Ελλθνικι Δθμοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Θπείρου. Γλωςςική Ανάπτυξη. Ενότθτα 5: Τα Ηλικιακά Ορόςημα Κατάκτηςησ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελλθνικι Δθμοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Θπείρου. Γλωςςική Ανάπτυξη. Ενότθτα 5: Τα Ηλικιακά Ορόςημα Κατάκτηςησ."

Transcript

1 1 Ελλθνικι Δθμοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Θπείρου Γλωςςική Ανάπτυξη Ενότθτα 5: Τα Ηλικιακά Ορόςημα Κατάκτηςησ Ευγενία Τόκθ

2 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου Τμιμα Λογοκεραπείασ Γλωςςική Ανάπτυξη Ενότητα 5: Τα Θλικιακά Ορόςθμα Κατάκτθςθσ. Τόκθ Ευγενία Επίκουρθ Κακθγιτρια Ιωάννινα, 2015

3 Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ, που υπόκειται ςε άλλου τφπου άδειασ χριςθσ, θ άδεια χριςθσ αναφζρεται ρθτϊσ. 3 3

4 4 Χρηματοδότηςη Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ πόρουσ. Το ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο TEI Ηπείρου» ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθ αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτα πλαίςια του εκπαιδευτικοφ ζργου του διδάςκοντα.

5 Σκοποί ενότητασ Αναφορά ςτθν τυπικι ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ, τθσ κίνθςθσ, τθσ ανάγνωςθσ και τθσ γραφισ. Επίςθσ, θ καλφτερθ αποςαφινιςθ του τι πρζπει να ζχει κατακτιςει ζνα παιδί ςε κάκε θλικιακό ορόςθμο. 5 5

6 Περιεχόμενα ενότητασ Γλωςςικι Ανάπτυξθ Κινθτικι Ανάπτυξθ Ανάπτυξθ Ανάγνωςθσ & Γραφισ 6 6

7 Γλωςςική Ανάπτυξη 7

8 Γλωςςική Ανάπτυξη (1 από 30) Αρκετζσ μζκοδοι ςυλλογισ πλθροφοριϊν για μία πλιρθ διαγνωςτικι διαδικαςία, περιγράφθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα. Από αυτζσ οι κλινικοί αποκομίηουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ. Σε αυτι τθν ενότθτα οι παρεχόμενεσ πθγζσ κα βοθκιςουν τον κλινικό να ςυνεκτιμιςει τισ ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ και να οδθγθκεί ςτθ διάγνωςθ (Shipley & McAfee, 2009; Καμπανάρου, 2007; Haynes, & Pindzola, 2004; Hegde,1996) 8 8

9 Γλωςςική Ανάπτυξη (2 από 30) Ραρακάτω παρατίκεται περιλθπτικά ζνα γενικό άκροιςμα τθσ αναπτυξιακισ ακολουκίασ τθσ ομιλίασ, τθσ γλϊςςασ και των κινθτικϊν ικανοτιτων ςε τυπικά αναπτυςςόμενα παιδιά. Επειδι τα παιδιά αναπτφςςονται με διαφορετικοφσ ρυκμοφσ, αποφφγετε να εφαρμόηετε αυςτθρά αυτά τα θλικιακά ορόςθμα. 9 9

10 Γλωςςική Ανάπτυξη (3 από 30) Τα όρια αυτά παρζχονται μόνο ςαν οδθγόσ για να κακοριςτοφν οι αναπτυξιακζσ ικανότθτεσ ανά θλικία. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ ςυντάχκθκαν από μία ποικιλία πθγϊν, που περιλαμβάνουν Apel & Masterson (2001); Gard, Gilman, & Gorman (1993); Nicolosi, Harryman, & Kresheck (2004); και Shelov & Hanneman (2004) και αναφζρονται ςτισ επικείμενεσ διαφάνειεσ. 10 1

11 0-6 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (4 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Συχνά «γρυλίηει» και δθμιουργεί ευχάριςτουσ ιχουσ Χρθςιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράςει τισ διαφορετικζσ του ανάγκεσ Χαμογελάει όταν του μιλάνε και αναγνωρίηει φωνζσ Εντοπίηει και ακοφει τουσ ιχουσ γυρίηοντασ το κεφάλι Χρθςιμοποιεί τα φωνιματα /b/, /p/ και /m/ ςτο βάβιςμα Χρθςιμοποιεί ιχουσ ι χειρονομίεσ όταν κζλει κάτι. 11 1

12 7-12 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (5 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Καταλαβαίνει το «όχι» και το «καίει» Ανταποκρίνεται ςε απλά αιτιματα Καταλαβαίνει και ανταποκρίνεται ςτο δικό του όνομα Αντιλαμβάνεται λζξεισ για απλά αντικείμενα (πχ φλιτηάνι, παποφτςι, χυμόσ) Βαβίηει χρθςιμοποιϊντασ παρατεταμζνα και ςφντομα ςφνολα ιχων 12 1

13 7-12 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (6 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί ζνα ευρφ φάςμα ιχων ςτο βάβιςμα Μιμείται τουσ ιχουσ τθσ ομιλία των ενθλίκων και τθν μελωδικότθτά τουσ Χρθςιμοποιεί και ιχουσ τθσ ομιλίασ από το να κλαίει μόνο, για να τραβιξει τθ προςοχι Ακοφει όταν του μιλάνε Ρροςεγγίηει κάποιουσ ιχουσ 13 1

14 7-12 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (7 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Διαφοροποιεί το βάβιςμά του Χρθςιμοποιεί με επικοινωνιακό ςκοπό για πρϊτθ φορά Χρθςιμοποιεί κατά αποκλειςτικότθτα τα ουςιαςτικά Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο από μια με τρεισ λζξεισ Χρθςιμοποιεί ςυγκεκριμζνεσ χειρονομίεσ ι φϊνθςθ για να εκφράςει τα κζλω του 14 1

15 13-18 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (8 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Μιμείται μεμονωμζνεσ λζξεισ Χρθςιμοποιεί τθν μελωδικότθτα όπωσ οι ενιλικεσ Χρθςιμοποιεί θχολαλικζσ επινοιςεισ Απαλείφει κάποια αρχικά και ςχεδόν όλα τα τελικά ςφμφωνα Χρθςιμοποιεί ωσ επί το πλείςτον μθ καταλθπτι ομιλία 15 1

16 13-18 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (9 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Εκτελεί απλζσ εντολζσ Επιδεικνφει ζνα ζωσ τρία μζρθ του ςϊματοσ Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο 3-20 λζξεων (περιςςότερα ουςιαςτικά) Συνδυάηει χειρονομίεσ και ιχουσ Δθμιουργεί παρακλιςεισ για πράγματα που επικυμεί 16 1

17 Γλωςςική Ανάπτυξη (10 από 30) μηνών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί λζξεισ πιο ςυχνά από ψευδολζξεισ Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο λζξεων ι παραπάνω Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο 300 ι παραπάνω λζξεων Ξεκινά να ςυνδυάηει ουςιαςτικά με ριματα και ουςιαςτικά με επίκετα Ξεκινά να χρθςιμοποιεί αντωνυμίεσ 17 1

18 Γλωςςική Ανάπτυξη (11 από 30) μηνών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ζχει μθ ςτακερό ζλεγχο τθσ φωνισ του Χρθςιμοποιεί τθν κατάλλθλθ προςωδία ςτισ ερωτιςεισ Θ ομιλία του είναι καταλθπτι περίπου κατά 25-50% ςε ξζνουσ ωτά και απαντά ςε ερωτιςεισ του τφπου «τι είναι αυτό;» Ευχαριςτιζται να ακοφει ιςτορίεσ 18 1

19 Γλωςςική Ανάπτυξη (12 από 30) μηνών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Γνωρίηει πζντε μζρθ του ςϊματοσ Γνωρίηει επακριβϊσ τα ονόματα κάποιων γνϊριμων αντικειμζνων Καταλαβαίνει βαςικζσ κατθγορίεσ (π.χ. παιχνίδια, φαγθτό) Δείχνει τισ εικόνεσ ενόσ βιβλίου όταν ονομάηονται 19 1

20 2-3 χρονών Γλωςςική Ανάπτυξη (13 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ζχει καταλθπτι ομιλία κατά 50-75% Κατανοεί τθν ζννοια του «ζνα» και του «όλα» Επικοινωνεί τισ ςωματικζσ ανάγκεσ του (πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά) Ηθτάει αντικείμενα με το όνομά τουσ Αναγνωρίηει αρκετά μζλθ του ςϊματοσ Ακολουκεί διπλζσ εντολζσ 20 2

21 Γλωςςική Ανάπτυξη (14 από 30) 2-3 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Κάνει ερωτιςεισ μίασ ι δφο λζξεων Δθμιουργεί φράςεισ δφο ζωσ τζςςερισ λζξεισ Χρθςιμοποιεί λζξεισ γενικοφ περιεχομζνου Συνεχίηει τθ χριςθ θχολαλίασ όταν ςυναντά δυςκολίεσ ςτθν ομιλία Ζχει αντιλθπτικό λεξικό λζξεων Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων 21 2

22 2-3 χρονών Γλωςςική Ανάπτυξη (15 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ραρουςιάηει πολλαπλά γραμματικά λάκθ Καταλαβαίνει τα περιςςότερα από τα πράγματα που του/τθσ λζνε Κάνει ςυχνζσ επαναλιψεισ ειδικά με τα αρχικά «εγϊ» και τισ πρϊτεσ ςυλλαβζσ Μιλά με δυνατι φωνι Αυξάνει το εφροσ του τόνου τθσ φωνισ 22 2

23 Γλωςςική Ανάπτυξη (16 από 30) 2-3 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί ςωςτά τα φωνιεντα και τα ςφμφωνα ςε αρχικι κζςθ (ζςτω και δεν ζχουν τθ ςωςτι άρκρωςθ) Χρθςιμοποιεί πάντα Συχνά παραλείπει μεςαία ςφμφωνα Συχνά παραλείπει ι αντικακιςτά ςφμφωνα ςε τελικι κζςθ Χρθςιμοποιεί το βοθκθτικό ριμα «είναι» μαηί με τα ςυμβαλλόμενα μζρθ Διατθρεί το κζμα τθσ ςυηιτθςθσ και μετά τθν εναλλαγι πολλϊν ςειρϊν 23 2

24 Γλωςςική Ανάπτυξη (17 από 30) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Κατανοεί τισ λειτουργίεσ των αντικειμζνων Αντιλαμβάνεται τισ διαφορζσ ςτα νοιματα (ςταμάταςυνζχιςε, μζςα-επάνω, μεγάλο-μικρό) Εκτελεί διπλζσ και τριπλζσ εντολζσ Ραράγει απλζσ λεκτικζσ αναλογίεσ Χρθςιμοποιεί τθν γλϊςςα για να εκφράςει τα ςυναιςκιματά του 24 2

25 Γλωςςική Ανάπτυξη (18 από 30) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί τζςςερισ με πζντε λζξεισ ςτισ προτάςεισ Επαναλαμβάνει προτάςεισ με 6-13 λζξεισ με ακρίβεια Μπορεί να ςυνεχίςει να χρθςιμοποιεί τθν θχολαλία Χρθςιμοποιεί ριματα και ουςιαςτικά πιο ςυχνά ςε μια πρόταςθ Ζχει επίγνωςθ του παρελκόντοσ και του μζλλοντοσ ωσ χρόνουσ 25 2

26 Γλωςςική Ανάπτυξη (19 από 30) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων Μπορεί να επαναλαμβάνεται ςυχνά, να ςταματάει απότομα τθ ροι τθσ ομιλίασ του, να δυςκολεφεται να αναπνεφςει και να κάνει γκριμάτςεσ κατά τθ διάρκεια τθσ ομιλίασ του Αυξάνει ο ρυκμόσ τθσ ομιλίασ του 26 2

27 Γλωςςική Ανάπτυξη (20 από 30) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων Μπορεί να επαναλαμβάνεται ςυχνά, να ςταματάει απότομα τθ ροι τθσ ομιλίασ του, να δυςκολεφεται να αναπνεφςει και να κάνει γκριμάτςεσ κατά τθ διάρκεια τθσ ομιλίασ του Αυξάνει ο ρυκμόσ τθσ ομιλίασ του 27 2

28 Γλωςςική Ανάπτυξη (21 από 30) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Θ ομιλία του είναι κατά προςζγγιςθ 80% καταλθπτι Κατάλλθλα χρθςιμοποιεί τα ριματα «είναι» και «είμαι» ςε μία πρόταςθ Τοποκετεί δφο γεγονότα ςε χρονολογικι ςειρά Εμπλζκεται ςε μακροςκελισ ςυνομιλίεσ Βελτιϊνεται θ γραμματικι του ςτισ προτάςεισ, παρόλο που κάποια λάκθ παραμζνουν 28 2

29 3-4 χρονών Γλωςςική Ανάπτυξη (22 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί γραμματικζσ εκκλίψεισ, ανϊμαλο πλθκυντικό, μελλοντικοφσ χρόνουσ και ςυνδζςμουσ Χρθςιμοποιεί επαρκϊσ ομαλοφσ πλθκυντικοφσ, κτθτικζσ αντωνυμίεσ, και ριματα απλοφ αορίςτου Χρθςιμοποιεί ζναν αυξανόμενο αρικμό ςφνκετων ι πολφπλοκων προτάςεων 29 2

30 4-5 χρόνων Γλωςςική Ανάπτυξη (23 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Μιμείται τθν αρίκμθςθ μζχρι το πζντε Αντιλαμβάνεται τισ ζννοιεσ του χϊρου Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων Μετρά μζχρι το δζκα ςε ςειρά Ακοφει μικρζσ, απλζσ ιςτορίεσ και μπορεί να απαντιςει ςε ερωτιςεισ για αυτζσ Κάνει ερωτιςεισ για τθ λειτουργία των πραγμάτων 30 3

31 4-5 χρόνων Γλωςςική Ανάπτυξη (24 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί τθ γραμματικι των ενθλίκων τθν περιςςότερθ ϊρα Γραμματικά λάκθ ςε ανϊμαλουσ τφπουσ, αυτοπακείσ αντωνυμίεσ, επιρριματα και τθν παρακετικι/υπερκετικι κλίςθ Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο ι περιςςότερων λζξεων Χρθςιμοποιεί προτάςεισ τεςςάρων με οχτϊ λζξεων 31 3

32 Γλωςςική Ανάπτυξη (25 από 30) 4-5 χρόνων Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Συχνά παραλείπει τα ςφμφωνα ςε μεςαία κζςθ Θ ομιλία του είναι ςυχνά καταλθπτι ςτουσ ξζνουσ ακόμα και αν μερικά αρκρωτικά λάκθ υπάρχουν Μιλά για τισ εμπειρίεσ ςτο ςχολείο, με τουσ φίλουσ, ςτο ςπίτι, κτλ. 32 3

33 5-6 χρονών Γλωςςική Ανάπτυξη (26 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ακολουκεί οδθγίεσ που του δίνονται ςυγκεντρωτικά Κάνει ερωτιςεισ τφπου «πωσ;» Χρθςιμοποιεί κατάλλθλα παρελκοντικό και μελλοντικό χρόνο Χρθςιμοποιεί ςυνδζςμουσ Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο περίπου λζξεων Ονομάηει με τθ ςειρά τισ μζρεσ τθσ εβδομάδασ 33 3

34 5-6 χρονών Γλωςςική Ανάπτυξη (27 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Μετρά με τθ ςειρά μζχρι το 30 Συνεχίηει τθν δραςτικι αφξθςθ του λεξιλογίου Χρθςιμοποιεί προτάςεισ με διάρκεια των τεςςάρων με ζξι λζξεων Αντικακιςτά τουσ ιχουσ περιςταςιακά Ανταλλάςει πλθροφορίεσ και κάνει ερωτιςεισ Χρθςιμοποιεί προτάςεισ με λεπτομζρειεσ 34 3

35 Γλωςςική Ανάπτυξη (28 από 30) 5-6 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Αναπαράγει με ακρίβεια ιςτορίεσ Τραγουδά ολόκλθρα τραγοφδια και απαγγζλει παιδικά ποιιματα Επικοινωνεί με ευκολία με ενιλικεσ και άλλα παιδιά Χρθςιμοποιεί κατάλλθλθ γραμματικι ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ 35 3

36 Γλωςςική Ανάπτυξη (29 από 30) 6-7 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Αντιλαμβάνεται το δεξιά και αριςτερά Χρθςιμοποιεί, με ςυνεχϊσ αυξανόμενο τρόπο ςφνκετεσ περιγραφζσ και εμπλζκεται ςε ςυηθτιςεισ Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο περίπου λζξεων Χρθςιμοποιεί προτάςεισ περίπου ζξι λζξεων Μετρά μζχρι το 100 ςε ςειρά Χρθςιμοποιεί κατάλλθλα τα περιςςότερα μορφιματα 36 3

37 Γλωςςική Ανάπτυξη (30 από 30) Language: Crash Course Psychology #16 https://www.youtube.com/watch?v=s9shpourwcs Baby and Toddler Milestones, Dr. Lisa Shulman https://www.youtube.com/watch?v=g5wwvnylbvk 37 3

38 Κινητική Ανάπτυξη 3

39 Κινητική Ανάπτυξη (1 από 23) Ραρομοίωσ για τθν κινθτικι ανάπτυξθ πλθροφορίεσ ςυντάχκθκαν από μία ποικιλία πθγϊν, που περιλαμβάνουν Apel & Masterson (2001); Gard, Gilman, & Gorman (1993); Nicolosi, Harryman, & Kresheck (2004); και Shelov & Hanneman (2004) και αναφζρονται ςτισ επικείμενεσ διαφάνειεσ. 39 3

40 Κινητική Ανάπτυξη (2 από 23) 0-6 μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Χαμογελά Μετακινεί το κεφάλι από μπροςτά προσ τα πίςω και από πίςω προσ τα μπροςτά Στακεροποιείται ο ζλεγχοσ τθσ κεφαλισ Αναςθκϊνει το κεφάλι και τουσ ϊμουσ ςε πρόςκια κζςθ Κάκετε ενϊ χρθςιμοποιεί τα χζρια για υποςτιριξθ 40 4

41 Κινητική Ανάπτυξη (3 από 23) 0-6 μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ρροςπακεί να πιάςει αντικείμενα με το ζνα χζρι αλλά ςυχνά αποτυχαίνει Εντοπίηει οπτικά ανκρϊπουσ και αντικείμενα Ραρακολουκεί τα δικά του χζρια 41 4

42 Κινητική Ανάπτυξη (4 από 23) 7-12 μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Μπουςουλάει Στζκεται ι περπατά με βοικεια Στζκεται για λίγο χωρίσ βοικεια Κάκεται Κάκετε χωρίσ υποςτιριξθ Ρίνει από φλιτηάνι 42 4

43 Κινητική Ανάπτυξη (5 από 23) 7-12 μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Μπουςουλάει Στζκεται ι περπατά με βοικεια Στζκεται για λίγο χωρίσ βοικεια Κάκεται Κάκετε χωρίσ υποςτιριξθ Ρίνει από φλιτηάνι Τραβά ζπιπλα ϊςτε να ςτθρίξει τον εαυτό του 43 4

44 Κινητική Ανάπτυξη (6 από 23) 7-12 μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Κρατάει το μπουκάλι μόνο του Ζχει αδυναμία ςτο να ςτοχεφει ςωςτά και να πετά ζνα αντικείμενο Ζχει πρωτόγονθ λαβι ωσ προσ τθν γραφι, χτυπά τισ κθρομπογιζσ παρά γράφει Μεταφζρει πράγματα από το ζνα χζρι ςτο άλλο Εξερευνά πράγματα με το δείκτθ του χεριοφ του 44 4

45 Κινητική Ανάπτυξη (7 από 23) μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ρερπατάει χωρίσ βοικεια Ανεβαίνει και κατεβαίνει ςκάλεσ με βοικεια Τρζχει αλλά πζφτει ςυχνά Μιμείται χειρονομίεσ Αφαιρεί κάποιο ρουχιςμό (πχ κάλτςεσ, καπζλο) 45 4

46 13-18 μηνών Κινητική Ανάπτυξη (8 από 23) Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Επιχειρεί να τραβιξει το φερμουάρ πάνω-κάτω Κάνει ςωςτι χριςθ απλϊν αντικειμζνων Ζχει αρμονικό και ςυνεχζσ τζντωμα για να πιάςει αντικείμενα Φτιάχνει ζνα απλό πφργο με τρεισ ι τζςςερεισ κφβουσ 46 4

47 Κινητική Ανάπτυξη (9 από 23) μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ρερπατά πλαγίωσ και πίςω Χρθςιμοποιεί παιχνίδια ζλξθσ Σθκϊνει από κάτω αντικείμενα χωρίσ να πζφτει Κλωτςάει μπάλα Ρθδάει επί τόπου Σκαρφαλϊνει και ςτζκεται πάνω ςε καρζκλα 47 4

48 Κινητική Ανάπτυξη (10 από 23) μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ριάνει αυτομάτωσ το αντικείμενο του ενδιαφζροντόσ του Ανεβαίνει και κατεβαίνει ςκάλεσ Στζκεται ςτο ζνα πόδι με βοικεια Κάκεται μόνο του ςτθν παιδικι καρζκλα Φτιάχνει πφργο φψουσ από τζςςερισ και πάνω κφβουσ Σχεδιάηει κφκλουσ 48 4

49 Κινητική Ανάπτυξη (11 από 23) 2-3 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ρερπατάει με χαρακτθριςτικό παιδικό βάδιςμα Ξεκινά να αναπτφςςει ρυκμό ςτθ βάδιςθ Ιςορροπεί για ζνα δευτερόλεπτο με το ζνα πόδι Ρερπατάει ςτα ακροδάχτυλα Γυρνά ςελίδεσ είτε μία-μία, είτε δφο ι τρεισ μαηί Με υπόδειξθ, διπλϊνει πρόχειρα ζνα χαρτί ςτα δφο 49 4

50 Κινητική Ανάπτυξη (12 από 23) 2-3 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Καταςκευάηει πφργο με ζξι ζωσ οχτϊ κφβουσ Κάνει ομοιόμορφα ςχζδια με καλι γραφι Σχεδιάηει με κινιςεισ όλου του χεριοφ Ξεντφνεται μόνο του Ραίρνει αντικείμενα παράμερα και κάκεται με αυτά Σκαρφαλϊνει καλά 50 5

51 Κινητική Ανάπτυξη (13 από 23) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Κλωτςάει μια μπάλα μπροςτά Γυρνά μία-μία τισ ςελίδεσ Μακαίνει να χρθςιμοποιεί ψαλίδι Τρζχει και παίηει μόνο του παιχνίδια δράςθσ Ιςορροπεί και περπατά ςτα ακροδάχτυλα Ξεκουμπϊνεται αλλά δεν μπορεί να κουμπωκεί Ντφνεται και ξεντφνεται μόνο του 51 5

52 Κινητική Ανάπτυξη (14 από 23) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Χρθςιμοποιεί το ζνα από τα δφο χζρια του για τισ περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ Εντοπίηει ζνα τετράγωνο, αντιγράφει ζνα κφκλο, και μιμείται ακολουκίεσ γραμμϊν Φοράει παποφτςια, αλλά όχι απαραίτθτα ςτο ςωςτό πόδι Χειρίηεται τρίκυκλο ποδιλατο Χοροπθδάει με τα δφο πόδια 52 5

53 Κινητική Ανάπτυξη (15 από 23) 4-5 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Σπρϊχνει, τραβάει και ςτρίβει παιχνίδια που φζρουν ρόδεσ Ρθδάει πάνω από αντικείμενο 15 εκατοςτϊν και προςγειϊνεται και με τα δφο πόδια Ρετάει τθ μπάλα προσ μία κατεφκυνςθ Ιςορροπεί ςτο ζνα πόδι για πζντε δευτερόλεπτα Σερβίρει από κανάτα Κόβει το φαγθτό με το μαχαίρι 53 5

54 Κινητική Ανάπτυξη (16 από 23) 4-5 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Χρθςιμοποιεί τθν τουαλζτα μόνο του Επιλζγει μουςικι Αναπθδά ςτο ζνα πόδι Ρερπατά ςε γραμμι Τα πόδια του ζχουν ικανοποιθτικι δφναμθ, χαλαρότθτα και ικανότθτα Κρατάει το χαρτί με το χζρι του όταν γράφει 54 5

55 Κινητική Ανάπτυξη (17 από 23) 4-5 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Κρατά με τθν παλάμθ του και το μεςαίο δάχτυλο αντικείμενα Σχεδιάηει κφκλουσ, ςταυροφσ και διαμάντια Σχεδιάηει εικόνεσ που παρουςιάηουν ανκρϊπουσ, ηϊα, αντικείμενα Αντιγράφει απλά γράμματα Ντφνεται και ξεντφνεται χωρίσ βοικεια 55 5

56 Κινητική Ανάπτυξη (18 από 23) 5-6 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ρερπατά προσ τα πίςω με εναλλαγι φτζρνασ-δάχτυλων Κάνει τοφμπεσ Κόβει ςε ευκεία γραμμι με το ψαλίδι Κόβει το φαγθτό με το μαχαίρι Δζνει τα παποφτςια του Καταςκευάηει πολφπλοκεσ καταςκευζσ με τουβλάκια 56 5

57 5-6 χρονών Κινητική Ανάπτυξη (19 από 23) Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Κάνει πατίνια, χοροπθδάει, πθδάει το ςχοινάκι, και οδθγάει το ποδιλατο Συγκριτικά χρθςιμοποιεί εργαλεία μινιατοφρεσ Ριάνει τθ μπάλα με τα χζρια του Κουμπϊνει τα ροφχα του, πλζνει το πρόςωπο του και μαηεφει τα παιχνίδια του 57 5

58 5-6 χρονών Κινητική Ανάπτυξη (20 από 23) Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Δθμιουργεί ςυγκεκριμζνα ςχζδια με κθρομπογιζσ και μπορεί να ηωγραφίηει μζςα ςε μικρό πλαίςιο Ηωγραφίηει ξεκάκαρα ανκρϊπουσ με κεφάλι, κορμό, πόδια και χζρια 58 5

59 6-7 χρονών Κινητική Ανάπτυξη (21 από 23) Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Βελτιϊνεται ο ςυντονιςμόσ και θ ιςορροπία κατά το ςκαρφάλωμα, τθν ποδθλαςία και άλλεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ Επιδεικνφει μειοφμενο ενδιαφζρον για το γράψιμο και τθ ηωγραφικι Σχεδιάηει εικόνεσ που δεν είναι πάντα κατανοθτζσ Χρθςιμοποιεί γραφι ενιλικου αλλά αργεί και δυςκολεφεται 59 5

60 Κινητική Ανάπτυξη (22 από 23) 6-7 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Τρζχει ελαφρά ςτα ακροδάχτυλα Ρερπατά πάνω ςε δοκό ιςορροπίασ Κόβει απλά ςχιματα Χρωματίηει μζςα ςε περίγραμμα Επιδεικνφει εδραιωμζνθ πλευρίωςθ Ντφνεται εξ ολοκλιρου μόνο του Ρλζνει τα δόντια του χωρίσ βοικεια 60 6

61 Κινητική Ανάπτυξη (23 από 23) Baby Milestones: Motor Development https://www.youtube.com/watch?v=g5wwvnylbvk 61 6

62 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ 6

63 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (1 από 26) Θ ανάπτυξθ τθσ ανάγνωςθσ προθγείται τθσ γραφισ και με τον ίδιο ςχεδόν τρόπο θ ακουςτικι κατανόθςθ προθγείται τθσ λεκτικισ ζκφραςθσ. Το πρϊτο κζτει τα κεμζλια για το δεφτερο. Θ αναπτυξιακι εξζλιξθ τονίηει τα ορόςθμα για τθν ανάγνωςθ και τθ γραφι ςε μια κατά κανόνα ανάπτυξθ του παιδιοφ (American Speech-Language Hearing Association, 2005a, 2005b; Chall, 1983, 1996; Gentry, 2004). 63 6

64 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (2 από 26) 2 ετών Ανάγνωςθ Από τθ γζννθςθ, το παιδί εκτίκεται ςε καταγραφι (π.χ., ςε είδθ οικιακισ χριςθσ, πινακίδεσ, βιβλία, κλπ.). Το παιδί ςυςςωρεφει γνϊςεισ για τα γράμματα, τισ λζξεισ, και τα βιβλία. 64 6

65 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (3 από 26) 3 ετών Ανάγνωςθ Ανάπτυξθ μεταγλωςςικϊν γνϊςεων (γνϊςεισ τθσ γλϊςςασ όπου αυτι αποτελείται από ξεχωριςτά φωνιματα, λζξεισ, φράςεισ και προτάςεισ). Ανάπτυξθ Φωνολογικισ Ενθμερότθτασ (ςυνειδθτοποίθςθ ότι οι λζξεισ είναι καταςκευαςμζνεσ από τμιματα ιχου). Αρχίηει θ γνϊςθ του αλφαβιτου. Το παιδί αναγνωρίηει τισ λζξεισ που ομοιοκαταλθκτοφν, κακϊσ και λζξεισ που ξεκινοφν με τον ίδιο ιχο (π.χ., μπάμια μπάλα). 65 6

66 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (4 από 26) 3 ετών Γραφι Κακογραφίεσ από το παιδί, αλλά χωρίσ να διακρίνονται γράμματα. Οριςμζνεσ κακογραφίεσ δείχνουν τθ βαςικι γνϊςθ των ςυμβατικϊν κανόνων τθσ γραφισ. Κακογραφίεσ μπορεί να ξεφεφγουν από τισ γραμμζσ, μποροφν να προκφψουν από τα αριςτερά προσ τα δεξιά και από πάνω προσ τα κάτω, και ενδεχομζνωσ να εμφανίηουν κάποια ςυμβατικι απόςταςθ. 66 6

67 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (5 από 26) 4 ετών Ανάγνωςθ Αναπτφςςεται θ φωνολογικι ενθμερότθτα (επίγνωςθ του ότι, οι λζξεισ αποτελοφνται από ειδικζσ μονάδεσ ιχων που ζχουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά). Το παιδί λζει λζξεισ που ομοιοκαταλθκτοφν (π.χ., ρόδι πόδι), κακϊσ και λζξεισ που ξεκινοφν με τον ίδιο ιχο (π.χ., κφπελλο, καπάκι) Το παιδί «τεμαχίηει» μια πρόταςθ ςε χωριςτζσ λζξεισ (π.χ., το αγόρι πιδθξε είναι χωριςμζνεσ ςε το-αγόρι-πιδθξε). 67 6

68 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (6 από 26) 4 ετών Ανάγνωςθ Το παιδί μετράει τισ ςυλλαβζσ ςτισ λζξεισ. Γραφι Θ γραφι μοιάηει με τυπικά γράμματα και λζξεισ. Το παιδί πρζπει να ερμθνεφει τθ γραφι του ι τθσ, για τουσ άλλουσ. 68 6

69 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (7 από 26) 5 ετών (Νηπιαγωγείο) Ανάγνωςθ Το παιδί ξζρει πότε οι λζξεισ δεν ομοιοκαταλθκτοφν. Το παιδί εκφωνεί και ονοματίηει τα γράμματα του αλφαβιτου και τουσ αρικμοφσ 1 ζωσ 10. Το παιδί εντοπίηει τον πρϊτο ιχο μιασ λζξθσ που δίνεται προφορικά και το διαχωρίηει από τθν ομοιοκαταλθξία (το *φωνιεν α+, και κάκε ςφμφωνο μετά από μια ςυλλαβι) (π.χ., το ςάλι αρχίηει με ς). Το παιδί ςυνδυάηει τον αρχικό ιχο με τουσ υπόλοιπουσ ιχουσ μιασ λζξθσ. 69 6

70 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (8 από 26) 5 ετών (Νηπιαγωγείο) Ανάγνωςθ Το παιδί τμθματίηει πολυςφλλαβεσ λζξεισ ςε ςυλλαβζσ. Το παιδί διαβάηει κάποιεσ βαςικζσ λζξεισ, οπτικά. Γραφι Το παιδί ξζρει βαςικοφσ ςυμβατικοφσ κανόνεσ τθσ γραφισ. Το παιδί γράφει λίγεσ λζξεισ με νόθμα, ςυνικωσ κοινά ουςιαςτικά και το όνομά του και τα περιςςότερα κεφαλαία και μικρά γράμματα είναι γραμμζνα ευανάγνωςτα. 70 7

71 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (9 από 26) 6 ετών (1η τάξη) Ανάγνωςθ Φωνθτικι αποκωδικοποίθςθ και ανάπτυξθ ςυνδυαςμϊν ςυμπλεγμάτων. Το παιδί απομονϊνει τουσ ιχουσ ςε ςφντομεσ λζξεισ (π.χ., όχι, ό-χ-ι ) και μπορεί να ςυνδυάςει δφο ζωσ τρείσ ιχουσ για τον ςχθματιςμό λζξεων (π.χ., ζ-ν-α, ζνα). Το παιδί ςυνκζτει ποιιματα. Το παιδί τμθματίηει το τελικό ςφμφωνο από το υπόλοιπο τθσ λζξθσ (π.χ., χωρίηει ζν-από το-α ςτθ λζξθ ζνα) Οι απλζσ λζξεισ τονίηονται κατά τθν ανάγνωςθ. 71 7

72 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (10 από 26) 6 ετών (1η τάξη) Ανάγνωςθ Το παιδί ταιριάηει προφορικζσ λζξεισ καταγράφοντασ τεσ. Το παιδί ζχει ζνα κεαματικό λεξιλόγιο των 100 λζξεων. Το παιδί διαβάηει και κατανοεί ςε μεγάλο βακμό. 72 7

73 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (11 από 26) 6 ετών (1η τάξη) Γραφι Το παιδί δείχνει να κατανοεί τθ ςχζςθ μεταξφ των γραμμάτων και των ιχων. Χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ κεφαλαία γράμματα. Το παιδί γράφει ςειρζσ γραμμάτων (όχι λζξεισ), χωρίσ διαςτιματα. Γράφονται μόνο ζνα, ι μερικά γράμματα ςε μια λζξθ, ςυνικωσ το πρϊτο ςφμφωνο, το οποίο εκπροςωπεί μια ολόκλθρθ λζξθ ι ςυλλαβι. 73 7

74 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (12 από 26) 6 ετών (1η τάξη) Γραφι Θ ορκογραφία είναι τυπικι. Οι προτάςεισ είναι ςφντομεσ και απλζσ. Αρχίηει τθν πρόταςθ με κεφαλαίο και τελειϊνει τθν πρόταςθ με τελεία. Το αρχικό και το τελικό ςφμφωνο είναι παρόν, αν και τα φωνιεντα μπορεί να παραλείπονται. Το περιεχόμενο τθσ γραφισ ςυνικωσ εκφράηει τα ςυναιςκιματα, τισ προςωπικζσ ιδζεσ, και τισ αναμνιςεισ. Τα γραμματικά λάκθ είναι κοινά (π.χ., ριματα, πλθκυντικό αρικμό) 74 7

75 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (13 από 26) 7 ετών (2α τάξη) Ανάγνωςθ Το παιδί μετρά τα φωνιματα ςε μια λζξθ. Το παιδί χρθςιμοποιεί φωνθτικζσ ςτρατθγικζσ και ορκογραφικι επεξεργαςία (ζχει μάκει ςυνθκιςμζνεσ και καταγεγραμμζνεσ οπτικά λζξεισ προσ ορκογραφίασ), για να διαβάηει νζεσ λζξεισ. Το παιδί ξαναδιαβάηει και αυτοδιορκϊνεται, όπωσ απαιτείται. Χρθςιμοποιοφνται ςυναφείσ ενδείξεισ για τθν κατανόθςθ (π.χ., εικόνεσ, τίτλουσ, επικεφαλίδεσ, κλπ.). 75 7

76 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (14 από 26) 7 ετών (2α τάξη) Ανάγνωςθ Οι ερωτιςεισ απαντοφνται από τον εντοπιςμό πλθροφοριϊν ςε γραπτό υλικό. Ζχει καλι κατανόθςθ των βαςικϊν ςτοιχείων τθσ ιςτορίασ. Το παιδί επαναλαμβάνει τθν ιςτορία. Το παιδί διαβάηει αυκόρμθτα. 76 7

77 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (15 από 26) 7 ετών (2α τάξη) Γραφι Τα φωνολογικά ορκογραφικά λάκθ μειϊνονται και προοδευτικά αυξάνεται θ ορκι γραφι των λζξεων (ορκογραφία). Οι κανόνεσ ορκογραφίασ εφαρμόηονται πιο ςυχνά. Το παιδί χρθςιμοποιεί ςωςτά τα κεφαλαία και μικρά γράμματα, τα κενά μεταξφ των λζξεων, και τα βαςικά ςθμεία ςτίξθσ. Ευανάγνωςτθ γραφι. Το παιδί γράφει απλά μυκιςτοριματα και πεηό λόγο, βαςιηόμενο ςε ζνα μοντζλο, χρθςιμοποιϊντασ ποικιλία τφπων πρόταςθσ. 77 7

78 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (16 από 26) 7 ετών (2α τάξη) Γραφι Θ γραφι είναι οργανωμζνθ με αρχι, μζςθ και τζλοσ. Οι εξοικειωμζνεσ λζξεισ ζχουν ςωςτι ορκογραφία. Οι μορφολογικζσ δομζσ ςτο ςφςτθμα ορκογραφίασ είναι καλφτερα εςωτερικευμζνεσ. 78 7

79 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (17 από 26) 8 ετών (3η τάξη) Ανάγνωςθ Αφομοιϊνονται οι βαςικζσ φωνθτικζσ ςυνικειεσ. Το παιδί τμθματίηει και διαγράφει ςυμφωνικά ςυμπλεγματα. Θ ϊριμθ εμπειρία του με ιχο-ςφμβολο, επιτρζπει τθν ςφνδεςθ αποκωδικοποίθςθσ για περιςςότερεσ άγνωςτεσ λζξεισ. Το παιδί χρθςιμοποιεί λζξεισ αναλυτικισ ικανότθτασ, κατά τθν ανάγνωςθ. Το παιδί χρθςιμοποιεί το περιεχόμενο τθσ γλϊςςασ και τισ γνϊςεισ του, για να ςχθματίηει ενιςχφςεισ ςτθν κατανόθςθ. 79 7

80 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (18 από 26) 8 ετών (3η τάξη) Ανάγνωςθ Ρροβλζπει τι κα ςυμβεί ςε μια ιςτορία. Το παιδί χρθςιμοποιεί αναγνωςτικά υλικά, για να μάκει για νζα κζματα. Το παιδί διαβάηει βιβλία με καλοφ επιπζδου ροισ. 80 8

81 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (19 από 26) 8 ετών (3η τάξη) Γραφι Χρθςιμοποιείται κατά κφριο λόγο ςυμβατι ορκογραφία, κακϊσ και λεξικό, το οποίο χρθςιμοποιείται για τθν απόκτθςθ νζων λζξεων ι ορκισ ορκογραφίασ. Τα φωνιεντα χρθςιμοποιοφνται ςωςτά τισ περιςςότερεσ φορζσ. Τα γράμματα μεταφζρονται λιγότερο ςυχνά ςε λζξεισ που δεν χρθςιμοποιεί ςυχνά. 81 8

82 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (20 από 26) 8 ετών (3η τάξη) Γραφι Το παιδί γράφει ιςτορίεσ, γράμματα, και απλζσ επεξθγθματικζσ εκκζςεισ. Οι προτάςεισ ζχουν αυξθκεί κατά μικοσ και περιλαμβάνονται από πιο ςφνκετεσ μορφζσ. 82 8

83 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (21 από 26) 9 ετών (4η τάξη) Ανάγνωςθ Θ αποκρυπτογράφθςθ δεξιοτιτων είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνθ, επιτρζποντασ άπταιςτθ ανάγνωςθ. Το παιδί διαβάηει για αναψυχι και μάκθςθ. Το παιδί διαβάηει και κατανοεί μια μεγάλθ ποικιλία τφπων λογοτεχνίασ (π.χ., μυκοπλαςίεσ, πεηό λόγο, ιςτορικό μυκιςτόρθμα, ποίθςθ). Τα παιδιά ακολουκοφν γραπτζσ οδθγίεσ. 83 8

84 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (22 από 26) 9 ετών (4η τάξη) Ανάγνωςθ Το παιδί παίρνει ςφντομεσ ςθμειϊςεισ και χρθςιμοποιεί υλικά αναφοράσ. Το παιδί βγάηει ςυμπεράςματα από το κείμενο. Το περιεχόμενο του κειμζνου είναι παράφραςικό. Γραφι Το παιδί αναγνωρίηει λάκθ. Μπορεί να ςυλλαβίηει ςωςτά άγνωςτεσ λζξεισ, χρθςιμοποιϊντασ ορκογραφικι γνϊςθ. 84 8

85 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (23 από 26) 9 ετών (4η τάξη) Γραφι Οι ςυμβάςεισ και εξαιρζςεισ, όςον αφορά τουσ κανόνεσ τθσ ορκογραφίασ, είναι γνωςτζσ. Το παιδί χρθςιμοποιεί αφθγθματικι και επεξθγθματικι γραφι. Το παιδί οργανϊνει τθ γραφι του, χρθςιμοποιϊντασ αρχι, μζςθ και τζλοσ για να μεταφζρει μια κεντρικι ιδζα. Θ εργαςία του είναι επεξεργαςμζνθ από γραμματικισ, ςτίξθσ και ορκογραφθμζνθ πτυχι. 85 8

86 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (24 από 26) 10 ετών (5η τάξη) Ανάγνωςθ Το παιδί διαβάηει ποικιλία λογοτεχνικϊν κειμζνων και περιγράφει τον χαρακτιρα και τθν πλοκι. Το παιδί περιγράφει χαρακτθριςτικά τθσ ποίθςθσ. Γίνονται κατανοθτά τα πιο μεγάλα και πολφπλοκα κείμενα. Γραφι Το παιδί γράφει για διάφορουσ ςκοποφσ, χρθςιμοποιϊντασ μια ποικιλία δομθμζνων προτάςεων. Το λεξιλόγιο, χρθςιμοποιείται ςωςτά και ανακεωρεί και ςυντάςςει τθ γραφι του. 86 8

87 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (25 από 26) ετών (6η τάξη ζωσ Τρίτη Λυκείου) Ανάγνωςθ Το παιδί διαβάηει για μάκθςθ και ψυχαγωγία, και εγκακίςταται ςε μια πιο ϊριμθ, κριτικι αναγνϊςτθ. Οι δεξιότθτεσ ανάγνωςθσ εφαρμόηονται, για τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων και ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν. Γραφι Το παιδί γράφει προτάςεισ που είναι μεγαλφτερεσ από τισ ομιλοφμενεσ προτάςεισ και με γλωςςικι πολυπλοκότθτα. Θ επεξθγθματικι γραφι χρθςιμοποιείται για να παρζχει εξθγιςεισ και περιγραφζσ. 87 8

88 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (26 από 26) 19+ ετών (Ανώτατη/Ανώτερη Εκπαίδευςη) Ανάγνωςθ Τα αποςπάςματα που διαβάηει είναι για ζρευνεσ και κριτικι ανάλυςθ. Ενςωματϊνονται νζεσ ιδζεσ ςε μία υπάρχουςα βάςθ γνϊςεων. Γραφι Γράφει κείμενα με επιχειρθματολογία. 88 8

89 8 Βιβλιογραφία (1 από 2) American Academy of Pediatrics. (2004). Caring for your baby and young child: Birth to age five. S. P. Shelov (Ed.). Bantam. Apel, K., & Masterson, J. J. (2001). Beyond Baby Talk: From Sounds to Sentences--A Parent's Complete Guide to Language Development. Prima Publishing, 3000 Lava Ridge Court, Roseville, CA American Speech-Language-Hearing Association. (2002). Knowledge and skills needed by speech-language pathologists with respect to reading and writing in children and adolescents. American Speech-Language-Hearing Association. (2005a). Evidence-based practice in communication disorders. American Speech-Language-Hearing Association. (2005b). (Central) auditory processing disorders. Chall, J.S.. (1983, 1996). Stages of reading development. New York: Delmar Learning Gard, A., Gorman, J., & Gilman, L. (1993). Speech and language development chart. Pro-ed. Gentry, J. R. (2004). The science of spelling. Heinemann. Goldsworthy, C. (2003). Developmental reading disabilities: A language-based treatment approach (2nd ed.). Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning. Haynes, W., Ο., and Pindzola, R., H. (2008). Diagnosis and evaluation in speech pathology (7th ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. Haynes, W., O., & Pindzola, R.,H. (2004). Diagnosis and evaluation in speech pathology. Boston: Allyn & Bacon

90 9 Βιβλιογραφία (2 από 2) Hegde, M. N. (1996). Pocket-Guide to assessment in speech-language pathology. Singular Publishing Group. Καμπανάρου, Μ. (2007). Διαγνωςτικά θέματα Λογοθεραπείασ. Ακινα: ΕΛΛΘΝ. Naremore, R.C., Densmore, A.E., & Harman, D.R. (2001). Assessment and treatment of school-age language disorders: A resource manual. Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning. Nicolosi, L., Harryman, E., & Kresheck, J. (2004). Terminology of communication disorders: speech-languagehearing. Lippincott Williams & Wilkins. Shelov, S. P. (2004). Your Baby's First Year. Bantam. Shelov, S. P., & Hannemann, R. E. (2004). Caring for your baby and your child. Shipley, K. G., & McAfee, J. G. (2009). Assessment in speech-language pathology: A resource manual (4th ed.). San Diego, CA: Singular Publishing Group. Shaywitz, S. (2003). Overcoming dyslexia: A new and complete science-based program for reading problems at any level. Vintage. Tomblin, J. B., Morris, H. L., and Spriestersbach, D. C. (2002). Diagnosis in speech-language pathology (2nd ed.). Clifton Park, NY: Delmar Learning.

91 91 Σημείωμα Αναφοράσ Copyright Τεχνολογικό Κδρυμα Θπείρου. Ευγενία Τόκθ. Γλωςςικι Ανάπτυξθ. Ζκδοςθ: 1.0 Ιωάννινα, Διακζςιμο από τθ δικτυακι διεφκυνςθ:

92 Σημείωμα Αδειοδότηςησ Το παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ-Μθ Εμπορικι Χριςθ-Πχι Ραράγωγα Ζργα 4.0 Διεκνζσ [1] ι μεταγενζςτερθ. Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. φωτογραφίεσ, Διαγράμματα κλπ., τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία αναφζρονται μαηί με τουσ όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων». Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. [1] 9

93 9 Τζλοσ Ενότητασ Επεξεργαςία: Ταφιάδησ Διονφςιοσ Ιωάννινα, 2015

94 94 Σημειώματα

95 9 Διατήρηςη Σημειωμάτων Οποιαδιποτε αναπαραγωγι ι διαςκευι του υλικοφ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει: το Σθμείωμα Αναφοράσ το Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ τθ Διλωςθ Διατιρθςθσ Σθμειωμάτων το Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων (εφόςον υπάρχει) μαηί με τουσ ςυνοδευόμενουσ υπερςυνδζςμουσ.

96 Τζλοσ Ενότητασ 9

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Οι δείκτεσ κειμενικισ ςυνοχισ ςτο γραπτό λόγο αλβανόφωνων μακθτών: κατακτώντασ τθ ςυνδετικότθτα ςτθν ελλθνικι ωσ Γ2.

Οι δείκτεσ κειμενικισ ςυνοχισ ςτο γραπτό λόγο αλβανόφωνων μακθτών: κατακτώντασ τθ ςυνδετικότθτα ςτθν ελλθνικι ωσ Γ2. Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ Φιλοςοφικι Σχολι Τμιμα Φιλολογίασ Τομζασ Γλωςςολογίασ Διπλωματικι Εργαςία Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ: Οι δείκτεσ κειμενικισ ςυνοχισ ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Λογιςμικό: Ακτίνεσ Κατθγορία αναπθρίασ: Μζτρια Ελαφριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ Μάκθμα: Γλϊςςα Μακθματικά

Λογιςμικό: Ακτίνεσ Κατθγορία αναπθρίασ: Μζτρια Ελαφριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ Μάκθμα: Γλϊςςα Μακθματικά Λογιςμικό: Ακτίνεσ Κατθγορία αναπθρίασ: Μζτρια Ελαφριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ Μάκθμα: Γλϊςςα Μακθματικά Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου Ρρομθκευτισ: Inte*learn Προςβαςιμότθτα Το εκπαιδευτικό λογιςμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότθτα ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΣΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ 3

Ενότθτα ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΣΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ 3 Ενότθτα ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΣΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ 3 Διδακτικι αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Θ διδαςκαλία του αντικειμενοςτρεφοφσ προγραμματιςμοφ, όπωσ προκφπτει από τθ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΘΜΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΘΜΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΘΜΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ` ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΘΦΙΑΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ» Κατεφκυνςθ: Θλεκτρονικι Μάκθςθ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ Σεχνολογικά Τποςτθριηόμενθ Σεχνικι

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κυνηγός Χ., Ψυχάρης Γ., Γαβρίλης Κ. & Κεΐσογλου Στ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηϊτου Μαρία Παπαμιτςιου Ηαχαροφλα Χαντηάρα Ελζνθ Περιεχόμενα Ρίνακασ Εικόνων... 3 Ρεριγραφι του προβλιματοσ και του πλαιςίου μζςα ςτο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

GOOGLE GLASS ΚΑΙ ΙΔΙΩΣΙΚΟΣΘΣΑ

GOOGLE GLASS ΚΑΙ ΙΔΙΩΣΙΚΟΣΘΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΑΚΩΝ ΚΑΛ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΚΑΣΕΤΚΤΝΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΛΑΚΟΤ: ΑΦΑΛΕΛΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΑΚΩΝ ΚΑΛ ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΛΠΛΩΜΑΣΛΚΘ ΕΡΓΑΛΑ ΜΕ ΚΕΜΑ: GOOGLE GLASS ΚΑΙ ΙΔΙΩΣΙΚΟΣΘΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann,

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ:ϋϋΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΔΙΑΦΘΜΙΘϋϋ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: MΟΤΣΑΚΘ ΒΑΙΛΘ ΑΜΑΡΙΣΘ ΝΙΚΟ ΧΑΝΙΑ 2010 2 Copyright Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση

Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΜΘΜΑ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση Διδακτορικι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα