από το μπαλκόνι των Αγράφων Ασπρόρεμα Φτέρη Απιδιά Ανηφόρα Σαμάρι Μέρσια Εκκλησιές Δροσέλα ξεκίνησε το 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "από το μπαλκόνι των Αγράφων Ασπρόρεμα Φτέρη Απιδιά Ανηφόρα Σαμάρι Μέρσια Εκκλησιές Δροσέλα ξεκίνησε το 2015"

Transcript

1 Τιμηνιαία φημίδα ISSN: #2 Άνιξη από τ μπαλκόνι των Αγάφων 2015 Απόμα Φτέη Απιδιά Ανηφόα Σαμάι Μέια Εκκληιές Δέλα Η κπή της πίτας Μ μγάλς κατατφές ξκίνη τ 2015 Παγματπιήθηκ μ ιδιαίτη πιτυχία, την Κυιακή 18 Ιανυαίυ 2015, η κπή της πωτχνιάτικης πίτας τυ Συλλόγυ μας, όπως ίχ ανακινωθί μέα από τις λίδς τυ 1υ τύχυς της φημίδας μας Επαινιανών λόγς. Η κδήλωη έγιν την αίθυα τυ ξνδχίυ «Πάνων», τυ υγχωιανύ μας Κωνταντίνυ Αβάμπυ. 02 Πιχόμνα Ο 08 Καταντώνης Πτάις 16 έγων δήμυ O τατηγός 04 Αβάμπς 10 «Αντάτης» τ χωιό μας Μγάλς κατατφές πκλήθηκαν κυίως τα δικά δίκτυα, τα τχνικά έγα υπδμών, τις γέφυς και τα δίκτυα ύδυης τα πιότα χωιά τυ πώην Δήμυ Αγάφων απ την υνχιζόμνη βχόπτωη των τλυταίων μηνών. Ο δήμαχς Θ. Μπαμπαλής και αντιδήμαχς Θ. Κατιάδας μπτά... αδιέξδ. Κατλίθηη τ Γιαννίταη. 10 Ευχές για τ 1 τύχς: Από τν κ. Παναγιώτη Β. Σαλαγιάννη, υμπατιώτη μας από τ Τβάτ. Ο κ. Π.Σαλαγιάννης ίναι φιλόλγς και έχι υγγάψι ακτά βιβλία, μταξύ των πίων ένα βιβλί για τ Τόβατ Αγάφων, τ πί υτήνυμ όλυς τυς Αγαφιώτς. Μας έγαψ: «Σας υγχαίω για την νέγια ας να κδίδτ φημίδα για τ. 09

2 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Πωτχνιάτικη πίτα Παγματπιήθηκ μ ιδιαίτη πιτυχία, την Κυιακή 18 Ιανυαίυ 2015, η κπή της πωτχνιάτικης πίτας τυ Συλλόγυ μας, όπως ίχ ανακινωθί μέα από τις λίδς τυ 1υ τύχυς της φημίδας μας «Επινιανών λόγς». Η κδήλωη έγιν την αίθυα τυ ξνδχίυ ΠΑΡΝΩΝ, τυ υγχωιανύ μας Κωνταντίνυ Αβάμπυ τν πί κφάζυμ τις υχαιτίς μας. Στην κδήλωη ίχ πκληθί και υγχωιανός μας, Πόδς τυ Αίυ Πάγυ, κ. Αθανάις Κυτυμάνς, πίς δν μπό να παατί λόγω της νματικής τυ τής την ημέα αυτή. Μας μτέφ τις υχές τυ μέω τυ Γν. Γαμματέα της ταιίας Ευυτάνων πιτημόνων κ. Απότλυ Αβάμπυ, πίς τυ ίχ πιδώι την πόκληη για την κδήλωη μας. Πααβέθηκαν ακτί υγχωιανί μτά των ικγνιών τυς. Λίγ πιν την έναξη της γιτής, αντιπιφιάχης Ευυτανίας κ. Αιτίδης Ταιός, πίς λόγω άλλων υπχώων έππ να απχωήι, αφύ μας υχήθηκ καλή χνιά, μας ξήγη ότι τα έγα της πιφέιας πυ αφύν την αφαλτότωη των δόμων τα Άγαφα (για τα πία γάφυμ αναλυτικά άλλη τήλη), θα λκληωθύν τα πόμνα 2 χόνια. Είπ, απαντώντας χτική ώτηη, ότι για τ θέμα τυ δόμυ Επινιανά Φτέη, ίναι υπό ξέταη η ύπαξη πιβαλλντικής μλέτης. Στη υνέχια πατή Δημήτις Σκόνδας από την Γανίτα υλόγη την πωτχνιάτικη πίτα. Μτά την κπή της πίτας, πόδς τυ υλλόγυ Γιώγς Χύανθς, καλωόι τυς πααβικόμνυς, υχήθηκ καλή χνιά και έκαν μια ιτική αναδμή τυ υλλόγυ, υπνθυμίζντας τα έγα πυ ίχαν γίνι τ παλθόν τα Επινιανά μ πωτβυλίς των Διικητικών Συμβυλίων τυ υλλόγυ (όπως δόμς για τ χωιό, πλακτώις και άλλα ), αλλά και την αδάνια των τλυταίων τών. Στόχς τυ νέυ Δ.Σ., όπως πέκυψ τις 6/9/2014 ίναι να ξυγιάνι τα ικνμικά τυ υλλόγυ και να τα διαχιιτί μ απόλυτη διαφάνια. Γι αυτό άλλωτ, ύμφωνα μ απόφαη τυ Δ.Σ., όλς ι ιπάξις αλλά και ι δαπάνς τυ υλλόγυ, θα δημιύνται την φημίδα για νημέωη των μλών. Απααίτητη πϋπόθη για την αναβάθμιη τυ υλλόγυ, ίναι η νγός υμμτχή όλων των μλών. Σ αυτό θα βηθήι και η έκδη της φημίδας πυ θα κδίδται κάθ τίμην και θα υμβάλλι την νημέωη όλων. Στόχς τυ Δ.Σ. ίναι να αναδίξι τις μφιές τυ χωιύ, αλλά και των ξχών τυ και να διγανώι πλιτιτικές κδηλώις τ χωιό, παάλληλα μ τ αντάμωμα. Μ νέγις τυ υλλόγυ και τις ππάθις τυ υνχωιανύ μας Οικνμλόγυ Κώτα Κυτμάνυ, πήαμ νόμιμη απαλλαγή απ την καταβλή τυ ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα τυ υλλόγυ μας την Αθήνα και τα Επινιανά. Στη υνέχια Γν. Γαμματέας τυ υλλόγυ Λάμπς Ζακαδύλας, αφύ υχήθηκ καλή χνιά, κάλ τυς παυικμένυς να καταβάλλυν ππάθια, ώτ να νδυναμωθί ύλλγς μ την γγαφή νέων μλών και να υνδάμυν τ διικητικό υμβύλι τις νέγις τυ. Ενημέω ότι για να διατηήυμ την τακτική έκδη της φημίδας, πέπι να βηθήυν όλι ώτ να δημιύται υλικό πυ να έχι χέη μ τ χωιό μας. Γι αυτό όι έχυν αξιόλγ υλικό και φωτγαφίς πυ μπύν να δημιυθύν, να μας τα τέλνυν. Βέβαια η έκδη της φημίδας απαιτί κάπις δαπάνς έκδης, γι αυτό η υνδμή όλων ίναι αναγκαία. Ενημέω τυς υμμτέχντς ότι τις 2-3 πώτς κδόις της φημίδας, χηματδτί πόδς τυ υλλόγυ Γ. Χύανθς. Δν βαβύτηκαν την κδήλωη τα παιδιά πυ πέτυχαν τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, όπως ίχαμ πι την ανακίνωη για την κπή της πίτα. Δν ίχαμ πακή νημέωη από τα μέλη για τ κπό αυτό. Έτι αναβλήθηκ η κδήλωη αυτή να γίνι τ καλκαίι τ χωιό κατά την διάκια τυ ανταμώματς. Απααίτητη πϋπόθη, ίναι να μας γνωτπιήυν ι γνίς τα παιδιά αυτά. Τέλς, τ Δ.Σ. θα ίναι τνή παφή και υνγαία μ τ δήμ, για πώθηη θμάτων τυ χωιύ. Λπτμέις άλλη τήλη. Χαιτιμό την κδήλωη, απύθυναν υγχωιανός μας φιλόλγς Γιώγς Κων. Κααγιώγς, πίς γάφι νδιαφέ- 1 Παέτηαν ι κ.κ.: Αιτίδης Ταιός αντιπιφιάχης Ευυτανίας Λάμπς Τιτάνης πιφιακός ύμβυλς της Πιφέιας Στάς Ελλάδας Θόδως Κατιάδας αντιδήμαχς τυ Δήμυ Αγάφων Φώτις Κυλαμάνης Πόδς της Εταιίας Ευυτάνων πιτημόνων Γιαννίταης Δημήτις καθηγητής ΕΜΠ την Αχιτκτνική χλή Αγγλική Σκτίδα πόδς Ομπνδίας Ευυτανικών Συλλόγων (Ο.Ε.Σ.) Χήτς Μπύας πώην Δήμαχς Αγάφων Δημήτης Τιώλης πώην πόδς Δημτικύ υμβυλίυ Δήμυ Αγάφων. Ιωάννυ Γιώγς (Γάκιας) πώην πόδς Δ.Δ. Επινιανών. Λάμπς Γατής πόδς υλλόγυ Αγάφων. Γώγις Κυτμάνς, Παναγιώτης Αβάμπς, Κωταντίνς Αβάμπς, Παναγιώτης Κυτμάνς, Θωμάς Κυτμάνς και Λάμπς Απτόλυ πώην πόδι τυ υλλόγυ μας. ντα θέματα κάθ τύχς της φημίδας και πώην πόδς τυ χωιύ Γάκιας Ιωάννυ. Και ι δύ υχήθηκαν όλυς καλή χνιά και τυς κάλαν να τατυθύν την ππάθια αναβάθμιης των Επινιανών πυ θα γίνι μέα από τ ύλλγ. Στη υνέχια της κδήλωης, καθηγητής της αχιτκτνικής τυ ΕΜΠ κ. Γιαννίταης, βηθύμνς από τις φιτητές τυ, παυία την γαία τυ για τ μνατήι της Παναγίας της Στάνας. Λπτμέις για την παυίαη αυτή θα δημιυθύν τ πόμν τύχς. Άθ: Λάμπς Ζακαδύλας Τιμηνιαία έκδη τυ πλιτιτικύ υλλόγυ Επαινιανιτών Ευυτανίας «Άγις Γώγις». Τύχς 2. Άνιξη Ιδικτήτης: Σύλλγς Επινιανιτών Εκδότης: Χύανθς Κλμένη Γώγις, από τ μπαλκόνι των Αγάφων Μήτυ Λέκκα 10, 13671, Αχαναί Αττικής τηλέφων πικινωνίας Υπύθυνι ύλης: Συντακτική πιτπή Αχιυντάκτης: Λάμπς Ζακαδύλας Διθώις: Α. Ζακαδύλα, Χ. Σακκά Τα άθα πυ έχυν υπγαφή κφάζυν πωπικές απόψις τυ υπγάφντς. Γαφιτική πιμέλια: Αλέξανδς Μπυμπυίδης, Ευάγγλς Γωγαντζής, Δανάη Νμίδη, Έλι Βαίυ. 1, Στιγμιότυπα από την κδήλωη O Kώτας Αβάμπς και τ κέαμα από την Ξανθή Ζακαδύλα 3 2 3

3 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Γννήθηκ τα Επαινιανά (Πηγγιανά), τ έτς την και απβίω την Αθήνα τις 12 Απιλίυ Πατέας τυ ήταν Θδόις (ή Θές) Αβάμπς, απόγνς τυ αματωλύ Βαιλίυ Αβάμπυ, πωτπαλίκαυ τυ τατηγύ της Ρύμλης Γωγίυ Κααϊκάκη, πίς φνύθηκ τν Ιανυάι 1823 τη νικηφόα κατά των Τύκων μάχη, πυ έγιν τν Άγι Βλάι Τιχωνίδς (Στνύ της Κμηλιάς). Μητέα τυ ήταν η Μαγδαληνή, κόη τυ Γάκη Κυτμάνυ, αματωλικής ικγένιας, καταγόμνυ πίης από τα Πηγγιανά, πώτυ Δημάχυ τυ τότ Δήμυ Αγάφων. Σ πόμνη έκδη θα δημιυτύν πιότα τιχία. Επίης θα δημιυτί βιγαφικό και για τν πώτ τατηγό Δημήτι Γωγίυ Αβάμπ. Στ άθ παατίθνται τα πώτα δύ δλτία από τα έξι. (τα υπόλιπα τέα τα πόμνα φύλλα). Ο 2ς Στατηγός Αβάμπς 1 Ο τατηγός Δημήτις Αβάμπς Τ πανηγύι τ Καπιόι Άθ: Απτόλης Αβάμπς Συγχαίω τα μέλη τυ Διικητικύ Συμβυλίυ τυ Συλλόγυ και τη Συντακτική Επιτπή για την πωτβυλία και την υλπίηη της πωτβυλίας αυτής, μ την έκδη της φημίδας «Επινιανών Λόγς». Εύχμαι καλή πιτυχία την ππάθια αυτή, η πία ξκινάι μ άιτυς ιωνύς. Στην φημίδα θα δημιύνται πλλά ιτικά και άλλα τιχία, πυ θα αναφένται τα Επαινιανά κ.λ.π. και τα πία ίναι άγνωτα, χδόν όλυς μας, όπως π.χ. Τ Στατηγί τυ Κααϊκάκη τα Πιγκιανά. Και Υπάχυν πλλά. Σχτικό ίναι και τ Δλτί Στιχίων πς Σύνταξη τυ άθυ Επινιανά. Τ Δλτί αυτό υντάχθηκ από τν αίμνητ Στατηγό Δημήτι Θ. Αβάμπ, τ έτς 1973 και τ πί ίχ ταλί τν κδότη της Αιτωλακανανικής και Ευυτανικής Εγκυκλπαίδιας για δημίυη, όπυ μές τυ υμπιλήφθη. Τα τιχία τυ Δλτίυ ίχαν ληφθί από χτική έυνα, μλέτη και καταγαφή τυ Στατηγύ Δημητίυ Θ. Αβάμπυ, πυ αφύαν τα Επαινιανά και την υύτη πιχή. Δυτυχώς η μλέτη αυτή (μ πάα πλλά ιτικά και άλλα πλύτιμα τιχία), χάθηκ μια μτακόμιη, μτά τ θάνατό τυ. Ο Δημήτις Θδίυ Αβάμπς, τατηγός ν πλμική Διαθιμότητα, υνπία πλλαπλών ταυμάτων πλέμυ πυ υπέτη την Μικά Αία τ 1921, κατά τις διξαχθίς κληές και αιματηές μάχς π της Άγκυας, πς κπόθηη τυ Οχυύ Ταμπύ Ογλύ. Είναι δύτς τατηγός από τα Επαινιανά. 2 Κάθ χόν, τα τέλη Ιύνη έχι καθιωθί πλέν τ πανηγύι των Αγίων Αναγύων τα Επινιανά. Ο μπάμπα Γιώγς Αβάμπς & Η Θιά Παναγιώτα, ίναι πάνττ διαθέιμι και μ όλς τις δυνάμις τυς, ζύν και αναπνέυν γι αυτό τ Έγ Ζωής, τυς Αγ. Ανάγυυς, πυ κατάφαν κι ανάτηαν αυτόν τν ωαιότατ λόφ τυ Καπιόι, μ απίτυτη θέα τα Επινιανά, τ Τίδντ και τ Άγαφα. Όπις ανέβι πάνω τ λφάκι, θα καταλάβι μ πό μάκι και πόη αγάπη, αιθητική & νικκυύνη, ι δύ τυς κατάφαν ιδιωτικά να κάνυν έναν μικό παάδι μ φόντ τ Χωιό μας. Φντίζυν τ πανηγύι να γίνται κάθ Σαββατκύιακ και υνήθως καιός ίναι πλύ καλός, έτι, κάθ χόν, τ πανηγύι ίναι πτυχημέν. Αυτό τ μικό άθ, ίναι τ λιγότ πυ μπί να κάνι η Εφημίδα μας για να τιμήι αυτή την ππάθια, γιατί παγματικά έχι γίνι ένα πλύ ωαί έγ, ένα έγ-τλίδι για τ Χωιό μας! Είτ όλι υπόδκτι!! Ραντβύ φέτς: Σάββατ, 4 Ιυλίυ 15 Άθ: Γ. Χύανθς Χός και αλωνάτς και μ Παναμική θέα τ Δάς, τις απέναντι βυνκφές και τα Επινιανά μας! Ο πιτικός μπακλαβάς της Θιά Παναγιώτας έχι την τιμητική τυ! Ο Μπάμπα-Γιώγς Αβάμπς μ τ κίτι τυ. 4 5

4 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Τπικό πόγαμμα Δ. Δ. Επινιανών Η ωαία κιμωμένη... απ τα Επινιανά! Ο νές Πόδς τυ Τπικύ μας Διαμίματς των Επινιανών, κς Λυτέης Αβάμπς Εύζωνας, μας έτιλ τ νέ Τχνικό Πόγαμα για τ Γέφυα Σαμαίυ Πλακότωη δόμυ, απ Δ. Σχλί μέχι Νκταφί. Ηλκτφωτιμός κντικύ δόμυ, απ Χήτ Μανίκα μέχι Παναγιώτη Μάμαλη. Πλακότωη δόμυ, απ Αγ. Γώγι μέχι Θύμι Ζακαδύλα. Πλακότωη τμήματς δόμυ, απ Λάμπ Απτόλυ μέχι τν κντικό δόμ. Ο πόδς, ύζωνας. 2 Οδική ύνδη τυ ικιμύ Φτέη μ τν Οικιμό Επινιανά μέω Μέιας. Τα πλακότωτα... 3 Βλτίωη δικτύυ ύδυης και τπθέτηη υδμτητών 4 Αξιπίηη, υντήηη και χατγάφηη των βαικών μνπατιών της πιχής μας Η άφαλτς... Αφιωμένη τν υγγαφέα Κώτα Ακίβ πυ έλκι τις ίζς τυ από τα Πτίλια και έδιξ νδιαφέν από την πώτη τιγμή για την μάδα «Στα Άγαφα». Πλιτιτικές κδηλώις για τ καλκαίι 2015 Μ απόφαη τυ Δ.Σ., απφαίτηκ να παγματπιηθύν πλιτιτικές κδηλώις τα Επινιανά, τ τιήμ Αυγύτυ Τ πόγαμμα των κδηλώων θα ανακινωθί μόλις ιτικπιηθί. Ανακινώννται όμως ι ημμηνίς, ώτ ι πιθυμύντς να παατύν αυτές, να καννίυν τ πόγαμμα τυς. Οι Εκδηλώις τ τιήμ αυτό θα πιλαμβάνυν: 1. Ημίδα μ πλιτιτικά θέματα Παακυή 14 Αυγύτυ 2. Τ τήι αντάμωμα ημήι Σάββατ 15 Αυγύτυ Ο χώς των κδηλώων. 3. Άλλς κδηλώις θατικές - αθλητικές κ.τ.λ.π Κυιακή 16 Αυγύτυ Σ άλλη τήλη δημιύνται τα πιχόμνα τυ υπό έκδη βιβλίυ τυ Γιώγυ Κ. Κααγιώγυ μ τίτλ ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ, πυ θα παυιαθί την καλκαιινή κδήλωη. Τ Δ.Σ. Γιατί η «Κιμωμένη» από τα Επινιανά, δν φαίνται αν κόη, αλλά αν μια αδφή της γιάς Πίνδυ Όταν βγαίνυμ από τ χωιό Επινιανά και βαδίυμ τ δόμ πυ δηγί πς τα ινά βκτόπια και τη μναχική Φτέη, μπύμ για ακτό διάτημα να θαυμάυμ από δυτικά τ πανόαμα της «Κιμωμένης των Αγάφων». Θα νιώυμ πως αν απλώυμ τ χέι μας, θα μπέυμ και να τη χαϊδέψυμ! Τό κντά φαίνται να ίναι η πτωμένη κόη, αλλά η γγύτητα πυ παέχι αυτό τ ημί νδέχται να διαλύι τ μύθ πυ διατηί η απόταη τυ κάμπυ για τ φαινόμν. Γιατί η «Κιμωμένη» από τα Επινιανά, δν φαίνται αν κόη, αλλά αν μια αδφή της γιάς Πίνδυ μ πόωπ χιμέν από τυς καυνύς, τα χίλη μααμένα από τις παγωνιές, τα μάτια τγνά από τν ήλι και τα μαλλιά της κυβάι μπλγμέν από τα ανμβόχια. Τ μάτι τμώνι τις βαθιές χαάδς πυ χαακώνυν τα τήθη της και τυς τανύς χαλιάδς της πέτας πυ λιώνυν τ κμί της και φύγι ψάχνντας να βι ένα χήμα τα βυνά για να θμλιώι κάπιν άλλ πι ανθκτικό μύθ. Τ Δ.Σ. «Η Δημκατία αυτκατατέφται. Διότι κατχάθηκ τ δικαίωμα της Ελυθίας και τις Ιότητας. Διότι έμαθ τυς πλίτς της να θωύν την Αυθάδια ως δικαίωμα. Την Παανμία ως λυθία. Την Αναίδια τυ λόγυ ως Ιότητα και την Αναχία ως Ευδαιμνία.» Ικάτης, Π.Χ. 6 7

5 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Ο Καταντώνης από τα Πιγκιανά Ο Καταντώνης ήταν από τα Πιγκιανά. Εκί ίχ την τάνη πατέας τυ Γαντζύδης, πυ ίχ τ παωνύμι Μακυγιάννης (=ψηλός Γιάννης), γιατί ήταν ψηλός τ ανάτημα. Ο δόμς πς την Μέια μ θέα την Φτέη. ΑΡΘΡΟ: Γώγις Κααγιώγς, Φιλόλγς Στη τάνη Μέια γννήθηκ Καταντώνης ( ) και κί τν βάφτι Δίπλας Ευχές για τ 1 τύχς: όμφ χωιό ας. Είναι ένας τόπς να πικινωνίτ μ τυς απανταχύ υγχωιανύς ας, να αναδικνύτ την ιτία και τν πλιτιμό της πιχής ας. Μυ ά και η αιθητική της και η κατανμή τυ υλικύ. Διάβαα και τ άθ τυ Γ. Κααγώγυ. Ο Γιώγς όταν γάφι έχι πάντα να μας πι κάτι πυδαί. Σας ύχμαι από καδιάς κάθ πιτυχία.» Ο κ. Κώτας Χααμής ίναι κπαιδυτικός καταγόμνς από τν Τιπόταμ Ευυτανίας, αλλά ίναι και λάτης των Επινιανών, όπυ διαθέτι ικία. Μας έγαψ: «Των Επαινιανών Λόγ τν βήκα τ ιτλόγι των Παιωτών και τν... ξκκκάλια δόντως. Πλύ ωαία τη φτιάξατ την φημίδα και νδιαφέυα. Συγχαητήια!» Ο κ. Λάμπς Γατής, Πόδς τυ υλλόγυ Αγάφων γάφι: «Μ μγάλη χαά διάβαα τ πώτ φύλλ της Εφημίδας τυ χωιύ ας. Εύχμαι από καδιάς, να χιλιάτ τις κδόις ας. Η νημέωη όταν ίναι αντικιμνική, πφέι καλές υπηίς. Πιτύω ότι ίς θα τ πτύχτ. Θα ίμαι τ πλυό ας και αν άτμ και αν Σύλλγς Αγάφων, πυ έχω την τιμή να κπωπώ για ακτά χόνια.» Η τάνη τυ Γαντζύδη (Μακυγιάννη, Καταντώνη ) ήταν 3-4 χιλιόμτα δυτικά τυ χωιύ Πιγκιανά τη Μέια, κντά τ βυνό Κύνα και τα μγάλα λιβάδια τα Παλύκια. Επίης. πλύ κντά τη τάνη τη Μέια, ήταν ανθηός ικιμός (μέχι τα τλυταία χόνια) Φτέη, πυ κατικύνταν μέχι τα τλυταία. Η τάνη Μέια κατικύνταν από τυς Γαντζυδαίυς μέχι τν μφύλι (1947). Στη τάνη κατίκηαν τη υνέχια μικί από την ικγένια Κυτυμάνυ. Επίης ι Γαντζυδαίι ίχαν - όπως μυ διηγήθηκαν ι Γαντζυδαίι από τ Αημχώι - και πίτια τα Πιγκιανά, τα Γαντζυδέικα, πυ ήταν κάτω από την κκληία. Στη τάνη Μέια γννήθηκ Καταντώνης ( ) και κί τν βάφτι Δίπλας, όπως λέγι η παάδη, πυ ήταν υγγνής τυ Γαντζύδη (Μακυγιάννη) της Μέιας και ίχαν νικιάι μαζί από τ μνατήι της Τατάνας τα μγάλα λιβάδια, τα Παλύκια. Να ημιωθί ότι ι ικγένις Γαντζύδη (Μακυγιάννη) και Δίπλα, ήλθαν τα Άγαφα από την Ήπι κατά τ 1 ήμιυ τυ 18υ αιώνα μ την υπτήιξη πιθανώς των Μπυκυβαλαίων από τ Σακαέτι (ημινό Πδικάκι Αιτωλακανανίας), πυ κατίχαν τ αματλίκι των Αγάφων πί ένα πίπυ αιώνα (18 αιώνα). Εγκατατάθηκαν κί μτά τ θίαμβ τυ Γιάννη Μπυκυβάλα τ Κάβ (1712) ναντίν τυ Μέτ Χύ, παππύ τυ Αλή Παά. Πς τύτις να ημιωθί ότι τα τλυταία χόνια δημιυγήθηκ μγάλη ύγχυη, όν αφά τ πυ ήταν η τάνη τυ Γαντζύδη-Μακυγιάννη. Μικί τπθτύν τν Καταντώνη τ Μάαθ-Μίη, πυ ως πς τ όνμα υμπίπτι μ τ όνμα της τάνης τυ Γαντζύδη-Μακυγιάννη τα Πιγκιανά. Στη Μίη (=Μάαθς) πέπι να τπθτηθί τ μγάλ κατόθωμα τυ Καταντώνη, κτωμός τυ Βληγκέκα. Η τάνη τυ πατέα τυ Καταντώνη ήταν τη Μέια (=Μέη,Μίη), κντά την Κύνα και τα Παλύκια. (Αναλυτικότα για τ θέμα τυ Καταντώνη τ έτιμ πς έκδη βιβλί μας Τα Άγαφα.) Βιβλί Τα Άγαφα τυ Γ. Κααγιώγυ Ο υγχωιανός μας κλκτός φιλόλγς Γωγ. Κων. Κααγιώγς έχι υγγάψι ένα βιβλί, μ τίτλ «Τα Άγαφα», τ πί ίναι υπό έκδη. Τα πιχόμνα τυ βιβλίυ αναφένται τ τέλς της ανακίνωης αυτής. Πιτύυμ ότι η έκδη τυ βιβλίυ αυτύ θα απτλί τη βάη για την παγματπίηη των καλκαιινών πλιτιτικών κδηλώων πυ θα γίνυν τα Επινιανά και ι πίς τχύυν την αναβάθμιη των Επινιανών. Αναφέται την ιτία των Αγάφων μ.χ. Κάνι λόγ για την ιτία ημαντικών χωιών της πιχής αυτής (Αγάφων, Βαγγιανών, Τβάτυ, Πιγκιανών, Χύυ, Καχωίυ κ.λ.π.) όπως και ημαντικών μνατηίων (Τατάνας, Πυύ, Ρντίνας, Πέτας, Παναγίας Πλκητής κ.λ.π.). Ομιλί αναλυτικά για τυς φυγάδς πυ ήλθαν τα Άγαφα κατά την πχή αυτή, για τυς μγάλυς δωητές μνατηίων και την πωπγαφία τυς. Αναφέται τα πανπιτήμια και χλές πυ λιτύγηαν κί (Βαγγιανά Καπνήι, Φυνά) και τυς μγάλυς διδακάλυς πυ δίδαξαν αυτά (Ευγένις, Γόδις, Θφάνης κ.λ.π.). Κάνι λόγ για τα διδακόμνα μαθήματα. Ομιλί για τυς αματωλύς και κλέφτς (Μπυκυβάλας, Δίπλας, Καταντώνης). Τέλς γίνται λόγς για κύια χαακτηιτικά των κατίκων της πιχής, για ιμένς πααδόις τυς, για τις ατές τυς, για την κινωνική ζωή τυς (πανηγύια, παζάια, ι μυλωνάδς κ.λ.π.). 8 9

6 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Ο «Αντάτης» των Επινιανών ΦΩΤΟ / ΑΡΘΡΟ: Γώγις Κ. Χύανθς Κωνταντίνα Ζακαδύλα ( ): έφυγ η υπαιωνόβια γιαγιά 106 τών Καλατζή 25 Κντγιώγς 16 Χωίς ταυό 1 Κώτιας 10 Κανακακάκη 4 Μπίκας 2 Ο Π. Κυτμάνς, πί ψήφυ υλληφθίς. Καβέλης 4 Μπάκλας 3 Χωίς τ. 1 Μύτς 1 Χωίς τ. 1 ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Διώτης 1 Τυφκύλα 1 ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α τ χωιό μας! Μτά την καταμέτηη και την ανακίνωη των απτλμάτων τυ κλγικύ τμήματς, κάπις παλιές κααβάνς τυ πλιτικύ γίγνθαι τυ χωιύ μας, ξψαχνίζαν έναν-έναν τυς ψηφφόυς όλα τα καφνία, για τ πιός ήταν «αντάτης» τ χωιό μας μιάς και βέθηκ ένας τυς ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α! Εικαίς πλλές! Αλλά ίπαμ, η ψηφφία ίναι μυτική! Χαλκιάς 1 Τύκας 1 Μέξης 1 Ίως η πώτη φά πυ, απ ό θυμάμαι, δν υπήχ κανένα πλιτικό άγχς τις βυλυτικές κλγές τ χωιό! Δν υπήχ, παγματικά, κανένας φανατιμός, καμιά υπίωη, κανένα ζόι από κανέναν, ι πιότι ήταν χδόν χαλαί, αν να μην τυς ένιαζ, αν να κάναν αγγαία ή, αν να μην πίτυαν ότι μ την ψήφ τυς κάτι θ αλλάξι! Σωτό; Λάθς; Θα τ δίξι χόνς! Από αυτό τ τύχς, τα πλαίια της νημέωης των μλών, καθιώνυμ την δημίυη τήλης κινωνικών αναφών. Παακαλύνται ι υγχωιανί, να νημώνυν τ Δ.Σ. για τα υμβαίνντα δίνντας τιχία, ώτ να δημιύνται την φημίδα. Πλήης ημών ηλικία 106 τών, «έφυγ» από την ζωή η ηλικιωμένη υγχωιανή μας Κωνταντίνα Ζακαδύλα, η πία διέμν τν ικιμό τυ Αγίυ Γωγίυ Καλυβίων την Πέμπτη 30 Οκτωμβίυ 2014.Η υπαιωνόβια γιαγιά ίχ αδιαθτήι τις τλυταίς ημές και δικμίθη τ νκμί για να τις πααχθύν ι απααίτητς ιατικές φντίδς. Είναι χαακτηιτικό ότι η κυά Κωνταντίνα δν ίχ πάι πτέ την πλύχνη και πλυκύμαντη ζωή της κανένα φάμακ, ύτ καν απιίνη και όπως μας ίπ γιός της Χήτς, «η μάνα μυ δν γνώιζ τι πάι να πι αώτια!» Η κυά Κωνταντίνα Ζακαδύλα, τ γένς Τιγαίδα, γννήθηκ τ 1908, κατάγνταν από τα Άγαφα και υγκκιμένα τ χωιό Μάαθ Ευυτανίας. Παντύτηκ τ 1943 τν υντπίτη της, Ηλία Ζακαδύλα, από τα Επινιανά και απέκτηαν έξι παιδιά: τη Γιαννύλα, τν Χήτ, τν Γιώγ, τν Δημθένη, τν Λάμπ και την Φιδίκη. Ευτύχιαν να δυν πλλύς απγόνυς και υγκκιμένα 17 γγόνια και 14 διέγγνα. Η κυά Κωνταντίνα και κυ Ηλίας, αχλύνταν μ την κτηντφία και μέχι την μόνιμη γκατάταή τυς τ 1955 τν Άγι Γώγι, μτακινύαν τα γιδπόβατα τυς πότ τα ινά και πότ τν κάμπ, για να πιβιώυν τα δύκλα χόνια τυ πλέμυ και τυ μφυλίυ, αλλά και να μπέυν να υντηήυν τη φαμίλια τυς. Εκίνα τα χόνια (1954), τ Γιαννύζι, μτά από μια δυνατή καταιγίδα, έχααν όλ τ κπάδι τυς, από καυνό πυ έπ τ δέντ πυ ίχαν καταφύγι τα πόβατα για να πφυλαχτύν Έχα τν ύντφό της Ηλία πιν 24 χόνια ( ) και από τότ υνέχι να ζι κντά τα παιδιά της, κάνντας μια φυιλγική ζωή παά την ηλικία της Η γιαγιά πυ ήταν από τα λάχιτα υπαιωνόβια άτμα πυ διαμένυν τ χωιό μας, πιπιύνταν καθημινά τν κήπ της, έκαν δυλιές τ πίτι, μάζυ ξύλα για τ τζάκι, κύπιζ τ πίτι και την αυλή και ξιτύ τα γγόνια και τα διέγγνα όμφς ιτίς από τα παλιά Διατηύ την διαύγιά της μέχι τα τλυταία χόνια της ζωής της, νώ όλι ι χωιανί μόν καλά λόγια ίχαν να πυν για την αγαπημένη κυά Κωνταντίνα, πυ βίκται πλέν ψηλά τυς υανύς... Τ Δ.Σ. Μγάλς κατατφές τν τόπ μας Η ταβένα Ο Νόμυλς τυ Τάκη Κίτιυ έπαθ μγάλς ζημιές απ την υπχίλιη τυ Αγαφιώτη. Κατατάφηκ ακόμα, λχώς τό τ ιχθυτφί ό και ι πέτφς απ την μγάλη κατλίθηη πυ έγιν την πιχή. Ο δόμς για την Στάνα έχι υπτί τάτις κατατφές απ τ παακίμν έμα τ πί φύκω τό πλύ πυ κατάφ να ξιζώι τάτια πλατάνια κατντάδων χόνων. Ανπανόθωτη ζημιά έγιν δύ ημία τυ δόμυ πυ θα πέπι να αλλάξι η χάαξη τυ νδχμένως για να μπέι να φτάι μέχι πάνω. Απ τη Βαβαιάδα μέχι τ Χωιό μας δόμς πλέν έχται χδόν καννικά. Τ μγάλ πόβλημα ίναι απ τ γφύι της παλικαυάς μέχι την ίδ τυ χωιύ. Ο δόμς έχι κατλιθήις τυλάχιτν πέντ ημία μ μγάλς ζημιές τα πανή, τα τηθαία και την άφαλτ. Ο πόδς τυ Τ.Δ. μας Λ. Αβάμπς και Αντιδήμαχς Θ. Μιχόπυλς μας υπχέθηκαν ότι θα κάνυν τ παν για να απκατατήυν τις ζημιές απ τ γφύι της παλικαυάς μέχι τ χωιό μας. Πα ότι τα ικνμικά τυ Δήμυ μ τις τός πλλές και μγάλς κατατφές ίναι ακόμα πβληματικά. Οι γντότι τυ χωιύ μας όπως Π. Ιωάννυ, Γ. Απτόλυ, Θ. Σκλαπάνης δν ίχαν ματαϊδί μας ίπαν τόη πλύ βχή! Τέλς απόλυτ δίκι έχυν ι πιότι πλιτικί της Αυτδιίκηης πυ ίπαν ότι τόπς πήγ 30 χόνια πίω! Άθ: Γώγις Χύανθς 10 11

7 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Έφυγαν από τη ζωή: Κατάταη υνδμών - χηγιών τ ύλλγ από ώς Έφυγ από τη ζωή την 9 Μαΐυ 2014 τν Αλίατ Βιωτίας, Απτόλυ Λάμπς τυ Θδώυ, ηλικία 48 τών. 2. Έφυγ από τη ζωή την 18 Δκμβίυ 2014 την Λιβαδιά Βιωτίας, Σκλαπάνης Παναγιώτης τυ Αθαναίυ, ηλικία 78 τών. Τλέτηκαν πιμνημόυνς δήις 1. Τλέτηκ τα Επινιανά τήι μνημόυν υπέ αναπαύως της ψυχής της Αγγλικής Σκλαπάνη. 2. Τλέτηκ τα Επινιανά τήι μνημόυν υπέ αναπαύως της ψυχής της Μαίας Μανίκα. Τ Δ.Σ. τυ υλλόγυ μας κφάζι τα θμά υλλυπητήια τυς ικίυς τυς. ΕΝΗ ΜΕΡ ΩΣΗ Για τιδήπτ αφά ύλη φημίδας : Χύανθς Γιώγς Ζακαδύλας Λάμπς Υπύθυνι καταχωήων: Τ Δ.Σ. τυ υλλόγυ μας. 1 Χύανθς Γώγις τυ Κλμένη 2 Κυτμάνς Παντλής τυ Επαμινώνδα 3 Ζακαδύλας Λάμπς τυ Κωνταντίνυ 4 Ζακαδύλας Κωνταντίνς τυ Γωγίυ 5 Κυτμάνς Κωνταντίνς τυ Σπύυ 6 Σκλαπάνης Γώγις τυ Θωμά 7 Ζακαδύλας Όθωνας τυ Ηλία 8 Κυτμάνς Παναγιώτης τυ Γωγίυ 9 Ζακαδύλας Κωνταντίνς τυ Παναγιώτη Πόδς Αντιπόδς Γν. Γαμματέας Ταμίας Έφς Μέλς Μέλς Μέλς Μέλς Ζακαδύλας Όθωνας για Αιτωλακανανία Κυτμάνς Παντλής για Βιωτία Χύανθς Γιώγς για Αττική κλπ. Σκλαπάνης Γιώγς για Ευυτανία α/α Ονματπώνυμ 1 Κυτμάνς Γώγις τυ Σπύυ 10 2 Σκλαπάνης Κωνταντίνς τυ Λάμπυ 10 3 Αβάμπς Γώγις τυ Χήτυ 10 4 Αβάμπς Γώγις τυ Ταξιάχη 50 5 Αναταίυ Αημίνα τυ Θωμά 10 6 Γαντζύδης Κωνταντίνς τυ Παναγιώτη 10 7 Μανίκας Λάμπς τυ Κωνταντίνυ 20 8 Ζακάδας Δημήτις 15 9 Ζακαδύλας Κωνταντίνς τυ Δημθένη Ζιώγας Παναγιώτης τυ Κωνταντίνυ Γαντζύδης Παναγιώτης τυ Κωνταντίνυ Καπλάνης Παναγιώτης τυ Δημητίυ Κυτμάνς Πέτς τυ Ευθύμιυ Ζακάδας Δημήτις τυ Ανδέα Κυλαμάνης Φώτις Κυτμάνς Κωνταντίνς τυ Επαμινώνδα Κααγιώγς Γώγις Κααγιώγυ Χαίκλια Αβάμπς Δημήτις τυ Θόδωυ Κυτμάνς Θωμάς τυ Λαζάυ Κυτμάνυ Ναταλία τυ Θωμά Ζιώγας Βαίλις τυ Χήτυ Κυτμάνυ Ανθύλα Πάτ Σκόνδας Δημήτις Βλαχπάνς Απότλς Κυτμάνς Γώγις τυ Λαζάυ Απτόλυ Κων/νς τυ Λάμπυ ''Ολυμπία'' Απτόλυ Βαιλική τυ Λάμπυ 20 Χήιμα τηλέφωνα Δήμς Αγάφων ΚΕΠ Αγάφων Πόδς Τ.Δ. Επινιανών Αγτικό ιατί Αγάφων Κέντ υγίας Φαγκίτας Νκμί Καπηνίυ Φαμακί Φαγκίτας Ατυνμία Καχωίυ α/α Ονματπώνυμ 29 Γαντζύδη Σφία Ιωάννυ Γώγις ''Ο Γάκιας'' Ζακαδύλας Πέτς Αβάμπς Νικόλας τυ Χααλάμπυ Σκλαπάνης Μιχάλης τυ Αθαναίυ Σκλαπάνη - Καλαμπαλίκη Ολυμπία Πυλάκς Δημήτις Πιτάνς Χήτς Χύανθς Βαίλις Χύανθς Σωτήις Χύανθς Κωνταντίνς τυ Πέτυ Χύανθς Δημήτις τυ Θόφιλυ Χύανθς Νικόλας τυ Πέτυ Κιτικόκας Επαμινώνδας Ζακαδύλας Απτόλης Κντδήμα - Ζακαδύλα Λαμπινή Φλέκης Κωνταντίνς Αυδής Νίκς Κίτις Τάκης τυ Χήτυ Ζακαδύλας Δημήτις τυ Ηλία Ζακαδύλας Ευθύμις Τόλης Δημήτις τυ Ταξιάχη Ζακαδύλας Σίμς Αωνιάδας Παναγιώτης Ζακαδύλας Παναγιώτης τυ Κωνταντίνυ Ζακαδύλα Παακύη τυ Άγγλυ Γαντζύδης Χήτς τυ Κωνταντίνυ Αβάμπς Παναγιώτης τυ Γωγίυ 100 Τ Δ.Σ. απφάι να δημιύι κάθ τίμην την φημίδα τις υνδμές η χηγίς πυ έλαβ τ διάτημα τυ τιμήνυ. Αυτό γίνται για λόγυς νημέωης των μλών τα πλαίια της διαφάνιας των ικνμικών τυ Συλλόγυ. ΔΕΗ βλάβς ΔΕΗ πληφίς ΟΤΕ ΚΤΕΛ Καπνηίυ ΚΤΕΛ Καπνηίυ (Αθήνα) Πατήι βνζίνης Κέντη - Τιγα Πατήι βυλκανιζατέ Λ. Μάκκας Πυβτική 199 Πώτς Βήθις

8 Τύχς #2 τα Επι300 τ.μ. δ 4 π ό ικ, 21Χ15, Πωλίται υ, πίπδ ί δ χ η ψ ς τό πό νιανά, ν μήιμ,. τι, ικδ ά, ζητήιμη ν υ ω όψ ή ιμ Τ, α έ θ 21 μ. Μ αγωνιί 25 ττ φ α Γ ι τα τ της Ενικιάζ τ κέν φ Ό 4 πι της κών τν ικό δόμ π μ ητήιμη Άθηνας. Σ Τιμή υζ. ς ιγ ν ά Κ πλατίας ικία η πέτινη. φ ιό δ ι ιανά Πωλίτα ί. Επιν μ η ό ικ κ ν τ Άνιξη 2015 Τύχς #2 μ. τα ικία 90 τ. ιόφη δ ι α ιύ, πό ίτ λ ω χ Πω τυ τ ν έ μ κ μ τ τ., 40 0 Επινιανά ικόπδ μ ία. τ η α λ ιμ π τή ψη την ιμή υζη κ ή θέ α. Τ τι κ η λ π τα κα * Οι αγγλίς δημιύνται Δωέαν. Επιθυμητή πίπτωη αγαπωληίας μια μική υνδμή υπέ τυ Συλλόγυ μ ανάτηη την φημίδα μας. Κτηντόφι, Γαλακτκμικά πϊόντα BESTmarket Παναγιώτης & Λάµπς Ζακαδύλας Ο.Ε Βιτ τν ιδικτήτη της αγλάδς και κδίτ δωάν υνδμή νός έτυς! Γιώγς Θωμ. Σκλαπάνης Λάμπς Βλ.. Γαντζύδης Γιώγς Γαντζύδης Πάνς Γω. Κυτμάνς Νώντας Γω. Κυτμάνς Κώτας Ζακαδύλας Στέγις Αβάμπς Βαίλης Ζακαδύλας Μπάμπης Σκλαπάνης Κωτας Σκλαπάνης Βαίλης Κυτμάνς Πάνς Θ. Αωνιάδας Κώτας Θ. Αωνιάδας Σπύς Γατζύδης Γιώγς Στέφ. Αβάμπς Λ. Αθηνών Αλίατς fax Δέλα Σαμάι Καπιόι Φτέη Φτέη Απόμα Απιδιά Απόμα Σαμάι Σαμάι Φτέη Φτέη Φτέη Μακύκαμη Μέια Άνιξη 2015

9 Δλτί τύπυ 12/1/2015: Τύχς #2 Άνιξη 2015 Πτάις έγων Δήμυ Αγάφων την πιφέια Στάς Ελλάδας Από τα Δήμ Αγάφων λάβαμ δυ πλυέλιδα δλτία τύπυ δημιύυμ μόν ένα μές αυτών πυ αναφένται τ τπικό μας διαμέιμα λγω πιιμένυ χώυ. Ο Δήμς Αγάφων υπέβαλλ την Πιφέια Στάς Ελλάδας τις πταιότητς έγων τυ Δήμυ Αγάφων πυ πέπι να υλπιήι η Πιφέια Στάς Ελλάδας ανά Δημτική Ενότητα ξχωιτά, τ γαφί τυ Πιφιάχη κ. Μπακγιάννη Κωνταντίνυ και τυ Αντιπιφιάχη κ. Ταιύ Αιτίδη. Η Πιφέια Στάς Ελλάδας πχώη τππίηη της ΣΑΕΠ-766 μ πϋπλγιμό ,41 και ένταξη των τάων ξής έγων: 1. Aφαλτότωη δικύ δικτύυ από διατάυωη Αγάφων ώς τα Άγαφα πϋπλγιμύ υώ. Πιλαμβάνι την κτέλη γαιών διαπλάτυνης, τχνικών, δτωίας, αφαλτικών μήκς υνλικά 4 χλμ. 2. Αφαλτότωη δικύ δικτύυ Βαγγινά - Έλατς - όια νμυ Καδίτας πϋπλγιμύ υώ. Πιλαμβάνι την κτέλη γαιών τχνικών, δτωίας, αφαλτικών μήκς υνλικά 7,6 χλμ. 3. Αφαλτότωη δικύ δικτύυ τβάτ - όια νμυ Καδίτας πϋπλγιμύ υώ. Πιλαμβάνι την κτέλη γαιών τχνικών, δτωίας, αφαλτικών μήκς υνλικά 3,1 χλμ. 4. Aφαλτότωη δικύ δικτύυ από διατάυωη Αγάφων πς Επινιανά - γέφυα Παλικαυάς πϋπλγιμύ υώ. Πιλαμβάνι την κτέλη γαιών, τχνικών, δτωίας, αφαλτικών μήκς υνλικά 3 χλμ. Τέλς, πβλέπνται για πιθανές απαλλτιώις μ πϋπλγιμό ,41. Δήμαχς Αγάφων Μπαμπαλής Θόδως Κινητό τηλ Μακόπυλ Αττι- Κώτας Γαντζύδης ,

Υπενθυµίσεις Μηχανικής Παραµορφωσίµων Στερεών

Υπενθυµίσεις Μηχανικής Παραµορφωσίµων Στερεών Παράρτηµα Υπνθυµίις Μηχανικής Παραµορφωίµων Στρών 1. ΤΑΣΕΙΣ Οι ξωτρικές δυνάµις που πιβάλλονται ένα ώµα µπορούν να χωριθούν δύο κατηγορίς, τις καθολικές δυνάµις και τις πιφανιακές δυνάµις. Οι καθολικές

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρς Η Σκιάθς συνδυάζι την κσµπλίτικη τµόσφιρ µ την πράµιλλη φυσική µρφιά κι τη νησιώτικη γλήνη. Η πόλη της Σκιάθυ ίνι ένς γρφικός ικισµός πυ τν χρκτηρίζι η ξχωριστή γητί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών για τη Γ Γενικού Λυκείου;

Πως διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών για τη Γ Γενικού Λυκείου; είδα 1 Πω διαμφνεται τ όγαμμα σδν για τη ενικύ Λκεί; τη Τάξη μεήσι ενικύ Λκεί εφαμόζεται όγαμμα μαθημάτων 33 ων. Πειαμβάνει μαθήματα γενική αιδεία 13 διδακτικν ων εβδμαδιαίω και 3 Ομάδε Μαθημάτων Πσανατισμύ:

Διαβάστε περισσότερα

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος Μί γείκευση της Αιθμητικής κι της Γεμετικής πόδυ - Ο Στθμικός μέσς ς γεικός μέσς Δ. Πγιώτης Λ. Θεδόπυς Σχικός Σύμυς κάδυ ΠΕ0 www.p-theodoropoulos.gr Πείηψη Στη εγσί υτή μεετάτι η ειδική κτηγί τ κυθιώ όπυ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94 E.E. Π. Ι(ΙΙ) Α. 290,.7.94 167 Ν. 67(Η)/94 πεί Πϋπλγιμύ τυ Πνεπιτημίυ Κόπυ Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημείδ της Κυπικής Δημκτίς ύμφν με τ 'Αθ 2 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 67(11) τυ 1994 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2009/29/12/2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2009/29/12/2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν Ο 13 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ### ΧΡΗΤΟ ΠΕΤ ΑΕ061069 ΕΚΑΒ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1133 ΒΠ ΧΩΡ. ΕΜΠ. 1334.75 36 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1614 ΗΛΙ Τ458551 ΕΥΤΡΑΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (Οκτώβριος 2004 Μάρτιος 2005)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (Οκτώβριος 2004 Μάρτιος 2005) (Οκτώβ 2004 Μάτ 2005) 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι Πεγαφή σεµναίυ Πόκετα γα τ εσαγωγκό σεµνά στη χήση τυ SPSS. Είνα αχκό δηγό τυ τόπυ χήση κα τη πεγαφή τυ πεβάλλντ εγασία τυ SPSS.

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ ΜΝΑΔΑ ΚΑΙΝΜΙΑ και ΙΧΙΡΜΑΙΚΑ του Ι ΙΡΥ εριοχή Ψαθάκι,.Κ. 48100, ΡΒΖΑ ηλ. 26820.50552, κιν. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of epirus.yolasite.com ΡΑΚΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 109(ΙΙ)/94

E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 109(ΙΙ)/94 E.E. Παρ. 1(H) ρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 19(ΙΙ)/94 Ο πρί Προϋπολογισμού τον Οργανισμού Νολαίας Νόμος του 1995 κδίδται μ δημοσίυση στην Επίσημη Εφημρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα μ το ρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερήσια ιάταξη της 5^ς Συνεδρ ίασης της Επιτροπ ής Παρακολούθησης. 2007-2813

Ηµερήσια ιάταξη της 5^ς Συνεδρ ίασης της Επιτροπ ής Παρακολούθησης. 2007-2813 2007-2813 ΕΜΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗ7ΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. κ ΙΟΙΚΗ7ΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑ Α ' «Οργάνωης - Υπτήριξης» Ταχ. q/νη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει τα κεφάλαια: Στατικός Ηλεκτρισµός Συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα Ηλεκτροµαγνητισµός Μηχανικές ταλαντώσεις

Περιέχει τα κεφάλαια: Στατικός Ηλεκτρισµός Συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα Ηλεκτροµαγνητισµός Μηχανικές ταλαντώσεις ίας : λαια ς ά φ τα κ κτρισµό ύµα ι χ έ Πρι τικός Ηλ τρικό ρ α κ Στ χές ηλ νητισµός ις ν γ Συ κτροµα λαντώσ α τ λ Η χανικές ουν η χ ρ Μ ά π αιο υ λ ά φ θ κ θωρίας ά κ ογής ς Σ α ι λ ί ι π σ χ ι ς ο κή

Διαβάστε περισσότερα

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Φύλλ 145 www.fonitisparou.gr Έτς 66 Νέα Περίδς Έτς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων Αριθ. Αποφ: 43 Στην Αγία Βαρβάρα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπα τ γράµµα, πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση.. Ακτίνα πράσινυ φωτός πρερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέριος Πρωτοπαπάς ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ)

Ελευθέριος Πρωτοπαπάς ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) Ελευθέρις Πρωταάς ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) Να βρείτε την τιµή των αραστάσεων: o o συν 90 + ηµ 0 -σφ75 α) A =, ηµ o o 0 + συν 80

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από τη Γεωμετρία του χώρου (αναλυτικά στο βιβλίο: Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου)

Στοιχεία από τη Γεωμετρία του χώρου (αναλυτικά στο βιβλίο: Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου) Στοιχία από τη Γωμτρία του χώρου (αναλυτικά στο βιβλίο: Ευκλίδια Γωμτρία Α και Β Ενιαίου Λυκίου) Σχήματα των οποίων τα σημία δν βρίσκονται όλα στο ίδιο πίπδο ονομάζονται γωμτρικά στρά (π.χ. σφαίρα, κύλινδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤ ΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΕΡ Ο ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ. ΠΟΡΤΕΣ-ΑΙΓΙΝΑ 14 4 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 8:15:00 πμ 1:45:00 μμ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤ ΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΕΡ Ο ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ. ΠΟΡΤΕΣ-ΑΙΓΙΝΑ 14 4 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 8:15:00 πμ 1:45:00 μμ ΕΝΟΤΑ 1 ΝΗ ΔΗΜΟ ΕΞΠΗΡΕΤΟΜ ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΑ ΑΓΚΙΤΡ ΙΟ 2 ΝΗ ΓΙ 3 ΝΗ ΓΙ 4 ΝΗ ΓΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΤ ΠΟ Δ/ ΑΓΚΙΤΡΙΟ ΚΑΛΑ-ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 2.5 18 1ο ΓΜΙΟ ΓΙ 1ο ΕΠΑΛ ΓΙ & ΓΕΛ ΓΙ ΒΑΘΕΟ 5 ΝΗ ΓΙ ΜΕΑΓΡΟ 6 ΝΗ ΓΙ ΜΕΑΓΡΟ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ειαγωγή Η θωρία πλαικόηας αχολίαι µ ην υµπριφορά ων µαλλικών υλικών, όαν οι παραµορφώις ίναι πλέον αρκά µγάλς και ο νόµος ου Hooke παύι να

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 2 ο : Εισαγωγή στον διανυσµατικό λογισµό

Φροντιστήριο 2 ο : Εισαγωγή στον διανυσµατικό λογισµό Φροντιστήριο ο : Εισαγωγή στον διανυσµατικό λογισµό Βαθµωτά ή µονόµτρα µγέθη scls: Για να οριστούν τα µγέθη αυτά απαιτίται να δοθί µόνο το µέτρο τους πριλαµβανοµένης της µονάδας µέτρησης ιανυσµατικά µγέθη

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική Ανάλυση & Προγραµµατισµός Ε ιστηµονικών Εφαρµογών

Αριθµητική Ανάλυση & Προγραµµατισµός Ε ιστηµονικών Εφαρµογών Τ.Ε.Ι. Θσσαλονίκης Τµήµα Πληροφορικής Αριθµητική Ανάλυση & Προγραµµατισµός Ε ιστηµονικών Εφαρµογών Θωρία Παραδίγµατα και Άλυτς Ασκήσις Γουλιάνας Κώστας Ε ίκουρος Καθηγητής eml : gul@t.tethe.gr Ιστοσλίδα

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ Α ΣΤΟ ΧΩΡΟ

4.1 ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ Α ΣΤΟ ΧΩΡΟ 1 4.1 ΥΙΣ ΚΙ Ι ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΩΡΙ 1. Το πίπδο: ίναι έννοια πρωταρχική για τα µαθηµατικά δηλαδή έννοια που δν πιδέχται ορισµό. H ικόνα του πιπέδου ίναι γνωστή από την µπιρία µας. Την έχουµ ταυτίσι µ τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)- ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ 2006 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Ε) ΟΠΛΑ ΕΙΔ. ΚΑΤ70&82 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 3 ΑΛΥΜΑΡΑ ΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για απεγκλωβισμό από το λαβύρινθο νόμων & διαταγμάτων

Για απεγκλωβισμό από το λαβύρινθο νόμων & διαταγμάτων φιεωµέν στην ενηµέωση Εβδμδιί πλιτική εφημείδ Πάυ - Αντιπάυ Σκέψυ τν πλνήτη συ... νκύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Πσκευή 11 Ιυνίυ 2010 Φύλλ 112 Έτς 65 Νέ Πείδς Έτς Ίδυσης 1945 Επί πδός η κίνηση πλιτών γι τ Σχέδι Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1 Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ ø Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 9 ÚÔapple Ú ÛΠÛÙÈÎ ª ı Ì Ù Mathimata

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki

Έλλειμμα. πολιτικής... Νέα Δημοκρατία: The day after ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ... Επικαιρότητα. Πεζόδρομος Πυλαρινού Κόρινθος. Club Hotel Casino Loutraki ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 303/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 1 ΕΥΡΩ www.reporteronline.gr Επικαιρότητα Έλλειμμα Κσμσυρρή (Καρναβάλι γαρ) αναμένεται και φέτ Λυτράκι τα δύ επόμενα Σαββατκύριακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ: Άλλο πεδίο Κ.Α.: Κωδικός μηχανογραφικού Θ15: Θέσεις 90% 2015 Ε: Ειδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014

ΑΠ: Άλλο πεδίο Κ.Α.: Κωδικός μηχανογραφικού Θ15: Θέσεις 90% 2015 Ε: Ειδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014 : Άλλο πεδίο Κ..: Κωδικός μηχανογραφικού : Θέσεις 90% 2015 : ιδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014 Κ ΝΙΤΜΙ 127 ΛΙΚ ΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΙ (ΘΝ) - Κ... 189 129 ΛΙΚ ΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΙ (ΘΛΝΙΚ) - Θ... 144

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΛΛΟΣ

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΛΛΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΛΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά 2. Εννοιολογικές προσγγίσις της δυναμικής της ομάδας 3. Βασικοί παράγοντς προσδιορισμού της δυναμικής της ομάδας Σχηματισμός ή σύνθση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ΙV ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ (Ανακοινώσεων 6/2013, 8/2013 και 10/2014)

Πίνακας ΙV ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ (Ανακοινώσεων 6/2013, 8/2013 και 10/2014) 13/5/2014 1 2 3 4 5 6 α/α ΑΦΜ (συντετμημένο) Πίνακας ΙV ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ (Ανακοινώσεων 6/2013, 8/2013 και 10/2014) ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια για Παιδάκια 3-6 ετώ

Παιχνίδια για Παιδάκια 3-6 ετώ Πιχίδι γι Πιδάκι 3-6 τώ γλύτρ Είι διάηι! Είι γπηέι! Είι ι ήρως πυ θέλυ τ πιδιά όλη τη ικυέη! Κι ίι δώ! Κι ίι κι τη τηλόρη, ίι ι κέτη όη! Κι Μίκυ θ φέρι τ πέρ-δώθ, τ πήγιέλ, τ τρέχ-γύρυ... Μπέρδ! Πις έχι

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Απ τη Μικρά Ασία στο Αιγαίο 16. 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04. παραδοσιακό τμήμα - συναυλία 17. 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05

Περιεχόμενα. Απ τη Μικρά Ασία στο Αιγαίο 16. 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04. παραδοσιακό τμήμα - συναυλία 17. 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05 Περιεχόμενα 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05 Χορευτικό Αντάμωμα 06 Συναυλία σπουδαστών 07 Συναυλία σπουδαστών Μουσικής Σχολής 08 Συναυλία έναρξης Αριστοτελείων 09 Αναβίωση

Διαβάστε περισσότερα

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'..

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'.. 40 Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των μισθών μέρυς τυ τιμαριθμικύ επιδόματς) Νόμς τυ 1967 εκδίδεται δια δημσιεύσεως είς την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας Το πιο τρελό ταξίδι! Γιατί όλοι οι μεγάλοι στο ξεκίνημα υπήρξαν παιδιά (λίγοι όμως το θυμούνται) Χρόνια πολλά! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας [Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ε = = Η ελαστικότητα ζήτησης

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ε = = Η ελαστικότητα ζήτησης 1 ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι οικονοµολόγοι νδιαφέρονται να µτρσουν ορισµένς µταβλητές για να µπορέσουν να κάνουν προβλέψις και για να κτιµσουν µ σχτικ ακρίβια τι αποτέλσµα θα έχι η µταβολ µιας µταβλητς πί µιας άλλης.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

παιδιά! ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ! Σελίδες Magazine Βρεφανάπτυξη μεγαλώσει! Κινούμαι, κινείσαι, ΚΙΝΕΙΤΑΙ! Τα καλύτερα παιχνίδια για ευτυχισμένα ittle

παιδιά! ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ! Σελίδες Magazine Βρεφανάπτυξη μεγαλώσει! Κινούμαι, κινείσαι, ΚΙΝΕΙΤΑΙ! Τα καλύτερα παιχνίδια για ευτυχισμένα ittle ittle Magazine Τ ύτ πχίδ γ υτυχσ πδ! Σίδ Κτγ γ πδ 0-6 τώ Φθόπ-Χώ 2009 Τύχ: 02 Τή: 0,00 σ πό τη ζή! ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ! Η συσθητή δύη τυ πχδύ! ΦτσόΚσ Πχίδ γ Πδ πό 3 τώ Βφπτυξη πό τ 0- γώσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : Θεωρύμε τυς μιγαδικύς αριθμύς α) z(t) + z(t) = z(t)

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

Ραγκφπριο Ρρωτάθλημα Γ Κατηγορίασ 13/14 Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής

Ραγκφπριο Ρρωτάθλημα Γ Κατηγορίασ 13/14 Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής Ραγκφπριο Ρρωτάθλημα Γ Κατηγορίασ 13/14 Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΙΝΑΣ ΧΥΣΟΧΟΥΣ 13-09-29 16:00:00 ΜΑΚΑΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΛΑΜΡΟΥ Ρ. ΛΑΜΡΟΣ ΑΓΥΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 88. ΘΕΜΑ : 63η Ετήσια Συνάντηση Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 88. ΘΕΜΑ : 63η Ετήσια Συνάντηση Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 88 ΑΠΟ : Εφορεία Εκπαίδευσης ΠΡΟΣ : - Πτυχιούχους Διακριτικού Δάσους - Σώμα Προσκόπων Κύπρου ΚΟΙΝ. : - Εφορείες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo ΜΑΘΗΜΑ 6.4.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ R Η έννια τυ ρίυ Όρι ταυττικής σταθερής συνάρτησης Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Όρι και διάταξη Όρια και πράξεις Κριτήρι παρεµβλής Τριγωνµετρικά όρια Όρι σύνθετης συνάρτησης Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - 1 - ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - 1 - ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Β - - ΑΠΛΗΡΩΤΕ ΕΚΤΕΛΕΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΡΙ ΑΠΛΗΡΩΤΕ ΕΚΤΕΛΕΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΤΑΜΕΙΟ ΥΝΟΧΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕ (Α/3, Α/7, ΑΕΠ/3, ΑΜΠ/3 & ΑΝΑ/3) ΕΠΑ 2007-203 (Α/8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΟΣ 25 - ΜΑΪΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 289 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Στ χρνικ διαστημα πυ η χωρα μας βρισκεται ντως σε δεινη

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Α1 3η & 4η. 3η & 4η. Γ1 1η & 2η. Γ2 4η. Δ1 3η.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Α1 3η & 4η. 3η & 4η. Γ1 1η & 2η. Γ2 4η. Δ1 3η. 1 ΜΠΑΚΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 4357 2 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 4393 3 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 4353 4 ΠΕΞΑΡΑ ΕΥΣΕΒΕΙΑ 4382 5 ΚΑΜΠΕΡΗ ΔΑΜΙΑΝΗ 4348 6 ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔ/ΛΗΝΗ 4381 7 ΚΙΡΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 4347 8 ΣΚΙΡΛΑ ΘΕΟΔ 4373 9 ΜΕΡΕΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2015 Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Α Τ Τ ΙΚ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Γ ΙΑ Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ Δ ΙΑ Β ΙΟ Υ Μ Α Θ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 106 Ειδικότητα: Ε Ο ΗΓΩΝ Γ'& ' ΚΑΤ. (ΠΕΙΡΑΙΑ) Αριθµός Ατόµων: 1

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 106 Ειδικότητα: Ε Ο ΗΓΩΝ Γ'& ' ΚΑΤ. (ΠΕΙΡΑΙΑ) Αριθµός Ατόµων: 1 ΦΟΡΕΑΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε ιάρκεια Σύµβασης: 8 µήνες ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. Γαλάτσι - Κυψέλη. e-shop www.hpmylonas.gr ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. από 119 ΜΟΝΟ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. Γαλάτσι - Κυψέλη. e-shop www.hpmylonas.gr ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. από 119 ΜΟΝΟ MYLONAS IOANNHS 28/11/14 2:29 PM Page 1 Γλάσ - Κυψέλη ΜΥΛΩΝΑΣ 1 : Ελ. Βνζέλυ 4, Tηλ: 210 2223365, Fax: 210 2223366 2 : Κυψέλης 96, Tηλ: 212 1002540 Τηλ/Fax: 210 8818653 3 : Κυψέλης 92 & Σκπέλυ, Tηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΟΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ

ΘΕΡΜΙΟΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΘΕΡΜΙΟΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ Η ερµιονική εκποµπή ηλεκτρονίων είναι ένα φαινόµενο το οποίο βαίζεται η λειτουργία της λυχνίας κενού. Η δίοδος λυχνία κενού αποτελεί ορόηµο τον πολιτιµό του ύγχρονου ανρώπου

Διαβάστε περισσότερα

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 Xαρακτηριστικά Τάση 100-240 V~ Συντητα 50-60 Hz 2 x 1,5 mm 2 ή 1 x 2,5 mm 2 (*) γκς 6 Βνάδες ΣυΒΒρωση IEC 60669-2-1 0 C έως + 45 C Απαγρεύεται η ανάβειη ρτίων τύπυ έως. 110

Διαβάστε περισσότερα