Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS"

Transcript

1 Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS

2 ΑΘΛΘΜΑ: ΠΟΔΗΛΑΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΘ: ΒΛΑΔΙΜΗΡΟ ΠΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΘ: ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΘΚΕ: LINK ΕΛΛΘΝΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΘΛΘΜΑΣΟ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΙΛΗ ΚΑΙΜΑΣΗ ΓΛΩΙΚΘ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΣΑΛΟΤ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΕΚΔΟΘ: ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 2

3 ΠΟΔΘΛΑΙΑ Οι Επίςθμοι Κανονιςμοί Ακλθμάτων των Special Olympics για τθν Ποδθλαςία κα πρζπει να εφαρμόηονται ςε όλουσ τουσ αγϊνεσ. Όπωσ όλα τα διεκνι ακλθτικά προγράμματα, τα Special Olympics ζχουν δθμιουργιςει αυτοφσ τουσ κανονιςμοφσ, βαςιςμζνουσ ςτουσ κανονιςμοφσ ποδθλαςίασ τθσ Παγκόςμιασ Ζνωςθσ Ποδθλαςίασ (Union Cycliste International, UCI) που βρίςκονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τουσ αγϊνεσ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται οι κανονιςμοί τθσ Παγκόςμιασ Ζνωςθσ Ποδθλαςίασ UCI ι τθσ Εκνικισ Ακλθτικισ Αρχισ Ποδθλαςίασ (National Governing Body, NGB), εκτόσ και αν ζρχονται ςε ςφγκρουςθ με τουσ Επίςθμουσ Κανονιςμοφσ Ακλθμάτων των Special Olympics για τθν Ποδθλαςία ι με το Άρκρο I. ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, κα εφαρμόηονται οι Επίςθμοι Κανονιςμοί Ακλθμάτων των Special Olympics για τθν Ποδθλαςία. ημείωςη: Όπου χρθςιμοποιείται οποιοςδιποτε όροσ αναφοράσ ςε πρόςωπο ςτο αρςενικό γζνοσ (π.χ. με τθ λζξθ ακλθτισ), αναφζρεται ςε πρόςωπα και των δφο φφλων, εκτόσ αν υπάρχει ειδικι πρόνοια για το αντίκετο. ΕΝΟΣΘΣΑ A - Επίςημα Αγωνίςματα Σα επίςθμα αγωνίςματα των Special Olympics αναφζρονται παρακάτω. Μζςα από το εφροσ των αγωνιςμάτων κα πρζπει να δίνεται θ ευκαιρία ςυμμετοχισ ςε ακλθτζσ όλων των δυνατοτιτων. Σα Προγράμματα μποροφν να κακορίηουν τα επιλεγμζνα αγωνίςματα και, αν κρίνεται αναγκαίο, τισ οδθγίεσ ςχετικά με τθ διεξαγωγι αυτϊν των αγωνιςμάτων. Οι προπονθτζσ είναι υπεφκυνοι να παρζχουν τόςο τθν προπόνθςθ όςο και να κάνουν τθν επιλογι των αγωνιςμάτων που είναι κατάλλθλα για τισ ικανότθτεσ και το ςυμφζρον κάκε ακλθτι μ. Ατομικισ Χρονομζτρθςθσ μ. Ατομικισ Χρονομζτρθςθσ 3. 1 χλμ. Ατομικισ Χρονομζτρθςθσ 4. 2 χλμ. Ατομικισ Χρονομζτρθςθσ 5. 5 χλμ. Ατομικισ Χρονομζτρθςθσ χλμ. Ατομικισ Χρονομζτρθςθσ 7. 5 χλμ. Αγϊνασ Δρόμου (Αντοχισ) χλμ. Αγϊνασ Δρόμου (Αντοχισ) χλμ. Αγϊνασ Δρόμου (Αντοχισ) χλμ. Αγϊνασ Δρόμου (Αντοχισ) χλμ. Αγϊνασ Δρόμου (Αντοχισ) χλμ. Ατομικισ Χρονομζτρθςθσ Unified Sports Tandem (Αγϊνεσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ) χλμ. Ατομικισ Χρονομζτρθςθσ Unified Sports Tandem (Αγϊνεσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ) ημείωςη: Σα Unified Ακλιματα (Αγϊνεσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ) των Special Olympics είναι ζνα πρόγραμμα που ςυνδυάηει ακλθτζσ των Special Olympics και ακλθτζσ χωρίσ διανοθτικι αναπθρία (Partners) ςε ομαδικά ακλιματα για προπονιςεισ και αγϊνεσ. Ο ςυνδυαςμόσ τθσ θλικίασ και του επίπεδου ικανότθτασ των ακλθτϊν και των Partners (ςυνοδοί ακλθτζσ) κακορίηονται ανάλογα με το κάκε άκλθμα. Οι Partners των Unified Ακλθμάτων των Special Olympics είναι άτομα χωρίσ διανοθτικι αναπθρία. 3

4 ΕΝΟΣΘΣΑ Β - ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 1. Ο δρόμοσ κα πρζπει να είναι ςε καλι κατάςταςθ, χωρίσ λακκοφβεσ και να μθν είναι καταςκευαςμζνοσ από χαλίκια. 2. Πριν από τον αγϊνα, πζτρεσ, χαλίκια και χϊμα κα πρζπει να ςκουπιςκοφν και απομακρυνκοφν από τον δρόμο. Οι ςχάρεσ των υπονόμων κα πρζπει να καλυφκοφν με πλαςτικζσ επιφάνειεσ (πλάκεσ). τθν αγωνιςτικι διαδρομι αχυρόμπαλεσ κα πρζπει να τοποκετθκοφν μπροςτά από δζνδρα κακϊσ και ςε παςςάλουσ και κιγκλιδϊματα ςτισ κλίςεισ και τισ ςτροφζσ. 3. Κατά τθ διάρκεια τθσ διεξαγωγισ των αγϊνων, θ κυκλοφορία των οχθμάτων πρζπει να ςταματιςει. Όπου αυτό είναι εφικτό, θ αγωνιςτικι διαδρομι πρζπει να είναι κλειςτι για τθν κυκλοφορία των πεηϊν. 4. Για τθ διευκόλυνςθ τθσ αςφαλοφσ εκκίνθςθσ των αγϊνων, οι γραμμζσ εκκίνθςθσ και τερματιςμοφ κα πρζπει να καλφπτουν όλο το πλάτοσ τθσ διαδρομισ. Αυτό το πλάτοσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 5 μζτρα. 5. Είναι απαραίτθτο να υπάρχει μια ευκεία μικουσ 150 μζτρων πριν και μετά από τθ γραμμι τερματιςμοφ, 100 μζτρα πριν και 50 μζτρα μετά. τα 150 αυτά μζτρα, εντόσ τθσ διαδρομισ, δεν κα πρζπει να υπάρχει κανζνα εμπόδιο και κανζνασ κεατισ, ζτςι ϊςτε οι ακλθτζσ να μποροφν να περάςουν τθ γραμμι τερματιςμοφ με αςφάλεια. 6. Η αγωνιςτικι διαδρομι μπορεί να είναι ίδια για όλουσ τουσ αγϊνεσ. Η γραμμι εκκίνθςθσ μπορεί να τοποκετθκεί ανάλογα με τθν απόςταςθ του αγϊνα. Η απόςταςθ για τα αγωνίςματα μπορεί να είναι κατά προςζγγιςθ. Η γραμμι τερματιςμοφ κα πρζπει να παραμείνει θ ίδια για όλουσ τουσ αγϊνεσ. Η αγωνιςτικι διαδρομι κα πρζπει να ζχει μικοσ 2 ζωσ 5 περίπου χιλιόμετρα, με τα 2,5 χιλιόμετρα να είναι το ιδανικό μικοσ. Μπορεί να περιλαμβάνει, εάν είναι δυνατόν, ζνα μικρό φψωμα, το οποίο δεν κα πρζπει να είναι τόςο δφςκολο, ϊςτε οι ακλθτζσ να μποροφν να ολοκλθρϊςουν τθ διαδρομι. Η αγωνιςτικι διαδρομι κα πρζπει οπωςδιποτε να είναι ςιρκουί (κυκλικι). Διαδρομζσ με μία εκκίνθςθ και μία επιςτροφι κα πρζπει να αποφεφγονται διότι είναι δφςκολο να ελεγχκοφν από πλευράσ αςφάλειασ. 7. ε ςυμφωνία με τουσ κανονιςμοφσ ποδθλαςίασ τθσ Παγκόςμιασ Ζνωςθσ Ποδθλαςίασ για τα άτομα με αναπθρία (ΑμεΑ), ποδθλάτεσ με προβλιματα όραςθσ ι τυφλοί, αγωνίηονται ςτο πίςω μζροσ ενόσ ποδθλάτου tandem, με ζναν ποδθλάτθ πιλότο εμπρόσ. ΕΝΟΣΘΣΑ Γ Εξοπλιςμόσ 1. Όλοι οι ακλθτζσ ατομικά, οι ςυνοδοί ακλθτϊν (partners) ςτα αγωνίςματα Unified Sports (Αγϊνεσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ) Tandem και οι προπονθτζσ, κα πρζπει να φοροφν ποδθλατικό κράνοσ τόςο κατά τθ διάρκεια των προπονιςεων όςο και κατά τθ διάρκεια των αγϊνων. Σα ποδθλατικά κράνθ κα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ τθσ Εκνικισ Ακλθτικισ Αρχισ Ποδθλαςίασ τθσ χϊρασ που φιλοξενεί τουσ αγϊνεσ. 4

5 2. Πριν από τθν προπόνθςθ και τουσ αγϊνεσ, όλα τα ποδιλατα κα πρζπει να ελεγχκοφν, ϊςτε να διαςφαλιςκεί ότι πλθροφν τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ που αναφζρονται ςτουσ κανονιςμοφσ τθσ Εκνικισ Ακλθτικισ Αρχισ Ποδθλαςίασ. Για ποδιλατα που ζχουν υποςτεί μετατροπζσ που δεν καλφπτονται από τουσ κανονιςμοφσ τθσ Εκνικισ Ακλθτικισ Αρχισ Ποδθλαςίασ, ο Αφζτθσ ζχει τθν ευκφνθ να αποφαςίςει για τθν καταλλθλότθτά τουσ. Σροποποιιςεισ ςτα ποδιλατα μποροφν να περιλαμβάνουν ανακλινόμενο κάκιςμα, τρίκυκλο ποδιλατο ενθλίκων, ποδιλατα με βοθκθτικοφσ τροχοφσ ι άλλου είδουσ εγκεκριμζνεσ τροποποιιςεισ. Ποδιλατα που βρίςκονται ςε μθ ικανοποιθτικι κατάςταςθ, ενδζχεται να απορριφκοφν από τουσ οργανωτζσ των αγϊνων. Επίςθσ, ζνα ποδιλατο με ελλείψεισ μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τον αποκλειςμό του ακλθτι από τθ ςυμμετοχι του ςτουσ αγϊνεσ. 3. Πριν από τον πρϊτο αγϊνα τθσ θμζρασ, τα ποδιλατα κα πρζπει να ελεγχκοφν για τθν καταλλθλότθτά τουσ από πιςτοποιθμζνο μθχανικό ι από πιςτοποιθμζνο κατάςτθμα ποδθλάτων. Κάκε ποδιλατο που πλθροί τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί. 4. τθν αγωνιςτικι διαδρομι πρζπει να χωροκετθκοφν ηϊνεσ τεχνικισ βοικειασ. Σουλάχιςτον μία τζτοια ηϊνθ κα πρζπει να βρίςκεται κοντά ςτθν περιοχι εκκίνθςθσ / τερματιςμοφ. 5. Πιςτοποιθμζνθ ομάδα ιατρικισ βοικειασ πρζπει να είναι παροφςα ςτον αγωνιςτικό χϊρο κακ όλθ τθ διάρκεια των αγϊνων και ο διοργανωτισ του αγϊνα πρζπει να ζχει πρόςβαςθ ςε ζνα ςφςτθμα επείγουςασ ραδιοεπικοινωνίασ. υνιςτάται θ παρουςία ενόσ οχιματοσ άμεςθσ επζμβαςθσ. 6. τουσ αγϊνεσ αντοχισ, μπροςτά από τον πρϊτο ποδθλάτθ κα πρζπει να υπάρχει ζνα αυτοκίνθτο ι μία μοτοςικλζτα, κρατϊντασ μία απόςταςθ αςφαλείασ από τον ποδθλάτθ αυτόν. 7. τουσ αγϊνεσ αντοχισ και επίςθσ ςτουσ αγϊνεσ ατομικισ χρονομζτρθςθσ, ζνα αυτοκίνθτο ι μία μοτοςικλζτα κα πρζπει να ακολουκεί τον τελευταίο ποδθλάτθ. 8. Ποδθλάτεσ που ζχουν μθχανικό πρόβλθμα μποροφν να αντικαταςτιςουν οποιοδιποτε μζροσ του ποδθλάτου ι εάν είναι αναγκαίο, ολόκλθρο το ποδιλατο, ϊςτε να τερματίςουν τον αγϊνα. Επιτρζπεται θ βοικεια. Ζνασ ποδθλάτθσ που ξανανεβαίνει ςτο ποδιλατό του, μετά από πτϊςθ, ςκάςιμο λάςτιχου ι μθχανικό πρόβλθμα, μπορεί να «ςπρωχκεί» το πολφ για 3 μζτρα. Ζνασ ποδθλάτθσ δεν μπορεί να κινθκεί χωρίσ το ποδιλατό του (με ποινι υποβάκμιςθσ κζςεων ι αποκλειςμοφ). ε περίπτωςθ πτϊςθσ, ςκαςίματοσ λάςτιχου ι μθχανικοφ προβλιματοσ, ζνασ ποδθλάτθσ μπορεί να τρζξει με το ποδιλατό του προσ τθ γραμμι τερματιςμοφ, μζνοντασ μζςα ςτθν αγωνιςτικι διαδρομι ςτθν περίπτωςθ δε αγϊνων Unified Σandem, κα πρζπει και οι δφο ποδθλάτεσ να ακουμποφν το ποδιλατο, όταν περνοφν τθ γραμμι τερματιςμοφ. 9. Κακ όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα, ακόμα και τθν ϊρα του τερματιςμοφ, οι ποδθλάτεσ κα πρζπει να ζχουν τουλάχιςτον το ζνα χζρι τουσ ςτο τιμόνι του ποδθλάτου. 10. Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα απαγορεφεται θ μεταφορά και θ χριςθ οποιουδιποτε ςυςτιματοσ ραδιοεπικοινωνίασ μεταξφ ακλθτϊν και προπονθτϊν. 11. Απαγορεφεται θ χριςθ οποιουδιποτε είδουσ ακουςτικϊν κατά τθ διάρκεια των αγϊνων και των προπονιςεων, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ προπόνθςθσ ςε ςτατικό προπονθτιριο. 5

6 Ποδθλάτεσ με αποδεδειγμζνα προβλιματα ακοισ, μποροφν χρθςιμοποιοφν ειδικά ακουςτικά ι ςυςκευζσ ενίςχυςθσ τθσ ακοισ. ΕΝΟΣΘΣΑ Δ - Προςωπικό 1. Σεχνικόσ Διευκυντισ (Θα πρζπει να ζχει προθγοφμενθ εμπειρία ςε αγϊνεσ ποδθλαςίασ με τθν Εκνικι Ακλθτικι Αρχι Ποδθλαςίασ) 2. Διευκυντισ Αγϊνων 3. Αλυτάρχθσ (Επικεφαλισ των κριτϊν) 4. Η ομάδα οργάνωςθσ των αγϊνων κα πρζπει να αποτελείται από α) τον Σεχνικό Διευκυντι, β) τον Διευκυντι Αγϊνων και γ) τον Αλυτάρχθ. 5. Σεχνικοί Επιτετραμμζνοι (ιεραρχικά αναφζρονται ςτον Σεχνικό Διευκυντι) 6. Αφζτθσ 7. Δφο Κριτζσ (βοθκθτικοί) υπεφκυνοι για τθ ςυγκζντρωςθ των ακλθτϊν, για τα νοφμερα και τθ ςωςτι τοποκζτθςι τουσ, για τθ ςωςτι αντιςτοίχθςθ αρικμϊν των ποδθλάτων, τθ ςωςτι ςειρά εκκίνθςθσ και, εάν χρθςιμοποιοφνται τςιπσ, για τθ ςωςτι αντιςτοίχθςι τουσ με τουσ εγγεγραμμζνουσ ακλθτζσ. 8. Ζνασ Κριτισ (βοθκθτικόσ) που κα χρθςιμοποιθκεί για να κρατά κάκε ακλθτι ςε όρκια κζςθ, κατά προτίμθςθ με τα δφο πόδια ςτα πεντάλ. Ο Κριτισ αυτόσ δεν μπορεί να ςπρϊξει κατά τθν εκκίνθςθ κανζνα ακλθτι κακ οιονδιποτε τρόπο. Οι ποδθλάτεσ μποροφν να επιλζξουν να πάρουν εκκίνθςθ με το ζνα ι με τα δφο πόδια να ακουμποφν ςτο ζδαφοσ. 9. Κριτισ Αφίξεων (Θα πρζπει να ζχει χϊρο εργαςίασ ςτθ γραμμι τερματιςμοφ). 10. Ζνασ Κριτισ Χρονομζτρθσ ι μία πιςτοποιθμζνθ εταιρεία χρονομζτρθςθσ που κα λειτουργιςει ωσ Χρονομζτρθσ των αγϊνων (Θα πρζπει να ζχει χϊρο εργαςίασ με άμεςθ κζα ςτθ γραμμι τερματιςμοφ). 11. Πιςτοποιθμζνοσ μθχανικόσ ποδθλάτων ι μθχανικόσ από πιςτοποιθμζνο κατάςτθμα ποδθλάτων, που να διακζτει τα απαραίτθτα ειδικά εργαλεία για ποδιλατα. 12. Ζφοροι Σάξθσ που κα είναι τοποκετθμζνοι ςτισ διαςταυρϊςεισ και ςε όλο το μικοσ τθσ διαδρομισ, επιτθρϊντασ αφ ενόσ τουσ ακλθτζσ ϊςτε αυτοί να βρίςκονται εντόσ τθσ διαδρομισ, και αφετζρου να κρατοφν πεηοφσ και οχιματα εκτόσ διαδρομισ. 13. Πιςτοποιθμζνο ιατρικό προςωπικό με τα απαραίτθτα υλικά πρϊτων βοθκειϊν. ΕΝΟΣΘΣΑ Ε - Κανονιςμοί Αγώνων 1. Κατάταξη ςε αγωνιςτικζσ ςειρζσ (Divisioning). α. τα αγωνίςματα ποδθλαςίασ των Special Olympics κα πρζπει να δίνεται θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε ακλθτζσ όλων των δυνατοτιτων. Οι ποδθλάτεσ τοποκετοφνται ςτθν κατάλλθλθ γι αυτοφσ κατθγορία, ανάλογα με τον καταγεγραμμζνο χρόνο τουσ ι/και με προκριματικοφσ αγϊνεσ. 6

7 β. Πρζπει να διοργανϊνεται ζνασ προκριματικόσ αγϊνασ δρόμου (αντοχισ) ωσ μζςον για να προςδιοριςκεί θ ικανότθτα ενόσ ποδθλάτθ ςτουσ αγϊνεσ αντοχισ και ςυνεπϊσ να τοποκετθκεί ςτθν κατάλλθλθ γι αυτόν κατθγορία. 1) Αγϊνασ Δρόμου (Αντοχισ) Ζνασ αγϊνασ δρόμου 5 χλμ. κα χρθςιμοποιθκεί για τθν κατάταξθ ςε αγωνιςτικζσ ςειρζσ των αγϊνων δρόμου όλων των αποςτάςεων. γ. Θα πρζπει να διοργανωκεί ζνασ προκριματικόσ αγϊνασ ατομικισ χρονομζτρθςθσ ωσ μζςον για να προςδιοριςκεί θ ικανότθτα ενόσ ποδθλάτθ ςτουσ αγϊνεσ ατομικισ χρονομζτρθςθσ και ςυνεπϊσ να τοποκετθκεί ςτθν κατάλλθλθ γι αυτόν ςειρά. 1) Αγϊνεσ 500 μ., 1 ι 5 χλμ. ατομικισ χρονομζτρθςθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, ανάλογα με τα αγωνίςματα ενόσ ποδθλάτθ. 2) Ο χρόνοσ τερματιςμοφ που ζχει καταγραφεί για ζναν ακλθτι ςε τελικό αγϊνα δρόμου, είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκεί για να αλλάξει αυτόσ κατθγορία ςε επόμενουσ τελικοφσ, εάν ςφμφωνα με τον χρόνο αυτό κρίνεται ότι ο ποδθλάτθσ είναι κατάλλθλοσ να αγωνιςτεί ςε ταχφτερθ κατθγορία από αυτι που επιλζγει να αγωνιςτεί κατά τθ διάρκεια των προκριματικϊν αγϊνων για τθν κατθγοριοποίθςθ. Οι προπονθτζσ κα ενθμερϊνονται για αλλαγζσ κατθγορίασ, όταν κα ανακοινϊνονται τα αποτελζςματα ι ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα μετά το τζλοσ του αγϊνα. δ. Οι ποδθλάτεσ που ςυμμετζχουν και ςτισ δφο κατθγορίεσ αγωνιςμάτων τθσ ποδθλαςίασ, αγϊνεσ δρόμου και ατομικι χρονομζτρθςθ, είναι δυνατόν να αγωνιςτοφν ςε αγϊνεσ κατάταξθσ ςε ςειρζσ και για τουσ δφο αγϊνεσ, ανάλογα με τουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ και ανάλογα με τθν κρίςθ του Αλυτάρχθ και του οργανωτι των αγϊνων. 2. Γενικοί Κανονιςμοί. α. Ζνασ αγϊνασ ατομικισ χρονομζτρθςθσ είναι ζνασ ατομικόσ αγϊνασ με αντίπαλο το χρονόμετρο. 1) Οι ποδθλάτεσ κα παίρνουν εκκίνθςθ ανά διαςτιματα των 30 δευτερολζπτων ι ενόσ λεπτοφ. 2) Ο ποδθλάτθσ παίρνει εκκίνθςθ από κζςθ ςτάςθσ. Θα πρζπει να κρατιζται και μετά να αφινεται από ζναν Κριτι που τον κρατάει ςτθ κζςθ αυτι, χωρίσ να τον ςπρϊξει. Ο Κριτισ αυτόσ πρζπει να είναι ό ίδιοσ για όλουσ τουσ ακλθτζσ τθσ ίδιασ κατθγορίασ. Ο ποδθλάτθσ μπορεί να επιλζξει να πάρει εκκίνθςθ με το ζνα ι και με τα δφο πόδια να ακουμποφν ςτο ζδαφοσ. 3) Κατά τθν κρίςθ του Αλυτάρχθ και του οργανωτι, θ ςειρά εκκίνθςθσ τθσ ατομικισ χρονομζτρθςθσ μπορεί να κακοριςκεί από τον ταχφτερο ακλθτι να ξεκινά πρϊτοσ και ο αργότεροσ, τελευταίοσ ι το αντίςτροφο. Αυτό εξαρτάται από διάφορεσ παραμζτρουσ όπωσ το ςχεδιάγραμμα τθσ διαδρομισ, θ κατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ το εφροσ δυνατοτιτων των ςυμμετεχόντων και οποιαδιποτε άλλθ παράμετρο, που μπορεί να ζχει επιπτϊςεισ ςτθν αςφάλεια των αγϊνων. 4) Η χριςθ τροποποιθμζνων ποδθλάτων μπορεί να επιτραπεί μόνο ςε αγϊνεσ ατομικισ χρονομζτρθςθσ. Είναι ςτθν κρίςθ του Αλυτάρχθ, βαςιςμζνθ ςτον αρικμό των 7

8 ςυμμετεχόντων, τθν κατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ και το εφροσ δυνατοτιτων των ςυμμετεχόντων, να αποφαςίςει εάν είναι δυνατόν να ςυμμετάςχουν ςτον ίδιο αγϊνα κανονικά και τροποποιθμζνα ποδιλατα. β. Ο αγϊνασ δρόμου (αντοχισ) είναι ζνασ αγϊνασ με μαηικι εκκίνθςθ. 1) τουσ αγϊνεσ δρόμου που διεξάγονται ςε ςιρκουί (με γφρουσ, ςτροφζσ) όλοι οι ποδθλάτεσ τερματίηουν ςτον ίδιο γφρο που κα τερματίςει ο πρϊτοσ, και ςε αυτοφσ που κακυςτεροφν κατά ζνα θ περιςςότερουσ γφρουσ, κα δίνεται ζνασ χρόνοσ ανάλογα υπολογιςμζνοσ, εκτόσ και αν ο Κριτισ Χρονομζτρθσ κεωρεί ότι θ διαφορά ταχφτθτοσ μεταξφ των ποδθλατϊν ςτον αγϊνα είναι πολφ μεγάλθ. ε αυτι τθν περίπτωςθ, ο Αλυτάρχθσ κα ςυμβουλευτεί τον Διευκυντι των Αγϊνων και τθν Επιτροπι Κανονιςμϊν, για το τι ενζργειεσ πρζπει να γίνουν. Κατά τθ διάρκεια των Σελικϊν των Αγϊνων Δρόμου δεν κα καταγράφονται χρόνοι. Οι απονομζσ κα βαςίηονται μόνο ςτθ ςειρά τερματιςμοφ. Ο κανονιςμόσ Honest Effort (ζντιμθ προςπάκεια) δεν κα εφαρμόηεται ςτουσ Σελικοφσ των Αγϊνων Δρόμου. γ. Κανζνασ επικεφαλισ προπονθτισ, οφτε άλλο μζλοσ τθσ αποςτολισ μιασ ομάδασ δεν επιτρζπεται να ακολουκεί τον αγϊνα με οποιοδιποτε όχθμα, ςυμπεριλαμβανομζνων και ποδθλάτων, εκτόσ και αν αυτό επιτραπεί από τον Αλυτάρχθ του αγϊνα. Οι προπονθτζσ μποροφν να δίνουν οδθγίεσ από τα πλάγια τθσ διαδρομισ (εκτόσ αυτισ). 3. Η εκκίνθςθ δίνεται με πιςτόλι ι ςφυρίχτρα. 4. Ο τερματιςμόσ κακορίηεται από τθ ςειρά με τθν οποία οι ποδθλάτεσ περνοφν τθ γραμμι τερματιςμοφ. 5. Εάν ι διαδρομι είναι μεγαλφτερθ από 2,5 χλμ. ςε μικοσ, τότε μποροφν να αγωνίηονται ςε αυτι ταυτοχρόνωσ πάνω από μία αγωνιςτικζσ ςειρζσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ οι ςειρζσ μποροφν να εκκινιςουν με διαφορά ενόσ, δφο ι τριϊν λεπτϊν. α. Οι ποδθλάτεσ κα πρζπει να φοροφν τα νοφμερά τουσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Αλυτάρχθ και των κριτϊν. β. Πριν από τον αγϊνα, οι ποδθλάτεσ κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα προκζρμανςθσ και αναγνϊριςθσ τθσ διαδρομισ. γ. Ζνασ ποδθλάτθσ κεωρείται ότι τερμάτιςε όταν το μπροςτινό λάςτιχο του ποδθλάτου του περνά τθ γραμμι τερματιςμοφ. ENOTHTA Η - Ποδηλαςία Unified Sports 1. Ατομική Χρονομζτρηςη Unified Sports (Αγώνεσ Κοινωνικήσ Ζνταξησ) Tandem α. Αγϊνεσ 1) Βλζπε το Σμιμα A Επίςθμα Αγωνίςματα. 2) Είναι ςτθν κρίςθ του Διευκυντι των Αγϊνων να αποφαςίςει για το ποιεσ αποςτάςεισ κα πραγματοποιθκοφν. 8

9 β. το tandem, o ακλθτισ ι ο ςυνοδόσ ακλθτισ (partner) μποροφν να καταλάβουν τθ κζςθ του πιλότου (μπροςτινι) ι τθ κζςθ του βοθκοφ (πίςω). ε ςυμφωνία με τουσ κανονιςμοφσ ποδθλαςίασ τθσ Παγκόςμιασ Ζνωςθσ Ποδθλαςίασ για τα άτομα με αναπθρία (ΑμεΑ), ποδθλάτεσ με προβλιματα όραςθσ ι τυφλοί, αγωνίηονται ςτο πίςω μζροσ ενόσ ποδθλάτου tandem, με ζναν ποδθλάτθ πιλότο εμπρόσ. 2. Κατάταξη ςε αγωνιςτικζσ ςειρζσ (Divisioning) α. Πριν από τον αγϊνα ςυνιςτάται να διοργανϊνονται προκριματικοί αγϊνεσ Ατομικισ Χρονομζτρθςθσ Unified Tandem για τθν καταγραφι του ακριβοφσ χρόνου. β. τουσ προκριματικοφσ αυτοφσ πρζπει να λάβουν μζροσ οι δφο ίδιοι ποδθλάτεσ (ο ακλθτισ και ο ςυνοδόσ ακλθτισ) που κα ςυμμετάςχουν και ςτον τελικό. γ. Οι προκριματικοί κα πρζπει να διοργανωκοφν ςφμφωνα με τθν Ενότθτα Ε και τα άρκρα του για τθν Κατάταξθ ςε αγωνιςτικζσ ςειρζσ κ.λπ. 3. Αποτελζςματα/ Κανονιςμοί α. Ο τρόποσ υπολογιςμοφ αποτελεςμάτων ςτουσ αγϊνεσ Ατομικισ Χρονομζτρθςθσ Unified Tandem είναι παρόμοιοσ με τουσ άλλουσ αγϊνεσ Ατομικισ Χρονομζτρθςθσ. β. Οι κανονιςμοί που εφαρμόηονται κα είναι οι ίδιοι με αυτοφσ που αναφζρονται, για αγϊνεσ Ατομικισ Χρονομζτρθςθσ, ςτθν Ενότθτα Ε παρ. 2 Γενικοί Κανονιςμοί. 9

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΗΜΑ: ΜΠΟΟΤΛΙΝΓΚ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΦΕΝΙΑ ΚΑΡΚΑΛΕΣΗ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: feniakarkaletsi@yahoo.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΗΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE KAI KATA ΕΚΔΟΗ 7.1 ΕΓΚΤΡΟ ΑΠΟ 1.1.2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΡΕΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE KAI KATA ΕΚΔΟΗ 7.1 ΕΓΚΤΡΟ ΑΠΟ 1.1.2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΡΕΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE KAI KATA ΕΚΔΟΗ 7.1 ΕΓΚΤΡΟ ΑΠΟ 1.1.2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΡΕΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΨΝΨΝ KUMITE ΑΘΟ 1: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΟΣ KUMITE ΑΘΟ 2: ΕΡΙΣΘΜΘ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΘΟ 3: ΟΓΑΝΩΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί WBC. Όροι συμμετοχής

Κανονισμοί WBC. Όροι συμμετοχής Κανονισμοί WBC Όροι συμμετοχής 1.1 Συμμετζχοντεσ 1.1.1 Εκνικά προςόντα/προχποκζςεισ Το WBC (World Barista Championship) είναι ανοιχτό ςτουσ εκνικοφσ πρωτακλθτζσ όπωσ ορίηεται από ζνα WBC επικυρωμζνο εκνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21149 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.ΡΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21148 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ(Νζων) ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ(Νζων) ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21150 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ(Νζων) ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.ΡΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι 2. Γενικά ςτοιχεία 2.1. Ρεριγραφι 2.2. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 3. Εγκατάςταςθ 3.1. Γενικά 3.2. Εγκατάςταςθ αεραγωγϊν εξαγωγισ κερμοφ αζρα 3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Βιβλίο Κανονιςμϊν

Γενικό Βιβλίο Κανονιςμϊν Γενικό Βιβλίο Κανονιςμϊν 1. Κανόνεσ 1.1 Γενικά Οι παρακάτω κανόνεσ είναι δεςμευτικοί για όλα τα μζλθ του ESL. Όποιοσ εγγράφεται ςτο ESL, δθλϊνει ταυτόχρονα, ότι κατανόθςε τουσ κανονιςμοφσ και ςυμφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Κ.Ο.Κ. άτυπθ κωδικοποίθςθ

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Κ.Ο.Κ. άτυπθ κωδικοποίθςθ Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Κ.Ο.Κ. άτυπθ κωδικοποίθςθ 2012 Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ 2 Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ άτυπθ κωδικοποίθςθ Φεβρουράριοσ 2012 επιμζλεια: inomoi θλεκτρονικι νομικι βιβλιοκικθ για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ AMANDA 9KW Εγχειρίδιο χριςθσ Διαβάςτε προςεκτικά όλεσ τισ οδθγίεσ πριν από τθν εγκατάςταςθ, χριςθ και ςυντιρθςθ Σο εγχειρίδιο χριςθσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του προϊόντοσ. Σελίδα 1 Αγαπθτζ πελάτθ, ευχαριςτοφμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΛΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή ΛΟΤΣΡΑ ΤΠΑΣΗ 19 εωσ 22 ΙΟΤΝΙΟΤ

Περιοχή ΛΟΤΣΡΑ ΤΠΑΣΗ 19 εωσ 22 ΙΟΤΝΙΟΤ Τπό τθν αιγίδα Ε.Π.. ΦΘΙΩΣΙΔΑ με τθ ςυνεργαςία ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ OITH CUP 2015 Γενικά Η εταιρία SPORT team ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρεία ELEONAS SPORTS TOURNAMENTS ACADEMY που είναι εξειδικευμζνεσ ςτο χϊρο του

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ

ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΚΟΜΙΓΗ ΑΝΓΡΔΑ (ΑΔΜ:3371) ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διπλωματική Εργαςία των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Α. Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων Επίςθμοι Ζλεγχοι ςτα Φυτοπροςτατευτικά Ρροϊόντα

Σ.Ε.Α. Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων Επίςθμοι Ζλεγχοι ςτα Φυτοπροςτατευτικά Ρροϊόντα Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων Επίςθμοι Ζλεγχοι ςτα Φυτοπροςτατευτικά Ρροϊόντα υντονιςτική Εθνική Αρχή Διεφθυνςη Προςταςίασ Φυτικήσ Παραγωγήσ Τπουργείο Αγροτικήσ Ανάπτυξησ

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΨΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΘΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΫΤΘ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ

ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ O AΣΦΑΛΛΗΟΜΕΝΟΣ ΡΑΑΚΑΛEITΑΛ ΟΡΩΣ ΔΛΑΒΑΣΕΛ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΛΟ ΡΟΣΕΚΤΛΚΑ και εάν δεν είναι ορκό, παρακαλείται όπωσ το επιςτρζψει άμεςα προσ διόρκωςθ ςτθν πιο κάτω διεφκυνςθ: Marsh Brokers Limited 1 Μιχάλθ Μιχαθλίδθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (COSMOTE) με ζδρα ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.)

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ...1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ...6 1.1 Συμβατικά Στοιχεία...6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ.

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΡΟΣ.....3 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΘΘΘΜΑΤΑ.3 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ.....3 4. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα