Ελλθνικι Δθμοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Θπείρου. Γλωςςική Ανάπτυξη. Ενότθτα 5: Τα Ηλικιακά Ορόςημα Κατάκτηςησ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελλθνικι Δθμοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Θπείρου. Γλωςςική Ανάπτυξη. Ενότθτα 5: Τα Ηλικιακά Ορόςημα Κατάκτηςησ."

Transcript

1 1 Ελλθνικι Δθμοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Θπείρου Γλωςςική Ανάπτυξη Ενότθτα 5: Τα Ηλικιακά Ορόςημα Κατάκτηςησ Ευγενία Τόκθ

2 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου Τμιμα Λογοκεραπείασ Γλωςςική Ανάπτυξη Ενότητα 5: Τα Θλικιακά Ορόςθμα Κατάκτθςθσ. Τόκθ Ευγενία Επίκουρθ Κακθγιτρια Ιωάννινα, 2015

3 Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ, που υπόκειται ςε άλλου τφπου άδειασ χριςθσ, θ άδεια χριςθσ αναφζρεται ρθτϊσ. 3 3

4 4 Χρηματοδότηςη Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ πόρουσ. Το ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο TEI Ηπείρου» ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθ αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτα πλαίςια του εκπαιδευτικοφ ζργου του διδάςκοντα.

5 Σκοποί ενότητασ Αναφορά ςτθν τυπικι ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ, τθσ κίνθςθσ, τθσ ανάγνωςθσ και τθσ γραφισ. Επίςθσ, θ καλφτερθ αποςαφινιςθ του τι πρζπει να ζχει κατακτιςει ζνα παιδί ςε κάκε θλικιακό ορόςθμο. 5 5

6 Περιεχόμενα ενότητασ Γλωςςικι Ανάπτυξθ Κινθτικι Ανάπτυξθ Ανάπτυξθ Ανάγνωςθσ & Γραφισ 6 6

7 Γλωςςική Ανάπτυξη 7

8 Γλωςςική Ανάπτυξη (1 από 30) Αρκετζσ μζκοδοι ςυλλογισ πλθροφοριϊν για μία πλιρθ διαγνωςτικι διαδικαςία, περιγράφθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα. Από αυτζσ οι κλινικοί αποκομίηουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ. Σε αυτι τθν ενότθτα οι παρεχόμενεσ πθγζσ κα βοθκιςουν τον κλινικό να ςυνεκτιμιςει τισ ςυλλεγόμενεσ πλθροφορίεσ και να οδθγθκεί ςτθ διάγνωςθ (Shipley & McAfee, 2009; Καμπανάρου, 2007; Haynes, & Pindzola, 2004; Hegde,1996) 8 8

9 Γλωςςική Ανάπτυξη (2 από 30) Ραρακάτω παρατίκεται περιλθπτικά ζνα γενικό άκροιςμα τθσ αναπτυξιακισ ακολουκίασ τθσ ομιλίασ, τθσ γλϊςςασ και των κινθτικϊν ικανοτιτων ςε τυπικά αναπτυςςόμενα παιδιά. Επειδι τα παιδιά αναπτφςςονται με διαφορετικοφσ ρυκμοφσ, αποφφγετε να εφαρμόηετε αυςτθρά αυτά τα θλικιακά ορόςθμα. 9 9

10 Γλωςςική Ανάπτυξη (3 από 30) Τα όρια αυτά παρζχονται μόνο ςαν οδθγόσ για να κακοριςτοφν οι αναπτυξιακζσ ικανότθτεσ ανά θλικία. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ ςυντάχκθκαν από μία ποικιλία πθγϊν, που περιλαμβάνουν Apel & Masterson (2001); Gard, Gilman, & Gorman (1993); Nicolosi, Harryman, & Kresheck (2004); και Shelov & Hanneman (2004) και αναφζρονται ςτισ επικείμενεσ διαφάνειεσ. 10 1

11 0-6 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (4 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Συχνά «γρυλίηει» και δθμιουργεί ευχάριςτουσ ιχουσ Χρθςιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράςει τισ διαφορετικζσ του ανάγκεσ Χαμογελάει όταν του μιλάνε και αναγνωρίηει φωνζσ Εντοπίηει και ακοφει τουσ ιχουσ γυρίηοντασ το κεφάλι Χρθςιμοποιεί τα φωνιματα /b/, /p/ και /m/ ςτο βάβιςμα Χρθςιμοποιεί ιχουσ ι χειρονομίεσ όταν κζλει κάτι. 11 1

12 7-12 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (5 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Καταλαβαίνει το «όχι» και το «καίει» Ανταποκρίνεται ςε απλά αιτιματα Καταλαβαίνει και ανταποκρίνεται ςτο δικό του όνομα Αντιλαμβάνεται λζξεισ για απλά αντικείμενα (πχ φλιτηάνι, παποφτςι, χυμόσ) Βαβίηει χρθςιμοποιϊντασ παρατεταμζνα και ςφντομα ςφνολα ιχων 12 1

13 7-12 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (6 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί ζνα ευρφ φάςμα ιχων ςτο βάβιςμα Μιμείται τουσ ιχουσ τθσ ομιλία των ενθλίκων και τθν μελωδικότθτά τουσ Χρθςιμοποιεί και ιχουσ τθσ ομιλίασ από το να κλαίει μόνο, για να τραβιξει τθ προςοχι Ακοφει όταν του μιλάνε Ρροςεγγίηει κάποιουσ ιχουσ 13 1

14 7-12 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (7 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Διαφοροποιεί το βάβιςμά του Χρθςιμοποιεί με επικοινωνιακό ςκοπό για πρϊτθ φορά Χρθςιμοποιεί κατά αποκλειςτικότθτα τα ουςιαςτικά Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο από μια με τρεισ λζξεισ Χρθςιμοποιεί ςυγκεκριμζνεσ χειρονομίεσ ι φϊνθςθ για να εκφράςει τα κζλω του 14 1

15 13-18 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (8 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Μιμείται μεμονωμζνεσ λζξεισ Χρθςιμοποιεί τθν μελωδικότθτα όπωσ οι ενιλικεσ Χρθςιμοποιεί θχολαλικζσ επινοιςεισ Απαλείφει κάποια αρχικά και ςχεδόν όλα τα τελικά ςφμφωνα Χρθςιμοποιεί ωσ επί το πλείςτον μθ καταλθπτι ομιλία 15 1

16 13-18 μηνών Γλωςςική Ανάπτυξη (9 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Εκτελεί απλζσ εντολζσ Επιδεικνφει ζνα ζωσ τρία μζρθ του ςϊματοσ Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο 3-20 λζξεων (περιςςότερα ουςιαςτικά) Συνδυάηει χειρονομίεσ και ιχουσ Δθμιουργεί παρακλιςεισ για πράγματα που επικυμεί 16 1

17 Γλωςςική Ανάπτυξη (10 από 30) μηνών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί λζξεισ πιο ςυχνά από ψευδολζξεισ Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο λζξεων ι παραπάνω Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο 300 ι παραπάνω λζξεων Ξεκινά να ςυνδυάηει ουςιαςτικά με ριματα και ουςιαςτικά με επίκετα Ξεκινά να χρθςιμοποιεί αντωνυμίεσ 17 1

18 Γλωςςική Ανάπτυξη (11 από 30) μηνών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ζχει μθ ςτακερό ζλεγχο τθσ φωνισ του Χρθςιμοποιεί τθν κατάλλθλθ προςωδία ςτισ ερωτιςεισ Θ ομιλία του είναι καταλθπτι περίπου κατά 25-50% ςε ξζνουσ ωτά και απαντά ςε ερωτιςεισ του τφπου «τι είναι αυτό;» Ευχαριςτιζται να ακοφει ιςτορίεσ 18 1

19 Γλωςςική Ανάπτυξη (12 από 30) μηνών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Γνωρίηει πζντε μζρθ του ςϊματοσ Γνωρίηει επακριβϊσ τα ονόματα κάποιων γνϊριμων αντικειμζνων Καταλαβαίνει βαςικζσ κατθγορίεσ (π.χ. παιχνίδια, φαγθτό) Δείχνει τισ εικόνεσ ενόσ βιβλίου όταν ονομάηονται 19 1

20 2-3 χρονών Γλωςςική Ανάπτυξη (13 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ζχει καταλθπτι ομιλία κατά 50-75% Κατανοεί τθν ζννοια του «ζνα» και του «όλα» Επικοινωνεί τισ ςωματικζσ ανάγκεσ του (πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά) Ηθτάει αντικείμενα με το όνομά τουσ Αναγνωρίηει αρκετά μζλθ του ςϊματοσ Ακολουκεί διπλζσ εντολζσ 20 2

21 Γλωςςική Ανάπτυξη (14 από 30) 2-3 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Κάνει ερωτιςεισ μίασ ι δφο λζξεων Δθμιουργεί φράςεισ δφο ζωσ τζςςερισ λζξεισ Χρθςιμοποιεί λζξεισ γενικοφ περιεχομζνου Συνεχίηει τθ χριςθ θχολαλίασ όταν ςυναντά δυςκολίεσ ςτθν ομιλία Ζχει αντιλθπτικό λεξικό λζξεων Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων 21 2

22 2-3 χρονών Γλωςςική Ανάπτυξη (15 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ραρουςιάηει πολλαπλά γραμματικά λάκθ Καταλαβαίνει τα περιςςότερα από τα πράγματα που του/τθσ λζνε Κάνει ςυχνζσ επαναλιψεισ ειδικά με τα αρχικά «εγϊ» και τισ πρϊτεσ ςυλλαβζσ Μιλά με δυνατι φωνι Αυξάνει το εφροσ του τόνου τθσ φωνισ 22 2

23 Γλωςςική Ανάπτυξη (16 από 30) 2-3 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί ςωςτά τα φωνιεντα και τα ςφμφωνα ςε αρχικι κζςθ (ζςτω και δεν ζχουν τθ ςωςτι άρκρωςθ) Χρθςιμοποιεί πάντα Συχνά παραλείπει μεςαία ςφμφωνα Συχνά παραλείπει ι αντικακιςτά ςφμφωνα ςε τελικι κζςθ Χρθςιμοποιεί το βοθκθτικό ριμα «είναι» μαηί με τα ςυμβαλλόμενα μζρθ Διατθρεί το κζμα τθσ ςυηιτθςθσ και μετά τθν εναλλαγι πολλϊν ςειρϊν 23 2

24 Γλωςςική Ανάπτυξη (17 από 30) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Κατανοεί τισ λειτουργίεσ των αντικειμζνων Αντιλαμβάνεται τισ διαφορζσ ςτα νοιματα (ςταμάταςυνζχιςε, μζςα-επάνω, μεγάλο-μικρό) Εκτελεί διπλζσ και τριπλζσ εντολζσ Ραράγει απλζσ λεκτικζσ αναλογίεσ Χρθςιμοποιεί τθν γλϊςςα για να εκφράςει τα ςυναιςκιματά του 24 2

25 Γλωςςική Ανάπτυξη (18 από 30) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί τζςςερισ με πζντε λζξεισ ςτισ προτάςεισ Επαναλαμβάνει προτάςεισ με 6-13 λζξεισ με ακρίβεια Μπορεί να ςυνεχίςει να χρθςιμοποιεί τθν θχολαλία Χρθςιμοποιεί ριματα και ουςιαςτικά πιο ςυχνά ςε μια πρόταςθ Ζχει επίγνωςθ του παρελκόντοσ και του μζλλοντοσ ωσ χρόνουσ 25 2

26 Γλωςςική Ανάπτυξη (19 από 30) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων Μπορεί να επαναλαμβάνεται ςυχνά, να ςταματάει απότομα τθ ροι τθσ ομιλίασ του, να δυςκολεφεται να αναπνεφςει και να κάνει γκριμάτςεσ κατά τθ διάρκεια τθσ ομιλίασ του Αυξάνει ο ρυκμόσ τθσ ομιλίασ του 26 2

27 Γλωςςική Ανάπτυξη (20 από 30) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων Μπορεί να επαναλαμβάνεται ςυχνά, να ςταματάει απότομα τθ ροι τθσ ομιλίασ του, να δυςκολεφεται να αναπνεφςει και να κάνει γκριμάτςεσ κατά τθ διάρκεια τθσ ομιλίασ του Αυξάνει ο ρυκμόσ τθσ ομιλίασ του 27 2

28 Γλωςςική Ανάπτυξη (21 από 30) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Θ ομιλία του είναι κατά προςζγγιςθ 80% καταλθπτι Κατάλλθλα χρθςιμοποιεί τα ριματα «είναι» και «είμαι» ςε μία πρόταςθ Τοποκετεί δφο γεγονότα ςε χρονολογικι ςειρά Εμπλζκεται ςε μακροςκελισ ςυνομιλίεσ Βελτιϊνεται θ γραμματικι του ςτισ προτάςεισ, παρόλο που κάποια λάκθ παραμζνουν 28 2

29 3-4 χρονών Γλωςςική Ανάπτυξη (22 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί γραμματικζσ εκκλίψεισ, ανϊμαλο πλθκυντικό, μελλοντικοφσ χρόνουσ και ςυνδζςμουσ Χρθςιμοποιεί επαρκϊσ ομαλοφσ πλθκυντικοφσ, κτθτικζσ αντωνυμίεσ, και ριματα απλοφ αορίςτου Χρθςιμοποιεί ζναν αυξανόμενο αρικμό ςφνκετων ι πολφπλοκων προτάςεων 29 2

30 4-5 χρόνων Γλωςςική Ανάπτυξη (23 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Μιμείται τθν αρίκμθςθ μζχρι το πζντε Αντιλαμβάνεται τισ ζννοιεσ του χϊρου Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο ι περιςςοτζρων λζξεων Μετρά μζχρι το δζκα ςε ςειρά Ακοφει μικρζσ, απλζσ ιςτορίεσ και μπορεί να απαντιςει ςε ερωτιςεισ για αυτζσ Κάνει ερωτιςεισ για τθ λειτουργία των πραγμάτων 30 3

31 4-5 χρόνων Γλωςςική Ανάπτυξη (24 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Χρθςιμοποιεί τθ γραμματικι των ενθλίκων τθν περιςςότερθ ϊρα Γραμματικά λάκθ ςε ανϊμαλουσ τφπουσ, αυτοπακείσ αντωνυμίεσ, επιρριματα και τθν παρακετικι/υπερκετικι κλίςθ Ζχει εκφραςτικό λεξιλόγιο ι περιςςότερων λζξεων Χρθςιμοποιεί προτάςεισ τεςςάρων με οχτϊ λζξεων 31 3

32 Γλωςςική Ανάπτυξη (25 από 30) 4-5 χρόνων Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Συχνά παραλείπει τα ςφμφωνα ςε μεςαία κζςθ Θ ομιλία του είναι ςυχνά καταλθπτι ςτουσ ξζνουσ ακόμα και αν μερικά αρκρωτικά λάκθ υπάρχουν Μιλά για τισ εμπειρίεσ ςτο ςχολείο, με τουσ φίλουσ, ςτο ςπίτι, κτλ. 32 3

33 5-6 χρονών Γλωςςική Ανάπτυξη (26 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Ακολουκεί οδθγίεσ που του δίνονται ςυγκεντρωτικά Κάνει ερωτιςεισ τφπου «πωσ;» Χρθςιμοποιεί κατάλλθλα παρελκοντικό και μελλοντικό χρόνο Χρθςιμοποιεί ςυνδζςμουσ Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο περίπου λζξεων Ονομάηει με τθ ςειρά τισ μζρεσ τθσ εβδομάδασ 33 3

34 5-6 χρονών Γλωςςική Ανάπτυξη (27 από 30) Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Μετρά με τθ ςειρά μζχρι το 30 Συνεχίηει τθν δραςτικι αφξθςθ του λεξιλογίου Χρθςιμοποιεί προτάςεισ με διάρκεια των τεςςάρων με ζξι λζξεων Αντικακιςτά τουσ ιχουσ περιςταςιακά Ανταλλάςει πλθροφορίεσ και κάνει ερωτιςεισ Χρθςιμοποιεί προτάςεισ με λεπτομζρειεσ 34 3

35 Γλωςςική Ανάπτυξη (28 από 30) 5-6 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Αναπαράγει με ακρίβεια ιςτορίεσ Τραγουδά ολόκλθρα τραγοφδια και απαγγζλει παιδικά ποιιματα Επικοινωνεί με ευκολία με ενιλικεσ και άλλα παιδιά Χρθςιμοποιεί κατάλλθλθ γραμματικι ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ 35 3

36 Γλωςςική Ανάπτυξη (29 από 30) 6-7 χρονών Δεξιότθτεσ ομιλίασ και γλϊςςασ Αντιλαμβάνεται το δεξιά και αριςτερά Χρθςιμοποιεί, με ςυνεχϊσ αυξανόμενο τρόπο ςφνκετεσ περιγραφζσ και εμπλζκεται ςε ςυηθτιςεισ Ζχει αντιλθπτικό λεξιλόγιο περίπου λζξεων Χρθςιμοποιεί προτάςεισ περίπου ζξι λζξεων Μετρά μζχρι το 100 ςε ςειρά Χρθςιμοποιεί κατάλλθλα τα περιςςότερα μορφιματα 36 3

37 Γλωςςική Ανάπτυξη (30 από 30) Language: Crash Course Psychology #16 https://www.youtube.com/watch?v=s9shpourwcs Baby and Toddler Milestones, Dr. Lisa Shulman https://www.youtube.com/watch?v=g5wwvnylbvk 37 3

38 Κινητική Ανάπτυξη 3

39 Κινητική Ανάπτυξη (1 από 23) Ραρομοίωσ για τθν κινθτικι ανάπτυξθ πλθροφορίεσ ςυντάχκθκαν από μία ποικιλία πθγϊν, που περιλαμβάνουν Apel & Masterson (2001); Gard, Gilman, & Gorman (1993); Nicolosi, Harryman, & Kresheck (2004); και Shelov & Hanneman (2004) και αναφζρονται ςτισ επικείμενεσ διαφάνειεσ. 39 3

40 Κινητική Ανάπτυξη (2 από 23) 0-6 μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Χαμογελά Μετακινεί το κεφάλι από μπροςτά προσ τα πίςω και από πίςω προσ τα μπροςτά Στακεροποιείται ο ζλεγχοσ τθσ κεφαλισ Αναςθκϊνει το κεφάλι και τουσ ϊμουσ ςε πρόςκια κζςθ Κάκετε ενϊ χρθςιμοποιεί τα χζρια για υποςτιριξθ 40 4

41 Κινητική Ανάπτυξη (3 από 23) 0-6 μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ρροςπακεί να πιάςει αντικείμενα με το ζνα χζρι αλλά ςυχνά αποτυχαίνει Εντοπίηει οπτικά ανκρϊπουσ και αντικείμενα Ραρακολουκεί τα δικά του χζρια 41 4

42 Κινητική Ανάπτυξη (4 από 23) 7-12 μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Μπουςουλάει Στζκεται ι περπατά με βοικεια Στζκεται για λίγο χωρίσ βοικεια Κάκεται Κάκετε χωρίσ υποςτιριξθ Ρίνει από φλιτηάνι 42 4

43 Κινητική Ανάπτυξη (5 από 23) 7-12 μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Μπουςουλάει Στζκεται ι περπατά με βοικεια Στζκεται για λίγο χωρίσ βοικεια Κάκεται Κάκετε χωρίσ υποςτιριξθ Ρίνει από φλιτηάνι Τραβά ζπιπλα ϊςτε να ςτθρίξει τον εαυτό του 43 4

44 Κινητική Ανάπτυξη (6 από 23) 7-12 μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Κρατάει το μπουκάλι μόνο του Ζχει αδυναμία ςτο να ςτοχεφει ςωςτά και να πετά ζνα αντικείμενο Ζχει πρωτόγονθ λαβι ωσ προσ τθν γραφι, χτυπά τισ κθρομπογιζσ παρά γράφει Μεταφζρει πράγματα από το ζνα χζρι ςτο άλλο Εξερευνά πράγματα με το δείκτθ του χεριοφ του 44 4

45 Κινητική Ανάπτυξη (7 από 23) μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ρερπατάει χωρίσ βοικεια Ανεβαίνει και κατεβαίνει ςκάλεσ με βοικεια Τρζχει αλλά πζφτει ςυχνά Μιμείται χειρονομίεσ Αφαιρεί κάποιο ρουχιςμό (πχ κάλτςεσ, καπζλο) 45 4

46 13-18 μηνών Κινητική Ανάπτυξη (8 από 23) Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Επιχειρεί να τραβιξει το φερμουάρ πάνω-κάτω Κάνει ςωςτι χριςθ απλϊν αντικειμζνων Ζχει αρμονικό και ςυνεχζσ τζντωμα για να πιάςει αντικείμενα Φτιάχνει ζνα απλό πφργο με τρεισ ι τζςςερεισ κφβουσ 46 4

47 Κινητική Ανάπτυξη (9 από 23) μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ρερπατά πλαγίωσ και πίςω Χρθςιμοποιεί παιχνίδια ζλξθσ Σθκϊνει από κάτω αντικείμενα χωρίσ να πζφτει Κλωτςάει μπάλα Ρθδάει επί τόπου Σκαρφαλϊνει και ςτζκεται πάνω ςε καρζκλα 47 4

48 Κινητική Ανάπτυξη (10 από 23) μηνών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ριάνει αυτομάτωσ το αντικείμενο του ενδιαφζροντόσ του Ανεβαίνει και κατεβαίνει ςκάλεσ Στζκεται ςτο ζνα πόδι με βοικεια Κάκεται μόνο του ςτθν παιδικι καρζκλα Φτιάχνει πφργο φψουσ από τζςςερισ και πάνω κφβουσ Σχεδιάηει κφκλουσ 48 4

49 Κινητική Ανάπτυξη (11 από 23) 2-3 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ρερπατάει με χαρακτθριςτικό παιδικό βάδιςμα Ξεκινά να αναπτφςςει ρυκμό ςτθ βάδιςθ Ιςορροπεί για ζνα δευτερόλεπτο με το ζνα πόδι Ρερπατάει ςτα ακροδάχτυλα Γυρνά ςελίδεσ είτε μία-μία, είτε δφο ι τρεισ μαηί Με υπόδειξθ, διπλϊνει πρόχειρα ζνα χαρτί ςτα δφο 49 4

50 Κινητική Ανάπτυξη (12 από 23) 2-3 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Καταςκευάηει πφργο με ζξι ζωσ οχτϊ κφβουσ Κάνει ομοιόμορφα ςχζδια με καλι γραφι Σχεδιάηει με κινιςεισ όλου του χεριοφ Ξεντφνεται μόνο του Ραίρνει αντικείμενα παράμερα και κάκεται με αυτά Σκαρφαλϊνει καλά 50 5

51 Κινητική Ανάπτυξη (13 από 23) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Κλωτςάει μια μπάλα μπροςτά Γυρνά μία-μία τισ ςελίδεσ Μακαίνει να χρθςιμοποιεί ψαλίδι Τρζχει και παίηει μόνο του παιχνίδια δράςθσ Ιςορροπεί και περπατά ςτα ακροδάχτυλα Ξεκουμπϊνεται αλλά δεν μπορεί να κουμπωκεί Ντφνεται και ξεντφνεται μόνο του 51 5

52 Κινητική Ανάπτυξη (14 από 23) 3-4 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Χρθςιμοποιεί το ζνα από τα δφο χζρια του για τισ περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ Εντοπίηει ζνα τετράγωνο, αντιγράφει ζνα κφκλο, και μιμείται ακολουκίεσ γραμμϊν Φοράει παποφτςια, αλλά όχι απαραίτθτα ςτο ςωςτό πόδι Χειρίηεται τρίκυκλο ποδιλατο Χοροπθδάει με τα δφο πόδια 52 5

53 Κινητική Ανάπτυξη (15 από 23) 4-5 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Σπρϊχνει, τραβάει και ςτρίβει παιχνίδια που φζρουν ρόδεσ Ρθδάει πάνω από αντικείμενο 15 εκατοςτϊν και προςγειϊνεται και με τα δφο πόδια Ρετάει τθ μπάλα προσ μία κατεφκυνςθ Ιςορροπεί ςτο ζνα πόδι για πζντε δευτερόλεπτα Σερβίρει από κανάτα Κόβει το φαγθτό με το μαχαίρι 53 5

54 Κινητική Ανάπτυξη (16 από 23) 4-5 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Χρθςιμοποιεί τθν τουαλζτα μόνο του Επιλζγει μουςικι Αναπθδά ςτο ζνα πόδι Ρερπατά ςε γραμμι Τα πόδια του ζχουν ικανοποιθτικι δφναμθ, χαλαρότθτα και ικανότθτα Κρατάει το χαρτί με το χζρι του όταν γράφει 54 5

55 Κινητική Ανάπτυξη (17 από 23) 4-5 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Κρατά με τθν παλάμθ του και το μεςαίο δάχτυλο αντικείμενα Σχεδιάηει κφκλουσ, ςταυροφσ και διαμάντια Σχεδιάηει εικόνεσ που παρουςιάηουν ανκρϊπουσ, ηϊα, αντικείμενα Αντιγράφει απλά γράμματα Ντφνεται και ξεντφνεται χωρίσ βοικεια 55 5

56 Κινητική Ανάπτυξη (18 από 23) 5-6 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Ρερπατά προσ τα πίςω με εναλλαγι φτζρνασ-δάχτυλων Κάνει τοφμπεσ Κόβει ςε ευκεία γραμμι με το ψαλίδι Κόβει το φαγθτό με το μαχαίρι Δζνει τα παποφτςια του Καταςκευάηει πολφπλοκεσ καταςκευζσ με τουβλάκια 56 5

57 5-6 χρονών Κινητική Ανάπτυξη (19 από 23) Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Κάνει πατίνια, χοροπθδάει, πθδάει το ςχοινάκι, και οδθγάει το ποδιλατο Συγκριτικά χρθςιμοποιεί εργαλεία μινιατοφρεσ Ριάνει τθ μπάλα με τα χζρια του Κουμπϊνει τα ροφχα του, πλζνει το πρόςωπο του και μαηεφει τα παιχνίδια του 57 5

58 5-6 χρονών Κινητική Ανάπτυξη (20 από 23) Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Δθμιουργεί ςυγκεκριμζνα ςχζδια με κθρομπογιζσ και μπορεί να ηωγραφίηει μζςα ςε μικρό πλαίςιο Ηωγραφίηει ξεκάκαρα ανκρϊπουσ με κεφάλι, κορμό, πόδια και χζρια 58 5

59 6-7 χρονών Κινητική Ανάπτυξη (21 από 23) Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Βελτιϊνεται ο ςυντονιςμόσ και θ ιςορροπία κατά το ςκαρφάλωμα, τθν ποδθλαςία και άλλεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ Επιδεικνφει μειοφμενο ενδιαφζρον για το γράψιμο και τθ ηωγραφικι Σχεδιάηει εικόνεσ που δεν είναι πάντα κατανοθτζσ Χρθςιμοποιεί γραφι ενιλικου αλλά αργεί και δυςκολεφεται 59 5

60 Κινητική Ανάπτυξη (22 από 23) 6-7 χρονών Δεξιότθτεσ κίνθςθσ Τρζχει ελαφρά ςτα ακροδάχτυλα Ρερπατά πάνω ςε δοκό ιςορροπίασ Κόβει απλά ςχιματα Χρωματίηει μζςα ςε περίγραμμα Επιδεικνφει εδραιωμζνθ πλευρίωςθ Ντφνεται εξ ολοκλιρου μόνο του Ρλζνει τα δόντια του χωρίσ βοικεια 60 6

61 Κινητική Ανάπτυξη (23 από 23) Baby Milestones: Motor Development https://www.youtube.com/watch?v=g5wwvnylbvk 61 6

62 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ 6

63 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (1 από 26) Θ ανάπτυξθ τθσ ανάγνωςθσ προθγείται τθσ γραφισ και με τον ίδιο ςχεδόν τρόπο θ ακουςτικι κατανόθςθ προθγείται τθσ λεκτικισ ζκφραςθσ. Το πρϊτο κζτει τα κεμζλια για το δεφτερο. Θ αναπτυξιακι εξζλιξθ τονίηει τα ορόςθμα για τθν ανάγνωςθ και τθ γραφι ςε μια κατά κανόνα ανάπτυξθ του παιδιοφ (American Speech-Language Hearing Association, 2005a, 2005b; Chall, 1983, 1996; Gentry, 2004). 63 6

64 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (2 από 26) 2 ετών Ανάγνωςθ Από τθ γζννθςθ, το παιδί εκτίκεται ςε καταγραφι (π.χ., ςε είδθ οικιακισ χριςθσ, πινακίδεσ, βιβλία, κλπ.). Το παιδί ςυςςωρεφει γνϊςεισ για τα γράμματα, τισ λζξεισ, και τα βιβλία. 64 6

65 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (3 από 26) 3 ετών Ανάγνωςθ Ανάπτυξθ μεταγλωςςικϊν γνϊςεων (γνϊςεισ τθσ γλϊςςασ όπου αυτι αποτελείται από ξεχωριςτά φωνιματα, λζξεισ, φράςεισ και προτάςεισ). Ανάπτυξθ Φωνολογικισ Ενθμερότθτασ (ςυνειδθτοποίθςθ ότι οι λζξεισ είναι καταςκευαςμζνεσ από τμιματα ιχου). Αρχίηει θ γνϊςθ του αλφαβιτου. Το παιδί αναγνωρίηει τισ λζξεισ που ομοιοκαταλθκτοφν, κακϊσ και λζξεισ που ξεκινοφν με τον ίδιο ιχο (π.χ., μπάμια μπάλα). 65 6

66 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (4 από 26) 3 ετών Γραφι Κακογραφίεσ από το παιδί, αλλά χωρίσ να διακρίνονται γράμματα. Οριςμζνεσ κακογραφίεσ δείχνουν τθ βαςικι γνϊςθ των ςυμβατικϊν κανόνων τθσ γραφισ. Κακογραφίεσ μπορεί να ξεφεφγουν από τισ γραμμζσ, μποροφν να προκφψουν από τα αριςτερά προσ τα δεξιά και από πάνω προσ τα κάτω, και ενδεχομζνωσ να εμφανίηουν κάποια ςυμβατικι απόςταςθ. 66 6

67 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (5 από 26) 4 ετών Ανάγνωςθ Αναπτφςςεται θ φωνολογικι ενθμερότθτα (επίγνωςθ του ότι, οι λζξεισ αποτελοφνται από ειδικζσ μονάδεσ ιχων που ζχουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά). Το παιδί λζει λζξεισ που ομοιοκαταλθκτοφν (π.χ., ρόδι πόδι), κακϊσ και λζξεισ που ξεκινοφν με τον ίδιο ιχο (π.χ., κφπελλο, καπάκι) Το παιδί «τεμαχίηει» μια πρόταςθ ςε χωριςτζσ λζξεισ (π.χ., το αγόρι πιδθξε είναι χωριςμζνεσ ςε το-αγόρι-πιδθξε). 67 6

68 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (6 από 26) 4 ετών Ανάγνωςθ Το παιδί μετράει τισ ςυλλαβζσ ςτισ λζξεισ. Γραφι Θ γραφι μοιάηει με τυπικά γράμματα και λζξεισ. Το παιδί πρζπει να ερμθνεφει τθ γραφι του ι τθσ, για τουσ άλλουσ. 68 6

69 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (7 από 26) 5 ετών (Νηπιαγωγείο) Ανάγνωςθ Το παιδί ξζρει πότε οι λζξεισ δεν ομοιοκαταλθκτοφν. Το παιδί εκφωνεί και ονοματίηει τα γράμματα του αλφαβιτου και τουσ αρικμοφσ 1 ζωσ 10. Το παιδί εντοπίηει τον πρϊτο ιχο μιασ λζξθσ που δίνεται προφορικά και το διαχωρίηει από τθν ομοιοκαταλθξία (το *φωνιεν α+, και κάκε ςφμφωνο μετά από μια ςυλλαβι) (π.χ., το ςάλι αρχίηει με ς). Το παιδί ςυνδυάηει τον αρχικό ιχο με τουσ υπόλοιπουσ ιχουσ μιασ λζξθσ. 69 6

70 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (8 από 26) 5 ετών (Νηπιαγωγείο) Ανάγνωςθ Το παιδί τμθματίηει πολυςφλλαβεσ λζξεισ ςε ςυλλαβζσ. Το παιδί διαβάηει κάποιεσ βαςικζσ λζξεισ, οπτικά. Γραφι Το παιδί ξζρει βαςικοφσ ςυμβατικοφσ κανόνεσ τθσ γραφισ. Το παιδί γράφει λίγεσ λζξεισ με νόθμα, ςυνικωσ κοινά ουςιαςτικά και το όνομά του και τα περιςςότερα κεφαλαία και μικρά γράμματα είναι γραμμζνα ευανάγνωςτα. 70 7

71 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (9 από 26) 6 ετών (1η τάξη) Ανάγνωςθ Φωνθτικι αποκωδικοποίθςθ και ανάπτυξθ ςυνδυαςμϊν ςυμπλεγμάτων. Το παιδί απομονϊνει τουσ ιχουσ ςε ςφντομεσ λζξεισ (π.χ., όχι, ό-χ-ι ) και μπορεί να ςυνδυάςει δφο ζωσ τρείσ ιχουσ για τον ςχθματιςμό λζξεων (π.χ., ζ-ν-α, ζνα). Το παιδί ςυνκζτει ποιιματα. Το παιδί τμθματίηει το τελικό ςφμφωνο από το υπόλοιπο τθσ λζξθσ (π.χ., χωρίηει ζν-από το-α ςτθ λζξθ ζνα) Οι απλζσ λζξεισ τονίηονται κατά τθν ανάγνωςθ. 71 7

72 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (10 από 26) 6 ετών (1η τάξη) Ανάγνωςθ Το παιδί ταιριάηει προφορικζσ λζξεισ καταγράφοντασ τεσ. Το παιδί ζχει ζνα κεαματικό λεξιλόγιο των 100 λζξεων. Το παιδί διαβάηει και κατανοεί ςε μεγάλο βακμό. 72 7

73 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (11 από 26) 6 ετών (1η τάξη) Γραφι Το παιδί δείχνει να κατανοεί τθ ςχζςθ μεταξφ των γραμμάτων και των ιχων. Χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ κεφαλαία γράμματα. Το παιδί γράφει ςειρζσ γραμμάτων (όχι λζξεισ), χωρίσ διαςτιματα. Γράφονται μόνο ζνα, ι μερικά γράμματα ςε μια λζξθ, ςυνικωσ το πρϊτο ςφμφωνο, το οποίο εκπροςωπεί μια ολόκλθρθ λζξθ ι ςυλλαβι. 73 7

74 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (12 από 26) 6 ετών (1η τάξη) Γραφι Θ ορκογραφία είναι τυπικι. Οι προτάςεισ είναι ςφντομεσ και απλζσ. Αρχίηει τθν πρόταςθ με κεφαλαίο και τελειϊνει τθν πρόταςθ με τελεία. Το αρχικό και το τελικό ςφμφωνο είναι παρόν, αν και τα φωνιεντα μπορεί να παραλείπονται. Το περιεχόμενο τθσ γραφισ ςυνικωσ εκφράηει τα ςυναιςκιματα, τισ προςωπικζσ ιδζεσ, και τισ αναμνιςεισ. Τα γραμματικά λάκθ είναι κοινά (π.χ., ριματα, πλθκυντικό αρικμό) 74 7

75 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (13 από 26) 7 ετών (2α τάξη) Ανάγνωςθ Το παιδί μετρά τα φωνιματα ςε μια λζξθ. Το παιδί χρθςιμοποιεί φωνθτικζσ ςτρατθγικζσ και ορκογραφικι επεξεργαςία (ζχει μάκει ςυνθκιςμζνεσ και καταγεγραμμζνεσ οπτικά λζξεισ προσ ορκογραφίασ), για να διαβάηει νζεσ λζξεισ. Το παιδί ξαναδιαβάηει και αυτοδιορκϊνεται, όπωσ απαιτείται. Χρθςιμοποιοφνται ςυναφείσ ενδείξεισ για τθν κατανόθςθ (π.χ., εικόνεσ, τίτλουσ, επικεφαλίδεσ, κλπ.). 75 7

76 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (14 από 26) 7 ετών (2α τάξη) Ανάγνωςθ Οι ερωτιςεισ απαντοφνται από τον εντοπιςμό πλθροφοριϊν ςε γραπτό υλικό. Ζχει καλι κατανόθςθ των βαςικϊν ςτοιχείων τθσ ιςτορίασ. Το παιδί επαναλαμβάνει τθν ιςτορία. Το παιδί διαβάηει αυκόρμθτα. 76 7

77 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (15 από 26) 7 ετών (2α τάξη) Γραφι Τα φωνολογικά ορκογραφικά λάκθ μειϊνονται και προοδευτικά αυξάνεται θ ορκι γραφι των λζξεων (ορκογραφία). Οι κανόνεσ ορκογραφίασ εφαρμόηονται πιο ςυχνά. Το παιδί χρθςιμοποιεί ςωςτά τα κεφαλαία και μικρά γράμματα, τα κενά μεταξφ των λζξεων, και τα βαςικά ςθμεία ςτίξθσ. Ευανάγνωςτθ γραφι. Το παιδί γράφει απλά μυκιςτοριματα και πεηό λόγο, βαςιηόμενο ςε ζνα μοντζλο, χρθςιμοποιϊντασ ποικιλία τφπων πρόταςθσ. 77 7

78 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (16 από 26) 7 ετών (2α τάξη) Γραφι Θ γραφι είναι οργανωμζνθ με αρχι, μζςθ και τζλοσ. Οι εξοικειωμζνεσ λζξεισ ζχουν ςωςτι ορκογραφία. Οι μορφολογικζσ δομζσ ςτο ςφςτθμα ορκογραφίασ είναι καλφτερα εςωτερικευμζνεσ. 78 7

79 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (17 από 26) 8 ετών (3η τάξη) Ανάγνωςθ Αφομοιϊνονται οι βαςικζσ φωνθτικζσ ςυνικειεσ. Το παιδί τμθματίηει και διαγράφει ςυμφωνικά ςυμπλεγματα. Θ ϊριμθ εμπειρία του με ιχο-ςφμβολο, επιτρζπει τθν ςφνδεςθ αποκωδικοποίθςθσ για περιςςότερεσ άγνωςτεσ λζξεισ. Το παιδί χρθςιμοποιεί λζξεισ αναλυτικισ ικανότθτασ, κατά τθν ανάγνωςθ. Το παιδί χρθςιμοποιεί το περιεχόμενο τθσ γλϊςςασ και τισ γνϊςεισ του, για να ςχθματίηει ενιςχφςεισ ςτθν κατανόθςθ. 79 7

80 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (18 από 26) 8 ετών (3η τάξη) Ανάγνωςθ Ρροβλζπει τι κα ςυμβεί ςε μια ιςτορία. Το παιδί χρθςιμοποιεί αναγνωςτικά υλικά, για να μάκει για νζα κζματα. Το παιδί διαβάηει βιβλία με καλοφ επιπζδου ροισ. 80 8

81 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (19 από 26) 8 ετών (3η τάξη) Γραφι Χρθςιμοποιείται κατά κφριο λόγο ςυμβατι ορκογραφία, κακϊσ και λεξικό, το οποίο χρθςιμοποιείται για τθν απόκτθςθ νζων λζξεων ι ορκισ ορκογραφίασ. Τα φωνιεντα χρθςιμοποιοφνται ςωςτά τισ περιςςότερεσ φορζσ. Τα γράμματα μεταφζρονται λιγότερο ςυχνά ςε λζξεισ που δεν χρθςιμοποιεί ςυχνά. 81 8

82 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (20 από 26) 8 ετών (3η τάξη) Γραφι Το παιδί γράφει ιςτορίεσ, γράμματα, και απλζσ επεξθγθματικζσ εκκζςεισ. Οι προτάςεισ ζχουν αυξθκεί κατά μικοσ και περιλαμβάνονται από πιο ςφνκετεσ μορφζσ. 82 8

83 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (21 από 26) 9 ετών (4η τάξη) Ανάγνωςθ Θ αποκρυπτογράφθςθ δεξιοτιτων είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνθ, επιτρζποντασ άπταιςτθ ανάγνωςθ. Το παιδί διαβάηει για αναψυχι και μάκθςθ. Το παιδί διαβάηει και κατανοεί μια μεγάλθ ποικιλία τφπων λογοτεχνίασ (π.χ., μυκοπλαςίεσ, πεηό λόγο, ιςτορικό μυκιςτόρθμα, ποίθςθ). Τα παιδιά ακολουκοφν γραπτζσ οδθγίεσ. 83 8

84 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (22 από 26) 9 ετών (4η τάξη) Ανάγνωςθ Το παιδί παίρνει ςφντομεσ ςθμειϊςεισ και χρθςιμοποιεί υλικά αναφοράσ. Το παιδί βγάηει ςυμπεράςματα από το κείμενο. Το περιεχόμενο του κειμζνου είναι παράφραςικό. Γραφι Το παιδί αναγνωρίηει λάκθ. Μπορεί να ςυλλαβίηει ςωςτά άγνωςτεσ λζξεισ, χρθςιμοποιϊντασ ορκογραφικι γνϊςθ. 84 8

85 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (23 από 26) 9 ετών (4η τάξη) Γραφι Οι ςυμβάςεισ και εξαιρζςεισ, όςον αφορά τουσ κανόνεσ τθσ ορκογραφίασ, είναι γνωςτζσ. Το παιδί χρθςιμοποιεί αφθγθματικι και επεξθγθματικι γραφι. Το παιδί οργανϊνει τθ γραφι του, χρθςιμοποιϊντασ αρχι, μζςθ και τζλοσ για να μεταφζρει μια κεντρικι ιδζα. Θ εργαςία του είναι επεξεργαςμζνθ από γραμματικισ, ςτίξθσ και ορκογραφθμζνθ πτυχι. 85 8

86 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (24 από 26) 10 ετών (5η τάξη) Ανάγνωςθ Το παιδί διαβάηει ποικιλία λογοτεχνικϊν κειμζνων και περιγράφει τον χαρακτιρα και τθν πλοκι. Το παιδί περιγράφει χαρακτθριςτικά τθσ ποίθςθσ. Γίνονται κατανοθτά τα πιο μεγάλα και πολφπλοκα κείμενα. Γραφι Το παιδί γράφει για διάφορουσ ςκοποφσ, χρθςιμοποιϊντασ μια ποικιλία δομθμζνων προτάςεων. Το λεξιλόγιο, χρθςιμοποιείται ςωςτά και ανακεωρεί και ςυντάςςει τθ γραφι του. 86 8

87 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (25 από 26) ετών (6η τάξη ζωσ Τρίτη Λυκείου) Ανάγνωςθ Το παιδί διαβάηει για μάκθςθ και ψυχαγωγία, και εγκακίςταται ςε μια πιο ϊριμθ, κριτικι αναγνϊςτθ. Οι δεξιότθτεσ ανάγνωςθσ εφαρμόηονται, για τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων και ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν. Γραφι Το παιδί γράφει προτάςεισ που είναι μεγαλφτερεσ από τισ ομιλοφμενεσ προτάςεισ και με γλωςςικι πολυπλοκότθτα. Θ επεξθγθματικι γραφι χρθςιμοποιείται για να παρζχει εξθγιςεισ και περιγραφζσ. 87 8

88 Ανάπτυξη Ανάγνωςησ & Γραφήσ (26 από 26) 19+ ετών (Ανώτατη/Ανώτερη Εκπαίδευςη) Ανάγνωςθ Τα αποςπάςματα που διαβάηει είναι για ζρευνεσ και κριτικι ανάλυςθ. Ενςωματϊνονται νζεσ ιδζεσ ςε μία υπάρχουςα βάςθ γνϊςεων. Γραφι Γράφει κείμενα με επιχειρθματολογία. 88 8

89 8 Βιβλιογραφία (1 από 2) American Academy of Pediatrics. (2004). Caring for your baby and young child: Birth to age five. S. P. Shelov (Ed.). Bantam. Apel, K., & Masterson, J. J. (2001). Beyond Baby Talk: From Sounds to Sentences--A Parent's Complete Guide to Language Development. Prima Publishing, 3000 Lava Ridge Court, Roseville, CA American Speech-Language-Hearing Association. (2002). Knowledge and skills needed by speech-language pathologists with respect to reading and writing in children and adolescents. American Speech-Language-Hearing Association. (2005a). Evidence-based practice in communication disorders. American Speech-Language-Hearing Association. (2005b). (Central) auditory processing disorders. Chall, J.S.. (1983, 1996). Stages of reading development. New York: Delmar Learning Gard, A., Gorman, J., & Gilman, L. (1993). Speech and language development chart. Pro-ed. Gentry, J. R. (2004). The science of spelling. Heinemann. Goldsworthy, C. (2003). Developmental reading disabilities: A language-based treatment approach (2nd ed.). Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning. Haynes, W., Ο., and Pindzola, R., H. (2008). Diagnosis and evaluation in speech pathology (7th ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. Haynes, W., O., & Pindzola, R.,H. (2004). Diagnosis and evaluation in speech pathology. Boston: Allyn & Bacon

90 9 Βιβλιογραφία (2 από 2) Hegde, M. N. (1996). Pocket-Guide to assessment in speech-language pathology. Singular Publishing Group. Καμπανάρου, Μ. (2007). Διαγνωςτικά θέματα Λογοθεραπείασ. Ακινα: ΕΛΛΘΝ. Naremore, R.C., Densmore, A.E., & Harman, D.R. (2001). Assessment and treatment of school-age language disorders: A resource manual. Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning. Nicolosi, L., Harryman, E., & Kresheck, J. (2004). Terminology of communication disorders: speech-languagehearing. Lippincott Williams & Wilkins. Shelov, S. P. (2004). Your Baby's First Year. Bantam. Shelov, S. P., & Hannemann, R. E. (2004). Caring for your baby and your child. Shipley, K. G., & McAfee, J. G. (2009). Assessment in speech-language pathology: A resource manual (4th ed.). San Diego, CA: Singular Publishing Group. Shaywitz, S. (2003). Overcoming dyslexia: A new and complete science-based program for reading problems at any level. Vintage. Tomblin, J. B., Morris, H. L., and Spriestersbach, D. C. (2002). Diagnosis in speech-language pathology (2nd ed.). Clifton Park, NY: Delmar Learning.

91 91 Σημείωμα Αναφοράσ Copyright Τεχνολογικό Κδρυμα Θπείρου. Ευγενία Τόκθ. Γλωςςικι Ανάπτυξθ. Ζκδοςθ: 1.0 Ιωάννινα, Διακζςιμο από τθ δικτυακι διεφκυνςθ:

92 Σημείωμα Αδειοδότηςησ Το παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ-Μθ Εμπορικι Χριςθ-Πχι Ραράγωγα Ζργα 4.0 Διεκνζσ [1] ι μεταγενζςτερθ. Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. φωτογραφίεσ, Διαγράμματα κλπ., τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία αναφζρονται μαηί με τουσ όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων». Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. [1] 9

93 9 Τζλοσ Ενότητασ Επεξεργαςία: Ταφιάδησ Διονφςιοσ Ιωάννινα, 2015

94 94 Σημειώματα

95 9 Διατήρηςη Σημειωμάτων Οποιαδιποτε αναπαραγωγι ι διαςκευι του υλικοφ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει: το Σθμείωμα Αναφοράσ το Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ τθ Διλωςθ Διατιρθςθσ Σθμειωμάτων το Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων (εφόςον υπάρχει) μαηί με τουσ ςυνοδευόμενουσ υπερςυνδζςμουσ.

96 Τζλοσ Ενότητασ 9

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0-4 ΧΡΟΝΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0-4 ΧΡΟΝΩΝ 1 ΟΣ ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΔΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Σε ύπτια θέση: το κεφάλι γυρίζει προς μία πλευρά Στην τοποθέτηση σε καθιστή θέση: το κεφάλι κρέμεται πίσω Όταν το κρατούν σε καθιστή θέση: το κεφάλι κρέμεται

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng.

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010 Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. 1. τήςιμο του ζργου 2 Δημιουργία νζου αρχείου Ζναρξθ Microsoft Office Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

WORDPRESS WORKSHOP. Child Themes. Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ. 11/07/2015 @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

WORDPRESS WORKSHOP. Child Themes. Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ. 11/07/2015 @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας WORDPRESS WORKSHOP @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας Child Themes Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ WordPress themes Ζνα theme είναι ζνα ςφνολο αρχείων που παράγει τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T

Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T ΑΡΒΑΝΙΣΑΚΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΓΚΟΤΓΙΝΟΤΓΗ ΩΣΗΡΙΟ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Τ, ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΗΜΑ: ΜΠΟΟΤΛΙΝΓΚ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΦΕΝΙΑ ΚΑΡΚΑΛΕΣΗ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: feniakarkaletsi@yahoo.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΗΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Γιατί να μάκετε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ; Γιατί: Παράγουν κακαρι πθγι ενζργειασ Μπορείτε να αμειφκείτε για τθν ενζργεια που παράγετε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα