Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αςτικήσ Ανάπτυξησ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αςτικήσ Ανάπτυξησ"

Transcript

1 Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αςτικήσ Ανάπτυξησ Δήμοσ Ιωαννιτών Μάιος 2010 «θ αναςυγκρότθςθ και βιώςιμθ οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ»

2

3 Πίνακασ περιεχομένων Ειςαγωγι... 1 Ψα Λωάννινα... 5 Δθμογραφικά Χτοιχεία... 5 Απαςχόλθςθ και Ψοπικι Σικονομία... 6 Υεριβάλλον και Υοιότθτα Ηωισ... 7 Λςτορικά Χτοιχεία... 8 Σριοκζτθςθ περιοχισ παρζμβαςθσ και τεκμθρίωςθ τθσ επιλογισ Βαςικά Χαρακτθριςτικά Δθμογραφικά ςτοιχεία Χριςθ Ξτιρίων Σικονομία και Απαςχόλθςθ Υρωτογενισ τομζασ Δευτερογενισ τομζασ Ψριτογενισ τομζασ Απαςχόλθςθ Φυςικό Υεριβάλλον Υεριβαλλοντικά Υροβλιματα Ωποδομζσ Σδικό Δίκτυο Υλατείεσ, πεηόδρομοι, ποδθλατόδρομοι, χϊροι ςτάκμευςθσ Ϊδρευςθ Αποχζτευςθ Υεριοχισ ΣΧΑΑ Υολιτιςμόσ Πνθμεία Υεριοχισ ΣΧΑΑ Πουςεία, Φορείσ Υολιτιςμοφ ςτθν Υεριοχι ΣΧΑΑ Ξοινωνικζσ Ωποδομζσ Δομζσ Υρόνοιασ (Υαιδικοί Χτακμοί, ΞΑΥΘ, Υρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ) i

4 Ακλθτιςμόσ Χυμπεράςματα Χτρατθγικι και ςτόχοι του ΣΧΑΑ SWOT Analysis Χτοχοκεςία Υεριεχόμενο και αναμενόμενα αποτελζςματα του ΣΧΑΑ Ψεχνικζσ Υεριγραφζσ Ζργων Ειδικά Χαρακτθριςτικά Ζργων Χρθματοδοτικό ςχζδιο του ΣΧΑΑ Υαράρτθμα Λ: Υίνακεσ Υαράρτθμα ΛΛ: Ψεχνικά Δελτία Υροτεινόμενων Υράξεων Ευρετήριο Πινάκων Υίνακασ 1: Τρια περιοχϊν Υίνακασ 2: Υλθκυςμόσ κατά φφλο Υίνακασ 3: Υλθκυςμόσ κατά ομάδεσ θλικιϊν: ποςοςτιαία ςφνκεςθ Υίνακασ 4: Πζςθ Θλικία & Δείκτθσ Γιρανςθσ Υίνακασ 5: Ξάτοικοι ανά κτίριο Υίνακασ 6: Επιχειριςεισ Υεριοχισ Υαρζμβαςθσ Υίνακασ 7: ενοδοχειακό Δυναμικό Υεριοχισ Υαρζμβαςθσ Υίνακασ 8: Χυςχζτιςθ ζργων με ειδικοφσ ςτόχουσ Υίνακασ 9: Χρονοπρογραμματιςμόσ ζργων Υίνακασ 10: Υλθκυςμόσ κατά ομάδεσ θλικιϊν Υίνακασ 11: Υλθκυςμόσ θλικίασ 6 ετϊν και άνω κατά επίπεδο εκπαίδευςθσ Υίνακασ 12: Υλθκυςμόσ θλικίασ 6 ετϊν και άνω κατά επίπεδο εκπαίδευςθσ (ποςοςτιαία ςφνκεςθ) ii

5 Υίνακασ 13: Ξτίρια κατά χριςεισ ι προοριςμόσ χριςεων (αποκλειςτικι και μικτι) Υίνακασ 14: Ξτίρια κατά χριςεισ ι προοριςμόσ χριςεων (αποκλειςτικι και μικτι) (ςυνζχεια) Υίνακασ 15: Ξτίρια κατά χριςεισ ι προοριςμόσ χριςεων (αποκλειςτικι και μικτι) - ποςοςτιαία ςφνκεςθ Υίνακασ 16: Ξτίρια κατά χριςεισ ι προοριςμόσ χριςεων (αποκλειςτικι και μικτι) - ποςοςτιαία ςφνκεςθ *ςυνζχεια Υίνακασ 17: ενοδοχεία Υεριοχισ Υαρζμβαςθσ Υίνακασ 18: Σικονομικά Ενεργόσ Υλθκυςμόσ ανά κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ Υίνακασ 19: Σικονομικά Ενεργόσ Υλθκυςμόσ ανά κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ - % ςφνκεςθ Υίνακασ 20: Σικονομικά ενεργόσ πλθκυςμόσ κατά κζςθ ςτο επάγγελμα Υίνακασ 21: Σικονομικά ενεργόσ πλθκυςμόσ κατά κζςθ ςτο επάγγελμα - % ςφνκεςθ Υίνακασ 22: Λεράρχθςθ του οδικοφ δικτφου τθσ περιοχισ ΣΧΑΑ Υίνακασ 23: Οειτουργικι κατάταξθ του οδικοφ δικτφου τθσ περιοχισ ΣΧΑΑ Υίνακασ 24: Ξυκλοφοριακοί φόρτοι του οδικοφ δικτφου τθσ περιοχισ ΣΧΑΑ Υίνακασ 25: Ψμιματα Υνευματικοφ Ξζντρου περιοχισ ΣΧΑΑ Υίνακασ 26: Δθμοτικοί Βρεφονθπιακοί και Υαιδικοί Χτακμοί περιοχισ ΣΧΑΑ Υίνακασ 27: Ρθπιαγωγεία περιοχισ ΣΧΑΑ Υίνακασ 28: Δθμοτικά Χχολεία περιοχισ ΣΧΑΑ Υίνακασ 29: Γυμνάςια περιοχισ ΣΧΑΑ Υίνακασ 30: Οφκεια περιοχισ ΣΧΑΑ Υίνακασ 31: ΞΑΥΘ Διμου Λωαννιτϊν περιοχισ ΣΧΑΑ Υίνακασ 32: Γραφεία Ακλθτικϊν φορζων περιοχισ ΣΧΑΑ iii

6 Ευρετήριο Εικόνων και Διαγραμμάτων Εικόνα 1: Θ Υεριοχι Υαρζμβαςθσ Εικόνα 2: Σι οκτϊ ενότθτεσ τθσ Υεριοχισ Υαρζμβαςθσ Εικόνα 3: Υλατείεσ και Υεηόδρομοι Υεριοχισ ΣΧΑΑ Εικόνα 4: Χχολεία Υεριοχισ ΣΧΑΑ Εικόνα 5: Χάρτθσ προτεινόμενων ζργων Εικόνα 6: Άποψθ τθσ οδοφ Υαπάηογλου Εικόνα 7: Υάρκο Οικαρίτςια Εικόνα 8: Άποψθ τθσ παιδικισ χαράσ Εικόνα 9: Αρχιτεκτονικι μελζτθ "Ταςθσ" Εικόνα 10: Χάρτθσ προτεινόμενων ζργων: (α) πεηοδρομιςεισ-αναπλάςεισ, (β) ανάπλαςθ πάρκου Οικαρίτςια, (γ) ανάπλαςθ κτιρίου "Ταςισ" και περιβάλλοντοσ χϊρου Εικόνα 11: Άποψθ παιδικισ χαράσ (Άλςοσ) Εικόνα 12: Άποψθ παιδικοφ ςτακμοφ Εικόνα 13: Χάρτθσ προτεινόμενων ζργων (α) ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων μικρισ κλίμακασ, (β) χϊρων φροντίδασ παιδιϊν Εικόνα 14: Χάρτθσ προτεινόμενου ζργου Εικόνα 15: Άποψθ πλατείασ Χατηι Διάγραμμα 1: Επιχειριςεισ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν Διάγραμμα 2: Εμπορικζσ επιχειριςεισ Διάγραμμα 3: Επιχειριςεισ Υεριοχισ Υαρζμβαςθσ Διάγραμμα 4: ΣΕΥ κατά κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ iv

7 ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΘΥΕΛΦΣΧ ΑΕ Αναπτυξιακι ΑΕ ΣΨΑ Σλοκλθρωμζνο Χχζδιο Αςτικισ Ανάπτυξθσ Διμου Λωαννιτϊν Ειςαγωγή Χτο ΕΧΥΑ, ο μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ που ζχει τεκεί για τθν ανάπτυξθ των ελλθνικϊν πόλεων είναι «θ ςυνοχι του χώρου και θ βιώςιμθ κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ, που δε ςτερεί από τισ μελλοντικζσ γενιζσ το δικαίωμα τθσ επιλογισ». Θ βιϊςιμθ αςτικι ανάπτυξθ αφορά ςτο ςφνολο των αςτικϊν κζντρων τθσ χϊρασ, όπωσ οι πρωτεφουςεσ των νομϊν και τα λοιπά αςτικά κζντρα. Θ βιωςιμότθτα των αςτικϊν κζντρων αναφζρεται τόςο ςτθ λειτουργικότθτα τουσ με τθν ζννοια τθσ αντιμετϊπιςθσ των ελλείψεων που πολλά από αυτά παρουςιάηουν ωσ προσ τισ υποδομζσ τουσ, όςο και ςτθν οικονομικι τουσ βιωςιμότθτα με τθν ζννοια ενόσ ανταγωνιςτικοφ παραγωγικοφ προτφπου ςε ςυνδυαςμό με τθν αποτελεςματικι διοίκθςθ τουσ. Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τθσ αςτικισ πολιτικισ ςτθ νζα περίοδο είναι θ πρόςβαςθ των πολιτϊν ςτθν εργαςία, ςτθν εκπαίδευςθ, ςτισ υπθρεςίεσ και ςτθν ψυχαγωγία, το αναβακμιςμζνο φυςικό και πολιτιςτικό περιβάλλον, θ δυναμικι και ανταγωνιςτικι οικονομικι ανάπτυξθ, οι καινοτόμεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ και θ παροχι κοινωνικϊν υπθρεςιϊν μζςω μιασ εκςυγχρονιςμζνθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Θ ςτρατθγικι ανάπτυξθσ των αςτικϊν κζντρων ςτο ΕΧΥΑ αναπτφςςεται ωσ ςυνδυαςμόσ των παρακάτω ςτοιχείων: πολυκεντρικότθτα ενίςχυςθ των τάςεων δικτφωςθσ μεταξφ αςτικϊν κζντρων βελτίωςθ και ανάπτυξθ των υποδομϊν και περιοριςμόσ τθσ αςτικισ διάχυςθσ αειφορικι ανάπτυξθ των πόλεων (αφξθςθ πραςίνου και κοινοχριςτων χϊρων, ολοκλθρωμζνεσ υποδομζσ αςτικϊν εξυπθρετιςεων, αςτικζσ αναπλάςεισ, δίκτυα πεηοδρόμων και ποδθλατοδρόμων, μείωςθ των οικιακϊν αποβλιτων) αντιμετϊπιςθ των κοινωνικϊν προβλθμάτων ςτα αςτικά κζντρα βελτίωςθ τθσ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τισ εξελίξεισ ςτα αςτικά κζντρα. Για να εξαςφαλιςτεί θ επίτευξθ των ςτόχων του ΕΧΥΑ κακϊσ και ο ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ των παρεμβάςεων αςτικισ ανάπτυξθσ, προωκείται θ υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ του ΕΧΥΑ και των ΥΕΥ για τθ βιϊςιμθ αςτικι ανάπτυξθ μζςω του ςχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ Σλοκλθρωμζνων Χχεδίων Αςτικισ Ανάπτυξθσ (ΣΧΑΑ). Ξάκε ΣΧΑΑ κα πρζπει να προςδιορίηει με ςαφινεια τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ του ςτόχουσ και προτεραιότθτεσ, τθ χωρικι εμβζλεια του, τισ δράςεισ του, το φορζα υλοποίθςθσ και τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ εφαρμογισ χρθματοδότθςθσ διαχείριςθσ. Ξάκε ΣΧΑΑ κα πρζπει να περιλαμβάνει μια ομάδα αλλθλοςχετιηόμενων δράςεων που κα εφαρμοςκοφν ςε μια κακοριςμζνθ περιοχι παρζμβαςθσ με ςκοπό τθν προςταςία και τθν αειφόρο ανάπτυξθ του φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ, τθν οικονομικι ευθμερία, τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν πόλθ, τθν αναηωογόνθςθ των ιδιαίτερα υποβακμιςμζνων γειτονιϊν, τθν πρόνοια για τθν κοινωνικι ςυνοχι και τθν αποφυγι των φαινομζνων κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, τθσ δεδομζνθσ αςτικισ περιοχισ ενϊ ιδιαίτερθ 1

8 ΕΛΧΑΓΩΓΘ ζμφαςθ κα πρζπει να δίνεται και ςτθν προβολι τθσ ιδιαίτερθσ ταυτότθτασ τθσ πόλθσ ςτθ βάςθ τθσ πολιτιςμικισ αναγνϊριςθσ και τθσ ςφνδεςθσ κοινοτιτων και πολιτιςμϊν. Θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ για τθν υλοποίθςθ του ΣΧΑΑ είναι: Ξαταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ Φυςιογνωμία περιοχισ, πλθκυςμιακι χωροταξικι οικονομικι κατάςταςθ SWOT analysis Ανάλυςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων και μειονεκτθμάτων τθσ περιοχισ, των ευκαιριϊν και των απειλϊν Υροςδιοριςμόσ ςτόχων και ςτρατθγικϊν του ΣΧΑΑ Δ.Λωαννιτϊν κακϊσ και προτεινόμενων δράςεων/ζργων Ξατευκφνςεισ & προτεραιότθτεσ του ςχεδίου αςτικισ ανάπτυξθσ ςυμβατότθτα με το Επιχειρθςιακό Χχζδιο και το ΓΥΧ του διμου, το Φυκμιςτικό Χχζδιο αλλά και το ΕΧΥΑ παρουςίαςθ αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων αξιολόγθςθ ΣΧΑΑ ςυνκετικι προςζγγιςθ προτεινόμενων αναπτυξιακϊν δράςεων, Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των πράξεων, Ψα ολοκλθρωμζνα ςχζδια κα πρζπει να αποτελοφν «ενότθτεσ ζργων» ςτθν βάςθ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν κριτθρίων ανάλογα με τα ειδικά χαρακτθριςτικά των περιοχϊν με ενεργι εμπλοκι Φορζων τοπικισ κλίμακασ. 2

9 ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΘΥΕΛΦΣΧ ΑΕ Αναπτυξιακι ΑΕ ΣΨΑ Σλοκλθρωμζνο Χχζδιο Αςτικισ Ανάπτυξθσ Διμου Λωαννιτϊν Διαβοφλευςθ με φορείσ και κατοίκουσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ Σριςτικοποίθςθ του Σλοκλθρωμζνου Χχεδίου Αςτικισ Ανάπτυξθσ του Διμου Λωαννιτϊν. Χκοπόσ του Σλοκλθρωμζνου Χχεδίου Αςτικισ Ανάπτυξθσ του Διμου Λωαννιτϊν είναι θ αναςυγκρότθςθ και βιϊςιμθ οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ μζςω τθσ: αιςκθτικισ και λειτουργικισ αναβάκμιςθσ του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ, κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ, ενίςχυςθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ, διαφφλαξθσ του Υολιτιςμοφ προϊκθςθσ του Ακλθτιςμοφ ενίςχυςθ τθσ Ξοινωνικισ Υρόνοιασ. Πε ςυνολικό προχπολογιςμό ,00, ςτο Χχζδιο προτείνονται ζργα για τθν ολοκλθρωμζνθ αςτικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ του ΔΔ Λωαννίνων που περικλείεται από τισ οδοφσ: Ξαλπακίου - 8θσ Περαρχίασ Οεωφόροσ Γ. Υαπανδρζου Υατριάρχου Ευαγγελίδου Υλατεία Παβίλθ Ξαραμανλι Εκνικισ Αντιςτάςεωσ Γαριβάλδθ Πετςόβου Αγ. Παρίνασ Λατρίδου Ππιηανίου ΞΑ Φεβρουαρίου Ξενάν Πεςςαρζ Οεωφόροσ Δομπόλθ Χουλίου Χπφρου Οάμπρου Πεγάλου Αλεξάνδρου Οεωφόροσ Πακρυγιάννθ (μζχρι ςυναντιςεωσ με οδό Ξαλπακίου). Ψο ΣΧΑΑ δομείται ςε τρία μζρθ: Χτο πρϊτο μζροσ οριοκετείται θ περιοχι παρζμβαςθσ, αναλφονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ και τεκμθριϊνεται θ επιλογι τθσ, αφοφ ζχει γίνει μια ςφντομθ αναφορά ςτθν πόλθ των Λωαννίνων. 3

10 ΕΛΧΑΓΩΓΘ Χτο δεφτερο μζροσ, όπου γίνεται θ SWOT ανάλυςθ και τίκενται τα βαςικά αναπτυξιακά ηθτιματα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, κακορίηονται θ ςτρατθγικι και οι ςτόχοι του ΣΧΑΑ. Ψζλοσ, ςτο τρίτο μζροσ παρουςιάηονται αναλυτικά οι δράςεισ του ΣΧΑΑ, το χρονοδιάγραμμα και το χρθματοδοτικό ςχιμα. 4

11 ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΘΥΕΛΦΣΧ ΑΕ Αναπτυξιακι ΑΕ ΣΨΑ Σλοκλθρωμζνο Χχζδιο Αςτικισ Ανάπτυξθσ Διμου Λωαννιτϊν Τα Ιωάννινα Ψα Λωάννινα είναι θ πρωτεφουςα και θ μεγαλφτερθ πόλθ του νομοφ Λωαννίνων και τθσ Θπείρου και βρίςκονται ςτο βορειοδυτικό τμιμα τθσ θπειρωτικισ Ελλάδασ, ςτο κζντρο του ομϊνυμου λεκανοπεδίου και ςε υψόμετρο 480μ. Θ απόςταςθ από τθν Ακινα, διαμζςου Φίου, είναι 435 χλμ. και διαμζςου Ψρικάλων- Πετςόβου 533χλμ. Από τθν Υάτρα απζχουν 261 χλμ. ενϊ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Εγνατίασ Σδοφ το λιμάνι τθσ Θγουμενίτςασ απζχει μόλισ 45 λεπτά και θ Κεςςαλονίκθ πλζον μόνο 2 ϊρεσ και 15 1 (περίπου 260 χλμ). Ψζλοσ, θ απόςταςθ από τα ελλθνοαλβανικά ςφνορα είναι 65 χλμ.. Θ ανάπτυξθ τθσ πόλθσ των Λωαννίνων διαχζεται ςε μια ευρφτερθ περιοχι που ςυνιςτά το οικιςτικό ςυγκρότθμα Λωαννίνων, ςτο οποίο από διοικθτικι άποψθ εντάςςονται οι Διμοι Λωαννιτϊν, Ππιηανίου, Ανατολισ, Υαμβϊτιδασ, Υεράματοσ, Υαςςαρϊνοσ, Εκάλθσ και θ Ξοινότθτα Ριςου Λωαννίνων (Απόφαςθ Ωπουργοφ ΥΕ.ΧΩ.ΔΕ. με αρικμ / , ΦΕΞ 1247Δ / ). Τλθ αυτι θ περιοχι αποτελεί το ευρφτερο αςτικό ςφςτθμα με κζντρο τθν πόλθ των Λωαννίνων που αποτελεί τον πυρινα του πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ. Ψο 2001 ο πραγματικόσ πλθκυςμόσ του οικιςτικοφ ςυγκροτιματοσ ανερχόταν ςε κατοίκουσ και ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ ςε κατοίκουσ. Χφμφωνα με το εγκεκριμζνο Υεριφερειακό Υλαίςιο Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ, τα Λωάννινα ωσ πρωτεφουςα Υεριφζρειασ χαρακτθρίηονται οικιςμόσ 1ου επιπζδου. Πε δεδομζνθ τθ γεωγραφία και τθ χωροταξία τθσ Θπείρου και του Ρ. Λωαννίνων, τα Λωάννινα παίηουν ρόλο κζντρου τόςο περιφερειακοφ όςο και τοπικοφ επιπζδου καλφπτοντασ εξυπθρετιςεισ και των δφο επιπζδων. Ψα Λωάννινα είναι ζδρα Υεριφζρειασ, Ρομοφ, Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ, τμθμάτων Ψεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ, Υανεπιςτθμιακοφ Ροςοκομείου, Γενικοφ Ρομαρχιακοφ Ροςοκομείου και βεβαίωσ όλων των υπθρεςιϊν που λειτουργοφν ςε επίπεδο ζδρασ Υεριφζρειασ και Ρομοφ. Τλεσ αυτζσ οι λειτουργίεσ είναι υπερτοπικισ ςθμαςίασ και επθρεάηουν χωρικά το ςφνολο του οικιςτικοφ ςυγκροτιματοσ. Βάςει τθσ διοικθτικισ αναδιάρκρωςθσ του Χχεδίου Λ. Ξαποδίςτριασ (Ρ. 2539/97), ο Διμοσ Λωαννιτϊν αποτελείται από 5 Δθμοτικά Διαμερίςματα (Δ.Δ.): Λωαννίνων, Εξοχισ, Παρμάρων, Ρεοχωρόπουλου και Χταυρακίου. Ζδρα του Διμου αποτελεί θ πόλθ των Λωαννίνων που ςυνιςτά το Δ.Δ. Λωαννίνων. Δημογραφικά Στοιχεία Θ ςυνολικι ζκταςθ του Διμου ανζρχεται ςε ςτρζμματα και αντιπροςωπεφει το 1% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ του Ρομοφ Λωαννίνων. Υρόκειται για μια περιοχι πεδινι κατά το μεγαλφτερο μζροσ τθσ. Πε βάςθ τθν απογραφι του 2001, ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ του Διμου ανζρχεται ςε κατοίκουσ, που αντιπροςωπεφει το 65% του πλθκυςμοφ του 1 5

12 ΨΑ ΛΩΑΡΡΛΡΑ Απαςχόλθςθ και Ψοπικι Σικονομία Οεκανοπεδίου, 41,2% του Ρομοφ και 19,8% τθσ Υεριφζρειασ. Σ Διμοσ κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ όςον αφορά ςτο πλθκυςμιακό μζγεκοσ ανάμεςα ςτουσ 28 Διμουσ και τισ 13 κοινότθτεσ του Ρομοφ. Αν και το ΔΔ Λωαννίνων ςυγκεντρϊνει ςχεδόν το 85% του πλθκυςμοφ του Διμου, από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990 και μετά αρχίηει να παγιϊνεται θ τάςθ προαςτικοποίθςθσ τθσ πόλθσ των Λωαννίνων, θ οποία ςυνεχίηεται ςιμερα με εντονότερουσ ρυκμοφσ. Πε βάςθ τα αποτελζςματα τθσ απογραφισ του 2001, ο πλθκυςμόσ του Διμου Λωαννιτϊν παρουςιάηεται ανιςοβαρισ ωσ προσ το φφλο, με το ποςοςτό ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτο ςυνολικό πλθκυςμό να είναι εμφανϊσ μεγαλφτερο από το ποςοςτό των αντρϊν (53,02% ζναντι 46,98%), γεγονόσ που απζχει πολφ από τθν εικόνα που παρουςιάηει θ κατανομι του πλθκυςμοφ κατά φφλο ςτο Ρομό, τθν Υεριφζρεια και ςυνολικά τθν Χϊρα. Ψα ποςοςτά για τισ ενότθτεσ αυτζσ είναι για τουσ άρρενεσ περίπου 49,50% και για τισ κιλεισ 50,50% αντίςτοιχα. Θ διαφοροποίθςθ αυτι, μπορεί να αποδοκεί ςτο ςχετικά μεγάλο μζγεκοσ τθσ ομάδασ των φοιτθτϊν-ςπουδαςτϊν τθσ πόλθσ λόγω του Υανεπιςτθμίου. Για τον ίδιο λόγο παρατθρείται μεγάλθ ςυγκζντρωςθ τθσ θλικιακισ ομάδασ ετϊν Απαςχόληςη και Τοπική Οικονομία Σ ενεργόσ πλθκυςμόσ του Διμου Λωαννιτϊν ανερχόταν το 2001 ςε άτομα και του Ρομοφ ςε άτομα και αντιπροςϊπευαν το 45,54% και το 36,63% του πλθκυςμοφ του Διμου και του Ρομοφ αντιςτοίχωσ. Ψο ίδιο ζτοσ τα ποςοςτά ανεργίασ ιταν υψθλότερα ςτο Διμο Λωαννιτϊν (13%), ςε ςχζςθ με το ςφνολο του Ρομοφ και τα αντίςτοιχα τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου και του ςυνόλου τθσ χϊρασ (12,6%, 12,3% και 11,1% αντίςτοιχα). Θ δε διάρκρωςθ τθσ απαςχόλθςθσ εντόσ του Διμου διαφοροποιείται ςε ςχζςθ με αυτι που εμφανίηει θ Υεριφζρεια και το ςφνολο τθσ χϊρασ: ο πρωτογενισ τομζασ είναι αμελθτζοσ, ο δευτερογενισ ςυγκεντρϊνει το 18% τθσ απαςχόλθςθσ ενϊ ο τριτογενισ τομζασ ζχει ςυντριπτικι υπεροχι με 75%. Χφμφωνα με ςτοιχεία του Χχεδίου Χωροταξικισ Σργάνωςθσ του Ρομοφ Λωαννίνων (2002), εντόσ των ορίων του Διμου Ιωαννιτϊν δραςτθριοποιοφνται επιχειριςεισ ςτο ςφνολο των κλάδων των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων, από τισ οποίεσ το 31,33% απαςχολοφνται ςτο λιανικό εμπόριο, το 13% ςτον κλάδο των εςτιατορίων και των ξενοδοχείων και ζνα ιςόποςο ποςοςτό 6,64% ςτο χονδρικό εμπόριο και τισ καταςκευζσ. Τςον αφορά τθ βιομθχανία και τθ βιοτεχνία κυριαρχεί ο κλάδοσ τθσ καταςκευισ επίπλων με ποςοςτό 3,64% επί του ςυνόλου των επιχειριςεων, ακολουκεί αυτόσ των τροφίμων και ποτϊν (3,07%) και ο κλάδοσ τθσ καταςκευισ μεταλλικϊν προϊόντων με ποςοςτό 1,96%. Χτον τομζα του τουριςμοφ ο Διμοσ Λωαννιτϊν ςυγκεντρϊνει από άποψθ μεγεκϊν (εξυπθρετιςεισ, υποδομζσ και κλίνεσ) τον κφριο όγκο ςε επίπεδο Ρομοφ. Λδιαίτερα αναπτυγμζνοσ τα τελευταία χρόνια, και με δυνατότθτεσ περαιτζρω ανάπτυξθσ μελλοντικά παρουςιάηεται ο ςυνεδριακόσ (λόγω τθσ λειτουργίασ του Υανεπιςτθμίου) και πολιτιςτικόσ τουριςμόσ. Θ πλειονότθτα των ξενοδοχειακϊν μονάδων ανικει ςτθν κατθγορία των δφο αςτζρων. Επιπλζον, ςτον κλάδο των τουριςτικϊν και ταξιδιωτικϊν γραφείων, θ πόλθ των 6

13 ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΘΥΕΛΦΣΧ ΑΕ Αναπτυξιακι ΑΕ ΣΨΑ Σλοκλθρωμζνο Χχζδιο Αςτικισ Ανάπτυξθσ Διμου Λωαννιτϊν Λωαννίνων ςυγκεντρϊνει ςχεδόν το ςφνολο των επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτο νομό. Ωσ προσ τισ μεταφορζσ, θ προςβαςιμότθτα ζχει βελτιωκεί ςθμαντικά ιδίωσ με τθν καταςκευι τθσ Εγναντίασ Σδοφ, τθ ηεφξθ Φίου-Αντιρρίου, τθν καταςκευι του νζου λιμανιοφ ςτθν Θγουμενίτςα και τθ ηεφξθ του Ακτίου με τθν Υρζβεηα, ενιςχφεται ο δυτικόσ άξονασ τθσ χϊρασ και θ Ιπειροσ μπορεί να αναδειχκεί ςε κόμβο Διευρωπαικϊν Δικτφων ςτθν Ανατολικι και Δυτικι Πεςόγειο. Τςον αφορά τον τομζα των υπθρεςιϊν, θ πόλθ των Λωαννίνων δεδομζνου ότι είναι θ πρωτεφουςα τθσ Υεριφζρειασ, είναι θ ζδρα του ςυνόλου των δθμόςιων υπθρεςιϊν και ςυγκεκριμζνα ςτθν πόλθ εδρεφουν θ Υεριφερειακι Διοίκθςθ, θ Ρομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ, θ Δ.Σ.Ω., το Ψελωνείο, το Επιμελθτιριο Λωαννίνων, ο Σ.Α.Ε.Δ., θ Υυροςβεςτικι Ωπθρεςία, Ψράπεηεσ κ.ά. Επιπλζον, θ πόλθ είναι θ ζδρα του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων κακϊσ και οριςμζνων τμθμάτων του Ψ.Ε.Λ. Θπείρου τα οποία ακολουκοφν δυναμικι πορεία με γνϊμονα τθν υψθλισ ςτάκμθσ διδαςκαλία ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ψόςο το Υανεπιςτιμιο Λωαννίνων όςο και τα τμιματα του Τ.Ε.Ι. Θπείρου προςφζρουν υπθρεςίεσ διαπεριφερειακισ εμβζλειασ. Χτον τομζα τθσ υγείασ υπάρχουν δυο νοςοκομεία τα οποία εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ του νομοφ αλλά και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ: το Υανεπιςτθμιακό Γενικό Ροςοκομείο Λωαννίνων, το οποίο ιδρφκθκε το 1990, με δυναμικότθτα ςιμερα 882 κλινϊν ανεπτυγμζνο ςε ζκταςθ τ.μ. και το Υεριφερειακό Γενικό Ξρατικό Ροςοκομείο «Χατηθκϊςτα», το οποίο ιδρφκθκε το 1970 με δυναμικότθτα ςιμερα 465 κλινϊν. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωήσ Αυτό που χαρακτθρίηει τθν πόλθ των Λωαννίνων και κατ επζκταςθ τθν ευρφτερθ περιοχι ΣΧΑΑ Δ.Λωαννιτϊν, είναι θ λίμνθ Υαμβϊτιδα. Ψα τμιματα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ που γειτνιάηουν με τθ λίμνθ είναι θ Υλατεία Παβίλθ ςτθν περιοχι του «Πϊλου», το Υάρκο Ξάτςαρθ ςτθν περιοχι τθσ «Χκάλασ», όπωσ και κάποια τμιματα των οδϊν Ξ. Ξαραμανλι, Διονυςίου ςτθν ευρφτερθ περιοχι του «Πϊλου» και Γαριβάλδθ, Πετςόβου ςτθν περιοχι «Υαλαιά Ψαμπάκικα Χκάλα». Ωπάρχει Ειδικόσ Φορζασ Διαχείριςθσ τα τελευταία χρόνια για τθ λίμνθ ενϊ με τθν ΞΩΑ 22943/03 (ΦΕΞ 649/Δ/ ) 2 χαρακτθρίςτθκε ωσ περιοχι οικοανάπτυξθσ 3. Επιπλζον θ λίμνθ ζχει χαρακτθριςτεί με διάφορεσ Ωπουργικζσ αποφάςεισ ωσ «τόποσ ιδιαίτερου φυςικοφ κάλουσ» ενϊ ςυνδζεται άρρθκτα με ιςτορικζσ ςτιγμζσ και παραδόςεισ του νεότερου Ζλλθνα. Χθμαντικά περιβαλλοντικά προβλιματα που εντοπίηονται ςτθν περιοχι μελζτθσ ςχετίηονται με τον ςπουδαιότερο φυςικό πόρο τθσ, δθλαδι τθ Οίμνθ Υαμβϊτιδα. Θ ρφπανςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και κυρίωσ των υδάτων τθσ Οίμνθσ Υαμβϊτιδασ προζρχεται ςε 2 Ψροποποιικθκε με τθν ΞΩΑ 46003/03 (ΦΕΞ1250/Δ/ ) 3 7

14 ΨΑ ΛΩΑΡΡΛΡΑ Λςτορικά Χτοιχεία ςθμαντικό ποςοςτό από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ (αςτικά λφματα, οικιακά απορρίμματα, εκροζσ αγροτικϊν αποβλιτων). Ιςτορικά Στοιχεία Σι πρϊτεσ ενδείξεισ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ ςτθν περιοχι των Λωαννίνων εντοπίηονται από τθν Υαλαιολικικι Εποχι (πριν χρόνια). Αυτό ζχει αποδειχκεί από τα λίκινα εργαλεία που βρζκθκαν ςτο ςπιλαιο τθσ Ξαςτρίτςασ. Πζχρι το 12 ο αιϊνα θ πόλθ των Λωαννίνων περιορίηεται κυρίωσ μζςα ςτθν περιοχι του Ξάςτρου. Εκεί ηοφςαν όλεσ οι τάξεισ τθσ πόλθσ, ακόμα και θ εμπορικι τάξθ. Από το 13 ο αιϊνα και μετά θ πόλθ εξελίςςεται ςε ςυνοικίεσ. Επομζνωσ, προςεγγιςτικά και με βάςθ κυρίωσ τισ υπάρχουςεσ λιγοςτζσ ιςτορικζσ μαρτυρίεσ μποροφμε να ποφμε ότι εκείνο τον αιϊνα (13 οσ ) πρωτοκατοικοφνται κάποια τμιματα τθσ πόλθσ. Ψον 14ο αιϊνα οι ςυνοικίεσ καταλαμβάνουν τθν περιοχι του ςθμερινοφ ιςτορικοφ κζντρου. Ψο 1611, θ αποτυχία τθσ επανάςταςθσ του Διονυςίου του Φιλοςόφου ζχει ωσ ςυνζπεια να εκδιωχκεί ο χριςτιανικόσ πλθκυςμόσ από το Ξάςτρο. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα να επεκτακοφν οι εκτόσ του Ξάςτρου ςυνοικίεσ, οι οποίεσ οργανϊνονται κυρίωσ κατά μικοσ ενόσ άξονα Β-Ρ που τισ ενϊνει με το κζντρο. Ψότε κατοικικθκαν οι ςυνοικίεσ Υλάτανοσ και Αρχιμανδρειό και οι φτωχογειτονιζσ των βυρςοδεψείων κοντά ςτθ ςκάλα. Χτουσ μετζπειτα αιϊνεσ, θ πόλθ επεκτάκθκε ελάχιςτα πζραν τθσ περιοχισ του ΣΧΑΑ. Επιπλζον, μόνο το τμιμα τον Αμπελοκιπων (Βορειοδυτικά τθσ οδοφ Βορείου Θπείρου) και θ περιοχι τθσ Ξιάφασ κατοικικθκαν πολφ πιο μετά (τον 20 ο αιϊνα). Ψο 1670, ο Ψοφρκοσ περιθγθτισ Εβλιά Ψςελεμπι, βρίςκει τα Γιάννενα ςε μεγάλθ ακμι. Ψθν εποχι αυτι τα Γιάννενα ζχουν ςπίτια και περίπου κατοίκουσ. Χτο Ξάςτρο κατοικοφν μόνο μουςουλμάνοι, χωριςμζνοι ςε τζςςερισ ςυνοικίεσ, οι αρχζσ τθσ πόλθσ και του Χαντηακίου (Ρομοφ). Θ πόλθ ζχει 37 ςυνοικίεσ: 18 μουςουλμανικζσ, 14 χριςτιανικζσ, 4 ςυνοικίεσ Εβραίων και μια ςυνοικία Γφφτων. Ψα ςπίτια, μικρά μεγάλα είναι λικόκτιςτα και ςκεπαςμζνα με κεραμίδια. Από πολλοφσ ταξιδιϊτεσ περιθγθτζσ δίνονται πλθροφορίεσ για τθ μεγάλθ ζκταςθ τθσ πόλθσ, που είναι δυςανάλογθ με τον πλθκυςμό τθσ, κακϊσ και για τθ κζςθ και τθν πυκνότθτα των «μαχαλάδων». Πια πρϊτθ εξιγθςθ είναι θ μεγάλθ επιφάνεια των οκωμανικϊν οικοπζδων, ςε ςυνδυαςμό με τθν επίςθσ μεγάλθ ζκταςθ που κατείχαν τα διάςπαρτα ςτθν πόλθ οκωμανικά νεκροταφεία. Ωπάρχουν επίςθσ αρκετοί υπαίκριοι χϊροι: πλατείεσ, ςταυροδρόμια με δθμόςια πθγάδια, τηαμιά με ευρφ περίβολο. Σ 18οσ αιϊνασ είναι θ περίοδοσ τθσ μεγαλφτερθσ ακμισ των Λωαννίνων. Θ πόλθ γνωρίηει τεράςτια οικονομικι, κοινωνικι και πνευματικι άνκθςθ (αγορζσ, παλάτι ςτα Οικαρίτςια, ςχολεία), με αποκορφφωμα, βζβαια, τθν περίοδο τθσ διακυβζρνθςθσ του Αλι Υαςά, οπότε τα Γιάννενα αποκτοφν και διεκνι πολιτικι προβολι. Χτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα, τα Γιάννινα ιταν μια πόλθ με ςπίτια ελλθνικά, περίπου 1000 τουρκικά και εβραϊκά. Ζτςι, θ πόλθ του 19ου αιϊνα ζφταςε ςε ζκταςθ που διατιρθςε ςχεδόν μζχρι το 1960 περίπου. Ψο εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ αναπτφχκθκε κατά μικοσ των αξόνων ειςόδου ςε αυτιν, και κυρίωσ του κεντρικοφ άξονα με κατεφκυνςθ βορρά-νότου. Θ αγορά τθν εποχι τθσ ακμισ 8

15 ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΘΥΕΛΦΣΧ ΑΕ Αναπτυξιακι ΑΕ ΣΨΑ Σλοκλθρωμζνο Χχζδιο Αςτικισ Ανάπτυξθσ Διμου Λωαννιτϊν τθσ πόλθσ άρχιηε λίγο ζξω από το Ξάςτρο και ζφτανε ωσ τον Αγ. Ρικόλαο. Ψο παηάρι διζκετε ποικιλία εργαςτθρίων, μάλλον αυςτθρά οργανωμζνων ςτο χϊρο, ςφμφωνα με τισ οικονομικζσ - διοικθτικζσ δομζσ τθσ Σκωμανικισ αυτοκρατορίασ. Θ πυρκαγιά του 1820 ιταν καταςτρεπτικι για πολλά κρθςκευτικά μνθμεία τθσ περιοχισ. Σι χριςτιανικζσ εκκλθςίεσ (εκτόσ από το Αρχιμανδρείο και τθν Αγία Αικατερίνθ, που τισ ζςωςαν οι αμπελϊνεσ που τισ περιζβαλαν), πολλά οκωμανικά τεμζνθ και θ ςυναγωγι αποτεφρϊκθκαν. Χιμερα, από τα πολυάρικμα μουςουλμανικά τεμζνθ που υπιρχαν ςτθν περιοχι μελζτθσ ςϊηεται αυτό τθσ Ξαλοφτςιανθσ. Ψο 1869, μετά τθν εκτεταμζνθ καταςτροφι τθσ αγοράσ και τθσ γφρω περιοχισ από τον φιλοπρόοδο Φαςιμ Υαςά, θ αγορά επεκτάκθκε προσ το Βορρά και εμφανίηεται και δεφτεροσ ανεξάρτθτοσ εμπορικόσ πυρινασ ςτθν περιοχι τθσ Ξαλοφτςιανθσ. Θ επζμβαςθ αυτι, αν και από πολεοδομικι άποψθ δεν πρζπει να κεωρείται δραςτικι, ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθν ανανζωςθ τθσ κτιριακισ υποδομισ του εμπορικοφ κζντρου. Χτθ δεκαετία του 1870 δθμιουργείται θ αγορά των Λωαννίνων που, ςε μζγιςτο βακμό, διατθρείται μζχρι ςιμερα. Ψα νζα Χάνια, 24 τον αρικμό, οικοδομικθκαν με τθν ίδια περίπου λειτουργικι αρχι που χαρακτιριηε και τα προθγοφμενα. Οειτοφργθςαν μζχρι τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960, αλλά από τότε, φκίνουν και ςιμερα διατθροφνται οριςμζνα με άλλεσ χριςεισ. Ψα περιςςότερα τα ςυναντάμε ςε περιοχζσ που είχαν, και ζχουν, ζντονθ εμπορικι κίνθςθ (κυρίωσ ςτθν οδό Ανεξαρτθςίασ). Παηί με τα χάνια άρχιςαν να κτίηονται τθν ίδια εποχι και το άλλο είδοσ επαγγελματικϊν χϊρων, οι ςτοζσ. Εκείνθ τθν εποχι γεωμετρικό ςχζδιο ςτθ διαίρεςθ των ςυνοικιϊν τθσ πόλθσ δεν υπιρχε. Θ διαμόρφωςθ των οδικϊν χαράξεων ρυκμίηεται κυρίωσ από τθν κατάτμθςθ και τον τρόπο οικοπεδοποίθςθσ του αςτικοφ εδάφουσ. Ψο πρϊτο Διάταγμα για το Χχζδιο Υόλθσ εκδόκθκε το Από τότε μζχρι τθν δεκαετία του 1980 θ πόλθ επεκτάκθκε ελάχιςτα: το 1948 ςτθν περιοχι τθσ Ξιάφασ, το 1971 ςτθν περιοχι των Αμπελοκιπων και το 1979 ζνα μικρό τρίγωνο ςτθν περιοχι Βελιςςαρίου. 9

16

17 ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΘΥΕΛΦΣΧ ΑΕ Αναπτυξιακι ΑΕ ΣΨΑ Σλοκλθρωμζνο Χχζδιο Αςτικισ Ανάπτυξθσ Διμου Λωαννιτϊν Οριοθέτηςη περιοχήσ παρέμβαςησ και τεκμηρίωςη τησ επιλογήσ. Θ Υεριοχι Υαρζμβαςθσ του Σλοκλθρωμζνου Χχεδίου Αςτικισ Ανάπτυξθσ του Διμου Λωαννιτϊν, ςφμφωνα με τθν 473/2009 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου, οριοκετείται από τισ οδοφσ: Ξαλπακίου - 8θσ Περαρχίασ Οεωφόροσ Γ. Υαπανδρζου Υατριάρχου Ευαγγελίδου Υλατεία Παβίλθ Ξαραμανλι Εκνικισ Αντιςτάςεωσ Γαριβάλδθ Πετςόβου Αγ. Παρίνασ Λατρίδου Ππιηανίου ΞΑ Φεβρουαρίου Ξενάν Πεςςαρζ Οεωφόροσ Δομπόλθ Χουλίου Χπφρου Οάμπρου Πεγάλου Αλεξάνδρου Οεωφόροσ Πακρυγιάννθ (μζχρι ςυναντιςεωσ με οδό Ξαλπακίου). Βαςικά Χαρακτηριςτικά Θ περιοχι παρζμβαςθσ αποτελεί μια ενιαία πολεοδομικι ενότθτα με μικτό χαρακτιρα: οικιςτικό αλλά και εμπορικό. Πζχρι τθν οικιςτικι ανάπτυξθ τθσ πόλθσ ςτθν αρχι τθσ δεκαετίασ του 1990, οπότε και άρχιςε θ ζντονθ επζκταςθ τθσ προσ τα νότια (Οαςπότοποσ Βοτανικόσ και Ρεοχωρόπουλο), αποτελοφςε τθν κυρίωσ περιοχι κατοικίασ των Λωαννίνων. Χφμφωνα με τθν τελευταία απογραφι, ο πλθκυςμόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ανζρχεται ςε κατοίκουσ ςυγκεντρϊνοντασ το 51,6% του πλθκυςμοφ του Διμου. Θ «καρδιά» τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ είναι το ςτενά διοικθτικό κζντρο τθσ πόλθσ: εδϊ δεςπόηουν το Δθμαρχιακό, Ρομαρχιακό και Δικαςτικό Πζγαρο, το Αςτυνομικό Πζγαρο, θ Περαρχία, το κτίριο του κεντρικοφ Ψαχυδρομίου, το παλιό ξενοδοχείο Μλιον αλλά και το κεντρικό ρολόι τθσ πόλθσ, θ κεντρικι πλατεία και θ «Ταςθ». Αν και εδϊ βρίςκεται θ πλειοψθφία των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν, οι πολφβουοι δρόμοι του διοικθτικοφ κζντρου δεν θςυχάηουν ποτζ: Εικόνα 1: Θ Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ 11

18 ΣΦΛΣΚΕΨΘΧΘ ΥΕΦΛΣΧΘΧ ΥΑΦΕΠΒΑΧΘΧ ΞΑΛ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘ ΨΘΧ ΕΥΛΟΣΓΘΧ. Βαςικά Χαρακτθριςτικά είναι το ςθμείο αναφοράσ τθσ πόλθσ, το ςθμείο ςυνάντθςθσ των κατοίκων, το ςταυροδρόμι των κεντρικϊν δρόμων ειςόδων τθσ πόλθσ. Γφρω από το ςτενά διοικθτικό κζντρο εμφανίηονται οι μεγαλφτερεσ ςυγκεντρϊςεισ εμπορικϊν καταςτθμάτων και κατά κφριο λόγο ςτθν περιοχι που περικλείεται από τισ οδοφσ: Οεωφ. Δωδϊνθσ, Χατηι Υελερζν, Βαμβζτςου, Αγ. Παρίνασ, Πθτροπόλεωσ, Ανεξαρτθςίασ, Ξαραϊςκάκθ, Βαλαωρίτου, 28 θσ Σκτωβρίου, Φϊτου Ψηαβζλλα, Πιχαιλ Αγγζλου, Χαρ. Ψρικοφπθ, Χρυςοςτόμου Χμφρνθσ, Ραπ. Ηζρβα και Ξαποδιςτρίου. Σι δρόμοι αυτοί οριοκετοφν το ςθμερινό εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ, όπου και ςυγκεντρϊνεται το 56,8% των επιχειριςεων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και το 39,6% των επιχειριςεων που εδρεφουν ςτον Διμο. Υριν από μερικά χρόνια, το ευρφτερο κζντρο των Λωαννίνων ςυγκζντρωνε και τθν πλειοψθφία των καταςτθμάτων ψυχαγωγίασ τθσ πόλθσ. Ωςτόςο, τθν τελευταία δεκαετία θ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ καταςτθμάτων ψυχαγωγίασ παρατθρείται πλζον ςτο ιςτορικό κζντρο (Ανεξαρτθςίασ, Χτοά Οιαμπζθ, Ξαλάρθ, πλατεία Παβίλθ, Γ. Ελιγιά, Γαριβάλδθ). Ψο μεγαλφτερο μζροσ του ιςτορικοφ κζντρου τθσ πόλθσ ανικει ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ του Σλοκλθρωμζνου Χχεδίου Αςτικισ Ανάπτυξθσ του Διμου Λωαννίτων. Ξφριο γνϊριςμα τθσ περιοχισ ιταν τα χάνια και οι ςτοζσ, τα οποία ςιμερα ζχουν αλλάξει επαγγελματικι χριςθ. Χτο ιςτορικό κζντρο, και κυρίωσ ςτθν οδό Ανεξαρτθςίασ, ζχουν ζδρα ςιμερα και θ πλειοψθφία μιασ ςειράσ επαγγελμάτων τα οποία φκίνουν και απειλοφνται με εξαφάνιςθ: είναι τα παραδοςιακά επαγγζλματα όπωσ τςαγγάρθδεσ, ςαμαράδεσ, αργυροχρυςοχόοι, καλατηιδεσ κλπ για τα οποία κάποτε θ περιοχι ιταν ξακουςτι. Θ πρόοδοσ ωςτόςο τθσ τεχνολογίασ και θ άνοδοσ του βιοτικοφ επιπζδου ζχουν οδθγιςει τα επαγγζλματα αυτά ςε φκίνουςα πορεία. Θ υπόλοιπθ περιοχι παρζμβαςθσ εκτείνεται βορειοδυτικά και νότια του εμπορικοφ και του ιςτορικοφ κζντρου. Ππορεί να χωριςκεί ςε ζξι ενότθτεσ: Βορειοδυτικά τθσ οδοφ Β. Θπείρου ωσ τα βόρεια όρια τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ (Αμπελόκθποι), Πεταξφ των οδϊν Παυρογιάννθ, Υαφλου Πελά και Γ. Υαπανδρζου ωσ τα όρια του Λςτορικοφ Ξζντρου, Ρότια τθσ οδοφ Βορείου Θπείρου ωσ το Οφκειο τθσ Ηωςιμαίασ Χχολισ, Από το Οφκειο τθσ Ηωςιμαίασ ωσ τα δυτικά όρια του εμπορικοφ κζντρου, Πεταξφ των οδϊν Χουλίου, Δομπόλθσ και Δωδϊνθσ ωσ τα νότια όρια του εμπορικοφ κζντρου, και Ανατολικά τθσ Οεωφ. Δωδϊνθσ, νότια του εμπορικοφ κζντρου και ωσ τα όρια τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ (Ξενάν Πεςςαρζ και ΞΑ Φεβρουαρίου) Σ διαχωριςμόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ςε οχτϊ ενότθτεσ *βλ. Εικόνα 2+ ζγινε για λόγουσ καλφτερθσ παρουςίαςθσ και ανάλυςθσ, τα δε όρια τοποκετικθκαν με γνϊμονα τον ςχθματιςμό διευρυμζνων «γειτονιϊν». Τπωσ κα φανεί και ςτθν μετζπειτα ανάλυςθ, οι οχτϊ ενότθτεσ παρουςιάηουν τα ίδια βαςικά γνωρίςματα και προβλιματα. εχωρίηει από επιχειρθματικισ άποψθσ το εμπορικό κζντρο, με υψθλότερθ αναλογία κτιρίων για επαγγελματικι χριςθ και μεγαλφτερο ποςοςτό εργοδοτϊν μεταξφ του οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ. 12

19 ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΘΥΕΛΦΣΧ ΑΕ Αναπτυξιακι ΑΕ ΣΨΑ Σλοκλθρωμζνο Χχζδιο Αςτικισ Ανάπτυξθσ Διμου Λωαννιτϊν 1 3 Εικόνα 2: Οι οκτϊ ενότθτεσ τθσ Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ Ρίνακασ 1: Πρια περιοχϊν Σνομαςία Υεριοχισ Τρια Υεριοχισ Υεριοχι 1 (κόκκινο) Υεριοχι 2 (μπλε) Υεριοχι 3 (πράςινο) Υεριοχι 4 (πορτοκαλί) Υεριοχι 5 (μαφρο) Υεριοχι 6 (καφζ) Υεριοχι 7 Εμπορικό Ξζντρο (κίτρινο) Υεριοχι 8 Λςτορικό Ξζντρο (ανοιχτό πράςινο) Ξαλπακίου Οεωφόροσ Πακρυγιάννθ Πεγ. Αλεξάνδρου Β. Θπείρου 8 θσ Περαρχίασ Οεωφόροσ Υαπανδρζου Υατριάρχου Ευαγγελίδου Αγ. Ρικολάου Φιλικισ Εταιρείασ Υαφλου Πελά Παυρογιάννθ Β. Θπείρου Πεγ. Αλεξάνδρου Ευεργετϊν Ηίννθ Υαφλου Πελά Παυρογιάννθ Ευεργετϊν Ηίννθ Υαφλου Πελά Ξαραϊςκάκθ Βαλαωρίτου Χταδίου Ψηαβζλα Πιχαιλ Αγγζλου Χαρ. Ψρικοφπθ Χρ. Υάτςθ Χπφρου Οάμπρου Πεγ. Αλεξάνδρου Χρ. Υάτςθ Χουλίου Δομπόλθ Οεωφ. Δωδϊνθσ Ξαποδιςτρίου Ραπ. Ηζρβα Χρυςοςτ. Χμφρνθσ Υάργθσ Οεωφ. Δωδϊνθσ Χατηι Υελερζν Βαμβζτςου ΞΑ Φεβρουαρίου Ξενάν Πεςςαρζ Οεωφ. Δωδϊνθσ Χατηι Υελερζν Βαμβζτςου Αγ. Παρίνασ Πθτροπόλεωσ Ανεξαρτθςίασ Ξαραϊςκάκθ Βαλαωρίτου Χταδίου Φϊτου Ψηαβζλλα Πιχαιλ Αγγζλου Χαρ. Ψρικοφπθ Χ. Χμφρνθσ Ραπ. Ηζρβα Ξαποδιςτρίου Λεράρχου Γερβαςίου Πθτροπόλεωσ Ανεξαρτθςίασ Φιλικισ Εταιρείασ Οουκι Ακρίτα Αγίου Ρικολάου Υατριάρχου Ευαγγελίδου Υλατεία Παβίλθ Ξαραμανλι Εκνικισ Αντιςτάςεωσ Γαριβάλδθ Πετςόβου 13

20 ΣΦΛΣΚΕΨΘΧΘ ΥΕΦΛΣΧΘΧ ΥΑΦΕΠΒΑΧΘΧ ΞΑΛ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘ ΨΘΧ ΕΥΛΟΣΓΘΧ. Βαςικά Χαρακτθριςτικά Σι κφριοι οδικοί άξονεσ τθσ πόλθσ, οι οποίοι διαπερνοφν ολόκλθρθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ είναι: Από ΒΔ προσ ΡΑ: o Πακρυγιάννθ Υατατοφκου Βθλαρά 28θσ Σκτωβρίου Ππιηανίου ΞΑ Φεβρουαρίου, o 8θσ Περαρχίασ Γ. Υαπανδρζου Ξουντουριϊτου Γ. Ελιγιά Γαριβάλδθ Αρχ. Πακαρίου Από Ρ προσ Β: o Ο. Δωδϊνθσ Αβζρωφ Από Ρ προσ ΒΔ: o Δομπόλθ Χουλίου Χπ. Οάμπρου Πεγ. Αλεξάνδρου Χτρ. Πακρυγιάννθ Σ τελευταίοσ άξονασ, που ςυνδζει τισ δφο ειςόδουσ τθσ πόλθσ, μετά τθν καταςκευι του περιφερειακοφ δρόμου των Λωαννίνων δεν δζχεται πλζον τόςο μεγάλθ κυκλοφορία. Επιπλζον, με τθν παράδοςθ τθσ Ξενάν Πεςςαρζ κα δθμιουργθκεί ζνασ επιπλζον άξονασ ςτθν πόλθ, που κα αποςυμφοριςει το κζντρο κακϊσ κα ςυνδζει το ανατολικό με το νότιο άκρο τθσ πόλθσ. Χφμφωνα με τισ τελευταίεσ μετριςεισ κυκλοφοριακοφ φόρτου 4, οι μεγαλφτεροι φόρτοι παρατθροφνται ςτισ οδοφσ Δωδϊνθσ ( οχιματα/24ϊρο ςτθ διαςταφρωςθ με τθν Δομπόλθ), Β. Θπείρου ( οχιματα/24ϊρο) και Γ. Υαπανδρζου ( οχιματα/24ϊρο). Επιπλζον, ςτα όρια τθσ περιοχισ υπάρχει θ Οίμνθ Υαμβϊτιδα και το περιαςτικό αιςκθτικό δάςοσ. Αν και δεν αποτελοφν μζροσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ του ΣΧΑΑ του Δ. Λωαννίτων, είναι αναγκαία μια ςφντομθ αναφορά κακϊσ και οι δφο αυτοί ςθμαντικοί περιβαλλοντικοί πόροι ζχουν «διαμορφϊςει» τθν πόλθ των Λωαννίνων και αςκοφν μια ςθμαντικότατθ επιρροι ςτθν κακθμερινι ηωι των κατοίκων τθσ πόλθσ. Πε τθν ΞΩΑ 22943/03 (ΦΕΞ 649/Δ/ ) θ λίμνθ Ραμβϊτιδα χαρακτθρίςτθκε ωσ περιοχι οικοανάπτυξθσ. Επιπλζον, με τθν υπουργικι απόφαςθ Φ31/4425/212/75 (ΦΕΞ 266/Β/ ) ζχει χαρακτθριςτεί ωσ «τόποσ ιδιαίτερου φυςικοφ κάλουσ». Είναι άξιο αναφοράσ το γεγονόσ ότι το 1981 επεκτάκθκαν τα όρια τθσ κιρυξθσ τθσ λίμνθσ των Λωαννίνων ωσ Ψόπου Λδιαίτερου Φυςικοφ Ξάλλουσ. Θ επζκταςθ αυτι περιλαμβάνει «ιςτορικά» τμιματα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, τα οποία διατθροφν τον παραδοςιακό τουσ χαρακτιρα και κρίνονται ότι ζχουν ανάγκθ ειδικισ προςταςίασ. Χυγκεκριμζνα, τα τμιματα αυτά περιλαμβάνουν τισ περιοχζσ: Ροτιοδυτικά του φρουρίου, ηϊνθ οριηόμενθ από τθν ακτι, τθν οδό Πετςόβου, τθν οδό Ηαλοκϊςτα μζχρι ςυναντιςεωσ τθσ με τθν οδό Γιαςζφ Ελιγιά Βορειοδυτικά του φρουρίου, ηϊνθ οριηόμενθ από τθν ακτι, τθν οδό Υατριάρχθ Ευαγγελίδθ, τθν οδό Ξουντουριϊτου, μζχρι ςυναντιςεωσ τθσ με τθν οδό Ηάππα. 4 «Χχζδιο Δράςθσ Υεριβαλλοντικοφ Κορφβου Διμου Λωαννιτϊν», Λανουάριοσ

21 ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΘΥΕΛΦΣΧ ΑΕ Αναπτυξιακι ΑΕ ΣΨΑ Σλοκλθρωμζνο Χχζδιο Αςτικισ Ανάπτυξθσ Διμου Λωαννιτϊν Ψο περιαςτικό δάςοσ τθσ πόλθσ ανακθρφχκθκε ωσ αιςκθτικό το 1976 (ΦΕΞ 306/ΨΑ/1976). Ζχει ζκταςθ 86 εκτάρια και κυριαρχεί θ τραχεία πεφκθ και το κυπαρίςςι. Αποτελεί τον ςθμαντικότερο πνεφμονα πραςίνου τθσ πόλθσ κακϊσ και τόποσ κακθμερινισ άκλθςθσ των Γιαννιωτϊν. Χτα δε όρια του, βρίςκεται το υπαίκριο κζατρο τθσ ΕΘΠ, το οποίο ζχει φιλοξενιςει ςθμαντικότατεσ κεατρικζσ παραςτάςεισ και ςυναυλίεσ. Χθμαντικά περιβαλλοντικά προβλιματα που εντοπίηονται ςτθν περιοχι μελζτθσ ςχετίηονται με τθ Οίμνθ Υαμβϊτιδα. Θ ρφπανςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και κυρίωσ των υδάτων τθσ Οίμνθσ Υαμβϊτιδασ προζρχεται ςε ςθμαντικό ποςοςτό από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ ενϊ ςθμαντικά προβλιματα τθσ περιοχισ ΣΧΑΑ είναι θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, ο κόρυβοσ και πικανϊσ θ φωτορρφπανςθ. Τςον αφορά τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ ςτθν περιοχι μελζτθσ, αυτι οφείλεται τόςο ςτισ κεντρικζσ κερμάνςεισ όςο και ςτθν κίνθςθ των οχθμάτων, οι οποίεσ παράγουν ςθμαντικι ποςότθτα αερίων ρφπων κακϊσ θ περιοχι παρζμβαςθσ δεν χαρακτθρίηεται από βιομθχανίεσ-βιοτεχνίεσ, ςτισ οποίεσ οφείλεται θ ρφπανςθ του λεκανοπεδίου. Ψα οχιματα όμωσ κατά τισ ϊρεσ αιχμισ είναι θ αιτία για τισ αυξθμζνεσ ςυγκεντρϊςεισ ρφπων ςτουσ κεντρικοφσ κυρίωσ άξονεσ τθσ περιοχισ. Δημογραφικά ςτοιχεία Πε βάςθ τθν απογραφι του 2001, ο πραγματικόσ πλθκυςμόσ του Διμου Λωαννιτϊν ανζρχεται ςε κατοίκουσ, ενϊ ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ είναι Ψο δε Δ.Δ. Λωαννίνων ςυγκεντρϊνει πραγματικό πλθκυςμό κατοίκουσ (μόνιμοσ πλθκυςμόσ: κάτ.), δθλαδι το 87,8% του πλθκυςμοφ του Διμου. Σ μόνιμοσ πλθκυςμόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ανζρχεται ςτουσ κατοίκουσ (51,6% του Διμου). Τπωσ φαίνεται και ςτον Υίνακασ 2: Υλθκυςμόσ κατά φφλο, το ποςοςτό των γυναικϊν ςτο πλθκυςμό τθσ περιοχισ είναι μεγαλφτερο από αυτό των αντρϊν, ςυμβαδίηοντασ με τθν κατανομι του πλθκυςμοφ ανά φφλο του Διμου. Σι άντρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 46,5% του πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ (47,5% ςτο Διμο) ενϊ οι γυναίκεσ ςτο 53,5% (52,5% ςτο Διμο). Ρίνακασ 2: Ρλθκυςμόσ κατά φφλο Σφνολο ϋαρρενεσ Θιλεισ Υεριοχι ,2% ,8% Υεριοχι ,8% ,2% Υεριοχι ,6% ,4% Υεριοχι ,4% ,6% Υεριοχι ,0% ,0% Υεριοχι ,0% ,0% Εμπορικό Ξζντρο ,0% ,0% Λςτορικό Ξζντρο ,2% ,8% Σφνολο Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ ,5% ,5% Διμοσ Ιωαννιτϊν ,5% ,5% Πθγι: ΓΓ ΕΣΥΕ, απογραφι πλθκυςμοφ

22 ΣΦΛΣΚΕΨΘΧΘ ΥΕΦΛΣΧΘΧ ΥΑΦΕΠΒΑΧΘΧ ΞΑΛ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘ ΨΘΧ ΕΥΛΟΣΓΘΧ. Δθμογραφικά ςτοιχεία Ρυραμίδα Θλικιϊν Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ 80 ετϊν και άνω ,0% -15,0% -5,0% 5,0% 15,0% 25,0% Κιλεισ ϋαρρενεσ Χ.Υάτςθ). Εντόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, το ποςοςτό των γυναικϊν ςτο πλθκυςμό είναι μεγαλφτερο από αυτό των αντρϊν με ποςοςτά που κυμαίνονται από 51,8% (Αμπελόκθποι και Λςτορικό Ξζντρο) ζωσ 55% (περιοχι μεταξφ Χουλίου Δομπόλθσ Δωδϊνθσ Ξαποδιςτρίου Χε ότι αφορά τθν θλικιακι διάρκρωςθ [Υίνακασ 3+, το 72% του πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ανικει ςτισ παραγωγικζσ θλικίεσ, δθλαδι μεταξφ 15 και 64 ετϊν όςο και ςτο Διμο Λωαννιτϊν. Θ δε θλικιακι ομάδα ετϊν, θ πλζον δυναμικι ομάδα και θ βαςικι ομάδα που δθμιουργεί νζεσ ανάγκεσ ςε κατοικία, ςυγκεντρϊνει το 22% του πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. Εντφπωςθ προκαλεί το χαμθλό ποςοςτό τθσ θλικιακισ ομάδασ ετϊν (μόλισ 9,6%), το οποίο μπορεί να αποδοκεί ςτισ ςυνζπειεσ του Β Υαγκοςμίου Υολζμου, τθσ Ξατοχισ και του Εμφυλίου αλλά και ςτθν μετζπειτα εςωτερικι και εξωτερικι μετανάςτευςθ κακϊσ θ θλικιακι αυτι ομάδα, κατά τθν απογραφι του 2001, αποτελείται από τουσ γεννθκζντεσ μεταξφ Επιπλζον, ςτθν θλικιακι αυτι ομάδα υπάρχει θ τάςθ να απογράφονται ςτον τόπο καταγωγισ τουσ και όχι μόνιμθσ κατοικίασ. Θ θλικιακι ομάδα 0-14 ετϊν ςυγκεντρϊνει το 14% του πλθκυςμοφ ενϊ θ θλικιακι ομάδα ετϊν το 11,2%. Χτο Διμο, τα αντίςτοιχα ποςοςτά των δφο αυτϊν θλικιακϊν ομάδων είναι 15,2% και 10,3%. Ρίνακασ 3: Ρλθκυςμόσ κατά ομάδεσ θλικιϊν: ποςοςτιαία ςφνκεςθ ετϊν και άνω Σφνολο Υεριοχι 1 5,7% 11,5% 17,2% 24,9% 22,9% 7,1% 8,5% 2,2% 100,0% Υεριοχι 2 6,7% 12,1% 16,3% 27,2% 19,7% 7,1% 8,8% 2,0% 100,0% Υεριοχι 3 4,6% 10,1% 18,7% 22,2% 21,4% 9,4% 11,0% 2,7% 100,0% Υεριοχι 4 4,4% 10,1% 18,8% 21,8% 21,5% 9,6% 11,4% 2,4% 100,0% Υεριοχι 5 3,8% 8,9% 19,8% 22,2% 20,4% 10,6% 11,4% 3,0% 100,0% Υεριοχι 6 4,8% 10,0% 19,9% 22,6% 20,9% 8,7% 10,7% 2,4% 100,0% Εμπορικό Ξζντρο 3,7% 8,2% 23,1% 19,7% 19,7% 10,8% 11,7% 3,0% 100,0% Λςτορικό Ξζντρο 3,3% 10,2% 18,5% 20,9% 20,1% 9,4% 14,8% 2,8% 100,0% Σφνολο Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ 4,4% 9,7% 19,9% 21,9% 20,7% 9,6% 11,2% 2,6% 100,0% Διμοσ Ιωαννιτϊν 4,9% 10,4% 19,2% 22,9% 20,8% 9,0% 10,3% 2,5% 100,0% Πθγι: ΓΓ ΕΣΥΕ, απογραφι πλθκυςμοφ

23 ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΘΥΕΛΦΣΧ ΑΕ Αναπτυξιακι ΑΕ ΣΨΑ Σλοκλθρωμζνο Χχζδιο Αςτικισ Ανάπτυξθσ Διμου Λωαννιτϊν Σ μζςοσ όροσ θλικίασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ ανζρχεται ςτα 37,8 ζτθ (37,4 για τουσ άντρεσ και 38,1 για τισ γυναίκεσ) ελαφρϊσ υψθλότερο από τον μζςο όρο θλικίασ των κατοίκων του Διμου (37 ζτθ). Ωσ αποτζλεςμα, ο δείκτθσ γιρανςθσ του πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ είναι μεγαλφτεροσ ςε ςχζςθ με τον αντίςτοιχο δείκτθ για τον Διμο (0,99 και 0,84 αντίςτοιχα) υποδεικνφοντασ ότι ο πλθκυςμόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ είναι γεραςμζνοσ. Ρίνακασ 4: Μζςθ Θλικία & Δείκτθσ Γιρανςθσ Ρεριοχι Μζςθ Δείκτθσ Θλικία Γιρανςθσ Υεριοχι 1 35,6 0,62 Υεριοχι 2 34,8 0,57 Υεριοχι 3 37,8 0,94 Υεριοχι 4 37,8 0,95 Υεριοχι 5 38,6 1,14 Υεριοχι 6 37,0 0,89 Εμπ.Ξζντρο 38,5 1,23 Λςτ.Ξζντρο 39,5 1,31 Ρερ. Ραρζμβαςθσ 37,8 0,99 Διμοσ Ιωαννιτϊν 37,0 0,84 Εντόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, κα πρζπει να ςθμειϊςουμε τθν αυξθμζνθ ποςοςτιαία αναλογία των θλικιακϊν ομάδων 0-14 ετϊν (18,9%) και ετϊν (27,2%) ςτον πλθκυςμό τθσ περιοχισ 2 (μεταξφ των οδϊν Παυρογιάννθ, Υαφλου Πελά και Γ. Υαπανδρζου), θ οποία ζχει και τον μικρότερο δείκτθ γιρανςθσ (0,57) και τθν μικρότερθ μζςθ θλικία (34,8 ετϊν), και ςτθν περιοχι 1. Σι θλικιακζσ ομάδεσ ετϊν και ετϊν φαίνεται να προτιμοφν τθν περιοχι του Εμπορικοφ Κζντρου, κακϊσ ςτθν περιοχι αυτι είναι αυξθμζνθ θ ςυμμετοχι τουσ ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ περιοχζσ (23,1 και 10,8% αντίςτοιχα), αλλά για διαφορετικοφσ λόγουσ: ςτθν μεν ομάδα ετϊν ςυμμετζχουν οι φοιτθτζσ οι οποίοι προτιμοφν τθν διαμονι ςτο κζντρο τθσ πόλθσ ζτςι ϊςτε να είναι εφκολθ θ πρόςβαςθ ςε όλα τα ςθμεία τθσ πόλθσ και τα καταςτιματα ψυχαγωγίασ, θ δε θλικιακι ομάδα ετϊν κακϊσ θ περιοχι του κζντρου είναι από τισ παλαιότερεσ ςυνοικίεσ τθσ πόλθσ, ζχουν αγοράςει και εγκαταςτακεί ςε κατοικίεσ τισ οποίεσ δεν εγκαταλείπουν για να μετακομίςουν ςτα ςθμερινά προάςτια. Χτον αντίποδα, τον πλζον γθραςμζνο πλθκυςμό ςυγκεντρϊνει θ περιοχι του Ιςτορικοφ Κζντρου όπου θ ποςοςτιαία ςυμμετοχι τθσ θλικιακισ ομάδασ 65 ετϊν και άνω είναι 17,6% και ο μζςοσ όροσ θλικίασ των κατοίκων είναι 39,5 ετϊν. Χτουσ Υίνακεσ 11 και 12 *βλ. Υαράρτθμα+ αποτυπϊνεται το επίπεδο εκπαίδευςθσ του πλθκυςμοφ ςε απόλυτουσ αρικμοφσ και ποςοςτά αντίςτοιχα. Τπωσ φαίνεται, το μεγαλφτερο ποςοςτό του πλθκυςμοφ τόςο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ όςο και του Διμου Λωαννιτϊν είναι οι απόφοιτοι μζςθσ εκπαίδευςθσ, με τα ποςοςτά ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ να είναι ελαφρϊσ υψθλότερα (30% και 27,7% αντίςτοιχα). Επιπλζον, και θ αναλογία των πτυχιοφχων ανϊτατων ςχολϊν ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ είναι υψθλότερθ ζναντι του Διμου (16,3 και 14% αντίςτοιχα), αντίκετα με τουσ αποφοίτουσ δθμοτικοφ, τα ποςοςτά των οποίων ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ κινοφνται ςε χαμθλότερα επίπεδα ςε ςχζςθ με τον Διμο (22,2% και 24,6% αντίςτοιχα). Εντόσ τθν περιοχισ παρζμβαςθσ, όπωσ αναμζνεται λόγω του υψθλοφ δείκτθ γιρανςθσ, θ μεγαλφτερθ αναλογία αποφοίτων δθμοτικοφ και τριτάξιου γυμναςίου (27,1% και 13% αντίςτοιχα) και θ χαμθλότερθ των πτυχιοφχων ανϊτατων ςχολϊν (10,4%) εντοπίηονται ςτθν περιοχι του Λςτορικοφ Ξζντρου. 17

24 ΣΦΛΣΚΕΨΘΧΘ ΥΕΦΛΣΧΘΧ ΥΑΦΕΠΒΑΧΘΧ ΞΑΛ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘ ΨΘΧ ΕΥΛΟΣΓΘΧ. Χριςθ Ξτιρίων Χρήςη Κτιρίων Από τον Υίνακασ 13 ζωσ τον Υίνακασ 16 [βλ. Υαράρτθμα+ παρουςιάηεται θ απογραφι κτιρίων κατά χριςεισ ι προοριςμό χριςεων (αποκλειςτικι και μικτι). Χφμφωνα με τθν τελευταία απογραφι, το 64,2% των κτιρίων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά ωσ κατοικία ζναντι 73,9% ςτο ςφνολο του Διμου Λωαννιτϊν ενϊ τα κτίρια με αποκλειςτικι ι κφρια μικτι χριςθ ωσ κατοικία αποτελοφν περίπου το 85%. Ψα χαμθλότερα ποςοςτά χριςθσ κτιρίων ωσ κατοικίεσ, εντόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ εντοπίηονται, όπωσ είναι αναμενόμενο, ςτισ περιοχζσ του Εμπορικοφ και του Λςτορικοφ Ξζντρου (63 και 68,8% αντίςτοιχα) ενϊ το υψθλότερο ςτθν περιοχι 3 (μεταξφ των οδϊν Βορείου Θπείρου, Πεγ. Αλεξάνδρου, Ευεγερτϊν, Ηίννθ, Υαφλου Πελά και Παυρογιάννθ) το οποίο αγγίηει το 100% (98,2%). Ρίνακασ 5: Κάτοικοι ανά κτίριο Ρλθκυςμόσ Κτίρια με αποκλειςτικι ι κφρια χριςθ κατοικία Κάτοικοι ανά κτίριο με αποκλειςτικι ι κφρια χριςθ κατοικία Υεριοχι ,1 Υεριοχι ,9 Υεριοχι ,7 Υεριοχι ,2 Υεριοχι ,0 Υεριοχι ,1 Εμπορικό Ξζντρο ,1 Λςτορικό Ξζντρο ,4 Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ ,7 Διμοσ Ιωαννιτϊν ,5 Πθγι: Επεξεργαςία Ομάδασ Μελζτθσ Υαρά τθν ςχεδόν αποκλειςτικι χριςθ τθσ περιοχισ αυτισ ωσ κατοικία, δεν είναι και θ πιο πυκνοκατοικθμζνθ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. Αν και το Εμπορικό Κζντρο ζχει τθν μικρότερθ αναλογία κτιρίων με αποκλειςτικι ι κφρια μικτι χριςθ κατοικία, εμφανίηει τον μεγαλφτερο μζςο όρο κατοίκων ανά κτίριο με αποκλειςτικι ι κφρια μικτι χριςθ κατοικία: 16,1 κάτοικοι *Υίνακασ 5]. Αντίκετα, θ περιοχι τθσ Ξιάφασ-Ξαλοφτςιανθσ (θ οποία ζχει το δεφτερο μεγαλφτερο ποςοςτό κτιρίων με αποκλειςτικι ι κφρια μικτι χριςθ κατοικία) ζχει μόνο 6,1 κατοίκουσ ανά κτίριο με αποκλειςτικι ι κφρια μικτι χριςθ κατοικία. Θ μεγάλθ αυτι διαφορά μπορεί να αποδοκεί τόςο ςτθν πυκνότερθ δόμθςθ του κζντρου όςο και ςτα μεγαλφτερα φψθ των κτιρίων. Ωςτόςο, θ περιοχι με τθν μικρότερθ αναλογία κατοίκων ανά κτίριο με αποκλειςτικι ι κφρια μικτι χριςθ κατοικία είναι το Λςτορικό Ξζντρο με 4,4 κατοίκουσ Αντίκετα, αποκλειςτικά ωσ καταςτιματα-γραφεία χρθςιμοποιείται το 7,9% των κτιρίων ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ και το 4,5% ςτον Διμο. Θ υψθλι εμπορικι-επαγγελματικι χριςθ κτιρίων ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ οφείλεται ςτισ περιοχζσ του εμπορικοφ και του ιςτορικοφ κζντρου όπου χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για καταςτιματα-γραφεία το 20,8% και 19,4% αντίςτοιχα των κτιρίων των περιοχϊν. Τπωσ είναι φυςικό, υψθλό ποςοςτό κτιρίων ζχουν μικτι χριςθ με δευτερεφουςα χριςθ καταςτιματα-γραφεία. Ψα κτίρια με δευτερεφουςα χριςθ καταςτιματα-γραφεία είναι ςαφϊσ περιςςότερα από τα κτίρια με αποκλειςτικι χριςθ καταςτιματα γραφεία: 18

25 ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΘΥΕΛΦΣΧ ΑΕ Αναπτυξιακι ΑΕ ΣΨΑ Σλοκλθρωμζνο Χχζδιο Αςτικισ Ανάπτυξθσ Διμου Λωαννιτϊν αποτελοφν το 20,9% των κτιρίων ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ ζναντι 12,1% ςτον Διμο. Εντόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, τα ποςοςτά αυτά παρουςιάηουν ζντονεσ διακυμάνςεισ: το υψθλότερο (39,8) εντοπίηεται ςτθν περιοχι του Εμπορικοφ Ξζντρου ενϊ το χαμθλότερο (6,6) ςτθν περιοχι 6 (μεταξφ των οδϊν ΞΑ Φεβρουαρίου, Ξενάν Πεςςαρζ, Δωδϊνθσ, Χατηι Υελερζν και Βαμβζτςου). Χτουσ Αμπελόκθπουσ και ςτθν περιοχι 2 (μεταξφ των οδϊν Παυρογιάννθ, Υαφλου Πελά και Γ. Υαπανδρζου), το ζνα τρίτο περίπου των κτιρίων ζχουν ωσ δευτερεφουςα χριςθ καταςτιματα-γραφεία (31,5 και 36,3% αντίςτοιχα) ενϊ ςτισ υπόλοιπεσ περιοχζσ το ποςοςτό των κτιρίων με αποκλειςτικι ι δευτερεφουςα χριςθ ωσ κατάςτθμα-γραφείο κυμαίνεται μεταξφ 17-19%. Οικονομία και Απαςχόληςη Χτθν περιοχι παρζμβαςθσ δραςτθριοποιοφνται ςυνολικά επιχειριςεισ από τισ επιχειριςεισ που εδρεφουν εντόσ των ορίων του Διμου Λωαννιτϊν οι οποίεσ ανικουν ςτον δευτερογενι και τριτογενι τομζα. Από τισ οι 580 ανικουν ςτον δευτερογενι τομζα ενϊ οι 1883 ςτον τριτογενι από τισ οποίεσ οι 773 είναι εμπορικζσ επιχειριςεισ και οι 1110 επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν ςφμφωνα με το μθτρϊο του Επιμελθτθρίου Λωαννίνων (θμερομθνία ενθμζρωςθσ: 1/10/2009). Χυγκεκριμζνα ςφμφωνα και με τθν ανάλυςθ των περιοχϊν ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ςχεδίου οι επιχειριςεισ κατατάςςονται ςτισ περιοχζσ ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Ρίνακασ 6: Επιχειριςεισ Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ Υεριοχι Υαρζμβαςθσ Επιχειριςεισ δευτερογενι τομζα Εμπορικζσ επιχειριςεισ Επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν Χφνολο Πεξηνρή Πεξηνρή Πεξηνρή Πεξηνρή Πεξηνρή Πεξηνρή Δκπνξηθό Κέληξν Ηζηνξηθό Κέληξν Σύλνιν Πεξηνρήο Παξέκβαζεο Πθγι: Επιμελθτιριο Ιωαννίνων / Επεξεργαςία Ομάδασ Μελζτθσ Τπωσ παρατθρείται και από τον παραπάνω πίνακα θ μεγαλφτερθ πλειοψθφία των επιχειριςεων βρίςκεται ςτθν περιοχι του εμπορικοφ κζντρου. Χυγκεκριμζνα όςον αφορά τον δευτερογενι τομζα από τισ 580 επιχειριςεισ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ποςοςτό 53% 19

26 ΣΦΛΣΚΕΨΘΧΘ ΥΕΦΛΣΧΘΧ ΥΑΦΕΠΒΑΧΘΧ ΞΑΛ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘ ΨΘΧ ΕΥΛΟΣΓΘΧ. Σικονομία και Απαςχόλθςθ Διάγραμμα 2: Εμπορικζσ επιχειριςεισ βρίςκεται ςτο εμπορικό κζντρο ενϊ οι υπόλοιπεσ επιχειριςεισ είναι μοιραςμζνεσ ςτισ περιοχζσ περίπου με το ίδιο ποςοςτό. Διάγραμμα 1: Επιχειριςεισ Ραροχισ Υπθρεςιϊν 51,5% 9,3% 4,9% 4,6% Υεριοχι 1 5,3% Υεριοχι 2 9,5% 8,6% 6,2% Υεριοχι 3 Υεριοχι 4 Υεριοχι 5 Υεριοχι 6 Ψο ίδιο ςυμβαίνει και με τισ επιχειριςεισ του τριτογενι τομζα τόςο τισ εμπορικζσ όςο και τισ επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν. Χυγκεκριμζνα ςτισ εμπορικζσ επιχειριςεισ ποςοςτό 68% βρίςκεται ςτο λεγόμενο Εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ ενϊ οι υπόλοιπεσ εμπορικζσ επιχειριςεισ βρίςκονται ςχεδόν ιςοκατανεμθμζνεσ ςε όλο τθν υπόλοιπθ περιοχι παρζμβαςθσ. [Διάγραμμα 2] Από τισ επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν ποςοςτό 51,5% βρίςκεται ςτο εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ το υπόλοιπο 48,5% βρίςκεται κατανεμθμζνο ςτισ υπόλοιπεσ περιοχζσ. Διάγραμμα 3: Επιχειριςεισ Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ Υεριοχι 1 Υεριοχι 2 Υεριοχι 3 Υεριοχι 4 Υεριοχι 5 6,8% 5,0% 5,8% 4,9% 7,4% 5,8% Υεριοχι 6 Εμπορικό Ξζντρο Λςτορικό Ξζντρο 56,8% 7,3% Επομζνωσ επί ςυνόλου επιχειριςεων εντόσ περιοχισ παρζμβαςθσ, οι 1399, δθλαδι ποςοςτό 56,8%, βρίςκονται ςτο εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ, ακολουκεί θ περιοχι του Άλςουσ και θ περιοχι τθσ Ξιάφασ- Ξαλοφτςιανθσ με 182 και 181 επιχειριςεισ αντίςτοιχα και ποςοςτό 7,4%. 20

27 ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΘΥΕΛΦΣΧ ΑΕ Αναπτυξιακι ΑΕ ΣΨΑ Σλοκλθρωμζνο Χχζδιο Αςτικισ Ανάπτυξθσ Διμου Λωαννιτϊν Πρωτογενήσ τομέασ Δεδομζνθσ τθσ γεωγραφικισ κζςθσ και των φυςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ επιλεγμζνθσ περιοχισ του Διμου Λωαννιτϊν, δεν υπάρχει κακόλου πρωτογενισ τομζασ ςτθν εν λόγω περιοχι. Χυγκεκριμζνα θ περιοχι μελζτθσ αφορά μόνο αςτικό οικιςτικό περιβάλλον. Υαρόλ αυτά ςτθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι μελζτθσ ζχουν τθν ζδρα τουσ εταιρείεσ που αςχολοφνται με τον πρωτογενι τομζα οι οποίεσ όμωσ διακζτουν τισ εγκαταςτάςεισ τουσ εκτόσ τθσ περιοχισ μελζτθσ. Δευτερογενήσ τομέασ Χτθν περιοχι παρζμβαςθσ υπάρχει ζντονθ βιοτεχνικι δραςτθριότθτα κυρίωσ μικρισ κλίμακασ ικανι να καλφψει τισ ανάγκεσ των κατοίκων για παραγωγι αγακϊν. Βζβαια τα τελευταία χρόνια πολλζσ από τισ μονάδεσ που είχαν τθν ζδρα και τισ εγκαταςτάςεισ τουσ ςτθν περιοχι εφαρμογισ λόγω του ςυνεχοφσ αυξανόμενου μεγζκουσ τουσ μεταφζρουν τισ εγκαταςτάςεισ τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτα εκτόσ πόλθσ και περιοχισ παρζμβαςθσ ενϊ διατθροφν τθν ζδρα τουσ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. Ψο γεγονόσ αυτό επιβεβαιϊνεται και από τουσ πίνακεσ του Εμποροβιοτεχνικοφ Επιμελθτθρίου Λωαννίνων 5 όπου αν και υπάρχουν 17 βιομθχανίεσ που ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ, εντοφτοισ θ παραγωγικι διαδικαςία βρίςκεται εκτόσ περιοχισ παρζμβαςθσ. Χτθν περιοχι παρζμβαςθσ είναι εγκατεςτθμζνεσ περίπου 580 μικρζσ βιοτεχνικζσ μονάδεσ με διαφορετικό αντικείμενο δραςτθριότθτασ, οι οποίεσ κυρίωσ αφοροφν: Γεπηεξνγελήο ηνκέαο Αξηνπ νηεία- Εαραξνπ ιαζηηθή Δπ εμεξγαζία μύινπ θαη θαηαζθεπήο επίπισλ Παξαγσγή θαη ηππ νπ νίεζε ηξνθίκσλ Τερληθέο εηαηξεία αλάιεςεο ηδησηηθώλ θαη Γεκνζίσλ έξγσλ Δξγαζηήξηα αζεκνπξγίαο Σηεγλνθαζαξηζηήξηα Φσηνγξαθηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δπ ηδηόξζσζε ξνύρσλ Δθηππ σηηθέο επ ηρεηξήζεηο Σπλεξγεία απηνθηλήησλ Γηάθνξεο άιιεο κνλάδεο Αρτοποιεία- Ηαχαροπλαςτικι (57) Επεξεργαςία ξφλου και καταςκευισ επίπλων (27) 5 21

28 ΣΦΛΣΚΕΨΘΧΘ ΥΕΦΛΣΧΘΧ ΥΑΦΕΠΒΑΧΘΧ ΞΑΛ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘ ΨΘΧ ΕΥΛΟΣΓΘΧ. Σικονομία και Απαςχόλθςθ παραγωγι και τυποποίθςθ τροφίμων (85) Ψεχνικζσ εταιρεία ανάλθψθσ ιδιωτικϊν και Δθμοςίων ζργων (84) Εργαςτιρια αςθμουργίασ (20) Χτεγνοκακαριςτιρια (15) Φωτογραφικζσ και εκτυπωτικζσ δραςτθριότθτεσ (30) Επιδιόρκωςθ ροφχων (17) Εκτυπωτικζσ επιχειριςεισ (14) Χυνεργεία αυτοκινιτων (21) διάφορεσ άλλεσ μονάδεσ (210) Χτο ςθμείο αυτό κα πρζπει να αναφερκεί ότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ των βιοτεχνιϊν ςτο Διμο Λωαννιτϊν είναι 994 ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Επιμελθτθρίου Λωαννίνων. Σι επιχειριςεισ αυτζσ αφοροφν κυρίωσ μικρζσ επιχειριςεισ οικογενειακοφ χαρακτιρα ενϊ είναι διαςκορπιςμζνεσ ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ και κυρίωσ πάνω ςτουσ κεντρικοφσ οδικοφσ άξονεσ όπωσ είναι οι οδοί Αβζρωφ, Δωδϊνθσ, Χαριλάου Ψρικοφπθ, Ππιηανίου, Ρ. Ηζρβα, Ανεξαρτθςίασ, Χπφρου Οάμπρου, Πεγάλου Αλεξάνδρου, Γεωργίου Υαπανδρζου, ΞΑ Φεβρουαρίου, Βθλαρά & 28 θσ Σκτωβρίου. Χυγκεκριμζνα ο αρικμόσ των επιχειριςεων ανά κεντρικό οδικό άξονα τθσ πόλθσ είναι ο εξισ: Σδικόσ Άξονασ Αρικμόσ Βιοτεχνικϊν επιχειριςεων Αβζρωφ 17 Δωδϊνθσ 18 Χαριλάου Ψρικοφπθ 7 Ππιηανίου 13 Ραπολζων Ηζρβα 19 Ανεξαρτθςίασ 24 Χπφρου Οάμπρου 15 Πεγάλου Αλεξάνδρου 6 Γεωργίου Υαπανδρζου 5 ΞΑ Φεβρουαρίου 17 Βθλαρά θσ Σκτωβρίου 12 Ηυγομάλθ 8 Πιχαιλ Αγγζλου 7 Ψςιριγϊτθ 8 Σφνολο 190 Πθγι: Επιμελθτιριο Ιωαννίνων / Επεξεργαςία Ομάδασ Μελζτθσ 22

29 ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΘΥΕΛΦΣΧ ΑΕ Αναπτυξιακι ΑΕ ΣΨΑ Σλοκλθρωμζνο Χχζδιο Αςτικισ Ανάπτυξθσ Διμου Λωαννιτϊν Τριτογενήσ τομέασ Χτθν περιοχι παρζμβαςθσ ο τριτογενισ τομζασ ςυγκεντρϊνει τθν πλειονότθτα των επιχειριςεων ςφμφωνα με το μθτρϊο του Επιμελθτθρίου Λωαννίνων. Ειδικότερα, όςον αφορά τον κλάδο του εμπορίου ςφμφωνα με τα τελευταία καταγεγραμμζνα ςτοιχεία του Επιμελθτθρίου Λωαννίνων 6, ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ ςυγκεντρϊνεται το μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ του Διμου αφοφ από τισ 1011 εμπορικζσ επιχειριςεισ ςτον Διμο, οι 773 βρίςκονται ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ. Υιο αναλυτικά το αντικείμενο δραςτθριότθτασ των εμπορικϊν επιχειριςεων είναι: Βιβλιοπωλεία 26 Εμπόριο Ενδυμάτων- υποδθμάτων 277 Εμπόριο Ξοςμθμάτων ρολογιϊν 53 Εμπόριο Ακλθτικϊν ειδϊν 18 Εμπόριο οπτικϊν ειδϊν 18 Εμπόριο Θλεκτρονικϊν Ωπολογιςτϊν 21 Ανκοπωλεία 12 Ωπόλοιπεσ εμπορικζσ επιχειριςεισ 348 Ψο γράφθμα που ακολουκεί περιγράφει πιο αναλυτικά τθν παραπάνω κατθγοριοποίθςθ: Δκπνξηθέο Δπηρεηξήζεηο Υπόινηπεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο 348 Αλζνπσιεία Δκπόξην Ζιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ Δκπόξην νπηηθώλ εηδώλ Δκπόξην Αζιεηηθώλ εηδώλ Δκπόξην Κνζκεκάησλ ξνινγηώλ 53 Δκπόξην Δλδπκάησλ- ππνδεκάησλ 277 Βηβιηνπσιεία

30 ΣΦΛΣΚΕΨΘΧΘ ΥΕΦΛΣΧΘΧ ΥΑΦΕΠΒΑΧΘΧ ΞΑΛ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘ ΨΘΧ ΕΥΛΟΣΓΘΧ. Σικονομία και Απαςχόλθςθ Σ αρικμόσ των επιχειριςεων ανά κεντρικό οδικό άξονα τθσ πόλθσ είναι ο εξισ: Σδικόσ Άξονασ Αρικμόσ Εμπορικϊν επιχειριςεων Αβζρωφ 30 Δωδϊνθσ 27 Χαριλάου Ψρικοφπθ 35 Ππιηανίου 8 Ραπολζων Ηζρβα 29 Ανεξαρτθςίασ 47 Χπφρου Οάμπρου 6 Πεγάλου Αλεξάνδρου 10 Γεωργίου Υαπανδρζου 22 ΞΑ Φεβρουαρίου 12 Βθλαρά θσ Σκτωβρίου 35 Πιχαιλ Αγγζλου 18 Αγίασ Παρίνασ 14 Βαλαωρίτου 10 Οόρδου Βφρωνα 12 Σφνολο 327 Πθγι: Επιμελθτιριο Ιωαννίνων / Επεξεργαςία Ομάδασ Μελζτθσ Τςον αφορά τον κλάδο των υπθρεςιϊν 7 ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ ςυγκεντρϊνονται 1110 επιχειριςεισ επί ςυνόλου 1529 ςτον Διμο Λωαννιτϊν. Υιο αναλυτικά το αντικείμενο δραςτθριότθτασ των επιχειριςεων αυτϊν είναι: Αναψυκτιρια- Ξαφετζριεσ- καφενεία- 219 Εςτιατόρια 51 Ξομμωτιρια 101 Φροντιςτιρια ζνων γλωςςϊν και μζςθσ εκπαίδευςθσ 69 Υερίπτερα 40 Ψουριςτικά & ταξιδιωτικά πρακτορεία 30 Αςφαλιςτικοί πράκτορεσ 92 Οογιςτικά γραφεία 47 Ξρεοπωλεία 32 Υιτςαρίεσ 23 Διάφορα

31 ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΘΥΕΛΦΣΧ ΑΕ Αναπτυξιακι ΑΕ ΣΨΑ Σλοκλθρωμζνο Χχζδιο Αςτικισ Ανάπτυξθσ Διμου Λωαννιτϊν Χτο παρακάτω γράφθμα τα παραπάνω αποτυπϊνονται πιο παραςτατικά: Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Υπεξεζηώλ Γηάθνξα Πηηζαξίεο Κξενπσιεία Λνγηζηηθά γξαθεία Αζθαιηζηηθνί πξάθηνξεο Τνπξηζηηθά & ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία Πεξίπηεξα Φξνληηζηήξηα Ξέλσλ γισζζώλ θαη κέζεο εθπαίδεπζεο Κνκκσηήξηα Δζηηαηόξηα Αλαςπθηήξηα- Καθεηέξηεο- θαθελεία Σ αρικμόσ των επιχειριςεων ανά κεντρικό οδικό άξονα τθσ πόλθσ είναι ο εξισ: Σδικόσ Άξονασ Αρικμόσ επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν Αβζρωφ 15 Δωδϊνθσ 53 Χαριλάου Ψρικοφπθ 25 Ππιηανίου 6 Ραπολζων Ηζρβα 39 Ανεξαρτθςίασ 24 Χπφρου Οάμπρου 17 Πεγάλου Αλεξάνδρου 13 Γεωργίου Υαπανδρζου 17 ΞΑ Φεβρουαρίου 32 Βθλαρά θσ Σκτωβρίου 15 Πιχαιλ Αγγζλου 16 Αγίασ Παρίνασ 12 Σφνολο 310 Πθγι: Επιμελθτιριο Ιωαννίνων / Επεξεργαςία Ομάδασ Μελζτθσ Χτον τομζα του τουριςμοφ ο Διμοσ Λωαννιτϊν ςυγκεντρϊνει από άποψθ μεγεκϊν (εξυπθρετιςεισ, υποδομζσ και κλίνεσ) τον κφριο όγκο ςε επίπεδο Ρομοφ. Χυγκεκριμζνα ιδιαίτερα αναπτυγμζνοσ τα τελευταία χρόνια, και με δυνατότθτεσ περαιτζρω ανάπτυξθσ μελλοντικά παρουςιάηεται ο ςυνεδριακόσ (λόγω τθσ λειτουργίασ του Υανεπιςτθμίου) και 25

32 ΣΦΛΣΚΕΨΘΧΘ ΥΕΦΛΣΧΘΧ ΥΑΦΕΠΒΑΧΘΧ ΞΑΛ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘ ΨΘΧ ΕΥΛΟΣΓΘΧ. Σικονομία και Απαςχόλθςθ πολιτιςτικόσ τουριςμόσ. Χφμφωνα με τα ςτοιχεία του ενοδοχειακοφ Επιμελθτθρίου, το ξενοδοχειακό δυναμικό τθσ περιοχισ ζχει ωσ εξισ (ςτο παράρτθμα - Υίνακασ 17 αναφζρονται αναλυτικά): Ρίνακασ 7: Ξενοδοχειακό Δυναμικό Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ Κατθγορία Μονάδεσ Δωμάτια Κλίνεσ 5***** **** *** ** * Δ ΤΑΞΘΣ Ραραδοςιακό κατάλυμα A'TAΞHΣ Ραραδοςιακό κατάλυμα B'TAΞHΣ Σφνολο Πθγι: Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Ιωαννίνων / Επεξεργαςία Ομάδασ Μελζτθσ Θ περιοχι παρζμβαςθσ ςυγκεντρϊνει τον κφριο όγκο των καταλυμάτων ςε ςχζςθ με τον Διμο Λωαννιτϊν, αφοφ επί ςυνόλου 35 καταλυμάτων τα 26 βρίςκονται εντόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. Από τα καταλφματα που βρίςκονται εντόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ μόνο τρία διακζτουν ςυνεδριακό χϊρο, ενϊ το ζνα είναι υψθλϊν προδιαγραφϊν. Από αυτά που βρίςκονται εκτόσ περιοχισ παρζμβαςθσ αλλά εντόσ των ορίων του Διμου μόνο ζνα είναι υψθλϊν προδιαγραφϊν ενϊ δφο διακζτουν ςυνεδριακοφσ χϊρουσ. Γεγονόσ πάντωσ είναι ότι θ πλθρότθτα ςτθν πόλθ αγγίηει το 68% ςε ετιςια βάςθ ενϊ το πρϊτο ρόλο ςτθν εξυπθρζτθςθ των επιςκεπτϊν ζχουν τα υψθλϊν προδιαγραφϊν καταλφματα και κατά δεφτερο λόγο τα καταλφματα μικρότερθσ τάξθσ. Χτον κλάδο των τουριςτικϊν και ταξιδιωτικϊν γραφείων, θ πόλθ των Λωαννίνων ςυγκεντρϊνει ςχεδόν το ςφνολο των επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο. Τπωσ παρατθροφμε και από τουσ παραπάνω πίνακεσ τα εργαςτιρια, οι βιοτεχνίεσ οι εμπορικζσ επιχειριςεισ και οι επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, είναι διαςκορπιςμζνα ςε όλθ τθν περιοχι εφαρμογισ και ιδιαίτερα πάνω ςτισ μεγάλεσ οδικζσ αρτθρίεσ τθσ πόλθσ. Γίνεται επομζνωσ ςαφζσ ότι ολόκλθρθ θ περιοχι εφαρμογισ αποτελεί μία περιοχι με ίδια χαρακτθριςτικά όςον αφορά τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία επιχειριςεων του δευτερογενι τομζα όπωσ τα εργαςτιρια και οι μικρζσ βιοτεχνίεσ. Απαςχόληςη Σ οικονομικά ενεργόσ πλθκυςμόσ (ΣΕΥ) τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ανζρχεται ςτα άτομα *Υαράρτθμα, Υίνακασ 18+ ι ςτο 39,3% του πλθκυςμοφ, ποςοςτό ελαφρϊσ μικρότερο από το αντίςτοιχο του Διμου (42,3%). Τα μεγαλφτερα ποςοςτά ΟΕΡ παρατθροφνται ςτισ τζςςερεισ περιοχζσ δυτικά του εμπορικοφ και του ιςτορικοφ κζντρου και κυρίωσ ςτθν περιοχι 2, υποδεικνφοντασ ότι οι περιοχζσ αυτζσ προτιμοφνται από τουσ οικονομικά ενεργά 26

33 ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΘΥΕΛΦΣΧ ΑΕ Αναπτυξιακι ΑΕ ΣΨΑ Σλοκλθρωμζνο Χχζδιο Αςτικισ Ανάπτυξθσ Διμου Λωαννιτϊν κατοίκουσ. Αντίκετα, το εμπορικό κζντρο ζχει το μικρότερο ενεργοφ οικονομικά πλθκυςμοφ (37,3%) και ακολουκείται από τθν περιοχι Ξιάφασ-Ξαλοφτςιανθσ (περιοχι 6), υποδθλϊνοντασ τθν παρουςία μεγάλου όγκου μθ-ενεργοφ οικονομικά πλθκυςμοφ, όπωσ είναι οι φοιτθτζσ και ςυνταξιοφχοι. Τςον αφορά τον κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ *Υαράρτθμα, Υίνακασ 19], από 15% του ΟΕΡ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ απαςχολείται ςτουσ κλάδουσ τθσ εκπαίδευςθσ και του εμπορίου ενϊ 11% απαςχολείται ςτον κλάδο τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, άμυνασ και υποχρεωτικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ποςοςτά αυξθμζνα ςε ςχζςθ με τον Διμο (12,7%, 14,6% και 10,1% αντίςτοιχα). Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι οι απαςχολοφμενοι ςτουσ παραπάνω κλάδουσ προτιμοφν για τόπο κατοικίασ τθν περιοχι παρζμβαςθσ. Θ ίδια περίπου ςφνκεςθ υπάρχει και ςτισ επιμζρουσ περιοχζσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ με εξαίρεςθ το Λςτορικό Ξζντρο: εδϊ από 15,5% απαςχολείται ςτουσ κλάδουσ του εμπορίου και των καταςκευϊν και ακολουκεί με 11,5% ο κλάδοσ τθσ μεταποιθτικισ δραςτθριότθτασ. Αξίηει να αναφερκεί ότι ςτον κλάδο τθσ μεταποίθςθσ, οι βαςικοί υποκλάδοι όπου δραςτθριοποιείται ο οικονομικά ενεργόσ πλθκυςμόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ είναι θ βιομθχανία τροφίμων και ποτϊν και θ καταςκευι επίπλων και λοιπϊν βιομθχανιϊν μ.α.κ. Τςον αφορά τθν κζςθ ςτο επάγγελμα *Υαράρτθμα, Υίνακασ 20 και Υίνακασ 21+, το 68,1% του ΣΕΥ είναι μιςκωτοί, 13% εργοδότεσ και 9,7% αυτοαπαςχολοφμενοι ποςοςτά αντίςτοιχα για τον Διμο Λωαννιτϊν. Τπωσ και ςτθν περίπτωςθ του ποςοςτοφ του ΣΕΥ, οι Διάγραμμα 4: ΟΕΡ κατά κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ Γεωργία, κτθνοτροφία, κιρα, δαςοκομία. Διμοσ Λωαννιτϊν Υερ. Υαρζμβαςθσ Λςτ. Ξζντρο Εμπ.Ξζντρο Υεριοχι 6 Υεριοχι 5 Αλιεία. Σρυχεία και λατομεία. Πεταποιθτικζσ βιομθχανίεσ. Υαροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φυςικοφ αερίου και νεροφ. Ξαταςκευζσ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επιςκευι αυτοκινιτων οχθμάτων, μοτοςυκλετϊν και ειδϊν ατομικισ και οικιακισ χριςθσ. ενοδοχεία και εςτιατόρια. Υεριοχι 4 Υεριοχι 3 Υεριοχι 2 Υεριοχι 1 Πεταφορζσ, αποκικευςθ και επικοινωνίεσ. Ενδιάμεςοι χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί. Διαχείριςθ ακίνθτθσ περιουςίασ, εκμιςκϊςεισ και επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ. Δθμόςια διοίκθςθ και άμυνα, υποχρεωτικι κοινωνικι αςφάλιςθ. Εκπαίδευςθ. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ωγεία και κοινωνικι μζριμνα. 27

34 ΣΦΛΣΚΕΨΘΧΘ ΥΕΦΛΣΧΘΧ ΥΑΦΕΠΒΑΧΘΧ ΞΑΛ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘ ΨΘΧ ΕΥΛΟΣΓΘΧ. Φυςικό Υεριβάλλον περιοχζσ δυτικά και βόρεια του ιςτορικοφ και εμπορικοφ κζντρου ζχουν τα υψθλότερα μιςκωτϊν. Αντίκετα, το μεγαλφτερο ποςοςτό εργοδοτϊν εμφανίηεται ςτθν περιοχι του εμπορικοφ κζντρου και τθσ περιοχισ νότιασ αυτισ (15 και 14,7% αντίςτοιχα). Φυςικό Περιβάλλον Αυτό που χαρακτθρίηει τθν πόλθ των Λωαννίνων και κατ επζκταςθ τθν ευρφτερθ περιοχι ΣΧΑΑΔΛ, είναι θ λίμνθ Υαμβϊτιδα. Ψα τμιματα τθσ περιοχισ ΣΧΑΑΔΛ που γειτνιάηουν με τθ λίμνθ είναι θ Υλατεία Παβίλθ ςτθν περιοχι του «Πϊλου», το Υάρκο Ξαίςαρθ ςτθν περιοχι τθσ «Χκάλασ», όπωσ και κάποια τμιματα των οδϊν Ξ. Ξαραμανλι, Διονυςίου ςτθν ευρφτερθ περιοχι του «Πϊλου» και Γαριβάλδθ, Πετςόβου ςτθν περιοχι «Υαλαιά Ψαμπάκικα Χκάλα». Θ λίμνθ και το περιβάλλον φιλοξενοφν πλοφςια χλωρίδα και πανίδα. Λδιαίτερα για τισ οδοφσ τθσ περιοχισ ΣΧΑΑ που «ςυνορεφουν» με τθ λίμνθ, ςυναντάμε βλάςτθςθ ςχετικά μεγάλθσ ποικιλότθτασ. Θ παραλίμνια βλάςτθςθ αποτελεί εξαιρετικά ςθμαντικό βιότοπο για τθ διατιρθςθ των πλθκυςμϊν αρκετϊν ειδϊν τθσ πανίδασ τθσ παραλίμνιασ περιοχισ. Λδιαίτερα για τθν πανίδα τθσ περιοχισ ΣΧΑΑ, ςυναντάμε ςπονδυλόηωα, ερπετά και κυρίωσ αμφίβια. Περιβαλλοντικά Προβλήματα Χθμαντικά περιβαλλοντικά προβλιματα που εντοπίηονται ςτθν περιοχι μελζτθσ ςχετίηονται με τον ςπουδαιότερο φυςικό πόρο τθσ, δθλαδι τθ Οίμνθ Υαμβϊτιδα. Θ ρφπανςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και κυρίωσ των υδάτων τθσ Οίμνθσ Υαμβϊτιδασ προζρχεται ςε ςθμαντικό ποςοςτό από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ. Τα ςθμαντικότερα όμωσ προβλιματα τθσ περιοχισ ΣΧΑΑ κεωροφνται θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και ο κόρυβοσ. Τςον αφορά τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ ςτθν περιοχι μελζτθσ, αυτι οφείλεται κυρίωσ ςτισ κεντρικζσ κερμάνςεισ και ςτθν κίνθςθ των οχθμάτων, οι οποίεσ παράγουν ςθμαντικι ποςότθτα αερίων ρφπων. Θ περιοχι ΣΧΑΑ δεν χαρακτθρίηεται από βιομθχανίεσ-βιοτεχνίεσ, ςτισ οποίεσ να οφείλεται θ ρφπανςθ του λεκανοπεδίου. Ψα οχιματα όμωσ κατά τισ ϊρεσ αιχμισ είναι θ αιτία για τισ αυξθμζνεσ ςυγκεντρϊςεισ ρφπων ςτουσ κεντρικοφσ κυρίωσ άξονεσ τθσ περιοχισ. Εκτόσ αυτοφ, είναι και θ βαςικι πθγι κορφβου. Σ κόρυβοσ που επικρατεί ςτο μεγαλφτερο τμιμα τθσ περιοχισ ΣΧΑΑ βρίςκεται ςε υψθλά επίπεδα. Χφμφωνα με ςτοιχεία του 2004 («Χχζδιο Δράςθσ Αντιμετϊπιςθσ Υεριβαλλοντικοφ Κορφβου Διμου Λωαννιτϊν»), το 76% του πλθκυςμοφ εκτίκεται ςε ςτάκμεσ κορφβου που προκαλοφν ςθμαντικι όχλθςθ. Σι μεγαλφτερεσ ςτάκμεσ κορφβου μετρικθκαν ςτισ οδοφσ Χπ.Οάμπρου και Χουλίου. Χτισ δε οδοφσ Δωδϊνθσ, Αβζρωφ, Γαριβάλδθ και ςτισ πλατείεσ Παβίλθ και Υάργθσ το φαινόμενο του κορφβου ιδιαίτερα τθν καλοκαιρινι περίοδο, είναι ζντονο λόγω λειτουργίασ υπαίκρων καταςτθμάτων αναψυχισ. 28

35 ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΘΥΕΛΦΣΧ ΑΕ Αναπτυξιακι ΑΕ ΣΨΑ Σλοκλθρωμζνο Χχζδιο Αςτικισ Ανάπτυξθσ Διμου Λωαννιτϊν Υποδομέσ Οδικό Δίκτυο Ψο οδικό δίκτυο τθσ πόλθσ των Λωαννίνων παρουςιάηει μερικά από τα προβλιματα των ιςτορικϊν πόλεων, όπωσ για παράδειγμα θ ζλλειψθ αξόνων με μεγάλθ κυκλοφοριακι ικανότθτα, ο μεγάλοσ αρικμόσ οδϊν μικροφ πλάτουσ και φτωχϊν γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν, τα ακατάλλθλα πεηοδρόμια μικροφ πλάτουσ και οι πολλζσ οδοί με υψθλζσ κατά μικοσ κλίςεισ. Ειδικότερα για τθν περιοχι ΣΧΑΑΔΛ, θ ζλλειψθ κατάλλθλων αξόνων και παρακαμπτθρίων, κακϊσ και θ ςτενι, γραμμικι μορφι τθσ πόλθσ ζχουν δθμιουργιςει ςοβαρά προβλιματα ςυμφόρθςθσ. Εντόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ΣΧΑΑ διζρχονται και απολιγουν ςθμαντικοί οδικοί άξονεσ προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ με ιδιαίτερα υψθλι κυκλοφορία. Σι οδοί ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ ΣΧΑΑ μποροφμε να ποφμε ότι παραλαμβάνουν: μετακινιςεισ μζςα ςτθν περιοχι ΣΧΑΑ με αφετθρία και προοριςμό διάφορα ςθμεία εντόσ αυτισ τθσ περιοχισ. τμιματα μετακινιςεων που απολιγουν ςε άλλεσ περιοχζσ του Διμου Λωαννιτϊν, ι ςε άλλουσ όμορουσ Διμουσ (όπωσ ο Διμοσ Ανατολισ ι ο Διμοσ Υαμβϊτιδοσ) και απλά διζρχονται από τθν περιοχι ΣΧΑΑ. Σι μετακινιςεισ αυτζσ πρακτικά είναι ενδοαςτικζσ. Ψμιματα μετακινιςεων μεγαλφτερου μικουσ μεταξφ τθσ πόλθσ των Λωαννίνων και περιοχϊν του υπόλοιπου Ρομοφ, τθσ χϊρασ και του εξωτερικοφ. Ψμιματα μετακινιςεων μεταξφ άλλων περιοχϊν τθσ χϊρασ (διαμπερείσ μετακινιςεισ) Χφμφωνα με τισ Ξυκλοφοριακζσ Πελζτεσ του 1996 και του 1999, θ διαμπερισ κυκλοφορία ςτο οδικό δίκτυο τθσ πόλθσ και ςε ςθμαντικοφσ οδικοφσ άξονεσ τθσ περιοχισ ΣΧΑΑΔΛ είναι ςθμαντικι και κυμαίνεται μεταξφ 20% και 30% τθσ κυκλοφορίασ των κεντρικϊν οδικϊν αξόνων τθσ πόλθσ. Ειδικότερα ο άξονασ Δόμπολθ Χουλίου Οάμπρου Π. Αλεξάνδρου (διαμπερισ κυκλοφορία) χρθςιμοποιείται ςε μεγάλο ποςοςτό και εμφανίηει μεγάλο φόρτο και προβλθματικι ροι. Είναι φανερό όμωσ πωσ ο κυκλοφοριακόσ φόρτοσ των οδϊν που προζρχεται από τισ δφο τελευταίεσ περιπτϊςεισ μετακινιςεων ζχει ελαττωκεί ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια, λόγω τθσ διεφρυνςθσ και του εκςυγχρονιςμοφ του περιφερειακοφ οδικοφ δικτφου τθσ πόλθσ των Λωαννίνων. Χφμφωνα με το Γενικό Υολεοδομικό Χχζδιο (ΓΥΧ) του Διμου Λωαννιτϊν, θ ευρφτερθ περιοχι παρζμβαςθσ ζχει, ωσ επί το πλείςτον, αςτικό χαρακτιρα. Υαρόλα αυτά ακόμα και κεντρικζσ αςτικζσ οδοί τθσ πόλθσ των Λωαννίνων μεταφζρουν ςθμαντικό υπεραςτικό κυκλοφοριακό φόρτο, όπωσ προζκυψε από τισ μελζτεσ του 1996 και του Ζνα χαρακτθριςτικό τθσ κυκλοφορίασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ είναι ότι ελάχιςτεσ οδοί ζχουν χαρακτιρα τοπικισ οδοφ, ιδιαίτερα τθσ κεντρικισ περιοχισ τθσ πόλθσ. Σι περιςςότερεσ ζχουν χαρακτιρα ςυλλεκτθρίου ι ακόμα και αρτθρίασ κακϊσ χρθςιμοποιοφνται από οχιματα που δεν ζχουν προοριςμό μόνο τθν ςυγκεκριμζνθ οδό (οπότε κα ιταν τοπικζσ). Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα ο αρικμόσ των ιεραρχθμζνων οδϊν να είναι ιδιαίτερα μεγάλοσ και το αντίςτοιχο οδικό δίκτυο ιδιαίτερα πυκνό, όπωσ προκφπτει άλλωςτε και από το Χτρατθγικό Χχζδιο του Διμου Λωαννιτϊν. Θ ιεράρχθςθ του οδικοφ 29

36 ΣΦΛΣΚΕΨΘΧΘ ΥΕΦΛΣΧΘΧ ΥΑΦΕΠΒΑΧΘΧ ΞΑΛ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘ ΨΘΧ ΕΥΛΟΣΓΘΧ. Ωποδομζσ δικτφου τθσ περιοχισ ΣΧΑΑ, ςφμφωνα με το ιςχφον Γ.Υ.Χ., φαίνεται ςτον Υίνακασ 22, ενϊ ςτον Υίνακασ 23 φαίνεται θ λειτουργικι κατάταξθ των οδϊν τθσ περιοχισ ΣΧΑΑΔΛ ςε κφριεσ, δευτερεφουςεσ και ςυλλεκτιριεσ οδοφσ. Τςων αφορά τουσ κυκλοφοριακοφσ φόρτουσ, οι πιο πρόςφατεσ μετριςεισ που υπάρχουν, είναι από το Χχζδιο Δράςθσ Αντιμετϊπιςθσ Υεριβαλλοντικοφ Κορφβου Διμου Λωαννιτϊν του Χτον Υίνακασ 24 βλζπουμε τα αποτελζςματα των μετριςεων τθσ Ξυκλοφοριακισ Πελζτθσ (με βάςθ τον φόρτο αιχμισ) για ςθμαντικζσ οδοφσ τθσ περιοχισ ΣΧΑΑΔΛ. Από τον Υίνακα γίνεται φανερό ότι οι μεγαλφτεροι φόρτοι ςτθν περιοχι μελζτθσ παρατθροφνται ςτθ Δωδϊνθσ (ςτθ νότια είςοδο / ζξοδο τθσ πόλθσ, οχιματα/θμζρα). Πλατείεσ, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, χώροι ςτάθμευςησ Αρκετοί οδοί τθσ περιοχισ ΣΧΑΑ ζχουν πεηοδρομθκεί. Σι πιο γνωςτζσ είναι οι οδοί Οόρδου Βφρωνοσ, Ξαλάρθ, Πουλαιμίδου, Ππότςαρθ, Ξαπλάνθ και Πελανίδθ. Αντικζτωσ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ δε ςυναντάμε κανζναν ποδθλατόδρομο από τουσ 3 που υπάρχουν ςτο Διμο Λωαννιτϊν. Για ζνα μεγάλο αρικμό οδϊν τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ (ιδιαίτερα ςτο κζντρο τθσ πόλθσ) προβλζπεται πεηοδρόμθςθ (από το ΓΥΧ), ι είναι υπό μελζτθ για να πεηοδρομθκοφν. Ζτςι κα δθμιουργθκεί ζνα δίκτυο κίνθςθσ πεηϊν και γενικότερα κα βελτιωκεί το αςτικό περιβάλλον. Άλλο ζνα κρίςιμο ηιτθμα είναι και θ ςυντιρθςθ του δικτφου των πεηοδρομίων. Ψα πεηοδρόμια, ςτθν πλειοψθφία τουσ, πλθν λίγων εξαιρζςεων, είναι κακοφτιαγμζνα ι ανφπαρκτα, με κατεςτραμμζνα καταςτρϊματα, με πινακίδεσ και κολϊνεσ ςτθ μζςθ του πλάτουσ, με καταλιψεισ από παντόσ είδουσ τροχοφόρα. Επιπλζον, θ πρόςβαςθ των πεηοδρομίων για ΑμεΑ, για μθτζρεσ με καρότςια ι μικρά παιδιά κλπ είναι δφςκολθ ζωσ αδφνατθ λόγω τθσ ζλλειψθσ κεκλιμζνων προςβάςεων ενϊ εφκολα αντιλθπτι είναι θ ζλλειψθ ςιμανςθσ των διαβάςεων και των πεηοδρομίων για τθν κίνθςθ των τυφλϊν. Αρκετά ςθμαντικι καταγραφι των παραπάνω ζχει γίνει με τθν «Έρευνα βατότθτασ & προςπζλαςθσ πεηοδρομίων, πεηόδρομων και διαβάςεων πεηών & ΑμεΑ» από τον Φοταριανό Τμιλο Λωαννίνων το 2009, ςτθν οποία παρουςιάηεται με πλοφςιο φωτογραφικό υλικό θ κατάςταςθ των πεηοδρομίων τθσ πόλθσ μασ. Ζνα από τα ςθμαντικότερα προβλιματα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, αλλά και κατ επζκταςθ όλθσ τθσ πόλθσ των Λωαννίνων είναι θ ζλλειψθσ κζςεων ςτάκμευςθσ, αλλά και θ παράνομθ ςτάκμευςθ. Θ άναρχθ και παράνομθ ςτάκμευςθ, κακϊσ και θ ςτάκμευςθ επί των πεηοδρομίων, δθμιουργεί ςθμαντικά προβλιματα ικανοποιθτικισ διεξαγωγισ τθσ κίνθςθσ οχθμάτων κακϊσ μειϊνεται θ κυκλοφοριακι ικανότθτα των οδϊν αλλά και δυςχεραίνεται θ κίνθςθ πεηϊν. Από τισ οδοφσ τθσ περιοχισ ΣΧΑΑ, ιδιαίτερα επιβαρθμζνεσ είναι αυτζσ που απολιγουν ςτον άξονα Δωδϊνθσ Αβζρωφ. Χε αυτζσ από τθν κυκλοφοριακι μελζτθ του 1999 ζχουμε αναλογία παρανόμωσ και νομίμωσ ςτακμευμζνων οχθμάτων, περίπου 1:3. Από τθ μελζτθ κορφβου του 2005 ζχουμε κζςεισ ςτάκμευςθσ (ςε ιδιωτικοφσ και δθμόςιουσ χϊρουσ), ενϊ τα τελευταία χρόνια λειτουργεί το υπόγειο parking τθσ κεντρικισ πλατείασ που αρικμεί επιπλζον 520 κζςεισ. Χφμφωνα με το Χτρατθγικό Χχζδιο του Διμου 30

37 ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΘΥΕΛΦΣΧ ΑΕ Αναπτυξιακι ΑΕ ΣΨΑ Σλοκλθρωμζνο Χχζδιο Αςτικισ Ανάπτυξθσ Διμου Λωαννιτϊν Δηθόλα 3: Πιαηείεο θαη Πεδόδξνκνη Πεξηνρήο ΟΣΑΑ α/α ΡΕΗΟΔΟΜΟΙ ΟΣΑΑΔΙ 1 Οόρδου Βφρωνοσ 2 Ξαλάρθ 3 Πουλαιμίδου 4 Ππότςαρθ 5 Ξαπλάνθ 6 Πελανίδθ 31

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011 2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011 ΠΑΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΣΕΛΙΔΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΣΚ 57001, ΘΕΡΜΗ ΣΗΛ. 2313300777 2313300711 ΦΑΞ 2310464421 e-mail: ipavlou@dimosthermis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Κείμενο - Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εθνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biological Diversity Ελάτε μαηί μασ να περπατιςουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΕΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΕΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ ΣΟΤΝΣΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΕΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ Ά ΦΑΗ: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΟΝΘΣΕ: Γκιουφισ Θωμάσ Γότα Βαςιλικι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014 Περιεχόμενα ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ... 3 ENOTHTA 1:... 11 Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ... 11 1.1.1 Συνοπτικι περιγραφι και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Layman s Report June 2013 http://www.forestcities.gr Συμμαχία των Τοπικών Αρχών για την Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών - LIFE08 ENV/GR/553 Local Authorities Alliance for

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 2 η ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ Εκτίμηςη ποτάμιασ διάβρωςησ κοπόσ τησ εργαςίασ: Να εκτιμηθεί ποςοτικά η ποτάμια διάβρωςη κατά μήκοσ οκτϊ χειμάρρων ςτη βόρεια Πελοπόννηςο. Να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΣΟΝΗΣΟΥ EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΟΝΗΟΥ 2011-2014 Ενότθτα 1: Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ ΓΟΥΡΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΘΜΟΣ ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 2014 Ενότθτα

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ 1η αιτία θανάτου και αναπηρίασ ςτουσ νέουσ Μεγάλθ επίπτωςθ πικανότθτασ κανάτου και αναπθρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια λόγω τθσ ςφγχρονθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα