ΠΑΡΟΤ ΙΑ Η ΠΡΟ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «ELFE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΤ ΙΑ Η ΠΡΟ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «ELFE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ»"

Transcript

1 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΡΟ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «ELFE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ» (πρϊην «FASHION BOX ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ») ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΗ ΑΠΟ 22/11/2010 ΕΚΘΕΗ ΣΗ «MERIT ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» ΠΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ ΠΡΟ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΑΝΩΣΕΡΩ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΒΛΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΣΗ «ΠΡΩΣΕ ΤΛΕ ΙΑΣΡΙΚΗ VIVERE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΕΣΟΧΟΤ ΣΗ «ELFE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ» Αθήνα, 22 Νοεμβρίου

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΛΙΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ 3 Διζαγυγή 9 Απολογιζηικά ηοισεία Γπαζηηπιόηηηαρ ηηρ Δηαιπείαρ 17 Μελέηη Αποηίμηζηρ 21 Μέθοδοι Αποηίμηζηρ 25 Μέθοδορ Αναπποζαπμοζμένηρ Καθαπήρ Θέζηρ 26 Μέθοδορ Υπημαηιζηηπιακήρ Αξίαρ 27 ύνοτη μεθόδυν Αποηίμηζηρ 2

3 ΕΙΑΓΩΓΗ 3

4 Που απευθφνεται Η παροφςα μελζτθ αποτίμθςθσ πραγματοποιικθκε από τθν εταιρία «MERIT ΧΣΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» (ςτο εξισ «ο φμβουλοσ») και απευκφνεται προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ «ELFE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ» (ςτο εξισ «θ Εταιρεία»), προκειμζνου να αξιολογιςει το εφλογο και δίκαιο του τιμιματοσ εξαγοράσ, ιτοι 1,50 ανά μετοχι τθσ Εταιρείασ, κατά τθν Δθμόςια Πρόταςθ τθσ εταιρείασ «ΠΡΩΣΕ ΤΛΕ ΙΑΣΡΙΚΗ VIVERE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» (ςτο εξισ «ο Προτείνων») προσ τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ για τθν αγορά του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ τελευταίασ. 4

5 Περίληψη του περιεχομζνου τησ Δημόςιασ Πρόταςησ τισ , δυνάμει ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ εξωχρθματιςτθριακισ μεταβίβαςθσ μεταξφ τθσ «ΙΑΣΡΙΚΑ ΤΛΙΚΑ & ΤΚΕΤΕ ΜΕΝΣΙΜΕΚ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» (ςτο εξισ «ΜΕΝΣΙΜΕΚ») και τθσ εταιρείασ «DIAMOND LAMDA CAPITAL ΑΝΩΝΤΜΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» (ςτο εξισ «DIAMOND»), θ ΜΕΝΣΙΜΕΚ απζκτθςε μετοχζσ και δικαιϊματα ψιφου, ιτοι ποςοςτό 96,51% του ςυνολικοφ μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρίασ ζναντι 1,50 ανά Μετοχι και ωσ εκ τοφτου, ςφμφωνα με το άρκρο 7 του Νόμου κατζςτθ υπόχρεοσ για τθν υποβολι Τποχρεωτικισ Δθμόςιασ Πρόταςθσ. Περαιτζρω, ςφμφωνα με το από 19 Οκτωβρίου 2010 ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ τθσ ΜΕΝΣΙΜΕΚ και του Προτείνοντα, που εγκρίκθκε με το με ίδια θμερομθνία Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ «FIRST AID CARE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ», μθτρικι εταιρεία του Προτείνοντα και τθσ ΜΕΝΣΙΜΕΚ, ο Προτείνων ανζλαβε για λογαριαςμό τθσ ΜΕΝΣΙΜΕΚ να διενεργιςει τθν παροφςα Τποχρεωτικι Δθμόςια Πρόταςθ και να αγοράςει από τθν DIAMOND τισ Μετοχζσ που αυτι κα αποκτιςει από τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ εξόδου του άρκρου 28 του Νόμου που βρίςκεται ςε εξζλιξθ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Τποχρεωτικισ Δθμόςιασ Πρόταςθσ που υποβλικθκε από τθν SAPHIRE LAMDA CAPITAL ΑΝΩΝΤΜΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ςτο εξισ «SAPHIRE»). ε εκπλιρωςθ τθσ ωσ άνω υποχρζωςθσ και ςε εκτζλεςθ τθσ ωσ άνω ςυμφωνίασ, ο Προτείνων, ο οποίοσ ανικει κατά 99,99% ςτθν FIRST AID CARE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ (ςτθν οποία ανικει και θ ΜΕΝΣΙΜΕΚ κατά 100%), προβαίνει ςτθν παροφςα Δθμόςια Πρόταςθ. Ζτςι, ςτισ και ςε ςυμμόρφωςθ με το Νόμο, ο Προτείνων υπζβαλε τθ Δθμόςια Πρόταςθ και ξεκίνθςε τθ διαδικαςία αυτισ ενθμερϊνοντασ γραπτϊσ τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ και το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρίασ και υποβάλλοντασ ςχζδιο του παρόντοσ Πλθροφοριακοφ Δελτίου. Η ανακοίνωςθ ςχετικά με τθν υποβολι τθσ Δθμόςιασ Πρόταςθσ δθμοςιεφκθκε αυκθμερόν ςτο Ημεριςιο Δελτίο Σιμϊν και ςτθν ιςτοςελίδα του X.A., ςφμφωνα με το άρκρο 16 παρ. 1 του Νόμου. Ο Προτείνων όριςε ωσ Προςφερόμενο Σίμθμα το ποςό των 1,50 ανά Μετοχι. Σο Προςφερόμενο Σίμθμα πλθροί τισ προχποκζςεισ του άρκρου 9 του Νόμου. Σο Πλθροφοριακό Δελτίο του Προτείνοντοσ εγκρίκθκε ςτθν από ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ. 5

6 Ιζηοπικό ηηρ Γημόζιαρ Ππόηαζηρ Σθν , βάςει ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ, θ εταιρεία SAPHIRE, κακϊσ και θ εταιρεία Storclest Holding B.V. και ο κ. Κωνςταντίνοσ Σςουβελεκάκθσ, μζτοχοι τθσ Εταιρίασ κατά τον χρόνο τθ ςυμφωνίασ, ςφναψαν τθ ςφμβαςθ εξαγοράσ δυνάμει τθσ οποίασ θ SAPHIRE απζκτθςε το ςφνολο, ιτοι Μετοχζσ των ωσ άνω μετόχων, ι ποςοςτό 78,82% του ςυνολικοφ μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρίασ. Επίςθσ αποφαςίςτθκε θ απόςχιςθ και ειςφορά του κλάδου εμπορίασ ζνδυςθσ υπόδθςθσ και αξεςουάρ τθσ Εταιρίασ θ απορρόφθςι του ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ των άρκρων 1-5 του Ν. 2166/93 από τθν 99,82% κυγατρικι εταιρία «BLUE BOX ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» (ςτο εξισ «BLUE BOX») Κατά τθν Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ τθσ Εταιρείασ που πραγματοποιικθκε τθν 25/05/2010 μεταξφ άλλων αποφαςίςτθκαν αλλαγι επωνυμίασ τθσ Εταιρείασ ςε «ELFE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ» και θ αλλαγι τθσ ζδρασ τθσ. Σθν 18/06/2010 ολοκλθρϊκθκε θ απόςχιςθ και ειςφορά του κλάδου εμπορίασ, ζνδυςθσ, υπόδθςθσ και αξεςουάρ τθσ Εταιρείασ ςτθν κυγατρικι BLUE BOX με τθν καταχϊριςθ ςτο Μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ Νομαρχίασ Ακθνϊν τθσ ςχετικισ εγκριτικισ απόφαςθσ του Νομάρχθ Ανατολικισ Αττικισ. Σθν ίδια θμερομθνία πωλικθκαν από τθν Εταιρεία το ςφνολο των μετοχϊν τθσ BLUE BOX που κατείχε, ζναντι ςυνολικοφ τιμιματοσ ,00 ςε μετρθτά ςτθν Storclest Holding B.V. και ςτθν κυπριακι εταιρεία Y-Holdings Limited ςυμφερόντων του κ. Κωνςταντίνου Σςουβελεκάκθ, ςε εκτζλεςθ των προβλεπομζνων ςτο ςυμφωνθτικό τθσ και επίςθσ μεταβιβάςτθκαν το ςφνολο των μετοχϊν που κατείχαν ςτθν Εταιρεία θ Storclest Holdings B.V. και ο κ. Κ. Σςουβελεκάκθσ, βαςικοί μζτοχοι τθσ Εταιρείασ κατά τθν και ιδρυτικοί τθσ μζτοχοι, ςτθν SAPHIRE ζναντι τιμιματοσ 1,50 ανά μετοχι. Σθν 02/07/2010 ανακοινϊκθκε από τθν Εταιρεία, βάςει πλθροφόρθςθσ που ζλαβε από τον κατά τον χρόνο εκείνο βαςικό τθσ μζτοχο τθν εταιρεία SAPHIRE, θ αναςτολι τθσ διαδικαςίασ ςυγχϊνευςθσ με απορρόφθςθ τθσ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΒΕΕ» από τθν Εταιρεία. Σθν εγκρίκθκε από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ το Πλθροφοριακό θμείωμα τθσ SAPHIRE προσ τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ για τθν αγορά του ςυνόλου των κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ ζναντι τιμιματοσ 1,50 ανά μετοχι τθσ Εταιρείασ. Η Δθμόςια Πρόταςθ τθσ SAPHIRE προσ τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ ζλαβε χϊρα τθν περίοδο 27/07/ /08/2010. Σθν 17/09/2010 πραγματοποιικθκε εξωχρθματιςτθριακι μεταβίβαςθ μετοχϊν (ιτοι ποςοςτό 95,84%) τθσ Εταιρείασ, κυριότθτασ, κατά τον χρόνο εκείνο, τθσ SAPPHIRE ςτθν εταιρεία DIAMOND, ζναντι τιμιματοσ 1,5 ανά μετοχι. Οι δφο ανωτζρω εταιρείεσ είναι μζςω ςυνδεδεμζνων εταιρειϊν κυριότθτασ τθσ Lamda Partners GP Limited, θ οποία με τθν ςειρά τθσ είναι κυριότθτασ του κ. Λαυρζντθ Λαυρεντιάδθ. Με αυτι τθν αγορά θ DIAMOND κατζςτθ 6

7 υπόχρεοσ υποχρεωτικισ Δθμόςιασ Πρόταςθσ προσ τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ. Σθν πραγματοποιικθκε εξωχρθματιςτθριακι πϊλθςθ μετοχϊν (ιτοι ποςοςτό 96,51%) που κατείχε ςτθν Εταιρεία κατά το χρόνο πϊλθςθσ θ εταιρεία DIAMOND ςτθν εταιρεία ΜΕΝΣΙΜΕΚ, ζναντι τιμιματοσ 1,5 ευρϊ ανά μετοχι, ιτοι αντί ςυνολικοφ τιμιματοσ ,5 ευρϊ. Η τελευταία ανικει κατά 100% ςτθν εταιρεία «FIRST AID CARE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ», θ οποία με τθν ςειρά τθσ ελζγχεται από τον κ. Αντϊνιο Ρογκόπουλο. Η ΜΕΝΣΙΜΕΚ με τθν εν λόγω αγορά που πραγματοποίθςε κλθρονόμθςε τθν υποχρζωςθ υποβολισ Δθμόςιασ Πρόταςθσ από τθν DIAMOND. Σθν θ ΜΕΝΣΙΜΕΚ διλωςε ότι προτίκεται να προχωριςει ςτθ ςυγχϊνευςθ με απορρόφθςι τθσ από τθν Εταιρεία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 2166/93 και με θμερομθνία ιςολογιςμοφ μεταςχθματιςμοφ τθν Σθν ανακοινϊκθκε θ ςχζςθ ανταλλαγισ μεταξφ των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ και τθσ ΜΕΝΣΙΜΕΚ, ιτοι οι μζτοχοι τθσ Εταιρείασ κα ανταλλάξουν μια μετοχι που κατζχουν προ τθσ ςυγχϊνευςθσ με 0, νζα μετοχζσ ενϊ οι μζτοχοι τθσ ΜΕΝΣΙΜΕΚ κα ανταλλάξουν μια μετοχι που κατζχουν με 9, νζεσ μετοχζσ τθσ Εταιρείασ. Η εν λόγω ςχζςθ εγκρίκθκε τθν από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ και τθσ ΜΕΝΣΙΜΕΚ. Σθν υπογράφτθκε ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ τθσ ΜΕΝΣΙΜΕΚ και του Προτείνοντα, βάςει του οποίου ο Προτείνων ανζλαβε για λογαριαςμό τθσ ΜΕΝΣΙΜΕΚ τθν διενζργεια υποχρεωτικισ δθμόςιασ πρόταςθσ προσ τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ. θμειϊνεται ότι βρίςκεται ςε εξζλιξθ από τθν και λιγει ςτισ το δικαίωμα εξαγοράσ τθσ SAPHIRE που προζρχεται από τθν υποχρεωτικι Δθμόςια Πρόταςθ που είχε υποβάλει θ τελευταία προσ τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ, ζναντι τιμιματοσ 1,50 ανά μετοχι. Σθν εγκρίκθκε από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ το Πλθροφοριακό θμείωμα του Προτείνοντα προσ τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ για τθν αγορά του ςυνόλου των κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ ζναντι τιμιματοσ 1,50 ανά μετοχι. 7

8 Βαζικοί μέηοσοι ηηρ Δηαιπείαρ Μοναδικόσ μζτοχοσ τθσ Εταιρείασ που κατείχε τουλάχιςτον 5% των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρίασ τθν , θμερομθνία υποβολισ τθσ υποχρεωτικισ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, είναι θ ΜΕΝΣΙΜΕΚ με ποςοςτό 96,51% επί του μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου αντιςτοίχωσ. θμειϊνεται ότι, θ Εταιρία κατζχει 0,90% του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου για τισ οποίεσ το δικαίωμα ψιφου ζχει αναςταλεί. 8

9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΗΣΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 9

10 Ιζηοπικό 1995: Ιδξύεηαη ε FASHION BOX ΔΛΛΑ A.Δ. από ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Σζνπβειεθάθε θαη ηελ Οιιαλδηθή εηαηξεία STORCLEST HOLDINGS BV κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ REPLAY ζηελ Διιάδα. ε πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ε Δηαηξεία ηνπνζεηεί ηα πξντόληα ηεο αλάκεζα ζηηο πξώηεο θίξκεο ζην ρώξν ηεο αλεπίζεκεο έλδπζεο (casualwear). Αλνίγεη ην δεύηεξν REPLAY STORE ζηε Γιπθάδα. Σν πξώην θαηάζηεκα REPLAY STORE, ην νπνίν ιεηηνπξγνύζε από ην 1993 ζην Κνισλάθη, κέρξη ηελ ίδξπζε ηεο Δηαηξίαο, πξνκεζεπόηαλ ηα εκπνξεύκαηα απεπζείαο από ηε Fashion Box Industries S.p.A. (πξώελ Fashion Box S.p.A.). 1996: Αξρίδεη ε ιεηηνπξγία γξαθείσλ πσιήζεσλ θαη ζηε Θεζζαινλίθε. Παξνπζηάδνληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά νη ζεηξέο ησλ πξντόλησλ E-PLAY θαη REPLAY- ΗOUSEWEAR. Καζηεξώλεηαη ε επξεία ρξήζε ηνπ θαηαιόγνπ REPLAY σο κέζνπ δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο. 1997: Σν ζπκβόιαην ηεο Δηαηξείαο κε ηελ Fashion Box Industries S.p.A. (πξώελ Fashion Box S.p.A.) δηεπξύλεηαη θαη ε πξώηε απνθηά ην δηθαίσκα πξνώζεζεο ησλ πξντόλησλ REPLAY θαη ζηα Βαιθάληα. Δγθαηληάδεηαη ην ηξίην απνθιεηζηηθό θαηάζηεκα REPLAY STORE ζηελ Διιάδα, ζηνλ πην εκπνξηθό δξόκν ηεο Αζήλαο (Δξκνύ), ην νπνίν είλαη ηξίην ζε κέγεζνο (500 η.κ.) θαηάζηεκα ζηνλ θόζκν. Παξνπζηάδνληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά νη ζεηξέο ησλ πξντόλησλ REPLAY & SONS, REPLAY SPORT θαη REPLAY SHOES. Τπνγξάθεηαη ζπκθσλία γηα ην πξώην REPLAY CORNER. Μέζα ζηνπο επόκελνπο 6 κήλεο ππνγξάθνληαη 10 ζπκθσλίεο απηήο ηεο κνξθήο ζπλεξγαζίαο. Η Δηαηξεία δηεηζδύεη ζηελ αγνξά ησλ θνπίσλ. 1998: Σν δίθηπν πσιήζεσλ επεθηείλεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ηέηαξηνπ REPLAY STORE ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηνπ REPLAY OUTLET (πξώηνπ εηαηξηθνύ ζεκείνπ ιηαληθήο πώιεζεο) ζην ζύγρξνλν εκπνξηθό θαη εθζεζηαθό θέληξν FACTORY OUTLET ζην Ν. Φάιεξν. Σα REPLAY CORNERS απμάλνληαη ζε 13 θαη πξνζηίζεληαη 2 ζπλεξγαζίεο Shop-in-Shop. 1999: Η έδξα ηεο Eηαηξείαο κεηαθέξεηαη ζηε Ν. Ισλία, πεξηνρή ζηελ νπνία ζπγθεληξώλεηαη ην ζύλνιν ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ ζε λέν κηζζσκέλν θηίξην ζύγρξνλεο αηζζεηηθήο θαη εηδηθνύ ζρεδηαζκνύ. Η Δηαηξεία απνθηά ηα δηθαηώκαηα απνθιεηζηηθήο δηαλνκήο ζηελ αγνξά ηεο Κύπξνπ. Αλνίγνπλ δύν αθόκε REPLAY STORES ζην Πάξθν Φπραγσγίαο Village Entertainment Park ζηνλ Άγ. Ισάλλε Ρέληε θαη ζην Παγθξάηη ην ηειεπηαίν από ηα νπνία εθκεηαιιεύεηαη ε Δθδόηξηα. Η Δηαηξεία πξνρσξάεη ζηελ αγνξά θαηαζηήκαηνο ζην Ηξάθιεην Κξήηεο. Παξνπζηάδεηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά ε ζεηξά ησλ γπαιηώλ νξάζεσο θαη ειίνπ REPLAY EYES, ηα νπνία δηαλέκνληαη κέζσ ησλ REPLAY STORES. 2000: Αλνίγνπλ ηξία αθόκε θαηαζηήκαηα: ζηελ Καβάια ηνλ Μάξηην, ζην Δκπνξηθό Κέληξν Μαθεδνλίαο (Carrefour Θεζ/λίθε) ηνλ Μάτν θαη ζηελ Ν. Ισλία ην Outlet 2 επίζεο ηνλ Μάτν. Σνλ Οθηώβξην ηδξύεηαη ε ζπγαηξηθή εηαηξία «G. CHR FASHION BOX CYPRUS LIMITED» κε έδξα ηελ Κύπξν θαη μεθηλώληαο κε έλα θαηάζηεκα ην νπνίν ήδε ιεηηνπξγεί θαη ηνλ Ννέκβξην ηδξύεηαη ε ζπγαηξηθή «G. CHR FASHION BOX PROPERTIES LIMITED» κε έδξα επίζεο ηελ Κύπξν. Σνλ Ννέκβξην ε εηαηξεία επεθηείλεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Shopping House ζηνλ Άιηκν (έθηαζεο 200 η.κ.). 10

11 2001: Σον Απρίλιο του 2001 ξεκίνθςε θ λειτουργία 2 νζων καταςτθμάτων ςτθν Κθφιςιά, επί τθσ οδοφ Κολοκοτρϊνθ 8, ζνα REPLAY 360 τ.μ. και ζνα E-PLAY 80 τ.μ. Σον Δεκζμβριο του 2001, εγκαινιάςτθκε ζνα κατάςτθμα Franchise ςτθν Πάτρα επί τθσ οδοφ Μαιηϊνοσ 57 & Αράτου. 2002: Σον Απρίλιο του 2002 ξεκίνθςε θ λειτουργία 1 νζου καταςτιματοσ REPLAY ςτθν αντορίνθ και ςυγκεκριμζνα ςτα Φθρά. Επιπλζον τον Μάιο του ίδιου ζτουσ ξεκίνθςε θ λειτουργία του καταςτιματοσ REPLAY OUTLET ςτο εμπορικό και εκκεςιακό διαςυνοριακό κζντρο PROCOM, ςτον Προμαχϊνα 2003: Εγκαίνια του πρϊτου Replay Store ςτθν Π.Γ.Δ.Μ. 2004: Επζκταςθ τθσ εταιρίασ ςτθ Βουλγαρία, που ςθματοδοτείται με τα εγκαίνια του Replay Store ςτθ όφια. 2005: Άνοιγμα νζου καταςτιματοσ ςτον Πειραιά, και δυναμικι διείςδυςθ ςτον χϊρο των Πολυκαταςτθμάτων και των Shopping Malls με 2 νζα REPLAY Stores ςτο Μαροφςι (Σhe Mall Athens) και τθ Θεςςαλονίκθ (Mediterranean Cosmos) και 2 Shop-in-Shop ςτθν Ακινα (Attica, The Department Store). 2006: Ζναρξθ λειτουργίασ 2 νζων outlets ςτο Ελ. Βενιηζλοσ (FACTORY OUTLET) και ςτθν Πυλαία Θεςςαλονίκθσ (MEGA OUTLET). Εγκαίνια ενόσ νζου Replay Corner ςτο Bourgas και ενόσ franchise καταςτιματοσ ςτθ όφια ςτο πλαίςιο επζκταςθσ τθσ παρουςίασ τθσ εταιρίασ ςτθ Βουλγαρία. Εορταςμόσ των 25ων γενεκλίων του brand Replay με τθν ιδιαίτερα επιτυχθμζνθ διοργάνωςθ μιασ ςειράσ επετειακϊν εορταςτικϊν εκδθλϊςεων. 2007: Πιςτοποίθςθ τθσ FASHION BOX ΕΛΛΑ Α.Ε.κατά EN ISO 9001 : 2000, από τον διεκνϊσ αναγνωριςμζνο οργανιςμό TUV NORD για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ ςτθ χονδρικι και λιανικι πϊλθςθ ενδυμάτων, αποδεικνφοντασ τθ ςτακερι προςιλωςι του Ομίλου ςτθ διαςφάλιςθ κορυφαίασ ποιότθτασ προϊόντων και υπθρεςιϊν. 2008: Κδρυςθ τθσ κατά 100% κυγατρικισ εταιρίασ FASHION BOX ROMANIA SRL ςτθ Ρουμανία ςτο πλαίςιο τθσ επζκταςθσ των δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ και δθμιουργία 2 νζων ςθμείων πϊλθςθσ προϊόντων Replay ςτθ Ρουμανία. Άνοιγμα 2 νζων franchise καταςτθμάτων Replay ςτθ Λευκωςία τθσ Κφπρου και ςτθ Μφκονο κακϊσ και 3 νζων Shop in shops REPLAY ςτο νζο πολυκατάςτθμα ΑΣΣΙΚΑ και εντόσ του εμπορικοφ κζντρου GOLDEN HALL ςτο Μαροφςι. Σοποκζτθςθ των Replay ςτθν 8θ κζςθ ανάμεςα ςτα 15 δθμοφιλζςτερα brands με τθ μεγαλφτερθ αναγνωριςιμότθτα μεταξφ των νζων (18 24 ετϊν) ςτθν Ελλάδα ςε διεκνι ζρευνα τθσ Synovate που δθμοςιεφτθκε ςτον Κόςμο του Επενδυτι (6/12/2008). 2009: Εγκαίνια του 2ου Replay Store ςτθ Ρουμανία 2010: Μεταβιβάηεται το 78,82% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ από τουσ ιδρυτικοφσ μετόχουσ κ. Κωνςταντίνο Σςουβελεκάκθ και Storclest Holding B.V. ςτθν εταιρεία SAPHIRE. Ακολοφκωσ, αποςχίηεται θ δραςτθριότθτα τθσ εμπορίασ, ζνδυςθσ, υπόδθςθσ και αξεςουάρ και ειςφζρεται ςτθν κυγατρικι εταιρεία BLUE BOX, θ οποία με τθν ςειρά τθσ πωλείται ςτουσ ιδρυτικοφσ μετόχουσ τθσ Eταιρείασ ζναντι τιμιματοσ 11,77 εκατ. ςε κεηξεηά. 11

12 Η δραςτθριότθτά τθσ Εταιρείασ περιορίηεται ςτθν εμπορία ωρολογίων και κοςμθμάτων, που αντιπροςωπεφει ελάχιςτο κφκλο εργαςιϊν. Σον επτζμβριο του ίδιου ζτουσ μεταβιβάςτθκε θ Εταιρεία ςτθν εταιρεία ΜΕΝΣΙΜΕΚ. Σθν θ ΜΕΝΣΙΜΕΚ διλωςε τθν πρόκεςι τθσ να προχωριςει ςτθν ςυγχϊνευςθ με απορρόφθςι τθσ από τθν Εταιρεία και τθν ανακοινϊκθκε θ ςχζςθ ανταλλαγισ των μετοχϊν των δφο εταιρειϊν. 12

13 Δνοποιημένα Οικονομικά ζηοισεία Α εξαμήνος 2010 Καησηέξσ παξνπζηάδνληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πεξηόδνπ 01/01/ /06/2010: Δνοποιημένα ζηοισεία οικονομικήρ θέζηρ ηηρ 30/06/2010 και ηηρ 31/12/

14 Σο ςφνολο του Ενεργθτικοφ του ομίλου τθν ανιλκε ςε 12,77 εκατ., το ςφνολο του οποίου αφορά ςτοιχεία του Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ. Με τθν ειςφορά του μεγαλφτερου μζρουσ των δραςτθριοτιτων τθσ, ςτθν κυγατρικι BLUE BOX και ςτθν ςυνζχεια τθν πϊλθςι τθσ, θ Εταιρεία παρζμεινε χωρίσ ςτοιχεία μθ Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ. Αναφορικά με τθν ςφνκεςθ του Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ, αυτό αποτελείτε κατά 92,2% από κατακζςεισ όψεωσ φψουσ 11,77, ποςό που αντιπροςωπεφει το ςφνολο των εςόδων τθσ Εταιρείασ από τθν πϊλθςθ τθσ BLUE BOX ςε μετρθτά. Σα κυριότερα υπόλοιπα ςτοιχεία του Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ αφοροφςαν προκαταβεβλθμζνουσ και παρακρατθμζνουσ φόρουσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου φψουσ 913 χιλ., ενϊ το ςφνολο των απαιτιςεων από πελάτεσ και των αποκεμάτων ανιλκε μόλισ ςε 56,3 χιλ. Εκ του ςυνόλου του Πακθτικοφ φψουσ 12,77 εκατ., το 86,7% αφοροφςε ςτοιχεία τθσ κακαρισ κζςθσ του ομίλου τθσ Εταιρείασ. Σο ςφνολο των υποχρεϊςεων ανιλκε ςε 1,69 εκατ., εκ των οποίων ποςό φψουσ 285 χιλ. αφοροφςε πρόβλεψθ για ενδεχόμενεσ διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου των ανζλεγκτων χριςεων θμειϊνεται ότι τθν ολοκλθρϊκθκε ο φορολογικόσ ζλεγχοσ των χριςεων 2005, 2006 και Σο κακαρό βεβαιωκζν ποςό φόρου ανιλκε ςε 178,3 χιλ. 14

15 Δνοποιημένη καηάζηαζη ζςνολικού ειζοδήμαηορ ηηρ πεπιόδος 01/01/ /06/2010 Ο κφκλοσ εργαςιϊν του Ομίλου κατά το Α εξάμθνο 2010 ανιλκε ςε 11,3 εκατ., το ςφνολο ςχεδόν του οποίου (99,5%) προιλκε από διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ αφοροφςαν αυτζσ που αποςχίςτθκαν ςτθν BLUE BOX, θ οποία με τθν ςειρά τθσ πωλικθκε ςτουσ ιδρυτικοφσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ. Ο Όμιλοσ κατζγραψε ηθμιζσ προ φόρων χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων 978,2 χιλ., προερχόμενεσ ςχεδόν ςτο ςφνολό τουσ από τισ διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ. Ο Όμιλοσ κατζγραψε κζρδθ προ φόρων 3,72 εκατ. που προιλκαν από χρθματοοικονομικά ζςοδα φψουσ 4,77 εκατ. που προιλκαν από τθν πϊλθςθ τθσ BLUE BOX. Σα κζρδθ μετά από φόρουσ ανιλκαν για τον Ομιλο, κατά το Α εξάμθνο του 2010, ςε 2,53 εκατ. 15

16 Δνοποιημένη καηάζηαζη ηαμειακών ποών ηηρ πεπιόδος 01/01/ /06/

17 ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΤΝΟΦΗ ΜΔΘΟΓΧΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ 17

18 Δνηολή και ανηικείμενο μελέηηρ αποηίμηζηρ Η παροφςα μελζτθ ςυντάχκθκε κατόπιν τθσ από εντολισ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ προσ τον φμβουλο, με ςκοπό τθν αποτίμθςθ τθσ αξίασ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ, ϊςτε να ςυνδράμει το Διοικθτικό τθσ υμβοφλιο ςτθν αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ του Προτείνοντα, ςφμφωνα με το Πλθροφοριακό θμείωμα τθσ υποχρεωτικισ Δθμόςιασ Πρόταςθσ, ζτςι όπωσ εγκρίκθκε από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ τθν , ςτο οποίο το προτεινόμενο τίμθμα ανά μετοχι ανερχόταν ςε 1,50. 18

19 ηοισεία και παπαδοσέρ επί ηυν οποίυν βαζίζηηκε η αποηίμηζη ηηρ Δηαιπίαρ Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε πξνηεηλόκελε ηηκή ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο αμηνινγήζακε ηα αθόινπζα δεδνκέλα: Σελ απόζρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ έλδπζεο-ππόδεζεο ηεο Δηαηξείαο ζηελ εηαηξεία BLUE BOX θαη ηελ από 18/06/2010 πώιεζε ηεο ηειεπηαίαο έλαληη ηηκήκαηνο 11,77 εθαη. ζε κεηξεηά. Καηόπηλ ηεο αλσηέξσ κεηαβίβαζεο ηεο BLUE BOX ε δξαζηεξηόηεηα ηεο Δηαηξείαο πεξηνξίζηεθε ζηελ εκπνξία σξνινγίσλ θαη θνζκεκάησλ, κία δξαζηεξηόηεηα πνπ βάζεη ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Α εμακήλνπ ηνπ 2010 παξνπζηάδεη ειάρηζηα έζνδα. Σελ αμηνιόγεζε ζπδεηήζεώλ καο κε ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ζηηο νπνίεο δηαθξίλακε όηη απηή δελ πξνηίζεηαη λα δαπαλήζεη αλζξώπηλνπο θαη νηθνλνκηθνύο πόξνπο πξνθεηκέλνπ λα επελδύζεη ζηελ δξαζηεξηόηεηα ηεο εκπνξίαο σξνινγίσλ θαη θνζκεκάησλ Σηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην Α εμάκελν ηνπ 2010, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.). Ιδηαίηεξα δε ιήθζεθε ππόςε ε δηάξζξσζε ηνπ Δλεξγεηηθνύ ηεο Δηαηξείαο, ην 92,23% ηνπ νπνίνπ απνηειείηε από κεηξεηά, ελώ απνπζηάδνπλ πιήξσο κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη όηη εθ ηνπ ζπλόινπ ηνπ Παζεηηθνύ ην 86,77% απνηειείηαη από ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο. ηελ έθζεζε ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ αλσηέξσ ελδηάκεζε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζεθαλ ζρεηηθά κε ην ηζηνξηθό δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ Καηά ηελ θξίζεο καο, δελ ζα πξνβνύκε ζε θακία αμηνιόγεζε ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο βάζεη ηεο νπνίαο ε Δηαηξεία ζα απνξξνθήζεη ηελ ΜΔΝΣΙΜΔΚ, ηελ νπνία έρνπλ ήδε εγθξίλεη ηα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ησλ δύν εηαηξεηώλ. 19

20 Πεπιοπιζμοί / Γηλώζειρ ςμβούλος Ο φμβουλοσ δθλϊνει κατθγορθματικά ότι: Δεν προζβθ ςε καμία επαλικευςθ ι ζλεγχο επί των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν αποτελεςμάτων των απολογιςτικϊν χριςεων Δεν προζβθ ςε καμία αξιολόγθςθ τθσ ςχζςθσ ανταλλαγισ βάςει τθσ οποίασ θ Εταιρεία κα απορροφιςει τθν ΜΕΝΣΙΜΕΚ Δεν προζβθ ςε κανζνα ζλεγχο επί των νομικϊν κεμάτων τθσ Εταιρίασ που άπτονται τθσ καταςτατικισ λειτουργίασ, οφτε ςε ζλεγχο τυχόν νομικϊν εκκρεμοτιτων τθσ Εταιρίασ Θεϊρθςε ότι θ Εταιρία λειτουργεί ςφμφωνα με το ιςχφον νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο 20

21 Μέθοδοι Αποηίμηζηρ Οι κυριότερεσ μζκοδοι αποτίμθςθσ που διεκνϊσ χρθςιμοποιοφνται είναι οι ακόλουκεσ: 1. Μζθοδοσ Προεξόφληςησ Σαμειακϊν Ροϊν (Discounted Cash Flow) Η μζκοδοσ των προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν, που χρθςιμοποιείται ευρφτατα, βαςίηεται ςτθν παραδοχι ότι θ αξία μιασ επιχείρθςθσ προκφπτει από τθν προεξόφλθςθ του μελλοντικοφ ειςοδιματοσ των μετόχων τθσ, δθλαδι από τθν ικανότθτά τθσ να αποφζρει κζρδθ με τθν μορφι "ταμειακϊν ροϊν" που μποροφν να διατεκοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ, αφοφ λθφκοφν υπ όψιν οι ανάγκεσ που απαιτοφνται για τθ λειτουργία και τθν ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ. φμφωνα με τθ μζκοδο αυτι θ αξία μίασ επιχείρθςθσ ιςοφται με τθν παροφςα αξία των ταμειακϊν ροϊν που αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν ςε οριςμζνο αρικμό ετϊν, ςυν τθν παροφςα αξία τθσ υπολειμματικισ αξίασ (Continuing value) τθσ επιχείρθςθσ ςτο τζλοσ του χρονικοφ ορίηοντα. Πιο ςυγκεκριμζνα θ αξία τθσ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με τθ μζκοδο αυτι, προςδιορίηεται από τθν παρακάτω ςχζςθ: Αξία επιχειριςεωσ= Παροφςα αξία των ελεφκερων ταμειακϊν ροϊν τθσ πρϊτθσ περιόδου πρόβλεψθσ + Παροφςα αξία των ελεφκερων ταμειακϊν ροϊν τθσ εναπομζνουςασ χρονικισ περιόδου (υπολειμματικι αξία). Εφόςον θ επιχείρθςθ ζχει ςτθν κατοχι τθσ περιουςιακά ςτοιχεία που δεν χρθςιμοποιοφνται ςτθν ςυνικθ παραγωγικι διαδικαςία, θ αξία των περιουςιακϊν αυτϊν ςτοιχείων προςτίκεται ςτθν αξία των προεξοφλθμζνων ταμειακϊν πλεοναςμάτων. Αντίςτοιχα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί δάνεια προσ τθν επιχείρθςθ, θ αξία αυτϊν αφαιρείται από τθν αξία των προεξοφλθμζνων ταμειακϊν πλεοναςμάτων, προκειμζνου να υπολογιςτεί θ ςυνολικι αξία αυτισ. Σα ανωτζρω ςυνοψίηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: υνολικι Αξία Εταιρείασ (Ιδίων Κεφαλαίων Equity)= Άκροιςμα προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν πρϊτθσ περιόδου τθσ πρόβλεψθσ + Προεξοφλθμζνθ υπολειμματικι αξία + Αξία μθ λειτουργικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων + Αξία Διακεςίμων - Αξία βραχυπροκζςμου και μακροπροκζςμου δανειςμοφ = υνολικι αξία Εταιρείασ (Ιδίων Κεφαλαίων Equity) Η αναγωγι των μελλοντικϊν ελεφκερων ταμειακϊν ροϊν ςτο παρόν (προεξόφλθςθ) γίνεται με ζναν ςυντελεςτι, το φψοσ του οποίου εξαρτάται από το μζγεκοσ των κινδφνων που αναλαμβάνει θ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ. 2. Μέθοδορ Γεικηών Κεθαλαιαγοπάρ (Multiples) φμφωνα με τθν μζκοδο αυτι, θ αξία τθσ επιχείρθςθσ εκτιμάται βάςει εμπειρικϊν δεικτϊν που προκφπτουν από αντίςτοιχεσ, ομοειδείσ και ςυγκρίςιμεσ εταιρείεσ των οποίων οι μετοχζσ είναι ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο. Η εν λόγω μζκοδοσ βαςίηεται ςτθν παραδοχι ότι θ αξία μίασ επιχειριςεωσ είναι ίςθ με το ποςό που κα ιταν πρόκυμοι να πλθρϊςουν για το κεφάλαιό τθσ επενδυτζσ οι οποίοι ενεργοφν ορκολογικά και ζχουν καλι γνϊςθ τθσ αγοράσ. Δθλαδι, θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ προχποκζτει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ αγοράσ ϊςτε θ τιμι των μετοχϊν μίασ εταιρείασ να αντανακλά όλεσ τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν τθ ςυγκεκριμζνθ εταιρεία, τον κλάδο ςτον οποίο δραςτθριοποιείται κακϊσ και το ςφνολο τθσ χρθματιςτθριακισ αγοράσ. Αφετθρία για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου των δεικτϊν κεφαλαιαγοράσ είναι θ επιλογι ενόσ κατάλλθλου δείγματοσ ςυγκρίςιμων εταιρειϊν. Ζχοντασ επιλζξει ζνα δείγμα 21

22 ςυγκρίςιμων εταιρειϊν με τθν υπό εκτίμθςθ εταιρεία, υπολογίηονται αντιπροςωπευτικοί χρθματοοικονομικοί δείκτεσ για τισ εταιρείεσ του δείγματοσ. Οι πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενοι δείκτεσ είναι οι ακόλουκοι: Χρθματιςτθριακι αξία προσ Κδια Κεφάλαια (MVE/BVE) Χρθματιςτθριακι αξία προσ Κακαρά Κζρδθ Χριςεωσ μετά Φόρων (MVE/EAT) Αξία εταιρείασ προσ φνολο Ενεργθτικοφ (VE/BVA) Αξία εταιρείασ προσ πωλιςεισ (VE/S) Αξία εταιρείασ προσ Κζρδθ προ Σόκων και Φόρων (VE/EBIT) Αξία εταιρείασ προσ Κζρδθ προ Σόκων, Φόρων και Αποςβζςεων (VE/EBITDA) 3. Μζθοδοσ των ςυγκρίςιμων ςυναλλαγϊν Η μζκοδοσ των ςυγκρίςιμων ςυναλλαγϊν προςδιορίηει τθν αξία μιασ εταιρείασ ςυγκρίνοντασ τθν υπό μελζτθ εταιρεία με τισ αποτιμιςεισ παρόμοιων εταιρειϊν των οποίων ςθμαντικά πακζτα μετοχϊν υπιρξαν αντικείμενο ςχετικά πρόςφατων ςυναλλαγϊν. Η εν λόγω μζκοδοσ βαςίηεται ςτθν παραδοχι ότι θ αξία μίασ επιχειριςεωσ είναι ίςθ με το ποςό που κα ιταν πρόκυμοι να πλθρϊςουν για το κεφάλαιό τθσ επενδυτζσ οι οποίοι ενεργοφν ορκολογικά και ζχουν καλι γνϊςθ τθσ αγοράσ. Δθλαδι, θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ προχποκζτει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ αγοράσ ϊςτε θ τιμι των μετοχϊν μίασ εταιρείασ να αντανακλά όλεσ τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν τθ ςυγκεκριμζνθ εταιρεία, τον κλάδο ςτον οποίο δραςτθριοποιείται κακϊσ και το ςφνολο τθσ χρθματιςτθριακισ αγοράσ. Αφετθρία για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου των ςυγκρίςιμων ςυναλλαγϊν είναι θ επιλογι κατάλλθλων ςυναλλαγϊν/ αγοραπωλθςιϊν που ζχουν πραγματοποιθκεί ςτον ελλθνικό και διεκνι χϊρο. Με βάςθ αυτά τα ςτοιχεία υπολογίηεται θ αξία τθσ αποτιμϊμενθσ Εταιρείασ με βάςθ το προςφερόμενο τίμθμα και το εξαγοραηόμενο ποςοςτό ςυμμετοχισ. τθ ςυνζχεια υπολογίηονται Πολλαπλαςιαςτζσ όπωσ: Αξία Εταιρείασ προσ Κδια κεφάλαια, Αξία Εταιρείασ προσ Κακαρά κζρδθ χριςεωσ μετά φόρων, Αξία Εταιρείασ προσ φνολο ενεργθτικοφ, Αξία Εταιρείασ προσ Πωλιςεισ, Αξία Εταιρείασ προσ Κζρδθ προ τόκων και φόρων Αξία Εταιρείασ προσ κζρδθ προ τόκων φόρων και αποςβζςεων, κτλ. Μετά τον υπολογιςμό των ανωτζρω δεικτϊν για κάκε Εταιρεία/Όμιλο του δείγματοσ, και τον προςδιοριςμό πολλαπλαςιαςτϊν για κάκε ζνα εξ αυτϊν, υπολογίηονται οι παρανομαςτζσ των ανωτζρω δεικτϊν και για τθν υπό εκτίμθςθ εταιρεία οι οποίοι πολλαπλαςιαηόμενοι με τουσ αντίςτοιχουσ πολλαπλαςιαςτζσ τουσ δίνουν τθν αξία τθσ Εταιρείασ. 4. Μζθοδοσ Αναπροςαρμοςμζνησ Καθαρήσ Θζςησ φμφωνα με τθ μζκοδο αυτι, θ αξία τθσ επιχείρθςθσ είναι ίςθ με τθν τρζχουςα αξία τωνκακαρϊν περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων. Με τθν επιλογι των κατάλλθλων τεχνικϊν αποτίμθςθσ, αποτιμάται θ τρζχουςα αξία κάκε περιουςιακοφ ςτοιχείου (π.χ. ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ, απαιτιςεισ, διακζςιμα, χρεόγραφα, ςυμμετοχζσ κλπ.) και κάκε υποχρεϊςεωσ τθσ υπό εκτίμθςθ επιχείρθςθσ. τθ ςυνζχεια υπολογίηεται θ ςυνολικι τρζχουςα αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ εταιρείασ, με τθν άκροιςθ όλων των επιμζρουσ ςχετικϊν αξιϊν, και θ ςυνολικι τρζχουςα αξία των υποχρεϊςεων, μακροπρόκεςμων και βραχυπρόκεςμων, με τθν άκροιςθ επίςθσ όλων των επιμζρουσ ςχετικϊν αξιϊν των υποχρεϊςεων. Η διαφορά τθσ ςυνολικισ αξίασ των περιουςιακϊν 22

23 ςτοιχείων θαη ησλ ππνρξεώζεσλ, απνηειεί ηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηεο θαζαξήο ζέζεσο ηεο ππό εθηίκεζε εηαηξείαο. 5. Μέθοδορ ηηρ Υπημαηιζηηπιακήρ Αξίαρ Όηαλ νη κεηνρέο ηεο ππό εθηίκεζε εηαηξείαο δηαπξαγκαηεύνληαη ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, θξίλεηαη ζθόπηκν λα ιακβάλεηαη ππ όςηλ ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία απηήο. Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία θάζε εηζεγκέλεο εηαηξείαο είλαη δπλαηόλ λα εκθαλίδεη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο αθόκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ζύληνκσλ ρξνληθώλ πεξηόδσλ, ζπλήζεο πξαθηηθή, πξνο εμνκάιπλζε ησλ ζεκαληηθώλ βξαρππξόζεζκσλ απνθιίζεσλ, απνηειεί ε ιήςε ζηνηρείσλ γηα ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο ππό εθηίκεζε εηαηξείαο όρη κόλν θαηά ηελ εκεξνκελία απνηηκήζεσο, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, ε νπνία κπνξεί λα θαιύπηεη ρξνληθό δηάζηεκα ελόο, δύν ή πεξηζζνηέξσλ κελώλ πξηλ ή θαη κεηά ηελ εκεξνκελία απνηηκήζεσο. 23

24 Δπιλογή Μεθόδυν Αποηιμήζευρ Η αποτίμθςθ τθσ αξίασ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ ζγινε με θμερομθνία, τθν θμερομθνία τθσ παροφςασ μελζτθσ αποτίμθςθσ. Για τθν επιλογι των πλζον καταλλιλων μεκόδων αποτιμιςεωσ ελιφκθςαν υπ όψιν, μεταξφ άλλων, τα ακόλουκα ςτοιχεία: o Η Εταιρεία μετά τθν απόςχιςθ του κλάδου ζνδυςθσ-υπόδθςθσ και τθν πϊλθςθ τθσ BLUE BOX εμφανίηει πολφ περιοριςμζνθ δραςτθριότθτα, κακϊσ πλζον περιορίηεται θ δραςτθριότθτά τθσ μόνον ςτθν εμπορία ωρολογίων και κοςμθμάτων, δραςτθριότθτα που ςφμφωνα με τθν Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ δεν ςκοπεφει να διακζςει ςθμαντικοφσ ανκρϊπινουσ και οικονομικοφσ πόρουσ ςτθν ανάπτυξι τθσ. o Η Εταιρεία είναι ειςθγμζνθ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν με τισ μετοχζσ τθσ να ζχουν μεταφερκεί ςτθν Κατθγορία Επιτιρθςθσ από τθν , ακολοφκωσ τθν υποβολισ τθσ υποχρεωτικισ Δθμόςιασ Πρόταςθσ τθσ SAPHIRE, μζχρι και τθν θμερομθνία ςφνταξθσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. Με βάςθ τα ανωτζρω ςτοιχεία και λαμβάνοντασ υπ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των μεκόδων αποτιμιςεωσ που αναπτφχκθκαν ςτθν αμζςωσ προθγοφμενθ ενότθτα χρθςιμοποιικθκαν ωσ καταλλθλότερεσ για τθν αποτίμθςθ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ θ Μζθοδοσ τησ Αναπροςαρμοςμζνησ Καθαρήσ Θζςεωσ, και θ Μζθοδοσ τησ Χρηματιςτηριακήσ Αξίασ. Δεν κρίκθκε ςκόπιμο να χρθςιμοποιθκοφν θ Μζθοδοσ τησ Προεξόφληςησ Μελλοντικϊν Σαμειακϊν Ροϊν κακϊσ μετά τθν απόςχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ ζνδυςθσ-υπόδθςθσ και τθν πϊλθςθ τθσ BLUE BOX, θ εναπομζνουςα δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ είναι ιδιαιτζρωσ περιοριςμζνθ. Για τουσ ίδιουσ λόγουσ δεν κρίκθκε ςκόπιμθ θ χρθςιμοποίθςθ των Mεθόδων Δεικτϊν Κεφαλαιαγοράσ (Multiples) και θ Μζθοδοσ των υγκρίςιμων υναλλαγϊν, κακ ότι θ Εταιρεία μετά τθν προαναφερκείςα απόςχιςθ είχε ιδιαιτζρωσ περιοριςμζνθ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 24

25 Μζθοδοσ Αναπροςαρμοςμζνησ Καθαρήσ Θζςησ Βάςει τθσ Μεκόδου Αναπροςαρμοςμζνθσ Κακαρισ Θζςθσ θ αξία τθσ Εταιρείασ υπολογίηεται, βάςει των ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ , ωσ θ διαφορά μεταξφ τθσ Λογιςτικισ κακαρισ Θζςθσ και των τυχόν αναπροςαρμογϊν αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων. τθν παροφςα ςυγκυρία όμωσ, εκτιμοφμε ότι δεν υφίςτανται προφανισ λόγοσ που κα μείωνε, άξιου λόγου, τθν λογιςτικι κακαρι Θζςθ, μζςω αναπροςαρμογι τθσ αξίασ τθσ. Αιτία τθσ μθ ανάγκθσ αναπροςαρμογισ τθσ Κακαρισ Θζςθσ είναι ότι το μεγαλφτερο μζροσ του Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ είναι ςε ρευςτά διακζςιμα (κατακζςεισ όψεωσ), ενϊ τα ςτοιχεία των υποχρεϊςεων είναι ςχετικά περιοριςμζνα. Ζτςι τθν θ εφλογθ αξία του Ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων δεν διαφζρει από τθν αντίςτοιχθ λογιςτικι. Λαμβανομζνων υπόψθ των ανωτζρω, θ Αναπροςαρμοςμζνθ Κακαρι Θζςθ τθσ Εταιρείασ κατά τθν προςδιορίηεται ωσ κατωτζρω: Λογιςτικι Κακαρι κζςθ τθν ,3 Πλζον/μείον Αναπροςαρμογζσ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων 0 Αναπροςαρμοςμζνθ Κακαρι Θζςθ ,3 Αξία ανά μετοχι τθσ Εταιρείασ 1,29 25

26 Μέθοδορ Υπημαηιζηηπιακήρ Αξίαρ Eξετάςτθκε θ μζςθ ςτακμιςμζνθ (ωσ προσ τον όγκο) χρθματιςτθριακι αξία τθσ εταιρίασ κατά τον προθγοφμενο μινα, τρίμθνο, εξάμθνο, ζτοσ και διετία από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ τθσ δθμοςίασ πρόταςθσ (19/10/2010). Σα αποτελζςματα των υπολογιςμϊν είναι τα εξισ: 1,65 ΜΕΗ ΣΑΘΜ.ΑΞΙΑ 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1 ETO 9 ΜΗΝΕ 6 ΜΗΝΕ 3 ΜΗΝΕ 1 ΜΗΝΑ Η αξία τθσ Εταιρείασ, βάςει των ανωτζρω υπολογιςμϊν, ανιλκε από 1,45 ζωσ 1,61 ανά μετοχι, εφαρμόηοντασ ςτάκμιςθ 20% ςτθν κάκε μία περίοδο προζκυψε μια μζςη ςταθμιςμζνη τιμή ανά μετοχή 1,5020, που αντιςτοιχεί ςε μια κεφαλαιοποίηςη 12,91 εκ. θμείωςθ: τον όγκο ςυναλλαγϊν που χρθςιμοποιικθκε για τθ Μζκοδο τακμιςμζνθσ Χρθματιςτθριακισ Αξίασ δεν ςυμπεριλιφκθκαν τα τρία κατωτζρω πακζτα, που ζγιναν κατά το τελευταίο διάςτθμα και αφοροφςαν προςυμφωνθμζνεσ ςυναλλαγζσ των βαςικϊν μετόχων: τθν χρθματιςτθριακι μεταβίβαςθ μετοχϊν, τθν εξωχρθματιςτθριακι μεταβίβαςθ μετοχϊν και τθν εξωχρθματιςτθριακι μεταβίβαςθ μετοχϊν. 26

27 ύνοτη Μεθόδυν Αποηίμηζηρ Προκειμζνου να καταλιξουμε ςτθν αξία τθσ Εταιρείασ ςτακμίηουμε τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιιςαμε, ιτοι τθν μζκοδο τθσ αναπροςαρμοςμζνθσ Κακαρισ Θζςθσ και τθσ Χρθματιςτθριακισ Αξίασ. Σο ειδικό βάροσ που δίνουμε ςτθν κάκε μία μζκοδο είναι 35% και 65% αντιςτοίχωσ. Ζτςι θ αξία τθσ Εταιρείασ διαμορφϊνεται ωσ ακολοφκωσ : ΣΑΘΜΙΗ ΜΔΘΟΓΧΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ υνοψίηοντασ, θ ςτάκμιςθ των δφο μεκόδων που αναλφκθκαν παραπάνω δίνει μια εφλογθ αξία 12,27 εκ., που αντιςτοιχεί ςε μια δίκαια τιμι ανά μετοχι για τθν Εταιρία 1,43. Με βάςθ τθν τιμι αυτι δθμιουργικθκε ζνα εφροσ αποτίμθςθσ τθσ τάξεωσ του 10%, με βάςθ το οποίο το εφροσ τθσ εφλογθσ αξίασ τθσ Εταιρείασ κυμαίνεται μεταξφ 11,04 εκ. ζωσ 13,49 εκ., που αντιςτοιχεί ςε μια τιμι ανά μετοχι 1,28 ζωσ 1,57. 27

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ»

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ» ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ» Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2011 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011 Έκθεςη Αποτίμηςησ Αναλυτική έκθεςη χρηματοοικονομικού ςυμβούλου για την αποτίμηςη και γνωμοδότηςη για το δίκαιο και εύλογο εύροσ τησ αξίασ των μετοχών τησ εταιρείασ Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1

Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1 Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1 ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: H παροφςα προορίηεται αποκλειςτικά και μόνο για ςκοποφσ ενθμζρωςισ ςασ, και δεν επιτρζπεται θ µε οποιοδιποτε

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ζηρίδη 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. +30 210 34 94 000

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ζηρίδη 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. +30 210 34 94 000 Οικονομικέσ Καταςτάςεισ τησ χρήςησ από 1 η Ιανουαρίου έωσ 31 η Δεκεμβρίου 2013 ςφμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικήσ Αναφοράσ (ΔΠΧΑ) ωσ έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 (περιόδου 1 θ Ιανουαρίου 31 θ Δεκεμβρίου 2010) Βάςει των Διεθνών Προτφπων Χρηματοοικονομικήσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ.

ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ. ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ. 02517401000 ΕΣΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΘ χριςθσ 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ - 31 ΜΑΤΙΟΥ 2015 ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΘΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για το ζτοσ που ζλθξε ςτισ 29 Μαρτίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

(πρώθν «FASHION BOX ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ»

(πρώθν «FASHION BOX ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ» ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΡΟ ΣΟ ΔΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «ELFE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» Πρώθν «FASHION BOX ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΟΙΜΩΝ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ» ΤΠΟΣΗΡΙΚΣIΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΗ ΑΠΟ 27/07/2010 ΕΚΘΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος

Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος Πληροθορίες Ενημέρωζης Επενδσηών 21 Φεβρουαρίου 2011 Αποποίηζη Εσθύνης Σα ανωτζρω ςτοιχεία αναφζρονται ςτισ πλθροφορίεσ που εμπεριζχονται ι απορρζουν από τθν ανακοίνωςθ τθσ ΕΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αρικμόσ ΓΕ.ΜΘ. 123290701000 Ατκίδων 4, Τ.Κ. 17671, Καλλικζα http://www.forthcrs.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ) τθσ χριςθσ από 1 θ Ιανουαρίου 2014 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) ωσ ζχουν υιοκετθκεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 01.07.2011 31.12.2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότσπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Προςωρινζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ περιόδου 01/07/2011 31/12/2011 φμφωνα με τα Διεκνι

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 08

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 08 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 08 Περιεχόμενα Δραστηριότητες Όμιλος Fashion Box Σύντομο Ιστορικό Δομή Αγορά Εμπορικά Σήματα Δίκτυο Πωλήσεων Ανθρώπινο Δυναμικό Δυνατά Σημεία Στρατηγικοί Στόχοι Ενοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πθγι: Ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα (ΟΠ) τθσ Διεφκυνςθσ ΔΕΚΟ

Πθγι: Ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα (ΟΠ) τθσ Διεφκυνςθσ ΔΕΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ Πθγι: Ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα (ΟΠ) τθσ Διεφκυνςθσ ΔΕΚΟ θμειώςεισ πινάκων Ιςολογιςμοφ και Αποτελεςμάτων χριςθσ Α' Εξαμινου 2010: Σα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ. Έκθεςη Επιχειρηματικών Εξελίξεων ΚΡΗΣΩΝ ΑΡΣΟ

Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ. Έκθεςη Επιχειρηματικών Εξελίξεων ΚΡΗΣΩΝ ΑΡΣΟ Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ Έκθεςη Επιχειρηματικών Εξελίξεων ΚΡΗΣΩΝ ΑΡΣΟ Περιγραφι Εταιρείασ Θ Κρθτϊν Άρτοσ ςιμερα παράγει Παξαδνζηαθά Κξεηηθά Snack Αξηνπνηίαο Υςειήο Πνηόηεηαο κε βάζε ηελ Κξεηηθή Μεζνγεηαθή Δηαηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Μπορεί να ςυμβαίνει αυτό; Ναί. Απλά τϊρα εμφανίςτθκαν τζτοιεσ τιμζσ ςτον κατάλογο φαρμάκων. Μζχρι τϊρα πάντα οι τιμζσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα