ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΔΑ: Β4ΣΗ4691ΩΓ-4ΛΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ Γραφείο Διευθύντριας Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ.Τηλεφώνου: ,271,184, , , , FAX: Αθήνα, 22 /11/2012 Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦ0 Γ32/ 52 ΠΡΟΣ Όλα τα Περ/κα και Τοπικά Υποκ/ματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΘΕΜΑ: «Αποστολή της Γ31/70/ απόφασης του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 506/τ.ΥΟΔΔ/ περί συμπλήρωσης και αντικατάστασης μελών του Οργανωτικού Σχήματος Κλιμακίων Εργασίας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την Επιτάχυνση των Συντάξεων» Σας αποστέλλουμε την ανωτέρω απόφαση του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε..Κ. 506/ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. και ισχύει από τη δημοσίευσή της, ήτοι από με την επισήμανση ότι τα μέλη που συμπληρώνονται στα Κλιμάκια Εργασίας με την παρούσα απόφαση έχουν δικαίωμα συμμετοχής άρα και αποζημίωσης για την εργασία τους στα Κλιμάκια από τον μήνα Νοέμβριο 2012 και μετά, ενώ από την ανωτέρω ημερομηνία παύει η δυνατότητα συμμετοχής όσων μελών αποχωρούν. Επιπλέον με το πέρας των εργασιών του κάθε μήνα, για την έγκριση της αμοιβής των μελών που εργάστηκαν στα Κλιμάκια θα πρέπει οι καταστάσεις απόδοσης και αποζημίωσης κατά την αποστολή τους στην αρμόδια Υπηρεσία ( Πάρεδρο, Οικονομικό Τμήμα) για την έγκριση και εκκαθάριση της αμοιβής να συνοδεύονται απαραίτητα με όλα τα σχετικά έως τώρα Φ.Ε.Κ στα οποία δημοσιεύονται οι αποφάσεις του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Τέλος παρακαλούμε να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Συν/να: 4 φύλλα Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2. Γραφείο Υποδιοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 3. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Ασφ/κων Υπηρεσιών 4. Γραφείο Δ/ντη Ασφ/σης 5. Γραφείο Δ/ντριας Παροχών

2 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας... 2 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (1) Με την υπ αριθμ. Φ.908/133200/Η/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 14, 15, 16 και 17 του άρθρου 55 και του άρθρου 56 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α / ), προσλαμβάνεται στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ του Ακρίτα (Α.Δ.Τ.: ΑΖ ), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε θέση Ειδικού Συμβούλου, με απο δοχές του Β' βαθμού της ΠΕ κατηγορίας, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από έως (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε του Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού:22890/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, (2) Αριθμ. Φ.80350/24305/1694 Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβου λίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ηλε κτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 παρ. 9 του Ν.3429/2005 «Δημόσι ες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο)» (ΦΕΚ Α 314) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33 παρ. 2 του ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 194). β) Του άρθρου 11 του καταστατικού της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., το οποίο περιέχεται στο άρθρο πέμπτο του Ν.3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 245), όπως η παρ. 1 και 2 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 12στ του άρθρου 2 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) και στη συνέχεια η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ Α 89). γ) Του Π.δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 141). δ) του Π.δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141). 2. Τη Φ 80350/οικ /135/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινω νικής Ασφάλισης «Ορισμός Προέδρου και μελών του

3 2498 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 241), όπως τροποποιήθηκε με τη Φ /309/30/ όμοια ΚΥΑ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 164). 3. Τη Φ 80350/οικ /136/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά λισης «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 241). 4. Το υπ αριθμ. Γ24/56/ έγγραφο της Διοί κησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, αποφασίζουμε: 1. Παύονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Δι ακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.). α) Γεώργιος Πάγκαλος του Ιωάννου, πρόεδρος. β) Βλάσιος Σφυρόερας του Νικολάου, Διευθύνων Σύμ βουλος. γ) Αντώνιος Αλεξίου του Γεωργίου, εκπρόσωπος του ΕΤΑΑ. δ) Ευανθία Αλεξίου του Ευαγγέλου, εκπρόσωπος του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. ε) Αθανάσιος Κωτσόπουλος του Αθανασίου, ειδικός επιστήμονας. στ) Νικολέτα Γιαννακοπούλου του Αγαμέμνονα, εκ πρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 2. Ορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Δι ακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.) τα παρακάτω πρόσωπα: α) Γεώργιος Πάγκαλος του Ιωάννου, με Α.Δ.Τ. AB ως Πρόεδρος. β) Χρήστος Χάλαρης του Επαμεινώνδα με Α.Δ.Τ. Χ ως Διευθύνων Σύμβουλος. γ) Γκινάλας Τρύφωνας του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. Ακ ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. δ) Τσαγκαρόπουλος Κων/νος του Ανδρέα με Α.Δ.Τ. ΑΑ ως ειδικός επιστήμονας. ε) Μπουραντάς Θωμάς του Κων/νου με Α.Δ.Τ. ΑΙ ως εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΗΔΙΚΑ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ - Αριθ. Φ.71709/22969/609 Τροποποίηση της Φ /27410/1711/ απόφα σης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι σης «Ορισμός Προέδρου, μελών και γραμματέα στην ΤΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ο.Α.Ε.Ε. Επικου ρικής Ασφάλισης Αρτοποιών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 23 του Ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Της παρ. 1Α περ. 1 του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά λισης για εφαρμογή του Νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέ ους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας», και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. (ΦΕΚ Α 41). γ) Των άρθρων 5 και 7 του Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυ πογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δι ατάξεις» (ΦΕΚ Α 131). δ) Του Π.δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 141) και ε) Του Π.δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141). 2. Την υπ αριθμ. 2/73813/0022/ κοινή απόφα ση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινω νικής Ασφάλισης «Λειτουργία Επιτροπών Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 486). 3. Την Φ /27410/1711/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ορι σμός Προέδρου, μελών και γραμματέα στην ΤΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ο.Α.Ε.Ε. Επικουρικής Ασφά λισης Αρτοποιών» (ΦΕΚ 156 ΥΟΔΔ). 4. Το υπ αριθμ. ΔΙΟΡΓ/Φ101/37/543433/ έγ γραφο του Ο.Α.Ε.Ε., σχετικά με την αντικατάσταση της τακτικής γραμματέως της ΤΔΕ της Περιφερειακής Δι εύθυνσης Ο.Α.Ε.Ε. Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών, Δήμητρας Ριζοπούλου, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την Φ /27410/1711/ από φαση και διορίζουμε στην ΤΔΕ της Περιφερειακής Διεύ θυνσης Ο.Α.Ε.Ε. Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών την Ελένη Τογκαρίδου του Κυριάκου, υπάλληλο της ανωτέρω Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Ε., με Α.Δ.Τ. Π , ως τακτική γραμματέα, σε αντικατάσταση της Δήμητρας Ριζοπούλου, η οποία μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ /27410/1711/ απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ - Αριθ. Φ.21230/22966/1606 Τροποποίηση της Φ.21230/26478/1626/ απόφα σης «Διορισμός αναπληρωτή προέδρου, Κυβερνητι κού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 70 και 74 του Ν.3655/2008 «Διοικητική

4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2499 και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινω νικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 58). β) Της παρ. 2 του κεφαλαίου ΙΑ του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρη ματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας», και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. (ΦΕΚ Α 41). γ) Του Π.δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 141) και δ) Του Π. δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141). 2. Τη Φ.21230/26478/1626/ απόφαση «Διορι σμός αναπληρωτή προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρό που και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 479), όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.21230/19826/1377/ «Τροποποίηση της Φ.21230/26478/1626/ από φασης «Διορισμός αναπληρωτή προέδρου, Κυβερνη τικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)»» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 461). 3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπο λογισμού έτους 2012 του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., πέραν αυτής που έχει ήδη προϋπολογισθεί στον ΚΑΕ Την από 10/10/2012 αίτηση παραίτησης της Πανα γιώτας Γκόβα από το ΔΣ του Ταμείου, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τη Φ.21230/26478/1626/ από φαση και διορίζουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχει ρήσεων Κοινής Ωφελείας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) τον Δημήτριο Τριμπόνια του Ιωάννη, Προϊστάμενο Τμήματος, με βαθμό Β, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με Α.Δ.Τ. Ν , ως αναπληρωτή της Κυβερνητικού Επιτρόπου Δέσποινας Πατούνα, σε αντικατάσταση της Παναγιώτας Γκόβα, η οποία παραιτήθηκε από το ΔΣ του Ταμείου. Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ.21230/26478/1626/ απόφαση όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (3) Αριθμ. Γ31/ 70 Συμπλήρωση και αντικατάσταση Μελών του Οργανω τικού Σχήματος Κλιμακίων Εργασίας ανακεφαλαί ωσης χρόνου ασφάλισης, απονομών και πληρωμών συντάξεων στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για την επιτάχυνση της απονομής συντάξεων. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 38 του Ν. 3996/2011 «Επιτά χυνση διαδικασίας απονομής συντάξεων». 2. Την υπ αριθμ. Φ 10021/809/3/ (ΦΕΚ Β 178/ ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας περί συγκρότησης σύστασης Οργανωτικού Σχήματος Κλιμακίων Εργασίας ανακε φαλαίωσης, απονομής και πληρωμής συντάξεων στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, για το χρονικό διάστημα από έως , με δυνατότητα αντίστοιχης παράτασης του χρονικού διαστήματος λειτουργίας σε περίπτωση κα θυστέρησης της έναρξης των εργασιών. 3. Την υπ αριθμ. 2/27327/0022/ (ΦΕΚ B 1609/ ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού του ποσού της μηνιαίας αποζημίωσης αναλόγως του παραγόμενου έργου των Συντονιστών και Μελών των κλιμακίων εργασίας με στόχο την Επιτά χυνση της Απονομής Συντάξεων, για ένα εξάμηνο από και με τη δυνατότητα αντίστοιχης παράτασης του χρονικού διαστήματος λειτουργίας τους σε περί πτωση καθυστέρησης της έναρξης των εργασιών τους. 4. Την υπ αριθμ. Γ31/49/ ( Α.Δ.Α. Β4ΛΤ4691ΩΓ ΗΔ7) απόφαση Διοικητή, με την οποία ορίστηκαν οι Πιστοποιημένοι Εισηγητές για την επιτάχυνση της απο νομής συντάξεων και την με αριθ. Γ31/50/ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 335/ ) όμοια απόφαση Ορισμού μελών των Κλιμακίων Εργασίας Ανακεφαλαίωσης χρόνου ασφ/ σης, Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 5. Την υπ αριθμ. Γ31/69/ (Α.Δ.Α. Β ΩΓ 2Ε5) απόφαση Διοικητή ΙΚΑ ΕΤΑΜ περί συμπλήρωσης και αντικατάστασης πιστοποιημένων εισηγητών στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι σμού αλλά βαρύνεται ο προϋπολογισμός του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για το διάστημα λειτουργίας των Κλιμακίων Εργασίας για την Επιτάχυνση των Απονομών, με πρόβλεψη της δαπάνης στον Κωδικό 0264, αποφασίζουμε: Ορίζουμε τα μέλη που συμπληρώνουν τα Κλιμάκια Εργασιών στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για την Επιτάχυνση Απο νομής των Συντάξεων, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Φ /809/3/ (ΦΕΚ Β 178/ ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι ας, ή αντικαθιστούν ορισμένα από τα μέλη, σύμφωνα με την ίδια απόφαση ως εξής: Α. Στο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΠΟΝΟΜΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑ ΞΕΩΝ Α1. Αποχωρούν τα μέλη Πληρωμών: 1 ΑΓΓΕΛΙΝΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ρ ΚΑΡΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ

5 2500 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) και τα μέλη Απονομών: 4 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΖ ΒΑΒΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΙΤΩΝΑ ΑΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΗ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΚΗ του ΔΙΟΜΗΔΗ ΑΒ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΑΕ ΚΟΚΚΕΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΗ ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ ΑΕ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ρ ΚΡΑΣΣΑ ΑΡΕΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λ ΜΠΑΓΚΕΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΖ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Τ ΝΤΟΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΛΤΙΑΔΗ Τ ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑ ΣΙΟΥ Ρ ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΙ ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΗ ΠΑΡΟΥΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ρ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ Χ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Λ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒ ΧΑΔΙΑΡΑΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙ που αντικαθίστανται, από τα μέλη Πληρωμών: 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΪΑ του ΓΑΒΡΙΗΛ Σ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΖ και από τα μέλη Απονομών: 4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΑΖ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΛΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ Χ ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ρ ΔΗΛΗΜΗΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΑΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΑΚ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΓΙΑ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ ΑΕ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΕ ΕΛΛΗΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΖ ΖΑΓΚΟΥΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΒ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΚ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙ ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΑΕ ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ ΑΗ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π ΚΟΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Ρ ΚΡΕΜΥΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ρ ΛΑΜΠΡΙΝΕΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ Ν ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΗ ΜΑΜΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Χ Α2. Συμπληρώνονται οι κενές θέσεις, από τα μέλη Απονομών: 1 ΜΑΝΔΡΕΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΚ ΜΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ ΜΑΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΩΜΑ ΑΙ ΜΕΛΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ Σ ΜΗΤΤΑ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΖ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Π ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΒ ΜΠΟΥΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΟΥΚΑ Ρ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΙ ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΗ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ρ ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΚ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΖ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΙΑΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ ΠΛΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ξ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π ΡΩΜΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙ ΣΕΛΕΒΕΝΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΕ ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ του ΚΛΕΙΤΟΥ ΑΕ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λ ΣΚΟΥΦΑ ΑΝΘΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ρ ΣΟΥΤΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ Π ΣΤΑΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΥ ΑΚ ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΚ ΤΙΡΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ Ξ ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ρ ΤΡΑΙΦΟΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΑΚ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΑΑ ΤΟΜΑΡΟΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΚ ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ ΤΣΟΛΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ρ ΦΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙ ΦΕΛΕΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΒ ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΖΑΝΝΗ Ρ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΙ και τα μέλη Πληρωμών: 1 ΒΑΛΣΑΜΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΜΗΝΑ ΑΚ ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΚ ΓΑΡΔΕΛΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΖ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΗ ΓΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΛΟΥΚΑ ΑΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΑΕ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Σ ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ Φ ΔΟΥΒΛΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΑ ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ Ν ΙΣΤΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ Τ ΚΑΛΑΘΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Χ718200

6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ρ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ ΚΑΡΑΜΕΡΤΖΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ Σ ΚΑΣΤΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΑΒ ΚΑΤΡΙΝΗ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ Χ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ του ΒΛΑΣΣΙΟΥ Ρ ΚΟΚΚΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΙΜΟΥ Φ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ Χ ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΜΑΤΗ ΑΡΕΤΗ του ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΚ ΚΟΥΡΛΗ ΑΝΝΕΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ Φ ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ρ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΑΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡ ΓΙΟΥ ΑΒ ΛΙΑΚΑΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΗ Σ ΛΟΚΟΒΙΤΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ Χ ΜΑΚΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΚ ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Χ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΗΛΙΑ Χ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΟΛΓΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΚ ΜΟΥΡΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΗ ΜΠΟΡΟΜΠΟΚΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ξ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑ ΝΙΚΗ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ Χ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ Π ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡ ΓΙΟΥ ΑΖ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Ν ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π ΠΑΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μ ΠΕΡΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΖ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΑΖ ΡΟΜΒΟΤΣΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΟΥΚΑ Μ ΣΑΟΥΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΗ ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ Ν ΤΑΜΠΕΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Τ ΤΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΗ ΤΟΛΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΑΗ ΤΡΕΒΛΙΑ ΖΩΗ του ΠΑΥΛΟΥ Χ ΤΣΩΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒ ΧΑΛΙΑΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΚΤΟΡΑ Τ ΧΑΛΚΙΑ ΑΘΗΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ Ρ ΧΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΖ ΧΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΕ ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΑ ΧΡΥΣΟΜΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΥΜΕΩΝ ΑΖ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Μ Α3. Μετακινείται στο Κλιμάκιο των Απονομών και Πλη ρωμών Συντάξεων από το Κλιμάκιο της Ανακεφαλαίω σης χρόνου ασφάλισης, για την εργασία των πληρω μών, το μέλος: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΒ Β. Στο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣ ΦΑΛΙΣΗΣ, Β1. Αντικαθίστανται τα μέλη: 1 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Λ ΑΣΤΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΚ ΖΕΡΒΑ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΗ ΚΑΡΔΑΜΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΕ ΣΠΑΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ Μ ΤΣΙΡΜΠΑ ΑΡΕΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒ Από τους: 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΑΙ ΑΚΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΗ ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΖ ΑΡΜΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ξ ΒΑΡΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΗ ΓΙΑΓΚΟΖΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΑΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ξ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΖ Β2. Συμπληρώνονται οι κενές υφιστάμενες θέσεις από τους: 1 ΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ Λ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΖ ΚΑΛΛΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΖ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΒΑΪΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ Π ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙ ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙ ΚΑΡΓΙΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΑ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΗ ΚΟΥΤΣΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Τ ΜΙΓΓΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΒ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΖ ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΒ ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΣΑΑΚ ΑΖ ΜΠΟΥΛΙΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΗ ΝΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΕ ΝΤΟΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ Κ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΑΙ ΠΕΓΚΑ ΣΟΦΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΒ ΠΕΞΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Μ ΠΕΤΑΛΩΤΗ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΖ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ ΑΙ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Κ ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΕ ΣΧΙΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΗ ΣΩΤΗΡΙΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕ395825

7 2502 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 34 ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΕ ΤΟΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΑΕ ΤΟΛΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΖ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΗ ΦΛΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΒ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΕ ΧΑΡΩΝΙΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΕ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ Θ ΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΖ Β3. Αποχωρεί από το Κλιμάκιο της ανακεφαλαίωσης του χρόνου ασφάλισης το μέλος: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΒ , λόγω μετακίνησής της στο Κλιμάκιο Απονομών και Πληρωμών συντάξεων για την εργασία των πληρωμών. Για τους ανωτέρω η μηνιαία αποζημίωση ανάλογη του απαιτητού παραγόμενου έργου είναι αυτή που έχει καθοριστεί με την υπ αριθμ. 2/27327/0022/ (ΦΕΚ Β 1609/ ) κοινή υπουργική απόφαση, ισχύει για όλα τα συμμετέχοντα μέλη και θα βαρύνει τον προϋ πολογισμό του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, στον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον ΚΑΕ Διευκρινίζεται δε ότι η συμμετοχή των μελών στη σύνθεση του Οργανωτικού Σχήματος δεν συνεπάγεται από μόνη της το δικαίωμα σε καταβολή μηνιαίας αποζη μίωσης, αλλά εξαρτάται από την παραγωγή ορισμένου έργου στο κάθε μήνα εργασιών των Κλιμακίων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012 Ο Διοικητής ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 149 8 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1735 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 262 2 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 77 28 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 83 1 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός..................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 286 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 113 29 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 828 24 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 253 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 403 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 212 15 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 48 5 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 440 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 103 22 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 178 27 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 354 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 401 7 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 402 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 45 5 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 396 10 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 34 2 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 176 27 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 75 22 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 131 14 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 148 7 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 48 2 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 41 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 458 26 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ελεγκτικών Κλιμακίων για τον έλεγχο τή ρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων σε

Διαβάστε περισσότερα