ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ HELLENISCHES NATIONALES FORSCHUNGSZENTRUM ZUR VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG DES DIABETES MELLITUS UND SEINER KOMPLIKATIONEN (H.N.D.C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ HELLENISCHES NATIONALES FORSCHUNGSZENTRUM ZUR VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG DES DIABETES MELLITUS UND SEINER KOMPLIKATIONEN (H.N.D.C."

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΤ ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΣΟΤ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) HELLENIC NATIONAL CENTER FOR THE RESEARCH, PREVENTION AND TREATMENT OF DIABETES MELLITUS AND ITS COMPLICATIONS () ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 3, ΑΘΗΝΑ / ΣΗΛ ΦΑΧ / 3, PLOUTARCHOU STR., ATHENS, GREECE /TEL FAX / ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ακινα, 4 Ιουλίου 2012 Μεγάλο Πανελλινιο Πρόγραμμα Ενθμζρωςθσ τθσ Ελλθνικισ κοινισ γνϊμθσ γφρω από τον ακχαρϊδθ Διαβιτθ (.Δ.) ξεκίνθςε το Μάρτιο του 2012 από τθν πόλθ τθσ Λάριςασ το Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ, Πρόλθψθσ και Θεραπείασ του ακχαρϊδθ Διαβιτθ και των Επιπλοκϊν του (Ε.ΚΕ.ΔΙ.). Πρόκειται για μια ςυντονιςμζνθ προςπάκεια ευαιςκθτοποίθςθσ των Ελλινων πολιτϊν ςτθ ςφγχρονθ καλπάηουςα «επιδθμία» του ςακχαρϊδθ διαβιτθ, με κεντρικό μινυμα «Πρόλαβε το Διαβιτθ ςου και αν ζχεισ ιδθ, αντιμετϊπιςζ τον ςωςτά»! Σο Ε.ΚΕ.ΔΙ., ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Ακαδθμία Ιατρικισ Επιμόρφωςθσ (Ε.Α.Ι.Ε.), το Ευρωπαϊκό Ινςτιτοφτο Τγείασ (European Institute of Health E.I.H.), τθν Ελλθνικι Ομοςπονδία για το Διαβιτθ (ΕΛ.Ο.ΔΙ.), το Ροταριανό Όμιλο Ακθνϊν (Ρ.Ο.Α.) και τουσ τοπικοφσ Ροταριανοφσ Ομίλουσ των επιλεγμζνων πόλεων, ζχει αναλάβει τθ ςθμαντικι αυτι πρωτοβουλία ςτο πλαίςιο τθσ επείγουςασ οδθγίασ του νζου ερευνθτικοφ Προγράμματοσ «Ορίηοντασ 2020» τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ςχετικά με τθν ανάλθψθ δράςεων κατά του ακχαρϊδθ Διαβιτθ, με απϊτερο ςτόχο τθν αναχαίτιςθ τθσ ανοδικισ πορείασ τθσ νόςου και ςτθν Ελλάδα. Σο Πρόγραμμα, που είχε αφετθρία τθ Λάριςα (30 Μαρτίου 1 Απριλίου 2012), κα ςυνεχιςτεί ςτα Χανιά ςτισ Ιουλίου, ςτθν Καβάλα ςτισ επτεμβρίου, ςτθ Δθμθτςάνα ςτισ Οκτωβρίου και κα ολοκλθρωκεί ςτθν Ακινα ςτισ 9 11 Νοεμβρίου του 2012, μινα εορταςμοφ τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ Διαβιτθ (14 Νοεμβρίου). Κατά τθ διάρκειά του, ςε όλεσ τισ πόλεισ κα διενεργοφνται επί τρείσ (3) θμζρεσ (Παραςκευι, άββατο, Κυριακι) δωρεάν εξετάςεισ γλυκοηυλιωμζνθσ αιμοςφαιρίνθσ (HbA1c) ςτον τοπικό πλθκυςμό, προκειμζνου αφενόσ, μεν, να εντοπιςτοφν πάςχοντεσ από διαβιτθ και να παραπεμφκοφν για περαιτζρω ιατρικι διερεφνθςθ ςτα τοπικά Διαβθτολογικά Ιατρεία, αφετζρου, δε, να διαπιςτωκεί εάν οι ιδθ πάςχοντεσ από διαβιτθ είναι καλά ρυκμιςμζνοι. Σαυτόχρονα, κα πραγματοποιοφνται επιςτθμονικζσ Ημερίδεσ με τθ ςυνεργαςία των τοπικϊν Ιατρικϊν υλλόγων και άλλων φορζων, κακϊσ και τθ ςυμμετοχι επιςτθμόνων από τθν τοπικι κοινωνία. Οι επιςτθμονικζσ Ημερίδεσ κα διεξάγονται πάντα θμζρα άββατο. Σθν επόμενθ θμζρα (Κυριακι), κα ακολουκεί ενθμερωτικι εκδιλωςθ για το κοινό, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ οι ειδικοί επιςτιμονεσ που κα ςυμμετζχουν κα ενθμερϊνουν με τον πλζον ζγκυρο τρόπο τον τοπικό πλθκυςμό ςχετικά με όλεσ τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ γφρω από τον ςακχαρϊδθ διαβιτθ, τθν πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςι του. ε ό,τι αφορά το δεφτερο «ςτακμό» του Προγράμματοσ, τα Χανιά, οι δωρεάν μετριςεισ γλυκοηυλιωμζνθσ αιμοςφαιρίνθσ (HbA1c) κα διεξαχκοφν τθν Παραςκευι και το άββατο, 13 HELLENISCHES NATIONALES FORSCHUNGSZENTRUM ZUR VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG DES DIABETES MELLITUS UND SEINER KOMPLIKATIONEN () CENTRE NATIONEL HELLENIQUE SUR LA RECHERCHE, LA PREVENTION ET LA THERAPIE DU DIABETE SUCRE ET SES COMPLICATIONS ()

2 και 14 Ιουλίου (ϊρεσ 10:00 14:00 και 17:00 20:00), κακϊσ και τθν Κυριακι 15 Ιουλίου 2012 (ϊρεσ 10:00 14:00) ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο ςτο ξενοδοχείο Grecotel Kalliston. Παράλλθλα, θ επιςτθμονικι Ημερίδα για τουσ ιατροφσ κα πραγματοποιθκεί το άββατο 14 Ιουλίου, ϊρεσ 09:30 15:30, ενϊ θ ενθμερωτικι εκδιλωςθ για το κοινό κα διεξαχκεί τθν επόμενθ θμζρα, Κυριακι 15 Ιουλίου, ϊρεσ 11:00 14:00, ςτο ίδιο ξενοδοχείο. Και ςτισ δφο εκδθλϊςεισ κα ςυμμετάςχουν ειδικοί επιςτιμονεσ που κα ενθμερϊςουν τόςο το ιατρικό, όςο και το γενικό κοινό για όλα τα νεότερα δεδομζνα γφρω από το ςακχαρϊδθ διαβιτθ και κα δϊςουν το μινυμα αιςιοδοξίασ που προκφπτει από τθ μάχθ για τθν αντιμετϊπιςι του. Αυτά τόνιςε ςιμερα ςε ςυνζντευξθ τφπου, με αφορμι τθ διεξαγωγι του Προγράμματοσ, ο Πρόεδροσ του Δ.. του Ε.ΚΕ.ΔΙ., Κακθγθτισ Πακολογίασ, Ενδοκρινολογίασ, Μεταβολιςμοφ και ακχαρϊδθ Διαβιτθ των Πανεπιςτθμίων Ακθνϊν και Οφλμ Γερμανίασ, Ακαδθμαϊκόσ και Μζλοσ τθσ υγκλιτου τθσ Ευρωπαϊκισ Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν και Σεχνϊν (EASA, άλτςμπουργκ - Αυςτρία) κφριοσ ωτιριοσ Α. Ράπτθσ. Παράλλθλα, λόγω των πολλαπλϊν επιπλοκϊν που προκαλεί ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ, ο Κακθγθτισ Καρδιολογίασ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν κφριοσ Χριςτοσ Η. Πίτςαβοσ και ο Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πακολογίασ Νεφρολογίασ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν κφριοσ Δθμιτριοσ Β. Βλαχάκοσ επεςιμαναν τθ μεγάλθ ςυνάφεια τθσ νόςου με τα καρδιαγγειακά νοςιματα και τθ δυςλιπιδαιμία, κακϊσ και τθ διαβθτικι νεφροπάκεια αντίςτοιχα. Όπωσ ανζφερε ο Κακθγθτισ κφριοσ Ράπτθσ, θ παγκόςμια επιδθμία του ςακχαρϊδθ διαβιτθ πρζπει να αναχαιτιςτεί με τθ λιψθ προλθπτικϊν διαγνωςτικϊν και παιδαγωγικϊν μζτρων ςε ολόκλθρθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Ε.). Αυτό προβλζπει το ςχετικό ςχζδιο δράςθσ που ψθφίςτθκε ομόφωνα από τθν Ευρωπαϊκι Βουλι ςτισ , ϊρα 16:19, ςτο τραςβοφργο. φμφωνα με το ςχζδιο, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, πζραν των μζχρι τοφδε εκνικϊν εκςτρατειϊν κατά του διαβιτθ, απαιτεί να ακολουκθκεί μία ςυντονιςμζνθ ευρωπαϊκι ςτρατθγικι. το πλαίςιο αυτό, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι υποχρεοφται να προςκομίςει ςχζδιο για τα τυποποιθμζνα κριτιρια και μεκόδουσ για τθ ςυγκζντρωςθ δεδομζνων ςχετικά με το διαβιτθ τφπου I και II. Για το λόγο αυτόν, οι Ευρωβουλευτζσ ςτο νζο ερευνθτικό πρόγραμμα τθσ Ε.Ε. «Ορίηοντασ 2020» απαιτοφν ςυνεχι ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ για τον ςακχαρϊδθ διαβιτθ για το διάςτθμα από το 2014 μζχρι το Με αυτά τα δεδομζνα, και με ςτόχο τθν ζγκυρθ ενθμζρωςθ τθσ Ελλθνικισ κοινισ γνϊμθσ ςχετικά με τθν πρόλθψθ και κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ του ςακχαρϊδθ διαβιτθ, το Ε.ΚΕ.ΔΙ., πρόκειται να διεξαγάγει ζνα Πανελλινιο Πρόγραμμα Ενθμζρωςθσ και Ευαιςκθτοποίθςθσ του Ελλθνικοφ Κοινοφ γφρω από τθ νόςο. Σο Πρόγραμμα, με τίτλο «Πρόλαβε το Διαβιτθ ςου και αν ζχεισ ιδθ, αντιμετϊπιςζ τον ςωςτά», πραγματοποιείται, ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Ακαδθμία Ιατρικισ Επιμόρφωςθσ (Ε.Α.Ι.Ε.), το Ευρωπαϊκό Ινςτιτοφτο Τγείασ (European Institute of Health E.I.H.), τθν Ελλθνικι Ομοςπονδία για το Διαβιτθ (ΕΛ.Ο.ΔΙ.), το Ροταριανό Όμιλο Ακθνϊν (Ρ.Ο.Α.) και τουσ τοπικοφσ 2

3 Ροταριανοφσ Ομίλουσ των επιλεγμζνων πόλεων, ςτθ Λάριςα τον Απρίλιο, τα Χανιά τον Ιοφλιο, τθν Καβάλα το επτζμβριο, τθ Δθμθτςάνα τον Οκτϊβριο και τθν Ακινα το Νοζμβριο του Σο Ε.ΚΕ.ΔΙ., το οποίο αποτελεί Κοινωφελζσ Κδρυμα με νομικι μορφι ιδιωτικοφ δικαίου, εποπτευόμενο από το κράτοσ (Τπουργείο Τγείασ), ςε ςυνεργαςία με τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ (Π.Ο.Τ. W.H.O.) και τθ Διεκνι Ομοςπονδία Διαβιτθ (Δ.Ο.Δ. I.D.F.), αναλαμβάνει ςθμαντικζσ δράςεισ, με ςκοπό να ςυμβάλλει αποφαςιςτικά ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ νόςου ςε όλα τα επίπεδα, δίνοντασ, παράλλθλα, νζα ϊκθςθ ςτθν επιςτθμονικι γνϊςθ γφρω από το διαβιτθ. Επιπλζον, με τθ λειτουργία του Ε.ΚΕ.ΔΙ. επιτυγχάνεται ο καλφτεροσ ςυντονιςμόσ των 82 Διαβθτολογικϊν Κζντρων και Εξωτερικϊν Διαβθτολογικϊν Ιατρείων (Ε.Δ.Ι.) που ίδρυςε το Τπουργείο Τγείασ από το 1993 μζχρι ςιμερα, κατόπιν τθσ τεκμθριωμζνθσ ειςιγθςθσ του Ε.ΚΕ.ΔΙ., και τα οποία βρίςκονται διεςπαρμζνα ς ολόκλθρθ τθ χϊρα. το ςθμείο αυτό, ο Πρόεδροσ του Ε.ΚΕ.ΔΙ. ευχαριςτεί όλεσ τισ κυβερνιςεισ από το 1992 μζχρι ςιμερα για τθ ςυνεχι ςτιριξθ του Ε.ΚΕ.ΔΙ. και ςτθν αντιμετϊπιςθ του ςακχαρϊδθ διαβιτθ και των επιπλοκϊν του. Ιδιαίτερα κα πρζπει να τονιςκεί ότι θ προςπάκεια πρόλθψθσ του ςακχαρϊδθ διαβιτθ ςε παγκόςμιο επίπεδο ςυνεπικουρείται από τθν ενεργό ςυμμετοχι μθ κυβερνθτικϊν, μθ κερδοςκοπικϊν οργανϊςεων. Ζτςι, λοιπόν, το Ε.ΚΕ.ΔΙ. αποφάςιςε να εγκαινιάςει μια ςυνεχι ςυνεργαςία με το Ροταριανό Όμιλο Ακθνϊν (Ρ.Ο.Α.) ςε ζνα κοινό πρόγραμμα ενθμζρωςθσ και πρόλθψθσ με τον τίτλο «Πρόλαβε τον Διαβιτθ ςου». Σο Ρόταρυ είναι παγκόςμια μια από τισ μεγαλφτερεσ ( μζλθ) και πρωτοπόρεσ (Η.Π.Α. 1905) μθ κυβερνθτικζσ και μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ. Όπωσ είναι γνωςτό, επεςιμανε ο κφριοσ Ράπτθσ, ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ είναι μεταβολικι αςκζνεια θ οποία χαρακτθρίηεται από αφξθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ του ςακχάρου ςτο αίμα (υπεργλυκαιμία) και διαταραχι του μεταβολιςμοφ τθσ γλυκόηθσ, είτε ωσ αποτζλεςμα ελαττωμζνθσ ζκκριςθσ τθσ ινςουλίνθσ από το πάγκρεασ, είτε λόγω ελάττωςθσ τθσ ευαιςκθςίασ των κυττάρων του ςϊματοσ ςτθν ινςουλίνθ. Οι κφριοι τφποι ςακχαρϊδουσ διαβιτθ είναι ο διαβιτθσ τφπου 1 και ο διαβιτθσ τφπου 2. Επί του παρόντοσ, ο διαβιτθσ τφπου 1 δε μπορεί να προλθφκεί. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντεσ που κεωρείται ότι πυροδοτοφν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ που οδθγεί ςτθν καταςτροφι των κυττάρων τα οποία παράγουν τθν ινςουλίνθ ακόμα ερευνϊνται. Ωςτόςο, ο διαβιτθσ τφπου 2 μπορεί να προλθφκεί ςε πολλζσ περιπτϊςεισ με τθ ςωματικι άςκθςθ και τθ διατιρθςθ κανονικοφ βάρουσ, γεγονόσ που ζχει επιβεβαιωκεί από ςθμαντικζσ κλινικζσ μελζτεσ που διεξιχκθςαν ςε μεγάλα διεκνι κζντρα ςε όλο τον κόςμο. τθ ςωματικι άςκθςθ περιλαμβάνονται 30 λεπτά περπάτθμα, κολφμπι, ποδιλατο ι χορόσ, ενϊ ζχει αποδειχκεί ότι κανονικό περπάτθμα για τουλάχιςτον 30 λεπτά τθν θμζρα μειϊνει τον κίνδυνο εμφάνιςθσ διαβιτθ τφπου 2 κατά 35-40%. Όπωσ υπογράμμιςε ο Κακθγθτισ, τα άτομα με διαβιτθ, εκτόσ από το ότι πρζπει να ελζγχουν το ςάκχαρό τουσ, να παίρνουν φάρμακα, να αςκοφνται ςωματικά ςε τακτικι βάςθ και να ρυκμίηουν τισ διατροφικζσ τουσ ςυνικειεσ ανάλογα με τθν κατάςταςι τουσ, πολλζσ 3

4 φορζσ πρζπει να αντιμετωπίηουν και τισ ψυχολογικζσ παραμζτρουσ τθσ νόςου. Με δεδομζνο το γεγονόσ ότι θ πορεία τθσ υγείασ τουσ εξαρτάται κατά μεγάλο μζροσ από τισ αποφάςεισ που κα πάρουν τθν κατάλλθλθ ςτιγμι, θ εκπαίδευςι τουσ είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ για τθ ςωςτι διαχείριςθ τθσ νόςου τουσ και τθν πρόλθψθ των επιπλοκϊν τθσ. Η εκπαίδευςθ κα πρζπει να είναι ςυνεχισ και εξατομικευμζνθ ςφμφωνα με τισ ξεχωριςτζσ ανάγκεσ του κακενόσ, ενϊ κα πρζπει να παρζχεται από ικανοφσ και ζμπειρουσ επαγγελματίεσ υγείασ. Ο κφριοσ Ράπτθσ τόνιςε μετ επιτάςεωσ ότι τα άτομα με διαβιτθ, πάντοτε με τθ ςτενι παρακολοφκθςθ του ιατροφ τουσ και τθ δικι τουσ ςυνεργαςία, πρζπει να παρακολουκοφν τθ γλυκοηυλιωμζνθ αιμοςφαιρίνθ τουσ κάκε 8-10 εβδομάδεσ και να αποφεφγουν, όςο είναι δυνατόν, τισ υπογλυκαιμίεσ. Με βάςθ τα προλεχκζντα, είναι ευνόθτο ότι θ παρζμβαςθ ςτον πλθκυςμό για αλλαγι του τρόπου ηωισ είναι απόλυτα αναγκαία για να προλθφκεί ο διαβιτθσ, γεγονόσ που ιςχφει ιδιαίτερα για εκείνουσ που εξ οριςμοφ διατρζχουν μεγάλο ςχετικό κίνδυνο, λόγω κλθρονομικοφ ιςτορικοφ, παχυςαρκίασ, υπζρταςθσ, καπνίςματοσ, αποφυγισ τθσ ςωματικισ άςκθςθσ κ.α. Η λιψθ τροφϊν με χαμθλό γλυκαιμικό δείκτθ αποτελοφν τθ βάςθ κάκε ςωςτισ διατροφισ. Σελειϊνοντασ, ο Πρόεδροσ του Ε.ΚΕ.ΔΙ. αναφζρκθκε μετ επιμονισ ςτθ χριςθ των διαφόρων τροφίμων, τροφϊν και γλυκιςμάτων που «επιτρζπεται να καταναλϊνουν οι διαβθτικοί». Θα πρζπει να γίνει και ςτθν Ελλάδα κατανοθτό ότι τα αναφερόμενα προϊόντα, τα «δικεν» κατάλλθλα για διαβθτικοφσ, με τθ ςφγχρονθ βιβλιογραφία δεν μποροφν να υποςτθριχκοφν επιςτθμονικά. Όπωσ απεφάνκθ το 2009 το Γερμανικό Ομοςπονδιακό Ινςτιτοφτο αξιολογιςεωσ των κινδφνων, θ αποφυγι καταναλϊςεωσ ηάχαρθσ, ι θ αντικατάςταςι τθσ με ανάλογα ι παράγωγά τθσ, δεν προκαλεί καμία κετικι επίδραςθ ςτθ ρφκμιςθ του ςακχάρου του αίματοσ. Από τθν άλλθ πλευρά, και μάλιςτα τθ ςιμερον θμζρα τθσ διεκνοφσ οικονομικισ δυςπραγίασ, θ χριςθ τζτοιων τροφίμων «κατάλλθλων» δικεν «για τουσ διαβθτικοφσ» ζχει ωσ αποτζλεςμα ετθςίωσ π.χ. ςτθ Γερμανία, πωλιςεισ τθσ τάξεωσ του μιςοφ διςεκατομμυρίου Ευρϊ, χωρίσ να υπάρχει γι αυτό θ επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ ότι τα τρόφιμα αυτά όντωσ βοθκοφν κετικά ςτθν καλφτερθ ρφκμιςθ του ςακχάρου του αίματοσ των ατόμων με διαβιτθ. Απλϊσ επιβαρφνουν οικονομικά χωρίσ λόγο τουσ διαβθτικοφσ που τα χρθςιμοποιοφν. Σονίηεται ότι πολλά από αυτά τα τρόφιμα, γλυκίςματα κλπ ζχουν περιςςότερο λίποσ, περιςςότερεσ κερμίδεσ και ςυμβάλλουν ςτθ διαιϊνιςθ τθσ παχυςαρκίασ. Ζτςι, τα αρμόδια Ομοςπονδιακά υμβοφλια τθσ Γερμανίασ, τθσ Αυςτρίασ και άλλων χωρϊν, ζχουν ςυμφωνιςει και προϊκθςαν τισ ςχετικζσ αποφάςεισ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με ςφςταςθ για εφαρμογι από όλα τα μζλθ κράτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ότι όλα αυτά τα τρόφιμα, γλυκίςματα κλπ, δικεν «κατάλλθλα για διαβθτικοφσ» να μθν πωλοφνται πλζον προςεχϊσ, μετά τθ ςχετικι απαγόρευςθ που αναμζνεται να ιςχφςει από το 2012, εάν δεν ζχει δθμοςιευκεί ιδθ. Ο λόγοσ είναι απλοφςτατοσ, μετά από τθν πεποίκθςθ και τα επιςτθμονικά 4

5 ευριματα των ειδικϊν, ότι τα ανωτζρω δε χρθςιμεφουν και δεν προςφζρουν ςτθ ρφκμιςθ των διαβθτικϊν. υνιςτάται, λοιπόν, και ςτθν Ελλάδα ςτουσ ςυναδζλφουσ ιατροφσ, να είναι λίαν προςεκτικοί όταν ςυςτινουν τθ χριςθ τζτοιων «ακϊων» τροφίμων, γλυκιςμάτων κλπ ςτα άτομα με διαβιτθ, αλλά και αυτά να μθν προμθκεφονται τζτοιεσ τροφζσ χωρίσ να ςυμβουλευτοφν προθγουμζνωσ τον ιατρό τουσ. Για τθ δυςλιπιδαιμία που αναπτφςςεται ςτο ςακχαρϊδθ διαβιτθ ζκανε λόγο ο Κακθγθτισ κφριοσ Πίτςαβοσ, τονίηοντασ ότι αυτι χαρακτθρίηεται από αυξθμζνα επίπεδα τριγλυκεριδίων και ελαττωμζνα επίπεδα HDL («καλισ») χολθςτερόλθσ (<40 mg/dl για τουσ άνδρεσ και <50 mg/dl για τισ γυναίκεσ). Σα επίπεδα τθσ LDL («κακισ») χολθςτερόλθσ μπορεί να είναι αυξθμζνα ι οριακά άνω του φυςιολογικοφ, αποτελοφνται, όμωσ, από μικρά και πυκνά μόρια χολθςτερόλθσ, γεγονόσ που τα κακιςτά πιο επικίνδυνα, κακϊσ εναποτίκενται ευκολότερα ςτα αγγεία. Με τον τρόπο αυτόν, ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία και εξζλιξθ τθσ ακθρωμάτωςθσ (τθσ προοδευτικισ ςτζνωςθσ των αγγείων), με αποτζλεςμα τθν εκδιλωςθ καρδιαγγειακϊν επειςοδίων (π.χ. αγγειακά εγκεφαλικά επειςόδια, οξφ ζμφραγμα του μυοκαρδίου). Επιπλζον, τα χαμθλά επίπεδα τθσ HDL («καλισ») χολθςτερόλθσ ζχουν αναγνωριςτεί ωσ παράγοντασ κινδφνου για τθν ανάπτυξθ καρδιαγγειακισ νόςου, τόςο ςε διαβθτικοφσ αςκενείσ, όςο και ςτο γενικό πλθκυςμό. Ο ρόλοσ τθσ ςτθν αντίςτροφθ μεταφορά χολθςτερόλθσ (απομακρφνει τθν χολθςτερόλθ από τα αγγεία και εμποδίηει τθν εναπόκεςι τθσ ςτο τοίχωμα τουσ) τθν κακιςτά ιςχυρό προςτατευτικό παράγοντα ζναντι τθσ καρδιαγγειακισ νόςου. Σαυτόχρονα, τα αποτελζςματα μελετϊν ςε διαβθτικοφσ αςκενείσ που ζχουν διεξαχκεί μζχρι ςιμερα παρζχουν ςθμαντικζσ ενδείξεισ για τθν επιηιμιο δράςθ των τριγλυκεριδίων, τα οποία ανευρίςκονται αυξθμζνα ςε αςκενείσ με διαταραχζσ των λιπιδίων και ςακχαρϊδθ διαβιτθ. Οι αςκενείσ με ςακχαρϊδθ διαβιτθ τφπου 2, οι οποίοι εμφανίηουν υπεργλυκαιμία και αντίςταςθ ςτθ δράςθ τθσ ινςουλίνθσ, αναπτφςςουν αγγειοπάκεια και πολφ γριγορα ζρχονται αντιμζτωποι με αυξθμζνο κίνδυνο καρδιαγγειακισ νόςου (ζμφραγμα του μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επειςόδιο, περιφερικι αγγειοπάκεια). Πολφ ςυχνά αυτοί οι αςκενείσ ςυνδυάηουν και άλλουσ παράγοντεσ κινδφνου, όπωσ παχυςαρκία (κυρίωσ κοιλιακι), υπερχολθςτερολαιμία, αρτθριακι υπζρταςθ, μειωμζνθ ςωματικι δραςτθριότθτα και κάπνιςμα. Κάκε ζνασ από αυτοφσ τουσ παράγοντεσ κινδφνου, υπογράμμιςε ο Κακθγθτισ, αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξθσ καρδιαγγειακισ νόςου για τουσ διαβθτικοφσ αςκενείσ κατά 2 με 4 φορζσ περιςςότερο από ό,τι για τον γενικό πλθκυςμό. φμφωνα με τθν μελζτθ ΑΣΣΙΚΗ που διεξιχκθ από τθν Καρδιολογικι Κλινικι του Ιπποκράτειου Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν, θ ςυχνότθτα του ςακχαρϊδθ διαβιτθ τθν 5ετία παρουςίαηε αυξθτικι τάςθ, με ποςοςτά που ανζρχονταν ςτο 8% (2001) και 12,8% (2006) για το ανδρικό φφλο και ςτο 5,8% (2001) και 10,4% (2006) για το γυναικείο φφλο. 5

6 Η κεραπευτικι προςζγγιςθ αυτϊν των αςκενϊν περιλαμβάνει τθν αντιμετϊπιςθ του ςακχαρϊδθ διαβιτθ (αντιδιαβθτικι αγωγι) και των τροποποιιςιμων παραγόντων κινδφνου, όπωσ διακοπι καπνίςματοσ, ζναρξθ ςωματικισ δραςτθριότθτασ, βελτίωςθ του ςωματικοφ βάρουσ, υιοκζτθςθ Μεςογειακοφ τφπου διατροφισ (αφξθςθ κατανάλωςθσ φυτικϊν ινϊν, τροφϊν πλοφςιων ςε ω-3 και ω-6 λιπαρά οξζα), ζλεγχο τθσ αρτθριακισ πίεςθσ και αντιμετϊπιςθ τθσ διαταραχισ των λιπιδίων. Ο ζλεγχοσ τθσ γλυκόηθσ και θ ρφκμιςθ του διαβιτθ βελτιϊνει ςε ςθμαντικό βακμό το λιπιδαιμικό προφίλ και, ιδιαίτερα, τθν υπερτριγλυκεριδαιμία. Η ενίςχυςθ των ανωτζρω με τθν προςκικθ φαρμακευτικισ αγωγισ για τθν ελάττωςθ των επιπζδων τθσ χολθςτερόλθσ, αυξάνει κεαματικά τθν επιβίωςθ και ελαττϊνει κατά πολφ τον κίνδυνο εμφάνιςθσ καρδιαγγειακϊν επειςοδίων. ε ό,τι αφορά τθ φαρμακευτικι αγωγι, οι ςτατίνεσ αποτελοφν τον ακρογωνιαίο λίκο τθσ κεραπευτικισ αντιμετϊπιςθσ τθσ υπερχολθςτερολαιμίασ που ςυνοδεφει τον ςακχαρϊδθ διαβιτθ. Λόγω τθσ πλειοτροπικισ τουσ δράςθσ, πζραν τθσ ελάττωςθσ τθσ LDL χολθςτερόλθσ, ζχουν ευεργετικό αποτζλεςμα ςτθν ελάττωςθ του καρδιαγγειακοφ κινδφνου και τθν αφξθςθ τθσ επιβίωςθσ. Ανάλογα με το λιπιδαιμικό προφίλ των διαβθτικϊν αςκενϊν και τθν ανταπόκριςθ τουσ ςτθν αγωγι, ςυςτινεται θ ενίςχυςθ τθσ αγωγισ των ςτατινϊν ι θ αντικατάςταςι τουσ από άλλεσ κατθγορίεσ φαρμάκων, όπωσ εηετιμίμπθ, φιμπράτεσ (όταν ςυνυπάρχει ςοβαρι υπερτριγλυκεριδαιμία ςε επίπεδα >500 mg/dl) ι ρθτίνεσ. Αναφερόμενοσ ςτθ διαβθτικι νεφροπάκεια, ο Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ κφριοσ Βλαχάκοσ τόνιςε ότι θ νόςοσ αναπτφςςεται μετά παρζλευςθ μιασ δεκαετίασ περίπου ςτο 40-50% των διαβθτικϊν αςκενϊν και εμφανίηεται με πρωτεϊνουρία και υπζρταςθ. ε μια ακόμθ δεκαετία πολλοί διαβθτικοί κα οδθγθκοφν ςε τελικό ςτάδιο χρόνιασ νεφρικισ ανεπάρκειασ, δθλαδι ςτθν αιμοκάκαρςθ, τθν περιτοναϊκι κάκαρςθ ι τθ νεφρικι μεταμόςχευςθ, αν είναι τυχεροί να βρουν μόςχευμα. Δεν είναι να απορεί κανείσ για το ότι ςτισ Μονάδεσ Σεχνθτοφ Νεφροφ των λεγόμενων Δυτικοφ Σφπου κοινωνιϊν οι μιςοί αςκενείσ καταλιγουν λόγω διαβθτικισ νεφροπάκειασ, 27% λόγω υπερταςικισ νεφροςκλιρυνςθσ και ιςχαιμικισ νόςου των νεφρϊν και μόνο 13% από ςπειραματονεφρίτιδα. Οι διαβθτικοί αςκενείσ εμφανίηουν πολφ ςυχνότερα υπζρταςθ ςυγκριτικά με τουσ μθ διαβθτικοφσ και διατρζχουν μεγάλο κίνδυνο εμφάνιςθσ καρδιαγγειακϊν επειςοδίων (εμφράγματα και αγγειακά εγκεφαλικά επειςόδια). τθν πραγματικότθτα, περιςςότεροι είναι οι αςκενείσ που καταλιγουν λόγω καρδιαγγειακϊν ςυμβαμάτων, από αυτοφσ που κα ενταχκοφν ςτθν αιμοκάκαρςθ. Η ςυνφπαρξθ αμφιβλθςτοειδοπάκειασ και πρωτεϊνουρίασ ςε διαβθτικό αςκενι υποδθλϊνει τθν φπαρξθ διαβθτικισ νεφροπάκειασ. Η υπζρταςθ και θ πρωτεϊνουρία αποτελοφν ανεξάρτθτουσ παράγοντεσ κινδφνου για τθν εξζλιξθ τθσ νεφρικισ νόςου προσ νεφρικι ανεπάρκεια. Η υπζρταςθ είναι, ταυτόχρονα, και αίτιο και αποτζλεςμα τθσ νεφρικισ νόςου. Οι φαφλοι κφκλοι μεταξφ υπζρταςθσ, πρωτεϊνουρίασ και νεφρικισ ανεπάρκειασ πρζπει να διακοποφν για να μειωκεί και ο νεφρικόσ και ο καρδιαγγειακόσ κίνδυνοσ. Πρωταρχικό ρόλο ςε αυτιν τθν προςπάκεια παίηει θ μείωςθ τθσ αρτθριακισ πίεςθσ ςε όςο το δυνατό χαμθλότερα επίπεδα, που ςτθν περίπτωςθ τθσ διαβθτικισ νεφροπάκειασ είναι < 130/80 mmhg. 6

7 Από τισ διάφορεσ κατθγορίεσ των αντιχπερταςικϊν φαρμάκων, φαίνεται πωσ αυτά που απενεργοποιοφν το ςφςτθμα ρενίνθσ αγγειοταςίνθσ, όπωσ οι αναςτολείσ του μετατρεπτικοφ ενηφμου τθσ αγγειοταςίνθσ και οι αναςτολείσ του υποδοχζα τθσ αγγειοταςίνθσ, είναι περιςςότερο νεφροπροςτατευτικά για τθν ίδια πτϊςθ τθσ αρτθριακισ πίεςθσ. Οι άλλεσ κατθγορίεσ αντιχπερταςικϊν φαρμάκων είναι απαραίτθτεσ για τθν επίτευξθ καλά ρυκμιςμζνθσ πίεςθσ. Ασ ςθμειωκεί, πωσ θ αντιχπερταςικι αγωγι κακυςτερεί τθν εξζλιξθ τθσ νεφροπάκειασ, αλλά δεν τθν αναςτζλλει, και μειϊνει τα καρδιαγγειακά νοςιματα. Για παράδειγμα, ςτθν υπομελζτθ MICRO-HOPE με διαβθτικοφσ αςκενείσ, θ ομάδα που ελάμβανε ραμιπρίλθ, δθλαδι ζνα αναςτολζα του μετατρεπτικοφ ενηφμου, παρουςίαςε 22% ελάττωςθ ςτο ζμφραγμα του μυοκαρδίου, 33% ελάττωςθ ςτα εγκεφαλικά επειςόδια και 37% ελάττωςθ τθσ καρδιαγγειακισ κνθςιμότθτασ ςε ςφγκριςθ με τθν ομάδα που ελάμβανε άλλα, ςυμβατικά αντιχπερταςικά φάρμακα. Επειδι οι διαβθτικοί αςκενείσ είναι υψθλοφ κινδφνου για καρδιαγγειακι κνθςιμότθτα, απαιτείται ςφαιρικι αντιμετϊπιςθ, που πρζπει να ζχει ςαν ςτόχο και τθ μείωςθ τθσ αρτθριακισ πίεςθσ, και τθ διακοπι του καπνίςματοσ και τθν επικετικι κεραπεία τθσ υπερλιπιδαιμίασ (LDL χολθςτερόλθ < 60 mg%) και τθσ υπεργλυκαιμίασ (γλυκοηυλιωμζνθ αιμοςφαιρίνθ < 7%). Κακθγθτισ ωτιριοσ Α. Ράπτθσ Website: Κακθγθτισ Χριςτοσ Η. Πίτςαβοσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Δθμιτριοσ Β. Βλαχάκοσ 7

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια λόγω τθσ ςφγχρονθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) HELLENIC NATIONAL CENTER FOR THE RESEARCH, PREVENTION AND TREATMENT OF DIABETES MELLITUS AND ITS COMPLICATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα,

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα, ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Τα λίπθ αποτελοφν μία μεγάλθ ανομοιογενι ομάδα κρεπτικϊν ουςιϊν που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ ότι είναι ουςίεσ αδιάλυτεσ ςτο νερό κι αναλφονται ςε οργανικά διαλφματα. Από άποψθ κρεπτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Σα φοιτθτικά χρόνια είναι ίςωσ τα καλφτερα χρόνια ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοιτθτικισ ηωισ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν ζνα ςοβαρό πολλζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΚΑΚΗ ΕΡΓΑΚΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH» ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΘΝΘ ΕΠΚΒΛΕΠONΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο.

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο. Ο Βαςικόσ Τπαίτιοσ πίςω από τθν Χολθςτερίνθ τθν Παχυςαρκία και τθ Χρόνια Κόπωςθ Dr. Δθμιτρθσ Τςουκαλάσ Διδάκτωρ Πανεπιςτθμίου UNI.NA. Federico II Ειδικόσ ςτα Χρόνια Νοςιματα και ςτισ Μεταβολικζσ Διαταραχζσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤO ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤO ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) HELLENIC NATIONAL CENTER FOR THE RESEARCH, PREVENTION AND TREATMENT OF DIABETES MELLITUS AND ITS COMPLICATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΔΡΑ Δφο είναι οι κυριότερεσ πακιςεισ που αφοροφν τθ ςεξουαλικι λειτουργία του άνδρα, ανεξάρτθτα από τθν θλικία του: Α) θ ςτυτική δυςλειτουργία Β) Διαταραχζσ εκςπερμάτιςθσ

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Θ πνευμονικι φυματίωςθ μπορεί να ςυνυπάρχει με άλλα νοςιματα Πνευμονικά Εξωπνευμονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΥ «Η ΖΩΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 2016»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΥ «Η ΖΩΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 2016» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) HELLENIC NATIONAL CENTER FOR THE RESEARCH, PREVENTION AND TREATMENT OF DIABETES MELLITUS AND ITS COMPLICATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδη ιαβήτη Πρόλαβε το διαβήτη σου και αν έχεις ήδη αντιµετώπισέ τον σωστά

Σακχαρώδη ιαβήτη Πρόλαβε το διαβήτη σου και αν έχεις ήδη αντιµετώπισέ τον σωστά Πανελλήνιο Πρόγραµµα Eνηµέρωσης για ιατρούς, επαγγελµατίες υγείας και κοινό στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης & Θεραπείας του Σακχαρώδη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποξπ ηη μεηαοούθμιζη ηηπ ΠΦΥ ζηημ Ελλάδα: ανιξλόγηζη ηωμ επιλξγώμ. Κροιάκξπ Σξρλιώηηπ

Ποξπ ηη μεηαοούθμιζη ηηπ ΠΦΥ ζηημ Ελλάδα: ανιξλόγηζη ηωμ επιλξγώμ. Κροιάκξπ Σξρλιώηηπ ΣΕΣΑΡΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑ Ποξπ ηη μεηαοούθμιζη ηηπ ΠΦΥ ζηημ Ελλάδα: ανιξλόγηζη ηωμ επιλξγώμ Κροιάκξπ Σξρλιώηηπ Επίκοσρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Παμεπιστήμιο Πελοπομμήσοσ Επιστημομικός Σσμεργάτης Επισκέπτης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΙΣΗ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του Τπουργείου Τγείασ για τα Κζντρα Αποκεραπείασ και Αποκατάςταςθσ (Κ.Α.Α) και βάςει του Ενιαίου Κανονιςμοφ Παροχϊν Τγείασ (Ε.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδη ιαβήτη Πρόλαβε το διαβήτη σου και αν έχεις ήδη αντιµετώπισέ τον σωστά

Σακχαρώδη ιαβήτη Πρόλαβε το διαβήτη σου και αν έχεις ήδη αντιµετώπισέ τον σωστά Πανελλήνιο Πρόγραµµα Eνηµέρωσης για ιατρούς, επαγγελµατίες υγείας και κοινό στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης & Θεραπείας του Σακχαρώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Βουλή απαιτεί σχέδιο δράσης για τον σακχαρώδη διαβήτη Συνεδρίαση της 18.03.2012, Στρασβούργο ξεκίνησε πρωτοποριακά από το 2012

Η Ευρωπαϊκή Βουλή απαιτεί σχέδιο δράσης για τον σακχαρώδη διαβήτη Συνεδρίαση της 18.03.2012, Στρασβούργο ξεκίνησε πρωτοποριακά από το 2012 Η Ευρωπαϊκή Βουλή απαιτεί σχέδιο δράσης για τον σακχαρώδη διαβήτη Συνεδρίαση της 18.03.2012, Στρασβούργο Προληπτικά, διαγνωστικά και εκπαιδευτικά μέτρα πρέπει να αναχαιτίσουν την παλλαϊκή νόσο του σακχαρώδη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος αφιερωμένος ενημέρωση ευαισθητοποίηση κοινού πρόληψη αντιμετώπιση σακχαρώδη διαβήτη. κορυφαίο γεγονός εορτασμός 14ης Νοεμβρίου

Νοέμβριος αφιερωμένος ενημέρωση ευαισθητοποίηση κοινού πρόληψη αντιμετώπιση σακχαρώδη διαβήτη. κορυφαίο γεγονός εορτασμός 14ης Νοεμβρίου O μήνας Νοέμβριος είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου του σακχαρώδη διαβήτη. Στο πλαίσιο αυτό, κορυφαίο γεγονός αποτελεί ο

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδη ιαβήτη Πρόλαβε το διαβήτη σου και αν έχεις ήδη αντιµετώπισέ τον σωστά

Σακχαρώδη ιαβήτη Πρόλαβε το διαβήτη σου και αν έχεις ήδη αντιµετώπισέ τον σωστά Πανελλήνιο Πρόγραµµα Eνηµέρωσης για ιατρούς, επαγγελµατίες υγείας και κοινό στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης & Θεραπείας του Σακχαρώδη

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΤΠΑΡΧΕΙ ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ Χ/Θ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΤΜΟΝΑ; ΜΜΚΠ Αυξάνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα