ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1) Ποιοι ήταν οι στόχοι της κυβέρνησης του Ελ.Βενιζέλου (Θεσσαλονίκη, 1917) σχετικά µε την αγροτική µεταρρύθµιση; 2) Ποιοι φορείς ανέλαβαν το έργο της προσωρινής στέγασης των προσφύγων της µικρασιατικής καταστροφής; 3) Ποια µορφή πήρε η διάσταση προσφύγων και γηγενών στην πολιτική ζωή; Μονάδες 15 β. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της Α στήλης µε τα στοιχεία της Β στήλης (δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν): Στήλη Α Στήλη Β 1. Πρωτεργάτης του αγώνα των Ποντίων α) Επ. εληγιώργης 2. Μέλος της «Ηνωµένης Αντιπολιτεύσεως» β) Ίωνας ραγούµης 3. Πρωθυπουργός της Ελλάδας κατά το 1910 γ) Ιωάννης Σφακιανάκης 4. Επικεφαλής του Εθνικού Κοµιτάτου δ) Κ. Μάνος 5. Αρχηγός του Εθνικού Κόµµατος ε) Κ.Κωνσταντινίδης στ) Στέφανος ραγούµης ζ) Κυριακούλης Μαυροµιχάλης Μονάδες 10 ΘΕΜΑ Α2 α. Ποια ήταν η δοµή και η οργάνωση του βενιζελικού κόµµατος; Μονάδες 12 β. Από ποια µέρη της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας έχουµε µετακινήσεις πληθυσµών προς την επαναστατηµένη Ελλάδα κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821 και γιατί; Μονάδες 13 ΟΜΑ Α Β ΘΕΜΑ Β1 Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο των πηγών και τις ιστορικές σας γνώσεις, να προσδιορίσετε τους παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν στην Επανάσταση του Μονάδες 25 ΠΗΓΗ 1 Ο Όθων, δεχθείς άκων την εγκαθίδρυσιν συνταγµατικού πολιτεύµατος, δεν είχε την διάθεσιν της πιστής εφαρµογής αυτού. Ευθύς εξ αρχής, παραβιάζων το πνεύµα του Συντάγµατος, ανεµίχθη εις έργα διοικητικά, επεµβαίνων εις τας βουλευτικάς εκλογάς και προσπαθών εκδήλως να συγκεντρώση εις χείρας του περισσοτέραν εξουσίαν. Προ δε της αντιστάσεως, την οποίαν εύρισκε δεν εδίσταζεν, ως είναι ευνόητον, να λάβη µέτρα πιεστικά κατά της ελευθερίας του τύπου και της ανεξαρτησίας των συνειδήσεων, τούθ όπερ εξήπτεν ακόµη περισσότερον την κατ αυτού αντιπολίτευσιν και προητοίµαζε την πτώσιν του. Ο βασιλεύς όπως γράφει ο Ν. ραγούµης (Αναµνήσεις, τοµ. Β σ. 122 επ.)- έρρεπε φύσει «προς το σύστηµα της συγκεντρώσεως», πολιτικοί δε, όπως ο Κωλέττης, «τελειοποιήσαντες αυτό, και τον Όθωνα ενεθάρρυναν εις αυστηροτέραν εφαρµογήν και αυτοί εφήρµοσαν απηνέστερον... Η καταστολή της ελευθερίας των δηµοκρατικών Αρχών, η καταδίωξις του τύπου, η επέµβασις εις τας εκλογάς τας τε βουλευτικάς και τας των δήµων, η αποβολή πάντων των οπωσούν ανεξάρτητον εχόντων το φρόνηµα δηµοσίων λειτουργών, και ιδίως των της Θέµιδος... η δια παντός τρόπου πίεσις της συνειδήσεως των δικαστών, η διαστροφή των νόµων, ταύτα, και άλλα εις έν µόνον απέβλεπον, εις την σύµπτυξιν πάσης δυνάµεως εις χείρας της εξουσίας και την δι αυτής παγίωσιν κυβερνήσεως πανισχύρου και διαρκούς....

2 Η προϊούσα κοινωνική εξέλιξις ενίσχυε το φιλελεύθερον και δηµοκρατικόν πνεύµα, ούτως ώστε αι απολυταρχικαί τάσεις να µη είναι ανεκταί και να υπονοµεύεται τουναντίον δια συνεχούς δράσεως η βασιλεία του Όθωνος. Βοηθούσης δε και της αναµίξεως των αντιπροσώπων των Προστατίδων υνάµεων εις την πολιτικήν ζωήν της χώρας, η οποία δεν έπαυε κατά τα έτη της απολυταρχίας και της συνταγµατικής µοναρχίας, η θέσις του Όθωνος κατέστη τόσον επισφαλής, ώστε ευκόλως ανετράπη δι επαναστάσεως, µολονότι όπως φαίνεται, δεν ηµφεσβητούντο ωρισµέναι αρεταί του και ανεγνωρίζετο η ταύτισις της ηγεµονικής του φιλοδοξίας προς τα εθνικά ιδανικά της εποχής εκείνης (ίδε και Ζ. Παπαντωνίου, Ο Όθων, 1934). Α. Σβώλου, Τα Ελληνικά Συντάγµατα, σσ ΠΗΓΗ 2 Για ολόκληρη την περίοδο της βασιλείας του Όθωνος ο ιστορικός Τρ. Ευαγγελίδης συνοψίζοντας γράφει: «...η µακρά βασιλεία αυτού αποτελεί την ιστορίαν της πάλης.. του έθνους προς τον ηγεµόνα αυτού του έθνους, ζητούντος να κυβερνηθή συµφώνως προς τα ήθη, τας παραδόσεις, τα ένστικτα και δια των εγκριτοτέρων αυτού τέκνων, και του ηγεµόνος, επιδιώκοντος µετά ζήλου την ιδέαν του να καταστήση την Ελλάδα τύπον ευρωπαϊκού κράτους, προς τούτο δε συγκεντρούντος εν εαυτώ πάσαν εξουσία και µεταχειριζοµένου όργανα ή ξένους, ή πρόσωπα µετρίας σηµασίας και επιρροής». Ι.Ε.Ε., τόµ. ΙΓ, σ. 199 ΠΗΓΗ 3 Ψήφισµα του Έθνους Τα δεινά της Πατρίδος έπαυσαν. Άπασαι αι επαρχίαι και η πρωτεύουσα συνενωθείσα µετά του στρατού έθεσαν τέρµα εις αυτά. Ως κοινή δε έκφρασις του Ελληνικού Έθνους ολοκλήρου κηρύττεται και ψηφίζεται: Η βασιλεία του Όθωνος καταργείται. Προσωρινή κυβέρνησις συνιστάται όπως κυβερνήση το κράτος µέχρι συγκαλέσεως της Εθνικής συνελεύσεως, συγκειµένη εκ των εξής πολιτών: ηµητρίου Βούλγαρη Προέδρου, Κωνσταντίνου Κανάρη, Βενιζέλου Ρούφου. Εθνική συντακτική συνέλευσις καλείται αµέσως προς σύνταξιν της Πολιτείας και εκλογήν ηγεµόνος. Zήτω το Έθνος! ζήτω η Πατρίς! Εγένετο εις Αθήνας εν έτει σωτηρίω 1862 και µηνί Οκτωβρίου τη δεκάτη αυτού. Ν. Μοσχονά, Ι.Ε.Ε., τόµ. ΙΓ, σ. 220 ΘΕΜΑ Β2 Σύµφωνα µε τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες που θα αντλήσετε από το παράθεµα απαντήστε ποιες ενέργειες της Ελλάδας αποτέλεσαν τις αφορµές για την αλλαγή της στάσεως των Μεγάλων υνάµεων απέναντι στην Ελλάδα από το 1920 και ποιοι ήταν οι πραγµατικοί λόγοι γι αυτό. Η στάση των ξένων υνάµεων απέναντι στην Ελλάδα κατά την περίοδο Μόνο την 22αν Μαρτίου 1922 ν.ηµ. κατωρθώθη η σύγκλησις αύτη (διάσκεψη του Παρισίου), αλλ υπό περιστάσεις αληθινά δυσµενείς δια την Ελλάδα. Η Γαλλία ήδη είχεν υπογράψει από του Οκτωβρίου 1921 την οριστικήν συνθήκην µε τον Κεµάλ και δεν απέκρυπτε πλέον από την Αγγλικήν Κυβέρνησιν τάς υποχρεώσεις που είχεν αναλάβει απέναντι του Κεµάλ, όπως επιδιώξη ριζικάς µεταρρυθµίσεις της Συνθήκης των Σεβρών. Ο γαλλικός τύπος εξ άλλου είχε ξεσπαθώσει υπέρ των Τούρκων. Και η γαλλική κοινή γνώµη είχε καταληφθή από ένα αδικαιολόγητον και ανεξήγητον φιλοτουρκισµόν. Η Ιταλία, µολονότι η µεγάλη Εθνική Συνέλευση της Αγκύρας δεν είχεν επικυρώση την Ιταλοκεµαλικήν συµφωνίαν, είχε χαράξει απερίφραστα φιλοτουρκικήν πολιτικήν, και πάντως αντίθετον προς την ελληνικήν πολιτικήν της Μικράς Ασίας. Επίστευσεν αύτη, πως, όπως και αν έχουν τα πράγµατα, η Τουρκία απετέλει χώραν οικονοµικώς πλέον εκµεταλλεύσιµον από την Ελλάδα. Και γι αυτό ήτο αύτη αποφασισµένη να υποστηρίξη τάς ενώπιον της διασκέψεως υποβληθησοµένας τουρκικάς αξιώσεις, σύµφωνα προς το άρθρον 4 της Ιταλοκεµαλικής συµφωνίας καίτοι µή επικυρωθείσης.

3 Ως προς την Αγγλίαν, αύτη απέδιδε τον αναβρασµόν των Ινδιών, που ήτο τότε πολύ µεγάλος, εις την παράτασιν του Μικρασιατικού πολέµου και εν γένει εις την στάσιν που ετήρει αύτη στην Ανατολή. Επίστευεν εποµένως η Αγγλική Κυβέρνησις, ότι η ταχεία συνοµολόγησις της ειρήνης απετέλει εθνικήν ανάγκην. Αυτά είχε δηλώσει εις την Βουλήν των Λόρδων ο Υπουργός των Εξωτερικών Κώρζον. Αλλ η Αγγλική Κυβέρνησις για να επιτύχη την ειρήνην, είχε στα χέρια της ένα δυνατό όπλο, που της το έδωσεν η Ελληνική Κυβέρνησις, όταν εις αυτήν ενεπιστεύθη την όλην Ελληνικήν υπόθεσιν. εν είχε παρά να περιορίση τάς ελληνικάς αξιώσεις και η ειρήνη θα συνωµολογείτο. Με το όπλο αυτό στα χέρια της Αγγλικής Κυβερνήσεως, αλλά και µε τας δυσαρέστους δια την Ελλάδα συνθήκας, που περιγράφω ανωτέρω, αρχίζει η διάσκεψις των συµµάχων την 22 α Μαρτίου ν.ηµ., η οποία παρετάθη µέχρι της 26 ης Μαρτίου συµπεριλαµβανοµένης. Κ. Ζαβιτζιάνου, Αναµνήσεις εκ της διαφωνίας Κωνσταντίνου Βενιζέλου, Α, σ (1946) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. 1) σελ.43-44: «Το αποφασιστικό βήµα... του κρατικού ενδιαφέροντος» 2) σελ : «Με τη άφιξη... µε τους πρόσφυγες» 3) σελ.165: «Στην πολιτική ζωή... εναντίον τους» β. 1 ε 2 δ 3 στ 4 α 5 ζ ΘΕΜΑ Α2 α. σελ.91-91: «Όσον αφορά... σε κάθε άλλο κόµµα» β. σελ.116: «Στη διάρκεια της Επανάστασης... στις περιοχές αυτές» ΟΜΑ Α Β ΘΕΜΑ Β1 Κατά την εποχή που συµπίπτει µε την παρακµή των ξενικών κοµµάτων, τα οποία κυριαρχούσαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο πολιτικό προσκήνιο της Ελλάδας, ο πολιτικός χώρος βιώνει έντονες αλλαγές. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει αρκετά σε σχέση µε το προηγούµενο χρονικό διάστηµα. Οι ηγετικές προσωπικότητες των ξενικών κοµµάτων είχαν βιώσει την Επανάσταση και η νοοτροπία τους, τα ιδανικά τους, οι απόψεις τους είχαν διαµορφωθεί στην προεπαναστατική περίοδο. Αντιθέτως η νέα γενιά πολιτικών βίωνε ραγδαίες αλλαγές λόγω των συχνών πολιτικών µεταβολών και της οικονοµικής και τεχνικής ανάπτυξης, που ακολούθησαν πρωτόγνωρους ρυθµούς. Η οικονοµική και κοινωνική µεταβολή είχαν ως συνέπεια την εκ θεµελίων µεταβολή της αντίληψης για της ζωή. Οι άνθρωποι σταµάτησαν να ζουν όπως οι πρόγονοί τους. Αυξήθηκε ο αστικός πληθυσµός, ο οποίος βρισκόταν πιο κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων και είχε µεγαλύτερη δυνατότητα ενηµέρωσης για τις εξελίξεις. Εντυπωσιακή ήταν επίσης και η µείωση των αναλφαβήτων στον ανδρικό πληθυσµό. Η σχετικά γρήγορη διάδοση της παιδείας αύξησε τις κοινωνικές εντάσεις. Οι απαιτήσεις των ανθρώπων αυξήθηκαν. Ακόµη και οι ηµιµαθείς άρχισαν να επικρίνουν τις δυσλειτουργίες του κράτους και την καθυστέρηση σε σχέση µε τις χώρες της ύσης, ενώ εντάθηκε η επιθυµία για συµµετοχή στα πολιτικά πράγµατα. Η νέα γενιά δεν είχε τις εµπειρίες της προηγούµενης (τουρκοκρατία, επανάσταση, αντιβασιλεία, βοήθεια των υνάµεων σε κρίσιµες στιγµές) και αποστασιοποιήθηκε από τις αντιπαραθέσεις που κυριαρχούσαν στην προηγούµενη γενιά και από τα κόµµατα που τις εξέφραζαν. Η νέα γενιά ασκούσε έντονη κριτική στους παλαιότερους και φρονούσε ότι το συνταγµατικό πολίτευµα δεν µπορούσε να αναπτυχθεί, καθώς το εµπόδιζαν η Αυλή και ο ίδιος ο βασιλιάς, τον οποίο θεωρούσε πολιτικά ατάλαντο.

4 Πραγµατικά, σύµφωνα µε τα στοιχεία που µπορούµε να αντλήσουµε από το πρώτο παράθεµα, απόσπασµα από το έργου του Α.Σβώλου Τα Ελληνικά Συντάγµατα, ο βασιλιάς Όθωνας από τη στιγµή που ίσχυσε το Σύνταγµα του 1844 φάνηκε απρόθυµος να το ακολουθήσει και να το σεβαστεί. Επενέβαινε συνεχώς στο κυβερνητικό έργο, επεµβάσεις που αφορούσαν στα διοικητικά έργα και στις βουλευτικές και δηµοτικές εκλογές, αποβλέποντας στην συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερης εξουσίας στα χέρια του. Προσπαθεί να φιµώσει τις φωνές αντίδρασης παίρνοντας µέτρα κατά της ελευθεροτυπίας και της ανεξαρτησίας των συνειδήσεων. Υποστηρικτές στο έργο του έχει και µια µερίδα πολιτικών µε βασικό εκπρόσωπο τον Κωλέττη, τον αρχηγό του γαλλικού κόµµατος, ο οποίος ήταν γνωστός για τη συγκεντρωτική πολιτική που ασκούσε και ο ίδιος. Οι επεµβάσεις του Όθωνα επεκτείνονται και στο δικαστικό χώρο. Πιέζει δικαστές κατά την επιτέλεση του λειτουργήµατός τους και διαστρέφει τους νόµους. Από την άλλη ο Α. Σβώλος επισηµαίνει ότι ήδη εκείνη την εποχή αναγνωρίζονται και οι αρετές του βασιλιά, καθώς και «η ταύτισις της ηγεµονικής του φιλοδοξίας προς τα εθνικά ιδανικά της εποχής εκείνης». Στο δεύτερο παράθεµα η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους παραθέτει την άποψη του ιστορικού Τρ. Ευαγγελίδη, σύµφωνα µε την οποία υπήρχε και µια βαθύτερη διάσταση µεταξύ του ελληνικού λαού και του βασιλιά Όθωνα. Οι Έλληνες θέλουν να κυβερνηθούν µέσω των σπουδαιοτέρων αντιπροσώπων τους που γνωρίζουν τα ήθη, τις παραδόσεις και τα «ένστικτά» τους. Αυτούς όµως ο ξένος βασιλιάς τους αποµάκρυνε, χρησιµοποιώντας ξένους ή ανθρώπους µε µέτρια σηµασία ή επιρροή και συγκεντρώνοντας στα χέρια του κάθε εξουσία. Ο ιστορικός, όµως, θέτει ως ανώτερη επιδίωξη του συγκεκριµένου ηγέτη τη θέλησή του να γίνει η Ελλάδα ευρωπαϊκό κράτος, απαλλάσσοντας µε αυτόν τον τρόπο τη συµπεριφορά του από εγωιστικά κίνητρα. Η κοινωνική εξέλιξη, έτσι όπως προχώρησε, µε βάση και τα όσα είπαµε παραπάνω, αντέδρασε στην απολυταρχική συµπεριφορά του Όθωνα, αντίδραση που υποδαυλιζόταν και από τη στάση των Μεγάλων υνάµενων. Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1859 έγινε φανερή µια συνολική δυσαρέσκεια µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας και της δυσλειτουργίας του πολιτικού συστήµατος και συγκροτήθηκαν αντιπολιτευτικοί όµιλοι µε εκσυγχρονιστικά κατά κύριο λόγο αιτήµατα: ελεύθερες εκλογές, φορολογική µεταρρύθµιση µε στόχο την ελάφρυνση των αγροτών, κρατικές επενδύσεις σε έργα υποδοµής, ίδρυση αγροτικών τραπεζών, απλούστερη διοίκηση. τα αιτήµατα αυτά εξέφρασε σε µεγάλο βαθµό µε την πολιτική του δράση ο Αλέξανδρος Κουµουνδούρος. Το Φεβρουάριο του 1862 η δυσαρέσκεια κατάληξε σε επανάσταση µε αίτηµα την αποµάκρυνση του βασιλιά. Στην επανάσταση συµµετείχαν κατά κύριο λόγο αξιωµατικοί, άνεργοι απόφοιτοι πανεπιστηµίου που δεν ήθελαν να εργαστούν στους κλάδους της αγροτικής και βιοτεχνικής παραγωγής και αισθάνονταν κοινωνικά αδικηµένοι. Συµµετείχαν ακόµη και πολλά άτοµα ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων, τα οποία ζητούσαν ευκαιρίες για ενεργότερη συµµετοχή στα πολιτικά πράγµατα. Είναι φανερός στον τρίτο παράθεµα, που αποτελεί απόσπασµα του ψηφίσµατος του Ελληνικού λαού µε αφορµή την αποµάκρυνση του Όθωνα, ο ενθουσιασµός για την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και την απαλλαγή της Ελλάδος από τα «δεινά». ιατρανώνεται ότι η απόφαση που πάρθηκε αποτελεί έκφραση ολοκλήρου του ελληνικού λαού. Η πρωτεύουσα ενώθηκε µε τις επαρχίες στην λήψη αποφάσεων που αφορούν στην αποµάκρυνση του βασιλιά Όθωνα. Αποφασίζεται η σύσταση προσωρινής κυβέρνησης που αποτελείται από τον ηµήτριο Βούλγαρη, τον Κωνσταντίνο Κανάρη και τον Βενιζέλο Ρούφο. Η Εθνοσυνέλευση που θα προέκυπτε από τις εκλογές που θα ακολουθούσαν θα είχε ως αρµοδιότητα να συντάξει νέο Σύνταγµα και να επιλέξει νέο Ηγεµόνα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται σαφές ότι η χώρα στράφηκε εναντίον του προσώπου του Όθωνα και όχι εναντίον του θεσµού. Στις 12 Οκτωβρίου 1862, δύο µέρες µετά το ψήφισµα, ο Όθων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα. ΘΕΜΑ Β2 Μετά το τέλος του Α Παγκοσµίου Πολέµου ο Ελληνικός Στρατός, ως εντολοδόχος των νικητριών Συµµαχικών υνάµεων, αποβιβάστηκε στη Σµύρνη (15 Μαΐου 1919). Οι εθνικές βλέψεις των Ελλήνων της Μικράς Ασίας φάνηκε ότι γίνονταν πραγµατικότητα. Σύντοµα η ελληνική παρουσία επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές, γύρω από την κατεχόµενη ζώνη.

5 Η Συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920), που ακολούθησε και που, µεταξύ άλλων, όριζε ότι η περιοχή της Σµύρνης θα βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση και κατοχή για πέντε χρόνια, ενώ µετά από αυτό το χρονικό διάστηµα θα µπορούσαν οι κάτοικοι να αποφασίσουν µε δηµοψήφισµα την προσάρτηση της περιοχής στην Ελλάδα, αποτέλεσε τη µεγαλύτερη διπλωµατική επιτυχία της Ελλάδας και δικαίωσε την τολµηρή πολιτική του Βενιζέλου. Η µικρή Ελλάδα των παραµονών των Βαλκανικών πολέµων γίνεται µε την υπογραφή της Συνθήκης «η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε Θαλασσών». Το όραµα της Μεγάλης Ιδέας φαίνεται να γίνεται απτή πραγµατικότητα. Μετά από αυτό οι Φιλελεύθεροι προκήρυξαν εκλογές για αναθεωρητική εθνοσυνέλευση (Νοέµβριος 1920), µε στόχο να νοµιµοποιήσουν τις µέχρι τότε ενέργειές τους και να περιορίσουν τις αρµοδιότητες του βασιλιά. Η συνασπισµένη αντιπολίτευση, όµως, απροσδόκητα κέρδισε τις εκλογές. Ο Βενιζέλος έφυγε στο εξωτερικό. Η νέα φιλοβασιλική κυβέρνηση έκανε δηµοψήφισµα για την επιστροφή του ανεπιθύµητου στους Συµµάχους βασιλιά Κωνσταντίνου, στο οποίο η ετυµηγορία ήταν υπέρ του βασιλιά. Αυτό έδωσε την αφορµή στους Συµµάχους να εκφράσουν καθαρότερα την αλλαγή της στάσης τους απέναντι στην Ελλάδα. Συγχρόνως το εθνικό κίνηµα των Τούρκων µε επικεφαλής τον Μουσταφά Κεµάλ γινόταν διαρκώς ισχυρότερο τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Οι συνέπειες της αλλαγή της στάσης είναι και οικονοµικές. Οι Σύµµαχοι, σε αντίποινα, έσπευσαν να αποσύρουν την κάλυψη του χαρτονοµίσµατος και έτσι, ένα σηµαντικό τµήµα της νοµισµατικής κυκλοφορίας βρέθηκε χωρίς αντίκρυσµα. Αυτό σε συνδυασµό µε το ότι ήδη από το 1918 ο κρατικός ισολογισµός έκλεινε µε παθητικό, ενώ ταυτόχρονα η παρουσία στη Μικρά Ασία εξελίχθηκε σε σκληρό και δαπανηρό πόλεµο, οδήγησε τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα σε πλήρες αδιέξοδο. Η λύση της διχοτόµησης του νοµίσµατος που δόθηκε δεν στάθηκε ικανή να προλάβει τη Μικρασιατική καταστροφή και τις βαρύτατες συνέπειές της. Όλα αυτά βέβαια αποτέλεσαν τις αφορµές κι όχι τα πραγµατικά αίτια που οδήγησαν τις Μεγάλες υνάµεις στην αλλαγή πολιτικής. Το παράθεµα µας δίνει στοιχεία για τους πραγµατικούς λόγους που οδήγησαν τα κράτη αυτά στην αλλαγή της στάσης που κρατούσαν µέχρι τότε απέναντι στην παρουσία της Ελλάδας στην Ασία. Η Γαλλία και η Ιταλία είχαν υπογράψει συνθήκες µε την Τουρκία αποδεικνύοντας µε αυτό τον τρόπο τις ιδιαίτερες σχέσεις που ήδη είχαν αποκτήσει µε τον αντίπαλο της Ελλάδας. Η Γαλλία είχε δεσµευτεί απέναντι στον Κεµάλ για αλλαγές όσων προέβλεπε η Συνθήκη των Σεβρών. Η στάση της γαλλικής κυβέρνησης συνάδει µε τη στάση της γαλλικής κοινής γνώµης που είχε επιδείκνυε έναν ακατανόητο φιλοτουρκισµό, καθοδηγούµενη και από τον Τύπο. Από την άλλη, η Ιταλία ήρθε σε συµφωνία µε τον Κεµάλ υποκινούµενη από οικονοµικά συµφέροντα. Η συµφωνία, παρόλο που δεν είχε επικυρωθεί επίσηµα, δέσµευε την Ιταλία να υποστηρίξει τις θέσεις του Κεµάλ. Η στάση της Αγγλίας, λιγότερο «θορυβώδης» αλλά ιδιαίτερα σηµαντική για την Ελλάδα, οριζόταν από την ανησυχία της πρώτης για την κατάσταση που επικρατούσε στις αποικίες της στις Ινδίες η οποία κατά τη γνώµη της επηρεαζόταν από την αναταραχή που επικρατούσε στη Μικρά Ασία. Η Αγγλία µπορούσε να ασκήσει και τη µεγαλύτερη επιρροή στην Ελλάδα καθώς αποτελούσε το κύριο στήριγµα της αυτήν την περίοδο. Τέλος, όπως ήδη γνωρίζουµε, όσον αφορά την Ρωσία, είχε λάβει χώρα κι ένα πολιτικό γεγονός που λειτούργησε παράλληλα και ως ταφόπετρα του ποντιακού ζητήµατος (σχετικά µε την δηµιουργία ποντιακού κράτους αλλά και την ύπαρξη του ποντιακού ελληνισµού στην Ασία) η συνθήκη φιλίας και συνεργασίας, η οποία υπογράφηκε το Μάρτιο του 1921 ανάµεσα στους Μπολσεβίκους και τον Κεµάλ. Η συνθήκη αυτή έδωσε στον αδύναµο ως τότε Κεµάλ την οικονοµική, στρατιωτική και ηθική δυνατότητα να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του κατά των Ποντίων και, ακόµη, να εµφανιστεί στη Συνδιάσκεψη του Λονδίνου µε υπερβολικές απαιτήσεις, που λόγω της ιστορικής συγκυρίας δεν απορρίφθηκαν από τις νικήτριες υνάµεις, παρά το γεγονός ότι ήταν σύµµαχοι µε τους Έλληνες. Η Ελλάδα είχε χάσει οποιαδήποτε στήριξη άµεση ή έµµεση. Ο µικρασιατικός πόλεµος έληξε τον Αύγουστο του 1922 µε ήττα και υποχώρηση του ελληνικού στρατού. Επιµέλεια: Χριστίνα Λεωνιδοπούλου, Φιλόλογος

6 ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Η Ο Μέτερνιχ χαρακτηρίστηκε ως η «ψυχή της Ιεράς Συµµαχίας». Θεωρείτε το χαρακτηρισµό δικαιολογηµένο και κάτω από ποιες συνθήκες διαµορφώθηκαν οι πρωτοβουλίες του; Ο Μέτερνιχ αποτέλεσε ανυποχώρητο υποστηρικτή της µοναρχικής εξουσίας και νοµιµότητας, καθώς και εχθρό των εθνικών κινηµάτων και κρατών, επειδή αυτά απειλούσαν τη συνοχή της πολύγλωσσης και πολύδοξης αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Μετά την ήττα του Ναπολέοντα, οι νικήτριες δυνάµεις Αυστρία, Ρωσία, Πρωσία και Βρετανία συγκάλεσαν την 1 η Νοεµβρίου 1814 συνέδριο στη Βιέννη για τον επίσηµο τερµατισµό του πολέµου, αλλά κυρίως την παλινόρθωση του «παλαιού καθεστώτος», καθώς µόνο µε αυτόν τον τρόπο θα ήταν δυνατόν να αναχαιτιστούν οι δυνάµεις της ανατροπής που είχε εκθρέψει η Γαλλική Επανάσταση. Στο συνέδριο αυτό, κυρίαρχη προσωπικότητα αναδείχθηκε ο Μέτερνιχ ο οποίος επεδίωκε τη δηµιουργία προϋποθέσεων για τη διατήρηση µόνιµης ισορροπίας ισχύος στην Ευρώπη, για την αποφυγή της κυριαρχίας µίας µεγάλης δύναµης, όπως αυτή της Γαλλίας του Ναπολέοντα. Παράλληλα, µετά τη δεύτερη αποτυχηµένη απόπειρα του Ναπολέοντα να ανακηρυχτεί και πάλι αυτοκράτορας µετά την ήττα στο Βατερλό από τα συµµαχικά στρατεύµατα και την συντριπτική του ήττα, η Γαλλία υποχρεώθηκε να υπογράψει νέα συνθήκη ειρήνης σύµφωνα µε την οποία έχασε την περιοχή του Σάαρ, να δεχτεί στρατό κατοχής στο έδαφός της και να καταβάλει στους νικητές πολεµική αποζηµίωση. Τη συνθήκη ειρήνης διαδέχτηκε η υπογραφή της συγκρότησης της Ιεράς Συµµαχίας, στις 26 Σεπτεµβρίου 1815, µεταξύ της Αυστρίας, της Ρωσίας και της Πρωσίας. Οι τρεις σύµµαχοι αποφάσισαν την καταστολή (κάτι στο οποίο συνέβαλε αποφασιστικά ένα σύστηµα ασφαλείας, η Ευρωπαϊκή Συµφωνία) αρχών εθνικής αυτοδιάθεσης και λαϊκής κυριαρχίας. ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Η Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην έναρξη του Κριµαϊκού Πολέµου; Το 18 ο και 19 ο αιώνα προέκυψε το Ανατολικό Ζήτηµα που ορίζεται ως το διεθνές ζήτηµα που προκλήθηκε από τη βαθµιαία υποχώρηση της ισχύος της Οθωµανικής αυτοκρατορίας και την πλήρωση του κενού που προέκυψε από αυτήν στην Εγγύς Ανατολής και ιδίως στη Χερσόνησο του Αίµου. Η διευθέτηση του ζητήµατος των Στενών ήταν που ανησύχησε περισσότερο τόσο την Αγγλία, όσο και την Τουρκία, καθώς ήταν ελεύθερη η διέλευση του ρωσικού στόλου από τα Στενά στη Μεσόγειο. Η προνοµιακή θέση της Ρωσίας τερµατίστηκε µε τη Σύµβαση των Στενών την οποία υπέγραψαν οι πέντε µεγάλες δυνάµεις µε τη συµµετοχή και της Πύλης. Όµως, η νέα παρέµβαση της Ρωσίας στα ζητήµατα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας µε αφορµή την έριδα που δηµιουργήθηκε µεταξύ ορθοδόξων και καθολικών µοναχών για την κατοχή των ιερών προσκυνηµάτων των Αγίων Τόπων, η µετέπειτα αθέτηση υποσχέσεων της Πύλης προς τους Γάλλους (εκπρόσωπος των οποίων προβλήθηκε ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέων ο Γ ) και η απαίτηση αναγνώρισης του δικαιώµατος προστασίας των ορθοδόξων από την πλευρά της Ρωσίας, µε αποτέλεσµα την εισβολή ρωσικών στρατευµάτων στις Παραδουνάβιες Ηγεµονίες το Μάιο του 1853, µε αποτέλεσµα την έναρξη του Κριµαϊκού Πολέµου που διεξήχθη στη Χερσόνησο της Κριµαίας, όπου οι Ρώσοι αντιµετώπισαν τις στρατιωτικές και ναυτικές δυνάµεις της Βρετανίας και της Γαλλίας. Οι εκκλήσεις των Ρώσων προς τους ορθόδοξους λαούς για εκδίωξη των Οθωµανών από την Ευρώπη είχαν απήχηση στην Ελλάδα. Παρ όλα αυτά, τον Σεπτέµβρη του 1855 οι Βρετανοί και οι Γάλλοι εκπόρθησαν τη Σεβαστούπολη, οι εχθροπραξίες τερµατίστηκαν τον Ιανουάριο του 1856 και τον Μάρτιο του ίδιου έτους υπογράφτηκε η Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων, σύµφωνα µε την οποία ο Εύξεινος Πόντος κατέστη ουδέτερη θάλασσα, επιβεβαιώθηκε η αυτονοµία των Παραδουνάβιων Ηγεµονιών, οι εκβολές του ούναβη δόθηκαν πάλι στην Πύλη και η τελευταία εξασφάλισε το δικαίωµα συµµετοχής της στο σύστηµα ασφάλειας των µεγάλων δυνάµεων της Ευρώπης.

7 ΕΡΩΤΗΣΗ 3 Η Ποια η σηµασία της επικράτησης των Ελλήνων απέναντι στην φασιστική Ιταλία; Ο Χίτλερ είχε καταρτίσει το σχέδιο «Μπαρµπαρόσα» για την εισβολή στη Σοβιετική Ένωση στα µέσα Μαΐου του 1941, αλλά η εφαρµογή του σχεδίου αυτού απαιτούσε την εξουδετέρωση κάθε εστίας απειλής στη Βαλκανική Χερσόνησο ή στο Αιγαίο Πέλαγος. Το σχέδιο εισβολής στην Ελλάδα ονοµάστηκε «Μαρίτα» και ξεκίνησε στις 6 Απριλίου Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την αναγκαστική στροφή στα Βαλκάνια και συνεπώς το να µη προλάβουν τελικά τα γερµανικά στρατεύµατα να καταλάβουν το Λένινγκραντ και τη Μόσχα το Νοέµβριο του 1941 καθώς ακινητοποιήθηκαν από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες του ρωσικού χειµώνα. Σε αυτό το τεράστιας σηµασίας γεγονός οδήγησε η επικράτηση των Ελλήνων στον πόλεµο κατά της φασιστικής Ιταλίας που απέτρεψε την επικράτηση του Άξονα στο βόρειο ήµισυ της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ χαιρετίστηκε ως νίκη των ελεύθερων λαών κατά των δυνάµεων της βίας και του ολοκληρωτισµού σε εποχή που όλες οι χώρες της Ευρώπης είχαν υποταχτεί στον Άξονα. Επιµέλεια: Κουρτίδης Γιάννης, Φιλόλογος

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ: Σημειώστε δίπλα σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις Σ, αν θεωρείτε ότι το περιεχόμενό της είναι σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

44 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ. Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470

44 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ. Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΟΜΑ Α Α 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες. Α) Κατα την περίοδο του Κριµαϊκού Πολέµου το γαλλικό και το αγγλικό κόµµα κέρδισαν την εµπιστοσύνη των οπαδών τους. Β) Τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης Α και δίπλα στο καθένα από αυτά τον αριθµό της πρότασης από τη Στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των προτάσεων που ακολουθούν είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Ιλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α1 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

A ΙΣΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟ ΕΚΣΑΗ ΠΟΛΙΣΕΤΜΑ 1821 Ε Π Α Ν Α Σ Α Η 1830 Α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α τ η ς Ε λ λ ά δ α ς

A ΙΣΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟ ΕΚΣΑΗ ΠΟΛΙΣΕΤΜΑ 1821 Ε Π Α Ν Α Σ Α Η 1830 Α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α τ η ς Ε λ λ ά δ α ς Η ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Σ Ψ Ν Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Ψ Ν Κ Ο Μ Μ Α Σ Ψ Ν ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( Β, Γ, Δ ) Βάλια Μπουγάδη A ΙΣΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟ ΕΚΣΑΗ ΠΟΛΙΣΕΤΜΑ 1821 Ε Π Α Ν Α Σ Α Η 1830 Α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α τ η ς Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ιστορία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΡΙΑ ΜΑΤΤΑ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ιστορία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΡΙΑ ΜΑΤΤΑ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ιστορία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΡΙΑ ΜΑΤΤΑ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επιμέλεια :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, φιλόλογος ΛΑΡΙΣΑ, 2013 (13 η έκδοση) 2 ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΜΑ Α A' ΘΕΜΑ Α1

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΜΑ Α A' ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΜΑ Α A' ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Ποια ήταν η εξωτερική πολιτική του Καποδίστρια µετά την άφιξη του στην Ελλάδα (1828); Μονάδες 13 Α.1.2. Ποια ήταν η ηγεσία της επανάστασης του 1922, ποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ... 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 12 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 20 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ... 22 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ Ημερησίων 2001 α. Με βάση το παρακάτω κείμενο του Χαρίλαου Τρικούπη και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναλύσετε τις βασικές γραμμές του εκσυγχρονιστικού προγράμματός του και να αναφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και η Οθωμανική Αυτοκρατορία: μεταρρυθμίσεις και πόλεμοι (1908--1923) 1908--1923 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Κεφάλαιο 8. Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και η Οθωμανική Αυτοκρατορία: μεταρρυθμίσεις και πόλεμοι (1908--1923) 1908--1923 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Κεφάλαιο 8 Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και η Οθωμανική Αυτοκρατορία: μεταρρυθμίσεις και πόλεμοι () Μετά το 1910, οι κυβερνήσεις των Φιλελευθέρων προσπαθούν να εκσυγχρονίσουν την Ελλάδα και να μεγαλώσουν τα σύνορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Η καταγωγή του. Γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου 1864 σε ένα διώροφο σπίτι, στο χωριό Μουρνιές του νομού Χανίων. Η καταγωγή του είναι από την οικογένεια Κρεββατά του Μυστρά. Το 1770 η οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΩΣ ΙΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙ- ΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΩΣ ΙΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙ- ΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΩΣ ΙΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙ- ΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Σχη (ΠΖ) ημήτριου ιαμαντάκη, Σπουδαστή 1 ης ι.μα ΣΕΘΑ Μάρτιος 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι πρόσφατες γεωπολιτικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. «Σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας: από τη Λωζάνη έως σήµερα»

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. «Σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας: από τη Λωζάνη έως σήµερα» ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σηµειώσεις από τις προφορικές παραδόσεις του µαθήµατος «Σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας: από τη Λωζάνη έως σήµερα» του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - http://www.filologikofrontistirio.gr ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ α. Φεντερασιόν : Σχολικό βιβλίο σ. 46 «Η κατάσταση αυτή. εργατικής ιδεολογίας στη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΣ»

«ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΣ» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΣ» Εκπονήθηκε από: ΤΟΥΛΟΥΠΗ ΦΛΩΡΑ Α.Μ. 31362 ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΑΝΔΡΕΑ Α.Μ. 31620 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.. σελ. 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.. 8 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 12 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυνταγµατάρχης (ΜΧ) Ιωάννης Σίψας Ιστορικός

Αντισυνταγµατάρχης (ΜΧ) Ιωάννης Σίψας Ιστορικός ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ FRANKLIN-BOUILLON ΚΕΜΑΛ Αντισυνταγµατάρχης (ΜΧ) Ιωάννης Σίψας Ιστορικός Το Σύµφωνο Franklin-Bouillon, ή όπως είναι γνωστότερο ως Συµφωνία της Άγκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Υπό του ΔΣΛ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΗ

Υπό του ΔΣΛ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΗ «Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους και η ελληνική πολιτική ασφαλείας εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913» Υπό του ΔΣΛ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος σελ.3 Κεφάλαιο 1 Το στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Ορεινοί β. Ομάδα των Ιαπώνων γ. Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως.

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Ορεινοί β. Ομάδα των Ιαπώνων γ. Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως. Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.. σελ. 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.. 8 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 12 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Α.Σ.Κ.Ε ΑΘΗΝΑ 1986 2 Το ΑΣΚΕ-2, για την πολιτική και στρατιωτική εξάρτηση της Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυνταγµατάρχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος Ιστορικός

Αντισυνταγµατάρχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος Ιστορικός ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1896-1909 ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ Αντισυνταγµατάρχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος Ιστορικός Η νευραλγική θέση της Κρήτης στο µέσο σχεδόν της κλειστής θάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

αφιέρωμα 30/09/2012 Προετοιμασία και έναρξη Ηεπίθεση της Ελλάδας εναντίον 1912-2012 ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Α ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ

αφιέρωμα 30/09/2012 Προετοιμασία και έναρξη Ηεπίθεση της Ελλάδας εναντίον 1912-2012 ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Α ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ αφιέρωμα 30/09/2012 1912-2012 ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Α ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Χάρτης των Βαλκανίων τις παραμονές των βαλκανικών πολέμων. Κυκλοφόρησε ένθετος στο γαλλικό περιοδικό Le Petit Journal. Συλλογή Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

επογή του Όθωνα ΕΙΚΟΝ ΟΓΡΑΦΗΣΗ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

επογή του Όθωνα ΕΙΚΟΝ ΟΓΡΑΦΗΣΗ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ε Σ JL. επογή του Όθωνα ΜllllliSS ^ ^ ^ ^ ^ ^» Γ. T. ΤΣΕΡΕΒΕΛΑΚΗΣ A. ΚΑΣΤΑΝΗΣ B ΚΙΟΣΕΣ < Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ Δ. ΡΟΥΜΠΙΕΝ A. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΡΙΣΤΕΝΣΕΝ X. X. ΚΥΡΚΟΣ ΕΙΚΟΝ ΟΓΡΑΦΗΣΗ : ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ. Τα πολιτικά κόµµατα

ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ. Τα πολιτικά κόµµατα ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ Τα πολιτικά κόµµατα 172 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ΠΗΓΗ 1 Η σχέση πελατείας είναι µια σχέση εκούσιας διπολικής ανταλλαγής ανάµεσα σε κοινωνικούς φορείς άνισης κοινωνικής και οικονοµικής ισχύος,

Διαβάστε περισσότερα

To ΟΧΙ KAI O ΜΕΤΑΞΑΣ. Το δίλημμα μεταξύ Ιδεολογίας και Γεωπολιτικής ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

To ΟΧΙ KAI O ΜΕΤΑΞΑΣ. Το δίλημμα μεταξύ Ιδεολογίας και Γεωπολιτικής ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 17 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ # 17 SET 978-960-285-113-5 ISBN 978-960-285-155-5 ΤΟ ΟΧΙ ΚΑΙ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ- ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ # To ΟΧΙ KAI O ΜΕΤΑΞΑΣ Το δίλημμα μεταξύ Ιδεολογίας και Γεωπολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (1875) ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ *** ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΜΟΥ ***

ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (1875) ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ *** ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΜΟΥ *** ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (1875) ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ *** ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΜΟΥ *** ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ανατολική Κρίση του 1875-1878 έχει κατά το παρελθόν μελετηθεί διεξοδικά από ιστορικούς,

Διαβάστε περισσότερα