ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΑΜΑΡΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γπ. ΥΖΜΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΑΠΘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΑΜΑΡΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γπ. ΥΖΜΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΑΠΘ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ ΑΜΑΡΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γπ. ΥΖΜΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΑΠΘ Θεζζαλονίκη 2014

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ-ΠΟΤΓΔ... 1 Α. Πξνζσπηθά ζηνηρεία... 1 Β. πνπδέο ΑΠΑΥΟΛΖΖ-ΔΜΠΔΗΡΗΑ... 2 Α. Παξνχζα θαηάζηαζε... 2 Β. Δξεπλεηηθή εκπεηξία... 2 Γ. Δθπαηδεπηηθή εκπεηξία... 8 Γ. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία (σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο) ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Α. Γίπισκα επξεζηηερλίαο Β. Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά Γ. Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο Γ. Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε πεξίιεςε εξγαζηψλ Δ. Παξνπζηάζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα κε έθδνζε πξαθηηθψλ Σ. Μνλνγξαθίεο βηβιία επηζηεκνληθνί ηφκνη Ε. Γηδαθηηθέο ζεκεηψζεηο H. Γεκνζηεχζεηο ζηνλ έληππν ηχπν ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Α. Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο Β. Αμηνιφγεζε επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ Γ. πκκεηνρή ζε επηηξνπέο ζπλεδξίσλ Γ. πκκεηνρή ζηελ εθδνηηθή νκάδα πεξηνδηθνχ Δ. Πξαγκαηνγλψκνλαο Σ. πκκεηνρή ζε επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ζπιιφγνπο Σ. Γιψζζεο... 35

3 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ-ΠΟΤΓΔ Α. Πποζυπικά ζηοισεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Πέηξνο ακαξάο ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Δπακεηλψλδαο ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ 12/7/1964 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Νενθχηνπ Γνχθα 14, Θεζζαινλίθε Σει / ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ίλδνο Θεζζαινλίθε Σει Fax ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Έγγακνο, 2 παηδηά ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΖ ΘΖΣΔΗΑ Ηνχιηνο Γεθέκβξηνο 1994 Α.Μ. Σ.Δ.Δ /88 Β. ποςδέρ Φεβξνπάξηνο 1995 : Γηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ. Σίηινο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Παξαγσγή, ραξαθηεξηζκφο θαη πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηα ελεξγψλ αλζξάθσλ απφ Διιεληθφ ιηγλίηε. Ζ δηαηξηβή εθπνλήζεθε ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο Υεκηθήο Σερλνινγίαο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θαζ. θ. Γ. Π. αθειιαξφπνπινπ θαη ζηελ ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ζπκκεηείραλ εθηφο απφ ηνλ επηβιέπνληα, ν θαζ. θ. Κ. Αιεμηάδεο θαη ν θαζ. θ. Α. Αλαγλσζηφπνπινο. επηέκβξηνο 1987: Γηπισκαηνχρνο Υεκηθφο Μεραληθφο ΑΠΘ κε βαζκφ πηπρίνπ 8,47. Ηνχληνο 1982: Απφθνηηνο Α Λπθείνπ Σνχκπαο Θεζζαινλίθεο κε βαζκφ πηπρίνπ 19 θαη 8/12. 1

4 2. ΑΠΑΥΟΛΖΖ-ΔΜΠΔΗΡΗΑ Α. Παπούζα καηάζηαζη Σεπηέμβριος 2010 ζήμερα: Καζεγεηήο ζην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Σερλνινγία Νεξνχ θαη Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο». Β. Δπεςνηηική εμπειπία Απρίλιος 2003 Σεπηέμβριος 2010: Καζεγεηήο ζην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Σκήκα Σερλνινγίαο Αληηξξχπαλζεο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Φπζηθνρεκηθέο δηεξγαζίεο» - εθινγή απφ εμέιημε ζηε βαζκίδα ηνπ θαζεγεηή ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ Πξντζηάκελνο ηνπ Σνκέα Πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Σερλνινγηθήο Έξεπλαο Γ. Μαθεδνλίαο (Μάξηηνο 2009). Δεκέμβριος 2001 Απρίλιος 2003: πλεξγαδφκελνο εξεπλεηήο ζην Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο Υεκηθήο Σερλνινγίαο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ. Νοέμβριος 2001 Απξίιηνο 2003: Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Έξγσλ, Πεξηθέξεηα Κ. Μαθεδνλίαο κε αληηθείκελα: α) Δπίβιεςε ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηπιηζηεξίνπ παξαγσγήο πφζηκνπ λεξνχ ηεο Θεζζαινλίθεο, ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ρεκηθέο δηεξγαζίεο θαη ρεκηθέο αλαιχζεηο, β) Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη ρέδηα / Φάθεινη Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ / ΦΑΤ) ζε Γεκφζηα Έξγα. Μάιος 1999 Νοέμβριος 2001: Δξεπλεηήο βαζκίδαο Γ ζην Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο/Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ, Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθψλ θαη Δλεξγεηαθψλ Γηεξγαζηψλ κε αληηθείκελν «ρεδηαζκφο, Λεηηνπξγία θαη Πξνζνκνίσζε πζηεκάησλ Δπεμεξγαζίαο Τγξψλ Απνβιήησλ». Απρίλιος 1998 Μάρηιος 1999: Δξεπλεηήο ζην Δξεπλεηηθφ Κέληξν γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλζξψπηλε Τγεία GSF, Ηλζηηηνχην Οηθνινγηθήο Υεκείαο, Μφλαρν, ζε πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε αληηθείκελν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ρισξησκέλσλ πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θαχζε ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ηεο επίδξαζήο ηνπο ζην πεξηβάιινλ (επιζηημονικός σπεύθσνος). Ιούλιος 1996 Δεκέμβριος 1998: Δξεπλεηήο κε ζχκβαζε εξγαζίαο Η.Γ. νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο Υεκηθήο Σερλνινγίαο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ. Φεβροσάριος 1995 Φεβροσάριος 1997: Δξεπλεηήο (ζπλεξγαδφκελνο) ζην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ, Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο. Ιανοσάριος 1993 Δεκέμβριος 1994: Δξεπλεηήο κε ππνηξνθία εμεηδίθεπζεο ζην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ, Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο. 2

5 Ιανοσάριος 1991 Δεκέμβριος 1992: Δξεπλεηήο κε ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ, ζην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ, Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο θαη απαζρφιεζε ζην πξφγξακκα Απνκάθξπλζε νξγαληθψλ νπζηψλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. Ιούνιος 1989 Δεκέμβριος 1990: Δξεπλεηήο κε ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ, ζην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ, Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο θαη απαζρφιεζε ζην πξφγξακκα Βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο εκηπεξαηψλ κεκβξαλψλ γηα βηνκεραληθέο ρξήζεηο θαη πφζηκν λεξφ, ζπλεξγαζία κε βηνκεραλίεο. Ιούνιος 1990 Μάρηιος 1992: Δξεπλεηήο κε ζχκβαζε έξγνπ, ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο Υεκηθήο Σερλνινγίαο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ θαη απαζρφιεζε ζην πξφγξακκα Καηεξγαζία θαη αλαθχθισζε ησλ ελζηαιιαδφλησλ πδάησλ ζηνπο ρψξνπο δηάζεζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ηεο κείδνλνο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο Ιούνιος 1988 Φεβροσάριος 1990: Δξεπλεηήο κε ζχκβαζε έξγνπ, ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο Υεκηθήο Σερλνινγίαο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ θαη απαζρφιεζε ζην πξφγξακκα Μειέηε ηεο παξαζθεπήο ελεξγνχ άλζξαθα απφ Διιεληθνχο ιηγλίηεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ απνκάθξπλζε δηαθφξσλ ξππαληψλ. ην Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ είκαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δξγαζηεξίνπ Σερλνινγίαο Νεξνχ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο. Σα καζήκαηα πνπ δηδάζθσ ζην Σκήκα απηφ είλαη: «Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη αμηνπνίεζε Τπνπξνηφλησλ», «Σερλνινγία Νεξνχ», «Σερληθννηθνλνκηθή κειέηε ζε βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ» θαη «Γηεξγαζίεο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ-ηη». Παξάιιεια, ε εθπαηδεπηηθή απαζρφιεζε πεξηιακβάλεη ηελ επίβιεςε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δηεξγαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ επεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ θαη λεξνπ ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ηξνθίκσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ ζην Σκήκα Σερλνινγηψλ Αληηξξχπαλζεο αλέιαβα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ «Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ», «Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ» θαη «Γηαρείξηζε ηνμηθψλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» θαη ηε δηνξγάλσζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο «Δπεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ». Δπηπιένλ, αλέιαβα ηελ παξαθνινχζεζε πεξηζζφηεξσλ απφ 15 πηπρηαθψλ εξγαζηψλ απφ θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο, ελψ νξίζηεθα ππεχζπλνο ζην ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS γηα ηελ αληαιιαγή επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη θνηηεηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο απαζρφιεζεο αλαπηχρζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηειάκβαλαλ ηε κειέηε θαη δηεξεχλεζε ηερληθψλ ζρεηηθψλ θπξίσο κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ επεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ θαη επηθαλεηαθψλ λεξψλ φπσο: α) ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία δηαηάμεσλ γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ πγξψλ απνβιήησλ αιιά θαη επηθαλεηαθψλ λεξψλ, ρξεζηκνπνηψληαο βηνινγηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηερληθέο, κε ζπκβαηηθέο (ελεξγφο ηιχο) θαη κε εμειηγκέλεο κεζφδνπο (πξνζξφθεζε ζε ελεξγφ άλζξαθα, θξνθίδσζε-απεπζείαο δηήζεζε ζε θίιηξα, αληηδξαζηήξαο αζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ελαιιαζζφκελσλ θάζεσλ, ζπλδπαζκέλν ζχζηεκα ελεξγνχ ηιχνο-ελεξγνχ άλζξαθα, απνιχκαλζε κε νδνληζκφ, κεκβξάλεο αληίζηξνθεο φζκσζεο-ππεξδηήζεζεο), β) αλαιχζεηο πνηφηεηαο λεξνχ θαη 3

6 πγξψλ απνβιήησλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο νηθνζπζηεκάησλ, γ) έιεγρν ησλ ηδηνηήησλ ηνμηθφηεηαο επηθαλεηαθψλ λεξψλαπνβιήησλ θαη εθαξκνγή ζηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο θαη δ) αλάπηπμε κνληέισλ πξνζνκνίσζεο νηθνζπζηεκάησλ-δηεξγαζηψλ αληηξξχπαλζεο. Δπηπιένλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην Οηθνινγηθήο Υεκείαο ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ GSF, δηεξεπλήζεθαλ νη κέζνδνη παξαθνινχζεζεο θαη αλάιπζεο ησλ ηνμηθψλ ξχπσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ πιένλ ηνμηθψλ πνιπρισξησκέλσλ δηνμηλψλ θαη θνπξαλίσλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θαχζε ζηεξεψλ απνβιήησλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ αλάπηπμε ηερληθψλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ξχπσλ απηψλ κε επεκβάζεηο ειάρηζηνπ θφζηνπο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ πξηλ απφ ηελ θαχζε, ζηα ίδηα ηα ζηεξεά απφβιεηα. Σέινο αλαπηχρζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ζέκαηα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ: ηελ εμέηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηε δηάζεζε ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο ζην πεξηβάιινλ κε δηεξεχλεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνμηθφηεηάο ηεο (άκεζε, καθξνρξφληα, δπλακηθφ θαξθηλνγέλεζεο), ηε κειέηε θαη δηεξεχλεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο θαηά ηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ζηεξεψλ παξαπξντφλησλ πνπ παξακέλνπλ απφ ηελ θαχζε ζηεξεψλ απνβιήησλ, φπσο π.ρ. παξαγσγή πιηθψλ δενιηζηθνχ ηχπνπ απφ ηπηάκελε ηέθξα, αμηνπνίεζε ηνπ θιάζκαηνο ησλ άθαπζησλ πιηθψλ γηα παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θιπ, ελψ ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηε δηαρείξηζε ηεο ελεξγνχ ηιχνο πνπ πξνθχπηεη απφ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ. Σσμμεηοτή ζε ερεσνηηικά προγράμμαηα 2013 Σήμερα Νέεο δηεξγαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο ζε βηναληηδξαζηήξεο κεκβξαλψλ, Πξφγξακκα ΤΝΔΡΓΑΗΑ 2011 ΔΠΑ , Πξνυπνινγηζκφο Δ Σήμερα Οινθιεξσκέλε επεμεξγαζία απνβιήησλ κειάζαο γηα ηελ αλάθηεζε πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη κείσζε ηνπ ξππαληηθνχ θνξηίνπ, Πξφγξακκα ΤΝΔΡΓΑΗΑ 2011 ΔΠΑ , Πξνυπνινγηζκφο Δ 2011 Σήμερα Καηλνηφκεο πβξηδηθέο δηεξγαζίεο κε ρξήζε λαλνπνξσδψλ κεκβξαλψλ γηα ηελ επεμεξγαζία λεξψλ, Πξφγξακκα πλεξγαζία, ΔΤΓΔ-ΔΣΑΚ MEID-Mediteranean Eco Industrial Development, Transnational Cooperation Programme MED WATERLOSS: Management of water losses in a drinking water supply system, Transnational Cooperation Programme MED Πξνθαηαξθηηθή κειέηε εθαξκνγήο ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο κηθξήο θιίκαθαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ζε κηθξνχο νξεηλνχο ή λεζηψηηθνπο νηθηζκνχο, Πξφγξακκα πξνψζεζεο αληαιιαγψλ θαη επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο Διιάδαο Γεξκαλίαο IKYDA 2010, ΗΚΤ. 4

7 Development of more efficient catalysts based on clay materials for wastewater depuration, University of Navara Γηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ βηνκεραληθήο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο-Πξνβιήκαηα πξννπηηθέο, Γήκνο Δρεδψξνπ Αλαιχζεηο έθπιπζεο ζηεξεψλ δεηγκάησλ ηεο ΑΔΔΥ, Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Υάιπβα Αλαιχζεηο εθπιπζηκφηεηαο δεηγκάησλ αζβεζηνπνηεκέλεο ηιχνο απφ ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ ηεο Μεραληψλαο, ΑΚΣΩΡ ΑΣΔ Αλαιχζεηο εθπνκπψλ δηνμηλψλ θαη θνπξαλίσλ ζηα απαέξηα ηεο Βηνκεραλίαο θαηεξγαζίαο ζηδήξνπ ΗΓΔΝΟΡ, ΗΓΔΝΟΡ Mειέηε θαη επίβιεςε γηα ηελ απφθηεζε πηζηνπνίεζεο θαηά ISO (ηήξεζεο ΓΑΣ) ησλ ρψξσλ εζηίαζεο ηνπ λνζνθνκείνπ Καζηνξηάο, Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο, επηζηεκνληθφο ζπλππεχζπλνο* Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ηέθξαο ππζκέλα πνπ παξάγεηαη απφ ηε ζπκβαηηθή θαχζε ζχκκεηθησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ κε ηαπηφρξνλε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ΗΝΣΡΑΚΑΣ Αλάιπζε απνβιήησλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ, Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ Αλάιπζε απνβιήησλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ εξξψλ, Γεληθφ Ννζνθνκείν εξξψλ Πεξηβαιινληηθφο ραξαθηεξηζκφο ππνιεηκκάησλ απνηέθξσζεο ηαηξηθψλ απνβιήησλ, ΖΛΔΚΣΩΡ Α.Δ Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ, Υξεκαηνδφηεζε Γεληθφ Ννζνθνκείν Κέξθπξαο, Γεληθφ Ννζνθνκείν Κέξθπξαο, επηζηεκνληθφο ζπλππεχζπλνο* ηαζεξνπνίεζε ηεο απνξξηπηφκελεο ηιχνο απφ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ελεξγνχ ηιχνο κε ηπηάκελε ηέθξα, ΜΔΟΓΔΗΟ Α.Σ.Δ.Δ., επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο* Δθηίκεζε ηεο ειάηησζεο ηεο ηνμηθφηεηαο αλαθηεκέλσλ δεπηεξνβάζκησλ εθξνψλ κε εθαξκνγή πξνρσξεκέλσλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο, Πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο κε ρψξεο εθηφο ΔΔ, ΓΓΔΣ Γηαρείξηζε θαη έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο ησλ επηθίλδπλσλ πγξψλ απνβιήησλ ζηηο δχν ρψξεο (Κίλα-Διιάδα) κε έκθαζε ζηελ θαηεξγαζία δηαζηαιιαδφλησλ πγξψλ ησλ ρσκαηεξψλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, Πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο Διιάδα-Κίλα, ΓΓΔΣ Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα βηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ ειέγρσλ βαζηδφκελσλ ζηελ νδεγία-πιαίζην 2000/60 γηα ηα δηαζπλνξηαθά χδαηα ησλ Πξεζπψλ, Πξφγξακκα Δ&Σ πλεξγαζίαο Αιβαλίαο- Διιάδαο, ΓΓΔΣ, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο*. 5

8 The European Charter for Sustainable Tourism in protected Areas of Archimed regions integrated with EMAS, Agenda 21 and Ecolabel ARCHICHARTER, Πξφγξακκα INTERREG IIB- ARCHIMED, εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζηνλ εηαίξν Γήκν Νεβξφπνιηο, Ννκνχ Καξδίηζαο Βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ ζε έλα βαθείν-βπξζνδεςείν, Υξεκαηνδφηεζε ΓΗΣΗΟ Α.Δ., επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο* Κνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε Αηφκσλ κε Αλαπεξία θαη Διιήλσλ Αζίγγαλσλ κέζσ πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ απνβιήησλ ζηελ Διιάδα, Πξφγξακκα EQUAL, Τπνπξγείν Δξγαζίαο, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο* Μειέηε γηα ηελ Αληηκεηψπηζε Πξνβιεκάησλ Λεηηνπξγίαο απφ ην Υξψκην ζηελ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Καζηνξηάο, Υξεκαηνδφηεζε ΓΔΤΑ Καζηνξηάο, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο* ηαζεξνπνίεζε ελεξγνχ ηιχνο κε πξνζζήθε ηπηάκελεο ηέθξαο θαη κειέηε ησλ νηθνηνμηθψλ ηδηνηήησλ κε βηνδνθηκέο, Πξφγξακκα ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΗΗ, ΤΠΔΠΘ, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο* Παξαζθεπή θαη κειέηε ηδηνηήησλ θαηλνηφκσλ αληηδξαζηεξίσλ θξνθίδσζεο θαη εθαξκνγέο ζηνπο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, Πξφγξακκα ΠΤΘΑΓΟΡΑ ΗΗ, ΤΠΔΠΘ Αλάιπζε δεηγκάησλ εδάθνπο απφ ΒΗΠΔ Θεζ/λίθεο, Υξεκαηνδφηεζε Polychem Hellas, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο* Βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θξνθίδσζεο δηήζεζεο ζην Γηπιηζηήξην λεξνχ ηεο Θεζζαινλίθεο, Υξεκαηνδφηεζε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Έξγσλ ΤΠΔΥΩΓΔ Μειέηε ηεο θξνθίδσζεο-θαζίδεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ απφ κηα βηνκεραλία αγξνρεκηθψλ, ρξεκαηνδφηεζε BASF Hellas, επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο* Toxicity evaluation of major discharges in the coastal areas by using various bioassay and biomarker techniques, Greek-Turkish Joint Research Project, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Minimisation of the Environmental Impact of Coke Oven emissions, EU-ECSC 7220-PR Particulate removal from flue gases: Improving the performance of electrostatic precipitators, EU-ECSC 7220-PR Emissions minimization in coal solid waste co-combustion by primary measures, EU-ECSC 7220-PR Αλαιχζεηο πνηφηεηαο λεξνχ θαη απνβιήησλ κεηαιιεπηηθήο βηνκεραλίαο, ΗΓΔΝΟΡ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. 6

9 Wastewater reuse-guideline development. Pilot artificial recharge of aquifers through direct injection and irrigation, for seawater intrusion control within the framework of integrated and sustainable water management, LIFE Evaluation of the physicochemical properties and bioassays on waters of rivers of Navarre, University of Navarre, Spain (επιζηημονικός σπεύθσνος από ηην Ελληνική πλεσρά) Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ απφ ην Σερλνινγηθφ πάξθν Θξάθεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ζηελ πεξηνρή Μαξφζα Νεξατδνρσξίνπ, θνξέαο αλάζεζεο Γήκνο Αηζήθσλ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Μειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα δεκηνπξγία κηθξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, Πξφγξακκα TERRA, ρέδην LORE, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Production and application of special cokes for environmental purposes, EU-DGXVII Demonstration of BGL gasification under optimised conditions for the European and Asian market, Thermie Type A (επιζηημονικός σπεύθσνος ζηο ΙΤΦΗΔ) Γηεξεχλεζε ρεκηθψλ θαη νηθνηνμηθνινγηθψλ παξακέηξσλ ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο κείδνλνο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο, Δ.Τ.Α.Θ. Α.Δ. (επιζηημονικός ζσνσπεύθσνος) Σήμερα New products from glassy combustion residues-progres, Thematic Networks, Type Examination of incineration behavior of solid wastes and study of gas emissions and solid residues characteristics, TMR-EU (εργαζηήριο Οικολογικής Φημείας, ερεσνηηικό κένηρο GSF, Μόνατο Γερμανία, επιζηημονικός σπεύθσνος) Μειέηε ηνμηθφηεηαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ απφ ηε Βηνκεραληθή Πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, Ο.Α.Θ. (επιζηημονικός ζσνσπεύθσνος) Low emission co-combustion of different waste woods species and lignite derived products in industrial power plants, Thermie- Action A Improvement and development of carbon products derived from Coal, EU-DG XVII Recycle and membrane recovery of gases in gasification processes, EU-DG XVII Απνκάθξπλζε θπζηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ νξγαληθψλ νπζηψλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ΠΑ. 7

10 Καηεξγαζία θαη αλαθχθισζε ελζηαιιαδφλησλ πδάησλ ζηνπο ρψξνπο δηάζεζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ηεο κείδνλνο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο, ΠΑΑΡ Βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο εκηπεξαηψλ κεκβξαλψλ γηα βηνκεραληθέο ρξήζεηο θαη πφζηκν λεξφ, ζπλεξγαζία κε βηνκεραλίεο Μειέηε ηεο παξαζθεπήο ελεξγνχ άλζξαθα απφ Διιεληθνχο ιηγλίηεο θαη εθαξκνγή ηνπο ζηελ απνκάθξπλζε δηαθφξσλ ξππαληψλ, ΠΔΝΔΓ. *πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλήζεθαλ ζην ΣΔΗ Γ. Μαθεδνλίαο θαη ζην Κέληξν Σερλνινγηθήο Έξεπλαο ηνπ ΣΔΗ. Γ. Δκπαιδεςηική εμπειπία 1. Επιμόρθωζη - Διαπίζηεσζη Σεπηέμβριος 1996 Φεβροσάριος 1997: ρνιή Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο Δθπαηδεχζεσο (ΔΛΔΣΔ) θαη Παηδαγσγηθή Σερληθή ρνιή (ΠΑΣΔ). Βαζκφο πηπρίνπ: πνιχ θαιά - 8,9. Διαπιζηεσμένος εκπαιδεσηής ΕΚΕΠΥΣ κε αξηζκφ κεηξψνπ ΔΑ Διδακηική εμπειρία ζε Πανεπιζηήμια και ΤΕΙ Σεπηέμβριος 2010-ζήμερα: Αλάζεζε απηφλνκεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη αμηνπνίεζε παξαπξντφλησλ, Σερλνινγία λεξνχ (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην) θαη χληαμε ηερληθψλ εθζέζεσλ ζην Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. Οκηώβριος 2008 ζήμερα: Αλάζεζε απηφλνκεο δηδαζθαιίαο ηεο ελφηεηαο Ρχπαλζε- Δλέξγεηα θαη Σερλνινγίεο Αληηξξχπαλζεο KPP60, ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ Καηάιπζε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην. Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2006, Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2008, Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2009: Aλάζεζε ζπλδηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο Φπζηθνρεκηθέο Γηεξγαζίεο ζην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Πεξηβάιινλ Νέεο Σερλνινγίεο ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. Σεπηέμβριος 2004 Ιούνιος 2010: Αλάζεζε απηφλνκεο δηδαζθαιίαο ησλ παξαθάησ καζεκάησλ ζην Σκήκα Σερλνινγίαο Αληηξξχπαλζεο, ΣΔΗ Γ. Μαθεδνλίαο Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ, Γηαρείξηζε ηνμηθψλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη εκηλάξην. Σεπηέμβριος ζήμερα: Αλάζεζε απηφλνκεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηνπ 7νπ εμακήλνπ Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη αμηνπνίεζε παξαπξντφλησλ θαη ηνπ καζήκαηνο χληαμε ηερληθψλ εθζέζεσλ (απφ επηέκβξην 2003) ζην Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο. 8

11 Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2004: Aλάζεζε απηφλνκεο δηδαζθαιίαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο ηνπ 7νπ εμακήλνπ Σερλνινγία Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2006, Φεβροσάριος Ιούνιος 2005: Aλάζεζε ζπλδηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο θαη Πεξηβαιινληηθή Αλάιπζε θαη Πνιηηηθή ζην Πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζην Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2004: Aλάζεζε απηφλνκεο δηδαζθαιίαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο ηνπ 5νπ εμακήλνπ Σερλνινγίεο Βηνκερ. Αληηξξχπαλζεο ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Βηνκεραλίαο, ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Φεβροσάριος Ιούνιος 2003 (1 εμάκελν): Αλάζεζε απηφλνκεο δηδαζθαιίαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο ηνπ 7νπ εμακήλνπ Πξνρσξεκέλεο ηερληθέο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ ζην Σκήκα Σερλνινγίαο Αληηξξχπαλζεο, ΣΔΗ Γ. Μαθεδνλίαο. Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2003, Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2002, Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2001 και Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 2000 (4 εμάκελα): Γηδαζθαιία κε αλάζεζε, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ηνπ καζήκαηνο επηινγήο ηνπ πδξαπιηθνχ ηνκέα Δπεμεξγαζία αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. Σεπηέμβριος ζήμερα: Αλάζεζε κέξνπο δηδαζθαιίαο (εηζεγήζεηο θαη επηζθέςεηο) ηνπ καζήκαηνο Αληηξξππαληηθέο Σερλνινγίεο ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ΑΠΘ. Φεβροσάριος Ιούνιος 2002 και Φεβροσάριος Ιούνιος 2001 (2 εμάκελα): Γηδαζθαιία κε αλάζεζε, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο ηνπ 4νπ εμακήλνπ Πεξηβαιινληηθή Σερληθή. Φεβροσάριος Απρίλιος 2003, Απρίλιος Ιούνιος 2002, Φεβροσάριος Απρίλιος 2002 (3 ηεηξάκελα): Γηδαζθαιία κε αλάζεζε, ζην Π.. Δ. Γηαρείξηζεο Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ηνπ καζήκαηνο Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ απφ Αγξνηηθέο Βηνκεραλίεο. Σεπηέμβριος Φεβροσάριος 1996 (1 εμάκελν-3 καζήκαηα): Γηδαζθαιία κε αλάζεζε, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80, ζην Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο, ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ Σερλνινγηθή Οηθνλνκηθή θαη Θέκαηα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη ζην Σκήκα Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ, Πνιπηερλείν Κξήηεο ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο Μεηαιιεπηηθή θαη Πεξηβάιινλ Σήμερα : Παξαθνινχζεζε εθπφλεζεο πάλσ απφ 30 δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη πξαθηηθψλ αζθήζεσλ θνηηεηψλ (πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ) ζην ηκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ, ζην Βηνινγηθφ ηκήκα ΑΠΘ θαη ζην ηκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Σν αληηθείκελν ησλ δηπισκαηηθψλ 9

12 ήηαλ ε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ, ε κειέηε ηεο πνηφηεηαο επηθαλεηαθψλ λεξψλ θαη απνβιήησλ, ε παξαγσγή ελεξγψλ αλζξάθσλ θαη αλζξαθνχρσλ κνξηαθψλ θνζθίλσλ, ε εμέηαζε ηεο πνηφηεηαο ηπηάκελσλ ηεθξψλ θαη ησλ νηθνηνμηθνινγηθψλ παξακέηξσλ ηνπο θιπ. 2. Άλλες εκπαιδεσηικές δραζηηριόηηηες Μέινο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ παξαθάησ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ: 1. Πεηαιά Μ., Δπίδξαζε ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο ζηελ ηνμηθφηεηα πγξψλ απνβιήησλ αζηηθήο πξνέιεπζεο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ, Σζηινγεψξγεο Η., Δπεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ κε αληηδξαζηήξα βηνκεκβξαλψλ, Σκήκα Υεκείαο ΑΠΘ, Σδνχπαλνο Ν., Παξαζθεπή, κειέηε ηδηνηήησλ θαη εθαξκνγέο θαηλνηφκσλ αληηδξαζηήξσλ θξνθίδσζεο γηα ηελ θαηεξγαζία θαζαξηζκνχ ηνπ λεξνχ θαη πγξψλ απνβιήησλ, Σκήκα Υεκείαο ΑΠΘ, Σζηξίδεο Β., Μειέηε ηδηνηήησλ ηνμηθφηεηαο ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ, Κνληαλά Α., Ζ ρξήζε βηνδεηθηψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνηνμηθφηεηαο εθξνψλ, Σκήκα Βηνινγίαο ΑΠΘ, Παπαδεκεηξίνπ Υ., Μειέηε ησλ βηνθνηλσληψλ ελεξγνχ ηιχνο απφ ηελ πξνζζήθε ηνμηθψλ νπζηψλ, Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΑΠΘ, ζε εμέιημε. 7. θήθαο Α., Αλάπηπμε κνληέινπ πξφβιεςεο ηεο ξχπαλζεο πδάηηλσλ πφξσλ κε ηε ρξήζε δηθηχνπ πνιππαξακεηξηθψλ αηζζεηήξσλ, Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, Παλεπηζηήκην Γ. Μαθεδνλίαο, ζε εμέιημε. 8. Παληαδνπνχινπ Δ., ηαζεξνπνίεζε ζηεξεψλ απνβιήησλ βπξζνδεςείσλ κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ρξψκην, Σκήκα Υεκείαο ΑΠΘ, ζε εμέιημε. 9. Παλψξαο Γ., Δπεμεξγαζία απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ κε ρξήζε κπθεηψλ ιεπθήο ζήςεο, Σκήκα Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ΑΠΘ, ζε εμέιημε. Ιανοσάριος 2000: Δηζεγεηήο ζην εκηλάξην Δπηκφξθσζεο Άλεξγσλ Μεραληθψλ κε ηίηιν Γηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, ΗΔΚΔΜ ΣΔΔ Α. Δ., Παξάξηεκα Κ. Μαθεδνλίαο. Μάρηιος 1999: Δηζεγεηήο ζην Πξφγξακκα Καηάξηηζεο κε ηίηιν Λεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ, ΚΔΚ Διιεληθνχ Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Αλαπηπμηαθψλ Δηαηξεηψλ Απηνδηνίθεζεο, Παξάξηεκα Κ. Μαθεδνλίαο. Οκηώβριος 1997 Δεκέμβριος 1997: Δηζεγεηήο ζην Σαρχξπζκν Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Καζεγεηψλ Ρχπαλζε, Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε, κε ζέκα Τδαηηθά Απφβιεηα, Βηνινγηθνί Καζαξηζκνί, Πεγέο, 2 ν ΠΔΚ Θεζζαινλίθεο. 10

13 Οκηώβριος Δεκέμβριος 1995: Δηζεγεηήο ζηα ζεκηλάξηα κε ζέκα Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, Γηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, Γηαρείξηζε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο II, Γαία Α. Δ. Οκηώβριος Δεκέμβριος 1995: Δηζεγεηήο ζην ζεκηλάξην κε ζέκα Δλέξγεηα θαη Πεξηβάιινλ, Κέληξν Δπηκφξθσζεο Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ Θεζζαινλίθεο Μάρηιος Ιούνιος 1995: Δηζεγεηήο ζην ζεκηλάξην κε ζέκα Οινθιεξσκέλν θαηλνηνκηθφ πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Νέσλ Δπηζηεκφλσλ: Σερλνινγία Αληηξξχπαλζεο, Δπηηξνπή Δξεπλψλ ΑΠΘ. Σεπηέμβριος Δεκέμβριος 1993: Δηζεγεηήο ζην ζεκηλάξην κε ζέκα Πεξηβάιινλ- Σερλνινγία Αληηξξχπαλζεο, Δπηηξνπή Δξεπλψλ ΑΠΘ. Νοέμβριος Δεκέμβριος 1991: Δηζεγεηήο ζην ζεκηλάξην κε ζέκα Αλάιπζε θαη δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ, Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ, Θεζζαινλίθε. Γ. Δπαγγελμαηική εμπειπία (υρ ελεύθεπορ επαγγελμαηίαρ) 1. Παπαγεσξγίνπ Δ.Π.Δ., κειέηε εθπνκπψλ ηνμηθψλ ξχπσλ απφ ηνλ απνηεθξσηήξα ησλ δεκνηηθψλ ζθαγείσλ Λακίαο, Γεθέκβξηνο ΗΑΩ Θεζζαιίαο Α.Δ., Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηεο Ηδησηηθήο Πνιπθιηληθήο ΗΑΩ, Ηνχληνο Κνηλνπξαμία Κ/Ξ ΛΓΚ ΔΠΔ-ΔΠΔΜΔΣ-ENVECO ΑΔ-ΤΒΗΛΛΑ ΔΠΔ-EXERGIA AE, Απνγξαθή αέξησλ ξχπσλ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ ηε βηνκεραλία θαη εθπνκπέο απφ ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε, Φεβξνπάξηνο ΗΓΔΝΟΡ, Μειέηε πνηφηεηαο λεξνχ θαη απνβιήησλ απφ κηα κεηαιιεπηηθή βηνκεραλία, Ηαλνπάξηνο - Γεθέκβξηνο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Πξφγξακκα TERRA, ρέδην LORE, Μειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα δεκηνπξγία κηθξήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, Ηνχληνο Ηνχληνο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, αλάζεζε απφ ην Γήκνο Αηζήθσλ, Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ζηελ πεξηνρή Μαξφζα Νεξατδνρσξίνπ, Ννέκβξηνο Ννέκβξηνο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ απφ ην Σερλνινγηθφ πάξθν Θξάθεο, Γεθέκβξηνο Ηαλνπάξηνο CYANAMID ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ, Μειέηε θαηαγξαθήο εθπνκπψλ αεξίσλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο CYANAMID ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, Οθηψβξηνο CYANAMID ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ, Μειέηε θαηαγξαθήο εθπνκπψλ αεξίσλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο CYANAMID ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, Ηνχιηνο ΔΣΒΑ, Μειέηε ελαιιαθηηθήο αμηνπνίεζεο ηεο Μνλάδαο Καζαξηζκνχ Απνβιήησλ ηεο ΒΗΠΔΘ, Παπαζηφινπ Α., Πξφγξακκα VALOREN-Δπεμεξγαζία απνβιήησλ ηπξνθνκείνπ κε αλαεξφβηα ρψλεπζε,

14 3. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Α. Γίπλυμα εςπεζιηεσνίαρ 1. Lenoir, D., Samaras, P., Schramm, K.-W., Kettrup, A., Verfahren zur Minderung des Gehalts von polychlorierten Dibenzodioxinen und -Furanen im Abgas von chemischen Hochtemperatur-Prozessen, Γεξκαληθφ Γξαθείν Δπξεζηηερλίαο, DE A1, 17/05/2001. Δπίζεο θαηαηέζεθε ζην Ακεξηθάληθν Γξαθείν Δπξεζηηερλίαο (PN : Method for reducing the content of polychlorinated dibenzodioxins and -furans in the exhaust gas of chemical hightemperature processes). Β. Δπιζηημονικά πεπιοδικά 1. Samaras P., Diamadopoulos E. and Sakellaropoulos G.P., The effect of demineralization on lignite activation, Carbon, 29, 8, 1181, Diamadopoulos E., Samaras P. and Sakellaropoulos G.P., The effect of activated carbon properties on the adsorption of toxic substances, Wat. Sci. Technol., 25, 1, 153, Samaras P., Diamadopoulos E. and Sakellaropoulos G.P., Acid treatment of lignite and its effect on activation, Carbon, 32, 5, 771, Samaras P., Diamadopoulos E. and Sakellaropoulos G.P., Relationship between the activated carbon surface area and adsorption model coefficients for removal of phenol from water, Water Qual. Res. J. Canada, 30, 2, 325, Samaras P., Diamadopoulos E. and Sakellaropoulos G.P., The effect of mineral matter and pyrolysis conditions on the gasification of Greek lignite by carbon dioxide, Fuel, 75, 9, 1108, Diamadopoulos E., Samaras P., Dabou X., and Sakellaropoulos G.P., Combined treatment of landfill leachate and domestic sewage in a Sequencing Batch Reactor, Wat. Sci. Technol., 36, 2-3, 61, Kungolos A., Samaras P., Kimeroglou V., Dabou X. and Sakellaropoulos G. P., Water Quality and Toxicity Assessment in Koronia Lake-Greece, Fresenius Envir. Bull., 7, 615, Samaras P., Dabou X. and Sakellaropoulos G. P., Thermal treatment of lignite for carbon molecular sieve production, J. of Thermal Analysis, 52, 717, Samaras P., Dabou X. and Sakellaropoulos G.P., Production, characterization and applications of carbon molecular sieves from a high ash Greek lignite, in Adsorption and its Applications in Industry and Environmental Protection. Studies in Surface Science and Catalysis, 120A, 425, Samaras P., Sakellaropoulos G. P., Kungolos A. and Dermissi S., Toxicity Assessment Assays in Greece, Fresenius Envir. Bull., 7, 623, Kungolos A., Samaras P., Kipopoulou A.M., Zoumboulis A. and Sakellaropoulos G.P., Interactive toxic effects of agrochemicals on aquatic organisms, Wat. Sci. Technol., 40, 1, 357,

15 12. Samaras P., Blumenstock M., Lenoir D., Schramm K. W. and Kettrup A., PCDD/F Prevention by Novel Inhibitors: Addition of Inorganic S- and N-Compounds in the Fuel before Combustion, Environ. Sci. Technol., 34, 5092, Samaras P., Blumenstock M., Schramm K. W. and Kettrup A., Emissions of chlorinated aromatics during sludge combustion, Wat. Sci. Technol., 42, 9, 251, Dabou X., P. Samaras P. and Sakellaropoulos, G. P., Modification of activated carbon fiber pore structure by coke deposition, J. de Physique ΗV, 11, 3, 787, Orfanoudaki T., Dabou X., Korili S., Samaras P. and Sakellaropoulos, G. P., Plasma enhanced chemical vapor deposition of propylene on activated carbon fibers, J. de Physique ΗV, 11, 3, 279, Samaras P., Blumenstock M., Lenoir D., Schramm K. W. and Kettrup A., PCDD/F inhibition by prior addition of urea to the solid fuel in laboratory experiments and results statistical evaluation, Chemosphere, 42, 737, Samaras P., Kungolos A., Karakasidis T., Georgiou D. and Perakis K., Statistical evaluation of PCDD/F emission data during solid waste combustion by fuzzy clustering techniques, Journal of Environmental Science and Health-Part A: Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, Α36(2), 153, Samaras P., Skodras G., Sakellaropoulos G. P., Blumenstock M., Schramm K. W. and Kettrup A., Toxic emissions during co-combustion of biomass-wastewoodlignite blends in an industrial boiler, Chemosphere, 43, 751, Samaras P., Korili S.A., Gandλa L.M. and Gil A., Evaluaciζn de la toxicidad de aguas superficiales empleando un conjunto de bioensayos con micoorganismos, Revista Tηcnica de Medio Ambiente (Evaluation of the toxicity of surface waters using a batery of bioassays with microorganisms, Technical Journal of Environment), 88, 40, Skodras G., Grammelis P., Samaras P., Vourliotis P., Kakaras E. and Sakellaropoulos G. P., Emissions monitoring during coal waste wood cocombustion in an industrial steam boiler, Fuel, 81, 547, Kungolos A., Samaras P. and Kutseris E., Using bioassays for testing seawater quality in Greece, Journal of Environmental Science and Health-Part A: Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 38, 3, 533, Tatsi A.A., Zouboulis A.I., Matis K.A., Samaras P., Coagulation-flocculation pretreatment of sanitary landfill leachates, Chemosphere, 53, 7, 737, Kungolos A., Hadjispyrou S., Petala M., Tsiridis V., Samaras P., Sakellaropoulos G.P., Toxic properties of metals and organotin compounds and their interactions on Daphnia magna and Vibrio fischeri, Water, Air, and Soil Pollution: Focus, 4, 4-5, 101, Gotsi M., Kalogerakis N., Psillakis E., Samaras P., Elecrochemical oxidation of olive oil mill wastewaters, Water Research, 39, 4177, Okay O.S., Tolun L., Tüfekcki V., Karacik B., Kungolos A., Samaras P., Papadimitriou C., Tsiridis V., Comparison of several toxicity tests applied to complex wastewaters and mussel biomarkers in receiving waters, Journal of 13

16 Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 40, 8, 1525, Kungolos A., Samaras P., Tsiridis V., Petala M., Sakellaropoulos G. P., Bioavailability and toxicity of heavy metals in the presence of natural organic matter, Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering 41, 8, 1509, Ntampou X., Zouboulis A.I., Samaras P., Appropriate combination of physicochemical methods (coagulation/flocculation and ozonation) for the efficient treatment of landfill leachates, Chemosphere, 62, 5, 722, Papadimitriou Ch., Ntampou X., Samaras P., Sakellaropoulos G. P., Coke oven wastewater treatment by two activated sludge systems, Global Nest Journal, 8, 1, 16, Petala M., Tsiridis V., Samaras P., Zouboulis A., Sakellaropoulos G. P., Wastewater reclamation by advanced treatment of secondary effluents, Desalination, 195, 1-3, 109, Petala M., Samaras P., Kungolos A., Zouboulis A., Papadopoulos A., Sakellaropoulos G. P., The effect of coagulation on the toxicity and mutagenicity of reclaimed municipal effluents, Chemosphere, 65, 6, 1007, Petala M., Samaras P., Kungolos A., Zouboulis A., Sakellaropoulos G. P., Ecotoxicological properties of wastewater treated using tertiary methods, Environmental Toxicology, 21, 4, 417, Tsiridis V., Samaras P., Kungolos A., Sakellaropoulos G. P., Application of leaching tests for toxicity evaluation of coal fly ash, Environmental Toxicology, 21, 4, 409, Tsiridis V., Petala M., Samaras P., Hadjispyrou S., Sakellaropoulos G. P., Kungolos A., Interactive toxic effects of heavy metals and humic acids on Vibrio fischeri, Ecotoxicology and Environmental Safety, 63, 1, 158, Velegraki T., Poulios I., Charalabaki M., Kalogerakis N., Samaras P., Mantzavinos D., Photocatalytic and sonolytic oxidation of acid orange 7 in aqueous solution, Applied Catalysis B: Environmental, 62, 1-2, 159, Papadimitriou C., Palaska G., Lazaridou M., Samaras P., Sakellaropoulos G. P., The effects of toxic substances on the activated sludge microfauna, Desalination, 211, 177, Zouboulis A., Samaras P., Ntampou X., Petala M., Potential ozone applications for water/wastewater treatment, Separation Science and Technology, 42, 1433, Zouboulis A., Traskas G., Samaras P., Comparison of single and dual media filtration in a full-scale drinking water treatment plant, Desalination, 213, 334, Kontana A., Papadimitriou C. A., Samaras P., Zdragas A., Yiangou M., Bioassays and biomarkers for ecotoxicological assessment of reclaimed municipal wastewater, Water and Science and Technology, 57, 6, 947, Papadimitriou C., Haritou I., Samaras P., Zouboulis A., Evaluation of leaching and ecotoxicological properties of sewage sludge-fly ash mixtures, Environmental Research, 106, 3, 340,

17 40. Petala M., Samaras P., Zouboulis A., Kungolos A.,, Sakellaropoulos G. P., Influence of ozonation on the in vitro mutagenic and toxic potential of secondary effluents, Water Research, 42, 4929, Samaras P., Papadimitriou C., Haritou I., Zouboulis A., Investigation of sewage sludge stabilization potential by the addition of fly ash and lime, Journal of Hazardous Materials, 154, 1-3, 1052, Stavropoulos G., Samaras P., Sakellaropoulos G. P., Effect of activated carbon modification on its porosity, surface structure and phenol adsorption, Journal of Hazardous Materials, 151, 2-3, 414, Tsilogeorgis J., Zouboulis A., Samaras P., Zamboulis D., Application of a membrane sequenching batch reactor for landfill leachate treatment, Desalination, 221, 1-3, 483, Soupilas A., Papadimitriou C., Samaras P., Gudulas K., Petridis D., Monitoring of industrial effluent ecotoxicity in the greater Thessaloniki area, Desalination, 224, 1-3, 261, Zouboulis A., Traskas G., Samaras P., Comparison of Efficiency between Polyaluminium Chloride and Aluminium Sulphate Coagulants during Full-scale Experiments in a Drinking Water Treatment Plant, Separation Science and Technology, 43, 1507, Kontana, A., Papadimitriou, C.A., Samaras, P., Zdragas, A., Yiangou, M., Effectiveness of ozonation and chlorination on municipal wastewater treatment evaluated by a battery of bioassays and biomarkers, Water Science and Technology 60 (6), 1497, Papadimitriou C. A., Samaras P., Sakellaropoulos G. P., Comparative study of phenol and cyanide containing wastewater in CSTR and SBR activated sludge reactors, Bioresource Technology, 100, 1, 31, Petala M., Kokokiris L., Samaras P., Papadopoulos A., Zouboulis A., Toxicological and ecotoxic impact of secondary and tertiary treated sewage effluents, Water Research, 43, 20, 5063, Samaras P., Papadimitriou C. A., Vavoulidou D., Yiangou M., Sakellaropoulos G. P., Effect of hexavalent chromium on the activated sludge process and on the sludge protozoan community, Bioresource Technology, 100, 1, 38, Vouitsis E., Ntziachristos L., Pistikopoulos P., Samaras Z., Chrysikou L., Samara C., Papadimitriou C., Samaras P., Sakellaropoulos G. P., An investigation on the physical, chemical and ecotoxicological characteristics of particulate matter emitted from light duty vehicles, Environmental Pollution, 157 (8-9), 2320, Zouboulis, A.I., Ntampou, X., Samaras, P., Characterisation and treatment of leachates from the municipal sanitary landfill of Thessaloniki, Greece, International Journal of Environment and Waste Management, 4 (3-4), 385, Karagiannidis A., Papageorgiou A., Perkoulidis G., Sanida G., Samaras P., A multicriteria assessment of scenarions on thermal processing of infectious hospital wastes: A case study for Cental Macedonia, Waste Management, 30, 2, 251, Laspidou C. S., Kungolos A., Samaras P., Cellular automata and individual based 15

18 approaches for the modeling of biofilm structures: Pros and cons, Desalination, 250, 1, 390, Papadimitriou, C.A., Karapanagioti, H.K., Samaras, P., Sakellaropoulos, G.P., Treatment efficiency and sludge characteristics in conventional and suspended PVA gel beads activated sludge treating Cr (VI) containing wastewater, Desalination and Water Treatment, 23 (1-3), 199, Papadimitriou C. A., Papatheodoulou A., Takavakoglou V., Zdragas A., Samaras P., Sakellaropoulos G. P., Lazaridou M., Zalidis G., Investigation of protozoa as indicators of wastewater treatment efficiency in constructed wetlands, Desalination, 250, 1, 378, Zorpas, A.A., Coumi, C., Drtil, M., Voukalli, I., Samaras, P., Operation description and physicochemical characteristics of influent, effluent and the tertiary treatment from a sewage treatment plant of the Eastern Region of Cyprus under warm climates, Desalination and Water Treatment, 22 (1-3), 244, Papadimitriou, C. A., Samaras, P., Zouboulis, A. I., Petridis, D., Sakellaropoulos, G. P., Effects of influent composition on activated sludge protozoa, Desalination and Water Treatment, 33(1-3), , Karagiannidis, A., Samaras, P., Kasampalis, T., Perkoulidis, G., Ziogas, P., Zorpas, A., Evaluation of sewage sludge production and utilization in Greece in the frame of integrated energy recovery, Desalination and Water Treatment, 33(1-3), , Grammou, A., Papadimitriou, C., Samaras, P., Vasara, E., Papadopoulos, A. I., Effect of municipal waste water effluent upon the expression of Glutathione S- transferase isoenzymes of brine shrimp Artemia, Chemosphere, 84 (1), , Litas, G.C., Zouboulis, A.I., Zaboulis, D., Samaras, P., The use of a submerged membrane batch reactor (S.M.B.R) for co-treatment of landfill leachates and domestic wastewater, Desalination and Water Treatment, 39 (1-3), , Ntamitrou, M.D., Papakonstantinou, A., Sklari, S., Samaras, P., Evaluation of the operation performance of a municipal activated sludge unit, Desalination and Water Treatment, 39 (1-3), , Tsiridis, V., Petala, M., Samaras, P., Kungolos, A., Sakellaropoulos, G.P., Environmental hazard assessment of coal fly ashes using leaching and ecotoxicity tests, Ecotoxicology and Environmental Safety, 84, , Zouboulis, A.I., Samaras, P., Krestou, A., Tzoupanos, N.D., Leather production modification methods towards minimization of tanning pollution: Green tanning, Fresenius Environmental Bulletin, 21, 8 B, , Kanakoudis, V., Tsitsifli, S., Samaras, P., Zouboulis, A., Banovec, P., A new set of water losses-related performance indicators focused on areas facing water scarcity conditions (2013) Desalination and Water Treatment, 51 (13-15), pp Sfikas, A., Angelidis, P., Samaras, P., Zoras, S., Evagelopoulos, V., Utilization of a multi-parameter sensor network for online monitoring of the water quality in the lignite mining area of Kozani, Greece (2013) Desalination and Water Treatment, 51 16

19 (13-15), pp Grammou, A., Samaras, P., Papadimitriou, C., Papadopoulos, A.I., A test for adequate wastewater treatment based on glutathione S transferase isoenzyme profile (2013) Ecotoxicology and Environmental Safety, 90, pp Kaprara, E., Kazakis, N., Simeonidis, K., Coles, S., Zouboulis, A.I., Samaras, P., Mitrakas, M., Occurrence of Cr(VI) in drinking water of Greece and relation to the geological background, Journal of Hazardous Materials, in press, Papastergiadis, E., Sklari, S., Zouboulis, A., Chasiotis, A., Samaras, P., The use of steelmaking slag for sewage sludge stabilization, Desalination and Water Treatment, in press, Tolkou, A., Zouboulis, A., Samaras, P., The incorporation of ceramic membranes in MBR systems for wastewater treatment: Advantages and patented new developments, Recent Patents on Engineering, 8, 1, 24, Inglezakis, V.J., Zorpas, A.A., Karagiannidis, A., Samaras, P., Voukkali, I., Sklari, S., European union legislation on sewage sludge management, Fresenius Environmental Bulletin, 23, 2A, 635, Γ. Ππακηικά ζςνεδπίυν με κπιηέρ 1. Samaras P., Diamadopoulos E. and Sakellaropoulos G.P., Optimal design of activated carbon adsorbers, in Computer techniques in environmental studies, Editor: P. Zannetti, Computational Mechanics Publications and Springer-Verlag, 701, Diamadopoulos E., Dabou X, Lionta G., Axouristos T., Samaras P. and Sakellaropoulos G.P., Characterization and treatment of an "old" leachate, Annual Conference of "KRIKOS" organization on Restoration and Protection of the Environment in the '90s, Thessaloniki, Greece, 132, Samaras P., Dabou X. and Sakellaropoulos G. P., Biological treatment of a landfill leachate using the Sequencing Batch Reactor process, 3 rd International Conference on Environmental Pollution, Thessaloniki, Greece, 53, Kungolos A., Samaras P. and Sakellaropoulos G.P., Evaluation of the interactive effect of chemicals on aquatic organisms, using a method based on the theory of probabilities, in Water Pollution IV-Modeling, Measuring and Prediction, Editors: R. Rajar and C. A. Brebbia, Computational Mechanics Publications, 107, Kungolos A., Dermissi S., Kasmeridis Ν., Samaras P. and Diamadopoulos E., Incorporation of social acceptance in the sanitary landfill siting selection procedures in Greece, International Conference on Protection and Restoration of the Environment IV, Chalkidiki, Greece, 954, Kungolos A., Peristeridis G., Halatzoglou A., Samaras P. and Sakellaropoulos G.P., Toxicity characterization of influents and effluents in a wastewater treatment plant, 1 st Conference on Water and the Environment, Balkan Cooperation Network, Thessaloniki, Greece, 175, Samaras P., Kungolos A., Dabou X. and Sakellaropoulos G.P. Toxicity reduction and denitrification of municipal and industrial wastewater, International Conference 17

20 on Protection and Restoration of the Environment IV, Chalkidiki, Greece, 585, Kaldis S. P., Pavlou O., Samaras P. and Sakellaropoulos G. P., Preparation of ceramic membranes-application in IGCC processes for hot CO 2 removal, Conference on High Temperature Gas Cleaning, Karlsruhe, Germany, Vol. II, 900, Kungolos A., Batziaka V., Samaras P., Sakellaropoulos G. P., Kipopoulou A. M., Zoumboulis A. and Kouimtzis Th., Using Toxkits for calculating interactive effects of chemicals, in New Microbiotests for Routine Toxicity Screening and Biomonitoring, Editors: G. Persoone, C. Janssen and W. De Coen, Kluwer Academic/Plenum Publishers, NY, 487, Kungolos A., Samaras P., Koutseris E. and Sakellaropoulos G.P., Using bioassays for testing seawater quality in Greece, in Environmental Coastal Regions III, Editors: G. R. Rodriguez, C. A. Brebbia and E. Perez-Martell, WIT Press, 401, Kungolos A., Samaras P., Stavrakis I., Petala M. and Sakellaropoulos G. P., Using bioassays for environmental monitoring in Greece, International Conference on Protection and Restoration of the Environment V, Thassos, Greece, 155, Petala M., Kungolos A., Samaras P., Stavrakis I., Skodras G. and Sakellaropoulos G. P., Toxicity assessment of sludge from wastewater treatment plants, 5 th International Conference on Environmental Pollution, Thessaloniki, Greece, 549, Samaras P., Blumenstock M., Lenoir D., Schramm K. W. and Kettrup A., PCDD/F suppression by addition of S- and N-compounds during solid waste combustion, International Conference on Protection and Restoration of the Environment V, Thassos, Greece, 845, Stavrakis I., Kungolos A., Samaras P., Pantelidou Ch., Soupilas A. and Sakellaropoulos G. P., Toxicity monitoring in Thessaloniki wastewater treatment plant, 5 th International Conference on Environmental Pollution, Thessaloniki, Greece, 124, Bekioti Z., Petala M., Samaras P., Tsiridis V., Kungolos A. and Sakellaropoulos G.P., Assessment of toxic and genotoxic properties of solid waste samples, First European Bioremediation Conference, Chania, Greece, 434, Famelos S., Michou S., Karpouza A., Petala M., Samaras P. and Sakellaropoulos G. P., Wastewater reclamation by advanced treatment of secondary effluents in Thermi, Thessaloniki, Greece, IWA 2 nd World Water Congress, Berlin, Germany, No. P2119, Kungolos A., Hadjispyrou S., Samaras P., Petala M., Tsiridis V., Aravossis K. and Sakellaropoulos G. P., Assessment of toxicity and bioaccumulation of organotin compounds, 7 th Conference on Environmental Science and Technology, Syros, Greece, 499, Petala M., Albanis Th., Samaras P., Kungolos A. and Sakellaropoulos P., The use of jar tests for the determination of coagulation conditions of a secondary effluent, 18

21 7 th Conference on Environmental Science and Technology, Syros, Greece, 419, Samaras P., Kungolos A., Stavrakis I., Petala M., Kalafati E., Pantelidou Ch., Tsirtou M., and Sakellaropoulos G. P., Evaluation of toxicity of various metal elements to different microorganisms, 7 th Conference on Environmental Science and Technology, Syros, Greece, 474, Tsiridis V., Kungolos A., Petala M., Samaras P. and Sakellaropoulos G.P., The use of ultraviolet spectrophotometry for the rapid examination of wastewater quality, International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth I, Xanthi, Greece, Vol. I, 485, Kungolos A., Hajispirou S., Petala M., Tsiridis V., Samaras P. and Sakellaropoulos G. P., Toxic properties of cadmium, cyanide and organotin compounds and their interactions on Vibrio fischeri, 2 nd European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment, Ioannina, Greece, 223, Kungolos A., Ζajispirou S., Petala M., Tsiridis V., Samaras P. and Sakellaropoulos G. P., Σoxic properties of metals and organotin compounds and their interactions on daphnia magna and vibrio fischeri, International Conference on Protection and Restoration of the Environment VI, Skiathos, Greece, 817, Samaras P., Tsiridis V., Petala M., Petropoulos L., Katsiadakis A. and Sakellaropoulos G. P., Σhe use of coagulation-direct filtration for secondary municipal effluents reclamation, International Conference on Protection and Restoration of the Environment VI, Skiathos, Greece, 747, Kungolos A., Hadjispirou S., Petala M., Tsiridis V., Samaras P. and Sakellaropoulos G. P., Toxic properties of cyanide, chromium and organotin compounds and their interactions on Daphnia magna, 8 th International Conference on Environmental Science and Technology, Lemnos island, Greece, 515, Papadimitriou C., Palaska G., Samaras P., Lazaridou M. and Sakellaropoulos G. P., The relation of protozoan populations to activated sludge performance, International Conference on Protection and Restoration of the Environment VII, Mykonos, Greece, Papadimitriou C., Dabou X., Samaras P. and Sakellaropoulos G. P., Coke oven wastewater treatment by two activated sludge systems, 9 th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Greece, A-1163, Papadimitriou C., Palaska G., Lazaridou M., Samaras P. and Sakellaropoulos G. P., Applicability of the Sludge Biotic Index (SBI) to municipal and industrial activated sludge plants, 9 th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Greece, B-664, Petala M., Tsiridis V., Kiriazis S., Samaras P., Kungolos A. and Sakellaropoulos G. P., Evaluation of the toxic response of heavy metals and organic pollutants using microtox acute toxicity test, 9 th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Greece, A-1200, Velegraki T., Kalogerakis N., Charalabaki M., Poulios I., Samaras P. and Mantzavinos D., Semiconductor assisted photocatalytic degradation of azo dye acid 19

22 orange 7 in aqueous solution, 9 th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes island, Greece, A-1590, Zouboulis A., Traskas G. and Samaras P., Improvement of drinking water plant treatment, IASME Transactions, 4 (2), , (Presented as plenary lecture in Intern. Conf. on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, organized by WSEAS in Vouliagmeni (Athens), 2005). 31. Kungolos A., Tsiridis V., Nassopoulos H., Samaras P. and Tsiropoulos N., Toxicity assessment of fosthiazate, metalaxyl-m and imidaclorid and their interaction with copper on Daphnia magna, 1 st International Conference on environmental Toxicology, Mykonos, Greece, 223, Laspidou C. S., Kungolos A. and Samaras P., Mathematical Modeling of biofilm structures with cellular-automata and individual-based modeling approaches, International Conference on Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Greece, Papadimitriou C., Evagelopoulos V., Samaras P., Triantafyllou A. G., Zoras S. and Albanis T. A., Toxicity of atmospheric particulate matter using aquatic bioassays, 1 st International Conference on environmental Toxicology, Mykonos, Greece, 31, Papadimitriou C. A., Samaras P., Gudulas K., Zouboulis A. and Haritou I., Investigation of leaching and ecotoxicological properties of activated sludge-fly ash mixture, International Conference on Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Greece, Prassa I., Kontogeorgou P., Verros G. D., Koulouris A. and Samaras P., Computer aided design and optimization of an incineration plant for slaughterhouse wastes, International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering ICCMSE, Chania, Greece, Vol. 6, 1, Prohaska C. A., Zouboulis A., Samaras P. and Zamboulis D., Effect of MLSS concentration on the start-up of a submerged membrane bioreactor, International Conference on Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Greece, Siapkas P., Karagiannidis A. and Samaras P., A review of biodiesel feedstock, production and use, International Conference on Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Greece, Zouboulis A., Samaras P., Ntampou X. and Petala M., Potential Ozone applications for water/wastewater treatment, 1 st European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP), Chania, Greece, Aravosis K., Karagiannidis A., Kungolos A., Samaras P., Antonopoulos I., Gianni M., Papaoikonomou K. and Somakos L., Roma and people with disabilities in Social Enterprises for contemporary WEEE management: Framework of a Hellenic study on related organizational issues, International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Skiathos, Greece, 1677, Gudulas K., Michailidou-Notara P., Notaras E., Papadimitriou C. and Samaras P., Management of sludge from municipal wastewater treatment plants in the regions of 20

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΣΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΣΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΣΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΥΣΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ASPEN HYSYS: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ASPEN HYSYS: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water 31 1 2010 1 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol. 31,No. 1 Jan.,2010, 3, (,, 100084) :,.,, ( Microcystis aeruginosa),3 (A 2 O ) 10 6 ml - 1,> 0139 d - 1. A 2 O222,. TP ( K max ) ( R max ), Monod. :; ; ; ; :X173 :A

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. e mail: dimitrel@food.teithe.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2006: Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου A success story: Waste management in UK. Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ

Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου A success story: Waste management in UK. Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου 2016 A success story: Waste management in UK Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ Ηνυμένο Βαζίλειο Πληθυσμός (εκ. πολίτες) Πληθςζμόρ και πποβλέτειρ Γείκηηρ αειθόπος διασείπιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Dr. Απόστολος Γιαννής

Βιογραφικό Σημείωμα Dr. Απόστολος Γιαννής Βιογραφικό Σημείωμα Dr. Απόστολος Γιαννής ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνομα Επώνυμο Διεύθυνση ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ RESIDUES AND RESOURCE RECLAMATION CENTRE (R3C), NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, 1 CLEANTECH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργαστήριο Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Διεργασιών 6 ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκη ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus Dr. Andreas Poullikkas Electricity Authority of Cyprus 0 Contents Future energy systems Strategies for RES Towards 2020 Post 2020 - Towards

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία Χωροθέτηση ΧΥΤΑ με βάση γεωπεριβαλλοντικά κριτήρια ΜΗΝΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

μ., μ μ. μ 10% μ μ μ μ μ (SWRO),, KWinana, μ, μ μ 21:. 17% μ : Desalination in Western Australia

μ., μ μ. μ 10% μ μ μ μ μ (SWRO),, KWinana, μ, μ μ 21:. 17% μ : Desalination in Western Australia μ., μ 2012 200. μ. μ μ μ, 10% μ μ,, μ μ μ μ, μ μ,. μ μ (SWRO),, KWinana, μ 21:. 17% μ μ μ. : Desalination in Western Australia μ 2006 μ μ μ 33 μ μ μ. μ μ,. μ μ, μ μ SWRO. μ 22: μ μ Degremont, μ μ μ (SWRO),,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διεύθυνση (-εις) ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 64100, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (-α) +30 6974803377 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Νίκος Περδικάρης. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Νίκος Περδικάρης. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME PRIORITY [6.1] SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS Νίκος Περδικάρης Χηµικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής Σεµινάριο ΕΗ: «Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

EPS. DOI / j. issn EXTRACTION OF EXTRACELLULAR POLYMERIC SUBSTANCES FROM ACTIVATED SLUDGE IN MEMBRANE BIOREACTOR

EPS. DOI / j. issn EXTRACTION OF EXTRACELLULAR POLYMERIC SUBSTANCES FROM ACTIVATED SLUDGE IN MEMBRANE BIOREACTOR 0 * EPS 2. 0004 2. 0044 MBR B-EPS NaOH + 6 B-EPS B-EPS B-EPS B-EPS NaOH + B-EPS B-EPS B-EPS DOI 0. 767 / j. issn. 000-8942. 203. 03. 003 EXTRACTION OF EXTRACELLULAR POLYMERIC SUBSTANCES FROM ACTIVATED

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Κων/νος Πετρίδης, Κ. Τσίτου, Μιχάλης Ταταράκης και Γιάννης Καλιακάτσος Important Dates 1991: First Study Visit of Staff Members

Διαβάστε περισσότερα

Research on the Effect and Technique of Remediation for Multi-Metal Contaminated Tailing Soils

Research on the Effect and Technique of Remediation for Multi-Metal Contaminated Tailing Soils 34 9 2013 9 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol 34 No 9 Sep 2013 1 2 1* 1 1 2 1 2 1 2 Marc Peters 1 1 100101 2 100049 EDTA Cd Pb 52 2 mg kg - 1 4 836 5 mg kg - 1 Cr 2 7% 60% Cd Pb 0 1% 0 1 mol L - 1 EDTA 1 6 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαµαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Εργαστήριο Γενικής Χηµικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -272-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Παπαδάτος Π. 1, Βαββάς Δ. 1, Θεοχαράτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Θεοδώρας Χ. Παπαδάμ

Βιογραφικό Σημείωμα. Θεοδώρας Χ. Παπαδάμ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Παπαδάμ Θεοδώρα Διεύθυνση κατοικίας: Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Θεοδώρου 4, Τ.Κ. 83100, Σάμος 2273350429 Όνομα Πατρός: Χριστόδουλος e-mail: tpapadam@yahoo.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 10/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα Νικελίου Για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές

Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα Νικελίου Για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο Εθνικότητα Επάγγελµα Οικογενειακή Κατάσταση Μαρµάνης ηµήτριος Ελληνική Καθηγητής Εφαρµογών σε προσωποπαγή θέση ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED:

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED: Project title: Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation INTEGRASTE PROJECT LOCATION: Patras BUDGET INFO: Total amount: 1.156.325

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις των εξεταστών. i ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 Θεματικά αντικείμενα -Design and Implementation of scaled experiments and field measurements (Indoor and Outdoor areas) -Chemical Transport Modelling

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Διαχρονική εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο Σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σοφία Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ» Βενέτη Ερμίνα Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ACTION FOR BREAST CANCER SCREENING AND PREVENTION IN THE CROSS-BORDER

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι εκτίμησης των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν από τη διάθεση και αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων

Μέθοδοι εκτίμησης των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν από τη διάθεση και αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Μέθοδοι εκτίμησης των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Προσωπικές πληροφορίες. Επαγγελµατική Εµπειρία

Βιογραφικό. Προσωπικές πληροφορίες. Επαγγελµατική Εµπειρία Βιογραφικό σηµείωµα Προσωπικές πληροφορίες Επίθετο / Όνοµα Πελέκα, Ευφροσύνη ιεύθυνση Καθ.. Ευρυγένη 14, Τ.Κ. 54 249, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 248969 Κινητό τηλέφωνο: 697 4823167 E-mail peleka@chem.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 203 Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας Γαρουφαλιά Χ., 1 Αναγνώστου Χ., 2 Παπαγεωργίου Α. 3 1

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του Μιχαήλ Σκουμιού Ρόδος 2014 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατέρα: Όνομα μητέρας: Σκουμιός Μιχαήλ Nικόλαος Mαρία Έτος γέννησης: 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Final Environmental Impact Assessment Analysis of an Agroindustrial Waste Treatment Plant

Final Environmental Impact Assessment Analysis of an Agroindustrial Waste Treatment Plant LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Final Environmental Impact Assessment Analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE CHRISTOS STELIOS AKRATOS

CURRICULUM VITAE CHRISTOS STELIOS AKRATOS CURRICULUM VITAE CHRISTOS STELIOS AKRATOS ADDRES Office: G. Seferi 2 Department of Environment and Natural Resources Management University of Western Greece Agrinio, 30100 Phone: 2641074209, Fax: 2641074176

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά εργαλεία για την αειφόρο διαχείριση απορριμμάτων καιοιεπιπτώσειςτουςστα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας

Οικονομικά εργαλεία για την αειφόρο διαχείριση απορριμμάτων καιοιεπιπτώσειςτουςστα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας Οικονομικά εργαλεία για την αειφόρο διαχείριση απορριμμάτων καιοιεπιπτώσειςτουςστα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας Αβραάμ Καραγιαννίδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Σύνοψη Αειφόρος ανάπτυξη και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεοδοσίου Γ., Κορωναίος Χ., Μουσιόπουλος Ν. Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Π.M.Σ. Ωκεανογραφίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Π.M.Σ. Ωκεανογραφίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Π.M.Σ. Ωκεανογραφίας Χημική συμπεριφορά και διακίνηση οργανικών ρύπων στο θαλάσσιο χώρο της βιομηχανικής ζώνης του ΒΔ Σαρωνικού Κόλπου.

Διαβάστε περισσότερα