ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ HELLENISCHES NATIONALES FORSCHUNGSZENTRUM ZUR VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG DES DIABETES MELLITUS UND SEINER KOMPLIKATIONEN (H.N.D.C.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ HELLENISCHES NATIONALES FORSCHUNGSZENTRUM ZUR VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG DES DIABETES MELLITUS UND SEINER KOMPLIKATIONEN (H.N.D.C."

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΤ ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΣΟΤ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) HELLENIC NATIONAL CENTER FOR THE RESEARCH, PREVENTION AND TREATMENT OF DIABETES MELLITUS AND ITS COMPLICATIONS () ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 3, ΑΘΗΝΑ / ΣΗΛ ΦΑΧ / 3, PLOUTARCHOU STR., ATHENS, GREECE /TEL FAX / ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ακινα, 4 Ιουλίου 2012 Μεγάλο Πανελλινιο Πρόγραμμα Ενθμζρωςθσ τθσ Ελλθνικισ κοινισ γνϊμθσ γφρω από τον ακχαρϊδθ Διαβιτθ (.Δ.) ξεκίνθςε το Μάρτιο του 2012 από τθν πόλθ τθσ Λάριςασ το Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ, Πρόλθψθσ και Θεραπείασ του ακχαρϊδθ Διαβιτθ και των Επιπλοκϊν του (Ε.ΚΕ.ΔΙ.). Πρόκειται για μια ςυντονιςμζνθ προςπάκεια ευαιςκθτοποίθςθσ των Ελλινων πολιτϊν ςτθ ςφγχρονθ καλπάηουςα «επιδθμία» του ςακχαρϊδθ διαβιτθ, με κεντρικό μινυμα «Πρόλαβε το Διαβιτθ ςου και αν ζχεισ ιδθ, αντιμετϊπιςζ τον ςωςτά»! Σο Ε.ΚΕ.ΔΙ., ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Ακαδθμία Ιατρικισ Επιμόρφωςθσ (Ε.Α.Ι.Ε.), το Ευρωπαϊκό Ινςτιτοφτο Τγείασ (European Institute of Health E.I.H.), τθν Ελλθνικι Ομοςπονδία για το Διαβιτθ (ΕΛ.Ο.ΔΙ.), το Ροταριανό Όμιλο Ακθνϊν (Ρ.Ο.Α.) και τουσ τοπικοφσ Ροταριανοφσ Ομίλουσ των επιλεγμζνων πόλεων, ζχει αναλάβει τθ ςθμαντικι αυτι πρωτοβουλία ςτο πλαίςιο τθσ επείγουςασ οδθγίασ του νζου ερευνθτικοφ Προγράμματοσ «Ορίηοντασ 2020» τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ςχετικά με τθν ανάλθψθ δράςεων κατά του ακχαρϊδθ Διαβιτθ, με απϊτερο ςτόχο τθν αναχαίτιςθ τθσ ανοδικισ πορείασ τθσ νόςου και ςτθν Ελλάδα. Σο Πρόγραμμα, που είχε αφετθρία τθ Λάριςα (30 Μαρτίου 1 Απριλίου 2012), κα ςυνεχιςτεί ςτα Χανιά ςτισ Ιουλίου, ςτθν Καβάλα ςτισ επτεμβρίου, ςτθ Δθμθτςάνα ςτισ Οκτωβρίου και κα ολοκλθρωκεί ςτθν Ακινα ςτισ 9 11 Νοεμβρίου του 2012, μινα εορταςμοφ τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ Διαβιτθ (14 Νοεμβρίου). Κατά τθ διάρκειά του, ςε όλεσ τισ πόλεισ κα διενεργοφνται επί τρείσ (3) θμζρεσ (Παραςκευι, άββατο, Κυριακι) δωρεάν εξετάςεισ γλυκοηυλιωμζνθσ αιμοςφαιρίνθσ (HbA1c) ςτον τοπικό πλθκυςμό, προκειμζνου αφενόσ, μεν, να εντοπιςτοφν πάςχοντεσ από διαβιτθ και να παραπεμφκοφν για περαιτζρω ιατρικι διερεφνθςθ ςτα τοπικά Διαβθτολογικά Ιατρεία, αφετζρου, δε, να διαπιςτωκεί εάν οι ιδθ πάςχοντεσ από διαβιτθ είναι καλά ρυκμιςμζνοι. Σαυτόχρονα, κα πραγματοποιοφνται επιςτθμονικζσ Ημερίδεσ με τθ ςυνεργαςία των τοπικϊν Ιατρικϊν υλλόγων και άλλων φορζων, κακϊσ και τθ ςυμμετοχι επιςτθμόνων από τθν τοπικι κοινωνία. Οι επιςτθμονικζσ Ημερίδεσ κα διεξάγονται πάντα θμζρα άββατο. Σθν επόμενθ θμζρα (Κυριακι), κα ακολουκεί ενθμερωτικι εκδιλωςθ για το κοινό, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ οι ειδικοί επιςτιμονεσ που κα ςυμμετζχουν κα ενθμερϊνουν με τον πλζον ζγκυρο τρόπο τον τοπικό πλθκυςμό ςχετικά με όλεσ τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ γφρω από τον ςακχαρϊδθ διαβιτθ, τθν πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςι του. ε ό,τι αφορά το δεφτερο «ςτακμό» του Προγράμματοσ, τα Χανιά, οι δωρεάν μετριςεισ γλυκοηυλιωμζνθσ αιμοςφαιρίνθσ (HbA1c) κα διεξαχκοφν τθν Παραςκευι και το άββατο, 13 HELLENISCHES NATIONALES FORSCHUNGSZENTRUM ZUR VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG DES DIABETES MELLITUS UND SEINER KOMPLIKATIONEN () CENTRE NATIONEL HELLENIQUE SUR LA RECHERCHE, LA PREVENTION ET LA THERAPIE DU DIABETE SUCRE ET SES COMPLICATIONS ()

2 και 14 Ιουλίου (ϊρεσ 10:00 14:00 και 17:00 20:00), κακϊσ και τθν Κυριακι 15 Ιουλίου 2012 (ϊρεσ 10:00 14:00) ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο ςτο ξενοδοχείο Grecotel Kalliston. Παράλλθλα, θ επιςτθμονικι Ημερίδα για τουσ ιατροφσ κα πραγματοποιθκεί το άββατο 14 Ιουλίου, ϊρεσ 09:30 15:30, ενϊ θ ενθμερωτικι εκδιλωςθ για το κοινό κα διεξαχκεί τθν επόμενθ θμζρα, Κυριακι 15 Ιουλίου, ϊρεσ 11:00 14:00, ςτο ίδιο ξενοδοχείο. Και ςτισ δφο εκδθλϊςεισ κα ςυμμετάςχουν ειδικοί επιςτιμονεσ που κα ενθμερϊςουν τόςο το ιατρικό, όςο και το γενικό κοινό για όλα τα νεότερα δεδομζνα γφρω από το ςακχαρϊδθ διαβιτθ και κα δϊςουν το μινυμα αιςιοδοξίασ που προκφπτει από τθ μάχθ για τθν αντιμετϊπιςι του. Αυτά τόνιςε ςιμερα ςε ςυνζντευξθ τφπου, με αφορμι τθ διεξαγωγι του Προγράμματοσ, ο Πρόεδροσ του Δ.. του Ε.ΚΕ.ΔΙ., Κακθγθτισ Πακολογίασ, Ενδοκρινολογίασ, Μεταβολιςμοφ και ακχαρϊδθ Διαβιτθ των Πανεπιςτθμίων Ακθνϊν και Οφλμ Γερμανίασ, Ακαδθμαϊκόσ και Μζλοσ τθσ υγκλιτου τθσ Ευρωπαϊκισ Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν και Σεχνϊν (EASA, άλτςμπουργκ - Αυςτρία) κφριοσ ωτιριοσ Α. Ράπτθσ. Παράλλθλα, λόγω των πολλαπλϊν επιπλοκϊν που προκαλεί ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ, ο Κακθγθτισ Καρδιολογίασ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν κφριοσ Χριςτοσ Η. Πίτςαβοσ και ο Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πακολογίασ Νεφρολογίασ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν κφριοσ Δθμιτριοσ Β. Βλαχάκοσ επεςιμαναν τθ μεγάλθ ςυνάφεια τθσ νόςου με τα καρδιαγγειακά νοςιματα και τθ δυςλιπιδαιμία, κακϊσ και τθ διαβθτικι νεφροπάκεια αντίςτοιχα. Όπωσ ανζφερε ο Κακθγθτισ κφριοσ Ράπτθσ, θ παγκόςμια επιδθμία του ςακχαρϊδθ διαβιτθ πρζπει να αναχαιτιςτεί με τθ λιψθ προλθπτικϊν διαγνωςτικϊν και παιδαγωγικϊν μζτρων ςε ολόκλθρθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Ε.). Αυτό προβλζπει το ςχετικό ςχζδιο δράςθσ που ψθφίςτθκε ομόφωνα από τθν Ευρωπαϊκι Βουλι ςτισ , ϊρα 16:19, ςτο τραςβοφργο. φμφωνα με το ςχζδιο, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, πζραν των μζχρι τοφδε εκνικϊν εκςτρατειϊν κατά του διαβιτθ, απαιτεί να ακολουκθκεί μία ςυντονιςμζνθ ευρωπαϊκι ςτρατθγικι. το πλαίςιο αυτό, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι υποχρεοφται να προςκομίςει ςχζδιο για τα τυποποιθμζνα κριτιρια και μεκόδουσ για τθ ςυγκζντρωςθ δεδομζνων ςχετικά με το διαβιτθ τφπου I και II. Για το λόγο αυτόν, οι Ευρωβουλευτζσ ςτο νζο ερευνθτικό πρόγραμμα τθσ Ε.Ε. «Ορίηοντασ 2020» απαιτοφν ςυνεχι ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ για τον ςακχαρϊδθ διαβιτθ για το διάςτθμα από το 2014 μζχρι το Με αυτά τα δεδομζνα, και με ςτόχο τθν ζγκυρθ ενθμζρωςθ τθσ Ελλθνικισ κοινισ γνϊμθσ ςχετικά με τθν πρόλθψθ και κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ του ςακχαρϊδθ διαβιτθ, το Ε.ΚΕ.ΔΙ., πρόκειται να διεξαγάγει ζνα Πανελλινιο Πρόγραμμα Ενθμζρωςθσ και Ευαιςκθτοποίθςθσ του Ελλθνικοφ Κοινοφ γφρω από τθ νόςο. Σο Πρόγραμμα, με τίτλο «Πρόλαβε το Διαβιτθ ςου και αν ζχεισ ιδθ, αντιμετϊπιςζ τον ςωςτά», πραγματοποιείται, ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Ακαδθμία Ιατρικισ Επιμόρφωςθσ (Ε.Α.Ι.Ε.), το Ευρωπαϊκό Ινςτιτοφτο Τγείασ (European Institute of Health E.I.H.), τθν Ελλθνικι Ομοςπονδία για το Διαβιτθ (ΕΛ.Ο.ΔΙ.), το Ροταριανό Όμιλο Ακθνϊν (Ρ.Ο.Α.) και τουσ τοπικοφσ 2

3 Ροταριανοφσ Ομίλουσ των επιλεγμζνων πόλεων, ςτθ Λάριςα τον Απρίλιο, τα Χανιά τον Ιοφλιο, τθν Καβάλα το επτζμβριο, τθ Δθμθτςάνα τον Οκτϊβριο και τθν Ακινα το Νοζμβριο του Σο Ε.ΚΕ.ΔΙ., το οποίο αποτελεί Κοινωφελζσ Κδρυμα με νομικι μορφι ιδιωτικοφ δικαίου, εποπτευόμενο από το κράτοσ (Τπουργείο Τγείασ), ςε ςυνεργαςία με τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ (Π.Ο.Τ. W.H.O.) και τθ Διεκνι Ομοςπονδία Διαβιτθ (Δ.Ο.Δ. I.D.F.), αναλαμβάνει ςθμαντικζσ δράςεισ, με ςκοπό να ςυμβάλλει αποφαςιςτικά ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ νόςου ςε όλα τα επίπεδα, δίνοντασ, παράλλθλα, νζα ϊκθςθ ςτθν επιςτθμονικι γνϊςθ γφρω από το διαβιτθ. Επιπλζον, με τθ λειτουργία του Ε.ΚΕ.ΔΙ. επιτυγχάνεται ο καλφτεροσ ςυντονιςμόσ των 82 Διαβθτολογικϊν Κζντρων και Εξωτερικϊν Διαβθτολογικϊν Ιατρείων (Ε.Δ.Ι.) που ίδρυςε το Τπουργείο Τγείασ από το 1993 μζχρι ςιμερα, κατόπιν τθσ τεκμθριωμζνθσ ειςιγθςθσ του Ε.ΚΕ.ΔΙ., και τα οποία βρίςκονται διεςπαρμζνα ς ολόκλθρθ τθ χϊρα. το ςθμείο αυτό, ο Πρόεδροσ του Ε.ΚΕ.ΔΙ. ευχαριςτεί όλεσ τισ κυβερνιςεισ από το 1992 μζχρι ςιμερα για τθ ςυνεχι ςτιριξθ του Ε.ΚΕ.ΔΙ. και ςτθν αντιμετϊπιςθ του ςακχαρϊδθ διαβιτθ και των επιπλοκϊν του. Ιδιαίτερα κα πρζπει να τονιςκεί ότι θ προςπάκεια πρόλθψθσ του ςακχαρϊδθ διαβιτθ ςε παγκόςμιο επίπεδο ςυνεπικουρείται από τθν ενεργό ςυμμετοχι μθ κυβερνθτικϊν, μθ κερδοςκοπικϊν οργανϊςεων. Ζτςι, λοιπόν, το Ε.ΚΕ.ΔΙ. αποφάςιςε να εγκαινιάςει μια ςυνεχι ςυνεργαςία με το Ροταριανό Όμιλο Ακθνϊν (Ρ.Ο.Α.) ςε ζνα κοινό πρόγραμμα ενθμζρωςθσ και πρόλθψθσ με τον τίτλο «Πρόλαβε τον Διαβιτθ ςου». Σο Ρόταρυ είναι παγκόςμια μια από τισ μεγαλφτερεσ ( μζλθ) και πρωτοπόρεσ (Η.Π.Α. 1905) μθ κυβερνθτικζσ και μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ. Όπωσ είναι γνωςτό, επεςιμανε ο κφριοσ Ράπτθσ, ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ είναι μεταβολικι αςκζνεια θ οποία χαρακτθρίηεται από αφξθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ του ςακχάρου ςτο αίμα (υπεργλυκαιμία) και διαταραχι του μεταβολιςμοφ τθσ γλυκόηθσ, είτε ωσ αποτζλεςμα ελαττωμζνθσ ζκκριςθσ τθσ ινςουλίνθσ από το πάγκρεασ, είτε λόγω ελάττωςθσ τθσ ευαιςκθςίασ των κυττάρων του ςϊματοσ ςτθν ινςουλίνθ. Οι κφριοι τφποι ςακχαρϊδουσ διαβιτθ είναι ο διαβιτθσ τφπου 1 και ο διαβιτθσ τφπου 2. Επί του παρόντοσ, ο διαβιτθσ τφπου 1 δε μπορεί να προλθφκεί. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντεσ που κεωρείται ότι πυροδοτοφν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ που οδθγεί ςτθν καταςτροφι των κυττάρων τα οποία παράγουν τθν ινςουλίνθ ακόμα ερευνϊνται. Ωςτόςο, ο διαβιτθσ τφπου 2 μπορεί να προλθφκεί ςε πολλζσ περιπτϊςεισ με τθ ςωματικι άςκθςθ και τθ διατιρθςθ κανονικοφ βάρουσ, γεγονόσ που ζχει επιβεβαιωκεί από ςθμαντικζσ κλινικζσ μελζτεσ που διεξιχκθςαν ςε μεγάλα διεκνι κζντρα ςε όλο τον κόςμο. τθ ςωματικι άςκθςθ περιλαμβάνονται 30 λεπτά περπάτθμα, κολφμπι, ποδιλατο ι χορόσ, ενϊ ζχει αποδειχκεί ότι κανονικό περπάτθμα για τουλάχιςτον 30 λεπτά τθν θμζρα μειϊνει τον κίνδυνο εμφάνιςθσ διαβιτθ τφπου 2 κατά 35-40%. Όπωσ υπογράμμιςε ο Κακθγθτισ, τα άτομα με διαβιτθ, εκτόσ από το ότι πρζπει να ελζγχουν το ςάκχαρό τουσ, να παίρνουν φάρμακα, να αςκοφνται ςωματικά ςε τακτικι βάςθ και να ρυκμίηουν τισ διατροφικζσ τουσ ςυνικειεσ ανάλογα με τθν κατάςταςι τουσ, πολλζσ 3

4 φορζσ πρζπει να αντιμετωπίηουν και τισ ψυχολογικζσ παραμζτρουσ τθσ νόςου. Με δεδομζνο το γεγονόσ ότι θ πορεία τθσ υγείασ τουσ εξαρτάται κατά μεγάλο μζροσ από τισ αποφάςεισ που κα πάρουν τθν κατάλλθλθ ςτιγμι, θ εκπαίδευςι τουσ είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ για τθ ςωςτι διαχείριςθ τθσ νόςου τουσ και τθν πρόλθψθ των επιπλοκϊν τθσ. Η εκπαίδευςθ κα πρζπει να είναι ςυνεχισ και εξατομικευμζνθ ςφμφωνα με τισ ξεχωριςτζσ ανάγκεσ του κακενόσ, ενϊ κα πρζπει να παρζχεται από ικανοφσ και ζμπειρουσ επαγγελματίεσ υγείασ. Ο κφριοσ Ράπτθσ τόνιςε μετ επιτάςεωσ ότι τα άτομα με διαβιτθ, πάντοτε με τθ ςτενι παρακολοφκθςθ του ιατροφ τουσ και τθ δικι τουσ ςυνεργαςία, πρζπει να παρακολουκοφν τθ γλυκοηυλιωμζνθ αιμοςφαιρίνθ τουσ κάκε 8-10 εβδομάδεσ και να αποφεφγουν, όςο είναι δυνατόν, τισ υπογλυκαιμίεσ. Με βάςθ τα προλεχκζντα, είναι ευνόθτο ότι θ παρζμβαςθ ςτον πλθκυςμό για αλλαγι του τρόπου ηωισ είναι απόλυτα αναγκαία για να προλθφκεί ο διαβιτθσ, γεγονόσ που ιςχφει ιδιαίτερα για εκείνουσ που εξ οριςμοφ διατρζχουν μεγάλο ςχετικό κίνδυνο, λόγω κλθρονομικοφ ιςτορικοφ, παχυςαρκίασ, υπζρταςθσ, καπνίςματοσ, αποφυγισ τθσ ςωματικισ άςκθςθσ κ.α. Η λιψθ τροφϊν με χαμθλό γλυκαιμικό δείκτθ αποτελοφν τθ βάςθ κάκε ςωςτισ διατροφισ. Σελειϊνοντασ, ο Πρόεδροσ του Ε.ΚΕ.ΔΙ. αναφζρκθκε μετ επιμονισ ςτθ χριςθ των διαφόρων τροφίμων, τροφϊν και γλυκιςμάτων που «επιτρζπεται να καταναλϊνουν οι διαβθτικοί». Θα πρζπει να γίνει και ςτθν Ελλάδα κατανοθτό ότι τα αναφερόμενα προϊόντα, τα «δικεν» κατάλλθλα για διαβθτικοφσ, με τθ ςφγχρονθ βιβλιογραφία δεν μποροφν να υποςτθριχκοφν επιςτθμονικά. Όπωσ απεφάνκθ το 2009 το Γερμανικό Ομοςπονδιακό Ινςτιτοφτο αξιολογιςεωσ των κινδφνων, θ αποφυγι καταναλϊςεωσ ηάχαρθσ, ι θ αντικατάςταςι τθσ με ανάλογα ι παράγωγά τθσ, δεν προκαλεί καμία κετικι επίδραςθ ςτθ ρφκμιςθ του ςακχάρου του αίματοσ. Από τθν άλλθ πλευρά, και μάλιςτα τθ ςιμερον θμζρα τθσ διεκνοφσ οικονομικισ δυςπραγίασ, θ χριςθ τζτοιων τροφίμων «κατάλλθλων» δικεν «για τουσ διαβθτικοφσ» ζχει ωσ αποτζλεςμα ετθςίωσ π.χ. ςτθ Γερμανία, πωλιςεισ τθσ τάξεωσ του μιςοφ διςεκατομμυρίου Ευρϊ, χωρίσ να υπάρχει γι αυτό θ επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ ότι τα τρόφιμα αυτά όντωσ βοθκοφν κετικά ςτθν καλφτερθ ρφκμιςθ του ςακχάρου του αίματοσ των ατόμων με διαβιτθ. Απλϊσ επιβαρφνουν οικονομικά χωρίσ λόγο τουσ διαβθτικοφσ που τα χρθςιμοποιοφν. Σονίηεται ότι πολλά από αυτά τα τρόφιμα, γλυκίςματα κλπ ζχουν περιςςότερο λίποσ, περιςςότερεσ κερμίδεσ και ςυμβάλλουν ςτθ διαιϊνιςθ τθσ παχυςαρκίασ. Ζτςι, τα αρμόδια Ομοςπονδιακά υμβοφλια τθσ Γερμανίασ, τθσ Αυςτρίασ και άλλων χωρϊν, ζχουν ςυμφωνιςει και προϊκθςαν τισ ςχετικζσ αποφάςεισ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με ςφςταςθ για εφαρμογι από όλα τα μζλθ κράτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ότι όλα αυτά τα τρόφιμα, γλυκίςματα κλπ, δικεν «κατάλλθλα για διαβθτικοφσ» να μθν πωλοφνται πλζον προςεχϊσ, μετά τθ ςχετικι απαγόρευςθ που αναμζνεται να ιςχφςει από το 2012, εάν δεν ζχει δθμοςιευκεί ιδθ. Ο λόγοσ είναι απλοφςτατοσ, μετά από τθν πεποίκθςθ και τα επιςτθμονικά 4

5 ευριματα των ειδικϊν, ότι τα ανωτζρω δε χρθςιμεφουν και δεν προςφζρουν ςτθ ρφκμιςθ των διαβθτικϊν. υνιςτάται, λοιπόν, και ςτθν Ελλάδα ςτουσ ςυναδζλφουσ ιατροφσ, να είναι λίαν προςεκτικοί όταν ςυςτινουν τθ χριςθ τζτοιων «ακϊων» τροφίμων, γλυκιςμάτων κλπ ςτα άτομα με διαβιτθ, αλλά και αυτά να μθν προμθκεφονται τζτοιεσ τροφζσ χωρίσ να ςυμβουλευτοφν προθγουμζνωσ τον ιατρό τουσ. Για τθ δυςλιπιδαιμία που αναπτφςςεται ςτο ςακχαρϊδθ διαβιτθ ζκανε λόγο ο Κακθγθτισ κφριοσ Πίτςαβοσ, τονίηοντασ ότι αυτι χαρακτθρίηεται από αυξθμζνα επίπεδα τριγλυκεριδίων και ελαττωμζνα επίπεδα HDL («καλισ») χολθςτερόλθσ (<40 mg/dl για τουσ άνδρεσ και <50 mg/dl για τισ γυναίκεσ). Σα επίπεδα τθσ LDL («κακισ») χολθςτερόλθσ μπορεί να είναι αυξθμζνα ι οριακά άνω του φυςιολογικοφ, αποτελοφνται, όμωσ, από μικρά και πυκνά μόρια χολθςτερόλθσ, γεγονόσ που τα κακιςτά πιο επικίνδυνα, κακϊσ εναποτίκενται ευκολότερα ςτα αγγεία. Με τον τρόπο αυτόν, ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία και εξζλιξθ τθσ ακθρωμάτωςθσ (τθσ προοδευτικισ ςτζνωςθσ των αγγείων), με αποτζλεςμα τθν εκδιλωςθ καρδιαγγειακϊν επειςοδίων (π.χ. αγγειακά εγκεφαλικά επειςόδια, οξφ ζμφραγμα του μυοκαρδίου). Επιπλζον, τα χαμθλά επίπεδα τθσ HDL («καλισ») χολθςτερόλθσ ζχουν αναγνωριςτεί ωσ παράγοντασ κινδφνου για τθν ανάπτυξθ καρδιαγγειακισ νόςου, τόςο ςε διαβθτικοφσ αςκενείσ, όςο και ςτο γενικό πλθκυςμό. Ο ρόλοσ τθσ ςτθν αντίςτροφθ μεταφορά χολθςτερόλθσ (απομακρφνει τθν χολθςτερόλθ από τα αγγεία και εμποδίηει τθν εναπόκεςι τθσ ςτο τοίχωμα τουσ) τθν κακιςτά ιςχυρό προςτατευτικό παράγοντα ζναντι τθσ καρδιαγγειακισ νόςου. Σαυτόχρονα, τα αποτελζςματα μελετϊν ςε διαβθτικοφσ αςκενείσ που ζχουν διεξαχκεί μζχρι ςιμερα παρζχουν ςθμαντικζσ ενδείξεισ για τθν επιηιμιο δράςθ των τριγλυκεριδίων, τα οποία ανευρίςκονται αυξθμζνα ςε αςκενείσ με διαταραχζσ των λιπιδίων και ςακχαρϊδθ διαβιτθ. Οι αςκενείσ με ςακχαρϊδθ διαβιτθ τφπου 2, οι οποίοι εμφανίηουν υπεργλυκαιμία και αντίςταςθ ςτθ δράςθ τθσ ινςουλίνθσ, αναπτφςςουν αγγειοπάκεια και πολφ γριγορα ζρχονται αντιμζτωποι με αυξθμζνο κίνδυνο καρδιαγγειακισ νόςου (ζμφραγμα του μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επειςόδιο, περιφερικι αγγειοπάκεια). Πολφ ςυχνά αυτοί οι αςκενείσ ςυνδυάηουν και άλλουσ παράγοντεσ κινδφνου, όπωσ παχυςαρκία (κυρίωσ κοιλιακι), υπερχολθςτερολαιμία, αρτθριακι υπζρταςθ, μειωμζνθ ςωματικι δραςτθριότθτα και κάπνιςμα. Κάκε ζνασ από αυτοφσ τουσ παράγοντεσ κινδφνου, υπογράμμιςε ο Κακθγθτισ, αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξθσ καρδιαγγειακισ νόςου για τουσ διαβθτικοφσ αςκενείσ κατά 2 με 4 φορζσ περιςςότερο από ό,τι για τον γενικό πλθκυςμό. φμφωνα με τθν μελζτθ ΑΣΣΙΚΗ που διεξιχκθ από τθν Καρδιολογικι Κλινικι του Ιπποκράτειου Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν, θ ςυχνότθτα του ςακχαρϊδθ διαβιτθ τθν 5ετία παρουςίαηε αυξθτικι τάςθ, με ποςοςτά που ανζρχονταν ςτο 8% (2001) και 12,8% (2006) για το ανδρικό φφλο και ςτο 5,8% (2001) και 10,4% (2006) για το γυναικείο φφλο. 5

6 Η κεραπευτικι προςζγγιςθ αυτϊν των αςκενϊν περιλαμβάνει τθν αντιμετϊπιςθ του ςακχαρϊδθ διαβιτθ (αντιδιαβθτικι αγωγι) και των τροποποιιςιμων παραγόντων κινδφνου, όπωσ διακοπι καπνίςματοσ, ζναρξθ ςωματικισ δραςτθριότθτασ, βελτίωςθ του ςωματικοφ βάρουσ, υιοκζτθςθ Μεςογειακοφ τφπου διατροφισ (αφξθςθ κατανάλωςθσ φυτικϊν ινϊν, τροφϊν πλοφςιων ςε ω-3 και ω-6 λιπαρά οξζα), ζλεγχο τθσ αρτθριακισ πίεςθσ και αντιμετϊπιςθ τθσ διαταραχισ των λιπιδίων. Ο ζλεγχοσ τθσ γλυκόηθσ και θ ρφκμιςθ του διαβιτθ βελτιϊνει ςε ςθμαντικό βακμό το λιπιδαιμικό προφίλ και, ιδιαίτερα, τθν υπερτριγλυκεριδαιμία. Η ενίςχυςθ των ανωτζρω με τθν προςκικθ φαρμακευτικισ αγωγισ για τθν ελάττωςθ των επιπζδων τθσ χολθςτερόλθσ, αυξάνει κεαματικά τθν επιβίωςθ και ελαττϊνει κατά πολφ τον κίνδυνο εμφάνιςθσ καρδιαγγειακϊν επειςοδίων. ε ό,τι αφορά τθ φαρμακευτικι αγωγι, οι ςτατίνεσ αποτελοφν τον ακρογωνιαίο λίκο τθσ κεραπευτικισ αντιμετϊπιςθσ τθσ υπερχολθςτερολαιμίασ που ςυνοδεφει τον ςακχαρϊδθ διαβιτθ. Λόγω τθσ πλειοτροπικισ τουσ δράςθσ, πζραν τθσ ελάττωςθσ τθσ LDL χολθςτερόλθσ, ζχουν ευεργετικό αποτζλεςμα ςτθν ελάττωςθ του καρδιαγγειακοφ κινδφνου και τθν αφξθςθ τθσ επιβίωςθσ. Ανάλογα με το λιπιδαιμικό προφίλ των διαβθτικϊν αςκενϊν και τθν ανταπόκριςθ τουσ ςτθν αγωγι, ςυςτινεται θ ενίςχυςθ τθσ αγωγισ των ςτατινϊν ι θ αντικατάςταςι τουσ από άλλεσ κατθγορίεσ φαρμάκων, όπωσ εηετιμίμπθ, φιμπράτεσ (όταν ςυνυπάρχει ςοβαρι υπερτριγλυκεριδαιμία ςε επίπεδα >500 mg/dl) ι ρθτίνεσ. Αναφερόμενοσ ςτθ διαβθτικι νεφροπάκεια, ο Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ κφριοσ Βλαχάκοσ τόνιςε ότι θ νόςοσ αναπτφςςεται μετά παρζλευςθ μιασ δεκαετίασ περίπου ςτο 40-50% των διαβθτικϊν αςκενϊν και εμφανίηεται με πρωτεϊνουρία και υπζρταςθ. ε μια ακόμθ δεκαετία πολλοί διαβθτικοί κα οδθγθκοφν ςε τελικό ςτάδιο χρόνιασ νεφρικισ ανεπάρκειασ, δθλαδι ςτθν αιμοκάκαρςθ, τθν περιτοναϊκι κάκαρςθ ι τθ νεφρικι μεταμόςχευςθ, αν είναι τυχεροί να βρουν μόςχευμα. Δεν είναι να απορεί κανείσ για το ότι ςτισ Μονάδεσ Σεχνθτοφ Νεφροφ των λεγόμενων Δυτικοφ Σφπου κοινωνιϊν οι μιςοί αςκενείσ καταλιγουν λόγω διαβθτικισ νεφροπάκειασ, 27% λόγω υπερταςικισ νεφροςκλιρυνςθσ και ιςχαιμικισ νόςου των νεφρϊν και μόνο 13% από ςπειραματονεφρίτιδα. Οι διαβθτικοί αςκενείσ εμφανίηουν πολφ ςυχνότερα υπζρταςθ ςυγκριτικά με τουσ μθ διαβθτικοφσ και διατρζχουν μεγάλο κίνδυνο εμφάνιςθσ καρδιαγγειακϊν επειςοδίων (εμφράγματα και αγγειακά εγκεφαλικά επειςόδια). τθν πραγματικότθτα, περιςςότεροι είναι οι αςκενείσ που καταλιγουν λόγω καρδιαγγειακϊν ςυμβαμάτων, από αυτοφσ που κα ενταχκοφν ςτθν αιμοκάκαρςθ. Η ςυνφπαρξθ αμφιβλθςτοειδοπάκειασ και πρωτεϊνουρίασ ςε διαβθτικό αςκενι υποδθλϊνει τθν φπαρξθ διαβθτικισ νεφροπάκειασ. Η υπζρταςθ και θ πρωτεϊνουρία αποτελοφν ανεξάρτθτουσ παράγοντεσ κινδφνου για τθν εξζλιξθ τθσ νεφρικισ νόςου προσ νεφρικι ανεπάρκεια. Η υπζρταςθ είναι, ταυτόχρονα, και αίτιο και αποτζλεςμα τθσ νεφρικισ νόςου. Οι φαφλοι κφκλοι μεταξφ υπζρταςθσ, πρωτεϊνουρίασ και νεφρικισ ανεπάρκειασ πρζπει να διακοποφν για να μειωκεί και ο νεφρικόσ και ο καρδιαγγειακόσ κίνδυνοσ. Πρωταρχικό ρόλο ςε αυτιν τθν προςπάκεια παίηει θ μείωςθ τθσ αρτθριακισ πίεςθσ ςε όςο το δυνατό χαμθλότερα επίπεδα, που ςτθν περίπτωςθ τθσ διαβθτικισ νεφροπάκειασ είναι < 130/80 mmhg. 6

7 Από τισ διάφορεσ κατθγορίεσ των αντιχπερταςικϊν φαρμάκων, φαίνεται πωσ αυτά που απενεργοποιοφν το ςφςτθμα ρενίνθσ αγγειοταςίνθσ, όπωσ οι αναςτολείσ του μετατρεπτικοφ ενηφμου τθσ αγγειοταςίνθσ και οι αναςτολείσ του υποδοχζα τθσ αγγειοταςίνθσ, είναι περιςςότερο νεφροπροςτατευτικά για τθν ίδια πτϊςθ τθσ αρτθριακισ πίεςθσ. Οι άλλεσ κατθγορίεσ αντιχπερταςικϊν φαρμάκων είναι απαραίτθτεσ για τθν επίτευξθ καλά ρυκμιςμζνθσ πίεςθσ. Ασ ςθμειωκεί, πωσ θ αντιχπερταςικι αγωγι κακυςτερεί τθν εξζλιξθ τθσ νεφροπάκειασ, αλλά δεν τθν αναςτζλλει, και μειϊνει τα καρδιαγγειακά νοςιματα. Για παράδειγμα, ςτθν υπομελζτθ MICRO-HOPE με διαβθτικοφσ αςκενείσ, θ ομάδα που ελάμβανε ραμιπρίλθ, δθλαδι ζνα αναςτολζα του μετατρεπτικοφ ενηφμου, παρουςίαςε 22% ελάττωςθ ςτο ζμφραγμα του μυοκαρδίου, 33% ελάττωςθ ςτα εγκεφαλικά επειςόδια και 37% ελάττωςθ τθσ καρδιαγγειακισ κνθςιμότθτασ ςε ςφγκριςθ με τθν ομάδα που ελάμβανε άλλα, ςυμβατικά αντιχπερταςικά φάρμακα. Επειδι οι διαβθτικοί αςκενείσ είναι υψθλοφ κινδφνου για καρδιαγγειακι κνθςιμότθτα, απαιτείται ςφαιρικι αντιμετϊπιςθ, που πρζπει να ζχει ςαν ςτόχο και τθ μείωςθ τθσ αρτθριακισ πίεςθσ, και τθ διακοπι του καπνίςματοσ και τθν επικετικι κεραπεία τθσ υπερλιπιδαιμίασ (LDL χολθςτερόλθ < 60 mg%) και τθσ υπεργλυκαιμίασ (γλυκοηυλιωμζνθ αιμοςφαιρίνθ < 7%). Κακθγθτισ ωτιριοσ Α. Ράπτθσ Website: Κακθγθτισ Χριςτοσ Η. Πίτςαβοσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Δθμιτριοσ Β. Βλαχάκοσ 7

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 ΕΙΑΓΩΓΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 τθν παρακάτω εργαςία κα προςπακιςουμε μεταξφ άλλων να δϊςουμε απαντιςεισ ςτα παρακάτω ερωτιματα: 1. Σί είναι οι πρωτεΐνεσ και ποιόσ ο ρόλοσ τουσ ςτο ςϊμα μασ; 2. Σί είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θζμα: Διερεφνθςθ Κοινωνικϊν Ανιςοτιτων ςε Ρλθκυςμό Μεταναςτϊν: Μελζτθ Ρερίπτωςθσ ςτο Ρεριφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΙΑΤΙΚΘΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «TeensWire από το ΑΡΕ/ΜΡΕ»: Διαδραςτικι και πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν αναηιτθςθ, ςυλλογι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν για και από Ανακζτουςα Αρχι: Γενικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ*

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αθήνα, Μάιος 2015 * Το παρόν κείμενο αποτελεί μία κζςθ ομοφωνίασ με τα βαςικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΪΟ 2011 «Οικονομική ανάπτυξισ δεν είναι δυνατή χωρίσ τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) HELLENIC NATIONAL CENTER FOR THE RESEARCH, PREVENTION AND TREATMENT OF DIABETES MELLITUS AND ITS COMPLICATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ - ΝΘΑΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ Με ηη τρημαηοδόηηζη ηοσ Υποσργείοσ Υγείας Απολογισμός έργοσ Έτοσς 2014 Προγράμματος Προαγωγής Αστοβοήθειας Θεσσαλονίκης, Σητείας,

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE09NAT/GR/000323. Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE09NAT/GR/000323. Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Επιδεικτικι εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ «χζδιο Δράςθσ για τθ Βιοποικιλότθτα» για τθ διατιρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε.

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΤΘΣ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2014 (1/1/2014 31/12/2014) Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ΡΑΤΑ ΛΟΥΝΛΟΣ 2015 Εηήζια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ ΣΗ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ω ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΟΝΣΟΣΗΣΑ» ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΑΤΡΙΓΟΤ ΛΔΤΚΟΘΔΑ Α.Μ. 187/04 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα