ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών » Οικονομίας και Οικονομικών » Εξωτερικών » Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.4» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Περιφέρειες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (1) Αριθμ Αποδοχή παραίτησης και ορισμός μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ του ν. 2860/ (ΦΕΚ 251/Α) «Διαχείριση, παρακολούθη ση και έλεγχος του Κοιν. Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείρι ση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » και ιδίως του άρθρου 32 του νόμου αυτού. 3. Την υπ αριθμ. ΔΟΑ/4201/2008 (ΦΕΚ 292/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Τροποποίηση του καταστα τικού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της πληροφο ρίας Α.Ε» και κωδικοποίησή του). 4. Την υπ αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 342 (ΦΕΚ 967/Β/2006) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οι κονομικών, με την οποία εξαιρείται η εταιρεία από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 3429/ Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.ΚτΠ/4/10459 (ΦΕΚ 181/ΥΟΔΔ/ 2007) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ορισμός μελών του Δ.Σ της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε». 6. Την από παραίτηση της Νικολαΐδη Μαρίας, από το Δ.Σ της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε». 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις την παρούσα από φαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Αποδεχόμαστε την από παραίτηση της Νικολαΐδη Μαρίας του Παύλου (Α.Δ.Τ Μ ), Επίκου ρου Καθηγήτριας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, από τη θέση της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε». Β. Ορίζουμε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε», τον Λάϊο Δημήτριο του Σώζοντος Γερασίμου (Α.Δ.Τ. Μ ), Δικηγόρο, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Νικολαΐδη Μαρίας. Αθήνα, 14 Μαρτίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ - Με την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/ 9472/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 3 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005), αποσπάται, από , στο Πολιτικό Γρα φείο του Υφυπουργού Εσωτερικών Χρήστου Ζώη σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση, που συστάθηκε με την απόφαση αυτή, ο Βασίλειος Λεβαντίδης του Χαρίλαου (Α.Δ.Τ. Ξ ), υπάλληλος με Γ βαθμό και 12 Μ.Κ του κλάδου ΔΕ 2 Εποπτών Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων. Η υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/27629/ υπουργική απόφα ση έπαυσε να ισχύει από , ημερομηνία από την οποία ο Βασίλειος Λεβαντίδης, έπαυσε να είναι υπάλλη λος του Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης. Με την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/ 9472/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εκδόθηκε σύμφωνα με τις με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2α του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005), γίνεται αποδεκτή η δήλωση παραίτη σης της Κλεοπάτρας Ξένιας Κυπαρισσίδη του Ιωάννη

2 1100 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) (Α.Δ.Τ. Χ049454), από τη θέση Ειδικού Συμβούλου, του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών και απαλλάσσεται από τα καθήκοντα της από Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ - Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.49/8719 Συγκρότηση και Ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για την εξει δίκευση των δράσεων ισότητας των φύλων στην τρέ χουσα προγραμματική περίοδο Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) Του άρθρου 18 παρ. 18 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρει ας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». β) Των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί ηση διατάξεων για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98). γ) Του άρθρου 24 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Α 251) «Δι αχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» δ) Του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α /2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ». ε) Του π.δ. 320/1988 (ΦΕΚ Α 149) «Οργανισμός Υπηρε σιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης». στ) Του π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231/Α /2007) «Συγχώνευση Υπουργείων». ζ) Του π.δ. 5/2008 (ΦΕΚ17/Α /2008) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων». 2. Την υπ αριθμ. 2368/ εγκύκλιο του Υπουργεί ου Οικονομίας και Οικονομικών για την Κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/27098/ απόφαση του Υπουργού και των Υφυπουργών Εσωτερικών (ΦΕΚ 2023/Β /2007) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών... και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του υπουρ γείου Εσωτερικών». 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι κού προϋπολογισμού, καθόσον η σχετική δαπάνη θα προκύψει με τον καθορισμό της αμοιβής ή αποζημίω σης που θα γίνει με την έκδοση της προβλεπόμενης στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 κοινής υπουργικής απόφασης, αποφα σίζουμε: Ι. α) Συγκροτούμε στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του ΥΠ.ΕΣ., Ομάδα Εργασίας, για την Εξει δίκευση των δράσεων ισότητας των φύλων στην τρέ χουσα προγραμματική περίοδο β) Έργο της Ομάδας θα είναι η εισήγηση προτάσεων για τη λειτουργία της ειδικής υπηρεσίας εφαρμογής επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησι ακών προγραμμάτων, η οποία συστήθηκε στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων με τις διατάξεις της παρ.5 περ.β του άρθρου 5 του ν. 3614/2007. Η Ομάδα θα επεξεργαστεί επίσης την εξειδίκευση του άξονα και των δράσεων ισότητας του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμι ση και θα συμβάλλει με το έργο της στην εξειδίκευση και ολοκλήρωση των προτάσεων παρεμβάσεων για τις κατευθύνσεις ανάπτυξης της Γενικής Γραμ ματείας Ισότητας. γ) Η Ομάδα είναι πενταμελής και αποτελείται από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Συμβούλους Συνεργάτες που υπηρετούν στο Δημόσιο και ιδιώτες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ισότητας των φύλων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. δ) Η Γραμματεία αποτελείται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στη Γενική Γραμμα τεία Ισότητας των Φύλων. ε) Η Ομάδα θα απασχολείται εκτός ωραρίου λειτουρ γίας δημοσίων υπηρεσιών και θα ολοκληρώσει το έργο της μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου ΙΙ. α) Ορίζουμε να μετέχουν στην Ομάδα Εργασίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας για την Εξειδίκευ ση των δράσεων ισότητας των φύλων στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο οι εξής: 1) Αλίκη Σκλήρη του Μιχαήλ, μόνιμη υπάλληλος, Προ ϊσταμένη Τμήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως συντονίστρια (Α.Δ.Τ. Ζ ). 2) Αμαλία Σαρρή του Δημητρίου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, ως μέλος. (Α.Δ.Τ. ΑΕ ) 3) Σταματία Καφατσάκη του Κων/νου, υπάλληλος της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης (Μ.Ο.Δ.), αποσπα σμένη στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακο λούθησης του Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Απασχόλησης, ως μέλος.(α.δ.τ. Χ ) 4) Κωνσταντίνα Νταϊλιάνη του Αποστόλου, υπάλληλο με Α βαθμό του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, ως μέλος. (Α.Δ.Τ. ΑΖ ) 5) Ιφιγένεια Κατσαρίδου του Χρήστου, υπάλληλο της Δ.Ε.Η. αποσπασμένη στη Γενική Γραμματεία Ισότητας, ως μέλος. (Α.Δ.Τ. ΑΑ ) Γραμματέας της ομάδας ορίζεται ο Ανδρέας Γκου γκουλής του Γεωργίου, υπάλληλος με Β βαθμό του κλάδου ΠΕ Ειδικών σε Θέματα Ισότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. (Α.Δ.Τ. Χ ) Η Γενική Γραμματέας ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (2) Αριθμ. 2/20742/0022 Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της Ομάδας Δι οίκησης Έργου για το Ε. Π. «Κοινωνία της Πληρο φορίας». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1101 Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρ νησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρ θρου 2 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/ ) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/ ) «Οργάνωση και λειτουργία των Γρα φείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2γ του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ), σχετικά με «Μισθολογικές ρυθμί σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/ ) «Περί παροχής κινήτρων δια την ενί σχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α/ ) «Αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες δια τάξεις». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται συνολική ετήσια δαπάνη ύψους εννέα χιλιάδων εννιακο σίων εξήντα Ευρώ (9.960,00 Ευρώ) και θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0515 «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων» του Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Ενημέ ρωσης τρέχοντος οικονομικού έτους. 8. Την υπ αριθμ /Ζ/ (ΦΕΚ 1985/ Β/ ) απόφαση «Συγκρότηση Ομάδας Διοίκη σης Έργου για το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»», όπως έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί και ισχύει με τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 18/Β/ ) και 4713/ (ΦΕΚ 65/ΥΟΔΔ/ ) όμοιες. 9. Την υπ αριθμ. 2/10380/0022/ (ΦΕΚ 542/ Β/ ) απόφαση «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για το Ε. Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»». 10. Την υπ αριθμ. 2/8381/0022/ (ΦΕΚ 118/ ΥΟΔΔ/ ) απόφαση «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της Ομάδας Διοίκησης Έργου για το Ε. Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»». 11. Το υπ αριθμ. ΔΟΙΚ/130/ υπηρεσιακό ση μείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. 12. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/ ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 13. Την υπ αριθμ. 7903/Ζ/ (ΦΕΚ 645/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Εξουσιοδότηση στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε., στο Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης, στο Γενικό Δ/ντη και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων (Δ/ νσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων) που ανήκουν στο Υπουργείο Τύπου και MME, να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού». 14. Την υπ αριθμ. Υ266/ (ΦΕΚ 438/ΥΟΔΔ/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Γενικής Γραμματέως Επικοινωνίας και διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέ ρωσης». 15. Την υπ αριθμ. 2/80345/0004/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ φωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του ν. 1943/1991», αποφα σίζουμε: 1. Καθορίζουμε, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2γ του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ), αποζημίωση κατά μήνα, για τα μέλη της Ομάδας Διοίκησης Έργου για το Ε. Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», για το χρονικό διάστημα από έως , ως ακολούθως: Προεδρεύον Μέλος Γενικός Υπεύθυνος Έργου: δι ακόσια πενήντα (250,00) Ευρώ μηνιαίως. Δύο (2) Εκπρόσωποι Διεύθυνσης Πληροφορικής Μέλη: εκατόν εβδομήντα (170,00) Ευρώ έκαστο μηνι αίως. Λοιπά δύο (2) Μέλη (Τεχνικός Υπεύθυνος και Υπεύ θυνος Διαχείρισης): εκατόν είκοσι (120,00) Ευρώ έκαστο μηνιαίως. 2. Η προκαλούμενη ετήσια δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 9.130,00 Ευρώ περίπου, και θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0515 «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων» του Προϋπολογισμού της Γενι κής Γραμματείας Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. 3. Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται στους δικαιούχους στο ακέραιο με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τουλάχιστον τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συ νεδριάσεις, η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα, σύμ φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 17 του ν. 3205/2003. Αθήνα, 8 Απριλίου 2008 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Δημοσιονομικής Πολιτικής Υπ. Οικονομιας και Οικονομικών Υπ. Επικρατείας ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΔΑ ΧΕΙΜΩΝΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ( 3) Με την υπ αριθμ. Π /ΑΣ 1317/ κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και της Υπουρ γού Εξωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/τ.Α / ), αποσπάται η Ελένη Κοντόγγονα του Κυριάκου, υπάλ ληλος του Δήμου Αθηναίων με βαθμό Α και Μ.Κ. 7ο του Κλάδου ΔΕ 38 Η/Υ, στο Πολιτικό Γραφείο

4 1102 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) του Υφυπουργού Εξωτερικών Θεόδωρου Κασσίμη, σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση που συνιστάται με την ως άνω απόφαση. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπ. Εξωτερικών 5059/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ - Με την υπ αριθμ. Π /ΑΣ 4034/ από φαση της Υπουργού Εξωτερικών που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/ τ.α / ), διορίζεται ο Μιχαήλ Ροκκάς του Σω τηρίου σε θέση Ειδικού Συμβούλου με Μ.Κ. 4ο στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών Θε όδωρου Κασσίμη. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπ. Εξωτερικών 5058/ ). ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (4) Αριθμ. Φ.80000/οικ. 9185/545 Συγκρότηση Επιτροπής για την ένταξη των ασφαλιστι κών οργανισμών στο ΤΕΑΠΑΣΑ, σύμφωνα με τις δι ατάξεις του αρ. 94 του ν. 3655/2008 (Α 58) «Διοικη τική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές διατάξεις» και κα θορισμός αποζημίωσης. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Το υπ αριθμ. 139 του ν. 3655/2008 (Α 58) «Διοικη τική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές δια τάξεις», 2. Το υπ αριθμ. 94 του ν. 3655/2008 (Α 58) «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινω νικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» 3. Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (Α 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ένοπλων Δυ νάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», 4. Το π.δ/μα 238/2007 «Διορισμός Υπουργού Απασχό λησης και Κοινωνικής Προστασίας» (Α 278). 5. Το υπ αριθμ. 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α 98) και το γεγονός όχι η δαπάνη ύψους ,68 που προ καλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δε βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά το Λο γαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.) της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε οτη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Επιτροπή για την ένταξη των ασφαλι στικών οργανισμών στο ΤΕΑΠΑΣΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 94 του ν. 3655/2008 (Α 58) «Διοι κητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστή ματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές διατάξεις», ως εξής: 1. Μαρία Τσουκτάκου Κουρούκλη του Νικολάου, προ ϊστάμενη Δ/νσης Διοικητικής Οργάνωσης της Γ.Γ.Κ.Α., ως πρόεδρος 2. Μαρία Σαράκη του Σπυρίδωνα, προϊστάμενη τμήμα τος στη Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης της Γ.Γ.Κ.Α., ως μέλος, η οποία θα αναπληρώνει την πρόεδρο. 3. Σωτηρία Λουμπαρδιά Αργύρη του Παναγιώτη, προ ϊστάμενη τμήματος στη Δ/νση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας της Γ.Γ.Κ.Α., ως μέλος. 4. Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου του Λάμπρου, Δ/ντής του ΤΑΥ ΑΠ, ως μέλος. 5. Αντώνιος Αναστασάκης του Ιωάννη, Δ/ντής του ΕΤΕΧ, ως μέλος. 6. Σπυρίδων Κατέρης του Αθανασίου, Δ/ντής του ΤΑΥ ΠΣ, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Αθανάσιο Πανα γιωτόπουλο του Νικολάου, Αν. Δ/ντή του ΤΑΥΠΣ. 7. Νικόλαος Μπαλκάμος του Νεοκλή, Δ/ντής του ΕΤΥ ΠΣ. ως μέλος 8. Ιωάννης Αθανασάκος του Λουκά, Δ/ντης του ΚΥΑΠ, ως μέλος Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Άννα Τουλούμη του Χρήστου, υπάλληλος της Γ.Γ.Κ.Α. Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι Διευθυντές των ΤΑΑΣ και ΕΤΥΑΠ, όταν καλούνται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να καλεί και άλλους υπάλληλους από τα εντασσόμενα ταμεία για την υπο βοήθηση του έργου της. Έργο της Επιτροπής είναι: α) η σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων για θέματα στέγασες και λειτουργίας των Φορέων. Οι συμβάσεις αυτές ουνάπτονται με τη διαδικασία του κατεπείγο ντος β) η ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης των Φορέων με το απαιτούμενο προσωπικό και κάθε άλλο οργανωτικό, λειτουργικό και οικονομικό θέμα που θα προκύψει ή που η Επιτροπή κρίνει ότι χρήζει διευθέ τησης. γ) η λήψη κάθε άλλης απόφασης σχετικά με την ορ γάνωση και λειτουργία τους. Οι δαπάνες εκτέλεσης των παραπάνω αποφάσεων θα βαρύνουν αρχικά τον εντασσόμενο φορέα με το μεγαλύτερο αριθμό ασφαλισμένων και θα κατανέμο νται στους οικείους Τομείς μετά την έναρξη λειτουρ γίας τους. Η σύναψη των σχετικών συμβάσεων, εφόσον απαιτηθεί, ανατίθεται στα αρμόδια όργανα του ίδιου φορέα. Η διάρκεια του έργου της Επιτροπής ορίζεται έως τις Ο αριθμός των συνεδριάσεων ορίζεται σε έξι (6) μη νιαίως. Η κατά συνεδρίαση αποζημίωση της προέδρου, των μελών και της γραμματέως της Επιτροπής ορίζεται σε 45,57. Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1103 Αριθμ. Φ.80000/οικ.9189/548 Συγκρότηση Επιτροπής για την ένταξη των ασφαλιστι κών οργανισμών στο ΕΤΑΑ, σύμφωνα με τις διατά ξεις του αρ. 25 του ν. 3655/2008 (Α 58) «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοι νωνικής Ασφάλισης και λοιπές διατάξεις» και καθο ρισμός αποζημίωσης. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Το αρ. 139 του ν. 3655/2008 (Α 58) «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», 2. Το αρ. 25 του ν. 3655/2008 (Α 58) «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», 3. Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (Α 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ένοπλων Δυ νάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», 4. Το π.δ./μα 238/2007 «Διορισμός Υπουργού Απασχό λησης και Κοινωνικής Προστασίας» (Α 278). Το αρ. 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι η δαπάνη ύψους ,76 που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δε βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά το Λογαριασμό Βελτίω σης Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.) της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Επιτροπή για την ένταξη των ασφαλιστι κών οργανισμών στο ΕΤΑΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 25 του ν. 3655/2008 (Α 58) «Διοικητική και Ορ γανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές διατάξεις», ως εξής: 1. Ουρανία Κουτσοσίμου του Δημητρίου, προϊστάμενη Δ/νσης Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων της Γ.Γ.Κ.Α., ως πρόεδρος 2. Ευανθία Σακελλαρίου του Νικολάου, προϊστάμε νη τμήματος στη Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπα σχολουμένων, ως μέλος, η οποία θα αναπληρώνει την πρόεδρο 3. Σωτηρία Λουμπαρδιά Αργύρη του Παναγιώτη, προ ϊστάμενη τμήματος στη Δ/νση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας, ως μέλος, 4. Μαρία Πικραμένου του Ιωάννη, προϊστάμενη τμή ματος στη Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης της Γ.Γ.Κ.Α., ως μέλος 5. Αλέξανδρος Παπαθεοδώρου του Θεοδώρου, προϊ στάμενος τμήματος στη Δ/νση Οικονομικού της Γ.Γ.Κ.Α., ως μέλος 6. Καλλιόπη Καρκαντζέλη του Δημητρίου, προϊστά μενη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΣΜΕΔΕ, ως μέλος 7. Μαρία Τερζή του Γεωργίου, προϊστάμενη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΣΑΥ, ως μέλος 8. Ασημούλα Μαρκοδήμου του Παναγιώτη, προϊστά μενη Δ/νσης Διοικητικού Επιθεώρησης του Ταμείου Νομικών, ως μέλος 9. Γεώργιος Σταματάκης του Εμμανουήλ, προϊστάμε νος Δ/νσης του Τ.Π.Δ.Α. 10. Καζίλη Βασιλική του Ιωάννη, προϊστάμενη Δ/νσης χου ΤΠΕΔΕ 11. Κυριάκος Μάστρακας του Ανδρέα, προϊστάμενος Δ/νσης του Τ.Υ.Δ.Ε. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζονται οι Ελένη Ράπτη του Χρήστου και Ευτυχία Αρώνη του Φωτίου, υπάλληλοι της Γ.Γ.Κ.Α. Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι προϊστάμενοι Δ/νσης του ΤΠΔΠ, του ΤΑΣ, του ΤΠΔΕ και ο προϊστάμενος τμή ματος του ΤΠΔΘ, όταν καλούνται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να καλεί και άλλους υπάλληλους από τα εντασσόμενα ταμεία για την υπο βοήθηση του έργου της. Έργο της Επιτροπής είναι: α) η σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων για θέματα στέγασης και λειτουργίας των Φορέων. Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται με τη διαδικασία του κατεπείγο ντος β) η ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης των Φορέων με το απαιτούμενο προσωπικό και κάθε άλλο οργανωτικό, λειτουργικό και οικονομικό θέμα που θα προκύψει ή που η Επιτροπή κρίνει ότι χρήζει διευθέ τησης. γ) η λήψη κάθε άλλης απόφασης σχετικά με την ορ γάνωση και λειτουργία τους. Οι δαπάνες εκτέλεσης των παραπάνω αποφάσεων θα βαρύνουν αρχικά τον εντασσόμενο φορέα με το μεγαλύ τερο αριθμό ασφαλισμένων και θα κατανέμονται στους οικείους Τομείς μετά την έναρξη λειτουργίας τους. Η σύναψη των σχετικών συμβάσεων, εφόσον απαιτηθεί, ανατίθεται στα αρμόδια όργανα του ίδιου φορέα. Η διάρκεια του έργου της Επιτροπής ορίζεται έως τις Ο αριθμός των συνεδριάσεων ορίζεται σε έξι (6) μη νιαίως. Η κατά συνεδρίαση αποζημίωση της προέδρου, των μελών και των γραμματέων της Επιτροπής ορίζεται σε 45,57. Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ Αριθμ. Φ.80000/οικ.9151/542 Συγκρότηση Επιτροπής για την ένταξη των ασφαλιστι κών οργανισμών στο ΤΑΠΙΤ, σύμφωνα με τις διατά ξεις του αρ. 104 του ν. 3655/2008 (Α 58) «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοι νωνικής Ασφάλισης και λοιπές διατάξεις» και καθο ρισμός αποζημίωσης. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Το υπ αριθμ. 139 του ν. 3655/2008 (Α 58) «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινω νικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», 2. Το υπ αρ. 104 του ν. 3655/2008 (Α 58) «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».

6 1104 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 3. Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (Α 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ένοπλων Δυ νάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», 4. Το π.δ./μα 238/2007 (Α 278) «Διορισμός Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». 5. Το αρ. 90 του π.δ. 63/2005 (Α 98) και το γεγονός όχι η δαπάνη ύψους ,16 που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δε βαρύνει τον Κρα τικό Προϋπολογισμό, αλλά το Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.) της Γενικής Γραμμα τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Επιτροπή για την ένταξη των ασφαλιστι κών οργανισμών στο ΤΑΠΙΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις χου αρ. 104 του ν. 3655/2008 (Α 58) «Διοικητική και Ορ γανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές διατάξεις», ως εξής: 1. Γεώργιος Μπόρας του Ευαγγέλου, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού της Γ.Γ.Κ.Α., ως πρόεδρος. 2. Μαρία Σαράκη του Σπυρίδωνα, προϊστάμενη τμήμα χος στη Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης της Γ.Γ.Κ.Α., ως μέλος, η οποία θα αναπληρώνει τον πρόεδρο. 3. Άννα Τσιτλακίδου του Ιωάννη, προϊστάμενη τμή ματος στη Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης της Γ.Γ.Κ.Α., ως μέλος. 4. Αγγελική Κουτρούμπα του Ιωάννη, Γενική Διευθύ ντρια του ΤΑΞΥ, ως μέλος. 5. Ευαγγελία Παπαευθυμίου Μπελεχάκη του Μανού σου, πρώην Δ/ντρια του ΤΕΑΥΕΚ, ως μέλος. 6. Ειρήνη Δασκαλοπούλου του Ιωάννη, Δ/ντρια του ΤΕΑΥΦΕ, ως μέλος. 7. Μαρία Παπαδημητρίου του Δημητρίου, Δ/ντρια του ΤΑΠΕΜ, ως μέλος Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Γεωργία Κουλουμβάκη του Ιωάννη, υπάλληλος της Γ.Γ.Κ.Α. Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι Δ/ντές των ΤΑΠΠΕΛ, ΤΠΠΟΛΘ, ΤΑΠΕΑΠΙ, ΤΠΠΟΥΘ, ΤΕΑΠΕΤ, ΤΑΠΕΛ και ΤΠ ΠΟΕΘ, όταν καλούνται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να καλεί και άλλους υπάλληλους από τα εντασσόμενα ταμεία για την υπο βοήθηση του έργου της. Έργο της Επιτροπής είναι: α) η σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων για θέματα στέγασης και λειτουργίας των Φορέων. Οι συμβάσεις αυ τές συνάπτονται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος β) η ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης των Φορέων με το απαιτούμενο προσωπικό και κάθε άλλο οργανωτικό, λειτουργικό και οικονομικό θέμα που θα προκύψει ή που η Επιτροπή κρίνει ότι χρήζει διευθέ τησης. γ) η λήψη κάθε άλλης απόφασης σχετικά με την ορ γάνωση και λειτουργία τους. Οι δαπάνες εκτέλεσης των παραπάνω αποφάσεων θα βαρύνουν αρχικά τον εντασσόμενο φορέα με το μεγαλύ τερο αριθμό ασφαλισμένων και θα κατανέμονται στους οικείους Τομείς μετά την έναρξη λειτουργίας τους. Η σύναψη των σχετικών συμβάσεων, εφόσον απαιτηθεί, ανατίθεται στα αρμόδια όργανα του ίδιου φορέα. Η διάρκεια του έργου της Επιτροπής ορίζεται έως τις Ο αριθμός των συνεδριάσεων ορίζεται σε έξι (6) μη νιαίως. Η κατά συνεδρίαση αποζημίωση του προέδρου, των μελών και της γραμματέωςτης Επιτροπής ορίζεται σε 45,57. Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (5) Με την υπ αριθμ. Υ10β/ Γ.Π. οικ / απόφα ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 και του ν. 3527/2007 αποφασίζεται η πρόωρη λήξη της θητείας της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» της 1ης Υ. Πε. Αττικής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΧΑ ΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, αζημίως για το Δημόσιο Με την υπ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.35408/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α ), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης της Ιωάννας Αγράφα του Φωτίου, από , από τη θέση Ειδικής Συνερ γάτιδος, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την υπ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.34150/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α ), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης της Μαρίνας Αικατερί νης Ζακυνθινού του Αλεξίου Ηλία, από , από τη θέση Ειδικής Συνεργάτιδος, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την υπ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.47602/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α ), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης του Στυλιανού Λεύκοβιτς του Ηλία, από , από τη θέση Ειδικού Συμβούλου, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1105 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (6) Με την υπ αριθμ. ΔΔΟ/Φ /01/3027/ απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφ. α της παραγρ. 2 του άρθρου 55 και 56 του π.δ. 63/2005, διορίζεται από ο Σιώ ψης Μιχαήλ του Πτολεμαίου πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου με Α.Δ.Τ. Χ στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι τικής, σε κενή θέση Μετακλητού Υπαλλήλου με Β βαθμό. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 707/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 251/2008 απόφαση του Δημάρχου Χαϊδαρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 λύεται η σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου της Ειδικής Συνεργάτιδας του Δημάρ χου, ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Ιωάννη από (Αριθμ. απόφασης Περιφ. Αττικής 9166/2008). Με την υπ αριθμ /2008 απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 λύεται η σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου του Ειδικού Συνεργάτη ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Δημητρίου από (Αριθμ. απόφασης Περιφ. Αττικής 9573/2008). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια KΩΝ/ΝΑ ΤΣΟΓΚΑ (7)

8 1106 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1068 3 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών... 1 Σύσταση ειδικότητας εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 45 5 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 44 6 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 604 8 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση δανεισμού της Ελληνικής Αεροπορικής Βι ομηχανίας (ΕΑΒ) Α.Ε.... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 402 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 387 4 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 244 12 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.... 1 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 286 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 753 1 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράβολα για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρα τικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1735 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 262 2 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 34 2 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 47 11 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 77 28 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2368 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 475 6 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 5 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 424 10 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με το δ.τ «ΚΑΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 665 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δή μων και Κοινοτήτων, για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διεθνούς Ενεργεια κής Πολιτικής... 1 Συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2180 23 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 340/0056/13 06 2012 απόφασης «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 297 18 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα