S IS DB V i e w D e f i n i t i o n s

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "S IS DB V i e w D e f i n i t i o n s"

Transcript

1 S IS DB V i e w D e f i n i t i o n s Ο Δ Η Γ Ο Σ DB V I E W Γ Ι Α ΤΟ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Σ Φ Ο Ι Τ Η Τ Ω Ν GUN E T I D E N T I T Y M A N A G E M E N T Ημερομηνία: 11/09/2015 Έκδοση: 2-1 GUnet Identity 1 / 29

2 Σύνοψη: Το παρόν αφορά στην προτυποποίηση της διασύνδεσης σε πραγματικό χρόνο των Πληροφοριακών Συστημάτων Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητών με τους ιδρυματικούς καταλόγους χρηστών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ μέσω DB Views με τη χρήση τεχνολογιών Virtual Directories. GUnet Identity 2 / 29

3 Εκδόσεις Κειμένου Έκδοση Ημ/νια Σχόλιο /04/2015 Αρχική έκδοση /04/2015 Εναρμόνιση στη μορφοποίηση πεδίων ημερομηνίας /05/2015 Συσχέτιση των εθνικών αναγνωριστικών και της υπηκοότητας. Αλλαγή ονομάτων πεδίων /07/2015 Προσθήκες πεδίων που αφορούν τη φοίτηση, τροποποιήσεις που αφορούν το κράτος έκδοσης των SSN, TIN. Καταργήσεις πλεοναζόντων ονοματεπωνυμικών πεδίων γονέων /09/2015 Προσθήκη του πεδίου updated για την εξυπηρέτηση των συστημάτων Identity Management. Αναφορά στη χρήση DB triggers, για την ενημέρωση των πεδίων χρονοσήμανσης. Λίστα Αλλαγών Έκδοση Παράγραφος Σχόλιο Το πεδίο enrollmentstatusdate θα πρέπει όμοια με το ,4.1.1,4.1.2,4.1.3, birthdate να ακολουθεί το πρότυπο ISO8601:2004 και τη μορφοποίηση YYYMMDD. Η συμπλήρωση των SSN, TIN, municipalrollid, καθιστά υποχρεωτικό το πεδίο citizenship. 3.2,4.1.4 Αλλαγή του ονόματος πεδίου personid σε registrationid, για την αποφυγή της σύγχυσης με το Academic(Person)ID , 4.1.2,4.1.4,4.5.6,4.5.7 Η συμπλήρωση του TIN δεν είναι υποχρεωτική για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού λογαριασμού, στα συστήματα SIS, (όπως ορθά σημειώνονταν και στην παράγραφο Λογαριασμός Χρήστη) Έχουν προστεθεί τα πεδία SSNCOUNTRY, TINCOUNTRY που δηλώνουν το κράτος έκδοσης των SSN και TIN αντίστοιχα. Έχει αναιρεθεί η συσχέτιση του πεδίου citizenship με τα πεδία SSN και ΤΙΝ. GUnet Identity 3 / 29

4 Διαχωρίστηκαν σε αντίστοιχες παραγράφους τα εθνικά αναγνωριστικά από τα αναγνωριστικά που προέρχονται από ιδρυματικά πρωτογενή πληροφοριακά συστήματα. Έχει αφαιρεθεί το πεδίο municipalrollid Προσθήκη του πεδίου academicid Έχουν αφαιρεθεί ως πλεονάζοντα τα πεδία: o o o o fatherlastnameen, fatherlastnameel, motherlastnameen, motherlastnameen Έχουν προστεθεί τα πεδία inscriptionacyear και inscriptionterm. 4.8 Επικαιροποίηση σχετικά με τα πεδία που απαιτούνται κατά την δημιουργία ηλ. λογαριασμού του φοιτητή. Τα πεδία birthdate και birthyear δεν είναι υποχρεωτικά εγγενώς κατά τη δημιουργία του DB View. Ωστόσο είναι πεδία απαραίτητα για τη διαδικασία δημιουργίας / αρχικοποίησης του ηλεκτρονικού λογαριασμού του φοιτητή ,4.7.3 Προσθήκη πεδίου updated, για την εξυπηρέτηση των συστημάτων Identity Management Σημείωση για την χρήση DB triggers για την ενημέρωση του πεδίου enrollmentstatusdate. Σύνδεσμοι Αρχείου Τύπος Αρχείου Σύνδεσμος PDF GUnet Identity 4 / 29

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ (UNIQUE IDENTIFIERS) SIS DB VIEW ΜΕΘΟΛΟΓΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ DB VIEW ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ SIS DB VIEW ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΔΙΩΝ ΕΘΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ SSN SSNCOUNTRY TIN TINCOUNTRY ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ registrationid systemid academicid ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ departmentid departmenten departmentel programid programen programel ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ firstnameen firstnameel lastnameen lastnameel middlenameen middlenameel fathernameen fathernameel motherfirstnameen motherfirstnameel birthdate birthyear gender citizenship ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΊΔΡΥΜΑ enrollmenttype enrollmentterm attendancetype enrollmentstatus enrollmentstatusdate inscriptionacyear inscriptionterm ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ mobilephone ext GUnet Identity 5 / 29

6 4.7. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ accountstatus loginname updated ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΕΔΙΑ ΤΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ other unspecified SQL NULL ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ gender ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΊΔΡΥΜΑ enrollmenttype attendancetype enrollmentstatus ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ accountstatus ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΞΙΚΟ ΌΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ GUnet Identity 6 / 29

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1 Πεδία του SIS DB View Πίνακας 2 Πεδίο τιμών gender Πίνακας 3 Πεδίο τιμών enrollmenttype Πίνακας 4 Πεδίο τιμών, attendancetype Πίνακας 5 Πεδίο τιμών, enrollmentstatus Πίνακας 6 Πεδίο τιμών, accountstatus ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ NO TABLE OF FIGURES ENTRIES FOUND. GUnet Identity 7 / 29

8 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αφορά στην προτυποποίηση της πληροφορίας ενός Database View το οποίο προέρχεται από τα Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητών ή αλλιώς Φοιτητολόγια. Αυτό θα αποτελέσει την πρωτογενή πηγή πληροφορίας για τη διαμόρφωση των Υπηρεσιών Καταλόγου (LDAP) του ιδρύματος όσον αφορά τα στοιχεία των φοιτητών του. Πέρα από τον καθορισμό των στοιχείων του DB View, θα δοθούν εννοιολογικοί ορισμοί και τεχνικές οδηγίες με στόχο την ενιαία κατανόηση και ερμηνεία των στοιχείων ανεξάρτητα του ιδρύματος από το οποίο προέρχονται. Επιπλέον πληροφορίες για τους διαχειριστές των ιδρυμάτων σχετικά με τις δράσεις της GUnet σε θέματα Υπηρεσιών Καταλόγου, Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων, και Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πρόσβασης υπάρχουν στη δικτυακή πύλη Εκεί είναι διαθέσιμη η νεότερη έκδοση του παρόντος κειμένου. 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ 2.1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο συνήθης ρόλος των Υπηρεσιών Καταλόγου (LDAP) είναι η υλοποίηση του κέντρου ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης μέσα σε ένα οργανισμό για το σύνολο των χρηστών του. Έτσι για παράδειγμα είναι αναμενόμενο τόσο η υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου όσο και μια διοικητική εφαρμογή να βασίζεται για την ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση των χρηστών τους στην Υπηρεσία Καταλόγου του ιδρύματος. Αυτός ο ειδικός ρόλος των Υπηρεσιών Καταλόγου συχνά δημιουργεί την παρανόηση ότι η Υπηρεσία Καταλόγου είναι η πρωτογενής πηγή για το σύνολο των στοιχείων που παρέχει. Αυτό είναι λάθος, καθώς εξ ορισμού οι Υπηρεσίες Καταλόγου διαχειρίζονται πρωτογενώς μόνο ένα μικρό υποσύνολο των στοιχείων που παρέχουν στις δικτυακές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το uid, το userpassword, το mail κ.α.. Σπάνια οι υπηρεσίες καταλόγου θα δούμε να υλοποιούν το πρωτεύον σύστημα αποθήκευσης στοιχείων μιας επιχειρησιακής εφαρμογής αντικαθιστώντας για παράδειγμα μια βάση δεδομένων. Ακριβώς με αντίστοιχη λογική το πληροφοριακό σύστημα Φοιτητολογίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι πρωτογενώς διαχειρίζεται την διεύθυνση των φοιτητών, ή τη βαθμίδα των διδασκόντων, ακόμα και αν τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων του συστήματος. Αντίθετα η έγκυρη πηγή πληροφορίας για τη διεύθυνση είναι η Υπηρεσία Καταλόγου καθώς αυτή ερωτούν τα συστήματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου για τη δρομολόγηση των s- ενώ η έγκυρη πηγή πληροφορίας για τη βαθμίδα των διδασκόντων είναι το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού. GUnet Identity 8 / 29

9 Προκειμένου λοιπόν να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η ποιότητα των στοιχείων που συγκεντρώνονται στην ιδρυματική Υπηρεσία Καταλόγου είναι απαραίτητο να εντοπισθούν πρώτα ποια είναι τα πρωτογενή Πληροφοριακά Συστήματα για κάθε στοιχείο πληροφορίας που παρέχουν, δηλαδή να εντοπισθούν τα συστήματα τα οποία αποτελούν διοικητικά και διαχειριστικά μοναδική έγκυρη πηγή άντλησης της πληροφορίας. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί την Αρχή Έγκυρης Πηγής (the authentic source principle). Η συμμόρφωση με την Αρχή Έγκυρης Πηγής πρακτικά σημαίνει ότι τα πρωτογενή στοιχεία που συντηρούνται σε κάθε ΠΣ πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται από άλλα πληροφοριακά συστήματα συμβάλλοντας α) στην ακρίβεια και ομοιογένεια των διαθέσιμων στοιχείων και β) στην απλοποίηση των διαδικασιών για το τελικό χρήστη αποφεύγοντας την επαναληπτική παροχή των ιδίων στοιχείων σε κάθε νέα υπηρεσία που απολαμβάνει. Ακολουθώντας την παραπάνω αρχή θεωρούμε ότι το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητών ενός ιδρύματος είναι το πρωτογενές σύστημα για: Στοιχεία που αφορούν το φοιτητές για τα οποία το πληροφοριακό σύστημα αποτελεί το μοναδικό σημείο εισόδου στο ίδρυμα. Στοιχεία που αφορούν στο τμήμα ή το πρόγραμμα σπουδών φοίτησης. Στοιχεία που αφορούν στη φοιτητική κατάσταση. Προσωπικά στοιχεία ταυτότητας, όπως το όνομα, το επώνυμο κ.α. 1 Για τους ειδικούς σκοπούς της Υπηρεσίας Καταλόγου, μόλις ένα μικρό υποσύνολο των διαθέσιμων στοιχείων είναι χρήσιμα για την ταυτοποίηση και εξουσιοδότηση σε δικτυακές υπηρεσίες. Για παράδειγμα δεν υπάρχει λόγος απεικόνισης στοιχείων όπως η τρέχουσα δήλωση μαθημάτων του φοιτητή κ.α. τα οποία θα ενδιέφεραν ένα πολύ μικρό ποσοστό «κάθετων» εφαρμογών. Αντίθετα στοιχεία του χρήστη, όπως το επίπεδο φοίτησης (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) ή αν βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής φοίτησης, που θα ήταν χρήσιμα για την εξουσιοδότηση της πρόσβασης σε περισσότερες από μια εφαρμογές ή σε οριζόντιες εφαρμογές μπορούν να συμμετέχουν στον πυρήνα των στοιχείων του χρήστη που γίνονται διαθέσιμα μέσω της Υπηρεσίας Καταλόγου. Ένα επιπλέον ειδικό χαρακτηριστικό της Υπηρεσίας Καταλόγου που διαμορφώνει το σετ των πεδίων ενδιαφέροντος είναι ότι αυτή απεικονίζει μόνο την τρέχουσα εικόνα του χρήστη και όχι τα ιστορικά στοιχεία ή προηγούμενες μεταβολές, όπως οφείλει να κάνει μια βάση δεδομένων ενός 1 Στοιχεία ταυτοποίησης, που διαχειρίζονται τα εθνικά ή ευρωπαϊκά μητρώα πολιτών και είναι διαθέσιμα μέσω των Υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας GUnet egov Hub, προτείνεται να καταγράφονται ακολουθώντας την Αρχή της Έγκυρης Πηγής, αξιοποιώντας μηχανισμούς που εξασφαλίζουν την GUnet Identity 9 / 29

10 Πληροφοριακού Συστήματος. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω έχει δημιουργηθεί ο πίνακας των στοιχείων που συνθέτουν το DB View για τη διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητών και της Υπηρεσίας Καταλόγου για την ταυτοποίηση και εξουσιοδότηση των χρηστών σε ιδρυματικές ή ομοσπονδιακές υπηρεσίες ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ (UNIQUE IDENTIFIERS) Τα μοναδικά αναγνωριστικά, όπως δηλώνει και το όνομά τους είναι μοναδικά και χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν μονοσήμαντα μια οντότητα. Τα μοναδικό αναγνωριστικό μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ένα σύνηθες μοναδικό αναγνωριστικό αποτελεί η διεύθυνση. Τα μοναδικά αναγνωριστικά υπάρχουν σε διάφορους τύπους/μορφές και έχουν τις εξής ιδιότητες: πεδίο εφαρμογής (scope) και αντιστρεψιμότητα (reversibility). Πεδίο εφαρμογής σημαίνει ότι το αναγνωριστικό εκδίδεται από, και έχει νόημα μόνο μέσα, σε έναν δεδομένο τομέα. Για παράδειγμα στην διεύθυνση το πεδίο εφαρμογής είναι το κομμάτι που ακολουθεί Δεν θα μπορούσε να αποτελεί μοναδικό αναγνωριστικό μόνο το κομμάτι μπροστά από καθώς θα μπορούσαν να το έχουν πολλοί στον κόσμο. Ο συνδυασμός όμως του κομματιού μπροστά από και του κομματιού που ακολουθεί αποτελεί μοναδικό αναγνωριστικό. Αντιστρεψιμότητα είναι η δυνατότητα αντιστοίχισης του μοναδικού αναγνωριστικού πίσω στην οντότητα, για την οποία εκδόθηκε, μέσα στο χρόνο ζωής του αναγνωριστικού. Για παράδειγμα ότι μπορεί να βρεθεί σε ποια οντότητα ανήκει μια διεύθυνση σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τα μοναδικά αναγνωριστικά μπορούν επίσης να περιγραφούν και με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Χρόνος ζωής - Το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το μοναδικό αναγνωριστικό. Διακρίνεται σε: o o o Προσωρινό/παροδικό (transient): Η διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου αναγνωριστικού είναι πολύ περιορισμένη (π.χ. 5 λεπτά) Διαρκές/Σταθερό (persistent): Η διάρκεια ζωής του αναγνωριστικού είναι μεγάλη (π.χ χρόνια), αλλά το αναγνωριστικό μπορεί να αποδοθεί αργότερα σε άλλον χρήστη. Μόνιμο(permanent): Ισχύει για πάντα και δεν μπορεί να αποδοθεί πάλι σε άλλον χρήστη. Διαφάνεια (transparency) - Η ικανότητα ενός παραλήπτη να αναγνωρίσει το χρήστη από το αναγνωριστικό όνομα. Η διαφάνεια των περισσότερων αναγνωριστικών μπορεί να περιγραφεί είτε ως: αυτοματοποίηση της διαδικασίας και την έγκυρη καταχώρηση των στοιχείων. GUnet Identity 10 / 29

11 o o αδιαφανές (opaque): ο παραλήπτης δεν μπορεί να προσδιορίσει τίποτα για την ακριβή χρήστη από το αναγνωριστικό. Παράδειγμα τέτοιου αναγνωριστικού είναι οι τύποι 3,4 και 5 του UUID. διαφανής (transparent): ο παραλήπτης μπορεί εύκολα να προσδιορίσει τον χρήστη από το αναγνωριστικό. Οι περισσότερες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένα παράδειγμα αυτού του τύπου αναγνωριστικού Στοχοθέτηση (targeted) - Με το χαρακτηριστικό αυτό δηλώνεται αν το μοναδικό αναγνωριστικό ισχύει/απευθύνεται σε όλους, σε ένα υποσύνολο, σε μια μονάδα ή σε κανέναν. Ανακλητότητα (revocable) - Το αν μπορεί να ανακληθεί το μοναδικό αναγνωριστικό. Για παράδειγμα αν μπορεί να ανακληθεί μια διεύθυνση και πλέον να μην συνδέεται με τον χρήστη που την είχε. Επανεκχώρηση (reassignable) - Το αν μπορεί να εκχωρηθεί σε άλλο πρόσωπο ένα μοναδικό αναγνωριστικό που είχε ανακληθεί παλαιότερα. Για παράδειγμα μια διεύθυνση που ανακλήθηκε, αν μπορεί να δοθεί σε άλλον χρήστη. 3. SIS DB VIEW 3.1. ΜΕΘΟΛΟΓΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ DB VIEW Η προτεινόμενη μεθοδολογία παραγωγής του DB View είναι: 1. Εξέταση του συγκεκριμένου κειμένου, καταγραφή παρατηρήσεων και αποστολή τους στην ομάδα GUnet Identity 2. Αφού δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις/κατευθύνσεις να γίνει αντιπαραβολή των ζητούμενων στοιχείων με το SIS του ιδρύματος ως προς τα εξής: i. Αν τηρείται η πληροφορία που ζητείται άμεσα στο SIS. ii. iii. Αν δεν τηρείται άμεσα, να εξετασθεί αν τηρείται έμμεσα, δηλαδή αν μπορεί να συναχθεί υπολογιστικά από άλλα πεδία του υπαλλήλου ή/και από άλλες οντότητες. Σε περίπτωση που η απαίτηση του DB View για κάποιο πεδίο είναι η υποχρεωτική συμπλήρωση να εξετασθεί αν το αντίστοιχο πεδίο στο SIS είναι επίσης υποχρεωτικό. Αν δεν είναι, να εξετασθεί τι ποσοστό των εγγραφών ενδιαφέροντος έχουν το εν λόγω πεδίο συμπληρωμένο και αν είναι επαρκώς μεγάλο να εξετασθεί το ενδεχόμενο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών, να συμπληρωθεί το πεδίο και για τις εγγραφές που είναι ελλιπείς και (πιθανόν) να γίνει το πεδίο υποχρεωτικό και στο SIS. GUnet Identity 11 / 29

12 iv. Για όσα πεδία απαιτείται η συμπλήρωση βάσει πεδίου τιμών, να εξετασθεί καταρχάς αν τα αντίστοιχα πεδία στο SIS λαμβάνουν τιμές επίσης από προκαθορισμένα πεδία τιμών (παραμετρικοί πίνακες). Αν αυτό δεν ισχύει να εξετασθεί το ενδεχόμενο να γίνει η σχετική μετατροπή. Αν ισχύει, να γίνει σε συνεργασία με την Διεύθυνση Σπουδών προσπάθεια αντιστοίχισης κάθε τιμής του υφιστάμενου πεδίου τιμών του SIS με μία ακριβώς τιμή από τις αποδεκτές σε επίπεδο DB View. 3. Καθώς το παρόν κείμενο οδηγιών εξελίσσεται λαμβάνοντας υπόψη και τις δυνατότητες των συνδεόμενων SIS, είναι σημαντικό να επικοινωνηθούν στην ομάδα GUnet Identity τα ευρήματα των παραπάνω βημάτων και των ζητημάτων που πιθανώς προκύπτουν. 4. Αφού καθοριστούν τα παραπάνω να προχωρήσει η υλοποίηση του DB View σε σχέση με τις ακριβείς προδιαγραφές και να γίνουν οι έλεγχοι διασύνδεσης ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ SIS DB VIEW Ακολουθεί πίνακας των πεδίων που περιλαμβάνονται στο σχήμα. Η ύπαρξη όλων των πεδίων/στηλών στο σχήμα είναι υποχρεωτική. Κατηγορία Όνομα Πεδίου Υποχρεωτικό Παρατηρήσεις Εθνικά κλειδιά SSN Ν Απαραίτητο κατά την αρχική καταχώρηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού. SSNCOUNTRY Ν Απαραίτητο κατά την αρχική καταχώρηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού. Χρησιμοποιείται η τιμή eu για να υποδείξει τη χρήση αριθμού Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης. TIN TINCOUNTRY Ν N Κλειδιά Πληροφοριακών Συστημάτων registrationid Υ Αριθμός Μητρώου Φοιτητή systemid Υ academicid N Τμήμα/Πρόγραμμα departmentid Υ GUnet Identity 12 / 29

13 Φοίτησης departmenten Ν departmentel programid programen programel Ν N N N Προσωπικά Στοιχεία firstnameen * Τουλάχιστον μια αναπαράσταση firstnameel * από En,El πρέπει να είναι lastnameen * διαθέσιμη για τα LastName, FirstName ανά εγγραφή lastnameel * middlenameen middlenameel fatherfirstnameen fatherfirstnameel motherfirstnameen motherfirstnameel Ν Ν Ν Ν Ν Ν Birthdate Ν Απαραίτητα κατά το αίτημα birthyear Ν δημιουργίας του ηλεκτρονικού λογαριασμού. Gender Ν Λεξικό Όρων Citizenship Ν Λεξικό Όρων Φοίτηση enrollmenttype Υ Λεξικό Όρων enrollmentterm Y attendancetype Ν Λεξικό Όρων enrollmentstatus Υ Λεξικό Όρων (δύο επιπέδων) enrollmentstatusdate Υ inscriptionacyear inscriptionterm N N GUnet Identity 13 / 29

14 Στοιχεία Επικοινωνίας mobilephone Ν Ένα από τα mobilephone, ext Ν ext , είναι απαραίτητα κατά το αρχικό αίτημα δημιουργίας του ηλεκτρονικού λογαριασμού Λοιπά Στοιχεία accountstatus Ν Λεξικό Όρων loginname Ν loginname updated Ν Πίνακας 1 Πεδία του SIS DB View GUnet Identity 14 / 29

15 4. ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΔΙΩΝ Ο όρος υποχρεωτικό πεδίο σημαίνει ότι το πεδίο πρέπει να έχει οπωσδήποτε τιμή και να είναι διαφορετική από other, unspecified, SQL NULL (όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές παραγράφους). Ο όρος μη υποχρεωτικό πεδίο σημαίνει ότι η τιμή του πεδίου μπορεί να λάβει τις τιμές other, unspecified, SQL NULL ΕΘΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ SSN Είναι ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) που έχει εκδοθεί από το ελληνικό κράτος ή διαφορετικά από τη χώρα που δηλώνεται στο πεδίο SSNCOUNTRY. Μη υποχρεωτικό πεδίο (βλ Λογαριασμός Χρήστη) SSNCOUNTRY Είναι η χώρα έκδοσης του SSN. Σημειώνεται με την 2-γράμματη κωδικοποίηση του ISO 3166 (https://www.iso.org/obp/ui/). Κατ εξαίρεση για την περίπτωση χρήσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης, σημειώνεται η ειδική τιμή EU που αναφέρεται στο στάνταρτ ως δεσμευμένη τιμή. Ακολουθεί ελεγχόμενο πεδίο τιμών. Μη υποχρεωτικό πεδίο (βλ Λογαριασμός Χρήστη) TIN Είναι ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) που έχει εκδοθεί από το ελληνικό κράτος ή διαφορετικά από τη χώρα που δηλώνεται στο πεδίο TINCOUNTRY. Μη υποχρεωτικό πεδίο TINCOUNTRY Είναι η χώρα έκδοσης TIN. Σημειώνεται με την 2-γράμματη κωδικοποίηση του ISO 3166 (https://www.iso.org/obp/ui/). Ακολουθεί ελεγχόμενο πεδίο τιμών. Μη υποχρεωτικό πεδίο ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ registrationid Είναι ο Αριθμός Μητρώου, που περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική καρτέλα του φυσικού προσώπου. Συνήθως είναι ένα πεδίο που είναι διαθέσιμο ή γνωστοποιείται στο φυσικό πρόσωπο, όπως ο Αριθμός Μητρώου του Φοιτητή. Μπορεί να είναι ένα σύνθετο παραγόμενο πεδίο με εννοιολογική δομή και να περιλαμβάνει σημασιολογικές πληροφορίες (semantic information), αλλά μπορεί να είναι και ένα τυχαίο αλφαριθμητικό. Κατά προτίμηση το πεδίο πρέπει να είναι αποκλειστικά αριθμητικό. GUnet Identity 15 / 29

16 Πρέπει να είναι μοναδικό (identifier uniqueness) σε κάθε στιγμή για το σύνολο των φοιτητών του ιδρύματος. Θα πρέπει να μην επαναποδίδεται (identifier reassignability δηλαδή δεν μπορεί ποτέ να αποδοθεί σε άλλο φυσικό πρόσωπο), να μην ανακαλείται (identifier revocability δηλαδή δεν μπορεί το ίδιο πρόσωπο να εμφανισθεί σε άλλη χρονική στιγμή με διαφορετική τιμή) και ο χρόνος ζωής του να χαρακτηρίζεται από μεγάλη διάρκεια ή μονιμότητα (persistency δηλαδή οι σχετικές εγγραφές διατηρούνται πέρα από τον περιορισμένο χρόνο ενεργούς σχέσης του φυσικού προσώπου με το ίδρυμα). Υποχρεωτικό πεδίο systemid Όμοια με το πεδίο registrationid. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρωτεύων κλειδί, της βάσης του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητών, το οποίο ενδεχόμενα να είναι ένα τυχαίο, αδόμητο αλφαριθμητικό πεδίο (opaque identifier), δηλαδή ένα πεδίο που δεν περιλαμβάνει σημασιολογικές πληροφορίες (semantic information) και πιθανότατα δεν γνωστοποιείται στους χρήστες. Συνδυαστικά με το πεδίο registrationid, αλλά και το καθένα από μόνο του, χρησιμοποιούνται ως κλειδιά σύνδεσης εγγραφών των χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητών με εγγραφές χρηστών της Υπηρεσίας Καταλόγου 2. Υποχρεωτικό πεδίο academicid Είναι ένα ιδρυματικό μοναδικό αναγνωριστικό που ακολουθεί το φυσικό πρόσωπο και διατηρείται ανεξάρτητα του ρόλου (φοιτητής, προσωπικό, συνεργάτης, καθηγητής, απόφοιτος) που κατέχει ή του πληροφοριακού συστήματος που αναφέρεται στο χρήστη. Έχει μήκος από 22 μέχρι 24 αλφαριθμητικά στοιχεία και συνήθως δεν γνωστοποιείται στο φυσικό πρόσωπο. Χρησιμοποιείται για το μοναδικό προσδιορισμό του φυσικού προσώπου σε υπηρεσίες διαλειτουργικότητας μεταξύ ηλεκτρονικών υπηρεσιών καθώς και στην επικοινωνία ομοσπονδιακών ή ιδρυματικών υπηρεσιών με την υπηρεσία Καταλόγου Χρηστών (LDAP) του ιδρύματος. Η τιμή του πεδίου δεν παράγεται πρωτογενώς από το πληροφοριακό σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητών αλλά από το πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Λογαριασμών του ιδρύματος σε συνεργασία με ένα κεντρικό καταχωρητή που παρέχει η GUnet (AcademicID Registrar). Για κάθε φυσικό πρόσωπο παράγεται την πρώτη φορά που αυτό θα αιτηθεί τη δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού στο πλαίσιο ενός ρόλου που κατέχει στο ίδρυμα. Σε κάθε επόμενο αίτημα το πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Λογαριασμών θα επιστρέφει την ίδια τιμή εφόσον χρησιμοποιηθούν τα ίδια στοιχεία 2 Τα τοπικά αναγνωριστικά που χρησιμοποιούνται ως κλειδιά για τη σύνδεση οντοτήτων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων πληροφοριακών συστημάτων όπως τα registrationid, systemid αναφέρονται ως Linkage Identifiers. GUnet Identity 16 / 29

17 εισόδου. Στοιχεία εισόδου στο αίτημα απόδοσης του academicid είναι τα πεδία που συμμετέχουν στα Εθνικά Κλειδιά καθώς και το πεδίο birthdate. Παρότι αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικασίας Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Λογαριασμών, η άντληση του πεδίου και η αξιοποίηση του από το πρωτογενές πληροφοριακό σύστημα προτείνεται, αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Μη υποχρεωτικό πεδίο ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ departmentid Είναι ο μοναδικός κωδικός του τμήματος φοίτησης το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί ο φοιτητής. Για παράδειγμα όσον αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ο κωδικός αυτός θα αντιστοιχεί στο κωδικό του τμήματος στον οποίο υπάγεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή στον κωδικό του επισπεύδοντος τμήματος στην περίπτωση διατμηματικών ή διαιδρυματικών προγραμμάτων σπουδών. Αντίστοιχα για τους υποψήφιους διδάκτορες είναι ο κωδικός του τμήματος που έχει εκλεγεί ο επιβλέπων καθηγητής. Παρότι εννοιολογικά δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση ο κωδικός αυτός προκύπτει από τον κωδικό του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του κάθε τμήματος στο μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υποχρεωτικό πεδίο departmenten Η επίσημη ονομασία του τμήματος στα Αγγλικά. Έχει επικουρικό ρόλο στη διαδικασία συγχρονισμού των στοιχείων. Μη υποχρεωτικό πεδίο departmentel Η επίσημη ονομασία του τμήματος στα Ελληνικά. Έχει επικουρικό ρόλο στη διαδικασία συγχρονισμού των στοιχείων. Μη υποχρεωτικό πεδίο programid Είναι ο μοναδικός κωδικός του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί ο φοιτητής. Στην παρούσα φάση αυτό διαφοροποιείται από το departmentid στις περιπτώσεις των προγραμμάτων σπουδών 2ου κύκλου. Επειδή ένα τμήμα μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, η αναφορά του κωδικού του τμήματος (departmentid) δεν αρκεί για να προσδιορίσει μοναδικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Επιπλέον ο κωδικός του προγράμματος σπουδών θα αξιοποιηθεί για την αποτύπωση των Γενικών και Ειδικών προγραμμάτων σπουδών που επίσης δεν έχουν απαραίτητα σχέση «ένα-προς-ένα» με τα τμήματα που απαρτίζουν τις Σχολές των Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ. Μη υποχρεωτικό πεδίο. GUnet Identity 17 / 29

18 programen Η επίσημη ονομασία του προγράμματος σπουδών στα Αγγλικά. Έχει επικουρικό ρόλο στη διαδικασία συγχρονισμού των στοιχείων. Μη υποχρεωτικό πεδίο programel Η επίσημη ονομασία του προγράμματος σπουδών στα Ελληνικά. Έχει επικουρικό ρόλο στη διαδικασία συγχρονισμού των στοιχείων. Μη υποχρεωτικό πεδίο ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη θα πρέπει να έχουν επιβεβαιωθεί και να είναι σύμφωνα με τα δημόσια έγγραφα ταυτότητας όπως το διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα ή να προκύπτουν μέσα από υπηρεσίες διασύνδεσης από άλλες δημόσιες έγκυρες πηγές δεδομένων. Ειδικότερα όσον αφορά τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία και την απόδοσή τους με λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να ακολουθείται η μεταγραφή αυτών κατά το πρότυπο ELOT-743:1982. Σημειώνεται ότι η μεταγραφή αφορά στην κατά το δυνατό ακριβή φωνητική απόδοση της λέξης με λατινικούς χαρακτήρες, είναι μη αντιστρεπτή μέθοδος, και χρησιμοποιείται από τα επίσημα δημόσια έγγραφα. Έτσι για παράδειγμα η μεταγραφή ΓΕΩΡΓΙΟΣ σε λατινικούς χαρακτήρες είναι GEORGIOS και όχι ως GIORGOS ή GEORGE. Αν το δημόσιο έγγραφο περιλαμβάνει εναλλακτικές αποδόσεις των ονοματεπωνυμικών στοιχείων όπως AIKATERINI OR KATHERIN. (βλ υπ αριθ. 401/2011 Γνωμοδότηση Δ Τμήματος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, περί αναγραφής των ονοματεπωνυμικών στοιχειών με λατινικούς χαρακτήρες, επί των διαβατηρίων, κατά παρέκκλιση του προτύπου ELOT 743) τότε αυτή θα πρέπει να μεταφέρεται στα αντίστοιχα πεδία ως έχει. Τέλος θα πρέπει να γίνεται χρήση κεφαλαίων χαρακτήρων ακολουθώντας τους λεξικογραφικούς κανόνες που χρησιμοποιούνται στα έγγραφα ταυτότητας. Σημειώνεται ότι οι εναλλακτικές ή συμπληρωματικές αποδόσεις ονομάτων που επιθυμεί ο χρήστης, για την απεικόνιση τους από δικτυακές υπηρεσίες όπως για παράδειγμα η απόδοση με πεζούς χαρακτήρες και τόνους ή μετάφρασή τους στην Αγγλική γλώσσα (π.χ. Γιώργος σε George) δεν αποτελούν αντικείμενο του DB View αλλά αντικείμενο της ιδρυματικής υπηρεσίας καταλόγου (LDAP) αξιοποιώντας πεδία όπως το displayname κ.α firstnameen Το όνομα του μέλους με απόδοση σε αγγλικούς χαρακτήρες. Θα πρέπει τουλάχιστον ένα από τα firstnameen ή firstnameel να είναι διαθέσιμο firstnameel GUnet Identity 18 / 29

19 Το όνομα του μέλους με απόδοση σε ελληνικούς χαρακτήρες. Θα πρέπει τουλάχιστον ένα από τα firstnameen ή firstnameel να είναι διαθέσιμο lastnameen Το επώνυμο του μέλους με απόδοση σε αγγλικούς χαρακτήρες. Θα πρέπει τουλάχιστον ένα από τα lastnameen ή lastnameel να είναι διαθέσιμο lastnameel Το επώνυμο του μέλους με απόδοση σε ελληνικούς χαρακτήρες. Θα πρέπει τουλάχιστον ένα από τα lastnameen ή lastnameel να είναι διαθέσιμο middlenameen Το μεσαίο όνομα του μέλους με απόδοση σε αγγλικούς χαρακτήρες. Μη υποχρεωτικό πεδίο middlenameel Το μεσαίο όνομα του μέλους με απόδοση σε ελληνικούς χαρακτήρες. Μη υποχρεωτικό πεδίο fathernameen Το όνομα πατέρα του μέλους με απόδοση σε αγγλικούς χαρακτήρες. Μη υποχρεωτικό πεδίο fathernameel Το όνομα πατέρα του μέλους με απόδοση σε ελληνικούς χαρακτήρες. Μη υποχρεωτικό πεδίο motherfirstnameen Το όνομα μητέρας του μέλους με απόδοση σε αγγλικούς χαρακτήρες. Μη υποχρεωτικό πεδίο motherfirstnameel Το όνομα μητέρας του μέλους με απόδοση σε ελληνικούς χαρακτήρες. Μη υποχρεωτικό πεδίο birthdate Η ημερομηνία γέννησης. Σημειώνεται ακολουθώντας βασική μορφοποίηση ημερομηνίας (calendar date, basic format) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8601:2004 (http://www.iso.org/iso/iso8601). Η ημερομηνία περιλαμβάνει το έτος, το μήνα και την ημέρα με τη μορφή YYYYMMDD. Για παράδειγμα η 24η Σεπτεμβρίου του έτους 1995 αναπαρίσταται ως Μη υποχρεωτικό πεδίο birthyear Το έτος γέννησης με την μορφή ΥΥΥΥ. Για παράδειγμα Μη υποχρεωτικό πεδίο gender GUnet Identity 19 / 29

20 Αφορά το φύλο του μέλους (άντρας, γυναίκα). Οι βασικές τιμές αυτού ακολουθούν το πρότυπο ISO/IEC 5218:2004 (http://en.wikipedia.org/wiki/iso_5218). Ακολουθεί ελεγχόμενο πεδίο τιμών.μη υποχρεωτικό πεδίο citizenship Η ιθαγένεια / υπηκοότητα του φυσικού προσώπου. Σημειώνεται με την 2-γράμματη κωδικοποίηση του ISO 3166 (https://www.iso.org/obp/ui/). Ακολουθεί ελεγχόμενο πεδίο τιμών. Μη υποχρεωτικό πεδίο ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΊΔΡΥΜΑ enrollmenttype Αφορά στην κατηγοριοποίηση του φοιτητή με βάση το επίπεδο του προγράμματος σπουδών που είναι εγγεγραμμένος. Ακολουθεί ελεγχόμενο πεδίο τιμών. Υποχρεωτικό πεδίο enrollmentterm Αφορά στο αριθμητικό πεδίο της περιόδου φοίτησης στην οποία ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος. Για παράδειγμα για ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που ολοκληρώνεται σε 10 εξάμηνα, το πεδίο θα παίρνει τιμές από 1-10 για τις περιόδους κανονικής φοίτησης και θα αυξάνεται πέραν του 10 για τις επόμενες. Αντίστοιχα για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που ολοκληρώνεται σε 8 τρίμηνα το πεδίο θα παίρνει τιμές από για τις περιόδους κανονικής φοίτησης και θα αυξάνεται πέραν του 8 για τις επόμενες Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα αναστολής σπουδών, η τιμή του πεδίου παραμένει σταθερή στην περίοδο τελευταίας εγγραφής, καθώς το πεδίο δεν δηλώνει τον χρόνο που έχει παρέλθει, αλλά την περίοδο στην οποία ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος. Υποχρεωτικό πεδίο attendancetype Αφορά στην περιγραφή της πλήρους και μερικής φοίτησης. Ακολουθεί ελεγχόμενο πεδίο τιμών. Μη υποχρεωτικό πεδίο enrollmentstatus Αφορά πρωτίστως στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης της σχέση του μέλους με το ίδρυμα ως ενεργή (active) ή ανενεργή (inactive) με την έννοια αν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο φοιτητής παρακολουθεί ενεργά το πρόγραμμα σπουδών. Η τιμή inactive σε συνδυασμό με την πληροφορία που 3 Ο τυπικός χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών αποτελεί στοιχείο της οντότητας που περιγράφει το πρόγραμμα σπουδών και είναι εκτός του αντικειμένου του παρόντος κειμένου. Η σύνδεση με την οντότητα του προγράμματος σπουδών ή εναλλακτικά του τμήματος που υλοποιεί το πρόγραμμα σπουδών επιτυγχάνεται μέσω των πεδίων programid και departmentid. GUnet Identity 20 / 29

21 παρέχει το πεδίο enrollmentstatusdate εξυπηρετεί τη διαχείριση μεταβατικών καταστάσεων των ηλεκτρονικών λογαριασμών χρηστών που δεν διατηρούν ενεργό σχέση με το ίδρυμα και ο λογαριασμός τους θα πρέπει να μπει σε κατάσταση μειωμένη λειτουργικότητας, απενεργοποίησης ή διαγραφής ανάλογα με την πολιτική του εκάστοτε ιδρύματος. Για την αποτύπωση ειδικών περιπτώσεων όπως η ανάκληση σπουδών κ.α. που έχουν μακροχρόνιο αλλά όχι μόνιμο χαρακτήρα (π.χ. >6μηνο) έχει δεσμευτεί η τιμή interim. Ακολουθεί ελεγχόμενο πεδίο τιμών δύο επιπέδων. Υποχρεωτικό ως προς το πρώτο επίπεδο ανάλυσης enrollmentstatusdate Αφορά την ημερομηνία από την οποία βρίσκεται σε ισχύ η κατάσταση που αναφέρεται από το πεδίο enrollmentstatus. Αποτελεί ουσιαστικά την τελευταία ημερομηνία μεταβολής. Σημειώνεται ακολουθώντας βασική μορφοποίηση ημερομηνίας (calendar date, basic format) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8601:2004 (http://www.iso.org/iso/iso8601). Η ημερομηνία περιλαμβάνει το έτος, το μήνα και την ημέρα με τη μορφή YYYYMMDD. Για παράδειγμα η 24η Σεπτεμβρίου του έτους 1995 αναπαρίσταται ως Το πεδίο enrollmentstatusdate για να είναι έγκυρο προτείνεται να ενημερώνεται αξιοποιώντας μηχανισμούς της βάσης δεδομένων (π.χ. db triggers ή timestamps) που εξασφαλίζουν την αυτόματη ενημέρωση του όταν πραγματοποιούνται μεταβολές στα πρωτογενή πεδία που διαμορφώνουν την τιμή του πεδίου enrollmentstatus. Υποχρεωτικό πεδίο inscriptionacyear Αφορά το ακαδημαϊκό έτος της πρώτης εγγραφής του φοιτητή στο πρόγραμμα σπουδών. Σημειώνεται με τη μορφή ΥΥΥΥ και προκύπτει από το ημερολογιακό έτος έναρξης του προγράμματος σπουδών. Για παράδειγμα η εγγραφή ενός φοιτητή στο ακαδημαϊκό έτος σημειώνεται με την τιμή Μη υποχρεωτικό πεδίο inscriptionterm Αφορά στην περίοδο φοίτησης του προγράμματος σπουδών που εντάσσεται ένας φοιτητής κατά την πρώτη του εγγραφή σε αυτό. Ακολουθεί το πεδίο τιμών του πεδίου enrollmentterm. Για παράδειγμα η ένταξη ενός νέου φοιτητή στο 3ο εξάμηνο ενός προγράμματος σπουδών σημειώνεται με την τιμή 3. Μη υποχρεωτικό πεδίο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ mobilephone GUnet Identity 21 / 29

22 Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του χρήστη. Η σύνταξη του πεδίου πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο E.123 : Notation for national and international telephone numbers, addresses and web addresses και συγκεκριμένα τη δομή αναπαράστασης των διεθνών τηλεφωνικών αριθμών χωρίς ωστόσο να γίνεται χρήση του κενού χαρακτήρα [space] για την οπτική ομαδοποίηση των ψηφίων. πχ Χρησιμοποιείται κυρίως για την out-of-band επικοινωνία με τον χρήστη. Μη υποχρεωτικό πεδίο (βλ Λογαριασμός Χρήστη) ext Μια μη-ιδρυματική διεύθυνση του χρήστη, δηλαδή διεύθυνση που παρέχεται από εξωτερικό πάροχο πχ Χρησιμοποιείται κυρίως για την out-of-band επικοινωνία με τον χρήστη. Μη υποχρεωτικό πεδίο (βλ. Λογαριασμός Χρήστη) 4.7. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ accountstatus Απεικονίζει αν ο ηλεκτρονικός λογαριασμός του χρήστη είναι ενεργός ή κλειδωμένος για το πληροφοριακό σύστημα από το οποίο προέρχεται το DB View. Η τιμή δεν υποδεικνύει κάτι όσον αφορά στην πληρότητα ή ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν το μέλος και δεν υποκαθιστά τη λειτουργία των πεδίων που αφορά στη φοιτητική κατάσταση (π.χ. enrollmentstatus active ή inactive). Ακολουθεί ελεγχόμενο πεδίο τιμών. Υποχρεωτικό πεδίο loginname Απεικονίζει το υφιστάμενο όνομα χρήστη δικτυακού λογαριασμού (login name ή username) που ενδεχόμενα έχει αποδώσει το ίδρυμα στα μέλη του μέσω unix accounts ή μέσω υπηρεσίας καταλόγου, συνήθως στο πλαίσιο λειτουργίας της ιδρυματικής υπηρεσίας ή κάποια άλλης βασικής δικτυακής υπηρεσίας. Μη υποχρεωτικό πεδίο (βλ. Λογαριασμός Χρήστη) updated Αφορά ένα πεδίο που εξυπηρετεί την αποδοτικότερη λειτουργία των συστημάτων Identity Management. Όταν είναι διαθέσιμο, τα συστήματα Identity Management, μπορούν να περιορίσουν το πλήθος των εγγραφών που χρήζουν επεξεργασίας, μόνο σε αυτές που έχουν χρόνο τελευταίας μεταβολής μεταγενέστερο από τον χρόνο που πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος έλεγχος. Κατά τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται μείωση του φόρτου λειτουργίας των συστημάτων και γίνεται δυνατή η συχνότερη επικαιροποίηση των στοιχείων. Αν δεν είναι εφικτή η έγκαιρη ενημέρωση του πεδίου, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των πεδίων του DB View, προτείνεται η επικαιροποίηση να ενεργοποιείται τουλάχιστον από μεταβολές των πεδίων που αφορούν τη σχέση του χρήστη με το GUnet Identity 22 / 29

23 ίδρυμα αξιοποιώντας μηχανισμούς της βάσης δεδομένων (π.χ. db triggers ή timestamps) που εξασφαλίζουν την αυτόματη χρονοσήμανση. Το πεδίο αυτό αναμένεται να είναι τύπου DATE. Μη υποχρεωτικό πεδίο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Απαραίτητά για την αρχικοποίηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού και την απόδοση του Academic Person ID είναι τα πεδία SSN, SSNCOUNTRY, birthdate η εγκυρότητα των οποίων ελέγχεται με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ, στις περιπτώσεις που το SSNCOUNTRY έχει τη τιμή GR..Επίσης ένα τουλάχιστον από τα πεδία mobilephone ή ext είναι απαραίτητα, καθώς εκεί αποστέλλεται ο μυστικός κωδικός μιας χρήσης (OTP One Time Password) με τον οποίο ο χρήστης ταυτοποιείται και εκκινεί τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού. Για όσο διάστημα στα πεδία αυτά υπάρχουν οι τιμές other,unspecified,sql NULL, το φυσικό πρόσωπο δεν θα μπορεί να αποκτήσει ή να χρησιμοποιήσει τον ηλεκτρονικό του λογαριασμό. Ειδικά κατά τη μεταβατική περίοδο εγγραφής των υφιστάμενων λογαριασμών και με σκοπό να διατηρηθούν τα υφιστάμενα ονόματα χρήστη που έχουν αποδοθεί από το ίδρυμα, γίνεται η χρήση του πεδίου loginname. Για τις εγγραφές που το πεδίο loginname είναι συμπληρωμένο, η τιμή αυτή θα επαναχρησιμοποιηθεί κατά τη δημιουργία των λογαριασμών, χωρίς ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα αλλαγής. Για τις εγγραφές που το πεδίο δεν είναι συμπληρωμένο ο χρήστης κατά τη δημιουργία του λογαριασμού θα επιλέξει νέο όνομα χρήστη που θα εξασφαλισθεί εκείνη τη στιγμή η μοναδικότητά του. Η επιλογή διατήρησης των υφιστάμενων ονομάτων χρήστη είναι εφικτή εφόσον οι τιμές του πεδίου loginname είναι μοναδικές όχι μόνο στο σύνολο των αρχικά ορισμένων τιμών του DB View αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα ονόματα χρήστη που έχουν αποδοθεί σε νέο εγγραφέντες χρήστες οι οποίοι δεν είχαν αρχικά ορισμένη τιμή στο πεδίο loginname του DB View. Εναλλακτικά της προσυμπλήρωσης του πεδίου στο SIS DB View, μπορεί ο ίδιος στόχος να επιτευχθεί μέσω ειδικής οδηγίας προς τους χρήστες. Σημειώνεται ότι το πεδίο loginname εξυπηρετεί μόνο στις διαδικασίες μετάβασης, αν και όπου χρειάζονται, την διατήρηση των υφιστάμενων usernames από τους χρήστες. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάβασης, το όνομα χρήστη των νέων εγγραφών θα αποδίδεται κεντρικά από την Υπηρεσία Καταλόγου του ιδρύματος και όχι από τις επιμέρους υπηρεσίες. ακολουθώντας τις βασικές αρχές σχεδιασμού που έχουν αναφερθεί (βλ. Πρωτογενή Πληροφοριακά Συστήματα ). GUnet Identity 23 / 29

24 5. ΠΕΔΊΑ ΤΙΜΏΝ Οι ιεραρχίες και τα πεδία τιμών, είναι σημαντικά εργαλεία της οντολογίας. Στα πληροφοριακά συστήματα βοηθούν στην εννοιολογική αποσαφήνιση όρων, συμβάλουν στην κοινή κατανόηση και ερμηνεία αυτών και αποτελούν συστατικό στοιχείο στη διαλειτουργικότητα συστημάτων. Στα πεδία του DB View όπου είναι δυνατό γίνεται χρήση ορισμένου πεδίου τιμών ή/και ιεραρχιών. Βασικό στοιχείο της λίστας τιμών είναι ότι οι μεταξύ τους τιμές πρέπει να είναι ξένες δηλαδή να μην υπάρχει περιοχή αλληλοεπικάλυψης όσον αφορά την ερμηνεία τους. Ιδανικά μια λίστα τιμών ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης δεδομένων (master data management, data governance) θα τεκμηριώνεται με αναφορές στη σχετική νομοθεσία, όσο και τις πρακτικές διοίκησης που αναφέρονται σε αυτή. Επιπλέον των πεδίων τιμών ορίζονται κατά περίπτωση και ιεραρχίες οι οποίες απεικονίζονται με τη μορφή Γενικής και Ειδικής λίστας τιμών, με τη δεύτερη να αποτελεί λεπτομερέστερη απεικόνιση της πρώτης. Για παράδειγμα οι τιμές του πεδίου enrollmentstatus, διακρίνονται σε Γενικές και Ειδικές. Οι Γενικές τιμές αποτελούν μια ευρύτερη κατηγορία (active, interim, inactive) ενώ οι Ειδικές αποτελούν εξειδίκευση των Γενικών π.χ η τιμή.discontinued αποτελεί εξειδίκευση της τιμής inactive. Οι τιμές του πεδίου είτε στη Γενική λίστα είτε στην Ειδική λίστα είναι μεταξύ τους ξένες, δηλαδή δεν μπορεί για το ίδιο μέλος του πανεπιστημίου να είναι ταυτόχρονα αποδεκτές οι τιμές discontinued και graduated. Στις περιπτώσεις που ορίζονται Γενικές και Ειδικές λίστες τιμών το πεδίο μπορεί να είναι υποχρεωτικό σε ένα από τα δύο επίπεδα λεπτομέρειας. Για παράδειγμα το πεδίο enrollmentstatus είναι υποχρεωτικό ως προς την Γενική λίστα τιμών προαιρετικό ως προς την Ειδική λίστα τιμών. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι οι Ειδικές λίστες τιμών να διαμορφωθούν στην πορεία καλύπτοντας με την απαραίτητη τεκμηρίωση το σύνολο των υποπεριπτώσεων που διαπιστώνονται ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Όποιες πρωτογενείς τιμές της βάσης δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν με ασφάλεια σε μια από τις τιμές του αντίστοιχου ελεγχόμενου λεξιλογίου θα λαμβάνουν τις τιμές other ή unspecified οι οποίες εφόσον δεν έχει οριστεί διαφορετικά θα ερμηνεύονται όπως αναλύονται στις παρακάτω παραγράφους other Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της οντότητας είναι προσδιορισμένο και συντηρείται επαρκώς στη βάση αλλά δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί μονοσήμαντα 4 ή δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί καθόλου με κάποια 4 Υπό κανονικές συνθήκες η μη μονοσήμαντη αντιστοίχιση, υποδηλώνει ότι είτε στο πεδίο τιμών του πληροφοριακού συστήματος είτε στο πεδίο τιμών του ελεγχόμενου λεξικού έχουν χρησιμοποιηθεί μη- GUnet Identity 24 / 29

25 από τις τιμές του ελεγχόμενου λεξικού. Για λόγους κατανόησης και μόνο αν υποθέσουμε ότι στο πρωτογενές πληροφοριακό σύστημα υπάρχει στήλη στη βάση δεδομένων που ταυτίζεται σημασιολογικά και λεξικογραφικά με το ζητούμενο γνώρισμα, η τιμή other θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί αν για τη συγκεκριμένη οντότητα υπάρχει τιμή που δεν προβλέπεται από το ελεγχόμενο λεξικό. Σε τύπους πεδίων που δεν είναι δυνατή η χρήση της τιμής other όπως για παράδειγμα σε αριθμητικά πεδία, η αντίστοιχη εννοιολογικά τιμή ορίζεται κατά περίπτωση unspecified Υποδηλώνει την απουσία τιμής για τη συγκεκριμένη οντότητα όσον αφορά το συγκεκριμένο γνώρισμα. Αυτό μπορεί να συμβεί για παράδειγμα όταν το πρωτογενές πληροφοριακό σύστημα διαχειρίζεται με επαρκή τρόπο τη σχετική πληροφορία αλλά για τη συγκεκριμένη οντότητα γιατί δεν έγινε η εισαγωγή, κατά παράληψη ή λόγω πρακτικής αδυναμίας. Για παράδειγμα η τιμή unspecified θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για το γνώρισμα του φύλου αν στο πληροφοριακό σύστημα υπάρχει αντίστοιχη στήλη αλλά για το φυσικό πρόσωπο αναφοράς δεν έχει συμπληρωθεί η τιμή του. Σε τύπους πεδίων που δεν είναι δυνατή η χρήση της τιμής unspecified όπως για παράδειγμα σε αριθμητικά πεδία, η αντίστοιχη εννοιολογικά τιμή ορίζεται κατά περίπτωση SQL NULL Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της οντότητας δεν προσδιορίζεται με ικανοποιητικό τρόπο στη βάση είτε επειδή μέρος της απαραίτητης πληροφορίας απουσιάζει είτε γιατί η πληροφορία δεν θεωρείται αξιόπιστη. Για παράδειγμα η τιμή SQL NULL θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για το γνώρισμα του φύλου, αν στο πρωτογενές πληροφοριακό σύστημα δεν υπάρχει αντίστοιχη στήλη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ gender Τιμή Πεδίου Παρατηρήσεις 2 (γυναίκα, κατά ISO5218) 1 (άνδρας, κατά ISO5218) Πίνακας 2 Πεδίο τιμών gender Η ειδική τιμή other απεικονίζεται με τον αριθμό 9, ενώ η ειδική τιμή unspecified απεικονίζεται με τον αριθμό 8 (δεν διατηρεί το πληροφοριακό σύστημα στοιχεία σχετικά με το φύλο). Τέλος αν το κάθετες, δηλαδή μη-αμοιβαία αποκλειόμενες τιμές, κατάσταση που θα πρέπει να αποφεύγεται σε μονοδιάστατα (flat) πεδία τιμών. GUnet Identity 25 / 29

26 πληροφοριακό σύστημα διατηρεί στοιχεία σχετικά με το φύλο, αλλά για τη συγκεκριμένη οντότητα η τιμή δεν είναι γνωστή χρησιμοποιείται η τιμή SQL NULL ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΊΔΡΥΜΑ enrollmenttype Τιμή Πεδίου Undergraduate Postgraduate Doctoral Παρατηρήσεις Αφορά στις εγγραφές φοιτητών 1 ου κύκλου σπουδών. Αφορά στις εγγραφές φοιτητών 2 ου κύκλου σπουδών. Αφορά στις εγγραφές υποψηφίων διδακτόρων. Πίνακας 3 Πεδίο τιμών enrollmenttype attendancetype Τιμή Πεδίου full-time part-time Παρατηρήσεις Αφορά σε φοιτητές πλήρους φοίτησης. Αφορά σε φοιτητές μερικής φοίτησης. Πίνακας 4 Πεδίο τιμών, attendancetype enrollmentstatus Τιμή Πεδίου Τιμή Πεδίου (Ειδική) Περιγραφή Παρατηρήσεις active Active Φοιτητής που ακολουθεί ενεργά τις υποχρεώσεις του προγράμματος σπουδών. interim Interim Αφορά σε φοιτητές που βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής φοίτησης. inactive Discontinued Αφορά σε φοιτητές που έχουν διαγραφεί και έχουν λάβει αποφοιτήριο. Περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις μεταφοράς θέσεις σε άλλο ίδρυμα graduated Αφορά σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις Ο φοιτητής θεωρείται graduated ήδη από την GUnet Identity 26 / 29

27 υποχρεώσεις πτυχίου. λήψης ημερομηνία αποστολής του αποτελέσματος επιτυχούς εξέτασης του τελευταίου μαθήματος με το οποίο καλύπτονται οι υποχρεώσεις λήψης πτυχίου. Πίνακας 5 Πεδίο τιμών, enrollmentstatus 5.4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ accountstatus Τιμή Πεδίου Enabled Disabled Παρατηρήσεις ο ηλεκτρονικός λογαριασμός που αντιστοιχεί στο μέλος είναι ενεργός ή/και διαφορετικά του επιτρέπεται η πρόσβαση (login) στο SIS για τις περιπτώσεις όπου παρέχεται πρόσβαση στον τελικό χρήστη. ο ηλεκτρονικός λογαριασμός που αντιστοιχεί στο μέλος είναι ανενεργός ή σε καθεστώς ανάκλησης ή/και γενικότερα σε καθεστώς απαγόρευσης της πρόσβασης (login) στο SIS για τις περιπτώσεις όπου παρέχεται πρόσβαση στον τελικό χρήστη. Η τιμή δεν υποδεικνύει κάτι όσον αφορά στην πληρότητα ή ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν το μέλος και δεν υποκαθιστά τη λειτουργία των πεδίων που αφορά στη κατάσταση της σχέσης εργασίας του μέλους (π.χ. enrollmentstatus inactive) Πίνακας 6 Πεδίο τιμών, accountstatus 6. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ GUnet Identity 27 / 29

28 Τα υπό διαμόρφωση θέματα στην παρούσα έκδοση του κειμένου είναι εν συντομία τα εξής: 1. programid, departmentid Για τη βέλτιστη λειτουργία των δικτυακών υπηρεσιών αλλά και τη μεταξύ τους διαλειτουργικότητα είναι χρήσιμη η λειτουργία ενός κεντρικού μητρώου προγραμμάτων σπουδών το οποίο θα συντηρεί τα μοναδικά αναγνωριστικά και τα βασικά στοιχεία ταυτότητας αυτών. Υπό το πλαίσιο αυτό στοιχεία όπως ο τίτλος του προγράμματος σπουδών (π.χ. departmenten, programen), η κατηγορία του προγράμματος σπουδών (π.χ. enrollmenttype), ο αριθμός των περιόδων φοίτησης στους οποίους ολοκληρώνεται το πρόγραμμα σπουδών κ.α. θα μπορούσαν να αντληθούν μέσω των μοναδικών αναγνωριστικών των προγραμμάτων σπουδών από το κεντρικό μητρώο. 7. ΛΕΞΙΚΟ ΌΡΩΝ SIS LDAP SSN TIN Students Information System Lightweight Directory Access Protocol Social Security Number Tax Identification Number GUnet Identity 28 / 29

29 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ITU International Telecommunication Union. (n.d.). E.123 : Notation for national and international telephone numbers, addresses and web addresses. Retrieved from GUnet. (n.d.). AcademicID. Retrieved from https://academicid.gunet.gr/ Wikipedia. (n.d.). Universally Unique Identifier. Retrieved from ΗΔΙΚΑ. (n.d.). Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης. Retrieved from (2010). Ηλεκτρονική ταυτότητα πολιτών και επιλογές πολιτικής & υποδομών η Ευρωπαϊκή εμπειρία. Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. GUnet Identity 29 / 29

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή

1. Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1. Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί / διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Έκδοση Εγγράφου:1.0 Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΔιΒιΜ) 1 Κενή σελίδα 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής. Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής. Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 19 Νοεμβρίου 2014 Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής... 5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής... 6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής. Φοιτητών MBA στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής. Φοιτητών MBA στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής Φοιτητών MBA στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 17 Ιουλίου 2015 Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής Φοιτητών ΜΒΑ στο ΠΚ 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών 1 Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαµβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Υποψήφιοι 1 Δημιουργία Λογαριασμού και Είσοδος στο Σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Ενημερωτική Ημερίδα «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: Εργαλεία Ενίσχυσης της Ποιότητας» ΜΟΔΙΠ Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΔΒΔ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4) Τελευταία ενημέρωση: 11/2011. Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ

Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΔΒΔ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4) Τελευταία ενημέρωση: 11/2011. Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ ΣΤΟΧΟΣ Στόχο του παρόντος εργαστηρίου αποτελεί η κατανόηση και η εφαρμογή της μεθοδολογίας του μετασχηματισμού ενός διαγράμματος ER στο αντίστοιχο σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S Αγαπητοί συνεργάτες, Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση 2.98.018 της εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Με την επιλογή του συνδέσμου βρίσκεστε στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής (Εικόνα 1). Για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας στο νέο μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εγχειρίδιο χρήσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εισαγωγή στο Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η Σ & Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 1 Εισαγωγή Με βάση το αναλυτικό κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΩΝ 3863, 3986, 4024, 4051 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ 1 Περιγραφή δομής προτεινόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης 17/4/2015 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου e-παράβολο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ E-ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Φεβρουάριος 2012

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Φεβρουάριος 2012 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2 Φεβρουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Έκδοση 2.4 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Έκδοση: 01.00 20/09/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ...3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Σκοπεύει: Στη διασφάλιση της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία εγγυάται μία συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ πολιτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA) I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως της υπηρεσίας Alpha e-statements

Οδηγίες χρήσεως της υπηρεσίας Alpha e-statements Οδηγίες χρήσεως της υπηρεσίας Alpha e-statements 1. Ηείσοδοςστηνυπηρεσίαμπορείναπραγματοποιηθεί μέσω του portal τωνκαρτώντηςτραπέζης www.alpha.gr/cards ήαπευθείαςαπότοintranet. Αναζητήστε τη σχετική σηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης

Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης 1. Για να συμπληρώσεις την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής πρέπει να διαθέτεις τα ακόλουθα στοιχεία: τον Κωδικό Υποψηφίου Πανελληνίων Εξετάσεων αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Προγραμματιστές Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Στοιχεία Επικοινωνίας: Διεύθυνση: e-mail: Τηλέφωνο/FAX: Υπεύθυνος για επικοινωνία: \ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ (Δ31) β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Αθήνα, 2014

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο. Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής ιδακτορικών ιατριβών

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο. Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής ιδακτορικών ιατριβών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής ιδακτορικών ιατριβών Εισαγωγή Η φόρµα υποβολής αποτελείται από πέντε (5) οµάδες δεδοµένων: 1. Προσωπικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 2014 Εισαγωγή Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Α. Υποβολή υποψηφιότητας και επιλογή φοιτητών 1. Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2013-14 ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2013-14 ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 3ος όροφος πύργου παιδαγωγικής τηλέφωνο: 2310-991203 ώρες λειτουργίας: 9.00-19.00 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΡΩΝ. Σχετικές διατάξεις:

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΡΩΝ. Σχετικές διατάξεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΣΗΣΗΣ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012 Α.Π. : 21721 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ / Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος AO Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Εγγραφή - Πιστοποίηση 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγγραφή Πιστοποίηση χρηστών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών... 3 Βήµα 1ο από 2... 4 Βήµα 2ο από 2... 6 Εγγραφή για υποβολή ΑΠ Κοινών Επιχειρήσεων... 7 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Επιστολή Τεχνικές Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Πινάκων Προσωπικού Για Τις Τροποποιήσεις Ωραρίων (Ν.4310/2014 Άρθρο 55)

Ενημερωτική Επιστολή Τεχνικές Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Πινάκων Προσωπικού Για Τις Τροποποιήσεις Ωραρίων (Ν.4310/2014 Άρθρο 55) Τεχνικές Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Πινάκων Προσωπικού Για Τις Τροποποιήσεις Ωραρίων (Ν.4310/2014 Άρθρο 55) Εισέρχεστε στη παρακάτω δικτυακή διεύθυνση https://eservices.yeka.gr/(s(dfhcn245hujl5imfmzljif55))/login.aspx?returnurl=%2fdefault.aspx

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο. Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής. Μεταπτυχιακών Εργασιών

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο. Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής. Μεταπτυχιακών Εργασιών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής Μεταπτυχιακών Εργασιών Εισαγωγή Η φόρµα υποβολής αποτελείται από πέντε (5) οµάδες δεδοµένων: 1. Προσωπικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Πρωτοκόλλου UNIFIED IT Services Halandri - Greece 67, Ag Paraskevis str. 15234 P: +30 210 6835289 F: +30 213 03 65 404 www.uit.gr Athens, 4 Φεβρουαρίου 2011 Company ΕΛΛΑΚ To Cc e-mail P.: +30 F.: +30 e-mail mountrakis@uit.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο

Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο Μπουκουβάλας Κωνσταντίνος Εισαγωγή Το ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε. έχει λάβει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας ως δικαιούχος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα