Ελλθνικι Δθμοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Θπείρου. Γλωςςική Ανάπτυξη. Ενότθτα 5: Τα Ηλικιακά Ορόςημα Κατάκτηςησ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελλθνικι Δθμοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Θπείρου. Γλωςςική Ανάπτυξη. Ενότθτα 5: Τα Ηλικιακά Ορόςημα Κατάκτηςησ."

Transcript

1 1 Ελλθνικι Δθμοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Θπείρου Γλωςςική Ανάπτυξη Ενότθτα 5: Τα Ηλικιακά Ορόςημα Κατάκτηςησ Ευγενία Τόκθ

2 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου Τμιμα Λογοκεραπείασ Γλωςςική Ανάπτυξη Ενότητα 5: Τα Θλικιακά Ορόςθμα Κατάκτθςθσ. Τόκθ Ευγενία Επίκουρθ Κακθγιτρια Ιωάννινα, 2015

3 Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ, που υπόκειται ςε άλλου τφπου άδειασ χριςθσ, θ άδεια χριςθσ αναφζρεται ρθτϊσ. 3 3

4 4 Χρηματοδότηςη Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ πόρουσ. Το ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο TEI Ηπείρου» ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθ αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτα πλαίςια του εκπαιδευτικοφ ζργου του διδάςκοντα.

5 Σκοποί ενότητασ Αναφορά ςτθν τυπικι ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ, τθσ κίνθςθσ, τθσ ανάγνωςθσ και τθσ γραφισ. Επίςθσ, θ καλφτερθ αποςαφινιςθ του τι πρζπει να ζχει κατακτιςει ζνα παιδί ςε κάκε θλικιακό ορόςθμο. 5 5

6 Περιεχόμενα ενότητασ Γλωςςικι Ανάπτυξθ Κινθτικι Ανάπτυξθ Ανάπτυξθ Ανάγνωςθσ & Γραφισ 6 6

7 Γλωςςική Ανάπτυξη 7

8 Γλωςςική Ανάπτυξη (1 από 30) Αρκετζσ μζκοδοι ςυλλογισ πλθροφοριϊν για μία πλιρθ διαγνωςτικι διαδικαςία, περιγράφθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα. Από αυτζσ οι κλινικοί αποκομίηουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ. Σε αυτι τθν ενότθτα οι παρεχόμενεσ πθγζσ κα βοθκιςουν τον κλινικό να ςυνεκτιμιςει τισ ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ και να οδθγθκεί ςτθ διάγνωςθ (Shipley & McAfee, 2009; Καμπανάρου, 2007; Haynes, & Pindzola, 2004; Hegde,1996) 8 8

9 Γλωςςική Ανάπτυξη (2 από 30) Ραρακάτω παρατίκεται περιλθπτικά ζνα γενικό άκροιςμα τθσ αναπτυξιακισ ακολουκίασ τθσ ομιλίασ, τθσ γλϊςςασ και των κινθτικϊν ικανοτιτων ςε τυπικά αναπτυςςόμενα παιδιά. Επειδι τα παιδιά αναπτφςςονται με διαφορετικοφσ ρυκμοφσ, αποφφγετε να εφαρμόηετε αυςτθρά αυτά τα θλικιακά ορόςθμα. 9 9

10 Γλωςςική Ανάπτυξη (3 από 30) Τα όρια αυτά παρζχονται μόνο ςαν οδθγόσ για να κακοριςτοφν οι αναπτυξιακζσ ικανότθτεσ ανά θλικία. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ ςυντάχκθκαν από μία ποικιλία πθγϊν, που περιλαμβάνουν Apel & Masterson (2001); Gard, Gilman, & Gorman (1993); Nicolosi, Harryman, & Kresheck (2004); και Shelov & Hanneman (2004) και αναφζρονται ςτισ επικείμενεσ διαφάνειεσ. 10 1

11 0-6 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (4 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Συχνά «γρυλίηει» και δθμιουργεί ευχάριςτουσ ιχουσ Χρθςιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράςει τισ διαφορετικζσ του ανάγκεσ Χαμογελάει όταν του μιλάνε και αναγνωρίηει φωνζσ Εντοπίηει και ακοφει τουσ ιχουσ γυρίηοντασ το κεφάλι Χρθςιμοποιεί τα φωνιματα /b/, /p/ και /m/ ςτο βάβιςμα Χρθςιμοποιεί ιχουσ ι χειρονομίεσ όταν κζλει κάτι. 11 1

12 7-12 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (5 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Καταλαβαίνει το «όχι» και το «καίει» Ανταποκρίνεται ςε απλά αιτιματα Καταλαβαίνει και ανταποκρίνεται ςτο δικό του όνομα Αντιλαμβάνεται λζξεισ για απλά αντικείμενα (πχ φλιτηάνι, παποφτςι, χυμόσ) Βαβίηει χρθςιμοποιϊντασ παρατεταμζνα και ςφντομα ςφνολα ιχων 12 1

13 7-12 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (6 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί ζνα ευρφ φάςμα ιχων ςτο βάβιςμα Μιμείται τουσ ιχουσ τθσ ομιλία των ενθλίκων και τθν μελωδικότθτά τουσ Χρθςιμοποιεί και ιχουσ τθσ ομιλίασ από το να κλαίει μόνο, για να τραβιξει τθ προςοχι Ακοφει όταν του μιλάνε Ρροςεγγίηει κάποιουσ ιχουσ 13 1

14 7-12 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (7 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Διαφοροποιεί το βάβιςμά του Χρθςιμοποιεί με επικοινωνιακό ςκοπό για πρϊτθ φορά Χρθςιμοποιεί κατά αποκλειςτικότθτα τα ουςιαςτικά Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο από μια με τρεισ λζξεισ Χρθςιμοποιεί ςυγκεκριμζνεσ χειρονομίεσ ι φϊνθςθ για να εκφράςει τα κζλω του 14 1

15 13-18 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (8 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Μιμείται μεμονωμζνεσ λζξεισ Χρθςιμοποιεί τθν μελωδικότθτα όπωσ οι ενιλικεσ Χρθςιμοποιεί θχολαλικζσ επινοιςεισ Απαλείφει κάποια αρχικά και ςχεδόν όλα τα τελικά ςφμφωνα Χρθςιμοποιεί ωσ επί το πλείςτον μθ καταλθπτι ομιλία 15 1

16 13-18 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (9 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Εκτελεί απλζσ εντολζσ Επιδεικνφει ζνα ζωσ τρία μζρθ του ςϊματοσ Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο 3-20 λζξεων (περιςςότερα ουςιαςτικά) Συνδυάηει χειρονομίεσ και ιχουσ Δθμιουργεί παρακλιςεισ για πράγματα που επικυμεί 16 1

17 Γλωςςική Ανάπτυξη (10 από 30) μηνών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί λζξεισ πιο ςυχνά από ψευδολζξεισ Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο λζξεων ι παραπάνω Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο 300 ι παραπάνω λζξεων Ξεκινά να ςυνδυάηει ουςιαςτικά με ριματα και ουςιαςτικά με επίκετα Ξεκινά να χρθςιμοποιεί αντωνυμίεσ 17 1

18 Γλωςςική Ανάπτυξη (11 από 30) μηνών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ζχει μθ ςτακερό ζλεγχο τθσ φωνισ του Χρθςιμοποιεί τθν κατάλλθλθ προςωδία ςτισ ερωτιςεισ Θ ομιλία του είναι καταλθπτι περίπου κατά 25-50% ςε ξζνουσ ωτά και απαντά ςε ερωτιςεισ του τφπου «τι είναι αυτό;» Ευχαριςτιζται να ακοφει ιςτορίεσ 18 1

19 Γλωςςική Ανάπτυξη (12 από 30) μηνών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Γνωρίηει πζντε μζρθ του ςϊματοσ Γνωρίηει επακριβϊσ τα ονόματα κάποιων γνϊριμων αντικειμζνων Καταλαβαίνει βαςικζσ κατθγορίεσ (π.χ. παιχνίδια, φαγθτό) Δείχνει τισ εικόνεσ ενόσ βιβλίου όταν ονομάηονται 19 1

20 2-3 χρονών Γλωςςική Ανάπτυξη (13 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ζχει καταλθπτι ομιλία κατά 50-75% Κατανοεί τθν ζννοια του «ζνα» και του «όλα» Επικοινωνεί τισ ςωματικζσ ανάγκεσ του (πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά) Ηθτάει αντικείμενα με το όνομά τουσ Αναγνωρίηει αρκετά μζλθ του ςϊματοσ Ακολουκεί διπλζσ εντολζσ 20 2

21 Γλωςςική Ανάπτυξη (14 από 30) 2-3 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Κάνει ερωτιςεισ μίασ ι δφο λζξεων Δθμιουργεί φράςεισ δφο ζωσ τζςςερισ λζξεισ Χρθςιμοποιεί λζξεισ γενικοφ περιεχομζνου Συνεχίηει τθ χριςθ θχολαλίασ όταν ςυναντά δυςκολίεσ ςτθν ομιλία Ζχει αντιλθπτικό λεξικό λζξεων Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων 21 2

22 2-3 χρονών Γλωςςική Ανάπτυξη (15 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ραρουςιάηει πολλαπλά γραμματικά λάκθ Καταλαβαίνει τα περιςςότερα από τα πράγματα που του/τθσ λζνε Κάνει ςυχνζσ επαναλιψεισ ειδικά με τα αρχικά «εγϊ» και τισ πρϊτεσ ςυλλαβζσ Μιλά με δυνατι φωνι Αυξάνει το εφροσ του τόνου τθσ φωνισ 22 2

23 Γλωςςική Ανάπτυξη (16 από 30) 2-3 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί ςωςτά τα φωνιεντα και τα ςφμφωνα ςε αρχικι κζςθ (ζςτω και δεν ζχουν τθ ςωςτι άρκρωςθ) Χρθςιμοποιεί πάντα Συχνά παραλείπει μεςαία ςφμφωνα Συχνά παραλείπει ι αντικακιςτά ςφμφωνα ςε τελικι κζςθ Χρθςιμοποιεί το βοθκθτικό ριμα «είναι» μαηί με τα ςυμβαλλόμενα μζρθ Διατθρεί το κζμα τθσ ςυηιτθςθσ και μετά τθν εναλλαγι πολλϊν ςειρϊν 23 2

24 Γλωςςική Ανάπτυξη (17 από 30) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Κατανοεί τισ λειτουργίεσ των αντικειμζνων Αντιλαμβάνεται τισ διαφορζσ ςτα νοιματα (ςταμάταςυνζχιςε, μζςα-επάνω, μεγάλο-μικρό) Εκτελεί διπλζσ και τριπλζσ εντολζσ Ραράγει απλζσ λεκτικζσ αναλογίεσ Χρθςιμοποιεί τθν γλϊςςα για να εκφράςει τα ςυναιςκιματά του 24 2

25 Γλωςςική Ανάπτυξη (18 από 30) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί τζςςερισ με πζντε λζξεισ ςτισ προτάςεισ Επαναλαμβάνει προτάςεισ με 6-13 λζξεισ με ακρίβεια Μπορεί να ςυνεχίςει να χρθςιμοποιεί τθν θχολαλία Χρθςιμοποιεί ριματα και ουςιαςτικά πιο ςυχνά ςε μια πρόταςθ Ζχει επίγνωςθ του παρελκόντοσ και του μζλλοντοσ ωσ χρόνουσ 25 2

26 Γλωςςική Ανάπτυξη (19 από 30) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων Μπορεί να επαναλαμβάνεται ςυχνά, να ςταματάει απότομα τθ ροι τθσ ομιλίασ του, να δυςκολεφεται να αναπνεφςει και να κάνει γκριμάτςεσ κατά τθ διάρκεια τθσ ομιλίασ του Αυξάνει ο ρυκμόσ τθσ ομιλίασ του 26 2

27 Γλωςςική Ανάπτυξη (20 από 30) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων Μπορεί να επαναλαμβάνεται ςυχνά, να ςταματάει απότομα τθ ροι τθσ ομιλίασ του, να δυςκολεφεται να αναπνεφςει και να κάνει γκριμάτςεσ κατά τθ διάρκεια τθσ ομιλίασ του Αυξάνει ο ρυκμόσ τθσ ομιλίασ του 27 2

28 Γλωςςική Ανάπτυξη (21 από 30) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Θ ομιλία του είναι κατά προςζγγιςθ 80% καταλθπτι Κατάλλθλα χρθςιμοποιεί τα ριματα «είναι» και «είμαι» ςε μία πρόταςθ Τοποκετεί δφο γεγονότα ςε χρονολογικι ςειρά Εμπλζκεται ςε μακροςκελισ ςυνομιλίεσ Βελτιϊνεται θ γραμματικι του ςτισ προτάςεισ, παρόλο που κάποια λάκθ παραμζνουν 28 2

29 3-4 χρονών Γλωςςική Ανάπτυξη (22 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί γραμματικζσ εκκλίψεισ, ανϊμαλο πλθκυντικό, μελλοντικοφσ χρόνουσ και ςυνδζςμουσ Χρθςιμοποιεί επαρκϊσ ομαλοφσ πλθκυντικοφσ, κτθτικζσ αντωνυμίεσ, και ριματα απλοφ αορίςτου Χρθςιμοποιεί ζναν αυξανόμενο αρικμό ςφνκετων ι πολφπλοκων προτάςεων 29 2

30 4-5 χρόνων Γλωςςική Ανάπτυξη (23 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Μιμείται τθν αρίκμθςθ μζχρι το πζντε Αντιλαμβάνεται τισ ζννοιεσ του χϊρου Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων Μετρά μζχρι το δζκα ςε ςειρά Ακοφει μικρζσ, απλζσ ιςτορίεσ και μπορεί να απαντιςει ςε ερωτιςεισ για αυτζσ Κάνει ερωτιςεισ για τθ λειτουργία των πραγμάτων 30 3

31 4-5 χρόνων Γλωςςική Ανάπτυξη (24 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί τθ γραμματικι των ενθλίκων τθν περιςςότερθ ϊρα Γραμματικά λάκθ ςε ανϊμαλουσ τφπουσ, αυτοπακείσ αντωνυμίεσ, επιρριματα και τθν παρακετικι/υπερκετικι κλίςθ Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο ι περιςςότερων λζξεων Χρθςιμοποιεί προτάςεισ τεςςάρων με οχτϊ λζξεων 31 3

32 Γλωςςική Ανάπτυξη (25 από 30) 4-5 χρόνων Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Συχνά παραλείπει τα ςφμφωνα ςε μεςαία κζςθ Θ ομιλία του είναι ςυχνά καταλθπτι ςτουσ ξζνουσ ακόμα και αν μερικά αρκρωτικά λάκθ υπάρχουν Μιλά για τισ εμπειρίεσ ςτο ςχολείο, με τουσ φίλουσ, ςτο ςπίτι, κτλ. 32 3

33 5-6 χρονών Γλωςςική Ανάπτυξη (26 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ακολουκεί οδθγίεσ που του δίνονται ςυγκεντρωτικά Κάνει ερωτιςεισ τφπου «πωσ;» Χρθςιμοποιεί κατάλλθλα παρελκοντικό και μελλοντικό χρόνο Χρθςιμοποιεί ςυνδζςμουσ Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο περίπου λζξεων Ονομάηει με τθ ςειρά τισ μζρεσ τθσ εβδομάδασ 33 3

34 5-6 χρονών Γλωςςική Ανάπτυξη (27 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Μετρά με τθ ςειρά μζχρι το 30 Συνεχίηει τθν δραςτικι αφξθςθ του λεξιλογίου Χρθςιμοποιεί προτάςεισ με διάρκεια των τεςςάρων με ζξι λζξεων Αντικακιςτά τουσ ιχουσ περιςταςιακά Ανταλλάςει πλθροφορίεσ και κάνει ερωτιςεισ Χρθςιμοποιεί προτάςεισ με λεπτομζρειεσ 34 3

35 Γλωςςική Ανάπτυξη (28 από 30) 5-6 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Αναπαράγει με ακρίβεια ιςτορίεσ Τραγουδά ολόκλθρα τραγοφδια και απαγγζλει παιδικά ποιιματα Επικοινωνεί με ευκολία με ενιλικεσ και άλλα παιδιά Χρθςιμοποιεί κατάλλθλθ γραμματικι ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ 35 3

36 Γλωςςική Ανάπτυξη (29 από 30) 6-7 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Αντιλαμβάνεται το δεξιά και αριςτερά Χρθςιμοποιεί, με ςυνεχϊσ αυξανόμενο τρόπο ςφνκετεσ περιγραφζσ και εμπλζκεται ςε ςυηθτιςεισ Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο περίπου λζξεων Χρθςιμοποιεί προτάςεισ περίπου ζξι λζξεων Μετρά μζχρι το 100 ςε ςειρά Χρθςιμοποιεί κατάλλθλα τα περιςςότερα μορφιματα 36 3

37 Γλωςςική Ανάπτυξη (30 από 30) Language: Crash Course Psychology #16 https://www.youtube.com/watch?v=s9shpourwcs Baby and Toddler Milestones, Dr. Lisa Shulman https://www.youtube.com/watch?v=g5wwvnylbvk 37 3

38 Κινητική Ανάπτυξη 3

39 Κινητική Ανάπτυξη (1 από 23) Ραρομοίωσ για τθν κινθτικι ανάπτυξθ πλθροφορίεσ ςυντάχκθκαν από μία ποικιλία πθγϊν, που περιλαμβάνουν Apel & Masterson (2001); Gard, Gilman, & Gorman (1993); Nicolosi, Harryman, & Kresheck (2004); και Shelov & Hanneman (2004) και αναφζρονται ςτισ επικείμενεσ διαφάνειεσ. 39 3

40 Κινητική Ανάπτυξη (2 από 23) 0-6 μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Χαμογελά Μετακινεί το κεφάλι από μπροςτά προσ τα πίςω και από πίςω προσ τα μπροςτά Στακεροποιείται ο ζλεγχοσ τθσ κεφαλισ Αναςθκϊνει το κεφάλι και τουσ ϊμουσ ςε πρόςκια κζςθ Κάκετε ενϊ χρθςιμοποιεί τα χζρια για υποςτιριξθ 40 4

41 Κινητική Ανάπτυξη (3 από 23) 0-6 μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ρροςπακεί να πιάςει αντικείμενα με το ζνα χζρι αλλά ςυχνά αποτυχαίνει Εντοπίηει οπτικά ανκρϊπουσ και αντικείμενα Ραρακολουκεί τα δικά του χζρια 41 4

42 Κινητική Ανάπτυξη (4 από 23) 7-12 μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Μπουςουλάει Στζκεται ι περπατά με βοικεια Στζκεται για λίγο χωρίσ βοικεια Κάκεται Κάκετε χωρίσ υποςτιριξθ Ρίνει από φλιτηάνι 42 4

43 Κινητική Ανάπτυξη (5 από 23) 7-12 μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Μπουςουλάει Στζκεται ι περπατά με βοικεια Στζκεται για λίγο χωρίσ βοικεια Κάκεται Κάκετε χωρίσ υποςτιριξθ Ρίνει από φλιτηάνι Τραβά ζπιπλα ϊςτε να ςτθρίξει τον εαυτό του 43 4

44 Κινητική Ανάπτυξη (6 από 23) 7-12 μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Κρατάει το μπουκάλι μόνο του Ζχει αδυναμία ςτο να ςτοχεφει ςωςτά και να πετά ζνα αντικείμενο Ζχει πρωτόγονθ λαβι ωσ προσ τθν γραφι, χτυπά τισ κθρομπογιζσ παρά γράφει Μεταφζρει πράγματα από το ζνα χζρι ςτο άλλο Εξερευνά πράγματα με το δείκτθ του χεριοφ του 44 4

45 Κινητική Ανάπτυξη (7 από 23) μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ρερπατάει χωρίσ βοικεια Ανεβαίνει και κατεβαίνει ςκάλεσ με βοικεια Τρζχει αλλά πζφτει ςυχνά Μιμείται χειρονομίεσ Αφαιρεί κάποιο ρουχιςμό (πχ κάλτςεσ, καπζλο) 45 4

46 13-18 μηνών Κινητική Ανάπτυξη (8 από 23) Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Επιχειρεί να τραβιξει το φερμουάρ πάνω-κάτω Κάνει ςωςτι χριςθ απλϊν αντικειμζνων Ζχει αρμονικό και ςυνεχζσ τζντωμα για να πιάςει αντικείμενα Φτιάχνει ζνα απλό πφργο με τρεισ ι τζςςερεισ κφβουσ 46 4

47 Κινητική Ανάπτυξη (9 από 23) μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ρερπατά πλαγίωσ και πίςω Χρθςιμοποιεί παιχνίδια ζλξθσ Σθκϊνει από κάτω αντικείμενα χωρίσ να πζφτει Κλωτςάει μπάλα Ρθδάει επί τόπου Σκαρφαλϊνει και ςτζκεται πάνω ςε καρζκλα 47 4

48 Κινητική Ανάπτυξη (10 από 23) μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ριάνει αυτομάτωσ το αντικείμενο του ενδιαφζροντόσ του Ανεβαίνει και κατεβαίνει ςκάλεσ Στζκεται ςτο ζνα πόδι με βοικεια Κάκεται μόνο του ςτθν παιδικι καρζκλα Φτιάχνει πφργο φψουσ από τζςςερισ και πάνω κφβουσ Σχεδιάηει κφκλουσ 48 4

49 Κινητική Ανάπτυξη (11 από 23) 2-3 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ρερπατάει με χαρακτθριςτικό παιδικό βάδιςμα Ξεκινά να αναπτφςςει ρυκμό ςτθ βάδιςθ Ιςορροπεί για ζνα δευτερόλεπτο με το ζνα πόδι Ρερπατάει ςτα ακροδάχτυλα Γυρνά ςελίδεσ είτε μία-μία, είτε δφο ι τρεισ μαηί Με υπόδειξθ, διπλϊνει πρόχειρα ζνα χαρτί ςτα δφο 49 4

50 Κινητική Ανάπτυξη (12 από 23) 2-3 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Καταςκευάηει πφργο με ζξι ζωσ οχτϊ κφβουσ Κάνει ομοιόμορφα ςχζδια με καλι γραφι Σχεδιάηει με κινιςεισ όλου του χεριοφ Ξεντφνεται μόνο του Ραίρνει αντικείμενα παράμερα και κάκεται με αυτά Σκαρφαλϊνει καλά 50 5

51 Κινητική Ανάπτυξη (13 από 23) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Κλωτςάει μια μπάλα μπροςτά Γυρνά μία-μία τισ ςελίδεσ Μακαίνει να χρθςιμοποιεί ψαλίδι Τρζχει και παίηει μόνο του παιχνίδια δράςθσ Ιςορροπεί και περπατά ςτα ακροδάχτυλα Ξεκουμπϊνεται αλλά δεν μπορεί να κουμπωκεί Ντφνεται και ξεντφνεται μόνο του 51 5

52 Κινητική Ανάπτυξη (14 από 23) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Χρθςιμοποιεί το ζνα από τα δφο χζρια του για τισ περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ Εντοπίηει ζνα τετράγωνο, αντιγράφει ζνα κφκλο, και μιμείται ακολουκίεσ γραμμϊν Φοράει παποφτςια, αλλά όχι απαραίτθτα ςτο ςωςτό πόδι Χειρίηεται τρίκυκλο ποδιλατο Χοροπθδάει με τα δφο πόδια 52 5

53 Κινητική Ανάπτυξη (15 από 23) 4-5 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Σπρϊχνει, τραβάει και ςτρίβει παιχνίδια που φζρουν ρόδεσ Ρθδάει πάνω από αντικείμενο 15 εκατοςτϊν και προςγειϊνεται και με τα δφο πόδια Ρετάει τθ μπάλα προσ μία κατεφκυνςθ Ιςορροπεί ςτο ζνα πόδι για πζντε δευτερόλεπτα Σερβίρει από κανάτα Κόβει το φαγθτό με το μαχαίρι 53 5

54 Κινητική Ανάπτυξη (16 από 23) 4-5 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Χρθςιμοποιεί τθν τουαλζτα μόνο του Επιλζγει μουςικι Αναπθδά ςτο ζνα πόδι Ρερπατά ςε γραμμι Τα πόδια του ζχουν ικανοποιθτικι δφναμθ, χαλαρότθτα και ικανότθτα Κρατάει το χαρτί με το χζρι του όταν γράφει 54 5

55 Κινητική Ανάπτυξη (17 από 23) 4-5 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Κρατά με τθν παλάμθ του και το μεςαίο δάχτυλο αντικείμενα Σχεδιάηει κφκλουσ, ςταυροφσ και διαμάντια Σχεδιάηει εικόνεσ που παρουςιάηουν ανκρϊπουσ, ηϊα, αντικείμενα Αντιγράφει απλά γράμματα Ντφνεται και ξεντφνεται χωρίσ βοικεια 55 5

56 Κινητική Ανάπτυξη (18 από 23) 5-6 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ρερπατά προσ τα πίςω με εναλλαγι φτζρνασ-δάχτυλων Κάνει τοφμπεσ Κόβει ςε ευκεία γραμμι με το ψαλίδι Κόβει το φαγθτό με το μαχαίρι Δζνει τα παποφτςια του Καταςκευάηει πολφπλοκεσ καταςκευζσ με τουβλάκια 56 5

57 5-6 χρονών Κινητική Ανάπτυξη (19 από 23) Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Κάνει πατίνια, χοροπθδάει, πθδάει το ςχοινάκι, και οδθγάει το ποδιλατο Συγκριτικά χρθςιμοποιεί εργαλεία μινιατοφρεσ Ριάνει τθ μπάλα με τα χζρια του Κουμπϊνει τα ροφχα του, πλζνει το πρόςωπο του και μαηεφει τα παιχνίδια του 57 5

58 5-6 χρονών Κινητική Ανάπτυξη (20 από 23) Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Δθμιουργεί ςυγκεκριμζνα ςχζδια με κθρομπογιζσ και μπορεί να ηωγραφίηει μζςα ςε μικρό πλαίςιο Ηωγραφίηει ξεκάκαρα ανκρϊπουσ με κεφάλι, κορμό, πόδια και χζρια 58 5

59 6-7 χρονών Κινητική Ανάπτυξη (21 από 23) Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Βελτιϊνεται ο ςυντονιςμόσ και θ ιςορροπία κατά το ςκαρφάλωμα, τθν ποδθλαςία και άλλεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ Επιδεικνφει μειοφμενο ενδιαφζρον για το γράψιμο και τθ ηωγραφικι Σχεδιάηει εικόνεσ που δεν είναι πάντα κατανοθτζσ Χρθςιμοποιεί γραφι ενιλικου αλλά αργεί και δυςκολεφεται 59 5

60 Κινητική Ανάπτυξη (22 από 23) 6-7 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Τρζχει ελαφρά ςτα ακροδάχτυλα Ρερπατά πάνω ςε δοκό ιςορροπίασ Κόβει απλά ςχιματα Χρωματίηει μζςα ςε περίγραμμα Επιδεικνφει εδραιωμζνθ πλευρίωςθ Ντφνεται εξ ολοκλιρου μόνο του Ρλζνει τα δόντια του χωρίσ βοικεια 60 6

61 Κινητική Ανάπτυξη (23 από 23) Baby Milestones: Motor Development https://www.youtube.com/watch?v=g5wwvnylbvk 61 6

62 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ 6

63 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (1 από 26) Θ ανάπτυξθ τθσ ανάγνωςθσ προθγείται τθσ γραφισ και με τον ίδιο ςχεδόν τρόπο θ ακουςτικι κατανόθςθ προθγείται τθσ λεκτικισ ζκφραςθσ. Το πρϊτο κζτει τα κεμζλια για το δεφτερο. Θ αναπτυξιακι εξζλιξθ τονίηει τα ορόςθμα για τθν ανάγνωςθ και τθ γραφι ςε μια κατά κανόνα ανάπτυξθ του παιδιοφ (American Speech-Language Hearing Association, 2005a, 2005b; Chall, 1983, 1996; Gentry, 2004). 63 6

64 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (2 από 26) 2 ετών Ανάγνωςθ Από τθ γζννθςθ, το παιδί εκτίκεται ςε καταγραφι (π.χ., ςε είδθ οικιακισ χριςθσ, πινακίδεσ, βιβλία, κλπ.). Το παιδί ςυςςωρεφει γνϊςεισ για τα γράμματα, τισ λζξεισ, και τα βιβλία. 64 6

65 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (3 από 26) 3 ετών Ανάγνωςθ Ανάπτυξθ μεταγλωςςικϊν γνϊςεων (γνϊςεισ τθσ γλϊςςασ όπου αυτι αποτελείται από ξεχωριςτά φωνιματα, λζξεισ, φράςεισ και προτάςεισ). Ανάπτυξθ Φωνολογικισ Ενθμερότθτασ (ςυνειδθτοποίθςθ ότι οι λζξεισ είναι καταςκευαςμζνεσ από τμιματα ιχου). Αρχίηει θ γνϊςθ του αλφαβιτου. Το παιδί αναγνωρίηει τισ λζξεισ που ομοιοκαταλθκτοφν, κακϊσ και λζξεισ που ξεκινοφν με τον ίδιο ιχο (π.χ., μπάμια μπάλα). 65 6

66 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (4 από 26) 3 ετών Γραφι Κακογραφίεσ από το παιδί, αλλά χωρίσ να διακρίνονται γράμματα. Οριςμζνεσ κακογραφίεσ δείχνουν τθ βαςικι γνϊςθ των ςυμβατικϊν κανόνων τθσ γραφισ. Κακογραφίεσ μπορεί να ξεφεφγουν από τισ γραμμζσ, μποροφν να προκφψουν από τα αριςτερά προσ τα δεξιά και από πάνω προσ τα κάτω, και ενδεχομζνωσ να εμφανίηουν κάποια ςυμβατικι απόςταςθ. 66 6

67 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (5 από 26) 4 ετών Ανάγνωςθ Αναπτφςςεται θ φωνολογικι ενθμερότθτα (επίγνωςθ του ότι, οι λζξεισ αποτελοφνται από ειδικζσ μονάδεσ ιχων που ζχουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά). Το παιδί λζει λζξεισ που ομοιοκαταλθκτοφν (π.χ., ρόδι πόδι), κακϊσ και λζξεισ που ξεκινοφν με τον ίδιο ιχο (π.χ., κφπελλο, καπάκι) Το παιδί «τεμαχίηει» μια πρόταςθ ςε χωριςτζσ λζξεισ (π.χ., το αγόρι πιδθξε είναι χωριςμζνεσ ςε το-αγόρι-πιδθξε). 67 6

68 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (6 από 26) 4 ετών Ανάγνωςθ Το παιδί μετράει τισ ςυλλαβζσ ςτισ λζξεισ. Γραφι Θ γραφι μοιάηει με τυπικά γράμματα και λζξεισ. Το παιδί πρζπει να ερμθνεφει τθ γραφι του ι τθσ, για τουσ άλλουσ. 68 6

69 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (7 από 26) 5 ετών (Νηπιαγωγείο) Ανάγνωςθ Το παιδί ξζρει πότε οι λζξεισ δεν ομοιοκαταλθκτοφν. Το παιδί εκφωνεί και ονοματίηει τα γράμματα του αλφαβιτου και τουσ αρικμοφσ 1 ζωσ 10. Το παιδί εντοπίηει τον πρϊτο ιχο μιασ λζξθσ που δίνεται προφορικά και το διαχωρίηει από τθν ομοιοκαταλθξία (το *φωνιεν α+, και κάκε ςφμφωνο μετά από μια ςυλλαβι) (π.χ., το ςάλι αρχίηει με ς). Το παιδί ςυνδυάηει τον αρχικό ιχο με τουσ υπόλοιπουσ ιχουσ μιασ λζξθσ. 69 6

70 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (8 από 26) 5 ετών (Νηπιαγωγείο) Ανάγνωςθ Το παιδί τμθματίηει πολυςφλλαβεσ λζξεισ ςε ςυλλαβζσ. Το παιδί διαβάηει κάποιεσ βαςικζσ λζξεισ, οπτικά. Γραφι Το παιδί ξζρει βαςικοφσ ςυμβατικοφσ κανόνεσ τθσ γραφισ. Το παιδί γράφει λίγεσ λζξεισ με νόθμα, ςυνικωσ κοινά ουςιαςτικά και το όνομά του και τα περιςςότερα κεφαλαία και μικρά γράμματα είναι γραμμζνα ευανάγνωςτα. 70 7

71 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (9 από 26) 6 ετών (1η τάξη) Ανάγνωςθ Φωνθτικι αποκωδικοποίθςθ και ανάπτυξθ ςυνδυαςμϊν ςυμπλεγμάτων. Το παιδί απομονϊνει τουσ ιχουσ ςε ςφντομεσ λζξεισ (π.χ., όχι, ό-χ-ι ) και μπορεί να ςυνδυάςει δφο ζωσ τρείσ ιχουσ για τον ςχθματιςμό λζξεων (π.χ., ζ-ν-α, ζνα). Το παιδί ςυνκζτει ποιιματα. Το παιδί τμθματίηει το τελικό ςφμφωνο από το υπόλοιπο τθσ λζξθσ (π.χ., χωρίηει ζν-από το-α ςτθ λζξθ ζνα) Οι απλζσ λζξεισ τονίηονται κατά τθν ανάγνωςθ. 71 7

72 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (10 από 26) 6 ετών (1η τάξη) Ανάγνωςθ Το παιδί ταιριάηει προφορικζσ λζξεισ καταγράφοντασ τεσ. Το παιδί ζχει ζνα κεαματικό λεξιλόγιο των 100 λζξεων. Το παιδί διαβάηει και κατανοεί ςε μεγάλο βακμό. 72 7

73 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (11 από 26) 6 ετών (1η τάξη) Γραφι Το παιδί δείχνει να κατανοεί τθ ςχζςθ μεταξφ των γραμμάτων και των ιχων. Χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ κεφαλαία γράμματα. Το παιδί γράφει ςειρζσ γραμμάτων (όχι λζξεισ), χωρίσ διαςτιματα. Γράφονται μόνο ζνα, ι μερικά γράμματα ςε μια λζξθ, ςυνικωσ το πρϊτο ςφμφωνο, το οποίο εκπροςωπεί μια ολόκλθρθ λζξθ ι ςυλλαβι. 73 7

74 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (12 από 26) 6 ετών (1η τάξη) Γραφι Θ ορκογραφία είναι τυπικι. Οι προτάςεισ είναι ςφντομεσ και απλζσ. Αρχίηει τθν πρόταςθ με κεφαλαίο και τελειϊνει τθν πρόταςθ με τελεία. Το αρχικό και το τελικό ςφμφωνο είναι παρόν, αν και τα φωνιεντα μπορεί να παραλείπονται. Το περιεχόμενο τθσ γραφισ ςυνικωσ εκφράηει τα ςυναιςκιματα, τισ προςωπικζσ ιδζεσ, και τισ αναμνιςεισ. Τα γραμματικά λάκθ είναι κοινά (π.χ., ριματα, πλθκυντικό αρικμό) 74 7

75 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (13 από 26) 7 ετών (2α τάξη) Ανάγνωςθ Το παιδί μετρά τα φωνιματα ςε μια λζξθ. Το παιδί χρθςιμοποιεί φωνθτικζσ ςτρατθγικζσ και ορκογραφικι επεξεργαςία (ζχει μάκει ςυνθκιςμζνεσ και καταγεγραμμζνεσ οπτικά λζξεισ προσ ορκογραφίασ), για να διαβάηει νζεσ λζξεισ. Το παιδί ξαναδιαβάηει και αυτοδιορκϊνεται, όπωσ απαιτείται. Χρθςιμοποιοφνται ςυναφείσ ενδείξεισ για τθν κατανόθςθ (π.χ., εικόνεσ, τίτλουσ, επικεφαλίδεσ, κλπ.). 75 7

76 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (14 από 26) 7 ετών (2α τάξη) Ανάγνωςθ Οι ερωτιςεισ απαντοφνται από τον εντοπιςμό πλθροφοριϊν ςε γραπτό υλικό. Ζχει καλι κατανόθςθ των βαςικϊν ςτοιχείων τθσ ιςτορίασ. Το παιδί επαναλαμβάνει τθν ιςτορία. Το παιδί διαβάηει αυκόρμθτα. 76 7

77 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (15 από 26) 7 ετών (2α τάξη) Γραφι Τα φωνολογικά ορκογραφικά λάκθ μειϊνονται και προοδευτικά αυξάνεται θ ορκι γραφι των λζξεων (ορκογραφία). Οι κανόνεσ ορκογραφίασ εφαρμόηονται πιο ςυχνά. Το παιδί χρθςιμοποιεί ςωςτά τα κεφαλαία και μικρά γράμματα, τα κενά μεταξφ των λζξεων, και τα βαςικά ςθμεία ςτίξθσ. Ευανάγνωςτθ γραφι. Το παιδί γράφει απλά μυκιςτοριματα και πεηό λόγο, βαςιηόμενο ςε ζνα μοντζλο, χρθςιμοποιϊντασ ποικιλία τφπων πρόταςθσ. 77 7

78 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (16 από 26) 7 ετών (2α τάξη) Γραφι Θ γραφι είναι οργανωμζνθ με αρχι, μζςθ και τζλοσ. Οι εξοικειωμζνεσ λζξεισ ζχουν ςωςτι ορκογραφία. Οι μορφολογικζσ δομζσ ςτο ςφςτθμα ορκογραφίασ είναι καλφτερα εςωτερικευμζνεσ. 78 7

79 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (17 από 26) 8 ετών (3η τάξη) Ανάγνωςθ Αφομοιϊνονται οι βαςικζσ φωνθτικζσ ςυνικειεσ. Το παιδί τμθματίηει και διαγράφει ςυμφωνικά ςυμπλεγματα. Θ ϊριμθ εμπειρία του με ιχο-ςφμβολο, επιτρζπει τθν ςφνδεςθ αποκωδικοποίθςθσ για περιςςότερεσ άγνωςτεσ λζξεισ. Το παιδί χρθςιμοποιεί λζξεισ αναλυτικισ ικανότθτασ, κατά τθν ανάγνωςθ. Το παιδί χρθςιμοποιεί το περιεχόμενο τθσ γλϊςςασ και τισ γνϊςεισ του, για να ςχθματίηει ενιςχφςεισ ςτθν κατανόθςθ. 79 7

80 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (18 από 26) 8 ετών (3η τάξη) Ανάγνωςθ Ρροβλζπει τι κα ςυμβεί ςε μια ιςτορία. Το παιδί χρθςιμοποιεί αναγνωςτικά υλικά, για να μάκει για νζα κζματα. Το παιδί διαβάηει βιβλία με καλοφ επιπζδου ροισ. 80 8

81 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (19 από 26) 8 ετών (3η τάξη) Γραφι Χρθςιμοποιείται κατά κφριο λόγο ςυμβατι ορκογραφία, κακϊσ και λεξικό, το οποίο χρθςιμοποιείται για τθν απόκτθςθ νζων λζξεων ι ορκισ ορκογραφίασ. Τα φωνιεντα χρθςιμοποιοφνται ςωςτά τισ περιςςότερεσ φορζσ. Τα γράμματα μεταφζρονται λιγότερο ςυχνά ςε λζξεισ που δεν χρθςιμοποιεί ςυχνά. 81 8

82 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (20 από 26) 8 ετών (3η τάξη) Γραφι Το παιδί γράφει ιςτορίεσ, γράμματα, και απλζσ επεξθγθματικζσ εκκζςεισ. Οι προτάςεισ ζχουν αυξθκεί κατά μικοσ και περιλαμβάνονται από πιο ςφνκετεσ μορφζσ. 82 8

83 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (21 από 26) 9 ετών (4η τάξη) Ανάγνωςθ Θ αποκρυπτογράφθςθ δεξιοτιτων είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνθ, επιτρζποντασ άπταιςτθ ανάγνωςθ. Το παιδί διαβάηει για αναψυχι και μάκθςθ. Το παιδί διαβάηει και κατανοεί μια μεγάλθ ποικιλία τφπων λογοτεχνίασ (π.χ., μυκοπλαςίεσ, πεηό λόγο, ιςτορικό μυκιςτόρθμα, ποίθςθ). Τα παιδιά ακολουκοφν γραπτζσ οδθγίεσ. 83 8

84 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (22 από 26) 9 ετών (4η τάξη) Ανάγνωςθ Το παιδί παίρνει ςφντομεσ ςθμειϊςεισ και χρθςιμοποιεί υλικά αναφοράσ. Το παιδί βγάηει ςυμπεράςματα από το κείμενο. Το περιεχόμενο του κειμζνου είναι παράφραςικό. Γραφι Το παιδί αναγνωρίηει λάκθ. Μπορεί να ςυλλαβίηει ςωςτά άγνωςτεσ λζξεισ, χρθςιμοποιϊντασ ορκογραφικι γνϊςθ. 84 8

85 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (23 από 26) 9 ετών (4η τάξη) Γραφι Οι ςυμβάςεισ και εξαιρζςεισ, όςον αφορά τουσ κανόνεσ τθσ ορκογραφίασ, είναι γνωςτζσ. Το παιδί χρθςιμοποιεί αφθγθματικι και επεξθγθματικι γραφι. Το παιδί οργανϊνει τθ γραφι του, χρθςιμοποιϊντασ αρχι, μζςθ και τζλοσ για να μεταφζρει μια κεντρικι ιδζα. Θ εργαςία του είναι επεξεργαςμζνθ από γραμματικισ, ςτίξθσ και ορκογραφθμζνθ πτυχι. 85 8

86 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (24 από 26) 10 ετών (5η τάξη) Ανάγνωςθ Το παιδί διαβάηει ποικιλία λογοτεχνικϊν κειμζνων και περιγράφει τον χαρακτιρα και τθν πλοκι. Το παιδί περιγράφει χαρακτθριςτικά τθσ ποίθςθσ. Γίνονται κατανοθτά τα πιο μεγάλα και πολφπλοκα κείμενα. Γραφι Το παιδί γράφει για διάφορουσ ςκοποφσ, χρθςιμοποιϊντασ μια ποικιλία δομθμζνων προτάςεων. Το λεξιλόγιο, χρθςιμοποιείται ςωςτά και ανακεωρεί και ςυντάςςει τθ γραφι του. 86 8

87 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (25 από 26) ετών (6η τάξη ζωσ Τρίτη Λυκείου) Ανάγνωςθ Το παιδί διαβάηει για μάκθςθ και ψυχαγωγία, και εγκακίςταται ςε μια πιο ϊριμθ, κριτικι αναγνϊςτθ. Οι δεξιότθτεσ ανάγνωςθσ εφαρμόηονται, για τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων και ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν. Γραφι Το παιδί γράφει προτάςεισ που είναι μεγαλφτερεσ από τισ ομιλοφμενεσ προτάςεισ και με γλωςςικι πολυπλοκότθτα. Θ επεξθγθματικι γραφι χρθςιμοποιείται για να παρζχει εξθγιςεισ και περιγραφζσ. 87 8

88 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (26 από 26) 19+ ετών (Ανώτατη/Ανώτερη Εκπαίδευςη) Ανάγνωςθ Τα αποςπάςματα που διαβάηει είναι για ζρευνεσ και κριτικι ανάλυςθ. Ενςωματϊνονται νζεσ ιδζεσ ςε μία υπάρχουςα βάςθ γνϊςεων. Γραφι Γράφει κείμενα με επιχειρθματολογία. 88 8

89 8 Βιβλιογραφία (1 από 2) American Academy of Pediatrics. (2004). Caring for your baby and young child: Birth to age five. S. P. Shelov (Ed.). Bantam. Apel, K., & Masterson, J. J. (2001). Beyond Baby Talk: From Sounds to Sentences--A Parent's Complete Guide to Language Development. Prima Publishing, 3000 Lava Ridge Court, Roseville, CA American Speech-Language-Hearing Association. (2002). Knowledge and skills needed by speech-language pathologists with respect to reading and writing in children and adolescents. American Speech-Language-Hearing Association. (2005a). Evidence-based practice in communication disorders. American Speech-Language-Hearing Association. (2005b). (Central) auditory processing disorders. Chall, J.S.. (1983, 1996). Stages of reading development. New York: Delmar Learning Gard, A., Gorman, J., & Gilman, L. (1993). Speech and language development chart. Pro-ed. Gentry, J. R. (2004). The science of spelling. Heinemann. Goldsworthy, C. (2003). Developmental reading disabilities: A language-based treatment approach (2nd ed.). Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning. Haynes, W., Ο., and Pindzola, R., H. (2008). Diagnosis and evaluation in speech pathology (7th ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. Haynes, W., O., & Pindzola, R.,H. (2004). Diagnosis and evaluation in speech pathology. Boston: Allyn & Bacon

90 9 Βιβλιογραφία (2 από 2) Hegde, M. N. (1996). Pocket-Guide to assessment in speech-language pathology. Singular Publishing Group. Καμπανάρου, Μ. (2007). Διαγνωςτικά θέματα Λογοθεραπείασ. Ακινα: ΕΛΛΘΝ. Naremore, R.C., Densmore, A.E., & Harman, D.R. (2001). Assessment and treatment of school-age language disorders: A resource manual. Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning. Nicolosi, L., Harryman, E., & Kresheck, J. (2004). Terminology of communication disorders: speech-languagehearing. Lippincott Williams & Wilkins. Shelov, S. P. (2004). Your Baby's First Year. Bantam. Shelov, S. P., & Hannemann, R. E. (2004). Caring for your baby and your child. Shipley, K. G., & McAfee, J. G. (2009). Assessment in speech-language pathology: A resource manual (4th ed.). San Diego, CA: Singular Publishing Group. Shaywitz, S. (2003). Overcoming dyslexia: A new and complete science-based program for reading problems at any level. Vintage. Tomblin, J. B., Morris, H. L., and Spriestersbach, D. C. (2002). Diagnosis in speech-language pathology (2nd ed.). Clifton Park, NY: Delmar Learning.

91 91 Σημείωμα Αναφοράσ Copyright Τεχνολογικό Κδρυμα Θπείρου. Ευγενία Τόκθ. Γλωςςικι Ανάπτυξθ. Ζκδοςθ: 1.0 Ιωάννινα, Διακζςιμο από τθ δικτυακι διεφκυνςθ:

92 Σημείωμα Αδειοδότηςησ Το παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ-Μθ Εμπορικι Χριςθ-Πχι Ραράγωγα Ζργα 4.0 Διεκνζσ [1] ι μεταγενζςτερθ. Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. φωτογραφίεσ, Διαγράμματα κλπ., τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία αναφζρονται μαηί με τουσ όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων». Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. [1] 9

93 9 Τζλοσ Ενότητασ Επεξεργαςία: Ταφιάδησ Διονφςιοσ Ιωάννινα, 2015

94 94 Σημειώματα

95 9 Διατήρηςη Σημειωμάτων Οποιαδιποτε αναπαραγωγι ι διαςκευι του υλικοφ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει: το Σθμείωμα Αναφοράσ το Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ τθ Διλωςθ Διατιρθςθσ Σθμειωμάτων το Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων (εφόςον υπάρχει) μαηί με τουσ ςυνοδευόμενουσ υπερςυνδζςμουσ.

96 Τζλοσ Ενότητασ 9

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 6

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 6 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 6: Backhand Overhead Clear Στεπάν-Σαρκίσ Παρτεμιάν Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ Άδειεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι

Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι Ενότθτα 1: Ειςαγωγικά Μαριάννα Κoνδφλθ Σχολι Ανκρωπιςτικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Σκοποί ενότθτασ Να καταρριφκοφν οι προεπιςτθμονικοί μφκοι για τθ γλϊςςα Να αναδειχκεί

Διαβάστε περισσότερα

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 10

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 10 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 10: Σακτικι Απλοφ τεπάν-αρκίσ Παρτεμιάν Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ Άδειεσ Χρήςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ Ενότητα 8: Διά βίου άκλθςθ για υγεία (ευκαμψία) Χατηόπουλοσ Δθμιτρθσ Σχολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχζδιο - CAD

Τεχνικό Σχζδιο - CAD Ανοικτά Ακαδθμαϊκά Μακιματα ςτο ΤΕΙ Ιονίων Νιςων Τεχνικό Σχζδιο - CAD Ενότητα 2: Τεχνικό Σχζδιο με τθ βοικεια Η/Υ Το περιεχόμενο του μακιματοσ διατίκεται με άδεια Creative Commons εκτόσ και αν αναφζρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ

Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ Ενότθτα 6 : Κβαντιςμόσ Καταςτάςεων Κωνςταντίνοσ Αγγζλθσ 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου Σμιμα Μθχανικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι

Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι Ενότθτα 5: Η παιδαγωγικι του γραμματιςμοφ Μαριάννα Κoνδφλθ Σχολι Ανκρωπιςτικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Σκοποί ενότθτασ Να εντοπιςτοφν οι διαφορζσ προφορικοφ και γραπτοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Aντιπτζριςθ (ΕΠ027) Ενότθτα 12

Aντιπτζριςθ (ΕΠ027) Ενότθτα 12 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Aντιπτζριςθ (ΕΠ027) Ενότθτα 12: Σακτικι διπλοφ μικτοφ τεπάν-αρκίσ Παρτεμιάν Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ Άδειεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ ΙΙ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ ΙΙ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ ΙΙ Ενότητα 9: Διδαςκαλία ακλοπαιδιϊν ςτο ςχολείο Χατηόπουλοσ Δθμιτρθσ Σχολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώςεισ & Τεκμηρίωςη Αντικειμζνων

Αποτυπώςεισ & Τεκμηρίωςη Αντικειμζνων Ανοικτά Ακαδθμαϊκά Μακιματα ςτο ΤΕΙ Ιονίων Νιςων Αποτυπώςεισ & Τεκμηρίωςη Αντικειμζνων Ενότητα 3: Συγγραφι εργαςιών Το περιεχόμενο του μακιματοσ διατίκεται με άδεια Creative Commons εκτόσ και αν αναφζρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ Ενότητα 10: Ψυχοκινθτικι Αγωγι Χατηόπουλοσ Δθμιτρθσ Σχολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 9

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 9 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 9: Drive shots Στεπάν-Σαρκίσ Παρτεμιάν Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ Άδειεσ Χρήςησ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Έρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Έρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Έρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 7 η : Το πρόβλημα τησ Μεταφοράσ Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 7: Ειςαγωγι ςτο Δυναμικό Προγραμματιςμό Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράςταςθ Γνώςθσ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό Ενότθτα 2: XML Δομθμζνα Ζγγραφα Ιςτοφ, Μζροσ 4 ο XPath

Αναπαράςταςθ Γνώςθσ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό Ενότθτα 2: XML Δομθμζνα Ζγγραφα Ιςτοφ, Μζροσ 4 ο XPath Αναπαράςταςθ Γνώςθσ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό Ενότθτα 2: XML Δομθμζνα Ζγγραφα Ιςτοφ, Μζροσ 4 ο XPath Ιωάννθσ Χατηθλυγεροφδθσ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Μθχ/κών Η/Υπολογιςτών & Πλθροφορικισ Περιεχόμενα ενότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 2

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 2 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 2: Λαβι ρακζτασ Στεπάν-Σαρκίσ Παρτεμιάν Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ Άδειεσ Χρήςησ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις επανάληψης. Ενδοκρινείς αδένες. Τμήμα Ιαηρικής Πανεπιζηήμιο Παηρών

Ερωτήσεις επανάληψης. Ενδοκρινείς αδένες. Τμήμα Ιαηρικής Πανεπιζηήμιο Παηρών Ερωτήσεις επανάληψης Ενδοκρινείς αδένες Τμήμα Ιαηρικής Πανεπιζηήμιο Παηρών Υπόφυςη Ποια είδθ ορμονϊν γνωρίηετε με βάςθ τον τρόπο δράςθσ τουσ; Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τρόποι μετάδοςθσ του ςιματοσ εντόσ

Διαβάστε περισσότερα

Κλαςικι Ηλεκτροδυναμικι

Κλαςικι Ηλεκτροδυναμικι Κλαςικι Ηλεκτροδυναμικι Ενότθτα 21: Διάδοςθ θλεκτρομαγνθτικών κυμάτων Ανδρζασ Τερηισ Σχολι Θετικών Επιςτθμών Τμιμα Φυςικισ Σκοποί ενότθτασ Σκοπόσ τθσ ενότθτασ είναι να ςυνεχίςει τθν μελζτθ που αφορά τθν

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 4: Μετατροπή ςχήματοσ Ο/Σ ςε ςχεςιακό. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 4: Μετατροπή ςχήματοσ Ο/Σ ςε ςχεςιακό. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 4: Μετατροπή ςχήματοσ Ο/Σ ςε ςχεςιακό Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 9 : Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ

Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 9 : Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότθτα 9 : Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ 1 Ανοιχτά Σμιμα Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότητα 9: Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 6: Μζκοδοι διδαςκαλίασ V Τψθλάντθσ Γεϊργιοσ, αναπλθρωτισ κακθγθτισ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ

Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ Ενότθτα 3 : Παρακφρωςθ Δεδομζνων Κωνςταντίνοσ Αγγζλθσ Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου Σμιμα Μθχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενότητα 6:

Διαβάστε περισσότερα

Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 7 : Ελαχιςτοποίθςθ και κωδικοποίθςθ καταςτάςεων Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ

Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 7 : Ελαχιςτοποίθςθ και κωδικοποίθςθ καταςτάςεων Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότθτα 7 : Ελαχιςτοποίθςθ και κωδικοποίθςθ καταςτάςεων Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ IΙ. Ενότθτα 4: Χθμικζσ αντιδράςεισ αερίων τακερά Χθμικισ Ιςορροπίασ Πρότυπθ Ελεφκερθ Ενζργεια

ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ IΙ. Ενότθτα 4: Χθμικζσ αντιδράςεισ αερίων τακερά Χθμικισ Ιςορροπίασ Πρότυπθ Ελεφκερθ Ενζργεια ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ IΙ Ενότθτα 4: Χθμικζσ αντιδράςεισ αερίων τακερά Χθμικισ Ιςορροπίασ Πρότυπθ Ελεφκερθ Ενζργεια ογομών Μπογοςιάν Πολυτεχνικι χολι Σμιμα Χθμικών Μθχανικών κοποί ενότθτασ κοπόσ τθσ ενότθτασ αυτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Ενότητα 1: Ειςαγωγι - Ιςτορία ζρευνασ Αικατερίνθ Τςαλαμποφνθ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Υγρών Αποβλιτων Ενότθτα 9: Απολφμανςθ. Κορνάροσ Μιχαιλ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Χθμικών Μθχανικών

Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Υγρών Αποβλιτων Ενότθτα 9: Απολφμανςθ. Κορνάροσ Μιχαιλ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Χθμικών Μθχανικών Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Υγρών Αποβλιτων Ενότθτα 9: Απολφμανςθ Κορνάροσ Μιχαιλ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Χθμικών Μθχανικών Απολφμανςθ Η εκροι που προζρχεται από πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια ι τριτοβάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ

Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Ηπείρου Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ Ενότθτα 9 : Σαχφσ Μεταςχθματιςμόσ Fourier (FFT) Κωνςταντίνοσ Αγγζλθσ 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Οντοκεντρικόσ Ρρογραμματιςμόσ

Οντοκεντρικόσ Ρρογραμματιςμόσ Οντοκεντρικόσ Ρρογραμματιςμόσ Ενότθτα 7: C++ TEMPLATES, ΥΡΕΦΟΤΩΣΗ ΤΕΛΕΣΤΩΝ, ΕΞΑΙΕΣΕΙΣ Υπερφόρτωςθ Τελεςτών Ιωάννθσ Χατηθλυγεροφδθσ Ρολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Μθχανικών Η/Υ & Ρλθροφορικισ Υπερφόρτωςθ Τελεςτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΗ ΣΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΗΝ Q

ΠΟΤΔΗ ΣΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΗΝ Q ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΟΤΔΗ ΣΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΗΝ Q Ενότητα 7: Φιλολογικζσ και Λογοτεχνικζσ Εξαρτιςεισ / Το Παράδειγμα των Παραβολών Αικατερίνθ Τςαλαμποφνθ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Οντοκεντρικόσ Προγραμματιςμόσ

Οντοκεντρικόσ Προγραμματιςμόσ Οντοκεντρικόσ Προγραμματιςμόσ Ενότθτα 7: C++ TEMPLATES, ΤΠΕΡΦΟΡΣΩΗ ΣΕΛΕΣΩΝ, ΕΞΑΙΡΕΕΙ Templates Ιωάννθσ Χατηθλυγεροφδθσ Πολυτεχνικι χολι Σμιμα Μθχανικών Η/Τ & Πλθροφορικισ Templates Ειςαγωγι Templates o

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ IΙ. Ενότθτα 11: Διαλυτότθτα Ιδανικά διαλφματα ογομών Μπογοςιάν Πολυτεχνικι χολι Σμιμα Χθμικών Μθχανικών

ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ IΙ. Ενότθτα 11: Διαλυτότθτα Ιδανικά διαλφματα ογομών Μπογοςιάν Πολυτεχνικι χολι Σμιμα Χθμικών Μθχανικών ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΘ IΙ Ενότθτα 11: Διαλυτότθτα Ιδανικά διαλφματα ογομών Μπογοςιάν Πολυτεχνικι χολι Σμιμα Χθμικών Μθχανικών κοποί ενότθτασ κοπόσ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι o οριςμόσ του ιδανικοφ διαλφματοσ με βάςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 11 : Μετρθτζσ Ριπισ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ

Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 11 : Μετρθτζσ Ριπισ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότθτα 11 : Μετρθτζσ Ριπισ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ 1 Ανοιχτά Σμιμα Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότητα 11: Μετρθτζσ Ριπισ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ,

Διαβάστε περισσότερα

EMUNI A.U.Th. SUMMER SCHOOL

EMUNI A.U.Th. SUMMER SCHOOL ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ EMUNI A.U.Th. SUMMER SCHOOL - 2014 6 η Διάλεξη: Τα ταξίδια των πολιτιςμικών αντικειμζνων Η περιγραφι των εκκεςιακών αντικειμζνων μιασ ζκκεςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά

Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά Στοιχειώδησ ενθάρρυνςη & Παράφραςη Η ςτοιχειϊδθσ ενκάρρυνςθ διευκολφνει τθν εξζλιξθ τθσ ςυηιτθςθσ Η παράφραςθ δείχνει ςτον βοθκοφμενο ότι ακοφςατε αυτό που είπε Στοιχειώδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Λογιςμικό: Ακτίνεσ Κατθγορία αναπθρίασ: Μζτρια Ελαφριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ Μάκθμα: Γλϊςςα Μακθματικά

Λογιςμικό: Ακτίνεσ Κατθγορία αναπθρίασ: Μζτρια Ελαφριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ Μάκθμα: Γλϊςςα Μακθματικά Λογιςμικό: Ακτίνεσ Κατθγορία αναπθρίασ: Μζτρια Ελαφριά Νοθτικι Κακυςτζρθςθ Μάκθμα: Γλϊςςα Μακθματικά Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου Ρρομθκευτισ: Inte*learn Προςβαςιμότθτα Το εκπαιδευτικό λογιςμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 15: Εξόρυξη Δεδομζνων (Data Mining) Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS.

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS. Λογιςμικό: Η γλϊςςα με τα μάτια μου Κατθγορία αναπθρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάκθμα:Γλϊςςα και Λογοτεχνία για Κωφοφσ και Βαρικοουσ μακθτζσ Τάξθ/εισ: Αϋ, Βϋ, Γϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Μυκθτολογικζσ αςκζνειεσ δενδρωδϊν και αμπζλου

Μυκθτολογικζσ αςκζνειεσ δενδρωδϊν και αμπζλου ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Μυκθτολογικζσ αςκζνειεσ δενδρωδϊν και αμπζλου 2 θ Επανάλθψθ. Αδρομυκϊςεισ και ςιψεισ ξφλου. Αναςταςία Λαγοπόδθ Επίκ. Κακθγιτρια Φυτοπακολογίασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΗ ΣΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΗΝ Q

ΠΟΤΔΗ ΣΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΗΝ Q ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΟΤΔΗ ΣΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΗΝ Q Ενότητα 9: Το ιδιαίτερο υλικό του Μτ και Λκ Αικατερίνθ Τςαλαμποφνθ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ & ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ (ΔΑΣΑ)

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ & ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ (ΔΑΣΑ) ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ & ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ (ΔΑΣΑ) Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2012-13 ΒΙΩΜΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΙΧΤΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Επιμζλεια: Ε. Κραςαδάκθ Διαφορζσ Γραπτοφ Προφορικοφ Λόγου Ο γραπτόσ λόγοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνθτι Νοθμοςφνθ. Ενότθτα 2: Αναπαράςταςθ Γνϊςθσ και Συλλογιςμόσ. Ιωάννθσ Χατηθλυγεροφδθσ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Πλθροφορικισ

Τεχνθτι Νοθμοςφνθ. Ενότθτα 2: Αναπαράςταςθ Γνϊςθσ και Συλλογιςμόσ. Ιωάννθσ Χατηθλυγεροφδθσ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Πλθροφορικισ Τεχνθτι Νοθμοςφνθ Ιωάννθσ Χατηθλυγεροφδθσ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Πλθροφορικισ Αναπαράςταςθ Γνϊςθσ και Συλλογιςμόσ Αναπαράςταςθ Γνϊςθσ (1) Οριςμόσ Πϊσ μπορεί καλφτερα και αποδοτικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Στερεών Αποβλιτων Ενότθτα 4: Μθχανικόσ Διαχωριςμόσ. Κορνάροσ Μιχαιλ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Χθμικών Μθχανικών

Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Στερεών Αποβλιτων Ενότθτα 4: Μθχανικόσ Διαχωριςμόσ. Κορνάροσ Μιχαιλ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Χθμικών Μθχανικών Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Στερεών Αποβλιτων Ενότθτα 4: Μθχανικόσ Διαχωριςμόσ Κορνάροσ Μιχαιλ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Χθμικών Μθχανικών Mθχανικόσ Διαχωριςμόσ Διαχωριςμόσ των διαφόρων υλικών από

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Έρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Έρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Έρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 10 η : Ακζραιοσ Προγραμματιςμόσ Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Λ. Ενότθτα 8: SQL Γλώςςα χειριςμοφ δεδομζνων. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΣΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Λ. Ενότθτα 8: SQL Γλώςςα χειριςμοφ δεδομζνων. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΣΕ Βάςεισ Δεδομζνων Λ Ενότθτα 8: SQL Γλώςςα χειριςμοφ δεδομζνων Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χριςθσ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνθτι Νοθμοςφνθ. Ενότθτα 4: Στρατθγικζσ Ελζγχου Επίλυςθσ. Ιωάννθσ Χατηθλυγεροφδθσ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Πλθροφορικισ

Τεχνθτι Νοθμοςφνθ. Ενότθτα 4: Στρατθγικζσ Ελζγχου Επίλυςθσ. Ιωάννθσ Χατηθλυγεροφδθσ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Πλθροφορικισ Τεχνθτι Νοθμοςφνθ Ιωάννθσ Χατηθλυγεροφδθσ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Πλθροφορικισ Στρατθγικζσ Ελζγχου Επίλυςθσ Στρατθγικζσ Ελζγχου Επίλυςθσ (1) Η μθ ελεγχόμενθ χριςθ τθσ αρχισ τθσ επίλυςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότθτα 10: Συνακροιςτικζσ ςυναρτιςεισ. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΣΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότθτα 10: Συνακροιςτικζσ ςυναρτιςεισ. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΣΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότθτα 10: Συνακροιςτικζσ ςυναρτιςεισ Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χριςθσ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Οντοκεντρικόσ Ρρογραμματιςμόσ

Οντοκεντρικόσ Ρρογραμματιςμόσ Οντοκεντρικόσ Ρρογραμματιςμόσ Ενότθτα 9: C++ ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ / ΑΛΦΑΙΘΜΗΤΙΚΑ / ΑΧΕΙΑ Διαχείριςθ Αρχείων Ιωάννθσ Χατηθλυγεροφδθσ Ρολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ Διαχείριςθ Αρχείων Ιεραρχία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ Αςκήςεισ 11 ησ Ενότητασ

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ Αςκήςεισ 11 ησ Ενότητασ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γενικά Μαθηματικά ΙΙ Αςκήςεισ 11 ησ Ενότητασ Λουκάσ Βλάχοσ Τμιμα Φυςικισ Α.Π.Θ. Θεςςαλονίκθ, 2014 Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι

Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι Ενότθτα 2: Θεωρίεσ για τθ γλϊςςα (Saussure, Chomsky) Μαριάννα Κoνδφλθ Σχολι Ανκρωπιςτικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Σκοποί ενότθτασ Να περιγραφοφν ςυνοπτικά δφο βαςικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οντοκεντρικόσ Ρρογραμματιςμόσ

Οντοκεντρικόσ Ρρογραμματιςμόσ Οντοκεντρικόσ Ρρογραμματιςμόσ Ενότθτα 8: C++ ΒΙΒΛΙΟΗΚΗ STL, ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δομζσ Δεδομζνων Ιωάννθσ Χατηθλυγεροφδθσ Ρολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Μθχανικών Η/Υ & Ρλθροφορικισ Δομζσ Δεδομζνων Ειςαγωγι Δομζσ ςτακεροφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

= = 124

= = 124 Λζξεισ Κάκε μακθτισ μζςα ςτθν ομάδα κα πρζπει να ζχει μια αρικμομθχανι. Ζνασ μακθτισ κα διαβάηει φωναχτά τουσ αρικμοφσ. Οι υπόλοιποι μακθτζσ κα τουσ γράφουν ςτθν αρικμομθχανι πατϊντασ κάκε φορά το πλικτρο

Διαβάστε περισσότερα

Το γλωςςικό μάθημα. διδαςκαλία τησ γλώςςασ με τη βοήθεια του υπολογιςτή. 1. Ειςαγωγικά ςτοιχεία

Το γλωςςικό μάθημα. διδαςκαλία τησ γλώςςασ με τη βοήθεια του υπολογιςτή. 1. Ειςαγωγικά ςτοιχεία Το γλωςςικό μάθημα διδαςκαλία τησ γλώςςασ με τη βοήθεια του υπολογιςτή 1. Ειςαγωγικά ςτοιχεία Στα όςα ακολουκοφν δίνονται οριςμζνεσ ενδεικτικζσ περιπτϊςεισ γλωςςικισ διδαςκαλίασ (ςυγκεκριμζνα: διδαςκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράςταςθ Γνώςθσ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό Ενότθτα 5: Κανόνεσ Λογικι και Συμπεραςμόσ

Αναπαράςταςθ Γνώςθσ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό Ενότθτα 5: Κανόνεσ Λογικι και Συμπεραςμόσ Αναπαράςταςθ Γνώςθσ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό Ενότθτα 5: Κανόνεσ Λογικι και Συμπεραςμόσ Ιωάννησ Χατζηλυγεροφδησ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Μθχ/κών Η/Υπολογιςτών & Πλθροφορικισ Περιεχόμενα ενότθτασ 1. Λογικι & Κανόνεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Άςκηςη ςτη Λογοπαθολογία 1

Κλινική Άςκηςη ςτη Λογοπαθολογία 1 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Κλινική Άςκηςη ςτη Λογοπαθολογία 1 Ενότητα 6: Αναλφοντασ την τοματοπροςωπική Εξζταςη Σαφιάδθσ Διονφςιοσ 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές Ενότητα 7: Συλλαβικό και φθογγικό περιβάλλον Ζακοπούλου Βικτωρία 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικι Δθμοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 1 : Ειςαγωγι. Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ

Ελλθνικι Δθμοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 1 : Ειςαγωγι. Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότθτα 1 : Ειςαγωγι Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τμιμα Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότητα 1: Ειςαγωγι Φϊτιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης Θέμα Α Να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτιςεισ 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί

Διαβάστε περισσότερα