ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΑΜΑΡΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γπ. ΥΖΜΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΑΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΑΜΑΡΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γπ. ΥΖΜΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΑΠΘ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΑΜΑΡΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γπ. ΥΖΜΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΑΠΘ Θεζζαλονίκη 2014

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ-ΠΟΤΓΔ... 1 Α. Πξνζσπηθά ζηνηρεία... 1 Β. πνπδέο ΑΠΑΥΟΛΖΖ-ΔΜΠΔΗΡΗΑ... 2 Α. Παξνχζα θαηάζηαζε... 2 Β. Δξεπλεηηθή εκπεηξία... 2 Γ. Δθπαηδεπηηθή εκπεηξία... 8 Γ. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία (σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο) ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Α. Γίπισκα επξεζηηερλίαο Β. Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά Γ. Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο Γ. Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε πεξίιεςε εξγαζηψλ Δ. Παξνπζηάζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα κε έθδνζε πξαθηηθψλ Σ. Μνλνγξαθίεο βηβιία επηζηεκνληθνί ηφκνη Ε. Γηδαθηηθέο ζεκεηψζεηο H. Γεκνζηεχζεηο ζηνλ έληππν ηχπν ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Α. Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο Β. Αμηνιφγεζε επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ Γ. πκκεηνρή ζε επηηξνπέο ζπλεδξίσλ Γ. πκκεηνρή ζηελ εθδνηηθή νκάδα πεξηνδηθνχ Δ. Πξαγκαηνγλψκνλαο Σ. πκκεηνρή ζε επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ζπιιφγνπο Σ. Γιψζζεο... 35

3 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ-ΠΟΤΓΔ Α. Πποζυπικά ζηοισεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Πέηξνο ακαξάο ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Δπακεηλψλδαο ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ 12/7/1964 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Νενθχηνπ Γνχθα 14, Θεζζαινλίθε Σει / ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ίλδνο Θεζζαινλίθε Σει Fax ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Έγγακνο, 2 παηδηά ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΖ ΘΖΣΔΗΑ Ηνχιηνο Γεθέκβξηνο 1994 Α.Μ. Σ.Δ.Δ /88 Β. ποςδέρ Φεβξνπάξηνο 1995 : Γηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ. Σίηινο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Παξαγσγή, ραξαθηεξηζκφο θαη πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηα ελεξγψλ αλζξάθσλ απφ Διιεληθφ ιηγλίηε. Ζ δηαηξηβή εθπνλήζεθε ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο Υεκηθήο Σερλνινγίαο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θαζ. θ. Γ. Π. αθειιαξφπνπινπ θαη ζηελ ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ζπκκεηείραλ εθηφο απφ ηνλ επηβιέπνληα, ν θαζ. θ. Κ. Αιεμηάδεο θαη ν θαζ. θ. Α. Αλαγλσζηφπνπινο. επηέκβξηνο 1987: Γηπισκαηνχρνο Υεκηθφο Μεραληθφο ΑΠΘ κε βαζκφ πηπρίνπ 8,47. Ηνχληνο 1982: Απφθνηηνο Α Λπθείνπ Σνχκπαο Θεζζαινλίθεο κε βαζκφ πηπρίνπ 19 θαη 8/12. 1

4 2. ΑΠΑΥΟΛΖΖ-ΔΜΠΔΗΡΗΑ Α. Παπούζα καηάζηαζη Σεπηέμβριος 2010 ζήμερα: Καζεγεηήο ζην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Σερλνινγία Νεξνχ θαη Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο». Β. Δπεςνηηική εμπειπία Απρίλιος 2003 Σεπηέμβριος 2010: Καζεγεηήο ζην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Σκήκα Σερλνινγίαο Αληηξξχπαλζεο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Φπζηθνρεκηθέο δηεξγαζίεο» - εθινγή απφ εμέιημε ζηε βαζκίδα ηνπ θαζεγεηή ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ Πξντζηάκελνο ηνπ Σνκέα Πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Σερλνινγηθήο Έξεπλαο Γ. Μαθεδνλίαο (Μάξηηνο 2009). Δεκέμβριος 2001 Απρίλιος 2003: πλεξγαδφκελνο εξεπλεηήο ζην Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο Υεκηθήο Σερλνινγίαο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ. Νοέμβριος 2001 Απξίιηνο 2003: Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Έξγσλ, Πεξηθέξεηα Κ. Μαθεδνλίαο κε αληηθείκελα: α) Δπίβιεςε ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηπιηζηεξίνπ παξαγσγήο πφζηκνπ λεξνχ ηεο Θεζζαινλίθεο, ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ρεκηθέο δηεξγαζίεο θαη ρεκηθέο αλαιχζεηο, β) Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη ρέδηα / Φάθεινη Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ / ΦΑΤ) ζε Γεκφζηα Έξγα. Μάιος 1999 Νοέμβριος 2001: Δξεπλεηήο βαζκίδαο Γ ζην Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο/Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ, Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθψλ θαη Δλεξγεηαθψλ Γηεξγαζηψλ κε αληηθείκελν «ρεδηαζκφο, Λεηηνπξγία θαη Πξνζνκνίσζε πζηεκάησλ Δπεμεξγαζίαο Τγξψλ Απνβιήησλ». Απρίλιος 1998 Μάρηιος 1999: Δξεπλεηήο ζην Δξεπλεηηθφ Κέληξν γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλζξψπηλε Τγεία GSF, Ηλζηηηνχην Οηθνινγηθήο Υεκείαο, Μφλαρν, ζε πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε αληηθείκελν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ρισξησκέλσλ πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θαχζε ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ηεο επίδξαζήο ηνπο ζην πεξηβάιινλ (επιζηημονικός σπεύθσνος). Ιούλιος 1996 Δεκέμβριος 1998: Δξεπλεηήο κε ζχκβαζε εξγαζίαο Η.Γ. νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο Υεκηθήο Σερλνινγίαο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ. Φεβροσάριος 1995 Φεβροσάριος 1997: Δξεπλεηήο (ζπλεξγαδφκελνο) ζην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ, Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο. Ιανοσάριος 1993 Δεκέμβριος 1994: Δξεπλεηήο κε ππνηξνθία εμεηδίθεπζεο ζην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ, Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο. 2

5 Ιανοσάριος 1991 Δεκέμβριος 1992: Δξεπλεηήο κε ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ, ζην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ, Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο θαη απαζρφιεζε ζην πξφγξακκα Απνκάθξπλζε νξγαληθψλ νπζηψλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. Ιούνιος 1989 Δεκέμβριος 1990: Δξεπλεηήο κε ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ, ζην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ, Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο θαη απαζρφιεζε ζην πξφγξακκα Βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο εκηπεξαηψλ κεκβξαλψλ γηα βηνκεραληθέο ρξήζεηο θαη πφζηκν λεξφ, ζπλεξγαζία κε βηνκεραλίεο. Ιούνιος 1990 Μάρηιος 1992: Δξεπλεηήο κε ζχκβαζε έξγνπ, ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο Υεκηθήο Σερλνινγίαο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ θαη απαζρφιεζε ζην πξφγξακκα Καηεξγαζία θαη αλαθχθισζε ησλ ελζηαιιαδφλησλ πδάησλ ζηνπο ρψξνπο δηάζεζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ηεο κείδνλνο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο Ιούνιος 1988 Φεβροσάριος 1990: Δξεπλεηήο κε ζχκβαζε έξγνπ, ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο Υεκηθήο Σερλνινγίαο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ θαη απαζρφιεζε ζην πξφγξακκα Μειέηε ηεο παξαζθεπήο ελεξγνχ άλζξαθα απφ Διιεληθνχο ιηγλίηεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ απνκάθξπλζε δηαθφξσλ ξππαληψλ. ην Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ είκαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δξγαζηεξίνπ Σερλνινγίαο Νεξνχ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο. Σα καζήκαηα πνπ δηδάζθσ ζην Σκήκα απηφ είλαη: «Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη αμηνπνίεζε Τπνπξνηφλησλ», «Σερλνινγία Νεξνχ», «Σερληθννηθνλνκηθή κειέηε ζε βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ» θαη «Γηεξγαζίεο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ-ηη». Παξάιιεια, ε εθπαηδεπηηθή απαζρφιεζε πεξηιακβάλεη ηελ επίβιεςε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δηεξγαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ επεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ θαη λεξνπ ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ηξνθίκσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ ζην Σκήκα Σερλνινγηψλ Αληηξξχπαλζεο αλέιαβα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ «Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ», «Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ» θαη «Γηαρείξηζε ηνμηθψλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» θαη ηε δηνξγάλσζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο «Δπεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ». Δπηπιένλ, αλέιαβα ηελ παξαθνινχζεζε πεξηζζφηεξσλ απφ 15 πηπρηαθψλ εξγαζηψλ απφ θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο, ελψ νξίζηεθα ππεχζπλνο ζην ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS γηα ηελ αληαιιαγή επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη θνηηεηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο απαζρφιεζεο αλαπηχρζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηειάκβαλαλ ηε κειέηε θαη δηεξεχλεζε ηερληθψλ ζρεηηθψλ θπξίσο κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ επεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ θαη επηθαλεηαθψλ λεξψλ φπσο: α) ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία δηαηάμεσλ γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ πγξψλ απνβιήησλ αιιά θαη επηθαλεηαθψλ λεξψλ, ρξεζηκνπνηψληαο βηνινγηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηερληθέο, κε ζπκβαηηθέο (ελεξγφο ηιχο) θαη κε εμειηγκέλεο κεζφδνπο (πξνζξφθεζε ζε ελεξγφ άλζξαθα, θξνθίδσζε-απεπζείαο δηήζεζε ζε θίιηξα, αληηδξαζηήξαο αζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ελαιιαζζφκελσλ θάζεσλ, ζπλδπαζκέλν ζχζηεκα ελεξγνχ ηιχνο-ελεξγνχ άλζξαθα, απνιχκαλζε κε νδνληζκφ, κεκβξάλεο αληίζηξνθεο φζκσζεο-ππεξδηήζεζεο), β) αλαιχζεηο πνηφηεηαο λεξνχ θαη 3

6 πγξψλ απνβιήησλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο νηθνζπζηεκάησλ, γ) έιεγρν ησλ ηδηνηήησλ ηνμηθφηεηαο επηθαλεηαθψλ λεξψλαπνβιήησλ θαη εθαξκνγή ζηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο θαη δ) αλάπηπμε κνληέισλ πξνζνκνίσζεο νηθνζπζηεκάησλ-δηεξγαζηψλ αληηξξχπαλζεο. Δπηπιένλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην Οηθνινγηθήο Υεκείαο ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ GSF, δηεξεπλήζεθαλ νη κέζνδνη παξαθνινχζεζεο θαη αλάιπζεο ησλ ηνμηθψλ ξχπσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ πιένλ ηνμηθψλ πνιπρισξησκέλσλ δηνμηλψλ θαη θνπξαλίσλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θαχζε ζηεξεψλ απνβιήησλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ αλάπηπμε ηερληθψλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ξχπσλ απηψλ κε επεκβάζεηο ειάρηζηνπ θφζηνπο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ πξηλ απφ ηελ θαχζε, ζηα ίδηα ηα ζηεξεά απφβιεηα. Σέινο αλαπηχρζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ζέκαηα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ: ηελ εμέηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηε δηάζεζε ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο ζην πεξηβάιινλ κε δηεξεχλεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνμηθφηεηάο ηεο (άκεζε, καθξνρξφληα, δπλακηθφ θαξθηλνγέλεζεο), ηε κειέηε θαη δηεξεχλεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο θαηά ηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ζηεξεψλ παξαπξντφλησλ πνπ παξακέλνπλ απφ ηελ θαχζε ζηεξεψλ απνβιήησλ, φπσο π.ρ. παξαγσγή πιηθψλ δενιηζηθνχ ηχπνπ απφ ηπηάκελε ηέθξα, αμηνπνίεζε ηνπ θιάζκαηνο ησλ άθαπζησλ πιηθψλ γηα παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θιπ, ελψ ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηε δηαρείξηζε ηεο ελεξγνχ ηιχνο πνπ πξνθχπηεη απφ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ. Σσμμεηοτή ζε ερεσνηηικά προγράμμαηα 2013 Σήμερα Νέεο δηεξγαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο ζε βηναληηδξαζηήξεο κεκβξαλψλ, Πξφγξακκα ΤΝΔΡΓΑΗΑ 2011 ΔΠΑ , Πξνυπνινγηζκφο Δ Σήμερα Οινθιεξσκέλε επεμεξγαζία απνβιήησλ κειάζαο γηα ηελ αλάθηεζε πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη κείσζε ηνπ ξππαληηθνχ θνξηίνπ, Πξφγξακκα ΤΝΔΡΓΑΗΑ 2011 ΔΠΑ , Πξνυπνινγηζκφο Δ 2011 Σήμερα Καηλνηφκεο πβξηδηθέο δηεξγαζίεο κε ρξήζε λαλνπνξσδψλ κεκβξαλψλ γηα ηελ επεμεξγαζία λεξψλ, Πξφγξακκα πλεξγαζία, ΔΤΓΔ-ΔΣΑΚ MEID-Mediteranean Eco Industrial Development, Transnational Cooperation Programme MED WATERLOSS: Management of water losses in a drinking water supply system, Transnational Cooperation Programme MED Πξνθαηαξθηηθή κειέηε εθαξκνγήο ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο κηθξήο θιίκαθαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ζε κηθξνχο νξεηλνχο ή λεζηψηηθνπο νηθηζκνχο, Πξφγξακκα πξνψζεζεο αληαιιαγψλ θαη επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο Διιάδαο Γεξκαλίαο IKYDA 2010, ΗΚΤ. 4

7 Development of more efficient catalysts based on clay materials for wastewater depuration, University of Navara Γηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ βηνκεραληθήο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο-Πξνβιήκαηα πξννπηηθέο, Γήκνο Δρεδψξνπ Αλαιχζεηο έθπιπζεο ζηεξεψλ δεηγκάησλ ηεο ΑΔΔΥ, Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Υάιπβα Αλαιχζεηο εθπιπζηκφηεηαο δεηγκάησλ αζβεζηνπνηεκέλεο ηιχνο απφ ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ ηεο Μεραληψλαο, ΑΚΣΩΡ ΑΣΔ Αλαιχζεηο εθπνκπψλ δηνμηλψλ θαη θνπξαλίσλ ζηα απαέξηα ηεο Βηνκεραλίαο θαηεξγαζίαο ζηδήξνπ ΗΓΔΝΟΡ, ΗΓΔΝΟΡ Mειέηε θαη επίβιεςε γηα ηελ απφθηεζε πηζηνπνίεζεο θαηά ISO (ηήξεζεο ΓΑΣ) ησλ ρψξσλ εζηίαζεο ηνπ λνζνθνκείνπ Καζηνξηάο, Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο, επηζηεκνληθφο ζπλππεχζπλνο* Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ηέθξαο ππζκέλα πνπ παξάγεηαη απφ ηε ζπκβαηηθή θαχζε ζχκκεηθησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ κε ηαπηφρξνλε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ΗΝΣΡΑΚΑΣ Αλάιπζε απνβιήησλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ, Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ Αλάιπζε απνβιήησλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ εξξψλ, Γεληθφ Ννζνθνκείν εξξψλ Πεξηβαιινληηθφο ραξαθηεξηζκφο ππνιεηκκάησλ απνηέθξσζεο ηαηξηθψλ απνβιήησλ, ΖΛΔΚΣΩΡ Α.Δ Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ, Υξεκαηνδφηεζε Γεληθφ Ννζνθνκείν Κέξθπξαο, Γεληθφ Ννζνθνκείν Κέξθπξαο, επηζηεκνληθφο ζπλππεχζπλνο* ηαζεξνπνίεζε ηεο απνξξηπηφκελεο ηιχνο απφ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ελεξγνχ ηιχνο κε ηπηάκελε ηέθξα, ΜΔΟΓΔΗΟ Α.Σ.Δ.Δ., επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο* Δθηίκεζε ηεο ειάηησζεο ηεο ηνμηθφηεηαο αλαθηεκέλσλ δεπηεξνβάζκησλ εθξνψλ κε εθαξκνγή πξνρσξεκέλσλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο, Πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο κε ρψξεο εθηφο ΔΔ, ΓΓΔΣ Γηαρείξηζε θαη έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο ησλ επηθίλδπλσλ πγξψλ απνβιήησλ ζηηο δχν ρψξεο (Κίλα-Διιάδα) κε έκθαζε ζηελ θαηεξγαζία δηαζηαιιαδφλησλ πγξψλ ησλ ρσκαηεξψλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, Πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο Διιάδα-Κίλα, ΓΓΔΣ Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα βηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ ειέγρσλ βαζηδφκελσλ ζηελ νδεγία-πιαίζην 2000/60 γηα ηα δηαζπλνξηαθά χδαηα ησλ Πξεζπψλ, Πξφγξακκα Δ&Σ πλεξγαζίαο Αιβαλίαο- Διιάδαο, ΓΓΔΣ, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο*. 5

8 The European Charter for Sustainable Tourism in protected Areas of Archimed regions integrated with EMAS, Agenda 21 and Ecolabel ARCHICHARTER, Πξφγξακκα INTERREG IIB- ARCHIMED, εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζηνλ εηαίξν Γήκν Νεβξφπνιηο, Ννκνχ Καξδίηζαο Βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ ζε έλα βαθείν-βπξζνδεςείν, Υξεκαηνδφηεζε ΓΗΣΗΟ Α.Δ., επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο* Κνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε Αηφκσλ κε Αλαπεξία θαη Διιήλσλ Αζίγγαλσλ κέζσ πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ απνβιήησλ ζηελ Διιάδα, Πξφγξακκα EQUAL, Τπνπξγείν Δξγαζίαο, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο* Μειέηε γηα ηελ Αληηκεηψπηζε Πξνβιεκάησλ Λεηηνπξγίαο απφ ην Υξψκην ζηελ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Καζηνξηάο, Υξεκαηνδφηεζε ΓΔΤΑ Καζηνξηάο, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο* ηαζεξνπνίεζε ελεξγνχ ηιχνο κε πξνζζήθε ηπηάκελεο ηέθξαο θαη κειέηε ησλ νηθνηνμηθψλ ηδηνηήησλ κε βηνδνθηκέο, Πξφγξακκα ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΗΗ, ΤΠΔΠΘ, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο* Παξαζθεπή θαη κειέηε ηδηνηήησλ θαηλνηφκσλ αληηδξαζηεξίσλ θξνθίδσζεο θαη εθαξκνγέο ζηνπο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, Πξφγξακκα ΠΤΘΑΓΟΡΑ ΗΗ, ΤΠΔΠΘ Αλάιπζε δεηγκάησλ εδάθνπο απφ ΒΗΠΔ Θεζ/λίθεο, Υξεκαηνδφηεζε Polychem Hellas, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο* Βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θξνθίδσζεο δηήζεζεο ζην Γηπιηζηήξην λεξνχ ηεο Θεζζαινλίθεο, Υξεκαηνδφηεζε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Έξγσλ ΤΠΔΥΩΓΔ Μειέηε ηεο θξνθίδσζεο-θαζίδεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ απφ κηα βηνκεραλία αγξνρεκηθψλ, ρξεκαηνδφηεζε BASF Hellas, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο* Toxicity evaluation of major discharges in the coastal areas by using various bioassay and biomarker techniques, Greek-Turkish Joint Research Project, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Minimisation of the Environmental Impact of Coke Oven emissions, EU-ECSC 7220-PR Particulate removal from flue gases: Improving the performance of electrostatic precipitators, EU-ECSC 7220-PR Emissions minimization in coal solid waste co-combustion by primary measures, EU-ECSC 7220-PR Αλαιχζεηο πνηφηεηαο λεξνχ θαη απνβιήησλ κεηαιιεπηηθήο βηνκεραλίαο, ΗΓΔΝΟΡ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. 6

9 Wastewater reuse-guideline development. Pilot artificial recharge of aquifers through direct injection and irrigation, for seawater intrusion control within the framework of integrated and sustainable water management, LIFE Evaluation of the physicochemical properties and bioassays on waters of rivers of Navarre, University of Navarre, Spain (επιζηημονικός σπεύθσνος από ηην Ελληνική πλεσρά) Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ απφ ην Σερλνινγηθφ πάξθν Θξάθεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ζηελ πεξηνρή Μαξφζα Νεξατδνρσξίνπ, θνξέαο αλάζεζεο Γήκνο Αηζήθσλ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Μειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα δεκηνπξγία κηθξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, Πξφγξακκα TERRA, ρέδην LORE, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Production and application of special cokes for environmental purposes, EU-DGXVII Demonstration of BGL gasification under optimised conditions for the European and Asian market, Thermie Type A (επιζηημονικός σπεύθσνος ζηο ΙΤΦΗΔ) Γηεξεχλεζε ρεκηθψλ θαη νηθνηνμηθνινγηθψλ παξακέηξσλ ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο κείδνλνο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο, Δ.Τ.Α.Θ. Α.Δ. (επιζηημονικός ζσνσπεύθσνος) Σήμερα New products from glassy combustion residues-progres, Thematic Networks, Type Examination of incineration behavior of solid wastes and study of gas emissions and solid residues characteristics, TMR-EU (εργαζηήριο Οικολογικής Φημείας, ερεσνηηικό κένηρο GSF, Μόνατο Γερμανία, επιζηημονικός σπεύθσνος) Μειέηε ηνμηθφηεηαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ απφ ηε Βηνκεραληθή Πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, Ο.Α.Θ. (επιζηημονικός ζσνσπεύθσνος) Low emission co-combustion of different waste woods species and lignite derived products in industrial power plants, Thermie- Action A Improvement and development of carbon products derived from Coal, EU-DG XVII Recycle and membrane recovery of gases in gasification processes, EU-DG XVII Απνκάθξπλζε θπζηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ νξγαληθψλ νπζηψλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ΠΑ. 7

10 Καηεξγαζία θαη αλαθχθισζε ελζηαιιαδφλησλ πδάησλ ζηνπο ρψξνπο δηάζεζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ηεο κείδνλνο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο, ΠΑΑΡ Βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο εκηπεξαηψλ κεκβξαλψλ γηα βηνκεραληθέο ρξήζεηο θαη πφζηκν λεξφ, ζπλεξγαζία κε βηνκεραλίεο Μειέηε ηεο παξαζθεπήο ελεξγνχ άλζξαθα απφ Διιεληθνχο ιηγλίηεο θαη εθαξκνγή ηνπο ζηελ απνκάθξπλζε δηαθφξσλ ξππαληψλ, ΠΔΝΔΓ. *πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλήζεθαλ ζην ΣΔΗ Γ. Μαθεδνλίαο θαη ζην Κέληξν Σερλνινγηθήο Έξεπλαο ηνπ ΣΔΗ. Γ. Δκπαιδεςηική εμπειπία 1. Επιμόρθωζη - Διαπίζηεσζη Σεπηέμβριος 1996 Φεβροσάριος 1997: ρνιή Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο Δθπαηδεχζεσο (ΔΛΔΣΔ) θαη Παηδαγσγηθή Σερληθή ρνιή (ΠΑΣΔ). Βαζκφο πηπρίνπ: πνιχ θαιά - 8,9. Διαπιζηεσμένος εκπαιδεσηής ΕΚΕΠΥΣ κε αξηζκφ κεηξψνπ ΔΑ Διδακηική εμπειρία ζε Πανεπιζηήμια και ΤΕΙ Σεπηέμβριος 2010-ζήμερα: Αλάζεζε απηφλνκεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη αμηνπνίεζε παξαπξντφλησλ, Σερλνινγία λεξνχ (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην) θαη χληαμε ηερληθψλ εθζέζεσλ ζην Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. Οκηώβριος 2008 ζήμερα: Αλάζεζε απηφλνκεο δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο Ρχπαλζε- Δλέξγεηα θαη Σερλνινγίεο Αληηξξχπαλζεο KPP60, ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ Καηάιπζε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην. Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2006, Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2008, Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2009: Aλάζεζε ζπλδηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο Φπζηθνρεκηθέο Γηεξγαζίεο ζην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Πεξηβάιινλ Νέεο Σερλνινγίεο ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. Σεπηέμβριος 2004 Ιούνιος 2010: Αλάζεζε απηφλνκεο δηδαζθαιίαο ησλ παξαθάησ καζεκάησλ ζην Σκήκα Σερλνινγίαο Αληηξξχπαλζεο, ΣΔΗ Γ. Μαθεδνλίαο Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ, Γηαρείξηζε ηνμηθψλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη εκηλάξην. Σεπηέμβριος ζήμερα: Αλάζεζε απηφλνκεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηνπ 7νπ εμακήλνπ Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη αμηνπνίεζε παξαπξντφλησλ θαη ηνπ καζήκαηνο χληαμε ηερληθψλ εθζέζεσλ (απφ επηέκβξην 2003) ζην Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. 8

11 Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2004: Aλάζεζε απηφλνκεο δηδαζθαιίαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο ηνπ 7νπ εμακήλνπ Σερλνινγία Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2006, Φεβροσάριος Ιούνιος 2005: Aλάζεζε ζπλδηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο θαη Πεξηβαιινληηθή Αλάιπζε θαη Πνιηηηθή ζην Πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζην Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2004: Aλάζεζε απηφλνκεο δηδαζθαιίαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο ηνπ 5νπ εμακήλνπ Σερλνινγίεο Βηνκερ. Αληηξξχπαλζεο ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Βηνκεραλίαο, ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Φεβροσάριος Ιούνιος 2003 (1 εμάκελν): Αλάζεζε απηφλνκεο δηδαζθαιίαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο ηνπ 7νπ εμακήλνπ Πξνρσξεκέλεο ηερληθέο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ ζην Σκήκα Σερλνινγίαο Αληηξξχπαλζεο, ΣΔΗ Γ. Μαθεδνλίαο. Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2003, Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2002, Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2001 και Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2000 (4 εμάκελα): Γηδαζθαιία κε αλάζεζε, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ηνπ καζήκαηνο επηινγήο ηνπ πδξαπιηθνχ ηνκέα Δπεμεξγαζία αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. Σεπηέμβριος ζήμερα: Αλάζεζε κέξνπο δηδαζθαιίαο (εηζεγήζεηο θαη επηζθέςεηο) ηνπ καζήκαηνο Αληηξξππαληηθέο Σερλνινγίεο ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ΑΠΘ. Φεβροσάριος Ιούνιος 2002 και Φεβροσάριος Ιούνιος 2001 (2 εμάκελα): Γηδαζθαιία κε αλάζεζε, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο ηνπ 4νπ εμακήλνπ Πεξηβαιινληηθή Σερληθή. Φεβροσάριος Απρίλιος 2003, Απρίλιος Ιούνιος 2002, Φεβροσάριος Απρίλιος 2002 (3 ηεηξάκελα): Γηδαζθαιία κε αλάζεζε, ζην Π.. Δ. Γηαρείξηζεο Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ηνπ καζήκαηνο Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ απφ Αγξνηηθέο Βηνκεραλίεο. Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 1996 (1 εμάκελν-3 καζήκαηα): Γηδαζθαιία κε αλάζεζε, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80, ζην Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο, ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ Σερλνινγηθή Οηθνλνκηθή θαη Θέκαηα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη ζην Σκήκα Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ, Πνιπηερλείν Κξήηεο ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο Μεηαιιεπηηθή θαη Πεξηβάιινλ Σήμερα : Παξαθνινχζεζε εθπφλεζεο πάλσ απφ 30 δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη πξαθηηθψλ αζθήζεσλ θνηηεηψλ (πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ) ζην ηκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ, ζην Βηνινγηθφ ηκήκα ΑΠΘ θαη ζην ηκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Σν αληηθείκελν ησλ δηπισκαηηθψλ 9

12 ήηαλ ε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ, ε κειέηε ηεο πνηφηεηαο επηθαλεηαθψλ λεξψλ θαη απνβιήησλ, ε παξαγσγή ελεξγψλ αλζξάθσλ θαη αλζξαθνχρσλ κνξηαθψλ θνζθίλσλ, ε εμέηαζε ηεο πνηφηεηαο ηπηάκελσλ ηεθξψλ θαη ησλ νηθνηνμηθνινγηθψλ παξακέηξσλ ηνπο θιπ. 2. Άλλες εκπαιδεσηικές δραζηηριόηηηες Μέινο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ παξαθάησ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ: 1. Πεηαιά Μ., Δπίδξαζε ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο ζηελ ηνμηθφηεηα πγξψλ απνβιήησλ αζηηθήο πξνέιεπζεο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ, Σζηινγεψξγεο Η., Δπεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ κε αληηδξαζηήξα βηνκεκβξαλψλ, Σκήκα Υεκείαο ΑΠΘ, Σδνχπαλνο Ν., Παξαζθεπή, κειέηε ηδηνηήησλ θαη εθαξκνγέο θαηλνηφκσλ αληηδξαζηήξσλ θξνθίδσζεο γηα ηελ θαηεξγαζία θαζαξηζκνχ ηνπ λεξνχ θαη πγξψλ απνβιήησλ, Σκήκα Υεκείαο ΑΠΘ, Σζηξίδεο Β., Μειέηε ηδηνηήησλ ηνμηθφηεηαο ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ, Κνληαλά Α., Ζ ρξήζε βηνδεηθηψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνηνμηθφηεηαο εθξνψλ, Σκήκα Βηνινγίαο ΑΠΘ, Παπαδεκεηξίνπ Υ., Μειέηε ησλ βηνθνηλσληψλ ελεξγνχ ηιχνο απφ ηελ πξνζζήθε ηνμηθψλ νπζηψλ, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ, ζε εμέιημε. 7. θήθαο Α., Αλάπηπμε κνληέινπ πξφβιεςεο ηεο ξχπαλζεο πδάηηλσλ πφξσλ κε ηε ρξήζε δηθηχνπ πνιππαξακεηξηθψλ αηζζεηήξσλ, Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, Παλεπηζηήκην Γ. Μαθεδνλίαο, ζε εμέιημε. 8. Παληαδνπνχινπ Δ., ηαζεξνπνίεζε ζηεξεψλ απνβιήησλ βπξζνδεςείσλ κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ρξψκην, Σκήκα Υεκείαο ΑΠΘ, ζε εμέιημε. 9. Παλψξαο Γ., Δπεμεξγαζία απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ κε ρξήζε κπθεηψλ ιεπθήο ζήςεο, Σκήκα Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ΑΠΘ, ζε εμέιημε. Ιανοσάριος 2000: Δηζεγεηήο ζην εκηλάξην Δπηκφξθσζεο Άλεξγσλ Μεραληθψλ κε ηίηιν Γηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, ΗΔΚΔΜ ΣΔΔ Α. Δ., Παξάξηεκα Κ. Μαθεδνλίαο. Μάρηιος 1999: Δηζεγεηήο ζην Πξφγξακκα Καηάξηηζεο κε ηίηιν Λεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ, ΚΔΚ Διιεληθνχ Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Αλαπηπμηαθψλ Δηαηξεηψλ Απηνδηνίθεζεο, Παξάξηεκα Κ. Μαθεδνλίαο. Οκηώβριος 1997 Δεκέμβριος 1997: Δηζεγεηήο ζην Σαρχξπζκν Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Καζεγεηψλ Ρχπαλζε, Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε, κε ζέκα Τδαηηθά Απφβιεηα, Βηνινγηθνί Καζαξηζκνί, Πεγέο, 2 ν ΠΔΚ Θεζζαινλίθεο. 10

13 Οκηώβριος Δεκέμβριος 1995: Δηζεγεηήο ζηα ζεκηλάξηα κε ζέκα Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, Γηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, Γηαρείξηζε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο II, Γαία Α. Δ. Οκηώβριος Δεκέμβριος 1995: Δηζεγεηήο ζην ζεκηλάξην κε ζέκα Δλέξγεηα θαη Πεξηβάιινλ, Κέληξν Δπηκφξθσζεο Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ Θεζζαινλίθεο Μάρηιος Ιούνιος 1995: Δηζεγεηήο ζην ζεκηλάξην κε ζέκα Οινθιεξσκέλν θαηλνηνκηθφ πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Νέσλ Δπηζηεκφλσλ: Σερλνινγία Αληηξξχπαλζεο, Δπηηξνπή Δξεπλψλ ΑΠΘ. Σεπηέμβριος Δεκέμβριος 1993: Δηζεγεηήο ζην ζεκηλάξην κε ζέκα Πεξηβάιινλ- Σερλνινγία Αληηξξχπαλζεο, Δπηηξνπή Δξεπλψλ ΑΠΘ. Νοέμβριος Δεκέμβριος 1991: Δηζεγεηήο ζην ζεκηλάξην κε ζέκα Αλάιπζε θαη δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ, Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ, Θεζζαινλίθε. Γ. Δπαγγελμαηική εμπειπία (υρ ελεύθεπορ επαγγελμαηίαρ) 1. Παπαγεσξγίνπ Δ.Π.Δ., κειέηε εθπνκπψλ ηνμηθψλ ξχπσλ απφ ηνλ απνηεθξσηήξα ησλ δεκνηηθψλ ζθαγείσλ Λακίαο, Γεθέκβξηνο ΗΑΩ Θεζζαιίαο Α.Δ., Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηεο Ηδησηηθήο Πνιπθιηληθήο ΗΑΩ, Ηνχληνο Κνηλνπξαμία Κ/Ξ ΛΓΚ ΔΠΔ-ΔΠΔΜΔΣ-ENVECO ΑΔ-ΤΒΗΛΛΑ ΔΠΔ-EXERGIA AE, Απνγξαθή αέξησλ ξχπσλ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ ηε βηνκεραλία θαη εθπνκπέο απφ ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε, Φεβξνπάξηνο ΗΓΔΝΟΡ, Μειέηε πνηφηεηαο λεξνχ θαη απνβιήησλ απφ κηα κεηαιιεπηηθή βηνκεραλία, Ηαλνπάξηνο - Γεθέκβξηνο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Πξφγξακκα TERRA, ρέδην LORE, Μειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα δεκηνπξγία κηθξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, Ηνχληνο Ηνχληνο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, αλάζεζε απφ ην Γήκνο Αηζήθσλ, Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ζηελ πεξηνρή Μαξφζα Νεξατδνρσξίνπ, Ννέκβξηνο Ννέκβξηνο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ απφ ην Σερλνινγηθφ πάξθν Θξάθεο, Γεθέκβξηνο Ηαλνπάξηνο CYANAMID ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ, Μειέηε θαηαγξαθήο εθπνκπψλ αεξίσλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο CYANAMID ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, Οθηψβξηνο CYANAMID ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ, Μειέηε θαηαγξαθήο εθπνκπψλ αεξίσλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο CYANAMID ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, Ηνχιηνο ΔΣΒΑ, Μειέηε ελαιιαθηηθήο αμηνπνίεζεο ηεο Μνλάδαο Καζαξηζκνχ Απνβιήησλ ηεο ΒΗΠΔΘ, Παπαζηφινπ Α., Πξφγξακκα VALOREN-Δπεμεξγαζία απνβιήησλ ηπξνθνκείνπ κε αλαεξφβηα ρψλεπζε,

14 3. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Α. Γίπλυμα εςπεζιηεσνίαρ 1. Lenoir, D., Samaras, P., Schramm, K.-W., Kettrup, A., Verfahren zur Minderung des Gehalts von polychlorierten Dibenzodioxinen und -Furanen im Abgas von chemischen Hochtemperatur-Prozessen, Γεξκαληθφ Γξαθείν Δπξεζηηερλίαο, DE A1, 17/05/2001. Δπίζεο θαηαηέζεθε ζην Ακεξηθάληθν Γξαθείν Δπξεζηηερλίαο (PN : Method for reducing the content of polychlorinated dibenzodioxins and -furans in the exhaust gas of chemical hightemperature processes). Β. Δπιζηημονικά πεπιοδικά 1. Samaras P., Diamadopoulos E. and Sakellaropoulos G.P., The effect of demineralization on lignite activation, Carbon, 29, 8, 1181, Diamadopoulos E., Samaras P. and Sakellaropoulos G.P., The effect of activated carbon properties on the adsorption of toxic substances, Wat. Sci. Technol., 25, 1, 153, Samaras P., Diamadopoulos E. and Sakellaropoulos G.P., Acid treatment of lignite and its effect on activation, Carbon, 32, 5, 771, Samaras P., Diamadopoulos E. and Sakellaropoulos G.P., Relationship between the activated carbon surface area and adsorption model coefficients for removal of phenol from water, Water Qual. Res. J. Canada, 30, 2, 325, Samaras P., Diamadopoulos E. and Sakellaropoulos G.P., The effect of mineral matter and pyrolysis conditions on the gasification of Greek lignite by carbon dioxide, Fuel, 75, 9, 1108, Diamadopoulos E., Samaras P., Dabou X., and Sakellaropoulos G.P., Combined treatment of landfill leachate and domestic sewage in a Sequencing Batch Reactor, Wat. Sci. Technol., 36, 2-3, 61, Kungolos A., Samaras P., Kimeroglou V., Dabou X. and Sakellaropoulos G. P., Water Quality and Toxicity Assessment in Koronia Lake-Greece, Fresenius Envir. Bull., 7, 615, Samaras P., Dabou X. and Sakellaropoulos G. P., Thermal treatment of lignite for carbon molecular sieve production, J. of Thermal Analysis, 52, 717, Samaras P., Dabou X. and Sakellaropoulos G.P., Production, characterization and applications of carbon molecular sieves from a high ash Greek lignite, in Adsorption and its Applications in Industry and Environmental Protection. Studies in Surface Science and Catalysis, 120A, 425, Samaras P., Sakellaropoulos G. P., Kungolos A. and Dermissi S., Toxicity Assessment Assays in Greece, Fresenius Envir. Bull., 7, 623, Kungolos A., Samaras P., Kipopoulou A.M., Zoumboulis A. and Sakellaropoulos G.P., Interactive toxic effects of agrochemicals on aquatic organisms, Wat. Sci. Technol., 40, 1, 357,

15 12. Samaras P., Blumenstock M., Lenoir D., Schramm K. W. and Kettrup A., PCDD/F Prevention by Novel Inhibitors: Addition of Inorganic S- and N-Compounds in the Fuel before Combustion, Environ. Sci. Technol., 34, 5092, Samaras P., Blumenstock M., Schramm K. W. and Kettrup A., Emissions of chlorinated aromatics during sludge combustion, Wat. Sci. Technol., 42, 9, 251, Dabou X., P. Samaras P. and Sakellaropoulos, G. P., Modification of activated carbon fiber pore structure by coke deposition, J. de Physique ΗV, 11, 3, 787, Orfanoudaki T., Dabou X., Korili S., Samaras P. and Sakellaropoulos, G. P., Plasma enhanced chemical vapor deposition of propylene on activated carbon fibers, J. de Physique ΗV, 11, 3, 279, Samaras P., Blumenstock M., Lenoir D., Schramm K. W. and Kettrup A., PCDD/F inhibition by prior addition of urea to the solid fuel in laboratory experiments and results statistical evaluation, Chemosphere, 42, 737, Samaras P., Kungolos A., Karakasidis T., Georgiou D. and Perakis K., Statistical evaluation of PCDD/F emission data during solid waste combustion by fuzzy clustering techniques, Journal of Environmental Science and Health-Part A: Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, Α36(2), 153, Samaras P., Skodras G., Sakellaropoulos G. P., Blumenstock M., Schramm K. W. and Kettrup A., Toxic emissions during co-combustion of biomass-wastewoodlignite blends in an industrial boiler, Chemosphere, 43, 751, Samaras P., Korili S.A., Gandλa L.M. and Gil A., Evaluaciζn de la toxicidad de aguas superficiales empleando un conjunto de bioensayos con micoorganismos, Revista Tηcnica de Medio Ambiente (Evaluation of the toxicity of surface waters using a batery of bioassays with microorganisms, Technical Journal of Environment), 88, 40, Skodras G., Grammelis P., Samaras P., Vourliotis P., Kakaras E. and Sakellaropoulos G. P., Emissions monitoring during coal waste wood cocombustion in an industrial steam boiler, Fuel, 81, 547, Kungolos A., Samaras P. and Kutseris E., Using bioassays for testing seawater quality in Greece, Journal of Environmental Science and Health-Part A: Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 38, 3, 533, Tatsi A.A., Zouboulis A.I., Matis K.A., Samaras P., Coagulation-flocculation pretreatment of sanitary landfill leachates, Chemosphere, 53, 7, 737, Kungolos A., Hadjispyrou S., Petala M., Tsiridis V., Samaras P., Sakellaropoulos G.P., Toxic properties of metals and organotin compounds and their interactions on Daphnia magna and Vibrio fischeri, Water, Air, and Soil Pollution: Focus, 4, 4-5, 101, Gotsi M., Kalogerakis N., Psillakis E., Samaras P., Elecrochemical oxidation of olive oil mill wastewaters, Water Research, 39, 4177, Okay O.S., Tolun L., Tüfekcki V., Karacik B., Kungolos A., Samaras P., Papadimitriou C., Tsiridis V., Comparison of several toxicity tests applied to complex wastewaters and mussel biomarkers in receiving waters, Journal of 13

16 Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 40, 8, 1525, Kungolos A., Samaras P., Tsiridis V., Petala M., Sakellaropoulos G. P., Bioavailability and toxicity of heavy metals in the presence of natural organic matter, Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering 41, 8, 1509, Ntampou X., Zouboulis A.I., Samaras P., Appropriate combination of physicochemical methods (coagulation/flocculation and ozonation) for the efficient treatment of landfill leachates, Chemosphere, 62, 5, 722, Papadimitriou Ch., Ntampou X., Samaras P., Sakellaropoulos G. P., Coke oven wastewater treatment by two activated sludge systems, Global Nest Journal, 8, 1, 16, Petala M., Tsiridis V., Samaras P., Zouboulis A., Sakellaropoulos G. P., Wastewater reclamation by advanced treatment of secondary effluents, Desalination, 195, 1-3, 109, Petala M., Samaras P., Kungolos A., Zouboulis A., Papadopoulos A., Sakellaropoulos G. P., The effect of coagulation on the toxicity and mutagenicity of reclaimed municipal effluents, Chemosphere, 65, 6, 1007, Petala M., Samaras P., Kungolos A., Zouboulis A., Sakellaropoulos G. P., Ecotoxicological properties of wastewater treated using tertiary methods, Environmental Toxicology, 21, 4, 417, Tsiridis V., Samaras P., Kungolos A., Sakellaropoulos G. P., Application of leaching tests for toxicity evaluation of coal fly ash, Environmental Toxicology, 21, 4, 409, Tsiridis V., Petala M., Samaras P., Hadjispyrou S., Sakellaropoulos G. P., Kungolos A., Interactive toxic effects of heavy metals and humic acids on Vibrio fischeri, Ecotoxicology and Environmental Safety, 63, 1, 158, Velegraki T., Poulios I., Charalabaki M., Kalogerakis N., Samaras P., Mantzavinos D., Photocatalytic and sonolytic oxidation of acid orange 7 in aqueous solution, Applied Catalysis B: Environmental, 62, 1-2, 159, Papadimitriou C., Palaska G., Lazaridou M., Samaras P., Sakellaropoulos G. P., The effects of toxic substances on the activated sludge microfauna, Desalination, 211, 177, Zouboulis A., Samaras P., Ntampou X., Petala M., Potential ozone applications for water/wastewater treatment, Separation Science and Technology, 42, 1433, Zouboulis A., Traskas G., Samaras P., Comparison of single and dual media filtration in a full-scale drinking water treatment plant, Desalination, 213, 334, Kontana A., Papadimitriou C. A., Samaras P., Zdragas A., Yiangou M., Bioassays and biomarkers for ecotoxicological assessment of reclaimed municipal wastewater, Water and Science and Technology, 57, 6, 947, Papadimitriou C., Haritou I., Samaras P., Zouboulis A., Evaluation of leaching and ecotoxicological properties of sewage sludge-fly ash mixtures, Environmental Research, 106, 3, 340,

17 40. Petala M., Samaras P., Zouboulis A., Kungolos A.,, Sakellaropoulos G. P., Influence of ozonation on the in vitro mutagenic and toxic potential of secondary effluents, Water Research, 42, 4929, Samaras P., Papadimitriou C., Haritou I., Zouboulis A., Investigation of sewage sludge stabilization potential by the addition of fly ash and lime, Journal of Hazardous Materials, 154, 1-3, 1052, Stavropoulos G., Samaras P., Sakellaropoulos G. P., Effect of activated carbon modification on its porosity, surface structure and phenol adsorption, Journal of Hazardous Materials, 151, 2-3, 414, Tsilogeorgis J., Zouboulis A., Samaras P., Zamboulis D., Application of a membrane sequenching batch reactor for landfill leachate treatment, Desalination, 221, 1-3, 483, Soupilas A., Papadimitriou C., Samaras P., Gudulas K., Petridis D., Monitoring of industrial effluent ecotoxicity in the greater Thessaloniki area, Desalination, 224, 1-3, 261, Zouboulis A., Traskas G., Samaras P., Comparison of Efficiency between Polyaluminium Chloride and Aluminium Sulphate Coagulants during Full-scale Experiments in a Drinking Water Treatment Plant, Separation Science and Technology, 43, 1507, Kontana, A., Papadimitriou, C.A., Samaras, P., Zdragas, A., Yiangou, M., Effectiveness of ozonation and chlorination on municipal wastewater treatment evaluated by a battery of bioassays and biomarkers, Water Science and Technology 60 (6), 1497, Papadimitriou C. A., Samaras P., Sakellaropoulos G. P., Comparative study of phenol and cyanide containing wastewater in CSTR and SBR activated sludge reactors, Bioresource Technology, 100, 1, 31, Petala M., Kokokiris L., Samaras P., Papadopoulos A., Zouboulis A., Toxicological and ecotoxic impact of secondary and tertiary treated sewage effluents, Water Research, 43, 20, 5063, Samaras P., Papadimitriou C. A., Vavoulidou D., Yiangou M., Sakellaropoulos G. P., Effect of hexavalent chromium on the activated sludge process and on the sludge protozoan community, Bioresource Technology, 100, 1, 38, Vouitsis E., Ntziachristos L., Pistikopoulos P., Samaras Z., Chrysikou L., Samara C., Papadimitriou C., Samaras P., Sakellaropoulos G. P., An investigation on the physical, chemical and ecotoxicological characteristics of particulate matter emitted from light duty vehicles, Environmental Pollution, 157 (8-9), 2320, Zouboulis, A.I., Ntampou, X., Samaras, P., Characterisation and treatment of leachates from the municipal sanitary landfill of Thessaloniki, Greece, International Journal of Environment and Waste Management, 4 (3-4), 385, Karagiannidis A., Papageorgiou A., Perkoulidis G., Sanida G., Samaras P., A multicriteria assessment of scenarions on thermal processing of infectious hospital wastes: A case study for Cental Macedonia, Waste Management, 30, 2, 251, Laspidou C. S., Kungolos A., Samaras P., Cellular automata and individual based 15

18 approaches for the modeling of biofilm structures: Pros and cons, Desalination, 250, 1, 390, Papadimitriou, C.A., Karapanagioti, H.K., Samaras, P., Sakellaropoulos, G.P., Treatment efficiency and sludge characteristics in conventional and suspended PVA gel beads activated sludge treating Cr (VI) containing wastewater, Desalination and Water Treatment, 23 (1-3), 199, Papadimitriou C. A., Papatheodoulou A., Takavakoglou V., Zdragas A., Samaras P., Sakellaropoulos G. P., Lazaridou M., Zalidis G., Investigation of protozoa as indicators of wastewater treatment efficiency in constructed wetlands, Desalination, 250, 1, 378, Zorpas, A.A., Coumi, C., Drtil, M., Voukalli, I., Samaras, P., Operation description and physicochemical characteristics of influent, effluent and the tertiary treatment from a sewage treatment plant of the Eastern Region of Cyprus under warm climates, Desalination and Water Treatment, 22 (1-3), 244, Papadimitriou, C. A., Samaras, P., Zouboulis, A. I., Petridis, D., Sakellaropoulos, G. P., Effects of influent composition on activated sludge protozoa, Desalination and Water Treatment, 33(1-3), , Karagiannidis, A., Samaras, P., Kasampalis, T., Perkoulidis, G., Ziogas, P., Zorpas, A., Evaluation of sewage sludge production and utilization in Greece in the frame of integrated energy recovery, Desalination and Water Treatment, 33(1-3), , Grammou, A., Papadimitriou, C., Samaras, P., Vasara, E., Papadopoulos, A. I., Effect of municipal waste water effluent upon the expression of Glutathione S- transferase isoenzymes of brine shrimp Artemia, Chemosphere, 84 (1), , Litas, G.C., Zouboulis, A.I., Zaboulis, D., Samaras, P., The use of a submerged membrane batch reactor (S.M.B.R) for co-treatment of landfill leachates and domestic wastewater, Desalination and Water Treatment, 39 (1-3), , Ntamitrou, M.D., Papakonstantinou, A., Sklari, S., Samaras, P., Evaluation of the operation performance of a municipal activated sludge unit, Desalination and Water Treatment, 39 (1-3), , Tsiridis, V., Petala, M., Samaras, P., Kungolos, A., Sakellaropoulos, G.P., Environmental hazard assessment of coal fly ashes using leaching and ecotoxicity tests, Ecotoxicology and Environmental Safety, 84, , Zouboulis, A.I., Samaras, P., Krestou, A., Tzoupanos, N.D., Leather production modification methods towards minimization of tanning pollution: Green tanning, Fresenius Environmental Bulletin, 21, 8 B, , Kanakoudis, V., Tsitsifli, S., Samaras, P., Zouboulis, A., Banovec, P., A new set of water losses-related performance indicators focused on areas facing water scarcity conditions (2013) Desalination and Water Treatment, 51 (13-15), pp Sfikas, A., Angelidis, P., Samaras, P., Zoras, S., Evagelopoulos, V., Utilization of a multi-parameter sensor network for online monitoring of the water quality in the lignite mining area of Kozani, Greece (2013) Desalination and Water Treatment, 51 16

19 (13-15), pp Grammou, A., Samaras, P., Papadimitriou, C., Papadopoulos, A.I., A test for adequate wastewater treatment based on glutathione S transferase isoenzyme profile (2013) Ecotoxicology and Environmental Safety, 90, pp Kaprara, E., Kazakis, N., Simeonidis, K., Coles, S., Zouboulis, A.I., Samaras, P., Mitrakas, M., Occurrence of Cr(VI) in drinking water of Greece and relation to the geological background, Journal of Hazardous Materials, in press, Papastergiadis, E., Sklari, S., Zouboulis, A., Chasiotis, A., Samaras, P., The use of steelmaking slag for sewage sludge stabilization, Desalination and Water Treatment, in press, Tolkou, A., Zouboulis, A., Samaras, P., The incorporation of ceramic membranes in MBR systems for wastewater treatment: Advantages and patented new developments, Recent Patents on Engineering, 8, 1, 24, Inglezakis, V.J., Zorpas, A.A., Karagiannidis, A., Samaras, P., Voukkali, I., Sklari, S., European union legislation on sewage sludge management, Fresenius Environmental Bulletin, 23, 2A, 635, Γ. Ππακηικά ζςνεδπίυν με κπιηέρ 1. Samaras P., Diamadopoulos E. and Sakellaropoulos G.P., Optimal design of activated carbon adsorbers, in Computer techniques in environmental studies, Editor: P. Zannetti, Computational Mechanics Publications and Springer-Verlag, 701, Diamadopoulos E., Dabou X, Lionta G., Axouristos T., Samaras P. and Sakellaropoulos G.P., Characterization and treatment of an "old" leachate, Annual Conference of "KRIKOS" organization on Restoration and Protection of the Environment in the '90s, Thessaloniki, Greece, 132, Samaras P., Dabou X. and Sakellaropoulos G. P., Biological treatment of a landfill leachate using the Sequencing Batch Reactor process, 3 rd International Conference on Environmental Pollution, Thessaloniki, Greece, 53, Kungolos A., Samaras P. and Sakellaropoulos G.P., Evaluation of the interactive effect of chemicals on aquatic organisms, using a method based on the theory of probabilities, in Water Pollution IV-Modeling, Measuring and Prediction, Editors: R. Rajar and C. A. Brebbia, Computational Mechanics Publications, 107, Kungolos A., Dermissi S., Kasmeridis Ν., Samaras P. and Diamadopoulos E., Incorporation of social acceptance in the sanitary landfill siting selection procedures in Greece, International Conference on Protection and Restoration of the Environment IV, Chalkidiki, Greece, 954, Kungolos A., Peristeridis G., Halatzoglou A., Samaras P. and Sakellaropoulos G.P., Toxicity characterization of influents and effluents in a wastewater treatment plant, 1 st Conference on Water and the Environment, Balkan Cooperation Network, Thessaloniki, Greece, 175, Samaras P., Kungolos A., Dabou X. and Sakellaropoulos G.P. Toxicity reduction and denitrification of municipal and industrial wastewater, International Conference 17

20 on Protection and Restoration of the Environment IV, Chalkidiki, Greece, 585, Kaldis S. P., Pavlou O., Samaras P. and Sakellaropoulos G. P., Preparation of ceramic membranes-application in IGCC processes for hot CO 2 removal, Conference on High Temperature Gas Cleaning, Karlsruhe, Germany, Vol. II, 900, Kungolos A., Batziaka V., Samaras P., Sakellaropoulos G. P., Kipopoulou A. M., Zoumboulis A. and Kouimtzis Th., Using Toxkits for calculating interactive effects of chemicals, in New Microbiotests for Routine Toxicity Screening and Biomonitoring, Editors: G. Persoone, C. Janssen and W. De Coen, Kluwer Academic/Plenum Publishers, NY, 487, Kungolos A., Samaras P., Koutseris E. and Sakellaropoulos G.P., Using bioassays for testing seawater quality in Greece, in Environmental Coastal Regions III, Editors: G. R. Rodriguez, C. A. Brebbia and E. Perez-Martell, WIT Press, 401, Kungolos A., Samaras P., Stavrakis I., Petala M. and Sakellaropoulos G. P., Using bioassays for environmental monitoring in Greece, International Conference on Protection and Restoration of the Environment V, Thassos, Greece, 155, Petala M., Kungolos A., Samaras P., Stavrakis I., Skodras G. and Sakellaropoulos G. P., Toxicity assessment of sludge from wastewater treatment plants, 5 th International Conference on Environmental Pollution, Thessaloniki, Greece, 549, Samaras P., Blumenstock M., Lenoir D., Schramm K. W. and Kettrup A., PCDD/F suppression by addition of S- and N-compounds during solid waste combustion, International Conference on Protection and Restoration of the Environment V, Thassos, Greece, 845, Stavrakis I., Kungolos A., Samaras P., Pantelidou Ch., Soupilas A. and Sakellaropoulos G. P., Toxicity monitoring in Thessaloniki wastewater treatment plant, 5 th International Conference on Environmental Pollution, Thessaloniki, Greece, 124, Bekioti Z., Petala M., Samaras P., Tsiridis V., Kungolos A. and Sakellaropoulos G.P., Assessment of toxic and genotoxic properties of solid waste samples, First European Bioremediation Conference, Chania, Greece, 434, Famelos S., Michou S., Karpouza A., Petala M., Samaras P. and Sakellaropoulos G. P., Wastewater reclamation by advanced treatment of secondary effluents in Thermi, Thessaloniki, Greece, IWA 2 nd World Water Congress, Berlin, Germany, No. P2119, Kungolos A., Hadjispyrou S., Samaras P., Petala M., Tsiridis V., Aravossis K. and Sakellaropoulos G. P., Assessment of toxicity and bioaccumulation of organotin compounds, 7 th Conference on Environmental Science and Technology, Syros, Greece, 499, Petala M., Albanis Th., Samaras P., Kungolos A. and Sakellaropoulos P., The use of jar tests for the determination of coagulation conditions of a secondary effluent, 18

21 7 th Conference on Environmental Science and Technology, Syros, Greece, 419, Samaras P., Kungolos A., Stavrakis I., Petala M., Kalafati E., Pantelidou Ch., Tsirtou M., and Sakellaropoulos G. P., Evaluation of toxicity of various metal elements to different microorganisms, 7 th Conference on Environmental Science and Technology, Syros, Greece, 474, Tsiridis V., Kungolos A., Petala M., Samaras P. and Sakellaropoulos G.P., The use of ultraviolet spectrophotometry for the rapid examination of wastewater quality, International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth I, Xanthi, Greece, Vol. I, 485, Kungolos A., Hajispirou S., Petala M., Tsiridis V., Samaras P. and Sakellaropoulos G. P., Toxic properties of cadmium, cyanide and organotin compounds and their interactions on Vibrio fischeri, 2 nd European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment, Ioannina, Greece, 223, Kungolos A., Ζajispirou S., Petala M., Tsiridis V., Samaras P. and Sakellaropoulos G. P., Σoxic properties of metals and organotin compounds and their interactions on daphnia magna and vibrio fischeri, International Conference on Protection and Restoration of the Environment VI, Skiathos, Greece, 817, Samaras P., Tsiridis V., Petala M., Petropoulos L., Katsiadakis A. and Sakellaropoulos G. P., Σhe use of coagulation-direct filtration for secondary municipal effluents reclamation, International Conference on Protection and Restoration of the Environment VI, Skiathos, Greece, 747, Kungolos A., Hadjispirou S., Petala M., Tsiridis V., Samaras P. and Sakellaropoulos G. P., Toxic properties of cyanide, chromium and organotin compounds and their interactions on Daphnia magna, 8 th International Conference on Environmental Science and Technology, Lemnos island, Greece, 515, Papadimitriou C., Palaska G., Samaras P., Lazaridou M. and Sakellaropoulos G. P., The relation of protozoan populations to activated sludge performance, International Conference on Protection and Restoration of the Environment VII, Mykonos, Greece, Papadimitriou C., Dabou X., Samaras P. and Sakellaropoulos G. P., Coke oven wastewater treatment by two activated sludge systems, 9 th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Greece, A-1163, Papadimitriou C., Palaska G., Lazaridou M., Samaras P. and Sakellaropoulos G. P., Applicability of the Sludge Biotic Index (SBI) to municipal and industrial activated sludge plants, 9 th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Greece, B-664, Petala M., Tsiridis V., Kiriazis S., Samaras P., Kungolos A. and Sakellaropoulos G. P., Evaluation of the toxic response of heavy metals and organic pollutants using microtox acute toxicity test, 9 th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Greece, A-1200, Velegraki T., Kalogerakis N., Charalabaki M., Poulios I., Samaras P. and Mantzavinos D., Semiconductor assisted photocatalytic degradation of azo dye acid 19

22 orange 7 in aqueous solution, 9 th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Greece, A-1590, Zouboulis A., Traskas G. and Samaras P., Improvement of drinking water plant treatment, IASME Transactions, 4 (2), , (Presented as plenary lecture in Intern. Conf. on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, organized by WSEAS in Vouliagmeni (Athens), 2005). 31. Kungolos A., Tsiridis V., Nassopoulos H., Samaras P. and Tsiropoulos N., Toxicity assessment of fosthiazate, metalaxyl-m and imidaclorid and their interaction with copper on Daphnia magna, 1 st International Conference on environmental Toxicology, Mykonos, Greece, 223, Laspidou C. S., Kungolos A. and Samaras P., Mathematical Modeling of biofilm structures with cellular-automata and individual-based modeling approaches, International Conference on Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Greece, Papadimitriou C., Evagelopoulos V., Samaras P., Triantafyllou A. G., Zoras S. and Albanis T. A., Toxicity of atmospheric particulate matter using aquatic bioassays, 1 st International Conference on environmental Toxicology, Mykonos, Greece, 31, Papadimitriou C. A., Samaras P., Gudulas K., Zouboulis A. and Haritou I., Investigation of leaching and ecotoxicological properties of activated sludge-fly ash mixture, International Conference on Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Greece, Prassa I., Kontogeorgou P., Verros G. D., Koulouris A. and Samaras P., Computer aided design and optimization of an incineration plant for slaughterhouse wastes, International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering ICCMSE, Chania, Greece, Vol. 6, 1, Prohaska C. A., Zouboulis A., Samaras P. and Zamboulis D., Effect of MLSS concentration on the start-up of a submerged membrane bioreactor, International Conference on Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Greece, Siapkas P., Karagiannidis A. and Samaras P., A review of biodiesel feedstock, production and use, International Conference on Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Greece, Zouboulis A., Samaras P., Ntampou X. and Petala M., Potential Ozone applications for water/wastewater treatment, 1 st European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP), Chania, Greece, Aravosis K., Karagiannidis A., Kungolos A., Samaras P., Antonopoulos I., Gianni M., Papaoikonomou K. and Somakos L., Roma and people with disabilities in Social Enterprises for contemporary WEEE management: Framework of a Hellenic study on related organizational issues, International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Skiathos, Greece, 1677, Gudulas K., Michailidou-Notara P., Notaras E., Papadimitriou C. and Samaras P., Management of sludge from municipal wastewater treatment plants in the regions of 20

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαµαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Εργαστήριο Γενικής Χηµικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED:

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED: Project title: Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation INTEGRASTE PROJECT LOCATION: Patras BUDGET INFO: Total amount: 1.156.325

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο Εθνικότητα Επάγγελµα Οικογενειακή Κατάσταση Μαρµάνης ηµήτριος Ελληνική Καθηγητής Εφαρµογών σε προσωποπαγή θέση ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι εκτίμησης των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν από τη διάθεση και αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων

Μέθοδοι εκτίμησης των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν από τη διάθεση και αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Μέθοδοι εκτίμησης των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Διαχρονική εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE CHRISTOS STELIOS AKRATOS

CURRICULUM VITAE CHRISTOS STELIOS AKRATOS CURRICULUM VITAE CHRISTOS STELIOS AKRATOS ADDRES Office: G. Seferi 2 Department of Environment and Natural Resources Management University of Western Greece Agrinio, 30100 Phone: 2641074209, Fax: 2641074176

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ACTION FOR BREAST CANCER SCREENING AND PREVENTION IN THE CROSS-BORDER

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MSc in Energy

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MSc in Energy ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MSc in Energy Επιστηµονικός Υπεύθυνος ρ Ι.Κ. Καλδέλλης www.sealab.gr jkald@sealab.gr 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ Ημερ/νία Γέννησης : 18 Φεβρουαρίου 1979 Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμη Διεύθυνση Κατοικίας : Οδός Φοινικούντας,

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡΙ Α 18.3.2005 «Ποιότητα της ατµόσφαιρας σε αστικές περιοχές Νέα δεδοµένα και προοπτικές» Αιωρούµενα Σωµατίδια (PM 10 /PM 2,5 ) και Ποιότητα της Ατµόσφαιρας στην Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (Φεβρ. 2013) Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Ε.Μ.Π Ημ. Γέννησης: 4 Ιανουαρίου 1977 Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (Φεβρ. 2013) Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Ε.Μ.Π Ημ. Γέννησης: 4 Ιανουαρίου 1977 Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα ΜΠΑΡΤΖΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επάγγελμα: Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Ε.Μ.Π Ημ. Γέννησης: 4 Ιανουαρίου 1977 Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα Εθνικότητα: Ελληνική Οικογ. κατάσταση: Έγγαμος Στρατ. Υποχρεώσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής 1. 1. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προσομοίωση κινητήρων με έμφαση στην καύση και το σχηματισμό ρύπων. Λεπτομερή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr Εκπαίδευση Ακαδημαϊκός τίτλος Γεωπονία Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL 1 THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL Μαρίνα Κλεάνθους Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση του Περιβάλλοντος», Πολυτεχνείο Κρήτης (βαθμός: 9.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση του Περιβάλλοντος», Πολυτεχνείο Κρήτης (βαθμός: 9. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γέννησης : 26-11-1975 Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη με δύο παιδιά Διεύθυνση: Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Κυρία/ε, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες δέσµευσης CO2

Τεχνολογίες δέσµευσης CO2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γλυτσός Θόδωρος Διεύθυνση: Γεωργίου Παπαδάκη 6, Χανιά Ημερομηνία Γέννησης: 17-6-1973 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Οικογ. Κατάσταση Έγγαμος Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33.

ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33. ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33.13 Email: thomaidis@mie.uth.gr Σπουδές: Process Systems Engineering. Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ταχυδρομική διεύθυνση Τηλ. Fax E-mail Σπουδές Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.

Όνομα Ταχυδρομική διεύθυνση Τηλ. Fax E-mail Σπουδές Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D. Όνομα Αθανασία Γούλα Λέκτορας, Επιστήμη Τροφίμων Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων Ταχυδρομική διεύθυνση Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και

Διαβάστε περισσότερα

SPYROS K. GOLFINOPOULOS DEPARTMENT OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING UNIVERSITY OF THE AEGEAN CURRICULUM VITAE

SPYROS K. GOLFINOPOULOS DEPARTMENT OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING UNIVERSITY OF THE AEGEAN CURRICULUM VITAE SPYROS K. GOLFINOPOULOS DEPARTMENT OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING UNIVERSITY OF THE AEGEAN CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Name : Spyros K. Golfinopoulos Date of Birth : 10/1/1970 Place of Birth

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Γκίκας Όνομα : Γεώργιος Διεύθυνση εργασία : Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Βας. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100 Τηλ/Fax Γραφείου : 25410 79381, 25410

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Τζιβανίδης Διεύθυνση Κατοικίας : Ευελπίδων 81Α, Κυψέλη 11362 Τηλέφωνο : +3 01 8826409 E-mail : christos@tzivanidis.net Έτος Γεννήσεως : 1971 Στοιχειώδης Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Αιζθηηική αποκαηάζηαζη δερμαηικών - ενδοκρινικών προβλημάηων αληηθείκελν «Αηζζεηηθή - Απνηξίρωζε»,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς,, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 73100, Κρήτη Τηλ. (++30)-6976100691, Fax. -, email: athena.spyridaki@enveng.tu c.gr, aspyridaki@isc.tuc.gr http://www.enveng.tuc.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Γραφείου: Γ. Σεφέρη 2. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Αγρίνιο, 30100 Τηλέφωνο: 2641074209, Φαξ: 2641074176 Οικίας: Π.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Γραφείου: Γ. Σεφέρη 2. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Αγρίνιο, 30100 Τηλέφωνο: 2641074209, Φαξ: 2641074176 Οικίας: Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΑΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Γραφείου: Γ. Σεφέρη 2 Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Αγρίνιο, 30100 Τηλέφωνο: 2641074209, Φαξ: 2641074176

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974. Κωνσταντίνος Κάντζος, Ph.D Σπάρτης 30A, Γλυφάδα 16675 Τηλ. 210 9634926 6944 722 882 Email: ckantzos@teipir.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές: - University of Wales, Ph.D, Λογιστική, Χρηματοοικονομική 1991.

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, 731 33 Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: 2821037749 Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο e-mail: tpapadam@isc.tuc.gr tpapadam@hotmail.

Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, 731 33 Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: 2821037749 Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο e-mail: tpapadam@isc.tuc.gr tpapadam@hotmail. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Δπώλπκν: Παπαδάκ Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, 731 33 Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: 2821037749 Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο e-mail: tpapadam@isc.tuc.gr tpapadam@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.,

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΛ. ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ Όνομα συζύγου: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΒΒΑΝΙΔΗΣ Ειδικότητα: Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (Α.Π.Θ.) - Υγειονολόγος Μηχανικός Θέση: Λέκτορας του Τομέα Μαθηματικών-Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ PM10 CONCENTRATION IN THE TWO MOST POPULATED CITIES OF WESTERN MACEDONIA

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ PM10 CONCENTRATION IN THE TWO MOST POPULATED CITIES OF WESTERN MACEDONIA ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ X. ιαµαντόπουλος 1, Σ. Γκάρας 1, Ι. Σκόρδας 1, Α. Τριανταφύλλου 1, Φ. Βοσνιάκος 2, Ν. Ζουµάκης 2 (1) Εργαστήριο Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, ερευνήτρια

Δρ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, ερευνήτρια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ημερομηνία: Μάρτιος 2013 Γενικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Ημερ/νία τόπος γέννησης: Διεύθυνση: Δήμητρα Ζαχαράκη Δρ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, ερευνήτρια 4 Μαρτίου 1982 Αθήνα Εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

CEMEPE 2008, Mykonos, Greece, June 22,2009 A WASTE-TO-ENERGY POWER PLANT FOR THE ISLAND OF RHODES

CEMEPE 2008, Mykonos, Greece, June 22,2009 A WASTE-TO-ENERGY POWER PLANT FOR THE ISLAND OF RHODES CEMEPE 2008, Mykonos, Greece, June 22,2009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΣΑ) ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ A WASTE-TO-ENERGY POWER PLANT FOR THE ISLAND OF RHODES Nickolas Themelis (EEC), Athena Bourka

Διαβάστε περισσότερα