ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΑΜΑΡΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γπ. ΥΖΜΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΑΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΑΜΑΡΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γπ. ΥΖΜΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΑΠΘ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΑΜΑΡΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γπ. ΥΖΜΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΑΠΘ Θεζζαλονίκη 2014

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ-ΠΟΤΓΔ... 1 Α. Πξνζσπηθά ζηνηρεία... 1 Β. πνπδέο ΑΠΑΥΟΛΖΖ-ΔΜΠΔΗΡΗΑ... 2 Α. Παξνχζα θαηάζηαζε... 2 Β. Δξεπλεηηθή εκπεηξία... 2 Γ. Δθπαηδεπηηθή εκπεηξία... 8 Γ. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία (σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο) ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Α. Γίπισκα επξεζηηερλίαο Β. Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά Γ. Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο Γ. Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε πεξίιεςε εξγαζηψλ Δ. Παξνπζηάζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα κε έθδνζε πξαθηηθψλ Σ. Μνλνγξαθίεο βηβιία επηζηεκνληθνί ηφκνη Ε. Γηδαθηηθέο ζεκεηψζεηο H. Γεκνζηεχζεηο ζηνλ έληππν ηχπν ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Α. Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο Β. Αμηνιφγεζε επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ Γ. πκκεηνρή ζε επηηξνπέο ζπλεδξίσλ Γ. πκκεηνρή ζηελ εθδνηηθή νκάδα πεξηνδηθνχ Δ. Πξαγκαηνγλψκνλαο Σ. πκκεηνρή ζε επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ζπιιφγνπο Σ. Γιψζζεο... 35

3 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ-ΠΟΤΓΔ Α. Πποζυπικά ζηοισεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Πέηξνο ακαξάο ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Δπακεηλψλδαο ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ 12/7/1964 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Νενθχηνπ Γνχθα 14, Θεζζαινλίθε Σει / ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ίλδνο Θεζζαινλίθε Σει Fax ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Έγγακνο, 2 παηδηά ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΖ ΘΖΣΔΗΑ Ηνχιηνο Γεθέκβξηνο 1994 Α.Μ. Σ.Δ.Δ /88 Β. ποςδέρ Φεβξνπάξηνο 1995 : Γηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ. Σίηινο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Παξαγσγή, ραξαθηεξηζκφο θαη πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηα ελεξγψλ αλζξάθσλ απφ Διιεληθφ ιηγλίηε. Ζ δηαηξηβή εθπνλήζεθε ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο Υεκηθήο Σερλνινγίαο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θαζ. θ. Γ. Π. αθειιαξφπνπινπ θαη ζηελ ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ζπκκεηείραλ εθηφο απφ ηνλ επηβιέπνληα, ν θαζ. θ. Κ. Αιεμηάδεο θαη ν θαζ. θ. Α. Αλαγλσζηφπνπινο. επηέκβξηνο 1987: Γηπισκαηνχρνο Υεκηθφο Μεραληθφο ΑΠΘ κε βαζκφ πηπρίνπ 8,47. Ηνχληνο 1982: Απφθνηηνο Α Λπθείνπ Σνχκπαο Θεζζαινλίθεο κε βαζκφ πηπρίνπ 19 θαη 8/12. 1

4 2. ΑΠΑΥΟΛΖΖ-ΔΜΠΔΗΡΗΑ Α. Παπούζα καηάζηαζη Σεπηέμβριος 2010 ζήμερα: Καζεγεηήο ζην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Σερλνινγία Νεξνχ θαη Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο». Β. Δπεςνηηική εμπειπία Απρίλιος 2003 Σεπηέμβριος 2010: Καζεγεηήο ζην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Σκήκα Σερλνινγίαο Αληηξξχπαλζεο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Φπζηθνρεκηθέο δηεξγαζίεο» - εθινγή απφ εμέιημε ζηε βαζκίδα ηνπ θαζεγεηή ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ Πξντζηάκελνο ηνπ Σνκέα Πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Σερλνινγηθήο Έξεπλαο Γ. Μαθεδνλίαο (Μάξηηνο 2009). Δεκέμβριος 2001 Απρίλιος 2003: πλεξγαδφκελνο εξεπλεηήο ζην Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο Υεκηθήο Σερλνινγίαο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ. Νοέμβριος 2001 Απξίιηνο 2003: Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Έξγσλ, Πεξηθέξεηα Κ. Μαθεδνλίαο κε αληηθείκελα: α) Δπίβιεςε ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηπιηζηεξίνπ παξαγσγήο πφζηκνπ λεξνχ ηεο Θεζζαινλίθεο, ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ρεκηθέο δηεξγαζίεο θαη ρεκηθέο αλαιχζεηο, β) Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη ρέδηα / Φάθεινη Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ / ΦΑΤ) ζε Γεκφζηα Έξγα. Μάιος 1999 Νοέμβριος 2001: Δξεπλεηήο βαζκίδαο Γ ζην Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο/Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ, Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθψλ θαη Δλεξγεηαθψλ Γηεξγαζηψλ κε αληηθείκελν «ρεδηαζκφο, Λεηηνπξγία θαη Πξνζνκνίσζε πζηεκάησλ Δπεμεξγαζίαο Τγξψλ Απνβιήησλ». Απρίλιος 1998 Μάρηιος 1999: Δξεπλεηήο ζην Δξεπλεηηθφ Κέληξν γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλζξψπηλε Τγεία GSF, Ηλζηηηνχην Οηθνινγηθήο Υεκείαο, Μφλαρν, ζε πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε αληηθείκελν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ρισξησκέλσλ πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θαχζε ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ηεο επίδξαζήο ηνπο ζην πεξηβάιινλ (επιζηημονικός σπεύθσνος). Ιούλιος 1996 Δεκέμβριος 1998: Δξεπλεηήο κε ζχκβαζε εξγαζίαο Η.Γ. νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο Υεκηθήο Σερλνινγίαο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ. Φεβροσάριος 1995 Φεβροσάριος 1997: Δξεπλεηήο (ζπλεξγαδφκελνο) ζην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ, Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο. Ιανοσάριος 1993 Δεκέμβριος 1994: Δξεπλεηήο κε ππνηξνθία εμεηδίθεπζεο ζην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ, Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο. 2

5 Ιανοσάριος 1991 Δεκέμβριος 1992: Δξεπλεηήο κε ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ, ζην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ, Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο θαη απαζρφιεζε ζην πξφγξακκα Απνκάθξπλζε νξγαληθψλ νπζηψλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. Ιούνιος 1989 Δεκέμβριος 1990: Δξεπλεηήο κε ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ, ζην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ, Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο θαη απαζρφιεζε ζην πξφγξακκα Βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο εκηπεξαηψλ κεκβξαλψλ γηα βηνκεραληθέο ρξήζεηο θαη πφζηκν λεξφ, ζπλεξγαζία κε βηνκεραλίεο. Ιούνιος 1990 Μάρηιος 1992: Δξεπλεηήο κε ζχκβαζε έξγνπ, ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο Υεκηθήο Σερλνινγίαο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ θαη απαζρφιεζε ζην πξφγξακκα Καηεξγαζία θαη αλαθχθισζε ησλ ελζηαιιαδφλησλ πδάησλ ζηνπο ρψξνπο δηάζεζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ηεο κείδνλνο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο Ιούνιος 1988 Φεβροσάριος 1990: Δξεπλεηήο κε ζχκβαζε έξγνπ, ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο Υεκηθήο Σερλνινγίαο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ θαη απαζρφιεζε ζην πξφγξακκα Μειέηε ηεο παξαζθεπήο ελεξγνχ άλζξαθα απφ Διιεληθνχο ιηγλίηεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ απνκάθξπλζε δηαθφξσλ ξππαληψλ. ην Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ είκαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δξγαζηεξίνπ Σερλνινγίαο Νεξνχ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο. Σα καζήκαηα πνπ δηδάζθσ ζην Σκήκα απηφ είλαη: «Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη αμηνπνίεζε Τπνπξνηφλησλ», «Σερλνινγία Νεξνχ», «Σερληθννηθνλνκηθή κειέηε ζε βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ» θαη «Γηεξγαζίεο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ-ηη». Παξάιιεια, ε εθπαηδεπηηθή απαζρφιεζε πεξηιακβάλεη ηελ επίβιεςε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δηεξγαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ επεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ θαη λεξνπ ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ηξνθίκσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ ζην Σκήκα Σερλνινγηψλ Αληηξξχπαλζεο αλέιαβα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ «Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ», «Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ» θαη «Γηαρείξηζε ηνμηθψλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» θαη ηε δηνξγάλσζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο «Δπεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ». Δπηπιένλ, αλέιαβα ηελ παξαθνινχζεζε πεξηζζφηεξσλ απφ 15 πηπρηαθψλ εξγαζηψλ απφ θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο, ελψ νξίζηεθα ππεχζπλνο ζην ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS γηα ηελ αληαιιαγή επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη θνηηεηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο απαζρφιεζεο αλαπηχρζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηειάκβαλαλ ηε κειέηε θαη δηεξεχλεζε ηερληθψλ ζρεηηθψλ θπξίσο κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ επεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ θαη επηθαλεηαθψλ λεξψλ φπσο: α) ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία δηαηάμεσλ γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ πγξψλ απνβιήησλ αιιά θαη επηθαλεηαθψλ λεξψλ, ρξεζηκνπνηψληαο βηνινγηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηερληθέο, κε ζπκβαηηθέο (ελεξγφο ηιχο) θαη κε εμειηγκέλεο κεζφδνπο (πξνζξφθεζε ζε ελεξγφ άλζξαθα, θξνθίδσζε-απεπζείαο δηήζεζε ζε θίιηξα, αληηδξαζηήξαο αζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ελαιιαζζφκελσλ θάζεσλ, ζπλδπαζκέλν ζχζηεκα ελεξγνχ ηιχνο-ελεξγνχ άλζξαθα, απνιχκαλζε κε νδνληζκφ, κεκβξάλεο αληίζηξνθεο φζκσζεο-ππεξδηήζεζεο), β) αλαιχζεηο πνηφηεηαο λεξνχ θαη 3

6 πγξψλ απνβιήησλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο νηθνζπζηεκάησλ, γ) έιεγρν ησλ ηδηνηήησλ ηνμηθφηεηαο επηθαλεηαθψλ λεξψλαπνβιήησλ θαη εθαξκνγή ζηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο θαη δ) αλάπηπμε κνληέισλ πξνζνκνίσζεο νηθνζπζηεκάησλ-δηεξγαζηψλ αληηξξχπαλζεο. Δπηπιένλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην Οηθνινγηθήο Υεκείαο ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ GSF, δηεξεπλήζεθαλ νη κέζνδνη παξαθνινχζεζεο θαη αλάιπζεο ησλ ηνμηθψλ ξχπσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ πιένλ ηνμηθψλ πνιπρισξησκέλσλ δηνμηλψλ θαη θνπξαλίσλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θαχζε ζηεξεψλ απνβιήησλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ αλάπηπμε ηερληθψλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ξχπσλ απηψλ κε επεκβάζεηο ειάρηζηνπ θφζηνπο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ πξηλ απφ ηελ θαχζε, ζηα ίδηα ηα ζηεξεά απφβιεηα. Σέινο αλαπηχρζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ζέκαηα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ: ηελ εμέηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηε δηάζεζε ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο ζην πεξηβάιινλ κε δηεξεχλεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνμηθφηεηάο ηεο (άκεζε, καθξνρξφληα, δπλακηθφ θαξθηλνγέλεζεο), ηε κειέηε θαη δηεξεχλεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο θαηά ηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ζηεξεψλ παξαπξντφλησλ πνπ παξακέλνπλ απφ ηελ θαχζε ζηεξεψλ απνβιήησλ, φπσο π.ρ. παξαγσγή πιηθψλ δενιηζηθνχ ηχπνπ απφ ηπηάκελε ηέθξα, αμηνπνίεζε ηνπ θιάζκαηνο ησλ άθαπζησλ πιηθψλ γηα παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θιπ, ελψ ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηε δηαρείξηζε ηεο ελεξγνχ ηιχνο πνπ πξνθχπηεη απφ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ. Σσμμεηοτή ζε ερεσνηηικά προγράμμαηα 2013 Σήμερα Νέεο δηεξγαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο ζε βηναληηδξαζηήξεο κεκβξαλψλ, Πξφγξακκα ΤΝΔΡΓΑΗΑ 2011 ΔΠΑ , Πξνυπνινγηζκφο Δ Σήμερα Οινθιεξσκέλε επεμεξγαζία απνβιήησλ κειάζαο γηα ηελ αλάθηεζε πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη κείσζε ηνπ ξππαληηθνχ θνξηίνπ, Πξφγξακκα ΤΝΔΡΓΑΗΑ 2011 ΔΠΑ , Πξνυπνινγηζκφο Δ 2011 Σήμερα Καηλνηφκεο πβξηδηθέο δηεξγαζίεο κε ρξήζε λαλνπνξσδψλ κεκβξαλψλ γηα ηελ επεμεξγαζία λεξψλ, Πξφγξακκα πλεξγαζία, ΔΤΓΔ-ΔΣΑΚ MEID-Mediteranean Eco Industrial Development, Transnational Cooperation Programme MED WATERLOSS: Management of water losses in a drinking water supply system, Transnational Cooperation Programme MED Πξνθαηαξθηηθή κειέηε εθαξκνγήο ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο κηθξήο θιίκαθαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ζε κηθξνχο νξεηλνχο ή λεζηψηηθνπο νηθηζκνχο, Πξφγξακκα πξνψζεζεο αληαιιαγψλ θαη επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο Διιάδαο Γεξκαλίαο IKYDA 2010, ΗΚΤ. 4

7 Development of more efficient catalysts based on clay materials for wastewater depuration, University of Navara Γηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ βηνκεραληθήο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο-Πξνβιήκαηα πξννπηηθέο, Γήκνο Δρεδψξνπ Αλαιχζεηο έθπιπζεο ζηεξεψλ δεηγκάησλ ηεο ΑΔΔΥ, Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Υάιπβα Αλαιχζεηο εθπιπζηκφηεηαο δεηγκάησλ αζβεζηνπνηεκέλεο ηιχνο απφ ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ ηεο Μεραληψλαο, ΑΚΣΩΡ ΑΣΔ Αλαιχζεηο εθπνκπψλ δηνμηλψλ θαη θνπξαλίσλ ζηα απαέξηα ηεο Βηνκεραλίαο θαηεξγαζίαο ζηδήξνπ ΗΓΔΝΟΡ, ΗΓΔΝΟΡ Mειέηε θαη επίβιεςε γηα ηελ απφθηεζε πηζηνπνίεζεο θαηά ISO (ηήξεζεο ΓΑΣ) ησλ ρψξσλ εζηίαζεο ηνπ λνζνθνκείνπ Καζηνξηάο, Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο, επηζηεκνληθφο ζπλππεχζπλνο* Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ηέθξαο ππζκέλα πνπ παξάγεηαη απφ ηε ζπκβαηηθή θαχζε ζχκκεηθησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ κε ηαπηφρξνλε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ΗΝΣΡΑΚΑΣ Αλάιπζε απνβιήησλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ, Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ Αλάιπζε απνβιήησλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ εξξψλ, Γεληθφ Ννζνθνκείν εξξψλ Πεξηβαιινληηθφο ραξαθηεξηζκφο ππνιεηκκάησλ απνηέθξσζεο ηαηξηθψλ απνβιήησλ, ΖΛΔΚΣΩΡ Α.Δ Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ, Υξεκαηνδφηεζε Γεληθφ Ννζνθνκείν Κέξθπξαο, Γεληθφ Ννζνθνκείν Κέξθπξαο, επηζηεκνληθφο ζπλππεχζπλνο* ηαζεξνπνίεζε ηεο απνξξηπηφκελεο ηιχνο απφ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ελεξγνχ ηιχνο κε ηπηάκελε ηέθξα, ΜΔΟΓΔΗΟ Α.Σ.Δ.Δ., επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο* Δθηίκεζε ηεο ειάηησζεο ηεο ηνμηθφηεηαο αλαθηεκέλσλ δεπηεξνβάζκησλ εθξνψλ κε εθαξκνγή πξνρσξεκέλσλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο, Πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο κε ρψξεο εθηφο ΔΔ, ΓΓΔΣ Γηαρείξηζε θαη έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο ησλ επηθίλδπλσλ πγξψλ απνβιήησλ ζηηο δχν ρψξεο (Κίλα-Διιάδα) κε έκθαζε ζηελ θαηεξγαζία δηαζηαιιαδφλησλ πγξψλ ησλ ρσκαηεξψλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, Πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο Διιάδα-Κίλα, ΓΓΔΣ Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα βηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ ειέγρσλ βαζηδφκελσλ ζηελ νδεγία-πιαίζην 2000/60 γηα ηα δηαζπλνξηαθά χδαηα ησλ Πξεζπψλ, Πξφγξακκα Δ&Σ πλεξγαζίαο Αιβαλίαο- Διιάδαο, ΓΓΔΣ, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο*. 5

8 The European Charter for Sustainable Tourism in protected Areas of Archimed regions integrated with EMAS, Agenda 21 and Ecolabel ARCHICHARTER, Πξφγξακκα INTERREG IIB- ARCHIMED, εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζηνλ εηαίξν Γήκν Νεβξφπνιηο, Ννκνχ Καξδίηζαο Βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ ζε έλα βαθείν-βπξζνδεςείν, Υξεκαηνδφηεζε ΓΗΣΗΟ Α.Δ., επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο* Κνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε Αηφκσλ κε Αλαπεξία θαη Διιήλσλ Αζίγγαλσλ κέζσ πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ απνβιήησλ ζηελ Διιάδα, Πξφγξακκα EQUAL, Τπνπξγείν Δξγαζίαο, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο* Μειέηε γηα ηελ Αληηκεηψπηζε Πξνβιεκάησλ Λεηηνπξγίαο απφ ην Υξψκην ζηελ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Καζηνξηάο, Υξεκαηνδφηεζε ΓΔΤΑ Καζηνξηάο, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο* ηαζεξνπνίεζε ελεξγνχ ηιχνο κε πξνζζήθε ηπηάκελεο ηέθξαο θαη κειέηε ησλ νηθνηνμηθψλ ηδηνηήησλ κε βηνδνθηκέο, Πξφγξακκα ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΗΗ, ΤΠΔΠΘ, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο* Παξαζθεπή θαη κειέηε ηδηνηήησλ θαηλνηφκσλ αληηδξαζηεξίσλ θξνθίδσζεο θαη εθαξκνγέο ζηνπο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, Πξφγξακκα ΠΤΘΑΓΟΡΑ ΗΗ, ΤΠΔΠΘ Αλάιπζε δεηγκάησλ εδάθνπο απφ ΒΗΠΔ Θεζ/λίθεο, Υξεκαηνδφηεζε Polychem Hellas, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο* Βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θξνθίδσζεο δηήζεζεο ζην Γηπιηζηήξην λεξνχ ηεο Θεζζαινλίθεο, Υξεκαηνδφηεζε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Έξγσλ ΤΠΔΥΩΓΔ Μειέηε ηεο θξνθίδσζεο-θαζίδεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ απφ κηα βηνκεραλία αγξνρεκηθψλ, ρξεκαηνδφηεζε BASF Hellas, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο* Toxicity evaluation of major discharges in the coastal areas by using various bioassay and biomarker techniques, Greek-Turkish Joint Research Project, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Minimisation of the Environmental Impact of Coke Oven emissions, EU-ECSC 7220-PR Particulate removal from flue gases: Improving the performance of electrostatic precipitators, EU-ECSC 7220-PR Emissions minimization in coal solid waste co-combustion by primary measures, EU-ECSC 7220-PR Αλαιχζεηο πνηφηεηαο λεξνχ θαη απνβιήησλ κεηαιιεπηηθήο βηνκεραλίαο, ΗΓΔΝΟΡ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. 6

9 Wastewater reuse-guideline development. Pilot artificial recharge of aquifers through direct injection and irrigation, for seawater intrusion control within the framework of integrated and sustainable water management, LIFE Evaluation of the physicochemical properties and bioassays on waters of rivers of Navarre, University of Navarre, Spain (επιζηημονικός σπεύθσνος από ηην Ελληνική πλεσρά) Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ απφ ην Σερλνινγηθφ πάξθν Θξάθεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ζηελ πεξηνρή Μαξφζα Νεξατδνρσξίνπ, θνξέαο αλάζεζεο Γήκνο Αηζήθσλ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Μειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα δεκηνπξγία κηθξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, Πξφγξακκα TERRA, ρέδην LORE, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Production and application of special cokes for environmental purposes, EU-DGXVII Demonstration of BGL gasification under optimised conditions for the European and Asian market, Thermie Type A (επιζηημονικός σπεύθσνος ζηο ΙΤΦΗΔ) Γηεξεχλεζε ρεκηθψλ θαη νηθνηνμηθνινγηθψλ παξακέηξσλ ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο κείδνλνο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο, Δ.Τ.Α.Θ. Α.Δ. (επιζηημονικός ζσνσπεύθσνος) Σήμερα New products from glassy combustion residues-progres, Thematic Networks, Type Examination of incineration behavior of solid wastes and study of gas emissions and solid residues characteristics, TMR-EU (εργαζηήριο Οικολογικής Φημείας, ερεσνηηικό κένηρο GSF, Μόνατο Γερμανία, επιζηημονικός σπεύθσνος) Μειέηε ηνμηθφηεηαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ απφ ηε Βηνκεραληθή Πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, Ο.Α.Θ. (επιζηημονικός ζσνσπεύθσνος) Low emission co-combustion of different waste woods species and lignite derived products in industrial power plants, Thermie- Action A Improvement and development of carbon products derived from Coal, EU-DG XVII Recycle and membrane recovery of gases in gasification processes, EU-DG XVII Απνκάθξπλζε θπζηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ νξγαληθψλ νπζηψλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ΠΑ. 7

10 Καηεξγαζία θαη αλαθχθισζε ελζηαιιαδφλησλ πδάησλ ζηνπο ρψξνπο δηάζεζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ηεο κείδνλνο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο, ΠΑΑΡ Βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο εκηπεξαηψλ κεκβξαλψλ γηα βηνκεραληθέο ρξήζεηο θαη πφζηκν λεξφ, ζπλεξγαζία κε βηνκεραλίεο Μειέηε ηεο παξαζθεπήο ελεξγνχ άλζξαθα απφ Διιεληθνχο ιηγλίηεο θαη εθαξκνγή ηνπο ζηελ απνκάθξπλζε δηαθφξσλ ξππαληψλ, ΠΔΝΔΓ. *πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλήζεθαλ ζην ΣΔΗ Γ. Μαθεδνλίαο θαη ζην Κέληξν Σερλνινγηθήο Έξεπλαο ηνπ ΣΔΗ. Γ. Δκπαιδεςηική εμπειπία 1. Επιμόρθωζη - Διαπίζηεσζη Σεπηέμβριος 1996 Φεβροσάριος 1997: ρνιή Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο Δθπαηδεχζεσο (ΔΛΔΣΔ) θαη Παηδαγσγηθή Σερληθή ρνιή (ΠΑΣΔ). Βαζκφο πηπρίνπ: πνιχ θαιά - 8,9. Διαπιζηεσμένος εκπαιδεσηής ΕΚΕΠΥΣ κε αξηζκφ κεηξψνπ ΔΑ Διδακηική εμπειρία ζε Πανεπιζηήμια και ΤΕΙ Σεπηέμβριος 2010-ζήμερα: Αλάζεζε απηφλνκεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη αμηνπνίεζε παξαπξντφλησλ, Σερλνινγία λεξνχ (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην) θαη χληαμε ηερληθψλ εθζέζεσλ ζην Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. Οκηώβριος 2008 ζήμερα: Αλάζεζε απηφλνκεο δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο Ρχπαλζε- Δλέξγεηα θαη Σερλνινγίεο Αληηξξχπαλζεο KPP60, ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ Καηάιπζε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην. Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2006, Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2008, Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2009: Aλάζεζε ζπλδηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο Φπζηθνρεκηθέο Γηεξγαζίεο ζην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Πεξηβάιινλ Νέεο Σερλνινγίεο ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. Σεπηέμβριος 2004 Ιούνιος 2010: Αλάζεζε απηφλνκεο δηδαζθαιίαο ησλ παξαθάησ καζεκάησλ ζην Σκήκα Σερλνινγίαο Αληηξξχπαλζεο, ΣΔΗ Γ. Μαθεδνλίαο Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ, Γηαρείξηζε ηνμηθψλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη εκηλάξην. Σεπηέμβριος ζήμερα: Αλάζεζε απηφλνκεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηνπ 7νπ εμακήλνπ Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη αμηνπνίεζε παξαπξντφλησλ θαη ηνπ καζήκαηνο χληαμε ηερληθψλ εθζέζεσλ (απφ επηέκβξην 2003) ζην Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. 8

11 Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2004: Aλάζεζε απηφλνκεο δηδαζθαιίαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο ηνπ 7νπ εμακήλνπ Σερλνινγία Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2006, Φεβροσάριος Ιούνιος 2005: Aλάζεζε ζπλδηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο θαη Πεξηβαιινληηθή Αλάιπζε θαη Πνιηηηθή ζην Πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζην Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2004: Aλάζεζε απηφλνκεο δηδαζθαιίαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο ηνπ 5νπ εμακήλνπ Σερλνινγίεο Βηνκερ. Αληηξξχπαλζεο ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Βηνκεραλίαο, ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Φεβροσάριος Ιούνιος 2003 (1 εμάκελν): Αλάζεζε απηφλνκεο δηδαζθαιίαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο ηνπ 7νπ εμακήλνπ Πξνρσξεκέλεο ηερληθέο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ ζην Σκήκα Σερλνινγίαο Αληηξξχπαλζεο, ΣΔΗ Γ. Μαθεδνλίαο. Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2003, Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2002, Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2001 και Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2000 (4 εμάκελα): Γηδαζθαιία κε αλάζεζε, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ηνπ καζήκαηνο επηινγήο ηνπ πδξαπιηθνχ ηνκέα Δπεμεξγαζία αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. Σεπηέμβριος ζήμερα: Αλάζεζε κέξνπο δηδαζθαιίαο (εηζεγήζεηο θαη επηζθέςεηο) ηνπ καζήκαηνο Αληηξξππαληηθέο Σερλνινγίεο ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ΑΠΘ. Φεβροσάριος Ιούνιος 2002 και Φεβροσάριος Ιούνιος 2001 (2 εμάκελα): Γηδαζθαιία κε αλάζεζε, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο ηνπ 4νπ εμακήλνπ Πεξηβαιινληηθή Σερληθή. Φεβροσάριος Απρίλιος 2003, Απρίλιος Ιούνιος 2002, Φεβροσάριος Απρίλιος 2002 (3 ηεηξάκελα): Γηδαζθαιία κε αλάζεζε, ζην Π.. Δ. Γηαρείξηζεο Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ηνπ καζήκαηνο Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ απφ Αγξνηηθέο Βηνκεραλίεο. Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 1996 (1 εμάκελν-3 καζήκαηα): Γηδαζθαιία κε αλάζεζε, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80, ζην Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο, ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ Σερλνινγηθή Οηθνλνκηθή θαη Θέκαηα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη ζην Σκήκα Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ, Πνιπηερλείν Κξήηεο ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο Μεηαιιεπηηθή θαη Πεξηβάιινλ Σήμερα : Παξαθνινχζεζε εθπφλεζεο πάλσ απφ 30 δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη πξαθηηθψλ αζθήζεσλ θνηηεηψλ (πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ) ζην ηκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ, ζην Βηνινγηθφ ηκήκα ΑΠΘ θαη ζην ηκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Σν αληηθείκελν ησλ δηπισκαηηθψλ 9

12 ήηαλ ε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ, ε κειέηε ηεο πνηφηεηαο επηθαλεηαθψλ λεξψλ θαη απνβιήησλ, ε παξαγσγή ελεξγψλ αλζξάθσλ θαη αλζξαθνχρσλ κνξηαθψλ θνζθίλσλ, ε εμέηαζε ηεο πνηφηεηαο ηπηάκελσλ ηεθξψλ θαη ησλ νηθνηνμηθνινγηθψλ παξακέηξσλ ηνπο θιπ. 2. Άλλες εκπαιδεσηικές δραζηηριόηηηες Μέινο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ παξαθάησ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ: 1. Πεηαιά Μ., Δπίδξαζε ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο ζηελ ηνμηθφηεηα πγξψλ απνβιήησλ αζηηθήο πξνέιεπζεο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ, Σζηινγεψξγεο Η., Δπεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ κε αληηδξαζηήξα βηνκεκβξαλψλ, Σκήκα Υεκείαο ΑΠΘ, Σδνχπαλνο Ν., Παξαζθεπή, κειέηε ηδηνηήησλ θαη εθαξκνγέο θαηλνηφκσλ αληηδξαζηήξσλ θξνθίδσζεο γηα ηελ θαηεξγαζία θαζαξηζκνχ ηνπ λεξνχ θαη πγξψλ απνβιήησλ, Σκήκα Υεκείαο ΑΠΘ, Σζηξίδεο Β., Μειέηε ηδηνηήησλ ηνμηθφηεηαο ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ, Κνληαλά Α., Ζ ρξήζε βηνδεηθηψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνηνμηθφηεηαο εθξνψλ, Σκήκα Βηνινγίαο ΑΠΘ, Παπαδεκεηξίνπ Υ., Μειέηε ησλ βηνθνηλσληψλ ελεξγνχ ηιχνο απφ ηελ πξνζζήθε ηνμηθψλ νπζηψλ, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ, ζε εμέιημε. 7. θήθαο Α., Αλάπηπμε κνληέινπ πξφβιεςεο ηεο ξχπαλζεο πδάηηλσλ πφξσλ κε ηε ρξήζε δηθηχνπ πνιππαξακεηξηθψλ αηζζεηήξσλ, Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, Παλεπηζηήκην Γ. Μαθεδνλίαο, ζε εμέιημε. 8. Παληαδνπνχινπ Δ., ηαζεξνπνίεζε ζηεξεψλ απνβιήησλ βπξζνδεςείσλ κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ρξψκην, Σκήκα Υεκείαο ΑΠΘ, ζε εμέιημε. 9. Παλψξαο Γ., Δπεμεξγαζία απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ κε ρξήζε κπθεηψλ ιεπθήο ζήςεο, Σκήκα Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ΑΠΘ, ζε εμέιημε. Ιανοσάριος 2000: Δηζεγεηήο ζην εκηλάξην Δπηκφξθσζεο Άλεξγσλ Μεραληθψλ κε ηίηιν Γηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, ΗΔΚΔΜ ΣΔΔ Α. Δ., Παξάξηεκα Κ. Μαθεδνλίαο. Μάρηιος 1999: Δηζεγεηήο ζην Πξφγξακκα Καηάξηηζεο κε ηίηιν Λεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ, ΚΔΚ Διιεληθνχ Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Αλαπηπμηαθψλ Δηαηξεηψλ Απηνδηνίθεζεο, Παξάξηεκα Κ. Μαθεδνλίαο. Οκηώβριος 1997 Δεκέμβριος 1997: Δηζεγεηήο ζην Σαρχξπζκν Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Καζεγεηψλ Ρχπαλζε, Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε, κε ζέκα Τδαηηθά Απφβιεηα, Βηνινγηθνί Καζαξηζκνί, Πεγέο, 2 ν ΠΔΚ Θεζζαινλίθεο. 10

13 Οκηώβριος Δεκέμβριος 1995: Δηζεγεηήο ζηα ζεκηλάξηα κε ζέκα Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, Γηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, Γηαρείξηζε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο II, Γαία Α. Δ. Οκηώβριος Δεκέμβριος 1995: Δηζεγεηήο ζην ζεκηλάξην κε ζέκα Δλέξγεηα θαη Πεξηβάιινλ, Κέληξν Δπηκφξθσζεο Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ Θεζζαινλίθεο Μάρηιος Ιούνιος 1995: Δηζεγεηήο ζην ζεκηλάξην κε ζέκα Οινθιεξσκέλν θαηλνηνκηθφ πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Νέσλ Δπηζηεκφλσλ: Σερλνινγία Αληηξξχπαλζεο, Δπηηξνπή Δξεπλψλ ΑΠΘ. Σεπηέμβριος Δεκέμβριος 1993: Δηζεγεηήο ζην ζεκηλάξην κε ζέκα Πεξηβάιινλ- Σερλνινγία Αληηξξχπαλζεο, Δπηηξνπή Δξεπλψλ ΑΠΘ. Νοέμβριος Δεκέμβριος 1991: Δηζεγεηήο ζην ζεκηλάξην κε ζέκα Αλάιπζε θαη δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ, Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ, Θεζζαινλίθε. Γ. Δπαγγελμαηική εμπειπία (υρ ελεύθεπορ επαγγελμαηίαρ) 1. Παπαγεσξγίνπ Δ.Π.Δ., κειέηε εθπνκπψλ ηνμηθψλ ξχπσλ απφ ηνλ απνηεθξσηήξα ησλ δεκνηηθψλ ζθαγείσλ Λακίαο, Γεθέκβξηνο ΗΑΩ Θεζζαιίαο Α.Δ., Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηεο Ηδησηηθήο Πνιπθιηληθήο ΗΑΩ, Ηνχληνο Κνηλνπξαμία Κ/Ξ ΛΓΚ ΔΠΔ-ΔΠΔΜΔΣ-ENVECO ΑΔ-ΤΒΗΛΛΑ ΔΠΔ-EXERGIA AE, Απνγξαθή αέξησλ ξχπσλ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ ηε βηνκεραλία θαη εθπνκπέο απφ ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε, Φεβξνπάξηνο ΗΓΔΝΟΡ, Μειέηε πνηφηεηαο λεξνχ θαη απνβιήησλ απφ κηα κεηαιιεπηηθή βηνκεραλία, Ηαλνπάξηνο - Γεθέκβξηνο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Πξφγξακκα TERRA, ρέδην LORE, Μειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα δεκηνπξγία κηθξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, Ηνχληνο Ηνχληνο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, αλάζεζε απφ ην Γήκνο Αηζήθσλ, Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ζηελ πεξηνρή Μαξφζα Νεξατδνρσξίνπ, Ννέκβξηνο Ννέκβξηνο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ απφ ην Σερλνινγηθφ πάξθν Θξάθεο, Γεθέκβξηνο Ηαλνπάξηνο CYANAMID ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ, Μειέηε θαηαγξαθήο εθπνκπψλ αεξίσλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο CYANAMID ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, Οθηψβξηνο CYANAMID ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ, Μειέηε θαηαγξαθήο εθπνκπψλ αεξίσλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο CYANAMID ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, Ηνχιηνο ΔΣΒΑ, Μειέηε ελαιιαθηηθήο αμηνπνίεζεο ηεο Μνλάδαο Καζαξηζκνχ Απνβιήησλ ηεο ΒΗΠΔΘ, Παπαζηφινπ Α., Πξφγξακκα VALOREN-Δπεμεξγαζία απνβιήησλ ηπξνθνκείνπ κε αλαεξφβηα ρψλεπζε,

14 3. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Α. Γίπλυμα εςπεζιηεσνίαρ 1. Lenoir, D., Samaras, P., Schramm, K.-W., Kettrup, A., Verfahren zur Minderung des Gehalts von polychlorierten Dibenzodioxinen und -Furanen im Abgas von chemischen Hochtemperatur-Prozessen, Γεξκαληθφ Γξαθείν Δπξεζηηερλίαο, DE A1, 17/05/2001. Δπίζεο θαηαηέζεθε ζην Ακεξηθάληθν Γξαθείν Δπξεζηηερλίαο (PN : Method for reducing the content of polychlorinated dibenzodioxins and -furans in the exhaust gas of chemical hightemperature processes). Β. Δπιζηημονικά πεπιοδικά 1. Samaras P., Diamadopoulos E. and Sakellaropoulos G.P., The effect of demineralization on lignite activation, Carbon, 29, 8, 1181, Diamadopoulos E., Samaras P. and Sakellaropoulos G.P., The effect of activated carbon properties on the adsorption of toxic substances, Wat. Sci. Technol., 25, 1, 153, Samaras P., Diamadopoulos E. and Sakellaropoulos G.P., Acid treatment of lignite and its effect on activation, Carbon, 32, 5, 771, Samaras P., Diamadopoulos E. and Sakellaropoulos G.P., Relationship between the activated carbon surface area and adsorption model coefficients for removal of phenol from water, Water Qual. Res. J. Canada, 30, 2, 325, Samaras P., Diamadopoulos E. and Sakellaropoulos G.P., The effect of mineral matter and pyrolysis conditions on the gasification of Greek lignite by carbon dioxide, Fuel, 75, 9, 1108, Diamadopoulos E., Samaras P., Dabou X., and Sakellaropoulos G.P., Combined treatment of landfill leachate and domestic sewage in a Sequencing Batch Reactor, Wat. Sci. Technol., 36, 2-3, 61, Kungolos A., Samaras P., Kimeroglou V., Dabou X. and Sakellaropoulos G. P., Water Quality and Toxicity Assessment in Koronia Lake-Greece, Fresenius Envir. Bull., 7, 615, Samaras P., Dabou X. and Sakellaropoulos G. P., Thermal treatment of lignite for carbon molecular sieve production, J. of Thermal Analysis, 52, 717, Samaras P., Dabou X. and Sakellaropoulos G.P., Production, characterization and applications of carbon molecular sieves from a high ash Greek lignite, in Adsorption and its Applications in Industry and Environmental Protection. Studies in Surface Science and Catalysis, 120A, 425, Samaras P., Sakellaropoulos G. P., Kungolos A. and Dermissi S., Toxicity Assessment Assays in Greece, Fresenius Envir. Bull., 7, 623, Kungolos A., Samaras P., Kipopoulou A.M., Zoumboulis A. and Sakellaropoulos G.P., Interactive toxic effects of agrochemicals on aquatic organisms, Wat. Sci. Technol., 40, 1, 357,

15 12. Samaras P., Blumenstock M., Lenoir D., Schramm K. W. and Kettrup A., PCDD/F Prevention by Novel Inhibitors: Addition of Inorganic S- and N-Compounds in the Fuel before Combustion, Environ. Sci. Technol., 34, 5092, Samaras P., Blumenstock M., Schramm K. W. and Kettrup A., Emissions of chlorinated aromatics during sludge combustion, Wat. Sci. Technol., 42, 9, 251, Dabou X., P. Samaras P. and Sakellaropoulos, G. P., Modification of activated carbon fiber pore structure by coke deposition, J. de Physique ΗV, 11, 3, 787, Orfanoudaki T., Dabou X., Korili S., Samaras P. and Sakellaropoulos, G. P., Plasma enhanced chemical vapor deposition of propylene on activated carbon fibers, J. de Physique ΗV, 11, 3, 279, Samaras P., Blumenstock M., Lenoir D., Schramm K. W. and Kettrup A., PCDD/F inhibition by prior addition of urea to the solid fuel in laboratory experiments and results statistical evaluation, Chemosphere, 42, 737, Samaras P., Kungolos A., Karakasidis T., Georgiou D. and Perakis K., Statistical evaluation of PCDD/F emission data during solid waste combustion by fuzzy clustering techniques, Journal of Environmental Science and Health-Part A: Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, Α36(2), 153, Samaras P., Skodras G., Sakellaropoulos G. P., Blumenstock M., Schramm K. W. and Kettrup A., Toxic emissions during co-combustion of biomass-wastewoodlignite blends in an industrial boiler, Chemosphere, 43, 751, Samaras P., Korili S.A., Gandλa L.M. and Gil A., Evaluaciζn de la toxicidad de aguas superficiales empleando un conjunto de bioensayos con micoorganismos, Revista Tηcnica de Medio Ambiente (Evaluation of the toxicity of surface waters using a batery of bioassays with microorganisms, Technical Journal of Environment), 88, 40, Skodras G., Grammelis P., Samaras P., Vourliotis P., Kakaras E. and Sakellaropoulos G. P., Emissions monitoring during coal waste wood cocombustion in an industrial steam boiler, Fuel, 81, 547, Kungolos A., Samaras P. and Kutseris E., Using bioassays for testing seawater quality in Greece, Journal of Environmental Science and Health-Part A: Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 38, 3, 533, Tatsi A.A., Zouboulis A.I., Matis K.A., Samaras P., Coagulation-flocculation pretreatment of sanitary landfill leachates, Chemosphere, 53, 7, 737, Kungolos A., Hadjispyrou S., Petala M., Tsiridis V., Samaras P., Sakellaropoulos G.P., Toxic properties of metals and organotin compounds and their interactions on Daphnia magna and Vibrio fischeri, Water, Air, and Soil Pollution: Focus, 4, 4-5, 101, Gotsi M., Kalogerakis N., Psillakis E., Samaras P., Elecrochemical oxidation of olive oil mill wastewaters, Water Research, 39, 4177, Okay O.S., Tolun L., Tüfekcki V., Karacik B., Kungolos A., Samaras P., Papadimitriou C., Tsiridis V., Comparison of several toxicity tests applied to complex wastewaters and mussel biomarkers in receiving waters, Journal of 13

16 Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 40, 8, 1525, Kungolos A., Samaras P., Tsiridis V., Petala M., Sakellaropoulos G. P., Bioavailability and toxicity of heavy metals in the presence of natural organic matter, Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering 41, 8, 1509, Ntampou X., Zouboulis A.I., Samaras P., Appropriate combination of physicochemical methods (coagulation/flocculation and ozonation) for the efficient treatment of landfill leachates, Chemosphere, 62, 5, 722, Papadimitriou Ch., Ntampou X., Samaras P., Sakellaropoulos G. P., Coke oven wastewater treatment by two activated sludge systems, Global Nest Journal, 8, 1, 16, Petala M., Tsiridis V., Samaras P., Zouboulis A., Sakellaropoulos G. P., Wastewater reclamation by advanced treatment of secondary effluents, Desalination, 195, 1-3, 109, Petala M., Samaras P., Kungolos A., Zouboulis A., Papadopoulos A., Sakellaropoulos G. P., The effect of coagulation on the toxicity and mutagenicity of reclaimed municipal effluents, Chemosphere, 65, 6, 1007, Petala M., Samaras P., Kungolos A., Zouboulis A., Sakellaropoulos G. P., Ecotoxicological properties of wastewater treated using tertiary methods, Environmental Toxicology, 21, 4, 417, Tsiridis V., Samaras P., Kungolos A., Sakellaropoulos G. P., Application of leaching tests for toxicity evaluation of coal fly ash, Environmental Toxicology, 21, 4, 409, Tsiridis V., Petala M., Samaras P., Hadjispyrou S., Sakellaropoulos G. P., Kungolos A., Interactive toxic effects of heavy metals and humic acids on Vibrio fischeri, Ecotoxicology and Environmental Safety, 63, 1, 158, Velegraki T., Poulios I., Charalabaki M., Kalogerakis N., Samaras P., Mantzavinos D., Photocatalytic and sonolytic oxidation of acid orange 7 in aqueous solution, Applied Catalysis B: Environmental, 62, 1-2, 159, Papadimitriou C., Palaska G., Lazaridou M., Samaras P., Sakellaropoulos G. P., The effects of toxic substances on the activated sludge microfauna, Desalination, 211, 177, Zouboulis A., Samaras P., Ntampou X., Petala M., Potential ozone applications for water/wastewater treatment, Separation Science and Technology, 42, 1433, Zouboulis A., Traskas G., Samaras P., Comparison of single and dual media filtration in a full-scale drinking water treatment plant, Desalination, 213, 334, Kontana A., Papadimitriou C. A., Samaras P., Zdragas A., Yiangou M., Bioassays and biomarkers for ecotoxicological assessment of reclaimed municipal wastewater, Water and Science and Technology, 57, 6, 947, Papadimitriou C., Haritou I., Samaras P., Zouboulis A., Evaluation of leaching and ecotoxicological properties of sewage sludge-fly ash mixtures, Environmental Research, 106, 3, 340,

17 40. Petala M., Samaras P., Zouboulis A., Kungolos A.,, Sakellaropoulos G. P., Influence of ozonation on the in vitro mutagenic and toxic potential of secondary effluents, Water Research, 42, 4929, Samaras P., Papadimitriou C., Haritou I., Zouboulis A., Investigation of sewage sludge stabilization potential by the addition of fly ash and lime, Journal of Hazardous Materials, 154, 1-3, 1052, Stavropoulos G., Samaras P., Sakellaropoulos G. P., Effect of activated carbon modification on its porosity, surface structure and phenol adsorption, Journal of Hazardous Materials, 151, 2-3, 414, Tsilogeorgis J., Zouboulis A., Samaras P., Zamboulis D., Application of a membrane sequenching batch reactor for landfill leachate treatment, Desalination, 221, 1-3, 483, Soupilas A., Papadimitriou C., Samaras P., Gudulas K., Petridis D., Monitoring of industrial effluent ecotoxicity in the greater Thessaloniki area, Desalination, 224, 1-3, 261, Zouboulis A., Traskas G., Samaras P., Comparison of Efficiency between Polyaluminium Chloride and Aluminium Sulphate Coagulants during Full-scale Experiments in a Drinking Water Treatment Plant, Separation Science and Technology, 43, 1507, Kontana, A., Papadimitriou, C.A., Samaras, P., Zdragas, A., Yiangou, M., Effectiveness of ozonation and chlorination on municipal wastewater treatment evaluated by a battery of bioassays and biomarkers, Water Science and Technology 60 (6), 1497, Papadimitriou C. A., Samaras P., Sakellaropoulos G. P., Comparative study of phenol and cyanide containing wastewater in CSTR and SBR activated sludge reactors, Bioresource Technology, 100, 1, 31, Petala M., Kokokiris L., Samaras P., Papadopoulos A., Zouboulis A., Toxicological and ecotoxic impact of secondary and tertiary treated sewage effluents, Water Research, 43, 20, 5063, Samaras P., Papadimitriou C. A., Vavoulidou D., Yiangou M., Sakellaropoulos G. P., Effect of hexavalent chromium on the activated sludge process and on the sludge protozoan community, Bioresource Technology, 100, 1, 38, Vouitsis E., Ntziachristos L., Pistikopoulos P., Samaras Z., Chrysikou L., Samara C., Papadimitriou C., Samaras P., Sakellaropoulos G. P., An investigation on the physical, chemical and ecotoxicological characteristics of particulate matter emitted from light duty vehicles, Environmental Pollution, 157 (8-9), 2320, Zouboulis, A.I., Ntampou, X., Samaras, P., Characterisation and treatment of leachates from the municipal sanitary landfill of Thessaloniki, Greece, International Journal of Environment and Waste Management, 4 (3-4), 385, Karagiannidis A., Papageorgiou A., Perkoulidis G., Sanida G., Samaras P., A multicriteria assessment of scenarions on thermal processing of infectious hospital wastes: A case study for Cental Macedonia, Waste Management, 30, 2, 251, Laspidou C. S., Kungolos A., Samaras P., Cellular automata and individual based 15

18 approaches for the modeling of biofilm structures: Pros and cons, Desalination, 250, 1, 390, Papadimitriou, C.A., Karapanagioti, H.K., Samaras, P., Sakellaropoulos, G.P., Treatment efficiency and sludge characteristics in conventional and suspended PVA gel beads activated sludge treating Cr (VI) containing wastewater, Desalination and Water Treatment, 23 (1-3), 199, Papadimitriou C. A., Papatheodoulou A., Takavakoglou V., Zdragas A., Samaras P., Sakellaropoulos G. P., Lazaridou M., Zalidis G., Investigation of protozoa as indicators of wastewater treatment efficiency in constructed wetlands, Desalination, 250, 1, 378, Zorpas, A.A., Coumi, C., Drtil, M., Voukalli, I., Samaras, P., Operation description and physicochemical characteristics of influent, effluent and the tertiary treatment from a sewage treatment plant of the Eastern Region of Cyprus under warm climates, Desalination and Water Treatment, 22 (1-3), 244, Papadimitriou, C. A., Samaras, P., Zouboulis, A. I., Petridis, D., Sakellaropoulos, G. P., Effects of influent composition on activated sludge protozoa, Desalination and Water Treatment, 33(1-3), , Karagiannidis, A., Samaras, P., Kasampalis, T., Perkoulidis, G., Ziogas, P., Zorpas, A., Evaluation of sewage sludge production and utilization in Greece in the frame of integrated energy recovery, Desalination and Water Treatment, 33(1-3), , Grammou, A., Papadimitriou, C., Samaras, P., Vasara, E., Papadopoulos, A. I., Effect of municipal waste water effluent upon the expression of Glutathione S- transferase isoenzymes of brine shrimp Artemia, Chemosphere, 84 (1), , Litas, G.C., Zouboulis, A.I., Zaboulis, D., Samaras, P., The use of a submerged membrane batch reactor (S.M.B.R) for co-treatment of landfill leachates and domestic wastewater, Desalination and Water Treatment, 39 (1-3), , Ntamitrou, M.D., Papakonstantinou, A., Sklari, S., Samaras, P., Evaluation of the operation performance of a municipal activated sludge unit, Desalination and Water Treatment, 39 (1-3), , Tsiridis, V., Petala, M., Samaras, P., Kungolos, A., Sakellaropoulos, G.P., Environmental hazard assessment of coal fly ashes using leaching and ecotoxicity tests, Ecotoxicology and Environmental Safety, 84, , Zouboulis, A.I., Samaras, P., Krestou, A., Tzoupanos, N.D., Leather production modification methods towards minimization of tanning pollution: Green tanning, Fresenius Environmental Bulletin, 21, 8 B, , Kanakoudis, V., Tsitsifli, S., Samaras, P., Zouboulis, A., Banovec, P., A new set of water losses-related performance indicators focused on areas facing water scarcity conditions (2013) Desalination and Water Treatment, 51 (13-15), pp Sfikas, A., Angelidis, P., Samaras, P., Zoras, S., Evagelopoulos, V., Utilization of a multi-parameter sensor network for online monitoring of the water quality in the lignite mining area of Kozani, Greece (2013) Desalination and Water Treatment, 51 16

19 (13-15), pp Grammou, A., Samaras, P., Papadimitriou, C., Papadopoulos, A.I., A test for adequate wastewater treatment based on glutathione S transferase isoenzyme profile (2013) Ecotoxicology and Environmental Safety, 90, pp Kaprara, E., Kazakis, N., Simeonidis, K., Coles, S., Zouboulis, A.I., Samaras, P., Mitrakas, M., Occurrence of Cr(VI) in drinking water of Greece and relation to the geological background, Journal of Hazardous Materials, in press, Papastergiadis, E., Sklari, S., Zouboulis, A., Chasiotis, A., Samaras, P., The use of steelmaking slag for sewage sludge stabilization, Desalination and Water Treatment, in press, Tolkou, A., Zouboulis, A., Samaras, P., The incorporation of ceramic membranes in MBR systems for wastewater treatment: Advantages and patented new developments, Recent Patents on Engineering, 8, 1, 24, Inglezakis, V.J., Zorpas, A.A., Karagiannidis, A., Samaras, P., Voukkali, I., Sklari, S., European union legislation on sewage sludge management, Fresenius Environmental Bulletin, 23, 2A, 635, Γ. Ππακηικά ζςνεδπίυν με κπιηέρ 1. Samaras P., Diamadopoulos E. and Sakellaropoulos G.P., Optimal design of activated carbon adsorbers, in Computer techniques in environmental studies, Editor: P. Zannetti, Computational Mechanics Publications and Springer-Verlag, 701, Diamadopoulos E., Dabou X, Lionta G., Axouristos T., Samaras P. and Sakellaropoulos G.P., Characterization and treatment of an "old" leachate, Annual Conference of "KRIKOS" organization on Restoration and Protection of the Environment in the '90s, Thessaloniki, Greece, 132, Samaras P., Dabou X. and Sakellaropoulos G. P., Biological treatment of a landfill leachate using the Sequencing Batch Reactor process, 3 rd International Conference on Environmental Pollution, Thessaloniki, Greece, 53, Kungolos A., Samaras P. and Sakellaropoulos G.P., Evaluation of the interactive effect of chemicals on aquatic organisms, using a method based on the theory of probabilities, in Water Pollution IV-Modeling, Measuring and Prediction, Editors: R. Rajar and C. A. Brebbia, Computational Mechanics Publications, 107, Kungolos A., Dermissi S., Kasmeridis Ν., Samaras P. and Diamadopoulos E., Incorporation of social acceptance in the sanitary landfill siting selection procedures in Greece, International Conference on Protection and Restoration of the Environment IV, Chalkidiki, Greece, 954, Kungolos A., Peristeridis G., Halatzoglou A., Samaras P. and Sakellaropoulos G.P., Toxicity characterization of influents and effluents in a wastewater treatment plant, 1 st Conference on Water and the Environment, Balkan Cooperation Network, Thessaloniki, Greece, 175, Samaras P., Kungolos A., Dabou X. and Sakellaropoulos G.P. Toxicity reduction and denitrification of municipal and industrial wastewater, International Conference 17

20 on Protection and Restoration of the Environment IV, Chalkidiki, Greece, 585, Kaldis S. P., Pavlou O., Samaras P. and Sakellaropoulos G. P., Preparation of ceramic membranes-application in IGCC processes for hot CO 2 removal, Conference on High Temperature Gas Cleaning, Karlsruhe, Germany, Vol. II, 900, Kungolos A., Batziaka V., Samaras P., Sakellaropoulos G. P., Kipopoulou A. M., Zoumboulis A. and Kouimtzis Th., Using Toxkits for calculating interactive effects of chemicals, in New Microbiotests for Routine Toxicity Screening and Biomonitoring, Editors: G. Persoone, C. Janssen and W. De Coen, Kluwer Academic/Plenum Publishers, NY, 487, Kungolos A., Samaras P., Koutseris E. and Sakellaropoulos G.P., Using bioassays for testing seawater quality in Greece, in Environmental Coastal Regions III, Editors: G. R. Rodriguez, C. A. Brebbia and E. Perez-Martell, WIT Press, 401, Kungolos A., Samaras P., Stavrakis I., Petala M. and Sakellaropoulos G. P., Using bioassays for environmental monitoring in Greece, International Conference on Protection and Restoration of the Environment V, Thassos, Greece, 155, Petala M., Kungolos A., Samaras P., Stavrakis I., Skodras G. and Sakellaropoulos G. P., Toxicity assessment of sludge from wastewater treatment plants, 5 th International Conference on Environmental Pollution, Thessaloniki, Greece, 549, Samaras P., Blumenstock M., Lenoir D., Schramm K. W. and Kettrup A., PCDD/F suppression by addition of S- and N-compounds during solid waste combustion, International Conference on Protection and Restoration of the Environment V, Thassos, Greece, 845, Stavrakis I., Kungolos A., Samaras P., Pantelidou Ch., Soupilas A. and Sakellaropoulos G. P., Toxicity monitoring in Thessaloniki wastewater treatment plant, 5 th International Conference on Environmental Pollution, Thessaloniki, Greece, 124, Bekioti Z., Petala M., Samaras P., Tsiridis V., Kungolos A. and Sakellaropoulos G.P., Assessment of toxic and genotoxic properties of solid waste samples, First European Bioremediation Conference, Chania, Greece, 434, Famelos S., Michou S., Karpouza A., Petala M., Samaras P. and Sakellaropoulos G. P., Wastewater reclamation by advanced treatment of secondary effluents in Thermi, Thessaloniki, Greece, IWA 2 nd World Water Congress, Berlin, Germany, No. P2119, Kungolos A., Hadjispyrou S., Samaras P., Petala M., Tsiridis V., Aravossis K. and Sakellaropoulos G. P., Assessment of toxicity and bioaccumulation of organotin compounds, 7 th Conference on Environmental Science and Technology, Syros, Greece, 499, Petala M., Albanis Th., Samaras P., Kungolos A. and Sakellaropoulos P., The use of jar tests for the determination of coagulation conditions of a secondary effluent, 18

21 7 th Conference on Environmental Science and Technology, Syros, Greece, 419, Samaras P., Kungolos A., Stavrakis I., Petala M., Kalafati E., Pantelidou Ch., Tsirtou M., and Sakellaropoulos G. P., Evaluation of toxicity of various metal elements to different microorganisms, 7 th Conference on Environmental Science and Technology, Syros, Greece, 474, Tsiridis V., Kungolos A., Petala M., Samaras P. and Sakellaropoulos G.P., The use of ultraviolet spectrophotometry for the rapid examination of wastewater quality, International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth I, Xanthi, Greece, Vol. I, 485, Kungolos A., Hajispirou S., Petala M., Tsiridis V., Samaras P. and Sakellaropoulos G. P., Toxic properties of cadmium, cyanide and organotin compounds and their interactions on Vibrio fischeri, 2 nd European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment, Ioannina, Greece, 223, Kungolos A., Ζajispirou S., Petala M., Tsiridis V., Samaras P. and Sakellaropoulos G. P., Σoxic properties of metals and organotin compounds and their interactions on daphnia magna and vibrio fischeri, International Conference on Protection and Restoration of the Environment VI, Skiathos, Greece, 817, Samaras P., Tsiridis V., Petala M., Petropoulos L., Katsiadakis A. and Sakellaropoulos G. P., Σhe use of coagulation-direct filtration for secondary municipal effluents reclamation, International Conference on Protection and Restoration of the Environment VI, Skiathos, Greece, 747, Kungolos A., Hadjispirou S., Petala M., Tsiridis V., Samaras P. and Sakellaropoulos G. P., Toxic properties of cyanide, chromium and organotin compounds and their interactions on Daphnia magna, 8 th International Conference on Environmental Science and Technology, Lemnos island, Greece, 515, Papadimitriou C., Palaska G., Samaras P., Lazaridou M. and Sakellaropoulos G. P., The relation of protozoan populations to activated sludge performance, International Conference on Protection and Restoration of the Environment VII, Mykonos, Greece, Papadimitriou C., Dabou X., Samaras P. and Sakellaropoulos G. P., Coke oven wastewater treatment by two activated sludge systems, 9 th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Greece, A-1163, Papadimitriou C., Palaska G., Lazaridou M., Samaras P. and Sakellaropoulos G. P., Applicability of the Sludge Biotic Index (SBI) to municipal and industrial activated sludge plants, 9 th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Greece, B-664, Petala M., Tsiridis V., Kiriazis S., Samaras P., Kungolos A. and Sakellaropoulos G. P., Evaluation of the toxic response of heavy metals and organic pollutants using microtox acute toxicity test, 9 th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Greece, A-1200, Velegraki T., Kalogerakis N., Charalabaki M., Poulios I., Samaras P. and Mantzavinos D., Semiconductor assisted photocatalytic degradation of azo dye acid 19

22 orange 7 in aqueous solution, 9 th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Greece, A-1590, Zouboulis A., Traskas G. and Samaras P., Improvement of drinking water plant treatment, IASME Transactions, 4 (2), , (Presented as plenary lecture in Intern. Conf. on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, organized by WSEAS in Vouliagmeni (Athens), 2005). 31. Kungolos A., Tsiridis V., Nassopoulos H., Samaras P. and Tsiropoulos N., Toxicity assessment of fosthiazate, metalaxyl-m and imidaclorid and their interaction with copper on Daphnia magna, 1 st International Conference on environmental Toxicology, Mykonos, Greece, 223, Laspidou C. S., Kungolos A. and Samaras P., Mathematical Modeling of biofilm structures with cellular-automata and individual-based modeling approaches, International Conference on Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Greece, Papadimitriou C., Evagelopoulos V., Samaras P., Triantafyllou A. G., Zoras S. and Albanis T. A., Toxicity of atmospheric particulate matter using aquatic bioassays, 1 st International Conference on environmental Toxicology, Mykonos, Greece, 31, Papadimitriou C. A., Samaras P., Gudulas K., Zouboulis A. and Haritou I., Investigation of leaching and ecotoxicological properties of activated sludge-fly ash mixture, International Conference on Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Greece, Prassa I., Kontogeorgou P., Verros G. D., Koulouris A. and Samaras P., Computer aided design and optimization of an incineration plant for slaughterhouse wastes, International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering ICCMSE, Chania, Greece, Vol. 6, 1, Prohaska C. A., Zouboulis A., Samaras P. and Zamboulis D., Effect of MLSS concentration on the start-up of a submerged membrane bioreactor, International Conference on Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Greece, Siapkas P., Karagiannidis A. and Samaras P., A review of biodiesel feedstock, production and use, International Conference on Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Greece, Zouboulis A., Samaras P., Ntampou X. and Petala M., Potential Ozone applications for water/wastewater treatment, 1 st European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP), Chania, Greece, Aravosis K., Karagiannidis A., Kungolos A., Samaras P., Antonopoulos I., Gianni M., Papaoikonomou K. and Somakos L., Roma and people with disabilities in Social Enterprises for contemporary WEEE management: Framework of a Hellenic study on related organizational issues, International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Skiathos, Greece, 1677, Gudulas K., Michailidou-Notara P., Notaras E., Papadimitriou C. and Samaras P., Management of sludge from municipal wastewater treatment plants in the regions of 20

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 ΒΑΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ. 1978: Απνιπηήξην Λπθείνπ (Β' Λχθεην Αξξέλσλ Λακίαο).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 ΒΑΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ. 1978: Απνιπηήξην Λπθείνπ (Β' Λχθεην Αξξέλσλ Λακίαο). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ηδεξάο Γεκήηξηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γντξάλεο 42, 113 63 Αζήλα ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 email URL ΗΜ. ΓΔΝΝΗΔΩ: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ: ΒΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 05/2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 05/2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Γπ. Παπάζσορ Γ. Μελίδηρ, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Τγξώλ Απνβιήησλ Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Γ. ΜΟΙΡΑΣΓΔΝΤΗΣ, Κύριος Δσρεσνητής ΔΑΑ

ΣΔΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Γ. ΜΟΙΡΑΣΓΔΝΤΗΣ, Κύριος Δσρεσνητής ΔΑΑ ΣΔΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Γ. ΜΟΙΡΑΣΓΔΝΤΗΣ, Κύριος Δσρεσνητής ΔΑΑ Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο, Λφθνο Νπκθψλ, Θεζείν 11810 Αζήλα, Διιάδα; e-mail: seba@noa.gr, ηει.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο

ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖ ΘΔΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΑΠΘ ΣΟ ΓΝΧΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ ΜΔΡΟ Η ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Kωνσταντίνου Φυτιάνου Καθηγητή Σμήματος Χημείας Α.Π.Θ.

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Kωνσταντίνου Φυτιάνου Καθηγητή Σμήματος Χημείας Α.Π.Θ. BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Kωνσταντίνου Φυτιάνου Καθηγητή Σμήματος Χημείας Α.Π.Θ. Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 24 Ινπιίνπ 1950 Σόπνο Γέλλεζεο: Θεζζαινλίθε Γηεύζπλζε : Σξηάδη Θεζζαινλίθεο Σειέθσλν : 231.997873 Οηθνγ. θαηάζηαζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΟΡΔΣΗΑΓΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2014 I.1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Έηνο γέλλεζεο: 1966 Σόπνο γέλλεζεο: Έδεζζα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ Ημεπομηνία γέννηζηρ : 27/2/1980 Γιεύθςνζη καηοικίαρ : νπκειά 37, 55132, Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε Σηλέθυνο επικοινυνίαρ : 2310 436716, 6976793313 e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ -ΠΟΤΓΔ 1.1 Αηνκηθά ηνηρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ. Γρ. Μηταήι Λαδαρίδε

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ. Γρ. Μηταήι Λαδαρίδε ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ Γρ. Μηταήι Λαδαρίδε Πνιπηερλείν Κξήηεο, Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλεηνύπνιε, Υαληά 73100, Κξήηε Σει. (2821-0-) 37813, Fax. (2821-0-) 37846, email: lazaridi@mred.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ηοσ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΓΔΩΡΓ. ΗΩΑΝΝΟΤ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ηοσ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΓΔΩΡΓ. ΗΩΑΝΝΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ηοσ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΓΔΩΡΓ. ΗΩΑΝΝΟΤ Πηστιούτοσ Φσζικού, Γιπλωμαηούτοσ Ζλεκηρολόγοσ Μητανικού & Σετνολογίας Τπολογιζηών, Γιδάκηορα Πανεπιζηημίοσ Παηρών Δπίκοσροσ Καθηγηηή Σμήμαηος Ζλεκηρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ - 07/2011 Θενδνζηάδε Θωκαΐδε Θωκά, Ph.D.

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ - 07/2011 Θενδνζηάδε Θωκαΐδε Θωκά, Ph.D. ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ - 07/2011 Θενδνζηάδε Θωκαΐδε Θωκά, Ph.D. Α.Φ.Κ. 038902812 Γηεύζπλζε Δπηθνηλωλίαο: Βαζ. Οιγαο 89, Θεζζαινλίθε - ΣΚ 54643 GSM:+30.69.999.099.36 FAX/DATA:+30.700.700.7650 e-mail: thomaidistv@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, 731 33 Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: 2821037749 Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο e-mail: tpapadam@isc.tuc.gr tpapadam@hotmail.

Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, 731 33 Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: 2821037749 Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο e-mail: tpapadam@isc.tuc.gr tpapadam@hotmail. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Δπώλπκν: Παπαδάκ Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 5, 731 33 Υαληά Όλνκα: Θενδώξα Σειέθσλν: 2821037749 Όλνκα Παηξόο: Υξηζηόδνπινο e-mail: tpapadam@isc.tuc.gr tpapadam@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό Σεκείσκα Βαζίιεηνπ Σύξε Σεπηέκβξηνο 2012. Βαζίιεηνο Α. χξεο

Βηνγξαθηθό Σεκείσκα Βαζίιεηνπ Σύξε Σεπηέκβξηνο 2012. Βαζίιεηνο Α. χξεο Βαζίιεηνο Α. χξεο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Παηεζίσλ 76, Αζήλα 104 34 Email: vsiris ΑΣ aueb.gr Σει.: 210 8203581, fax: 210 8226105 Ηζηνζειίδα: http://www.aueb.gr/users/vsiris/

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σεο ηξηκεινχο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε θαηά ηε πλεδξίαζε ηνπ νηθείνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γημοζιεύζεις ζε Γιεθνή περιοδικά με κριηές (εμπεριέτονηαι ζηο Citation Index )

Α. Γημοζιεύζεις ζε Γιεθνή περιοδικά με κριηές (εμπεριέτονηαι ζηο Citation Index ) ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Α. Γημοζιεύζεις ζε Γιεθνή περιοδικά με κριηές (εμπεριέτονηαι ζηο Citation Index ) 1. Israilides, C.J., Grant, G.A. and Han, Y.W. (1978). Sugar level, fermentability and acceptability of straw

Διαβάστε περισσότερα

5. ρεηηθά κε ηα πξνζόληα ησλ ππνςεθίσλ, ζεκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ λ. 1404/1983, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, ηζρύνπλ ηα αθόινπζα:

5. ρεηηθά κε ηα πξνζόληα ησλ ππνςεθίσλ, ζεκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ λ. 1404/1983, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: 1 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΔΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΔΥΑΓΙΑ ΜΔΛΟΤ ΣΗ ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΜΙΑ (1) ΘΔΗ ΒΑΘΜΙΓΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ «ΛΗΥΑΜΟΤΡΓΘΙΕ ΙΑΣΕΡΓΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο <dd/mm/yyyy> LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010 Πεξηνρή έξγνπ: Ηκεξνκελία Έλαξμεο έξγνπ: 01/01/2009 Ηκεξνκελία Λήμεο έξγνπ: 30/06/2012 Ηκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ Γ. Υ. ΦΑΡΡΑ ΙΟΤΛΙΟ 2011 2 Α. ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ λνκα : Ταξξάο Γεψξγηνο ηνπ Σξήζηνπ Έηνο γελλήζεσο : 1962 Ρφπνο γελλήζεσο : Αζήλα Νηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

1 Vlyssides, G. A. and Zouboulis, I. A. (1993) Thermophilic Anaerobic Digestion of Alcohol Distillery Wastewaters, Bioresource Technology, 43, 131-140

1 Vlyssides, G. A. and Zouboulis, I. A. (1993) Thermophilic Anaerobic Digestion of Alcohol Distillery Wastewaters, Bioresource Technology, 43, 131-140 1 ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ηµοσιεύσεις σε ιεθνή περιοδικά 1 Vlyssides, G. A. and Zouboulis, I. A. (1993) Thermophilic Anaerobic Digestion of Alcohol Distillery Wastewaters, Bioresource Technology, 43, 131-140

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πποζωπικά ηοισεία: Δπώνςμο : πςπόποςλορ Όνομα : Γεώπγιορ Ον. Παηπόρ : Υξήζηνο Δπάγγελμα : MSc Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. Γιεύθςνζη : Σ.Θ. 41046 Πεπιοσή : Αηγάιεσ, ΣΚ 12201 Πόλη : Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY PROGRAM OF THE CONFERENCE

9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY PROGRAM OF THE CONFERENCE Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής ηµοκρατίας Under the auspices of H.E. the President of the Hellenic Republic 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY RHODES

Διαβάστε περισσότερα