ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου εκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιφέρειες... 1 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις... 2 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την /4985/ απόφαση του ημάρ χου Πειραιά η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτο δίκαια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου, ΜΑΡΙΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κλάδου ΠΕ ιοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α από 15/12/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. αποφ. Ν. Πειραιά Περιφέρειας Αττικής 07/ ΤΑ/9980/2010). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την με αριθ. 504/16/ πράξη του Προέ δρου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Βόλου που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του ΝΠ του ήμου Βόλου ΒΙΡΑ Νικολάου του Γεωργίου, κατηγορί ας Ε, κλάδου Ε Τεχνικών με βαθμό Α, από 21/10/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σης, λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Θεσσαλίας 11773/ /2010). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Η Προϊσταμένη ιεύθυνσης ΕΛΛΗ ΖΗΣΗ Με την αριθμ /192868/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 3528/07, του άρθρου 6 του Ν. 2503/97, του άρθρου μόνου του Π.. 602/1980, την αριθμ. 5851/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων, εγγράφων και λοιπά με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Γενικό ιευθυντή Περι φέρειας Θεσσαλίας και στον Προϊστάμενο της /νσης ιοίκησης» (Β 1157), διαπιστώνεται ότι, ο Κακαγιώτης ημήτριος του Νικολάου μόνιμος υπάλληλος της ιεύ θυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του κλάδου Υ.Ε. Εργατών με Β βαθμό και 2ο Μ.Κ., απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία την , ημερομηνία από την οποία εμμένει στην αρχική αίτηση παραίτησής του. Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος ιεύθυνσης ιοίκησης ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Με την αριθ. 10/ απόφαση του Προέδρου του ιοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π... «Παιδικός Σταθμός. Ελλομένου» Ν. Λευκάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07, λύεται η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου Σολδάτου Κανέλλου Μαγδαληνής του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ 3 Καθαριστριών, λόγω παραίτησης για συνταξιοδότηση. Με την απόφαση αυτή του ημάρχου δεν προκαλεί ται δαπάνη στο δημόσιο ή στον Παιδικό Σταθμό του. Ελλομένου (άρθρο 27 Ν. 2081/92). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο ιευθυντής ΓΡ. ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ Με την αριθμ. 3494/50210/ απόφαση του ημάρχου Σερρών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 και 160 του Ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια από λόγω αποδοχής δεύτερης αίτησης παραίτησης, η υπαλληλική

2 10338 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) σχέση του Γιαννακάκη Κωνσταντίνου του Νικολάου, υπαλλήλου του ήμου Σερρών, του κλάδου Ε Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Α. (Αριθμ. απόφ. Περ. Κεντρ. Μακεδονίας: 10542/ ). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Η Προϊσταμένη /νσης Σ. ΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΑΣΙΚΑ Με την αριθ. 2723/2010 απόφαση του ημάρχου Κατερί νης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 & 152 του Ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του ήμου Κατερίνης λόγω συνταξιοδότησης, της υπαλλήλου Χρυσάνθης Καζακλάρη του Αντωνίου, του κλάδου Ε1 ιοικητικών, με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 2ο, η οποία μέχρι την (ημερομηνία αποδοχής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της) συμπλήρωσε 32 έτη, 09 μήνες συνολικής πραγματικής υπηρεσίας. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 7509/ ). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ο Αναπληρωτής ιευθυντής κ.α.α. Ο Τμηματάρχης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΩΜΟΣ ιορθώσεις Σφαλμάτων Στην 8841/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία αφορά το διορισμού σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ ιοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β της απόφοιτης του Τμήματος Περιφερειακής ιοίκησης της Κ Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής ημόσιας ιοίκησης, Κωστελίδου Ναταλίας του Σάββα, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1140/τ.Γ / και συγκε κριμένα στη σελίδα 9254 διορθώνεται η εσφαλμένη σειρά αποφοίτησης «IK Εκπαιδευτική Σειρά» στην ορθή Κ. (Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την αριθ /19074/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης η μοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή λων Ν.Π...», γίνεται δεκτή η παραίτηση της Μαρίας Βουτσίνου Ρούσσου του Μιχαήλ, Προϊσταμένης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου, κλάδου Ε ιοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α και Μ.Κ. 5, και λύεται η υπαλληλική της σχέση από , ημερομηνία κατά την οποία η υπάλληλος εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησής της από την υπηρεσία για συνταξιοδοτικούς λόγους. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η. ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (2) ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Με την υπ αριθμ /10026/ απόφαση του Νομάρχη Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 και τις όμοιες του Π.. 30/1996 και Π.. 169/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου της Νομαρχί ας Πειραιά Χαλδαίου Μπήτρου Ολυμπίας του Ευαγγέλου, του κλάδου ΠΕ ιοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α, που υπηρετούσε ως Προϊσταμένη της ιεύθυνσης ιοίκησης και Πολιτικών ικαιωμάτων της Νομαρχίας Πειραιά, από , ημερομηνία β αίτησης παραίτησής της. Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από την παραπάνω ημερομηνία η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε κατά τη διάρκεια της υπερτριακονταετούς ευδόκιμης παραμονής της σε αυτήν. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΧΑΪΑΣ Με την υπ αριθμ. 150/ απόφαση Νομάρχη Αχαΐ ας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» και τις όμοιες του άρθρου 11 του Ν. 1649/86 και σε εκτέλεση της αριθ. 490/2008 απόφασης του ΣτΕ, προσλαμβάνεται και εντάσσεται σε κενή οργανική θέση σύμφωνα με τον Εσωτερικό Οργα νισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ν.Α. Αχαΐας, ο Αριστείδης Καρύδης, ικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, με σχέση πάγιας αντιμισθίας. (Αριθ. βεβ. ΥΕ Υπουργείο Εσωτ. Αποκ. & Η.: / ). Με την αριθμ / διαπιστωτική πράξη του Νομάρχη Αχαΐας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 112 του Π.. 30/96 γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση του υπαλλήλου της Ν.Α. Αχαΐας Στέργιου Κοντογιάννη του Σταύρου (πρώην υπαλλήλου Υπουρ γείου Εσωτερικών..Α.) του κλάδου Ε Τεχνικών Ηλε κτρολόγων με βαθμό Α από , καθόσον την ημερομηνία αυτή υποβλήθηκε η δεύτερη αίτησή του, με την οποία εμμένει στην από αρχική αίτη ση παραίτησής του από την υπηρεσία. Με την αριθμ / διαπιστωτική πράξη του Νομάρχη Αχαΐας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 112 του Π.. 30/96 γίνεται αυτοδίκαια αποδε κτή η παραίτηση του υπαλλήλου της Ν.Α. Αχαΐας Χρί στου Σίδερη του Ευσταθίου του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων (πρώην υπαλλήλου Υπουργείου Γεωργίας) με βαθμό Α από , καθόσον την ημερομηνία αυτή υποβλή θηκε η δεύτερη αίτησή του, με την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησής του από την υπηρεσία. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την αριθμ. 6202/ πράξη του Νομάρχη Ιωαννίνων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της Τσιώρη Ελένης του Γεωργίου, υπαλλήλου της Ν. Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, κλάδου ΠΕ ιοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α, η οποία λύεται αυτοδίκαια από , ημερομηνία κατά την οποία με αίτηση της παραιτήθηκε από την θέση της στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων Τμήμα Μισθοδοσίας /νση Οικονομικών, λόγω διορισμού της στην Υπηρεσία η μοσιονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων (πρωτόκολλο και ανά ληψη υπηρεσίας ). Με την αριθμ. 6233/ πράξη του Νομάρχη Ιωαννίνων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρα 147, 148 & 156 διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου Παπου τσή Ελένης του Αποστόλου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Πο λιτικών, με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 2ο, της Νομ/κής Αυτ/σης Ιωαννίνων, η οποία λύεται αυτοδίκαια από , ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθη κε η δεύτερη αίτηση με την οποία εμμένει στην παραί τησή της από την Υπηρεσία. ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Με την αριθμ. 3872/ απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία της υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, Παπαμάρκου έσποινα του Αχιλλέως, κλάδου ΤΕ Εργοδηγών Σχεδι αστών χωρίς πτυχίο με Α βαθμό, από , ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Με την αριθμ. 7052/ απόφαση του Αντι νομάρχη Λάρισας του τομέα ιοίκησης και Στήριξης του Πολίτη, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 147 και 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ θρου 112 παρ. 10 και 11 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτο διοίκησης (Π.. 30/1996), διαπιστώνεται η από αυτοδίκαιη παραίτηση και λύση της υπαλληλικής σχέ σης του υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας, ημητρίου Κιούση του Αντωνίου, του κλάδου Ε Εργατοτεχνιτών (Βοηθός Εργαστηρίου ημοσίων Έργων) με βαθμό Α, επειδή την ίδια ημέρα υπέβαλε δεύ τερη αίτηση παραίτησης εμμένοντας στην από όμοια πρώτη. Ο Αντινομάρχης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Με την αριθμ. 5368/ πράξη του Νομάρχη Ρεθύμνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 112 του Π.. 30/96 και 148 του Ν. 3528/07 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου της Ν.Α. Ρεθύμνης Καλλέργη Νικολάου Αντωνίου του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με Α Βαθμό και 2ο Μισθολογικό Κλιμάκιο αυτοδικαί ως επερχόμενης από , επειδή τότε υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραιτήσεως εμμένοντας στην πρώτη που είχε υποβάλλει την Γ. ΠΑΠΑΑΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ Με την αριθμ 4145/ πράξη του Νομάρχη Σερρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας» (άρθρα 147,148 και 156) και του Π.. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτο διοίκησης» (άρθρο 112 παρ. 10 & 11), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Τσακάλη Ευαγγελίας του Αλεξάνδρου, υπαλλήλου της /νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νομαρχιακής Αυτοδιοί κησης Σερρών του κλάδου Ε ιοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α, από 15/12/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης με την οποία εμμένει στην παραίτηση της από την υπηρεσία και η οποία υποβλήθηκε εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραί τησης. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (3) 417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ. Με την Φ.471ε./10610/2453/ πράξη Προέδρου του ιοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, λύεται η υπαλληλική σχέση και διαγράφονται από τα μητρώα μονίμου προσωπικού του Ιδρύματος, οι παρακάτω Μό νιμοι Υπάλληλοι, λόγω συνταξιοδοτήσεως (ημερομηνία υποβολής β αίτησης παραιτήσεως): ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΦΙΛΙΩ του Χρήστου, από 1 εκεμβρίου ΚΛΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Στεφάνου, από 13 εκεμ βρίου ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ του Αγγέλου, από 29 Νοεμβρίου Ο Πρόεδρος.Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 13886/ πράξη Προέδρου του Εμπο ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α/ , διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την Υπηρεσία της μονίμου

4 10340 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) υπαλλήλου του Επιμελητηρίου Γαλάνη Σοφία του Φιλίπ που, με Βαθμό Α, της Κατηγορίας Ε, του Κλάδου Ε ιοικητικών Γραμματέων, στις , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 208/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07 διορίζεται ο ημήτριος ίκαιος του Γεωργίου, μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής σε θέση ΕΠ της βαθ μίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με μονιμότητα της Ιατρικής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 289/ τ.γ ). (Αριθ. βεβ. Υ..Ε. ΥΠ. ΠΑΙΕΙΑΣ ΒΜΘ 29289/ ). Με την 207/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07, διορίζεται ο Παναγιώτης Ουλής του Γεωρ γίου μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής σε θέση ΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με μονιμότητα της Ιατρικής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχι ατρική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 289/ τ.γ ). (Αριθ. βεβ. Υ..Ε. ΥΠ. ΠΑΙΕΙΑΣ ΒΜΘ 29289/ ). Ο Πρύτανης ΘΕΟΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ / του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών πράξη και σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του Ελευθερίου Λένη του Κωνσταντίνου, μονίμου υπαλλήλου με Α βαθμό, κα τηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ) του Πανεπιστημίου Πατρών, από , ήτοι από την ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αιτή σεώς του, από της οποίας έγινε αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση του παραπάνω υπαλλήλου. Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΟΣ ιά της υπ αριθμ. 4860/2752/ πράξεως του Μακαριωτάτου Προέδρου της Ιεράς Συνόδου, Αρχιεπι σκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, εκδοθεί σης κατά τας διατάξεις των άρθρων 134 του υπ αριθμ. 5/1978 Κανονισμού και 148 του Ν. 3528/2007, γίνεται απο δεκτή από (ημερομηνία δευτέρας αιτήσεως) η υποβληθείσα παραίτησις του Γεωργίου Αντωνιάδη του Ιωάννου, Υπαλλήλου της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών της Ιεράς Συνόδου, Κλάδου Ε Οδηγού Κλητήρος επί Βαθμώ Β. Ο Πρόεδρος Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΕΣΣΗΣ, ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ια της υπ αριθμ. 674 Αποφάσεως του Σεβασμιό τατου Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας ΙΩΗΛ, εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977: «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16, 17 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ κοινήν υπουργικήν απόφασιν (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Β/ ) και την υπ αριθμ. 294/ απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται: ο Ειρηναίος (κατά κόσμον Χρυσοβαλάντης) Τσάλμας του ημητρίου ως Ιεροδιάκονος του Ιερού Ναού Αγίου ημητρίου Εδέσσης και κατατάσσεται εις την.ε. Γ Μισθολογικήν Κατηγορίαν (18 1) και με το 18ον Μισθο λογικόν Κλιμάκιον. ια της υπ αριθμ. 684 Αποφάσεως του Σεβασμιω τάτου Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας ΙΩΗΛ, εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977: «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16, 17 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ κοι νήν υπουργικήν απόφασιν (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Β / ) και την υπ αριθμ. 294/ απόφασιν του Μητροπολι τικού Συμβουλίου, διορίζεται: o Γεώργιος Κούλας του Κυριάκου ως Ιεροδιάκονος του Ιερού Ναού Αγίων Νικάνδρου και Ιωαννικίου, και κατατάσσεται εις την Υ.Ε. Μισθολογικήν Κατηγορίαν (18 1) και με το 18ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Ο Μητροπολίτης Ο Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας ΙΩΗΛ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ια της υπ αριθμ. 888/ αποφάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεφαλληνίας Σπυρίδω νος, εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977: «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ Κοινήν Υπουργικήν απόφασιν (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Β / ) και την υπ αριθμ. 558/2010 απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται: ο Σταύρος Ζαπάντης του ημητρίου ως διάκονος του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου Σκάλας και κατατάσσεται εις την ΥΕ 0 Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 18ο Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Ο Μητροπολίτης Ο Κεφαλληνίας ΣΠΥΡΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ια της υπ αριθμ. 1675/ αποφάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης Θεοφίλου, εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 καί 38 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατι κού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16, 17 του

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ κοινήν υπουργικήν απόφασιν (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Β / ) και την υπ αριθμ. 106/ απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται: ο Ελευθέριος Κωσταράκης του Γεωργίου ως ιερο διάκονος του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου πόλεως Λευκάδος και κατατάσσεται εις την ΥΕ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 18ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Ο Μητροπολίτης Ο Λευκάδος και Ιθάκης ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ια της υπ αριθμ. 240/ αποφάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου Προκοπίου, εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 καί 38 του Ν. 590/1977 «περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλά δος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/ 2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ κοινήν υπουργικήν απόφασιν (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Β / ), και την υπ αριθμ. 294/ απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται: ο Παναγιώτης Πετρόπουλος του ημητρίου ως ιάκο νος του Ιερού Ναού Αγίου Αποστόλου Παύλου Καβάλας και κατάσσεται εις την Μισθολογικήν Κατηγορίαν του Κλάδου ΤΕ (18 1) και με το 18ον Μισθολογικόν Κλι μάκιον. Ο Μητροπολίτης Ο Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Με την αριθμ. Β141657/ πράξη του ιοικητή του Οργανισμού, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από τον Οργανισμό του υπαλλήλου του εκπαιδευτικού προσωπικού Κατσαβού Αναστασίου του Κων/νου με Α βαθμό του κλάδου ΤΕ 1 πτ. ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ με ειδικότητα Μηχανολόγου (A.M. 3731) την ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07. (Αριθμ. Εγκρίσεως Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά λισης 23232/1914/ ). Ο ιοικητής ΗΛΙΑΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ KAI ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΑΣ Με την αριθμ. 1275/ Κοινή απόφαση των ι οικητών της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον νήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και υτικής Ελλάδας και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 1199/81 και τις διατάξεις του άρ θρου 24 του Ν. 3599/07 (ΦΕΚ176/Α/ ) και κατόπιν της αριθμ. 17/ γνωμοδότησης του Υπηρεσι ακού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και της αριθμ. 20/ γνωμοδότησης του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας μετατάσσεται η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ του ΑΓΓΕΛΟΥ, υπάλληλος του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» κατηγορίας ΠΕ κλάδου Νοσηλευτριών σε προσωρινή συνιστώμενη θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Γ.Ν.Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗ ΚΩΣΤΑ» και με το βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Ε.: Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 12118/ ). Οι ιοικητές 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου 2ης Υ.ΠΕ. Ιονίων Νήσων Ηπείρου Πειραιώς και Αιγαίου και υτικής Ελλάδας ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΟΣ. ΓΚΟΥΜΑΣ Με την αριθμ. 1848/ απόφαση του ιοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και υτικής Ελλάδας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3599/07 (ΦΕΚ 176/Α/ ) και κατόπιν της αριθμ.3/ γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Πατρών και της αρ.5/ γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ», μετατάσσεται ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, υπάλληλος του Π.Γ.Ν.Πατρών κατηγορίας Ε κλάδου Γραμματέων Νοσηλευτικών Τμημάτων σε κενή οργανική θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου ιοικητικού Λογιστικού στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας αρμοδιότητας του Γ.Ν.Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΡΕΑΣ» και με το βαθμό που κατέχει. Ο ιοικητής ΠΑΝΟΣ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Με την αριθ 23622/ απόφαση του ιοικητή του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του ν. 3528/07 γίνεται δεκτή η παραίτηση της Προϊσταμένης του Τμή ματος ιατροφής ΗΜΗΤΡΑΣ ΡΟΥΣΣΗ ΠΑΙΝΕΣΗ του Παναγιώτη κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ ΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ με Α βαθμό και το 5ο ΜΚ από που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης και αποχώρησε από την υπηρεσία για συνταξιοδοτικούς λόγους. Με την αριθ / απόφαση του ιοικη τού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία ο υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Μαραγκάκης Εμμανουήλ του Σπυρίδωνος κλάδου Ε Τε χνικού ειδικότητας Ξυλουργού Καλουπατζή, με βαθμό Α και 6ο ΜΚ από 18/11/2010, λόγω υποβολής αίτησης παραί τησης για συνταξιοδότηση, όπως ορίζουν οι διατάξεις του της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007. Ο ιοικητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΗΣ ΠΑΙΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την.σ 907/ διαπιστωτική πράξη του ιοικητή του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση

6 10342 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) της μόνιμης υπαλλήλου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Κα θαριότητας Καθαρίστρια, με Β βαθμό και 5ο Μ.Κ. Πάλλη Σοφίας Χρυσούλας του Ιωάννη, λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, προκειμένου να συνταξι οδοτηθεί. Ο ιοικητής ΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ Με την αριθμ. 378/ πράξη του ιοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, του Ιωάννη Παπαρίδη του Στογιάννη, μόνιμου υπαλλήλου κα τηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Θυρω ρών) με Β βαθμό και 6ο ΜΚ, με την υπηρεσία του Πανε πιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, από ημερομηνία κατά την οποία επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του. Ο ιοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Με την αριθμ. 418η/ πράξη απόφαση του ιοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ ση εργασίας του μονίμου υπαλλήλου ΜΠΑΤΙΜΑΡΟΥΗ ΙΣΙΩΡΟΥ του ήμου, κλάδου Ε ιοικητικού Αογιοτι κού του Νοσοκομείου με Α βαθμό και ΜΚ 2ο λόγω συ νταξιοδότησης, από 22/12/2010 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07, μετά την από 22/12/2010 δεύτερη αίτηση παραίτησής του. Ο ιοικητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Με την αριθ. 13/ διαπιστωτική πράξη του ι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ.Ιεράπετρας που εκ δόθηκε βάσει των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΖΟΥΡΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΗ υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με βαθμό Β και 5ο Μισθολογικό κλιμάκιο, από ημερομηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης από την Υπηρεσία (η πρώτη υποβλήθηκε ). Ο ιοικητής ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΑΠΙΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Με την αριθμ. 236/ απόφαση του ιοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3528/07, καθώς και το αριθμ. 1162/ ΦΕΚ τ.γ στο οποίο δημοσιεύθηκαν οι οριστικοί πίνακες, διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις οι κάτωθι: Ονοματεπώνυμο Ον.Πατρός Κλάδος Φορέας Βαθμός Τριανταφύλλου Στυλιανή Ιωαννίδη Μαριάννα Βόλακλη Ελένη Τσαβαλιά Παναγιώτα Κεσίδου Τζένη Μιχαλοπούλου Μαρία Τζόκα Κωνσταντινιά ανιήλ Ιβάν ημήτριος Ηλίας Αβραάμ Θεμιστοκλής Γεώργιος Ε Αδελφών Ε Αδελφών Ε Αδελφών Ε Αδελφών Ε Αδελφών Ε Αδελφών Ε Αδελφών (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 13478/ ). Με την αριθμ. 235/ απόφαση του ιοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3528/07, καθώς και το αριθμ. 1162/ ΦΕΚ τ. Γ στο οποίο δημοσι εύθηκαν οι οριστικοί πίνακες, διορίζεται σε θέση που κενώθηκε λόγω συνταξιοδότησης η κάτωθι: Ονοματεπώνυμο Ον.Πατρός Κλάδος Φορέας Βαθμός Σαλπιγγίδου Σωτηρία Χρήστος Ε χειριστών εμφανιστών (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 12832/ ). Με την αριθμ. 237/ απόφαση του ιοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3528/07, καθώς και το αριθμ. 1162/ ΦΕΚ τ. Γ στο οποίο δημοσι εύθηκαν οι οριστικοί πίνακες, διορίζεται σε θέση που κενώθηκε λόγω συνταξιοδότησης ο κάτωθι: Ονοματεπώνυμο Ον.Πατρός Κλάδος Φορέας Βαθμός αγκαλάκη Γεωργία Στυλλιανός Ε Αδελφών Κ.Υ. Πρίνου (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 12832/ ). Ο ιοικητής ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΣ Με την αριθμ. 219/ απόφαση της Αναπληρώ τριας ιοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3528/07, καθώς και το αριθμ. 992/ ΦΕΚ τ. Γ στο οποίο δημοσιεύθηκαν οι οριστικοί πίνακες, δι ορίζεται σε θέση που κενώθηκε λόγω συνταξιοδότη σης ο κάτωθι: Ονοματεπώνυμο Ον.Πατρός Κλάδος Φορέας Βαθμός Μαχαιρίδης Μιχαήλ Αριστείδης ΥΕ Μεταφο ρέων Ασθε νών (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 12832/ ). H Αναπληρώτρια ιοικήτρια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» Με την αριθμ / πράξη του ιοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η παραίτηση του ιάφα Αθανάσιου του ημητρίου, μόνιμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου κλάδου ιοικητικού Λογιστικού, κα τηγορίας Ε και η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του από , ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησής του. Ο ιοικητής κ.α.α. Ο ιευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΣΧΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 015Α../ απόφαση ιοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» δι απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Ισμαηλίδου Πολυξένης του Ιμπράμ μόνιμης υπαλλή λου κατηγορίας ΥΕ του κλάδου Προσωπικού Καθαριό τητας Καθαριστριών, με βαθμό Β και αποδοχές 6ου Μ.Κ., από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης για λόγους συνταξιοδότησης, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26/ τ.α ). Ο ιοικητής ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΝΕΣΤΩΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Με την υπ αριθ. 40/ πράξη του ιοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3528/Α/ , διαγράφεται την από τη δύναμη του προσωπικού του Νοσοκομείου η ΘΩΜΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατηγορίας κλά δου ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, λόγω διορισμού της στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. Ο ιοικητής ΗΛΙΑΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Θ. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 4005/ απόφαση του ιοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Ληξουρίου «ΜΑΝΤΖΑ ΒΙΝΑΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 17 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α/07) και το ΦΕΚ 1162/ τεύχος Γ στο οποίο δημοσιεύθηκε ο πίνακας διοριστέων για την προκήρυξη 7Κ/2009, διορί ζονται στο Νοσοκομείο μας σε κενές οργανικές θέσεις και με εισαγωγικό βαθμό, οι παρακάτω: 1. Κονταρίνη Ευτέρπη του Ευαγγέλου, κατηγορίας Ε, κλάδου Ε Αδελφών. 2. Βώρου Ελένη του Παναγή Ναπολέοντος, κατηγορίας Ε, κλάδου Ε Αδελφών. 3. Κυριακάτου Βασιλική του Ευαγγέλου, κατηγορίας Ε, κλάδου Ε Αδελφών. 4. Πανταζάτου Σοφία του Γερασίμου, κατηγορίας Ε, κλάδου Ε Χειριστών Εμφανιστών. (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 13474/ ). Ο ιοικητής ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ Με την αριθμ. 9083/ απόφαση του ιοικητή του Γενικού Νοσοκομείου ΚΥ Μολάων, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3528/2007, διορίζεται στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΥ Μολάων σε κενή οργανική θέση στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας και στον αντίστοιχο κλάδο, η κατωτέρω υπάλληλος: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ 1. ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΟΣ BAΘMΟ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε ΑΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟ ΜΩΝ (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 13477/ ). Ο ιοικητής ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Με την υπ αριθμ / διαπιστωτική πρά ξη του ιοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του της παρ. 5 αρθ. 148 του Ν. 3528/07 η υπαλληλική σχέση του ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού που υπηρετεί σε θέση Μεταφορέα Ασθενών με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» με βαθμό Γ από 6 εκεμβρίου 2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης πα ραίτησης) λόγω συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ. Με την υπ αριθμ / διαπιστωτική πρά ξη του ιοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» λύεται αυτοδίκαια σύμφωνα με τις δια τάξεις του της παρ. 5 άρθ. 148 του Ν. 3528/07 η υπαλ ληλική σχέση της ΑΦΡΟΙΤΗΣ ΤΑΜΒΑΚΗ του ΓΕΩΡ ΓΙΟΥ υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο» του κλάδου Ε Πρακτικών και βαθμό Α από 30 Νοεμβρίου 2010 (ημερομηνία υποβο λής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) λόγω συντα ξιοδότησής της. Ο ιοικητής ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» Με την αριθμ. 92/ απόφαση του ιοικητή του Π.Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμε νες διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/ τ.α/3.3.94), του άρθρου 24 παρ 2 του Ν. 2716/99 (ΦΕΚ 96/ τ.α/ ), των άρθρων 4 17 του Ν. 3528/07 (Φ.Ε.Κ 26/ τ.α/9 2 07), του νόμου 3833/2010 αρ. 10 με τον οποίο εξαιρείται η πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, την

8 10344 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) αριθμ.7κ/2009 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 457/ τ.προκ. ΑΣΕΠ), το αριθμ. 1162/ ΦΕΚ (τ.π) στο οποίο περιλαμβάνεται ο οριστικός πίνακας διοριστέων κατη γορίας ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (.Ε.), διορίζονται οι πιο κάτω υπάλληλοι, ως δόκιμοι, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση στον εισαγωγικό βαθμό κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: Α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ ΝΥΜΟ 1 ΙΑΜΑΝΤΟ ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2 ΚΑΡΑΧΡΗ ΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 3 ΚΕΦΑΛΑ ΑΘΗΝΑ 4 ΠΛΥΤΑΡΙΑ ΗΜΗΤΡΑ 5 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΤΡΩΝΥ ΜΟ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ ΚΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Ε. Α. ΝΟΣΟΚΟ ΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕ ΛΟΣ.Ε. Α. ΝΟΣΟΚΟ ΜΩΝ ΒΑΘ ΜΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ.Ε. Α.ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.Ε. Α. ΝΟΣΟΚΟ ΜΩΝ ΑΝΡΕΑΣ.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΩΝ (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 13477/ ). Με την αριθμ. 93/ απόφαση του ιοικητή του Π.Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμε νες διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/ τ.α/3.3.94),του άρθρου 24 παρ 2 του Ν. 2716/99 (ΦΕΚ 96/ τ.α/ ),των άρθρων 4 17 του Ν. 3528/07 (Φ.Ε.Κ 26/ τ.α/9 2 07), του νόμου 3833/2010 αρ. 10 με τον οποίο εξαιρείται η πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, την αριθμ.7κ/2009 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 457/ τ.προκ. ΑΣΕΠ), την αριθμ. 1783/ απόφαση του Ε Τμήματος του ΑΣΕΠ στην οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα διοριστέων κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαί δευσης (Τ.Ε.), διορίζονται οι πιο κάτω υπάλληλοι, ως δό κιμοι, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση στον εισαγω γικό βαθμό κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: Α/α ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ 1 ΜΙΛΚΟΒΑ ΚΑΤΙΑ 2 ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΓΕΟΡΓΙ Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥ ΤΡΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥ ΤΡΙΩΝ (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 13477/ ). Ο ιοικητής ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» Με την αριθμ. Φ/ΤΠ/11/686/ απόφαση του ιοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης «ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», διορίζονται ως δόκιμοι υπάλληλοι στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν. 2190/94 και των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ Α/2007), σε θέσεις που έχουν προκηρυχθεί με την αρ. 7Κ/2009 προκήρυξη (ΦΕΚ 457/ Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και διατέθηκαν για διορισμό με το αρ. 694/ ΦΕΚ τ.γ Πίνακας ιοριστέων κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων και κυρώθηκε με την αρ. 1427/ απόφαση του 1ου Τμήματος ιακοπών του ΑΣΕΠ οι παρακάτω υπάλληλοι: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ 1 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 2 ΤΖΑΓΚΑΡΑ ΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ ΚΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΡΑΙΟΛΟ ΓΙΑΣ ΑΚΤΙ ΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΤΕ ΡΑΙΟΛΟ ΓΙΑΣ ΑΚΤΙ ΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΘ ΜΟΣ (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 13494/ ) Ο ιοικητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΚΟΥΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Με την αριθμ..30/ απόφαση του ιοικητή του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Αμυνταίου της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονί ας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/94 και των άρθρων 4 17 του ν. 3528/2007 διορίζεται ο: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ ΝΥΜΟ ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓ. ΚΛΑΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΦΥΣΙΑΤΡΩΝ) (Αριθμ. βεβ. Υ..Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 13491/ ). Ο ιοικητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3499 31 εκεµβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένος Οργανισµός του Πανεπιστηµιακού Γε νικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1175 30 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθµ. 2217/30 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 1 η Υ.ΠΕ. Ατ τικής.... 1 Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 3 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών Αθήνα, 11-11-2015 Αρ. Πρωτ : 14682 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-AΛΕΞΑΝ ΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Που θα διοριστούν οι απόφοιτοι ΕΣ και ΕΣΤΑ

Που θα διοριστούν οι απόφοιτοι ΕΣ και ΕΣΤΑ Που θα διοριστούν οι απόφοιτοι ΕΣ και ΕΣΤΑ. Θέσεις υπηρεσιών στις οποίες θα διατεθούν για διορισµό οι απόφοιτοι της 9 ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ... από: Α. Τµήµα Γενικής ιοίκησης A/A ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΞ1-ΤΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/41 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουµε την απόφαση µε αριθµό 3012/Γ6/11-1-07 «Κύρωση. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες.

Σας διαβιβάζουµε την απόφαση µε αριθµό 3012/Γ6/11-1-07 «Κύρωση. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες. Β.ασφαλείας: Να διατηρηθεί: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.&.Ε. Αθήνα Αρ. Πρωτ. Βαθµ.προτερ. 11-1-2007 3012/Γ6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕI ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Αιγάλεω 8/10/2015 Αριθµ. Πρωτ: 8462

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 01-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 225 / 2015 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθµ. 888/2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 824 1 Ιουλίου 2014 OΡΓANIΣMOI ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 12931π.έ./11 3 2014 πράξη του Πρύτα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 896 8 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.»

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Τ.Κ. 104 33 Τηλέφ.: 213-2161202 Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 49 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 905 11 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Γραφείο ηµάρχου Π.Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 Αργοστόλι, 4 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 59208

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-08-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.81270 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Τηλ : 2132161460,65

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3993 7 Δεκεμβρίου 206 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 394 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Πρωτ.: 55852/2487 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ηράκλειο, 10/11/2014 Α.Π.: 4869

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ηράκλειο, 10/11/2014 Α.Π.: 4869 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκι Ταχ. Κώδικα : 72 02 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2247 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ9Θ-6ΕΜ. 2η Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΙΞ9Θ-6ΕΜ. 2η Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α 2η Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά λειτουργικά στοιχεία υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς

Βασικά λειτουργικά στοιχεία υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς Βασικά λειτουργικά υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς Πίνακας 1 : Λειτουργικά χαρακτηριστικά υπηρεσιών τριτοβάθµιας περίθαλψης ογκολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1267 1 Νοεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Α. Μπουρνού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/5892 (σχετ. 16023/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 533 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 533 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 6ΟΝΒΩΕΗ-3ΛΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1104 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής....................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 872 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 2674/τ.Β /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/11/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Υ4α/οικ.122826 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (321) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3251001)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (321) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3251001) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3251001) 14075264 ΖΟΥΛΙΝΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14075238 ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ν.790/000 () () () () (5) (6) (7) (8) (9) (0) () () () 60 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ) ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΑΧΑΪΑΣ 00 0 6 ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΑΧΑΪΑΣ 0 00 6 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΩΙΥΙ465ΦΥΟ-1Ψ5. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο : 2132161222 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΔΑ:ΩΙΥΙ465ΦΥΟ-1Ψ5. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο : 2132161222 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης ωροµισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού από την ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης ωροµισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού από την ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΠΑΓ. ΕΚΠ. & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 686 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2013 Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.112316

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2013 Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.112316 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 104 33 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Σακκά ΤΗΛ : 213 2161217

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 552 5 Αυγούστου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονο μικών Επιστημών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1995 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υιοθέτηση και Εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης STCW 95 από το Ελληνικό Πολεμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι ΑΔΑ: 7ΗΒΚΩΨΕ-ΜΑ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμπελόκηποι 02-10 - 2014 Θέμα : Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1272 14 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων... 1» Υποδομών, Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΦΟΡ1Φ-ΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 4ΑΘΦΟΡ1Φ-ΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ 4ΑΘΦΟΡ1Φ-ΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 16-05-2011 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων:

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: 1 η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου

Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου Συνεδρίαση: 21 η /31.07.2013 Αρ. Θέµατος: 06 ΘΕΜΑ: «Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την αριθµ. 9949/10-5-2013 (Α Α: ΒΕΝΓΟΞ3Μ-ΘΗΝ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/3/205

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 373 11 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 23-6-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 4228 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1237 29 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Φ04/19168/4 4 2013 πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σκόπελος, 23.03.2012 Αριθµ. Πρωτ.: 2259 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 26/10/2011 Α.Π. 24213 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1.Ο ήµος Ρεθύµνης που εδρεύει στο Ρέθυµνο,προτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ράµα 8-8-2012 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 46941 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩN ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦ: Φαίδρα Οικονόµου Ταχ. /νση: Βερµίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 ράµα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1535 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθ. 1203/16 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Με την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα στους υπαλλήλους και στις εποπτευόµενες υπηρεσίες ΝΠ.

ΠΡΟΣ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Με την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα στους υπαλλήλους και στις εποπτευόµενες υπηρεσίες ΝΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή: 18 / 1 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ: 678 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 και Φιλαδελφείας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1259 1 Νοεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 257 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 2 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια, 5/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια, 5/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. ΑΔΑ Β4Ω3Ω11-5Ε0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια, 5/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. fax e-mail Πλατεία Ελευθερίας, 50500, Σέρβια Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΒΑΛΑ, 9/6/2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5982 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX:

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11 /05 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 20360/2248 Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προς: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 06-10-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 7612 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Σκλάβου Σ. Τηλέφωνο : 213 2161529 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Σκλάβου Σ. Τηλέφωνο : 213 2161529 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-01 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 9588 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Θ-6ΘΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Θ-6ΘΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΔΑ: ΒΙΥΘ-6ΘΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες : Βαρβάρα Γιαννούδη Μαριάνθη Κατσάνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες : Αθ. Σιδηροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η εκπρόσωπος του Προϊστάµενου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Αικατερίνη Μπισµπίκου 5. Ο Προϊστάµεν

4. Η εκπρόσωπος του Προϊστάµενου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Αικατερίνη Μπισµπίκου 5. Ο Προϊστάµεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 7 Μαρτίου 2008 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠ.: ΟΙΚ. 1125 ΠΕΠ «ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της Επιτροπής Παρακολούθησης Του ΠΕΠ «ΥΤ. ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 398 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ, /νση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 4 Ταχ.Κωδ. 69200 ΙΑΣΜΟΣ Πληροφορίες Τηλέφωνο Μ.ΚΑΡΟΥΝΗ, Χ,ΜΠΟΥΚΑ 2534350105,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τύπου Υπουργού. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: Ανακοίνωση των νέων διοικήσεων σε νοσοκοµεία.

Γραφείο Τύπου Υπουργού. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: Ανακοίνωση των νέων διοικήσεων σε νοσοκοµεία. Γραφείο Τύπου Υπουργού Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: Ανακοίνωση των νέων διοικήσεων σε νοσοκοµεία. Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ.Απόφασης:712/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Θ-ΤΜ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Θ-ΤΜ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 7/3/ 2014 Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 21239 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 22 /5 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου : 6808 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα