ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία Βοςλγαπία Ποπηογαλία 15 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19"

Transcript

1 ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία Βοςλγαπία Ποπηογαλία Σελίδερ 1 από 21

2 ΑΤΣΡΙΑ 1) Γενικά Η Βηνκεραλία κεηάιινπ ζηελ Απζηξία βαζίδεηαη ζε πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη επίζεο επελδύεη πνιιά ζηελ έξεπλα έηζη ώζηε ηα πξντόληα ηεο λα κπνξνύλ λα πσιεζνύλ ζε όιν ηνλ θόζκν. Γεδνκέλνπ όηη νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ επελδύνπλ πνιιά ζηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία, ηα πξντόληα πνπ θαηαζθεπάδνπλ είλαη ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Οη δηαδηθαζίεο LD θαη Corex είλαη πνιύ ζεκαληηθέο γηα ηελ παγθόζκηα αγνξά. Δηαηξίεο, όπσο ε Voestalpine, ε Siemens VAI, Steel Judenburg, θιπ. είλαη δηεζλώο αλαγλσξηζκέλεο θαη έρνπλ πςειή δήηεζε. Έλα παξάδεηγκα από έλα εμαηξεηηθό πξντόλ πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί ζηελ Απζηξία είλαη ηα θύιια ράιπβα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία. Πξντόληα από πνπ παξάγνληαη ζηελ Απζηξία, ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πνιιέο ρώξεο θαη έρνπλ κεγάιε δήηεζε εμαηηίαο ηεο άξηζηεο πνηόηεηαο ηνπο. Οη πην ζεκαληηθέο εηαηξίεο (ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο) ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ ζηελ Απζηξία είλαη:voestalpine, Magna Steyr, MAN, Julius Blum, BMW, Engel Austria, Böhler, Siemens and General Motors Powertrain 2) Γενικά οικονομικά ζηοισεία Οη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ απνηεινύλ πεξίπνπ ην έλα πέκπην ηεο ζπλνιηθήο εγρώξηαο παξαγσγήο, ή ην έλα έθην ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο βηνκεραλίαο ηεο ρώξαο! Καη ελώ ην κέζν πνζνζηό ησλ εμαγσγώλ ηεο εγρώξηαο βηνκεραλίαο είλαη πεξίπνπ 59%, ν θιάδνο ηνπ κεηάιινπ είλαη κπξνζηά κε πνζνζηώζεηο άλσ ηνπ 70%, θαζηζηώληαο έηζη ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηηπρία ηεο δηεζλνύο νηθνλνκίαο ηεο Απζηξίαο. Ο ηνκέαο ηνπ κεηάιισλ θαιύπηεη ην 42% ηεο βηνκεραλίαο ηεο Απζηξίαο θαη ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο παξαγσγήο θαηά ην 2008 ήηαλ ύςνπο 56 δηζεθαηνκκπξίσλ. 3) ημεπινή οικονομική καηάζηαζη Η θαθή θαηάζηαζε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο αθνξά θαη ηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ. Καηά ην 2009 παξάρζεθε ιηγόηεξν από ην έλα πέκπην ηνπ όγθνπ ηεο παξαγσγήο θαη ε θαηάζηαζε απηή ζήκεξα έρεη ζηαζεξνπνηεζεί ζε απηό ην ζεκείν. Ο θιάδνο πθίζηαηαη κηα απώιεηα ύςνπο 24,2 δηζεθαηνκκπξίσλ ζηελ παξαγσγή θαη θαηά ην πεξίπνπ εξγαδόκελνη έραζαλ ηε δνπιεηά ηνπο. Τν 2009 ήηαλ ην ρεηξόηεξν έηνο θηα ηνλ ηνκέα ηνπ κεηάιινπ ηα ηειεπηαία 70 ρξόληα, σζηόζν «κόλν» 15 εηαηξίεο ρξεηάζζεθε λα θιείζνπλ. Σελίδερ 2 από 21

3 4) Η αγοπά επγαζίαρ ζε γενικέρ γπαμμέρ Με ζπλνιηθά ππαιιήινπο, ην 5,4% ηνπ ζπλόινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα απηό. Η αλαινγία ζην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο είλαη 85% άλδξεο θαη 15% γπλαίθεο Γηαρσξίδνληαο ηνπο κεραλνιόγνπο κεραληθνύο νη νπνίνη αλέξρνληαη ζε θαη ηνπο απινύο εξγάηεο ηόηε ζα δνύκε όηη απηνί είλαη εξγάηεο. Απηνί πξνέξρνληαη από ηηο 120 πην ζεκαληηθέο βηνκεραλίεο ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ θαη ππάξρνπλ 16 εηαηξείεο κε πάλσ από εξγαδόκελνπο ε θάζε κία. Η κεγαιύηεξε εηαηξία ζηελ απζηξηαθή βηνκεραλία κεηάιινπ είλαη ε voestalpine κε πεξίπνπ εξγαδόκελνπο. Η νηθνλνκηθή δαπάλε αλά εξγαδόκελν ήηαλ θαηά ην έηνο 2008 πεξίπνπ επξώ ,00 5) Η ζημεπινή καηάζηαζη ζηην αγοπά επγαζίαρ Σπλνιηθά ζηελ Απζηξία νη εξγαδόκελνη αλέξρνληαη ζε (Ινύληνο 2009), and αλέξγνπο. (8,1 %). Σπγθξηλόκελν κε ηνλ Ινύλην ηνπ 2008 ππάξρνπλ ιηγόηεξνη εξγαδόκελνη θαη πεξηζζόηεξνη άλεξγνη. Σπγθεθξηκέλα ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ απνιύζεθαλ εξγαδόκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, επεξεαδόκελνη από ηελ παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Η πην ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε από ηηο επηρεηξήζεηο ήηαλ ε εθαξκνγή ζπκβάζεσλ εξγαζίαο πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο. Τνλ Ννέκβξην ηνπ 2009, πεξίπνπ εξγαδόκελνη εξγάζζεθαλ κε απηέο ηηο λέεο ζπλζήθεο. Σπγθξίλνληαο απηό κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Μαξηίνπ 2010, ε θαηάζηαζε είλαη πνιύ θαιύηεξε θαη ζίγνπξα ζηαζεξνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία ηνπο εξγαδόκελνη κε πιήξε απαζρόιεζε. (5.100 εξγαδόκελνη βξίζθνληαη ζε ζπκβάζεηο εξγαζίαο πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο) 6) Οικονομικέρ πποοπηικέρ Απηή ηε ζηηγκή βξηζθόκαζηε ζην βαζύηεξν ζεκείν ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη όια ηα ζεκάδηα δείρλνπλ όηη ηείλεη λα ζηαζεξνπνηεζεί ζε απηό ην ρακειό επίπεδν. Απηό ην ρακειό επίπεδν ζεκαίλεη παξαγσγή πεξίπνπ 70% θαη ε δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηεο 3 κήλεο θαηά κέζν όξν. Η αλακελόκελε αλάπηπμε ζα είλαη πνιύ κηθξή θαη όιεο πξνβιέςεηο δελ ζα είλαη αξθεηά ελδεηθηηθέο. Οη επελδύζεηο ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ ζα έρνπλ νπηζζνδξνκηθή πνξεία θαη απηό ζα επεξεάζεη ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο δεκηνπξγώληαο έλα θαύιν θύθιν. Σελίδερ 3 από 21

4 7) Πεπιγπαθή ηων επενδύζεων Οη επελδύζεηο ζηελ Απζηξία ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ θαη θάησ από ην θόβν ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη: 2008: EUR 2,64 δηζεθαηνκκύξηα 2009: EUR 2,16 δηζεθαηνκκύξηα Σελίδερ 4 από 21

5 GREECE Γενικά Η Βηνκεραλία κεηάιινπ ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν αξηζκό δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνκέσλ, πνπ κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ζηηο αθόινπζεο ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: Δλέξγεηαο (νξπρεία εμνπιηζκόο, θαηαζθεπέο ζεξκνειεθηξηθώλ θαη πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ, ππιώλεο γηα ηε κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) Μεηαθνξώλ θαη Τειεπηθνηλσληώλ (νδηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο γέθπξεο, γεξαλνί ιηκάλη, ππιώλεο γηα ηε ζηήξημε ησλ ηειεπηθνηλσληώλ) πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο (νξπρεία εθζθαθείο, γεξαλνί, θίιηξα, ζηιό, ζεξκνθήπηα, δηάθνξεο δεμακελέο θαη δεμακελέο απνζήθεπζεο) θαηαζθεπώλ (κεηαιιηθά βηνκεραληθά θηίξηα, ζνύπεξ κάξθεη θαη εκπνξηθά θέληξα, θιεηζηό γήπεδν, κεηαιιηθό ζθειεηό γηα βηνκεραληθή θαη εκπνξηθή ρξήζε) Τν ζπλνιηθό κέγεζνο θαη ηηο ηάζεηο ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο κεηάιισλ ππνινγίδνληαη, γηα θάζε ηνκέα μερσξηζηά. Οηθνλνκηθά δεδνκέλα Από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (Πίλαθαο 1) είλαη πξνθαλέο όηη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ππάξρεη κηα αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 54% ζηηο θαηαζθεπέο θαη ζην 39% ηνπ αληίζηνηρνπ ζπλόινπ ηεο αμίαο ηνπο. Σε απόιπηα κεγέζε, ε θαηαλάισζε απμήζεθε από ηόλνπο ην 2005 (αμίαο ) ζε ηόλνπο (αμίαο ) ην Έρεη παξαηεξεζεί, επίζεο, όηη ηε κεγαιύηεξε αύμεζε, ζε 31% είρε ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξώλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, κε ηνπο ηνκείο ηεο νηθνδόκεζεο θαη ηεο πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο παξαγσγήο πνπ αθνινπζνύλ κε 27% θαη 24% θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο κε 18%. Σε αμία, σζηόζν ν ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο θαηαιακβάλεη ηελ πξώηε ζέζε, κε 34% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί, όηη ε θαηάζηαζε ησλ ηνκέσλ ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξώλ θαη ηειεπηθνηλσληώλ θαιύπηνπλ ην 50% ηόζν ζε πνζόηεηα όζν θαη ζε αμία. Πίνακαρ 1 Μεηαλλικέρ καηαζκεςέρ ζε ηόνοςρ Κηίπια Γέθςπερ και κινηηά μέπη Πύπγοι Τδπαςλικόρ εξοπλιζμόρ Άλλο ύνολο Σελίδερ 5 από 21

6 Σηα ηειεπηαία ρξόληα είλαη εκθαλήο ε ηάζε ηνπ εθζπγρξνληζκνύ ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ ησλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ. Απηή απνηειείηαη από ηελ αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπο, ηελ απνξξόθεζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο, ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ πνηνηηθόηεξσλ πξντόλησλ. Σεκαληηθό ξόιν ζηελ πξνζπάζεηα απηή παίδεη επίζεο ε εμεηδίθεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνύ ηνπ θόζηνπο ηεο παξαγσγήο θαη ε αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο. Πίνακαρ 2 Μεηαλλικέρ καηαζκεςέρ ζε Κηίπια Γέθςπερ και κινηηά μέπη Πύπγοι Τδπαςλικόρ εξοπλιζμόρ Άλλο ύνολο Σηνλ αθόινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 3) θαίλεηαη ν αξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινύλ. Πίνακαρ 3 Η αγοπά μεηάλλος (ζύνολα ζε εκαη. ) Εργαζόμενοι ανά επιχείρηςη Σφνολο Αριιμόσ επιχειρθςεων Συνολικόσ αριιμόσ (Number of Employees) Μέςοσ όροσ εργαζομένων ανά εταιρία Προςτιιέμενη αξία Αξία πωλθςεων Προςτιιέμενη αξία ςτισ πωλθςεισ 30% 36% 38% 36% Μέςοσ όροσ αξίασ ςτισ πωλθςεισ ανα εταιρία Μέςοσ όροσ αξίασ πωλθςεων ανά εργαζόμενο Σελίδερ 6 από 21

7 Πποοπηικέρ Σύκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία εθηηκάηαη όηη γηα 2010 ε εγρώξηα θαηαλάισζε ησλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ ζα θηάζεη ηνπο ηόλνπο. Σελίδερ 7 από 21

8 ΙΠΑΝΙΑ Γενική επιζκόπηζη και οικονομικά δεδομένα Ο ηνκέαο ηνπ κεηάιινπ ζηελ Ιζπαλία απνηειείηαη από πεξηζζόηεξεο από βηνκεραλίεο, εκπνξηθέο εηαηξείεο. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηώλ είλαη κηθξέο ή κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ην 98% ησλ επηρεηξήζεσλ απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδόκελνπο) θαη είλαη ππεύζπλνη γηα ην 9% ηνπ ηζπαληθνύ ΑΔΠ, ην 25% αθαζάξηζηνπ θεθαιαίνπ, ζρεδόλ ην 50% ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ θαη πάλσ από ην 30 % ησλ επελδύζεσλ. Ο θιάδνο ηνπ κεηάιινπ δηαδξακαηίδεη ζηξαηεγηθό ξόιν ζηελ ηζπαληθή νηθνλνκία. Οη Βηνκεραλίεο κεηάιισλ εκπιέθνληαη ζηνλ πξσηνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα θαη σο πξνκεζεπηέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ ζε νιόθιεξε ηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία. Η Ιζπαλία είλαη ε πέκπηε δύλακε ζηε κεηαιινπξγηθή βηνκεραλία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηηο νπνίεο ηα κεηαιιηθά πξντόληα αληηπξνζσπεύνπλ πεξηζζόηεξν από ην έλα ηέηαξην ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ην έλα ηξίην ησλ εμαγσγώλ κεηαπνηεκέλσλ πξντόλησλ. Σημερινή οικονομική καηάζηαζη Η Ιζπαληθή βηνκεραληθή δξαζηεξηόηεηα έρεη πιεγεί ζεκαληηθά, έηζη ώζηε ν Γείθηεο Βηνκεραληθήο Παξαγσγήο γηα ην 2009 δηακνξθώζεθε ζε 82,6%, πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ ηζπαληθή βηνκεραλία ζε επίπεδα ηνπ Σην πιαίζην απηήο ηεο ζπλνιηθήο βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο, ν ηνκέαο ηνπ κεηάιινπ ζηελ Ιζπαλία έθιεηζε γηα ην 2009 κε πνιύ ρακειή δξαζηεξηόηεηα, θηάλνληαο ην κέζν εηήζην ξπζκό ηεο ζρεδόλ ηξηάληα κνλάδεο ρακειόηεξν από ό, ηη ην 2005, ην ρεηξόηεξν ησλ 30 ηειεπηαίσλ ρξόλσλ, ζπγθξίζηκν κόλν κε ηα επίπεδα ηεο θξίζεο ηνπ So far, exports of metal products are not delivering the expected results and imports reflect the weakness of activity. In both cases, the annual average of 2009 scored a drop of 21.5% and 31.6% respectively. Όζνλ αθνξά ηα πνζνζηά, ην παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα ππνρώξεζε θαηά 24,6% ηνπ εηήζηνπ κέζνπ όξνπ. Ωζηόζν, θαίλεηαη όηη ην 2010 ηα πνζνζηά ζα είλαη πνιύ δύζθνια λα αλαθάκςνπλ. Τν εμσηεξηθό εκπόξην, ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο, έδσζε ην Ννέκβξην ηνπ 2009 ην πξώην ζεηηθό ξπζκό κεηαβνιήο γηα πάλσ από έλα ρξόλν. Δπίζεο, νη πεξηζζόηεξεο ηζπαληθέο εμαγσγέο ζπγθεληξώλνληαη ζηε δώλε ηνπ επξώ, ε νπνία απνθιείεη ηελ σθέιεηα ηεο ελίζρπζεο ηεο από άιιεο αγνξέο, όπσο ε Αζία. Μέρξη ζηηγκήο, νη εμαγσγέο ησλ πξντόλησλ κεηάιινπ δελ έρνπλ ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα θαη νη εηζαγσγέο αληαλαθινύλ ηελ αδπλακία απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ν εηήζηνο κέζνο όξνο ηνπ 2009 ζεκείσζε κείσζε θαηά 21,5% θαη 31,6% αληίζηνηρα. Σελίδερ 8 από 21

9 Αγορά εργαζίας Οη Ιζπαληθέο εηαηξίεο ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ, απαζρνινύλ πάλσ από εξγαδόκελνπο, 8% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Ιζπαλία. Σηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ θαηά ην 2009 απνιύζεθαλ 180,000 εξγαδόκελνη, εθηνμεύνληαο ην πνζνζηό αλεξγίαο ζηνλ θιάδν ζην 11.1% ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. Σε εηήζηα βάζε ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ έπεζε θαηά 14.9 % ζπγθεηλόκελν κε ην πξνεγνύκελν έηνο. Οικονομικές προοπηικές Υπάξρνπλ πνιιέο αβεβαηόηεηεο ζηε βηνκεραλία κεηάιισλ, Δκπνξίνπ θαη Υπεξεζηώλ, ηόζν ζην δηεζλώο όζν θαη ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο. Τα ρακειά επίπεδα αληαγσληζηηθόηεηαο, ε αδύλακε εγρώξηα δήηεζε θαη ε πξνζαξκνγή ηεο απαζρόιεζεο (πνπ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ε κείσζε ησλ πξνζδνθηώλ ησλ νηθνγελεηώλ θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ζηηο επελδύζεηο) είλαη δύζθνιν λα μεπεξαζηνύλ. Από ηελ πιεπξά ηεο, ε ώζεζε πνπ δόζεθε ην 2009 κε ζρέδηα γηα λα ελζαξξύλνπλ ηελ θαηαλάισζε θαη ηηο επελδύζεηο, δελ ζα επαλαιεθζεί ην 2010, ιόγσ ηνπ κεγάινπ δαλείνπ πνπ είρε ζπλαθζεί, έηζη ώζηε ε ζπκβνιή ηεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζα κεησζεί. Τέινο, ε αύμεζε ηνπ ΦΠΑ θαηά ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζε θακία πεξίπησζε δελ ελζαξξύλεη ηελ δήηεζε θαη ρσξίο ακθηβνιία, νύηε ηηο επελδύζεηο. Η βηνκεραλία κεηάιισλ, ιόγσ ηεο πςειήο ηερλνινγίαο ηεο, ηόζν ζε παξαγσγηθνύο πόξνπο θαη εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθό δπλακηθό, έρεη κεγάιε αδξάλεηα, κε απνηέιεζκα νη εηαηξείεο ή ηα εξγνζηάζηα αλαγθάδνληαη λα θιείζνπλ θαη δελ θαίλεηαη όηη ζα ελεξγνπνηεζνύλ εθ λένπ. Τν γεγνλόο απηό ζα κεηώζεη ηηο βηνκεραλίεο, ηελ απαζρόιεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δπλαηόηεηα ε ηζπαληθή νηθνλνκία λα μεπεξάζεη ηελ θξίζε, θαη λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν ηεο κε-βηνκεραλνπνίεζεο ηνπ ζπλόινπ ηεο νηθνλνκίαο. Παξόια απηά, ε βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηεξίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία ζηελ αλάιεςε ξίζθσλ, θαη όπσο ζπλέβε πνιιέο θνξέο ζηελ νηθνλνκηθή ηζηνξία ηεο Ιζπαλίαο, επηρεηξεκαηίεο, δηεπζπληηθά ζηειέρε, ηερληθνί θαη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα νηθνδνκήζνπλ ην κέιινλ ηεο ηζπαληθήο βηνκεραλίαο, ε νπνία βεβαίσο ππάξρεη θαη κπνξεί εμειηρζεί ζε κεγάιε δύλακε αλ ππάξρνπλ βαζηά ζεκέιηα Ο ηνκέαο κεηάιισλ ζα είλαη ην θιεηδί γηα ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ ηερλνινγηθώλ ιύζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ εμαζθάιηζε ελεξγεηαθώλ πόξσλ θαη ηελ παξαγσγή πξντόλησλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Σελίδερ 9 από 21

10 Σύζηημα εκπαίδεσζης και καηάρηιζης Τν Ιζπαληθό ζύζηεκα Δπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο έρεη ηελ αθόινπζε δνκή: Α) Τποζύζηημα Απσικήρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ: είλαη επζύλε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αξρώλ (Δζληθώλ ή πεξηθεξεηαθώλ δηνηθήζεσλ). Απηό απεπζύλεηαη θπξίσο ζε λένπο πνπ απνθαζίδνπλ λα γίλνπλ εξγάηεο, αιιά είλαη επίζεο αλνηθηή θαη ζε ελήιηθεο πνπ επηζπκνύλ λα απνθηήζνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Απηό ην ππνζύζηεκα πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο εθπαηδεπηηθνύο θύθινπο. Οη θύθινη απηνί έρνπλ δύν επίπεδα: - Δλδηάκεζν επίπεδν πξνζβάζηκν κεηά από ηελ Υπνρξεσηηθή Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζεή κεηά από εμεηάζεηο γηα όζνπο είλαη πάλσ από 17 εηώλ) - θαη Αλώηεξν επίπεδν (πξνζβάζηκν κεηά από ηελ απόθηεζε πηπρίνπ ή κεηά από εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ όζνη 19 εηώλ ή 18 εηώλ γηα όζνπο έρνπλ πεξάζεη από ην ελδηάκεζν επίπεδν γηα ηελ ίδηα επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε). Τα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηόζν γηα ην ελδηάκεζν όζν θαη γηα ην αλώηεξν επίπεδν αλαθέξνληαη ζην Δζληθό Πιαίζην Πξνζόλησλ. Γηα καζεηέο πνπ δελ έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα αξρηθήο εθπαίδεπζεο ηα νπνία κπνξνύλ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα κπνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή γηα λα πξνεηνηκαζζνύλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θύθινπο ηνπ ελδηάκεζνπ επηπέδνπ. Β) Τποζύζηημα Καηάπηιζη για ηην απαζσόληζη: έρεη σο ζηόρν ηόζν ηνπο αλέξγνπο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο. Σηόρνο ηνπ είλαη λα εληζρύζεη ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηελ επαλέληαμε ηνπ πιεζπζκνύ, κέζα από ηελ επαλεθπαίδεπζε ή ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα απνδεηρζεί κε ηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά πηζηνπνηεηηθά. Κάζε πηζηνπνηεηηθό δηαπηζηεύεη έλα επαγγεικαηηθό πξνζόλ ηνπ Δζληθνύ Πιαηζίνπ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ. Σελίδερ 10 από 21

11 ΙΣΑΛΙΑ 1. Γενικθ επιςκόπηςη 1 Ο ηνκέαο ηνπ κεηάιινπ ζηελ Ιηαιία, αθνξά πεξίπνπ ην 9% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ( άηνκα), θαη πξαγκαηνπνηεί πεξίπνπ ην 50% ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ θαη ην 43% ησλ ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ ηεο ρώξαο. Η πξνζηηζέκελε αμία αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 90 δηζεθαηνκκύξηα επξώ, ην 40,6% ηνπ ζπλόινπ ηεο κεηαπνίεζεο θαη ην 7,2% ηνπ ζπλόινπ ηεο ηηαιηθήο νηθνλνκίαο. Πεξίπνπ εηαηξίεο (5% ηνπ ζπλόινπ ησλ ηηαιηθώλ επηρεηξήζεσλ) εκπιέθνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ κεηάιινπ. Τν 90% απαζρνιεί εξγαδόκελνπο κεηαμύ 1 θαη 20 θαη απαζρνιεί ην 38% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ κεηάιινπ, κόλν ην 10% έρεη πεξηζζόηεξνπο από 20 εξγαδόκελνπο, αιιά απαζρνιεί ην 62% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ κεηάιινπ. 2. Σημερινθ οικονομικθ κατάςταςη Σην ηέινο ηνπ 2006, ππήξμαλ αξθεηέο πξνεηδνπνηήζεηο ηεο εηζεξρόκελεο παγθόζκηαο θξίζεο. Οξηζκέλνη ηνκείο, ζην ηέινο ηνπ 2006, ππέζηε 22% απώιεηα παξαγσγήο ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008, ε παγθόζκηα θξίζε ρηύπεζε ηνλ ηνκέα κεηάιινπ, κε κείσζε παξαγσγήο θαη εμαγσγήο ζην ζύλνιν ηνπ ηνκέα. Τν 2009 ν όγθνο παξαγσγήο έραζε ην 31% ζε ζύγθξηζε κε ην 2008, ελώ νη εμαγσγέο έραζαλ ην 27% ηεο αγνξάο ηνπο. Δλ ησ κεηαμύ, ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κεγαιώλνπλ, θαη ην 3% ησλ εξγαδνκέλσλ έραζαλ ηελ εξγαζία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Η θξίζε επεξέαζε πεξηζζόηεξν ηνπο άληξεο (-2,0%) παξά ζηηο γπλαίθεο (-1,1%), ηνπο εξγάηεο (-18,2%) θαη ηνπο άιινπο εξγαδόκελνπο (-17,2%). Υπήξμε επίζεο κηα δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ηεο Βόξεηαο (-1,3% ησλ εξγαδνκέλσλ), ηεο Κεληξηθήο (-0,5%) θαη ηεο λόηηαο (-3,0%), Ιηαιίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 απμήζεθε ε αλαινγία κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ άλνημαλ θαη έθιεηζαλ (+1,5%) θαη επίζεο έρεη απμεζεί επίζεο ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ από ρώξεο εθηόο ηεο ΔΔ (+8,4%). Έλα ζεκαληηθό απνηέιεζκα ηεο θξίζεο ζηελ Ιηαιία, είλαη ε αιιαγή ησλ εξγαζηαθώλ ζπκβάζεσλ κα αύμεζε ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (+ 11,3%). Ο ηνκέαο ηνπ κεηάιινπ έρεη πιεγεί πεξηζζόηεξν κε ηελ θξίζε. Πάλσ από ην 60% ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ είρε πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. Γηα λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο αλζξώπνπο ηεο ε ηηαιηθή θπβέξλεζε δηέζεζε πάλσ από 80, δηζεθαηνκκύξηα επξώ ζηελ ελίζρπζε ησλ νηθνγελεηώλ θαη ησλ ηδησηώλ, πξνζπαζώληαο λα απμήζνπλ ηελ θαηαλάισζε θαη έηζη ηελ νηθνλνκία γεληθόηεξα. 3. Πρόβλεψη για το Όλα τα στοιτεία αστής της παραγράυοσ αναυέρονται σε στατιστικά τοσ Σελίδερ 11 από 21

12 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ηεηξακήλνπ ηνπ 2010 ε θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηνπ κεηάιινπ ήηαλ αξθεηά αζηαζήο. Τνλ Ιαλνπάξην θαη ην Φεβξνπάξην ν ηνκέαο αύμεζε ηηο εξγαηνώξεο ηνπ ζαλ απνηέιεζκα ηεο αύμεζεο ησλ παξαγγειηώλ. Τν Μάξηην ηα απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο επαλήιζαλ ζηελ παξαγσγή, ζηηο εμαγσγέο θαη νη εξγαηνώξεο κεηώζεθαλ πάιη. Σελίδερ 12 από 21

13 ΦΙΝΛΑΝΓΙΑ 1. Γενική επιζκόπηζη Η βηνκεραλία ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο είλαη ε πην ζεκαληηθή επηρείξεζε ζηε Φηλιαλδία. Σηε Φηλιαλδία νη θύξηεο βηνκεραλίεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηώλ αθνξά ηνλ θιάδν ησλ ειεθηξνληθώλ θαη ειεθηξνηερληθώλ, ην κέηαιιν θαη ηελ θαηαζθεπή κεραλεκάησλ, επεμεξγαζίαο κεηάιισλ, θαζώο θαη ηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία. 2. Γενικά οικονομικά δεδομένα Η βηνκεραλία ηεο ηερλνινγίαο ζεκείσζε θύθιν εξγαζηώλ ύςνπο πεξίπνπ 77 δηζεθαηνκκπξίσλ ζηε Φηλιαλδία ην 2008, παξνπζηάδνληαο αύμεζε πεξίπνπ 5% ηνηο εθαηό από ην πξνεγνύκελν έηνο. Οη εμαγσγέο αληηπξνζώπεπαλ ην 75% ησλ πσιήζεσλ, θαη ην 70% ησλ εμαγσγώλ πξνο πξννξηζκνύο ζηελ Δπξώπε. Η βηνκεραλία ηεο ηερλνινγίαο απνηειεί ην 60% ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ Φηλιαλδίαο. Τν πεξαζκέλν έηνο 2009, ν θύθινο εξγαζηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο βηνκεραλίαο ηεο ηερλνινγίαο ζηε Φηλιαλδία κεηώζεθαλ θαηά 30 % θαηά πξνζέγγηζε: γηα 55 δηζ. επξώ. Η βηνκεραλία κεηάιινπ ζεκείσζε θύθιν εξγαζηώλ 30 δηζεθαηνκκύξηα επξώ από Τν πεξαζκέλν έηνο 2009, ν θύθινο εξγαζηώλ απηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ (κεραλήκαηα, κεηαιιηθά πξντόληα, νρήκαηα) ζηε Φηλιαλδία κεηώζεθαλ θαηά 20%, ζπλνιηθνύ ύςνπο πεξίπνπ 24 δηζ. επξώ. 3. Σημερινή καηάζηαζη ζηην αγορά εργαζίας Απαζρνινύληαη άκεζα ζηελ βηνκεραλία ησλ ηερλνινγηώλ , πνπ ηζνδπλακεί κε ην έλα ηέηαξην ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο Φηλιαλδίαο γηα ην Σην ηέινο ηνπ 2008, ζηε βηνκεραλία κεηάιισλ απαζρνιήζεθαλ άλζξσπνη, πνπ δείρλεη ρξόλν κε ην ρξόλν αύμεζε θαηά άηνκα. Οη εηαηξίεο ζηελ βηνκεραλία ησλ ηερλνινγηώλ πξνρώξεζαλ ζε πξνζαξκνγέο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ζην ηέινο ηνπ Πέξπζη, ν αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ κεηώζεθε θαηά ζρεδόλ 10%, ή εξγαδόκελνπο, ζε ζύλνιν ζην ηέινο ηνπ Γεθεκβξίνπ. Τνλ Γεθέκβξην, ειαθξώο πάλσ από ην έλα πέκπην ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξνζσπηθνύ, ή ππαιιήινπο, επεξεάζηεθαλ από ηελ πξνζσξηλή ή ηε κεξηθή απαζρόιεζε. Παξά απηέο ηηο αηπρείο εμειίμεηο ν θιάδνο ζα πξνζιάβεη έλα κεγάιν ηνλ αξηζκό εηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ ζην εγγύο κέιινλ. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη πεξίπνπ άλζξσπνη απνρσξνύλ από ηηο εηαηξείεο ζε εηήζηα βάζε. Σηα επόκελα 15 ρξόληα, πεξηζζόηεξα από άηνκα ζα ζπληαμηνδνηεζνύλ. Σηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ απαζρνιήζεθαλ ην άηνκα. Οη πξνζαξκνγέο ζε πξνζσπηθό ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ ζπλερίζηεθαλ θαηά ηα ηέιε ηνπ Τν 2009, ε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ αλήιζε ζε ιίγν πεξηζζόηεξν από 10%, ή εξγαδόκελνη, κε ζπλνιηθό αξηζκό εξγαδνκέλσλ ηνπο ζην ηέινο ηνπ Γεθεκβξίνπ. Τνλ Γεθέκβξην, εξγαδόκελνη επεξεάζηεθαλ από ηελ πξνζσξηλή ή ηε κεξηθή απαζρόιεζε ή αθόκα θαη από απνιύζεηο. Σελίδερ 13 από 21

14 4. Περιγραθή ηων επενδύζεων και Οικονομικές προοπηικές Η Βηνκεραλία ησλ ηερλνινγηώλ αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ ην 75% όισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εξεπλνύλ ηηο δπλαηόηεηεο επελδύζεσλ θαη επαγγεικαηηθώλ πξννπηηθώλ. Τν 2008 απηέο αλήιζαλ ζε 3,5 δηζ. επξώ, ελώ νη επελδύζεηο αλήιζαλ ζε 2 δηζ. επξώ. Σελίδερ 14 από 21

15 Σελίδερ 15 από 21

16 ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ Γενική επιςκόπηςη Η Βνπιγαξία είλαη κηα ρώξα κε παξάδνζε ζηνλ ηνκέα ησλ κεηάιισλ. Τα ρξόληα ηεο κεηάβαζεο επεξέαζαλ θαη απηό ηνλ ηνκέα. Καηά ηελ πεξίνδν κεηά ην 1989 ε βηνκεραλία κεηάιινπ θαη άιινη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο βξίζθεηαη ζε καθξά ύθεζε. Τν 2009, ππήξραλ πεξίπνπ εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ επεμεξγαζία κεηάιισλ, ζηε ρύηεπζε, ηελ θαηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνύκελσλ θαη ζηελ παξαγσγή θαη ηελ επηζθεπή πινίσλ, θαη γεσξγηθώλ κεραλεκάησλ. Οη εηαηξείεο απηέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε ηεο ρώξαο. Σημερινή οικονομική κατάςταςη Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 ε βηνκεραλία κεηάιινπ είρε εγεηηθή ζέζε ζηηο βηνκεραλίεο. Καηά ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα ν όγθνο ηεο παξαγσγήο, έπεζε πεξίπνπ 2 θνξέο ιόγσ ηεο έιιεηςεο αγνξαζηηθήο δύλακεο, πξώησλ πιώλ θαη θεθαιαίσλ. Σήκεξα ζηηο βηνκεραλίεο κεηάιινπ, ζηελ θαηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη κεηαιινθαηαζθεπώλ ζπγθεληξώλεηαη ην 25% ηεο βηνκεραλίαο. Καηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ν θιάδνο έρεη ζρεηηθά ζηαζεξό κεξίδην ζηελ κεηαπνηεηηθή βηνκεραλίαο ηεο ρώξαο, ην νπνίν αλέξρεηαη ζην πνζνζηό ηνπ 4,6%. Τν κεξίδην γηα ηελ απαζρόιεζε είλαη ειαθξώο απμαλόκελν έσο θαη 5,5% κε ην 5,9% ησλ εξγαδνκέλσλ λα απαζρνινύληαη ζηηο βηνκεραλίεο κεηαπνίεζεο. Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπο είλαη λα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο, γηα ηελ αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο πςειήο πνηόηεηαο ησλ ηειηθώλ πξντόλησλ θαη λα μεθηλήζνπλ λέεο παξαγσγέο. Απηό απαηηεί επελδύζεηο ζε ζύγρξνλν εμνπιηζκό, ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, κε ηελ εηζαγσγή ησλ επξσπατθώλ πξνηύπσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο, θαζώο θαη ε βειηίσζε ησλ πξνζόλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ανάπτυξη και καινοτομία Η θαηάζηαζε ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηε Βνπιγαξία, ζην ζύλνιό ηεο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο κεηάιινπ ηα ηειεπηαία ρξόληα δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. Αλ θαη ππάξρεη ηθαλό δπλακηθό γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ ε αλαινγία κεηαμύ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Πξέπεη λα ιεθζνύλ επεηγόλησο κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ ηνπηθώλ ππεξεζηώλ αλάπηπμεο, ησλ εξεπλεηηθώλ ηλζηηηνύησλ ηελ παλεπηζηήκησλ θαη ησλ ηερληθώλ εηαηξεηώλ. Ιδηαίηεξν όθεινο απνηεινύλ νη επαθέο θαη θνηλά πξνγξάκκαηα κεηαμύ ηεο Βνπιγαξίαο θαη άιισλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ. Ο θύξηνο ζηόρνο απηώλ ησλ επαθώλ είλαη ε αύμεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο Βνπιγαξίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θαηλνηνκηώλ αιιά θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε. Αγορά εργαςίασ Παξά ηε γεληθή αληίιεςε όηη ε νηθνλνκηθή θξίζε πιήηηεη θπξίσο ηηο εμαγσγέο ιόγσ ηεο θαηάξξεπζεο ησλ εμσηεξηθώλ αγνξώλ, ε βηνκεραλία κεηάιισλ απνηειεί έλαλ από ηνπο ηνκείο πνπ επεξεάζηεθαλ γεληθά. Γηα έλα ρξόλν ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε βηνκεραλία κεηώζεθε από ζε Σελίδερ 16 από 21

17 Βελτίωςη τησ ποιότητασ του ανθρώπινου δυναμικοφ Οη εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηάιισλ ζηε Βνπιγαξία δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηα πξνζόληα εξγαδνκέλσλ πνπ εξγάδνληαη ζε απηέο. Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα λέα πνιηηηθή γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ θαη ππάξρεη ζηόρεπζε ζε απηό ηνλ ηνκέα. Τα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη θνξείο παξνρήο εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ δελ έρνπλ αξθεηά θίλεηξα γηα λα εξγαζηνύλ πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Από απηό απνξξέεη θαη ε αλάγθε ξηδηθήο κεηαξξύζκηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ζηόρν ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θνξέσλ θαηάξηηζεο. Θα πξέπεη επίζεο λα εληζρπζεί θαη ν δηάινγνο κεηαμύ ησλ εθπξνζώπσλ ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ ππεξεζηώλ απαζρόιεζεο θαη ησλ εξγνδνηηθώλ θνξέσλ. Ο ζηόρνο είλαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηάιισλ. Το ςφςτημα επαγγελματικήσ εκπαίδευςησ και κατάρτιςησ ςτην Βουλγαρία. Τν ζύζηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πεξηιακβάλεη επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε. Η Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πεξηιακβάλεη: Η αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε - αξρηθή επηκόξθσζε ζε έλα επάγγεικα Σπλερηδόκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε - βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απνθηώληαη ζε έλα επάγγεικα. Ο Δπαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο, ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πνπ πξνβιέπνληαη γηα επαγγέικαηα θαη εηδηθόηεηεο από ην Δζληθό Πιαίζην Πξνζόλησλ πνπ εγθξίζεθε ηόζν από ηνλ Υπνπξγό Παηδείαο θαη Δπηζηεκώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Υπνπξγό Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, εθπξνζώπνπο ησλ νξγαλώζεσλ ησλ εξγνδνηώλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Τα επίπεδα ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ είλαη 4. Κφριοι ςτόχοι για τον τομζα των μετάλλων ςτη Βουλγαρία Οη θύξηνη ζηόρνη πνπ πξέπεη λα επηηύρεη ν ηνκέα ησλ κεηάιισλ ζηε Βνπιγαξία ζην άκεζν δηάζηεκα είλαη: Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο. Καηλνηνκία ζηηο ηερλνινγίεο θαη ζηελ παξαγσγή πνπ δελ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο λόκνο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο ζα βνεζήζεη ηε βηνκεραλία λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. Με ηελ επίηεπμε απηώλ ησλ ζηόρσλ ε βηνκεραλία κεηάιινπ ζα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηνπ ζα νδεγήζεη ζηε δηαηήξεζε ησλ ήδε θαηεθηεκέλσλ αγνξώλ θαη ηελ είζνδν ζε λέεο αγνξέο. Σελίδερ 17 από 21

18 ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ Η πξώηε εηθόλα δείρλεη ηελ θαηαλνκή ησλ βηνκεραληώλ ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ ζηελ Πνξηνγαιία. Φαίλεηαη κηα πνιύ αμηόινγε δηαλνκή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζην βόξεην ηκήκα ηεο ρώξαο Σε απηό ην γξάθεκα κπνξνύκε λα δνύκε ηε "ζεκαζία" ηνπ ελ ιόγσ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο. Δίλαη ν ηνκέαο κε κεγαιύηεξε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία 25 ρξόληα. Σελίδερ 18 από 21

19 Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα απηνύ είλαη κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο εηαηξείεο πνπ αζρνινύληαη θπξίσο κε ηηο εμαγσγέο, θπξίσο γηα απηνθηλεηνβηνκεραλίεο (δηαθνξεηηθά δνκηθά ζηνηρεία απηνθηλήησλ θαη ζήκαηα,) γηα εηαηξίεο πιαζηηθώλ, λνζνθνκεηαθό εμνπιηζκό, ην ζηξαηό θαη άιινπο. Καηά ζπλέπεηα, ην πςειόηεξν πνζνζηό ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθεηαη ζε κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινύλ πάλσ από ην 52% ηνπ ζπλνιηθνύ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ζηνλ ηνκέα. Σελίδερ 19 από 21

20 Ο ηνκέαο ηνπ κεηάιινπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο αξθεηά "λένο" ηνκέαο, αλαινγηθά κε ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ. Πεξηζζόηεξν από ην 70% ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ είλαη κηθξόηεξν από 55 εηώλ. Σελίδερ 20 από 21

21 The existing Metalwork Companies in this Country, can no longer live with non-qualified Employees as this plate can show; Due to the more and more sophisticated Technologies used in the sector to improve Productivity ( Production, Quality, Efficiency), the intense use of CAD,CAD-CAM, CNC Systems as well as CAE for Project, Production, Planning, Control and Logistics, has contributed for higher qualifications on the Employees in the Sector, as a mandatory conditio0n for success in very competitive Markets. The chart in plate nº 7 shows the increase we have been having for 22 years ( at CENFIM TROFA) in Professional Vocational Education Training, a clear indicator of the increased necessities in Qualified Professionals by the Companies of Metal work Sector. Οη πθηζηάκελεο εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα ηνπ κεηάιινπ ζηε ρώξα, δελ κπνξνύλ πιένλ λα επηβηώζνπλ ρσξίο πηζηνπνηεκέλνπο εξγαδόκελνπο. Σηηο βηνρεβαλίεο ηνπ κεηάιινπ ρξεζηκνπνηνύληαη πιένλ όιν θαη πην εμειηγκέλεο ηερλνινγίεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο (παξαγσγή, πνηόηεηα, απόδνζε), ε έληνλε ρξήζε ηνπ CAD, CAD-CAM, CNC ζπζηεκάησλ θαζώο θαη ηνπ CAE γηα ηε ζρεδίαζε θαη ηελ παξαγσγή, έηζη απαηηείηαη νη εξγαδόκελνη ζε απηέο λα είλαη ή πηπρηνύρνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο. Σελίδερ 21 από 21

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ. Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015

Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ. Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015 Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015 Ζ πνξεία ηωλ εμαγωγώλ θαηά ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο ηνπ 2015 (Ηαλνπάξηνο Ηνύληνο) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κένηπο Εξαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα