ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 79 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας... 3 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις...4 Περιφέρειες... 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Αριθμ. 2/82849/0022 Καθορισμός αποζημιώσεων αξιολογητών, μελών του Ενι αίου Μητρώου Αξιολογητών (Ε.Μ.Α) του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, για την τεχνική αξιολόγηση των Προτάσεων των πράξεων «Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής μι κρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης» (ΠΡΟΣ ΚΛΗΣΗ A ) και «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζο μένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ )» καθώς και για την αξιολόγηση και έλεγχο επί των κριτηρίων αποκλεισμού των Προτάσεων της πράξης «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 49 άτο μα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β )». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/ ) με τίτλο "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα". 2. Το άρθρο 19 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείρι ση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 3. Το άρθρο 21 παρ.3 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δημοσιονομικής στρατηγικής ». 4. Το Ν. 2874/2000 «Προώθηση στην απασχόληση και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 (ΦΕΚ 286 Α/ ). 5. Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/ ) «Εκτέλεση ενερ γειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» και ιδίως το άρθρο 4 αυτού. 6. Την αριθμ.υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β/ ) απόφα ση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού ρα. 7. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) Σύσταση Γενικής Γραμ ματείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πό ρων στο Υπουργείο Εργασίας η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων, όπως ισχύει. 8. Τη με αριθμό /οικ.3.968/ κοινή από φαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας Διά Βίου Μάθησης & Θρη σκευμάτων και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β 915/ ) «Τροποποίηση της με αριθμό οικ /1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό /3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β ) κοινή από φαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα "Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρα κολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμ ματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης". 9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξε ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.

2 80 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετι κά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊ κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L379/5, ). 12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοι νοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα. 13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 σχετικά με την κήρυξη ορισμέ νων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ εφαρμογή των αρ. 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία). 14. Την Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δε κεμβρίου 1997 σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την CES (EEEK L 14/ ). 15. Την υπ αριθμ. C/2007/5534/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησι ακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001). 16. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων. 17. Την υπ αριθ. 2007/C/272/05 ανακοίνωση της Επιτρο πής για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσ σονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις. 18. Την με αριθμό 7725/ απόφαση της Ευρω παϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγι κού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001) και τα Παραρτήματα αυτής. 19. Την υπ αριθ /ΕΥΣ1749 υπουργική από φαση Υπουργική Απόφαση Συστήματος, Διαχεί ρισης (ΦΕΚ 540/Β/ ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /ΕΥΘΥ2041/ (ΦΕΚ 1957/ Β / ) και ισχύει. 20. Την υπ αριθμ /5812/ απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. (ΦΕΚ 2059/Β / ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /οικ.6.955/ όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1253 Β ) και με την υπ' αριθμ /οικ (ΦΕΚ 1170/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 21. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρωπα ϊκής Οικονομίας (COM(2008) 800/ ), με το οποίο αποφασίσθηκε η λήψη έκτακτων μέτρων για την ανά πτυξη και την απασχόληση με σκοπό την τόνωση της ζήτησης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή οικονομία. 22. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 140 της 30/04/2004 σ ). 23. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α) για την «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι ών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999, όπως ισχύει. 25. Τον Κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου «Για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανο νισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 26. Την με αριθμ /18953/2008 (ΦΕΚ 1005/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα σίας «Τροποποίηση της υπ' αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 599/ ) ως ισχύει με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρ μογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρω παϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007». 27. Τη με αριθμό 36952/1275/ (ΦΕΚ 986/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτε ρικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ / (ΦΕΚ 599/Β/ ) ως τροποποιηθείσα ισχύει, κοινής απόφασης των Υπουρ γών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απα σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007». 28. Την με αριθμ /2493/ (ΦΕΚ 2111/Β) κοι νή απόφαση, των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Σύστημα Διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα σίας», όπως ισχύει. 29. Το άρθρο 9 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α) Αναδι άρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει. 30. Το άρθρο 36 παρ. 1 του Ν.3896/2010, «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχό λησης Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συνα φείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 207/ ). 31. Το άρθρο 88 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α / ) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» 32. Την υπ' αριθμόν οικ / κοινή από φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανά πτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 81 (ΦΕΚ 366/ , τ. Β ), Έγκριση τροποποιημένου κα ταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε, όπως καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΦΕΚ 1831/ τ. Α.Ε. και ΕΠΕ) 33. Την υπ' αριθμ /Δ1.6643/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 378/ΥΟΔΔ) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβου λίου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπι νου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ.4288/δ1.1304/ όμοια απόφαση (ΦΕΚ 123/ΥΟΔΔ). 34. Την υπ αριθμ. 3995/Δ1.1225/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης (ΦΕΚ 105/ /ΥΟΔΔ) περί διορισμού του Γενικού Δ/ντή του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 35. Την από ανακοίνωση της καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε (ΦΕΚ 1831/ /τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 36. Την υπ αριθμόν 20101/Δ1.6643/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 378/ , τ. ΥΟΟΔ) «Συγκρότηση του Διοικητι κού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)». 37. Την υπ αριθμ /Οικ / απόφα ση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β )» (ΦΕΚ 1658/ Β ), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την υπ αριθμόν /ΟΙΚ.3.868/ όμοια απόφαση (ΦΕΚ 539/ Β ). 38. Την αριθμ /Οικ3.3073/ απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά λισης «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ )» (ΦΕΚ 1659/Β ), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την υπ' αριθμόν / ΟΙΚ (2) / όμοια απόφαση (ΦΕΚ 539/ Β ). 39. Τις με αριθμ. πρωτ. 16, 17 και 18/ αποφά σεις Ένταξης των πράξεων του Έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑ ΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟ ΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1 49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» που υπογράφονται από το Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, εντάσσονται στο θεματικό Άξονα προτεραιότητας 2 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», κατηγορία παρεμβάσεων 2, Δράση 1, και χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας 4, 5 και 6 αντίστοιχα του Επιχειρησι ακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑ ΜΙΚΟΥ», καθώς και τα αντίστοιχα Σύμφωνα Αποδοχής Όρων που υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της Δικαιούχου «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.». 40. Την αριθμ /1572/ (ΦΕΚ 383/ / τ.υοδδ), απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω νικής Ασφάλισης για τα από σημείο Α έως Γ κατωτέρω έργα, για τους οποίους δεν έχει οριστεί αποζημίωση και ειδικότερα για τα έργα: Α. «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1 49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α ) Β. την υπ αριθμ /Οικ / απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά λισης «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β )», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την υπ' αριθμόν / ΟΙΚ.3.868/ όμοια απόφαση. Γ. τη με αριθμ /Οικ3.3073/ απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά λισης «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ )», όπως ισχύει τρο ποποιηθείσα με την υπ αριθμόν /ΟΙΚ (2) / όμοια απόφαση. Ορίστηκαν συνολικά διακόσιοι ογδόντα πέντε (285) Εμπειρογνώμονες Αξιολογητές από το Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 41. Το γεγονός ότι το έργο των Αξιολογητών αυτών θα διαρκέσει έως έξι (6) μήνες συνολικά για κάθε έναν, 42. Το γεγονός ότι, αφενός η αξιολόγηση προγραμ μάτων ανθρωπίνων πόρων είναι έργο ιδιαίτερα σύνθε το και αφετέρου οι υποβαλλόμενες, από τους φορείς, προτάσεις, για έκαστη από τις ανωτέρω διακηρύξεις/ προσκλήσεις ανέρχονται σε εξακόσιες εβδομήντα τέσ σερις (674) για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α, σε είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα πέντε (20.955) για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β και σε οκτακόσιες είκοσι επτά (827) για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ενώ για την υλοποίηση δράσεων ανθρωπίνων πόρων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και για την εξυπηρέ τηση των αναγκών για επιστημονική, τεκμηριωμένη και αντικειμενική αξιολόγηση της ποιότητας των παραπάνω οράσεων των Ε.Π που εμπεριέχουν δράσεις ανθρωπί νων πόρων, απαιτείται η διενέργεια αξιολόγησης των υποβλειθεισών προτάσεων από Εμπειρογνώμονες Αξι ολογητές, μέλη του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου έκαστη πρόταση αξιολογείται από δύο (2) διαφορετικούς αξιολογητές, σε περίπτωση δε που η διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογιών υπερβαίνει τις 40 μονάδες στην εκατοντάβαθμη κλίμακα, τότε την αίτηση βαθμολογεί και τρίτος αξιολογητής. 43. Τη με αριθμ. Πρωτ /6.1244/ απόφαση Ένταξης της Οριζόντιας πράξης «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΕ ΩΝ ΕΚΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (κωδ. ΟΠΣ ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥ ΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΔΑ 4 Α5ΧΛ Ζ5Γ που υπογράφεται από το Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, εντάσσεται στο θεματικό Άξονα προτεραιότητας 6 (Άξονες Προτεραιότητας 16, 17 και 18), καθώς και το αντίστοιχο Σύμφωνα Αποδοχής Όρων που υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της Δικαιούχου «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.». 44. Την αρ /ΔΕ 6233 απόφαση έγκρισης στο Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 134/8 του έργου 2011ΣΕ Το αρ. πρωτ /1692/ έγγραφο του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας αιτιολογημένης γνώμης για την έκδοση της παρούσας.

4 82 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 46. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση θα προ κληθεί δαπάνη η οποία δεν θα υπερβεί συνολικά το ποσό των εκατό χιλιάδων ( ,00) ευρώ, σε βάρος του προϋπολογισμού της ΣΑΕ 134/8 στο έργο 2011ΣΕ με τίτλο «Επιχορήγηση της ΕΚΑΕ για την αξιολόγηση πράξεων ΕΚΑΕ Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής» του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Δημοσίων Επεν δύσεων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμμα τος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε τις αποζημιώσεις των εμπειρογνωμόνων αξιολογητών, μελών του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογη τών (Ε.Μ.Α) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που ορίσθηκαν με το άρθρο 2 της με Αριθμ /1572/ (ΦΕΚ 383/ , τ.υοδδ), από φασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά λισης «1. Σύσταση Επιτροπών Αξιολόγησης, Επιτροπών Ενστάσεων και Ομάδων Ελέγχου Κριτηρίων Αποκλει σμού (Ο.Ε.Κ.Α.) των Προτάσεων των πράξεων «Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α ), «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 49 άτο μα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β )» και «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επι χειρήσεων, που απασχολούν άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ) 2. Ορισμός Εμπει ρογνωμόνων Αξιολογητών, μελών του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την τεχνική αξιολόγηση των Προτάσεων των πράξεων «Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α ), και «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ )» καθώς και για την αξιολόγηση και έλεγχο επί των κριτηρίων αποκλεισμού των Προτάσεων της πράξης «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β )», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγρα φος 7 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α ), και έχουν ως σκοπό την τεχνική αξιολόγηση των Προτάσεων των πράξεων «Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α ) και «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ')», καθώς και για την αξιολόγηση και έλεγχο επί των κριτηρίων αποκλεισμού των Προτάσεων της πράξης «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που σ,πασχολούν 1 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β )», ως εξής: 1. Δώδεκα (12) ευρώ ανά αξιολογηθέν/είσα πρόγραμμα/ πρόταση, για προτάσεις και με ανώτατο όριο τα διακόσια σαράντα ευρώ (240 ) μηνιαίως και μέχρι συ νολικά τους μήνες που αναγράφονται στον αρ. 16 του σκεπτικού της παρούσας, κατά το διάστημα από έως Τα ανωτέρω ποσά είναι μικτά και ισχύουν για όλους τους Αξιολογητές. 2. Ειδικά για τους Αξιολογητές λειτουργούς, υπαλ λήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα ποσά αυτά καταβάλλονται υπό την προϋ πόθεση ότι το σύνολο των πρόσθετων μηνιαίων αμοι βών ή απολαβών τους από κάθε εν γένει συμμετοχή σε μόνιμα ή προσωρινά συλλογικά όργανα του δημόσιου τομέα δεν υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των επιδομάτων εορτών και αδείας. Οι πάσης φύσεως αμοιβές υπολογίζονται κατά το μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας. 3. Προκειμένου περί αξιολογητών που είναι στελέχη των ειδικών υπηρεσιών του Ν. 3614/2007, τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται και υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των προσθέτων αμοιβών που τους καταβάλ λονται λόγω συμμετοχής τους σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας δεν υπερβαίνουν ετησίως το ένα όγδοο (1/8) των αποδοχών του προηγούμενου έτους βάσει του άρ θρου 72 του Ν. 3863/ Για την καταβολή των ανωτέρω δαπανών, απαιτεί ται να συμπεριληφθούν σε κατάσταση δαπάνης που θα εκδίδεται κάθε φορά από τον/την Δικαιούχο του έργου. Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθ. οικ Α 54359/5154 Αντικατάσταση Μέλους του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 1 του Ν. 2898/2001 (ΦΕΚ 71/Α ) «Περί σύστασης και λειτουρ γίας Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης κι άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 3. Το άρθρο 1 του π.δ. 85/2012 (Α 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» με το οποίο ιδρύεται το Υπουργείο Ανά πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. (2)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Το π.δ. 86/2012 (Α 141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 5. Το π.δ. 117/2012 (Α 202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανά πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 6. Την υπ' αριθμ. Α 7801/640/ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 89) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. Α 27927/2713/ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 256) απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Συγκρότηση και διορισμός του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσ σαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.)». 7. Την υπ' αριθμ. Α 27927/2713/ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 256) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Συγκρότηση και διορισμός του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.)». 8. Την υπ αριθμ. Α 15932/1161/ (ΦΕΚ 458/Β ) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Κανονισμός λειτουργίας του Συμβουλίου Αστικών Συ γκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.)». 9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε το κάτωθι μέλος του Συμβουλίου Αστι κών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης μέχρι τη λήξη της θη τείας του, ήτοι στις : i. τον Παπαϊωάννου Παναγιώτη του Ιωάννη, συγκοινωνι ολόγο μηχανικό, εκπρόσωπο του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ ων με τον Παλαιστή Ιωάννη του Στεφάνου Οικονομολό γο ΑΞ/ΚΟΣ Ε.Α. Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης έχει ως εξής: α. Παλαιστής Ιωάννης του Στεφάνου, με Α.Δ.Τ. Χ Οικονομολόγος ΑΞ/ΚΟΣ Ε.Α., εκπρόσωπος του Υπουρ γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα φορών και Δικτύων, Πρόεδρος. β. Στιμονιάρης Δημήτριος του Ζήση, με Α.Δ.Τ. Χ , μηχανικός καθηγητής ΤΕΙ, εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομικών. γ. Παντελίδης Φίλιππος του Γρηγορίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , οικονομολόγος, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμ ματέα Μακεδονίας Θράκης. δ. Πουσκούρης Άγγελος του Λυμπέρη, με Α.Δ.Τ. Θ , Αγρονόμος Τοπογράφος, εκπρόσωπος του Γε νικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα κεδονίας Θράκης. ε. Μπάμιατζης Αντώνιος του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ (Περιφερειακός Σύμβουλος), με αναπληρωτή τον Τερζανίδη Χρήστο του Σταύρου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ (Περι φερειακός Σύμβουλος) εκπρόσωποι της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. στ. Γεράκης Γεώργιος του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. ΑΖ (Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης) και Χατζηβρέττας Δημήτριος του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. Σ (Δημοτικός Σύμβουλος Κορδελιού Ευόσμου), με αναπληρωτές τους αντίστοιχα, τους Δημαρέλο Γεώργιο του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. Π (Δημοτικό Σύμβουλο Θεσσαλονίκης) και Γεράνη Μιχαήλ του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ. Χ (Δημοτικό Σύμβουλο Πυλαίας Χορτιάτη) εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρι κής Μακεδονίας. ζ. Πυργίδης Χρήστος του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Π , καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα λονίκης, με αναπληρωτή τον Ξενίδη Ιωάννη του Διογέ νους, με Α.Δ.Τ. Ρ , λέκτορα Πολιτικών Μηχανικών, εκπρόσωποι του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. η. Ματίκας Θεοφάνης Ρίζος του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ Δρ. Αρχιτέκτονας Χωροτάκτης, με αναπλη ρωτή τον Τόσκα Ιωάννη του Πασχάλη, με Α.Δ.Τ. ΑΙ Πολιτικό Μηχανικό MS Συγκοινωνιολόγο, εκπρόσωποι του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης. θ. Υποστράτηγος Κούκιος Τρύφωνας του Ευάγγελου, με αριθ. υπηρεσιακού δελτίου ταυτότητας , Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή τον Τυριακίδη Θεόδωρο του Αλεξάνδρου, με αριθ. υπηρεσιακού δελτίου ταυτότητας , Αστυνομικό Διευθυντή Τροχαίας Θεσσαλονίκης. ι. Σιαμπάνης Δημήτριος του Αγγέλου, με Α.Δ.Τ. Π , με αναπληρωτή τον Παγώνη Παναγιώτη του Ευ αγγέλου, με Α.Δ.Τ. Μ , εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ' αριθμ. Α 27927/2713/ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 256) και Α 7801/640/ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 89) υπουργικές αποφάσεις. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (3) Αριθμ. Φ.90390/22998/1613 Διορισμός αναπληρωτή Πρόεδρου, Κυβερνητικού Επι τρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ορ γανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσί ου (Ο.Π.Α.Δ.) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 8 του Ν. 2768/1999 «Ρύθμιση συνταξιο δοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσί ου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία Διαχεί ρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 273/ Α ), όπως οι παρ 1 και 2 αυτού συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 130 του Ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνι κής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ 58/ Α ) και την παρ. 7 του άρθρου 79 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/ Α ).

6 84 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) β) της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2768/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Περί θαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 273/ Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α ). γ) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 8 του Ν. 2768/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανι σμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 273/Α ). δ) της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2084/1992 «Αναμόρ φωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξες» (ΦΕΚ 165/ Α ). ε) της παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 2676/1999 «Ορ γανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 1/Α ). στ) της παρ. ΙΑ περ.2 του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά λισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνυχής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέ ους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας», και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. (ΦΕΚ 41/Α ). ζ) του Π. δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/ Α ) και η) του Π. δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α ). θ) του Π. Δ/τος 65/2011 σχετικά με τη διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 147/Α ). 2. Την αριθμ. 2006/ κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας Πρό νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Τροποποίηση σύν θεσης Δ.Σ. Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί σεων» (ΦΕΚ 943/Β ). 3. Την Φ 90390/οικ.32052/ /12/2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Διορι σμός Προέδρου του Διουρητικού Συμβουλίου του Οργα νισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)» (ΦΕΚ 4/ΥΟΔΔ). 4. Το γεγονός ότι έληξε η θητεία του ΔΣ του Ο.Π.Α.Δ. στις 9/09/ Το αριθμ / έγγραφο του Ο.Π.Α.Δ. σύμφωνα με το οποίο υπάρχει πίστωση στον προϋπολο γισμό έτους 2012 του Ο.Π.Α.Δ., ΚΑΕ 0264 για την αμοιβή του προέδρου και των μελών του ΔΣ ταμείου, ποσού , Τις προτάσεις που μας έχουν υποβληθεί, αποφα σίζουμε: 1. Διορίζουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανι σμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) τα παρακάτω πρόσωπα: α) Ως αναπληρωτή Πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Κουτρο ομάνο του Επαμεινώνδα, με Α.Δ.Τ. ΑΒ β) Την Παναγιώτα Γιολάντα Τουντοπούλου του Ιω άννη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικο νομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ. Χ , με αναπληρώτριά της την Άννα Δασκαλάκη του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ. Ξ , Προϊ σταμένη Τμήματος του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). γ) Τον Θεόδωρο Θεοδώρου του Νικολάου, Προϊστάμε νο Τμήματος του Υπουργείου Υγείας, ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ. Χ , με αναπληρώτριά του την Παρα σκευή Καψιώχα του Γεωργίου, Προϊσταμένη Τμήματος του Υπουργείου Υγείας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ δ) Την Πασχαλίνα Ντότση του Ανδρέα με Α.Δ.Τ ΑΕ , και τον Ευστάθιο Ρεστέμη του Τριαντάφυλλου με Α.Δ.Τ ΑΖ , ειδικούς σε θέματα υγειονομικής ασφάλισης και διαχείρισης οικονομικών υγείας, ως τα κτικά μέλη, με αναπληρωτές τους, αντίστοιχα, την Θεανώ Διόλη του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , και τον Κωνστα ντίνο Σταματίου του Δήμου, με Α.Δ.Τ. Ρ , ομοίως. ε) Τον Οδυσσέα Ντριβαλά του Θεμιστοκλή, εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , με αναπληρωτή του τον Θωμά Δημήτρη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. Χ , ομοίως. στ) Τον Παναγιώτη Βαβουγυιό του Επαμεινώνδα, εκ πρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ. ΑΙ , με αναπληρωτή του τον Σπυρίδωνα Αντωνόπου λο του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ , ομοίως. ζ) Τον Βασίλειο Πολομερόπουλο του Κωνσταντίνου, εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομέ νων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α), ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , με αναπληρωτή του τον Σπυρίδωνα Πολυζώη του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΒ , ομοίως. η) Τον Ζαχαρία Λαντζουράκη του Νικολάου, εκπρόσω πο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανι σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.ΟΠ. Ο.Τ.Α), ως τακτικό μέλος, με Α.Δ.Τ. ΑΙ , με αναπληρωτή του τον Αλκι βιάδη Λαμνάτο του Ιωάννου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ομοίως. 2. Τον Δημήτριο Ζήσιμο του Γεωργίου, υπάλληλο του Ο.Π.Α.Δ., με Α.Δ.Τ. Σ , ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ο.Π.ΑΔ., ο οποίος μετέχει στο ΔΣ του οργανισμού, όταν συζητούνται θέματα προσωπικού ή οργάνωσης και λειτουργίας αυτού, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Αθανασάκο του Βασιλείου, με ΑΔ.Τ Χ , ομοίως. 3. Την Χαρούλα Ζαζάκη του Νικολάου, Προϊσταμένη Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα λίσεων, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ως Κυβερνητικό Επίτροπο, με αναπληρώτριά της την Κυριακή Μπέκα του Αναστα σίου, Προϊσταμένη Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με Α.Δ.Τ. Ρ Ως προς τον Πρόεδρο του ΔΣ του Ο.Π.Α.Δ. ισχύει η αριθμ. Φ 90390/οικ.32052/ /12/2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η θητεία των διοριζομένων είναι για τρία (3) χρόνια.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 85 Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ F ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.:οικ. ΦΓ/ 4074 Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 14 του Ν. 3386/2005 O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212/Α / ) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικρά τεια», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5, παρ.1 του Ν.3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/Α / ) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημά των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α / ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/ Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο λόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες δια τάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημο σιονομικής στρατηγικής ». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 4, περ. γ, υποπερ. δ του Ν. 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215/Α / ) «Αναδιορ γάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσω τερικών», περί δυνατότητας καταβολής αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις επιτροπές του Ν. 3386/2005, ύστερα από απόφαση των Υπουργών Εσω τερικών και Οικονομικών με δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. 6. Την υπ αριθμ.οικ. 2111/910/ (ΑΔΑ: 4Α9ΜΟΡ1Κ 3) απόφασή μας περί ορισμού προϊσταμέ νων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ.2691/1163/ (ΑΔΑ:4ΑΡ4ΟΡ1Κ Ρ) σχετική μας απόφαση και ισχύει. 7. Την υπ αριθμ.οικ. 5934/2982/ (ΑΔΑ: 4Α1ΩΟΡ1Κ Ε) απόφασή μας περί τοποθέτησης υπαλλή λων σε Τμήματα και Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί κησης Αττικής και την από ορθή επανάληψη της σχετικής μας απόφασης (ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΟΡ1Κ 8ΕΜ). 8. Την υπ αρ. πράξη 26/ του ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Φ.Ε.Κ. 155/Α / ) «Αποδοχή πα (4) ραιτήσεων Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους, απαλλαγή από τα καθήκοντά τους και διορισμός νέων Γενικών Γραμματέων στις Απο κεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους», σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτή η παραίτηση του Ηλία Λιακόπουλου του Λάμπρου και απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του ως Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και διορίζεται ο Δημήτριος Καλογερόπουλος του Ιωάννη ως Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 9. Την υπ αριθμ.32364/29200/ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί μετακίνησης του υπαλλήλου Στέργιου Σπυρούλη του Αθανασίου, κλά δου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στη Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α. 10. Την υπ αριθμ.οικ.26466/23309/ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τοποθέ τησης του υπαλλήλου Βασίλειου Βασιλακόπουλου του Κωνσταντίνου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού στη Δ/ νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α. 11. Την υπ αριθμ.20752/18854/ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τοποθέτησης της υπαλλήλου Αγγελικής Κατσαρού του Γεωργίου, κλά δου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στη Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α. 12. Το υπ αρ.πρωτ /Δ1.6620/ του Υπουρ γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας περί ορισμού εκπροσώπων. 13. Το υπ αρ. πρωτ. 1123/ έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ. περί ορισμού εκπροσώπων. 14. Το υπ αρ. πρωτ. 773/ έγγραφο της Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. περί ορισμού εκπροσώπων. 15. Το υπ αρ. πρωτ. 166/ έγγραφο της ΕΝ.Π.Ε. περί ορισμού εκπροσώπων. 16. Το υπ αρ.πρωτ. 1497/ έγγραφο του Ε.Β.Ε.Α. περί ορισμού εκπροσώπων. 17. Το υπ αρ. πρωτ. 265/ έγγραφο της Γ.Σ.Ε.Ε. περί ορισμού εκπροσώπων. 18. Το υπ αρ. πρωτ. 1437/ έγγραφο της Π.Ε.Π.Μ.Α. περί ορισμού εκπροσώπων 19. Το υπ αρ. πρωτ. 62/ έγγραφο της Ε.Π.Γ.Α.Ι.Π. περί ορισμού εκπροσώπων. 20. Την υπ αριθμ.20338/8559/ απόφασή μας (Φ.Ε.Κ. 326/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) περί συγκρότησης της Επιτροπής του άρθρου 14 του Ν. 3386/ Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της ως άνω Επιτροπής και άμεσης διεκπεραίωσης του έργου της, λόγω του αυξημένου όγκου των σχετικών υποθέσεων, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3386/2005, αποτελούμενη από τους κατωτέρω: 1. Δημήτριο Καλογερόπουλο του Ιωάννη, Γενικό Γραμ ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Α.Δ.Τ.: ΑΕ ), ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Ηλία Χρο νόπουλο του Φωκίωνα, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α (Α.Δ.Τ.: Μ ). 2. Αφροδίτη Κορφιάτη του Βασιλείου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ ), Διευθύντρια στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών του Σ.Ε.Π.Ε., ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της τη Νίκη Θεάκου του Βασιλείου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ ), Προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών. 3. Ιωάννη Τυμπακιανάκη του Εμμανουήλ (Α.Δ.Τ.: Σ ), εκπρόσωπο του Ο.Α.Ε.Δ., ως τακτικό μέλος, με

8 86 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) αναπληρώτριά του την Αλίκη Νινίκα του Χρήστου (Α.Δ.Τ.: Ρ ). 4. Αχιλλεία Ρήγα του Χαραλάμπους (Α.Δ.Τ.: ΑΗ ), στέλεχος Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ., ως τακτικό μέλος, με αναπλη ρώτριά της την Γεωργία Σιμάτου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: Σ ). 5. Άννα Παπαδημητρίου Τσάτσου του Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αττικής (Α.Δ.Τ.: ΑΕ ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Άννα Ροκοφύλλου του Χρήστου, Περιφερειακή Σύμβουλο Αττικής (Α.Δ.Τ.: ΑΒ ). 6. Κλεόβουλο Σαλλιαρέλη του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: Χ ), εκπρόσωπο του Ε.Β.Ε.Α., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Αλέξανδρο Μωραϊτάκη του Γεωρ γίου (Α.Δ.Τ.: Χ ). 7. Γεώργιο Αλεβιζάκη του Ελευθερίου (Α.Δ.Τ.: Σ ), εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Ε., ως τακτικό μέλος, με αναπληρω τή του τον Γιάννη Σαράντη του Λουκά (Α.Δ.Τ.: ΑΕ ). 8. Ευάγγελο Αραπάκη του Ελευθερίου (Α.Δ.Τ.: Τ ), εκπρόσωπο της Π.Ε.Π.Μ.Α./Ε.Π.Γ.Α.Ι.Π., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Σταύρο Αλεξανδρή του Κων σταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΗ ). Εισηγήτρια της Επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α, Αγ γελική Κατσαρού του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητι κού Οικονομικού (Α.Δ.Τ.: Χ ), με αναπληρωτή της τον Στέργιο Σπυρούλη του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ Δι οικητικού Οικονομικού (Α.Δ.Τ.: Ξ ), υπάλληλο της ανωτέρω Διεύθυνσης. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α, Σταματία Βήχου του Αντωνίου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Α.Δ.Τ.: ΑΖ ), με αναπληρωτή της τον Βασίλειο Βασιλακόπουλο του Κώνσταντίνου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Α.Δ.Τ.: ΑΑ ), υπάλληλο της ανωτέρω Διεύθυνσης. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει στην έδρα της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α, επί της οδού Πέτρου Ράλλη και Σαλαμινίας 2. Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2013 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ F ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (5) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 6 του άρ θρου 14 του Ν. 2458/97. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 3. Τη με αριθμ. πρωτ. 39/ (ΦΕΚ 112/Β / ) απόφαση Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες». 4. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 14 του Ν.2458/97 (ΦΕΚ 15/ Α / ) «Σύσταση Κλάδου Κύ ριας Ασφάλισης Αγροτών». 5. Τη με αριθμ. 34/1091/ (ΦΕΚ 1341/Β / ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Τρόπος λειτουρ γίας των Επιτροπών που προβλέπονται από την παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν.2458/97 και καθορισμός των δικαι ολογητικών που υποβάλλουν οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ» 6. Τα με αριθμ. πρωτ / , 22836/ και ΓΠ ΔΡ 5100/ έγγραφα του ΟΓΑ, της ΔΟΥ Δράμας Νευροκοπίου και της Διεύθυνσης Δ/κού Οικ/κού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας αντίστοιχα, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε την Τριμελή Επιτροπή της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2458/97 ως εξής: 1. Κασκαμτζή Ιωάννη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ903675, ανταποκριτή του ΟΓΑ στο Δήμο Δράμας, υπάλληλο του Δήμου Δράμας, κλάδου ΔΕ38 Πληροφο ρικής με βαθμό Δ, ως πρόεδρο της Επιτροπής, με ανα πληρώτρια του την Ψωμά Μυροφόρα του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. Χ818651, ανταποκρίτρια του ΟΓΑ στο Δήμο Δράμας, υπάλληλο του Δήμου Δράμας, κλάδου ΔΕ1 Δι οικητικού με βαθμό Γ. 2. Μαυρίδη Αθανάσιο του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Χ821420, υπάλληλο της ΔΟΥ Δράμας, κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Ε1, ως μέλος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον Κολσούζογλου Παναγιώτη του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΑ338385, υπάλληλο της ΔΟΥ Δράμας, κλάδου ΠΕ Εφο ριακών με βαθμό Ε2. 3. Παπαδόπουλο Ζήση του Λαζάρου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ407595, υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Ε, ως μέλος της Επιτροπής, με αναπληρώτρια του την Κετσιμπάση Αικα τερίνη του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ897327, υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, κλάδου ΠΕ Ιστορικού Αρχαιολόγου Διοικητικού (ΙΔΑΧ) με βαθμό Δ. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε τη Ζαγγίλα Δήμη τρα του Σταύρου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ401700, υπάλληλο της Πε ριφερειακής Ενότητας Δράμας, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Γ, με αναπληρωτή της τον Ελευ θερόπουλο Στέφανου του Ανδρέα, με Α.Δ.Τ. ΑΒ133677, υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με βαθμό Δ. Έργο της Επιτροπής είναι να αποφαίνεται για την ανα νέωση ή μη του βιβλιαρίου υγείας των ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α., σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας για την καταβολή των εισφορών τους. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής. Δράμα, 7 Ιανουαρίου 2013 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 7 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 11548/Γ5 4025 απόφασης ΦΕΚ 2643 τ.β /2011 με θέμα, Έγκριση, προκήρυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 253 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 439 24 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5024/120 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρό σληψη 10.000 ωφελούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 443 20 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 2.10940/Οικ.3.1039 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 02.05.2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 987 26 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ 1638/17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 149 8 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 74/Γ5 20/4 1 2012 απόφασης (ΦΕΚ 111/Β /2 2 2012) με θέμα Έγκριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 402 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 12 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για τη μελέτη, τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 944 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2286 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος Κέ ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 679 22 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1107881 ΕΞ 2010/5 8 2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1717 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχο λή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 89 19 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μετα βολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1503 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών χρηματο δοτούμενων από εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 30 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχει ρησιακού Προγράμματος «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 401 7 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 26 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4147 Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιε χομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 396 10 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 366 10 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 17 14 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διαδικασιών κατασκευής του έργου «Κτί ριο και εργαστηριακές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα