ΑΝΑΛΤΣΚΚΟΚ ΟΡΟΚ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE DEALS FOR YOU»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΣΚΚΟΚ ΟΡΟΚ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE DEALS FOR YOU»"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΣΚΚΟΚ ΟΡΟΚ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE DEALS FOR YOU» Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΛΝΘΤΕΣ ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΕΣ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ αρ. 99), ζχει δθμιουργιςει το προωκθτικό πρόγραμμα με τίτλο «COSMOTE DEALS FOR YOU» (εφεξισ «Ρρόγραμμα»), ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα επιμζρουσ προωκθτικά προγράμματα ςτα οποία μποροφν να ςυμμετζχουν οι ςυνδρομθτζσ τθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ κάκε επιμζρουσ προγράμματοσ. Τα επιμζρουσ προγράμματα δφνανται να τροποποιοφνται και οι ςυνδρομθτζσ οφείλουν να ενθμερϊνονται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ για τα εκάςτοτε ιςχφοντα προγράμματα τθσ COSMOTE. Κάκε επιμζρουσ πρόγραμμα διζπεται από τουσ δικοφσ του όρουσ και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και οι ςυνδρομθτζσ τθσ COSMOTE κα πρζπει να ενθμερϊνονται για τουσ όρουσ και προχποκζςεισ κάκε προγράμματοσ κακϊσ και για τθ διάρκειά του. Σκοπόσ των παρόντων αναλυτικϊν όρων (εφεξισ οι «Αναλυτικοί Προι») είναι ο κακοριςμόσ των όρων ςυμμετοχισ κάκε ενδιαφερομζνου ςε κάκε επιμζρουσ προωκθτικό πρόγραμμα. Θ ςυμμετοχι ςε κάκε πρόγραμμα προχποκζτει τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων του. Θ ςυμμετοχι ςτο Ρρόγραμμα, και ςε κάκε επιμζρουσ πρόγραμμα, αποτελεί ςαφι και εκ μζρουσ του Συμμετζχοντα διλωςθ ςυναίνεςθσ κατά τθν ζννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 για τισ ανάγκεσ διεξαγωγισ και δθμοςιότθτασ του Ρρογράμματοσ ι/και των επιμζρουσ προγραμμάτων κακϊσ και για ςκοποφσ ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ του ςχετικά με το Ρρόγραμμα. Τα προςωπικά ςτοιχεία των Συμμετεχόντων κα τθροφνται μζχρι τθν λιξθ του Ρρογράμματοσ ι των επιμζρουσ προγραμμάτων, μετά δε τθ λιξθ του Ρρογράμματοσ ι του κάκε επιμζρουσ προγράμματοσ, κατά τα οριηόμενα ςτουσ παρόντεσ όρουσ, τα ςχετικά ςτοιχεία κα καταςτρζφονται. Οι Συμμετζχοντεσ ζχουν τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ και αντίρρθςθσ ςφμφωνα με τα άρκρα 11 ζωσ 13 του ν. 2472/1997. Οι όροι και προχποκζςεισ του Ρρογράμματοσ τροποποιοφνται από ωσ ακολοφκωσ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1: ΔΤΟ ΣΗΝ ΣΚΜΗ ΣΟΤ ΕΝΟ Το πρόγραμμα «ΔΥΟ ΣΤΘΝ ΤΛΜΘ ΤΟΥ ΕΝΟΣ» παρζχεται ςε ςυνεργαςία με: α) τθν ανϊνυμθ εταιρεία «VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (εφεξισ θ «VILLAGE») που εδρεφει ςτθν οδό 40,2χλμ Αττικισ Οδοφ, ΣΕΑ 1 Μεςογείων, Ραιανία, β) τθν ΕΛΛ.ΚΕΑ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΚΕΑΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΜΡΟΛΚΘ ΚΑΛ ΤΕΧΝΛΚΘ ΕΤΑΛΛΑ (εφεξισ θ «ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΚΕΑΜΑΤΩΝ») που εδρεφει επί τθσ Σκουφά αρ. 77 & Στάϊκου 2, γ) τθν ανϊνυμθ εταιρεία «Food Plus ΑΕΒΕ», θ οποία εδρεφει ςτο Γζρακα Αττικισ, οδόσ Εκν. Αντιςτάςεωσ 80, Τ.Κ (εφεξισ θ «PIZZA HUT»), 1

2 δ) τθν ανϊνυμθ εταιρεία «ΑΤΤΛΚΟ ΗΩΟΛΟΓΛΚΟ ΡΑΚΟ Α.Ε.» (εφεξισ «ΑΗΡ») που εδρεφει ςτθν Κζςθ Γιαλοφ, ςτα Σπάτα, ε) τθν ανϊνυμθ εταιρεία LEAD ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΕ (εφεξισ «TREKKING HELLAS») που εδρεφει επί τθσ οδοφ Σαριπόλου 10, ςτ) τα «Volta Fun Park Α.Ε.» (εφεξισ «Volta Fun Park») που εδρεφει ςτον Ταφρο η) το «ΛΔΥΜΑ ΕΥΓΕΝΛΔΟΥ» που εδρεφει ςτο Ραλαιό Φάλθρο, επί τθσ Λεωφόρου Συγγροφ 387 (εφεξισ «ΛΔΥΜΑ ΕΥΓΕΝΛΔΟΥ»), θ) τθν «ΡΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΛΟΤΕΧΝΛΚΘ ΚΑΛ ΕΜΡΟΛΚΘ ΕΤΑΛΕΛΑ» (εφεξισ «Δωδϊνθ») που εδρεφει επί τθσ Δωδϊνθσ 31 ςτθν Ραλλινθ Αττικισ, κ) τθν «ΤΣΛΛΜΡΟΞ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΡΑΓΩΜΕΝΟΥ ΓΛΑΟΥΤΛΟΥ-ΡΑΓΩΤΟΥ ΚΑΛ ΕΛΔΩΝ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘΣ» (εφεξισ «CHILLBOX») που εδρεφει επί τθσ Δωδϊνθσ 31 ςτθν Ραλλινθ Αττικισ, ι) τθν «PROXIMITY Z.Z. ΔΛΑΦΘΜΛΣΤΛΚΘ ΕΜΡΟΛΚΘ ΚΑΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΛΚΘ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΛΕΛΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ZZ DOT» εδρεφουςα ςτθν Ακινα ςτθν οδό Αμβροςίου Φραντηι αρ.16 (Νζοσ Κόςμοσ) και με τθν υποςτιριξθ τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «UPSTREAM ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΚΑ ΚΑΛ ΛΟΓΛΣΜΛΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ Α.Ε.» (εφεξισ θ «UPSTREAM») που εδρεφει ςτο Γζρακα (οδόσ Καςτοριάσ 4 & Μεςςθνίασ). 1. Το παρόν πρόγραμμα ζχει αόριςτθ διάρκεια. Θ θμερομθνία λιξθσ του Ρρογράμματοσ κα ανακοινωκεί ςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ και 2. Θ COSMOTE επιφυλάςςει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερϊσ τουσ παρόντεσ όρουσ. Θ τυχόν μεταβολι των όρων του παρόντοσ κα πραγματοποιείται κατόπιν προθγοφμενθσ ανακοίνωςθσ ςτο δικτυακό τόπο τθσ COSMOTE (www.cosmote.gr), τθσ VILLAGE (www.villagecinemas.gr), τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ (www.ellthea.gr), τθσ Pizza Hut (www.pizzahut.gr), του ΑΗΡ (www.atticapark.com), τθσ TREKKING HELLAS (www.trekking.gr), του Volta Fun Park (www.voltafunpark.gr), του ΛΔΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΛΔΟΥ (www.eugenfound.edu.gr), τθσ Δωδϊνθσ (www.dodoni.com.gr), τθσ CHILLBOX (www.chillboxfrozenyogurt.com), των COFFEE PLACES (www.dealsforyoucoffeeplaces.gr) (εφεξισ τα «Sites»). Οι παρόντεσ όροι κα είναι αναρτθμζνοι ςτα Sites κακ' όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ. 3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα «ΔΥΟ ΣΤΘΝ ΤΛΜΘ ΤΟΥ ΕΝΟΣ», ζχουν οι ςυνδρομθτζσ COSMOTE, είτε ςυμβολαίου, είτε καρτοςυμβολαίου, είτε καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ («COSMOΚΑΤΑ», «WHAT'S UP?» «FROG» «CIAO»). 4. Κάκε ςυνδρομθτισ τθσ COSMOTE, είτε ςυμβολαίου είτε καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ («COSMOΚΑΤΑ», «WHAT'S UP?» «FROG» «CIAO»), που επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα (εφεξισ «Συμμετζχων») κα πρζπει να αποςτείλει κενό γραπτό μινυμα SMS (εφεξισ "SMS") ςτον πενταψιφιο αρικμό Θ χρζωςθ για τθν αποςτολι κάκε SMS ανζρχεται ςτο ποςό των πενιντα λεπτϊν του ευρϊ (0,50 ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Με τθν αποςτολι του 2

3 SMS ο αρικμόσ κλιςθσ (εφεξισ «MSISDN») κάκε Συμμετζχοντα καταχωρείται ςε αυτοματοποιθμζνο ψθφιακό ςφςτθμα τθσ UPSTREAM. Με τθν αποςτολι κάκε SMS ο Συμμετζχων κα λαμβάνει απαντθτικό SMS ςτο οποίο κα περιζχεται ζνασ μοναδικόσ ψθφιακόσ κωδικόσ (εφεξισ ο «Κωδικόσ»), με τον οποίο κα ζχει τθ δυνατότθτα να εξαργυρϊςει τισ παροχζσ του άρκρου 6 των παρόντων όρων. 5. Κάκε Συμμετζχων δεν μπορεί να λάβει παραπάνω από δφο Κωδικοφσ χωρίσ να ζχει κάνει χριςθ ζςτω και μία φορά ενόσ από αυτοφσ ςε μια από τισ Κατθγορίεσ του άρκρου Το παρόν πρόγραμμα παρζχει αποκλειςτικά ςτουσ Συμμετζχοντεσ να κάνουν χριςθ του κάκε Κωδικοφ ςτισ ακόλουκεσ Κατθγορίεσ: ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ Α: VILLAGE: Οι υμμετζχοντεσ το Πρόγραμμα 1 δφνανται να αγοράςουν δφο (2) ειςιτιρια ςτθν τιμι του ενόσ (1) ι τζςςερα (4) ειςιτιρια ςτθν τιμι των δφο (2) (εάν ο Συμμετζχων ζχει δφο κωδικοφσ) για να παρακολουκιςουν κάκε Τετάρτθ τθν ταινία που επικυμοφν ςε οποιοδιποτε από τα Village Cinemas: Αμαρουςίου (The Mall), ζντθ (Village Shopping & More), Ραγκρατίου, Φαλιρου, Αγίου Δθμθτρίου (Athens Metro Mall), Κεςςαλονίκθσ (Mediterranean Cosmos) και Βόλου. Ο Συμμετζχων μπορεί να επιλζξει ειςιτιρια για οποιαδιποτε από τισ προβολζσ των VILLAGE CINEMAS τθσ εταιρείασ VILLAGE ςε όλουσ τουσ τφπουσ αικουςϊν, εξαιρουμζνων των αικουςϊν GOLD CLASS και Comfort, ενϊ εξαιροφνται επίςθσ οι επίςθμεσ Ρρεμιζρεσ κακϊσ και οι επίςθμεσ αργίεσ: 25 θ Δεκεμβρίου 2013 και 1 θ Λανουαρίου Ο Κωδικόσ ιςχφει για μία από τισ επόμενεσ δφο Τετάρτεσ από τθν θμζρα λιψθσ του από τον Συμμετζχοντα. ΧΡΗΗ ΚΩΔΚΚΟΤ: Ο Συμμετζχων μπορεί να κάνει χριςθ του Κωδικοφ για τα VILLAGE με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: α) να επιδείξει ςτα ταμεία των VILLAGE CINEMAS τον Κωδικό και ςτθ ςυνζχεια να αγοράςει δφο ειςιτιρια ςτθν τιμι του ενόσ, β) να κάνει χριςθ του Κωδικοφ για αγορά ειςιτθρίων θλεκτρονικά, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςε αυτι και γ) να επιδείξει τον Κωδικό ςε ζνα από τα καταςτιματα του Δικτφου Καταςτθμάτων ΓΕΜΑΝΟΣ ςτθν Ακινα, Κεςςαλονίκθ και Βόλο, και να αγοράςει δφο (2) ειςιτιρια ςτθν τιμι του ενόσ (1) παραλαμβάνοντασ ταυτόχρονα το ειδικά εκτυπωμζνο κουπόνι κράτθςθσ κζςθσ, το οποίο αποτελεί και αποδεικτικό για τθν καταβολι του ποςοφ. Κατά τθν προςζλευςι του ςτα VILLAGE CINEMAS ο Συμμετζχων κα τοποκετεί το ειδικό κουπόνι ςε αναγνϊςτθ γραμμωτοφ κϊδικα που υπάρχει ςε κάκε ζνα από αυτά και κα παίρνει το ειςιτιριό του χωρίσ άλλθ επιβάρυνςθ. Θ αγορά των ειςιτθρίων μπορεί να γίνει οποιαδιποτε θμζρα τθσ εβδομάδασ, αρκεί να υπάρχουν διακζςιμα ειςιτιρια για τθν επικυμθτι προβολι. Στθν περίπτωςθ που θ αγορά δεν ολοκλθρωκεί και ο Κωδικόσ δεν χρθςιμοποιθκεί, εξακολουκεί να ιςχφει για το διάςτθμα εντόσ του οποίου μπορεί να γίνει χριςθ του. Οποιεςδιποτε αλλαγζσ ςχετικά με τισ παραςτάςεισ των VILLAGE CINEMAS, 3

4 πλθν τθσ ακυρϊςεωσ των ειςιτθρίων, μποροφν να γίνονται μόνο από τα VILLAGE CINEMAS και όχι από τα καταςτιματα ΓΕΜΑΝΟΣ. ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ Β: ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΙΕΑΜΑΣΩΝ: Οι υμμετζχοντεσ ςτο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 δφνανται να αγοράςουν δφο (2) ειςιτιρια ςτθν τιμι του ενόσ (1) ι τζςςερα (4) ειςιτιρια ςτθν τιμι των δφο (2) (εάν ο Συμμετζχων ζχει δφο κωδικοφσ) για να παρακολουκιςουν κάκε Τετάρτθ ι Ρζμπτθ τθ κεατρικι παράςταςθ που επικυμοφν ςτα ςυμμετζχοντα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ. Ειδικά για τθν παιδικι παράςταςθ ςτο κζατρο ΚΛΒΩΤΟΣ θ προςφορά ιςχφει κάκε Κυριακι, για τισ παραςτάςεισ ΚΩΜΛΚΟ ΜΡΟΥΜ ςτο κζατρο ΜΛΚΟ ΡΑΛΛΑΣ θ προςφορά ιςχφει κάκε Δευτζρα και για τθν παράςταςθ ΤΩΛΚΟΣ ΡΟΛΕΜΟΣ ςτο κζατρο ΡΑΛΛΑΣ θ προςφορά ιςχφει κάκε Σάββατο. Tα Κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ που ςυμμετζχουν ςτο Ρρόγραμμα, οι παραςτάςεισ και οι θμζρεσ ςτισ οποίεσ μποροφν να εξαργυρωκοφν οι Κωδικοί του Ρρογράμματοσ αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα B του παρόντοσ. Ο Συμμετζχων μπορεί να επιλζξει ειςιτιρια για οποιαδιποτε από τισ κεατρικζσ παραςτάςεισ, εφόςον υπάρχει παράςταςθ τισ αντίςτοιχεσ θμζρεσ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Β. Εξαιροφνται οι επίςθμεσ πρεμιζρεσ των παραςτάςεων. Ο Κωδικόσ ιςχφει για μία από τισ επόμενεσ δφο Τετάρτεσ ι Ρζμπτεσ (είτε Κυριακζσ για τθν παιδικι παράςταςθ ςτο κζατρο ΚΛΒΩΤΟΣ, είτε Δευτζρεσ για τισ παραςτάςεισ ΚΩΜΛΚΟ ΜΡΟΥΜ ςτο κζατρο ΜΛΚΟ ΡΑΛΛΑΣ, είτε Σάββατα για τθν παράςταςθ ΤΩΛΚΟΣ ΡΟΛΕΜΟΣ ςτο κζατρο ΡΑΛΛΑΣ) από τθν θμζρα λιψθσ του από τον Συμμετζχοντα. ΧΡΗΗ ΚΩΔΚΚΟΤ: Ο Συμμετζχων μπορεί να κάνει χριςθ του Κωδικοφ για τα παραπάνω κζατρα τθσ εταιρίασ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΚΕΑΜΑΤΩΝ με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: α) να επιδείξει ςτα ταμεία των ςυμμετεχόντων κεάτρων τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ, τον Κωδικό και ςτθ ςυνζχεια να αγοράςει δφο (2) ειςιτιρια ςτθν τιμι του ενόσ (1), β) να κάνει χριςθ του Κωδικοφ για αγορά ειςιτθρίων θλεκτρονικά μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςε αυτι, γ) να επιδείξει ςτα καταςτιματα του δικτφου ΓΕΜΑΝΟΣ, τον Κωδικό και ςτθ ςυνζχεια να αγοράςει δφο (2) ειςιτιρια ςτθν τιμι του ενόσ (1). Θ αγορά των ειςιτθρίων μπορεί να γίνει οποιαδιποτε θμζρα τθσ εβδομάδασ, αρκεί να υπάρχουν διακζςιμα ειςιτιρια για τθν επικυμθτι παράςταςθ. Στθν περίπτωςθ που θ αγορά δεν ολοκλθρωκεί και ο Κωδικόσ δεν χρθςιμοποιθκεί, εξακολουκεί να ιςχφει για το διάςτθμα εντόσ του οποίου μπορεί να γίνει χριςθ του. ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ Γ: Pizza Hut: Οι Συμμετζχοντεσ δφνανται να αγοράςουν δφο (2) γεφματα ςτθν τιμι του ενόσ (1) ι τζςςερα (4) γεφματα ςτθν τιμι των δφο (2) (εάν ο Συμμετζχων ζχει δφο κωδικοφσ). Ο Κωδικόσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτο Συμμετζχοντα να αγοράςει δφο ομοειδι γεφματα/ προϊόντα ίςθσ ι μικρότερθσ αξίασ από τθν παρακάτω λίςτα: Για διανομι (delivery) ι παραλαβι από το κατάςτθμα (take away) από Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι: 4

5 o Ρίτςα καταλόγου μζγεκοσ large (8 κομ.) ςε ηφμθ «παραδοςιακι», «αφράτθ», «λεπτι κ τραγανι», και όςεσ ηφμεσ εμπίπτουν ςτθν κατθγορία «γεμιςτζσ ηφμεσ» Για κατανάλωςθ εντόσ των καταςτθμάτων από Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι: o Ρίτςα καταλόγου μζγεκοσ large (8 κομ.) ςε ηφμθ «παραδοςιακι», «αφράτθ», «λεπτι κ τραγανι», και όςεσ ηφμεσ εμπίπτουν ςτθν κατθγορία «γεμιςτζσ ηφμεσ» o Ηυμαρικά o Μενοφ Wing Street (όπου διατίκεται) = 1 Wing Street + 1 potato wedges Για κατανάλωςθ εντόσ των καταςτθμάτων το Σάββατο και τθν Κυριακι: o Ραιδικό μενοφ Θ χρζωςθ γίνεται επί του γεφματοσ με τθν υψθλότερθ τιμι τιμοκαταλόγου για παραγγελία είτε α) μζςω του τθλεφωνικοφ κζντρου «18118» τθσ Pizza Hut όςον αφορά ςε διανομι πίτςασ καταλόγου μεγζκουσ large/ 8 κομ. είτε β) για παραλαβι από τα καταςτιματα (take-away) όςον αφορά ςε παραλαβι πίτςασ καταλόγου μεγζκουσ large/ 8 κομ. είτε γ) για κατανάλωςθ εντόσ των καταςτθμάτων Pizza Hut (dine-in) όςον αφορά ςτθν πλιρθ λίςτα των γευμάτων/ προϊόντων που ςυμμετζχουν. Τα καταςτιματα τα οποία ςυμμετζχουν ςτο Ρρόγραμμα αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Γ του παρόντοσ. ΧΡΗΗ ΚΩΔΚΚΟΤ: Ο Κωδικόσ ιςχφει για τισ δφο επόμενεσ εβδομάδεσ, από τθν θμζρα λιψθσ του από το Συμμετζχοντα ςφμφωνα με τουσ ανωτζρω περιοριςμοφσ ωσ προσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ που ιςχφει θ κάκε προςφορά. Κατά τθν παραγγελία του ο Συμμετζχων πρζπει να αναφζρει ςτον εκπρόςωπο τθσ Pizza Hut τον Κωδικό προκειμζνου να αγοράςει δφο γεφματα ςτθν τιμι του ενόσ με τουσ ανωτζρω όρουσ. ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ Δ: Αττικό Ζωολογικό Πάρκο (ΑΖΠ): Οι υμμετζχοντεσ δφνανται να αγοράςουν δφο (2) ειςιτιρια ςτθν τιμι του ενόσ (1) ι τζςςερα (4) ειςιτιρια ςτθν τιμι των δφο (2) (εάν ο Συμμετζχων ζχει δφο κωδικοφσ). Ο Κωδικόσ ιςχφει για τισ δφο επόμενεσ εβδομάδεσ από τθν θμζρα λιψθσ του, εξαιρουμζνων Σαββάτου, Κυριακισ και των επίςθμων αργιϊν (01 Λανουαρίου, 06 Λανουαρίου, Κακαρά Δευτζρα, 25θ Μαρτίου, Δευτζρα Ράςχα, 01 Μαΐου, 15 Αυγοφςτου, 28θ Οκτωβρίου, 25 και 26 Δεκεμβρίου). Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ χριςθ του Κωδικοφ είναι θ αγορά και ενόσ ειςιτθρίου ενθλίκου. Ο Κωδικόσ δεν ςυμπεριλαμβάνει οποιαδιποτε άλλθ παρουςίαςθ με επιπλζον χρζωςθ (πχ. Εκπαιδευτικι παρουςίαςθ Καλάςςιων Κθλαςτικϊν, Ξεναγιςεισ, κ.α.) ΧΡΗΗ ΚΩΔΚΚΟΤ: Ο Συμμετζχων μπορεί να κάνει χριςθ του Κωδικοφ ςτα ταμεία, κατά τθν είςοδό του ςτο ΑΗΡ. ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ E: TREKKING HELLAS: Οι υμμετζχοντεσ δφνανται να αγοράςουν ςυμμετοχι για δφο (2) άτομα ςε μία (1) δραςτθριότθτα ςτθν τιμι τθσ μίασ (1) δραςτθριότθτασ, ι τζςςερισ (4) ςυμμετοχζσ ςε δφο (2) δραςτθριότθτεσ ςτθν 5

6 τιμι των δφο δραςτθριοτιτων (εάν ο Συμμετζχων ζχει δφο κωδικοφσ) για να ςυμμετάςχουν ςε όποια δραςτθριότθτα τθσ TREKKING HELLAS επιλζξουν και υπό τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθν διενζργεια των δραςτθριοτιτων. Θ αναλυτικι κατάςταςθ των δραςτθριοτιτων τθσ TREKKING HELLAS που παρζχονται μζςω του Ρρογράμματοσ αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α του παρόντοσ. Τα γραφεία τθσ TREKKING HELLAS που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα είναι: 1.Δυτικι Ιεςςαλία Ζδρα: Κρθνίτςα, Τρίκαλα, Τθλ: Κανάςθσ Σαμοφρθσ και , fax: : από Δευτζρα-Ραραςκευι, 2.Θπειροσ Ζδρα: Σπ. Λάμπρου 7, Λωάννινα Τθλ και Fax: Γιϊργοσ Τόττασ από Δευτζρα-Ραραςκευι. 3.Γρεβενά Ζδρα: Φελλί. Γρεβενά. ΤΚ Τθλ: Θρακλισ Γκουντρομίχοσ Fax: Πάρνθκα Ζδρα: Δθμμοκρίτου 95, Αχαρναί. Βάςθ: ΚΑΤΑΦΥΓΛΟ ΜΡΑΦΛ, Ράρνθκα Τθλ: Ζφθ Γρθγορίου και Στζφανοσ Σιδθρόπουλοσ , fax αντορίνθ Ζδρα: Ρερίβολοσ, Βλυχάδα Σαντορίνθσ Τθλ: Χάρθσ Καραγιάννθσ και Από Δευτζρα-Ραραςκευι Ορεινι Αρκαδία Ζδρα: Αναξαγόρα 5, Τρίπολθ Βάςθ: Βλαχοράπτθσ (Μάρακα) Αρκαδίασ) Τθλζφωνο: Τρφφωνασ Κολίντηασ , fax: Λευκάδα Ζδρα: Βαςιλικι Λευκάδασ Τθλζφωνο: Γιϊργοσ Κυριακόσ και τθλ και faχ ςτθ Βαςιλικι Από Δευτζρα-Ραραςκευι Ευρυτανία Ζδρα: 3ο χλμ Καρπενθςίου-Λαμίασ, Καρπενιςι,36100 Τθλ και fax: Δθμιτρθσ Σταλίκασ και

7 9.Ανατολικι Ιεςςαλία Ζδρα: Βελίκα Μελιβοίασ Λάριςα Τθλ/fax: Ηωι Σαραφείδου και Νίκοσ Ντάγκασ και Κάκε Κωδικόσ ιςχφει για μία θμζρα από τισ επόμενεσ δφο βδομάδεσ από τθν θμερομθνία λιψθσ του από τον Συμμετζχοντα. Οι θμερομθνίεσ που μπορεί να γίνει χριςθ του Κωδικοφ κα αναγράφονται ςτο απαντθτικό γραπτό μινυμα (SMS) τθσ COSMOTE προσ τον Συμμετζχοντα. ΧΡΗΗ ΚΩΔΚΚΟΤ: Ο Συμμετζχων μπορεί να κάνει χριςθ του Κωδικοφ για τισ δραςτθριότθτεσ ςτα γραφεία τθσ TREKKING HELLAS που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: α) να καλζςει ςτο γραφείο τθσ περιοχισ που επικυμεί & να αναφζρει τον Κωδικό, β) να κάνει χριςθ του Κωδικοφ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςε αυτι. Θ ςυμμετοχι ςτισ δραςτθριότθτεσ μπορεί να γίνει, εφόςον υπάρχουν διακζςιμεσ κζςεισ, οποιαδιποτε θμζρα τθσ εβδομάδασ, αρκεί να πραγματοποιείται θ δραςτθριότθτα τθ ςυγκεκριμζνθ θμζρα και να ζχει ςυγκεντρωκεί ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων. Στθν περίπτωςθ που θ αγορά δεν ολοκλθρωκεί και ο Κωδικόσ δεν χρθςιμοποιθκεί, εξακολουκεί να ιςχφει για το διάςτθμα εντόσ του οποίου μπορεί να γίνει χριςθ του. ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ Σ: VOLTA FUN PARK: Οι υμμετζχοντεσ δφνανται να αγοράςουν δφο (2) ειςιτιρια ςτθν τιμι του ενόσ (1) για τθν είςοδο ςτο χϊρο που ορίηεται ωσ παιδότοποσ ι ζνα (1) ειςιτιριο για τθν είςοδο ςτο χϊρο του παιδότοπου το οποίο κα παρζχει δικαίωμα ειςόδου τθν ίδια θμζρα και ςτο χϊρο του παιδότοπου και ςτο χϊρο που ορίηεται ωσ πίςτα ρόλερ ςκζιτ. Ο κωδικόσ ιςχφει για χριςθ ςτουσ χϊρουσ των Volta Fun Park από Δευτζρα ζωσ Σετάρτθ ζωσ εξαιρουμζνων των επίςθμων αργιϊν: 01 Λανουαρίου, 06 Λανουαρίου, 30 Λανουαρίου, Κακαρά Δευτζρα, 25 Μαρτίου, Δευτζρα Ράςχα, 01 Μαΐου, 15 Αυγοφςτου, 28 Οκτωβρίου, 17 Νοεμβρίου, 25 και 26 Δεκεμβρίου. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ χριςθ του Κωδικοφ είναι θ αγορά και ενόσ ειςιτθρίου για είςοδο ςτον παιδότοπο αξίασ 5 (5ευρϊ). Κάκε Κωδικόσ ιςχφει για μία θμζρα από τισ επόμενεσ δφο βδομάδεσ από τθν θμερομθνία λιψθσ του από τον Συμμετζχοντα. Οι θμερομθνίεσ που μπορεί να γίνει χριςθ του Κωδικοφ κα αναγράφονται ςτο απαντθτικό γραπτό μινυμα (SMS) τθσ COSMOTE προσ τον Συμμετζχοντα. ΧΡΗΗ ΚΩΔΚΚΟΤ: Ο Συμμετζχων μπορεί να κάνει χριςθ του Κωδικοφ ςτα ταμεία των Ραιδότοπων τθσ Εταιρείασ Volta Fun Park, που ςυμμετζχουν ςτο Ρρόγραμμα: 1. ΜΑΡΟΤΚ ΕΜΠΟΡΚΚΟ ΚΕΝΣΡΟ AVENUE Λ.ΚΘΦΛΣΛΑΣ ΜΑΟΥΣΛ 7

8 2. Π. ΦΑΛΗΡΟ ΝΕΑ ΜΑΡΚΝΑ ΦΛΟΚΒΟΤ Ρ.ΦΑΛΘΟ ΝΕΑ ΜΑΛΝΑ ΦΛΟΛΣΒΟΥ 3. ΣΑΤΡΟ ΕΜΠΟΡΚΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ATHENS HEART ΡΕΛΑΛΩΣ 180- ΤΑΥΟΣ 4. ΑΓ. ΔΗΜΗΣΡΚΟ ΕΜΠΟΡΚΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ATHENS METRO MALL Λ.ΒΟΥΛΛΑΓΜΕΝΘΣ 276- ΑΓ. ΔΘΜΘΤΛΟΣ Επίςθσ κωδικόσ μπορεί να εξαργυρωκεί ςτον παρακάτω χϊρο τθσ εταιρείασ Volta fun park για τθν Ρίςτα Roller Skating για in- Line & Quads: 1. ΣΑΤΡΟ ΕΜΠΟΡΚΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ATHENS HEART ΡΕΛΑΛΩΣ 180- ΤΑΥΟΣ ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ Ζ: ΝΕΟ ΨΗΦΚΑΚΟ ΠΛΑΝΗΣΑΡΚΟ ΚΔΡΤΜΑΣΟ ΕΤΓΕΝΚΔΟΤ: Οι υμμετζχοντεσ δφνανται να αγοράςουν δφο (2) ειςιτιρια ςτθν τιμι του ενόσ (1) ι τζςςερα (4) ειςιτιρια ςτθν τιμι των δφο (2) (εάν ο Συμμετζχων ζχει δφο κωδικοφσ) για να παρακολουκιςουν τισ θμζρεσ ΣΕΣΑΡΣΗ ι ΠΕΜΠΣΗ ι ΠΑΡΑΚΕΤΗ τθν προβολι που επικυμοφν από τισ προβολζσ των 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 και θ οποία είναι διακζςιμθ για το κοινό ςτο ΝΕΟ ΨΘΦΛΑΚΟ ΡΛΑΝΘΤΑΛΟ (Λ.Συγγροφ 387, Ρ.Φάλθρο) ςφμφωνα με το εκάςτοτε πρόγραμμα προβολϊν.. ΧΡΗΗ ΚΩΔΚΚΟΤ: Ο Συμμετζχων μπορεί να κάνει χριςθ του Κωδικοφ για το ΝΕΟ ΨΘΦΛΑΚΟ ΡΛΑΝΘΤΑΛΟ επιδεικνφοντασ ςτο ταμείο εκδοτιριο του Λδρφματοσ Ευγενίδου τον Κωδικό και ςτθ ςυνζχεια να αγοράςει δφο ειςιτιρια ςτθν τιμι του ενόσ. Ο Κωδικόσ ιςχφει για τθν αγορά ςτο ταμείο εκδοτιριο του Λδρφματοσ Ευγενίδου ειςιτθρίων που αφοροφν ςτισ προβολζσ των 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, από Τετάρτθ ζωσ και Ραραςκευι. Θ αγορά των ειςιτθρίων μπορεί να γίνει οποιαδιποτε θμζρα τθσ εβδομάδασ, αρκεί να υπάρχουν διακζςιμα ειςιτιρια για τθν επικυμθτι προβολι. Στθν περίπτωςθ που θ αγορά δεν ολοκλθρωκεί και ο Κωδικόσ δεν χρθςιμοποιθκεί, εξακολουκεί να ιςχφει για το διάςτθμα εντόσ του οποίου μπορεί να γίνει χριςθ του. Οποιεςδιποτε αλλαγζσ ςχετικά με τισ παραςτάςεισ του ΝΕΟΥ ΨΘΦΛΑΚΟΥ ΡΛΑΝΘΤΑΛΟΥ, πλθν τθσ ακυρϊςεωσ των ειςιτθρίων, μποροφν να γίνονται μόνο από το εκδοτιριο του Λδρφματοσ Ευγενίδου. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ αγορά ενόσ ειςιτθρίου αντίςτοιχθσ αξίασ ςε ευρϊ με τθν τιμι του κανονικοφ ειςιτθρίου τθσ κάκε παράςταςθσ/προβολισ που κα ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα. Ο Κωδικόσ δεν ςυμπεριλαμβάνει οποιαδιποτε άλλθ δραςτθριότθτα του Λδρφματοσ Ευγενίδου με επιπλζον χρζωςθ (λ.χ. Διαδραςτικι Ζκκεςθ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ). 8

9 ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ H: Δωδϊνθ: Οι υμμετζχοντεσ δφνανται να αγοράςουν δφο (2) παγωτά ςτθν τιμι του ενόσ (1) ι τζςςερα (4) παγωτά ςτθν τιμι των δφο (2) (εάν ο Συμμετζχων ζχει δφο κωδικοφσ) Δευτζρα ι Σετάρτθ, από τα καταςτιματα Δωδϊνθ. Ο κωδικόσ ιςχφει για αγορά ατομικισ ςυςκευαςίασ παγωτοφ κυπελλάκι ι χωνάκι δθλαδι ζωσ τρεισ (3) μπάλεσ παγωτοφ και ζωσ δφο (2) γαρνιρίςματα (επιλογι από ςιρόπια) ανά ςυςκευαςία. Θ προςφορά ιςχφει για όλεσ τισ γεφςεισ παγωτοφ που προςφζρονται ςτο εκάςτοτε κατάςτθμα και δεν ιςχφει για ςερβίριςμα ι κατανάλωςθ εντόσ των καταςτθμάτων. Θ χρζωςθ γίνεται ςτο παγωτό και το ςυνδυαςμό γαρνιριςμάτων με τθν υψθλότερθ αξία εκ των δφο. ΧΡΗΗ ΚΩΔΚΚΟΤ: Ο Συμμετζχων μπορεί να κάνει χριςθ του Κωδικοφ για τθ Δωδϊνθ επιδεικνφοντασ ςτο ταμείο/ εκπρόςωπο του καταςτιματοσ Δωδϊνθ τον Κωδικό και να αγοράςει δφο παγωτά ςτθν τιμι του ενόσ ςφμφωνα με τουσ ανωτζρω όρουσ. Τα καταςτιματα Δωδϊνθ ςτα οποία ο Συμμετζχων μπορεί να κάνει χριςθ του κωδικοφ αναφζρονται ςτθν ιςτοςελίδα ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ Ι: CHILLBOX: Οι υμμετζχοντεσ δφνανται να αγοράςουν δφο (2) εδζςματα γιαουρτιοφ (frozen yogurt) ςτθν τιμι του ενόσ (1) ι τζςςερα (4) εδζςματα γιαουρτιοφ ςτθν τιμι των δφο (2) (εάν ο Συμμετζχων ζχει δφο κωδικοφσ) Δευτζρα ι Σετάρτθ, από τα καταςτιματα CHILLBOX εντόσ Ελλάδοσ. Ο κωδικόσ ιςχφει για αγορά ατομικισ ςυςκευαςίασ frozen yogurt (βάροσ ζωσ 399 γραμμάρια ςυμπεριλαμβανομζνων και των τυχόν γαρνιριςμάτων ανά ςυςκευαςία). Θ προςφορά ιςχφει για τα καταςτιματα CHILLBOX εντόσ Ελλάδοσ (τα οποία αναφζρονται ςτθν ιςτοςελίδα και για όλεσ τισ γεφςεισ frozen yogurt που προςφζρονται ςτο εκάςτοτε κατάςτθμα. Θ χρζωςθ γίνεται ςτο frozen yogurt με τθν υψθλότερθ αξία εκ των δφο. ΧΡΗΗ ΚΩΔΚΚΟΤ: Ο Συμμετζχων μπορεί να κάνει χριςθ του Κωδικοφ για τα CHILLBOX επιδεικνφοντασ ςτο ταμείο/ εκπρόςωπο του καταςτιματοσ CHILLBOX τον Κωδικό και να αγοράςει δφο frozen yogurt ςτθν τιμι του ενόσ ςφμφωνα με τουσ ανωτζρω όρουσ. ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ I: COFFEE PLACES: Οι υμμετζχοντεσ δφνανται να αγοράςουν δφο (2) ροφιματα ςτθν τιμι του ενόσ (1) ι τζςςερα (4) ροφιματα ςτθν τιμι των δφο (2) (εάν ο Συμμετζχων ζχει δφο κωδικοφσ) κάκε Δευτζρα, Τρίτθ και Τετάρτθ καταςτιματα που ςυμμετζχουν ςτθν προςφορά, κα βρίςκονται αναρτθμζνα ςτισ ιςτοςελίδεσ και Θ ζκπτωςθ (100%) γίνεται ςτο ρόφθμα με τθν χαμθλότερθ τιμι εκ των δφο (2). ΧΡΗΗ ΚΩΔΚΚΟΤ: Ο Συμμετζχων μπορεί να κάνει χριςθ του Κωδικοφ για τα COFFEE PLACES επιδεικνφοντασ ςτο ταμείο/ εκπρόςωπο του καταςτιματοσ τον Κωδικό πριν τθν παραγγελία του και να αγοράςει δφο ροφιματα ςτθν τιμι του ενόσ ςφμφωνα με τουσ ανωτζρω όρουσ. 7. ΟΟΛ ΧΘΣΘΣ ΤΩΝ ΚΩΔΛΚΩΝ: 9

10 7.1 Κάκε Κωδικόσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μία φορά ςε κάκε Κατθγορία ςφμφωνα με τουσ όρουσ κάκε Κατθγορίασ. 7.2 Κωδικόσ που χρθςιμοποιικθκε ςε μία Κατθγορία ακυρϊνεται μόνο γι αυτιν τθν χριςθ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τισ υπόλοιπεσ Κατθγορίεσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ κάκε μίασ από αυτζσ. 7.3 Κάκε Συμμετζχων μπορεί να χρθςιμοποιιςει μόνο μζχρι δφο (2) ενεργοφσ Κωδικοφσ για κάκε Κατθγορία. Οι δφο Κωδικοί μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν είτε μαηί είτε χωριςτά ανά Κατθγορία ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτισ. Δεν είναι δυνατι θ χριςθ περιςςότερων των δφο (2) Κωδικϊν ανά θμζρα και ανά Κατθγορία. 7.4 Θ διάρκεια ιςχφοσ του Κωδικοφ είναι δφο (2) εβδομάδεσ από τθν θμερομθνία λιψθσ του και θ θμερομθνία λιξθσ του αναφζρεται ςτο SMS που λαμβάνει ο Συμμετζχων. 7.5 Με τθ χριςθ ενόσ Κωδικοφ ςε οποιαδιποτε Κατθγορία ο Συμμετζχων ζχει δικαίωμα να ςτείλει νζο SMS για να λάβει ζνα καινοφριο Κωδικό ο οποίοσ ζχει ιςχφ δφο (2) εβδομάδεσ. 7.6 Ρριν τθ χριςθ του κάκε Κωδικόσ ελζγχεται εάν είναι ζγκυροσ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί. Σε περίπτωςθ που ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφοσ του, κεωρείται άκυροσ και δεν μπορεί να γίνει χριςθ του και καμιά από τισ διοργανϊτριεσ εταιρείεσ του προωκθτικοφ προγράμματοσ δεν ευκφνεται. 7.7 Σθμειϊνεται ότι για τα Village Cinemas, ςε περίπτωςθ αποςτολισ μθνφματοσ από Συμμετζχοντα θμζρα Τετάρτθ και μζχρι τισ 02:00 π.μ. τθσ Ρζμπτθσ που ακολουκεί, ο Κωδικόσ κα ιςχφει και για τθν ίδια θμζρα, δθλ. τθν Τετάρτθ (ςυμπεριλαμβανομζνων των προβολϊν που ξεκινοφν το αργότερο μζχρι τισ 02:00 π.μ. τθσ Ρζμπτθσ που ακολουκεί), κακϊσ και για τθν επόμενθ Τετάρτθ. Το αντίςτοιχο ιςχφει και για τθν κατθγορία PIZZA HUT, Δωδϊνθ και CHILLBOX που αναφζρεται ςτο άρκρο Οι παροχζσ του Ρρογράμματοσ ςε κάκε Κατθγορία δεν μποροφν να ςυνδυαςτοφν με άλλεσ προςφορζσ ι εκπτϊςεισ ςτθν ίδια Κατθγορία που προςφζρονται από τθν αντίςτοιχθ εταιρεία. ΛΟΚΠΟΚ ΟΡΟΚ προςφορϊν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1 8. Θ COSMOTE κεωρεί ότι κάκε Συμμετζχων είναι κάτοχοσ ι ζχει εξαςφαλίςει τθ ρθτι ςυναίνεςθ ι εξουςιοδότθςθ του κατόχου τθσ κάρτασ SIM, που αντιςτοιχεί ςτον αρικμό κλιςθσ του κινθτοφ με το οποίο ζλαβε μζροσ ςτο Ρρόγραμμα 1. Οι Κωδικοί και τυχόν φυςικά κουπόνια που παραδίδονται κατά τθ χριςθ τουσ είναι προςωπικά και δεν ανταλλάςςονται οφτε δφναται να ηθτθκεί θ αντικατάςταςι τουσ με άλλα ι θ εξαργφρωςι τουσ ςε χριμα ςε οποιαδιποτε τιμι. Θ COSMOTE και οι ςυμμετζχουςεσ ςτο Ρρόγραμμα 1 εταιρείεσ/φορείσ δεν φζρουν οποιαδιποτε ευκφνθ ζναντι των Συμμετεχόντων ςε περίπτωςθ που αυτόσ δεν κάνει χριςθ των Κωδικϊν εντόσ των κακοριςμζνων με τουσ παρόντεσ όρουσ προκεςμιϊν ι ςε περίπτωςθ που δεν μπορεί να κάνει χριςθ των Κωδικϊν λόγω εξάντλθςθσ ειςιτθρίων για τισ παραςτάςεισ που επικυμεί να δει ι εξάντλθςθσ κζςεων για τισ δραςτθριότθτεσ που επικυμεί να κάνει ι μθ διακεςιμότθτα εξυπθρζτθςθσ λόγω αδυναμίασ του τθλεφωνικοφ κζντρου και του δικτφου διανομισ τθσ Pizza Hut. 10

11 9. H COSMOTE εγγυάται ότι κάκε Κωδικόσ αποςτζλλεται αποκλειςτικά και μοναδικά ςτον αρικμό κινθτοφ (MSISDN) του Συμμετζχοντα από τον οποίο εςτάλθ προθγουμζνωσ μινυμα προσ τον αρικμό 19019, και δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν χριςθ του ςτθν περίπτωςθ που ο ςυνδρομθτισ κοινοποίθςε εκοφςια ι ακοφςια τον κωδικό ςε τρίτουσ. 10. Θ διακεςιμότθτα των κζςεων ςτισ προβολζσ των VILLAGE CINEMAS, του ΛΔΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΛΔΟΥ κακϊσ και θ διακεςιμότθτα κζςεων ςτα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ δεν είναι εγγυθμζνθ και οι Συμμετζχοντεσ δε διατθροφν καμία προτεραιότθτα ζναντι των υπόλοιπων πελατϊν των VILLAGE CINEMAS και τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ. Θ μθ διακεςιμότθτα κζςεων για κάποια προβολι ςτα VILLAGE ι για κάποια προβολι του ΛΔΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΛΔΟΥ ι για κάποια κεατρικι παράςταςθ ςτα ςυνεργαηόμενα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ ι για κάποια δραςτθριότθτα τθσ TREKKING HELLAS ι μθ διακεςιμότθτα εξυπθρζτθςθσ λόγω αδυναμίασ του τθλεφωνικοφ κζντρου και του δικτφου διανομισ τθσ Pizza Hut, δεν εγείρει καμία υποχρζωςθ προσ τον Συμμετζχοντα, από καμία από τισ εμπλεκόμενεσ COSMOTE, UPSTREAM, VILLAGE, ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΚΕΑΜΑΤΩΝ, Pizza Hut, TREKKING HELLAS, Volta Fun Park, ΛΔΥΜΑ ΕΥΓΕΝΛΔΟΥ, Δωδϊνθ, CHILLBOX. 11. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ δεν είναι δυνατι θ ακφρωςθ τθσ χριςθσ των φυςικϊν κουπονιϊν, θ επιςτροφι χρθμάτων ι θ αλλαγι των ειςιτθρίων. Επίςθσ δεν καλφπτονται ειςιτιρια που ζχουν χακεί, κλαπεί ι καταςτραφεί. 12. Κάκε ειςιτιριο αποτελεί άδεια για τθν παρακολοφκθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου κεάματοσ και υπόκειται ςτουσ επιπλζον όρουσ που τυχόν αναγράφονται ςε αυτό. 13. Θ VILLAGE, θ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΚΕΑΜΑΤΩΝ, θ Pizza Hut, το ΑΗΡ θ TREKKING HELLAS, τα Volta Fun Park, το ΛΔΥΜΑ ΕΥΓΕΝΛΔΟΥ, θ Δωδϊνθ, θ CHILLBOX και το δίκτυο καταςτθμάτων τθσ Κατθγορίασ COFFEE PLACES διατθροφν το δικαίωμα μεταβολισ των τιμϊν τουσ χωρίσ προειδοποίθςθ. Θ COSMOTE, θ UPSTREAM και θ PROXIMITY δεν φζρουν καμία ευκφνθ για αλλαγζσ των τιμϊν. 14. H COSMOTE, θ UPSTREAM, θ VILLAGE, θ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΚΕΑΜΑΤΩΝ και το ΛΔΥΜΑ ΕΥΓΕΝΛΔΟΥ επιφυλάςςονται ωσ προσ τθ διακεςιμότθτα των κζςεων ςε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ και για όλεσ τισ περιπτϊςεισ που προβολζσ ταινιϊν ι παραςτάςεων ακυρϊνονται από υπαιτιότθτα του διανομζα τουσ ι από υπαιτιότθτα τρίτων. 15. Θ αγορά ειςιτθρίων μζςω θλεκτρονικϊν ςελίδων προχποκζτει πρόςβαςθ των ενδιαφερομζνων ςτο διαδίκτυο με δικά τουσ τεχνικά μζςα. Θ COSMOTE δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ αναφορικά με τθν εξαςφάλιςθ, τθν υποβοικθςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε χϊρουσ διαδικτφου ι τθν παροχι διευκολφνςεων ςε κάκε ενδιαφερόμενο. Θ πρόςβαςθ ςε δικτυακοφσ τόπουσ για τθν αγορά ειςιτθρίων των Κατθγοριϊν Α και Β επιτρζπεται μόνο υπό τουσ όρουσ 11

12 λειτουργίασ του οικείου διακομιςτι (server) και τισ τεχνικζσ και λοιπζσ προχποκζςεισ και προδιαγραφζσ αυτοφ. Ρεραιτζρω, θ COSMOTE και οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ δεν ευκφνονται για οιαδιποτε επιβάρυνςθ των Συμμετεχόντων εκ τθσ άνω αιτίασ. Κάκε Συμμετζχων οφείλει να αποδεχκεί τουσ όρουσ εγγραφισ κάκε ιςτοςελίδασ. 16. Θ ευκφνθ τθσ COSMOTE περιορίηεται αποκλειςτικά και μόνο ςτθν αποςτολι των Κωδικϊν. Διευκρινίηεται ότι θ COSMOTE και οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ δεν φζρουν καμία ευκφνθ και οι Συμμετζχοντεσ δεν διατθροφν καμία απαίτθςθ, αξίωςθ ι δικαίωμα κατά αυτϊν ςε περίπτωςθ που λόγω ανωτζρασ βίασ, όπωσ ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικϊν ςυνκθκϊν, μθ κανονικι λειτουργία των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ VILLAGE, τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ, τθσ Pizza Hut, του ΑΗΡ, τθσ TREKKING HELLAS των Volta Fun Park, του ΛΔΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΛΔΟΥ, τθσ Δωδϊνθσ, τθσ CHILLBOX και του δικτφου καταςτθμάτων τθσ κατθγορίασ COFFEE PLACESδεν είναι δυνατι θ κάποια από τισ παραπάνω παροχζσ του Ρρογράμματοσ. Θ COSMOTE δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν περίπτωςθ ακφρωςθσ παραςτάςεων ι προβολϊν κακϊσ και για τθ μετάβαςθ των Συμμετεχόντων ςτουσ κινθματογράφουσ τθσ VILLAGE, ςτα κζατρα τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ, ςτο Αττικό Ηωολογικό Ράρκο, ςτα γραφεία τθσ TREKKING HELLAS, ςτουσ χϊρουσ των Volta Fun Park και ςτο χϊρο προβολϊν του ΝΕΟΥ ΨΘΦΛΑΚΟΥ ΡΛΑΝΘΤΑΛΟΥ του ΛΔΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΛΔΟΥ ι ςτα καταςτιματα Δωδϊνθ, CHILLBOX και ςτο δίκτυο καταςτθμάτων τθσ κατθγορίασ COFFEE PLACES. 17. Οι παρόντεσ Αναλυτικοί Προι, ζχουν κατατεκεί ςτθ ςυμβολαιογράφο Ακθνϊν, Ακαναςία Λιδα Λάβδα με ζδρα τθν Ακινα (οδόσ Ηωοδόχου Ρθγισ 12-14). Οποιοςδιποτε Συμμετζχων ι τρίτοσ δικαιοφται να λαμβάνει, με ζξοδά του, ακριβζσ αντίγραφο των παρόντων όρων, όπωσ αυτοί κα κατατεκοφν ςτθ Συμβολαιογράφο. Επίςθσ οι παρόντεσ όροι, κατά τθν Διάρκεια τθσ Υπθρεςίασ και του Ρρογράμματοσ, κα είναι αναρτθμζνοι και ςτο Site τθσ COSMOTE τθσ VILLAGE, τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ τθσ PIZZA HUT του ΑΗΡ τθσ TREKKING HELLAS των Volta Fun Park του ΛΔΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΛΔΟΥ τθσ Δωδϊνθσ τθσ CHILLBOX και ςτο 18. Οποιαδιποτε διαφορά τυχόν ανακφψει ςχετικά με το Ρρόγραμμα και τθν εφαρμογι των παρόντων όρων κα επιλφεται από πενταμελι Επιτροπι κρίςθσ τθσ COSMOTE, τθσ VILLAGE, τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΚΕΑΜΑΤΩΝ, τθσ Pizza Hut, του ΑΗΡ, τθσ TREKKING HELLAS, των Volta Fun Park, του ΛΔΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΛΔΟΥ, τθσ Δωδϊνθσ και τθσ CHILLBOX. Θ κρίςθ τθσ Επιτροπισ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ είναι δεςμευτικι για τουσ Συμμετζχοντεσ. 12

13 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α (ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΕ TREKKING HELLAS ΠΡΟΦΟΡΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1) Rafting ςτον Αχελϊο Β'- Δυτ. Ιεςςαλία Ξεκινά αμζςωσ μετά το φράγμα τθσ Μεςοχϊρασ και κα καταλιγει ςτο χωριό Κορυφι. 2ου βακμοφ δυςκολίασ με περάςματα 3ου βακμοφ χαρακτθρίηουν τθν διαδρομι. Χαρακτθριςτικό του τμιματοσ αυτοφ είναι ότι μετά το κάκε πζραςμα δθμιουργείται μικρι λίμνθ. Το φυςικό περιβάλλον τθσ περιοχισ είναι μοναδικό. Οι απόκρθμνεσ όχκεσ είναι δεντροςκζπαςτεσ κακϊσ και πολλά ςθμεία μζςα ςτο ποτάμι. Διάρκεια : 2:00 2:30 ϊρεσ Κατϊτατο όριο ςυμμετοχισ: 14 ετϊν Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 8 άτομα από Δευτζρα-Ραραςκευι & 4 άτομα τα Σαββατοκφριακα Σιμι: 50 / άτομο Περιλαμβάνονται: τοπικζσ μεταφορζσ, επαγγελματίεσ οδθγοί ποταμοφ rafting, ελαφρφ γεφμα, όλοσ ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ rafting(ςτολι νεοπρζν, ςωςίβιο rafting, κράνοσ rafting, βάρκεσ, κουπιά) Rafting ςτον Αςπροπόταμο-Δυτ.Ιεςςαλία Θ κατάβαςθ rafting ξεκινάει από το πάνω τμιμα του Αςπροποτάμου (Αχελϊου) από τα Τρία ποτάμια ωσ τθ Γζφυρα Αλεξίου. Ζνα ποτάμι με ςυνεχόμενα rapid, χωρίσ όμωσ μεγάλθ δυςκολία, αφοφ τα περάςματα του rafting είναι κυρίωσ 1ου - 2ου και κάποια 3ου βακμοφ επιφυλάςςει μοναδικζσ ςτιγμζσ απόλαυςθσ και περιπζτειασ. Στθ διαδρομι περιλαμβάνονται ςθμεία με καταπλθκτικι κζα, χάρθ ςτο ορεινό τοπίο με απότομεσ πλαγιζσ βουνϊν γφρω από τθν κοίτθ του ποταμοφ που κάνει τθν κατάβαςθ του rafting μαγευτικι Διάρκεια δραςτθριότθτασ: 1 1/2-2 ϊρεσ Κατϊτατο όριο θλικίασ: 16 ετϊν Τλοποίθςθ:Aπό Οκτϊβριο μζχρι Μάιο Ελάχιςτόσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 8 άτομα από Δευτζρα-Ραραςκευι & 4 άτομα τα Σαββατοκφριακα Σιμι: 50 / άτομο Περιλαμβάνονται: τοπικζσ μεταφορζσ, επαγγελματίεσ ςυνοδοί rafting, ελαφρφ ςνακ, όλοσ ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ rafting (ςτολι νεοπρζν, ςωςίβιο rafting, κράνοσ rafting, βάρκεσ, κουπιά) Rafting ςτον Αλιάκμονα Β-Μετζωρα. Δυτικι Ιεςςαλία Εφκολθ κατάβαςθ rafting ςτα ιρεμα νερά του Αλιάκμονα με τθ διαδρομι να ξεκινά από ανοιχτά κομμάτια πριν μπει ςτο φαράγγι κάτω από τον βράχο τθσ Λ.Μ. Ηάβορδασ. Λδανικι για το πρϊτο βάπτιςμα ςτο rafting, αφοφ είναι μια διαδρομι 1ου βακμοφ δυςκολίασ με 2 περάςματα 2ου βακμοφ. 13

14 Διάρκεια δραςτθριότθτασ: 1 1/2-2 ϊρεσ Κατϊτατο όριο θλικίασ: 12 ετϊν Τλοποίθςθ:από Οκτϊβριο μζχρι Μάιο Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 8 άτομα από Δευτζρα-Ραραςκευι & 4 άτομα τα Σαββατοκφριακα Σιμι: 40 / άτομο Περιλαμβάνονται: τοπικζσ μεταφορζσ, επαγγελματίεσ ςυνοδοί rafting, ελαφρφ ςνακ, όλοσ ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ rafting(ςτολι, νεοπρζν, ςωςίβιο rafting, κράνοσ rafting) Canoe Kayak ςτθ Λίμνθ Πλαςτιρα. Δυτικι Ιεςςαλία Θ διάςθμθ λίμνθ προςφζρεται για ιςυχεσ διαδρομζσ με δικζςια αςφαλι ςκάφθ, ανοιχτά από τθν πάνω πλευρά. Το ταξίδι μασ περιλαμβάνει επίςκεψθ ςτα νθςάκια και φιόρδ τθσ λίμνθσ κακϊσ και παιχνίδι ανάμεςα ςτα δζντρα τθσ όχκθσ που είναι βυκιςμζνα ςτο νερό. Μζςα από τθ λίμνθ θ κζα από τα κεςςαλικά Άγραφα είναι μαγευτικι! Διάρκεια δραςτθριότθτασ: 2 ϊρεσ περίπου Κατϊτατο όριο θλικίασ: 10 ετϊν Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 8 άτομα από Δευτζρα-Ραραςκευι & 4 άτομα τα Σαββατοκφριακα Σιμι: 20 / άτομο Περιλαμβάνονται: επαγγελματίεσ ςυνοδοί, όλοσ ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ Trekking ςτα Μετζωρα. Δυτικι Ιεςςαλία Θ διαδρομι ακολουκεί το παλαιό μονοπάτι των μοναχϊν, αρχίηοντασ από τθν πλατεία του Καςτρακίου και πρϊτο ςτακμό το Μεγάλο Μετζωρο. Το μονοπάτι μασ φζρνει ςτθ ρίηα των βράχων και τθ Δρακοςπθλιά και από εκεί ςτθν κορυφι του βράχου με τθ Μονι Μεταμορφϊςεωσ (Μεγάλο Μετζωρο) μετά από πορεία 1 ϊρασ περίπου. Αφοφ επιςκεφκοφμε το Μοναςτιρι ςυνεχίηουμε από το δρόμο για τθ Μονι Βαρλαάμ. Στθ ςυνζχεια αρχίηει θ κατάβαςθ που μασ φζρνει κοντά ςτον βράχο τθσ Ντοφπιανθσ. Διάρκεια δραςτθριότθτασ: 2 ϊρεσ περίπου θ πεηοπορία. Κατϊτατο όριο θλικίασ: 8 ετϊν Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 8 άτομα από Δευτζρα-Ραραςκευι & 4 άτομα τα Σαββατοκφριακα Σιμι: 20 / άτομο Περιλαμβάνονται: επαγγελματίεσ ςυνοδοί, όλοσ ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ Trekking ςτον Αςπροπόταμο-Δυτικι Ιεςςαλία. 14

15 Αφετθρία τθσ διαδρομισ το χωριό Αγ. Ραραςκευι. Ξεκινάμε τθν διαδρομι διαςχίηοντασ το ομϊνυμο ποτάμι βόρεια του χωριοφ. Μετά από εφκολθ ανάβαςθ διαςχίηουμε μεγάλο τμιμα ςε λιβάδια. Στθν απζναντι όχκθ του ποταμοφ βρίςκεται το δάςοσ Λτάμου ζνα από τα λίγα εναπομείναντα ςτον Ελλαδικό χϊρο. Τελειϊνοντασ το τμιμα με τα λιβάδια ςυναντάμε και πάλι το ποτάμι το οποίο και διαςχίηουμε για δεφτερθ φορά. Κατόπιν ακολουκοφμε ανθφορικό τμιμα μζςα ςε ζλατα ζωσ το ανϊτερο υψομετρικά ςθμείο τθσ διαδρομισ. Το τοπίο αλλάηει ςε αλπικό με αραιότερο δάςοσ και χορτολιβαδικζσ εκτάςεισ. Ιδθ το μαντάνι του δαίμονα αρχίηει και ακοφγεται. Σε κοντινι απόςταςθ, καλά κρυμμζνοσ ςε ςυςτάδα ελάτων ο πανζμορφοσ και επιβλθτικόσ καταρράκτθσ μαντάνι του δαίμονα μασ αποκαλφπτεται. Το κολφμπι ςτθ λιμνοφλα που ςχθματίηεται ςτθ βάςθ του είναι ευχάριςτθ εμπειρία όταν οι καιρικζσ ςυνκικεσ το επιτρζπουν. Σθμείο ςυνάντθςθσ Απόςταςθ Ρερίοδοσ υλοποίθςθσ Διάρκεια δραςτθριότθτασ Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ Ραρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Τιμι Αγ. Ραραςκευι Αςπροποτάμου Από Τρίκαλα 78 km, Από Καλαμπάκα 61 km Κακθμερινά, όλο τον χρόνο. Από Δευτζρα-Ραραςκευι, ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων τα 8 άτομα & τα Σαββατοκφριακα ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων τα 4 άτομα. περίπου ϊρεσ Συμπλιρωςθ εντφπου ςυμμετοχισ, προεξόφλθςθ του ποςοφ ςυμμετοχισ, ςωματικι και ψυχικι υγεία. πλιρθσ εξειδικευμζνοσ εξοπλιςμόσ επαγγελματίασ ςυνοδόσ 18 / άτομο Rafting ςτον Βοϊδομάτθ-Ζαγοροχϊρια. Ηπειροσ Το ςθμείο εκκίνθςθσ για το rafting ςτο Βοϊδομάτθ είναι το γεφφρι τθσ Αρίςτθσ. Στθν καρδιά του Εκνικοφ Δρυμοφ Βίκου Αϊου. Μία εφκολθ διαδρομι rafting ιδανικι για αρχάριουσ. Ωςτόςο θ διαδρομι ζχει ενδιαφζρον για όλουσ τουσ φίλουσ των ποταμϊν γιατί διαςχίηει τον Εκνικό δρυμό ςφμφωνα με τθ ροι του ποταμοφ. Πμορφθ κατάβαςθ rafting χωρίσ ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ κερδίηει το ενδιαφζρον ο περιβάλλον χϊροσ με το καταπράςινο φυςικό τοπίο, γαλαηοπράςινα νερά του ποταμοφ, που είναι από τα κακαρότερα νερά τθσ Ευρϊπθσ. Δροςιςτικζσ βουτιζσ από τουσ πιο τολμθροφσ ςτα κρφα νερά του ποταμοφ με μια μζςθ κερμοκραςία 9Ο βακμοφσ όλο το χρόνο. Στθ μζςθ τθσ διαδρομισ του rafting ςτάςθ και επίςκεψθ ςτο εγκαταλελειμμζνο μοναςτιρι των Αγίων Αναργφρων 16ου αιϊνα. Ρροσ το τζλοσ τθσ διαδρομισ περνάμε κάτω από το πζτρινο γεφφρι τθσ κάτω Κλειδωνιάσ. Οι τελευταίεσ οδθγίεσ δίνονται από τον οδθγό rafting τθσ βάρκασ για να περάςουμε τον μικρό καταρράχτθ που ςχθματίηεται από το τεχνθτό φράγμα και να τερματίςουμε ςτθ βάςθ τθσ Trekking Hellas Θπείρου. 15

16 Διάρκεια κατάβαςθσ: 1 ϊρα και 15 περίπου Μικοσ διαδρομι: 5χλμ. Διάρκεια δραςτθριότθτασ: 3 ϊρεσ περίπου Κατϊτατο όριο θλικίασ: 8 ετϊν (με ςυνοδεία γονζων και με χαμθλό επίπεδο νεροφ) Τλοποίθςθ: Από τον Οκτϊβρθ ωσ τζλθ Μαΐου Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 8 άτομα από Δευτζρα-Ραραςκευι & 4 άτομα τα ΣαββατοκφριακαΣιμι: 35 /άτομο Περιλαμβάνονται: επαγγελματίεσ οδθγοί ποταμοφ rafting, τοπικι μεταφορά (από τον τερματιςμό τθσ διαδρομισ ςτθν εκκίνθςθ), πλιρθσ εξοπλιςμόσ rafting(ςτολζσ, Neopren, κράνθ rafting, ςωςίβια rafting, κουπιά, βάρκεσ, κλπ.). αποδυτιρια, τουαλζτεσ Δεν περιλαμβάνονται: μεταφορζσ από και προσ τα Ηαγοροχϊρια, ταξιδιωτικι αςφάλιςθ, γεφματα, οτιδιποτε δεν αναφζρεται παραπάνω Rafting ςτο Φαράγγι Αράχκου-Σηουμζρκα-Ηπειροσ Μία εφκολθ διαδρομι rafting ιδανικι για αρχάριουσ. Ωςτόςο θ διαδρομι ζχει ςυνεχόμενουσ κυματιςμοφσ, ζντονεσ ςτροφζσ και περάςματα 2ου 3ου βακμοφ. Ξεκινά από το τθ Γζφυρα Ρολιτςάσ ςτο Αμπελοχϊρι και καταλιγει ςτθ γζφυρα τθσ Ρλάκασ, διαςχίηοντασ το ομορφότερο τμιμα του ποταμοφ. Στθ μζςθ τθσ διαδρομισ διακόπτεται προςωρινά το rafting και πραγματοποιείται ςτάςθ για κολφμπι κάτω από το καταρράχτθ τθσ Κλίφκθσ. Θ είςοδοσ ςτο ςτενό φαράγγι του Αράχκου είναι επιβλθτικι με κατακόρυφεσ ορκοπλαγιζσ 700μ. Στθ διαδρομι του rafting υπάρχουν πθγζσ να αναβλφηουν από ςχιςμζσ βράχων, καταρράχτεσ να τρζχουν από ψθλά ςτο ποτάμι και ςπάνια είδθ πουλιϊν να φωλιάηουν ςτα απόμακρα βράχια του φαραγγιοφ. Στθν ζξοδο του φαραγγιοφ δεςπόηει το ψθλότερο μονότοξο γεφφρι τθσ Ελλάδοσ, το γεφφρι τθσ Ρλάκασ! Διάρκεια προγράμματοσ: 4 ϊρεσ περίπου Διάρκεια κατάβαςθσ: 2 ϊρεσ περίπου Κατϊτατο όριο θλικίασ: 12 χρονϊν (8 χρονϊν εφόςον ςυμμετζχουν και οι γονείσ και το επίπεδο νεροφ είναι χαμθλό) Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 8 άτομα από Δευτζρα-Ραραςκευι & 4 άτομα τα Σαββατοκφριακα Σιμι: 40 / άτομο Περιλαμβάνονται: επαγγελματίεσ οδθγοί ποταμοφ rafting, τοπικι μεταφορά (από τον τερματιςμό τθσ διαδρομισ ςτθν εκκίνθςθ), πλιρθσ εξοπλιςμόσ rafting (ςτολζσ Neopren, κράνθ rafting, ςωςίβια rafting, κουπιά, βάρκεσ, κλπ.). αποδυτιρια, τουαλζτεσ, ντουηιζρεσ με ηεςτό νερό, ςεςουάρ. Rafting ςτον Καλαρφτικο-Σηουμζρκα-Ηπειροσ Θ είςοδοσ ςτον ποταμό γίνεται ςτο γεφφρι Γκόγκου απ όπου ξεκινάει και θ διαδρομι του rafting. Ο Καλαρρφτικοσ είναι ζνασ κφριοσ παραπόταμοσ του Αράχκου πθγάηοντασ από τα Τηουμζρκα. Αλπικό τοπίο με αιςκθτι θ κλίςθ του ποταμοφ. Στενό ποτάμι με ςυνεχόμενουσ κυματιςμοφσ και ενδιαφζροντα 16

17 περάςματα 3ου και 4ου βακμοφ.θ διαδρομι εξελίςςεται μζςα από ζνα ςτενό φαράγγι με ζντονα περάςματα. Άγρια ομορφιά με πεντακάκαρα νερά να τρζχουν για να ςυναντιςουν τον ποταμό Άραχκο. Κα χρειαςτοφμε περίπου 3 ϊρεσ, για να φτάςουμε ςτθ βάςθ μασ, ςτο γεφφρι τθσ Ρλάκασ. Διάρκεια κατάβαςθσ: 3 ϊρεσ περίπου Διάρκεια δραςτθριότθτασ: 5 ϊρεσ περίπου Κατϊτατο όριο θλικίασ: 16 ετϊν (απαραίτθτθ θ ςυνοδεία γονζων) Τλοποίθςθ: Από Οκτϊβριο μζχρι Μάιο Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 8 άτομα από Δευτζρα-Ραραςκευι & 4 άτομα τα Σαββατοκφριακα Σιμι: 55 το άτομο Περιλαμβάνονται: επαγγελματίεσ οδθγοί ποταμοφ, τοπικι μεταφορά (από τον τερματιςμό τθσ διαδρομισ ςτθν εκκίνθςθ), πλιρθσ εξοπλιςμόσ Rafting (ςτολζσ Neopren, κράνθ rafting, ςωςίβια rafting, κουπιά, βάρκεσ, κλπ.). αποδυτιρια, τουαλζτεσ, ντουηιζρεσ με ηεςτό νερό, ςεςουάρ. Rafting Κάτω Άραχκοσ-Σηουμζρκα-Ηπειροσ Θ διαδρομι rafting ξεκινάει από το γεφφρι τθσ Ρλάκασ και τερματίηει ςτο γεφφρι τθσ Σκοφπασ. Χρειάηεται περίπου 2 ϊρεσ κωπθλαςίασ για να διαςχίςουμε 12χλμ απόςταςθσ. Είναι μια εφκολθ ανοιχτι διαδρομι rafting ιδανικι για αρχάριουσ. Τθ διαδρομι χαρακτθρίηουν οι μεγάλοι κυματιςμοί και οι απότομεσ ςτροφζσ (όταν το επίπεδο νεροφ είναι υψθλό). Το τοπίο είναι καταπράςινο, με καταρραχτάκια ςτισ απότομεσ βραχϊδθ πλευρζσ. Σταχτοτςικνιάδεσ και κορμοράνοι φιλοξενοφνται ςτθν ευρφτερθ περιοχι. Θ διαδρομι του rafting είναι 2ου 3ου βακμοφ δυςκολίασ. Διάρκεια κατάβαςθσ: 2 ϊρεσ περίπου Διάρκεια δραςτθριότθτασ: 4 ϊρεσ περίπου Κατϊτατο όριο θλικίασ: 12 ετϊν (και από 8 με ςυνοδεία γονζων και χαμθλό επίπεδο νεροφ) Τλοποίθςθ: όλο το χρόνο Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 8 άτομα από Δευτζρα-Ραραςκευι & 4 άτομα τα Σαββατοκφριακα Σιμι: 45 το άτομο Περιλαμβάνονται: επαγγελματίεσ οδθγοί ποταμοφ rafting, τοπικι μεταφορά (από τον τερματιςμό τθσ διαδρομισ ςτθν εκκίνθςθ), πλιρθσ εξοπλιςμόσ rafting (ςτολζσ Neopren, κράνθ rafting, ςωςίβια rafting, κουπιά, βάρκεσ, κλπ.). αποδυτιρια, τουαλζτεσ, ντουηιζρεσ με ηεςτό νερό, ςεςουάρ. Trekking ςτο Βοϊδομάτθ-Ζαγοροχϊρια. Ηπειροσ. Είναι μια μικρι πεηοπορία, από το γεφφρι τθσ Αρίςτθσ ωσ το πζτρινο γεφφρι τθσ κάτω Κλειδωνιάσ. Εφκολθ διαδρομι χωρίσ να ζχει μεγάλεσ υψομετρικζσ διαφορζσ. Το μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ διαδρομισ είναι κάτω από τα φυλλϊματα των πλατανόδενδρων. Διαςχίηει κομμάτι του εκνικοφ δρυμοφ Βίκου Αϊου, με το μονοπάτι να ξεδιπλϊνεται ςτθν όχκθ του ποταμοφ Βοϊδομάτθ. Στα μιςά τθσ διαδρομισ ςυναντοφμε και το εγκαταλελειμμζνο μοναςτιρι των Αγίων Αναργφρων 16ου αιϊνα για μια ολιγόλεπτθ επίςκεψθ. Μζνει μόνο το κακολικό μζροσ του Ναοφ όπωσ και οριςμζνεσ αγιογραφίεσ. 17

18 Το μονοπάτι είναι εφκολο και μποροφν να ςυμμετάςχουν όλοι ανεξαρτιτωσ θλικίασ. Θ απόςταςθ είναι 6χλμ περίπου και χρειαηόμαςτε περίπου 1 και μιςι ϊρα για να καλφψουμε τθν απόςταςθ. Ζχουμε βζβαια τθ δυνατότθτα να ξανανζβουμε το μονοπάτι ωσ το γεφφρι τθσ Αρίςτθσ. Διάρκεια πεηοπορίασ: 1 ½ ϊρεσ περίπου Κατϊτατο όριο θλικίασ: 6 ετϊν (απαραίτθτθ θ ςυνοδεία γονζων) Τλοποίθςθ: όλο το χρόνο Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 8 άτομα από Δευτζρα-Ραραςκευι & 4 άτομα τα Σαββατοκφριακα Σιμι: 20 το άτομο Περιλαμβάνονται: ςυνοδοί βουνοφ, ςακίδιο πλάτθσ, μπατόν (μπαςτοφνια), αδιάβροχο Διάςχιςθ του Φαραγγιοφ Βίκου-Ζαγοροχϊρια-Ηπειροσ Για να διαςχίςουμε το φαράγγι του Βίκου κα ξεκινιςουμε από το χωριό Μονοδζνδρι με προοριςμό το χωριό Βίκοσ. Κα χρειαςτοφμε περίπου 45ϋ για να κατζβουμε από το μονοπάτι μζχρι τθν κοίτθ του ποταμοφ, που τισ περιςςότερεσ φορζσ είναι ξερι. Θ περιοχι διακρίνεται για τισ ζντονεσ εναλλαγζσ ςτο φυςικό τοπίο. Κατάφυτεσ πυκνζσ εκτάςεισ διαδζχονται το γκρίηο των απότομων γκρεμϊν. Θ περιοχι φιλοξενεί ςπάνια λουλοφδια και βότανα. Το Φαράγγι του Βίκου βρίςκεται ςτο βιβλίο Guinness ωσ το φαράγγι με το μικρότερο άνοιγμα, μόλισ 1.100μ. ςτο ςτενότερο ςθμείο του και ταυτόχρονα βάκοσ που ξεπερνά τα 900μ. Με μικοσ 12χλμ και μζγιςτο φψοσ 1.200μ. είναι ζνα από τα βακφτερα φαράγγια του κόςμου. Μετά από τζςςερισ ϊρεσ περίπου πεηοπορίασ ςτο εςωτερικό του φαραγγιοφ αρχίηουμε να ανθφορίηουμε για το χωριό Βίκοσ. Κα χρειαςτοφμε περίπου 1ϊρα ακόμθ, για να ανζβουμε ωσ το χωριό. Από το ςθμείο που αρχίηει να ανθφορίηει το μονοπάτι και δεξιά μασ μποροφμε να διακρίνουμε τισ πθγζσ του κακαρότερου ποταμοφ τθσ Ελλάδοσ και ζνα από τα κακαρότερα ποτάμια τθσ Ευρϊπθσ, του Βοϊδομάτθ. Πλθ θ περιοχι ζχει ενταχκεί ςτο ευρωπαϊκό δίκτυο προςτατευόμενων περιοχϊν 'natura 2000'. Διάρκεια πεηοπορίασ: 5 ½ - 6 ϊρεσ περίπου Κατϊτατο όριο θλικίασ: 12 ετϊν ( απαραίτθτθ θ ςυνοδεία γονζων ) Τλοποίθςθ: Από το Μάιο τζλοσ Σεπτεμβρίου Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 8 άτομα από Δευτζρα-Ραραςκευι & 4 άτομα τα Σαββατοκφριακα Σιμι: 35 το άτομο Περιλαμβάνονται: ςυνοδοί βουνοφ, τοπικι μεταφορά, ςακίδιο πλάτθσ, μπατόν (μπαςτοφνια, αδιάβροχο, ςνακ ( ξθροφσ καρποφσ - ςταφίδεσ ι μπιςκοτολοφκουμο ι αποξεραμζνα φροφτα Trekking ςτθν Πριτςαλιά-Σηουμζρκα. Ηπειροσ. Είναι μια μικρι πεηοπορία ωσ τθν ζξοδο του φαραγγιοφ του Αράχκου, ςτο ξωκλιςι του Αγ. Βαςιλείου, με κζα τισ επιβλθτικζσ κορφζσ των Τηουμζρκων και τθν ανοιχτι κοιλάδα του Αράχκου. Το τοπίο αλλά και θ διαδρομι είναι μζςα ςτο πράςινο, 18

19 χαμθλισ βλάςτθςθσ. Το μονοπάτι είναι εφκολο και μποροφν να ςυμμετάςχουν όλοι ανεξαρτιτωσ θλικίασ. Θ απόςταςθ είναι χλμ και χρειαηόμαςτε περίπου 2ϊρεσ. Στθν μζςθ τθσ διαδρομισ κα ξεναγθκοφμε ςτο μεγαλφτερο μονότοξο γεφφρι τθσ Ελλάδασ, το γεφφρι τθσ Ρλάκασ. Διάρκεια πεηοπορίασ: 2ϊρεσ περίπου Κατϊτατο όριο θλικίασ: 6 ετϊν (απαραίτθτθ θ ςυνοδεία γονζων) Τλοποίθςθ: όλο το χρόνο Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 8 άτομα από Δευτζρα-Ραραςκευι & 4 άτομα τα Σαββατοκφριακα Σιμι: 15 το άτομο Περιλαμβάνονται: ςυνοδοί βουνοφ, ςακίδιο πλάτθσ, μπατόν (μπαςτοφνια), αδιάβροχο Trekking ςτθ ςκάλα του Βραδζτο-Ζαγοροχϊρια. Ηπειροσ. Ζνα πανζμορφο πλακόςτρωτο καλντερίμι με πζτρινα γεφφρια προςιτό ςτον κάκε περιπατθτι, που ξεκινάει από το χωριό Καπζςοβο και περνϊντασ από το χωριό Βραδζτο φτάνει μζχρι τθν τοποκεςία Μπελόθ, ςε ζνα φυςικό μπαλκόνι με πανοραμικι κζα ςτθ Χαράδρα του Βίκου. Αναμφίβολα το ομορφότερο καλντερίμι τθσ Ελλάδασ. Διάρκεια προγράμματοσ: 3 ϊρεσ Κατϊτατο όριο θλικίασ: 12 χρονϊν Τλοποίθςθ: όλο το χρόνο Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 8 άτομα από Δευτζρα-Ραραςκευι & 4 άτομα τα Σαββατοκφριακα Σιμι: 20 το άτομο Περιλαμβάνονται: Επαγγελματίεσ ςυνοδοί Canoe kayak ςτθ λίμνθ Ζθροφ. Ηπειροσ. Μια μικρι ςε ζκταςθ λίμνθ, άγνωςτθ ςτο ευρφ κοινό μιασ και ζγινε γνωςτι τα τελευταία χρόνια από τα μζςα μαηικισ επικοινωνίασ ωσ ςθμαντικόσ υδροβιότοποσ. Βρίςκεται 1χλμ δυτικά του Εκνικοφ δρόμου τθσ Φιλιππιάδασ Λωαννίνων και 16χλμ από τθν Άρτα. Θ δθμιουργία τθσ λίμνθσ, κεωρείται ότι ζχει δθμιουργθκεί από βφκιςμα των τεκτονικϊν πλακϊν και ζχει ςυνδυαςτεί παράλλθλα με διάφορουσ κρφλουσ. Θ ςυνολικι τθσ ζκταςθ δεν ξεπερνά τα 400 ςτρζμματα, ενϊ οι διαςτάςεισ τθσ είναι 900 μζτρα Χ 600 μζτρα. Το μζγιςτο βάκοσ τθσ λίμνθσ είναι 70 μζτρα. Θ κερμοκραςία τθσ λίμνθσ όλεσ τισ εποχζσ του χρόνου κυμαίνεται από 9-21 βακμοφσ C. Θ εξερεφνθςθ μασ με μονοκζςια και δικζςια ςκάφθ αρχίηει από τθ νοτιοανατολικι πλευρά τθσ λίμνθσ. Θ διαδρομι είναι κυκλικι και καταλιγει ξανά ςτο ίδιο ςθμείο. Κινοφμαςτε κοντά ςτθν όχκθ για να εξερευνιςουμε όλεσ τισ ακτζσ τθσ. Επειδι περικλείεται από καταπράςινουσ λόφουσ, το μεγαλφτερο διάςτθμα, θ λίμνθ είναι απόλυτα ιρεμθ. Τα γαλαηοπράςινα κρυςτάλλινα νερά τθσ μασ προκαλοφν για μια βουτιά κατά τθ διάρκεια τθσ εξερεφνθςθσ μασ. Στα πλοφςια νερά τθσ λίμνθσ ηουν και αναπαράγονται ζνα πλικοσ ψαριϊν αλλά και 19

20 διαφόρων υδρόβιων και υδάτινων οργανιςμϊν. Θ φπαρξθ τθσ αμφίβιασ Βίδρασ μασ υποδθλϊνει πόςο κακαρά νερά ζχει θ λίμνθ. Το 1999 θ λίμνθ Ηθροφ εντάχκθκε ςτο πρόγραμμα Natura Διάρκεια: 2 ϊρεσ περίπου Διάρκεια δραςτθριότθτασ: 3 ϊρεσ περίπου Κατϊτατο όριο θλικίασ: 8 ετϊν ( και από 6 με ςυνοδεία γονζων ) Τλοποίθςθ: Από Δευτζρα-Κυριακι όλο το χρόνο Ελάχιςτθ ςυμμετοχι: 6 άτομα Σιμι: 25 το άτομο Περιλαμβάνονται: επαγγελματίεσ οδθγοί, πλιρθσ εξοπλιςμόσ canoe kayak (ςτολζσ Neopren, ςωςίβια, κουπιά, βάρκεσ, κλπ.). αναψυκτικό ι ρόφθμα και αποξεραμζνα φροφτα Trekking ςτον πυρινα τθσ Βάλια Κάλντα-Γρεβενά Από το χωριό Ρεριβόλι ςε μία ϊρα με τα οχιματα του γραφείου (τηιπ ι mini λεωφορείο) καταλιγει ςτθν περιοχι Σταυρόσ. Αυτι θ όμορφθ πεηοπορία ξεκινάει από το ςθμείο Σταυρόσ, όπου ακολουκϊντασ ζνα μονοπάτι διαςχίηουμε τθν κοιλάδα τθσ Βάλια Κάλντα με τα πανζμορφα τοπία τθσ, τθν πυκνι και πλοφςια βλάςτθςι τθσ, τα πανφψθλα πεφκα τθσ και τθν πλοφςια πανίδα τθσ. Ζνα από τα ςπάνια ηϊα που ηουν εδϊ είναι θ καφζ αρκοφδα. Ο δρυμόσ τθσ Βάλια Κάλντα αποτελείται από μαφρθ πεφκθ, μερικζσ ςυςτάδεσ οξιάσ, μερικά άτομα κόκκινθσ πεφκθσ κακϊσ και τθ λευκόδερμθ πεφκθ. Από τθ Βάλια Κάλντα πθγάηει ζνασ παραπόταμοσ του Αϊου, που κυλάει τα αφριςμζνα νερά του ςτθ μζςθ τθσ κοιλάδασ. Είναι το γνωςτό Αρκουδόρεμα. Ακολουκεί περπάτθμα κατά μικοσ του ζωσ το γεφυράκι το οποίο επιτρζπει τθν πρόςβαςθ ςτθν απζναντι όχκθ. Θ πεηοπορία ολοκλθρϊνεται απολαμβάνοντασ το τοπίο και ακολουκϊντασ το μονοπάτι που οδθγιςει ςτουσ καταρράκτεσ. Διάρκεια δραςτθριότθτασ: 5 ϊρεσ περίπου Διάρκεια πεηοπορίασ: 2-2,5 ϊρεσ (ελαφρφ περπάτθμα) Κατϊτατο όριο θλικίασ: 10 ετϊν Τλοποίθςθ: Από Μάιο μζχρι Νοζμβριο Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 4 άτομα από Δευτζρα-Κυριακι Σιμι: 40 /άτομο Περιλαμβάνονται: επαγγελματίεσ ςυνοδοί, τοπικι μεταφορά με jeep ι mini λεωφορείο, πικνίκ Trekking ςτθν περιφερειακι ηϊνθ τθσ Βάλια Κάλντα-Γρεβενά Μια όμορφθ πεηοπορία 3 ωρϊν ςε ζνα από τα μονοπάτια τθσ περιφερειακισ ηϊνθσ του δρυμοφ τθσ Βάλια Κάλντα, μζςα ςτο καταπράςινο τοπίο ι λευκό κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ, που αποτελείται από πεφκα και ζλατα. Διάρκεια πεηοπορίασ: 3 ϊρεσ περίπου Κατϊτατο όριο θλικίασ: 9 ετϊν Τλοποίθςθ: όλο το χρόνο. Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 4 άτομα από Δευτζρα-Κυριακι 20

21 Σιμι: 20 /άτομο Περιλαμβάνονται: επαγγελματίεσ ςυνοδοί, ςνακ Trekking ςτθν Πορτίτςα πθλαίου-γρεβενά Μια εκπλθκτικι διαδρομι που ξεκινάει με μια 40' πεηοπορία κατθφορίηοντασ για το γεφφρι τθσ Ρορτίτςασ ςε ζνα πετρόκτιςτο λευκό μονοπάτι κρυμμζνο ανάμεςα ςτο καμνϊδεσ φυτό "Ρυξάρι". Στο τζλοσ τθσ πεηοπορίασ μασ καταλιγουμε ςτο πανζμορφο γεφφρι τθσ πορτίτςασ και βλζπουμε το φαράγγι με τουσ πανφψθλουσ βράχουσ, μζτρα. Μετά από τθν ξεκοφραςθ μασ παίρνουμε τον δφςκολο δρόμο τθσ επιςτροφισ ακολουκϊντασ διαφορετικι διαδρομι αλλά καταλιγοντασ και πάλι ςτθν πλατεία του χωριοφ Σπιλαιο. Διάρκεια πεηοπορίασ: 3 ϊρεσ περίπου Κατϊτατο όριο θλικίασ: 12 ετϊν Τλοποίθςθ: όλο το χρόνο Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 4 άτομα από Δευτζρα-Κυριακι. Σιμι: 20 /άτομο Περιλαμβάνονται: επαγγελματίεσ ςυνοδοί, ςνακ Rafting ςτον Αλιάκμονα Α-Γρεβενά Μια όμορφθ διαδρομι rafting πάνω ςε φουςκωτι βάρκα ςτο πρϊτο κομμάτι του ποταμοφ Αλιάκμονα. Θ διαδρομι μασ δίνει τθ δυνατότθτα να απολαφςουμε το πανζμορφο τοπίο με τθν πλοφςια βλάςτθςθ και τουσ μετεωριτικοφσ βράχουσ και να καυμάςουμε τα ςπάνια πουλιά που υπάρχουν ςτθν περιοχι, όπωσ είναι οι Μαυροπελαργοί και ο Σταχτοτςικνιάσ από τθν οικογζνεια των Ερωδιϊν, οι Κορμοράνοι και πολλζσ αγριόπαπιεσ, τα οποία μασ ςυντροφεφουν ωσ το τζλοσ τθσ διαδρομισ. Αξζχαςτεσ εντυπϊςεισ κα μασ αφιςει το Vincent rapid 3ου βακμοφ και οι τολμθρζσ ςτροφζσ του ποταμοφ κακ όλθ τθ διάρκεια του rafting Διάρκεια δραςτθριότθτασ: 4 ϊρεσ περίπου Διάρκεια κατάβαςθσ: 1-2 ϊρεσ περίπου (ανάλογα τθν ποςότθτα του νεροφ) Κατϊτατο όριο θλικίασ: 12 ετϊν Τλοποίθςθ: Από Σεπτζμβριο μζχρι Λοφλιο Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 4 άτομα από Δευτζρα-Κυριακι Σιμι: 40 /άτομο Περιλαμβάνονται: επαγγελματίεσ οδθγοί ποταμοφ, τοπικι μεταφορά (από τον τερματιςμό τθσ διαδρομισ ςτθν εκκίνθςθ), ελαφρφ ςνακ,πλιρθσ εξοπλιςμόσ Rafting (ςτολζσ Neopren, κράνθ rafting, ςωςίβια rafting, κουπιά, βάρκεσ, κλπ.). Canyoning ςτο πιλαιο-γρεβενά Μια εκπλθκτικι διαδρομι που ξεκινάει με μια θμίωρθ πεηοπορία κατθφορίηοντασ για το γεφφρι τθσ Ρορτίτςασ ςε ζνα πετρόκτιςτο λευκό μονοπάτι κρυμμζνο ανάμεςα ςτο καμνϊδεσ φυτό "Ρυξάρι". Από το πανζμορφο γεφφρι τθσ πορτίτςασ μπαίνουμε 21

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE»

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» 1. Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ αρ. 44),

Διαβάστε περισσότερα

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU;

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; :: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ζνα πακζτο προςφορϊν αποκλειςτικά για τουσ ςυνδρομθτζσ COSMOTE! Το COSMOTE DEALS for YOU ςυνεχϊσ κα εμπλουτίηεται για να καλφπτει ολοζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (COSMOTE) με ζδρα ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE DEALS FOR YOU»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE DEALS FOR YOU» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE DEALS FOR YOU» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Η εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Κείμενο - Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εθνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biological Diversity Ελάτε μαηί μασ να περπατιςουμε

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Κάνε την καρτοτφχη σου σε ένα Κατάστημα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Κάνε την καρτοτφχη σου σε ένα Κατάστημα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Κάνε την καρτοτφχη σου σε ένα Κατάστημα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό ΓΕΜΗ 035433616000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44)

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU :: Τι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ένα πακέτο προσφορών αποκλειστικά για τους συνδρομητές COSMOTE! Το COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU :: Τι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ένα πακέτο προσφορών αποκλειστικά για τους συνδρομητές COSMOTE! Το COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ Ch@t Fighters. ΕΙ ΑΓΩΓΗ «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» «Vodafone-Panafon» VODAFONE

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ Ch@t Fighters. ΕΙ ΑΓΩΓΗ «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» «Vodafone-Panafon» VODAFONE ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ch@t Fighters. Α. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξισ θ VODAFONE

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU :: Τι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ένα πακέτο προσφορών αποκλειστικά για τους συνδρομητές COSMOTE! Το COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU :: Τι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ένα πακέτο προσφορών αποκλειστικά για τους συνδρομητές COSMOTE! Το COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοι. Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9

Γράφοι. Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9 Γράφοι Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9 Περιεχόμενα Γράφοι Γενικζσ ζννοιεσ, οριςμόσ, κτλ Παραδείγματα Γράφων Αποκικευςθ Γράφων Βαςικοί Οριςμοί Γράφοι και Δζντρα Διάςχιςθ Γράφων Περιοδεφων Πωλθτισ Γράφοι Οριςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη Ι. Ειςαγωγή 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.» (εφεξισ καλοφμενθ «L OREAL»), που εδρεφει ςτθν Νζα Ιωνία Αττικισ (Λεωφόροσ Εκνικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία

4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία 4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία Αναχώρηςη: 15 Φεβρουαρίου 2011 Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 1 θ θμζρα: 15/02/2011: Κζρκυρα-όφια υγκζντρωςθ ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU :: Τι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ένα πακέτο προσφορών αποκλειστικά για τους συνδρομητές COSMOTE! Το COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU :: Τι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ένα πακέτο προσφορών αποκλειστικά για τους συνδρομητές COSMOTE! Το COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Πρόγραμμα COSMOTE DEALS for YOU :: Τι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ένα πακέτο προσφορών αποκλειστικά για τους συνδρομητές COSMOTE! Το COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ.

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ. COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προχποθζςεισ Χρήςησ Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεφει ςτο Μαροφςι Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (ςτο εξισ COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα