ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία Βοςλγαπία Ποπηογαλία 15 19

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19"

Transcript

1 ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία Βοςλγαπία Ποπηογαλία Σελίδερ 1 από 21

2 ΑΤΣΡΙΑ 1) Γενικά Η Βηνκεραλία κεηάιινπ ζηελ Απζηξία βαζίδεηαη ζε πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη επίζεο επελδύεη πνιιά ζηελ έξεπλα έηζη ώζηε ηα πξντόληα ηεο λα κπνξνύλ λα πσιεζνύλ ζε όιν ηνλ θόζκν. Γεδνκέλνπ όηη νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ επελδύνπλ πνιιά ζηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία, ηα πξντόληα πνπ θαηαζθεπάδνπλ είλαη ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Οη δηαδηθαζίεο LD θαη Corex είλαη πνιύ ζεκαληηθέο γηα ηελ παγθόζκηα αγνξά. Δηαηξίεο, όπσο ε Voestalpine, ε Siemens VAI, Steel Judenburg, θιπ. είλαη δηεζλώο αλαγλσξηζκέλεο θαη έρνπλ πςειή δήηεζε. Έλα παξάδεηγκα από έλα εμαηξεηηθό πξντόλ πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί ζηελ Απζηξία είλαη ηα θύιια ράιπβα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία. Πξντόληα από πνπ παξάγνληαη ζηελ Απζηξία, ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πνιιέο ρώξεο θαη έρνπλ κεγάιε δήηεζε εμαηηίαο ηεο άξηζηεο πνηόηεηαο ηνπο. Οη πην ζεκαληηθέο εηαηξίεο (ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο) ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ ζηελ Απζηξία είλαη:voestalpine, Magna Steyr, MAN, Julius Blum, BMW, Engel Austria, Böhler, Siemens and General Motors Powertrain 2) Γενικά οικονομικά ζηοισεία Οη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ απνηεινύλ πεξίπνπ ην έλα πέκπην ηεο ζπλνιηθήο εγρώξηαο παξαγσγήο, ή ην έλα έθην ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο βηνκεραλίαο ηεο ρώξαο! Καη ελώ ην κέζν πνζνζηό ησλ εμαγσγώλ ηεο εγρώξηαο βηνκεραλίαο είλαη πεξίπνπ 59%, ν θιάδνο ηνπ κεηάιινπ είλαη κπξνζηά κε πνζνζηώζεηο άλσ ηνπ 70%, θαζηζηώληαο έηζη ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηηπρία ηεο δηεζλνύο νηθνλνκίαο ηεο Απζηξίαο. Ο ηνκέαο ηνπ κεηάιισλ θαιύπηεη ην 42% ηεο βηνκεραλίαο ηεο Απζηξίαο θαη ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο παξαγσγήο θαηά ην 2008 ήηαλ ύςνπο 56 δηζεθαηνκκπξίσλ. 3) ημεπινή οικονομική καηάζηαζη Η θαθή θαηάζηαζε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο αθνξά θαη ηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ. Καηά ην 2009 παξάρζεθε ιηγόηεξν από ην έλα πέκπην ηνπ όγθνπ ηεο παξαγσγήο θαη ε θαηάζηαζε απηή ζήκεξα έρεη ζηαζεξνπνηεζεί ζε απηό ην ζεκείν. Ο θιάδνο πθίζηαηαη κηα απώιεηα ύςνπο 24,2 δηζεθαηνκκπξίσλ ζηελ παξαγσγή θαη θαηά ην πεξίπνπ εξγαδόκελνη έραζαλ ηε δνπιεηά ηνπο. Τν 2009 ήηαλ ην ρεηξόηεξν έηνο θηα ηνλ ηνκέα ηνπ κεηάιινπ ηα ηειεπηαία 70 ρξόληα, σζηόζν «κόλν» 15 εηαηξίεο ρξεηάζζεθε λα θιείζνπλ. Σελίδερ 2 από 21

3 4) Η αγοπά επγαζίαρ ζε γενικέρ γπαμμέρ Με ζπλνιηθά ππαιιήινπο, ην 5,4% ηνπ ζπλόινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα απηό. Η αλαινγία ζην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο είλαη 85% άλδξεο θαη 15% γπλαίθεο Γηαρσξίδνληαο ηνπο κεραλνιόγνπο κεραληθνύο νη νπνίνη αλέξρνληαη ζε θαη ηνπο απινύο εξγάηεο ηόηε ζα δνύκε όηη απηνί είλαη εξγάηεο. Απηνί πξνέξρνληαη από ηηο 120 πην ζεκαληηθέο βηνκεραλίεο ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ θαη ππάξρνπλ 16 εηαηξείεο κε πάλσ από εξγαδόκελνπο ε θάζε κία. Η κεγαιύηεξε εηαηξία ζηελ απζηξηαθή βηνκεραλία κεηάιινπ είλαη ε voestalpine κε πεξίπνπ εξγαδόκελνπο. Η νηθνλνκηθή δαπάλε αλά εξγαδόκελν ήηαλ θαηά ην έηνο 2008 πεξίπνπ επξώ ,00 5) Η ζημεπινή καηάζηαζη ζηην αγοπά επγαζίαρ Σπλνιηθά ζηελ Απζηξία νη εξγαδόκελνη αλέξρνληαη ζε (Ινύληνο 2009), and αλέξγνπο. (8,1 %). Σπγθξηλόκελν κε ηνλ Ινύλην ηνπ 2008 ππάξρνπλ ιηγόηεξνη εξγαδόκελνη θαη πεξηζζόηεξνη άλεξγνη. Σπγθεθξηκέλα ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ απνιύζεθαλ εξγαδόκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, επεξεαδόκελνη από ηελ παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Η πην ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε από ηηο επηρεηξήζεηο ήηαλ ε εθαξκνγή ζπκβάζεσλ εξγαζίαο πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο. Τνλ Ννέκβξην ηνπ 2009, πεξίπνπ εξγαδόκελνη εξγάζζεθαλ κε απηέο ηηο λέεο ζπλζήθεο. Σπγθξίλνληαο απηό κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Μαξηίνπ 2010, ε θαηάζηαζε είλαη πνιύ θαιύηεξε θαη ζίγνπξα ζηαζεξνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία ηνπο εξγαδόκελνη κε πιήξε απαζρόιεζε. (5.100 εξγαδόκελνη βξίζθνληαη ζε ζπκβάζεηο εξγαζίαο πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο) 6) Οικονομικέρ πποοπηικέρ Απηή ηε ζηηγκή βξηζθόκαζηε ζην βαζύηεξν ζεκείν ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη όια ηα ζεκάδηα δείρλνπλ όηη ηείλεη λα ζηαζεξνπνηεζεί ζε απηό ην ρακειό επίπεδν. Απηό ην ρακειό επίπεδν ζεκαίλεη παξαγσγή πεξίπνπ 70% θαη ε δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηεο 3 κήλεο θαηά κέζν όξν. Η αλακελόκελε αλάπηπμε ζα είλαη πνιύ κηθξή θαη όιεο πξνβιέςεηο δελ ζα είλαη αξθεηά ελδεηθηηθέο. Οη επελδύζεηο ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ ζα έρνπλ νπηζζνδξνκηθή πνξεία θαη απηό ζα επεξεάζεη ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο δεκηνπξγώληαο έλα θαύιν θύθιν. Σελίδερ 3 από 21

4 7) Πεπιγπαθή ηων επενδύζεων Οη επελδύζεηο ζηελ Απζηξία ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ θαη θάησ από ην θόβν ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη: 2008: EUR 2,64 δηζεθαηνκκύξηα 2009: EUR 2,16 δηζεθαηνκκύξηα Σελίδερ 4 από 21

5 GREECE Γενικά Η Βηνκεραλία κεηάιινπ ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν αξηζκό δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνκέσλ, πνπ κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ζηηο αθόινπζεο ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: Δλέξγεηαο (νξπρεία εμνπιηζκόο, θαηαζθεπέο ζεξκνειεθηξηθώλ θαη πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ, ππιώλεο γηα ηε κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) Μεηαθνξώλ θαη Τειεπηθνηλσληώλ (νδηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο γέθπξεο, γεξαλνί ιηκάλη, ππιώλεο γηα ηε ζηήξημε ησλ ηειεπηθνηλσληώλ) πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο (νξπρεία εθζθαθείο, γεξαλνί, θίιηξα, ζηιό, ζεξκνθήπηα, δηάθνξεο δεμακελέο θαη δεμακελέο απνζήθεπζεο) θαηαζθεπώλ (κεηαιιηθά βηνκεραληθά θηίξηα, ζνύπεξ κάξθεη θαη εκπνξηθά θέληξα, θιεηζηό γήπεδν, κεηαιιηθό ζθειεηό γηα βηνκεραληθή θαη εκπνξηθή ρξήζε) Τν ζπλνιηθό κέγεζνο θαη ηηο ηάζεηο ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο κεηάιισλ ππνινγίδνληαη, γηα θάζε ηνκέα μερσξηζηά. Οηθνλνκηθά δεδνκέλα Από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (Πίλαθαο 1) είλαη πξνθαλέο όηη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ππάξρεη κηα αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 54% ζηηο θαηαζθεπέο θαη ζην 39% ηνπ αληίζηνηρνπ ζπλόινπ ηεο αμίαο ηνπο. Σε απόιπηα κεγέζε, ε θαηαλάισζε απμήζεθε από ηόλνπο ην 2005 (αμίαο ) ζε ηόλνπο (αμίαο ) ην Έρεη παξαηεξεζεί, επίζεο, όηη ηε κεγαιύηεξε αύμεζε, ζε 31% είρε ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξώλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, κε ηνπο ηνκείο ηεο νηθνδόκεζεο θαη ηεο πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο παξαγσγήο πνπ αθνινπζνύλ κε 27% θαη 24% θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο κε 18%. Σε αμία, σζηόζν ν ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο θαηαιακβάλεη ηελ πξώηε ζέζε, κε 34% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί, όηη ε θαηάζηαζε ησλ ηνκέσλ ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξώλ θαη ηειεπηθνηλσληώλ θαιύπηνπλ ην 50% ηόζν ζε πνζόηεηα όζν θαη ζε αμία. Πίνακαρ 1 Μεηαλλικέρ καηαζκεςέρ ζε ηόνοςρ Κηίπια Γέθςπερ και κινηηά μέπη Πύπγοι Τδπαςλικόρ εξοπλιζμόρ Άλλο ύνολο Σελίδερ 5 από 21

6 Σηα ηειεπηαία ρξόληα είλαη εκθαλήο ε ηάζε ηνπ εθζπγρξνληζκνύ ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ ησλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ. Απηή απνηειείηαη από ηελ αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπο, ηελ απνξξόθεζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο, ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ πνηνηηθόηεξσλ πξντόλησλ. Σεκαληηθό ξόιν ζηελ πξνζπάζεηα απηή παίδεη επίζεο ε εμεηδίθεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνύ ηνπ θόζηνπο ηεο παξαγσγήο θαη ε αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο. Πίνακαρ 2 Μεηαλλικέρ καηαζκεςέρ ζε Κηίπια Γέθςπερ και κινηηά μέπη Πύπγοι Τδπαςλικόρ εξοπλιζμόρ Άλλο ύνολο Σηνλ αθόινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 3) θαίλεηαη ν αξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινύλ. Πίνακαρ 3 Η αγοπά μεηάλλος (ζύνολα ζε εκαη. ) Εργαζόμενοι ανά επιχείρηςη Σφνολο Αριιμόσ επιχειρθςεων Συνολικόσ αριιμόσ (Number of Employees) Μέςοσ όροσ εργαζομένων ανά εταιρία Προςτιιέμενη αξία Αξία πωλθςεων Προςτιιέμενη αξία ςτισ πωλθςεισ 30% 36% 38% 36% Μέςοσ όροσ αξίασ ςτισ πωλθςεισ ανα εταιρία Μέςοσ όροσ αξίασ πωλθςεων ανά εργαζόμενο Σελίδερ 6 από 21

7 Πποοπηικέρ Σύκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία εθηηκάηαη όηη γηα 2010 ε εγρώξηα θαηαλάισζε ησλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ ζα θηάζεη ηνπο ηόλνπο. Σελίδερ 7 από 21

8 ΙΠΑΝΙΑ Γενική επιζκόπηζη και οικονομικά δεδομένα Ο ηνκέαο ηνπ κεηάιινπ ζηελ Ιζπαλία απνηειείηαη από πεξηζζόηεξεο από βηνκεραλίεο, εκπνξηθέο εηαηξείεο. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηώλ είλαη κηθξέο ή κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ην 98% ησλ επηρεηξήζεσλ απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδόκελνπο) θαη είλαη ππεύζπλνη γηα ην 9% ηνπ ηζπαληθνύ ΑΔΠ, ην 25% αθαζάξηζηνπ θεθαιαίνπ, ζρεδόλ ην 50% ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ θαη πάλσ από ην 30 % ησλ επελδύζεσλ. Ο θιάδνο ηνπ κεηάιινπ δηαδξακαηίδεη ζηξαηεγηθό ξόιν ζηελ ηζπαληθή νηθνλνκία. Οη Βηνκεραλίεο κεηάιισλ εκπιέθνληαη ζηνλ πξσηνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα θαη σο πξνκεζεπηέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ ζε νιόθιεξε ηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία. Η Ιζπαλία είλαη ε πέκπηε δύλακε ζηε κεηαιινπξγηθή βηνκεραλία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηηο νπνίεο ηα κεηαιιηθά πξντόληα αληηπξνζσπεύνπλ πεξηζζόηεξν από ην έλα ηέηαξην ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ην έλα ηξίην ησλ εμαγσγώλ κεηαπνηεκέλσλ πξντόλησλ. Σημερινή οικονομική καηάζηαζη Η Ιζπαληθή βηνκεραληθή δξαζηεξηόηεηα έρεη πιεγεί ζεκαληηθά, έηζη ώζηε ν Γείθηεο Βηνκεραληθήο Παξαγσγήο γηα ην 2009 δηακνξθώζεθε ζε 82,6%, πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ ηζπαληθή βηνκεραλία ζε επίπεδα ηνπ Σην πιαίζην απηήο ηεο ζπλνιηθήο βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο, ν ηνκέαο ηνπ κεηάιινπ ζηελ Ιζπαλία έθιεηζε γηα ην 2009 κε πνιύ ρακειή δξαζηεξηόηεηα, θηάλνληαο ην κέζν εηήζην ξπζκό ηεο ζρεδόλ ηξηάληα κνλάδεο ρακειόηεξν από ό, ηη ην 2005, ην ρεηξόηεξν ησλ 30 ηειεπηαίσλ ρξόλσλ, ζπγθξίζηκν κόλν κε ηα επίπεδα ηεο θξίζεο ηνπ So far, exports of metal products are not delivering the expected results and imports reflect the weakness of activity. In both cases, the annual average of 2009 scored a drop of 21.5% and 31.6% respectively. Όζνλ αθνξά ηα πνζνζηά, ην παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα ππνρώξεζε θαηά 24,6% ηνπ εηήζηνπ κέζνπ όξνπ. Ωζηόζν, θαίλεηαη όηη ην 2010 ηα πνζνζηά ζα είλαη πνιύ δύζθνια λα αλαθάκςνπλ. Τν εμσηεξηθό εκπόξην, ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο, έδσζε ην Ννέκβξην ηνπ 2009 ην πξώην ζεηηθό ξπζκό κεηαβνιήο γηα πάλσ από έλα ρξόλν. Δπίζεο, νη πεξηζζόηεξεο ηζπαληθέο εμαγσγέο ζπγθεληξώλνληαη ζηε δώλε ηνπ επξώ, ε νπνία απνθιείεη ηελ σθέιεηα ηεο ελίζρπζεο ηεο από άιιεο αγνξέο, όπσο ε Αζία. Μέρξη ζηηγκήο, νη εμαγσγέο ησλ πξντόλησλ κεηάιινπ δελ έρνπλ ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα θαη νη εηζαγσγέο αληαλαθινύλ ηελ αδπλακία απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ν εηήζηνο κέζνο όξνο ηνπ 2009 ζεκείσζε κείσζε θαηά 21,5% θαη 31,6% αληίζηνηρα. Σελίδερ 8 από 21

9 Αγορά εργαζίας Οη Ιζπαληθέο εηαηξίεο ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ, απαζρνινύλ πάλσ από εξγαδόκελνπο, 8% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Ιζπαλία. Σηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ θαηά ην 2009 απνιύζεθαλ 180,000 εξγαδόκελνη, εθηνμεύνληαο ην πνζνζηό αλεξγίαο ζηνλ θιάδν ζην 11.1% ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. Σε εηήζηα βάζε ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ έπεζε θαηά 14.9 % ζπγθεηλόκελν κε ην πξνεγνύκελν έηνο. Οικονομικές προοπηικές Υπάξρνπλ πνιιέο αβεβαηόηεηεο ζηε βηνκεραλία κεηάιισλ, Δκπνξίνπ θαη Υπεξεζηώλ, ηόζν ζην δηεζλώο όζν θαη ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο. Τα ρακειά επίπεδα αληαγσληζηηθόηεηαο, ε αδύλακε εγρώξηα δήηεζε θαη ε πξνζαξκνγή ηεο απαζρόιεζεο (πνπ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ε κείσζε ησλ πξνζδνθηώλ ησλ νηθνγελεηώλ θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ζηηο επελδύζεηο) είλαη δύζθνιν λα μεπεξαζηνύλ. Από ηελ πιεπξά ηεο, ε ώζεζε πνπ δόζεθε ην 2009 κε ζρέδηα γηα λα ελζαξξύλνπλ ηελ θαηαλάισζε θαη ηηο επελδύζεηο, δελ ζα επαλαιεθζεί ην 2010, ιόγσ ηνπ κεγάινπ δαλείνπ πνπ είρε ζπλαθζεί, έηζη ώζηε ε ζπκβνιή ηεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζα κεησζεί. Τέινο, ε αύμεζε ηνπ ΦΠΑ θαηά ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζε θακία πεξίπησζε δελ ελζαξξύλεη ηελ δήηεζε θαη ρσξίο ακθηβνιία, νύηε ηηο επελδύζεηο. Η βηνκεραλία κεηάιισλ, ιόγσ ηεο πςειήο ηερλνινγίαο ηεο, ηόζν ζε παξαγσγηθνύο πόξνπο θαη εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθό δπλακηθό, έρεη κεγάιε αδξάλεηα, κε απνηέιεζκα νη εηαηξείεο ή ηα εξγνζηάζηα αλαγθάδνληαη λα θιείζνπλ θαη δελ θαίλεηαη όηη ζα ελεξγνπνηεζνύλ εθ λένπ. Τν γεγνλόο απηό ζα κεηώζεη ηηο βηνκεραλίεο, ηελ απαζρόιεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δπλαηόηεηα ε ηζπαληθή νηθνλνκία λα μεπεξάζεη ηελ θξίζε, θαη λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν ηεο κε-βηνκεραλνπνίεζεο ηνπ ζπλόινπ ηεο νηθνλνκίαο. Παξόια απηά, ε βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηεξίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία ζηελ αλάιεςε ξίζθσλ, θαη όπσο ζπλέβε πνιιέο θνξέο ζηελ νηθνλνκηθή ηζηνξία ηεο Ιζπαλίαο, επηρεηξεκαηίεο, δηεπζπληηθά ζηειέρε, ηερληθνί θαη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα νηθνδνκήζνπλ ην κέιινλ ηεο ηζπαληθήο βηνκεραλίαο, ε νπνία βεβαίσο ππάξρεη θαη κπνξεί εμειηρζεί ζε κεγάιε δύλακε αλ ππάξρνπλ βαζηά ζεκέιηα Ο ηνκέαο κεηάιισλ ζα είλαη ην θιεηδί γηα ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ ηερλνινγηθώλ ιύζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ εμαζθάιηζε ελεξγεηαθώλ πόξσλ θαη ηελ παξαγσγή πξντόλησλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Σελίδερ 9 από 21

10 Σύζηημα εκπαίδεσζης και καηάρηιζης Τν Ιζπαληθό ζύζηεκα Δπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο έρεη ηελ αθόινπζε δνκή: Α) Τποζύζηημα Απσικήρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ: είλαη επζύλε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αξρώλ (Δζληθώλ ή πεξηθεξεηαθώλ δηνηθήζεσλ). Απηό απεπζύλεηαη θπξίσο ζε λένπο πνπ απνθαζίδνπλ λα γίλνπλ εξγάηεο, αιιά είλαη επίζεο αλνηθηή θαη ζε ελήιηθεο πνπ επηζπκνύλ λα απνθηήζνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Απηό ην ππνζύζηεκα πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο εθπαηδεπηηθνύο θύθινπο. Οη θύθινη απηνί έρνπλ δύν επίπεδα: - Δλδηάκεζν επίπεδν πξνζβάζηκν κεηά από ηελ Υπνρξεσηηθή Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζεή κεηά από εμεηάζεηο γηα όζνπο είλαη πάλσ από 17 εηώλ) - θαη Αλώηεξν επίπεδν (πξνζβάζηκν κεηά από ηελ απόθηεζε πηπρίνπ ή κεηά από εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ όζνη 19 εηώλ ή 18 εηώλ γηα όζνπο έρνπλ πεξάζεη από ην ελδηάκεζν επίπεδν γηα ηελ ίδηα επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε). Τα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηόζν γηα ην ελδηάκεζν όζν θαη γηα ην αλώηεξν επίπεδν αλαθέξνληαη ζην Δζληθό Πιαίζην Πξνζόλησλ. Γηα καζεηέο πνπ δελ έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα αξρηθήο εθπαίδεπζεο ηα νπνία κπνξνύλ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα κπνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή γηα λα πξνεηνηκαζζνύλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θύθινπο ηνπ ελδηάκεζνπ επηπέδνπ. Β) Τποζύζηημα Καηάπηιζη για ηην απαζσόληζη: έρεη σο ζηόρν ηόζν ηνπο αλέξγνπο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο. Σηόρνο ηνπ είλαη λα εληζρύζεη ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηελ επαλέληαμε ηνπ πιεζπζκνύ, κέζα από ηελ επαλεθπαίδεπζε ή ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα απνδεηρζεί κε ηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά πηζηνπνηεηηθά. Κάζε πηζηνπνηεηηθό δηαπηζηεύεη έλα επαγγεικαηηθό πξνζόλ ηνπ Δζληθνύ Πιαηζίνπ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ. Σελίδερ 10 από 21

11 ΙΣΑΛΙΑ 1. Γενικθ επιςκόπηςη 1 Ο ηνκέαο ηνπ κεηάιινπ ζηελ Ιηαιία, αθνξά πεξίπνπ ην 9% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ( άηνκα), θαη πξαγκαηνπνηεί πεξίπνπ ην 50% ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ θαη ην 43% ησλ ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ ηεο ρώξαο. Η πξνζηηζέκελε αμία αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 90 δηζεθαηνκκύξηα επξώ, ην 40,6% ηνπ ζπλόινπ ηεο κεηαπνίεζεο θαη ην 7,2% ηνπ ζπλόινπ ηεο ηηαιηθήο νηθνλνκίαο. Πεξίπνπ εηαηξίεο (5% ηνπ ζπλόινπ ησλ ηηαιηθώλ επηρεηξήζεσλ) εκπιέθνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ κεηάιινπ. Τν 90% απαζρνιεί εξγαδόκελνπο κεηαμύ 1 θαη 20 θαη απαζρνιεί ην 38% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ κεηάιινπ, κόλν ην 10% έρεη πεξηζζόηεξνπο από 20 εξγαδόκελνπο, αιιά απαζρνιεί ην 62% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ κεηάιινπ. 2. Σημερινθ οικονομικθ κατάςταςη Σην ηέινο ηνπ 2006, ππήξμαλ αξθεηέο πξνεηδνπνηήζεηο ηεο εηζεξρόκελεο παγθόζκηαο θξίζεο. Οξηζκέλνη ηνκείο, ζην ηέινο ηνπ 2006, ππέζηε 22% απώιεηα παξαγσγήο ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008, ε παγθόζκηα θξίζε ρηύπεζε ηνλ ηνκέα κεηάιινπ, κε κείσζε παξαγσγήο θαη εμαγσγήο ζην ζύλνιν ηνπ ηνκέα. Τν 2009 ν όγθνο παξαγσγήο έραζε ην 31% ζε ζύγθξηζε κε ην 2008, ελώ νη εμαγσγέο έραζαλ ην 27% ηεο αγνξάο ηνπο. Δλ ησ κεηαμύ, ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κεγαιώλνπλ, θαη ην 3% ησλ εξγαδνκέλσλ έραζαλ ηελ εξγαζία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Η θξίζε επεξέαζε πεξηζζόηεξν ηνπο άληξεο (-2,0%) παξά ζηηο γπλαίθεο (-1,1%), ηνπο εξγάηεο (-18,2%) θαη ηνπο άιινπο εξγαδόκελνπο (-17,2%). Υπήξμε επίζεο κηα δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ηεο Βόξεηαο (-1,3% ησλ εξγαδνκέλσλ), ηεο Κεληξηθήο (-0,5%) θαη ηεο λόηηαο (-3,0%), Ιηαιίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 απμήζεθε ε αλαινγία κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ άλνημαλ θαη έθιεηζαλ (+1,5%) θαη επίζεο έρεη απμεζεί επίζεο ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ από ρώξεο εθηόο ηεο ΔΔ (+8,4%). Έλα ζεκαληηθό απνηέιεζκα ηεο θξίζεο ζηελ Ιηαιία, είλαη ε αιιαγή ησλ εξγαζηαθώλ ζπκβάζεσλ κα αύμεζε ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (+ 11,3%). Ο ηνκέαο ηνπ κεηάιινπ έρεη πιεγεί πεξηζζόηεξν κε ηελ θξίζε. Πάλσ από ην 60% ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ είρε πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. Γηα λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο αλζξώπνπο ηεο ε ηηαιηθή θπβέξλεζε δηέζεζε πάλσ από 80, δηζεθαηνκκύξηα επξώ ζηελ ελίζρπζε ησλ νηθνγελεηώλ θαη ησλ ηδησηώλ, πξνζπαζώληαο λα απμήζνπλ ηελ θαηαλάισζε θαη έηζη ηελ νηθνλνκία γεληθόηεξα. 3. Πρόβλεψη για το Όλα τα στοιτεία αστής της παραγράυοσ αναυέρονται σε στατιστικά τοσ Σελίδερ 11 από 21

12 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ηεηξακήλνπ ηνπ 2010 ε θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηνπ κεηάιινπ ήηαλ αξθεηά αζηαζήο. Τνλ Ιαλνπάξην θαη ην Φεβξνπάξην ν ηνκέαο αύμεζε ηηο εξγαηνώξεο ηνπ ζαλ απνηέιεζκα ηεο αύμεζεο ησλ παξαγγειηώλ. Τν Μάξηην ηα απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο επαλήιζαλ ζηελ παξαγσγή, ζηηο εμαγσγέο θαη νη εξγαηνώξεο κεηώζεθαλ πάιη. Σελίδερ 12 από 21

13 ΦΙΝΛΑΝΓΙΑ 1. Γενική επιζκόπηζη Η βηνκεραλία ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο είλαη ε πην ζεκαληηθή επηρείξεζε ζηε Φηλιαλδία. Σηε Φηλιαλδία νη θύξηεο βηνκεραλίεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηώλ αθνξά ηνλ θιάδν ησλ ειεθηξνληθώλ θαη ειεθηξνηερληθώλ, ην κέηαιιν θαη ηελ θαηαζθεπή κεραλεκάησλ, επεμεξγαζίαο κεηάιισλ, θαζώο θαη ηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία. 2. Γενικά οικονομικά δεδομένα Η βηνκεραλία ηεο ηερλνινγίαο ζεκείσζε θύθιν εξγαζηώλ ύςνπο πεξίπνπ 77 δηζεθαηνκκπξίσλ ζηε Φηλιαλδία ην 2008, παξνπζηάδνληαο αύμεζε πεξίπνπ 5% ηνηο εθαηό από ην πξνεγνύκελν έηνο. Οη εμαγσγέο αληηπξνζώπεπαλ ην 75% ησλ πσιήζεσλ, θαη ην 70% ησλ εμαγσγώλ πξνο πξννξηζκνύο ζηελ Δπξώπε. Η βηνκεραλία ηεο ηερλνινγίαο απνηειεί ην 60% ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ Φηλιαλδίαο. Τν πεξαζκέλν έηνο 2009, ν θύθινο εξγαζηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο βηνκεραλίαο ηεο ηερλνινγίαο ζηε Φηλιαλδία κεηώζεθαλ θαηά 30 % θαηά πξνζέγγηζε: γηα 55 δηζ. επξώ. Η βηνκεραλία κεηάιινπ ζεκείσζε θύθιν εξγαζηώλ 30 δηζεθαηνκκύξηα επξώ από Τν πεξαζκέλν έηνο 2009, ν θύθινο εξγαζηώλ απηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ (κεραλήκαηα, κεηαιιηθά πξντόληα, νρήκαηα) ζηε Φηλιαλδία κεηώζεθαλ θαηά 20%, ζπλνιηθνύ ύςνπο πεξίπνπ 24 δηζ. επξώ. 3. Σημερινή καηάζηαζη ζηην αγορά εργαζίας Απαζρνινύληαη άκεζα ζηελ βηνκεραλία ησλ ηερλνινγηώλ , πνπ ηζνδπλακεί κε ην έλα ηέηαξην ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο Φηλιαλδίαο γηα ην Σην ηέινο ηνπ 2008, ζηε βηνκεραλία κεηάιισλ απαζρνιήζεθαλ άλζξσπνη, πνπ δείρλεη ρξόλν κε ην ρξόλν αύμεζε θαηά άηνκα. Οη εηαηξίεο ζηελ βηνκεραλία ησλ ηερλνινγηώλ πξνρώξεζαλ ζε πξνζαξκνγέο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ζην ηέινο ηνπ Πέξπζη, ν αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ κεηώζεθε θαηά ζρεδόλ 10%, ή εξγαδόκελνπο, ζε ζύλνιν ζην ηέινο ηνπ Γεθεκβξίνπ. Τνλ Γεθέκβξην, ειαθξώο πάλσ από ην έλα πέκπην ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξνζσπηθνύ, ή ππαιιήινπο, επεξεάζηεθαλ από ηελ πξνζσξηλή ή ηε κεξηθή απαζρόιεζε. Παξά απηέο ηηο αηπρείο εμειίμεηο ν θιάδνο ζα πξνζιάβεη έλα κεγάιν ηνλ αξηζκό εηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ ζην εγγύο κέιινλ. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη πεξίπνπ άλζξσπνη απνρσξνύλ από ηηο εηαηξείεο ζε εηήζηα βάζε. Σηα επόκελα 15 ρξόληα, πεξηζζόηεξα από άηνκα ζα ζπληαμηνδνηεζνύλ. Σηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ απαζρνιήζεθαλ ην άηνκα. Οη πξνζαξκνγέο ζε πξνζσπηθό ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ ζπλερίζηεθαλ θαηά ηα ηέιε ηνπ Τν 2009, ε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ αλήιζε ζε ιίγν πεξηζζόηεξν από 10%, ή εξγαδόκελνη, κε ζπλνιηθό αξηζκό εξγαδνκέλσλ ηνπο ζην ηέινο ηνπ Γεθεκβξίνπ. Τνλ Γεθέκβξην, εξγαδόκελνη επεξεάζηεθαλ από ηελ πξνζσξηλή ή ηε κεξηθή απαζρόιεζε ή αθόκα θαη από απνιύζεηο. Σελίδερ 13 από 21

14 4. Περιγραθή ηων επενδύζεων και Οικονομικές προοπηικές Η Βηνκεραλία ησλ ηερλνινγηώλ αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ ην 75% όισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εξεπλνύλ ηηο δπλαηόηεηεο επελδύζεσλ θαη επαγγεικαηηθώλ πξννπηηθώλ. Τν 2008 απηέο αλήιζαλ ζε 3,5 δηζ. επξώ, ελώ νη επελδύζεηο αλήιζαλ ζε 2 δηζ. επξώ. Σελίδερ 14 από 21

15 Σελίδερ 15 από 21

16 ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ Γενική επιςκόπηςη Η Βνπιγαξία είλαη κηα ρώξα κε παξάδνζε ζηνλ ηνκέα ησλ κεηάιισλ. Τα ρξόληα ηεο κεηάβαζεο επεξέαζαλ θαη απηό ηνλ ηνκέα. Καηά ηελ πεξίνδν κεηά ην 1989 ε βηνκεραλία κεηάιινπ θαη άιινη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο βξίζθεηαη ζε καθξά ύθεζε. Τν 2009, ππήξραλ πεξίπνπ εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ επεμεξγαζία κεηάιισλ, ζηε ρύηεπζε, ηελ θαηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνύκελσλ θαη ζηελ παξαγσγή θαη ηελ επηζθεπή πινίσλ, θαη γεσξγηθώλ κεραλεκάησλ. Οη εηαηξείεο απηέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε ηεο ρώξαο. Σημερινή οικονομική κατάςταςη Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 ε βηνκεραλία κεηάιινπ είρε εγεηηθή ζέζε ζηηο βηνκεραλίεο. Καηά ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα ν όγθνο ηεο παξαγσγήο, έπεζε πεξίπνπ 2 θνξέο ιόγσ ηεο έιιεηςεο αγνξαζηηθήο δύλακεο, πξώησλ πιώλ θαη θεθαιαίσλ. Σήκεξα ζηηο βηνκεραλίεο κεηάιινπ, ζηελ θαηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη κεηαιινθαηαζθεπώλ ζπγθεληξώλεηαη ην 25% ηεο βηνκεραλίαο. Καηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ν θιάδνο έρεη ζρεηηθά ζηαζεξό κεξίδην ζηελ κεηαπνηεηηθή βηνκεραλίαο ηεο ρώξαο, ην νπνίν αλέξρεηαη ζην πνζνζηό ηνπ 4,6%. Τν κεξίδην γηα ηελ απαζρόιεζε είλαη ειαθξώο απμαλόκελν έσο θαη 5,5% κε ην 5,9% ησλ εξγαδνκέλσλ λα απαζρνινύληαη ζηηο βηνκεραλίεο κεηαπνίεζεο. Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπο είλαη λα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο, γηα ηελ αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο πςειήο πνηόηεηαο ησλ ηειηθώλ πξντόλησλ θαη λα μεθηλήζνπλ λέεο παξαγσγέο. Απηό απαηηεί επελδύζεηο ζε ζύγρξνλν εμνπιηζκό, ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, κε ηελ εηζαγσγή ησλ επξσπατθώλ πξνηύπσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο, θαζώο θαη ε βειηίσζε ησλ πξνζόλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ανάπτυξη και καινοτομία Η θαηάζηαζε ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηε Βνπιγαξία, ζην ζύλνιό ηεο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο κεηάιινπ ηα ηειεπηαία ρξόληα δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. Αλ θαη ππάξρεη ηθαλό δπλακηθό γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ ε αλαινγία κεηαμύ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Πξέπεη λα ιεθζνύλ επεηγόλησο κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ ηνπηθώλ ππεξεζηώλ αλάπηπμεο, ησλ εξεπλεηηθώλ ηλζηηηνύησλ ηελ παλεπηζηήκησλ θαη ησλ ηερληθώλ εηαηξεηώλ. Ιδηαίηεξν όθεινο απνηεινύλ νη επαθέο θαη θνηλά πξνγξάκκαηα κεηαμύ ηεο Βνπιγαξίαο θαη άιισλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ. Ο θύξηνο ζηόρνο απηώλ ησλ επαθώλ είλαη ε αύμεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο Βνπιγαξίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θαηλνηνκηώλ αιιά θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε. Αγορά εργαςίασ Παξά ηε γεληθή αληίιεςε όηη ε νηθνλνκηθή θξίζε πιήηηεη θπξίσο ηηο εμαγσγέο ιόγσ ηεο θαηάξξεπζεο ησλ εμσηεξηθώλ αγνξώλ, ε βηνκεραλία κεηάιισλ απνηειεί έλαλ από ηνπο ηνκείο πνπ επεξεάζηεθαλ γεληθά. Γηα έλα ρξόλν ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε βηνκεραλία κεηώζεθε από ζε Σελίδερ 16 από 21

17 Βελτίωςη τησ ποιότητασ του ανθρώπινου δυναμικοφ Οη εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηάιισλ ζηε Βνπιγαξία δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηα πξνζόληα εξγαδνκέλσλ πνπ εξγάδνληαη ζε απηέο. Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα λέα πνιηηηθή γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ θαη ππάξρεη ζηόρεπζε ζε απηό ηνλ ηνκέα. Τα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη θνξείο παξνρήο εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ δελ έρνπλ αξθεηά θίλεηξα γηα λα εξγαζηνύλ πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Από απηό απνξξέεη θαη ε αλάγθε ξηδηθήο κεηαξξύζκηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ζηόρν ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θνξέσλ θαηάξηηζεο. Θα πξέπεη επίζεο λα εληζρπζεί θαη ν δηάινγνο κεηαμύ ησλ εθπξνζώπσλ ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ ππεξεζηώλ απαζρόιεζεο θαη ησλ εξγνδνηηθώλ θνξέσλ. Ο ζηόρνο είλαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηάιισλ. Το ςφςτημα επαγγελματικήσ εκπαίδευςησ και κατάρτιςησ ςτην Βουλγαρία. Τν ζύζηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πεξηιακβάλεη επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε. Η Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πεξηιακβάλεη: Η αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε - αξρηθή επηκόξθσζε ζε έλα επάγγεικα Σπλερηδόκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε - βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απνθηώληαη ζε έλα επάγγεικα. Ο Δπαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο, ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πνπ πξνβιέπνληαη γηα επαγγέικαηα θαη εηδηθόηεηεο από ην Δζληθό Πιαίζην Πξνζόλησλ πνπ εγθξίζεθε ηόζν από ηνλ Υπνπξγό Παηδείαο θαη Δπηζηεκώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Υπνπξγό Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, εθπξνζώπνπο ησλ νξγαλώζεσλ ησλ εξγνδνηώλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Τα επίπεδα ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ είλαη 4. Κφριοι ςτόχοι για τον τομζα των μετάλλων ςτη Βουλγαρία Οη θύξηνη ζηόρνη πνπ πξέπεη λα επηηύρεη ν ηνκέα ησλ κεηάιισλ ζηε Βνπιγαξία ζην άκεζν δηάζηεκα είλαη: Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο. Καηλνηνκία ζηηο ηερλνινγίεο θαη ζηελ παξαγσγή πνπ δελ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο λόκνο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο ζα βνεζήζεη ηε βηνκεραλία λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. Με ηελ επίηεπμε απηώλ ησλ ζηόρσλ ε βηνκεραλία κεηάιινπ ζα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηνπ ζα νδεγήζεη ζηε δηαηήξεζε ησλ ήδε θαηεθηεκέλσλ αγνξώλ θαη ηελ είζνδν ζε λέεο αγνξέο. Σελίδερ 17 από 21

18 ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ Η πξώηε εηθόλα δείρλεη ηελ θαηαλνκή ησλ βηνκεραληώλ ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ ζηελ Πνξηνγαιία. Φαίλεηαη κηα πνιύ αμηόινγε δηαλνκή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζην βόξεην ηκήκα ηεο ρώξαο Σε απηό ην γξάθεκα κπνξνύκε λα δνύκε ηε "ζεκαζία" ηνπ ελ ιόγσ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο. Δίλαη ν ηνκέαο κε κεγαιύηεξε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία 25 ρξόληα. Σελίδερ 18 από 21

19 Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα απηνύ είλαη κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο εηαηξείεο πνπ αζρνινύληαη θπξίσο κε ηηο εμαγσγέο, θπξίσο γηα απηνθηλεηνβηνκεραλίεο (δηαθνξεηηθά δνκηθά ζηνηρεία απηνθηλήησλ θαη ζήκαηα,) γηα εηαηξίεο πιαζηηθώλ, λνζνθνκεηαθό εμνπιηζκό, ην ζηξαηό θαη άιινπο. Καηά ζπλέπεηα, ην πςειόηεξν πνζνζηό ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθεηαη ζε κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινύλ πάλσ από ην 52% ηνπ ζπλνιηθνύ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ζηνλ ηνκέα. Σελίδερ 19 από 21

20 Ο ηνκέαο ηνπ κεηάιινπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο αξθεηά "λένο" ηνκέαο, αλαινγηθά κε ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ. Πεξηζζόηεξν από ην 70% ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ είλαη κηθξόηεξν από 55 εηώλ. Σελίδερ 20 από 21

21 The existing Metalwork Companies in this Country, can no longer live with non-qualified Employees as this plate can show; Due to the more and more sophisticated Technologies used in the sector to improve Productivity ( Production, Quality, Efficiency), the intense use of CAD,CAD-CAM, CNC Systems as well as CAE for Project, Production, Planning, Control and Logistics, has contributed for higher qualifications on the Employees in the Sector, as a mandatory conditio0n for success in very competitive Markets. The chart in plate nº 7 shows the increase we have been having for 22 years ( at CENFIM TROFA) in Professional Vocational Education Training, a clear indicator of the increased necessities in Qualified Professionals by the Companies of Metal work Sector. Οη πθηζηάκελεο εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα ηνπ κεηάιινπ ζηε ρώξα, δελ κπνξνύλ πιένλ λα επηβηώζνπλ ρσξίο πηζηνπνηεκέλνπο εξγαδόκελνπο. Σηηο βηνρεβαλίεο ηνπ κεηάιινπ ρξεζηκνπνηνύληαη πιένλ όιν θαη πην εμειηγκέλεο ηερλνινγίεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο (παξαγσγή, πνηόηεηα, απόδνζε), ε έληνλε ρξήζε ηνπ CAD, CAD-CAM, CNC ζπζηεκάησλ θαζώο θαη ηνπ CAE γηα ηε ζρεδίαζε θαη ηελ παξαγσγή, έηζη απαηηείηαη νη εξγαδόκελνη ζε απηέο λα είλαη ή πηπρηνύρνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο. Σελίδερ 21 από 21

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική Καινοηομίαρ &Έξςπνηρ Eξειδίκεςζηρ

Σηπαηηγική Καινοηομίαρ &Έξςπνηρ Eξειδίκεςζηρ Απξίιηνο 2013 Σηπαηηγική Καινοηομίαρ &Έξςπνηρ Eξειδίκεςζηρ ύλδεζκνο Σερλνινγηθώλ Επηρεηξήζεσλ Δπηηθήο Ειιάδαο http://www.stede.gr Ο ζύλδεζκνο δεκηνπξγήζεθε πξηλ 2 ρξόληα κε ζθνπό λα εθπξνζσπήζεη ηηο εηαηξείεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής τρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Νέλλη Σζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΜΕΩ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Η Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδαο, ζηα πιαίζηα ησλ πεξηνδηθώλ εθδόζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Τύπνπ. Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη κείσζε

Δειηίν Τύπνπ. Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη κείσζε GfK Retail and Technology Δειηίν Τύπνπ Ηκεξνκελία : 17 Φεβξνπαξίνπ 2011 Σπύξνο Κακειέξεο GfK Retail & Technology Tει. +30 2 7572603 Fax +30 2 7564664 spyros.camileris@gfk.com Η αγνξά ησλ ηερλνινγηθώλ θαηαλαισηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΔΙ ΣΟ ΔΒΔΑ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ DIVANI CARAVEL ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΪΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ! ΓΤΝΑΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα