Οδηγ ς Αναϕοράς. NetVista

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγ ς Αναϕοράς. NetVista"

Transcript

1 NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Πληροϕορίες ασϕάλειας και εγγ ησης - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες που παρέχει η IBM

2

3 NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς

4 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v, το Παράρτηµα Α, Πληροϕορίες εγγ ησης στη σελίδα 33 και το Παράρτηµα Β, Σηµειώσεις στη σελίδα 51. Πρώτη έκδοση (Α γουστος 2002) Copyright International Business Machines Corporation Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

5 Περιεχ µενα Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια v Σηµείωση σχετικά µε τη µπαταρία λιθίου vi Πληροϕορίες σχετικά µε την ασϕάλεια του modem vi ήλωση σχετικά µε τις προδιαγραϕές των συσκευών laser vi Πρ σθετη βοήθεια ix Κεϕάλαιο 1. ιευθέτηση του χώρου εργασίας Άνεση Χρήση ασ ρµατων πληκτρολογίων και υποδοχών USB Κεϕάλαιο 2. Εγκατάσταση του υπολογιστή Εκκίνηση του υπολογιστή Ολοκλήρωση της εγκατάστασης λογισµικο Ολοκλήρωση σηµαντικών εργασιών Εγκατάσταση άλλων λειτουργικών συστηµάτων Τερµατισµ ς του υπολογιστή Καταγραϕή των πληροϕοριών του υπολογιστή σας Κεϕάλαιο 3. Αποκατάσταση λογισµικο Εκτέλεση αποκατάστασης λογισµικο Επίλυση προβληµάτων αποκατάστασης Αποκατάσταση ή εγκατάσταση προγραµµάτων οδήγησης συσκευών Κεϕάλαιο 4. ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων Επίλυση βασικών προβληµάτων IBM Enhanced Diagnostics Κωδικοί σϕάλµατος Προειδοποιητικά ηχητικά σήµατα της λειτουργίας POST Κεϕάλαιο 5. Πληροϕορίες, βοήθεια και υπηρεσίες Πληροϕορίες Βοήθεια και υπηρεσίες Αγορά πρ σθετων υπηρεσιών Παράρτηµα Α. Πληροϕορίες εγγ ησης Περίοδος εγγ ησης Υπηρεσίες και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εγγ ησης ήλωση Περιορισµένης Εγγ ησης της IBM Z / Παράρτηµα Β. Σηµειώσεις Σηµείωση σχετικά µε την έξοδο τηλε ρασης Copyright IBM Corp iii

6 Εµπορικά σήµατα Σηµειώσεις σχετικά µε την ηλεκτρονική ακτινοβολία Σηµείωση σχετικά µε το καλώδιο ρε µατος iv NetVista : Οδηγ ς Αναϕοράς

7 Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια ΚΙΝ ΥΝΟΣ Το ηλεκτρικ ρε µα στα καλώδια ρε µατος, τηλεϕώνου και επικοινωνίας είναι επικίνδυνο. Για να αποϕ γετε πιθαν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: v Αποϕε γετε τη σ νδεση ή αποσ νδεση καλωδίων καθώς και την εγκατάσταση, συντήρηση ή αλλαγή σ νθεσης του προϊ ντος κατά τη διάρκεια καταιγίδας. v Συνδέστε λα τα καλώδια ρε µατος σε σωστά καλωδιωµένη και γειωµένη ηλεκτρική πρίζα. v Συνδέστε σε σωστά καλωδιωµένες πρίζες οποιονδήποτε εξοπλισµ πρ κειται να συνδεθεί µε αυτ το προϊ ν. v Χρησιµοποιείτε µ νο το ένα χέρι, που είναι δυνατ ν, για τη σ νδεση ή αποσ νδεση καλωδίων σήµατος. v Ποτέ µην θέτετε σε λειτουργία οποιονδήποτε εξοπλισµ ταν υπάρχουν ενδείξεις πυρκαγιάς, νερο ή δοµικών ζηµιών. v Αποσυνδέστε τα συνδεδεµένα καλώδια ρε µατος, συστήµατα τηλεπικοινωνίας, δίκτυα και modem πριν ανοίξετε τα καλ µµατα της συσκευής, εκτ ς αν ζητείται να πράξετε διαϕορετικά στις οδηγίες εγκατάστασης και ρ θµισης. v Όταν εγκαθιστάτε, µετακινείτε ή ανοίγετε τα καλ µµατα του προϊ ντος ή προσαρτηµένων συσκευών, συνδέετε και αποσυνδέετε τα καλώδια πως περιγράϕεται στον παρακάτω πίνακα. Σ νδεση: 1. Κλείστε λους τους διακ πτες. 2. Συνδέστε πρώτα λα τα καλώδια στις συσκευές. 3. Συνδέστε τα καλώδια σήµατος στις υποδοχές. 4. Συνδέστε τα καλώδια ρε µατος στην πρίζα. 5. Ανάψτε τη συσκευή. Αποσ νδεση: 1. Κλείστε λους τους διακ πτες. 2. Αποσυνδέστε πρώτα τα καλώδια ρε µατος απ την πρίζα. 3. Αποσυνδέστε τα καλώδια σήµατος απ τις υποδοχές. 4. Αποσυνδέστε λα τα καλώδια απ τις συσκευές. Copyright IBM Corp v

8 Σηµείωση σχετικά µε τη µπαταρία λιθίου ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση εσϕαλµένης αντικατάστασης της µπαταρίας. Όταν αντικαθιστάτε τη µπαταρία, χρησιµοποιείτε µ νο µπαταρία IBM Part Number 33F8354 ή µπαταρία ισοδ ναµου τ που προτειν µενη απ τον κατασκευαστή. Η µπαταρία περιέχει λίθιο και µπορεί να εκραγεί αν η χρήση, ο χειρισµ ς ή η απ ρριψή της δεν γίνει µε το σωστ τρ πο. Μην: v Την πετάξετε ή βυθίσετε σε νερ v Τη θερµάνετε περισσ τερο απ 100 C v Την επισκευάσετε ή την αποσυναρµολογήσετε Η απ ρριψη της µπαταρίας πρέπει να γίνεται σ µϕωνα µε τις τοπικές διατάξεις ή κανονισµο ς. Πληροϕορίες σχετικά µε την ασϕάλεια του modem Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυµατισµο κατά τη χρήση τηλεϕωνικο εξοπλισµο, τηρείτε πάντα τις βασικές προϕυλάξεις, πως: v Ποτέ µην εγκαθιστάτε τηλεϕωνικά καλώδια κατά τη διάρκεια καταιγίδας. v Ποτέ µην εγκαθιστάτε υποδοχές τηλεϕωνικών γραµµών σε υγρά σηµεία, εκτ ς αν η υποδοχή είναι ειδικά σχεδιασµένη για υγρές συνθήκες. v Ποτέ µην αγγίζετε µη µονωµένα τηλεϕωνικά καλώδια ή ακροδέκτες, εκτ ς αν η τηλεϕωνική γραµµή έχει αποσυνδεθεί απ το δίκτυο. v Η εγκατάσταση ή τροποποίηση τηλεϕωνικών γραµµών απαιτεί προσοχή. v Αποϕε γετε τη χρήση τηλεϕώνων (εκτ ς αν είναι ασ ρµατου τ που) κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Ενδέχεται να υπάρχει µικρ ς κίνδυνος ηλεκτροπληξίας απ κεραυν. v Σε περίπτωση διαρροής αερίου, µη χρησιµοποιήσετε τηλέϕωνο στο χώρο της διαρροής για να την αναϕέρετε. ήλωση σχετικά µε τις προδιαγραϕές των συσκευών laser Ορισµένα µοντέλα προσωπικών υπολογιστών IBM (IBM Personal Computers) περιλαµβάνουν ενσωµατωµένη µονάδα CD-ROM ή DVD-ROM. Οι µονάδες CD-ROM και DVD-ROM πωλο νται επίσης χωριστά ως προαιρετικές συσκευές. Οι µονάδες CD-ROM και DVD-ROM είναι συσκευές laser. Οι µονάδες αυτές είναι πιστοποιηµένες στις ΗΠΑ ως προϊ ντα που καλ πτουν τις απαιτήσεις του Κώδικα Οµοσπονδιακών Κανονισµών 21 του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (DHHS 21 CFR) και συγκεκριµένα του Υποκεϕαλαίου J για προϊ ντα vi NetVista : Οδηγ ς Αναϕοράς

9 laser Κατηγορίας 1. Εκτ ς ΗΠΑ, οι µονάδες αυτές είναι πιστοποιηµένες ως προϊ ντα που καλ πτουν τις απαιτήσεις των κανονισµών IEC 825 και CENELEC EN για προϊ ντα laser Κατηγορίας 1. Σηµειώνονται τα ακ λουθα σχετικά µε την εγκατάσταση µονάδας CD-ROM ή DVD-ROM: ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαϕορετική απ την περιγραϕ µενη χρήση κουµπιών και ρυθµιστών ή εκτέλεση διαδικασιών µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία. Η αϕαίρεση των καλυµµάτων της µονάδας CD-ROM ή DVD-ROM µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία laser. εν υπάρχουν στο εσωτερικ της µονάδας CD-ROM ή DVD-ROM εξαρτήµατα των οποίων µπορεί να γίνει συντήρηση. Μην αϕαιρείτε τα καλ µµατα της µονάδας. Ορισµένες µονάδες CD-ROM και DVD-ROM περιέχουν ενσωµατωµένη δίοδο laser Κατηγορίας 3Α ή Κατηγορίας 3Β. Σηµειώνονται τα ακ λουθα. ΚΙΝ ΥΝΟΣ Υπάρχει ακτινοβολία laser ταν είναι ανοικτ. Μην κοιτάτε στην κατε θυνση της δέσµης, µην κοιτάτε απευθείας µε οπτικά ργανα και αποϕε γετε την άµεση έκθεση στη δέσµη. Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια vii

10 viii NetVista : Οδηγ ς Αναϕοράς

11 Πρ σθετη βοήθεια Αυτ ς ο Οδηγ ς αναϕοράς παρέχει πληροϕορίες για την εγκατάσταση του υπολογιστή IBM και την εκκίνηση του λειτουργικο συστήµατος.το εγχειρίδιο αυτ περιέχει επίσης πληροϕορίες για την επίλυση βασικών προβληµάτων, διαδικασίες αποκατάστασης λογισµικο, πληροϕορίες σχετικά µε το πώς µπορείτε να ζητήσετε βοήθεια ή τεχνική υποστήριξη καθώς και πληροϕορίες σχετικά µε την εγγ ηση. Το εγχειρίδιο User Guide για τον υπολογιστή σας περιέχει πληροϕορίες σχετικά µε την εγκατάσταση προαιρετικο εξοπλισµο. Το αρχείο βρίσκεται σε µορϕή PDF και είναι διαθέσιµο µέσω του Access IBM απ την επιϕάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. Χρησιµοποιήστε το Adobe Acrobat Reader για να διαβάσετε και να εκτυπώσετε το εγχειρίδιο User Guide. Πατήστε στο εικονίδιο Access IBM στην επιϕάνεια εργασίας ή επιλέξτε Start (Έναρξη) Access IBM για να µάθετε περισσ τερα σχετικά µε τα ακ λουθα θέµατα: v Using your computer (Χρήση του υπολογιστή) v Installing hardware options (Εγκατάσταση επιλογών υλικο εξοπλισµο ) v Connecting communication cables (Σ νδεση καλωδίων επικοινωνίας) v Troubleshooting common problems (Επίλυση κοινών προβληµάτων) v Registering your computer ( ήλωση του υπολογιστή σας) Αν έχετε πρ σβαση στο Internet, µπορείτε να βρείτε στο World Wide Web τις πιο πρ σϕατες πληροϕορίες, συµβουλές, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ) και συνέδρια (forums) συζήτησης, καθώς και το εγχειρίδιο User Guide για τον υπολογιστή σας. Για τεχνικο ς συντήρησης υπολογιστών, είναι επίσης διαθέσιµο το εγχειρίδιο Hardware Maintenance Manual. Για να εντοπίσετε αυτές τις πληροϕορίες, µεταβείτε στην ακ λουθη διε θυνση: Πληκτρολογήστε τον τ πο µηχανής και τον αριθµ µοντέλου του υπολογιστή σας στο πεδίο Quick Path και πατήστε το κουµπί Go. Copyright IBM Corp ix

12 x NetVista : Οδηγ ς Αναϕοράς

13 Κεϕάλαιο 1. ιευθέτηση του χώρου εργασίας Για να αξιοποιήσετε στο µέγιστο τον υπολογιστή σας, διευθετήστε τον εξοπλισµ που χρησιµοποιείτε και το χώρο εργασίας σας ανάλογα µε το είδος εργασίας και τις ανάγκες σας. Η άνεσή σας είναι η πρώτη προτεραι τητα, αλλά παράγοντες πως ο ϕωτισµ ς, η κυκλοϕορία του αέρα και η θέση των ηλεκτρικών πριζών µπορο ν επίσης να επηρεάσουν τον τρ πο διευθέτησης του χώρου εργασίας σας. Άνεση Παρ λο που δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη θέση εργασίας που να είναι ιδανική για λους, οι ακ λουθες οδηγίες θα σας βοηθήσουν να βρείτε τη θέση που σας εξυπηρετεί καλ τερα. Η παραµονή στην ίδια θέση για µεγάλο χρονικ διάστηµα µπορεί να προκαλέσει κ πωση. Ένα καλ κάθισµα θα βοηθήσει πολ. Το ψος του καθίσµατος και η κλίση της πλάτης πρέπει να ρυθµίζονται ανεξάρτητα και να παρέχουν καλή υποστήριξη του σώµατος. Το µπροστιν µέρος του καθίσµατος πρέπει να έχει µια ελαϕρά κλίση προς τα κάτω ώστε να µην υπάρχει µεγάλη πίεση στους µηρο ς. Ρυθµίστε το κάθισµα ώστε οι µηροί σας να είναι παράλληλοι µε το έδαϕος και τα πέλµατα των ποδιών σας να ακουµπο ν οριζ ντια στο δάπεδο ή σε ένα υποστήριγµα. Όταν χρησιµοποιείτε το πληκτρολ γιο, το µέρος των χεριών µεταξ αγκώνα και αντίχειρα πρέπει να παραµένει παράλληλο µε το δάπεδο και οι καρποί να είναι σε ουδέτερη, άνετη θέση. Προσπαθήστε να αγγίζετε το πληκτρολ γιο ελαϕρά και να διατηρείτε τα χέρια και τα δάκτυλά σας χαλαρά. Για µεγαλ τερη άνεση, µπορείτε να αλλάζετε την κλίση του πληκτρολογίου χρησιµοποιώντας τα υποστηρίγµατά του. Copyright IBM Corp

14 Ρυθµίστε την οθ νη έτσι ώστε η κορυϕή της οθ νης να είναι στο ψος των µατιών ή λίγο χαµηλ τερα. Συνιστάται η οθ νη να τοποθετηθεί σε µια άνετη για τα µάτια απ σταση, συνήθως εκατοστά, και µε τέτοιο τρ πο ώστε να τη βλέπετε χωρίς να χρειάζεται να γυρνάτε το σώµα σας. Επίσης, τοποθετήστε συσκευές που χρησιµοποιείτε τακτικά, πως το τηλέϕωνο ή το ποντίκι, σε σηµείο που να τις ϕτάνετε ε κολα. Αντανακλάσεις και ϕωτισµ ς Τοποθετήστε την οθ νη έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσετε τις αντανακλάσεις απ λάµπες ϕωτισµο, παράθυρα και άλλες πηγές ϕωτ ς. Ακ µα και το ϕως που αντανακλάται απ γυαλιστερές επιϕάνειες µπορεί να προκαλέσει ενοχλητικές αντανακλάσεις στην οθ νη σας. Τοποθετήστε την οθ νη σε ορθή γωνία µε τα παράθυρα και τις άλλες πηγές ϕωτισµο, ταν αυτ είναι δυνατ. Ελαττώστε το ϕωτισµ, αν είναι απαραίτητο, σβήνοντας κάποια ϕώτα ή χρησιµοποιώντας λάµπες χαµηλ τερης ισχ ος. Αν εγκαταστήσετε την οθ νη κοντά σε παράθυρο, χρησιµοποιήστε κουρτίνες ή περσίδες για να ϕράξετε το ϕως του ήλιου. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάζετε τη ϕωτειν τητα (Brightness) και την αντίθεση (Contrast) της οθ νης ανάλογα µε τις αλλαγές στο ϕωτισµ του δωµατίου κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Στις περιπτώσεις που είναι αδ νατο να αποϕ γετε τις αντανακλάσεις ή να ρυθµίσετε το ϕωτισµ, µπορεί να βοηθήσει ένα αντιθαµβωτικ ϕίλτρο. Ωστ σο, τα ϕίλτρα αυτά µπορεί να επηρεάσουν την ευκρίνεια της οθ νης. Χρησιµοποιήστε τα µ νο αϕο έχετε εξαντλήσει τους υπ λοιπους τρ πους περιορισµο των αντανακλάσεων. Η σκ νη στην οθ νη αυξάνει τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τις αντανακλάσεις. Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε τακτικά την οθ νη µε ένα µαλακ πανί το οποίο θα έχετε βρέξει ελαϕρά µε ένα µη στιλβωτικ υγρ καθαρισµο γυάλινων επιϕανειών. Εξαερισµ ς Ο υπολογιστής και η οθ νη παράγουν θερµ τητα. Ο υπολογιστής έχει έναν ανεµιστήρα που εισάγει κρ ο αέρα στο εσωτερικ του υπολογιστή και βγάζει έξω το ζεστ αέρα. Η οθ νη έχει µικρά ανοίγµατα για τον εξαερισµ της. Αν τα ανοίγµατα αυτά µπλοκαριστο ν, µπορεί να προκληθεί υπερθέρµανση, η οποία ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα τη δυσλειτουργία ή βλάβη της οθ νης. Τοποθετήστε τον υπολογιστή και την οθ νη µε τέτοιο τρ πο ώστε να µη µπλοκάρονται τα ανοίγµατα εξαερισµο. Συνήθως 5 εκατοστά χώρου επαρκο ν. Επίσης, βεβαιωθείτε τι ο αέρας του εξαερισµο δεν κατευθ νεται σε κάποιον άλλο. Ηλεκτρικές πρίζες και µήκος καλωδίων Η θέση των ηλεκτρικών πριζών και το µήκος των καλωδίων ρε µατος και των καλωδίων σ νδεσης της οθ νης, του εκτυπωτή και άλλων συσκευών µπορο ν να επηρεάσουν την τελική θέση του υπολογιστή σας. 2 NetVista : Οδηγ ς Αναϕοράς

15 Όταν διευθετείτε το χώρο εργασίας σας: v Αποϕ γετε τη χρήση προεκτάσεων καλωδίων. Όπου είναι δυνατ, συνδέστε το καλώδιο τροϕοδοσίας του υπολογιστή απευθείας στην πρίζα. v Κρατήστε τα καλώδια ρε µατος και τα καλώδια σ νδεσης µακριά απ διαδρ µους, σηµεία διέλευσης και άλλα σηµεία που υπάρχει πιθαν τητα να παρασυρθο ν κατά λάθος. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τα καλώδια ρε µατος, βλ. την εν τητα Σηµείωση σχετικά µε το καλώδιο ρε µατος στη σελίδα 54 σε αυτ το εγχειρίδιο. Χρήση ασ ρµατων πληκτρολογίων και υποδοχών USB Ορισµένα µοντέλα του πληκτρολογίου Rapid Access III Keyboard και του ασ ρµατου πληκτρολογίου Rapid Access III Wireless Keyboard έχουν υποδοχές USB στο πίσω µέρος του πληκτρολογίου. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτές τις υποδοχές USB για µικρές συσκευές που έχουν τα δικά τους τροϕοδοτικά. Οι συσκευές USB που απαιτο ν ρε µα πρέπει να συνδεθο ν στο εµπρ ς ή στο πίσω µέρος του υπολογιστή. Το ασ ρµατο πληκτρολ γιο IBM Rapid Access III Wireless Keyboard και το ασ ρµατο ποντίκι ScrollPoint Wireless Mouse συνοδε ονται απ ένα δέκτη IBM Dual Wireless Receiver. Συνδέστε το δέκτη σε µία απ τις υποδοχές USB στο εµπρ ς ή στο πίσω µέρος του υπολογιστή. Ο δέκτης αυτ ς χρησιµοποιείται µε το ασ ρµατο πληκτρολ γιο Rapid Access Wireless Keyboard και το ασ ρµατο ποντίκι ScrollPoint Wireless Mouse. Αν το πληκτρολ γιο και το ποντίκι σας συνοδε ονται απ λογισµικ και σχετικές οδηγίες, ακολουθήστε τις οδηγίες αυτές κατά την εγκατάσταση του πληκτρολογίου και του ποντικιο. Σηµαντικ Όταν χρησιµοποιείτε ασ ρµατες συσκευές, δεν πρέπει να τοποθετο νται αντικείµενα µεταξ της συσκευής και του δέκτη. Οποιαδήποτε αντικείµενα που βρίσκονται µεταξ του δέκτη και της συσκευής ενδέχεται να παρεµποδίζουν τη λειτουργία ασ ρµατης σ νδεσης. Σηµειώσεις: 1. Οι υποδοχές για τις συσκευές USB επιτρέπουν ένα µ νο τρ πο σ νδεσης. εν µπορεί να γίνει λανθασµένη σ νδεση. 2. Μην τοποθετήσετε το δέκτη IBM Dual Wireless Receiver επάνω στο τροϕοδοτικ. Κεϕάλαιο 1. ιευθέτηση του χώρου εργασίας 3

16 4 NetVista : Οδηγ ς Αναϕοράς

17 Κεϕάλαιο 2. Εγκατάσταση του υπολογιστή Σηµείωση: Ο υπολογιστής σας µπορεί να µην έχει λες τις υποδοχές που περιγράϕονται σε αυτ το κεϕάλαιο. Χρησιµοποιήστε αυτές τις πληροϕορίες για να εγκαταστήσετε τον υπολογιστή σας. Εντοπίστε τα σ µβολα των υποδοχών στο πίσω µέρος του υπολογιστή σας. Αν τα καλώδια και οι υποδοχές του υπολογιστή έχουν κωδικ χρωµατισµ, ταιριάξτε τα χρώµατα των καλωδίων µε τα χρώµατα των υποδοχών. Για παράδειγµα, συνδέστε το µπλε καλώδιο στη µπλε υποδοχή και το κ κκινο καλώδιο στην κ κκινη υποδοχή. 1. Ελέγξτε τη θέση του διακ πτη επιλογής τάσης στο πίσω µέρος του υπολογιστή. Χρησιµοποιήστε ένα στυλ για να αλλάξετε τη θέση του διακ πτη, αν είναι απαραίτητο. v Αν η ηλεκτρική τάση της πηγής ρε µατος είναι µεταξ V AC, ο διακ πτης πρέπει να είναι στη θέση 115 V. v Αν η ηλεκτρική τάση της πηγής ρε µατος είναι µεταξ V AC, ο διακ πτης πρέπει να είναι στη θέση 230 V. 2. Το καλώδιο του πληκτρολογίου µπορεί να έχει είτε ένα κανονικ β σµα πληκτρολογίου (σχήµα 1 ) είτε β σµα USB (Universal Serial Bus) (σχήµα 2 ). Συνδέστε το καλώδιο του πληκτρολογίου στην κατάλληλη υποδοχή για το πληκτρολ γιο. 3. Το καλώδιο του ποντικιο µπορεί να έχει είτε ένα κανονικ β σµα ποντικιο (σχήµα 1 ) είτε β σµα USB (σχήµα 2 ). Συνδέστε το καλώδιο του ποντικιο Copyright IBM Corp

18 LINE LINE στην κατάλληλη υποδοχή για τον ποντίκι. 4. Αν έχετε δέκτη IBM Dual Wireless Receiver, συνδέστε τον σε µία απ τις υποδοχές USB στο εµπρ ς ή στο πίσω µέρος του υπολογιστή. Τοποθετήστε το ασ ρµατο πληκτρολ γιο IBM Rapid Access III Wireless Keyboard και το ασ ρµατο ποντίκι ScrollPoint Wireless στη θέση που σας βολε ει περισσ τερο. 5. Συνδέστε το καλώδιο της οθ νης στην υποδοχή για την οθ νη. v Αν έχετε οθ νη SVGA (Standard Video Graphics Array), συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή πως εµϕανίζεται στο σχήµα. Σηµείωση: Αν το µοντέλο του υπολογιστή σας έχει δ ο υποδοχές οθ νης, βεβαιωθείτε τι χρησιµοποιείτε την υποδοχή που βρίσκεται στον προσαρµογέα AGP. v Αν έχετε οθ νη DVI (digital video interface), συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή πως εµϕανίζεται στο σχήµα. 6. Αν έχετε modem, συνδέστε το ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. PHONE PHONE PHONE PHONE LINE LINE 6 NetVista : Οδηγ ς Αναϕοράς

19 1 2 3 Χρησιµοποιήστε αυτές τις δ ο υποδοχές στο πίσω µέρος του υπολογιστή σας για να συνδέσετε το modem. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου του τηλεϕώνου στο τηλέϕωνο και το άλλο άκρο στην υποδοχή του τηλεϕώνου στο πίσω µέρος του υπολογιστή. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου του modem στο modem και το άλλο άκρο στην πρίζα του τηλεϕώνου. Σε ορισµένες περιπτώσεις, απαιτείται διαιρέτης (splitter) ή µετατροπέας (converter), πως ϕαίνεται στο πάνω µέρος του σχήµατος. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το splitter χωρίς το τηλέϕωνο, πως στο κάτω µέρος του σχήµατος. 7. Αν έχετε συσκευές ήχου, συνδέστε τις ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τα ηχεία, βλ. τα βήµατα 8 και 9 στη σελίδα 8. 1 Είσοδος ήχου 2 Έξοδος ήχου 3 Μικρ ϕωνο 4 Ακουστικά Αυτή η υποδοχή χρησιµοποιείται για την εισαγωγή σηµάτων ήχου απ εξωτερική συσκευή ήχου, π.χ. απ ένα στερεοϕωνικ σ στηµα. Αυτή η υποδοχή στέλνει σήµατα ήχου απ τον υπολογιστή σε εξωτερικές συσκευές, πως στερεοϕωνικά ηχεία µε ενίσχυση. Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση µικροϕώνου στον υπολογιστή σας στην περίπτωση που θέλετε να ηχογραϕήσετε ήχους ή χρησιµοποιείτε κάποιο πρ γραµµα αναγνώρισης οµιλίας. Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση ακουστικών στον υπολογιστή σας στην περίπτωση που θέλετε να ακο σετε µουσική ή άλλους ήχους χωρίς να ενοχλείτε κανέναν. Η υποδοχή αυτή µπορεί να βρίσκεται στο εµπρ ς µέρος του υπολογιστή. 8. Αν έχετε ηχεία που λειτουργο ν µε ηλεκτρικ ρε µα και µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. α. Συνδέστε το καλώδιο µεταξ των ηχείων, αν είναι απαραίτητο. Σε ορισµένα ηχεία, το καλώδιο αυτ είναι µ νιµα συνδεδεµένο. β. Συνδέστε το καλώδιο του µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος στο ηχείο. γ. Συνδέστε τα ηχεία στον υπολογιστή. δ. Συνδέστε το µετασχηµατιστή στην πρίζα. Κεϕάλαιο 2. Εγκατάσταση του υπολογιστή 7

20 9. Αν έχετε ηχεία που λειτουργο ν χωρίς ηλεκτρικ ρε µα και χωρίς µετασχηµατιστή εναλλασσ µενου ρε µατος, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. α. Συνδέστε το καλώδιο µεταξ των ηχείων, αν είναι απαραίτητο. Σε ορισµένα ηχεία, το καλώδιο αυτ είναι µ νιµα συνδεδεµένο. β. Συνδέστε τα ηχεία στον υπολογιστή. 10. Συνδέστε οποιεσδήποτε πρ σθετες συσκευές έχετε. Ο υπολογιστής σας µπορεί να µην έχει λες τις υποδοχές που εµϕανίζονται στα παρακάτω σχήµατα NetVista : Οδηγ ς Αναϕοράς

21 1 USB 2 Σειριακή θ ρα 3 S-video 4 Παράλληλη θ ρα 5 Ethernet Χρησιµοποιήστε αυτές τις υποδοχές για τη σ νδεση συσκευών που χρειάζονται σ νδεση USB (Universal Serial Bus), π.χ. σαρωτή USB, εκτυπωτή ή συσκευή PDA (personal digital assistant). Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση εξωτερικο modem, σειριακο εκτυπωτή ή άλλης συσκευής που χρησιµοποιεί σειριακή υποδοχή 9 ακροδεκτών. Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση τηλε ρασης που έχει υποδοχή S-Video. Η υποδοχή αυτή βρίσκεται σε µερικές κάρτες video υψηλής απ δοσης. Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση παράλληλου εκτυπωτή ή άλλης συσκευής που απαιτεί παράλληλη σ νδεση 25 ακροδεκτών. Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση του υπολογιστή σε τοπικ δίκτυο (LAN) τ που Ethernet ήσε καλωδιακ modem. Σηµαντικ Για να λειτουργεί ο υπολογιστής εντ ς των ορίων FCC ταν είναι συνδεδεµένος σε δίκτυο Ethernet, χρησιµοποιήστε καλώδιο Ethernet κατηγορίας 5. 6 MIDI/joystick 7 IEEE S/PDIF Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για τη σ νδεση joystick, gamepad ή συσκευής MIDI (musical instrument digital interface), π.χ. πληκτρολογίου MIDI. Η υποδοχή αυτή ονοµάζεται µερικές ϕορές και Firewire, λ γω της υψηλής ταχ τητας µετάδοσης δεδοµένων που παρέχει. Υπάρχουν δ ο είδη υποδοχών IEEE 1394: 4 ακροδεκτών και 6 ακροδεκτών. Η υποδοχή IEEE 1394 επιτρέπει τη σ νδεση αρκετών ηλεκτρονικών συσκευών, π.χ. ψηϕιακών συσκευών ήχου και σαρωτών. Η υποδοχή S/PDIF επιτρέπει τη σ νδεση ψηϕιακο εξοπλισµο πως συσκευών DAT, µονάδων CD και άλλων συµβατών µε S/PDIF συσκευών. 11. Συνδέστε τα καλώδια ρε µατος σε σωστά γειωµένες ηλεκτρικές πρίζες. Σηµείωση: Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τις υποδοχές του υπολογιστή, βλ. το Access IBM στην επιϕάνεια εργασίας. Κεϕάλαιο 2. Εγκατάσταση του υπολογιστή 9

22 Εκκίνηση του υπολογιστή Ανάψτε πρώτα την οθ νη και τις άλλες εξωτερικές συσκευές και µετά ανάψτε τον υπολογιστή. Όταν ολοκληρωθεί η σ ντοµη δοκιµή λειτουργίας (POST), το παράθυρο µε το λογ τυπο της IBM κλείνει. Αν στον υπολογιστή σας υπάρχει προεγκατεστηµένο λογισµικ, ενεργοποιείται το πρ γραµµα εγκατάστασης λογισµικο. Αν αντιµετωπίσετε οποιαδήποτε προβλήµατα κατά την εκκίνηση, βλ. Κεϕάλαιο 4, ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων στη σελίδα 19 και Κεϕάλαιο 5, Πληροϕορίες, βοήθεια και υπηρεσίες στη σελίδα 27. Ολοκλήρωση της εγκατάστασης λογισµικο Σηµαντικ ιαβάστε προσεκτικά τις συµβάσεις αδειών χρήσης πριν χρησιµοποιήσετε τα προγράµµατα που περιλαµβάνονται σε αυτ τον υπολογιστή. Στις συµβάσεις αυτές περιγράϕονται τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις και οι εγγυήσεις σας για το λογισµικ που περιλαµβάνεται σε αυτ τον υπολογιστή. Η εκ µέρους σας χρήση αυτών των προγραµµάτων συνεπάγεται την αποδοχή των ρων των συµβάσεων. Αν δεν αποδέχεστε τις συµβάσεις, µην χρησιµοποιήσετε τα προγράµµατα. Επιστρέψτε άµεσα τον υπολογιστή ώστε να σας επιστραϕο ν εξ ολοκλήρου τα χρήµατα που καταβάλατε. Μετά την πρώτη εκκίνηση του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που εµϕανίζονται στην οθ νη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λογισµικο. Αν δεν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισµικο κατά την πρώτη εκκίνηση του υπολογιστή, ίσως προκ ψουν απρ βλεπτα αποτελέσµατα. Αϕο ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε στο εικονίδιο Access IBM στην επιϕάνεια εργασίας για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τον υπολογιστή σας. Ολοκλήρωση σηµαντικών εργασιών Αϕο ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και τη ρ θµιση του υπολογιστή σας, συνιστάται να εκτελέσετε τις ακ λουθες εργασίες, ώστε να µπορείτε αργ τερα να επιλ σετε πιο ε κολα και πιο γρήγορα τυχ ν προβλήµατα µε τον υπολογιστή σας. v ηµιουργήστε µια δισκέτα αποκατάστασης και επισκευής. Ο υπολογιστής σας έχει ένα ενσωµατωµένο πρ γραµµα, το Product Recovery, το οποίο χρησιµοποιείται για την αποκατάσταση του λειτουργικο συστήµατος. Κανονικά, το πρ γραµµα αυτ ενεργοποιείται αν πατήσετε το πλήκτρο F11 κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Αν το µήνυµα προτροπής δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, ήανδεν εµϕανίζεται, η δισκέτα αποκατάστασης και επισκευής σας βοηθά να αποκαταστήσετε την πρ σβαση στο πρ γραµµα Product Recovery. Βλ. ηµιουργία δισκέτας αποκατάστασης και επισκευής στη σελίδα NetVista : Οδηγ ς Αναϕοράς

23 v ηµιουργήστε µια δισκέτα Enhanced Diagnostics. Το εργαλείο Enhanced Diagnostics µπορεί να εντοπίσει προβλήµατα υλικο εξοπλισµο και αποτελεί τµήµα του προγράµµατος Product Recovery. Αν δηµιουργήσετε εγκαίρως µια δισκέτα Enhanced Diagnostics, εξασϕαλίζετε τη δυνατ τητα χρήσης του εργαλείου Enhanced Diagnostics σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρ σβαση στο πρ γραµµα Product Recovery. Βλ. ηµιουργία δισκέτας IBM Enhanced Diagnostics στη σελίδα 23. v Καταγράψτε τον τ πο, το µοντέλο και τον αριθµ σειράς του υπολογιστή σας. Σε περίπτωση που χρειαστείτε υπηρεσίες ή τεχνική υποστήριξη, είναι πολ πιθαν να σας ζητηθο ν αυτές οι πληροϕορίες. Βλ. Καταγραϕή των πληροϕοριών του υπολογιστή σας. Φυλάξτε αυτ τον Οδηγ αναϕοράς σε ένα ασϕαλές σηµείο. Είναι το µ νο εγχειρίδιο που περιέχει σηµαντικές πληροϕορίες σχετικά µε την επανεγκατάσταση του εργοστασιακά εγκατεστηµένου λογισµικο. Το Κεϕάλαιο 3, Αποκατάσταση λογισµικο στη σελίδα 13 περιέχει πληροϕορίες σχετικά µε την αποκατάσταση του εργοστασιακά εγκατεστηµένου λογισµικο. Εγκατάσταση άλλων λειτουργικών συστηµάτων Αν εγκαταστήσετε δικ σας λειτουργικ σ στηµα, ακολουθήστε τις οδηγίες στο CD ή τις δισκέτες που συνοδε ουν το λειτουργικ σ στηµα. Μετά την εγκατάσταση του λειτουργικο συστήµατος, µην ξεχάσετε να εγκαταστήσετε λα τα προγράµµατα οδήγησης συσκευών. Οι οδηγίες εγκατάστασης παρέχονται συνήθως µε τα προγράµµατα οδήγησης συσκευών. Τερµατισµ ς του υπολογιστή Όταν θέλετε να σβήσετε τον υπολογιστή σας, ακολουθήστε πάντα τη διαδικασία τερµατισµο του λειτουργικο σας συστήµατος. Με τον τρ πο αυτ αποϕε γετε την απώλεια δεδοµένων ή την καταστροϕή προγραµµάτων λογισµικο. Για να τερµατίσετε τη λειτουργία του λειτουργικο συστήµατος Microsoft Windows, επιλέξτε Τερµατισµ ς λειτουργίας. Καταγραϕή των πληροϕοριών του υπολογιστή σας Η καταγραϕή των πληροϕοριών σχετικά µε τον υπολογιστή σας µπορεί να σας ϕανεί χρήσιµη αν κάποια στιγµή χρειαστεί να επισκευάσετε τον υπολογιστή σας. Το τεχνικ προσωπικ θα σας ζητήσει πιθαν τατα αυτές τις πληροϕορίες. Κεϕάλαιο 2. Εγκατάσταση του υπολογιστή 11

24 Ο τ πος, το µοντέλο και ο αριθµ ς σειράς αναγράϕονται πάνω στον υπολογιστή σας. Καταγράψτε τις πληροϕορίες στον ακ λουθο πίνακα. Όνοµα προϊ ντος Τ πος και µοντέλο µηχανής Αριθµ ς σειράς (S/N) Ηµεροµηνία αγοράς ηλώστε τον υπολογιστή σας µέσω του Internet την πρώτη ϕορά που θα επισκεϕθείτε την ιστοσελίδα της IBM. Αν δηλώσετε τον υπολογιστή σας στην IBM, θα έχετε τα ακ λουθα οϕέλη: v Ταχ τερη εξυπηρέτηση ταν καλείτε την IBM για βοήθεια v Αυτ µατη ειδοποίηση για δωρεάν λογισµικ και ειδικές προσϕορές Μεταβείτε στη διε θυνση και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµϕανίζονται στην οθ νη. Βλ. Access IBM για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τον τρ πο δήλωσης του υπολογιστή σας. 12 NetVista : Οδηγ ς Αναϕοράς

25 Κεϕάλαιο 3. Αποκατάσταση λογισµικο Το πρ γραµµα Product Recovery θα εγκαταστήσει ξανά στον υπολογιστή σας το λειτουργικ σ στηµα και το εργοστασιακά εγκατεστηµένο λογισµικ. Το πρ γραµµα Product Recovery βρίσκεται σε ένα χωριστ διαµέρισµα του σκληρο σας δίσκου. Πριν χρησιµοποιήσετε το πρ γραµµα Product Recovery, διαβάστε τις σηµαντικές πληροϕορίες της εν τητας Εκτέλεση αποκατάστασης λογισµικο. Το πρ γραµµα Product Recovery εκτελείται ανεξάρτητα απ το λειτουργικ σ στηµα. Εκτέλεση αποκατάστασης λογισµικο Σηµαντικ Πριν επιχειρήσετε την αποκατάσταση του λογισµικο σας, κατανοήστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Εκτελέστε τη διαδικασία αποκατάστασης µ νο ως τελευταία λ ση, αϕο έχετε δοκιµάσει λα τα άλλα διαγνωστικά εργαλεία και εργαλεία αντιµετώπισης προβληµάτων. v Αν είναι δυνατ, δηµιουργήστε εϕεδρικά αντίγραϕα των αρχείων δεδοµένων σας πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αποκατάστασης. Η διαδικασία αποκατάστασης διαγράϕει λες τις πληροϕορίες που είναι αποθηκευµένες στο πρωτε ον διαµέρισµα του σκληρο δίσκου (συνήθως η µονάδα C). v Αν το πρ γραµµα Product Recovery δεν λειτουργεί ή δεν ενεργοποιείται πως περιγράϕεται σε αυτ το κεϕάλαιο, βλ. την εν τητα Επίλυση προβληµάτων αποκατάστασης στη σελίδα 14. Για να αποκαταστήσετε το εργοστασιακά εγκατεστηµένο λογισµικ, χρησιµοποιήστε το πρ γραµµα Product Recovery που βρίσκεται στο σκληρ δίσκο του υπολογιστή σας. Στην εν τητα αυτή παρέχονται οδηγίες για τη χρήση αυτο του προγράµµατος. Αν αντιµετωπίζετε προβλήµατα κατά την εκτέλεση του προγράµµατος Product Recovery, ανατρέξτε στην εν τητα Επίλυση προβληµάτων αποκατάστασης στη σελίδα 14. Για να εκτελέσετε µια αποκατάσταση λογισµικο, χρησιµοποιήστε την ακ λουθη διαδικασία: 1. ηµιουργήστε εϕεδρικά αντίγραϕα των αρχείων δεδοµένων σας, αν αυτ είναι δυνατ. Όλα τα αρχεία στο σκληρ δίσκο για τα οποία δεν δηµιουργείτε εϕεδρικά αντίγραϕα θα χαθο ν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης. Copyright IBM Corp

26 2. Σβήστε τον υπολογιστή σας για τουλάχιστον 5 δευτερ λεπτα. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο F11 πατώντας ταυτ χρονα το διακ πτη τροϕοδοσίας του υπολογιστή για να γίνει έναρξη του προγράµµατος Product Recovery. Εµϕανίζεται το µενο Product Recovery; Ναι. Συνεχίστε µε το Βήµα 3. Όχι. Βλ. Επίλυση προβληµάτων αποκατάστασης. 3. Όταν ενεργοποιηθεί το πρ γραµµα Product Recovery, µπορεί να σας δοθεί η δυνατ τητα να επιλέξετε λειτουργικ σ στηµα. Αν εµϕανιστεί ένα µενο επιλογής λειτουργικών συστηµάτων, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα µε τα βέλη ( ) για να επιλέξετε το κατάλληλο λειτουργικ σ στηµα και πατήστε Enter. 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµϕανίζονται στην οθ νη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης, ενδέχεται να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, µία ή περισσ τερες ϕορές. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκατάστασης, εµϕανίζεται ένα µήνυµα ολοκλήρωσης. Όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράµµατος Product Recovery, γίνεται επαναϕορά του εργοστασιακά εγκατεστηµένου λογισµικο. Σηµειώσεις: 1. Μετά την αποκατάσταση, µπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσετε ξανά τα προγράµµατα οδήγησης κάποιων συσκευών. Αν χρειαστεί να εγκαταστήσετε προγράµµατα οδήγησης, βλ. Αποκατάσταση ή εγκατάσταση προγραµµάτων οδήγησης συσκευών στη σελίδα Σε ορισµένους υπολογιστές είναι προεγκατεστηµένο το Microsoft Office ήτο Microsoft Works. Αν χρειάζεται να αποκαταστήσετε τις εϕαρµογές του Microsoft Office ή του Microsoft Works, θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε το CD του Microsoft Office ήτοcd του Microsoft Works. Αυτά τα CD παρέχονται µ νο µε τους υπολογιστές στους οποίους είναι προεγκατεστηµένο το Microsoft Office ήτο Microsoft Works. 3. Αν έχει αντικατασταθεί η αρχική µονάδα σκληρο δίσκου και το πρ γραµµα Product Recovery δεν είναι διαθέσιµο στο νέο σκληρ δίσκο, µεταβείτε στο Κεϕάλαιο 5, Πληροϕορίες, βοήθεια και υπηρεσίες στη σελίδα 27 για πληροϕορίες σχετικά µε τους τρ πους επικοινωνίας µε την ΙΒΜ. Επίλυση προβληµάτων αποκατάστασης Αν δεν έχετε πρ σβαση στο πρ γραµµα Product Recovery, το πρ γραµµα Product Recovery έχει καταστραϕεί ή υπάρχει κάποιο πρ βληµα µε το διαµέρισµα του σκληρο δίσκου που περιέχει το πρ γραµµα Product Recovery, βλ. ηµιουργία και χρήση δισκέτας αποκατάστασης και επισκευής στη σελίδα 15. Αν δεν µπορείτε να λ σετε το πρ βληµα µε τη δισκέτα αποκατάστασης και επισκευής, τ τε η IBM θα σας παράσχει ένα CD Product Recovery. Βλ. το Κεϕάλαιο 5, Πληροϕορίες, βοήθεια και υπηρεσίες στη σελίδα 27 για λεπτοµέρειες. 14 NetVista : Οδηγ ς Αναϕοράς

27 ηµιουργία και χρήση δισκέτας αποκατάστασης και επισκευής Αν για κάποιο λ γο δεν εµϕανίζεται η προτροπή για το πλήκτρο F11 (που χρησιµοποιείται για την έναρξη του προγράµµατος Product Recovery) ταν ανάψετε τον υπολογιστή σας, τ τε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη δισκέτα αποκατάστασης και επισκευής για να εµϕανίσετε την προτροπή για το πλήκτρο F11. Σηµείωση: Σε ορισµένα µοντέλα µπορεί να εµϕανιστεί η προτροπή (To interrupt normal startup, press Enter). Αν εµϕανιστεί αυτή η προτροπή, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν δεν εµϕανιστεί η προτροπή για το πλήκτρο F11, τ τε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη δισκέτα αποκατάστασης και επισκευής για να την εµϕανίσετε. ηµιουργία δισκέτας αποκατάστασης και επισκευής Σηµείωση: Για να δηµιουργήσετε τη δισκέτα αποκατάστασης και επισκευής, το λειτουργικ σ στηµα πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία. Για να δηµιουργήσετε µια δισκέτα αποκατάστασης και επισκευής, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1. Εκκινήστε τον υπολογιστή και το λειτουργικ σ στηµα. 2. Χρησιµοποιήστε το πρ γραµµα Windows Explorer ή το εικονίδιο My Computer για να εµϕανίσετε τη δοµή καταλ γων του σκληρο σας δίσκου. 3. Ανοίξτε το ϕάκελο ibmtools, ο οποίος συνήθως βρίσκεται στη µονάδα C. 4. ιπλοπατήστε στο αρχείο RRDISK.BAT και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµϕανίζονται στην οθ νη. Χρήση της δισκέτας αποκατάστασης και επισκευής Για να χρησιµοποιήσετε τη δισκέτα αποκατάστασης και επισκευής, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1. Τερµατίστε το λειτουργικ σ στηµα και σβήστε τον υπολογιστή. 2. Τοποθετήστε τη δισκέτα αποκατάστασης και επισκευής στη µονάδα δισκέτας. 3. Ανάψτε τον υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµϕανίζονται στην οθ νη. Σηµείωση: Αν η διαδικασία αποκατάστασης ολοκληρωθεί χωρίς σϕάλµα, το µήνυµα για χρήση του πλήκτρου F11 θα εµϕανιστεί την επ µενη ϕορά που θα επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Αν εµϕανιστεί µήνυµα σϕάλµατος και η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί, µπορεί να υπάρχει κάποιο πρ βληµα στο πρ γραµµα Product Recovery ή στο διαµέρισµα που βρίσκεται το πρ γραµµα Product Recovery. Για περισσ τερες πληροϕορίες, βλ. Κεϕάλαιο 5, Πληροϕορίες, βοήθεια και υπηρεσίες στη σελίδα 27. Κεϕάλαιο 3. Αποκατάσταση λογισµικο 15

28 Αποκατάσταση ή εγκατάσταση προγραµµάτων οδήγησης συσκευών Για να αποκαταστήσετε ή να εγκαταστήσετε προγράµµατα οδήγησης συσκευών, πρέπει να είναι εγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας το λειτουργικ σ στηµα. Βεβαιωθείτε τι έχετε την τεκµηρίωση και τα µέσα αποθήκευσης που περιέχουν το λογισµικ για τις συσκευές. Τα προγράµµατα οδήγησης για τις συσκευές που έχουν εγκατασταθεί απ την IBM βρίσκονται στο σκληρ δίσκο του υπολογιστή (συνήθως στη µονάδα C), στο ϕάκελο ibmtools\drivers. Οι οδηγίες για την εγκατάσταση των προγραµµάτων οδήγησης συσκευών (readme.txt) βρίσκονται επίσης στο ϕάκελο ibmtools\drivers. Άλλα προγράµµατα οδήγησης συσκευών βρίσκονται στα µέσα αποθήκευσης λογισµικο που παρέχονται µε την κάθε συσκευή. Οι πιο πρ σϕατες εκδ σεις των προγραµµάτων οδήγησης για συσκευές που έχουν εγκατασταθεί απ την IBM βρίσκονται επίσης στη διε θυνση στο World Wide Web. Για να αποκαταστήσετε το πρ γραµµα οδήγησης για µια συσκευή που έχει εγκατασταθεί απ την IBM, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1. Εκκινήστε τον υπολογιστή και το λειτουργικ σ στηµα. 2. Χρησιµοποιήστε το πρ γραµµα Εξερε νηση των Windows (Windows Explorer) για να εµϕανίσετε τη δοµή καταλ γων του σκληρο δίσκου σας. 3. Ανοίξτε το ϕάκελο ibmtools. 4. Ανοίξτε το ϕάκελο drivers. Στο ϕάκελο drivers υπάρχουν διάϕοροι υποϕάκελοι οι οποίοι έχουν νοµα αντίστοιχο µε τις διάϕορες συσκευές που έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας (για παράδειγµα, audio, video κ.ο.κ.). 5. Ανοίξτε τον κατάλληλο υποϕάκελο. 6. Χρησιµοποιήστε µία απ τις ακ λουθες µεθ δους για να αποκαταστήσετε το πρ γραµµα οδήγησης συσκευής: v Αναζητήστε στον υποϕάκελο της συσκευής το αρχείο readme.txt, ή κάποιο άλλο αρχείο µε προέκταση.txt, το οποίο περιέχει πληροϕορίες σχετικά µε την επανεγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης συσκευής. Το αρχείο αυτ µπορεί να έχει νοµα ανάλογο µε το λειτουργικ σ στηµα, π.χ. win98.txt. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο αρχείο αυτ. v Αν στον υποϕάκελο της συσκευής υπάρχει ένα αρχείο µε προέκταση.inf, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία Προσθήκη νέου υλικο (Add New Hardware), που είναι διαθέσιµη µέσω του Πίνακα ελέγχου (Control Panel) των Windows, για να εγκαταστήσετε ξανά το πρ γραµµα οδήγησης συσκευής. εν είναι δυνατή η εγκατάσταση λων των προγραµµάτων οδήγησης συσκευών µε αυτή τη λειτουργία. Στη λειτουργία Προσθήκη νέου υλικο (Add New Hardware), ταν σας ζητηθεί να καθορίσετε το πρ γραµµα οδήγησης συσκευής που θέλετε να εγκαταστήσετε, επιλέξτε Απ δισκέτα 16 NetVista : Οδηγ ς Αναϕοράς

29 v (Have Disk) και στη συνέχεια Αναζήτηση (Browse). Στη συνέχεια, επιλέξτε το κατάλληλο πρ γραµµα οδήγησης συσκευής (αρχείο *.inf) απ τον υποϕάκελο της συσκευής. Αναζητήστε στον υποϕάκελο της συσκευής ένα αρχείο setup.exe. ιπλοπατήστε στο αρχείο SETUP.EXE και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµϕανίζονται στην οθ νη. Κεϕάλαιο 3. Αποκατάσταση λογισµικο 17

30 18 NetVista : Οδηγ ς Αναϕοράς

31 Κεϕάλαιο 4. ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων Στο κεϕάλαιο αυτ περιγράϕονται ορισµένα βασικά εργαλεία για τη διάγνωση και την αντιµετώπιση προβληµάτων. Αν το συγκεκριµένο πρ βληµα που αντιµετωπίζετε δεν αναϕέρεται εδώ, ανατρέξτε στο Access IBM για πιο λεπτοµερείς πληροϕορίες σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων. Επίλυση βασικών προβληµάτων Σ µπτωµα Ο υπολογιστής δεν ανάβει ταν πατάτε το διακ πτη λειτουργίας. Η οθ νη είναι κενή. Ενέργεια Βεβαιωθείτε τι: v Το καλώδιο ρε µατος είναι συνδεδεµένο στον υπολογιστή και σε µια πρίζα που λειτουργεί. v Αν υπάρχει δε τερος διακ πτης λειτουργίας στο πίσω µέρος του υπολογιστή, βεβαιωθείτε τι είναι αναµµένος. Ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία τροϕοδοσίας στο εµπρ ς µέρος του υπολογιστή για να βεβαιωθείτε τι ο υπολογιστής είναι αναµµένος. Αν δεν µπορείτε να διορθώσετε το πρ βληµα, ζητήστε να επισκευαστεί ο υπολογιστής. Βεβαιωθείτε τι: v Το καλώδιο της οθ νης είναι σωστά συνδεδεµένο στο πίσω µέρος της οθ νης και του υπολογιστή. v Το καλώδιο ρε µατος της οθ νης είναι συνδεδεµένο στην οθ νη και σε µια πρίζα που λειτουργεί. v Η οθ νη είναι αναµµένη και έχουν ρυθµιστεί σωστά η ϕωτειν τητα (Brightness) και η αντίθεση (Contrast). v Το καλώδιο σήµατος της οθ νης είναι καλά συνδεδεµένο στην οθ νη και στην κατάλληλη υποδοχή του υπολογιστή. Σηµείωση: Αν ο υπολογιστής σας έχει δ ο υποδοχές οθ νης, βεβαιωθείτε τι η οθ νη είναι συνδεδεµένη στην υποδοχή της θ ρας AGP και χι στην υποδοχή της πλακέτας συστήµατος. Βλ. το Βήµα 5 στη σελίδα 6. Αν δεν µπορείτε να διορθώσετε το πρ βληµα, ζητήστε να επισκευαστεί ο υπολογιστής. Copyright IBM Corp

32 Σ µπτωµα Το πληκτρολ γιο δεν λειτουργεί. Ο υπολογιστής δεν ανταποκρίνεται ταν χρησιµοποιείτε το πληκτρολ γιο. Το πληκτρολ γιο Rapid Access III Keyboard δεν λειτουργεί. Το ασ ρµατο πληκτρολ γιο Rapid Access III Wireless Keyboard δεν λειτουργεί. Το ποντίκι δεν λειτουργεί. Ο υπολογιστής δεν ανταποκρίνεται ταν χρησιµοποιείτε το ποντίκι. Ενέργεια Βεβαιωθείτε τι: v Ο υπολογιστής και η οθ νη λειτουργο ν και έχουν ρυθµιστεί σωστά η ϕωτειν τητα (Brightness) και η αντίθεση (Contrast). v Το πληκτρολ γιο είναι σωστά συνδεδεµένο στην κατάλληλη υποδοχή του υπολογιστή. v εν έχουν κολλήσει κάποια πλήκτρα. Αν δεν µπορείτε να διορθώσετε το πρ βληµα, ζητήστε να επισκευαστεί ο υπολογιστής. Βεβαιωθείτε τι: v Ο υπολογιστής είναι αναµµένος. v Το πληκτρολ γιο είναι σωστά συνδεδεµένο σε µια υποδοχή USB στο πίσω µέρος του υπολογιστή. v εν έχουν κολλήσει κάποια πλήκτρα. Αν δεν µπορείτε να διορθώσετε το πρ βληµα, ζητήστε να επισκευαστεί ο υπολογιστής. Όταν είναι εγκαταστηµένος ο δέκτης ασ ρµατης λειτουργίας, εµϕανίζονται εικονίδια κατάστασης και πληροϕορίες βοήθειας στο κάτω δεξί άκρο της επιϕάνειας εργασίας, πάνω απ τη βασική γραµµή εργασιών των Windows. Πατήστε στο σ µβολο? (βοήθεια) για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε το ασ ρµατο πληκτρολ γιο. v Βεβαιωθείτε τι ο υπολογιστής έχει τεθεί σε λειτουργία και τι έχει ρυθµιστεί σωστά η ϕωτειν τητα (brightness) της οθ νης. v Βεβαιωθείτε τι δεν έχουν κολλήσει κάποια πλήκτρα. v Αλλάξτε τις µπαταρίες στο πληκτρολ γιο. v Αλλάξτε το κανάλι στο πληκτρολ γιο. Αν δεν µπορείτε να διορθώσετε το πρ βληµα, ζητήστε να επισκευαστεί ο υπολογιστής. Βεβαιωθείτε τι: v Ο υπολογιστής και η οθ νη λειτουργο ν και έχουν ρυθµιστεί σωστά η ϕωτειν τητα (Brightness) και η αντίθεση (Contrast). v Το ποντίκι είναι σωστά συνδεδεµένο στην κατάλληλη υποδοχή του υπολογιστή. Αν δεν µπορείτε να διορθώσετε το πρ βληµα, ζητήστε να επισκευαστεί ο υπολογιστής. 20 NetVista : Οδηγ ς Αναϕοράς

33 Σ µπτωµα Το ποντίκι ScrollPoint III Mouse δεν λειτουργεί. Το ασ ρµατο ποντίκι ScrollPoint III Wireless Mouse δεν λειτουργεί. Το λειτουργικ σ στηµα δεν εκκινείται. Ενέργεια Καθαρίστε το ποντίκι. Βεβαιωθείτε τι: v Ο υπολογιστής λειτουργεί και έχει ρυθµιστεί σωστά η ϕωτειν τητα (brightness). v Το ποντίκι είναι σωστά συνδεδεµένο σε µια υποδοχή USB του υπολογιστή. Αν δεν µπορείτε να διορθώσετε το πρ βληµα, ζητήστε να επισκευαστεί ο υπολογιστής. Όταν είναι εγκαταστηµένος ο δέκτης ασ ρµατης λειτουργίας, εµϕανίζονται εικονίδια κατάστασης και πληροϕορίες βοήθειας στο κάτω δεξί άκρο της επιϕάνειας εργασίας, πάνω απ τη βασική γραµµή εργασιών των Windows. Πατήστε στο σ µβολο? (βοήθεια) για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε το ασ ρµατο πληκτρολ γιο. v Καθαρίστε το ποντίκι. v Βεβαιωθείτε τι ο υπολογιστής έχει τεθεί σε λειτουργία και τι έχει ρυθµιστεί σωστά η ϕωτειν τητα (brightness) της οθ νης. v Αλλάξτε τις µπαταρίες στο ποντίκι. v Αλλάξτε το κανάλι στο ποντίκι. Αν δεν µπορείτε να διορθώσετε το πρ βληµα, ζητήστε να επισκευαστεί ο υπολογιστής. Βεβαιωθείτε τι: v εν υπάρχει δισκέτα στη µονάδα δισκέτας. v Η σειρά εκκίνησης µονάδων περιλαµβάνει τη συσκευή που βρίσκεται το λειτουργικ σ στηµα. Συνήθως, το λειτουργικ σ στηµα βρίσκεται στο σκληρ δίσκο. Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης, περιµένετε να εµϕανιστεί το µήνυµα προτροπής για την έναρξη του προγράµµατος IBM Setup Utility (ή του προγράµµατος Configuration/Setup Utility). Πατήστε το λειτουργικ πλήκτρο που καθορίζεται. Επαληθε στε τη σειρά εκκίνησης συσκευών (startup sequence) στο πρ γραµµα IBM Setup Utility. Εµϕανίζεται ένας κωδικ ς σϕάλµατος πριν απ την εκκίνηση του λειτουργικο συστήµατος. Ακο γεται µια σειρά απ προειδοποιητικο ς ήχους πριν απ την εκκίνηση του λειτουργικο συστήµατος. Αν δεν µπορείτε να διορθώσετε το πρ βληµα, ζητήστε να επισκευαστεί ο υπολογιστής. Καταγράψτε τον κωδικ και ανατρέξτε στην εν τητα Κωδικοί σϕάλµατος στη σελίδα 23. Βεβαιωθείτε τι δεν έχουν κολλήσει κάποια πλήκτρα. Αν δεν µπορείτε να διορθώσετε το πρ βληµα, ζητήστε να επισκευαστεί ο υπολογιστής. Κεϕάλαιο 4. ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων 21

34 IBM Enhanced Diagnostics Το πρ γραµµα IBM Enhanced Diagnostics εκτελείται ανεξάρτητα απ το λειτουργικ σ στηµα. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτ το πρ γραµµα για να ελέγξετε τον υλικ εξοπλισµ του υπολογιστή σας. Το πρ γραµµα αυτ χρησιµοποιείται ταν δεν είναι δυνατ να χρησιµοποιηθο ν άλλες µέθοδοι ή ταν µε άλλες µεθ δους δεν έχει καταστεί δυνατ να προσδιοριστεί η αιτία εν ς προβλήµατος που είναι πιθαν να σχετίζεται µε τον υλικ εξοπλισµ. Μπορείτε να εκτελέσετε το πρ γραµµα IBM Enhanced Diagnostics χρησιµοποιώντας το πρ γραµµα Product Recovery που βρίσκεται στο σκληρ σας δίσκο. Εναλλακτικά, µπορείτε να δηµιουργήσετε µια δισκέτα IBM Enhanced Diagnostics απ το πρ γραµµα Product Recovery. Μπορείτε επίσης να µεταϕορτώσετε την τελευταία έκδοση του προγράµµατος Enhanced Diagnostics απ τη διε θυνση στο World Wide Web. Πληκτρολογήστε τον τ πο και το µοντέλο του υπολογιστή σας στο πεδίο Quick Path για να βρείτε τα κατάλληλα µεταϕορτώσιµα αρχεία για τον υπολογιστή σας. Εκτέλεση του IBM Enhanced Diagnostics απ το πρ γραµµα Product Recovery Για να εκτελέσετε το διαγνωστικ πρ γραµµα απ το πρ γραµµα Product Recovery, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: Σηµείωση: Αν το πρ γραµµα Product Recovery που βρίσκεται στο σκληρ δίσκο του υπολογιστή δεν λειτουργεί ή δεν είναι δυνατή η πρ σβαση σε αυτ, το πρ γραµµα IBM Enhanced Diagnostics µπορεί να εκτελεστεί απ τη δισκέτα Enhanced Diagnostics. 1. Τερµατίστε το λειτουργικ σ στηµα και σβήστε τον υπολογιστή. 2. Όταν ανάψετε τον υπολογιστή σας, κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο F11 έως του εµϕανιστεί το µενο Product Recovery. 3. Ανάλογα µε το λειτουργικ σ στηµα που χρησιµοποιείτε, µπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε µια ρ θµιση για το σ στηµα. Αν δεν εµϕανιστεί µήνυµα, πηγαίνετε στο επ µενο βήµα. 4. Όταν εµϕανιστεί το κ ριο µενο, επιλέξτε System Utilities. 5. Απ το µενο System Utilities, επιλέξτε Run Diagnostics. Ενεργοποιείται το πρ γραµµα IBM Enhanced Diagnostics. Όταν ολοκληρώσετε τα διαγνωστικά προγράµµατα, θα επιστρέψετε στο κ ριο µενο του προγράµµατος Product Recovery. 6. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή. 22 NetVista : Οδηγ ς Αναϕοράς

35 ηµιουργία δισκέτας IBM Enhanced Diagnostics Για να δηµιουργήσετε µια δισκέτα IBM Enhanced Diagnostics απ το πρ γραµµα Product Recovery, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1. Τερµατίστε το λειτουργικ σ στηµα και σβήστε τον υπολογιστή. 2. Όταν ανάψετε τον υπολογιστή σας, κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο F11 έως του εµϕανιστεί το µενο Product Recovery. 3. Ανάλογα µε το λειτουργικ σ στηµα που χρησιµοποιείτε, µπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε µια ρ θµιση για το σ στηµα. Αν δεν εµϕανιστεί µήνυµα, πηγαίνετε στο επ µενο βήµα. 4. Απ το κ ριο µενο, επιλέξτε System Utilities. 5. Επιλέξτε Create a diagnostic diskette και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµϕανίζονται στην οθ νη. 6. Όταν σας ζητηθεί, τοποθετήστε µια κενή, µορϕοποιηµένη δισκέτα στη µονάδα δισκέτας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµϕανίζονται στην οθ νη. Σηµείωση: Μπορείτε επίσης να µεταϕορτώσετε την τελευταία έκδοση του διαγνωστικο προγράµµατος απ τη διε θυνση στο World Wide Web. Πληκτρολογήστε τον τ πο του υπολογιστή σας στο πεδίο Quick Path για να βρείτε τα κατάλληλα µεταϕορτώσιµα αρχεία για τον υπολογιστή σας. Εκτέλεση της δισκέτας IBM Enhanced Diagnostics Για να εκτελέσετε τη δισκέτα IBM Enhanced Diagnostics, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1. Τερµατίστε το λειτουργικ σ στηµα και σβήστε τον υπολογιστή. 2. Τοποθετήστε τη δισκέτα IBM Enhanced Diagnostics στη µονάδα δισκέτας. 3. Ανάψτε τον υπολογιστή. 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµϕανίζονται στην οθ νη. Για βοήθεια, πατήστε F1. 5. Όταν το πρ γραµµα ολοκληρωθεί, αϕαιρέστε τη δισκέτα απ τη µονάδα δισκέτας. 6. Τερµατίστε και επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Κωδικοί σϕάλµατος Ο ακ λουθος πίνακας περιλαµβάνει κάποιους απ τους πιο συνηθισµένους κωδικο ς σϕάλµατος που µπορεί να εµϕανιστο ν ταν ο υπολογιστής εκτελεί τη διαδικασία αυτ µατου ελέγχου κατά την εκκίνηση (POST). v Καταγράψτε τους κωδικο ς σϕάλµατος που παρουσιάζονται. Αν καλέσετε για τεχνική υποστήριξη, θα σας ζητηθο ν αυτοί οι κωδικοί. Κεϕάλαιο 4. ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων 23

36 v Αν εµϕανίζονται πολλοί κωδικοί σϕάλµατος, επιλ στε τα αντίστοιχα προβλήµατα µε την ίδια σειρά µε την οποία εµϕανίζονται οι κωδικοί σϕάλµατος. Συνήθως, αν επιλ σετε τον πρώτο κωδικ σϕάλµατος θα επιλυθο ν και οι επ µενοι. v Αν ο κωδικ ς σϕάλµατος δεν υπάρχει στον πίνακα που ακολουθεί, χρειάζεται πιο σ νθετη ανάλυση του προβλήµατος. Αν το λειτουργικ σ στηµα εκκινείται ταν ανάβετε τον υπολογιστή, βλ. την εν τητα IBM Enhanced Diagnostics στη σελίδα 22 για να εκτελέσετε µια διαγνωστική ανάλυση του προβλήµατος. Επίσης µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το Access IBM για να συλλέξετε περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων. Αν το λειτουργικ σ στηµα δεν εκκινείται, ζητήστε να επισκευαστεί ο υπολογιστής. Κωδικ ς Περιγραϕή Ενέργεια 161 ή 0250 Η µπαταρία είναι ελαττωµατική. Αντικαταστήστε τη µπαταρία. Βλ. τη διαδικασία αντικατάστασης της µπαταρίας στο ηλεκτρονικ εγχειρίδιο χρήσης (User Guide), το οποίο είναι διαθέσιµο µέσω του Access IBM. 162 ή 0251 Έγινε κάποια αλλαγή στη σ νθεση των συσκευών. Βεβαιωθείτε τι: v Όλες οι εξωτερικές συσκευές είναι αναµµένες. v Όλες οι συσκευές έχουν εγκατασταθεί σωστά και είναι καλά συνδεδεµένες στα καλώδιά τους. 301, 303, 0211 ή 0212 Παρουσιάστηκε σϕάλµα στο πληκτρολ γιο. Αν δεν µπορείτε να διορθώσετε το πρ βληµα, ζητήστε να επισκευαστεί ο υπολογιστής. Βεβαιωθείτε τι: v Το πληκτρολ γιο είναι σωστά συνδεδεµένο. v εν έχουν κολλήσει κάποια πλήκτρα Η προηγο µενη διαδικασία εκκίνησης δεν ολοκληρώθηκε. Χρησιµοποιήθηκαν οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις. Αν δεν µπορείτε να διορθώσετε το πρ βληµα, ζητήστε να επισκευαστεί ο υπολογιστής. Η προηγο µενη διαδικασία POST δεν ολοκληρώθηκε µε επιτυχία. Η διαδικασία POST ϕορτώνει τις προεπιλεγµένες τιµές και δίνει τη δυνατ τητα εκτέλεσης του προγράµµατος IBM Setup Utility. Το σϕάλµα αυτ διορθώνεται µε την επ µενη εκκίνηση του υπολογιστή. 24 NetVista : Οδηγ ς Αναϕοράς

37 Κωδικ ς Περιγραϕή Ενέργεια 860x (x=οποιοσδήποτε αριθµ ς) Παρουσιάστηκε σϕάλµα στο ποντίκι ή τη συσκευή κατάδειξης. Βεβαιωθείτε τι το ποντίκι ή η συσκευή κατάδειξης έχει συνδεθεί σωστά. Αν δεν µπορείτε να διορθώσετε το πρ βληµα, ζητήστε να επισκευαστεί ο υπολογιστής. Προειδοποιητικά ηχητικά σήµατα της λειτουργίας POST Τα ηχητικά σήµατα είναι ένας άλλος τρ πος µε τον οποίο η λειτουργία POST µπορεί να σας ειδοποιήσει για σϕάλµατα. Η µορϕή εν ς ηχητικο σήµατος αντιπροσωπε ει µια αριθµητική τιµή και παρέχει περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε την προέλευση εν ς πιθανο προβλήµατος. Ακολουθο ν τα πιο συνηθισµένα ηχητικά σήµατα POST που µπορεί να ακο σετε κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας. Μορϕή ηχητικο σήµατος Περιγραϕή εν εµϕανίζεται µήνυµα στην οθ νη. Τα ηχητικά σήµατα ακο γονται πριν απ την ενεργοποίηση της οθ νης Απέτυχε η δοκιµή της µνήµης RAM Ενέργεια Αϕαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τα τσιπ µνήµης DIMM. Αν το πρ βληµα εξακολουθεί να παρουσιάζεται, ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή. Αϕαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τα τσιπ µνήµης DIMM. Αν το πρ βληµα εξακολουθεί να παρουσιάζεται, ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή. Ακολουθο ν ορισµένες γενικές οδηγίες για την αντιµετώπιση των ηχητικών σηµάτων της λειτουργίας POST. v Καταγράψτε τη µορϕή των ηχητικών σηµάτων που ακο γονται. Αν καλέσετε τεχνική υποστήριξη, θα σας ζητηθεί η µορϕή των ηχητικών σηµάτων. v Αν το ηχητικ σήµα δεν υπάρχει στον παραπάνω πίνακα, χρειάζεται πιο σ νθετη ανάλυση του προβλήµατος. Αν το λειτουργικ σ στηµα εκκινείται ταν ανάβετε τον υπολογιστή, χρησιµοποιήστε το Access IBM για να ενεργοποιήσετε το IBM Enhanced Diagnostics και εξετάστε τις διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων στο πρ γραµµα αυτ. Αν το λειτουργικ σ στηµα δεν εκκινείται, ζητήστε να επισκευαστεί ο υπολογιστής. Κεϕάλαιο 4. ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων 25

38 26 NetVista : Οδηγ ς Αναϕοράς

39 Κεϕάλαιο 5. Πληροϕορίες, βοήθεια και υπηρεσίες Αν χρειαστείτε βοήθεια, υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη ή απλά περισσ τερες πληροϕορίες για τα προϊ ντα της IBM, θα βρείτε µια µεγάλη ποικιλία πηγών που µπορο ν να σας βοηθήσουν. Το κεϕάλαιο αυτ περιέχει πληροϕορίες για το πο µπορείτε να απευθυνθείτε για πρ σθετες πληροϕορίες σχετικά µε την IBM και τα προϊ ντα της, τι να κάνετε αν αντιµετωπίσετε κάποιο πρ βληµα µε τον υπολογιστή σας και ποιον να καλέσετε αν χρειαστείτε υπηρεσίες. Πληροϕορίες Πληροϕορίες σχετικά µε τον υπολογιστή IBM και το τυχ ν προεγκατεστηµένο λογισµικ υπάρχουν στην τεκµηρίωση που συνοδε ει τον υπολογιστή σας. Η τεκµηρίωση αυτή περιλαµβάνει έντυπα εγχειρίδια, ηλεκτρονικά εγχειρίδια, αρχεία README και αρχεία βοήθειας. Επίσης, πληροϕορίες σχετικά µε τα προϊ ντα της IBM είναι διαθέσιµες στο World Wide Web. Στο World Wide Web, το site της IBM έχει τρέχουσες πληροϕορίες σχετικά µε τα προϊ ντα IBM Personal Computers και τη διαθέσιµη υποστήριξη. Η διε θυνση της αρχικής σελίδας του site IBM Personal Computing είναι: Στη διε θυνση µπορείτε να βρείτε πληροϕορίες σχετικά µε την υποστήριξη προϊ ντων IBM, συµπεριλαµβανοµένων των υποστηριζ µενων επιλογών. Αν επιλέξετε Profile απ τη σελίδα αυτή, µπορείτε να δηµιουργήσετε µια προσαρµοσµένη σελίδα υποστήριξης ειδικά για τον υλικ εξοπλισµ σας, η οποία θα περιλαµβάνει συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (Frequently Asked Questions), πληροϕορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα (Parts Information), τεχνικές υποδείξεις και πληροϕορίες (Technical Hints and Tips) και µεταϕορτώσιµα αρχεία (Downloadable Files). Επιπλέον, µπορείτε να επιλέξετε να ειδοποιείστε µέσω κάθε ϕορά που γίνονται διαθέσιµες νέες πληροϕορίες σχετικά µε τα προϊ ντα που χρησιµοποιείτε. Μπορείτε επίσης να παραγγέλλετε εκδ σεις µέσω του IBM Publications Ordering System, στην ακ λουθη διε θυνση: cgibin/pbi.cgi. Βοήθεια και υπηρεσίες Αν αντιµετωπίσετε κάποιο πρ βληµα µε τον υπολογιστή σας, υπάρχουν πολλές διαθέσιµες πηγές βοήθειας. Copyright IBM Corp

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς Αναϕοράς Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το Παράρτηµα. Εγγ ηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre

Οδηγ ς Αναϕοράς. ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και

Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και Οδηγ ς Αναϕοράς Περιέχει: - Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας - Εγγ ηση και άλλες σηµειώσεις - Εγκατάσταση του υπολογιστή - Αποκατάσταση λογισµικο - ιάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων - Βοήθεια και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Σηµαντικές πληροϕορίες ασϕάλειας στη σελίδα v v Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το

Διαβάστε περισσότερα

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς

NetVista. Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς NetVista Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης

ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης ThinkCentre Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας και εγγ ησης που συνοδε ει αυτ το προϊ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο

Διαβάστε περισσότερα

ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493

ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης. PC 300PL Τ πος 6565

Οδηγ ς χρήσης. PC 300PL Τ πος 6565 Οδηγς χρήσης PC 300PL Τπος 6565 Οδηγς χρήσης PC 300PL Τπος 6565 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις γενικές πληροϕορίες στο Παράρτηµα C, Εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης PC 300PL 6565 PC 300GL 6563, 6564, 6574

Οδηγ ς χρήσης PC 300PL 6565 PC 300GL 6563, 6564, 6574 Οδηγς χρήσης PC 300PL 6565 PC 300GL 6563, 6564, 6574 Οδηγς χρήσης PC 300PL 6565 PC 300GL 6563, 6564, 6574 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8110, 8112, 8113, 8114 Τ ποι 8115, 8153, 8166, 8167 Τ ποι 8168, 8169, 8170

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8110, 8112, 8113, 8114 Τ ποι 8115, 8153, 8166, 8167 Τ ποι 8168, 8169, 8170 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8110, 8112, 8113, 8114 Τ ποι 8115, 8153, 8166, 8167 Τ ποι 8168, 8169, 8170 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8110, 8112, 8113, 8114 Τ ποι 8115, 8153, 8166, 8167 Τ ποι 8168, 8169, 8170 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8099, 8116, 8155, 8156 Τ ποι 8157, 8158, 8159, 8160 Τ ποι 8215, 9210, 9211 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8111, 8154, 8161, 8162 Τ ποι 8163, 8164, 8165, 8211 Τ ποι 8212, 8213, 8214 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων

Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων Lenovo 3000 V100 Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβληµάτων Περιλαµβάνει: v Εισαγωγή σε άλλες πηγές πληροϕοριών v Σηµαντικές συµβουλές για τη ϕροντίδα του υπολογιστή σας v ιάγνωση και επίλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς Acer Aspire

Notebook της σειράς Acer Aspire www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς Acer Aspire Οδηγ ς χρήστη Copyright 2003 Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη των υπολογιστών της σειράς Acer Aspire Notebook Αρχική έκδοση: Μάιος 2002

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad X61 Tablet Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων

ThinkPad X61 Tablet Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων ThinkPad X61 Tablet Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων ThinkPad X61 Tablet Οδηγ ς συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων Σημείωση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector

Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector Οδηγ ς χρήσης Συσκευή προβολής C400 Wireless Projector Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. ThinkPad Edge E130 και E135

Οδηγός χρήσης. ThinkPad Edge E130 και E135 Οδηγός χρήσης ThinkPad Edge E130 και E135 Σημειώσεις: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες και το προϊόν στο οποίο αναφέρονται, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε και κατανοήσατε το περιεχόμενο των ακόλουθων

Διαβάστε περισσότερα