ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία Βοςλγαπία Ποπηογαλία 15 19

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19"

Transcript

1 ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία Βοςλγαπία Ποπηογαλία Σελίδερ 1 από 21

2 ΑΤΣΡΙΑ 1) Γενικά Η Βηνκεραλία κεηάιινπ ζηελ Απζηξία βαζίδεηαη ζε πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη επίζεο επελδύεη πνιιά ζηελ έξεπλα έηζη ώζηε ηα πξντόληα ηεο λα κπνξνύλ λα πσιεζνύλ ζε όιν ηνλ θόζκν. Γεδνκέλνπ όηη νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ επελδύνπλ πνιιά ζηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία, ηα πξντόληα πνπ θαηαζθεπάδνπλ είλαη ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Οη δηαδηθαζίεο LD θαη Corex είλαη πνιύ ζεκαληηθέο γηα ηελ παγθόζκηα αγνξά. Δηαηξίεο, όπσο ε Voestalpine, ε Siemens VAI, Steel Judenburg, θιπ. είλαη δηεζλώο αλαγλσξηζκέλεο θαη έρνπλ πςειή δήηεζε. Έλα παξάδεηγκα από έλα εμαηξεηηθό πξντόλ πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί ζηελ Απζηξία είλαη ηα θύιια ράιπβα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία. Πξντόληα από πνπ παξάγνληαη ζηελ Απζηξία, ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πνιιέο ρώξεο θαη έρνπλ κεγάιε δήηεζε εμαηηίαο ηεο άξηζηεο πνηόηεηαο ηνπο. Οη πην ζεκαληηθέο εηαηξίεο (ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο) ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ ζηελ Απζηξία είλαη:voestalpine, Magna Steyr, MAN, Julius Blum, BMW, Engel Austria, Böhler, Siemens and General Motors Powertrain 2) Γενικά οικονομικά ζηοισεία Οη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ απνηεινύλ πεξίπνπ ην έλα πέκπην ηεο ζπλνιηθήο εγρώξηαο παξαγσγήο, ή ην έλα έθην ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο βηνκεραλίαο ηεο ρώξαο! Καη ελώ ην κέζν πνζνζηό ησλ εμαγσγώλ ηεο εγρώξηαο βηνκεραλίαο είλαη πεξίπνπ 59%, ν θιάδνο ηνπ κεηάιινπ είλαη κπξνζηά κε πνζνζηώζεηο άλσ ηνπ 70%, θαζηζηώληαο έηζη ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηηπρία ηεο δηεζλνύο νηθνλνκίαο ηεο Απζηξίαο. Ο ηνκέαο ηνπ κεηάιισλ θαιύπηεη ην 42% ηεο βηνκεραλίαο ηεο Απζηξίαο θαη ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο παξαγσγήο θαηά ην 2008 ήηαλ ύςνπο 56 δηζεθαηνκκπξίσλ. 3) ημεπινή οικονομική καηάζηαζη Η θαθή θαηάζηαζε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο αθνξά θαη ηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ. Καηά ην 2009 παξάρζεθε ιηγόηεξν από ην έλα πέκπην ηνπ όγθνπ ηεο παξαγσγήο θαη ε θαηάζηαζε απηή ζήκεξα έρεη ζηαζεξνπνηεζεί ζε απηό ην ζεκείν. Ο θιάδνο πθίζηαηαη κηα απώιεηα ύςνπο 24,2 δηζεθαηνκκπξίσλ ζηελ παξαγσγή θαη θαηά ην πεξίπνπ εξγαδόκελνη έραζαλ ηε δνπιεηά ηνπο. Τν 2009 ήηαλ ην ρεηξόηεξν έηνο θηα ηνλ ηνκέα ηνπ κεηάιινπ ηα ηειεπηαία 70 ρξόληα, σζηόζν «κόλν» 15 εηαηξίεο ρξεηάζζεθε λα θιείζνπλ. Σελίδερ 2 από 21

3 4) Η αγοπά επγαζίαρ ζε γενικέρ γπαμμέρ Με ζπλνιηθά ππαιιήινπο, ην 5,4% ηνπ ζπλόινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα απηό. Η αλαινγία ζην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο είλαη 85% άλδξεο θαη 15% γπλαίθεο Γηαρσξίδνληαο ηνπο κεραλνιόγνπο κεραληθνύο νη νπνίνη αλέξρνληαη ζε θαη ηνπο απινύο εξγάηεο ηόηε ζα δνύκε όηη απηνί είλαη εξγάηεο. Απηνί πξνέξρνληαη από ηηο 120 πην ζεκαληηθέο βηνκεραλίεο ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ θαη ππάξρνπλ 16 εηαηξείεο κε πάλσ από εξγαδόκελνπο ε θάζε κία. Η κεγαιύηεξε εηαηξία ζηελ απζηξηαθή βηνκεραλία κεηάιινπ είλαη ε voestalpine κε πεξίπνπ εξγαδόκελνπο. Η νηθνλνκηθή δαπάλε αλά εξγαδόκελν ήηαλ θαηά ην έηνο 2008 πεξίπνπ επξώ ,00 5) Η ζημεπινή καηάζηαζη ζηην αγοπά επγαζίαρ Σπλνιηθά ζηελ Απζηξία νη εξγαδόκελνη αλέξρνληαη ζε (Ινύληνο 2009), and αλέξγνπο. (8,1 %). Σπγθξηλόκελν κε ηνλ Ινύλην ηνπ 2008 ππάξρνπλ ιηγόηεξνη εξγαδόκελνη θαη πεξηζζόηεξνη άλεξγνη. Σπγθεθξηκέλα ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ απνιύζεθαλ εξγαδόκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, επεξεαδόκελνη από ηελ παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Η πην ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε από ηηο επηρεηξήζεηο ήηαλ ε εθαξκνγή ζπκβάζεσλ εξγαζίαο πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο. Τνλ Ννέκβξην ηνπ 2009, πεξίπνπ εξγαδόκελνη εξγάζζεθαλ κε απηέο ηηο λέεο ζπλζήθεο. Σπγθξίλνληαο απηό κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Μαξηίνπ 2010, ε θαηάζηαζε είλαη πνιύ θαιύηεξε θαη ζίγνπξα ζηαζεξνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία ηνπο εξγαδόκελνη κε πιήξε απαζρόιεζε. (5.100 εξγαδόκελνη βξίζθνληαη ζε ζπκβάζεηο εξγαζίαο πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο) 6) Οικονομικέρ πποοπηικέρ Απηή ηε ζηηγκή βξηζθόκαζηε ζην βαζύηεξν ζεκείν ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη όια ηα ζεκάδηα δείρλνπλ όηη ηείλεη λα ζηαζεξνπνηεζεί ζε απηό ην ρακειό επίπεδν. Απηό ην ρακειό επίπεδν ζεκαίλεη παξαγσγή πεξίπνπ 70% θαη ε δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηεο 3 κήλεο θαηά κέζν όξν. Η αλακελόκελε αλάπηπμε ζα είλαη πνιύ κηθξή θαη όιεο πξνβιέςεηο δελ ζα είλαη αξθεηά ελδεηθηηθέο. Οη επελδύζεηο ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ ζα έρνπλ νπηζζνδξνκηθή πνξεία θαη απηό ζα επεξεάζεη ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο δεκηνπξγώληαο έλα θαύιν θύθιν. Σελίδερ 3 από 21

4 7) Πεπιγπαθή ηων επενδύζεων Οη επελδύζεηο ζηελ Απζηξία ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ θαη θάησ από ην θόβν ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη: 2008: EUR 2,64 δηζεθαηνκκύξηα 2009: EUR 2,16 δηζεθαηνκκύξηα Σελίδερ 4 από 21

5 GREECE Γενικά Η Βηνκεραλία κεηάιινπ ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν αξηζκό δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνκέσλ, πνπ κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ζηηο αθόινπζεο ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: Δλέξγεηαο (νξπρεία εμνπιηζκόο, θαηαζθεπέο ζεξκνειεθηξηθώλ θαη πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ, ππιώλεο γηα ηε κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) Μεηαθνξώλ θαη Τειεπηθνηλσληώλ (νδηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο γέθπξεο, γεξαλνί ιηκάλη, ππιώλεο γηα ηε ζηήξημε ησλ ηειεπηθνηλσληώλ) πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο (νξπρεία εθζθαθείο, γεξαλνί, θίιηξα, ζηιό, ζεξκνθήπηα, δηάθνξεο δεμακελέο θαη δεμακελέο απνζήθεπζεο) θαηαζθεπώλ (κεηαιιηθά βηνκεραληθά θηίξηα, ζνύπεξ κάξθεη θαη εκπνξηθά θέληξα, θιεηζηό γήπεδν, κεηαιιηθό ζθειεηό γηα βηνκεραληθή θαη εκπνξηθή ρξήζε) Τν ζπλνιηθό κέγεζνο θαη ηηο ηάζεηο ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο κεηάιισλ ππνινγίδνληαη, γηα θάζε ηνκέα μερσξηζηά. Οηθνλνκηθά δεδνκέλα Από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (Πίλαθαο 1) είλαη πξνθαλέο όηη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ππάξρεη κηα αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 54% ζηηο θαηαζθεπέο θαη ζην 39% ηνπ αληίζηνηρνπ ζπλόινπ ηεο αμίαο ηνπο. Σε απόιπηα κεγέζε, ε θαηαλάισζε απμήζεθε από ηόλνπο ην 2005 (αμίαο ) ζε ηόλνπο (αμίαο ) ην Έρεη παξαηεξεζεί, επίζεο, όηη ηε κεγαιύηεξε αύμεζε, ζε 31% είρε ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξώλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, κε ηνπο ηνκείο ηεο νηθνδόκεζεο θαη ηεο πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο παξαγσγήο πνπ αθνινπζνύλ κε 27% θαη 24% θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο κε 18%. Σε αμία, σζηόζν ν ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο θαηαιακβάλεη ηελ πξώηε ζέζε, κε 34% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί, όηη ε θαηάζηαζε ησλ ηνκέσλ ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξώλ θαη ηειεπηθνηλσληώλ θαιύπηνπλ ην 50% ηόζν ζε πνζόηεηα όζν θαη ζε αμία. Πίνακαρ 1 Μεηαλλικέρ καηαζκεςέρ ζε ηόνοςρ Κηίπια Γέθςπερ και κινηηά μέπη Πύπγοι Τδπαςλικόρ εξοπλιζμόρ Άλλο ύνολο Σελίδερ 5 από 21

6 Σηα ηειεπηαία ρξόληα είλαη εκθαλήο ε ηάζε ηνπ εθζπγρξνληζκνύ ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ ησλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ. Απηή απνηειείηαη από ηελ αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπο, ηελ απνξξόθεζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο, ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ πνηνηηθόηεξσλ πξντόλησλ. Σεκαληηθό ξόιν ζηελ πξνζπάζεηα απηή παίδεη επίζεο ε εμεηδίθεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνύ ηνπ θόζηνπο ηεο παξαγσγήο θαη ε αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο. Πίνακαρ 2 Μεηαλλικέρ καηαζκεςέρ ζε Κηίπια Γέθςπερ και κινηηά μέπη Πύπγοι Τδπαςλικόρ εξοπλιζμόρ Άλλο ύνολο Σηνλ αθόινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 3) θαίλεηαη ν αξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινύλ. Πίνακαρ 3 Η αγοπά μεηάλλος (ζύνολα ζε εκαη. ) Εργαζόμενοι ανά επιχείρηςη Σφνολο Αριιμόσ επιχειρθςεων Συνολικόσ αριιμόσ (Number of Employees) Μέςοσ όροσ εργαζομένων ανά εταιρία Προςτιιέμενη αξία Αξία πωλθςεων Προςτιιέμενη αξία ςτισ πωλθςεισ 30% 36% 38% 36% Μέςοσ όροσ αξίασ ςτισ πωλθςεισ ανα εταιρία Μέςοσ όροσ αξίασ πωλθςεων ανά εργαζόμενο Σελίδερ 6 από 21

7 Πποοπηικέρ Σύκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία εθηηκάηαη όηη γηα 2010 ε εγρώξηα θαηαλάισζε ησλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ ζα θηάζεη ηνπο ηόλνπο. Σελίδερ 7 από 21

8 ΙΠΑΝΙΑ Γενική επιζκόπηζη και οικονομικά δεδομένα Ο ηνκέαο ηνπ κεηάιινπ ζηελ Ιζπαλία απνηειείηαη από πεξηζζόηεξεο από βηνκεραλίεο, εκπνξηθέο εηαηξείεο. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηώλ είλαη κηθξέο ή κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ην 98% ησλ επηρεηξήζεσλ απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδόκελνπο) θαη είλαη ππεύζπλνη γηα ην 9% ηνπ ηζπαληθνύ ΑΔΠ, ην 25% αθαζάξηζηνπ θεθαιαίνπ, ζρεδόλ ην 50% ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ θαη πάλσ από ην 30 % ησλ επελδύζεσλ. Ο θιάδνο ηνπ κεηάιινπ δηαδξακαηίδεη ζηξαηεγηθό ξόιν ζηελ ηζπαληθή νηθνλνκία. Οη Βηνκεραλίεο κεηάιισλ εκπιέθνληαη ζηνλ πξσηνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα θαη σο πξνκεζεπηέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ ζε νιόθιεξε ηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία. Η Ιζπαλία είλαη ε πέκπηε δύλακε ζηε κεηαιινπξγηθή βηνκεραλία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηηο νπνίεο ηα κεηαιιηθά πξντόληα αληηπξνζσπεύνπλ πεξηζζόηεξν από ην έλα ηέηαξην ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ην έλα ηξίην ησλ εμαγσγώλ κεηαπνηεκέλσλ πξντόλησλ. Σημερινή οικονομική καηάζηαζη Η Ιζπαληθή βηνκεραληθή δξαζηεξηόηεηα έρεη πιεγεί ζεκαληηθά, έηζη ώζηε ν Γείθηεο Βηνκεραληθήο Παξαγσγήο γηα ην 2009 δηακνξθώζεθε ζε 82,6%, πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ ηζπαληθή βηνκεραλία ζε επίπεδα ηνπ Σην πιαίζην απηήο ηεο ζπλνιηθήο βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο, ν ηνκέαο ηνπ κεηάιινπ ζηελ Ιζπαλία έθιεηζε γηα ην 2009 κε πνιύ ρακειή δξαζηεξηόηεηα, θηάλνληαο ην κέζν εηήζην ξπζκό ηεο ζρεδόλ ηξηάληα κνλάδεο ρακειόηεξν από ό, ηη ην 2005, ην ρεηξόηεξν ησλ 30 ηειεπηαίσλ ρξόλσλ, ζπγθξίζηκν κόλν κε ηα επίπεδα ηεο θξίζεο ηνπ So far, exports of metal products are not delivering the expected results and imports reflect the weakness of activity. In both cases, the annual average of 2009 scored a drop of 21.5% and 31.6% respectively. Όζνλ αθνξά ηα πνζνζηά, ην παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα ππνρώξεζε θαηά 24,6% ηνπ εηήζηνπ κέζνπ όξνπ. Ωζηόζν, θαίλεηαη όηη ην 2010 ηα πνζνζηά ζα είλαη πνιύ δύζθνια λα αλαθάκςνπλ. Τν εμσηεξηθό εκπόξην, ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο, έδσζε ην Ννέκβξην ηνπ 2009 ην πξώην ζεηηθό ξπζκό κεηαβνιήο γηα πάλσ από έλα ρξόλν. Δπίζεο, νη πεξηζζόηεξεο ηζπαληθέο εμαγσγέο ζπγθεληξώλνληαη ζηε δώλε ηνπ επξώ, ε νπνία απνθιείεη ηελ σθέιεηα ηεο ελίζρπζεο ηεο από άιιεο αγνξέο, όπσο ε Αζία. Μέρξη ζηηγκήο, νη εμαγσγέο ησλ πξντόλησλ κεηάιινπ δελ έρνπλ ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα θαη νη εηζαγσγέο αληαλαθινύλ ηελ αδπλακία απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ν εηήζηνο κέζνο όξνο ηνπ 2009 ζεκείσζε κείσζε θαηά 21,5% θαη 31,6% αληίζηνηρα. Σελίδερ 8 από 21

9 Αγορά εργαζίας Οη Ιζπαληθέο εηαηξίεο ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ, απαζρνινύλ πάλσ από εξγαδόκελνπο, 8% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Ιζπαλία. Σηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ θαηά ην 2009 απνιύζεθαλ 180,000 εξγαδόκελνη, εθηνμεύνληαο ην πνζνζηό αλεξγίαο ζηνλ θιάδν ζην 11.1% ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. Σε εηήζηα βάζε ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ έπεζε θαηά 14.9 % ζπγθεηλόκελν κε ην πξνεγνύκελν έηνο. Οικονομικές προοπηικές Υπάξρνπλ πνιιέο αβεβαηόηεηεο ζηε βηνκεραλία κεηάιισλ, Δκπνξίνπ θαη Υπεξεζηώλ, ηόζν ζην δηεζλώο όζν θαη ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο. Τα ρακειά επίπεδα αληαγσληζηηθόηεηαο, ε αδύλακε εγρώξηα δήηεζε θαη ε πξνζαξκνγή ηεο απαζρόιεζεο (πνπ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ε κείσζε ησλ πξνζδνθηώλ ησλ νηθνγελεηώλ θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ζηηο επελδύζεηο) είλαη δύζθνιν λα μεπεξαζηνύλ. Από ηελ πιεπξά ηεο, ε ώζεζε πνπ δόζεθε ην 2009 κε ζρέδηα γηα λα ελζαξξύλνπλ ηελ θαηαλάισζε θαη ηηο επελδύζεηο, δελ ζα επαλαιεθζεί ην 2010, ιόγσ ηνπ κεγάινπ δαλείνπ πνπ είρε ζπλαθζεί, έηζη ώζηε ε ζπκβνιή ηεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζα κεησζεί. Τέινο, ε αύμεζε ηνπ ΦΠΑ θαηά ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ζε θακία πεξίπησζε δελ ελζαξξύλεη ηελ δήηεζε θαη ρσξίο ακθηβνιία, νύηε ηηο επελδύζεηο. Η βηνκεραλία κεηάιισλ, ιόγσ ηεο πςειήο ηερλνινγίαο ηεο, ηόζν ζε παξαγσγηθνύο πόξνπο θαη εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθό δπλακηθό, έρεη κεγάιε αδξάλεηα, κε απνηέιεζκα νη εηαηξείεο ή ηα εξγνζηάζηα αλαγθάδνληαη λα θιείζνπλ θαη δελ θαίλεηαη όηη ζα ελεξγνπνηεζνύλ εθ λένπ. Τν γεγνλόο απηό ζα κεηώζεη ηηο βηνκεραλίεο, ηελ απαζρόιεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δπλαηόηεηα ε ηζπαληθή νηθνλνκία λα μεπεξάζεη ηελ θξίζε, θαη λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν ηεο κε-βηνκεραλνπνίεζεο ηνπ ζπλόινπ ηεο νηθνλνκίαο. Παξόια απηά, ε βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηεξίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία ζηελ αλάιεςε ξίζθσλ, θαη όπσο ζπλέβε πνιιέο θνξέο ζηελ νηθνλνκηθή ηζηνξία ηεο Ιζπαλίαο, επηρεηξεκαηίεο, δηεπζπληηθά ζηειέρε, ηερληθνί θαη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα νηθνδνκήζνπλ ην κέιινλ ηεο ηζπαληθήο βηνκεραλίαο, ε νπνία βεβαίσο ππάξρεη θαη κπνξεί εμειηρζεί ζε κεγάιε δύλακε αλ ππάξρνπλ βαζηά ζεκέιηα Ο ηνκέαο κεηάιισλ ζα είλαη ην θιεηδί γηα ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ ηερλνινγηθώλ ιύζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ εμαζθάιηζε ελεξγεηαθώλ πόξσλ θαη ηελ παξαγσγή πξντόλησλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Σελίδερ 9 από 21

10 Σύζηημα εκπαίδεσζης και καηάρηιζης Τν Ιζπαληθό ζύζηεκα Δπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο έρεη ηελ αθόινπζε δνκή: Α) Τποζύζηημα Απσικήρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ: είλαη επζύλε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αξρώλ (Δζληθώλ ή πεξηθεξεηαθώλ δηνηθήζεσλ). Απηό απεπζύλεηαη θπξίσο ζε λένπο πνπ απνθαζίδνπλ λα γίλνπλ εξγάηεο, αιιά είλαη επίζεο αλνηθηή θαη ζε ελήιηθεο πνπ επηζπκνύλ λα απνθηήζνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Απηό ην ππνζύζηεκα πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο εθπαηδεπηηθνύο θύθινπο. Οη θύθινη απηνί έρνπλ δύν επίπεδα: - Δλδηάκεζν επίπεδν πξνζβάζηκν κεηά από ηελ Υπνρξεσηηθή Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζεή κεηά από εμεηάζεηο γηα όζνπο είλαη πάλσ από 17 εηώλ) - θαη Αλώηεξν επίπεδν (πξνζβάζηκν κεηά από ηελ απόθηεζε πηπρίνπ ή κεηά από εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ όζνη 19 εηώλ ή 18 εηώλ γηα όζνπο έρνπλ πεξάζεη από ην ελδηάκεζν επίπεδν γηα ηελ ίδηα επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε). Τα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηόζν γηα ην ελδηάκεζν όζν θαη γηα ην αλώηεξν επίπεδν αλαθέξνληαη ζην Δζληθό Πιαίζην Πξνζόλησλ. Γηα καζεηέο πνπ δελ έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα αξρηθήο εθπαίδεπζεο ηα νπνία κπνξνύλ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα κπνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή γηα λα πξνεηνηκαζζνύλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θύθινπο ηνπ ελδηάκεζνπ επηπέδνπ. Β) Τποζύζηημα Καηάπηιζη για ηην απαζσόληζη: έρεη σο ζηόρν ηόζν ηνπο αλέξγνπο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο. Σηόρνο ηνπ είλαη λα εληζρύζεη ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηελ επαλέληαμε ηνπ πιεζπζκνύ, κέζα από ηελ επαλεθπαίδεπζε ή ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα απνδεηρζεί κε ηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά πηζηνπνηεηηθά. Κάζε πηζηνπνηεηηθό δηαπηζηεύεη έλα επαγγεικαηηθό πξνζόλ ηνπ Δζληθνύ Πιαηζίνπ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ. Σελίδερ 10 από 21

11 ΙΣΑΛΙΑ 1. Γενικθ επιςκόπηςη 1 Ο ηνκέαο ηνπ κεηάιινπ ζηελ Ιηαιία, αθνξά πεξίπνπ ην 9% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ( άηνκα), θαη πξαγκαηνπνηεί πεξίπνπ ην 50% ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ θαη ην 43% ησλ ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ ηεο ρώξαο. Η πξνζηηζέκελε αμία αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 90 δηζεθαηνκκύξηα επξώ, ην 40,6% ηνπ ζπλόινπ ηεο κεηαπνίεζεο θαη ην 7,2% ηνπ ζπλόινπ ηεο ηηαιηθήο νηθνλνκίαο. Πεξίπνπ εηαηξίεο (5% ηνπ ζπλόινπ ησλ ηηαιηθώλ επηρεηξήζεσλ) εκπιέθνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ κεηάιινπ. Τν 90% απαζρνιεί εξγαδόκελνπο κεηαμύ 1 θαη 20 θαη απαζρνιεί ην 38% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ κεηάιινπ, κόλν ην 10% έρεη πεξηζζόηεξνπο από 20 εξγαδόκελνπο, αιιά απαζρνιεί ην 62% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ κεηάιινπ. 2. Σημερινθ οικονομικθ κατάςταςη Σην ηέινο ηνπ 2006, ππήξμαλ αξθεηέο πξνεηδνπνηήζεηο ηεο εηζεξρόκελεο παγθόζκηαο θξίζεο. Οξηζκέλνη ηνκείο, ζην ηέινο ηνπ 2006, ππέζηε 22% απώιεηα παξαγσγήο ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008, ε παγθόζκηα θξίζε ρηύπεζε ηνλ ηνκέα κεηάιινπ, κε κείσζε παξαγσγήο θαη εμαγσγήο ζην ζύλνιν ηνπ ηνκέα. Τν 2009 ν όγθνο παξαγσγήο έραζε ην 31% ζε ζύγθξηζε κε ην 2008, ελώ νη εμαγσγέο έραζαλ ην 27% ηεο αγνξάο ηνπο. Δλ ησ κεηαμύ, ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κεγαιώλνπλ, θαη ην 3% ησλ εξγαδνκέλσλ έραζαλ ηελ εξγαζία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Η θξίζε επεξέαζε πεξηζζόηεξν ηνπο άληξεο (-2,0%) παξά ζηηο γπλαίθεο (-1,1%), ηνπο εξγάηεο (-18,2%) θαη ηνπο άιινπο εξγαδόκελνπο (-17,2%). Υπήξμε επίζεο κηα δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ηεο Βόξεηαο (-1,3% ησλ εξγαδνκέλσλ), ηεο Κεληξηθήο (-0,5%) θαη ηεο λόηηαο (-3,0%), Ιηαιίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 απμήζεθε ε αλαινγία κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ άλνημαλ θαη έθιεηζαλ (+1,5%) θαη επίζεο έρεη απμεζεί επίζεο ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ από ρώξεο εθηόο ηεο ΔΔ (+8,4%). Έλα ζεκαληηθό απνηέιεζκα ηεο θξίζεο ζηελ Ιηαιία, είλαη ε αιιαγή ησλ εξγαζηαθώλ ζπκβάζεσλ κα αύμεζε ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (+ 11,3%). Ο ηνκέαο ηνπ κεηάιινπ έρεη πιεγεί πεξηζζόηεξν κε ηελ θξίζε. Πάλσ από ην 60% ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ είρε πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. Γηα λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο αλζξώπνπο ηεο ε ηηαιηθή θπβέξλεζε δηέζεζε πάλσ από 80, δηζεθαηνκκύξηα επξώ ζηελ ελίζρπζε ησλ νηθνγελεηώλ θαη ησλ ηδησηώλ, πξνζπαζώληαο λα απμήζνπλ ηελ θαηαλάισζε θαη έηζη ηελ νηθνλνκία γεληθόηεξα. 3. Πρόβλεψη για το Όλα τα στοιτεία αστής της παραγράυοσ αναυέρονται σε στατιστικά τοσ Σελίδερ 11 από 21

12 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ηεηξακήλνπ ηνπ 2010 ε θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηνπ κεηάιινπ ήηαλ αξθεηά αζηαζήο. Τνλ Ιαλνπάξην θαη ην Φεβξνπάξην ν ηνκέαο αύμεζε ηηο εξγαηνώξεο ηνπ ζαλ απνηέιεζκα ηεο αύμεζεο ησλ παξαγγειηώλ. Τν Μάξηην ηα απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο επαλήιζαλ ζηελ παξαγσγή, ζηηο εμαγσγέο θαη νη εξγαηνώξεο κεηώζεθαλ πάιη. Σελίδερ 12 από 21

13 ΦΙΝΛΑΝΓΙΑ 1. Γενική επιζκόπηζη Η βηνκεραλία ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο είλαη ε πην ζεκαληηθή επηρείξεζε ζηε Φηλιαλδία. Σηε Φηλιαλδία νη θύξηεο βηνκεραλίεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηώλ αθνξά ηνλ θιάδν ησλ ειεθηξνληθώλ θαη ειεθηξνηερληθώλ, ην κέηαιιν θαη ηελ θαηαζθεπή κεραλεκάησλ, επεμεξγαζίαο κεηάιισλ, θαζώο θαη ηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία. 2. Γενικά οικονομικά δεδομένα Η βηνκεραλία ηεο ηερλνινγίαο ζεκείσζε θύθιν εξγαζηώλ ύςνπο πεξίπνπ 77 δηζεθαηνκκπξίσλ ζηε Φηλιαλδία ην 2008, παξνπζηάδνληαο αύμεζε πεξίπνπ 5% ηνηο εθαηό από ην πξνεγνύκελν έηνο. Οη εμαγσγέο αληηπξνζώπεπαλ ην 75% ησλ πσιήζεσλ, θαη ην 70% ησλ εμαγσγώλ πξνο πξννξηζκνύο ζηελ Δπξώπε. Η βηνκεραλία ηεο ηερλνινγίαο απνηειεί ην 60% ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ Φηλιαλδίαο. Τν πεξαζκέλν έηνο 2009, ν θύθινο εξγαζηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο βηνκεραλίαο ηεο ηερλνινγίαο ζηε Φηλιαλδία κεηώζεθαλ θαηά 30 % θαηά πξνζέγγηζε: γηα 55 δηζ. επξώ. Η βηνκεραλία κεηάιινπ ζεκείσζε θύθιν εξγαζηώλ 30 δηζεθαηνκκύξηα επξώ από Τν πεξαζκέλν έηνο 2009, ν θύθινο εξγαζηώλ απηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ (κεραλήκαηα, κεηαιιηθά πξντόληα, νρήκαηα) ζηε Φηλιαλδία κεηώζεθαλ θαηά 20%, ζπλνιηθνύ ύςνπο πεξίπνπ 24 δηζ. επξώ. 3. Σημερινή καηάζηαζη ζηην αγορά εργαζίας Απαζρνινύληαη άκεζα ζηελ βηνκεραλία ησλ ηερλνινγηώλ , πνπ ηζνδπλακεί κε ην έλα ηέηαξην ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο Φηλιαλδίαο γηα ην Σην ηέινο ηνπ 2008, ζηε βηνκεραλία κεηάιισλ απαζρνιήζεθαλ άλζξσπνη, πνπ δείρλεη ρξόλν κε ην ρξόλν αύμεζε θαηά άηνκα. Οη εηαηξίεο ζηελ βηνκεραλία ησλ ηερλνινγηώλ πξνρώξεζαλ ζε πξνζαξκνγέο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ζην ηέινο ηνπ Πέξπζη, ν αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ κεηώζεθε θαηά ζρεδόλ 10%, ή εξγαδόκελνπο, ζε ζύλνιν ζην ηέινο ηνπ Γεθεκβξίνπ. Τνλ Γεθέκβξην, ειαθξώο πάλσ από ην έλα πέκπην ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξνζσπηθνύ, ή ππαιιήινπο, επεξεάζηεθαλ από ηελ πξνζσξηλή ή ηε κεξηθή απαζρόιεζε. Παξά απηέο ηηο αηπρείο εμειίμεηο ν θιάδνο ζα πξνζιάβεη έλα κεγάιν ηνλ αξηζκό εηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ ζην εγγύο κέιινλ. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη πεξίπνπ άλζξσπνη απνρσξνύλ από ηηο εηαηξείεο ζε εηήζηα βάζε. Σηα επόκελα 15 ρξόληα, πεξηζζόηεξα από άηνκα ζα ζπληαμηνδνηεζνύλ. Σηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ απαζρνιήζεθαλ ην άηνκα. Οη πξνζαξκνγέο ζε πξνζσπηθό ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ ζπλερίζηεθαλ θαηά ηα ηέιε ηνπ Τν 2009, ε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ αλήιζε ζε ιίγν πεξηζζόηεξν από 10%, ή εξγαδόκελνη, κε ζπλνιηθό αξηζκό εξγαδνκέλσλ ηνπο ζην ηέινο ηνπ Γεθεκβξίνπ. Τνλ Γεθέκβξην, εξγαδόκελνη επεξεάζηεθαλ από ηελ πξνζσξηλή ή ηε κεξηθή απαζρόιεζε ή αθόκα θαη από απνιύζεηο. Σελίδερ 13 από 21

14 4. Περιγραθή ηων επενδύζεων και Οικονομικές προοπηικές Η Βηνκεραλία ησλ ηερλνινγηώλ αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ ην 75% όισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εξεπλνύλ ηηο δπλαηόηεηεο επελδύζεσλ θαη επαγγεικαηηθώλ πξννπηηθώλ. Τν 2008 απηέο αλήιζαλ ζε 3,5 δηζ. επξώ, ελώ νη επελδύζεηο αλήιζαλ ζε 2 δηζ. επξώ. Σελίδερ 14 από 21

15 Σελίδερ 15 από 21

16 ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ Γενική επιςκόπηςη Η Βνπιγαξία είλαη κηα ρώξα κε παξάδνζε ζηνλ ηνκέα ησλ κεηάιισλ. Τα ρξόληα ηεο κεηάβαζεο επεξέαζαλ θαη απηό ηνλ ηνκέα. Καηά ηελ πεξίνδν κεηά ην 1989 ε βηνκεραλία κεηάιινπ θαη άιινη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο βξίζθεηαη ζε καθξά ύθεζε. Τν 2009, ππήξραλ πεξίπνπ εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ επεμεξγαζία κεηάιισλ, ζηε ρύηεπζε, ηελ θαηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνύκελσλ θαη ζηελ παξαγσγή θαη ηελ επηζθεπή πινίσλ, θαη γεσξγηθώλ κεραλεκάησλ. Οη εηαηξείεο απηέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε ηεο ρώξαο. Σημερινή οικονομική κατάςταςη Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 ε βηνκεραλία κεηάιινπ είρε εγεηηθή ζέζε ζηηο βηνκεραλίεο. Καηά ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα ν όγθνο ηεο παξαγσγήο, έπεζε πεξίπνπ 2 θνξέο ιόγσ ηεο έιιεηςεο αγνξαζηηθήο δύλακεο, πξώησλ πιώλ θαη θεθαιαίσλ. Σήκεξα ζηηο βηνκεραλίεο κεηάιινπ, ζηελ θαηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη κεηαιινθαηαζθεπώλ ζπγθεληξώλεηαη ην 25% ηεο βηνκεραλίαο. Καηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ν θιάδνο έρεη ζρεηηθά ζηαζεξό κεξίδην ζηελ κεηαπνηεηηθή βηνκεραλίαο ηεο ρώξαο, ην νπνίν αλέξρεηαη ζην πνζνζηό ηνπ 4,6%. Τν κεξίδην γηα ηελ απαζρόιεζε είλαη ειαθξώο απμαλόκελν έσο θαη 5,5% κε ην 5,9% ησλ εξγαδνκέλσλ λα απαζρνινύληαη ζηηο βηνκεραλίεο κεηαπνίεζεο. Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπο είλαη λα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο, γηα ηελ αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο πςειήο πνηόηεηαο ησλ ηειηθώλ πξντόλησλ θαη λα μεθηλήζνπλ λέεο παξαγσγέο. Απηό απαηηεί επελδύζεηο ζε ζύγρξνλν εμνπιηζκό, ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, κε ηελ εηζαγσγή ησλ επξσπατθώλ πξνηύπσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο, θαζώο θαη ε βειηίσζε ησλ πξνζόλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ανάπτυξη και καινοτομία Η θαηάζηαζε ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηε Βνπιγαξία, ζην ζύλνιό ηεο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο κεηάιινπ ηα ηειεπηαία ρξόληα δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. Αλ θαη ππάξρεη ηθαλό δπλακηθό γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ ε αλαινγία κεηαμύ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Πξέπεη λα ιεθζνύλ επεηγόλησο κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ ηνπηθώλ ππεξεζηώλ αλάπηπμεο, ησλ εξεπλεηηθώλ ηλζηηηνύησλ ηελ παλεπηζηήκησλ θαη ησλ ηερληθώλ εηαηξεηώλ. Ιδηαίηεξν όθεινο απνηεινύλ νη επαθέο θαη θνηλά πξνγξάκκαηα κεηαμύ ηεο Βνπιγαξίαο θαη άιισλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ. Ο θύξηνο ζηόρνο απηώλ ησλ επαθώλ είλαη ε αύμεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο Βνπιγαξίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θαηλνηνκηώλ αιιά θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε. Αγορά εργαςίασ Παξά ηε γεληθή αληίιεςε όηη ε νηθνλνκηθή θξίζε πιήηηεη θπξίσο ηηο εμαγσγέο ιόγσ ηεο θαηάξξεπζεο ησλ εμσηεξηθώλ αγνξώλ, ε βηνκεραλία κεηάιισλ απνηειεί έλαλ από ηνπο ηνκείο πνπ επεξεάζηεθαλ γεληθά. Γηα έλα ρξόλν ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε βηνκεραλία κεηώζεθε από ζε Σελίδερ 16 από 21

17 Βελτίωςη τησ ποιότητασ του ανθρώπινου δυναμικοφ Οη εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηάιισλ ζηε Βνπιγαξία δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηα πξνζόληα εξγαδνκέλσλ πνπ εξγάδνληαη ζε απηέο. Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα λέα πνιηηηθή γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ θαη ππάξρεη ζηόρεπζε ζε απηό ηνλ ηνκέα. Τα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη θνξείο παξνρήο εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ δελ έρνπλ αξθεηά θίλεηξα γηα λα εξγαζηνύλ πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Από απηό απνξξέεη θαη ε αλάγθε ξηδηθήο κεηαξξύζκηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ζηόρν ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θνξέσλ θαηάξηηζεο. Θα πξέπεη επίζεο λα εληζρπζεί θαη ν δηάινγνο κεηαμύ ησλ εθπξνζώπσλ ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ ππεξεζηώλ απαζρόιεζεο θαη ησλ εξγνδνηηθώλ θνξέσλ. Ο ζηόρνο είλαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηάιισλ. Το ςφςτημα επαγγελματικήσ εκπαίδευςησ και κατάρτιςησ ςτην Βουλγαρία. Τν ζύζηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πεξηιακβάλεη επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε. Η Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πεξηιακβάλεη: Η αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε - αξρηθή επηκόξθσζε ζε έλα επάγγεικα Σπλερηδόκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε - βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απνθηώληαη ζε έλα επάγγεικα. Ο Δπαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο, ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πνπ πξνβιέπνληαη γηα επαγγέικαηα θαη εηδηθόηεηεο από ην Δζληθό Πιαίζην Πξνζόλησλ πνπ εγθξίζεθε ηόζν από ηνλ Υπνπξγό Παηδείαο θαη Δπηζηεκώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Υπνπξγό Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, εθπξνζώπνπο ησλ νξγαλώζεσλ ησλ εξγνδνηώλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Τα επίπεδα ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ είλαη 4. Κφριοι ςτόχοι για τον τομζα των μετάλλων ςτη Βουλγαρία Οη θύξηνη ζηόρνη πνπ πξέπεη λα επηηύρεη ν ηνκέα ησλ κεηάιισλ ζηε Βνπιγαξία ζην άκεζν δηάζηεκα είλαη: Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο. Καηλνηνκία ζηηο ηερλνινγίεο θαη ζηελ παξαγσγή πνπ δελ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο λόκνο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο ζα βνεζήζεη ηε βηνκεραλία λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. Με ηελ επίηεπμε απηώλ ησλ ζηόρσλ ε βηνκεραλία κεηάιινπ ζα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηνπ ζα νδεγήζεη ζηε δηαηήξεζε ησλ ήδε θαηεθηεκέλσλ αγνξώλ θαη ηελ είζνδν ζε λέεο αγνξέο. Σελίδερ 17 από 21

18 ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ Η πξώηε εηθόλα δείρλεη ηελ θαηαλνκή ησλ βηνκεραληώλ ζηνλ θιάδν ηνπ κεηάιινπ ζηελ Πνξηνγαιία. Φαίλεηαη κηα πνιύ αμηόινγε δηαλνκή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζην βόξεην ηκήκα ηεο ρώξαο Σε απηό ην γξάθεκα κπνξνύκε λα δνύκε ηε "ζεκαζία" ηνπ ελ ιόγσ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο. Δίλαη ν ηνκέαο κε κεγαιύηεξε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία 25 ρξόληα. Σελίδερ 18 από 21

19 Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα απηνύ είλαη κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο εηαηξείεο πνπ αζρνινύληαη θπξίσο κε ηηο εμαγσγέο, θπξίσο γηα απηνθηλεηνβηνκεραλίεο (δηαθνξεηηθά δνκηθά ζηνηρεία απηνθηλήησλ θαη ζήκαηα,) γηα εηαηξίεο πιαζηηθώλ, λνζνθνκεηαθό εμνπιηζκό, ην ζηξαηό θαη άιινπο. Καηά ζπλέπεηα, ην πςειόηεξν πνζνζηό ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθεηαη ζε κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινύλ πάλσ από ην 52% ηνπ ζπλνιηθνύ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ζηνλ ηνκέα. Σελίδερ 19 από 21

20 Ο ηνκέαο ηνπ κεηάιινπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο αξθεηά "λένο" ηνκέαο, αλαινγηθά κε ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ. Πεξηζζόηεξν από ην 70% ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ είλαη κηθξόηεξν από 55 εηώλ. Σελίδερ 20 από 21

21 The existing Metalwork Companies in this Country, can no longer live with non-qualified Employees as this plate can show; Due to the more and more sophisticated Technologies used in the sector to improve Productivity ( Production, Quality, Efficiency), the intense use of CAD,CAD-CAM, CNC Systems as well as CAE for Project, Production, Planning, Control and Logistics, has contributed for higher qualifications on the Employees in the Sector, as a mandatory conditio0n for success in very competitive Markets. The chart in plate nº 7 shows the increase we have been having for 22 years ( at CENFIM TROFA) in Professional Vocational Education Training, a clear indicator of the increased necessities in Qualified Professionals by the Companies of Metal work Sector. Οη πθηζηάκελεο εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα ηνπ κεηάιινπ ζηε ρώξα, δελ κπνξνύλ πιένλ λα επηβηώζνπλ ρσξίο πηζηνπνηεκέλνπο εξγαδόκελνπο. Σηηο βηνρεβαλίεο ηνπ κεηάιινπ ρξεζηκνπνηνύληαη πιένλ όιν θαη πην εμειηγκέλεο ηερλνινγίεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο (παξαγσγή, πνηόηεηα, απόδνζε), ε έληνλε ρξήζε ηνπ CAD, CAD-CAM, CNC ζπζηεκάησλ θαζώο θαη ηνπ CAE γηα ηε ζρεδίαζε θαη ηελ παξαγσγή, έηζη απαηηείηαη νη εξγαδόκελνη ζε απηέο λα είλαη ή πηπρηνύρνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο. Σελίδερ 21 από 21

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ * Σεπτέμβριος 29 Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων Ο ειιεληθόο θιάδνο βαζηθώλ κεηάιισλ - ν νπνίνο ζπλεηζθέξεη ην,5% ηνπ ΑΔΠ θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΔΙ ΣΟ ΔΒΔΑ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ DIVANI CARAVEL ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΪΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ! ΓΤΝΑΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΜΕΩ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Η Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδαο, ζηα πιαίζηα ησλ πεξηνδηθώλ εθδόζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 ο Εξάμηνο 2014 2 Πίνακας Περιετομένων 1. Οικονομική επισκόπηση... 3 2. Αγορά γραυείων... 4 3. Αγορά κατοικιών... 9 4. Αγορά καταστημάτων... 14 5. Logistics & Βιομητανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Gianni Trioli a, David Zambrana b, Lola Mainar Toledo b, Angela Sacchi c, Chiara Corbo c, Marco

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλα 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ, & ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΕΩ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωμαηική Επγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε Σ Δ Τ Υ Ο 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σ Δ Τ Υ Ο Τ : Καηλνηνκία: Λέκε 1 ΝΑΙ!!! 2 Σπξί: Μελ ην θαηαδηθάδεηε 3 2 4 Σα λέα καο πξντόληα 4 Γηεζλήο παξνπζία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Ο Λ Τ Σ Δ Υ Ν Δ Ι Ο Κ Ρ Η Σ Η TMHMA MHXANIKΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Α Τ Λ Ι Γ Ο Τ Α Ι Κ Α Σ Δ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Τος Τεντ Πετπόποςλος / Διεςθύνοντορ Σςμβούλος / Petrofin S.A.

Τος Τεντ Πετπόποςλος / Διεςθύνοντορ Σςμβούλος / Petrofin S.A. Ναςτιλία ξηπού υοπτίος: ςπάπσει υωρ στο τούνελ; Τος Τεντ Πετπόποςλος / Διεςθύνοντορ Σςμβούλος / Petrofin S.A. Η θαηάξξεπζε ησλ λαύισλ μεξνύ θνξηίνπ, νη νπνίνη έραζαλ ην 94% ηεο αμίαο ηνπο από ηελ θνξύθσζή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα