ΚΟΥΛΟΥΡΗ (1996). ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ. Μνήμων, 18,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΥΛΟΥΡΗ (1996). ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ. Μνήμων, 18, 143-156."

Transcript

1 Μνήμων Τομ. 18, 1996 ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ /mnimon.543 Copyright 1996 To cite this article: ΚΟΥΛΟΥΡΗ (1996). ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ. Μνήμων, 18,

2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΙ! ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΙ, ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ Στις αρχές του αιώνα μας, σε κάποιο μονοτάξιο δημοτικό σχολείο του ελλη νικού κράτους, ό μικρός μαθητής απηύθυνε την έξης ερώτηση στο δάσκαλο του: «Δάσκαλε, κατά'μας ήσανε οί Ρωμαίοι ή κατά τους Τούρκους;»1. Πέρα άπο την αφέλεια και την έλλειψη γνώσεων πού αποκαλύπτει ή απορία του μαθητή, δεν υπάρχει αμφιβολία οτι ή εικόνα πού έχει για το παρελθόν και την ιστορία της Ελλάδας υπακούει σε μια μανιχαϊκή διάκριση ανάμεσα σέ εμάς και τους άλλους, τους εχθρούς δηλαδή, πού ενσαρκώνονται εκείνη τήν εποχή ακόμη κα τεξοχήν άπο τους Τούρκους. 'Ωστόσο, κατά πόσο ή απλοϊκή διχαστική εικόνα του κόσμου όπως στην περίπτωση του μικρού μαθητή ενέχει στοιχεία φανατισμού είναι ένα ζήτημα πού χρήζει προκαταρκτικά κάποιων μεθοδολογικών και εννοιολογικών διασα φηνίσεων. Παρατηρείται, πράγματι, σέ πολλές θεωρητικές και εμπειρικές προ σεγγίσεις μια σύγχυση στην ορολογία πού χρησιμοποιείται άλλα και μια γενικευτική τάση έτσι ώστε να ενταχθούν στην Ι'δια αναλυτική κατηγορία φαινό μενα πού διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους. Στην περίπτωση του φανατισμού, πολλές παρανοήσεις προκύπτουν άπο τή σύγχυση των ορίων πού διακρίνουν συγκεκριμένες διαβαθμίσεις στή διαδικασία συγκρότησης της ταυτότητας ατό μων ή ομάδων άπο τήν απλή πίστη ή πεποίθηση στο δογματισμό καί, στή συνέχεια, στο φανατισμό. Ή μελέτη του λόγου τών σχολικών εγχειριδίων είναι δυνατό να αποκαλύψει τα διαφορετικά αυτά στάδια τα όποια έχουμε τήν τάση Το κείμενο αυτό, με τίτλο ((Στοιχεία φανατισμού στο λόγο τών σχολικών εγχειρι δίων», παρουσιάστηκε σέ μια πρώτη μορφή στον κύκλο διαλέξεων με θέμα «Ό φανατισμός» πού οργάνωσε ή 'Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού καί Γενικής Παιδείας της Σχολής λίωραΐτη το Νοέμβριο Χριστίνα Κουλούρη, 'Ιστορία καί Γεωγραφία στά ελληνικά σχολεία ( ). Γνωστικό αντικείμενο και Ιδεολογικές προεκτάσεις. 'Ανθολόγιο κειμένων - Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων, Αθήνα 1988, σ. 490.

3 Χριστίνα Κουλούρη 15 Ί να τ α συμφύρουμε, ανάλογα μ ά λ ι σ τ α με τήν ιδεολογική σ κ ο π ι ά ά π ο τήν οποία άσκοΰμε κ ρ ι τ ι κ ή. Ή ε π ι λ ο γ ή τ ο υ συγκεκριμένου π α ρ α δ ε ί γ μ α τ ο ς π ρ ο ς ανάλυση σημαίνει επίσης δτι θα π ρ έ π ε ι να συνυπολογίσουμε ε ξ α ρ χ ή ς τ α β α σ ι κ ά, ιδιαί τερα χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά του εί'δους τ ο υ άναλυόμενου λόγου, τ α ό π ο ι α αποτελούν συνάρτηση τ η ς φ υ σ ι ο γ ν ω μ ί α ς τ ώ ν π α ρ α γ ω γ ώ ν και τ ω ν κ α τ α ν α λ ω τ ώ ν τ ο υ. Πριν π ρ ο χ ω ρ ή σ ο υ μ ε στην ανάλυση τ ο υ περιεχομένου τ ώ ν σ χ ο λ ι κ ώ ν ε γ χ ε ι ριδίων με κριτήριο το φ α ν α τ ι σ μ ό, είναι 'ίσως σ κ ό π ι μ ο να αναφέρουμε δτι σε κ ά π ο ι ε ς περιόδους τ η ς ελληνικής ιστορίας τ α σχολικά ε γ χ ε ι ρ ί δ ι α υ π ή ρ ξ α ν τ α ΐδια αντικείμενο φ α ν α τ ι κ ή ς α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς. Π α ρ ο υ σ ι ά σ τ η κ α ν, λ ό γ ω τ ο υ π ε ρ ι ε χομένου τους, ω ς α π ε ι λ ή γ ι α τ ο έθνος, γ ι α τ ή θρησκεία, γ ι α τήν οικογένεια, καΐ ή α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ ο υ ς υ π ή ρ ξ ε α ν τ ί σ τ ο ι χ η τ ο υ κινδύνου π ο ύ ε κ π ρ ο σ ω π ο ύ σαν: κ ά η κ α ν. Ή φ α ν α τ ι κ ή π ρ ά ξ η τ η ς δια π ύ ρ α ς κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς κ ά π ο ι ω ν βιβλίων είναι, δ π ω ς γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε, μια χειρονομία με διαχρονικό σ υ μ β ο λ ι σ μ ό. Σ τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ η τ ή ς α π ό φ α σ η ς, τ ο , να κ α τ α σ τ ρ α φ ο ύ ν τ α βιβλία π ο ύ σ υ ν τ ά χ θ η κ α ν σ ύ μ φ ω ν α με τ ι ς ά ρ χ ε ς τ ο υ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ δ η μ ο τ ι κ ι σ μ ο ύ, β ρ ι σ κ ό μ α σ τ ε στο κέν τρο μιας ιδεολογικής και π ο λ ι τ ι κ ή ς δ ι α μ ά χ η ς στο εσωτερικό τ ή ς ελληνικής κοι νωνίας, π ο ύ π ή ρ ε τ ή μορφή τ ο ΰ π ρ α γ μ α τ ι κ ο ύ Δ ι χ α σ μ ο ύ 2. Τ α σ χ ο λ ι κ ά βιβλία υπήρξαν μία ά π ο τ ι ς π α ρ α μ έ τ ρ ο υ ς α υ τ ή ς τ ή ς δ ι α μ ά χ η ς, οπού ό φ α ν α τ ι σ μ ό ς σφράγισε το λόγο και τ ι ς π ρ ά ξ ε ι ς τ ώ ν α ν τ ί π α λ ω ν μερίδων. Κ α ί κ α τ ά τ ι ς δ ε κ α ετίες π ο ύ ακολούθησαν, έξαλλου, ε ξ α ι τ ί α ς τ ή ς σ η μ α σ ί α ς π ο ύ α π ο δ ό θ η κ ε στον κοινωνικό καί ιδεολογικό ρόλο του σχολικού θεσμού, τ α σ χ ο λ ι κ ά ε γ χ ε ι ρ ί δ ι α υ πήρξαν συχνά αντικείμενο κ ρ ι τ ι κ ή ς καί ιδεολογικής διεκδίκησης ά π ο δπου δεν έλειψαν οι φανατικές Οψεις. Γ ι α τ ή μελέτη τοΰ περιεχομένου τ ώ ν σχολικών ε γ χ ε ι ρ ι δ ί ω ν, ε π έ λ ε ξ α να διερευνήσω μια μ α κ ρ ά χρονική περίοδο, ά π ο τον 19ο α ι ώ ν α σ τ η ν ουσία ά π ό το καί έ ξ η ς έ ω ς τ α π ρ ό σ φ α τ α χρόνια, δηλαδή τ ή Μ ε τ α π ο λ ί τ ε υ σ η. Χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ α ενα δ ε ί γ μ α ε γ χ ε ι ρ ι δ ί ω ν, εντελώς τ υ χ α ί ο, κ υ ρ ί ω ς τ ο ΰ δ η μ ο τ ι κ ο ύ σχολείου καί κ α τ ε ξ ο χ ή ν α ν α γ ν ω σ τ ι κ ά καί βιβλία ι σ τ ο ρ ί α ς 3. Έ επιλογή κατευ- 2. Για τον εκπαιδευτικό δημοτικισμό καί τή διαμάχη για τή γλώσσα τών σχολικών βιβλίων υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία. Ενδεικτικά, βλ. Λ. Δημαράς, Ή μεταρρύθμιση πον δεν έγινε, τ. Β', Αθήνα 1984, σ Ώ ς προς τα διδακτικά βιβλία πού χρησιμοποιήθηκαν, βλ. Χριστίνα Κουλούρη, ό'.π. Για τήν εποχή μετά το 1914, βλ. τή Βιβλιογραφία πού παρατίθεται στο τέλος τής μελέτης. Τα περισσότερα άπο τα αναγνωστικά αποτελούν συμπιλήματα πού ή αρμόδια επιτροπή συγ κροτούσε επιλέγοντας άπό διαφορετικές συλλογές αναγνωσμάτων. 'Αναφέρονται γι' αυτό το λόγο, στή σελίδα τίτλου τους, όλοι οι συγγραφείς άπο τα αναγνωστικά τών οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί κείμενα για τήν εκάστοτε έκδοση. Σύμφωνα μέ τις αναγραφές τών σελίδων τίτλου συντάχθηκε καί ή Βιβλιογραφία. Στις παραπομπές πού ακολουθούν, έξαλλου, δεν έγινε διάκριση μέ βάση τήν επιμέρους συλλογή άπο τήν οποία προέρχεται κάθε κείμενο, εφόσον δέν έχει τόση σημασία το ποιος εΐναι ό συγγραφέας Οσο το δτι, στή δεδομένη στιγμή, το συγκεκριμένο κείμενο περιέχεται στο αναγνωστικό πού διδάσκεται στο σχολείο.

4 r 0?.όγος τών σχολικών έγχειριδίοιν 145 θύνθηκε πάντως άπο τή μέριμνα να περιληφθούν βιβλία άπα δλες τις περιόδους πού μπορεί να διακρίνει κάποιος στο εσωτερικό αύτοΰ του μεγάλου ερευνητι κού αναπτύγματος και μάλιστα από εποχές κρίσεων, εθνικών και πολιτικών, δταν φαίνεται πώς παρατηρούνται κατά κανόνα εντονότερες και πυκνότερες εκ δηλώσεις φανατισμού. Τα σχολικά βιβλία βεβαίως δεν επιθυμούν να είναι φανατικά. Το σχολικό εγχειρίδιο, προορισμένο να μεταδώσει στις νεότερες γενεές το σύνολο τών βα σικών γνώσεων και τις κυρίαρχες για την εκάστοτε εποχή αξίες, υιοθετεί ενα λόγο «αντικειμενικό» και ουδέτερο πού επιβεβαιώνει το κύρος του ώς v u l g a t a της γνώσης. Ά π ο την άλλη μεριά όμως, το γεγονός δτι στην Ελλάδα το σχο 4 λικό εγχειρίδιο υπήρξε κατά κανόνα κρατικό μονοπώλιο προσέφερε στις κοι νωνικές και πολιτικές ομάδες πού έ'λεγχαν κάθε φορά τήν κεντρική εξουσία μια μοναδική ευκαιρία αποτελεσματικής προπαγάνδας. Με τήν κρατική έγκριση, οι συγγραφείς τών εγχειριδίων μπορούσαν συνεπώς να μεταδώσουν θετικές ή αρ νητικές εικόνες, να ορίσουν εχθρούς και φίλους, να καλέσουν σέ συναισθηματική ταύτιση τους μαθητές, μέσω ένος λόγου Οχι πλέον ουδέτερου άλλα συγκινη σιακά φορτισμένου. Σέ παρόμοιες αποστροφές, δπου κυριαρχεί το συγκινη σιακό στοιχείο, είναι δυνατό να ανιχνεύσουμε εκδηλώσεις φανατισμού. Οι εκδηλώσεις αυτές θα πρέπει πάντως να αναλυθούν μέ βάση κάποιους πρωταρχικούς ορισμούς, εφόσον δηλαδή διευκρινίσουμε τί διακρίνει τή φανα τική στάση και συμπεριφορά. Είναι άλλωστε δύσκολο να αποφύγουμε τήν αξιο λογική κρίση απέναντι σέ παρόμοιες στάσεις, δεδομένου οτι ό ορισμός τοΰ φα νατισμού γίνεται πάντα σέ σχέση μέ κάποιον «κανόνα», μια «κανονικότητα» άπο τήν οποία παρατηρείται απόκλιση 5. Πότε κάποιος διαβαίνει το κατώφλι της «κανονικότητας» για να χαρακτηρισθεί ώς φανατικός είναι ενα ερώτημα το όποιο δύσκολα απαντάται, δεδομένης και της πρωτεϊκής φυσιογνωμίας του φανατισμού. θ ά επιδιώξω ωστόσο να καθορίσω κάποια γενικά χαρακτηριστικά τα ό ποια, εφόσον άνευρεθοΰν σέ ενα κείμενο, μπορούν να εκλαμβάνονται ώς ενδεί ξεις φανατικής στάσης, θ ά μπορούσαμε πράγματι νά ορίσουμε το φανατισμό ώς «μια πνευματική κατάσταση, μια νοοτροπία πού συναποτελεΐται άπο μι σαλλοδοξία, μίσος, επιθετικότητα απέναντι στον υποτιθέμενο εχθρό, καθώς και δικαιολογίες γι' αυτή τήν επιθετικότητα στο όνομα μιας ιδέας πού κατέστη σημαντικότερη άπο κάθε άλλη, και άπο κάθε άλλον φίλους, οικογένεια, ή οποίον άλλο θά μπορούσαμε να αγαπάμε». Ό φανατισμός περιέχει τήν «άπό- 4. Ό 'Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων (Ο.Ε.Σ.Β.), πού αργότερα μετονο μάστηκε σέ 'Οργανισμό 'Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.), ιδρύθηκε το Βλ. Α. Haynal, M. Molnar, G. de Puymène, Fanaticism. A historical and psychoanalytical study, Νέα 'Τόρκη 1983, σ

5 Χριστίνα Κουλούρη 146 λυτή, αποκλειστική, παθιασμένη, ζηλόφθονη και τυφλή προσκόλληση στο αντι κείμενο της λατρείας, μαζί με τήν απώθηση για οτιδήποτε είναι είτε ξένο είτε αντίθετο προς αυτό το αντικείμενο»6. Στην περίπτωση τών σχολικών εγχειριδίων έχουμε να κάνουμε με μία άπο τις όψεις του φανατισμού, αυτή πού θα ορίζαμε με μια φράση «εθνικιστικό φανατισμό». Αυτή ή μορφή φανατισμού σχετίζεται με τή λατρεία της πατρί δας και ονομάζεται συνήθως σωβινισμός. Ό σωβινισμός θεο^ρεΐται ή «πιο α 7 κραία, ή πιο παράλογη, ή πιο επικίνδυνη μορφή» του εθνικισμού. Πρόκει ται για ενα «στενό και φιλέκδικο πάθος για τήν πατρίδα, γεμάτο άπο φιλο πόλεμη διάθεση απέναντι σε κάθε τι ξένο»8. Στην περίπτωση του σωβινι σμού, σύμφωνα με τον ορισμό πού δώσαμε προηγουμένως γιά το φανατισμό, αντικείμενο λατρείας είναι ή πατρίδα ή το έθνος και στο όνομα της εθνικής ιδέας δικαιολογείται οχ ι μόνο ή έλλειψη ανοχής ή ή έμμεση απόρριψη του «άλλου» άλλα καί ή επιθετικότητα απέναντι στον υποτιθέμενο εχθρό ή οποία είναι δυνατό να εκφράζεται ακόμη καί με πράξεις βίας. Το έθνος ενσαρκώ νει τή μοναδική αλήθεια, εκείνη πού επιτρέπει τή μανιχαϊκή διάκριση σε καλό καί σε κακό καί τήν επακόλουθη εως αναγκαία κατασκευή τών έχθρων. Οι εχθροί αυτοί εμφανίζονται να απειλούν τήν ύπαρξη του έθνους καί τήν α σφάλεια της πατρίδας, έτσι πού να θεωρείται απόλυτα δικαιολογημένη ή ξε νόφοβη βία. Ή απειλή για το έθνος δεν προέρχεται πάντα άπο τον εθνικό «άλλο», πα ρόλο πού αύτο αποτελεί τον κανόνα. Ή απειλή μπορεί να είναι εσωτερική, να προέρχεται δηλαδή άπο τους κόλπους του ίδιου έθνους καί να αποδίδεται στον κοινωνικό καί πολιτικό «άλλο». Αυτό, στην ελληνική περίπτωση, είναι ιδιαι τέρως προφανές κατά τή μετεμφυλιακή περίοδο καί με κορύφωση τήν εποχή της δικτατορίας. Ή επιθετικότητα, το μίσος καί ό θυμός απέναντι στον εκάστοτε «άλλο» συνδυάζονται συχνά, στο πλαίσιο της φανατικής ιδεολογίας, με τήν παθολο γική διόγκωση της συλλογικής αύτο-είκόνας καί τις μεγαλομανείς επιδιώξεις. Πρόκειται για επιδιώξεις πού οι φανατικοί φορείς τους επιθυμούν να τις πραγ ματοποιήσουν εξω άπο τα δρια της πραγματικότητας, τήν οποία πραγματικό τητα επιπλέον τις περισσότερες φορές αγνοούν ή παραβλέπουν. Οι άλυτρωτικές ιδεολογίες, όπως κάποιες εκφάνσεις της Μεγάλης 'Ιδέας για παράδειγμα, εγκλείουν παρόμοιες μεγάλο μανιακές πτυχές. Αυτές οι φανατικές, μεγαλομανιακές, ιδέες είναι σε αναλογία με τον όρισμα πού δίνει ό Freud για τα δόγ ματα «ψευδαισθήσεις, πού εκπληρώνουν τις πιο παλιές, τις πιο ισχυρές καί 6. Στο ϊοω, σ Στο Ιδιο, σ Στο ϊδιο, σ. 114.

6 Ό λόγος τών σχολικών εγχειριδίων 147 τις πιο επείγουσες επιθυμίες της ανθρωπότητας. Το μυστικό της ισχύος τους βρίσκεται στην ισχύ αυτών τών επιθυμιών»9. Έ μελέτη τών σχολικών εγχειριδίων μπορεί να αποκαλύψει πολλές άπο τις φανατικές πτυχές της κυρίαρχης ιδεολογίας: την επιθετικότητα και την εν θάρρυνση πράξεων βίας απέναντι στον «άλλο», τη μεγαλομανιακή προβολή του έθνικοΰ «εγώ», τη μανιχαϊκή αντίληψη της πραγματικότητας, την ανάδειξη του έθνους σε απόλυτη και υπερβατική αξία και σέ αντικείμενο λατρείας. Έ ανεύ ρεση παρόμοιων στοιχείων σέ σχολικά κείμενα αποκτά πρόσθετη σημασία αν αναλογισθούμε οτι διαβάζονται άπο το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού ιδιαί τερα δσα ανήκουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση κι επομένως ή εμβέλεια τους είναι πολύ μεγαλύτερη άπο εκείνη οποιουδήποτε προπαγανδιστικού κει μένου. Κατά τήν πρώτη περίοδο πού καλύπτει αυτή εδώ ή παρουσίαση, περίπου δηλαδή ως το 1920, ή έλλειψη του παιδαγωγικού λόγου έ'φερνε συχνά τα σχο λικά εγχειρίδια κοντά στο προπαγανδιστικό κείμενο. Έ παιδαγωγική μέριμνα γιά το περιεχόμενο και τή μέθοδο της διδασκαλίας εμφανίζεται στην ουσία μετά το 1880, άλλα δέν επηρεάζει αμέσως τα σχολικά εγχειρίδια. Το περιεχό μενο τους προσδιορίζεται σέ μεγάλο βαθμό άπο τήν παράδοση πού έχει δη μιουργηθεί άπο τον προηγούμενο αιώνα στο χώρο τών σχολικών εγχειριδίων ενώ το ύφος του λόγου δέν υπακούει συνήθως σέ παιδαγωγικούς κανόνες. 'Αντίστοιχα, οί εχθροί του έθνους έχουν κι αυτοί κατασκευαστεί, τουλάχι στον κατά ένα μέρος, ήδη πριν άπο τους Βαλκανικούς Πολέμους και δέ θα αμφισβητηθούν σ' αυτόν το ρόλο τους έως και σήμερα. Ό τρόπος δμως πού παρουσιάζονται μέσα στα σχολικά εγχειρίδια συναρτάται προς τήν εκάστοτε πολιτική συγκυρία και τις σχέσεις της Ελλάδας μέ τους γείτονες της. Οί Τούρκοι κατέχουν τήν πρώτη, χρονικά και 'ιεραρχικά, θέση μεταξύ τών έχθρων του ελληνικού έθνους. Έ ένοπλη σύγκρουση αφενός το 1821 πού οδή γησε στή δημιουργία του ελληνικού κράτους και οί άλυτρωτικές βλέψεις αφε τέρου πού στόχευαν επίσης τήν 'Οθωμανική Αυτοκρατορία συντήρησαν τήν εικόνα του εχθρικού Τούρκου. Έ εχθρότητα απέναντι στους Τούρκους, μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της περιόδου ως το 1922, δέν χρωματίζεται πάντα άπο φανατισμό. 'Επιλέγεται μάλλον ή υπεροπτική στάση απέναντι στους «αμα θείς» και «βαρβάρους» Τούρκους, στάση πού συμμερίζεται άλλωστε τότε και 10 το σύνολο της Δυτικής Ευρώπης. 'Ωστόσο, ή άλυτρωτική εκδοχή του έλλη9. Στο ίδιο, σ Βλ. σχετικά Χριστίνα Κουλούρη, «Εθνικά στερεότυπα και ελληνική εθνική ταυ τότητα στο σχολείο του 19ου αιώνα», στο 'Αφιέρωμα στον Πανεπιστημιακό Δάσκαλο Βασ. Βλ. Σφυρόερα, 'Αθήνα 1982, σ και «L'image de l'"autre" national dans les manuels scolaires grecs au tournant du XIXème siècle», Revue des Études Sud-Est Européennes (υπό έκδοση).

7 Χριστίνα Κουλούρη 148 νίκου εθνικισμού πού καλεί σε μια νέα ένοπλη σύγκρουση με τους Τούρκους δεν μπορεί παρά να αντανακλάται σε εκδηλώσεις επιθετικότητας και μίσους. 'Από διδακτικό εγχειρίδιο του 1895, εγκεκριμένο άπο το 'Υπουργείο Παιδείας 11 για το δημοτικό σχολείο, παραθέτω δύο στροφές άπο παιδικό ποίημα : Τ Ηρθε τέλος, έπρόβαλ'ή μέρα Τα χορτάρια κ ' ή πέτραις να βάψουν του πολέμου, ν' άνάψ' ή φωτιά. άπο τούρκικο αίμα παντού, Πεταχτήτε με λόγχας, μέ ξίφη Και'ψηλά ν' άπλωθή 'ς τον αέρα και σπαράξτε την άγρια Τουρκιά. ή γαλάζια σημαία σταυρού. Το μίσος και ή αγριότητα, ή ενθάρρυνση πράξεων βίας και ή πολεμόχαρη διάθεση πού διαποτίζουν αυτό το ποίημα, πού προοριζόταν για παιδιά του δη μοτικού σχολείου, συγκροτούν αναμφίβολα Ινα φανατικό λόγο. Σε άλλα εγ χειρίδια της 'ίδιας εποχής ανιχνεύουμε άλλα στοιχεία του φανατικού λόγου, τα όποια μάλιστα είναι και τα πιο συνηθισμένα: πρόκειται για την αρνητική εικό να του «άλλου», για τον ορισμό τών χαρακτηριστικών τοΰ εθνικού εχθρού. Στα βιβλία τής Ιστορίας, ή περιγραφή της Τουρκοκρατίας βασίζεται στην παρου σίαση τοΰ Τούρκου μέ τα πιο μελανά χρώματα, έτσι ώστε να ερμηνευθεί ή Ελληνική 'Επανάσταση ως ξέσπασμα δίκαιης αγανάκτησης. 'Αναλογικά, ένας σύγχρονος πόλεμος κατά τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα ήταν εξίσου δι καιολογημένος, εφόσον οι Τούρκοι ανέκαθεν καταπίεζαν και βασάνιζαν τους "Ελληνες. Χαρακτηριστικό προς αυτή τήν κατεύθυνση είναι ένα άλλο απόσπα σμα, άπο εγχειρίδιο 'ιστορίας, επίσης τού 1895: «ΟΊ βάρβαροι κατακτηταί έμπνεύσαντες δια τής αγρίας διαγωγής των τον φόβον και τον τρόμον άπ' άκρου εις άκρον τής ελληνικής ανατολής έθυον, ήρπαζον, ήσχημόνουν και ήριζον προς αλλήλους τίς να ύπερβή τον έτερον εις τάς κατά τών 'Ελλήνων βιαιοπραγίας. Πάς δε νέος Τούρκος μή φονεύσας "Ελληνα 12 ή μή άτιμάσας 'Ελληνίδα άνανδρος εθεωρείτο υπό τών γερόντων». Εννοείται δτι βάσει τής μανιχαϊκής διάκρισης πού ταυτίζει το «εμείς» μέ το καλό και τον «άλλο» μέ το κακό, ο'ι "Ελληνες παρουσιάζονται αντίστοιχα ως εκπρόσωποι του πολιτισμού, τής μεγαλοψυχίας και τών ευγενών φρονημάτων. Παρόλο πού ο'ι Τούρκοι κατέχουν τήν πρώτη θέση ως εχθροί τοΰ έθνους, ο'ι φανατικές αναφορές στα σχολικά εγχειρίδια ατονούν μέσα στον 20ο αι. για να κατευθυνθούν τώρα εναντίον τών Βουλγάρων. Ή τοποθέτηση τών Βουλγά ρων στή θέση τοΰ εθνικού «άλλου» γίνεται μέσα άπο πολυπλοκότερες διαδικα- 11. Θ. Ν. Άποστολόπουλος, Ό 'Απόλλων ήτοι συλλογή ποιημάτων δια το μάθημα της απαγγελίας καί τής ωδικής τών τεσσάρων τάξεων τον δημοτικού σχολείου..., [Αθή να 1895], άρ. 49 («"Ασμα θούριον»). 12. Χριστίνα Κουλούρη, 'Ιστορία και Γεωγραφία..., ο.π., σ. 424.

8 Ό λόγος τών σχολικών εγχειριδίων 149 σίες άπ' ο,τι στην περίπτωση των Τούρκων καί με σημαντική καθυστέρηση, δηλαδή μετά το 1880, τουλάχιστον στο χώρο της εκπαίδευσης13. Οί Βούλγαροι, αδιάφοροι ή απόντες για τη νεοελληνική συνείδηση ως τα μέσα του αιώνα, ανα δεικνύονται σε «προαιώνιο» εχθρό αφενός μέσα στο πλαίσιο του άντισλαβισμοΰ πού κερδίζει συνεχώς έδαφος μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο, και αφετέρου εξαι τίας της δυναμικής εμφάνισης τους στο βαλκανικό πολιτικό προσκήνιο κατεξο χήν άπο τή δεκαετία του Η ανακάλυψη τών Βουλγάρων συνοδεύεται άπο οξύ φανατισμό. Το ενδεχόμενο διαμελισμού της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εις όφελος τών Σλάβων αλλάζει τήν ιεράρχηση τών εθνικών εχθρών. Ό φανα τισμός εναντίον τών Βουλγάρων διατυπώνεται σαφέστερα στις γεωγραφίες πού εκδίδονται μετά το 1888, οπού υπάρχει έδαφος για επιθετικούς προσδιορισμούς ως προς τον εθνικό τους χαρακτήρα άλλα και τις σύγχρονες βλέψεις τους εις βάρος της Ελλάδας. "Ενας άπο τους συγγραφείς αυτών τών γεωγραφικών εγ χειριδίων άπαντα στην κριτική πού του έκανε ο Ν. Πολίτης με τον ακόλουθο αποκαλυπτικό τρόπο: «Δεν διασύρω, έντιμε κριτά, τους αγαπητούς ύμΐν Βουλγάρους, άλλα διδάσκων τους Έλληνόπαιδας τίνων ενδόξων προγόνων απόγονοι εινε, θέλω πράγματι να φανατίσω αυτούς και να εμπνεύσω αύτοΐς το μίσος και τήν περιφρόνησιν προς τους κτηνώδεις συμπολίτας του Σταμπούλωφ και του Στοϊλώφ» 14. Στίς δεκαετίες πού ακολουθούν, με τήν πρόοδο της παιδαγωγικής επιστή μης στην Ελλάδα άλλα και γιατί το δράμα της Μεγάλης 'Ιδέας καταρρέει το 1922, συμπαρασύροντας τις άλυτρωτικές επιδιώξεις, δεν υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια εκδηλώσεις εκφρασμένου φανατισμού. Ό λόγος συγκαλύπτει τήν επι θετικότητα, οί πολεμικές σκηνές περιορίζονται καί ή απόρριψη του «άλλου» μένει στο δεύτερο επίπεδο. Ή απουσία της βίας και ή μείωση τών επιθετικών προσδιορισμών δε σημαίνει οτι δεν υπάρχουν πλέον εχθροί για το έθνος. Μέσα στ' αναγνωστικά καί στα εγχειρίδια ιστορίας, με ένα λόγο συγκινησιακά φορτι σμένο, οί "Ελληνες παρουσιάζονται να μάχονται μέσα στους αιώνες εναντίον πολλών καί ύπουλων έχθρων15. Το ιδεώδες πού κατεξοχήν προβάλλεται είναι ό θάνατος για τήν πατρίδα. Άπο τα στοιχεία της φανατικής ιδεολογίας παρα μένουν συνεπώς εκείνα πού αφορούν στην ανάδειξη της πατρίδας σε αντικεί μενο λατρείας, στο όνομα του οποίου οί πιστοί καλούνται να θυσιασθοΰν16. Είναι 13. Βλ. Christina Koulouri, «L'image de l'"autre" national...», ο.π. 14. Χριστίνα Κουλούρη, 'Ιστορία καί Γεωγραφία..., 6.π., σ Ή υπογράμμιση του συγγραφέα. 15. ΟΊ εχθροί παραμένουν άλλο^στε οί ίδιοι, Βούλγαροι καί Τούρκοι. Πβ. Ν. Σ. Γκινόπουλος, 'Ιστορία τον Βυζαντιακοϋ Ελληνισμού..., β' εκδ., 'Αθήνα, Δημητράκος, 1937, σ , 'Ιδιαίτερα κατά τή μεταξική περίοδο, είναι έκδηλο το μιλιταριστικό πνεύμα σέ κεί-

9 Χριστίνα Κουλούρη 150 προφανείς, σε παρόμοια αποσπάσματα, οι αναλογίες με τή θρησκευτική πίστη, δπου άλλωστε κατεξοχήν εντοπίζεται δ φανατισμός. Γιατί, «ή πίστη, αν και 17 από μόνη της δέ συνεπάγεται φανατισμό, παραμένει ή μήτρα του». Το βα σικό χαρακτηριστικό πού μετατρέπει τήν πίστη σε φανατισμό είναι ό αποκλει στικός της χαρακτήρας, πού οδηγεί στην έλλειψη ανοχής για το διαφορετικό, με δυο λόγια στή μισαλλοδοξία. Στο 'Αναγνωστικό του Ο.Ε.Σ.Β. πού εκδίδεται το 1954 για τήν Ε' τάξη του δημοτικού οι ήρωες του έθνους είναι εκείνοι πού προσφέρουν, έστω καί χωρίς πρακτικό αντίκρυσμα, τή ζωή τους για τήν πατρίδα. «Ή εθνική μας ιστορία έχει πολλούς ήρωες [...] Λίγοι όμως έζησαν καί ζουν ακόμη, μέσα στην ψυχή καί του αγράμματου "Ελληνος, τόσον ωραίοι καί τό σον πολυτραγουδημένοι δσο τρεις: Ό Λεωνίδας, ό Κωνσταντίνος Παλαιολό γος καί ό 'Αθανάσιος Διάκος. Κ' οι τρεις τους δεν έδίστασαν ούτε μια στιγμή να θυσιασθοΰν» 18. Τήν 'ίδια εκείνη εποχή ωστόσο, μετά τή λήξη του εμφυλίου καί μέσα στο ψυχροπολεμικό κλίμα, επανέρχονται στα σχολικά εγχειρίδια με νέα ένταση οι εκδηλώσεις μίσους εναντίον των Βουλγάρων. Παρόλο πού οι Τούρκοι δεν έχουν ούτε εκείνοι εκπέσει άπο τή θέση του εθνικού εχθρού, δεν υπάρχουν στοιχεία φανατισμού απέναντι τους, τουλάχιστον οχι με τή μορφή της απροκάλυπτης επιθετικότητας, δπως συμβαίνει με τους Βουλγάρους. "Ετσι, πάλι το 1954, στο 'Αναγνωστικό πού προορίζεται για τήν Σ τ ' τάξη του δημοτικού περιέχεται ή ακόλουθη παράγραφος σχετικά με τους βαλκανικούς πολέμους: «Το σύνθημα του στρατού είναι να μπή στή Σόφια. Αιώνων μίσος της φυ λής, πού έκοιμόταν στα βάθη της ελληνικής ψυχής, έξύπνησε ξαφνικά καί έπετάχθηκε ακράτητο. "Ολοι αυτοί οι στρατιώτες, ακόμη καί εγγράμματοι, κρύ βουν μέσα τους κάτι άπο το δίκαιο μίσος του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου. Τα οργιά των Βουλγάρων εναντίον των Ελλήνων έπί τόσους αιώνες, οι σφα γές του Δεμίρ-Ίσαρ καί του Δοξάτου, ή καταστροφή τών Σερρών, ή άνανδρη σφαγή τών δώδεκα αιχμαλώτων ευζώνων έζωντάνευσαν το μίσος. Καί ό πό- μενα αναγνωστικών βιβλίων, δπου υμνούνται οι στρατιωτικές αρετές καί εξαίρεται ή αυτο θυσία νεαρών αγωνιστών στα μέτωπα τών Βαλκανικών Πολέμων ή καί της Επανάστασης. Πβ. κυρίως Δημ. Κοντογιάννης - Noe. Κοντόπουλος - Π. Νιρβάνας - Δημ. Γ. Ζήσης κ.ά., Αναγνωστικό για τήν έκτη τάξη τον δημοτικού σχολείον, 'Αθήνα, Ο.Ε.Σ.Β., Α. Haynal, Μ. Molnar, G. de Puymène, ό.π.,σ Γ. Καλαματιανός - Θ. Γιαννόπουλος, Δ. Δούκας - Δ. Δεληπέτρος, Ν. Κοντόπουλος, Άναγνωστικυν Ε' Δημοτικού, 'Αθήνα, O.E.Σ.Β., 1954, σ. 43. Το αναγνωστικό αυτό επανεκ δόθηκε το 1971, έπί δικτατορίας.

10 Ό λόγος τών σχολικών εγχειριδίων 151 λεμος μεταξύ των Ελλήνων και τών Βουλγάρων δεν μοιάζει με τον πόλεμο 19 πού έγινε εδώ και λίγους μήνες με τους Τούρκους. Είναι πόλεμος έξοντώσεως». Το βιβλίο αυτό επανεκδίδεται, με μικρές αλλαγές, κατά τή δικτατορία. Στα σχολικά εγχειρίδια της δικτατορίας το μίσος για τους Βουλγάρους είναι ανάλογο με εκείνο πού συναντήσαμε στην καμπή του προηγούμενου αιώνα, αν και οφείλεται σε διαφορετικές αιτίες. Ή εικόνα τών Βουλγάρων ως «βαρβά ρων, αιμοδιψών και απολίτιστων»20 εγγράφεται τώρα στον σφοδρό άντικομμουνισμο του καθεστώτος21. Το γεγονός άλλωστε Οτι το πραξικόπημα της 21ης 'Απριλίου 1967 παρουσιάζεται άπα τους 'ίδιους τους ηγέτες του άλλα και τους εκ τών υστέρων θεωρητικούς του να έχει σώσει τήν Ελλάδα άπο τον κομμου νιστικό κίνδυνο εξηγεί τήν άντισλαβική και άντιβουλγαρική στάση τών εγχει ριδίων. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε δτι στον κατάλογο τών απαγορευμένων βιβλίων πού συγκρότησε το καθεστώς τών συνταγματαρχών περιλαμβανόταν και το έλληνοβουλγαρικό λεξικό22. *Αν ωστόσο ό φανατισμός απέναντι στον εθνικό «άλλο» αποτελεί φαινό μενο παλαιό για το ελληνικό σχολείο, το νέο στοιχείο πού εμφανίζεται τώρα είναι ή κατασκευή ενός καινούριου εχθρού πού βρίσκεται στο εσωτερικό του ελληνικού έθνους, τών κομμουνιστών. Ό μεγαλύτερος και πιο απροκάλυπτος φανατισμός εναντίον αυτού του νέου εχθρού συναντάται στα βιβλία της δικτα τορίας, στα εγχειρίδια της ιστορίας πρώτον άλλα κατεξοχήν στα εγχειρίδια της πολιτικής αγωγής. Πρόκειται αφενός για τήν περίφημη Πολιτική 'Αγωγή του θεοφύλακτου Παπακωνσταντίνου πού εκδόθηκε το 1970 στην πρώτη της εκτε ταμένη μορφή και σέ συντετμημένη έκδοση για τήν Γ' και τήν Στ' τάξη του Γυμνασίου. Το δεύτερο εγχειρίδιο τής εποχής προοριζόταν για τή διδασκαλία τής «αγωγής του πολίτου» στην Στ' τάξη του δημοτικού σχολείου και συγ γραφέας του ήταν ό 'Αντώνιος Τσίριμπας. Και τα δύο βιβλία διαποτίζονται άπο άντικομμουνισμό, μιλιταρισμό καί σωβινισμό, σέ μια παραδειγματική θά λέγαμε έκφραση «εθνικιστικού φανατισμού». Το βιβλίο του Τσίριμπα δίνει ιερό, λατρευτικό και αποκλειστικό χαρα κτήρα στο έθνος. Έ χρήση επιθέτων στον υπερθετικό βαθμό π.χ., «Έ Πα τρίς τών Ελλήνων εϊναι ή λαμπρότερα καί ενδοξότερα άπό δλας τάς άλλας» ή φράσεις δπως «το Έλληνικόν "Εθνος αποτελεί εν θαύμα εις τήν ίστορίαν 19. Εύάγγ. Π. Φωτιάδης - 'Ηλίας Π. Μηνιάτης, Γ. Μέγας - Δ. Οίκονομίδης, Θ. Παρασκευόπουλος, Άναγνωστικον Στ' Δημοτικού, 'Αθήνα, Ο.Ε.Σ.Β., 1954, σ Δημήτριος Ν. Κλείδας, 'Ιστορία Ρωμαϊκή και Βνζαντινή δια τήν Ε' τάξιν τών δημοτικών σχολείων, ε' εκδ., 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., 1971, σ Για τήν ιδεολογία τής δικτατορίας τοϋ 1967, βλ. Γ. Ν. Γιαννόπουλος - Richard Clogg (έπιμ.), Ή 'Ελλάδα κάτω άπο στρατιωτικό ζυγό, 'Αθήνα, Παπαζήσης, Στο Ιδιο, σ. 87.

11 152 Χριστίνα Κουλούρη της άνθρωπότητος»23 επιβεβαιώνουν τη μεγάλο μανιακή διόγκωση του συλλο γικού «εγώ», πού συνεπάγεται περιφρόνηση προς τους άλλους λαούς. Στην περίπτωση της δικτατορίας, ή περιφρόνηση συμπεριλαμβάνει και την παρακμα σμένη, εκφυλισμένη και άθεϊστική Δύση, ή οποία επίσης αντιτίθεται προς τα ιδεώδη του «ελληνοχριστιανικού πολιτισμού» πού έγκολπώνεται το απριλιανό καθεστώς. Και στα δύο αυτά βιβλία, το έθνος εμφανίζεται να απειλείται άπό τον κομμουνιστικό κίνδυνο. «'Όλα προεμήνυον δτι ή κομμουνιστική λαΐλαψ εμελλεν εντός ολίγου να ένσκήψη. Φόβος καί απελπισία κατείχε τάς ψυχάς όλων των ήσυχων, των ορθώς καί εθνικώς σκεπτόμενων πολιτών. "Ολοι έγνώριζον καλώς οτι ολα ήσαν έτοιμα, αϊ φυλακαί δια να τους δεχθούν, τα στρατόπεδα των συγκεντρώσεων δια να τους εγκλωβίσουν, τα λαϊκά δικαστήρια δια να τους δικάσουν, τα εκτελεστικά αποσπάσματα δια να τους εκτελέσουν. "Ολοι έγνώ ριζον οτι τα κτήματα του ίδρώτος των εμελλον να δημευθούν καί το πολυτιμότερον άπ' ολα τα αγαθά, τήν έλευθερίαν, να στερηθούν»24. Ή παρέμβαση του στρατού έσωσε το έθνος άπό τόν θανάσιμο κίνδυνο. Με αντίστοιχους ορούς καί με πλήθος στοιχείων φανατισμού παρουσιάζεται αναλυτικά στό βιβλίο του Παπακωνσταντίνου ό εμφύλιος πόλεμος25. Οι κομμουνιστές κατέχουν τή θέση του «άλλου», του εχθρού καί εκπροσωπούν το απόλυτο κακό. Τα βασικά στοι χεία αυτής της προσωπογραφίας είναι τα έξης: οι κομμουνιστές αποτελούν, άπό τήν εποχή τοΰ Μεσοπολέμου, μόνιμη απει λή κατά της Ελλάδας" οι κομμουνιστές είναι προδότες της πατρίδας τους γιατί συμμάχησαν με τους Γερμανούς καί τους Βουλγάρους το 1941 καί συνεργάστηκαν με τους κα τακτητές εως ότου ή Γερμανία να κηρύξει τον πόλεμο στή Σοβιετική "Ενωση* άλλη αντεθνική ενέργεια τους ήταν ή υπόσχεση της παραχώρησης της ελ ληνικής Μακεδονίας στή Γιουγκοσλαβία μέ αντάλλαγμα τήν «ουσιαστική συμ παράσταση» τοΰ Τίτο 2 6 ' προσπάθησαν να μονοπωλήσουν τον απελευθερωτικό αγώνα «δια σειράς βίαιων, δολίων καί προδοτικών ενεργειών»27' το Κ.Κ.Ε. «έκινήθη μέ άγριον πάθος δια το έγκλημα, περιεφρόνησε καί τον 23. Βλ. Α. Τσίριμπας, 'Αγωγή τον πολίτου..., 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., 1969, σ. 71 καί Στο ϊδιο, σ Βλ. το κεφάλαιο «Ή κομμουνιστική απειλή» στο Θεοφ. Παπακωνσταντίνου, Πο λιτική '''Αγωγή, Διασκευή δια τάς Γ' και Στ' τάξεις τοΰ Γυμνασίου Ύπό Δημ. Β. Τουντοπούλον, 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., 1972, σ Στο ϊδιο, σ Στο ϊδιο, σ. 275.

12 153 Ό λόγος των σχολικών εγχειριδίων πλέον στοιχειώδη άνθρωπισμον καί έσκόρπισεν άδιστάκτως τον θάνατον». «Οι έκτελεσταί του Κ.Κ.Ε. υπερέβησαν καί τους πλέον πεπωρωμένους δολοφόνους εις σκληρότητα. Τα θύματα των σφαγών του Δεκεμβρίου περιλαμβάνουν ολό κληρους οικογενείας. Πλείστα πτώματα ευρέθησαν φρικωδώς παραμορφωμέ να, μέ έξωρυγμένους οφθαλμούς, σχισμένα τα στόματα και κομμένες τις μύ τες» 2 8, το κομμουνιστικό κίνημα ήταν κίνημα «ληστρικόν [...], το όποιον άπετέλει μάστιγα δια τον πληθυσμον» καί δεν κατόρθωσε να επιτύχει τη συμμαχία «ουδεμίας πολιτικής παρατάξεως καί ουδεμίας κοινωνικής τάξεως». Οι κομ 29 μουνιστές «έπεσαν με το ονειρον τής ύποδουλώσεως τής πατρίδος των». Δεν είναι δύσκολο να επισημάνει κάποιος τα στοιχεία φανατισμού πού συνοδεύουν την κατασκευή του νέου εχθρού. Στην ουσία, πρόκειται για τήν ΐδια δοκιμασμένη συνταγή. Έ πατρίδα, αντικείμενο λατρείας καί πίστης, βρίσκε ται σε κίνδυνο καί ή προστασία τής ασφάλειας της επιτρέπει κάθε βίαιη πράξη εναντίον όσων τήν επιβουλεύονται. Οι εχθροί βρίσκονται έξω άπό το έθνος, άπο τήν κοινότητα, είναι «άλλοι». Πρώτον παρουσιάζονται «έξωθεν» υποκινούμε νοι, δεύτερον δεν έχουν τή συμπαράσταση του λάου καί τρίτον τα χαρακτηρι στικά τους τους διακρίνουν από τους πιστούς στην πατρίδα. 'Αγριότητα, σκλη ρότητα, φρίκη συνθέτουν τήν εικόνα αυτών των επικίνδυνων έχθρων. Ή εικόνα αυτή δεν άφορα έξαλλου κάποιο μακρινό παρελθόν. Ό φανατισμός εκδηλώνε ται απέναντι σε ένα παρόν πρόβλημα, στή συγκυρία μιας κρίσης. Το σχετικό κεφάλαιο του εγχειριδίου του Παπακωνσταντίνου, πού επιγράφεται «Ή κομ μουνιστική απειλή», τελειώνει μέ τήν ακόλουθη παράγραφο: α Ό εκ του κομμουνισμού πάντως κίνδυνος είναι δια τήν Ελλάδα μόνιμος λό γ ω τής γεωγραφικής της θέσεως. Δια τούτο καί επιβάλλεται συνεχής έπαγρύπνησις καί άξιοποίησις τής κτηθείσης έκ του παρελθόντος όδυνηράς πείρας» 3 0. Παράλληλα, επανέρχονται οι φανατικές άλυτρωτικές διεκδικήσεις, μέ νέους όμως στόχους άπ' ο,τι στις αρχές τοΰ αιώνα. Τώρα πρόκειται για τή Βόρειο "Ηπειρο καί τήν Κύπρο. Καί στις δύο περιπτώσεις, αφενός οι 'Αλβανοί καί αφετέρου οι "Αγγλοι παρουσιάζονται ως άγριοι διώκτες τών Ελλήνων μέ δρους ανάλογους μέ εκείνους μέ τους οποίους έχουν περιγραφεί καί οι Βούλγαροι. Το 'ίδιο ισχύει καί για τους Τούρκους, όταν γίνεται αναφορά στα γεγονότα τής Κωνσταντινούπολης το Κατά τήν περίοδο τής δικτατορίας συνεπώς το ελληνικό έθνος παρουσιά28. Στο ιδώ, σ Στο ϊδω, σ Στο lòto, σ. 287.

13 154 Χριστίνα Κουλούρη ζεται στα σχολικά εγχειρίδια υπό συνεχή απειλή, περιστοιχισμένο άπο πολ λούς εξωτερικούς εχθρούς και με έναν εξαιρετικά επίφοβο εσωτερικό εχθρό. "Ολοι αυτοί οι εχθροί, άλλοι παλαιότεροι και άλλοι καινούριοι, περιγράφονται εντελώς αρνητικά, με τρόπο πού εμπνέει τήν οργή καί το μίσος εναντίον τους. Το μιλιταριστικό πνεύμα της εξουσίας υπαγορεύει ώς μοναδικό καί απόλυτα δικαιολογημένο τρόπο προστασίας τήν ένοπλη αντίδραση με κατευθυντήριο μοχλό τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Το ϊδιο αίσθημα ανασφάλειας πού έντε χνα διαχέεται μέσα άπ' αυτά τα σχολικά κείμενα χρησιμοποιείται άλλωστε για να αιτιολογήσει τήν πραξικοπηματική επέμβαση του στρατού στην ελληνική πολιτική ζωή καί τήν εγκαθίδρυση του δικτατορικού καθεστώτος. Ή Μεταπολίτευση σήμανε καί ριζική αλλαγή στο χώρο της εκπαίδευσης με τή μεταρρύθμιση του 1976 καί τή σταδιακή αλλαγή όλων τών σχολικών εγχειριδίων με τή συγγραφή εντελώς καινούριων. Τα βιβλία αυτά τουλάχι στον οσα μελέτησα δεν περιέχουν στοιχεία φανατισμού άλλα καί διακρίνον ται στο μεγαλύτερο μέρος τους άπο μία σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη. Αυτό δε σημαίνει οτι δεν υπάρχουν μεροληπτικές κρίσεις ή Οτι το έ'θνος σε πολλά άπ' αυτά παύει να βρίσκεται στο κέντρο της αφήγησης. Πρόκειται ωστόσο για περισσότερο έμμεσες αναφορές, οι όποιες σε καμμία περίπτωση δε συγκροτούν λόγο φανατικό. Έ σύγκριση τών σχολικών εγχειριδίων της δικτατορίας με τα αντίστοιχα της Μεταπολίτευσης είναι διαφωτιστική ώς προς τα διαχωριστικά όρια για το χαρακτηρισμό πνευματικών στάσεων καί συμπεριφορών ώς φανατικών. Στα δεύτερα, ή αφήγηση εξακολουθεί να είναι σέ μεγάλο βαθμό έθνοκεντρική καί ή πίστη στην άξια της πατρίδας διατηρείται αλώβητη. Ή αποδοχή ωστόσο μιας εθνικής ταυτότητας, το αίσθημα του «άνήκειν» σέ μια κοινότητα καί ή επακόλουθη καθησυχαστική ασφάλεια πού προσφέρει ή ιδέα της συλλογικής ισχύος αποτελούν τον πρώτο αναβαθμό προς τήν εκδήλωση φανατισμού, χω ρίς όμως νά οδηγούν αναπόδραστα σ' αυτόν. Στο επόμενο στάδιο, ή ανάπτυξη ποικίλων κεντρισμών με σημείο αναφοράς τήν εν λόγω ομάδα ακολουθείται άπο αισθήματα ναρκισσισμού καί ξενοφοβίας ενώ ή πίστη στο έθνος είναι απόλυτη καί δογματική. Παρόλο πού ό δογματισμός είναι δυνατό νά εμπεριέχει «δόσεις» φανατισμού, διακρίνεται μέ σαφήνεια άπο αυτόν. Γιατί, ενώ καί ο'ι δύο συμ μερίζονται τήν απόλυτη έμμονη καί προσήλωση σέ μία αρχή, ιδέα ή δόγμα καί τήν ταυτόχρονη απόρριψη κάθε διαφορετικής ερμηνείας ή πρότασης, τους χωρίζει το σύνορο της βίας. Ό φανατισμός είναι επιθετικός καί βίαιος, δικαιο λογεί το φόνο καί τή θυσία στο όνομα της απόλυτης πίστης ενώ ή απόρριψη τών «άλλων» ξεπερνά τα όρια της έλλειψης ανοχής καί καταλήγει στο μίσος. Οι αρνητικές συνδηλώσεις του φανατισμού καί ή ιστορική εμπειρία του 20ού αίο')να έχουν αναμφίβολα επηρεάσει τις προσεγγίσεις ομόλογων φαινομέ νων, ευνοώντας τή γενικευτική απόρριψη συγγενών στάσεων, οι όποιες όμως

14 Ό λόγος των σχολικών εγχειριδίων 155 δεν μπορούν να ενταχθούν στην 'ίδια αναλυτική κατηγορία. "Ετσι είναι σκό πιμο, για να παραμείνουμε στο παράδειγμα του εθνικιστικού φανατισμού πού χαρακτηρίζει κάποια σχολικά βιβλία, να ορίζονται εξαρχής συνεκτικά και συ νεπή κριτήρια βάσει των οποίων θα διακρίνονται οι ποικίλες διαβαθμίσεις πού οδηγούν στο φανατισμό: άπο τή συγκρότηση και τον ενστερνισμό της εθνικής ταυτότητας στον δογματικό εθνοκεντρισμό και, τέλος, στον φανατικό σωβινισμό. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΔάλλας Σ. - Παντελάκης Ε., Παπακωνσταντίνου Κ. - ΙΙαπαμάρκος Χ., Έλληνικον γνωσματάριον... Δ' τάξεως, ζ εκδ., Αθήνα Άνα Παπαμιχαήλ Ε., Δάλλας Σ., Κολλάρος Ι., Έλληνικον Άναγνωσματάριον... Γ' τάξεως δη μοτικού..., 'Αθήνα Σακελλαρόπουλος Μ., Κυριακάτος Χ., Ρουσοπούλου Ελένη, Άναγνωσματάριον... Πέμ πτης Τάξεως Δημοτικού Σχολείου..., 'Αθήνα [1922J. Φάβης Β., 'Ελληνική Ψυχή. 'Αναγνωστικοί' καθαρευούσης. Δια τους μαοητάς της πέμπτης τάξεως τοϋ Δημοτικού Σχολείου, β' εκδ., 'Αθήνα, Δημητράκος, Χωραφάς Α., Ιστορία της 'Ελληνικής Αυτοκρατορίας... Ε' δημοτικών..., β' εκδ., 'Αθή να Άρβανιτάκης Ι., Άναγνωστικον έκτης τάξεως..., 'Αθήνα, Εστία, Κασίμης Χρ., Άναγνωστικον Ε' Δημοτικού, β' εκδ., 'Αθήνα, 'Εστία, Φιλάδελφος Ν., Ό σύντροφος μου. 'Αναγνωστικοί' Ε' τάξεως δημοτικού σχολείου, 'Αθήνα, Σαλίβερος, Γκινόπουλος Ν. Σ., 'Ιστορία τοϋ Βυζαντιακού 'Ελληνισμού..., β' εκδ., 'Αθήνα, Δημητρά κος, 1937 (για τήν Ε' δημοτικού). Παναγόπουλος Π., 'Ιστορία της Νεωτέρας Έλλ.άδος Διά τήν 6ην τάξιν τοϋ Δημοτικού σχολ,είου, β' εκδ., 'Αθήνα, Δημητράκος, Πετρούνιας Β., Βυζαντινή 'Ιστορία..., β' εκδ., 'Αθήνα, Δημητράκος, 1937 (για τήν Ε' δημοτικού). Κοντογιάννης Δ. - Κοντόπουλος Χ., Νιρβάνας Π. - Ζήσης Δ. Γ. κ.ά., 'Αναγνωστικό για τήν έκτη τάξη τοϋ δημοτικού σχολείου, 'Αθήνα, Ο.Ε.Σ.Β., Κοντόπουλος Χ. - Κοντογιάννης Δ., Καλαματιανός Γ. - Γιαννόπουλος Θ., Άναγνιοστικόν της Πέμπτης Τάξεως τοϋ Δημοτικοϋ..., 'Αθήνα, Ο.Ε.Σ.Β., Μέγας Γ., Ρωμαίος Κ., Δουφεςής Σ., Μακρόπουλος Θ., 'Αναγνωστικοί Δ' δημοτικοϋ, 'Α θήνα, O.E.Σ.Β., Καλαματιανός Γ. - Γιαννόπουλος Θ., Δούκας Δ. - Δεληπέτρος Δ., Κοντόπουλος Ν., Άνα γνωστικον Ε' Δημοτικοϋ, 'Αθήνα, Ο.]4].Σ.Β., * 'ΓΙ Βιβλιογραφία περιέχει μόνο τα σχολικά εγχειρίδια άπα το 1914 ώς το 1985 πού χρησιμοποιήθηκαν για τή σύνταξη τοϋ παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι έχουν τοποθετηθεί κατά χρονολογική σειρά.

15 156 Χριστίνα Κουλούρη Πετρούνιας Β. - Κολοβός Φ., Σπεράντσας Σ. - Μεταλλινος Α., Άναγνωστικον Γ' Αημοτικοϋ, 'Αθήνα, Ο.Ε.Σ.Β., Φωτιάδης Εύάγγ. II. - Μηνιάτης Ή λ. Π., Μέγας Γ. - Οίκονομίδης Δ., Παρασκευόπουλος Θ., Άναγνωστικον Στ' Δημοτικού, 'Αθήνα, Ο.Ε.Σ.Β., Οίκονομίδης Β. Γ., 'Αναγνωστικοί* Β' Δημοτικού, δ' εκδ., 'Αθήνα, Ο.Ε.Λ.Β., Οίκονομίδης Β. Γ., 'Αναγνωστικών Β' Δημοτικού, θ' έ'κδ., 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., Πετρούνιας Β. - Κολοβός Φ., Σπεράντσας Σ. - Μεταλλινος Α., Άναγνωστικον Γ' Δημοτι κοί', θ' εκδ., 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., Τσίριμπας Α. Α., 'Αγωγή του Πολίτου... Στ' τάξεως τών οημοτικών σχολείων, 'Αθήνα, O.E.Δ.Β., Καλαματιανός Γ. - Γιαννόπουλος Θ., Δούκας Δ. - Δεληπέτρος Δ., Κοντόπουλος Ν., Άναγνωστικον Ε' Αημοτικον, 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., Κλείδας Δ. Ν., 'Ιστορία Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Òià την Ε' τάξιν τών όημοτικών σχολείων, ζ' εκδ.,'αθήνα, O.E.Δ.Β., Παπακωνσταντίνου Θ., Πολιτική 'Αγωγή. Διασκευή... Γ' και Στ' τάξεις τον Γυμνα σίου..., Ά θ ή ν α, Ο.Ε.Δ.Β.,1972. Φωτιάδης Εύάγγ. Π. - Μηνιάτης Ή λ. Π., Μέγας Γ. - Οίκονομίδης Δ., Παρασκευόπουλος θ., Άναγνωστικον Στ' Δημοτικού, ια' έ'κδ., 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., Ματαράσης Α. - Παπασταματίου Σ., 'Ιστορία τών Νεωτέρων και τών Νεοπάτων Χρόνων Γ' Γυμνασίου, ζ' εκδ., 'Αθήνα, O.E.Δ.Β., Χριστόπουλος Α. Α., 'Αγωγή του πολίτου, Γ' Γυμνασίου, α' εκδ., 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., Οίκονομίδης Β. Γ., Άναγνωστικον Β' Δημοτικού, ιθ' εκδ., 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., Βχρελλά 'Αγγελική, 'Αναγνωστικό γ' οημοτικοϋ, β' έ'κδ., 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., Γρηγοριάδου-Σουρελή Γαλάτεια, 'Αναγνωστικό Δ' Δημοτικού, γ' έ'κδ., 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., Βουγιούκας 'Αρ., Ρωμαϊκή και Βυζαντινή 'Ιστορία, Ε'Δημοτικοΰ, θ'έκδ.,'αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., Γιαννόπουλος θ. Α., 'Αναγνωστικό για την Ε' τάξη Δημοτικού, δ' εκδ., 'Αθήνα, Ο.Ε.Δ.Β., Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1950-1974 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1950-1974 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1950-1974 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗΝΑ, Ιούνιος 2013 Το παρακάτω κείμενο κατατέθηκε ως διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με την

Διαβάστε περισσότερα

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.)

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιείται και θα γίνει και κριτική θεώρηση αυτών. Καταρχήν θα ερευνηθεί το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β: ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β: ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΕΡΕΥΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΕΡΕΥΝΑ 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Ο ΣΚΟΠΟΣ, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή Ως συνέπεια των μεταβολών που έχουν συντελεστεί στο οικονομικό, πολιτιστικό,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Διδάκτορας παιδικής λογοτεχνίας, εκπ/κός

Χρήστος ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Διδάκτορας παιδικής λογοτεχνίας, εκπ/κός ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΕΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ. Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του ξένου στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γυµνασίου

Η έννοια του ξένου στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γυµνασίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΟΣ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές του Άλλου σε ξενόγλωσσα μεταφρασμένα βιβλία λογοτεχνίας για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας.

Μορφές του Άλλου σε ξενόγλωσσα μεταφρασμένα βιβλία λογοτεχνίας για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα 2 ο µέρος Αναλυτική θεωρία Κριτήριο αξιολόγησης Μεθοδολογία παραγωγής κειµένων Ι. Η συγγραφή της παραγράφου σελ. 462

περιεχόµενα 2 ο µέρος Αναλυτική θεωρία Κριτήριο αξιολόγησης Μεθοδολογία παραγωγής κειµένων Ι. Η συγγραφή της παραγράφου σελ. 462 περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία Μεθοδολογία παραγωγής κειµένων Ι. Η συγγραφή της παραγράφου σελ. 462 ΙΙ. Η ανάπτυξη των επιχειρηµάτων µέσα στην παράγραφο σελ. 471 ΙΙΙ. Η προλογική παράγραφος σελ.

Διαβάστε περισσότερα

υπό την εποπτεία του

υπό την εποπτεία του Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΔΟΣΗ» ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατασκευή της ελληνικότητας από τη λογοτεχνία και τη λογοτεχνική κριτική. The construction of greekness from the literature and literary criticism

Η κατασκευή της ελληνικότητας από τη λογοτεχνία και τη λογοτεχνική κριτική. The construction of greekness from the literature and literary criticism Η κατασκευή της ελληνικότητας από τη λογοτεχνία και τη λογοτεχνική κριτική The construction of greekness from the literature and literary criticism Συμεωνίδης Βασίλης, δευτεροβάθμια εκπαίδευση Δράμας,

Διαβάστε περισσότερα

Έ κ θ ε σ η. Ιστορική Παιδεία στη Διαιρεμένη Κύπρο: Μια Σύγκριση Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών Σχολικών Βιβλίων Ιστορίας της Κύπρου

Έ κ θ ε σ η. Ιστορική Παιδεία στη Διαιρεμένη Κύπρο: Μια Σύγκριση Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών Σχολικών Βιβλίων Ιστορίας της Κύπρου CYPRUS CENTRE Έ κ θ ε σ η 2/2008-G Ιστορική Παιδεία στη Διαιρεμένη Κύπρο: Μια Σύγκριση Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών Σχολικών Βιβλίων Ιστορίας της Κύπρου Γιάννης Παπαδάκης Ο Γιάννης Παπαδάκης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικά βιβλία ιστορίας Ελλάδας-Τουρκίας: μια επίκαιρη συγκριτική θεώρηση με έμφαση στα θέματα ελληνοτουρκικού ενδιαφέροντος

Σχολικά βιβλία ιστορίας Ελλάδας-Τουρκίας: μια επίκαιρη συγκριτική θεώρηση με έμφαση στα θέματα ελληνοτουρκικού ενδιαφέροντος Σχολικά βιβλία ιστορίας Ελλάδας-Τουρκίας: μια επίκαιρη συγκριτική θεώρηση με έμφαση στα θέματα ελληνοτουρκικού ενδιαφέροντος Χατζόπουλος Αντώνιος, Δρ. Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1562 27 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 70001/Γ2 Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία και ιδεολογία του Φαισσμού.

Ανατομία και ιδεολογία του Φαισσμού. Ανατομία και ιδεολογία του Φαισσμού. Κατάδυση στα βαθιά νερά ενός επίκαιρου φαινομένου Επιµέλεια: Μαυροζαχαράκης Μανόλης Κοινωνιολόγος Πολιτικός Επιστήµονας Φασισµός Ο φασισµός είναι ριζοσπαστική αυταρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Μανωλάκη Ειρήνης Α.Ε.Μ. 21/04 Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός εθνικισμός Μακεδονικό ζήτημα Η ιδεολογική χρήση της Ιστορίας Μια συζήτηση στη Φιλοσοφική

Ελληνικός εθνικισμός Μακεδονικό ζήτημα Η ιδεολογική χρήση της Ιστορίας Μια συζήτηση στη Φιλοσοφική Τάσος Κωστόπουλος Λεωνίδας Εμπειρίκος Δημήτρης Λιθοξόου Ελληνικός εθνικισμός Μακεδονικό ζήτημα Η ιδεολογική χρήση της Ιστορίας Μια συζήτηση στη Φιλοσοφική http://lithoksou.net/filosofiki.html Η μικρή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Οι μαθητικές παρελάσεις, ο Μεταξάς και ο ψευδώνυμος αντι-εθνικισμός

Οι μαθητικές παρελάσεις, ο Μεταξάς και ο ψευδώνυμος αντι-εθνικισμός Οι μαθητικές παρελάσεις, ο Μεταξάς και ο ψευδώνυμος αντι-εθνικισμός Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2008 Χρήστος Κορκόβελος Αρθρογραφία - Επικαιρότητα http://www.antibaro.gr/articles/current/parelaseis/print.html

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΙΣΜΟΣ _ Η ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΤΟΥΤΣΕ

ΦΑΣΙΣΜΟΣ _ Η ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΤΟΥΤΣΕ ΦΑΣΙΣΜΟΣ _ Η ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΤΟΥΤΣΕ Ο φασισμός (στα ιταλικά fascismo) προέρχεται από τη λατινική λέξη fasces που σημαίνει «ράβδοι δεμένες μαζί με έναν πέλεκυ». Οι fasces ήταν στην αρχαία Ρώμη σύμβολο της εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 1 Roger Dadoum. «Η βία», Εκδόσεις Scripta, Αθήνα, 1998, σελ.49.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 1 Roger Dadoum. «Η βία», Εκδόσεις Scripta, Αθήνα, 1998, σελ.49. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η βία, σύμφωνα με την Μέλανι Κλάιν, ξεκινάει από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Τα πρώτα σημάδια βίας παρουσιάζονται στη βρεφική ηλικία, έξι έως δώδεκα μηνών, όπου βλέπουμε το βρέφος να προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

του Κορνήλιου Καστοριάδη

του Κορνήλιου Καστοριάδη Τα κείμενα αυτής της έκδοσης έχουν δημοσιευθεί στην Ελευθεροτυπία, την οποία ευχαριστούμε για την αδεία αναδημοσίευσης τους. του Κορνήλιου Καστοριάδη φωτογραφία εξωφύλλου: Ulf Andersen / Gamma το σκίτσο

Διαβάστε περισσότερα

ð. Èåüäùñïò Êïíôßäçò ÄéåõèõíôÞò

ð. Èåüäùñïò Êïíôßäçò ÄéåõèõíôÞò ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéáöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Éíóôéôïýôï Áíèñùðéóôéêþí Åðéóôçìþí ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλίδης Εμμανουήλ

Πασχαλίδης Εμμανουήλ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Κατεύθυνση: Πολιτικές, Κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΎΡΟΥ ΓΙΑΓΚΆΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΒΟΎΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΎ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ

ΣΤΑΎΡΟΥ ΓΙΑΓΚΆΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΒΟΎΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΎ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ ΤΟ ΜΆΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΗ ΔΗΜΌΣΙΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ Φυσιογνωμία, σκοποί, περιεχόμενο, νέα βιβλία, διαθεματική προσέγγιση, ευρωπαϊκή προοπτική, θεολογία της ετερότητας ΣΤΑΎΡΟΥ ΓΙΑΓΚΆΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΒΟΎΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΎ

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήμερα, 19 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.25 συνεδρίασε στην Αίθουσα 150 του Μεγάρου της Βουλής η Επιτροπή Άμυνας

Διαβάστε περισσότερα

Loring Danforth. Κατανοώντας και διδάσκοντας την ανθρώπινη διαφορετικότητα. (Understanding and teaching about human difference)

Loring Danforth. Κατανοώντας και διδάσκοντας την ανθρώπινη διαφορετικότητα. (Understanding and teaching about human difference) Loring Danforth Κατανοώντας και διδάσκοντας την ανθρώπινη διαφορετικότητα (Understanding and teaching about human difference) Μετάφραση: Αναστασία Γκότοβου Bates College, Lewiston (Maine) 1998 2 Loring

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα