ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου εκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιφέρειες... 1 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις... 2 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την /4985/ απόφαση του ημάρ χου Πειραιά η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτο δίκαια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου, ΜΑΡΙΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κλάδου ΠΕ ιοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α από 15/12/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. αποφ. Ν. Πειραιά Περιφέρειας Αττικής 07/ ΤΑ/9980/2010). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την με αριθ. 504/16/ πράξη του Προέ δρου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Βόλου που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του ΝΠ του ήμου Βόλου ΒΙΡΑ Νικολάου του Γεωργίου, κατηγορί ας Ε, κλάδου Ε Τεχνικών με βαθμό Α, από 21/10/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σης, λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Θεσσαλίας 11773/ /2010). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Η Προϊσταμένη ιεύθυνσης ΕΛΛΗ ΖΗΣΗ Με την αριθμ /192868/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 3528/07, του άρθρου 6 του Ν. 2503/97, του άρθρου μόνου του Π.. 602/1980, την αριθμ. 5851/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων, εγγράφων και λοιπά με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Γενικό ιευθυντή Περι φέρειας Θεσσαλίας και στον Προϊστάμενο της /νσης ιοίκησης» (Β 1157), διαπιστώνεται ότι, ο Κακαγιώτης ημήτριος του Νικολάου μόνιμος υπάλληλος της ιεύ θυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του κλάδου Υ.Ε. Εργατών με Β βαθμό και 2ο Μ.Κ., απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία την , ημερομηνία από την οποία εμμένει στην αρχική αίτηση παραίτησής του. Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος ιεύθυνσης ιοίκησης ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Με την αριθ. 10/ απόφαση του Προέδρου του ιοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π... «Παιδικός Σταθμός. Ελλομένου» Ν. Λευκάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07, λύεται η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου Σολδάτου Κανέλλου Μαγδαληνής του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ 3 Καθαριστριών, λόγω παραίτησης για συνταξιοδότηση. Με την απόφαση αυτή του ημάρχου δεν προκαλεί ται δαπάνη στο δημόσιο ή στον Παιδικό Σταθμό του. Ελλομένου (άρθρο 27 Ν. 2081/92). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο ιευθυντής ΓΡ. ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ Με την αριθμ. 3494/50210/ απόφαση του ημάρχου Σερρών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 και 160 του Ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια από λόγω αποδοχής δεύτερης αίτησης παραίτησης, η υπαλληλική

2 10338 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) σχέση του Γιαννακάκη Κωνσταντίνου του Νικολάου, υπαλλήλου του ήμου Σερρών, του κλάδου Ε Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Α. (Αριθμ. απόφ. Περ. Κεντρ. Μακεδονίας: 10542/ ). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Η Προϊσταμένη /νσης Σ. ΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΣΙΚΑ Με την αριθ. 2723/2010 απόφαση του ημάρχου Κατερί νης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 & 152 του Ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του ήμου Κατερίνης λόγω συνταξιοδότησης, της υπαλλήλου Χρυσάνθης Καζακλάρη του Αντωνίου, του κλάδου Ε1 ιοικητικών, με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 2ο, η οποία μέχρι την (ημερομηνία αποδοχής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της) συμπλήρωσε 32 έτη, 09 μήνες συνολικής πραγματικής υπηρεσίας. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 7509/ ). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ο Αναπληρωτής ιευθυντής κ.α.α. Ο Τμηματάρχης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΩΜΟΣ ιορθώσεις Σφαλμάτων Στην 8841/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία αφορά το διορισμού σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ ιοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β της απόφοιτης του Τμήματος Περιφερειακής ιοίκησης της Κ Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής ημόσιας ιοίκησης, Κωστελίδου Ναταλίας του Σάββα, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1140/τ.Γ / και συγκε κριμένα στη σελίδα 9254 διορθώνεται η εσφαλμένη σειρά αποφοίτησης «IK Εκπαιδευτική Σειρά» στην ορθή Κ. (Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την αριθ /19074/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης η μοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή λων Ν.Π...», γίνεται δεκτή η παραίτηση της Μαρίας Βουτσίνου Ρούσσου του Μιχαήλ, Προϊσταμένης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου, κλάδου Ε ιοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α και Μ.Κ. 5, και λύεται η υπαλληλική της σχέση από , ημερομηνία κατά την οποία η υπάλληλος εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησής της από την υπηρεσία για συνταξιοδοτικούς λόγους. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η. ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (2) ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Με την υπ αριθμ /10026/ απόφαση του Νομάρχη Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 και τις όμοιες του Π.. 30/1996 και Π.. 169/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου της Νομαρχί ας Πειραιά Χαλδαίου Μπήτρου Ολυμπίας του Ευαγγέλου, του κλάδου ΠΕ ιοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α, που υπηρετούσε ως Προϊσταμένη της ιεύθυνσης ιοίκησης και Πολιτικών ικαιωμάτων της Νομαρχίας Πειραιά, από , ημερομηνία β αίτησης παραίτησής της. Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από την παραπάνω ημερομηνία η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε κατά τη διάρκεια της υπερτριακονταετούς ευδόκιμης παραμονής της σε αυτήν. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΧΑΪΑΣ Με την υπ αριθμ. 150/ απόφαση Νομάρχη Αχαΐ ας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» και τις όμοιες του άρθρου 11 του Ν. 1649/86 και σε εκτέλεση της αριθ. 490/2008 απόφασης του ΣτΕ, προσλαμβάνεται και εντάσσεται σε κενή οργανική θέση σύμφωνα με τον Εσωτερικό Οργα νισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ν.Α. Αχαΐας, ο Αριστείδης Καρύδης, ικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, με σχέση πάγιας αντιμισθίας. (Αριθ. βεβ. ΥΕ Υπουργείο Εσωτ. Αποκ. & Η.: / ). Με την αριθμ / διαπιστωτική πράξη του Νομάρχη Αχαΐας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 112 του Π.. 30/96 γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση του υπαλλήλου της Ν.Α. Αχαΐας Στέργιου Κοντογιάννη του Σταύρου (πρώην υπαλλήλου Υπουρ γείου Εσωτερικών..Α.) του κλάδου Ε Τεχνικών Ηλε κτρολόγων με βαθμό Α από , καθόσον την ημερομηνία αυτή υποβλήθηκε η δεύτερη αίτησή του, με την οποία εμμένει στην από αρχική αίτη ση παραίτησής του από την υπηρεσία. Με την αριθμ / διαπιστωτική πράξη του Νομάρχη Αχαΐας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 112 του Π.. 30/96 γίνεται αυτοδίκαια αποδε κτή η παραίτηση του υπαλλήλου της Ν.Α. Αχαΐας Χρί στου Σίδερη του Ευσταθίου του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων (πρώην υπαλλήλου Υπουργείου Γεωργίας) με βαθμό Α από , καθόσον την ημερομηνία αυτή υποβλή θηκε η δεύτερη αίτησή του, με την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησής του από την υπηρεσία. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την αριθμ. 6202/ πράξη του Νομάρχη Ιωαννίνων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της Τσιώρη Ελένης του Γεωργίου, υπαλλήλου της Ν. Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, κλάδου ΠΕ ιοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α, η οποία λύεται αυτοδίκαια από , ημερομηνία κατά την οποία με αίτηση της παραιτήθηκε από την θέση της στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων Τμήμα Μισθοδοσίας /νση Οικονομικών, λόγω διορισμού της στην Υπηρεσία η μοσιονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων (πρωτόκολλο και ανά ληψη υπηρεσίας ). Με την αριθμ. 6233/ πράξη του Νομάρχη Ιωαννίνων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρα 147, 148 & 156 διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου Παπου τσή Ελένης του Αποστόλου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Πο λιτικών, με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 2ο, της Νομ/κής Αυτ/σης Ιωαννίνων, η οποία λύεται αυτοδίκαια από , ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθη κε η δεύτερη αίτηση με την οποία εμμένει στην παραί τησή της από την Υπηρεσία. ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Με την αριθμ. 3872/ απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία της υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, Παπαμάρκου έσποινα του Αχιλλέως, κλάδου ΤΕ Εργοδηγών Σχεδι αστών χωρίς πτυχίο με Α βαθμό, από , ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Με την αριθμ. 7052/ απόφαση του Αντι νομάρχη Λάρισας του τομέα ιοίκησης και Στήριξης του Πολίτη, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 147 και 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ θρου 112 παρ. 10 και 11 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτο διοίκησης (Π.. 30/1996), διαπιστώνεται η από αυτοδίκαιη παραίτηση και λύση της υπαλληλικής σχέ σης του υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας, ημητρίου Κιούση του Αντωνίου, του κλάδου Ε Εργατοτεχνιτών (Βοηθός Εργαστηρίου ημοσίων Έργων) με βαθμό Α, επειδή την ίδια ημέρα υπέβαλε δεύ τερη αίτηση παραίτησης εμμένοντας στην από όμοια πρώτη. Ο Αντινομάρχης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Με την αριθμ. 5368/ πράξη του Νομάρχη Ρεθύμνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 112 του Π.. 30/96 και 148 του Ν. 3528/07 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου της Ν.Α. Ρεθύμνης Καλλέργη Νικολάου Αντωνίου του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με Α Βαθμό και 2ο Μισθολογικό Κλιμάκιο αυτοδικαί ως επερχόμενης από , επειδή τότε υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραιτήσεως εμμένοντας στην πρώτη που είχε υποβάλλει την Γ. ΠΑΠΑΑΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ Με την αριθμ 4145/ πράξη του Νομάρχη Σερρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας» (άρθρα 147,148 και 156) και του Π.. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτο διοίκησης» (άρθρο 112 παρ. 10 & 11), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Τσακάλη Ευαγγελίας του Αλεξάνδρου, υπαλλήλου της /νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νομαρχιακής Αυτοδιοί κησης Σερρών του κλάδου Ε ιοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α, από 15/12/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης με την οποία εμμένει στην παραίτηση της από την υπηρεσία και η οποία υποβλήθηκε εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραί τησης. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (3) 417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ. Με την Φ.471ε./10610/2453/ πράξη Προέδρου του ιοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, λύεται η υπαλληλική σχέση και διαγράφονται από τα μητρώα μονίμου προσωπικού του Ιδρύματος, οι παρακάτω Μό νιμοι Υπάλληλοι, λόγω συνταξιοδοτήσεως (ημερομηνία υποβολής β αίτησης παραιτήσεως): ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΦΙΛΙΩ του Χρήστου, από 1 εκεμβρίου ΚΛΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Στεφάνου, από 13 εκεμ βρίου ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ του Αγγέλου, από 29 Νοεμβρίου Ο Πρόεδρος.Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 13886/ πράξη Προέδρου του Εμπο ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α/ , διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την Υπηρεσία της μονίμου

4 10340 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) υπαλλήλου του Επιμελητηρίου Γαλάνη Σοφία του Φιλίπ που, με Βαθμό Α, της Κατηγορίας Ε, του Κλάδου Ε ιοικητικών Γραμματέων, στις , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 208/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07 διορίζεται ο ημήτριος ίκαιος του Γεωργίου, μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής σε θέση ΕΠ της βαθ μίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με μονιμότητα της Ιατρικής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 289/ τ.γ ). (Αριθ. βεβ. Υ..Ε. ΥΠ. ΠΑΙΕΙΑΣ ΒΜΘ 29289/ ). Με την 207/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07, διορίζεται ο Παναγιώτης Ουλής του Γεωρ γίου μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής σε θέση ΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με μονιμότητα της Ιατρικής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχι ατρική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 289/ τ.γ ). (Αριθ. βεβ. Υ..Ε. ΥΠ. ΠΑΙΕΙΑΣ ΒΜΘ 29289/ ). Ο Πρύτανης ΘΕΟΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ / του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών πράξη και σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του Ελευθερίου Λένη του Κωνσταντίνου, μονίμου υπαλλήλου με Α βαθμό, κα τηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ) του Πανεπιστημίου Πατρών, από , ήτοι από την ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αιτή σεώς του, από της οποίας έγινε αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση του παραπάνω υπαλλήλου. Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΟΣ ιά της υπ αριθμ. 4860/2752/ πράξεως του Μακαριωτάτου Προέδρου της Ιεράς Συνόδου, Αρχιεπι σκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, εκδοθεί σης κατά τας διατάξεις των άρθρων 134 του υπ αριθμ. 5/1978 Κανονισμού και 148 του Ν. 3528/2007, γίνεται απο δεκτή από (ημερομηνία δευτέρας αιτήσεως) η υποβληθείσα παραίτησις του Γεωργίου Αντωνιάδη του Ιωάννου, Υπαλλήλου της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών της Ιεράς Συνόδου, Κλάδου Ε Οδηγού Κλητήρος επί Βαθμώ Β. Ο Πρόεδρος Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΕΣΣΗΣ, ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ια της υπ αριθμ. 674 Αποφάσεως του Σεβασμιό τατου Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας ΙΩΗΛ, εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977: «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16, 17 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ κοινήν υπουργικήν απόφασιν (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Β/ ) και την υπ αριθμ. 294/ απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται: ο Ειρηναίος (κατά κόσμον Χρυσοβαλάντης) Τσάλμας του ημητρίου ως Ιεροδιάκονος του Ιερού Ναού Αγίου ημητρίου Εδέσσης και κατατάσσεται εις την.ε. Γ Μισθολογικήν Κατηγορίαν (18 1) και με το 18ον Μισθο λογικόν Κλιμάκιον. ια της υπ αριθμ. 684 Αποφάσεως του Σεβασμιω τάτου Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας ΙΩΗΛ, εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977: «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16, 17 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ κοι νήν υπουργικήν απόφασιν (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Β / ) και την υπ αριθμ. 294/ απόφασιν του Μητροπολι τικού Συμβουλίου, διορίζεται: o Γεώργιος Κούλας του Κυριάκου ως Ιεροδιάκονος του Ιερού Ναού Αγίων Νικάνδρου και Ιωαννικίου, και κατατάσσεται εις την Υ.Ε. Μισθολογικήν Κατηγορίαν (18 1) και με το 18ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Ο Μητροπολίτης Ο Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας ΙΩΗΛ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ια της υπ αριθμ. 888/ αποφάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεφαλληνίας Σπυρίδω νος, εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977: «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ Κοινήν Υπουργικήν απόφασιν (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Β / ) και την υπ αριθμ. 558/2010 απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται: ο Σταύρος Ζαπάντης του ημητρίου ως διάκονος του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου Σκάλας και κατατάσσεται εις την ΥΕ 0 Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 18ο Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Ο Μητροπολίτης Ο Κεφαλληνίας ΣΠΥΡΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ια της υπ αριθμ. 1675/ αποφάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης Θεοφίλου, εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 καί 38 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατι κού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16, 17 του

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ κοινήν υπουργικήν απόφασιν (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Β / ) και την υπ αριθμ. 106/ απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται: ο Ελευθέριος Κωσταράκης του Γεωργίου ως ιερο διάκονος του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου πόλεως Λευκάδος και κατατάσσεται εις την ΥΕ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 18ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Ο Μητροπολίτης Ο Λευκάδος και Ιθάκης ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ια της υπ αριθμ. 240/ αποφάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου Προκοπίου, εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 καί 38 του Ν. 590/1977 «περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλά δος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/ 2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ κοινήν υπουργικήν απόφασιν (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Β / ), και την υπ αριθμ. 294/ απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται: ο Παναγιώτης Πετρόπουλος του ημητρίου ως ιάκο νος του Ιερού Ναού Αγίου Αποστόλου Παύλου Καβάλας και κατάσσεται εις την Μισθολογικήν Κατηγορίαν του Κλάδου ΤΕ (18 1) και με το 18ον Μισθολογικόν Κλι μάκιον. Ο Μητροπολίτης Ο Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Με την αριθμ. Β141657/ πράξη του ιοικητή του Οργανισμού, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από τον Οργανισμό του υπαλλήλου του εκπαιδευτικού προσωπικού Κατσαβού Αναστασίου του Κων/νου με Α βαθμό του κλάδου ΤΕ 1 πτ. ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ με ειδικότητα Μηχανολόγου (A.M. 3731) την ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07. (Αριθμ. Εγκρίσεως Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά λισης 23232/1914/ ). Ο ιοικητής ΗΛΙΑΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ KAI ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΑΣ Με την αριθμ. 1275/ Κοινή απόφαση των ι οικητών της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον νήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και υτικής Ελλάδας και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 1199/81 και τις διατάξεις του άρ θρου 24 του Ν. 3599/07 (ΦΕΚ176/Α/ ) και κατόπιν της αριθμ. 17/ γνωμοδότησης του Υπηρεσι ακού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και της αριθμ. 20/ γνωμοδότησης του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας μετατάσσεται η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ του ΑΓΓΕΛΟΥ, υπάλληλος του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» κατηγορίας ΠΕ κλάδου Νοσηλευτριών σε προσωρινή συνιστώμενη θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Γ.Ν.Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗ ΚΩΣΤΑ» και με το βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Ε.: Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 12118/ ). Οι ιοικητές 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου 2ης Υ.ΠΕ. Ιονίων Νήσων Ηπείρου Πειραιώς και Αιγαίου και υτικής Ελλάδας ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΟΣ. ΓΚΟΥΜΑΣ Με την αριθμ. 1848/ απόφαση του ιοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και υτικής Ελλάδας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3599/07 (ΦΕΚ 176/Α/ ) και κατόπιν της αριθμ.3/ γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Πατρών και της αρ.5/ γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ», μετατάσσεται ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, υπάλληλος του Π.Γ.Ν.Πατρών κατηγορίας Ε κλάδου Γραμματέων Νοσηλευτικών Τμημάτων σε κενή οργανική θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου ιοικητικού Λογιστικού στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας αρμοδιότητας του Γ.Ν.Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΡΕΑΣ» και με το βαθμό που κατέχει. Ο ιοικητής ΠΑΝΟΣ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Με την αριθ 23622/ απόφαση του ιοικητή του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του ν. 3528/07 γίνεται δεκτή η παραίτηση της Προϊσταμένης του Τμή ματος ιατροφής ΗΜΗΤΡΑΣ ΡΟΥΣΣΗ ΠΑΙΝΕΣΗ του Παναγιώτη κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ ΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ με Α βαθμό και το 5ο ΜΚ από που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης και αποχώρησε από την υπηρεσία για συνταξιοδοτικούς λόγους. Με την αριθ / απόφαση του ιοικη τού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία ο υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Μαραγκάκης Εμμανουήλ του Σπυρίδωνος κλάδου Ε Τε χνικού ειδικότητας Ξυλουργού Καλουπατζή, με βαθμό Α και 6ο ΜΚ από 18/11/2010, λόγω υποβολής αίτησης παραί τησης για συνταξιοδότηση, όπως ορίζουν οι διατάξεις του της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007. Ο ιοικητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΗΣ ΠΑΙΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την.σ 907/ διαπιστωτική πράξη του ιοικητή του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση

6 10342 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) της μόνιμης υπαλλήλου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Κα θαριότητας Καθαρίστρια, με Β βαθμό και 5ο Μ.Κ. Πάλλη Σοφίας Χρυσούλας του Ιωάννη, λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, προκειμένου να συνταξι οδοτηθεί. Ο ιοικητής ΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ Με την αριθμ. 378/ πράξη του ιοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, του Ιωάννη Παπαρίδη του Στογιάννη, μόνιμου υπαλλήλου κα τηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Θυρω ρών) με Β βαθμό και 6ο ΜΚ, με την υπηρεσία του Πανε πιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, από ημερομηνία κατά την οποία επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του. Ο ιοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Με την αριθμ. 418η/ πράξη απόφαση του ιοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ ση εργασίας του μονίμου υπαλλήλου ΜΠΑΤΙΜΑΡΟΥΗ ΙΣΙΩΡΟΥ του ήμου, κλάδου Ε ιοικητικού Αογιοτι κού του Νοσοκομείου με Α βαθμό και ΜΚ 2ο λόγω συ νταξιοδότησης, από 22/12/2010 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07, μετά την από 22/12/2010 δεύτερη αίτηση παραίτησής του. Ο ιοικητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Με την αριθ. 13/ διαπιστωτική πράξη του ι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ.Ιεράπετρας που εκ δόθηκε βάσει των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΖΟΥΡΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΗ υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με βαθμό Β και 5ο Μισθολογικό κλιμάκιο, από ημερομηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης από την Υπηρεσία (η πρώτη υποβλήθηκε ). Ο ιοικητής ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΑΠΙΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Με την αριθμ. 236/ απόφαση του ιοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3528/07, καθώς και το αριθμ. 1162/ ΦΕΚ τ.γ στο οποίο δημοσιεύθηκαν οι οριστικοί πίνακες, διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις οι κάτωθι: Ονοματεπώνυμο Ον.Πατρός Κλάδος Φορέας Βαθμός Τριανταφύλλου Στυλιανή Ιωαννίδη Μαριάννα Βόλακλη Ελένη Τσαβαλιά Παναγιώτα Κεσίδου Τζένη Μιχαλοπούλου Μαρία Τζόκα Κωνσταντινιά ανιήλ Ιβάν ημήτριος Ηλίας Αβραάμ Θεμιστοκλής Γεώργιος Ε Αδελφών Ε Αδελφών Ε Αδελφών Ε Αδελφών Ε Αδελφών Ε Αδελφών Ε Αδελφών (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 13478/ ). Με την αριθμ. 235/ απόφαση του ιοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3528/07, καθώς και το αριθμ. 1162/ ΦΕΚ τ. Γ στο οποίο δημοσι εύθηκαν οι οριστικοί πίνακες, διορίζεται σε θέση που κενώθηκε λόγω συνταξιοδότησης η κάτωθι: Ονοματεπώνυμο Ον.Πατρός Κλάδος Φορέας Βαθμός Σαλπιγγίδου Σωτηρία Χρήστος Ε χειριστών εμφανιστών (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 12832/ ). Με την αριθμ. 237/ απόφαση του ιοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3528/07, καθώς και το αριθμ. 1162/ ΦΕΚ τ. Γ στο οποίο δημοσι εύθηκαν οι οριστικοί πίνακες, διορίζεται σε θέση που κενώθηκε λόγω συνταξιοδότησης ο κάτωθι: Ονοματεπώνυμο Ον.Πατρός Κλάδος Φορέας Βαθμός αγκαλάκη Γεωργία Στυλλιανός Ε Αδελφών Κ.Υ. Πρίνου (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 12832/ ). Ο ιοικητής ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΣ Με την αριθμ. 219/ απόφαση της Αναπληρώ τριας ιοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3528/07, καθώς και το αριθμ. 992/ ΦΕΚ τ. Γ στο οποίο δημοσιεύθηκαν οι οριστικοί πίνακες, δι ορίζεται σε θέση που κενώθηκε λόγω συνταξιοδότη σης ο κάτωθι: Ονοματεπώνυμο Ον.Πατρός Κλάδος Φορέας Βαθμός Μαχαιρίδης Μιχαήλ Αριστείδης ΥΕ Μεταφο ρέων Ασθε νών (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 12832/ ). H Αναπληρώτρια ιοικήτρια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» Με την αριθμ / πράξη του ιοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η παραίτηση του ιάφα Αθανάσιου του ημητρίου, μόνιμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου κλάδου ιοικητικού Λογιστικού, κα τηγορίας Ε και η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του από , ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησής του. Ο ιοικητής κ.α.α. Ο ιευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΣΧΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 015Α../ απόφαση ιοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» δι απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Ισμαηλίδου Πολυξένης του Ιμπράμ μόνιμης υπαλλή λου κατηγορίας ΥΕ του κλάδου Προσωπικού Καθαριό τητας Καθαριστριών, με βαθμό Β και αποδοχές 6ου Μ.Κ., από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης για λόγους συνταξιοδότησης, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26/ τ.α ). Ο ιοικητής ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΝΕΣΤΩΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Με την υπ αριθ. 40/ πράξη του ιοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3528/Α/ , διαγράφεται την από τη δύναμη του προσωπικού του Νοσοκομείου η ΘΩΜΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατηγορίας κλά δου ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, λόγω διορισμού της στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. Ο ιοικητής ΗΛΙΑΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Θ. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 4005/ απόφαση του ιοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Ληξουρίου «ΜΑΝΤΖΑ ΒΙΝΑΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 17 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α/07) και το ΦΕΚ 1162/ τεύχος Γ στο οποίο δημοσιεύθηκε ο πίνακας διοριστέων για την προκήρυξη 7Κ/2009, διορί ζονται στο Νοσοκομείο μας σε κενές οργανικές θέσεις και με εισαγωγικό βαθμό, οι παρακάτω: 1. Κονταρίνη Ευτέρπη του Ευαγγέλου, κατηγορίας Ε, κλάδου Ε Αδελφών. 2. Βώρου Ελένη του Παναγή Ναπολέοντος, κατηγορίας Ε, κλάδου Ε Αδελφών. 3. Κυριακάτου Βασιλική του Ευαγγέλου, κατηγορίας Ε, κλάδου Ε Αδελφών. 4. Πανταζάτου Σοφία του Γερασίμου, κατηγορίας Ε, κλάδου Ε Χειριστών Εμφανιστών. (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 13474/ ). Ο ιοικητής ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ Με την αριθμ. 9083/ απόφαση του ιοικητή του Γενικού Νοσοκομείου ΚΥ Μολάων, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3528/2007, διορίζεται στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΥ Μολάων σε κενή οργανική θέση στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας και στον αντίστοιχο κλάδο, η κατωτέρω υπάλληλος: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ 1. ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΟΣ BAΘMΟ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε ΑΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟ ΜΩΝ (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 13477/ ). Ο ιοικητής ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Με την υπ αριθμ / διαπιστωτική πρά ξη του ιοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του της παρ. 5 αρθ. 148 του Ν. 3528/07 η υπαλληλική σχέση του ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού που υπηρετεί σε θέση Μεταφορέα Ασθενών με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» με βαθμό Γ από 6 εκεμβρίου 2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης πα ραίτησης) λόγω συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ. Με την υπ αριθμ / διαπιστωτική πρά ξη του ιοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» λύεται αυτοδίκαια σύμφωνα με τις δια τάξεις του της παρ. 5 άρθ. 148 του Ν. 3528/07 η υπαλ ληλική σχέση της ΑΦΡΟΙΤΗΣ ΤΑΜΒΑΚΗ του ΓΕΩΡ ΓΙΟΥ υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο» του κλάδου Ε Πρακτικών και βαθμό Α από 30 Νοεμβρίου 2010 (ημερομηνία υποβο λής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) λόγω συντα ξιοδότησής της. Ο ιοικητής ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» Με την αριθμ. 92/ απόφαση του ιοικητή του Π.Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμε νες διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/ τ.α/3.3.94), του άρθρου 24 παρ 2 του Ν. 2716/99 (ΦΕΚ 96/ τ.α/ ), των άρθρων 4 17 του Ν. 3528/07 (Φ.Ε.Κ 26/ τ.α/9 2 07), του νόμου 3833/2010 αρ. 10 με τον οποίο εξαιρείται η πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, την

8 10344 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) αριθμ.7κ/2009 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 457/ τ.προκ. ΑΣΕΠ), το αριθμ. 1162/ ΦΕΚ (τ.π) στο οποίο περιλαμβάνεται ο οριστικός πίνακας διοριστέων κατη γορίας ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (.Ε.), διορίζονται οι πιο κάτω υπάλληλοι, ως δόκιμοι, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση στον εισαγωγικό βαθμό κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: Α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ ΝΥΜΟ 1 ΙΑΜΑΝΤΟ ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2 ΚΑΡΑΧΡΗ ΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 3 ΚΕΦΑΛΑ ΑΘΗΝΑ 4 ΠΛΥΤΑΡΙΑ ΗΜΗΤΡΑ 5 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΤΡΩΝΥ ΜΟ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ ΚΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Ε. Α. ΝΟΣΟΚΟ ΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕ ΛΟΣ.Ε. Α. ΝΟΣΟΚΟ ΜΩΝ ΒΑΘ ΜΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ.Ε. Α.ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.Ε. Α. ΝΟΣΟΚΟ ΜΩΝ ΑΝΡΕΑΣ.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΩΝ (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 13477/ ). Με την αριθμ. 93/ απόφαση του ιοικητή του Π.Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμε νες διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/ τ.α/3.3.94),του άρθρου 24 παρ 2 του Ν. 2716/99 (ΦΕΚ 96/ τ.α/ ),των άρθρων 4 17 του Ν. 3528/07 (Φ.Ε.Κ 26/ τ.α/9 2 07), του νόμου 3833/2010 αρ. 10 με τον οποίο εξαιρείται η πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, την αριθμ.7κ/2009 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 457/ τ.προκ. ΑΣΕΠ), την αριθμ. 1783/ απόφαση του Ε Τμήματος του ΑΣΕΠ στην οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα διοριστέων κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαί δευσης (Τ.Ε.), διορίζονται οι πιο κάτω υπάλληλοι, ως δό κιμοι, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση στον εισαγω γικό βαθμό κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: Α/α ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ 1 ΜΙΛΚΟΒΑ ΚΑΤΙΑ 2 ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΓΕΟΡΓΙ Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥ ΤΡΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥ ΤΡΙΩΝ (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 13477/ ). Ο ιοικητής ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» Με την αριθμ. Φ/ΤΠ/11/686/ απόφαση του ιοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης «ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», διορίζονται ως δόκιμοι υπάλληλοι στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν. 2190/94 και των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ Α/2007), σε θέσεις που έχουν προκηρυχθεί με την αρ. 7Κ/2009 προκήρυξη (ΦΕΚ 457/ Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και διατέθηκαν για διορισμό με το αρ. 694/ ΦΕΚ τ.γ Πίνακας ιοριστέων κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων και κυρώθηκε με την αρ. 1427/ απόφαση του 1ου Τμήματος ιακοπών του ΑΣΕΠ οι παρακάτω υπάλληλοι: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ 1 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 2 ΤΖΑΓΚΑΡΑ ΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ ΚΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΡΑΙΟΛΟ ΓΙΑΣ ΑΚΤΙ ΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΤΕ ΡΑΙΟΛΟ ΓΙΑΣ ΑΚΤΙ ΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΘ ΜΟΣ (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 13494/ ) Ο ιοικητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΚΟΥΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Με την αριθμ..30/ απόφαση του ιοικητή του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Αμυνταίου της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονί ας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/94 και των άρθρων 4 17 του ν. 3528/2007 διορίζεται ο: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ ΝΥΜΟ ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓ. ΚΛΑΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΦΥΣΙΑΤΡΩΝ) (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 13491/ ). Ο ιοικητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1267 1 Νοεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 221 5 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1237 29 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Φ04/19168/4 4 2013 πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Α. Μπουρνού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-08-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.81270 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Τηλ : 2132161460,65

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ9Θ-6ΕΜ. 2η Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΙΞ9Θ-6ΕΜ. 2η Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α 2η Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΦΟΡ1Φ-ΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 4ΑΘΦΟΡ1Φ-ΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ 4ΑΘΦΟΡ1Φ-ΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 16-05-2011 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Θ-ΤΜ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Θ-ΤΜ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 7/3/ 2014 Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 21239 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΩΙΥΙ465ΦΥΟ-1Ψ5. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο : 2132161222 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΔΑ:ΩΙΥΙ465ΦΥΟ-1Ψ5. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο : 2132161222 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : <<Ανακοίνωση Πρόσκληση του Δήμου Αγ. Νικολάου >>

ΘΕΜΑ : <<Ανακοίνωση Πρόσκληση του Δήμου Αγ. Νικολάου >> Αθήνα 5 / 3 / 2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα : 210-5215284-286

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΒΑΛΑ, 9/6/2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5982 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛ ΕΡΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΦΟΡΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Θέσεις Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΤΕ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛΘ-40Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΛΩΛΘ-40Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/8/ 203 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 75822 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25-4-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Θ-6ΘΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Θ-6ΘΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΔΑ: ΒΙΥΘ-6ΘΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες : Βαρβάρα Γιαννούδη Μαριάνθη Κατσάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34 - Πειραιάς Υπεύθυνη: κα Ε. Καλούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων:

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: 1 η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΡΣ-ΨΞΞ Α Α:

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΡΣ-ΨΞΞ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ.: Καραµούτσιου Βασιλική Ταχ. /νση : Θέρµη, ηµοκρατίας 1 Τηλ.: 2313-300700,747 Fax: 2310-478201

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ Aταλάντη, 24-7-2012 Αρ. Πρωτ.: 15399 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ /ΝΣΗ:ΠΛ.. ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Ταχ. Κώδικας: 35200 Τηλέφωνο: 223302237 ΦΑΞ: 2233022606 e-mail:dimoslokron@otenet.gr ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νοµός Κεφαλληνίας Αργοστόλι, 19-3-2012 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθ. Πρωτ. : 10250 Αριθ. Απόφασης : 130 Πληροφορίες: Γρ. ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΙ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 865 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΤΕΟ. Αθήνα, 13 /12/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΤΕΟ. Αθήνα, 13 /12/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 /2/ 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ.7526 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Ημερομηνία: 03-04-2012 Aρ. Πρωτοκόλλου:. 732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ. ΧΑΡΛΑΥΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 20.03.2015

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 20.03.2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 20.03.2015 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2013-2014

Επιτυχόντες 2013-2014 Επιτυχόντες 2013-2014 1 ΛΑ ΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 ΚΑΡΤΑΚΗ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 ΜΑΤΣΑΜΑ ΠΡΟΚΟΠΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 6 ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΒΙΤΤΩΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 27-06-2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: -2105- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΔΑ: ΒΛ9Θ-ΨΒΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, // 203 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 03923 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ. Περιφερειακής ιεύθυνσης ΟΑΕ Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ. Περιφερειακής ιεύθυνσης ΟΑΕ Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ηράκλειο 24/2/204 Αριθµός Πρωτ: 6226/3628 ΟΑΕ - Περιφερειακής ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση :Kιμώλου 5 Ταχ.Κώδικας :84100 Tηλέφωνο :22810-82443 Πληροφορίες :K. Kοντζιλέλου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η Τοπική Υπηρεσία Ερμούπολης Σύρου

Διεύθυνση :Kιμώλου 5 Ταχ.Κώδικας :84100 Tηλέφωνο :22810-82443 Πληροφορίες :K. Kοντζιλέλου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η Τοπική Υπηρεσία Ερμούπολης Σύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος 20-06-2008 Αρ.Πρωτ. 3816 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ TΟΠ. ΥΠ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση :Kιμώλου 5 Ταχ.Κώδικας :84100 Tηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Πάτρα 13-3-08

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1 η ΥΠΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ» ΓΝΑ ΚΑΤ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2014-2015

Επιτυχόντες 2014-2015 Επιτυχόντες 2014-2015 1 ΨΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 2 ΣΚΑΝ ΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 3 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 5 ΑΡΤΖΟΥΧΑΛΤΖΗ ΜΠΕΤΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ» O ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ» O ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 14/02/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης : 51 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βας. Σοφίας 9 &. Μόσχα 151 24 Μαρούσι Τηλ. 213 2038 285 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 729 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενι κού Νοσοκομείου Λάρνακας ως κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. ιαγωνισµός : 47649 / 10/6/2013. Αριθ. Πρωτ.: 58300 / 19-7-2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. ιαγωνισµός : 47649 / 10/6/2013. Αριθ. Πρωτ.: 58300 / 19-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 583 / 9-7-3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" 1 Σύνολο - ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΝΤΗ ΙΥΘΥΝΣΗ ΙΟΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά Κατερίνα Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τύπου Υπουργού. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: Ανακοίνωση των νέων διοικήσεων σε νοσοκοµεία.

Γραφείο Τύπου Υπουργού. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: Ανακοίνωση των νέων διοικήσεων σε νοσοκοµεία. Γραφείο Τύπου Υπουργού Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: Ανακοίνωση των νέων διοικήσεων σε νοσοκοµεία. Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1254 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. Αριθ. απόφασης 21-2/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 417 ΝΙΜΤΣ 1

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 417 ΝΙΜΤΣ 1 Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Η Υ.ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2008-2009

Επιτυχόντες 2008-2009 Επιτυχόντες 2008-2009 1 ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΙ ΑΓ. ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 2 ΒΕΡΓΕΡΑΚΗ ΕΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΙ ΑΓ. ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 3 ΚΑΚΑΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 4 ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ 5 ΒΕΣΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ρ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, Τ.Θ. 70, Τ.Κ. 45002 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο:210-5230295 Fax:210-5237651 E-mail: deyp@yyka.gov.gr

ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο:210-5230295 Fax:210-5237651 E-mail: deyp@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7β/Γ.Π. 58262 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σχετ. 50057,51119,51130,51344, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 52908,51346,51679,51686,52258,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας.

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας. . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θήβας Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας Θήβα: 04.02.2015 Αρ. Πρωτ.:οικ. ΣΔ 102 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 13123906 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΓΔΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6809 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 835 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Προστασίας του Πολίτη.................

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα