ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κοζάνη 8/2/2013 Α.Π. 264 Ταχ. Δ/νση : Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Κ. Ρακιτζής Τηλέφωνο : Fax : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το στα πλαίσια του έργου «PROmotion of residual FORestry BIOmass in the MEDiterranean basin PROFORBIOMED (1S-MED10-009)» προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την υλοποίηση των δράσεων που αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο PROFORBIOMED επιχειρεί να εξετάσει, να μελετήσει και να προτείνει συγκεκριμένες δράσεις/ενέργειες για την εκμετάλλευση της δασικής βιομάζας και των υπολειμμάτων που προέρχονται από την επεξεργασία του ξύλου (εργοστάσια επεξεργασίας ξύλου, εργοστάσια κατασκευής επίπλων, ξύλινων κουφωμάτων, ξυλουργεία), για την ωρίμανση έργων και μελετών εφαρμογής για την εκμετάλλευση της δασικής βιομάζας στην Περιφέρεια. Συγκεκριμένα στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθούν: Αξιολόγηση των βέλτιστων επιλογών για την εγκατάσταση σχημάτων ενεργειακών καλλιεργειών. Συλλογή στοιχείων για την παραγωγή βιομάζας από τον αγροτικό και δασικό τομέα. Χρήση της βιομάζας στην παραγωγή ενέργειας. Μεταφορά των υφιστάμενων καλών πρακτικών της χρήσης δασικής βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία σε συνεργασία με όλους τους εταίρους του έργου. Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (αγροτικοί συνεταιρισμοί, δασαρχεία, ΔΕΗ, Περιφέρεια κτλ) για τα αποτελέσματα της μελέτης. Συμπερασματικά, οι δράσεις που επιλέχθηκαν για το έργο PROFORBIOMED εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: Σελίδα 1/5

2 Διαφοροποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου της Περιφέρειας με τη χρήση ανενεργών φυσικών πόρων που μπορούν να συμβάλλουν στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας/θέρμανσης με βάση και το νέο επιχειρησιακό σχέδιο που βρίσκεται υπό διαβούλευση. Ανάπτυξη εναλλακτικών καλλιεργειών και δημιουργία διεξόδου της αγροτικής/δασοκομικής οικονομίας σε στοχευμένες περιοχές της Περιφέρειας. Κάλυψη ενεργειακών αναγκών δημοσίων υπηρεσιών/υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Προώθηση του στόχου 20,20,20 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενέργεια στην Ευρώπη. Διατήρηση και υποστήριξη της περιφερειακής ταυτότητας βασισμένη στην αειφόρο ανάπτυξη. Το έργο PROFORBIOMED και οι ανωτέρω περιγραφόμενες δράσεις στοχεύουν στη λεπτομερή καταγραφή των δυνατοτήτων αξιοποίησης της υπολειμματικής βιομάζας, είτε αυτή προέρχεται από δασικά είτε από γεωργικά υπολείμματα σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Εν συνεχεία θα υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις αξιοποίησης της βιομάζας αυτής με προδιαγεγραμμένες δράσεις, μελετημένες και κοστολογημένες ώστε να προκύψουν μελέτες εφαρμογής για άμεση ένταξή τους είτε σε δημόσια χρηματοδοτικά εργαλεία είτε για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Οι μελέτες εφαρμογής που θα προκύψουν θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση από τις τοπικές κοινωνίες ώστε να ληφθούν υπόψη του κοινωνικού συνόλου και να υπάρξει η κατάλληλη ενημέρωση των ωφελημάτων που θα προκύψουν για τις τοπικές κοινότητες. Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής και διαχείρισης των πρώτων υλών βιομάζας (δασικής, υπολειμματικής μορφής και δυνατότητες εγκατάστασης ενεργειακών καλλιεργειών) στην Περιφέρεια θα συμβάλει τόσο στη βέλτιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου δυναμικού στην περιοχή αλλά και στη δημιουργία αειφόρων σχημάτων παραγωγής βιομάζας από ενεργειακές καλλιέργειες (με ετήσια και πολυετή είδη) με συνεπακόλουθες θετικές επιπτώσεις στην ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος και στη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, αγροτικές υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό). Το σύστημα αυτό θα πρέπει να υποστηριχτεί από μία συλλογική προσπάθεια της Περιφέρειας, με οριζόντια δράση, η οποία: Θα ενημερώνει τις τοπικές κοινωνίες για τις δυνατότητες βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών τους πόρων. Θα προωθεί δράσεις αξιοποίησης των δασικών/γεωργικών υπολειμμάτων και θα προσελκύει τη χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους και από τρίτους. Το βασικότερο επίτευγμα θα είναι η δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου για την ενημέρωση των δυνητικών χρηστών των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης (αγροτικός πληθυσμός, ΔΕΗ ΑΕ, επιχειρηματικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, εταιρείες εφοδιαστικής της βιομάζας) και την περαιτέρω ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων στον τομέα αυτό. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η Περιφέρεια της Μούρθια από την Ισπανία. Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 18 εταίροι από την Ιταλία, Ισπανία, Σλοβενία, Ελλάδα, Γαλλία, Σελίδα 2/5

3 και Πορτογαλία. Η Περιφέρεια αποτελεί έναν από τους εταίρους του έργου. Το έργο PROFORBIOMED θα υλοποιηθεί σε 6 ενεργειακές Περιφέρειες απ όλη την περιοχή της Μεσογείου με σκοπό την προαγωγή της ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης, βέλτιστης μεταφοράς και αξιοποίησης της δασικής βιομάζας για την παραγωγή βιοενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για το πακέτο εργασίας 2 Διάδοση και Επικοινωνία του έργου, όπως αυτά αναφέρονται στο πρόγραμμα: II. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ II.1 Ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του έργου PROFORBIOMED που θα περιλαμβάνει: Το σχεδιαστικό προφίλ και την δομή του κύριου ιστοχώρου του έργου Το συνολικό μενού καθώς και τα υπομενού του έργου στα Ελληνικά. Συνεχή αναβάθμιση των περιεχομένων του ιστοχώρου βάσει της εξέλιξης του έργου στην Δυτική Μακεδονία δημοσίευση παρεμφερών δράσεων που λαμβάνουν χώρα στην Περιφέρεια. Ανάπτυξη χώρου Intranet στην κύρια ιστοσελίδα για εγγραφή μελών. Δημιουργία ημερολογίου γεγονότων. Δημιουργία Share on Social Media όπου θα υπάρχει η δυνατότητα του διαμοιρασμού της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου στα social media όπως το facebook, το twitter και δεκάδες άλλα. Δημιουργία και λειτουργία RSS feeds για τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα θα φιλοξενηθεί από τον νέο ιστοχώρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και θα συνδέεται επίσης και με τον κύριο ιστοχώρο του έργου. Παραδοτέο II1 : Ολοκληρωμένη, λειτουργική ιστοσελίδα του έργου στα Ελληνικά στoν ιστοχώρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης II.2 Συνεχής ενημέρωση και επικαιροποίηση της Ελληνικής έκδοσης της ιστοσελίδας του έργου Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη συνεχούς ενημέρωσης της ιστοσελίδας καθ όλη την διάρκεια του έργου Ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεχίσει την ενημέρωση του ιστοχώρου και ένα (1) χρόνο μετά την λήξη του έργου Proforbiomed. Σελίδα 3/5

4 Θα κάνει την απαραίτητη προετοιμασία/μετάφραση του σχετικού υλικού και θα το αναρτά στον συγκεκριμένο πεδίο/κατηγορία. Θα ενημερώνει τον ιστοχώρο με δράσεις διάδοσης και επικοινωνίας του έργου. Θα ενημερώνει τον ιστοχώρο με τις ενέργειες δημοσιότητας που λαμβάνουν χώρα στην Περιφέρεια και αφορούν το έργο Proforbiomed. Συλλογή του υλικού και των δράσεων δημοσιότητας σε επίπεδο εξαμήνου. Συνεργασία με τον επικεφαλής του έργου για θέματα δημοσιότητας και επίλυση θεμάτων που τυχόν θα ανακύψουν. Παραδοτέο II2 : Τρίμηνη αναφορά για τις δράσεις δημοσιότητας και επικαιροποίησης του ιστοχώρου του έργου στα Ελληνικά. Ολοκλήρωση του έργου: 02/2014 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης II.3 Ανάπτυξη των ενημερωτικών δελτίων του έργου στα Ελληνικά Μετάφραση, σχεδιασμός, διαμόρφωση και διανομή των ενημερωτικών δελτίων του έργου στα ελληνικά. Ηλεκτρονική λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων με τουλάχιστον 50 ηλεκτρονικές Διευθύνσεις ( s) σχετικών φορέων και ΜΜΕ της Περιφέρειας αλλά και εθνικούς φορείς. Για τα ενημερωτικά δελτία που έχουν ήδη παραχθεί θα γίνει μαζική μετάφραση τους και αποστολή τους στην λίστα αποδεκτών που θα δημιουργηθεί. Ενημέρωση των social media του έργου βάσει των ενημερωτικών δράσεων στην Περιφέρεια Παραδοτέο: Διαμόρφωση των ενημερωτικών δελτίων στα Ελληνικά, λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων, ενημέρωση των social media σε τρίμηνη βάση. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 12 μήνες III. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε πλέον Φ.Π.Α. IV. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τον Φεβρουάριο του 2014 σύμφωνα με την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. V. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Σελίδα 4/5

5 Πενταετής εμπειρία στον τομέα κατασκευής και υποστήριξης ιστοσελίδων (web design) σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. (γενική εμπειρία) εκ της οποίας, τουλάχιστον 2 έτη πρέπει να αφορούν υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων και έργων εδαφικής συνεργασίας. (εξειδικευμένη εμπειρία) Άριστη γνώση αγγλικής (βάσει των κανόνων του ΑΣΕΠ). VI. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιθυμούν, καλούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού: την προσφορά τους, συνημμένο βιογραφικό σημείωμα όπου θα περιγράφεται αναλυτικά η απαιτούμενη εμπειρία στο, Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες το αργότερο μέχρι τις υπόψη κ. Κ. Ρακιτζή. VII. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα με βάση τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, η ανακοίνωση δε του αποτελέσματος θα γίνει ηλεκτρονικά. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί: στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» (http://sites.diavgeia.gov.gr/ptapdm) στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης () και στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Κ. Δακής Σελίδα 5/5

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014)

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014) PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 (Σεπτέμβριος 2014) Δράσεις του Προγράμματος PROFORBIOMED Το Πρόγραμμα PROFORBIOMED Το έργο PROFORBIOMED επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ.

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40 Ταχ. Κώδικας: 66100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Περαία, 9/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 20171 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών: «Δικτύωση Τοπικών Επιχειρήσεων» και «Πληροφόρηση Εργοδοτών σε Θέματα ΕΚΕ» του Δήμου Θερμαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : e-mail : Ξενοφώντος 7, 10557,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2655360330 Φαξ: 26550203000 Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: 12074

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε Έχοντας υπόψη: Την υπ αρ. 19/3/09 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΣΕΙΦ) ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών»

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ.Δ/νση :22ας Απριλίου &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΙΝ-ΓΜΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 04-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 728/04-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 516/04-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001932039 2014-03-19

14PROC001932039 2014-03-19 14PROC001932039 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΛ-Σ9Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 18-3-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 45/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 95.850,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 45/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 95.850,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 45/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 95.850,00 Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου του Δήμου Νεστορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 CCI 2007 CB 163 PO 058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Περίληψη Προγράμματος 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Προκήρυξης: 3/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 485414

Αριθμός Προκήρυξης: 3/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 485414 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management Systems) στον Τουριστικό Τομέα & Πιλοτική Εφαρμογή τους» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα