο περιβάλλον πριν να προκφψει ηθμιά.

10 Με κάποιεσ εξαιρζςεισ, θ ςυγκεκριμζνθ βιολογικι ςυνζπεια που ζχει ςτο ανκρϊπινο ςϊμα θ ζκκεςθ ακόμα και ςε μικρζσ ποςότθτεσ χθμικϊν ςε κακθμερινι βάςθ είναι άγνωςτθ. Θ βελτίωςθ τθσ ηωισ διά τθσ χθμείασ μπορεί ςτο μζλλον να γίνει ο εφιάλτθσ τθσ φφςθσ. Τα 12 εκατομμφρια κιλά αντιβιοτικά που χρθςιμοποιοφν οι αγροτικζσ βιομθχανίεσ για να βοθκιςουν ςτθν ταχεία πάχυνςθ προβάτων και αγελάδων-οφτωσ ϊςτε να διατεκοφν ςτθν αγορά φκθνότερα και γρθγορότερα-καταλιγουν να γεννοφν τεράςτιεσ ποςότθτεσ βακτθρίων που αντιςτζκονται ςε αυτά ακριβϊσ τα αντιβιοτικά για ηϊα. Σφντομοσ κατάλογοσ τθσ απογραφισ αποτιμιςεων τθσ Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ για το πϊσ επιδροφν τα χθμικά ςτθν υγεία μασ ι ςτθ βιόςφαιρα: 1. Καρκινογόνοσ επίδραςθ 2. Ζτθ ηωισ υπό ςυνκικεσ αναπθρίασ 3. Απϊλεια βιοποικιλίασ: βακμόσ εξαφάνιςθσ ειδϊν που προκαλεί μία δεδομζνθ διαδικαςία ι ουςία. 4. Ενςωματωμζνθ τοξικότθτα Τα πάντα ςυνδζονται. Ο κφκλοσ ηωισ κάκε προϊόντοσ ςχετίηεται με τθν ζκλυςθ, αν μθ τι άλλο, ιχνοποςοτιτων ρφπων ςε κάποιο πολφ πρϊιμο ςτάδιο τθσ αλυςίδασ παροχισ. Gregory Norris. Ζτςι το ουςιϊδεσ ερϊτθμα γίνεται ποςοτικό: ποιεσ ποςότθτεσ από ποιουσ ρφπουσ εκλφονται και ποιοσ είναι ο πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ για να μειϊςουμε αυτζσ τισ εκλφςεισ Η Κοινωνιόςφαιρα: Οι ανκρωπιςτικζσ ανθςυχίεσ για κζματα όπωσ οι εργαςιακζσ ςυνκικεσ, θ καταναγκαςτικι ι παιδικι εργαςία, οι δίκαιοι μιςκοί, τα επιδόματα υγείασ κ.οκ. απαςχολοφν όλο και περιςςότερο τισ εταιρίεσ που υποςτθρίηουν τθν τιρθςθ θκικϊν αρχϊν και λαμβάνουν ςοβαρά υπόψθ τθν εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ. Δεν μποροφμε να ςκεφτόμαςτε τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ και να αγνοοφμε τισ κοινωνικζσ. Norris. Θ τρζχουςα ςκζψθ περί βιωςιμότθτασ αναγνωρίηει ότι θ ςωτθρία του περιβάλλοντοσ ι θ δθμιουργία αςφαλζςτερων προϊόντων κα πρζπει να περιλαμβάνει τθ ςυντιρθςθ ι βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου των ανκρϊπων. Το Ρεριβαλλοντικό Ρρόγραμμα των Θνωμζνων Εκνϊν (UNEP) αςχολείται με τθν εξιςορρόπθςθ περιβαλλοντικϊν υπολογιςμϊν και ανκρϊπινων αναγκϊν, προςπακϊντασ να χρθςιμοποιιςει μεκόδουσ Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ για να εντοπίςει ςθμεία ςτισ αλυςίδεσ παροχισ όπου κα μποροφν να βρεκοφν τα μεγαλφτερθ οφζλθ για το περιβάλλον κακϊσ και για τουσ ανκρϊπουσ μιασ δεδομζνθσ περιοχισ. 9

11 Ο εντοπιςμόσ «κερμϊν ςθμείων», πχ για τθν παιδικι εργαςία ςτθν Λνδία, παρζχει πολφτιμεσ πλθροφορίεσ όταν κζλουμε να βελτιϊςουμε τισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ ςτον κφκλο ηωισ ενόσ προϊόντοσ. Ρόςο μεγάλεσ και ποιεσ ακριβϊσ είναι οι ςυνζπειεσ που προκφπτουν από τον κφκλο ηωισ ενόσ προϊόντοσ και πϊσ μποροφμε να επιτφχουμε ζνα επικυμθτό αποτζλεςμα με τθ μικρότερθ ςυνολικι βλάβθ; Και πϊσ μποροφν όλοι, από αγοραςτζσ μζχρι καταςκευαςτζσ, να παίξουν ζνα ρόλο ςτθ μείωςθ αυτισ τθσ βλάβθσ; Norris. ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΑΛΤΨΗ Θ εταιρία GoodGuide Inc ζχει ωσ ςκοπό να καταςκευάςει εργαλεία που «μεταμορφϊνουν τον τρόπο που οι άνκρωποι βλζπουν και αλλθλεπιδροφν με τα προϊόντα και τισ εταιρίεσ, παρζχοντασ περιεκτικζσ και λεπτομερείσ πλθροφορίεσ πριν από τθν αγορά. Θ επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ αυτισ κάνει ρίμα με το Dao it, το οποίο αναφζρεται ςτθν ταοϊςτικι φιλοςοφία που οδθγεί τουσ ανκρϊπουσ ςτον δρόμο τθσ αρμονίασ με τον κόςμο. Είναι μια κοινωφελισ εταιρία, με χάρτα που διακθρφςςει ότι θ αποςτολι τθσ είναι το κζρδοσ, όχι μόνο των μετόχων αλλά και των άλλων ενδιαφερομζνων-δθλαδι του αγοραςτικοφ κοινοφ. Ρίςω από αυτι τθν εταιρία βρίςκεται ο Dara O Rourke, βιομθχανικόσ οικολόγοσ και οραματιςτισ που φιλοδοξεί να φζρει τθ ριηικι διαφάνεια ςτθν αγορά με τθ μορφι μιασ καινοτομίασ ςτο λογιςμικό, ονόματι GoodGuide. Ο Dara λζει: «Είμαςτε ςτο Μεςαίωνα. Ξζρουμε τθ μάρκα και τθν τιμι και νομίηουμε πϊσ ξζρουμε τθν ποιότθτα. Πμωσ κανείσ δεν ξζρει τι βρίςκεται πίςω από τθν ετικζτα, τι προκαλεί πραγματικά το προϊόν ςε μασ ι ςτον πλανιτθ. Κζλουμε να βγάλουμε το πζπλο τθσ ετικζτασ και να πάμε πολφ πιο πζρα από το τι ςου λζει θ εταιρία. Ροια ςυςτατικά προκαλοφν ανθςυχίεσ για τθν υγεία; Ρόςο μακριά μεταφζρκθκε; Ρϊσ φζρκθκαν ςτουσ εργάτεσ;». Θ GoodGuide μπορεί να ςυνοψίςει όλεσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ και να παρουςιάςει τθν απάντθςθ εν ριπι οφκαλμοφ. Οι άνκρωποι κζλουν απλζσ πλθροφορίεσ για να τουσ βοθκιςουν να ηιςουν καλφτερα-κζλουν να τουσ τισ ποφμε ςε λίγα δευτερόλεπτα. Θ GoodGuide ενςωματϊνει εκατοντάδεσ περίπλοκεσ βάςεισ δεδομζνων βαςιηόμενθ ςε περίπου 80 εκατομμφρια ςτοιχεία (που ςυνεχϊσ αυξάνονται) από προϊόντα και εταιρίεσ. Ο O Rourke λζει: «πρόκειται για κατανεμθμζνθ γνϊςθ. Κανείσ δεν μπορεί να τα ξζρει όλα αυτά μαηί, αλλά όλοι μασ από κοινοφ μποροφμε να μεταδϊςουμε ςτον κόςμο τθν καλφτερθ πλθροφόρθςθ για τισ ςυνζπειεσ προϊόντοσ και εταιρίασ ςε μια μορφι που επιτρζπει τθ λιψθ καλφτερων αποφάςεων. Με άλλα λόγια θ GoodGuide αποκαλφπτει τθν προϊςτορία ενόσ προϊόντοσ. Μπορεί να υπολογίςει τισ ςυγκεκριμζνεσ περιβαλλοντικζσ ςυνζπειεσ ενόσ προϊόντοσ κατά τθν καταςκευι, μεταφορά, χριςθ και απόρριψθ. Σε μακροπρόκεςμο επίπεδο, μπορεί να αποφανκεί ωσ προσ το πόςο ευνοϊκά ςυγκρίνεται μια δεδομζνθ εταιρία με άλλεσ του κλάδου τθσ από άποψθ περιβαλλοντικισ, υγειονομικισ ι κοινωνικισ απόδοςθσ κακϊσ και να ορίςει ποια φίρμα ι εταιρία ζχει βελτιωκεί με τον καιρό. Μπορεί να αποτιμιςει τισ πολιτικζσ μιασ εταιρίασ, κατά πόςο αποκαλφπτει βαςικζσ πλθροφορίεσ για τα προϊόντα και

12 εντζλει τισ ςυνζπειεσ μιασ εταιρίασ για τουσ καταναλωτζσ, τουσ εργαηόμενουσ, τισ κοινότθτεσ και το περιβάλλον. τόχοσ τθσ είναι να αναπτφξει μια μζκοδο που να επιτρζπει ςτουσ αγοραςτζσ να μάκουν τισ πραγματικζσ ςυνζπειεσ όςων αγοράηουν, κι ζτςι να κάνουν πιο θκικζσ επιλογζσ βάςει αυτισ τθσ πλθροφόρθςθσ. Επιλογζσ που ςυμφωνοφν με τισ αξίεσ τουσ. Σο κάκε προϊόν βακμολογείται ςε τρεισ ςτιλεσ, οι οποίεσ δείχνουν ςε κόκκινο, κίτρινο ι πράςινο το ςχετικό επίπεδο αρετισ που προκφπτει από τισ ςυνζπειεσ του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ ςε τρεισ διαςτάςεισ: περιβαλλοντικισ, υγειονομικι και κοινωνικι. Οι καταναλωτζσ μποροφν να πλθροφορθκοφν για ςυγκεκριμζνα προϊόντα με τθ χριςθ κινθτοφ τθλεφϊνου/γραμμωτοφ κϊδικα. Ζνα hot link που παρζχεται από τθν GoodGuide μπορεί να ςτείλει μινυμα από τον αγοραςτι απευκείασ ςτθν εταιρία ςχετικά με ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν και να δϊςει ςτουσ χριςτεσ τθν ευκαιρία να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ ςχετικά μ αυτό το προϊόν. Ζτςι θ GoodGuide επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να μιλοφν άμεςα ςτισ εταιρίεσ και να τουσ λζνε: «ανθςυχϊ για τα ςυςτατικά ςασ ι μου αρζςει πολφ αυτό που βάηετε τϊρα ςτο προϊόν ςασ ι παρακαλϊ δϊςτε μασ περιςςότερα ςτοιχεία για τα προϊόντα ςασ». Στο πλαίςιο τθσ παγκοςμιοποίθςθσ οι περιςςότερεσ εταιρίεσ διατθροφν εργοςτάςια ςε άλλεσ χϊρεσ (πχ Κίνα) για μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ) με αποτζλεςμα τα διευκυντικά ςτελζχθ πολλζσ φορζσ να μθν γνωρίηουν ι και να μθν ενδιαφζρονται να μάκουν κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ παράγονται τα προϊόντα τουσ. Από τθν άλλθ μεριά, οι εργάτεσ/υπάλλθλοι που βρίςκονται ςτον πάτο τθσ αλυςίδασ παροχισ δεν ζχουν τθν ευκαιρία να πουν τθν αλικεια ςε όςουσ βρίςκονται ςτθν κορυφι. Ζτςι δεν υφίςταται τελικά διαφάνεια κακ όλθ τθν παραγωγικι και εμπορευματικι διαδικαςία. Ζρευνεσ δείχνουν ότι το 90% τθσ περιβαλλοντικισ επίπτωςθσ προκφπτει κατά τθν καταςκευι και τθν απόρριψθ, όχι κατά τθ χριςθ. Η προςιλωςθ του αγοραςτι ςθμαίνει μετατόπιςθ τθσ νοθτικισ λειτουργίασ, από ζναν αυτοματιςμό που εκτελεί αυτοπακϊσ κινιςεισ δοκιμαςμζνεσ από μακρά πρακτικι ςε μια ζμπρακτθ ςυνειδθτότθτα που επιτρζπει τθ νζα μάκθςθ και άρα τθ νζα επιλογι. Πςα περιςςότερα ξζρεισ για τθν προζλευςθ τθσ τροφισ, του ρουχιςμοφ, τθσ ψυχαγωγίασ και τθσ ςτζγθσ ςου τόςο πιο εφκολο είναι να κάνεισ αγοραςτικζσ επιλογζσ ςυμβατζσ με τθ ςυνείδθςι ςου. Δίκτυα ανκρϊπων που ενϊνουν τισ γνϊςεισ τουσ μποροφν να μειϊςουν τθν αςυμμετρία πλθροφόρθςθσ. Οι πελάτεσ δεν είναι πλζον μοναχικά άτομα, μεμονωμζνα και άφωνα. Θ ικανότθτα να μοιραςτοφν πλθροφορίεσ δθμιουργεί ελεφκερα μια ςυλλογικι ςυνείδθςθ που μπορεί να προκαλζςει οργανωμζνθ αντίδραςθ. 11

13 Τα ψθφιακά εργαλεία απειλοφν τα ςυνικθ πζπλα που ζχουν κρφψει από τα μάτια των πελατϊν τα ωμά γεγονότα των διαδικαςιϊν καταςκευισ, τθν τοξικότθτα των ςυςτατικϊν, τισ εργαςιακζσ ςυνκικεσ κτλ. Για να είναι αξιόπιςτθ θ ριηικι διαφάνεια κα πρζπει να είναι ζγκυρθ, αμερόλθπτθ και περιεκτικι. Σα προϊόντα κα πρζπει να αποτιμϊνται ςε ολόκλθρθ τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ τουσ, από τθν καταςκευι αλλά και πρωτφτερα, από τθν προζλευςθ των πρϊτων υλϊν και τθν εξαγωγι θ δθμιουργία των ςυςτατικϊν μζχρι τθν απόρριψθ. Η αποτίμθςθ ενόσ προϊόντοσ πρζπει να καλφπτει και τισ τρεισ ςφαίρεσ: δεν είναι αρκετό να υποςτθρίξουμε ότι θ χριςθ πθγϊν θλιακισ ενζργειασ κακιςτά ζνα προϊόν «ενάρετο», αν εκλφει τοξίνεσ ι αν δεν είναι αςφαλζσ για τουσ εργάτεσ του εργοςταςίου. Ο κακθγθτισ Archon Fong, τθσ Κυβερνθτικισ χολισ JFK του Χάρβαρντ υπιρξε πρωτοπόροσ ςε μελζτεσ για τθ διαφάνεια και τθσ ςυνζπειζσ τθσ. Κατά τθν ερευνθτικι ομάδα τθσ οποίασ θγείται θ πρϊτθ γενιά διαφάνειασ προζκυψε ωσ αποτζλεςμα αναγκαςτικισ αποκάλυψθσ. Η δεφτερθ γενιά προζκυψε κι αυτι κατόπιν επιβολισ από κανόνεσ που ανάγκαςαν τισ εταιρίεσ να αποκαλφψουν κινδφνουσ ι οφζλθ τα οποία δφςκολα εντοπίηονται. Η Σρίτθ γενικά διαφάνειασ πθγαίνει πζραν τθσ εκελοντικισ και επιβαλλόμενθσ από τθν κυβζρνθςθ αποκάλυψθσ, ςε μια διαφάνεια από κάτω προσ τα πάνω, που κακοδθγείται από ανιςυχουσ και δραςτιριουσ καταναλωτζσ. ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑ Θ «οικοαρετι» προςκζτει αξία. Μελζτεσ αποδεικνφουν ότι προϊόντα τα οποία είναι «θκικά» και είναι πιο ακριβά από άλλα προτιμϊνται από τουσ καταναλωτζσ. Αν είναι «θκικά» και ζχουν τθν ίδια τιμι με τα άλλα του ανταγωνιςμοφ οι καταναλωτζσ δεν τα δίνουν ςθμαςία. Αυτό ζχει ςχζςθ με τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκζφαλόσ μασ. Οι ιδζεσ μασ για τθν τιμι διαμορφϊνουν μια προςδοκία που εν ςυνεχεία προϊδεάηει τθν εμπειρία μασ και τισ αγοραςτικζσ μασ ςυνικειεσ. Θ χαμθλότερθ τιμι μειϊνει και τισ προςδοκίεσ μασ από ζνα προϊόν ενϊ θ υψθλότερθ τισ αυξάνει. Hilke Plassmann-Λνςτιτοφτο Τεχνολογίασ τθσ Καλιφόρνιασ. Σφμφωνα με άλλεσ ζρευνεσ τα δφο τρίτα των αγοραςτϊν νοιάηονται για τισ θκικζσ επιλογζσ, αλλά κζλουν θ απόφαςθ να είναι εφκολθ. Θ κλιμακωτι αφξθςθ τθσ διαφανοφσ αγοράσ κα εξαρτθκεί από το πόςο μεγάλο ποςοςτό των αγοραςτϊν που βρίςκονται ςτον μεςαίο χϊρο κα χρθςιμοποιιςουν τθν οικολογικι τουσ νοθμοςφνθ. Πμωσ το κόςτοσ και θ αρετι δεν μποροφν να εξιςωκοφν. Κακετί ακριβό δεν ςθμαίνει ότι είναι και «ενάρετο». Οι πράςινεσ εκςτρατείεσ δεν φαίνεται να αυξάνουν και πολφ τα πλικθ των πράςινων καταναλωτϊν πζρα από αυτό τον κλειςτό κφκλο των αλθκινϊν πιςτϊν.

14 ΕΝΑΡΕΣΟΙ ΚΤΚΛΟΙ Αν θ πλθροφόρθςθ κινεί τισ αγορζσ θ ζλευςθ τθσ πλθροφοριακισ ςυμμετρίασ τισ ςυνταράηει. Ππωσ οι μεμονωμζνεσ ψιφοι μετροφν ςτισ εκλογζσ, ζτςι και θ αλλαγι κάποιασ αγοραςτικισ επιλογισ αποφαςίηει τθν τφχθ που κα ζχουν οι ανταγωνιςτικζσ φίρμεσ που διεκδικοφν τα χριματα ενόσ ατόμου. Θ κυκλικι πλθροφόρθςθ ανάμεςα ςτισ προτιμιςεισ των αγοραςτϊν και τθν ανταπόκριςθ μιασ επιχείρθςθσ ςτον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται τα πράγματα δθμιουργεί ζναν «ενάρετο κφκλο». Πταν θ ενθμζρωςθ για ζνα προϊόν αλλάηει τθν προτίμθςθ ενόσ καταναλωτι ςε μια μάρκα, θ επακόλουκθ μετατόπιςθ τθσ αγοράσ κα ωκιςει με τθ ςειρά τθσ τισ εταιρίεσ να προςφζρουν περιςςότερεσ βελτιϊςεισ ςαν αυτζσ που κζλουν οι αγοραςτζσ. Πταν κινείσ βαςικοφσ μοχλοφσ ςε ζνα βιομθχανικό ςφςτθμα, τα υπόλοιπα κα ακολουκιςουν. Οι εταιρίεσ δεν δίνουν ςθμαςία μζχρι που να νοιαςτοφν οι καταναλωτζσ ΧΗΜΙΚΟ ΣΟΤΡΛΟΤ Θ ςυμβατικι κζαςθ των πραγμάτων βλζπει δυνατότθτεσ χρυςωρυχείου για τισ εταιρίεσ που «πραςινίηουν», όχι μόνο από τθν άμεςθ εξοικονόμθςθ ςτο κόςτοσ ενζργειασ αλλά και από τα πιο «ζξυπνα» προϊόντα και τισ διαδικαςίεσ που ανανεϊνουν και οι οποίεσ λφνουν οικολογικά προβλιματα. Αν όμωσ τθν εξετάςουμε από άλλθ ςκοπιά, θ τρζχουςα ζξαρςθ δραςτθριότθτασ που επικεντρϊνεται ςτθν υπερκζρμανςθ του πλανιτθ δεν είναι παρά το πρϊτο από μια ςειρά παρόμοιων κυμάτων που φαίνεται ότι κα κατακλφςουν τισ επιχειριςεισ κατά τα προςεχι χρόνια. Αν θ ριηικι διαφάνεια τοποκετθκεί πλάι, πχ ςτισ ιατρικζσ ανακαλφψεισ για τα βιομθχανικά χθμικά, κα δοφμε ότι ζνα πικανό κφμα κα ζχει να κάνει με ςυναγερμοφσ για τισ τοξίνεσ: περιςςότερεσ ενϊςεισ που ςιμερα αποτελοφν ςυνικθ ςυςτατικά ςε καταναλωτικά προϊόντα κα είναι φποπτεσ. Οι ανθςυχίεσ αυτζσ μπορεί να εξαπλωκοφν ςε φαινομενικά ακϊα βιομθχανικά χθμικά, απλϊσ και μόνο επειδι τα αυριανά κριτιρια τοξικότθτασ κα είναι μάλλον πιο απαιτθτικά από τα ςθμερινά, κακϊσ θ ενθμζρωςθ κα είναι μεγαλφτερθ, κα διαδίδεται ταχφτερα και θ αντίλθψθ του κινδφνου από τον κόςμο κα αυξάνεται. Το ςϊμα είναι ζνα είδοσ οικοςυςτιματοσ, μια καυμάςια ενορχθςτρωμζνθ μάηα διαφορετικϊν μονάδων που λειτουργοφν ωσ ςφνολο. Και όπωσ κάκε οικοςφςτθμα το ςϊμα μπορεί να δεχτεί ειςβολι από ξζνεσ ουςίεσ που χαλοφν τθν κατάςταςθ. Ο υπολογιςμόσ του πλικουσ των ειςβολζων που ςτεγάηονται ςτο ςϊμα μασ υπιρξε ςτόχοσ μελετϊν βιοςυςςϊρευςθσ, θ οποία αποτελεί μία ξεχωριςτι επιςτιμθ, οι οποίεσ δείχνουν ότι ςχεδόν όλοι οι ηωντανοί κάτοικοι του πλανιτθ φζρουν ζνα «τουρλοφ» από τοξικζσ ουςίεσ. Το ςϊμα μασ μπορεί να πάκει ανάφλεξθ από αυτό το χθμικό κοκτζιλ. 13

15 Φαίνεται να υπάρχει ζνα οριακό ςθμείο όπου το βάροσ επιβλαβϊν χθμικϊν που φζρει το ςϊμα ξεπερνά τθν ικανότθτα του να τα χειρίηεται. Πλθ μζρα παίηουμε ζνα παιχνίδι τφχθσ, ςτοιχθματίηοντασ ότι αυτά που χρθςιμοποιοφνται για να φτιάχνονται τα πράγματα που κεωροφμε τόςο χριςιμα δεν κα μασ βλάψουν εντζλει. REACH: είναι ζνα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ζχει ωσ ςτόχο να δοκιμάςει και να αποτιμιςει όλεσ τισ δεκάδεσ χιλιάδεσ χθμικϊν των οποίων θ χριςθ ςτα κακθμερινά προϊόντα επιτράπθκε από τθν Υπθρεςία Ρροςταςίασ Ρεριβάλλοντοσ το 1979 κακϊσ και όλα τα νεότερα που ζχουν αρχίςει ζκτοτε να χρθςιμοποιοφνται αλλά που δεν ζχουν ακόμθ αποτιμθκεί αυςτθρά από κάποιο ανεξάρτθτο ςϊμα. Θ αλικεια είναι ότι όλοι είμαςτε διαρκϊσ εκτεκειμζνοι ςε ζνα μείγμα από αμζτρθτα χθμικά, μια επικίνδυνθ κατάςταςθ για τθν οποία οι τοξικολόγοι δεν διακζτουν ακόμθ μζκοδο εκτίμθςθσ. Η ΑΜΤΓΔΑΛΗ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ Το Skin Deep είναι ζνασ ιςτότοποσ που αυξάνει τθν πλθροφοριακι ςυμμετρία μεταξφ αγοραςτϊν και πωλθτϊν ωσ προσ τουσ πικανοφσ κινδφνουσ που παρουςιάηουν για τθν υγεία τα είδθ ατομικισ φροντίδασ που αξιολογεί. Από τθ ςκοπιά τθσ νευροεπιςτιμθσ ανταποκρίνεται ςτισ ανθςυχίεσ τθσ αμυγδαλισ, του κεντρικοφ κόμβου ςτο ραντάρ που ενεργοποιεί ο εγκζφαλόσ μασ απζναντι ςτον κίνδυνο. Αυτά τα κυκλϊματα ερευνοφν διαρκϊσ για οτιδιποτε κα μποροφςε να μασ απειλεί και ενεργοποιεί τθν αντίδραςθ μάχθ-φυγι-πάγωμα που μασ φζρνει ςε κατάςταςθ φρενίτιδασ. Πταν θ αμυγδαλι πάει για ψϊνια, μασ διατθρεί ςε ετοιμότθτα για πικανοφσ κινδφνουσ ςτα όςα αγοράηουμε. Και μόνθ θ δυνατότθτα κινδφνου ςε ζνα προϊόν διεγείρει τθν πλζον πρωτόγονθ ςτρατθγικι αςφαλείασ του εγκεφάλου: αποφφγετε αυτό που ίςωσ να είναι επικίνδυνο. Οι αντικειμενικζσ, ζλλογεσ εκτιμιςεισ δεν ζχουν ςχζςθ με αυτά. Θ αμυγδαλι λειτουργεί με μια ςυναιςκθματικι λογικι, με ζνα κανόνα λιψθσ αποφάςεων: όποιοσ φυλάει τα ροφχα του. Ο αρχικόσ πανικόσ υποβάλλει ςτθν αμυγδαλι να βρίςκεται ςε επιφυλακι ενάντια ςε οτιδιποτε παρόμοιο κατά το μζλλον. Συγκεκριμζνα κυκλϊματα εντόσ τθσ αμυγδαλισ φζρουν τθν ειδικι ευκφνθ τθσ ανάκλθςθσ ενόσ κινδφνου και ςφνδεςθσ του ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου με ζνα αίςκθμα φόβου ι αθδίασ. Ανακαλεί το ίδιο κφμα αγωνίασ όποτε το πράγμα που φοβόμαςτε εμφανίηεται ξανά ςτο δρόμο μασ. Πταν θ γνϊςθ και το ςυναίςκθμα εμπλζκονται ςε μια απόφαςθ, το ςυναίςκθμα υπερνικά ςχεδόν πάντα τθ γνϊςθ. Baba Shiv, κακθγθτισ μάρκετινγκ ςτθν Επιχειρθματικι Σχολι του Στάνφορντ. Θ αρνθτικι δφναμθ τθσ αθδίασ μπορεί να εξθγιςει ζναν ςυνικθ ιςχυριςμό για τθν προϊκθςθ των προϊόντων, ότι τα «κακά νζα» όπωσ οι αποκαλφψεισ για χϊρουσ εκμετάλλευςθσ εργατϊν ι για το ότι το ςυςτατικό κάποιου προϊόντοσ μπορεί να είναι τοξικό αςκοφν μεγαλφτερθ επιρροι ςτο τι αποφαςίηει ο κόςμοσ να μθν αγοράςει παρά ςτο τι αγοράηει.

16 Το γνωςιακό μασ πρότυπο ι θ προςδοκία μασ κακορίηει τθ νευρικι δραςτθριότθτα. Hilke Plassman, νευροοικονομολόγοσ ςτο Τεχνολογικό Λνςτιτοφτο τθσ Καλιφόρνιασ. Το να δζχεςαι δυςάρεςτεσ πλθροφορίεσ για ζνα προϊόν προκαλεί ςτον εγκζφαλο μια αντίδραςθ αθδίασ. Richard Davidson, διευκυντισ του Εργαςτθρίου Συγκινθςιακισ Νευροεπιςτιμθσ ςτο Ρανεπιςτιμιο του Οχςκόνςιν. Θ βιομθχανία ςκζφτεται τθν τοξικότθτα με ζνα τρόπο. Οι καταναλωτζσ με ζναν άλλο. Θ οικολογικι υγεία κεωρεί ότι κάκε βιμα που μειϊνει τθ βιοχθμικι πίεςθ ςε ζνα οργανικό ςφςτθμα κα ζχει πλικοσ οφζλθ. Αφοφ το ολικό μασ ςωματικό βάροσ ςε τοξίνεσ αυξάνει τον κίνδυνο που διατρζχουμε για ζνα φάςμα αςκενειϊν, θ ζξυπνθ επιλογι είναι να αποφφγουμε οτιδιποτε προςκζτει ςε αυτι τθ βλαβερι ςυςςϊρευςθ. Θ αμυγδαλι ψωνίηει αςφάλεια, διευκυνόμενθ από τθ νευρικι «λογικι» του φόβου και τθσ αποςτροφισ-θ πικανότθτα να υπάρχει κίνδυνοσ για τον ίδιο ι τθν οικογζνειά του αρκεί για να τεκεί ςε ςυναγερμό ο εγκζφαλοσ του αγοραςτι, απομακρφνοντασ τον από ζνα φποπτο προϊόν. Δεν είναι διόλου ςυνετό να περιμζνουμε μζχρι να ζχουμε τθν πλιρθ επιςτθμονικι αλικεια για τθν τοξικότθτα. Θ προνοθτικι κρίςθ είναι να προςτατεφουμε τθν ανκρϊπινθ υγεία. Philippe Grandjean, επικεφαλισ του τμιματοσ περιβαλλοντικισ ιατρικισ ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ νότιασ Δανίασ. Θ αμυγδαλι λειτουργεί βάςει μιασ υποφλοιϊδουσ λογικισ-και μόνθ θ πικανότθτα απειλισ ταράηει τθν ιςορροπία χάριν μιασ ανάλυςθσ κόςτουσ-οφζλουσ τθσ μορφισ «όποιοσ φυλάει τα ροφχα του». Οι εταιρίεσ μποροφν να αποφαςίςουν για τουσ όποιουσ λόγουσ να χρθςιμοποιιςουν ςτα προϊόντασ τουσ χθμικά που εγείρουν ανθςυχίεσ. Πμωσ άπαξ και οι αγοραςτζσ γνωρίηουν ποια προϊόντα περιζχουν αυτά τα προβλθματικά χθμικά, είναι λιγότερο πικανό να τα αγοράςουν. Και τοφτο είναι που κα κρίνει τελικά πϊσ κα καταςκευάηονται τα προϊόντα. ΔΤΚΟΛΕ ΕΡΩΣΗΕΙ Με τθν εμφάνιςθ τθσ ριηικισ διαφάνειασ, αυτό που προςφζρει θ ςθμερινι αγορά μπορεί να βρίςκεται εκτόσ τόπου και χρόνου ςε ςχζςθ με το τι κα ικελαν οι αυριανοί αγοραςτζσ. Οι νζεσ αυτζσ προςεγγίςεισ ςτον χειριςμό των πλθροφοριϊν προαναγγζλλουν τθν άφιξθ πλθκϊρασ δεδομζνων για τισ μζχρι πρότινοσ απαρατιρθτεσ επιπτϊςεισ πλικουσ κοινϊν ςυςτατικϊν που απαντϊνται ςε κακθμερινά προϊόντα. Για τισ εταιρίεσ που κζλουν να προλάβουν τα κφματα αγοραςτικϊν επιλογϊν που αναμζνεται να προκαλζςει αυτι θ διαφάνεια ςτον χϊρο τθσ αγοράσ, κα πρζπει να εντοπιςτοφν ζγκαιρα οι πτυχζσ εκείνεσ των προϊόντων που κρίνονται προβλθματικζσ, ϊςτε οι εταιρίεσ να αναπτφξουν καλφτερεσ εναλλακτικζσ λφςεισ το ςυντομότερο δυνατό. Ο κακζνασ ςε ζναν πυρινα λιψθσ αποφάςεων κα πρζπει να καταλάβει καλφτερα από οποτεδιποτε άλλοτε πϊσ να ηυγίηει τουσ κινδφνουσ και να διαπιςτϊνει τα οφζλθ. 15

17 Ο Art Kleiner είναι αρχιςυντάκτθσ τθσ επικεϊρθςθσ Business + Strategy. Σε ζνα υποκετικό ςενάριο που του τζκθκε ωσ προσ το τι κα πρζπει να κάνουν οι εταιρίεσ αν θ επιςτιμθ τθσ επιγενετικισ ανακαλφψει ότι κάποια βιομθχανικά χθμικά που χρθςιμοποιοφνται ςε πολλά προϊόντα είναι πικανά ελατιρια για γονίδια που γνωρίηουμε ότι είναι ενεργά ςε ςυγκεκριμζνεσ αςκζνειεσ απάντθςε ότι οι εταιρίεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να απαντιςουν ςτα παρακάτω «δφςκολα» ερωτιματα: 1. Μασ νοιάηει αυτό; 2. Σι κα χάςουμε αν το αγνοοφςαμε αυτό; 3. Πϊσ πρζπει να αλλάξουμε τον τρόπο ςκζψθσ μασ; 4. Ποιο είναι το κακό; 5. Σι πλθροφορίεσ υπάρχουν για τισ οποίεσ κα πρζπει να ενθμερωκϊ; 6. Πόςο κοςτίηουν οι αλλαγζσ; 7. Θζλουμε όντωσ να ξζρουμε; 8. Αν αποφαςίςουμε να αλλάξουμε, πϊσ κα προςαρμόςουμε τθν αντίδραςι μασ ςτθ ςχζςθ κόςτουσ-κζρδουσ; 9. Ποια είναι τα χρθματοοικονομικά παρεπόμενα τθσ αλλαγισ; 10. Αξίηουν τον κόπο αυτζσ οι αλλαγζσ;. Σθν εποχι που διανφουμε οι περιςςότερεσ εταιρίεσ κεωροφν τθν κοινωνικι υπευκυνότθτα ωσ ενόχλθςθ, που τισ αποςπά από τθν ουςία των επιχειριςεων. Σο μόνο που μετρά είναι το κζρδοσ. Όμωσ πλζον αυτι θ άποψθ αρχίηει να είναι ξεπεραςμζνθ κακϊσ αυξάνεται θ οικολογικι νοθμοςφνθ του κοινοφ και οι μετατοπίςεισ ςτθν αγορά κακιςτοφν τζτοιεσ αλλαγζσ επικερδείσ. Οι εταιρίεσ που διακζτουν οικολογικι νοθμοςφνθ κα είναι υπζρ τθσ δράςθσ. Σφμφωνα με τον Peter Senge του ΜΛΤ και τουσ ςυναδζλφουσ του ςτθν Κοινωνία Μάκθςθσ Οργανιςμϊν, θ ςτροφι προσ τθ βιωςιμότθτα ωσ μζςο δθμιουργίασ αξίασ μπορεί να ιδωκεί ςε ςχζςθ με πζντε διακριτά ςτάδια ςτθν εξζλιξθ μιασ επιχείρθςθσ, το κακζνα με τουσ δικοφσ του μοχλοφσ. 1. Τα πρϊτα ςτάδια περιγράφουν τθ ςυμβατικι επιχειρθματικι αντίδραςθ, όπωσ απαντάται ςτισ υποκζςεισ που υπαγορεφουν τα ερωτιματα του Kleiner. Οι υποκζςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν τθν ιδζα ότι θ προςαρμογι ςτισ οικολογικζσ ανάγκεσ κα είναι δαπανθρι περιττι και κακι τακτικι. 2. Μια πιο δραςτιρια προςζγγιςθ αρχίηει ςτο επόμενο ςτάδιο του μοντζλου Senge με τθν εκελοφςια προςαρμογι. Εδϊ οι κινθτιριοι παράγοντεσ προζρχονται ςυχνά από διαπιςτϊςεισ που δείχνουν ότι θ λιψθ περιβαλλοντικϊν μζτρων μπορεί να

18 εξοικονομιςει χριματα και να βελτιϊςει τθν καλι φιμθ και τθν αξία τθσ φίρμασ. Αυτά τα οφζλθ ςε επίπεδο κακαροφ κζρδουσ μπορεί να δθμιουργιςουν ζναν «ενάρετο κφκλο» αφοφ το κόςτοσ που ζχει εξοικονομθκεί οδθγεί ςε αναηιτθςθ περαιτζρω τρόπων για ανάλογα κζρδθ. 3. Ζπειτα ζρχονται οι εταιρίεσ που ενςωματϊνουν τθ βιωςιμότθτα ςτθ ςτρατθγικι τουσ, ςυνικωσ ανακαλφπτοντασ ζνα φάςμα οικολογικά ορκϊν επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν. Τα εςωτερικά δείγματα ότι μια εταιρία ζχει αγγίξει αυτό το όριο ςυμπεριλαμβάνουν τθ μετάκεςθ τθσ ευκφνθσ βιωςιμότθτασ, από ζνα ςτζλεχοσ που θ βαςικι του εργαςία ζγκειται ςτθ διαχείριςθ ςυμμετόχων, ςτουσ επικεφαλείσ επιχειρθματικϊν μονάδων και ςε ανϊτατα ςτελζχθ, όπωσ γενικοί διευκυντζσ επιχειριςεων. Σε τζτοιεσ εταιρίεσ θ βιωςιμότθτα κατζχει ςθμαίνουςα κζςθ ςτθ ςτρατθγικι και τθν εφαρμογι τθσ, διαμορφϊνοντασ τισ διακζςεισ κεφαλαίου και προχπολογιςμοφ, τισ κεντρικζσ επιχειριςεισ και τον τομζα ζρευνασ και ανάπτυξθσ. Κακοδθγεί τθν αναηιτθςθ ςθμαντικϊν νζων αγορϊν κακϊσ και τθν επανεξζταςθ των αλυςίδων παροχισ. Να κάνουμε τουσ οικολογικοφσ ςτόχουσ μζροσ τθσ αποςτολισ. EOSTA: μεγαλφτερθ ευρωπαϊκι εταιρία διανομισ οργανικϊν προϊόντων ςε λιανικά καταςτιματα, μια επιχείρθςθ αξίασ 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Αποτελεί παράδειγμα οικολογικά νοιμονοσ εταιρίασ που τθρεί τουσ τρεισ κεμελιϊδεισ κανόνεσ: να γνωρίηεισ τισ επιπτϊςεισ ςου, να επιδιϊκεισ τισ βελτιϊςεισ και να μοιράηεςαι ό,τι μακαίνεισ. Ο μόνοσ τρόποσ να αντιμετωπίςεισ τισ περιβαλλοντικζσ κρίςεισ είναι να τισ ανατρζψει ο ίδιοσ κεςμόσ που τισ προκάλεςε. Δθλαδι οι επιχειριςεισ, θ βιομθχανία, οι άνκρωποι. Η ΑΕΝΑΗ ΒΕΛΣΙΩΗ Πταν κάποιοσ ςτθν αλυςίδα παροχισ ςου κάνει μια ζξυπνθ κίνθςθ, αυτό κακιςτά και το δικό ςου προϊόν πιο πράςινο-όπωσ και τισ αγορζσ του κακενόσ που αγοράηει το προϊόν ςου. Αυτό το πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα κα μετατρζψει ςε ςυμμάχουσ ςου χιλιάδεσ προμθκευτζσ ςτθν αγορά προθγοφμενθσ οικονομικισ βακμίδασ, ςτο μζτρο που κάποιοι από αυτοφσ κα προβοφν ςε βελτιϊςεισ. Gregory Norris. To Earthster είναι ζνα δωρεάν, ανοιχτισ πθγισ πρόγραμμα που λειτουργεί μζςω διαδικτφου, το οποίο προςφζρει ςε επιχειριςεισ πρόςβαςθ ςε αλυςίδεσ παροχισ βάςει τθσ Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ και δθμιουργεί ζνα δικτυακό παηάρι βελτιϊςεων. Φιλοδοξεί να παράςχει ςτουσ αγοραςτζσ μζςω B2B ζναν τρόπο να ειδοποιοφν τουσ παραγωγοφσ για τισ οικολογικζσ βελτιϊςεισ που κζλουν να δουν ςτα προϊόντα κατά τουσ κφκλουσ ηωισ τουσ. Δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ παραγωγοφσ ςε όλο το μικοσ των αλυςίδων παροχισ ζναν τρόπο να μετροφν τουσ εαυτοφσ τουσ ςε ςχζςθ με τουσ μζςουσ όρουσ τθσ βιομθχανίασ τουσ, και να ενθμερϊνουν τισ εταιρίεσ που επιδιϊκουν βελτιϊςεισ ότι ζχουν καλυτερεφςει δθμοςιεφοντασ τισ βακμολογίεσ των προϊόντων και διαδικαςιϊν τουσ ςε δείκτεσ περιβαλλοντικοφσ, υγειονομικοφσ και κοινωνικοφσ. Θ ςτρατθγικι του ςτθρίηεται ςτθν κοινωνικι υπολογιςτικι ϊςτε να χτιςτεί μια ςυνεργατικι βάςθ δεδομζνων. 17

19 Αντί να είναι το κόςτοσ και θ ποιότθτα θ μόνθ βάςθ για τισ αγορζσ θ πρόκλθςθ του μικρότερου κακοφ κα γίνει ζνα επιπλζον ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. Δεν υπάρχει ακόμα ανταπόκριςθ από τθν αγορά που να επιβραβεφει όποιον πράττει ορκά. Ρροσ το παρόν ζχουμε πολφ ελλιπι ενθμζρωςθ, οπότε παίρνουμε διαρκϊσ κακζσ αποφάςεισ. Κα πρζπει να προςκζςουμε ςαφι δεδομζνα για τουσ αγοραςτζσ που κα δθμιουργιςουν τον ενάρετο κφκλο όπου οι εταιρίεσ κα πωλοφν περιςςότερα προϊόντα και κα βλζπουν τα κζρδθ τουσ να αυξάνονται-κα πθγαίνουν καλφτερα με το να κάνουν το καλφτερο. Τα κριτιρια αναπόφευκτα κα ανζβουν για όλουσ. Αν ζνασ παίκτθσ αλλάξει το ίδιο κα πρζπει να κάνουν όλοι. Άπαξ και εντοπίςεισ το πρόβλθμα και το κοινό που επθρεάηεται από μια λφςθ, δθμιουργείσ και κίνθτρο για καινοτομία. Οι Αναλφςεισ Κφκλου Ηωισ κα ζπρεπε να περιλαμβάνουν και κετικζσ ςυνζπειεσ κατά μικοσ τθσ αλυςίδασ παροχισ, πζραν των αρνθτικϊν. Ζνασ τρόποσ να αυξθκοφν οι κετικζσ κοινωνικζσ ςυνζπειεσ είναι το πιςτοποιθτικό «Fair Trade» (Δίκαιο Εμπόριο) που εγγυάται ότι οι παραγωγοί ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ παίρνουν λογικζσ πλθρωμζσ και απολαμβάνουν αςφαλείσ και δίκαιεσ εργαςιακζσ ςυνκικεσ. Υπάρχουν κυριολεκτικά εκατομμφρια τρόποι για να βελτιϊςουμε το ςυλλογικό οικολογικό μασ αποτφπωμα. Η οικολογικι νοθμοςφνθ αποκτά τθ μορφι μια επανεξζταςθσ ολόκλθρθσ τθσ κλθρονομιάσ μασ, από παλαιότερεσ θμζρεσ όταν οι διαδικαςίεσ και οι εφευρζςεισ εφαρμόηονταν χωρίσ ανθςυχία για τισ επιπτϊςεισ τουσ. Η ανανζωςθ αυτισ τθσ κλθρονομιάσ μπορεί να είναι θ μεγαλφτερθ επιχειρθματικι πρόκλθςθ τουσ 21ου αιϊνα: κα πρζπει να επανεφεφρουμε τα πάντα. Θ μόλυνςθ είναι δείγμα ατελοφσ ανάλωςθσ-κάτι ςπαταλιζται. Πταν βλζπουμε κτίρια, εργοςτάςια, αυτοκίνθτα ι θλεκτροπαραγωγικζσ μονάδεσ ωσ μεμονωμζνεσ οντότθτεσ, χάνουμε τα οφζλθ τθσ ςυςτθμικισ επάρκειασ. ΕΤΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑ ΣΗ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ Μςωσ κα πρζπει να αρχίςουν να φορολογοφνται οι εταιρίεσ με βάςθ το «κακό» που προξενοφν ςτθ φφςθ. Ζτςι θ τιμι του προϊόντοσ κα αντανακλά τθν αρνθτικι του επίπτωςθ. Θ μεταφορά του κόςτουσ τθσ ηθμιάσ ςτθν εταιρία που τθν προξενεί κα δθμιουργοφςε ιςχυρά κίνθτρα για τθν εφρεςθ τρόπων επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ που κα μειϊςουν αυτά τα κόςτθ. Οι μετακινιςεισ πελατϊν και οι κυβερνθτικζσ ρυκμίςεισ είναι τα δφο πράγματα που μποροφν να αλλάξουν τθν επιχειρθματικι πραγματικότθτα προσ τθν ορκι κατεφκυνςθ. Ζνα «πράςινο κακαρό προϊόν» που εκτόσ από τισ οικονομικζσ μετριςεισ κα λαμβάνει υπόψθ τθν εξάντλθςθ των φυςικϊν πθγϊν και τθν υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ, κα αντικαταςτιςει το ςφνθκεσ ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν, που αποτελεί μζτρο του

20 ειςοδιματοσ και τθσ οικονομικισ απόδοςθσ ενόσ κράτουσ, ωσ δείκτθσ οικονομικισ ευρωςτίασ. Θ οικολογικι επάρκεια κα μετράται ωσ ο λόγοσ τθσ προςτικζμενθσ οικονομικισ αξίασ προσ τισ οικολογικζσ επιπτϊςεισ. Ιςτορικά, θ εταιρικι ευκφνθ ζχει περάςει από διακριτζσ φάςεισ: 1. τθν πρϊτθ είχαμε λιςταρχουσ βιομθχάνουσ να ςυςςωρεφουν μεγάλο πλοφτο και κατόπιν να γίνονται φιλάνκρωποι. 2. τθ δεφτερθ είχαμε εταιρίεσ που υπερτιμοφν τα πράςινα προϊόντα και κατόπιν προςφζρουν τμιμα των κζδρων για καλοφσ ςκοποφσ. 3. το τρίτο ςτάδιο που αναπτφςςεται ταχζωσ ςτισ μζρεσ μασ, οι εταιρίεσ ενςωματϊνουν τθ βιωςιμότθτα ςτθν επιχειρθματικι πρακτικι τουσ. Αυτό «απαιτεί επανεξζταςθ τθσ επιχείρθςθσ, του προϊόντοσ και των λφςεων, οπότε ζχεισ αμοιβαία ενίςχυςθ των ωφελειϊν. Υπάρχει διαφορά μεταξφ του να προςπακείσ να απλϊσ να είςαι «πράςινοσ» και του να βρίςκεισ βιϊςιμεσ επιχειρθματικζσ λφςεισ. Ο Robert B. Reich, κακθγθτισ δθμόςιασ πολιτικισ ςτο Ρανεπιςτιμιο Μπζρκλεχ τθσ Καλιφόρνιασ και πρϊθν υπουργόσ Εργαςίασ των ΘΡΑ λζει: κιρυττα ότι θ εταιρικι κοινωνικι υπευκυνότθτα ςυμβάλλει ςτο κζρδοσ. Ζλεγα ότι αν ςζβεςτε το περιβάλλον, τουσ υπαλλιλουσ ςασ και τθν κοινότθτα, όχι μόνο κα ςασ ςζβονται οι άλλοι αλλά κα αγοράηουν και τα προϊόντα ςασ. Στθ ςυνζχεια άλλαξε άποψθ δθλϊνοντασ προκλθτικά ότι οι κοινωνικά υπεφκυνεσ χειρονομίεσ των εταιριϊν είναι απλά δθμοςιοςχεςίτικα τεχνάςματα με τα οποία προςπακοφν να λουςτράρουν τθ δθμόςια εικόνα τουσ, να μειϊςουν τα κόςτθ ι να παραβοφν κι άλλουσ κυβερνθτικοφσ κανόνεσ. Και αυτό γιατί οι εταιρίεσ δεν είναι θκικά όντα. Ο λόγοσ φπαρξισ τουσ είναι να βγάηουν λεφτά για τουσ μετόχουσ τουσ διατθρϊντασ τθν πελατεία τουσ. Αυτό που ιςχφει βαςικά είναι: «Θ κοινωνικι υπευκυνότθτα τθσ επιχείρθςθσ είναι να αυξιςει τα κζρδθ τθσ». Milton Friedeman. Θ ριηικι διαφάνεια προςφζρει ζναν τρίτο δρόμο διαφυγισ από αυτό το δίλθμμα: να καταςτιςουμε τθν αγακοεργία επικερδι. Θ οικοδιαφάνεια μεταςχθματίηει τα κεντρικά δεδομζνα τθσ όλθσ ςυηιτθςθσ, μεταλλάςςοντασ το επιχειρθματικό μοντζλο ϊςτε να δθμιουργθκεί μια πραγματικότθτα τθσ αγοράσ όπου θ αγακοεργία γίνεται ςυνϊνυμθ με τθν ευθμερία. Το να καταςτιςουμε ορατζσ τισ κρυφζσ επιπτϊςεισ των επιλογϊν μασ ςθμαίνει μια τολμθρι λφςθ, που ξεπερνά τθν τετριμμζνθ τακτικι του να διαχζουμε περιβαλλοντικοφσ φόβουσ, αλλά και τισ ελπίδεσ για ανανεωτικζσ, πιο πράςινεσ και κακαρζσ εναλλακτικζσ λφςεισ για τθ βιομθχανία. Οι ενάρετεσ αυτζσ τεχνολογίεσ δεν κα ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία αν θ αγορά δεν μπορεί να τισ καταςτιςει οικονομικά επικερδείσ. Ο ανταγωνιςμόσ ανάμεςα ςτουσ εταιρικοφσ ςτόχουσ και το κοινό ςυμφζρον δθμιουργεί ζνα αδιζξοδο για τα πολλά ςτελζχθ που κζλουν εξίςου να ικανοποιοφν τουσ μετόχουσ τουσ και 19

21 να υπθρετοφν το δθμόςιο ςυμφζρον. Πμωσ θ ριηικι διαφάνεια ενϊνει τουσ φαινομενικά αντίκετουσ πόλουσ: το ςυμφζρον μιασ εταιρίασ ςυμβαδίηει με τα ςυμφζροντα και τισ αξίεσ του καταναλωτι. Η απλι ανικανότθτα ι θ κακι εφαρμογι μπορεί να είναι θ μεγαλφτερθ απειλι για προςπάκειεσ που γίνονται με τισ καλφτερεσ προκζςεισ ςτθν αγορά. Υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι: θ ριηικι διαφάνεια είναι και θ ίδια μια μθ δοκιμαςμζνθ παρζμβαςθ ςε ζνα περίπλοκο ςφςτθμα και ωσ εκ τοφτου μπορεί να ζχει πολυάρικμεσ ακοφςιεσ και ίςωσ ακόμθ ατυχείσ παρενζργειεσ. Όμωσ ο πλανιτθσ πρζπει να επανζλκει ςε μια υγιι κατάςταςθ. Θα πρζπει να ξεπεράςουμε τον ςτόχο του να λιγοςτζψουμε απλϊσ τισ επιβλαβείσ μασ επιπτϊςεισ και αντ αυτοφ να επιδιϊξουμε τθν αλθκινι βιωςιμότθτα και τθν ανάπτυξθ Αν και ο πλανιτθσ μασ φαίνεται καταδικαςμζνοσ να υποςτεί καιρικζσ μεταβολζσ που απειλοφν τθν επιςφαλι μασ κατάςταςθ, ο ίδιοσ ο πλανιτθσ μπορεί να ςυνεχίςει να υπάρχει πολφ καιρό αφότου εξαφανιςτεί το είδοσ μασ. Κατ αυτόν, για να αποφφγουμε αυτι τθ μοίρα δεν πρζπει να διορκϊςουμε τον πλανιτθ μασ, αλλά τθ ςχζςθ μασ με αυτόν. ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ Η ΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ!!! ΕΜΕΙ ΘΕΛΟΥΜΕ!!!

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ 1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ Ονοματα μαθθτων: Κοντογιαννθ ελθνθ Κοντοςωρου Αννα Λατςθσ Αλεξανδροσ Κωνςταντοπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΑ-ΜΠΑΚ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΨΗ 1 ο μέρος. Θανάσης Τσακίρης Μάρτιος 2013

ΦΛΑ-ΜΠΑΚ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΨΗ 1 ο μέρος. Θανάσης Τσακίρης Μάρτιος 2013 ΦΛΑ-ΜΠΑΚ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΨΗ 1 ο μέρος Θανάσης Τσακίρης Μάρτιος 2013 Η μελζτθ τθσ οικονομίασ αφορά ζρευνα των τρόπων με τουσ οποίουσ οι άνκρωποι κατανζμουν τουσ «ςπάνιουσ πόρουσ» για τθν παραγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα