ΚΟΥΛΟΥΡΗ (1996). ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ. Μνήμων, 18,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΥΛΟΥΡΗ (1996). ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ. Μνήμων, 18, 143-156."

Transcript

1 Μνήμων Τομ. 18, 1996 ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ /mnimon.543 Copyright 1996 To cite this article: ΚΟΥΛΟΥΡΗ (1996). ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ. Μνήμων, 18,

2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΙ! ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΙ, ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ Στις αρχές του αιώνα μας, σε κάποιο μονοτάξιο δημοτικό σχολείο του ελλη νικού κράτους, ό μικρός μαθητής απηύθυνε την έξης ερώτηση στο δάσκαλο του: «Δάσκαλε, κατά'μας ήσανε οί Ρωμαίοι ή κατά τους Τούρκους;»1. Πέρα άπο την αφέλεια και την έλλειψη γνώσεων πού αποκαλύπτει ή απορία του μαθητή, δεν υπάρχει αμφιβολία οτι ή εικόνα πού έχει για το παρελθόν και την ιστορία της Ελλάδας υπακούει σε μια μανιχαϊκή διάκριση ανάμεσα σέ εμάς και τους άλλους, τους εχθρούς δηλαδή, πού ενσαρκώνονται εκείνη τήν εποχή ακόμη κα τεξοχήν άπο τους Τούρκους. 'Ωστόσο, κατά πόσο ή απλοϊκή διχαστική εικόνα του κόσμου όπως στην περίπτωση του μικρού μαθητή ενέχει στοιχεία φανατισμού είναι ένα ζήτημα πού χρήζει προκαταρκτικά κάποιων μεθοδολογικών και εννοιολογικών διασα φηνίσεων. Παρατηρείται, πράγματι, σέ πολλές θεωρητικές και εμπειρικές προ σεγγίσεις μια σύγχυση στην ορολογία πού χρησιμοποιείται άλλα και μια γενικευτική τάση έτσι ώστε να ενταχθούν στην Ι'δια αναλυτική κατηγορία φαινό μενα πού διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους. Στην περίπτωση του φανατισμού, πολλές παρανοήσεις προκύπτουν άπο τή σύγχυση των ορίων πού διακρίνουν συγκεκριμένες διαβαθμίσεις στή διαδικασία συγκρότησης της ταυτότητας ατό μων ή ομάδων άπο τήν απλή πίστη ή πεποίθηση στο δογματισμό καί, στή συνέχεια, στο φανατισμό. Ή μελέτη του λόγου τών σχολικών εγχειριδίων είναι δυνατό να αποκαλύψει τα διαφορετικά αυτά στάδια τα όποια έχουμε τήν τάση Το κείμενο αυτό, με τίτλο ((Στοιχεία φανατισμού στο λόγο τών σχολικών εγχειρι δίων», παρουσιάστηκε σέ μια πρώτη μορφή στον κύκλο διαλέξεων με θέμα «Ό φανατισμός» πού οργάνωσε ή 'Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού καί Γενικής Παιδείας της Σχολής λίωραΐτη το Νοέμβριο Χριστίνα Κουλούρη, 'Ιστορία καί Γεωγραφία στά ελληνικά σχολεία ( ). Γνωστικό αντικείμενο και Ιδεολογικές προεκτάσεις. 'Ανθολόγιο κειμένων - Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων, Αθήνα 1988, σ. 490.

3 Χριστίνα Κουλούρη 15 Ί να τ α συμφύρουμε, ανάλογα μ ά λ ι σ τ α με τήν ιδεολογική σ κ ο π ι ά ά π ο τήν οποία άσκοΰμε κ ρ ι τ ι κ ή. Ή ε π ι λ ο γ ή τ ο υ συγκεκριμένου π α ρ α δ ε ί γ μ α τ ο ς π ρ ο ς ανάλυση σημαίνει επίσης δτι θα π ρ έ π ε ι να συνυπολογίσουμε ε ξ α ρ χ ή ς τ α β α σ ι κ ά, ιδιαί τερα χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά του εί'δους τ ο υ άναλυόμενου λόγου, τ α ό π ο ι α αποτελούν συνάρτηση τ η ς φ υ σ ι ο γ ν ω μ ί α ς τ ώ ν π α ρ α γ ω γ ώ ν και τ ω ν κ α τ α ν α λ ω τ ώ ν τ ο υ. Πριν π ρ ο χ ω ρ ή σ ο υ μ ε στην ανάλυση τ ο υ περιεχομένου τ ώ ν σ χ ο λ ι κ ώ ν ε γ χ ε ι ριδίων με κριτήριο το φ α ν α τ ι σ μ ό, είναι 'ίσως σ κ ό π ι μ ο να αναφέρουμε δτι σε κ ά π ο ι ε ς περιόδους τ η ς ελληνικής ιστορίας τ α σχολικά ε γ χ ε ι ρ ί δ ι α υ π ή ρ ξ α ν τ α ΐδια αντικείμενο φ α ν α τ ι κ ή ς α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς. Π α ρ ο υ σ ι ά σ τ η κ α ν, λ ό γ ω τ ο υ π ε ρ ι ε χομένου τους, ω ς α π ε ι λ ή γ ι α τ ο έθνος, γ ι α τ ή θρησκεία, γ ι α τήν οικογένεια, καΐ ή α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ ο υ ς υ π ή ρ ξ ε α ν τ ί σ τ ο ι χ η τ ο υ κινδύνου π ο ύ ε κ π ρ ο σ ω π ο ύ σαν: κ ά η κ α ν. Ή φ α ν α τ ι κ ή π ρ ά ξ η τ η ς δια π ύ ρ α ς κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς κ ά π ο ι ω ν βιβλίων είναι, δ π ω ς γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε, μια χειρονομία με διαχρονικό σ υ μ β ο λ ι σ μ ό. Σ τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ η τ ή ς α π ό φ α σ η ς, τ ο , να κ α τ α σ τ ρ α φ ο ύ ν τ α βιβλία π ο ύ σ υ ν τ ά χ θ η κ α ν σ ύ μ φ ω ν α με τ ι ς ά ρ χ ε ς τ ο υ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ δ η μ ο τ ι κ ι σ μ ο ύ, β ρ ι σ κ ό μ α σ τ ε στο κέν τρο μιας ιδεολογικής και π ο λ ι τ ι κ ή ς δ ι α μ ά χ η ς στο εσωτερικό τ ή ς ελληνικής κοι νωνίας, π ο ύ π ή ρ ε τ ή μορφή τ ο ΰ π ρ α γ μ α τ ι κ ο ύ Δ ι χ α σ μ ο ύ 2. Τ α σ χ ο λ ι κ ά βιβλία υπήρξαν μία ά π ο τ ι ς π α ρ α μ έ τ ρ ο υ ς α υ τ ή ς τ ή ς δ ι α μ ά χ η ς, οπού ό φ α ν α τ ι σ μ ό ς σφράγισε το λόγο και τ ι ς π ρ ά ξ ε ι ς τ ώ ν α ν τ ί π α λ ω ν μερίδων. Κ α ί κ α τ ά τ ι ς δ ε κ α ετίες π ο ύ ακολούθησαν, έξαλλου, ε ξ α ι τ ί α ς τ ή ς σ η μ α σ ί α ς π ο ύ α π ο δ ό θ η κ ε στον κοινωνικό καί ιδεολογικό ρόλο του σχολικού θεσμού, τ α σ χ ο λ ι κ ά ε γ χ ε ι ρ ί δ ι α υ πήρξαν συχνά αντικείμενο κ ρ ι τ ι κ ή ς καί ιδεολογικής διεκδίκησης ά π ο δπου δεν έλειψαν οι φανατικές Οψεις. Γ ι α τ ή μελέτη τοΰ περιεχομένου τ ώ ν σχολικών ε γ χ ε ι ρ ι δ ί ω ν, ε π έ λ ε ξ α να διερευνήσω μια μ α κ ρ ά χρονική περίοδο, ά π ο τον 19ο α ι ώ ν α σ τ η ν ουσία ά π ό το καί έ ξ η ς έ ω ς τ α π ρ ό σ φ α τ α χρόνια, δηλαδή τ ή Μ ε τ α π ο λ ί τ ε υ σ η. Χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ α ενα δ ε ί γ μ α ε γ χ ε ι ρ ι δ ί ω ν, εντελώς τ υ χ α ί ο, κ υ ρ ί ω ς τ ο ΰ δ η μ ο τ ι κ ο ύ σχολείου καί κ α τ ε ξ ο χ ή ν α ν α γ ν ω σ τ ι κ ά καί βιβλία ι σ τ ο ρ ί α ς 3. Έ επιλογή κατευ- 2. Για τον εκπαιδευτικό δημοτικισμό καί τή διαμάχη για τή γλώσσα τών σχολικών βιβλίων υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία. Ενδεικτικά, βλ. Λ. Δημαράς, Ή μεταρρύθμιση πον δεν έγινε, τ. Β', Αθήνα 1984, σ Ώ ς προς τα διδακτικά βιβλία πού χρησιμοποιήθηκαν, βλ. Χριστίνα Κουλούρη, ό'.π. Για τήν εποχή μετά το 1914, βλ. τή Βιβλιογραφία πού παρατίθεται στο τέλος τής μελέτης. Τα περισσότερα άπο τα αναγνωστικά αποτελούν συμπιλήματα πού ή αρμόδια επιτροπή συγ κροτούσε επιλέγοντας άπό διαφορετικές συλλογές αναγνωσμάτων. 'Αναφέρονται γι' αυτό το λόγο, στή σελίδα τίτλου τους, όλοι οι συγγραφείς άπο τα αναγνωστικά τών οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί κείμενα για τήν εκάστοτε έκδοση. Σύμφωνα μέ τις αναγραφές τών σελίδων τίτλου συντάχθηκε καί ή Βιβλιογραφία. Στις παραπομπές πού ακολουθούν, έξαλλου, δεν έγινε διάκριση μέ βάση τήν επιμέρους συλλογή άπο τήν οποία προέρχεται κάθε κείμενο, εφόσον δέν έχει τόση σημασία το ποιος εΐναι ό συγγραφέας Οσο το δτι, στή δεδομένη στιγμή, το συγκεκριμένο κείμενο περιέχεται στο αναγνωστικό πού διδάσκεται στο σχολείο.

4 r 0?.όγος τών σχολικών έγχειριδίοιν 145 θύνθηκε πάντως άπο τή μέριμνα να περιληφθούν βιβλία άπα δλες τις περιόδους πού μπορεί να διακρίνει κάποιος στο εσωτερικό αύτοΰ του μεγάλου ερευνητι κού αναπτύγματος και μάλιστα από εποχές κρίσεων, εθνικών και πολιτικών, δταν φαίνεται πώς παρατηρούνται κατά κανόνα εντονότερες και πυκνότερες εκ δηλώσεις φανατισμού. Τα σχολικά βιβλία βεβαίως δεν επιθυμούν να είναι φανατικά. Το σχολικό εγχειρίδιο, προορισμένο να μεταδώσει στις νεότερες γενεές το σύνολο τών βα σικών γνώσεων και τις κυρίαρχες για την εκάστοτε εποχή αξίες, υιοθετεί ενα λόγο «αντικειμενικό» και ουδέτερο πού επιβεβαιώνει το κύρος του ώς v u l g a t a της γνώσης. Ά π ο την άλλη μεριά όμως, το γεγονός δτι στην Ελλάδα το σχο 4 λικό εγχειρίδιο υπήρξε κατά κανόνα κρατικό μονοπώλιο προσέφερε στις κοι νωνικές και πολιτικές ομάδες πού έ'λεγχαν κάθε φορά τήν κεντρική εξουσία μια μοναδική ευκαιρία αποτελεσματικής προπαγάνδας. Με τήν κρατική έγκριση, οι συγγραφείς τών εγχειριδίων μπορούσαν συνεπώς να μεταδώσουν θετικές ή αρ νητικές εικόνες, να ορίσουν εχθρούς και φίλους, να καλέσουν σέ συναισθηματική ταύτιση τους μαθητές, μέσω ένος λόγου Οχι πλέον ουδέτερου άλλα συγκινη σιακά φορτισμένου. Σέ παρόμοιες αποστροφές, δπου κυριαρχεί το συγκινη σιακό στοιχείο, είναι δυνατό να ανιχνεύσουμε εκδηλώσεις φανατισμού. Οι εκδηλώσεις αυτές θα πρέπει πάντως να αναλυθούν μέ βάση κάποιους πρωταρχικούς ορισμούς, εφόσον δηλαδή διευκρινίσουμε τί διακρίνει τή φανα τική στάση και συμπεριφορά. Είναι άλλωστε δύσκολο να αποφύγουμε τήν αξιο λογική κρίση απέναντι σέ παρόμοιες στάσεις, δεδομένου οτι ό ορισμός τοΰ φα νατισμού γίνεται πάντα σέ σχέση μέ κάποιον «κανόνα», μια «κανονικότητα» άπο τήν οποία παρατηρείται απόκλιση 5. Πότε κάποιος διαβαίνει το κατώφλι της «κανονικότητας» για να χαρακτηρισθεί ώς φανατικός είναι ενα ερώτημα το όποιο δύσκολα απαντάται, δεδομένης και της πρωτεϊκής φυσιογνωμίας του φανατισμού. θ ά επιδιώξω ωστόσο να καθορίσω κάποια γενικά χαρακτηριστικά τα ό ποια, εφόσον άνευρεθοΰν σέ ενα κείμενο, μπορούν να εκλαμβάνονται ώς ενδεί ξεις φανατικής στάσης, θ ά μπορούσαμε πράγματι νά ορίσουμε το φανατισμό ώς «μια πνευματική κατάσταση, μια νοοτροπία πού συναποτελεΐται άπο μι σαλλοδοξία, μίσος, επιθετικότητα απέναντι στον υποτιθέμενο εχθρό, καθώς και δικαιολογίες γι' αυτή τήν επιθετικότητα στο όνομα μιας ιδέας πού κατέστη σημαντικότερη άπο κάθε άλλη, και άπο κάθε άλλον φίλους, οικογένεια, ή οποίον άλλο θά μπορούσαμε να αγαπάμε». Ό φανατισμός περιέχει τήν «άπό- 4. Ό 'Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων (Ο.Ε.Σ.Β.), πού αργότερα μετονο μάστηκε σέ 'Οργανισμό 'Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.), ιδρύθηκε το Βλ. Α. Haynal, M. Molnar, G. de Puymène, Fanaticism. A historical and psychoanalytical study, Νέα 'Τόρκη 1983, σ

5 Χριστίνα Κουλούρη 146 λυτή, αποκλειστική, παθιασμένη, ζηλόφθονη και τυφλή προσκόλληση στο αντι κείμενο της λατρείας, μαζί με τήν απώθηση για οτιδήποτε είναι είτε ξένο είτε αντίθετο προς αυτό το αντικείμενο»6. Στην περίπτωση τών σχολικών εγχειριδίων έχουμε να κάνουμε με μία άπο τις όψεις του φανατισμού, αυτή πού θα ορίζαμε με μια φράση «εθνικιστικό φανατισμό». Αυτή ή μορφή φανατισμού σχετίζεται με τή λατρεία της πατρί δας και ονομάζεται συνήθως σωβινισμός. Ό σωβινισμός θεο^ρεΐται ή «πιο α 7 κραία, ή πιο παράλογη, ή πιο επικίνδυνη μορφή» του εθνικισμού. Πρόκει ται για ενα «στενό και φιλέκδικο πάθος για τήν πατρίδα, γεμάτο άπο φιλο πόλεμη διάθεση απέναντι σε κάθε τι ξένο»8. Στην περίπτωση του σωβινι σμού, σύμφωνα με τον ορισμό πού δώσαμε προηγουμένως γιά το φανατισμό, αντικείμενο λατρείας είναι ή πατρίδα ή το έθνος και στο όνομα της εθνικής ιδέας δικαιολογείται οχ ι μόνο ή έλλειψη ανοχής ή ή έμμεση απόρριψη του «άλλου» άλλα καί ή επιθετικότητα απέναντι στον υποτιθέμενο εχθρό ή οποία είναι δυνατό να εκφράζεται ακόμη καί με πράξεις βίας. Το έθνος ενσαρκώ νει τή μοναδική αλήθεια, εκείνη πού επιτρέπει τή μανιχαϊκή διάκριση σε καλό καί σε κακό καί τήν επακόλουθη εως αναγκαία κατασκευή τών έχθρων. Οι εχθροί αυτοί εμφανίζονται να απειλούν τήν ύπαρξη του έθνους καί τήν α σφάλεια της πατρίδας, έτσι πού να θεωρείται απόλυτα δικαιολογημένη ή ξε νόφοβη βία. Ή απειλή για το έθνος δεν προέρχεται πάντα άπο τον εθνικό «άλλο», πα ρόλο πού αύτο αποτελεί τον κανόνα. Ή απειλή μπορεί να είναι εσωτερική, να προέρχεται δηλαδή άπο τους κόλπους του ίδιου έθνους καί να αποδίδεται στον κοινωνικό καί πολιτικό «άλλο». Αυτό, στην ελληνική περίπτωση, είναι ιδιαι τέρως προφανές κατά τή μετεμφυλιακή περίοδο καί με κορύφωση τήν εποχή της δικτατορίας. Ή επιθετικότητα, το μίσος καί ό θυμός απέναντι στον εκάστοτε «άλλο» συνδυάζονται συχνά, στο πλαίσιο της φανατικής ιδεολογίας, με τήν παθολο γική διόγκωση της συλλογικής αύτο-είκόνας καί τις μεγαλομανείς επιδιώξεις. Πρόκειται για επιδιώξεις πού οι φανατικοί φορείς τους επιθυμούν να τις πραγ ματοποιήσουν εξω άπο τα δρια της πραγματικότητας, τήν οποία πραγματικό τητα επιπλέον τις περισσότερες φορές αγνοούν ή παραβλέπουν. Οι άλυτρωτικές ιδεολογίες, όπως κάποιες εκφάνσεις της Μεγάλης 'Ιδέας για παράδειγμα, εγκλείουν παρόμοιες μεγάλο μανιακές πτυχές. Αυτές οι φανατικές, μεγαλομανιακές, ιδέες είναι σε αναλογία με τον όρισμα πού δίνει ό Freud για τα δόγ ματα «ψευδαισθήσεις, πού εκπληρώνουν τις πιο παλιές, τις πιο ισχυρές καί 6. Στο ϊοω, σ Στο Ιδιο, σ Στο ϊδιο, σ. 114.

6 Ό λόγος τών σχολικών εγχειριδίων 147 τις πιο επείγουσες επιθυμίες της ανθρωπότητας. Το μυστικό της ισχύος τους βρίσκεται στην ισχύ αυτών τών επιθυμιών»9. Έ μελέτη τών σχολικών εγχειριδίων μπορεί να αποκαλύψει πολλές άπο τις φανατικές πτυχές της κυρίαρχης ιδεολογίας: την επιθετικότητα και την εν θάρρυνση πράξεων βίας απέναντι στον «άλλο», τη μεγαλομανιακή προβολή του έθνικοΰ «εγώ», τη μανιχαϊκή αντίληψη της πραγματικότητας, την ανάδειξη του έθνους σε απόλυτη και υπερβατική αξία και σέ αντικείμενο λατρείας. Έ ανεύ ρεση παρόμοιων στοιχείων σέ σχολικά κείμενα αποκτά πρόσθετη σημασία αν αναλογισθούμε οτι διαβάζονται άπο το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού ιδιαί τερα δσα ανήκουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση κι επομένως ή εμβέλεια τους είναι πολύ μεγαλύτερη άπο εκείνη οποιουδήποτε προπαγανδιστικού κει μένου. Κατά τήν πρώτη περίοδο πού καλύπτει αυτή εδώ ή παρουσίαση, περίπου δηλαδή ως το 1920, ή έλλειψη του παιδαγωγικού λόγου έ'φερνε συχνά τα σχο λικά εγχειρίδια κοντά στο προπαγανδιστικό κείμενο. Έ παιδαγωγική μέριμνα γιά το περιεχόμενο και τή μέθοδο της διδασκαλίας εμφανίζεται στην ουσία μετά το 1880, άλλα δέν επηρεάζει αμέσως τα σχολικά εγχειρίδια. Το περιεχό μενο τους προσδιορίζεται σέ μεγάλο βαθμό άπο τήν παράδοση πού έχει δη μιουργηθεί άπο τον προηγούμενο αιώνα στο χώρο τών σχολικών εγχειριδίων ενώ το ύφος του λόγου δέν υπακούει συνήθως σέ παιδαγωγικούς κανόνες. 'Αντίστοιχα, οί εχθροί του έθνους έχουν κι αυτοί κατασκευαστεί, τουλάχι στον κατά ένα μέρος, ήδη πριν άπο τους Βαλκανικούς Πολέμους και δέ θα αμφισβητηθούν σ' αυτόν το ρόλο τους έως και σήμερα. Ό τρόπος δμως πού παρουσιάζονται μέσα στα σχολικά εγχειρίδια συναρτάται προς τήν εκάστοτε πολιτική συγκυρία και τις σχέσεις της Ελλάδας μέ τους γείτονες της. Οί Τούρκοι κατέχουν τήν πρώτη, χρονικά και 'ιεραρχικά, θέση μεταξύ τών έχθρων του ελληνικού έθνους. Έ ένοπλη σύγκρουση αφενός το 1821 πού οδή γησε στή δημιουργία του ελληνικού κράτους και οί άλυτρωτικές βλέψεις αφε τέρου πού στόχευαν επίσης τήν 'Οθωμανική Αυτοκρατορία συντήρησαν τήν εικόνα του εχθρικού Τούρκου. Έ εχθρότητα απέναντι στους Τούρκους, μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της περιόδου ως το 1922, δέν χρωματίζεται πάντα άπο φανατισμό. 'Επιλέγεται μάλλον ή υπεροπτική στάση απέναντι στους «αμα θείς» και «βαρβάρους» Τούρκους, στάση πού συμμερίζεται άλλωστε τότε και 10 το σύνολο της Δυτικής Ευρώπης. 'Ωστόσο, ή άλυτρωτική εκδοχή του έλλη9. Στο ίδιο, σ Βλ. σχετικά Χριστίνα Κουλούρη, «Εθνικά στερεότυπα και ελληνική εθνική ταυ τότητα στο σχολείο του 19ου αιώνα», στο 'Αφιέρωμα στον Πανεπιστημιακό Δάσκαλο Βασ. Βλ. Σφυρόερα, 'Αθήνα 1982, σ και «L'image de l'"autre" national dans les manuels scolaires grecs au tournant du XIXème siècle», Revue des Études Sud-Est Européennes (υπό έκδοση).

7 Χριστίνα Κουλούρη 148 νίκου εθνικισμού πού καλεί σε μια νέα ένοπλη σύγκρουση με τους Τούρκους δεν μπορεί παρά να αντανακλάται σε εκδηλώσεις επιθετικότητας και μίσους. 'Από διδακτικό εγχειρίδιο του 1895, εγκεκριμένο άπο το 'Υπουργείο Παιδείας 11 για το δημοτικό σχολείο, παραθέτω δύο στροφές άπο παιδικό ποίημα : Τ Ηρθε τέλος, έπρόβαλ'ή μέρα Τα χορτάρια κ ' ή πέτραις να βάψουν του πολέμου, ν' άνάψ' ή φωτιά. άπο τούρκικο αίμα παντού, Πεταχτήτε με λόγχας, μέ ξίφη Και'ψηλά ν' άπλωθή 'ς τον αέρα και σπαράξτε την άγρια Τουρκιά. ή γαλάζια σημαία σταυρού. Το μίσος και ή αγριότητα, ή ενθάρρυνση πράξεων βίας και ή πολεμόχαρη διάθεση πού διαποτίζουν αυτό το ποίημα, πού προοριζόταν για παιδιά του δη μοτικού σχολείου, συγκροτούν αναμφίβολα Ινα φανατικό λόγο. Σε άλλα εγ χειρίδια της 'ίδιας εποχής ανιχνεύουμε άλλα στοιχεία του φανατικού λόγου, τα όποια μάλιστα είναι και τα πιο συνηθισμένα: πρόκειται για την αρνητική εικό να του «άλλου», για τον ορισμό τών χαρακτηριστικών τοΰ εθνικού εχθρού. Στα βιβλία τής Ιστορίας, ή περιγραφή της Τουρκοκρατίας βασίζεται στην παρου σίαση τοΰ Τούρκου μέ τα πιο μελανά χρώματα, έτσι ώστε να ερμηνευθεί ή Ελληνική 'Επανάσταση ως ξέσπασμα δίκαιης αγανάκτησης. 'Αναλογικά, ένας σύγχρονος πόλεμος κατά τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα ήταν εξίσου δι καιολογημένος, εφόσον οι Τούρκοι ανέκαθεν καταπίεζαν και βασάνιζαν τους "Ελληνες. Χαρακτηριστικό προς αυτή τήν κατεύθυνση είναι ένα άλλο απόσπα σμα, άπο εγχειρίδιο 'ιστορίας, επίσης τού 1895: «ΟΊ βάρβαροι κατακτηταί έμπνεύσαντες δια τής αγρίας διαγωγής των τον φόβον και τον τρόμον άπ' άκρου εις άκρον τής ελληνικής ανατολής έθυον, ήρπαζον, ήσχημόνουν και ήριζον προς αλλήλους τίς να ύπερβή τον έτερον εις τάς κατά τών 'Ελλήνων βιαιοπραγίας. Πάς δε νέος Τούρκος μή φονεύσας "Ελληνα 12 ή μή άτιμάσας 'Ελληνίδα άνανδρος εθεωρείτο υπό τών γερόντων». Εννοείται δτι βάσει τής μανιχαϊκής διάκρισης πού ταυτίζει το «εμείς» μέ το καλό και τον «άλλο» μέ το κακό, ο'ι "Ελληνες παρουσιάζονται αντίστοιχα ως εκπρόσωποι του πολιτισμού, τής μεγαλοψυχίας και τών ευγενών φρονημάτων. Παρόλο πού ο'ι Τούρκοι κατέχουν τήν πρώτη θέση ως εχθροί τοΰ έθνους, ο'ι φανατικές αναφορές στα σχολικά εγχειρίδια ατονούν μέσα στον 20ο αι. για να κατευθυνθούν τώρα εναντίον τών Βουλγάρων. Ή τοποθέτηση τών Βουλγά ρων στή θέση τοΰ εθνικού «άλλου» γίνεται μέσα άπο πολυπλοκότερες διαδικα- 11. Θ. Ν. Άποστολόπουλος, Ό 'Απόλλων ήτοι συλλογή ποιημάτων δια το μάθημα της απαγγελίας καί τής ωδικής τών τεσσάρων τάξεων τον δημοτικού σχολείου..., [Αθή να 1895], άρ. 49 («"Ασμα θούριον»). 12. Χριστίνα Κουλούρη, 'Ιστορία και Γεωγραφία..., ο.π., σ. 424.

8 Ό λόγος τών σχολικών εγχειριδίων 149 σίες άπ' ο,τι στην περίπτωση των Τούρκων καί με σημαντική καθυστέρηση, δηλαδή μετά το 1880, τουλάχιστον στο χώρο της εκπαίδευσης13. Οί Βούλγαροι, αδιάφοροι ή απόντες για τη νεοελληνική συνείδηση ως τα μέσα του αιώνα, ανα δεικνύονται σε «προαιώνιο» εχθρό αφενός μέσα στο πλαίσιο του άντισλαβισμοΰ πού κερδίζει συνεχώς έδαφος μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο, και αφετέρου εξαι τίας της δυναμικής εμφάνισης τους στο βαλκανικό πολιτικό προσκήνιο κατεξο χήν άπο τή δεκαετία του Η ανακάλυψη τών Βουλγάρων συνοδεύεται άπο οξύ φανατισμό. Το ενδεχόμενο διαμελισμού της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εις όφελος τών Σλάβων αλλάζει τήν ιεράρχηση τών εθνικών εχθρών. Ό φανα τισμός εναντίον τών Βουλγάρων διατυπώνεται σαφέστερα στις γεωγραφίες πού εκδίδονται μετά το 1888, οπού υπάρχει έδαφος για επιθετικούς προσδιορισμούς ως προς τον εθνικό τους χαρακτήρα άλλα και τις σύγχρονες βλέψεις τους εις βάρος της Ελλάδας. "Ενας άπο τους συγγραφείς αυτών τών γεωγραφικών εγ χειριδίων άπαντα στην κριτική πού του έκανε ο Ν. Πολίτης με τον ακόλουθο αποκαλυπτικό τρόπο: «Δεν διασύρω, έντιμε κριτά, τους αγαπητούς ύμΐν Βουλγάρους, άλλα διδάσκων τους Έλληνόπαιδας τίνων ενδόξων προγόνων απόγονοι εινε, θέλω πράγματι να φανατίσω αυτούς και να εμπνεύσω αύτοΐς το μίσος και τήν περιφρόνησιν προς τους κτηνώδεις συμπολίτας του Σταμπούλωφ και του Στοϊλώφ» 14. Στίς δεκαετίες πού ακολουθούν, με τήν πρόοδο της παιδαγωγικής επιστή μης στην Ελλάδα άλλα και γιατί το δράμα της Μεγάλης 'Ιδέας καταρρέει το 1922, συμπαρασύροντας τις άλυτρωτικές επιδιώξεις, δεν υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια εκδηλώσεις εκφρασμένου φανατισμού. Ό λόγος συγκαλύπτει τήν επι θετικότητα, οί πολεμικές σκηνές περιορίζονται καί ή απόρριψη του «άλλου» μένει στο δεύτερο επίπεδο. Ή απουσία της βίας και ή μείωση τών επιθετικών προσδιορισμών δε σημαίνει οτι δεν υπάρχουν πλέον εχθροί για το έθνος. Μέσα στ' αναγνωστικά καί στα εγχειρίδια ιστορίας, με ένα λόγο συγκινησιακά φορτι σμένο, οί "Ελληνες παρουσιάζονται να μάχονται μέσα στους αιώνες εναντίον πολλών καί ύπουλων έχθρων15. Το ιδεώδες πού κατεξοχήν προβάλλεται είναι ό θάνατος για τήν πατρίδα. Άπο τα στοιχεία της φανατικής ιδεολογίας παρα μένουν συνεπώς εκείνα πού αφορούν στην ανάδειξη της πατρίδας σε αντικεί μενο λατρείας, στο όνομα του οποίου οί πιστοί καλούνται να θυσιασθοΰν16. Είναι 13. Βλ. Christina Koulouri, «L'image de l'"autre" national...», ο.π. 14. Χριστίνα Κουλούρη, 'Ιστορία καί Γεωγραφία..., 6.π., σ Ή υπογράμμιση του συγγραφέα. 15. ΟΊ εχθροί παραμένουν άλλο^στε οί ίδιοι, Βούλγαροι καί Τούρκοι. Πβ. Ν. Σ. Γκινόπουλος, 'Ιστορία τον Βυζαντιακοϋ Ελληνισμού..., β' εκδ., 'Αθήνα, Δημητράκος, 1937, σ , 'Ιδιαίτερα κατά τή μεταξική περίοδο, είναι έκδηλο το μιλιταριστικό πνεύμα σέ κεί-

9 Χριστίνα Κουλούρη 150 προφανείς, σε παρόμοια αποσπάσματα, οι αναλογίες με τή θρησκευτική πίστη, δπου άλλωστε κατεξοχήν εντοπίζεται δ φανατισμός. Γιατί, «ή πίστη, αν και 17 από μόνη της δέ συνεπάγεται φανατισμό, παραμένει ή μήτρα του». Το βα σικό χαρακτηριστικό πού μετατρέπει τήν πίστη σε φανατισμό είναι ό αποκλει στικός της χαρακτήρας, πού οδηγεί στην έλλειψη ανοχής για το διαφορετικό, με δυο λόγια στή μισαλλοδοξία. Στο 'Αναγνωστικό του Ο.Ε.Σ.Β. πού εκδίδεται το 1954 για τήν Ε' τάξη του δημοτικού οι ήρωες του έθνους είναι εκείνοι πού προσφέρουν, έστω καί χωρίς πρακτικό αντίκρυσμα, τή ζωή τους για τήν πατρίδα. «Ή εθνική μας ιστορία έχει πολλούς ήρωες [...] Λίγοι όμως έζησαν καί ζουν ακόμη, μέσα στην ψυχή καί του αγράμματου "Ελληνος, τόσον ωραίοι καί τό σον πολυτραγουδημένοι δσο τρεις: Ό Λεωνίδας, ό Κωνσταντίνος Παλαιολό γος καί ό 'Αθανάσιος Διάκος. Κ' οι τρεις τους δεν έδίστασαν ούτε μια στιγμή να θυσιασθοΰν» 18. Τήν 'ίδια εκείνη εποχή ωστόσο, μετά τή λήξη του εμφυλίου καί μέσα στο ψυχροπολεμικό κλίμα, επανέρχονται στα σχολικά εγχειρίδια με νέα ένταση οι εκδηλώσεις μίσους εναντίον των Βουλγάρων. Παρόλο πού οι Τούρκοι δεν έχουν ούτε εκείνοι εκπέσει άπο τή θέση του εθνικού εχθρού, δεν υπάρχουν στοιχεία φανατισμού απέναντι τους, τουλάχιστον οχι με τή μορφή της απροκάλυπτης επιθετικότητας, δπως συμβαίνει με τους Βουλγάρους. "Ετσι, πάλι το 1954, στο 'Αναγνωστικό πού προορίζεται για τήν Σ τ ' τάξη του δημοτικού περιέχεται ή ακόλουθη παράγραφος σχετικά με τους βαλκανικούς πολέμους: «Το σύνθημα του στρατού είναι να μπή στή Σόφια. Αιώνων μίσος της φυ λής, πού έκοιμόταν στα βάθη της ελληνικής ψυχής, έξύπνησε ξαφνικά καί έπετάχθηκε ακράτητο. "Ολοι αυτοί οι στρατιώτες, ακόμη καί εγγράμματοι, κρύ βουν μέσα τους κάτι άπο το δίκαιο μίσος του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου. Τα οργιά των Βουλγάρων εναντίον των Ελλήνων έπί τόσους αιώνες, οι σφα γές του Δεμίρ-Ίσαρ καί του Δοξάτου, ή καταστροφή τών Σερρών, ή άνανδρη σφαγή τών δώδεκα αιχμαλώτων ευζώνων έζωντάνευσαν το μίσος. Καί ό πό- μενα αναγνωστικών βιβλίων, δπου υμνούνται οι στρατιωτικές αρετές καί εξαίρεται ή αυτο θυσία νεαρών αγωνιστών στα μέτωπα τών Βαλκανικών Πολέμων ή καί της Επανάστασης. Πβ. κυρίως Δημ. Κοντογιάννης - Noe. Κοντόπουλος - Π. Νιρβάνας - Δημ. Γ. Ζήσης κ.ά., Αναγνωστικό για τήν έκτη τάξη τον δημοτικού σχολείον, 'Αθήνα, Ο.Ε.Σ.Β., Α. Haynal, Μ. Molnar, G. de Puymène, ό.π.,σ Γ. Καλαματιανός - Θ. Γιαννόπουλος, Δ. Δούκας - Δ. Δεληπέτρος, Ν. Κοντόπουλος, Άναγνωστικυν Ε' Δημοτικού, 'Αθήνα, O.E.Σ.Β., 1954, σ. 43. Το αναγνωστικό αυτό επανεκ δόθηκε το 1971, έπί δικτατορίας.

10 Ό λόγος τών σχολικών εγχειριδίων 151 λεμος μεταξύ των Ελλήνων και τών Βουλγάρων δεν μοιάζει με τον πόλεμο 19 πού έγινε εδώ και λίγους μήνες με τους Τούρκους. Είναι πόλεμος έξοντώσεως». Το βιβλίο αυτό επανεκδίδεται, με μικρές αλλαγές, κατά τή δικτατορία. Στα σχολικά εγχειρίδια της δικτατορίας το μίσος για τους Βουλγάρους είναι ανάλογο με εκείνο πού συναντήσαμε στην καμπή του προηγούμενου αιώνα, αν και οφείλεται σε διαφορετικές αιτίες. Ή εικόνα τών Βουλγάρων ως «βαρβά ρων, αιμοδιψών και απολίτιστων»20 εγγράφεται τώρα στον σφοδρό άντικομμουνισμο του καθεστώτος21. Το γεγονός άλλωστε Οτι το πραξικόπημα της 21ης 'Απριλίου 1967 παρουσιάζεται άπα τους 'ίδιους τους ηγέτες του άλλα και τους εκ τών υστέρων θεωρητικούς του να έχει σώσει τήν Ελλάδα άπο τον κομμου νιστικό κίνδυνο εξηγεί τήν άντισλαβική και άντιβουλγαρική στάση τών εγχει ριδίων. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε δτι στον κατάλογο τών απαγορευμένων βιβλίων πού συγκρότησε το καθεστώς τών συνταγματαρχών περιλαμβανόταν και το έλληνοβουλγαρικό λεξικό22. *Αν ωστόσο ό φανατισμός απέναντι στον εθνικό «άλλο» αποτελεί φαινό μενο παλαιό για το ελληνικό σχολείο, το νέο στοιχείο πού εμφανίζεται τώρα είναι ή κατασκευή ενός καινούριου εχθρού πού βρίσκεται στο εσωτερικό του ελληνικού έθνους, τών κομμουνιστών. Ό μεγαλύτερος και πιο απροκάλυπτος φανατισμός εναντίον αυτού του νέου εχθρού συναντάται στα βιβλία της δικτα τορίας, στα εγχειρίδια της ιστορίας πρώτον άλλα κατεξοχήν στα εγχειρίδια της πολιτικής αγωγής. Πρόκειται αφενός για τήν περίφημη Πολιτική 'Αγωγή του θεοφύλακτου Παπακωνσταντίνου πού εκδόθηκε το 1970 στην πρώτη της εκτε ταμένη μορφή και σέ συντετμημένη έκδοση για τήν Γ' και τήν Στ' τάξη του Γυμνασίου. Το δεύτερο εγχειρίδιο τής εποχής προοριζόταν για τή διδασκαλία τής «αγωγής του πολίτου» στην Στ' τάξη του δημοτικού σχολείου και συγ γραφέας του ήταν ό 'Αντώνιος Τσίριμπας. Και τα δύο βιβλία διαποτίζονται άπο άντικομμουνισμό, μιλιταρισμό καί σωβινισμό, σέ μια παραδειγματική θά λέγαμε έκφραση «εθνικιστικού φανατισμού». Το βιβλίο του Τσίριμπα δίνει ιερό, λατρευτικό και αποκλειστικό χαρα κτήρα στο έθνος. Έ χρήση επιθέτων στον υπερθετικό βαθμό π.χ., «Έ Πα τρίς τών Ελλήνων εϊναι ή λαμπρότερα καί ενδοξότερα άπό δλας τάς άλλας» ή φράσεις δπως «το Έλληνικόν "Εθνος αποτελεί εν θαύμα εις τήν ίστορίαν 19. Εύάγγ. Π. Φωτιάδης - 'Ηλίας Π. Μηνιάτης, Γ. Μέγας - Δ. Οίκονομίδης, Θ. Παρασκευόπουλος, Άναγνωστικον Στ' Δημοτικού, 'Αθήνα, Ο.Ε.Σ.Β., 1954, σ Δημήτριος Ν. Κλείδας, 'Ιστορία Ρωμαϊκή και Βνζαντινή δια τήν Ε' τάξιν τών δημοτικών σχολείων, ε' εκδ., 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., 1971, σ Για τήν ιδεολογία τής δικτατορίας τοϋ 1967, βλ. Γ. Ν. Γιαννόπουλος - Richard Clogg (έπιμ.), Ή 'Ελλάδα κάτω άπο στρατιωτικό ζυγό, 'Αθήνα, Παπαζήσης, Στο Ιδιο, σ. 87.

11 152 Χριστίνα Κουλούρη της άνθρωπότητος»23 επιβεβαιώνουν τη μεγάλο μανιακή διόγκωση του συλλο γικού «εγώ», πού συνεπάγεται περιφρόνηση προς τους άλλους λαούς. Στην περίπτωση της δικτατορίας, ή περιφρόνηση συμπεριλαμβάνει και την παρακμα σμένη, εκφυλισμένη και άθεϊστική Δύση, ή οποία επίσης αντιτίθεται προς τα ιδεώδη του «ελληνοχριστιανικού πολιτισμού» πού έγκολπώνεται το απριλιανό καθεστώς. Και στα δύο αυτά βιβλία, το έθνος εμφανίζεται να απειλείται άπό τον κομμουνιστικό κίνδυνο. «'Όλα προεμήνυον δτι ή κομμουνιστική λαΐλαψ εμελλεν εντός ολίγου να ένσκήψη. Φόβος καί απελπισία κατείχε τάς ψυχάς όλων των ήσυχων, των ορθώς καί εθνικώς σκεπτόμενων πολιτών. "Ολοι έγνώριζον καλώς οτι ολα ήσαν έτοιμα, αϊ φυλακαί δια να τους δεχθούν, τα στρατόπεδα των συγκεντρώσεων δια να τους εγκλωβίσουν, τα λαϊκά δικαστήρια δια να τους δικάσουν, τα εκτελεστικά αποσπάσματα δια να τους εκτελέσουν. "Ολοι έγνώ ριζον οτι τα κτήματα του ίδρώτος των εμελλον να δημευθούν καί το πολυτιμότερον άπ' ολα τα αγαθά, τήν έλευθερίαν, να στερηθούν»24. Ή παρέμβαση του στρατού έσωσε το έθνος άπό τόν θανάσιμο κίνδυνο. Με αντίστοιχους ορούς καί με πλήθος στοιχείων φανατισμού παρουσιάζεται αναλυτικά στό βιβλίο του Παπακωνσταντίνου ό εμφύλιος πόλεμος25. Οι κομμουνιστές κατέχουν τή θέση του «άλλου», του εχθρού καί εκπροσωπούν το απόλυτο κακό. Τα βασικά στοι χεία αυτής της προσωπογραφίας είναι τα έξης: οι κομμουνιστές αποτελούν, άπό τήν εποχή τοΰ Μεσοπολέμου, μόνιμη απει λή κατά της Ελλάδας" οι κομμουνιστές είναι προδότες της πατρίδας τους γιατί συμμάχησαν με τους Γερμανούς καί τους Βουλγάρους το 1941 καί συνεργάστηκαν με τους κα τακτητές εως ότου ή Γερμανία να κηρύξει τον πόλεμο στή Σοβιετική "Ενωση* άλλη αντεθνική ενέργεια τους ήταν ή υπόσχεση της παραχώρησης της ελ ληνικής Μακεδονίας στή Γιουγκοσλαβία μέ αντάλλαγμα τήν «ουσιαστική συμ παράσταση» τοΰ Τίτο 2 6 ' προσπάθησαν να μονοπωλήσουν τον απελευθερωτικό αγώνα «δια σειράς βίαιων, δολίων καί προδοτικών ενεργειών»27' το Κ.Κ.Ε. «έκινήθη μέ άγριον πάθος δια το έγκλημα, περιεφρόνησε καί τον 23. Βλ. Α. Τσίριμπας, 'Αγωγή τον πολίτου..., 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., 1969, σ. 71 καί Στο ϊδιο, σ Βλ. το κεφάλαιο «Ή κομμουνιστική απειλή» στο Θεοφ. Παπακωνσταντίνου, Πο λιτική '''Αγωγή, Διασκευή δια τάς Γ' και Στ' τάξεις τοΰ Γυμνασίου Ύπό Δημ. Β. Τουντοπούλον, 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., 1972, σ Στο ϊδιο, σ Στο ϊδιο, σ. 275.

12 153 Ό λόγος των σχολικών εγχειριδίων πλέον στοιχειώδη άνθρωπισμον καί έσκόρπισεν άδιστάκτως τον θάνατον». «Οι έκτελεσταί του Κ.Κ.Ε. υπερέβησαν καί τους πλέον πεπωρωμένους δολοφόνους εις σκληρότητα. Τα θύματα των σφαγών του Δεκεμβρίου περιλαμβάνουν ολό κληρους οικογενείας. Πλείστα πτώματα ευρέθησαν φρικωδώς παραμορφωμέ να, μέ έξωρυγμένους οφθαλμούς, σχισμένα τα στόματα και κομμένες τις μύ τες» 2 8, το κομμουνιστικό κίνημα ήταν κίνημα «ληστρικόν [...], το όποιον άπετέλει μάστιγα δια τον πληθυσμον» καί δεν κατόρθωσε να επιτύχει τη συμμαχία «ουδεμίας πολιτικής παρατάξεως καί ουδεμίας κοινωνικής τάξεως». Οι κομ 29 μουνιστές «έπεσαν με το ονειρον τής ύποδουλώσεως τής πατρίδος των». Δεν είναι δύσκολο να επισημάνει κάποιος τα στοιχεία φανατισμού πού συνοδεύουν την κατασκευή του νέου εχθρού. Στην ουσία, πρόκειται για τήν ΐδια δοκιμασμένη συνταγή. Έ πατρίδα, αντικείμενο λατρείας καί πίστης, βρίσκε ται σε κίνδυνο καί ή προστασία τής ασφάλειας της επιτρέπει κάθε βίαιη πράξη εναντίον όσων τήν επιβουλεύονται. Οι εχθροί βρίσκονται έξω άπό το έθνος, άπο τήν κοινότητα, είναι «άλλοι». Πρώτον παρουσιάζονται «έξωθεν» υποκινούμε νοι, δεύτερον δεν έχουν τή συμπαράσταση του λάου καί τρίτον τα χαρακτηρι στικά τους τους διακρίνουν από τους πιστούς στην πατρίδα. 'Αγριότητα, σκλη ρότητα, φρίκη συνθέτουν τήν εικόνα αυτών των επικίνδυνων έχθρων. Ή εικόνα αυτή δεν άφορα έξαλλου κάποιο μακρινό παρελθόν. Ό φανατισμός εκδηλώνε ται απέναντι σε ένα παρόν πρόβλημα, στή συγκυρία μιας κρίσης. Το σχετικό κεφάλαιο του εγχειριδίου του Παπακωνσταντίνου, πού επιγράφεται «Ή κομ μουνιστική απειλή», τελειώνει μέ τήν ακόλουθη παράγραφο: α Ό εκ του κομμουνισμού πάντως κίνδυνος είναι δια τήν Ελλάδα μόνιμος λό γ ω τής γεωγραφικής της θέσεως. Δια τούτο καί επιβάλλεται συνεχής έπαγρύπνησις καί άξιοποίησις τής κτηθείσης έκ του παρελθόντος όδυνηράς πείρας» 3 0. Παράλληλα, επανέρχονται οι φανατικές άλυτρωτικές διεκδικήσεις, μέ νέους όμως στόχους άπ' ο,τι στις αρχές τοΰ αιώνα. Τώρα πρόκειται για τή Βόρειο "Ηπειρο καί τήν Κύπρο. Καί στις δύο περιπτώσεις, αφενός οι 'Αλβανοί καί αφετέρου οι "Αγγλοι παρουσιάζονται ως άγριοι διώκτες τών Ελλήνων μέ δρους ανάλογους μέ εκείνους μέ τους οποίους έχουν περιγραφεί καί οι Βούλγαροι. Το 'ίδιο ισχύει καί για τους Τούρκους, όταν γίνεται αναφορά στα γεγονότα τής Κωνσταντινούπολης το Κατά τήν περίοδο τής δικτατορίας συνεπώς το ελληνικό έθνος παρουσιά28. Στο ιδώ, σ Στο ϊδω, σ Στο lòto, σ. 287.

13 154 Χριστίνα Κουλούρη ζεται στα σχολικά εγχειρίδια υπό συνεχή απειλή, περιστοιχισμένο άπο πολ λούς εξωτερικούς εχθρούς και με έναν εξαιρετικά επίφοβο εσωτερικό εχθρό. "Ολοι αυτοί οι εχθροί, άλλοι παλαιότεροι και άλλοι καινούριοι, περιγράφονται εντελώς αρνητικά, με τρόπο πού εμπνέει τήν οργή καί το μίσος εναντίον τους. Το μιλιταριστικό πνεύμα της εξουσίας υπαγορεύει ώς μοναδικό καί απόλυτα δικαιολογημένο τρόπο προστασίας τήν ένοπλη αντίδραση με κατευθυντήριο μοχλό τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Το ϊδιο αίσθημα ανασφάλειας πού έντε χνα διαχέεται μέσα άπ' αυτά τα σχολικά κείμενα χρησιμοποιείται άλλωστε για να αιτιολογήσει τήν πραξικοπηματική επέμβαση του στρατού στην ελληνική πολιτική ζωή καί τήν εγκαθίδρυση του δικτατορικού καθεστώτος. Ή Μεταπολίτευση σήμανε καί ριζική αλλαγή στο χώρο της εκπαίδευσης με τή μεταρρύθμιση του 1976 καί τή σταδιακή αλλαγή όλων τών σχολικών εγχειριδίων με τή συγγραφή εντελώς καινούριων. Τα βιβλία αυτά τουλάχι στον οσα μελέτησα δεν περιέχουν στοιχεία φανατισμού άλλα καί διακρίνον ται στο μεγαλύτερο μέρος τους άπο μία σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη. Αυτό δε σημαίνει οτι δεν υπάρχουν μεροληπτικές κρίσεις ή Οτι το έ'θνος σε πολλά άπ' αυτά παύει να βρίσκεται στο κέντρο της αφήγησης. Πρόκειται ωστόσο για περισσότερο έμμεσες αναφορές, οι όποιες σε καμμία περίπτωση δε συγκροτούν λόγο φανατικό. Έ σύγκριση τών σχολικών εγχειριδίων της δικτατορίας με τα αντίστοιχα της Μεταπολίτευσης είναι διαφωτιστική ώς προς τα διαχωριστικά όρια για το χαρακτηρισμό πνευματικών στάσεων καί συμπεριφορών ώς φανατικών. Στα δεύτερα, ή αφήγηση εξακολουθεί να είναι σέ μεγάλο βαθμό έθνοκεντρική καί ή πίστη στην άξια της πατρίδας διατηρείται αλώβητη. Ή αποδοχή ωστόσο μιας εθνικής ταυτότητας, το αίσθημα του «άνήκειν» σέ μια κοινότητα καί ή επακόλουθη καθησυχαστική ασφάλεια πού προσφέρει ή ιδέα της συλλογικής ισχύος αποτελούν τον πρώτο αναβαθμό προς τήν εκδήλωση φανατισμού, χω ρίς όμως νά οδηγούν αναπόδραστα σ' αυτόν. Στο επόμενο στάδιο, ή ανάπτυξη ποικίλων κεντρισμών με σημείο αναφοράς τήν εν λόγω ομάδα ακολουθείται άπο αισθήματα ναρκισσισμού καί ξενοφοβίας ενώ ή πίστη στο έθνος είναι απόλυτη καί δογματική. Παρόλο πού ό δογματισμός είναι δυνατό νά εμπεριέχει «δόσεις» φανατισμού, διακρίνεται μέ σαφήνεια άπο αυτόν. Γιατί, ενώ καί ο'ι δύο συμ μερίζονται τήν απόλυτη έμμονη καί προσήλωση σέ μία αρχή, ιδέα ή δόγμα καί τήν ταυτόχρονη απόρριψη κάθε διαφορετικής ερμηνείας ή πρότασης, τους χωρίζει το σύνορο της βίας. Ό φανατισμός είναι επιθετικός καί βίαιος, δικαιο λογεί το φόνο καί τή θυσία στο όνομα της απόλυτης πίστης ενώ ή απόρριψη τών «άλλων» ξεπερνά τα όρια της έλλειψης ανοχής καί καταλήγει στο μίσος. Οι αρνητικές συνδηλώσεις του φανατισμού καί ή ιστορική εμπειρία του 20ού αίο')να έχουν αναμφίβολα επηρεάσει τις προσεγγίσεις ομόλογων φαινομέ νων, ευνοώντας τή γενικευτική απόρριψη συγγενών στάσεων, οι όποιες όμως

14 Ό λόγος των σχολικών εγχειριδίων 155 δεν μπορούν να ενταχθούν στην 'ίδια αναλυτική κατηγορία. "Ετσι είναι σκό πιμο, για να παραμείνουμε στο παράδειγμα του εθνικιστικού φανατισμού πού χαρακτηρίζει κάποια σχολικά βιβλία, να ορίζονται εξαρχής συνεκτικά και συ νεπή κριτήρια βάσει των οποίων θα διακρίνονται οι ποικίλες διαβαθμίσεις πού οδηγούν στο φανατισμό: άπο τή συγκρότηση και τον ενστερνισμό της εθνικής ταυτότητας στον δογματικό εθνοκεντρισμό και, τέλος, στον φανατικό σωβινισμό. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΔάλλας Σ. - Παντελάκης Ε., Παπακωνσταντίνου Κ. - ΙΙαπαμάρκος Χ., Έλληνικον γνωσματάριον... Δ' τάξεως, ζ εκδ., Αθήνα Άνα Παπαμιχαήλ Ε., Δάλλας Σ., Κολλάρος Ι., Έλληνικον Άναγνωσματάριον... Γ' τάξεως δη μοτικού..., 'Αθήνα Σακελλαρόπουλος Μ., Κυριακάτος Χ., Ρουσοπούλου Ελένη, Άναγνωσματάριον... Πέμ πτης Τάξεως Δημοτικού Σχολείου..., 'Αθήνα [1922J. Φάβης Β., 'Ελληνική Ψυχή. 'Αναγνωστικοί' καθαρευούσης. Δια τους μαοητάς της πέμπτης τάξεως τοϋ Δημοτικού Σχολείου, β' εκδ., 'Αθήνα, Δημητράκος, Χωραφάς Α., Ιστορία της 'Ελληνικής Αυτοκρατορίας... Ε' δημοτικών..., β' εκδ., 'Αθή να Άρβανιτάκης Ι., Άναγνωστικον έκτης τάξεως..., 'Αθήνα, Εστία, Κασίμης Χρ., Άναγνωστικον Ε' Δημοτικού, β' εκδ., 'Αθήνα, 'Εστία, Φιλάδελφος Ν., Ό σύντροφος μου. 'Αναγνωστικοί' Ε' τάξεως δημοτικού σχολείου, 'Αθήνα, Σαλίβερος, Γκινόπουλος Ν. Σ., 'Ιστορία τοϋ Βυζαντιακού 'Ελληνισμού..., β' εκδ., 'Αθήνα, Δημητρά κος, 1937 (για τήν Ε' δημοτικού). Παναγόπουλος Π., 'Ιστορία της Νεωτέρας Έλλ.άδος Διά τήν 6ην τάξιν τοϋ Δημοτικού σχολ,είου, β' εκδ., 'Αθήνα, Δημητράκος, Πετρούνιας Β., Βυζαντινή 'Ιστορία..., β' εκδ., 'Αθήνα, Δημητράκος, 1937 (για τήν Ε' δημοτικού). Κοντογιάννης Δ. - Κοντόπουλος Χ., Νιρβάνας Π. - Ζήσης Δ. Γ. κ.ά., 'Αναγνωστικό για τήν έκτη τάξη τοϋ δημοτικού σχολείου, 'Αθήνα, Ο.Ε.Σ.Β., Κοντόπουλος Χ. - Κοντογιάννης Δ., Καλαματιανός Γ. - Γιαννόπουλος Θ., Άναγνιοστικόν της Πέμπτης Τάξεως τοϋ Δημοτικοϋ..., 'Αθήνα, Ο.Ε.Σ.Β., Μέγας Γ., Ρωμαίος Κ., Δουφεςής Σ., Μακρόπουλος Θ., 'Αναγνωστικοί Δ' δημοτικοϋ, 'Α θήνα, O.E.Σ.Β., Καλαματιανός Γ. - Γιαννόπουλος Θ., Δούκας Δ. - Δεληπέτρος Δ., Κοντόπουλος Ν., Άνα γνωστικον Ε' Δημοτικοϋ, 'Αθήνα, Ο.]4].Σ.Β., * 'ΓΙ Βιβλιογραφία περιέχει μόνο τα σχολικά εγχειρίδια άπα το 1914 ώς το 1985 πού χρησιμοποιήθηκαν για τή σύνταξη τοϋ παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι έχουν τοποθετηθεί κατά χρονολογική σειρά.

15 156 Χριστίνα Κουλούρη Πετρούνιας Β. - Κολοβός Φ., Σπεράντσας Σ. - Μεταλλινος Α., Άναγνωστικον Γ' Αημοτικοϋ, 'Αθήνα, Ο.Ε.Σ.Β., Φωτιάδης Εύάγγ. II. - Μηνιάτης Ή λ. Π., Μέγας Γ. - Οίκονομίδης Δ., Παρασκευόπουλος Θ., Άναγνωστικον Στ' Δημοτικού, 'Αθήνα, Ο.Ε.Σ.Β., Οίκονομίδης Β. Γ., 'Αναγνωστικοί* Β' Δημοτικού, δ' εκδ., 'Αθήνα, Ο.Ε.Λ.Β., Οίκονομίδης Β. Γ., 'Αναγνωστικών Β' Δημοτικού, θ' έ'κδ., 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., Πετρούνιας Β. - Κολοβός Φ., Σπεράντσας Σ. - Μεταλλινος Α., Άναγνωστικον Γ' Δημοτι κοί', θ' εκδ., 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., Τσίριμπας Α. Α., 'Αγωγή του Πολίτου... Στ' τάξεως τών οημοτικών σχολείων, 'Αθήνα, O.E.Δ.Β., Καλαματιανός Γ. - Γιαννόπουλος Θ., Δούκας Δ. - Δεληπέτρος Δ., Κοντόπουλος Ν., Άναγνωστικον Ε' Αημοτικον, 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., Κλείδας Δ. Ν., 'Ιστορία Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Òià την Ε' τάξιν τών όημοτικών σχολείων, ζ' εκδ.,'αθήνα, O.E.Δ.Β., Παπακωνσταντίνου Θ., Πολιτική 'Αγωγή. Διασκευή... Γ' και Στ' τάξεις τον Γυμνα σίου..., Ά θ ή ν α, Ο.Ε.Δ.Β.,1972. Φωτιάδης Εύάγγ. Π. - Μηνιάτης Ή λ. Π., Μέγας Γ. - Οίκονομίδης Δ., Παρασκευόπουλος θ., Άναγνωστικον Στ' Δημοτικού, ια' έ'κδ., 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., Ματαράσης Α. - Παπασταματίου Σ., 'Ιστορία τών Νεωτέρων και τών Νεοπάτων Χρόνων Γ' Γυμνασίου, ζ' εκδ., 'Αθήνα, O.E.Δ.Β., Χριστόπουλος Α. Α., 'Αγωγή του πολίτου, Γ' Γυμνασίου, α' εκδ., 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., Οίκονομίδης Β. Γ., Άναγνωστικον Β' Δημοτικού, ιθ' εκδ., 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., Βχρελλά 'Αγγελική, 'Αναγνωστικό γ' οημοτικοϋ, β' έ'κδ., 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., Γρηγοριάδου-Σουρελή Γαλάτεια, 'Αναγνωστικό Δ' Δημοτικού, γ' έ'κδ., 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., Βουγιούκας 'Αρ., Ρωμαϊκή και Βυζαντινή 'Ιστορία, Ε'Δημοτικοΰ, θ'έκδ.,'αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., Γιαννόπουλος θ. Α., 'Αναγνωστικό για την Ε' τάξη Δημοτικού, δ' εκδ., 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φυσιογνωσία ήτοι φυσική και χημεία μετά ανθρωπολογίας. Εν Αθήναις, Τυπ. Σ.Χρίστου, 1924. 8 ο, 208σ. 2. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ. Πρακτικός οδηγός της διδασκαλίας της γραμματικής.

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία και η μνήμη του Ολοκαυτώματος. Από τη μαρτυρία στην παιδεία.

Η ιστορία και η μνήμη του Ολοκαυτώματος. Από τη μαρτυρία στην παιδεία. 02.02.2015 Εορτασμός της ημέρας μνήμης του Ολοκαυτώματος Χριστίνα Κουλούρη Καθηγήτρια Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας Πάντειο Πανεπιστήμιο Η ιστορία και η μνήμη του Ολοκαυτώματος. Από τη μαρτυρία στην παιδεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Νο. 1-10/04/2011 ΠΑΙΔΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Νο. 1-10/04/2011 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Νο. 1-10/04/2011 ΠΑΙΔΕΙΑ 1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φυσιογνωσία ήτοι φυσική και χημεία μετά ανθρωπολογίας. Εν Αθήναις, Τυπ. Σ.Χρίστου, 1924. 8 ο, 208σ. 2. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ. Πρακτικός οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi KEΦAΛAIO 3 ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Στο βιβλίο του Banal Nationalism (1995) ο Billig ασχολείται µε το ζήτηµα του καθηµερινο εθνικισµο που περνά απαρατήρητος, και εστιάζει στον εθνικισµ των δυτικών κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: συχνά η θεματική πρόταση διασαφηνίζεται και αναπτύσσεται καλύτερα με την παράθεση συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Όσο πιο κοντά μας διαδραματίζεται ένα γεγονός,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου 1 Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστηµα δεν υπάρχουν µόνο οι µεγάλες δυνάµεις αλλά επίσης υπάρχουν µεσαίες, µικρές ή και πολύ µικρές δυνάµεις. Βέβαια η διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΠΡΟΟ ΟΣ» ΕΣΠΕΡΙ ΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 210.9514517 ΑΙΓΑΙΟΥ 109 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, 210.9355996 www.proodos.gr Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΠΡΟΟ ΟΣ» ΕΣΠΕΡΙ ΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 210.9514517 ΑΙΓΑΙΟΥ 109 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, 210.9355996 www.proodos.gr Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΠΡΟΟ ΟΣ» ΕΣΠΕΡΙ ΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 210.9514517 ΑΙΓΑΙΟΥ 109 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, 210.9355996 www.proodos.gr 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Β ΘΕΜΑ Β1 Μονάδες 30 ΚΕΙΜΕΝΟ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Β

ΟΜΑΔΑ Β ΘΕΜΑ Β1 Μονάδες 30 ΚΕΙΜΕΝΟ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Β ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα, 18 Μα ου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α

ευτέρα, 18 Μα ου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 ευτέρα, 18 Μα ου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α [[ Α1.1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: α. Εθνικά Κινήματα (19 ος αιώνας) β. Τρίτος Κόσμος γ. Συμφωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη. Σύγχρονη Ιστορία

Νεότερη. Σύγχρονη Ιστορία Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία Γ Γυμνασίου Από το Διαφωτισμό μέχρι τον 20ο αιώνα σχέδια μαθήματος προτάσεις διδασκαλίας Φάνη Πίττα sxediomathimatos.gr online publishing Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο πρόβλημα της νεανικής εγκληματικότητας. Αρχικά επισημαίνει πως η αύξηση του φαινομένου οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α )

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α ) (Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές και προσαρμοσμένες στις δυνατότητες γραφής των μαθητών της Γ Λυκείου.) (Πλαγιότιτλοι - κύρια σημεία του κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ. Τεταρτημόρια

ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ. Τεταρτημόρια ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ Οι οίκοι είναι ένα από τα κυριότερα ερμηνευτικά μέσα που χρησιμοποιεί η αστρολογία. Μαζί με τους πλανήτες, τα ζώδια και τις όψεις αποτελούν τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Γραφείο Ιστορίας

ΦΟΡΕΑΣ : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Γραφείο Ιστορίας 1 ΦΟΡΕΑΣ : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Γραφείο Ιστορίας ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Οι αντιλήψεις των καθηγητών για το μάθημα της Ιστορίας στο Λύκειο: Πρόγραμμα Σπουδών - Διδακτική Μεθοδολογία Αξιολόγηση του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις λυρισµό 2.

Απαντήσεις λυρισµό 2. Απαντήσεις 1. Η λιτότητα, η εκφραστική καθαρότητα, ο δωρικός χαρακτήρας της αφήγησης, το απλό και λιτό ύφος, ο αφαιρετικός και συνάµα περιεκτικός λόγος, είναι µερικά από εκείνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2013-14 Α εξάμηνο Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Υπεύθυνος καθηγητής: Μαυρικάκης Εμμανουήλ Συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός»

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Η Αφροδίτη Βακάλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και είναι εκπαιδευτικός. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Να γιατί...η λαϊκή τέχνη

Να γιατί...η λαϊκή τέχνη ÔÝ íç Να γιατί...η λαϊκή τέχνη Εν αρχή το σύνθημά μας είναι ένα: η λαϊκή τέχνη είναι επανάσταση. Και είναι επανάσταση διότι είναι αρχέτυπο λειτουργίας μιας πολιτικά ευνομούμενης κοινωνίας. Η τέχνη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Είτε κάνετε αίτηση για θέση εργασίας, είτε για τη συμμετοχή σας σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ή ακόμα και σε πρόγραμμα προπτυχιακών σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α 323 Α) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Για όποιον εξετάζει το πολίτευμα, δηλαδή ποια είναι η ουσία του κάθε πολιτεύματος και ποια τα χαρακτηριστικά του, το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Το Αρνητικό στην Ψυχανάλυση

Το Αρνητικό στην Ψυχανάλυση Το Αρνητικό στην Ψυχανάλυση Εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εισαγωγική Εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική Πράξη» ΕΠΕΚΕΙΝΑ Επιμέλεια: Αφροδίτη Στυλιαρά ψυχολόγος - Αγγελική Καραγιάννη ψυχολόγος. Εποπτεία:

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Π. Τσαχαγέας, 2006, «Η ανθρωπότητα σε κρίση θεσμών και αξιών», Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα (Διασκευή).

Ιωάννης Π. Τσαχαγέας, 2006, «Η ανθρωπότητα σε κρίση θεσμών και αξιών», Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα (Διασκευή). ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Το παρόν πλαίσιο προγράμματος σπουδών επιδιώκει: α) να συνδέσει τους σκοπούς, τους στόχους και τους τρόπους (μεθόδους, μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής.

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Η Προκήρυξη Όπως αποκαλύφτηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 15 Φεβρουαρίου 2007 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. όγµα Τρούµαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά Πάνελ 1: Σύγχρονη μετάδοση της ιστορίας από νέους για νέους - Τι κάνει ένα μνημείο ελκυστικό για νέους? - Πως μπορεί να διαμορφωθεί η ιστορική-πολιτική παιδεία? - Τι μπορούν να κάνουν οι νέοι για την ενθυμίση?

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»

Περιεχόμενα. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» Περιεχόμενα 6 Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 9 11 Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ, «Η Κοινωνική Ευθύνη Αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Αγγελική Γενά agena@ppp.uoa.gr ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Επίσταση Προσοχής Ομαδική & όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016)

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οίκος Ανδρέου & Μαρίας Καλοκαιρινού Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7 71202 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ.: (2810) 283219-288708 Fax: 283754 e-mail: info@historical-museum.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015 08:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Εκπαιδευση Σχολικά βοηθήματα (για το Λύκειο) Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«Στου Κεμάλ το Σπίτι» του Γιώργου Ιωάννου. Aπαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου

«Στου Κεμάλ το Σπίτι» του Γιώργου Ιωάννου. Aπαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου 1 «Στου Κεμάλ το Σπίτι» του Γιώργου Ιωάννου Aπαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου 1) Γιατί τα αρχικώς αρνητικά συναισθήματα του αφηγητή απέναντι στη γυναίκα μετατρέπονται εν τέλει σε θετικά; Τι

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. Δόγμα Τρούμαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή*

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Το ζήτημα της αποτελεσματικής Διοίκησης - Ηγεσίας, απασχόλησε, απασχολεί και θα απασχολεί όλους εκείνους που επιδιώκουν την αποτελεσματικότητα, την προσωπική βελτίωση, την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου - 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18497 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/14 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α. ΘΕΜΑ: Η ραγδαία εξάπλωση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και οι αναδιαρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα