Ελλθνικι Δθμοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Θπείρου. Γλωςςική Ανάπτυξη. Ενότθτα 5: Τα Ηλικιακά Ορόςημα Κατάκτηςησ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελλθνικι Δθμοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Θπείρου. Γλωςςική Ανάπτυξη. Ενότθτα 5: Τα Ηλικιακά Ορόςημα Κατάκτηςησ."

Transcript

1 1 Ελλθνικι Δθμοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Θπείρου Γλωςςική Ανάπτυξη Ενότθτα 5: Τα Ηλικιακά Ορόςημα Κατάκτηςησ Ευγενία Τόκθ

2 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου Τμιμα Λογοκεραπείασ Γλωςςική Ανάπτυξη Ενότητα 5: Τα Θλικιακά Ορόςθμα Κατάκτθςθσ. Τόκθ Ευγενία Επίκουρθ Κακθγιτρια Ιωάννινα, 2015

3 Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ, που υπόκειται ςε άλλου τφπου άδειασ χριςθσ, θ άδεια χριςθσ αναφζρεται ρθτϊσ. 3 3

4 4 Χρηματοδότηςη Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ πόρουσ. Το ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο TEI Ηπείρου» ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθ αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτα πλαίςια του εκπαιδευτικοφ ζργου του διδάςκοντα.

5 Σκοποί ενότητασ Αναφορά ςτθν τυπικι ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ, τθσ κίνθςθσ, τθσ ανάγνωςθσ και τθσ γραφισ. Επίςθσ, θ καλφτερθ αποςαφινιςθ του τι πρζπει να ζχει κατακτιςει ζνα παιδί ςε κάκε θλικιακό ορόςθμο. 5 5

6 Περιεχόμενα ενότητασ Γλωςςικι Ανάπτυξθ Κινθτικι Ανάπτυξθ Ανάπτυξθ Ανάγνωςθσ & Γραφισ 6 6

7 Γλωςςική Ανάπτυξη 7

8 Γλωςςική Ανάπτυξη (1 από 30) Αρκετζσ μζκοδοι ςυλλογισ πλθροφοριϊν για μία πλιρθ διαγνωςτικι διαδικαςία, περιγράφθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα. Από αυτζσ οι κλινικοί αποκομίηουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ. Σε αυτι τθν ενότθτα οι παρεχόμενεσ πθγζσ κα βοθκιςουν τον κλινικό να ςυνεκτιμιςει τισ ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ και να οδθγθκεί ςτθ διάγνωςθ (Shipley & McAfee, 2009; Καμπανάρου, 2007; Haynes, & Pindzola, 2004; Hegde,1996) 8 8

9 Γλωςςική Ανάπτυξη (2 από 30) Ραρακάτω παρατίκεται περιλθπτικά ζνα γενικό άκροιςμα τθσ αναπτυξιακισ ακολουκίασ τθσ ομιλίασ, τθσ γλϊςςασ και των κινθτικϊν ικανοτιτων ςε τυπικά αναπτυςςόμενα παιδιά. Επειδι τα παιδιά αναπτφςςονται με διαφορετικοφσ ρυκμοφσ, αποφφγετε να εφαρμόηετε αυςτθρά αυτά τα θλικιακά ορόςθμα. 9 9

10 Γλωςςική Ανάπτυξη (3 από 30) Τα όρια αυτά παρζχονται μόνο ςαν οδθγόσ για να κακοριςτοφν οι αναπτυξιακζσ ικανότθτεσ ανά θλικία. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ ςυντάχκθκαν από μία ποικιλία πθγϊν, που περιλαμβάνουν Apel & Masterson (2001); Gard, Gilman, & Gorman (1993); Nicolosi, Harryman, & Kresheck (2004); και Shelov & Hanneman (2004) και αναφζρονται ςτισ επικείμενεσ διαφάνειεσ. 10 1

11 0-6 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (4 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Συχνά «γρυλίηει» και δθμιουργεί ευχάριςτουσ ιχουσ Χρθςιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράςει τισ διαφορετικζσ του ανάγκεσ Χαμογελάει όταν του μιλάνε και αναγνωρίηει φωνζσ Εντοπίηει και ακοφει τουσ ιχουσ γυρίηοντασ το κεφάλι Χρθςιμοποιεί τα φωνιματα /b/, /p/ και /m/ ςτο βάβιςμα Χρθςιμοποιεί ιχουσ ι χειρονομίεσ όταν κζλει κάτι. 11 1

12 7-12 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (5 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Καταλαβαίνει το «όχι» και το «καίει» Ανταποκρίνεται ςε απλά αιτιματα Καταλαβαίνει και ανταποκρίνεται ςτο δικό του όνομα Αντιλαμβάνεται λζξεισ για απλά αντικείμενα (πχ φλιτηάνι, παποφτςι, χυμόσ) Βαβίηει χρθςιμοποιϊντασ παρατεταμζνα και ςφντομα ςφνολα ιχων 12 1

13 7-12 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (6 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί ζνα ευρφ φάςμα ιχων ςτο βάβιςμα Μιμείται τουσ ιχουσ τθσ ομιλία των ενθλίκων και τθν μελωδικότθτά τουσ Χρθςιμοποιεί και ιχουσ τθσ ομιλίασ από το να κλαίει μόνο, για να τραβιξει τθ προςοχι Ακοφει όταν του μιλάνε Ρροςεγγίηει κάποιουσ ιχουσ 13 1

14 7-12 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (7 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Διαφοροποιεί το βάβιςμά του Χρθςιμοποιεί με επικοινωνιακό ςκοπό για πρϊτθ φορά Χρθςιμοποιεί κατά αποκλειςτικότθτα τα ουςιαςτικά Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο από μια με τρεισ λζξεισ Χρθςιμοποιεί ςυγκεκριμζνεσ χειρονομίεσ ι φϊνθςθ για να εκφράςει τα κζλω του 14 1

15 13-18 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (8 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Μιμείται μεμονωμζνεσ λζξεισ Χρθςιμοποιεί τθν μελωδικότθτα όπωσ οι ενιλικεσ Χρθςιμοποιεί θχολαλικζσ επινοιςεισ Απαλείφει κάποια αρχικά και ςχεδόν όλα τα τελικά ςφμφωνα Χρθςιμοποιεί ωσ επί το πλείςτον μθ καταλθπτι ομιλία 15 1

16 13-18 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (9 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Εκτελεί απλζσ εντολζσ Επιδεικνφει ζνα ζωσ τρία μζρθ του ςϊματοσ Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο 3-20 λζξεων (περιςςότερα ουςιαςτικά) Συνδυάηει χειρονομίεσ και ιχουσ Δθμιουργεί παρακλιςεισ για πράγματα που επικυμεί 16 1

17 Γλωςςική Ανάπτυξη (10 από 30) μηνών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί λζξεισ πιο ςυχνά από ψευδολζξεισ Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο λζξεων ι παραπάνω Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο 300 ι παραπάνω λζξεων Ξεκινά να ςυνδυάηει ουςιαςτικά με ριματα και ουςιαςτικά με επίκετα Ξεκινά να χρθςιμοποιεί αντωνυμίεσ 17 1

18 Γλωςςική Ανάπτυξη (11 από 30) μηνών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ζχει μθ ςτακερό ζλεγχο τθσ φωνισ του Χρθςιμοποιεί τθν κατάλλθλθ προςωδία ςτισ ερωτιςεισ Θ ομιλία του είναι καταλθπτι περίπου κατά 25-50% ςε ξζνουσ ωτά και απαντά ςε ερωτιςεισ του τφπου «τι είναι αυτό;» Ευχαριςτιζται να ακοφει ιςτορίεσ 18 1

19 Γλωςςική Ανάπτυξη (12 από 30) μηνών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Γνωρίηει πζντε μζρθ του ςϊματοσ Γνωρίηει επακριβϊσ τα ονόματα κάποιων γνϊριμων αντικειμζνων Καταλαβαίνει βαςικζσ κατθγορίεσ (π.χ. παιχνίδια, φαγθτό) Δείχνει τισ εικόνεσ ενόσ βιβλίου όταν ονομάηονται 19 1

20 2-3 χρονών Γλωςςική Ανάπτυξη (13 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ζχει καταλθπτι ομιλία κατά 50-75% Κατανοεί τθν ζννοια του «ζνα» και του «όλα» Επικοινωνεί τισ ςωματικζσ ανάγκεσ του (πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά) Ηθτάει αντικείμενα με το όνομά τουσ Αναγνωρίηει αρκετά μζλθ του ςϊματοσ Ακολουκεί διπλζσ εντολζσ 20 2

21 Γλωςςική Ανάπτυξη (14 από 30) 2-3 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Κάνει ερωτιςεισ μίασ ι δφο λζξεων Δθμιουργεί φράςεισ δφο ζωσ τζςςερισ λζξεισ Χρθςιμοποιεί λζξεισ γενικοφ περιεχομζνου Συνεχίηει τθ χριςθ θχολαλίασ όταν ςυναντά δυςκολίεσ ςτθν ομιλία Ζχει αντιλθπτικό λεξικό λζξεων Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων 21 2

22 2-3 χρονών Γλωςςική Ανάπτυξη (15 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ραρουςιάηει πολλαπλά γραμματικά λάκθ Καταλαβαίνει τα περιςςότερα από τα πράγματα που του/τθσ λζνε Κάνει ςυχνζσ επαναλιψεισ ειδικά με τα αρχικά «εγϊ» και τισ πρϊτεσ ςυλλαβζσ Μιλά με δυνατι φωνι Αυξάνει το εφροσ του τόνου τθσ φωνισ 22 2

23 Γλωςςική Ανάπτυξη (16 από 30) 2-3 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί ςωςτά τα φωνιεντα και τα ςφμφωνα ςε αρχικι κζςθ (ζςτω και δεν ζχουν τθ ςωςτι άρκρωςθ) Χρθςιμοποιεί πάντα Συχνά παραλείπει μεςαία ςφμφωνα Συχνά παραλείπει ι αντικακιςτά ςφμφωνα ςε τελικι κζςθ Χρθςιμοποιεί το βοθκθτικό ριμα «είναι» μαηί με τα ςυμβαλλόμενα μζρθ Διατθρεί το κζμα τθσ ςυηιτθςθσ και μετά τθν εναλλαγι πολλϊν ςειρϊν 23 2

24 Γλωςςική Ανάπτυξη (17 από 30) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Κατανοεί τισ λειτουργίεσ των αντικειμζνων Αντιλαμβάνεται τισ διαφορζσ ςτα νοιματα (ςταμάταςυνζχιςε, μζςα-επάνω, μεγάλο-μικρό) Εκτελεί διπλζσ και τριπλζσ εντολζσ Ραράγει απλζσ λεκτικζσ αναλογίεσ Χρθςιμοποιεί τθν γλϊςςα για να εκφράςει τα ςυναιςκιματά του 24 2

25 Γλωςςική Ανάπτυξη (18 από 30) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί τζςςερισ με πζντε λζξεισ ςτισ προτάςεισ Επαναλαμβάνει προτάςεισ με 6-13 λζξεισ με ακρίβεια Μπορεί να ςυνεχίςει να χρθςιμοποιεί τθν θχολαλία Χρθςιμοποιεί ριματα και ουςιαςτικά πιο ςυχνά ςε μια πρόταςθ Ζχει επίγνωςθ του παρελκόντοσ και του μζλλοντοσ ωσ χρόνουσ 25 2

26 Γλωςςική Ανάπτυξη (19 από 30) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων Μπορεί να επαναλαμβάνεται ςυχνά, να ςταματάει απότομα τθ ροι τθσ ομιλίασ του, να δυςκολεφεται να αναπνεφςει και να κάνει γκριμάτςεσ κατά τθ διάρκεια τθσ ομιλίασ του Αυξάνει ο ρυκμόσ τθσ ομιλίασ του 26 2

27 Γλωςςική Ανάπτυξη (20 από 30) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων Μπορεί να επαναλαμβάνεται ςυχνά, να ςταματάει απότομα τθ ροι τθσ ομιλίασ του, να δυςκολεφεται να αναπνεφςει και να κάνει γκριμάτςεσ κατά τθ διάρκεια τθσ ομιλίασ του Αυξάνει ο ρυκμόσ τθσ ομιλίασ του 27 2

28 Γλωςςική Ανάπτυξη (21 από 30) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Θ ομιλία του είναι κατά προςζγγιςθ 80% καταλθπτι Κατάλλθλα χρθςιμοποιεί τα ριματα «είναι» και «είμαι» ςε μία πρόταςθ Τοποκετεί δφο γεγονότα ςε χρονολογικι ςειρά Εμπλζκεται ςε μακροςκελισ ςυνομιλίεσ Βελτιϊνεται θ γραμματικι του ςτισ προτάςεισ, παρόλο που κάποια λάκθ παραμζνουν 28 2

29 3-4 χρονών Γλωςςική Ανάπτυξη (22 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί γραμματικζσ εκκλίψεισ, ανϊμαλο πλθκυντικό, μελλοντικοφσ χρόνουσ και ςυνδζςμουσ Χρθςιμοποιεί επαρκϊσ ομαλοφσ πλθκυντικοφσ, κτθτικζσ αντωνυμίεσ, και ριματα απλοφ αορίςτου Χρθςιμοποιεί ζναν αυξανόμενο αρικμό ςφνκετων ι πολφπλοκων προτάςεων 29 2

30 4-5 χρόνων Γλωςςική Ανάπτυξη (23 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Μιμείται τθν αρίκμθςθ μζχρι το πζντε Αντιλαμβάνεται τισ ζννοιεσ του χϊρου Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων Μετρά μζχρι το δζκα ςε ςειρά Ακοφει μικρζσ, απλζσ ιςτορίεσ και μπορεί να απαντιςει ςε ερωτιςεισ για αυτζσ Κάνει ερωτιςεισ για τθ λειτουργία των πραγμάτων 30 3

31 4-5 χρόνων Γλωςςική Ανάπτυξη (24 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί τθ γραμματικι των ενθλίκων τθν περιςςότερθ ϊρα Γραμματικά λάκθ ςε ανϊμαλουσ τφπουσ, αυτοπακείσ αντωνυμίεσ, επιρριματα και τθν παρακετικι/υπερκετικι κλίςθ Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο ι περιςςότερων λζξεων Χρθςιμοποιεί προτάςεισ τεςςάρων με οχτϊ λζξεων 31 3

32 Γλωςςική Ανάπτυξη (25 από 30) 4-5 χρόνων Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Συχνά παραλείπει τα ςφμφωνα ςε μεςαία κζςθ Θ ομιλία του είναι ςυχνά καταλθπτι ςτουσ ξζνουσ ακόμα και αν μερικά αρκρωτικά λάκθ υπάρχουν Μιλά για τισ εμπειρίεσ ςτο ςχολείο, με τουσ φίλουσ, ςτο ςπίτι, κτλ. 32 3

33 5-6 χρονών Γλωςςική Ανάπτυξη (26 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ακολουκεί οδθγίεσ που του δίνονται ςυγκεντρωτικά Κάνει ερωτιςεισ τφπου «πωσ;» Χρθςιμοποιεί κατάλλθλα παρελκοντικό και μελλοντικό χρόνο Χρθςιμοποιεί ςυνδζςμουσ Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο περίπου λζξεων Ονομάηει με τθ ςειρά τισ μζρεσ τθσ εβδομάδασ 33 3

34 5-6 χρονών Γλωςςική Ανάπτυξη (27 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Μετρά με τθ ςειρά μζχρι το 30 Συνεχίηει τθν δραςτικι αφξθςθ του λεξιλογίου Χρθςιμοποιεί προτάςεισ με διάρκεια των τεςςάρων με ζξι λζξεων Αντικακιςτά τουσ ιχουσ περιςταςιακά Ανταλλάςει πλθροφορίεσ και κάνει ερωτιςεισ Χρθςιμοποιεί προτάςεισ με λεπτομζρειεσ 34 3

35 Γλωςςική Ανάπτυξη (28 από 30) 5-6 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Αναπαράγει με ακρίβεια ιςτορίεσ Τραγουδά ολόκλθρα τραγοφδια και απαγγζλει παιδικά ποιιματα Επικοινωνεί με ευκολία με ενιλικεσ και άλλα παιδιά Χρθςιμοποιεί κατάλλθλθ γραμματικι ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ 35 3

36 Γλωςςική Ανάπτυξη (29 από 30) 6-7 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Αντιλαμβάνεται το δεξιά και αριςτερά Χρθςιμοποιεί, με ςυνεχϊσ αυξανόμενο τρόπο ςφνκετεσ περιγραφζσ και εμπλζκεται ςε ςυηθτιςεισ Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο περίπου λζξεων Χρθςιμοποιεί προτάςεισ περίπου ζξι λζξεων Μετρά μζχρι το 100 ςε ςειρά Χρθςιμοποιεί κατάλλθλα τα περιςςότερα μορφιματα 36 3

37 Γλωςςική Ανάπτυξη (30 από 30) Language: Crash Course Psychology #16 https://www.youtube.com/watch?v=s9shpourwcs Baby and Toddler Milestones, Dr. Lisa Shulman https://www.youtube.com/watch?v=g5wwvnylbvk 37 3

38 Κινητική Ανάπτυξη 3

39 Κινητική Ανάπτυξη (1 από 23) Ραρομοίωσ για τθν κινθτικι ανάπτυξθ πλθροφορίεσ ςυντάχκθκαν από μία ποικιλία πθγϊν, που περιλαμβάνουν Apel & Masterson (2001); Gard, Gilman, & Gorman (1993); Nicolosi, Harryman, & Kresheck (2004); και Shelov & Hanneman (2004) και αναφζρονται ςτισ επικείμενεσ διαφάνειεσ. 39 3

40 Κινητική Ανάπτυξη (2 από 23) 0-6 μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Χαμογελά Μετακινεί το κεφάλι από μπροςτά προσ τα πίςω και από πίςω προσ τα μπροςτά Στακεροποιείται ο ζλεγχοσ τθσ κεφαλισ Αναςθκϊνει το κεφάλι και τουσ ϊμουσ ςε πρόςκια κζςθ Κάκετε ενϊ χρθςιμοποιεί τα χζρια για υποςτιριξθ 40 4

41 Κινητική Ανάπτυξη (3 από 23) 0-6 μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ρροςπακεί να πιάςει αντικείμενα με το ζνα χζρι αλλά ςυχνά αποτυχαίνει Εντοπίηει οπτικά ανκρϊπουσ και αντικείμενα Ραρακολουκεί τα δικά του χζρια 41 4

42 Κινητική Ανάπτυξη (4 από 23) 7-12 μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Μπουςουλάει Στζκεται ι περπατά με βοικεια Στζκεται για λίγο χωρίσ βοικεια Κάκεται Κάκετε χωρίσ υποςτιριξθ Ρίνει από φλιτηάνι 42 4

43 Κινητική Ανάπτυξη (5 από 23) 7-12 μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Μπουςουλάει Στζκεται ι περπατά με βοικεια Στζκεται για λίγο χωρίσ βοικεια Κάκεται Κάκετε χωρίσ υποςτιριξθ Ρίνει από φλιτηάνι Τραβά ζπιπλα ϊςτε να ςτθρίξει τον εαυτό του 43 4

44 Κινητική Ανάπτυξη (6 από 23) 7-12 μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Κρατάει το μπουκάλι μόνο του Ζχει αδυναμία ςτο να ςτοχεφει ςωςτά και να πετά ζνα αντικείμενο Ζχει πρωτόγονθ λαβι ωσ προσ τθν γραφι, χτυπά τισ κθρομπογιζσ παρά γράφει Μεταφζρει πράγματα από το ζνα χζρι ςτο άλλο Εξερευνά πράγματα με το δείκτθ του χεριοφ του 44 4

45 Κινητική Ανάπτυξη (7 από 23) μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ρερπατάει χωρίσ βοικεια Ανεβαίνει και κατεβαίνει ςκάλεσ με βοικεια Τρζχει αλλά πζφτει ςυχνά Μιμείται χειρονομίεσ Αφαιρεί κάποιο ρουχιςμό (πχ κάλτςεσ, καπζλο) 45 4

46 13-18 μηνών Κινητική Ανάπτυξη (8 από 23) Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Επιχειρεί να τραβιξει το φερμουάρ πάνω-κάτω Κάνει ςωςτι χριςθ απλϊν αντικειμζνων Ζχει αρμονικό και ςυνεχζσ τζντωμα για να πιάςει αντικείμενα Φτιάχνει ζνα απλό πφργο με τρεισ ι τζςςερεισ κφβουσ 46 4

47 Κινητική Ανάπτυξη (9 από 23) μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ρερπατά πλαγίωσ και πίςω Χρθςιμοποιεί παιχνίδια ζλξθσ Σθκϊνει από κάτω αντικείμενα χωρίσ να πζφτει Κλωτςάει μπάλα Ρθδάει επί τόπου Σκαρφαλϊνει και ςτζκεται πάνω ςε καρζκλα 47 4

48 Κινητική Ανάπτυξη (10 από 23) μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ριάνει αυτομάτωσ το αντικείμενο του ενδιαφζροντόσ του Ανεβαίνει και κατεβαίνει ςκάλεσ Στζκεται ςτο ζνα πόδι με βοικεια Κάκεται μόνο του ςτθν παιδικι καρζκλα Φτιάχνει πφργο φψουσ από τζςςερισ και πάνω κφβουσ Σχεδιάηει κφκλουσ 48 4

49 Κινητική Ανάπτυξη (11 από 23) 2-3 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ρερπατάει με χαρακτθριςτικό παιδικό βάδιςμα Ξεκινά να αναπτφςςει ρυκμό ςτθ βάδιςθ Ιςορροπεί για ζνα δευτερόλεπτο με το ζνα πόδι Ρερπατάει ςτα ακροδάχτυλα Γυρνά ςελίδεσ είτε μία-μία, είτε δφο ι τρεισ μαηί Με υπόδειξθ, διπλϊνει πρόχειρα ζνα χαρτί ςτα δφο 49 4

50 Κινητική Ανάπτυξη (12 από 23) 2-3 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Καταςκευάηει πφργο με ζξι ζωσ οχτϊ κφβουσ Κάνει ομοιόμορφα ςχζδια με καλι γραφι Σχεδιάηει με κινιςεισ όλου του χεριοφ Ξεντφνεται μόνο του Ραίρνει αντικείμενα παράμερα και κάκεται με αυτά Σκαρφαλϊνει καλά 50 5

51 Κινητική Ανάπτυξη (13 από 23) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Κλωτςάει μια μπάλα μπροςτά Γυρνά μία-μία τισ ςελίδεσ Μακαίνει να χρθςιμοποιεί ψαλίδι Τρζχει και παίηει μόνο του παιχνίδια δράςθσ Ιςορροπεί και περπατά ςτα ακροδάχτυλα Ξεκουμπϊνεται αλλά δεν μπορεί να κουμπωκεί Ντφνεται και ξεντφνεται μόνο του 51 5

52 Κινητική Ανάπτυξη (14 από 23) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Χρθςιμοποιεί το ζνα από τα δφο χζρια του για τισ περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ Εντοπίηει ζνα τετράγωνο, αντιγράφει ζνα κφκλο, και μιμείται ακολουκίεσ γραμμϊν Φοράει παποφτςια, αλλά όχι απαραίτθτα ςτο ςωςτό πόδι Χειρίηεται τρίκυκλο ποδιλατο Χοροπθδάει με τα δφο πόδια 52 5

53 Κινητική Ανάπτυξη (15 από 23) 4-5 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Σπρϊχνει, τραβάει και ςτρίβει παιχνίδια που φζρουν ρόδεσ Ρθδάει πάνω από αντικείμενο 15 εκατοςτϊν και προςγειϊνεται και με τα δφο πόδια Ρετάει τθ μπάλα προσ μία κατεφκυνςθ Ιςορροπεί ςτο ζνα πόδι για πζντε δευτερόλεπτα Σερβίρει από κανάτα Κόβει το φαγθτό με το μαχαίρι 53 5

54 Κινητική Ανάπτυξη (16 από 23) 4-5 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Χρθςιμοποιεί τθν τουαλζτα μόνο του Επιλζγει μουςικι Αναπθδά ςτο ζνα πόδι Ρερπατά ςε γραμμι Τα πόδια του ζχουν ικανοποιθτικι δφναμθ, χαλαρότθτα και ικανότθτα Κρατάει το χαρτί με το χζρι του όταν γράφει 54 5

55 Κινητική Ανάπτυξη (17 από 23) 4-5 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Κρατά με τθν παλάμθ του και το μεςαίο δάχτυλο αντικείμενα Σχεδιάηει κφκλουσ, ςταυροφσ και διαμάντια Σχεδιάηει εικόνεσ που παρουςιάηουν ανκρϊπουσ, ηϊα, αντικείμενα Αντιγράφει απλά γράμματα Ντφνεται και ξεντφνεται χωρίσ βοικεια 55 5

56 Κινητική Ανάπτυξη (18 από 23) 5-6 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ρερπατά προσ τα πίςω με εναλλαγι φτζρνασ-δάχτυλων Κάνει τοφμπεσ Κόβει ςε ευκεία γραμμι με το ψαλίδι Κόβει το φαγθτό με το μαχαίρι Δζνει τα παποφτςια του Καταςκευάηει πολφπλοκεσ καταςκευζσ με τουβλάκια 56 5

57 5-6 χρονών Κινητική Ανάπτυξη (19 από 23) Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Κάνει πατίνια, χοροπθδάει, πθδάει το ςχοινάκι, και οδθγάει το ποδιλατο Συγκριτικά χρθςιμοποιεί εργαλεία μινιατοφρεσ Ριάνει τθ μπάλα με τα χζρια του Κουμπϊνει τα ροφχα του, πλζνει το πρόςωπο του και μαηεφει τα παιχνίδια του 57 5

58 5-6 χρονών Κινητική Ανάπτυξη (20 από 23) Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Δθμιουργεί ςυγκεκριμζνα ςχζδια με κθρομπογιζσ και μπορεί να ηωγραφίηει μζςα ςε μικρό πλαίςιο Ηωγραφίηει ξεκάκαρα ανκρϊπουσ με κεφάλι, κορμό, πόδια και χζρια 58 5

59 6-7 χρονών Κινητική Ανάπτυξη (21 από 23) Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Βελτιϊνεται ο ςυντονιςμόσ και θ ιςορροπία κατά το ςκαρφάλωμα, τθν ποδθλαςία και άλλεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ Επιδεικνφει μειοφμενο ενδιαφζρον για το γράψιμο και τθ ηωγραφικι Σχεδιάηει εικόνεσ που δεν είναι πάντα κατανοθτζσ Χρθςιμοποιεί γραφι ενιλικου αλλά αργεί και δυςκολεφεται 59 5

60 Κινητική Ανάπτυξη (22 από 23) 6-7 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Τρζχει ελαφρά ςτα ακροδάχτυλα Ρερπατά πάνω ςε δοκό ιςορροπίασ Κόβει απλά ςχιματα Χρωματίηει μζςα ςε περίγραμμα Επιδεικνφει εδραιωμζνθ πλευρίωςθ Ντφνεται εξ ολοκλιρου μόνο του Ρλζνει τα δόντια του χωρίσ βοικεια 60 6

61 Κινητική Ανάπτυξη (23 από 23) Baby Milestones: Motor Development https://www.youtube.com/watch?v=g5wwvnylbvk 61 6

62 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ 6

63 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (1 από 26) Θ ανάπτυξθ τθσ ανάγνωςθσ προθγείται τθσ γραφισ και με τον ίδιο ςχεδόν τρόπο θ ακουςτικι κατανόθςθ προθγείται τθσ λεκτικισ ζκφραςθσ. Το πρϊτο κζτει τα κεμζλια για το δεφτερο. Θ αναπτυξιακι εξζλιξθ τονίηει τα ορόςθμα για τθν ανάγνωςθ και τθ γραφι ςε μια κατά κανόνα ανάπτυξθ του παιδιοφ (American Speech-Language Hearing Association, 2005a, 2005b; Chall, 1983, 1996; Gentry, 2004). 63 6

64 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (2 από 26) 2 ετών Ανάγνωςθ Από τθ γζννθςθ, το παιδί εκτίκεται ςε καταγραφι (π.χ., ςε είδθ οικιακισ χριςθσ, πινακίδεσ, βιβλία, κλπ.). Το παιδί ςυςςωρεφει γνϊςεισ για τα γράμματα, τισ λζξεισ, και τα βιβλία. 64 6

65 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (3 από 26) 3 ετών Ανάγνωςθ Ανάπτυξθ μεταγλωςςικϊν γνϊςεων (γνϊςεισ τθσ γλϊςςασ όπου αυτι αποτελείται από ξεχωριςτά φωνιματα, λζξεισ, φράςεισ και προτάςεισ). Ανάπτυξθ Φωνολογικισ Ενθμερότθτασ (ςυνειδθτοποίθςθ ότι οι λζξεισ είναι καταςκευαςμζνεσ από τμιματα ιχου). Αρχίηει θ γνϊςθ του αλφαβιτου. Το παιδί αναγνωρίηει τισ λζξεισ που ομοιοκαταλθκτοφν, κακϊσ και λζξεισ που ξεκινοφν με τον ίδιο ιχο (π.χ., μπάμια μπάλα). 65 6

66 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (4 από 26) 3 ετών Γραφι Κακογραφίεσ από το παιδί, αλλά χωρίσ να διακρίνονται γράμματα. Οριςμζνεσ κακογραφίεσ δείχνουν τθ βαςικι γνϊςθ των ςυμβατικϊν κανόνων τθσ γραφισ. Κακογραφίεσ μπορεί να ξεφεφγουν από τισ γραμμζσ, μποροφν να προκφψουν από τα αριςτερά προσ τα δεξιά και από πάνω προσ τα κάτω, και ενδεχομζνωσ να εμφανίηουν κάποια ςυμβατικι απόςταςθ. 66 6

67 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (5 από 26) 4 ετών Ανάγνωςθ Αναπτφςςεται θ φωνολογικι ενθμερότθτα (επίγνωςθ του ότι, οι λζξεισ αποτελοφνται από ειδικζσ μονάδεσ ιχων που ζχουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά). Το παιδί λζει λζξεισ που ομοιοκαταλθκτοφν (π.χ., ρόδι πόδι), κακϊσ και λζξεισ που ξεκινοφν με τον ίδιο ιχο (π.χ., κφπελλο, καπάκι) Το παιδί «τεμαχίηει» μια πρόταςθ ςε χωριςτζσ λζξεισ (π.χ., το αγόρι πιδθξε είναι χωριςμζνεσ ςε το-αγόρι-πιδθξε). 67 6

68 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (6 από 26) 4 ετών Ανάγνωςθ Το παιδί μετράει τισ ςυλλαβζσ ςτισ λζξεισ. Γραφι Θ γραφι μοιάηει με τυπικά γράμματα και λζξεισ. Το παιδί πρζπει να ερμθνεφει τθ γραφι του ι τθσ, για τουσ άλλουσ. 68 6

69 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (7 από 26) 5 ετών (Νηπιαγωγείο) Ανάγνωςθ Το παιδί ξζρει πότε οι λζξεισ δεν ομοιοκαταλθκτοφν. Το παιδί εκφωνεί και ονοματίηει τα γράμματα του αλφαβιτου και τουσ αρικμοφσ 1 ζωσ 10. Το παιδί εντοπίηει τον πρϊτο ιχο μιασ λζξθσ που δίνεται προφορικά και το διαχωρίηει από τθν ομοιοκαταλθξία (το *φωνιεν α+, και κάκε ςφμφωνο μετά από μια ςυλλαβι) (π.χ., το ςάλι αρχίηει με ς). Το παιδί ςυνδυάηει τον αρχικό ιχο με τουσ υπόλοιπουσ ιχουσ μιασ λζξθσ. 69 6

70 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (8 από 26) 5 ετών (Νηπιαγωγείο) Ανάγνωςθ Το παιδί τμθματίηει πολυςφλλαβεσ λζξεισ ςε ςυλλαβζσ. Το παιδί διαβάηει κάποιεσ βαςικζσ λζξεισ, οπτικά. Γραφι Το παιδί ξζρει βαςικοφσ ςυμβατικοφσ κανόνεσ τθσ γραφισ. Το παιδί γράφει λίγεσ λζξεισ με νόθμα, ςυνικωσ κοινά ουςιαςτικά και το όνομά του και τα περιςςότερα κεφαλαία και μικρά γράμματα είναι γραμμζνα ευανάγνωςτα. 70 7

71 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (9 από 26) 6 ετών (1η τάξη) Ανάγνωςθ Φωνθτικι αποκωδικοποίθςθ και ανάπτυξθ ςυνδυαςμϊν ςυμπλεγμάτων. Το παιδί απομονϊνει τουσ ιχουσ ςε ςφντομεσ λζξεισ (π.χ., όχι, ό-χ-ι ) και μπορεί να ςυνδυάςει δφο ζωσ τρείσ ιχουσ για τον ςχθματιςμό λζξεων (π.χ., ζ-ν-α, ζνα). Το παιδί ςυνκζτει ποιιματα. Το παιδί τμθματίηει το τελικό ςφμφωνο από το υπόλοιπο τθσ λζξθσ (π.χ., χωρίηει ζν-από το-α ςτθ λζξθ ζνα) Οι απλζσ λζξεισ τονίηονται κατά τθν ανάγνωςθ. 71 7

72 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (10 από 26) 6 ετών (1η τάξη) Ανάγνωςθ Το παιδί ταιριάηει προφορικζσ λζξεισ καταγράφοντασ τεσ. Το παιδί ζχει ζνα κεαματικό λεξιλόγιο των 100 λζξεων. Το παιδί διαβάηει και κατανοεί ςε μεγάλο βακμό. 72 7

73 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (11 από 26) 6 ετών (1η τάξη) Γραφι Το παιδί δείχνει να κατανοεί τθ ςχζςθ μεταξφ των γραμμάτων και των ιχων. Χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ κεφαλαία γράμματα. Το παιδί γράφει ςειρζσ γραμμάτων (όχι λζξεισ), χωρίσ διαςτιματα. Γράφονται μόνο ζνα, ι μερικά γράμματα ςε μια λζξθ, ςυνικωσ το πρϊτο ςφμφωνο, το οποίο εκπροςωπεί μια ολόκλθρθ λζξθ ι ςυλλαβι. 73 7

74 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (12 από 26) 6 ετών (1η τάξη) Γραφι Θ ορκογραφία είναι τυπικι. Οι προτάςεισ είναι ςφντομεσ και απλζσ. Αρχίηει τθν πρόταςθ με κεφαλαίο και τελειϊνει τθν πρόταςθ με τελεία. Το αρχικό και το τελικό ςφμφωνο είναι παρόν, αν και τα φωνιεντα μπορεί να παραλείπονται. Το περιεχόμενο τθσ γραφισ ςυνικωσ εκφράηει τα ςυναιςκιματα, τισ προςωπικζσ ιδζεσ, και τισ αναμνιςεισ. Τα γραμματικά λάκθ είναι κοινά (π.χ., ριματα, πλθκυντικό αρικμό) 74 7

75 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (13 από 26) 7 ετών (2α τάξη) Ανάγνωςθ Το παιδί μετρά τα φωνιματα ςε μια λζξθ. Το παιδί χρθςιμοποιεί φωνθτικζσ ςτρατθγικζσ και ορκογραφικι επεξεργαςία (ζχει μάκει ςυνθκιςμζνεσ και καταγεγραμμζνεσ οπτικά λζξεισ προσ ορκογραφίασ), για να διαβάηει νζεσ λζξεισ. Το παιδί ξαναδιαβάηει και αυτοδιορκϊνεται, όπωσ απαιτείται. Χρθςιμοποιοφνται ςυναφείσ ενδείξεισ για τθν κατανόθςθ (π.χ., εικόνεσ, τίτλουσ, επικεφαλίδεσ, κλπ.). 75 7

76 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (14 από 26) 7 ετών (2α τάξη) Ανάγνωςθ Οι ερωτιςεισ απαντοφνται από τον εντοπιςμό πλθροφοριϊν ςε γραπτό υλικό. Ζχει καλι κατανόθςθ των βαςικϊν ςτοιχείων τθσ ιςτορίασ. Το παιδί επαναλαμβάνει τθν ιςτορία. Το παιδί διαβάηει αυκόρμθτα. 76 7

77 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (15 από 26) 7 ετών (2α τάξη) Γραφι Τα φωνολογικά ορκογραφικά λάκθ μειϊνονται και προοδευτικά αυξάνεται θ ορκι γραφι των λζξεων (ορκογραφία). Οι κανόνεσ ορκογραφίασ εφαρμόηονται πιο ςυχνά. Το παιδί χρθςιμοποιεί ςωςτά τα κεφαλαία και μικρά γράμματα, τα κενά μεταξφ των λζξεων, και τα βαςικά ςθμεία ςτίξθσ. Ευανάγνωςτθ γραφι. Το παιδί γράφει απλά μυκιςτοριματα και πεηό λόγο, βαςιηόμενο ςε ζνα μοντζλο, χρθςιμοποιϊντασ ποικιλία τφπων πρόταςθσ. 77 7

78 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (16 από 26) 7 ετών (2α τάξη) Γραφι Θ γραφι είναι οργανωμζνθ με αρχι, μζςθ και τζλοσ. Οι εξοικειωμζνεσ λζξεισ ζχουν ςωςτι ορκογραφία. Οι μορφολογικζσ δομζσ ςτο ςφςτθμα ορκογραφίασ είναι καλφτερα εςωτερικευμζνεσ. 78 7

79 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (17 από 26) 8 ετών (3η τάξη) Ανάγνωςθ Αφομοιϊνονται οι βαςικζσ φωνθτικζσ ςυνικειεσ. Το παιδί τμθματίηει και διαγράφει ςυμφωνικά ςυμπλεγματα. Θ ϊριμθ εμπειρία του με ιχο-ςφμβολο, επιτρζπει τθν ςφνδεςθ αποκωδικοποίθςθσ για περιςςότερεσ άγνωςτεσ λζξεισ. Το παιδί χρθςιμοποιεί λζξεισ αναλυτικισ ικανότθτασ, κατά τθν ανάγνωςθ. Το παιδί χρθςιμοποιεί το περιεχόμενο τθσ γλϊςςασ και τισ γνϊςεισ του, για να ςχθματίηει ενιςχφςεισ ςτθν κατανόθςθ. 79 7

80 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (18 από 26) 8 ετών (3η τάξη) Ανάγνωςθ Ρροβλζπει τι κα ςυμβεί ςε μια ιςτορία. Το παιδί χρθςιμοποιεί αναγνωςτικά υλικά, για να μάκει για νζα κζματα. Το παιδί διαβάηει βιβλία με καλοφ επιπζδου ροισ. 80 8

81 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (19 από 26) 8 ετών (3η τάξη) Γραφι Χρθςιμοποιείται κατά κφριο λόγο ςυμβατι ορκογραφία, κακϊσ και λεξικό, το οποίο χρθςιμοποιείται για τθν απόκτθςθ νζων λζξεων ι ορκισ ορκογραφίασ. Τα φωνιεντα χρθςιμοποιοφνται ςωςτά τισ περιςςότερεσ φορζσ. Τα γράμματα μεταφζρονται λιγότερο ςυχνά ςε λζξεισ που δεν χρθςιμοποιεί ςυχνά. 81 8

82 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (20 από 26) 8 ετών (3η τάξη) Γραφι Το παιδί γράφει ιςτορίεσ, γράμματα, και απλζσ επεξθγθματικζσ εκκζςεισ. Οι προτάςεισ ζχουν αυξθκεί κατά μικοσ και περιλαμβάνονται από πιο ςφνκετεσ μορφζσ. 82 8

83 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (21 από 26) 9 ετών (4η τάξη) Ανάγνωςθ Θ αποκρυπτογράφθςθ δεξιοτιτων είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνθ, επιτρζποντασ άπταιςτθ ανάγνωςθ. Το παιδί διαβάηει για αναψυχι και μάκθςθ. Το παιδί διαβάηει και κατανοεί μια μεγάλθ ποικιλία τφπων λογοτεχνίασ (π.χ., μυκοπλαςίεσ, πεηό λόγο, ιςτορικό μυκιςτόρθμα, ποίθςθ). Τα παιδιά ακολουκοφν γραπτζσ οδθγίεσ. 83 8

84 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (22 από 26) 9 ετών (4η τάξη) Ανάγνωςθ Το παιδί παίρνει ςφντομεσ ςθμειϊςεισ και χρθςιμοποιεί υλικά αναφοράσ. Το παιδί βγάηει ςυμπεράςματα από το κείμενο. Το περιεχόμενο του κειμζνου είναι παράφραςικό. Γραφι Το παιδί αναγνωρίηει λάκθ. Μπορεί να ςυλλαβίηει ςωςτά άγνωςτεσ λζξεισ, χρθςιμοποιϊντασ ορκογραφικι γνϊςθ. 84 8

85 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (23 από 26) 9 ετών (4η τάξη) Γραφι Οι ςυμβάςεισ και εξαιρζςεισ, όςον αφορά τουσ κανόνεσ τθσ ορκογραφίασ, είναι γνωςτζσ. Το παιδί χρθςιμοποιεί αφθγθματικι και επεξθγθματικι γραφι. Το παιδί οργανϊνει τθ γραφι του, χρθςιμοποιϊντασ αρχι, μζςθ και τζλοσ για να μεταφζρει μια κεντρικι ιδζα. Θ εργαςία του είναι επεξεργαςμζνθ από γραμματικισ, ςτίξθσ και ορκογραφθμζνθ πτυχι. 85 8

86 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (24 από 26) 10 ετών (5η τάξη) Ανάγνωςθ Το παιδί διαβάηει ποικιλία λογοτεχνικϊν κειμζνων και περιγράφει τον χαρακτιρα και τθν πλοκι. Το παιδί περιγράφει χαρακτθριςτικά τθσ ποίθςθσ. Γίνονται κατανοθτά τα πιο μεγάλα και πολφπλοκα κείμενα. Γραφι Το παιδί γράφει για διάφορουσ ςκοποφσ, χρθςιμοποιϊντασ μια ποικιλία δομθμζνων προτάςεων. Το λεξιλόγιο, χρθςιμοποιείται ςωςτά και ανακεωρεί και ςυντάςςει τθ γραφι του. 86 8

87 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (25 από 26) ετών (6η τάξη ζωσ Τρίτη Λυκείου) Ανάγνωςθ Το παιδί διαβάηει για μάκθςθ και ψυχαγωγία, και εγκακίςταται ςε μια πιο ϊριμθ, κριτικι αναγνϊςτθ. Οι δεξιότθτεσ ανάγνωςθσ εφαρμόηονται, για τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων και ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν. Γραφι Το παιδί γράφει προτάςεισ που είναι μεγαλφτερεσ από τισ ομιλοφμενεσ προτάςεισ και με γλωςςικι πολυπλοκότθτα. Θ επεξθγθματικι γραφι χρθςιμοποιείται για να παρζχει εξθγιςεισ και περιγραφζσ. 87 8

88 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (26 από 26) 19+ ετών (Ανώτατη/Ανώτερη Εκπαίδευςη) Ανάγνωςθ Τα αποςπάςματα που διαβάηει είναι για ζρευνεσ και κριτικι ανάλυςθ. Ενςωματϊνονται νζεσ ιδζεσ ςε μία υπάρχουςα βάςθ γνϊςεων. Γραφι Γράφει κείμενα με επιχειρθματολογία. 88 8

89 8 Βιβλιογραφία (1 από 2) American Academy of Pediatrics. (2004). Caring for your baby and young child: Birth to age five. S. P. Shelov (Ed.). Bantam. Apel, K., & Masterson, J. J. (2001). Beyond Baby Talk: From Sounds to Sentences--A Parent's Complete Guide to Language Development. Prima Publishing, 3000 Lava Ridge Court, Roseville, CA American Speech-Language-Hearing Association. (2002). Knowledge and skills needed by speech-language pathologists with respect to reading and writing in children and adolescents. American Speech-Language-Hearing Association. (2005a). Evidence-based practice in communication disorders. American Speech-Language-Hearing Association. (2005b). (Central) auditory processing disorders. Chall, J.S.. (1983, 1996). Stages of reading development. New York: Delmar Learning Gard, A., Gorman, J., & Gilman, L. (1993). Speech and language development chart. Pro-ed. Gentry, J. R. (2004). The science of spelling. Heinemann. Goldsworthy, C. (2003). Developmental reading disabilities: A language-based treatment approach (2nd ed.). Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning. Haynes, W., Ο., and Pindzola, R., H. (2008). Diagnosis and evaluation in speech pathology (7th ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. Haynes, W., O., & Pindzola, R.,H. (2004). Diagnosis and evaluation in speech pathology. Boston: Allyn & Bacon

90 9 Βιβλιογραφία (2 από 2) Hegde, M. N. (1996). Pocket-Guide to assessment in speech-language pathology. Singular Publishing Group. Καμπανάρου, Μ. (2007). Διαγνωςτικά θέματα Λογοθεραπείασ. Ακινα: ΕΛΛΘΝ. Naremore, R.C., Densmore, A.E., & Harman, D.R. (2001). Assessment and treatment of school-age language disorders: A resource manual. Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning. Nicolosi, L., Harryman, E., & Kresheck, J. (2004). Terminology of communication disorders: speech-languagehearing. Lippincott Williams & Wilkins. Shelov, S. P. (2004). Your Baby's First Year. Bantam. Shelov, S. P., & Hannemann, R. E. (2004). Caring for your baby and your child. Shipley, K. G., & McAfee, J. G. (2009). Assessment in speech-language pathology: A resource manual (4th ed.). San Diego, CA: Singular Publishing Group. Shaywitz, S. (2003). Overcoming dyslexia: A new and complete science-based program for reading problems at any level. Vintage. Tomblin, J. B., Morris, H. L., and Spriestersbach, D. C. (2002). Diagnosis in speech-language pathology (2nd ed.). Clifton Park, NY: Delmar Learning.

91 91 Σημείωμα Αναφοράσ Copyright Τεχνολογικό Κδρυμα Θπείρου. Ευγενία Τόκθ. Γλωςςικι Ανάπτυξθ. Ζκδοςθ: 1.0 Ιωάννινα, Διακζςιμο από τθ δικτυακι διεφκυνςθ:

92 Σημείωμα Αδειοδότηςησ Το παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ-Μθ Εμπορικι Χριςθ-Πχι Ραράγωγα Ζργα 4.0 Διεκνζσ [1] ι μεταγενζςτερθ. Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. φωτογραφίεσ, Διαγράμματα κλπ., τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία αναφζρονται μαηί με τουσ όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων». Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. [1] 9

93 9 Τζλοσ Ενότητασ Επεξεργαςία: Ταφιάδησ Διονφςιοσ Ιωάννινα, 2015

94 94 Σημειώματα

95 9 Διατήρηςη Σημειωμάτων Οποιαδιποτε αναπαραγωγι ι διαςκευι του υλικοφ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει: το Σθμείωμα Αναφοράσ το Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ τθ Διλωςθ Διατιρθςθσ Σθμειωμάτων το Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων (εφόςον υπάρχει) μαηί με τουσ ςυνοδευόμενουσ υπερςυνδζςμουσ.

96 Τζλοσ Ενότητασ 9

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιςμικό: Ακτίνεσ Κατθγορία αναπθρίασ: Μζτρια Ελαφριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ Μάκθμα: Γλϊςςα Μακθματικά

Λογιςμικό: Ακτίνεσ Κατθγορία αναπθρίασ: Μζτρια Ελαφριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ Μάκθμα: Γλϊςςα Μακθματικά Λογιςμικό: Ακτίνεσ Κατθγορία αναπθρίασ: Μζτρια Ελαφριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ Μάκθμα: Γλϊςςα Μακθματικά Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου Ρρομθκευτισ: Inte*learn Προςβαςιμότθτα Το εκπαιδευτικό λογιςμικό

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Μδρυμα Θπείρου. Γλωςςική Ανάπτυξη. Ενότθτα 3: Η Κατάκτηςη τησ Γλώςςασ. Ευγενία Σόκθ

Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Μδρυμα Θπείρου. Γλωςςική Ανάπτυξη. Ενότθτα 3: Η Κατάκτηςη τησ Γλώςςασ. Ευγενία Σόκθ 1 Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Μδρυμα Θπείρου Γλωςςική Ανάπτυξη Ενότθτα 3: Η Κατάκτηςη τησ Γλώςςασ Ευγενία Σόκθ 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΣΕΙ Ηπείρου Σμιμα Λογοκεραπείασ Γλωςςική

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

τζλοσ τθσ φράςθσ και να δίνουμε ζμφαςθ, πχ. που είναι ο ςκφλοσ;

τζλοσ τθσ φράςθσ και να δίνουμε ζμφαςθ, πχ. που είναι ο ςκφλοσ; Δραςτηριότητεσ για ανάπτυξη τησ κατανόηςησ του προφορικοφ λόγου Ρρϊτεσ λζξεισ Οι πρϊτεσ λζξεισ που διδάςκουμε ςτο παιδί είναι καλό να αναφζρονται ςε αντικείμενα και γεγονότα, τα οποία να του είναι οικεία

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Ανάγνωςθ εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν Τρία επίπεδα ερμθνείασ που αντιςτοιχοφν, κατά τον Ζρβιν

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Διδάςκοντασ με τθ βοικεια λογιςμικοφ παρουςίαςθσ papastasos@gmail.com Το λογιςμικό παρουςιάςεων Το Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΗ ΣΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΗΝ Q

ΠΟΤΔΗ ΣΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΗΝ Q ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΟΤΔΗ ΣΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΗΝ Q Ενότητα 6: Συνοπτικά και θ ςχζςθ τουσ με το Ευαγγζλιο του Θωμά Αικατερίνθ Τςαλαμποφνθ Άδειεσ Χρήςησ Το

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία Ακοής Ομιλίας Λόγου

Ανατομία - Φυσιολογία Ακοής Ομιλίας Λόγου 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ανατομία - Φυσιολογία Ακοής Ομιλίας Λόγου Ενότητα 5 : Στοματική κοιλότητα Φάρυγγας (Μέρος Α ) Ναυσικά Ζιάβρα 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!!

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!! Ε ΑΤΣΗ ΣΗ ΕΙΡΑ, Α ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΣΗΝ ΚΛΑΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΠΟΝΗΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Ω ΒΑΗ, ΚΑΙ ΠΑΝΩ Ε ΑΤΣΗ, ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΟΟ ΠΕΡΝΑΣΕ ΣΑΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΣΕ ΠΙΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΟΤ Α ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΟ ΣΕΛΟ ΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησιαστικό Δίκαιο. Ενότητα 10η: Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας και Διαρκής Ιερά Σύνοδος Κυριάκος Κυριαζόπουλος Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Εκκλησιαστικό Δίκαιο. Ενότητα 10η: Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας και Διαρκής Ιερά Σύνοδος Κυριάκος Κυριαζόπουλος Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 10η: Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας και Διαρκής Ιερά Σύνοδος Κυριάκος Κυριαζόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ ΠΑΚΧΝΚΔΚΩΝ

ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ ΠΑΚΧΝΚΔΚΩΝ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ ΠΑΚΧΝΚΔΚΩΝ Κοφνιοσ 2012 ΕΝΙΑΡΡΤΝΕΣΑΚ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΤ Θ ΟΛΟΚΛΗΡΟΤ 2 ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΑ Γενικό πλαίςιο....4 Παιχνίδια: 1. Ο μαγνιτθσ.. 6 23. Σο μαγικό χαλί. 28 2. Οι τυφλοί..... 7 24. Σο μαγικό μάτι...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ενταγμζνο ςτθ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αχιλλζασ Μανδρίκασ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Αναςταςία Μελίςτα, Εκπαιδευτικόσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΙΑ / ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της μετάφρασης

Ιστορία της μετάφρασης ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Μεταφραστές και πρωτότυπα. Ελένη Κασάπη ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ Γλωςςικζσ Διαταραχζσ

Αναπτυξιακζσ Γλωςςικζσ Διαταραχζσ 1 Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Ηπείρου Αναπτυξιακζσ Γλωςςικζσ Διαταραχζσ Ενότθτα 3: Γλωςςική Ανάπτυξη & Αλφαβητιςμόσ ςτη Σχολική Ηλικία Ευγενία Σόκθ 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

NEW. Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ

NEW. Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ NEW ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 Ώρεσ Δευτέρα Σρίτη Σετάρτη Πέμπτη Παραςκευή άββατο Κυριακή 08:00-09:00 YOGA Α 09:00-10:00 PILATES Ι 10:00-11:00 PILATES YOGA PILATES

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΑΛΝΩ ΜΕ ΧΕΛΛΕΟΑΝΑΓΝΩΣΘ ΚΑΛ ΝΟΘΜΑΤΛΚΘ ONLINE ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟ

ΜΑΚΑΛΝΩ ΜΕ ΧΕΛΛΕΟΑΝΑΓΝΩΣΘ ΚΑΛ ΝΟΘΜΑΤΛΚΘ ONLINE ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟ ΜΑΚΑΛΝΩ ΜΕ ΧΕΛΛΕΟΑΝΑΓΝΩΣΘ ΚΑΛ ΝΟΘΜΑΤΛΚΘ ONLINE ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ Χαράλαμποσ Αλατηιάσ, Πλθροφορικόσ, ΠΕ19 Ανίτα Μακαρϊνα, Φιλόλογοσ, ΠΕ02 Θεόφιλοσ Τςανακτςίδησ, Λογοθεραπευτήσ, ΠΕ21

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά;

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; ; Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; 30/1/ 2 Η φυςικι τθσ ςθμαςία είναι ότι προςδιορίηει τθ ςτροφικι κίνθςθ ενόσ ςτερεοφ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα