ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ. Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ. Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού"

Transcript

1 , 0 1 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ~OΔOΤHΣEΩΣ Δ/1-..,. 8 ::;; Μ ΑΙΤΗΣΗ :Ι: -< i :tj,11. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), με την επωνυμία '., }... :~~\'".i'i,.~:~' '~_~;~;'i ou Νομικού' Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), με την επωνυμία f. IJ/1-~ Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού :'. ~~."..καδημίας 60, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. ~.. "'----~"/~ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Νίκης, αρ. 4, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 3. Του Ιωάννη Αδαμόπουλου του Δημητρίου, Δικηγόρου Αθηνών, Προέδρου του ",... "...' 'ι ι Δ.Σ.Α, κατοίκου Αθηνών, οδός Ακαδημίας, αρ. 60. :,;.~:,.-::;:~.;ι-.:-., 4. Του Χρήστου Σπίρτζη, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Προέδρου του Τ.Ε.Ε,' κατοίκου Αθηνών, οδός Νίκης, αρ. 4. ΚΑΤΑ 1. Του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα 2. Της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ως άνω Υπουργείου, που κατοικοεδρεύει ομοίως. 3. Του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α), που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται 4. Του 1όρ έο..ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α), που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ 1. Της με αριθ. Φ /24872/883/ απόφασης της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2. Της με αριθ. πρωτ. 144/ απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) του Ε.Τ.Α.Α για τον καθορισμό των εισφορών του έτους 2011.

2 2 3. Της με αριθ. 163/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α., με την οποία αποδέχθηκε τη με αριθ. πρωτ. 144/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Α.Ν. 4. Κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1. Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 14 (α) του Ν. 3986/ «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (εφεξής Ε.Τ.Α.Α.) - Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (εφεξής Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε), Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), Τομέας Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) - που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης ή του Δημοσίου. μέχρι (παλαιοί ασφαλισμένοι) και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, πέραν της προβλεπόμενης από γενικές ή καταστατικές διατάξεις εισφοράς ασφαλισμένου, καταβάλλουν πρόσθετη μηνιαία εισφορά ύψους 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας των προεδρικών διαταγμάτων 124/1993 (Α' 54) 126/1993 (Α' 54) και 125/1993 (Α' 54), όπως ισχύουν. Το άρθρο 44, παράγραφος 14, (β) του ίδιου νόμου ορίζει επίσης ότι στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας του Ε.Τ.Α.Α. τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν πρόσθετη εισφορά ύψους 0,6%, 4% (το ορθό είναι 0,4%, σύμφωνα με έγγραφο του αρμόδιου Υπουργείου) και 0,65% αντίστοιχα στους Τομείς, επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας των ως άνω αναφερόμενων προεδρικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν. Ειδικότερα για την Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3518/2006 (Α' 272), ορίζεται στο εδάφιο (γ) της παραγράφου 14 του άρθρου 44 του ίδιου νόμου ότι καταβάλλεται πρόσθετη εισφορά ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Π.δ. 124/1993 (Α' 54), όπως ισχύει.

3 3 Σύμφωνα δε με την παράγραφο 15 (α) οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Α.Ν. - που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο από και εφεξής (νέοι ασφαλισμένοι) και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, κατά την πρώτη υπαγωγή τους στην ασφάλιση των Τομέων κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, όπως αυτή προβλέπεται από το Π.δ. 124/1993 (Α' 54) και την υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3518/2006 (Α' 272), το Π.δ. 126/1993 (Α' 54) και το Π.δ. 125/1993 (Α' 54), και μετατάσσονται στις επόμενες κατηγορίες ανά τριετία και πάντα την 1η του έτους του επόμενου εκείνου στο οποίο συμπληρώθηκε η τριετία. Ειδικότερα για τα πρόσωπα της περίπτωσης α της παραγράφου αυτής που συμπληρώνουν μέχρι τουλάχιστον τρία έτη ασφάλισης στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου 15 του ίδιου άρθρου τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου αυτής. Σύμφωνα δε με την παράγραφο 15 (γ) τα προβλεπόμενα από τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου αυτής, εφαρμόζονται και στους λοιπούς Τομείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και στην Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Με την παράγραφο 17 του άρθρου 44 ορίστηκε αρχικά ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των παραγράφων 14 και 15 η Οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την υλοποίηση των παραγράφων 14 και 15 καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικός Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου και γνώμη του Σ.Κ.Α., όπως ρητά αναφέρεται στην παράγραφο 16 του άρθρου 44 του ίδιου νόμου. Με το άρθρο 20, παρ 5β του Ν.4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε στις καθορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των ως άνω διατάξεων για την καταβολή της πρόσθετης εισφοράς των ασφαλισμένων στο

4 Ε.Τ.Α.Α. αναδρομικά η , ενώ για τα πρόσωπα που συμπλήρωσαν την τρία έτη ασφάλισης στους τομείς του κλάδου της κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α ως ημερομηνία μετάταξης στην επόμενη ασφαλιστική κατηγορία ορίστηκε η Επισημαίνεται ότι η αναδρομική επιβολή της πρόσθετης εισφοράς από την και η αντικατάσταση της αρχικής ημερομηνίας που ήταν κατατέθηκε με τροπολογία στη Βουλή, ενώ στην αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει δεν γίνεται καμία μνεία για τους λόγους εκείνους που οδήγησαν τον αρμόδιο Υπουργό να επιβάλει την αναδρομικότητα, με την αντικατάσταση της περίπτωσης (β) της παραγράφου 15 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 καθώς και της παραγράφου 17 του ίδιου άρθρου. 2. Με τις διατάξεις του άρθρου 44, παρ. 2 του Ν. 3986/ συνίσταται στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Ειδικός Λογαριασμός ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Σκοπός του λογαριασμού, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη είναι η χορήγηση βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Με τις ίδιες διατάξεις επιβλήθηκε επίσης σε όλους τους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α από μηνιαία εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ ποσού ύψους 10 ευρώ ορίζοντας ότι οι εισφορές που αναλογούν στο χρονικό διάστημα έως κατανέμονται - αναδρομικά- ισόποσα και συνεισπράπovται από τα οικεία ταμεία με τις λοιπές εισφορές και αποδίδεται στον ΟΑΕΔ σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των αρμόδιων οργανισμών και γνώμη του Σ.Κ.Α θεσπίζεται κάθε αναγκαία ρύθμιση για την υλοποίηση του παρόντος, όπως ορίζεται στην ίδια παράγραφο. Με νεότερη διάταξη νόμου και συγκεκριμένα με το άρθρο 2, παρ. 8 του Ν. 4024/2011 οι ως άνω προβλεπόμενες εισφορές καταβάλλονται προκαταβολικά από το Ε.Τ.Α.Α υπέρ ΟΑΕΔ μέχρι , ανεξαρτήτως εάν αυτά τα ποσά έχουν εισπραχθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από τον φορέα. 3. Με την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη, καθορίστηκαν οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011. Η εν λόγω πράξη, αν και δεν φέρει τα τυπικά στοιχεία μιας κανονιστικής

5 5 απόφασης, αποτελεί όμως τέτοια καθώς περιέχει κανονιστικές ρυθμίσεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα για τους ασφαλισμένους στο Ε.Τ.Α.Α. 4. Με τη δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη, η Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α αποδεχόμενη την εισήγηση της Διεύθυνσης Ασφάλισης του οικείου Τομέα, αποφάσισε τον καθορισμό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2011 για τον Τ.Α.Ν και Τ.Ε.ΑΔ. Σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές του ΤΑΝ και του ΤΕΑΔ καθορίζονται επί του ποσού του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ για τους παλαιούς ασφαλισμένους (μέχρι 31/12/92) και επί των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών για τους νέους ασφαλισμένους (από 1/1/93), οι οποίες αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων. Ωστόσο, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΑΝ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 14 και 15 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011, τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5, α, β του Ν.4019/2011 διαμόρφωσε το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2011 με τρόπο ώστε οι παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι να καταβάλουν - πέραν της προβλεπόυενης ασφαλιστικής εισφοράς - και την πρόσθετη υηνιαία εισφορά καθώς και την εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011. S. Με την τέταρτη προσβαλλόμενη πράξη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, τον καθορισμό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2011 του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, που υπολογίστηκαν δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 44, παρ. 14 και 15 του Ν. 3986/2011 και του άρθρου 20 παρ. 5 α. β του Ν. 4019/2011, μετά από τη διαβίβαση της με αριθ. 144/ απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΑΝ. Οι προσβαλλόμενες πράξεις όμως είναι παράνομες και ως εκ τούτου ακυρωτέες για τους λόγους που κατωτέρω αναφέρουμε. Β. ΈΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 1. Ως προς το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, σύμφωνα με τον διφυή χαρακτήρα τους (ΣτΕ 1443/1993) δικαιούνται αλλά και υποχρεούνται να προστατεύουν τα δικαιώματα των μελών τους. Άλλωστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 του Κώδικα περί Δικηγόρων:

6 6 «Εις τους Δικηγορικούς ΣυΜόγους και τα Διοικητικά Συμβούλια αυτώv αvήκουσι: α)... δ) η συζήτησις και η απόφασις περί παvτός ζητήματος εvδιαφέροvτος το Δικηγορικόv Σώμα ή τα μέλη του ΣυΜόγου ως τοιαύτα ή ως επαγγελματικήv τάξιv και επί παvτός γεvικωτέρου ζητήματος Εθvικού ή Κοιvωvικούπεριεχομέvου» Οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων ασφαλίζονται υποχρεωτικώς στο Ταμείο Νομικών. Προσθέτως, με το Ν. 3655/2008 «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» συστάθηκε το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) στο οποίο εντάχθηκαν ως τομείς οι κλάδοι κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε), του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ) και του Ταμείου Νομικών (Τ.Ν.). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α είναι πλέον αρμόδιο να μεριμνά και για την είσπραξη των πόρων του Ενιαίου Ταμείου και, μεταξύ άλλων να διαχειρίζεται την περιουσία του καθώς και των Τομέων του. Με τα δεδομένα αυτά, με προφανές έwομο συμφέρον ο Δ.Σ.Α ασκεί την υπό κρίση αίτηση καθώς οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι μη νόμιμες και επηρεάζουν δυσμενώς τα μέλη του. 2. Ως προς το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με μέλη τους διπλωματούχους του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και των ισοτίμων σχολών του εξωτερικού μετά τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Σκοπός του Τ.Ε.Ε. είναι η προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του και εν γένει της τεχνικής και της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο του σκοπού αυτού το Τ.Ε.Ε. είναι ο τεχνικός σύμβουλος της Κυβερνήσεως και έχει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη για την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, καθώς και για την αξιοποίηση, ανάπτυξη, προγραμματισμό και διάρθρωση του τεχνικού δυναμικού, σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Το Τ.Ε.Ε. επίσης μεριμνά για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την προαγωγή και την προστασία του κύρους των μελών του. (βλ. άρθρα 1, 2 και 4 του Π.δ. της 27.11/ (430 Α), όπως τροποποιήθηκαν

7 7 ε τα αντίστοιχα άρθρα του ν. 1486/1984 (161 Α) και το άρθρο 2 του Π.δ. 512/1991 (190 Α). Υποχρεωτικώς ασφαλισμένοι στο Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε) είναι τα μέλη του Τ.Ε.Ε. Προσθέτως, όπως ήδη αναφέρθηκε, με το Ν. 3655/2008 «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» συστάθηκε το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) στο οποίο εντάχθηκαν ως τομείς οι κλάδοι κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 'Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε), του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ) και του Ταμείου Νομικών (Τ.Ν). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α είναι πλέον αρμόδιο να μεριμνά και για την είσπραξη των πόρων του Ενιαίου Ταμείου και, μεταξύ άλλων να διαχειρίζεται την περιουσία του καθώς και των Τομέων του. Με τα δεδομένα αυτά, με προφανές έννομο συμφέρον το Τ.Ε.Ε ασκεί την υπό κρίση αίτηση καθώς οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι μη νόμιμες και επηρεάζουν δυσμενώς τα μέλη του. 3. ομοίως, έwομο συμφέρον για την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων έχουμε ο τρίτος και ο τέταρτος των αιτούντων, καθώς ως δικηγόρος (ο τρίτος) και ως μηχανικός (ο τέταρτος) είμαστε υποχρεωτικώς ασφαλισμένοι στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.ΤΑ.Α) στους Τομείς Νομικών και Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, αντίστοιχα. Γ. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ Νόμιμα και εμπρόθεσμα ασκούμε την υπό κρίση αίτηση κατά των προσβαλλόμενων πράξεων, οι οποίες είναι συναφείς μεταξύ τους. Ειδικότερα ως προς την πρώτη πράξη επισημαίνουμε ότι απεστάλη στο Ε.Τ.Α.Α. στις , όπου και έλαβε αρ. πρωτ Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΤΣ.Μ.Ε.Δ.Ε διαβίβασε την εν λόγω απόφαση της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικής Ασφαλίσεως στο Τ.Ε.Ε στις που με τη σειρά του την κοινοποίησε στον Δ..Σ.Α. Με τα δεδομένα αυτά, όπως προκύπτει από την ημερομηνία κοινοποίησης και έκδοσης των προσβαλλόμενων πράξεων, η υπό κρίση αίτηση ασκείται εμπροθέσμως εντός της νόμιμης προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών.

8 8 Δ.ΛΟΓΟΙΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ;,.... ~"""_. ;1 ιας Λόγος: Έλλειψη νομοθετικής εξουσιοδότησης για την έκδοση της πρώτης προσβαλλόμενης πράξης Ι.Σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011, οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την υλοποίηση των παραγράφων 14 και 15 καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.) Ο νομοθέτης προέβλεψε ρητά την ανάγκη έκδοσης υπουργικής απόφασης προκειμένου να θεσπισθούν οι απαραίτητες ρυθμίσεις για την υλοποίηση των παραγράφων 14 και 15, με την τήρηση μάλιστα συγκεκριμένης διαδικασίας, κατά την οποία συμμετέχουν τα οικεία Διοικητικά Συμβούλια των ασφαλισμένων στο Ε.Τ.Α.Α. καθώς και το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης εκφράζοντας τη γνώμη τους. Η αναγκαιότητα άλλωστε έκδοσης της υπουργικής απόφασης επιβεβαιώνεται και από την αιτιολογική έκθεση του νόμου. Αντ' αυτού, το Υπουργείο διά της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία δεν είχε κατά τον κρίσιμο χρόνο έκδοσης της πρώτης προσβαλλόμενης πράξης σχετική εξουσιοδότηση, παρακάμπτοντας την τήρηση της προβλεπόμενης από τον νομοθέτη διαδικασίας, που προφανώς θεσπίστηκε προς όφελος και για την προστασία των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. εξέδωσε την επίμαχη πράξη, υπό τον μανδύα μάλιστα της εγκυκλίου και με τον παραπλανητικό τίτλο «Διευκριvίσεις για τηv εφαρμογή τωv διατάξεωv τωv παρ. 14 και 15 του Ν. 3986/2011 για τηv καταβολή τωv ασφαλιστικώv εισφορώv του Ε Τ.Α.Α» και, ενώ δεν διαθέτει τα τυπικά στοιχεία μιας κανονιστικής απόφασης, αποτελεί τέτοια καθώς θεσπίζει ρυθμίσεις, δεσμευτικές για τους ασφαλισμένους. 2. Προσθέτως, η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη υπερβαίνει τις απαιτήσεις του νομοθέτη θεσπίζοντας μονομερώς κανόνες δικαίου που σε πολλές περιπτώσεις έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 ή με άλλες εν ισχύι διατάξεις. Με τον τρόπο αυτό η Γενική Γραμματέας τείνει να ανατρέψει ακόμη και τη βούληση του νομοθέτη δια της παραπλανητικά ονομαζόμενης «εγκυκλίου» παραβιάζοντας την αρχή της νομιμότητας. Η τάση αυτή της Διοίκησης είναι συχνή στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, όπως έχει ήδη επισημάνει και η Ανεξάρτητη Αρχή του

9 , j, Συνηγόρου του Πολίτη στην Ετήσια Έκθεση του 2010 (σ.61) - και καθίσταται ακόμη 9 εντονότερη εξαιτίας του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας. Ενδεικτικά : Η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη αναφέρει, μεταξύ άλλων ότι: «Πα τους ασφαλισμέvους του ΕΤΑΑ" προβλέπεται από διατάξεις vόμου η καταβολή μειωμέvωv ασφαλιστικώv εισφορώv κατά τηv πρώτη πεvταετία υπαγωγής στηv ασφάλιση του φορέα. Η πρόσθετη εισφορά για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμέvους (παλαιοί ασφαλισμέvοι) της παρ. 14 του άρθρου 44 του v.3986/2011" καταβάμεται χωρίς μείωση για τους ασφαλισμέvους κάτω πεvταετίας"δεδομέvου ότι αυτή δεv συvαρτάται με τις προβλεπόμεvες ασφαλιστικές εισφορές.» Ωστόσο, δεν προβλέπεται σε καμία διάταξη του Ν. 3986/2011 ότι καταργείται το εν λόγω δικαίωμα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών. Η αναφορά δε, ότι η πρόσθετη εισφορά δεν συναρτάται με τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές αποδεικνύει, ότι η εν λόγω εισφορά δεν είναι «ασφαλιστική» αυτή καθεαυτή. Άλλωστε από το κείμενο της αιτιολογικής έκθεσης του Ν. 3986/2011 δεν προκύπτει ούτε το είδος της εν λόγω εισφοράς, ούτε το ποσοστό δυνάμει του οποίου προσδιορίζεται, ούτε αιτιολογείται η επιβολή του και ο σκοπός για τον οποίο επιβάλλεται. Προσθέτως, στο κείμενο της πρώτης προσβαλλόμενης πράξης αναφέρεται ότι: «Στηv περίπτωση της υποχρεωτικής μετάταξης τωv από 1/1/1993 ασφαλισμέvωv σε αvώτερη ασφαλιστική κατηγορία" η προβλεπόμεvη για τους κάτω πεvταετίας ασφαλισμέvους μείωση τωv ασφαλιστικώv εισφορώv" εξακολουθεί VGεφαρμόζεται" και συvεπώς τα πρόσωπα που έχουv υπαχθεί υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία και έχουv λιγότερα από πέvτε έτη ασφάλισης" καταβάμουv μειωμέvες ασφαλιστικές εισφορές για το χρόvο που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση της πεvταετίας.» Η διάκριση αυτή που επιχειρείται μη νόμιμα με την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη επίσης δεν προκύπτει από καμία διάταξη του Ν. 3986/2011 ενώ καμία μνεία δεν γίνεται ούτε στην οικεία αιτιολογική έκθεση του νόμου, ώστε να διαφανεί τυχόν σχετική βούληση του νομοθέτη. Περαιτέρω, η πρώτη προσβαλλόμενη αναφέρει ότι: «Σύμφωvα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011" η υποχρεωτική υπαγωγή τωv από 1/1/1993 ασφαλισμέvωv σε αvώτερη ασφαλιστική κατηγορία αvά τριετία" αφορά και σtov Ειδική Προσαύξηση. Η EV λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται

10 10 παράμηλα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του v.3518/2006/ και συvεπώς από 1/7/2011 ο υπολογισμός της εισφοράς για τηv Ειδική Προσαύξηση γίvεται επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στηv οποία εvτάσσεται ο ασφαλισμέvος βάσει του χρόvου ασφάλισης. Επισημαίvουμε ότι όπως αvαφέρουμε και στο Φ.80000/ΟΙΚ.16397/635/ έγγραφό μας, ως κριτήριο για τη συμπλήρωση τριετίας λαμβάvεται υπόψη η ημερομηvία υπαγωγής στηv Ειδική Προσαύξηση/ και όχι η ημερομηvία υπαγωγής στηv ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε» Η πρόσθετη εισφορά επιβάλλεται με το άρθρο 44, παράγραφος 14, (γ) του Ν.3986/2011 και στην Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ωστόσο, από το κείμενο των διατάξεων του νόμου όπως και από το Φ.80000/0ΙΚ.16397/635/ έγγραφο του Υπουργείου προκύπτει ότι η πρόσθετη εισφορά καθορίζεται με ενιαίο τρόπο για όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων και ανέρχεται σε 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, χωρίς να προκύπτει η υποχρέωση που φέρεται να επιβάλλεται με την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη για τον υπολογισμό της Ειδικής Προσαύξησης. Άλλωστε, η εισφορά της Ειδικής Προσαύξησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3518/06 - ΟΙ οποίες εξακολουθούν να ισχύουν- καθορίζεται με ενιαίο τρόπο για όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους. Αντίστοιχα, δεν προβλέπεται επίσης από καμία διάταξη του νόμου 3986/2011 ότι κριτήριο για τη συμπλήρωση τριετίας για την αναγκαστική μετάταξη σε επόμενη ασφαλιστική κατηγορία αποτελεί η ημερομηνία υπαγωγής στην Ειδική Προσαύξηση και όχι η ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 2 0ς Λόγος: Έλλειψη προηγούμενης έκδοσης υπουργικής απόφασης κατ' άρθρο 44, παρ. 17 του Ν. 3986/11 για την εφαρμογή των παρ. 14 & 15 - Πρόσθετη εισφορά & Υποχρέωση μετάταξης σε άλλη ασφαλιστική κατηγορία Όπως ήδη αναφέρθηκε, (1 0ς λόγος ακυρώσεως) με την παράγραφο 16 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011, οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την υλοποίηση των παραγράφων 14 και 15 καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

11 11 μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.), δηλαδή με την τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας προς όφελος και για την προστασία των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. Ωστόσο, τόσο η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΑΝ όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α εξέδωσαν τη δεύτερη και τρίτη προσβαλλόμενη πράξη αντίστοιχα, χωρίς προηγουμένως να έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση με την οποία να καθορίζονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Στην περίπτωση δε που το με αριθ. Φ80000/16397/635/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης -στο οποίο γίνεται ρητή μνεία στις ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις - θεωρηθεί ως «απόφαση» του Υπουργού, καθώς υπογράφεται από αυτόν, αυτή είναι μη νόμιμη για παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, καθώς προηγουμένως δεν ζητήθηκε η γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων και του Κεντρικού Ασφαλιστικού Συμβουλίου. 3 0ς Λόγος: Έλλειψη προηγούμενης έκδοσης υπουργικής απόφασης κατ' άρθρο 44, παρ. 2 του Ν. 3986/11- Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ Με τη δεύτερη και τρίτη προσβαλλόμενη πράξη καθορίστηκε η είσπραξη από τους ασφαλισμένους του ΤΑΝ του Ε.Τ.Α.Α της εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44, παράγραφος 2 του Ν. 3986/ ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α και ανέρχεται σε 10 ευρώ μηνιαίως. Το εν λόγω ποσό λογίζεται ως πόρος στον Ειδικό Λογαριασμό ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων που συνίσταται, με το ίδιο άρθρο, στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Σκοπός του. λογαριασμού, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη είναι η χορήγηση βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της λειτουργίας του ως άνω Ειδικού Λογαριασμού είναι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου η έκδοση απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των αρμόδιων οργανισμών και γνώμη του Σ.Κ.Α, ώστε να θεσπιστεί κάθε αναγκαία ρύθμιση.

12 12 Προσθέτως, με νεότερη διάταξη νόμου και συγκεκριμένα με το άρθρο 2, παρ. 8 του Ν. 4024/2011 οι ως άνω προβλεπόμενες εισφορές καταβάλλονται προκαταβολικά από το Ε.Τ.Α.Α υπέρ ΟΑΕΔ μέχρι , ανεξαρτήτως εάν αυτά τα ποσά έχουν εισπραχθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από τον φορέα. Ωστόσο, δεν προηγήθηκε της δεύτερης και τρίτης προσβαλλόμενη πράξης, η έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού ανεργίας - πώς θα μπορούσε όμωστε χωρίς KGV καvοvισμό λειτουργίας- υπέρ των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α και να υπονομεύεται τελικά η επίτευξη του σκοπού για τον οποίο αυτός φέρεται να συνίσταται, ενώ είναι προφανές ότι το ποσό που είναι υποχρεωμένος κάθε ασφαλισμένος να καταβάλει δεν μπορεί να έχει ανταποδοτικό όφελος. Εξάλλου, τόσο οι δικηγόροι όσο και οι μηχανικοί που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στο Ε.Τ.Α.Α, αναγκάζονται να καταβάλλουν εις διπλούν την εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ: αφενός, δυνάμει των ως άνω διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 2 του 3986/2011, αφετέρου, δυνάμει του άρθρου 38 παρ. 2 του 3986/2011 με το οποίο καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση, ούτε οι δικηγόροι ούτε οι μηχανικοί είναι δυνατόν να είναι δικαιούχοι οποιουδήποτε επιδόματος από τον ΟΑΕΔ με αποτέλεσμα αυτή η εισφορά να θεωρείται τρίτων, η οποία και αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. φόρος υπέρ Με τα δεδομένα αυτά όλες οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι μη νόμιμες και θα πρέπει να ακυρωθούν από το Δικαστήριό Σας. Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, παραδεκτώς δε ασκείται ενώπιον του Δικαστηρίου Σας. Επειδή οι προσβαλλόμενες πράξεις παραδεκτώς προσβάλλονται ενώπιον του Δικαστηρίου Σας. Επειδή παραδεκτώς ομοδικούμε καθώς υπάρχει ταυτότητα ιστορικής και νομικής αιτίας. Επειδή παραδεκτώς οι προσβαλλόμενες πράξεις συμπροσβάλλονται καθώς είναι συναφείς. Επειδή οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι παράνομες και ως εκ τούτου ακυρωτέες για τους προαναφερθέντες νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους.

13 13 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και όσους επιφυλασσόμεθα να προσθέσουμε στο μέλλον. ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ Να γίνει δεκτή στο σύνολό της η παρούσα αίτηση. Να ακυρωθούν:.ι ί 1. Η μ~ αριθ. Φ /24~72i883/5.12'f011, απόφαση της Γενικής'Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2. Η με αριθ. πρωτ. 144/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα 'Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) του Ε.Τ.Α.Α για τον καθορισμό των εισφορών του έτους Η με αριθ. 163/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α., με την οποία αποδέχθηκε τη με αριθ. πρωτ. 144/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Α.Ν. 4. Κάθε άλλη συναφής προγενέστερη ή μεταγενέστερη, πράξη ή παράλειψη. της Διοίκησης και Να καταδικαστεί το Ελληνικό Δημόσιο στην καταβολή της δικαστικής μας δαπάνης. Αντίκλητο μας ορίζουμε τον Αντώνη Αργυρό, δικηγόρο Αθηνών, οδός Ιπποκράτους αρ.32. Αθήνα, 10 Φεβροuαρίοu 2012 Οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι ΑΝΤΩΝΗΣ Π. ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Α.Π. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 3?."l1ί'! ΤΗΛ: fι->.χ: 21U ΑΜ/ΔΣΑ: 7372 ΑΦΜ: ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΣΧΙΝΑΣ Δ/ΚΗΓΟΡΟΣ ΣΙΝΑ 15 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: ΑΨΜ: ΔO~ Δ~:e5Η~~

14 ..? '. ~~ Η' Ι ~'\,.1 : t: '1 ;lw~~,ιe'....! ue ι.. a..1~ 200.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1) Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών», το οποίο \ εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 60,,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9 11 (2 ος όροφος) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2]Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών ΘΕΜΑ:«ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΤΕΑΜ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ 1/9/2011»

2]Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών ΘΕΜΑ:«ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΤΕΑΜ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ 1/9/2011» ΑΔΑ: 4ΑΜΘ4691ΩΓ-ΒΟΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 26/8/2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & Σ70/1003 ΑΡ.: 61 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα: 28-11-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 26352/839 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση μόνο 0,25 %.

Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση μόνο 0,25 %. Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας». Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί της Αρχής : Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προτείνονται ρυθμίσεις για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Άδεια εργασίας - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 455 Έτος: 2010 Περίληψη: - Άδεια µετ αποδοχών. Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Της δευτεροβάθμιας Ένωσης των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 1858 Ετος: 2015 Περίληψη Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών Ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων Αναστολή επιβολής κυρώσεων Οριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α. Σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα». ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ) ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διάκριση - Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 648 επ. Α.Κ.) διακρίνεται από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΚΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΚΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΚΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ιπποκράτους 42 4 ος όροφος Αθήνα Τ.Κ. 10680 ΤΗΛ. 210-3632000 ΚΙΝ. 69445458888 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Του Γιώργου Κόκκα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3865/10 (ΦΕΚ 120 Α/21-7-2010) : Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Με την παρ. 2 του άρθρου 127 του Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ "ΠΑΛΑΙΟΙ" ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1) ΚΕΦ. Ι.- ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1) ΚΕΦ. Ι.- ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ "ΠΑΛΑΙΟΙ" ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1) ΚΕΦ. Ι.- ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ Α Ειδικές προσεγγίσεις. α. Οταν γίνεται λόγος για "κύρια ασφάλιση" νοείται η ασφάλιση για: κάλυψη των κινδύνων ασθενείας και μητρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 512/VI/2010 1 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 512/VI/2010 1 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 512/VI/2010 1 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 8 η εκεµβρίου 2010, ηµέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο δράσης των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. κατά της καταστροφικής πολιτικής των μνημονίων

Το πλαίσιο δράσης των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. κατά της καταστροφικής πολιτικής των μνημονίων MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H K A P O Λ O Y 2 4 1 0 4 3 7 A Θ H N A E T O Σ 1 5 ο Φ Y Λ Λ O 1 5 9 ο Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 12 K Ω Δ I K O Σ E Λ. T A. 3 7 4 4 T I

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΔΑ: Β41Ξ4691Ω3-ΛΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 11/7/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/84/62765 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις) ΑΔΑ: 4ΑΛΧ4691ΩΓ-7Δ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 25-2-2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ78/8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Ασφάλιση Πρόσωπα Υποχρεωτικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε υπάγονται όλα τα παρακάτω πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν τη δραστηριότητά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. κώδικας : 10110 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα