από το μπαλκόνι των Αγράφων Ασπρόρεμα Φτέρη Απιδιά Ανηφόρα Σαμάρι Μέρσια Εκκλησιές Δροσέλα ξεκίνησε το 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "από το μπαλκόνι των Αγράφων Ασπρόρεμα Φτέρη Απιδιά Ανηφόρα Σαμάρι Μέρσια Εκκλησιές Δροσέλα ξεκίνησε το 2015"

Transcript

1 Τιμηνιαία φημίδα ISSN: #2 Άνιξη από τ μπαλκόνι των Αγάφων 2015 Απόμα Φτέη Απιδιά Ανηφόα Σαμάι Μέια Εκκληιές Δέλα Η κπή της πίτας Μ μγάλς κατατφές ξκίνη τ 2015 Παγματπιήθηκ μ ιδιαίτη πιτυχία, την Κυιακή 18 Ιανυαίυ 2015, η κπή της πωτχνιάτικης πίτας τυ Συλλόγυ μας, όπως ίχ ανακινωθί μέα από τις λίδς τυ 1υ τύχυς της φημίδας μας Επαινιανών λόγς. Η κδήλωη έγιν την αίθυα τυ ξνδχίυ «Πάνων», τυ υγχωιανύ μας Κωνταντίνυ Αβάμπυ. 02 Πιχόμνα Ο 08 Καταντώνης Πτάις 16 έγων δήμυ O τατηγός 04 Αβάμπς 10 «Αντάτης» τ χωιό μας Μγάλς κατατφές πκλήθηκαν κυίως τα δικά δίκτυα, τα τχνικά έγα υπδμών, τις γέφυς και τα δίκτυα ύδυης τα πιότα χωιά τυ πώην Δήμυ Αγάφων απ την υνχιζόμνη βχόπτωη των τλυταίων μηνών. Ο δήμαχς Θ. Μπαμπαλής και αντιδήμαχς Θ. Κατιάδας μπτά... αδιέξδ. Κατλίθηη τ Γιαννίταη. 10 Ευχές για τ 1 τύχς: Από τν κ. Παναγιώτη Β. Σαλαγιάννη, υμπατιώτη μας από τ Τβάτ. Ο κ. Π.Σαλαγιάννης ίναι φιλόλγς και έχι υγγάψι ακτά βιβλία, μταξύ των πίων ένα βιβλί για τ Τόβατ Αγάφων, τ πί υτήνυμ όλυς τυς Αγαφιώτς. Μας έγαψ: «Σας υγχαίω για την νέγια ας να κδίδτ φημίδα για τ. 09

2 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Πωτχνιάτικη πίτα Παγματπιήθηκ μ ιδιαίτη πιτυχία, την Κυιακή 18 Ιανυαίυ 2015, η κπή της πωτχνιάτικης πίτας τυ Συλλόγυ μας, όπως ίχ ανακινωθί μέα από τις λίδς τυ 1υ τύχυς της φημίδας μας «Επινιανών λόγς». Η κδήλωη έγιν την αίθυα τυ ξνδχίυ ΠΑΡΝΩΝ, τυ υγχωιανύ μας Κωνταντίνυ Αβάμπυ τν πί κφάζυμ τις υχαιτίς μας. Στην κδήλωη ίχ πκληθί και υγχωιανός μας, Πόδς τυ Αίυ Πάγυ, κ. Αθανάις Κυτυμάνς, πίς δν μπό να παατί λόγω της νματικής τυ τής την ημέα αυτή. Μας μτέφ τις υχές τυ μέω τυ Γν. Γαμματέα της ταιίας Ευυτάνων πιτημόνων κ. Απότλυ Αβάμπυ, πίς τυ ίχ πιδώι την πόκληη για την κδήλωη μας. Πααβέθηκαν ακτί υγχωιανί μτά των ικγνιών τυς. Λίγ πιν την έναξη της γιτής, αντιπιφιάχης Ευυτανίας κ. Αιτίδης Ταιός, πίς λόγω άλλων υπχώων έππ να απχωήι, αφύ μας υχήθηκ καλή χνιά, μας ξήγη ότι τα έγα της πιφέιας πυ αφύν την αφαλτότωη των δόμων τα Άγαφα (για τα πία γάφυμ αναλυτικά άλλη τήλη), θα λκληωθύν τα πόμνα 2 χόνια. Είπ, απαντώντας χτική ώτηη, ότι για τ θέμα τυ δόμυ Επινιανά Φτέη, ίναι υπό ξέταη η ύπαξη πιβαλλντικής μλέτης. Στη υνέχια πατή Δημήτις Σκόνδας από την Γανίτα υλόγη την πωτχνιάτικη πίτα. Μτά την κπή της πίτας, πόδς τυ υλλόγυ Γιώγς Χύανθς, καλωόι τυς πααβικόμνυς, υχήθηκ καλή χνιά και έκαν μια ιτική αναδμή τυ υλλόγυ, υπνθυμίζντας τα έγα πυ ίχαν γίνι τ παλθόν τα Επινιανά μ πωτβυλίς των Διικητικών Συμβυλίων τυ υλλόγυ (όπως δόμς για τ χωιό, πλακτώις και άλλα ), αλλά και την αδάνια των τλυταίων τών. Στόχς τυ νέυ Δ.Σ., όπως πέκυψ τις 6/9/2014 ίναι να ξυγιάνι τα ικνμικά τυ υλλόγυ και να τα διαχιιτί μ απόλυτη διαφάνια. Γι αυτό άλλωτ, ύμφωνα μ απόφαη τυ Δ.Σ., όλς ι ιπάξις αλλά και ι δαπάνς τυ υλλόγυ, θα δημιύνται την φημίδα για νημέωη των μλών. Απααίτητη πϋπόθη για την αναβάθμιη τυ υλλόγυ, ίναι η νγός υμμτχή όλων των μλών. Σ αυτό θα βηθήι και η έκδη της φημίδας πυ θα κδίδται κάθ τίμην και θα υμβάλλι την νημέωη όλων. Στόχς τυ Δ.Σ. ίναι να αναδίξι τις μφιές τυ χωιύ, αλλά και των ξχών τυ και να διγανώι πλιτιτικές κδηλώις τ χωιό, παάλληλα μ τ αντάμωμα. Μ νέγις τυ υλλόγυ και τις ππάθις τυ υνχωιανύ μας Οικνμλόγυ Κώτα Κυτμάνυ, πήαμ νόμιμη απαλλαγή απ την καταβλή τυ ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα τυ υλλόγυ μας την Αθήνα και τα Επινιανά. Στη υνέχια Γν. Γαμματέας τυ υλλόγυ Λάμπς Ζακαδύλας, αφύ υχήθηκ καλή χνιά, κάλ τυς παυικμένυς να καταβάλλυν ππάθια, ώτ να νδυναμωθί ύλλγς μ την γγαφή νέων μλών και να υνδάμυν τ διικητικό υμβύλι τις νέγις τυ. Ενημέω ότι για να διατηήυμ την τακτική έκδη της φημίδας, πέπι να βηθήυν όλι ώτ να δημιύται υλικό πυ να έχι χέη μ τ χωιό μας. Γι αυτό όι έχυν αξιόλγ υλικό και φωτγαφίς πυ μπύν να δημιυθύν, να μας τα τέλνυν. Βέβαια η έκδη της φημίδας απαιτί κάπις δαπάνς έκδης, γι αυτό η υνδμή όλων ίναι αναγκαία. Ενημέω τυς υμμτέχντς ότι τις 2-3 πώτς κδόις της φημίδας, χηματδτί πόδς τυ υλλόγυ Γ. Χύανθς. Δν βαβύτηκαν την κδήλωη τα παιδιά πυ πέτυχαν τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, όπως ίχαμ πι την ανακίνωη για την κπή της πίτα. Δν ίχαμ πακή νημέωη από τα μέλη για τ κπό αυτό. Έτι αναβλήθηκ η κδήλωη αυτή να γίνι τ καλκαίι τ χωιό κατά την διάκια τυ ανταμώματς. Απααίτητη πϋπόθη, ίναι να μας γνωτπιήυν ι γνίς τα παιδιά αυτά. Τέλς, τ Δ.Σ. θα ίναι τνή παφή και υνγαία μ τ δήμ, για πώθηη θμάτων τυ χωιύ. Λπτμέις άλλη τήλη. Χαιτιμό την κδήλωη, απύθυναν υγχωιανός μας φιλόλγς Γιώγς Κων. Κααγιώγς, πίς γάφι νδιαφέ- 1 Παέτηαν ι κ.κ.: Αιτίδης Ταιός αντιπιφιάχης Ευυτανίας Λάμπς Τιτάνης πιφιακός ύμβυλς της Πιφέιας Στάς Ελλάδας Θόδως Κατιάδας αντιδήμαχς τυ Δήμυ Αγάφων Φώτις Κυλαμάνης Πόδς της Εταιίας Ευυτάνων πιτημόνων Γιαννίταης Δημήτις καθηγητής ΕΜΠ την Αχιτκτνική χλή Αγγλική Σκτίδα πόδς Ομπνδίας Ευυτανικών Συλλόγων (Ο.Ε.Σ.) Χήτς Μπύας πώην Δήμαχς Αγάφων Δημήτης Τιώλης πώην πόδς Δημτικύ υμβυλίυ Δήμυ Αγάφων. Ιωάννυ Γιώγς (Γάκιας) πώην πόδς Δ.Δ. Επινιανών. Λάμπς Γατής πόδς υλλόγυ Αγάφων. Γώγις Κυτμάνς, Παναγιώτης Αβάμπς, Κωταντίνς Αβάμπς, Παναγιώτης Κυτμάνς, Θωμάς Κυτμάνς και Λάμπς Απτόλυ πώην πόδι τυ υλλόγυ μας. ντα θέματα κάθ τύχς της φημίδας και πώην πόδς τυ χωιύ Γάκιας Ιωάννυ. Και ι δύ υχήθηκαν όλυς καλή χνιά και τυς κάλαν να τατυθύν την ππάθια αναβάθμιης των Επινιανών πυ θα γίνι μέα από τ ύλλγ. Στη υνέχια της κδήλωης, καθηγητής της αχιτκτνικής τυ ΕΜΠ κ. Γιαννίταης, βηθύμνς από τις φιτητές τυ, παυία την γαία τυ για τ μνατήι της Παναγίας της Στάνας. Λπτμέις για την παυίαη αυτή θα δημιυθύν τ πόμν τύχς. Άθ: Λάμπς Ζακαδύλας Τιμηνιαία έκδη τυ πλιτιτικύ υλλόγυ Επαινιανιτών Ευυτανίας «Άγις Γώγις». Τύχς 2. Άνιξη Ιδικτήτης: Σύλλγς Επινιανιτών Εκδότης: Χύανθς Κλμένη Γώγις, από τ μπαλκόνι των Αγάφων Μήτυ Λέκκα 10, 13671, Αχαναί Αττικής τηλέφων πικινωνίας Υπύθυνι ύλης: Συντακτική πιτπή Αχιυντάκτης: Λάμπς Ζακαδύλας Διθώις: Α. Ζακαδύλα, Χ. Σακκά Τα άθα πυ έχυν υπγαφή κφάζυν πωπικές απόψις τυ υπγάφντς. Γαφιτική πιμέλια: Αλέξανδς Μπυμπυίδης, Ευάγγλς Γωγαντζής, Δανάη Νμίδη, Έλι Βαίυ. 1, Στιγμιότυπα από την κδήλωη O Kώτας Αβάμπς και τ κέαμα από την Ξανθή Ζακαδύλα 3 2 3

3 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Γννήθηκ τα Επαινιανά (Πηγγιανά), τ έτς την και απβίω την Αθήνα τις 12 Απιλίυ Πατέας τυ ήταν Θδόις (ή Θές) Αβάμπς, απόγνς τυ αματωλύ Βαιλίυ Αβάμπυ, πωτπαλίκαυ τυ τατηγύ της Ρύμλης Γωγίυ Κααϊκάκη, πίς φνύθηκ τν Ιανυάι 1823 τη νικηφόα κατά των Τύκων μάχη, πυ έγιν τν Άγι Βλάι Τιχωνίδς (Στνύ της Κμηλιάς). Μητέα τυ ήταν η Μαγδαληνή, κόη τυ Γάκη Κυτμάνυ, αματωλικής ικγένιας, καταγόμνυ πίης από τα Πηγγιανά, πώτυ Δημάχυ τυ τότ Δήμυ Αγάφων. Σ πόμνη έκδη θα δημιυτύν πιότα τιχία. Επίης θα δημιυτί βιγαφικό και για τν πώτ τατηγό Δημήτι Γωγίυ Αβάμπ. Στ άθ παατίθνται τα πώτα δύ δλτία από τα έξι. (τα υπόλιπα τέα τα πόμνα φύλλα). Ο 2ς Στατηγός Αβάμπς 1 Ο τατηγός Δημήτις Αβάμπς Τ πανηγύι τ Καπιόι Άθ: Απτόλης Αβάμπς Συγχαίω τα μέλη τυ Διικητικύ Συμβυλίυ τυ Συλλόγυ και τη Συντακτική Επιτπή για την πωτβυλία και την υλπίηη της πωτβυλίας αυτής, μ την έκδη της φημίδας «Επινιανών Λόγς». Εύχμαι καλή πιτυχία την ππάθια αυτή, η πία ξκινάι μ άιτυς ιωνύς. Στην φημίδα θα δημιύνται πλλά ιτικά και άλλα τιχία, πυ θα αναφένται τα Επαινιανά κ.λ.π. και τα πία ίναι άγνωτα, χδόν όλυς μας, όπως π.χ. Τ Στατηγί τυ Κααϊκάκη τα Πιγκιανά. Και Υπάχυν πλλά. Σχτικό ίναι και τ Δλτί Στιχίων πς Σύνταξη τυ άθυ Επινιανά. Τ Δλτί αυτό υντάχθηκ από τν αίμνητ Στατηγό Δημήτι Θ. Αβάμπ, τ έτς 1973 και τ πί ίχ ταλί τν κδότη της Αιτωλακανανικής και Ευυτανικής Εγκυκλπαίδιας για δημίυη, όπυ μές τυ υμπιλήφθη. Τα τιχία τυ Δλτίυ ίχαν ληφθί από χτική έυνα, μλέτη και καταγαφή τυ Στατηγύ Δημητίυ Θ. Αβάμπυ, πυ αφύαν τα Επαινιανά και την υύτη πιχή. Δυτυχώς η μλέτη αυτή (μ πάα πλλά ιτικά και άλλα πλύτιμα τιχία), χάθηκ μια μτακόμιη, μτά τ θάνατό τυ. Ο Δημήτις Θδίυ Αβάμπς, τατηγός ν πλμική Διαθιμότητα, υνπία πλλαπλών ταυμάτων πλέμυ πυ υπέτη την Μικά Αία τ 1921, κατά τις διξαχθίς κληές και αιματηές μάχς π της Άγκυας, πς κπόθηη τυ Οχυύ Ταμπύ Ογλύ. Είναι δύτς τατηγός από τα Επαινιανά. 2 Κάθ χόν, τα τέλη Ιύνη έχι καθιωθί πλέν τ πανηγύι των Αγίων Αναγύων τα Επινιανά. Ο μπάμπα Γιώγς Αβάμπς & Η Θιά Παναγιώτα, ίναι πάνττ διαθέιμι και μ όλς τις δυνάμις τυς, ζύν και αναπνέυν γι αυτό τ Έγ Ζωής, τυς Αγ. Ανάγυυς, πυ κατάφαν κι ανάτηαν αυτόν τν ωαιότατ λόφ τυ Καπιόι, μ απίτυτη θέα τα Επινιανά, τ Τίδντ και τ Άγαφα. Όπις ανέβι πάνω τ λφάκι, θα καταλάβι μ πό μάκι και πόη αγάπη, αιθητική & νικκυύνη, ι δύ τυς κατάφαν ιδιωτικά να κάνυν έναν μικό παάδι μ φόντ τ Χωιό μας. Φντίζυν τ πανηγύι να γίνται κάθ Σαββατκύιακ και υνήθως καιός ίναι πλύ καλός, έτι, κάθ χόν, τ πανηγύι ίναι πτυχημέν. Αυτό τ μικό άθ, ίναι τ λιγότ πυ μπί να κάνι η Εφημίδα μας για να τιμήι αυτή την ππάθια, γιατί παγματικά έχι γίνι ένα πλύ ωαί έγ, ένα έγ-τλίδι για τ Χωιό μας! Είτ όλι υπόδκτι!! Ραντβύ φέτς: Σάββατ, 4 Ιυλίυ 15 Άθ: Γ. Χύανθς Χός και αλωνάτς και μ Παναμική θέα τ Δάς, τις απέναντι βυνκφές και τα Επινιανά μας! Ο πιτικός μπακλαβάς της Θιά Παναγιώτας έχι την τιμητική τυ! Ο Μπάμπα-Γιώγς Αβάμπς μ τ κίτι τυ. 4 5

4 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Τπικό πόγαμμα Δ. Δ. Επινιανών Η ωαία κιμωμένη... απ τα Επινιανά! Ο νές Πόδς τυ Τπικύ μας Διαμίματς των Επινιανών, κς Λυτέης Αβάμπς Εύζωνας, μας έτιλ τ νέ Τχνικό Πόγαμα για τ Γέφυα Σαμαίυ Πλακότωη δόμυ, απ Δ. Σχλί μέχι Νκταφί. Ηλκτφωτιμός κντικύ δόμυ, απ Χήτ Μανίκα μέχι Παναγιώτη Μάμαλη. Πλακότωη δόμυ, απ Αγ. Γώγι μέχι Θύμι Ζακαδύλα. Πλακότωη τμήματς δόμυ, απ Λάμπ Απτόλυ μέχι τν κντικό δόμ. Ο πόδς, ύζωνας. 2 Οδική ύνδη τυ ικιμύ Φτέη μ τν Οικιμό Επινιανά μέω Μέιας. Τα πλακότωτα... 3 Βλτίωη δικτύυ ύδυης και τπθέτηη υδμτητών 4 Αξιπίηη, υντήηη και χατγάφηη των βαικών μνπατιών της πιχής μας Η άφαλτς... Αφιωμένη τν υγγαφέα Κώτα Ακίβ πυ έλκι τις ίζς τυ από τα Πτίλια και έδιξ νδιαφέν από την πώτη τιγμή για την μάδα «Στα Άγαφα». Πλιτιτικές κδηλώις για τ καλκαίι 2015 Μ απόφαη τυ Δ.Σ., απφαίτηκ να παγματπιηθύν πλιτιτικές κδηλώις τα Επινιανά, τ τιήμ Αυγύτυ Τ πόγαμμα των κδηλώων θα ανακινωθί μόλις ιτικπιηθί. Ανακινώννται όμως ι ημμηνίς, ώτ ι πιθυμύντς να παατύν αυτές, να καννίυν τ πόγαμμα τυς. Οι Εκδηλώις τ τιήμ αυτό θα πιλαμβάνυν: 1. Ημίδα μ πλιτιτικά θέματα Παακυή 14 Αυγύτυ 2. Τ τήι αντάμωμα ημήι Σάββατ 15 Αυγύτυ Ο χώς των κδηλώων. 3. Άλλς κδηλώις θατικές - αθλητικές κ.τ.λ.π Κυιακή 16 Αυγύτυ Σ άλλη τήλη δημιύνται τα πιχόμνα τυ υπό έκδη βιβλίυ τυ Γιώγυ Κ. Κααγιώγυ μ τίτλ ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ, πυ θα παυιαθί την καλκαιινή κδήλωη. Τ Δ.Σ. Γιατί η «Κιμωμένη» από τα Επινιανά, δν φαίνται αν κόη, αλλά αν μια αδφή της γιάς Πίνδυ Όταν βγαίνυμ από τ χωιό Επινιανά και βαδίυμ τ δόμ πυ δηγί πς τα ινά βκτόπια και τη μναχική Φτέη, μπύμ για ακτό διάτημα να θαυμάυμ από δυτικά τ πανόαμα της «Κιμωμένης των Αγάφων». Θα νιώυμ πως αν απλώυμ τ χέι μας, θα μπέυμ και να τη χαϊδέψυμ! Τό κντά φαίνται να ίναι η πτωμένη κόη, αλλά η γγύτητα πυ παέχι αυτό τ ημί νδέχται να διαλύι τ μύθ πυ διατηί η απόταη τυ κάμπυ για τ φαινόμν. Γιατί η «Κιμωμένη» από τα Επινιανά, δν φαίνται αν κόη, αλλά αν μια αδφή της γιάς Πίνδυ μ πόωπ χιμέν από τυς καυνύς, τα χίλη μααμένα από τις παγωνιές, τα μάτια τγνά από τν ήλι και τα μαλλιά της κυβάι μπλγμέν από τα ανμβόχια. Τ μάτι τμώνι τις βαθιές χαάδς πυ χαακώνυν τα τήθη της και τυς τανύς χαλιάδς της πέτας πυ λιώνυν τ κμί της και φύγι ψάχνντας να βι ένα χήμα τα βυνά για να θμλιώι κάπιν άλλ πι ανθκτικό μύθ. Τ Δ.Σ. «Η Δημκατία αυτκατατέφται. Διότι κατχάθηκ τ δικαίωμα της Ελυθίας και τις Ιότητας. Διότι έμαθ τυς πλίτς της να θωύν την Αυθάδια ως δικαίωμα. Την Παανμία ως λυθία. Την Αναίδια τυ λόγυ ως Ιότητα και την Αναχία ως Ευδαιμνία.» Ικάτης, Π.Χ. 6 7

5 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Ο Καταντώνης από τα Πιγκιανά Ο Καταντώνης ήταν από τα Πιγκιανά. Εκί ίχ την τάνη πατέας τυ Γαντζύδης, πυ ίχ τ παωνύμι Μακυγιάννης (=ψηλός Γιάννης), γιατί ήταν ψηλός τ ανάτημα. Ο δόμς πς την Μέια μ θέα την Φτέη. ΑΡΘΡΟ: Γώγις Κααγιώγς, Φιλόλγς Στη τάνη Μέια γννήθηκ Καταντώνης ( ) και κί τν βάφτι Δίπλας Ευχές για τ 1 τύχς: όμφ χωιό ας. Είναι ένας τόπς να πικινωνίτ μ τυς απανταχύ υγχωιανύς ας, να αναδικνύτ την ιτία και τν πλιτιμό της πιχής ας. Μυ ά και η αιθητική της και η κατανμή τυ υλικύ. Διάβαα και τ άθ τυ Γ. Κααγώγυ. Ο Γιώγς όταν γάφι έχι πάντα να μας πι κάτι πυδαί. Σας ύχμαι από καδιάς κάθ πιτυχία.» Ο κ. Κώτας Χααμής ίναι κπαιδυτικός καταγόμνς από τν Τιπόταμ Ευυτανίας, αλλά ίναι και λάτης των Επινιανών, όπυ διαθέτι ικία. Μας έγαψ: «Των Επαινιανών Λόγ τν βήκα τ ιτλόγι των Παιωτών και τν... ξκκκάλια δόντως. Πλύ ωαία τη φτιάξατ την φημίδα και νδιαφέυα. Συγχαητήια!» Ο κ. Λάμπς Γατής, Πόδς τυ υλλόγυ Αγάφων γάφι: «Μ μγάλη χαά διάβαα τ πώτ φύλλ της Εφημίδας τυ χωιύ ας. Εύχμαι από καδιάς, να χιλιάτ τις κδόις ας. Η νημέωη όταν ίναι αντικιμνική, πφέι καλές υπηίς. Πιτύω ότι ίς θα τ πτύχτ. Θα ίμαι τ πλυό ας και αν άτμ και αν Σύλλγς Αγάφων, πυ έχω την τιμή να κπωπώ για ακτά χόνια.» Η τάνη τυ Γαντζύδη (Μακυγιάννη, Καταντώνη ) ήταν 3-4 χιλιόμτα δυτικά τυ χωιύ Πιγκιανά τη Μέια, κντά τ βυνό Κύνα και τα μγάλα λιβάδια τα Παλύκια. Επίης. πλύ κντά τη τάνη τη Μέια, ήταν ανθηός ικιμός (μέχι τα τλυταία χόνια) Φτέη, πυ κατικύνταν μέχι τα τλυταία. Η τάνη Μέια κατικύνταν από τυς Γαντζυδαίυς μέχι τν μφύλι (1947). Στη τάνη κατίκηαν τη υνέχια μικί από την ικγένια Κυτυμάνυ. Επίης ι Γαντζυδαίι ίχαν - όπως μυ διηγήθηκαν ι Γαντζυδαίι από τ Αημχώι - και πίτια τα Πιγκιανά, τα Γαντζυδέικα, πυ ήταν κάτω από την κκληία. Στη τάνη Μέια γννήθηκ Καταντώνης ( ) και κί τν βάφτι Δίπλας, όπως λέγι η παάδη, πυ ήταν υγγνής τυ Γαντζύδη (Μακυγιάννη) της Μέιας και ίχαν νικιάι μαζί από τ μνατήι της Τατάνας τα μγάλα λιβάδια, τα Παλύκια. Να ημιωθί ότι ι ικγένις Γαντζύδη (Μακυγιάννη) και Δίπλα, ήλθαν τα Άγαφα από την Ήπι κατά τ 1 ήμιυ τυ 18υ αιώνα μ την υπτήιξη πιθανώς των Μπυκυβαλαίων από τ Σακαέτι (ημινό Πδικάκι Αιτωλακανανίας), πυ κατίχαν τ αματλίκι των Αγάφων πί ένα πίπυ αιώνα (18 αιώνα). Εγκατατάθηκαν κί μτά τ θίαμβ τυ Γιάννη Μπυκυβάλα τ Κάβ (1712) ναντίν τυ Μέτ Χύ, παππύ τυ Αλή Παά. Πς τύτις να ημιωθί ότι τα τλυταία χόνια δημιυγήθηκ μγάλη ύγχυη, όν αφά τ πυ ήταν η τάνη τυ Γαντζύδη-Μακυγιάννη. Μικί τπθτύν τν Καταντώνη τ Μάαθ-Μίη, πυ ως πς τ όνμα υμπίπτι μ τ όνμα της τάνης τυ Γαντζύδη-Μακυγιάννη τα Πιγκιανά. Στη Μίη (=Μάαθς) πέπι να τπθτηθί τ μγάλ κατόθωμα τυ Καταντώνη, κτωμός τυ Βληγκέκα. Η τάνη τυ πατέα τυ Καταντώνη ήταν τη Μέια (=Μέη,Μίη), κντά την Κύνα και τα Παλύκια. (Αναλυτικότα για τ θέμα τυ Καταντώνη τ έτιμ πς έκδη βιβλί μας Τα Άγαφα.) Βιβλί Τα Άγαφα τυ Γ. Κααγιώγυ Ο υγχωιανός μας κλκτός φιλόλγς Γωγ. Κων. Κααγιώγς έχι υγγάψι ένα βιβλί, μ τίτλ «Τα Άγαφα», τ πί ίναι υπό έκδη. Τα πιχόμνα τυ βιβλίυ αναφένται τ τέλς της ανακίνωης αυτής. Πιτύυμ ότι η έκδη τυ βιβλίυ αυτύ θα απτλί τη βάη για την παγματπίηη των καλκαιινών πλιτιτικών κδηλώων πυ θα γίνυν τα Επινιανά και ι πίς τχύυν την αναβάθμιη των Επινιανών. Αναφέται την ιτία των Αγάφων μ.χ. Κάνι λόγ για την ιτία ημαντικών χωιών της πιχής αυτής (Αγάφων, Βαγγιανών, Τβάτυ, Πιγκιανών, Χύυ, Καχωίυ κ.λ.π.) όπως και ημαντικών μνατηίων (Τατάνας, Πυύ, Ρντίνας, Πέτας, Παναγίας Πλκητής κ.λ.π.). Ομιλί αναλυτικά για τυς φυγάδς πυ ήλθαν τα Άγαφα κατά την πχή αυτή, για τυς μγάλυς δωητές μνατηίων και την πωπγαφία τυς. Αναφέται τα πανπιτήμια και χλές πυ λιτύγηαν κί (Βαγγιανά Καπνήι, Φυνά) και τυς μγάλυς διδακάλυς πυ δίδαξαν αυτά (Ευγένις, Γόδις, Θφάνης κ.λ.π.). Κάνι λόγ για τα διδακόμνα μαθήματα. Ομιλί για τυς αματωλύς και κλέφτς (Μπυκυβάλας, Δίπλας, Καταντώνης). Τέλς γίνται λόγς για κύια χαακτηιτικά των κατίκων της πιχής, για ιμένς πααδόις τυς, για τις ατές τυς, για την κινωνική ζωή τυς (πανηγύια, παζάια, ι μυλωνάδς κ.λ.π.). 8 9

6 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Ο «Αντάτης» των Επινιανών ΦΩΤΟ / ΑΡΘΡΟ: Γώγις Κ. Χύανθς Κωνταντίνα Ζακαδύλα ( ): έφυγ η υπαιωνόβια γιαγιά 106 τών Καλατζή 25 Κντγιώγς 16 Χωίς ταυό 1 Κώτιας 10 Κανακακάκη 4 Μπίκας 2 Ο Π. Κυτμάνς, πί ψήφυ υλληφθίς. Καβέλης 4 Μπάκλας 3 Χωίς τ. 1 Μύτς 1 Χωίς τ. 1 ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Διώτης 1 Τυφκύλα 1 ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α τ χωιό μας! Μτά την καταμέτηη και την ανακίνωη των απτλμάτων τυ κλγικύ τμήματς, κάπις παλιές κααβάνς τυ πλιτικύ γίγνθαι τυ χωιύ μας, ξψαχνίζαν έναν-έναν τυς ψηφφόυς όλα τα καφνία, για τ πιός ήταν «αντάτης» τ χωιό μας μιάς και βέθηκ ένας τυς ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α! Εικαίς πλλές! Αλλά ίπαμ, η ψηφφία ίναι μυτική! Χαλκιάς 1 Τύκας 1 Μέξης 1 Ίως η πώτη φά πυ, απ ό θυμάμαι, δν υπήχ κανένα πλιτικό άγχς τις βυλυτικές κλγές τ χωιό! Δν υπήχ, παγματικά, κανένας φανατιμός, καμιά υπίωη, κανένα ζόι από κανέναν, ι πιότι ήταν χδόν χαλαί, αν να μην τυς ένιαζ, αν να κάναν αγγαία ή, αν να μην πίτυαν ότι μ την ψήφ τυς κάτι θ αλλάξι! Σωτό; Λάθς; Θα τ δίξι χόνς! Από αυτό τ τύχς, τα πλαίια της νημέωης των μλών, καθιώνυμ την δημίυη τήλης κινωνικών αναφών. Παακαλύνται ι υγχωιανί, να νημώνυν τ Δ.Σ. για τα υμβαίνντα δίνντας τιχία, ώτ να δημιύνται την φημίδα. Πλήης ημών ηλικία 106 τών, «έφυγ» από την ζωή η ηλικιωμένη υγχωιανή μας Κωνταντίνα Ζακαδύλα, η πία διέμν τν ικιμό τυ Αγίυ Γωγίυ Καλυβίων την Πέμπτη 30 Οκτωμβίυ 2014.Η υπαιωνόβια γιαγιά ίχ αδιαθτήι τις τλυταίς ημές και δικμίθη τ νκμί για να τις πααχθύν ι απααίτητς ιατικές φντίδς. Είναι χαακτηιτικό ότι η κυά Κωνταντίνα δν ίχ πάι πτέ την πλύχνη και πλυκύμαντη ζωή της κανένα φάμακ, ύτ καν απιίνη και όπως μας ίπ γιός της Χήτς, «η μάνα μυ δν γνώιζ τι πάι να πι αώτια!» Η κυά Κωνταντίνα Ζακαδύλα, τ γένς Τιγαίδα, γννήθηκ τ 1908, κατάγνταν από τα Άγαφα και υγκκιμένα τ χωιό Μάαθ Ευυτανίας. Παντύτηκ τ 1943 τν υντπίτη της, Ηλία Ζακαδύλα, από τα Επινιανά και απέκτηαν έξι παιδιά: τη Γιαννύλα, τν Χήτ, τν Γιώγ, τν Δημθένη, τν Λάμπ και την Φιδίκη. Ευτύχιαν να δυν πλλύς απγόνυς και υγκκιμένα 17 γγόνια και 14 διέγγνα. Η κυά Κωνταντίνα και κυ Ηλίας, αχλύνταν μ την κτηντφία και μέχι την μόνιμη γκατάταή τυς τ 1955 τν Άγι Γώγι, μτακινύαν τα γιδπόβατα τυς πότ τα ινά και πότ τν κάμπ, για να πιβιώυν τα δύκλα χόνια τυ πλέμυ και τυ μφυλίυ, αλλά και να μπέυν να υντηήυν τη φαμίλια τυς. Εκίνα τα χόνια (1954), τ Γιαννύζι, μτά από μια δυνατή καταιγίδα, έχααν όλ τ κπάδι τυς, από καυνό πυ έπ τ δέντ πυ ίχαν καταφύγι τα πόβατα για να πφυλαχτύν Έχα τν ύντφό της Ηλία πιν 24 χόνια ( ) και από τότ υνέχι να ζι κντά τα παιδιά της, κάνντας μια φυιλγική ζωή παά την ηλικία της Η γιαγιά πυ ήταν από τα λάχιτα υπαιωνόβια άτμα πυ διαμένυν τ χωιό μας, πιπιύνταν καθημινά τν κήπ της, έκαν δυλιές τ πίτι, μάζυ ξύλα για τ τζάκι, κύπιζ τ πίτι και την αυλή και ξιτύ τα γγόνια και τα διέγγνα όμφς ιτίς από τα παλιά Διατηύ την διαύγιά της μέχι τα τλυταία χόνια της ζωής της, νώ όλι ι χωιανί μόν καλά λόγια ίχαν να πυν για την αγαπημένη κυά Κωνταντίνα, πυ βίκται πλέν ψηλά τυς υανύς... Τ Δ.Σ. Μγάλς κατατφές τν τόπ μας Η ταβένα Ο Νόμυλς τυ Τάκη Κίτιυ έπαθ μγάλς ζημιές απ την υπχίλιη τυ Αγαφιώτη. Κατατάφηκ ακόμα, λχώς τό τ ιχθυτφί ό και ι πέτφς απ την μγάλη κατλίθηη πυ έγιν την πιχή. Ο δόμς για την Στάνα έχι υπτί τάτις κατατφές απ τ παακίμν έμα τ πί φύκω τό πλύ πυ κατάφ να ξιζώι τάτια πλατάνια κατντάδων χόνων. Ανπανόθωτη ζημιά έγιν δύ ημία τυ δόμυ πυ θα πέπι να αλλάξι η χάαξη τυ νδχμένως για να μπέι να φτάι μέχι πάνω. Απ τη Βαβαιάδα μέχι τ Χωιό μας δόμς πλέν έχται χδόν καννικά. Τ μγάλ πόβλημα ίναι απ τ γφύι της παλικαυάς μέχι την ίδ τυ χωιύ. Ο δόμς έχι κατλιθήις τυλάχιτν πέντ ημία μ μγάλς ζημιές τα πανή, τα τηθαία και την άφαλτ. Ο πόδς τυ Τ.Δ. μας Λ. Αβάμπς και Αντιδήμαχς Θ. Μιχόπυλς μας υπχέθηκαν ότι θα κάνυν τ παν για να απκατατήυν τις ζημιές απ τ γφύι της παλικαυάς μέχι τ χωιό μας. Πα ότι τα ικνμικά τυ Δήμυ μ τις τός πλλές και μγάλς κατατφές ίναι ακόμα πβληματικά. Οι γντότι τυ χωιύ μας όπως Π. Ιωάννυ, Γ. Απτόλυ, Θ. Σκλαπάνης δν ίχαν ματαϊδί μας ίπαν τόη πλύ βχή! Τέλς απόλυτ δίκι έχυν ι πιότι πλιτικί της Αυτδιίκηης πυ ίπαν ότι τόπς πήγ 30 χόνια πίω! Άθ: Γώγις Χύανθς 10 11

7 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Έφυγαν από τη ζωή: Κατάταη υνδμών - χηγιών τ ύλλγ από ώς Έφυγ από τη ζωή την 9 Μαΐυ 2014 τν Αλίατ Βιωτίας, Απτόλυ Λάμπς τυ Θδώυ, ηλικία 48 τών. 2. Έφυγ από τη ζωή την 18 Δκμβίυ 2014 την Λιβαδιά Βιωτίας, Σκλαπάνης Παναγιώτης τυ Αθαναίυ, ηλικία 78 τών. Τλέτηκαν πιμνημόυνς δήις 1. Τλέτηκ τα Επινιανά τήι μνημόυν υπέ αναπαύως της ψυχής της Αγγλικής Σκλαπάνη. 2. Τλέτηκ τα Επινιανά τήι μνημόυν υπέ αναπαύως της ψυχής της Μαίας Μανίκα. Τ Δ.Σ. τυ υλλόγυ μας κφάζι τα θμά υλλυπητήια τυς ικίυς τυς. ΕΝΗ ΜΕΡ ΩΣΗ Για τιδήπτ αφά ύλη φημίδας : Χύανθς Γιώγς Ζακαδύλας Λάμπς Υπύθυνι καταχωήων: Τ Δ.Σ. τυ υλλόγυ μας. 1 Χύανθς Γώγις τυ Κλμένη 2 Κυτμάνς Παντλής τυ Επαμινώνδα 3 Ζακαδύλας Λάμπς τυ Κωνταντίνυ 4 Ζακαδύλας Κωνταντίνς τυ Γωγίυ 5 Κυτμάνς Κωνταντίνς τυ Σπύυ 6 Σκλαπάνης Γώγις τυ Θωμά 7 Ζακαδύλας Όθωνας τυ Ηλία 8 Κυτμάνς Παναγιώτης τυ Γωγίυ 9 Ζακαδύλας Κωνταντίνς τυ Παναγιώτη Πόδς Αντιπόδς Γν. Γαμματέας Ταμίας Έφς Μέλς Μέλς Μέλς Μέλς Ζακαδύλας Όθωνας για Αιτωλακανανία Κυτμάνς Παντλής για Βιωτία Χύανθς Γιώγς για Αττική κλπ. Σκλαπάνης Γιώγς για Ευυτανία α/α Ονματπώνυμ 1 Κυτμάνς Γώγις τυ Σπύυ 10 2 Σκλαπάνης Κωνταντίνς τυ Λάμπυ 10 3 Αβάμπς Γώγις τυ Χήτυ 10 4 Αβάμπς Γώγις τυ Ταξιάχη 50 5 Αναταίυ Αημίνα τυ Θωμά 10 6 Γαντζύδης Κωνταντίνς τυ Παναγιώτη 10 7 Μανίκας Λάμπς τυ Κωνταντίνυ 20 8 Ζακάδας Δημήτις 15 9 Ζακαδύλας Κωνταντίνς τυ Δημθένη Ζιώγας Παναγιώτης τυ Κωνταντίνυ Γαντζύδης Παναγιώτης τυ Κωνταντίνυ Καπλάνης Παναγιώτης τυ Δημητίυ Κυτμάνς Πέτς τυ Ευθύμιυ Ζακάδας Δημήτις τυ Ανδέα Κυλαμάνης Φώτις Κυτμάνς Κωνταντίνς τυ Επαμινώνδα Κααγιώγς Γώγις Κααγιώγυ Χαίκλια Αβάμπς Δημήτις τυ Θόδωυ Κυτμάνς Θωμάς τυ Λαζάυ Κυτμάνυ Ναταλία τυ Θωμά Ζιώγας Βαίλις τυ Χήτυ Κυτμάνυ Ανθύλα Πάτ Σκόνδας Δημήτις Βλαχπάνς Απότλς Κυτμάνς Γώγις τυ Λαζάυ Απτόλυ Κων/νς τυ Λάμπυ ''Ολυμπία'' Απτόλυ Βαιλική τυ Λάμπυ 20 Χήιμα τηλέφωνα Δήμς Αγάφων ΚΕΠ Αγάφων Πόδς Τ.Δ. Επινιανών Αγτικό ιατί Αγάφων Κέντ υγίας Φαγκίτας Νκμί Καπηνίυ Φαμακί Φαγκίτας Ατυνμία Καχωίυ α/α Ονματπώνυμ 29 Γαντζύδη Σφία Ιωάννυ Γώγις ''Ο Γάκιας'' Ζακαδύλας Πέτς Αβάμπς Νικόλας τυ Χααλάμπυ Σκλαπάνης Μιχάλης τυ Αθαναίυ Σκλαπάνη - Καλαμπαλίκη Ολυμπία Πυλάκς Δημήτις Πιτάνς Χήτς Χύανθς Βαίλις Χύανθς Σωτήις Χύανθς Κωνταντίνς τυ Πέτυ Χύανθς Δημήτις τυ Θόφιλυ Χύανθς Νικόλας τυ Πέτυ Κιτικόκας Επαμινώνδας Ζακαδύλας Απτόλης Κντδήμα - Ζακαδύλα Λαμπινή Φλέκης Κωνταντίνς Αυδής Νίκς Κίτις Τάκης τυ Χήτυ Ζακαδύλας Δημήτις τυ Ηλία Ζακαδύλας Ευθύμις Τόλης Δημήτις τυ Ταξιάχη Ζακαδύλας Σίμς Αωνιάδας Παναγιώτης Ζακαδύλας Παναγιώτης τυ Κωνταντίνυ Ζακαδύλα Παακύη τυ Άγγλυ Γαντζύδης Χήτς τυ Κωνταντίνυ Αβάμπς Παναγιώτης τυ Γωγίυ 100 Τ Δ.Σ. απφάι να δημιύι κάθ τίμην την φημίδα τις υνδμές η χηγίς πυ έλαβ τ διάτημα τυ τιμήνυ. Αυτό γίνται για λόγυς νημέωης των μλών τα πλαίια της διαφάνιας των ικνμικών τυ Συλλόγυ. ΔΕΗ βλάβς ΔΕΗ πληφίς ΟΤΕ ΚΤΕΛ Καπνηίυ ΚΤΕΛ Καπνηίυ (Αθήνα) Πατήι βνζίνης Κέντη - Τιγα Πατήι βυλκανιζατέ Λ. Μάκκας Πυβτική 199 Πώτς Βήθις

8 Τύχς #2 τα Επι300 τ.μ. δ 4 π ό ικ, 21Χ15, Πωλίται υ, πίπδ ί δ χ η ψ ς τό πό νιανά, ν μήιμ,. τι, ικδ ά, ζητήιμη ν υ ω όψ ή ιμ Τ, α έ θ 21 μ. Μ αγωνιί 25 ττ φ α Γ ι τα τ της Ενικιάζ τ κέν φ Ό 4 πι της κών τν ικό δόμ π μ ητήιμη Άθηνας. Σ Τιμή υζ. ς ιγ ν ά Κ πλατίας ικία η πέτινη. φ ιό δ ι ιανά Πωλίτα ί. Επιν μ η ό ικ κ ν τ Άνιξη 2015 Τύχς #2 μ. τα ικία 90 τ. ιόφη δ ι α ιύ, πό ίτ λ ω χ Πω τυ τ ν έ μ κ μ τ τ., 40 0 Επινιανά ικόπδ μ ία. τ η α λ ιμ π τή ψη την ιμή υζη κ ή θέ α. Τ τι κ η λ π τα κα * Οι αγγλίς δημιύνται Δωέαν. Επιθυμητή πίπτωη αγαπωληίας μια μική υνδμή υπέ τυ Συλλόγυ μ ανάτηη την φημίδα μας. Κτηντόφι, Γαλακτκμικά πϊόντα BESTmarket Παναγιώτης & Λάµπς Ζακαδύλας Ο.Ε Βιτ τν ιδικτήτη της αγλάδς και κδίτ δωάν υνδμή νός έτυς! Γιώγς Θωμ. Σκλαπάνης Λάμπς Βλ.. Γαντζύδης Γιώγς Γαντζύδης Πάνς Γω. Κυτμάνς Νώντας Γω. Κυτμάνς Κώτας Ζακαδύλας Στέγις Αβάμπς Βαίλης Ζακαδύλας Μπάμπης Σκλαπάνης Κωτας Σκλαπάνης Βαίλης Κυτμάνς Πάνς Θ. Αωνιάδας Κώτας Θ. Αωνιάδας Σπύς Γατζύδης Γιώγς Στέφ. Αβάμπς Λ. Αθηνών Αλίατς fax Δέλα Σαμάι Καπιόι Φτέη Φτέη Απόμα Απιδιά Απόμα Σαμάι Σαμάι Φτέη Φτέη Φτέη Μακύκαμη Μέια Άνιξη 2015

9 Δλτί τύπυ 12/1/2015: Τύχς #2 Άνιξη 2015 Πτάις έγων Δήμυ Αγάφων την πιφέια Στάς Ελλάδας Από τα Δήμ Αγάφων λάβαμ δυ πλυέλιδα δλτία τύπυ δημιύυμ μόν ένα μές αυτών πυ αναφένται τ τπικό μας διαμέιμα λγω πιιμένυ χώυ. Ο Δήμς Αγάφων υπέβαλλ την Πιφέια Στάς Ελλάδας τις πταιότητς έγων τυ Δήμυ Αγάφων πυ πέπι να υλπιήι η Πιφέια Στάς Ελλάδας ανά Δημτική Ενότητα ξχωιτά, τ γαφί τυ Πιφιάχη κ. Μπακγιάννη Κωνταντίνυ και τυ Αντιπιφιάχη κ. Ταιύ Αιτίδη. Η Πιφέια Στάς Ελλάδας πχώη τππίηη της ΣΑΕΠ-766 μ πϋπλγιμό ,41 και ένταξη των τάων ξής έγων: 1. Aφαλτότωη δικύ δικτύυ από διατάυωη Αγάφων ώς τα Άγαφα πϋπλγιμύ υώ. Πιλαμβάνι την κτέλη γαιών διαπλάτυνης, τχνικών, δτωίας, αφαλτικών μήκς υνλικά 4 χλμ. 2. Αφαλτότωη δικύ δικτύυ Βαγγινά - Έλατς - όια νμυ Καδίτας πϋπλγιμύ υώ. Πιλαμβάνι την κτέλη γαιών τχνικών, δτωίας, αφαλτικών μήκς υνλικά 7,6 χλμ. 3. Αφαλτότωη δικύ δικτύυ τβάτ - όια νμυ Καδίτας πϋπλγιμύ υώ. Πιλαμβάνι την κτέλη γαιών τχνικών, δτωίας, αφαλτικών μήκς υνλικά 3,1 χλμ. 4. Aφαλτότωη δικύ δικτύυ από διατάυωη Αγάφων πς Επινιανά - γέφυα Παλικαυάς πϋπλγιμύ υώ. Πιλαμβάνι την κτέλη γαιών, τχνικών, δτωίας, αφαλτικών μήκς υνλικά 3 χλμ. Τέλς, πβλέπνται για πιθανές απαλλτιώις μ πϋπλγιμό ,41. Δήμαχς Αγάφων Μπαμπαλής Θόδως Κινητό τηλ Μακόπυλ Αττι- Κώτας Γαντζύδης ,

Για απεγκλωβισμό από το λαβύρινθο νόμων & διαταγμάτων

Για απεγκλωβισμό από το λαβύρινθο νόμων & διαταγμάτων φιεωµέν στην ενηµέωση Εβδμδιί πλιτική εφημείδ Πάυ - Αντιπάυ Σκέψυ τν πλνήτη συ... νκύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Πσκευή 11 Ιυνίυ 2010 Φύλλ 112 Έτς 65 Νέ Πείδς Έτς Ίδυσης 1945 Επί πδός η κίνηση πλιτών γι τ Σχέδι Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους

Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους Σκέψυ ν πλνή συ... νκύκλωσε ΦΩΝΗ συ Εβδμδιί πλιική εφμείδ Πάυ - Ανιπάυ 67 ΧΡΟΝΙΑ φιεωµέν σν ενµέωσ Πσκευή 24 Σεπεμβίυ 2010 Φύλλ 126 www.fonitisparou.gr Ές 65 Νέ Πείδς Ές Ίδυσς 1945 Χάλμπς Κόκκινς υπψήφις

Διαβάστε περισσότερα

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Φύλλ 145 www.fonitisparou.gr Έτς 66 Νέα Περίδς Έτς

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου Εβδμαδιαια ηλεκτνικη ΕφημΕιδα τ αγτικη ΑγΕνημΕωη Φωτό: Σιώη Μαία Τεχ 117 Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Φωτό: Σιώη Μαία Πειεχόμενα Τεχ 117/ Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Θέματα 6 Αώνια: Μια άλλη εκκλατόμενη καλλιέγεια,

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 20 Ιανουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 20 Ιανουαρίου Εβδμαδιαια ηλεκτνικη εφημειδα τ αγτικη Αγενημεωση Τεχ 116 Παασκευή 20 Ιανυαίυ 2012 Πειεχόμενα Τεχ 116/ Παασκευή 20 Ιανυαίυ 2012 Θέματα 6 Gj By: Πόσ εφικτή είναι η καλλιέγειά τυ στην Ελλάδα; 13 Πια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΟΣ 25 - ΜΑΪΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 289 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Στ χρνικ διαστημα πυ η χωρα μας βρισκεται ντως σε δεινη

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου Εβδμαδιαια ηλεκτνικη εφημειδα τ αγτικη Αγενημεωση Τεχ 120 Παασκευή 17 Φεβυαίυ 2012 Πειεχόμενα Τευχ 120 Παασκευη 17 Φεβυαιυ 2012 Θέματα 6 Μανιτάια, διά, αωματικά φυτά: Νέε καλλιέγειε - Δυνατότητε ανάτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki

Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 303/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 1 ΕΥΡΩ www.reporteronline.gr Επικαιρότητα Έλλειμμα Κσμσυρρή (Καρναβάλι γαρ) αναμένεται και φέτ Λυτράκι τα δύ επόμενα Σαββατκύριακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

Ασπρόρεμα Φτέρη Απιδιά Ανηφόρα Σαμάρι Μέρσια Εκκλησιές Δροσέλα

Ασπρόρεμα Φτέρη Απιδιά Ανηφόρα Σαμάρι Μέρσια Εκκλησιές Δροσέλα Τριμηνιαία εφημερίδα ISSN: 2407-9928 20 ΙΟΥΛΙΟΣ 15 #3IOYNIΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Ασπρόρεμα Φτέρη Απιδιά Ανηφόρα Σαμάρι Μέρσια Εκκλησιές Δροσέλα ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Κ.Κ. Αxαρνών Αριθµός άδειας 17 POST PRESS

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα.

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα. ΕπιστλέςΤΟ ΒΗΜΑ 008 Σελ. 4 Σελ. 5 ΤΟ ΒΗΜΑ εατρικά δρώµενα ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...ΕΝΑ ΜΠΡΑΒΟ ήµυ ακίυ - Περαχώρας 31 Αυγύσ 2011 Σύσσωμη η πόλη θέλει τν πραστιακό στ Λυτράκι Η απόγνωση Δηλώσεις πλιτικών αµπελκαλλιεργητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

!:feilti5. Defranceschi S.p.A. ΕΤΕΚΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΟΜΗΡΟΥ20-ΑΘΗΝΑ10672. t;::j. c ~ ΕΜΦΙΜΩΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ANAΨVKΤΙKΩN ΙYΘoγ

!:feilti5. Defranceschi S.p.A. ΕΤΕΚΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΟΜΗΡΟΥ20-ΑΘΗΝΑ10672. t;::j. c ~ ΕΜΦΙΜΩΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ANAΨVKΤΙKΩN ΙYΘoγ ΔΗΜ. ΓιΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΠΡΟΣΩΠΕΕΣ - ΕΣΑΓΩΓΕΣ & ΣΑ Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΟΜ. ΤΡΟΦΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Γρφεί: ΓΕΩΡ.GΛ ΥΜΠΟΥ 17-19 - 11741 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 9235722-9025755 ΤηΝκή Δ1η MECCANO Αθήνι Τέλεξ 21-6009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ιλιάδα η εμή. Η δική μου Ιλιάδα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ιλιάδα η εμή. Η δική μου Ιλιάδα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ιλιάδα η εμή Η δική μυ Ιλιάδα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίυ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΒ Εφρεία Πρϊστρικών και Κλασικών Αρχαιτήτων Κύπρυ 68, 461 00 Ηγυμενίτσα, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια για Παιδάκια 3-6 ετώ

Παιχνίδια για Παιδάκια 3-6 ετώ Πιχίδι γι Πιδάκι 3-6 τώ γλύτρ Είι διάηι! Είι γπηέι! Είι ι ήρως πυ θέλυ τ πιδιά όλη τη ικυέη! Κι ίι δώ! Κι ίι κι τη τηλόρη, ίι ι κέτη όη! Κι Μίκυ θ φέρι τ πέρ-δώθ, τ πήγιέλ, τ τρέχ-γύρυ... Μπέρδ! Πις έχι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94 E.E. Π. Ι(ΙΙ) Α. 290,.7.94 167 Ν. 67(Η)/94 πεί Πϋπλγιμύ τυ Πνεπιτημίυ Κόπυ Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημείδ της Κυπικής Δημκτίς ύμφν με τ 'Αθ 2 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 67(11) τυ 1994 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. π α ι ο υ μ ε γίνουμε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΡΩΝΑ 21ΜΑΪΟΥ-1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994. 9ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΥΡΩΝΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. π α ι ο υ μ ε γίνουμε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΡΩΝΑ 21ΜΑΪΟΥ-1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994. 9ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΥΡΩΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 9ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΥΡΩΝΑ Λα Ε π α ι ο υ μ ε γίνουμε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΡΩΝΑ 21ΜΑΪΟΥ-1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ουζ ξεφορτω θήκαμε τους κακούς», είπε στους φίλους του ο πανέξυπνος Κουΐκυ και πρόσθεσε:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΆΠΛΑΣΗ ΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΑΣΤ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ 1999 Τ Κρανίδι ειναι πρωτεύυσα της επαρχίας Ερμινίδς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΑΜΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. Η Σάμος στα νεότερα χρόνια (17ος-20ός αιώνας)

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΑΜΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. Η Σάμος στα νεότερα χρόνια (17ος-20ός αιώνας) ΑΔΕΛΦΤΤΑ ΣΑΜΙΩΝ ΑΘΝΩΝ Σάμς στα νεότερα ρόνια (17ς-2ός αιώνας) ΑΘΝΑ 22 Δημήτρης Δημητρόπυλς Μύλι της μνής Ιάννη Θελόγυ Πάτμυ στη Σάμ: Πρακτικές διαείρισης και ικνμική εκμετάλλευση (17ς - αρές 19υ αι.) μνή

Διαβάστε περισσότερα