1 / ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Γενικά ζητήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 / 12 1. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ. 1.1. Γενικά ζητήματα"

Transcript

1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1. Γενικά ζητήματα Επιλέγοντας το εικονίδιο «Συμφωνώ με τους όρους της Σύμβασης συνδρομής» που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο (εφεξής «Ιστοσελίδα»), δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους πιο κάτω αναλυτικά εκτιθέμενους όρους (εφεξής «Σύμβαση»), οι οποίοι διέπουν την από μέρους σας, ως Πελάτη, πρόσβαση σε και χρήση της υπηρεσίας CloudLog ως αυτή παρέχεται από την ατομική επιχείρηση ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, στη συνέχεια του παρόντος καλούμενη για λόγους οικονομίας «Εταιρεία» τα στοιχεία της οποίας αναφέρονται στην παράγραφο 1.2, μέσω του δικτυακού τόπου cloudlog.gr και ισχύουν συμπληρωματικά και επιπρόσθετα των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου cloudlog.gr. Αν δεν συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους, παρακαλείσθε να διακόψετε τη διαδικασία εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα και να απέχετε από οιαδήποτε ενέργεια πρόσβασης και χρήσης του CloudLog, διότι η πρόσβαση και χρήση του CloudLog τεκμαίρει την από μέρους σας αποδοχή όλων των όρων της σύμβασης Ορισμοί Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενο της σύμβασης, όλες οι λέξεις ή εκφράσεις, των οποίων το πρώτο γράμμα, αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες θα έχουν την έννοια που περιγράφεται κατωτέρω : «εδομένα» νοούνται όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων κειμένου, ήχου ή εικόνας, που τυχόν αποστέλλει ή αποθηκεύει ο Πελάτης στην Εφαρμογή CloudLog ή που υφίστανται επεξεργασία με χρήση της Εφαρμογής CloudLog. «Εφαρμογή» νοείται το λογισμικό το οποίο περιλαμβάνεται στο CloudLog, που είναι προσβάσιμο στο cloudlog.gr, το οποίο παρέχεται είτε με συνδρομή με προσωπικά συνθηματικά είτε δωρεάν και για λόγους δοκιμής χωρίς δυνατότητα καταχώρησης με κοινόχρηστα συνθηματικά. «Πελάτης» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δημιουργεί λογαριασμό με την συμπλήρωση και αποστολή των προσωπικών και φορολογικών στοιχείων του, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, στην φόρμα εγγραφής της Ιστοσελίδας, και αποκτά πρόσβαση και χρήση του CloudLog αποδεχόμενο τους όρους της Σύμβασης. «Συνδρομητική Εφαρμογή», νοείται η Εφαρμογή CloudLog η χρήση της οποίας προϋποθέτει την προκαταβολή συνδρομής εκ μέρους του Πελάτη, το ύψος και η διάρκεια της οποίας ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ όπως αυτός αναρτάται στην Ιστοσελίδα. «Χειριστής / Χρήστης» είναι το φυσικό πρόσωπο (υπάλληλος, προστηθείς κλπ) που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Πελάτη να χρησιμοποιεί την Εφαρμογή, δια της καταχώρησης ονόματος και συνθηματικού, για το συγκεκριμένο λογαριασμό που ο Πελάτης έχει δημιουργήσει για να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία CloudLog. «SaaS» σημαίνει μία διαδικτυακή υπηρεσία, που παρέχεται ως λογισμικό. «Εταιρεία» σημαίνει την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» με έδρα την Αθανασίου ιάκου 14, Μαρούσι 15122, ΑΦΜ: και ΟΥ Αμαρουσίου. 2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2.1. Υπηρεσία Η Συνδρομητική Εφαρμογή CloudLog είναι μια εφαρμογή που απευθύνεται τόσο σε μικρές 1 / 12

2 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες όσο και σε λογιστές. Είναι Modular, με δυνατότητα επεκτάσεων (π.χ. module εμπορικής διαχείρισης) και αποτελείται από τις κατωτέρω βασικές ενότητες: Έσοδα έξοδα Εισπράξεις πληρωμές (ταμείο) Χρεόγραφα ιαχείριση έργων και πόρων Χαρτοφυλάκιο μετοχών Εορτολόγιο, Κλείσιμο ΧΑΑ Ημερολόγιο / Χρονοπρογραμματισμός Επίσης, διαθέτει την κατωτέρω λειτουργικότητα: Εκτυπώνει τα απαιτούμενα από το νόμο έντυπα Κοινό profile συναλλασσομένου (περίπτωση λογιστικού γραφείου με πολλαπλές εταιρίεςπελάτες) Εξαγωγή δεδομένων/reports σε excel και pdf Αυτόματη υποβολή καταστάσεων στο Taxisnet (ΚΕΠΥΟ) Καταστάσεις ελέγχου φορολογικών υποχρεώσεων / απαιτήσεων Παραμετροποιήσιμη εφαρμογή Τήρηση βιβλίων πολλαπλών εταιριών Η Συνδρομητική Εφαρμογή CloudLog έχει αναπτυχθεί στην πλατφόρμα CakePHP. Η Χρήση του γίνεται online (SaaS) από οποιαδήποτε συσκευή με browser και σύνδεση στον παγκόσμιο ιστό (Internet). Κάνει χρήση ασφαλούς βάσης δεδομένων MySQL. Ολόκληρη η Συνδρομητική Εφαρμογή καθώς και τα δεδομένα του Πελάτη θα βρίσκονται σε Data Center εντός της Ελλάδος ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας Παραχωρούμενο ικαίωμα Χρήσης Ο Πελάτης αποκτά ένα μη αποκλειστικό, και μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα χρήσης της Συνδρομητικής Εφαρμογής CloudLog με σκοπό τη χρήση της Εφαρμογής με τα εδομένα του και υπό τον όρο και την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστής της Εταιρείας. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης Συνδρομητικής Εφαρμογής προϋποθέτει την εκ μέρους του Πελάτη προκαταβολή συνδρομής, εκτός των περιπτώσεων που έχει συμφωνηθεί το δικαίωμα χρήσης να παρέχεται δωρεάν. Τα πνευματικά δικαιώματα των πληροφοριών, λογισμικών, τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία της Συνδρομητικής Εφαρμογής CloudLog παραμένουν πάντοτε στην κυριότητα της Εταιρείας και δεν μεταβιβάζονται ούτε άλλως πως παραχωρείται στον Πελάτη καθ οιονδήποτε τρόπο έμμεσα ή άμεσα η άδεια χρήσεως αυτών, ούτε ο Πελάτης αποκτά οιοδήποτε δικαίωμα επ αυτών Περιορισμοί Χρήσης Υποχρεώσεις και ευθύνη του Πελάτη Ο Πελάτης κατά την πρόσβαση και χρήση της Συνδρομητικής Εφαρμογής CloudLog οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και ιεθνούς ικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της εφαρμογής του CloudLog. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται ρητά κάθε χρήση της Συνδρομητικής Εφαρμογής CloudLog : 1. με τρόπο ο οποίος απαγορεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή ο οποίος συνεπάγεται παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, 2 / 12

3 2. για την απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα, λογαριασμούς ή δίκτυα με οποιοδήποτε μέσο, 3. για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων άνευ συγκατάθεσης από μέρους τους, 4. με τρόπο που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάζει δυσμενώς ή παρεμποδίζει τη χρήση του CloudLog από τρίτους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάση στιγμή, τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης της Συνδρομητικής Εφαρμογής CloudLog (ολικά ή μερικά) από τον Πελάτη και/ή να αναστείλει το δικαίωμα πρόσβασης στην Συνδρομητική Εφαρμογή CloudLog σε περίπτωση που παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων ή έχει οιεσδήποτε ενδείξεις ότι παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων. Ομοίως η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να θέσει όρια στη χρήση της Συνδρομητικής Εφαρμογής CloudLog από τον Πελάτη ή να λάβει οιοδήποτε άλλο μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρήση του CloudLog από άλλους πελάτες της σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Πελάτης παρεμποδίζει τη χρήση του CloudLog από τρίτους. Ο Πελάτης κατά την πρόσβαση και χρήση της Συνδρομητικής Εφαρμογής CloudLog δεν δικαιούται να: 1. παραχωρήσει, υπο-παραχωρήσει ή άμεσα ή έμμεσα μεταβιβάσει, εκχωρήσει με ή χωρίς αντάλλαγμα, την πρόσβαση ή/και τη χρήση του CloudLog από τρίτο φυσικό (εξαιρουμένων των Χειριστών/Χρηστών) ή νομικό πρόσωπο (περιλαμβανομένων θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών), 2. δημοσιοποιήσει ή κοινοποιήσει τα εδομένα της εφαρμογής σε τρίτους, 3. επιτρέψει σε οποιοδήποτε τρίτο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο (περιλαμβανομένων θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών) να επωφεληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή τη λειτουργικότητα του CloudLog, 4. χρησιμοποιεί το CloudLog με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 5. επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διατηρεί προσωπικά δεδομένα τρίτων, χωρίς τη συναίνεσή τους 6. αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβεί σε αποσυμπίληση (reverse engineer), ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει τον πηγαίο κώδικα της Εφαρμογής και εν γένει των λοιπών προγραμμάτων λογισμικού που υποστηρίζουν τη λειτουργία του CloudLog. 7. αναλύσει τα προγράμματα λογισμικού ή τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του CloudLog στα επιμέρους τμήματά τους ή να παρέμβει, επέμβει ή να δημιουργήσει παράγωγα με βάση το ίδιο το λογισμικό ή το συνοδευτικό υλικό οποιασδήποτε μορφής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και να αναπτύξει ή αναπαραγάγει (μερικώς ή ολικώς) παρόμοιο λογισμικό με χρήση του CloudLog ως πρότυπο ή με άλλον τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρεία, 8. ελέγξει τη διαθεσιμότητα, απόδοση, αξιοπιστία του CloudLog με σκοπό την ανάπτυξη ανταγωνιστικής υπηρεσίας ή για την έκδοση συγκριτικών ή στατιστικών στοιχείων σε σχέση με άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες από ανταγωνιστές της Εταιρεία, 9. χρησιμοποιεί καθ οιονδήποτε τρόπο τα εμπορικά σήματα ή τα διακριτικά γνωρίσματα του CloudLog. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό τόπο cloudlog.gr ή στο CloudLog γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον Πελάτη ή τους προστηθέντες του, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει τη Εταιρεία έναντι απαιτήσεων που προκύπτουν ή σχετίζονται με : (1) παραβίαση των όρων της σύμβασης από τον ίδιο ή τους προστηθέντες του (2) οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση τρίτου ως αποτέλεσμα χρήσης του CloudLog εκ μέρους του Πελάτη ή των προστηθέντων του, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω παραβίασης πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων ή εχεμύθειας Απαιτούμενη Υποδομή του Πελάτη 3 / 12

4 Η χρήση της Συνδρομητικής Εφαρμογής CloudLog από τον Πελάτη προϋποθέτει την εκ μέρους του Πελάτη χρήση browser ο οποίος είναι συμβατός με την Εφαρμογή CloudLog. Οι υφιστάμενοι δοκιμασμένοι με το CloudLog συμβατοί browsers είναι οι εξής κάτωθι με τις ίδιες ή μεγαλύτερες εκδόσεις: 1. Mozilla Firefox Opera Safari Google Chrome Προσθήκες-Βελτιώσεις Η Εταιρεία ενδέχεται να ενημερώνει την Εφαρμογή CloudLog με σκοπό την προσθήκη νέων λειτουργιών ή/και την αναβάθμιση των υπαρχόντων δια της θέσεως σε κυκλοφορία νέων Εκδόσεων. Η ενημέρωση της Συνδρομητικής Εφαρμογής CloudLog ή η αναβάθμιση των λειτουργιών της ενδέχεται να προκαλέσει μικρές ή/και παρατεταμένες διακοπές της λειτουργίας της κατά το διάστημα των οποίων, ο Πελάτης ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στα εδομένα του, ενώ ενδέχεται να προκληθεί και ακούσια ολική ή μερική διαγραφή των εδομένων. Η Εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες εμπορικά προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των διαστημάτων διακοπής της λειτουργίας της Συνδρομητικής Εφαρμογής CloudLog και την αποτροπή της διαγραφής των εδομένων, αλλά δεν εγγυάται την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία αυτών των προσπαθειών. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν θα υποστεί ο Πελάτης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του CloudLog, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση της Εφαρμογής από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της δυνατότητας χρήσης της για οιονδήποτε λόγο και συνιστά στον Πελάτη να προβαίνει στην δημιουργία αντιγράφου των εδομένων που καταχωρεί στη Συνδρομητική Εφαρμογή CloudLog χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία της Εφαρμογής. Επίσης ο Πελάτης οφείλει να εκτυπώνει τακτικά από την Συνδρομητική Εφαρμογή CloudLog το Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων και γενικά να πράττει εγκαίρως ότι είναι απαραίτητο για να είναι σύννομος σε ενδεχόμενο έλεγχο των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών ακόμη και σε ενδεχόμενη αιφνίδια διακοπή της λειτουργίας της Συνδρομητικής Εφαρμογής CloudLog. 3. ιάρκεια Η σύμβαση και το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του CloudLog τίθεται σε ισχύ με την ολοκλήρωση της δημιουργίας λογαριασμού και την αποδοχή των όρων της παρούσης σύμβασης από τον Πελάτη. Με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στο άρθρο 13 της σύμβασης το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του CloudLog ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα, μέχρι ο Πελάτης να ζητήσει τη διακοπή. Στην περίπτωση που έχει συμφωνηθεί η παραχώρηση της δωρεάν χρήσης της Εφαρμογής, αυτή θα λήξει αυτόματα μετά παρέλευση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία ενεργοποίησης της, η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού. 4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 4.1. Ρύθμιση Λογαριασμού Η πρόσβαση στην Εφαρμογή προϋποθέτει την αποδοχή των όρων της παρούσης από τον Πελάτη και τη δημιουργία λογαριασμού δια της καταχώρησης και συνθηματικού (password) και την καταβολή του αντιτίμου για την χρήση της Συνδρομητικής Υπηρεσίας με την διαδικασία που υποδεικνύεται στην Ιστοσελίδα. Στη συνέχεια ο διαχειριστής της Υπηρεσίας σε εύλογο χρονικό διάστημα εκδίδει νέα συνθηματικά (Λογαριασμός και Σύνθημα) 4 / 12

5 με τα οποία ο Πελάτης θα αποκτήσει πρόσβαση στο CloudLog και θα αποσταλούν με από τον διαχειριστή της Υπηρεσίας στο που έχει δηλώσει ο Πελάτης κατά την εγγραφή του στην Υπηρεσία. Ο Πελάτης οφείλει να αλλάξει μόνος του τα συνθηματικά μέσα από την Εφαρμογή την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία. Ο Πελάτης έχει την ευθύνη της διατήρησης της μυστικότητας του συνθηματικού που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση και χρήση του CloudLog καθώς και της τακτικής αλλαγής του για λόγους ασφαλείας Χρήση του Λογαριασμού Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης του λογαριασμού του, ευθυνόμενος για κάθε πράξη γίνει κατά τη χρήση της Εφαρμογής με χρήση του συνθηματικού του. Η Εταιρεία δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον Πελάτη από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει τη Εταιρεία σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του και του συνθηματικού ή οιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας ιαγραφή του Λογαριασμού Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη της διαγραφής του λογαριασμού του, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στο άρθρο 5 της σύμβασης. Η Εταιρεία δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον Πελάτη από τη διαγραφή του λογαριασμού του από τον ίδιο. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει τη Εταιρεία σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης διαγραφής του λογαριασμού του Ενημερωτικά μηνύματα Ο Πελάτης παρέχει τη συγκατάθεσή του στη Εταιρεία να χρησιμοποιεί και να αποστέλλει στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) που συνδέεται με την Εφαρμογή ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με θέματα που αφορούν την Εφαρμογή και τις λειτουργίες της, για νέες Εφαρμογές που η Εταιρεία θέτει σε κυκλοφορία ή για την αποστολή διαφημιστικού υλικού για τυχόν άλλες υπηρεσίες προϊόντα ή προγράμματα που η Εταιρεία παρέχει. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει τακτικά το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με τη χρήση του CloudLog για μηνύματα από τη Εταιρεία σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση του CloudLog. 5. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την παρούσα εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία ενεργοποίησης του λογαριασμού του. Σε αυτήν την περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να κοινοποιήσει το γεγονός αυτό στην Εταιρεία εγγράφως ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο η Εταιρεία έχει πρόσβαση και η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που τυχόν του κατέβαλε ήδη ο Πελάτης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της ως άνω ειδοποίησης. Το δικαίωμα υπαναχώρησης θα ασκήσει ο Πελάτης σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης που παρατίθεται κατωτέρω: 5 / 12

6 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (Συμπληρώστε και αποστείλετε τη δήλωση αυτή μόνο αν επιθυμείτε να ματαιώσετε τη Σύμβαση) ΠΡΟΣ: την εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» με διεύθυνση την Αθανασίου ιάκου 14, Μαρούσι, Αθήνα Εγώ ο υποφαινόμενος με ΑΦΜ δια του παρόντος ματαιώνω τη σύμβασή μου που αντιστοιχεί στο Λογαριασμό Υπογραφή / Σφραγίδα Πελάτη: Ημερομηνία: 6 / 12

7 6. Ε ΟΜΕΝΑ 6.1. εδομένα του Πελάτη Η Εφαρμογή επιτρέπει στον Πελάτη την αποθήκευση και την επεξεργασία εδομένων καθώς και την πρόσβαση και την εκτέλεση αναζητήσεων σε αυτά Ευθύνη του Πελάτη Αποθήκευση ιαγραφή εδομένων Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα εδομένα και τις πληροφορίες που καταχωρεί στην Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης και της ορθότητας και πληρότητας κάθε στοιχείου που καταχωρεί. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δημιουργία αντιγράφου των εδομένων που καταχωρεί στην Εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία της Εφαρμογής. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη διαγραφή των εδομένων του Πελάτη. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαγραφή εδομένων και πληροφοριών που καταχωρεί στην Εφαρμογή πριν την απενεργοποίηση της Εφαρμογής CloudLog. Σε περίπτωση διαγραφής του Λογαριασμού από τον Πελάτη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4.3 της Σύμβασης, τότε θα διακόπτεται αυτόματα η πρόσβαση του Πελάτη στην Υπηρεσία και την Εφαρμογή και θα διαγράφονται τα εδομένα του μετά παρέλευσης τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διαγραφής του Λογαριασμού. Η Εταιρεία μετά από καταγγελία ή λήξη της Σύμβασης διαγράφει τυχόν αντίγραφα ασφαλείας των εδομένων που είχαν αποθηκευτεί στο cloudlog.gr μετά παρέλευσης δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία διαγραφής του Λογαριασμού. 7. ΕΠΙΠΕ Α ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ 7.1. Επίπεδα ιαθεσιμότητας Η Εταιρεία δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση διαθεσιμότητας ή αδιάλειπτης λειτουργίας της Υπηρεσίας. Το CloudLog ενδέχεται να παρουσιάσει διακοπές και παρατεταμένες περιόδους εκτός λειτουργίας κατά τις οποίες ενδέχεται ο Πελάτης να μην έχει πρόσβαση στα εδομένα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν θα υποστεί ο Πελάτης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Εφαρμογής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτό, από διακοπές της δυνατότητας χρήσης της για οιονδήποτε λόγο. 7 / 12

8 7.2. Υπηρεσίες Υποστήριξης Για το CloudLog παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης μέσω των «Tickets», της Ιστοσελίδας και των σελίδων «Επικοινωνία». Η Εταιρεία δεν παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης για την Υπηρεσία και την Εφαρμογή. Η Εταιρεία ωστόσο ενδέχεται στο μέλλον να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η τυχόν παροχή πρόσθετων υπηρεσιών υποστήριξης σε οιαδήποτε χρονική στιγμή δεν δημιουργεί οιαδήποτε δέσμευση ή υποχρέωση της Εταιρεία για τη συνέχιση της παροχής αυτών στο μέλλον. 8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η Εταιρεία ενδέχεται να εφαρμόσει τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας, για να συμβάλει στην ασφάλεια από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο CloudLog ή χρήση αυτού. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την επιτυχία των εν λόγω τεχνολογιών και διαδικασιών, και δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στον Πελάτη, λόγω απώλειας, αλλοίωσης, καταστροφής των εδομένων που οφείλεται σε πλημμελή λειτουργία του CloudLog, σε λάθη ή αστοχίες των συστημάτων ασφαλείας, σε κακόβουλη ενέργεια τρίτων. Ο Πελάτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια, την προστασία και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των εδομένων του, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων, λογισμικού ή υπηρεσιών που χρησιμοποιεί σε σχέση με το CloudLog. 9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη διέπεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και Ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της Εταιρεία για την διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη («Προσωπικά εδομένα») είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο Velicron Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η πρόσβαση και χρήση του CloudLog από αυτόν συνεπάγεται ότι ο Πελάτης αποδέχεται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων της εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής της Εταιρεία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη. Ο Πελάτης συναινεί στην καταχώρηση και προβολή του ονόματός του, επωνυμίας, σήματος ή διακριτικού γνωρίσματος της επιχειρήσεώς του στο πελατολόγιο της Εταιρεία ή σε εμπορικούς διαφημιστικούς καταλόγους της. 10. COOKIES Το CloudLog ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του Πελάτη κατά την πρόσβαση και χρήση. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο αποθηκευτικό μέσο του Πελάτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Πελάτη στην Υπηρεσία. Ο Πελάτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου που υποστηρίζει τη λειτουργία του CloudLog είτε να μην επιτρέπει την 8 / 12

9 αποδοχή της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στην Εφαρμογή. 11. ΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Το CloudLog ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς δικτυακούς τόπους τρίτων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων, των οποίων οι δεσμοί (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις αναρτώνται στο δικτυακό τόπο cloudlog.gr. Η Εταιρεία δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ο δικτυακός τόπος cloudlog.gr ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου ο Πελάτης οφείλει να απευθύνεται. Η Εφαρμογή ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα προβολής δυναμικού περιεχομένου από άλλους δικτυακούς τόπους. H Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο τρίτων δικτυακών τόπων, που τυχόν προβάλλεται μέσω του δικτυακού τόπου cloudlog.gr, σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει να χρησιμοποιήσει τυχόν παρεχόμενες από το CloudLog υπηρεσίες προβολής δυναμικού περιεχομένου. 12. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ/ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ Η Εταιρεία παρέχει την Εφαρμογή CloudLog και τις συναφείς με αυτήν (εάν υπάρχουν) υπηρεσίες υποστήριξης "ως έχουν", και "όπως διατίθενται" "με τυχόν σφάλματα και λάθη" χωρίς οιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας για οιοδήποτε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, ασφάλειας των εδομένων, απουσίας λαθών. Κάθε δυσμενές ενδεχόμενο όσον αφορά την ποιότητα, την απόδοση, τη διαθεσιμότητα των δεδομένων από το CloudLog βαρύνει τον Πελάτη. Η Εταιρεία δεν κάνει καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση για την Εφαρμογή και την Υπηρεσία CloudLog και τις συναφείς (αν υπάρχουν) υπηρεσίες υποστήριξης. Η Εταιρεία αποποιείται οποιωνδήποτε δηλώσεων ή εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή εκ του νόμου προβλεπόμενων, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά: δηλώσεων ή εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες ιδιότητες η προδιαγραφές, ποιότητας κατασκευής, ακριβείας, επάρκειας, δηλώσεων ή εγγυήσεων ότι η πρόσβαση ή η χρήση της Εφαρμογής θα πραγματοποιείται ως περιγράφεται, θα είναι αδιάλειπτη, ελεύθερη σφαλμάτων ή ασφαλής ή ότι η χρήση της Εφαρμογής θα είναι αξιόπιστη και ακριβής, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της αποθήκευσης, ανάγνωσης, ενημέρωσης ή διαγραφής των δεδομένων. Σε περίπτωση που η Εταιρεία πιστεύει ή πιθανολογεί ότι οποιαδήποτε από τις Εφαρμογές του CloudLog παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, έχει το δικαίωμα είτε να τροποποιήσει τις Εφαρμογές ώστε να παύσει η παραβίαση (διατηρώντας ταυτόχρονα την ουσιαστική χρησιμότητα ή λειτουργικότητα τους) είτε να αποκτήσει άδεια για τη συνέχιση της χρήσης τους. Σε περίπτωση που δεν είναι εμπορικά εφικτό να υλοποιηθεί κάποια από τις ανωτέρω επιλογές, η Εταιρεία δύναται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση. Η Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη αποζημίωσης έναντι του Πελάτη, στην περίπτωση που ο Πελάτης τροποποιεί ή χρησιμοποιεί τις Εφαρμογές κατά παράβαση των όρων της παρούσης σύμβασης. Η Εταιρεία δεν θα αποζημιώσει τον Πελάτη στο βαθμό που μια αξίωση για παραβίαση δικαιωμάτων βασίζεται σε πληροφορίες, σχέδια, προδιαγραφές, οδηγίες, λογισμικό, που δεν παρασχέθηκε από την ίδια ή απορρέει από το συνδυασμό του CloudLog με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρέχονται από τη Εταιρεία. 9 / 12

10 13. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν ζημίας που ήθελε τυχόν προκληθεί στον Πελάτη εξαιτίας η εξ αφορμής της χρήσης της Υπηρεσίας και της Εφαρμογής, ακόμη και αν είχε ειδοποιηθεί από τον Πελάτη για το ενδεχόμενο πρόκλησης τέτοιας ζημιάς η μπορούσε να προβλέψει το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς. Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη και τον κίνδυνο της χρήσης της Εφαρμογής, ευθυνόμενος ο ίδιος για την τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Υπηρεσία παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ", χωρίς οιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας για οιοδήποτε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, ασφάλειας των εδομένων, απουσίας λαθών. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η Εφαρμογή θα καλύψει τις απαιτήσεις του Πελάτη. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις, όρους ή ανταπόκριση της Εφαρμογής σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές. 14. ΙΑΚΟΠΗ Η Εταιρεία ενδέχεται κάποια στιγμή να διακόψει/αποσύρει ορισμένες από τις λειτουργίες του CloudLog. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά προς τούτο τον Πελάτη τουλάχιστον (90) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία απόσυρσης. 15. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει την παρούσα και να διακόψει την πρόσβαση του Πελάτη στην Υπηρεσία/Εφαρμογή ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς προειδοποίηση ιδίως σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάζει τους όρους της παρούσης. Ο Πελάτης δικαιούται ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο να διακόψει τη χρήση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί πλέον τη χρήση της Υπηρεσίας, ο Πελάτης πρέπει να καταργήσει/διαγράψει αμέσως όλα τα εδομένα του από την Εφαρμογή. 16. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Συνδρομές Η χρήση της Εφαρμογής CloudLog προϋποθέτει την καταβολή συνδρομής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που έχει συμφωνηθεί η δωρεάν παροχή της Εφαρμογής. Ο τιμοκατάλογος και οι τρόποι πληρωμής αναρτώνται στην Ιστοσελίδα. 10 / 12

11 16.2. Τιμολόγηση Όροι πληρωμής Το νόμιμο παραστατικό της Συνδρομής, θα εκδίδεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση της αίτησης χρήσης της Εφαρμογής, η οποία πραγματοποιείται με την αποστολή κωδικών χρήστη και την δημιουργία Λογαριασμού, και σε κάθε επέτειο αυτής ανάλογα με την διάρκεια της Συνδρομής που έχει επιλέξει ο Πελάτης κατά την συμπλήρωση της Αίτησης Συνδρομής. Το εν λόγω νόμιμο παραστατικό καθίσταται πληρωτέο εντός τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την έκδοσή του. Μετά παρέλευση εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που κατέστη ληξιπρόθεσμο, διακόπτεται προσωρινά η δυνατότητα χρήσης της Εφαρμογής και τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά, καταγγέλλεται αυτοδίκαια η Σύμβαση (άρθρο 15) και διαγράφεται οριστικά ο Λογαριασμός τα εδομένα. 17. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Κοινοποιήσεις στον Πελάτη Η Εταιρεία μπορεί να παράσχει στον Πελάτη κοινοποιήσεις με οποιονδήποτε τρόπο επιλέγει η ίδια, συμπεριλαμβανομένου μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δημοσίευσης σχετικών κοινοποιήσεων (Announcements) για την Εφαρμογή. Ως ημερομηνία παράδοσης και λήψης των κοινοποιήσεων που παρέχονται στον Πελάτη μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα νοείται η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως ημερομηνία παράδοσης των κοινοποιήσεων που παρέχονται μέσω δημοσίευσης σε τοποθεσία Web ή ticket θα νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της κοινοποίησης Κοινοποιήσεις στη Εταιρεία Ο Πελάτης θα παρέχει κοινοποιήσεις στη Εταιρεία στην περιοχή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του διαδικτυακού τόπου Velicron. 18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσης σύμβασης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση του Πελάτη. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης της Εφαρμογής θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή/δημοσίευσή τους στην Ιστοσελίδα ή/και στην Εφαρμογή. Κάθε χρήση της Εφαρμογής κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του Πελάτη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών των όρων χρήσης της Εφαρμογής. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμφωνεί με τους τροποποιημένους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση της Εφαρμογής προβαίνοντας σε άμεσα διαγραφή των εδομένων του. 19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΤΥΧΗΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Η Εταιρεία δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη έναντι του Πελάτη για οιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση, χειροτέρευση ή αδυναμία παροχής της Εφαρμογής εξαιτίας λόγων που οφείλονται σε γεγονότα ανώτερης βίας ή σε τυχηρά γεγονότα. 11 / 12

12 20. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Οι όροι της παρούσης σύμβασης διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά θα ανακύπτει μεταξύ της Εταιρεία και του Πελάτη, εφόσον δεν επιλύεται με φιλικό διακανονισμό, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ ύλην αρμόδια ικαστήρια της Αθήνας. 21. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο, το φυσικό πρόσωπο το οποίο προβαίνει στη δημιουργία του λογαριασμού και στην αποδοχή των όρων της παρούσης, δηλώνει ρητά και διαβεβαιώνει ότι έχει πλήρη εξουσία δεσμεύσεως και εκπροσωπήσεως του νομικού προσώπου Αν οποιοδήποτε μέρος, οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη της παρούσης Σύμβασης κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή γίνει δεκτό από τους συμβαλλόμενους ότι έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο ή είναι μη εκτελεστή, η εγκυρότητα ή η ισχύς των υπολοίπων διατάξεων της παρούσης Σύμβασης δεν θα επηρεαστεί από το γεγονός αυτό. Στην περίπτωση αυτή τα μέρη θα προσπαθούν να αντικαταστήσουν την άκυρη ρήτρα με μια άλλη έγκυρη, η οποία όμως θα έχει το αυτό περιεχόμενο με την άκυρη Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από τη Εταιρεία που απορρέει από την παρούσα δεν συνιστά παραίτηση από αυτό Οι τίτλοι των Άρθρων και των παραγράφων της παρούσης σύμβασης, υπάρχουν μόνο για λόγους ευκολίας και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία αυτής. 12 / 12

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol office double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Οδός Δήµος Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Εγγραφή

1. Εισαγωγή. 2. Εγγραφή 1. Εισαγωγή 1.1 H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE), με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449 (2008), και αριθμό μητρώου Προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ο δικτυακός τόπος unilife.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΛΑΪΦ ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο, Λεωφ. Αμφιθέας 70. Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης/χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2 ...... cytacc@hq.cyta.gr 2155555900... 1 3......... 1 1........ 1/2 CYTA............ 1. 3..... 11.... 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA

Διαβάστε περισσότερα

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Το παρόν συνιστά το συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Πελάτη (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή «ο Πελάτης») και της εταιρείας μας. Είμαστε η Groupon Greece Υπηρεσίες Διαδικτύου Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Όροι Χρήσης της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Καλωσήλθατε στη Fon. Εισερχόμενοι στο Δίκτυο Fon συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντεςόρους χρήσης των υπηρεσιών Fon (ΟΧ) και Πολιτική Απορρήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα 1. Εισαγωγή Οι παρόντες όροι (οι «Όροι») ισχύουν για το σύνολο των Προϊόντων, του Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όροι Χρήσης. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Όροι Χρήσης Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) Ο κ. Ιωάννης Οικονόμου, με διακριτικό τίτλο «Antithesis Group», ο οποίος στη συνέχεια της σύμβασης αυτής θα αποκαλείται «Πάροχος», διαθέτει μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET 1/9 2/9 3/9 ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET Μεταξύ της Εταιρείας µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. 1.Γενικά

Όροι και Προϋποθέσεις. 1.Γενικά Όροι και Προϋποθέσεις 1.Γενικά 1.1 Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα του YouPick, www.youpick.gr(στο εξής αναφερόμενη ως η «Ιστοσελίδα»).ToYouPick είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που προσφέρει προς πώληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα