από το μπαλκόνι των Αγράφων Ασπρόρεμα Φτέρη Απιδιά Ανηφόρα Σαμάρι Μέρσια Εκκλησιές Δροσέλα ξεκίνησε το 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "από το μπαλκόνι των Αγράφων Ασπρόρεμα Φτέρη Απιδιά Ανηφόρα Σαμάρι Μέρσια Εκκλησιές Δροσέλα ξεκίνησε το 2015"

Transcript

1 Τιμηνιαία φημίδα ISSN: #2 Άνιξη από τ μπαλκόνι των Αγάφων 2015 Απόμα Φτέη Απιδιά Ανηφόα Σαμάι Μέια Εκκληιές Δέλα Η κπή της πίτας Μ μγάλς κατατφές ξκίνη τ 2015 Παγματπιήθηκ μ ιδιαίτη πιτυχία, την Κυιακή 18 Ιανυαίυ 2015, η κπή της πωτχνιάτικης πίτας τυ Συλλόγυ μας, όπως ίχ ανακινωθί μέα από τις λίδς τυ 1υ τύχυς της φημίδας μας Επαινιανών λόγς. Η κδήλωη έγιν την αίθυα τυ ξνδχίυ «Πάνων», τυ υγχωιανύ μας Κωνταντίνυ Αβάμπυ. 02 Πιχόμνα Ο 08 Καταντώνης Πτάις 16 έγων δήμυ O τατηγός 04 Αβάμπς 10 «Αντάτης» τ χωιό μας Μγάλς κατατφές πκλήθηκαν κυίως τα δικά δίκτυα, τα τχνικά έγα υπδμών, τις γέφυς και τα δίκτυα ύδυης τα πιότα χωιά τυ πώην Δήμυ Αγάφων απ την υνχιζόμνη βχόπτωη των τλυταίων μηνών. Ο δήμαχς Θ. Μπαμπαλής και αντιδήμαχς Θ. Κατιάδας μπτά... αδιέξδ. Κατλίθηη τ Γιαννίταη. 10 Ευχές για τ 1 τύχς: Από τν κ. Παναγιώτη Β. Σαλαγιάννη, υμπατιώτη μας από τ Τβάτ. Ο κ. Π.Σαλαγιάννης ίναι φιλόλγς και έχι υγγάψι ακτά βιβλία, μταξύ των πίων ένα βιβλί για τ Τόβατ Αγάφων, τ πί υτήνυμ όλυς τυς Αγαφιώτς. Μας έγαψ: «Σας υγχαίω για την νέγια ας να κδίδτ φημίδα για τ. 09

2 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Πωτχνιάτικη πίτα Παγματπιήθηκ μ ιδιαίτη πιτυχία, την Κυιακή 18 Ιανυαίυ 2015, η κπή της πωτχνιάτικης πίτας τυ Συλλόγυ μας, όπως ίχ ανακινωθί μέα από τις λίδς τυ 1υ τύχυς της φημίδας μας «Επινιανών λόγς». Η κδήλωη έγιν την αίθυα τυ ξνδχίυ ΠΑΡΝΩΝ, τυ υγχωιανύ μας Κωνταντίνυ Αβάμπυ τν πί κφάζυμ τις υχαιτίς μας. Στην κδήλωη ίχ πκληθί και υγχωιανός μας, Πόδς τυ Αίυ Πάγυ, κ. Αθανάις Κυτυμάνς, πίς δν μπό να παατί λόγω της νματικής τυ τής την ημέα αυτή. Μας μτέφ τις υχές τυ μέω τυ Γν. Γαμματέα της ταιίας Ευυτάνων πιτημόνων κ. Απότλυ Αβάμπυ, πίς τυ ίχ πιδώι την πόκληη για την κδήλωη μας. Πααβέθηκαν ακτί υγχωιανί μτά των ικγνιών τυς. Λίγ πιν την έναξη της γιτής, αντιπιφιάχης Ευυτανίας κ. Αιτίδης Ταιός, πίς λόγω άλλων υπχώων έππ να απχωήι, αφύ μας υχήθηκ καλή χνιά, μας ξήγη ότι τα έγα της πιφέιας πυ αφύν την αφαλτότωη των δόμων τα Άγαφα (για τα πία γάφυμ αναλυτικά άλλη τήλη), θα λκληωθύν τα πόμνα 2 χόνια. Είπ, απαντώντας χτική ώτηη, ότι για τ θέμα τυ δόμυ Επινιανά Φτέη, ίναι υπό ξέταη η ύπαξη πιβαλλντικής μλέτης. Στη υνέχια πατή Δημήτις Σκόνδας από την Γανίτα υλόγη την πωτχνιάτικη πίτα. Μτά την κπή της πίτας, πόδς τυ υλλόγυ Γιώγς Χύανθς, καλωόι τυς πααβικόμνυς, υχήθηκ καλή χνιά και έκαν μια ιτική αναδμή τυ υλλόγυ, υπνθυμίζντας τα έγα πυ ίχαν γίνι τ παλθόν τα Επινιανά μ πωτβυλίς των Διικητικών Συμβυλίων τυ υλλόγυ (όπως δόμς για τ χωιό, πλακτώις και άλλα ), αλλά και την αδάνια των τλυταίων τών. Στόχς τυ νέυ Δ.Σ., όπως πέκυψ τις 6/9/2014 ίναι να ξυγιάνι τα ικνμικά τυ υλλόγυ και να τα διαχιιτί μ απόλυτη διαφάνια. Γι αυτό άλλωτ, ύμφωνα μ απόφαη τυ Δ.Σ., όλς ι ιπάξις αλλά και ι δαπάνς τυ υλλόγυ, θα δημιύνται την φημίδα για νημέωη των μλών. Απααίτητη πϋπόθη για την αναβάθμιη τυ υλλόγυ, ίναι η νγός υμμτχή όλων των μλών. Σ αυτό θα βηθήι και η έκδη της φημίδας πυ θα κδίδται κάθ τίμην και θα υμβάλλι την νημέωη όλων. Στόχς τυ Δ.Σ. ίναι να αναδίξι τις μφιές τυ χωιύ, αλλά και των ξχών τυ και να διγανώι πλιτιτικές κδηλώις τ χωιό, παάλληλα μ τ αντάμωμα. Μ νέγις τυ υλλόγυ και τις ππάθις τυ υνχωιανύ μας Οικνμλόγυ Κώτα Κυτμάνυ, πήαμ νόμιμη απαλλαγή απ την καταβλή τυ ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα τυ υλλόγυ μας την Αθήνα και τα Επινιανά. Στη υνέχια Γν. Γαμματέας τυ υλλόγυ Λάμπς Ζακαδύλας, αφύ υχήθηκ καλή χνιά, κάλ τυς παυικμένυς να καταβάλλυν ππάθια, ώτ να νδυναμωθί ύλλγς μ την γγαφή νέων μλών και να υνδάμυν τ διικητικό υμβύλι τις νέγις τυ. Ενημέω ότι για να διατηήυμ την τακτική έκδη της φημίδας, πέπι να βηθήυν όλι ώτ να δημιύται υλικό πυ να έχι χέη μ τ χωιό μας. Γι αυτό όι έχυν αξιόλγ υλικό και φωτγαφίς πυ μπύν να δημιυθύν, να μας τα τέλνυν. Βέβαια η έκδη της φημίδας απαιτί κάπις δαπάνς έκδης, γι αυτό η υνδμή όλων ίναι αναγκαία. Ενημέω τυς υμμτέχντς ότι τις 2-3 πώτς κδόις της φημίδας, χηματδτί πόδς τυ υλλόγυ Γ. Χύανθς. Δν βαβύτηκαν την κδήλωη τα παιδιά πυ πέτυχαν τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, όπως ίχαμ πι την ανακίνωη για την κπή της πίτα. Δν ίχαμ πακή νημέωη από τα μέλη για τ κπό αυτό. Έτι αναβλήθηκ η κδήλωη αυτή να γίνι τ καλκαίι τ χωιό κατά την διάκια τυ ανταμώματς. Απααίτητη πϋπόθη, ίναι να μας γνωτπιήυν ι γνίς τα παιδιά αυτά. Τέλς, τ Δ.Σ. θα ίναι τνή παφή και υνγαία μ τ δήμ, για πώθηη θμάτων τυ χωιύ. Λπτμέις άλλη τήλη. Χαιτιμό την κδήλωη, απύθυναν υγχωιανός μας φιλόλγς Γιώγς Κων. Κααγιώγς, πίς γάφι νδιαφέ- 1 Παέτηαν ι κ.κ.: Αιτίδης Ταιός αντιπιφιάχης Ευυτανίας Λάμπς Τιτάνης πιφιακός ύμβυλς της Πιφέιας Στάς Ελλάδας Θόδως Κατιάδας αντιδήμαχς τυ Δήμυ Αγάφων Φώτις Κυλαμάνης Πόδς της Εταιίας Ευυτάνων πιτημόνων Γιαννίταης Δημήτις καθηγητής ΕΜΠ την Αχιτκτνική χλή Αγγλική Σκτίδα πόδς Ομπνδίας Ευυτανικών Συλλόγων (Ο.Ε.Σ.) Χήτς Μπύας πώην Δήμαχς Αγάφων Δημήτης Τιώλης πώην πόδς Δημτικύ υμβυλίυ Δήμυ Αγάφων. Ιωάννυ Γιώγς (Γάκιας) πώην πόδς Δ.Δ. Επινιανών. Λάμπς Γατής πόδς υλλόγυ Αγάφων. Γώγις Κυτμάνς, Παναγιώτης Αβάμπς, Κωταντίνς Αβάμπς, Παναγιώτης Κυτμάνς, Θωμάς Κυτμάνς και Λάμπς Απτόλυ πώην πόδι τυ υλλόγυ μας. ντα θέματα κάθ τύχς της φημίδας και πώην πόδς τυ χωιύ Γάκιας Ιωάννυ. Και ι δύ υχήθηκαν όλυς καλή χνιά και τυς κάλαν να τατυθύν την ππάθια αναβάθμιης των Επινιανών πυ θα γίνι μέα από τ ύλλγ. Στη υνέχια της κδήλωης, καθηγητής της αχιτκτνικής τυ ΕΜΠ κ. Γιαννίταης, βηθύμνς από τις φιτητές τυ, παυία την γαία τυ για τ μνατήι της Παναγίας της Στάνας. Λπτμέις για την παυίαη αυτή θα δημιυθύν τ πόμν τύχς. Άθ: Λάμπς Ζακαδύλας Τιμηνιαία έκδη τυ πλιτιτικύ υλλόγυ Επαινιανιτών Ευυτανίας «Άγις Γώγις». Τύχς 2. Άνιξη Ιδικτήτης: Σύλλγς Επινιανιτών Εκδότης: Χύανθς Κλμένη Γώγις, από τ μπαλκόνι των Αγάφων Μήτυ Λέκκα 10, 13671, Αχαναί Αττικής τηλέφων πικινωνίας Υπύθυνι ύλης: Συντακτική πιτπή Αχιυντάκτης: Λάμπς Ζακαδύλας Διθώις: Α. Ζακαδύλα, Χ. Σακκά Τα άθα πυ έχυν υπγαφή κφάζυν πωπικές απόψις τυ υπγάφντς. Γαφιτική πιμέλια: Αλέξανδς Μπυμπυίδης, Ευάγγλς Γωγαντζής, Δανάη Νμίδη, Έλι Βαίυ. 1, Στιγμιότυπα από την κδήλωη O Kώτας Αβάμπς και τ κέαμα από την Ξανθή Ζακαδύλα 3 2 3

3 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Γννήθηκ τα Επαινιανά (Πηγγιανά), τ έτς την και απβίω την Αθήνα τις 12 Απιλίυ Πατέας τυ ήταν Θδόις (ή Θές) Αβάμπς, απόγνς τυ αματωλύ Βαιλίυ Αβάμπυ, πωτπαλίκαυ τυ τατηγύ της Ρύμλης Γωγίυ Κααϊκάκη, πίς φνύθηκ τν Ιανυάι 1823 τη νικηφόα κατά των Τύκων μάχη, πυ έγιν τν Άγι Βλάι Τιχωνίδς (Στνύ της Κμηλιάς). Μητέα τυ ήταν η Μαγδαληνή, κόη τυ Γάκη Κυτμάνυ, αματωλικής ικγένιας, καταγόμνυ πίης από τα Πηγγιανά, πώτυ Δημάχυ τυ τότ Δήμυ Αγάφων. Σ πόμνη έκδη θα δημιυτύν πιότα τιχία. Επίης θα δημιυτί βιγαφικό και για τν πώτ τατηγό Δημήτι Γωγίυ Αβάμπ. Στ άθ παατίθνται τα πώτα δύ δλτία από τα έξι. (τα υπόλιπα τέα τα πόμνα φύλλα). Ο 2ς Στατηγός Αβάμπς 1 Ο τατηγός Δημήτις Αβάμπς Τ πανηγύι τ Καπιόι Άθ: Απτόλης Αβάμπς Συγχαίω τα μέλη τυ Διικητικύ Συμβυλίυ τυ Συλλόγυ και τη Συντακτική Επιτπή για την πωτβυλία και την υλπίηη της πωτβυλίας αυτής, μ την έκδη της φημίδας «Επινιανών Λόγς». Εύχμαι καλή πιτυχία την ππάθια αυτή, η πία ξκινάι μ άιτυς ιωνύς. Στην φημίδα θα δημιύνται πλλά ιτικά και άλλα τιχία, πυ θα αναφένται τα Επαινιανά κ.λ.π. και τα πία ίναι άγνωτα, χδόν όλυς μας, όπως π.χ. Τ Στατηγί τυ Κααϊκάκη τα Πιγκιανά. Και Υπάχυν πλλά. Σχτικό ίναι και τ Δλτί Στιχίων πς Σύνταξη τυ άθυ Επινιανά. Τ Δλτί αυτό υντάχθηκ από τν αίμνητ Στατηγό Δημήτι Θ. Αβάμπ, τ έτς 1973 και τ πί ίχ ταλί τν κδότη της Αιτωλακανανικής και Ευυτανικής Εγκυκλπαίδιας για δημίυη, όπυ μές τυ υμπιλήφθη. Τα τιχία τυ Δλτίυ ίχαν ληφθί από χτική έυνα, μλέτη και καταγαφή τυ Στατηγύ Δημητίυ Θ. Αβάμπυ, πυ αφύαν τα Επαινιανά και την υύτη πιχή. Δυτυχώς η μλέτη αυτή (μ πάα πλλά ιτικά και άλλα πλύτιμα τιχία), χάθηκ μια μτακόμιη, μτά τ θάνατό τυ. Ο Δημήτις Θδίυ Αβάμπς, τατηγός ν πλμική Διαθιμότητα, υνπία πλλαπλών ταυμάτων πλέμυ πυ υπέτη την Μικά Αία τ 1921, κατά τις διξαχθίς κληές και αιματηές μάχς π της Άγκυας, πς κπόθηη τυ Οχυύ Ταμπύ Ογλύ. Είναι δύτς τατηγός από τα Επαινιανά. 2 Κάθ χόν, τα τέλη Ιύνη έχι καθιωθί πλέν τ πανηγύι των Αγίων Αναγύων τα Επινιανά. Ο μπάμπα Γιώγς Αβάμπς & Η Θιά Παναγιώτα, ίναι πάνττ διαθέιμι και μ όλς τις δυνάμις τυς, ζύν και αναπνέυν γι αυτό τ Έγ Ζωής, τυς Αγ. Ανάγυυς, πυ κατάφαν κι ανάτηαν αυτόν τν ωαιότατ λόφ τυ Καπιόι, μ απίτυτη θέα τα Επινιανά, τ Τίδντ και τ Άγαφα. Όπις ανέβι πάνω τ λφάκι, θα καταλάβι μ πό μάκι και πόη αγάπη, αιθητική & νικκυύνη, ι δύ τυς κατάφαν ιδιωτικά να κάνυν έναν μικό παάδι μ φόντ τ Χωιό μας. Φντίζυν τ πανηγύι να γίνται κάθ Σαββατκύιακ και υνήθως καιός ίναι πλύ καλός, έτι, κάθ χόν, τ πανηγύι ίναι πτυχημέν. Αυτό τ μικό άθ, ίναι τ λιγότ πυ μπί να κάνι η Εφημίδα μας για να τιμήι αυτή την ππάθια, γιατί παγματικά έχι γίνι ένα πλύ ωαί έγ, ένα έγ-τλίδι για τ Χωιό μας! Είτ όλι υπόδκτι!! Ραντβύ φέτς: Σάββατ, 4 Ιυλίυ 15 Άθ: Γ. Χύανθς Χός και αλωνάτς και μ Παναμική θέα τ Δάς, τις απέναντι βυνκφές και τα Επινιανά μας! Ο πιτικός μπακλαβάς της Θιά Παναγιώτας έχι την τιμητική τυ! Ο Μπάμπα-Γιώγς Αβάμπς μ τ κίτι τυ. 4 5

4 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Τπικό πόγαμμα Δ. Δ. Επινιανών Η ωαία κιμωμένη... απ τα Επινιανά! Ο νές Πόδς τυ Τπικύ μας Διαμίματς των Επινιανών, κς Λυτέης Αβάμπς Εύζωνας, μας έτιλ τ νέ Τχνικό Πόγαμα για τ Γέφυα Σαμαίυ Πλακότωη δόμυ, απ Δ. Σχλί μέχι Νκταφί. Ηλκτφωτιμός κντικύ δόμυ, απ Χήτ Μανίκα μέχι Παναγιώτη Μάμαλη. Πλακότωη δόμυ, απ Αγ. Γώγι μέχι Θύμι Ζακαδύλα. Πλακότωη τμήματς δόμυ, απ Λάμπ Απτόλυ μέχι τν κντικό δόμ. Ο πόδς, ύζωνας. 2 Οδική ύνδη τυ ικιμύ Φτέη μ τν Οικιμό Επινιανά μέω Μέιας. Τα πλακότωτα... 3 Βλτίωη δικτύυ ύδυης και τπθέτηη υδμτητών 4 Αξιπίηη, υντήηη και χατγάφηη των βαικών μνπατιών της πιχής μας Η άφαλτς... Αφιωμένη τν υγγαφέα Κώτα Ακίβ πυ έλκι τις ίζς τυ από τα Πτίλια και έδιξ νδιαφέν από την πώτη τιγμή για την μάδα «Στα Άγαφα». Πλιτιτικές κδηλώις για τ καλκαίι 2015 Μ απόφαη τυ Δ.Σ., απφαίτηκ να παγματπιηθύν πλιτιτικές κδηλώις τα Επινιανά, τ τιήμ Αυγύτυ Τ πόγαμμα των κδηλώων θα ανακινωθί μόλις ιτικπιηθί. Ανακινώννται όμως ι ημμηνίς, ώτ ι πιθυμύντς να παατύν αυτές, να καννίυν τ πόγαμμα τυς. Οι Εκδηλώις τ τιήμ αυτό θα πιλαμβάνυν: 1. Ημίδα μ πλιτιτικά θέματα Παακυή 14 Αυγύτυ 2. Τ τήι αντάμωμα ημήι Σάββατ 15 Αυγύτυ Ο χώς των κδηλώων. 3. Άλλς κδηλώις θατικές - αθλητικές κ.τ.λ.π Κυιακή 16 Αυγύτυ Σ άλλη τήλη δημιύνται τα πιχόμνα τυ υπό έκδη βιβλίυ τυ Γιώγυ Κ. Κααγιώγυ μ τίτλ ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ, πυ θα παυιαθί την καλκαιινή κδήλωη. Τ Δ.Σ. Γιατί η «Κιμωμένη» από τα Επινιανά, δν φαίνται αν κόη, αλλά αν μια αδφή της γιάς Πίνδυ Όταν βγαίνυμ από τ χωιό Επινιανά και βαδίυμ τ δόμ πυ δηγί πς τα ινά βκτόπια και τη μναχική Φτέη, μπύμ για ακτό διάτημα να θαυμάυμ από δυτικά τ πανόαμα της «Κιμωμένης των Αγάφων». Θα νιώυμ πως αν απλώυμ τ χέι μας, θα μπέυμ και να τη χαϊδέψυμ! Τό κντά φαίνται να ίναι η πτωμένη κόη, αλλά η γγύτητα πυ παέχι αυτό τ ημί νδέχται να διαλύι τ μύθ πυ διατηί η απόταη τυ κάμπυ για τ φαινόμν. Γιατί η «Κιμωμένη» από τα Επινιανά, δν φαίνται αν κόη, αλλά αν μια αδφή της γιάς Πίνδυ μ πόωπ χιμέν από τυς καυνύς, τα χίλη μααμένα από τις παγωνιές, τα μάτια τγνά από τν ήλι και τα μαλλιά της κυβάι μπλγμέν από τα ανμβόχια. Τ μάτι τμώνι τις βαθιές χαάδς πυ χαακώνυν τα τήθη της και τυς τανύς χαλιάδς της πέτας πυ λιώνυν τ κμί της και φύγι ψάχνντας να βι ένα χήμα τα βυνά για να θμλιώι κάπιν άλλ πι ανθκτικό μύθ. Τ Δ.Σ. «Η Δημκατία αυτκατατέφται. Διότι κατχάθηκ τ δικαίωμα της Ελυθίας και τις Ιότητας. Διότι έμαθ τυς πλίτς της να θωύν την Αυθάδια ως δικαίωμα. Την Παανμία ως λυθία. Την Αναίδια τυ λόγυ ως Ιότητα και την Αναχία ως Ευδαιμνία.» Ικάτης, Π.Χ. 6 7

5 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Ο Καταντώνης από τα Πιγκιανά Ο Καταντώνης ήταν από τα Πιγκιανά. Εκί ίχ την τάνη πατέας τυ Γαντζύδης, πυ ίχ τ παωνύμι Μακυγιάννης (=ψηλός Γιάννης), γιατί ήταν ψηλός τ ανάτημα. Ο δόμς πς την Μέια μ θέα την Φτέη. ΑΡΘΡΟ: Γώγις Κααγιώγς, Φιλόλγς Στη τάνη Μέια γννήθηκ Καταντώνης ( ) και κί τν βάφτι Δίπλας Ευχές για τ 1 τύχς: όμφ χωιό ας. Είναι ένας τόπς να πικινωνίτ μ τυς απανταχύ υγχωιανύς ας, να αναδικνύτ την ιτία και τν πλιτιμό της πιχής ας. Μυ ά και η αιθητική της και η κατανμή τυ υλικύ. Διάβαα και τ άθ τυ Γ. Κααγώγυ. Ο Γιώγς όταν γάφι έχι πάντα να μας πι κάτι πυδαί. Σας ύχμαι από καδιάς κάθ πιτυχία.» Ο κ. Κώτας Χααμής ίναι κπαιδυτικός καταγόμνς από τν Τιπόταμ Ευυτανίας, αλλά ίναι και λάτης των Επινιανών, όπυ διαθέτι ικία. Μας έγαψ: «Των Επαινιανών Λόγ τν βήκα τ ιτλόγι των Παιωτών και τν... ξκκκάλια δόντως. Πλύ ωαία τη φτιάξατ την φημίδα και νδιαφέυα. Συγχαητήια!» Ο κ. Λάμπς Γατής, Πόδς τυ υλλόγυ Αγάφων γάφι: «Μ μγάλη χαά διάβαα τ πώτ φύλλ της Εφημίδας τυ χωιύ ας. Εύχμαι από καδιάς, να χιλιάτ τις κδόις ας. Η νημέωη όταν ίναι αντικιμνική, πφέι καλές υπηίς. Πιτύω ότι ίς θα τ πτύχτ. Θα ίμαι τ πλυό ας και αν άτμ και αν Σύλλγς Αγάφων, πυ έχω την τιμή να κπωπώ για ακτά χόνια.» Η τάνη τυ Γαντζύδη (Μακυγιάννη, Καταντώνη ) ήταν 3-4 χιλιόμτα δυτικά τυ χωιύ Πιγκιανά τη Μέια, κντά τ βυνό Κύνα και τα μγάλα λιβάδια τα Παλύκια. Επίης. πλύ κντά τη τάνη τη Μέια, ήταν ανθηός ικιμός (μέχι τα τλυταία χόνια) Φτέη, πυ κατικύνταν μέχι τα τλυταία. Η τάνη Μέια κατικύνταν από τυς Γαντζυδαίυς μέχι τν μφύλι (1947). Στη τάνη κατίκηαν τη υνέχια μικί από την ικγένια Κυτυμάνυ. Επίης ι Γαντζυδαίι ίχαν - όπως μυ διηγήθηκαν ι Γαντζυδαίι από τ Αημχώι - και πίτια τα Πιγκιανά, τα Γαντζυδέικα, πυ ήταν κάτω από την κκληία. Στη τάνη Μέια γννήθηκ Καταντώνης ( ) και κί τν βάφτι Δίπλας, όπως λέγι η παάδη, πυ ήταν υγγνής τυ Γαντζύδη (Μακυγιάννη) της Μέιας και ίχαν νικιάι μαζί από τ μνατήι της Τατάνας τα μγάλα λιβάδια, τα Παλύκια. Να ημιωθί ότι ι ικγένις Γαντζύδη (Μακυγιάννη) και Δίπλα, ήλθαν τα Άγαφα από την Ήπι κατά τ 1 ήμιυ τυ 18υ αιώνα μ την υπτήιξη πιθανώς των Μπυκυβαλαίων από τ Σακαέτι (ημινό Πδικάκι Αιτωλακανανίας), πυ κατίχαν τ αματλίκι των Αγάφων πί ένα πίπυ αιώνα (18 αιώνα). Εγκατατάθηκαν κί μτά τ θίαμβ τυ Γιάννη Μπυκυβάλα τ Κάβ (1712) ναντίν τυ Μέτ Χύ, παππύ τυ Αλή Παά. Πς τύτις να ημιωθί ότι τα τλυταία χόνια δημιυγήθηκ μγάλη ύγχυη, όν αφά τ πυ ήταν η τάνη τυ Γαντζύδη-Μακυγιάννη. Μικί τπθτύν τν Καταντώνη τ Μάαθ-Μίη, πυ ως πς τ όνμα υμπίπτι μ τ όνμα της τάνης τυ Γαντζύδη-Μακυγιάννη τα Πιγκιανά. Στη Μίη (=Μάαθς) πέπι να τπθτηθί τ μγάλ κατόθωμα τυ Καταντώνη, κτωμός τυ Βληγκέκα. Η τάνη τυ πατέα τυ Καταντώνη ήταν τη Μέια (=Μέη,Μίη), κντά την Κύνα και τα Παλύκια. (Αναλυτικότα για τ θέμα τυ Καταντώνη τ έτιμ πς έκδη βιβλί μας Τα Άγαφα.) Βιβλί Τα Άγαφα τυ Γ. Κααγιώγυ Ο υγχωιανός μας κλκτός φιλόλγς Γωγ. Κων. Κααγιώγς έχι υγγάψι ένα βιβλί, μ τίτλ «Τα Άγαφα», τ πί ίναι υπό έκδη. Τα πιχόμνα τυ βιβλίυ αναφένται τ τέλς της ανακίνωης αυτής. Πιτύυμ ότι η έκδη τυ βιβλίυ αυτύ θα απτλί τη βάη για την παγματπίηη των καλκαιινών πλιτιτικών κδηλώων πυ θα γίνυν τα Επινιανά και ι πίς τχύυν την αναβάθμιη των Επινιανών. Αναφέται την ιτία των Αγάφων μ.χ. Κάνι λόγ για την ιτία ημαντικών χωιών της πιχής αυτής (Αγάφων, Βαγγιανών, Τβάτυ, Πιγκιανών, Χύυ, Καχωίυ κ.λ.π.) όπως και ημαντικών μνατηίων (Τατάνας, Πυύ, Ρντίνας, Πέτας, Παναγίας Πλκητής κ.λ.π.). Ομιλί αναλυτικά για τυς φυγάδς πυ ήλθαν τα Άγαφα κατά την πχή αυτή, για τυς μγάλυς δωητές μνατηίων και την πωπγαφία τυς. Αναφέται τα πανπιτήμια και χλές πυ λιτύγηαν κί (Βαγγιανά Καπνήι, Φυνά) και τυς μγάλυς διδακάλυς πυ δίδαξαν αυτά (Ευγένις, Γόδις, Θφάνης κ.λ.π.). Κάνι λόγ για τα διδακόμνα μαθήματα. Ομιλί για τυς αματωλύς και κλέφτς (Μπυκυβάλας, Δίπλας, Καταντώνης). Τέλς γίνται λόγς για κύια χαακτηιτικά των κατίκων της πιχής, για ιμένς πααδόις τυς, για τις ατές τυς, για την κινωνική ζωή τυς (πανηγύια, παζάια, ι μυλωνάδς κ.λ.π.). 8 9

6 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Ο «Αντάτης» των Επινιανών ΦΩΤΟ / ΑΡΘΡΟ: Γώγις Κ. Χύανθς Κωνταντίνα Ζακαδύλα ( ): έφυγ η υπαιωνόβια γιαγιά 106 τών Καλατζή 25 Κντγιώγς 16 Χωίς ταυό 1 Κώτιας 10 Κανακακάκη 4 Μπίκας 2 Ο Π. Κυτμάνς, πί ψήφυ υλληφθίς. Καβέλης 4 Μπάκλας 3 Χωίς τ. 1 Μύτς 1 Χωίς τ. 1 ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Διώτης 1 Τυφκύλα 1 ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α τ χωιό μας! Μτά την καταμέτηη και την ανακίνωη των απτλμάτων τυ κλγικύ τμήματς, κάπις παλιές κααβάνς τυ πλιτικύ γίγνθαι τυ χωιύ μας, ξψαχνίζαν έναν-έναν τυς ψηφφόυς όλα τα καφνία, για τ πιός ήταν «αντάτης» τ χωιό μας μιάς και βέθηκ ένας τυς ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α! Εικαίς πλλές! Αλλά ίπαμ, η ψηφφία ίναι μυτική! Χαλκιάς 1 Τύκας 1 Μέξης 1 Ίως η πώτη φά πυ, απ ό θυμάμαι, δν υπήχ κανένα πλιτικό άγχς τις βυλυτικές κλγές τ χωιό! Δν υπήχ, παγματικά, κανένας φανατιμός, καμιά υπίωη, κανένα ζόι από κανέναν, ι πιότι ήταν χδόν χαλαί, αν να μην τυς ένιαζ, αν να κάναν αγγαία ή, αν να μην πίτυαν ότι μ την ψήφ τυς κάτι θ αλλάξι! Σωτό; Λάθς; Θα τ δίξι χόνς! Από αυτό τ τύχς, τα πλαίια της νημέωης των μλών, καθιώνυμ την δημίυη τήλης κινωνικών αναφών. Παακαλύνται ι υγχωιανί, να νημώνυν τ Δ.Σ. για τα υμβαίνντα δίνντας τιχία, ώτ να δημιύνται την φημίδα. Πλήης ημών ηλικία 106 τών, «έφυγ» από την ζωή η ηλικιωμένη υγχωιανή μας Κωνταντίνα Ζακαδύλα, η πία διέμν τν ικιμό τυ Αγίυ Γωγίυ Καλυβίων την Πέμπτη 30 Οκτωμβίυ 2014.Η υπαιωνόβια γιαγιά ίχ αδιαθτήι τις τλυταίς ημές και δικμίθη τ νκμί για να τις πααχθύν ι απααίτητς ιατικές φντίδς. Είναι χαακτηιτικό ότι η κυά Κωνταντίνα δν ίχ πάι πτέ την πλύχνη και πλυκύμαντη ζωή της κανένα φάμακ, ύτ καν απιίνη και όπως μας ίπ γιός της Χήτς, «η μάνα μυ δν γνώιζ τι πάι να πι αώτια!» Η κυά Κωνταντίνα Ζακαδύλα, τ γένς Τιγαίδα, γννήθηκ τ 1908, κατάγνταν από τα Άγαφα και υγκκιμένα τ χωιό Μάαθ Ευυτανίας. Παντύτηκ τ 1943 τν υντπίτη της, Ηλία Ζακαδύλα, από τα Επινιανά και απέκτηαν έξι παιδιά: τη Γιαννύλα, τν Χήτ, τν Γιώγ, τν Δημθένη, τν Λάμπ και την Φιδίκη. Ευτύχιαν να δυν πλλύς απγόνυς και υγκκιμένα 17 γγόνια και 14 διέγγνα. Η κυά Κωνταντίνα και κυ Ηλίας, αχλύνταν μ την κτηντφία και μέχι την μόνιμη γκατάταή τυς τ 1955 τν Άγι Γώγι, μτακινύαν τα γιδπόβατα τυς πότ τα ινά και πότ τν κάμπ, για να πιβιώυν τα δύκλα χόνια τυ πλέμυ και τυ μφυλίυ, αλλά και να μπέυν να υντηήυν τη φαμίλια τυς. Εκίνα τα χόνια (1954), τ Γιαννύζι, μτά από μια δυνατή καταιγίδα, έχααν όλ τ κπάδι τυς, από καυνό πυ έπ τ δέντ πυ ίχαν καταφύγι τα πόβατα για να πφυλαχτύν Έχα τν ύντφό της Ηλία πιν 24 χόνια ( ) και από τότ υνέχι να ζι κντά τα παιδιά της, κάνντας μια φυιλγική ζωή παά την ηλικία της Η γιαγιά πυ ήταν από τα λάχιτα υπαιωνόβια άτμα πυ διαμένυν τ χωιό μας, πιπιύνταν καθημινά τν κήπ της, έκαν δυλιές τ πίτι, μάζυ ξύλα για τ τζάκι, κύπιζ τ πίτι και την αυλή και ξιτύ τα γγόνια και τα διέγγνα όμφς ιτίς από τα παλιά Διατηύ την διαύγιά της μέχι τα τλυταία χόνια της ζωής της, νώ όλι ι χωιανί μόν καλά λόγια ίχαν να πυν για την αγαπημένη κυά Κωνταντίνα, πυ βίκται πλέν ψηλά τυς υανύς... Τ Δ.Σ. Μγάλς κατατφές τν τόπ μας Η ταβένα Ο Νόμυλς τυ Τάκη Κίτιυ έπαθ μγάλς ζημιές απ την υπχίλιη τυ Αγαφιώτη. Κατατάφηκ ακόμα, λχώς τό τ ιχθυτφί ό και ι πέτφς απ την μγάλη κατλίθηη πυ έγιν την πιχή. Ο δόμς για την Στάνα έχι υπτί τάτις κατατφές απ τ παακίμν έμα τ πί φύκω τό πλύ πυ κατάφ να ξιζώι τάτια πλατάνια κατντάδων χόνων. Ανπανόθωτη ζημιά έγιν δύ ημία τυ δόμυ πυ θα πέπι να αλλάξι η χάαξη τυ νδχμένως για να μπέι να φτάι μέχι πάνω. Απ τη Βαβαιάδα μέχι τ Χωιό μας δόμς πλέν έχται χδόν καννικά. Τ μγάλ πόβλημα ίναι απ τ γφύι της παλικαυάς μέχι την ίδ τυ χωιύ. Ο δόμς έχι κατλιθήις τυλάχιτν πέντ ημία μ μγάλς ζημιές τα πανή, τα τηθαία και την άφαλτ. Ο πόδς τυ Τ.Δ. μας Λ. Αβάμπς και Αντιδήμαχς Θ. Μιχόπυλς μας υπχέθηκαν ότι θα κάνυν τ παν για να απκατατήυν τις ζημιές απ τ γφύι της παλικαυάς μέχι τ χωιό μας. Πα ότι τα ικνμικά τυ Δήμυ μ τις τός πλλές και μγάλς κατατφές ίναι ακόμα πβληματικά. Οι γντότι τυ χωιύ μας όπως Π. Ιωάννυ, Γ. Απτόλυ, Θ. Σκλαπάνης δν ίχαν ματαϊδί μας ίπαν τόη πλύ βχή! Τέλς απόλυτ δίκι έχυν ι πιότι πλιτικί της Αυτδιίκηης πυ ίπαν ότι τόπς πήγ 30 χόνια πίω! Άθ: Γώγις Χύανθς 10 11

7 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Τύχς #2 Άνιξη 2015 Έφυγαν από τη ζωή: Κατάταη υνδμών - χηγιών τ ύλλγ από ώς Έφυγ από τη ζωή την 9 Μαΐυ 2014 τν Αλίατ Βιωτίας, Απτόλυ Λάμπς τυ Θδώυ, ηλικία 48 τών. 2. Έφυγ από τη ζωή την 18 Δκμβίυ 2014 την Λιβαδιά Βιωτίας, Σκλαπάνης Παναγιώτης τυ Αθαναίυ, ηλικία 78 τών. Τλέτηκαν πιμνημόυνς δήις 1. Τλέτηκ τα Επινιανά τήι μνημόυν υπέ αναπαύως της ψυχής της Αγγλικής Σκλαπάνη. 2. Τλέτηκ τα Επινιανά τήι μνημόυν υπέ αναπαύως της ψυχής της Μαίας Μανίκα. Τ Δ.Σ. τυ υλλόγυ μας κφάζι τα θμά υλλυπητήια τυς ικίυς τυς. ΕΝΗ ΜΕΡ ΩΣΗ Για τιδήπτ αφά ύλη φημίδας : Χύανθς Γιώγς Ζακαδύλας Λάμπς Υπύθυνι καταχωήων: Τ Δ.Σ. τυ υλλόγυ μας. 1 Χύανθς Γώγις τυ Κλμένη 2 Κυτμάνς Παντλής τυ Επαμινώνδα 3 Ζακαδύλας Λάμπς τυ Κωνταντίνυ 4 Ζακαδύλας Κωνταντίνς τυ Γωγίυ 5 Κυτμάνς Κωνταντίνς τυ Σπύυ 6 Σκλαπάνης Γώγις τυ Θωμά 7 Ζακαδύλας Όθωνας τυ Ηλία 8 Κυτμάνς Παναγιώτης τυ Γωγίυ 9 Ζακαδύλας Κωνταντίνς τυ Παναγιώτη Πόδς Αντιπόδς Γν. Γαμματέας Ταμίας Έφς Μέλς Μέλς Μέλς Μέλς Ζακαδύλας Όθωνας για Αιτωλακανανία Κυτμάνς Παντλής για Βιωτία Χύανθς Γιώγς για Αττική κλπ. Σκλαπάνης Γιώγς για Ευυτανία α/α Ονματπώνυμ 1 Κυτμάνς Γώγις τυ Σπύυ 10 2 Σκλαπάνης Κωνταντίνς τυ Λάμπυ 10 3 Αβάμπς Γώγις τυ Χήτυ 10 4 Αβάμπς Γώγις τυ Ταξιάχη 50 5 Αναταίυ Αημίνα τυ Θωμά 10 6 Γαντζύδης Κωνταντίνς τυ Παναγιώτη 10 7 Μανίκας Λάμπς τυ Κωνταντίνυ 20 8 Ζακάδας Δημήτις 15 9 Ζακαδύλας Κωνταντίνς τυ Δημθένη Ζιώγας Παναγιώτης τυ Κωνταντίνυ Γαντζύδης Παναγιώτης τυ Κωνταντίνυ Καπλάνης Παναγιώτης τυ Δημητίυ Κυτμάνς Πέτς τυ Ευθύμιυ Ζακάδας Δημήτις τυ Ανδέα Κυλαμάνης Φώτις Κυτμάνς Κωνταντίνς τυ Επαμινώνδα Κααγιώγς Γώγις Κααγιώγυ Χαίκλια Αβάμπς Δημήτις τυ Θόδωυ Κυτμάνς Θωμάς τυ Λαζάυ Κυτμάνυ Ναταλία τυ Θωμά Ζιώγας Βαίλις τυ Χήτυ Κυτμάνυ Ανθύλα Πάτ Σκόνδας Δημήτις Βλαχπάνς Απότλς Κυτμάνς Γώγις τυ Λαζάυ Απτόλυ Κων/νς τυ Λάμπυ ''Ολυμπία'' Απτόλυ Βαιλική τυ Λάμπυ 20 Χήιμα τηλέφωνα Δήμς Αγάφων ΚΕΠ Αγάφων Πόδς Τ.Δ. Επινιανών Αγτικό ιατί Αγάφων Κέντ υγίας Φαγκίτας Νκμί Καπηνίυ Φαμακί Φαγκίτας Ατυνμία Καχωίυ α/α Ονματπώνυμ 29 Γαντζύδη Σφία Ιωάννυ Γώγις ''Ο Γάκιας'' Ζακαδύλας Πέτς Αβάμπς Νικόλας τυ Χααλάμπυ Σκλαπάνης Μιχάλης τυ Αθαναίυ Σκλαπάνη - Καλαμπαλίκη Ολυμπία Πυλάκς Δημήτις Πιτάνς Χήτς Χύανθς Βαίλις Χύανθς Σωτήις Χύανθς Κωνταντίνς τυ Πέτυ Χύανθς Δημήτις τυ Θόφιλυ Χύανθς Νικόλας τυ Πέτυ Κιτικόκας Επαμινώνδας Ζακαδύλας Απτόλης Κντδήμα - Ζακαδύλα Λαμπινή Φλέκης Κωνταντίνς Αυδής Νίκς Κίτις Τάκης τυ Χήτυ Ζακαδύλας Δημήτις τυ Ηλία Ζακαδύλας Ευθύμις Τόλης Δημήτις τυ Ταξιάχη Ζακαδύλας Σίμς Αωνιάδας Παναγιώτης Ζακαδύλας Παναγιώτης τυ Κωνταντίνυ Ζακαδύλα Παακύη τυ Άγγλυ Γαντζύδης Χήτς τυ Κωνταντίνυ Αβάμπς Παναγιώτης τυ Γωγίυ 100 Τ Δ.Σ. απφάι να δημιύι κάθ τίμην την φημίδα τις υνδμές η χηγίς πυ έλαβ τ διάτημα τυ τιμήνυ. Αυτό γίνται για λόγυς νημέωης των μλών τα πλαίια της διαφάνιας των ικνμικών τυ Συλλόγυ. ΔΕΗ βλάβς ΔΕΗ πληφίς ΟΤΕ ΚΤΕΛ Καπνηίυ ΚΤΕΛ Καπνηίυ (Αθήνα) Πατήι βνζίνης Κέντη - Τιγα Πατήι βυλκανιζατέ Λ. Μάκκας Πυβτική 199 Πώτς Βήθις

8 Τύχς #2 τα Επι300 τ.μ. δ 4 π ό ικ, 21Χ15, Πωλίται υ, πίπδ ί δ χ η ψ ς τό πό νιανά, ν μήιμ,. τι, ικδ ά, ζητήιμη ν υ ω όψ ή ιμ Τ, α έ θ 21 μ. Μ αγωνιί 25 ττ φ α Γ ι τα τ της Ενικιάζ τ κέν φ Ό 4 πι της κών τν ικό δόμ π μ ητήιμη Άθηνας. Σ Τιμή υζ. ς ιγ ν ά Κ πλατίας ικία η πέτινη. φ ιό δ ι ιανά Πωλίτα ί. Επιν μ η ό ικ κ ν τ Άνιξη 2015 Τύχς #2 μ. τα ικία 90 τ. ιόφη δ ι α ιύ, πό ίτ λ ω χ Πω τυ τ ν έ μ κ μ τ τ., 40 0 Επινιανά ικόπδ μ ία. τ η α λ ιμ π τή ψη την ιμή υζη κ ή θέ α. Τ τι κ η λ π τα κα * Οι αγγλίς δημιύνται Δωέαν. Επιθυμητή πίπτωη αγαπωληίας μια μική υνδμή υπέ τυ Συλλόγυ μ ανάτηη την φημίδα μας. Κτηντόφι, Γαλακτκμικά πϊόντα BESTmarket Παναγιώτης & Λάµπς Ζακαδύλας Ο.Ε Βιτ τν ιδικτήτη της αγλάδς και κδίτ δωάν υνδμή νός έτυς! Γιώγς Θωμ. Σκλαπάνης Λάμπς Βλ.. Γαντζύδης Γιώγς Γαντζύδης Πάνς Γω. Κυτμάνς Νώντας Γω. Κυτμάνς Κώτας Ζακαδύλας Στέγις Αβάμπς Βαίλης Ζακαδύλας Μπάμπης Σκλαπάνης Κωτας Σκλαπάνης Βαίλης Κυτμάνς Πάνς Θ. Αωνιάδας Κώτας Θ. Αωνιάδας Σπύς Γατζύδης Γιώγς Στέφ. Αβάμπς Λ. Αθηνών Αλίατς fax Δέλα Σαμάι Καπιόι Φτέη Φτέη Απόμα Απιδιά Απόμα Σαμάι Σαμάι Φτέη Φτέη Φτέη Μακύκαμη Μέια Άνιξη 2015

9 Δλτί τύπυ 12/1/2015: Τύχς #2 Άνιξη 2015 Πτάις έγων Δήμυ Αγάφων την πιφέια Στάς Ελλάδας Από τα Δήμ Αγάφων λάβαμ δυ πλυέλιδα δλτία τύπυ δημιύυμ μόν ένα μές αυτών πυ αναφένται τ τπικό μας διαμέιμα λγω πιιμένυ χώυ. Ο Δήμς Αγάφων υπέβαλλ την Πιφέια Στάς Ελλάδας τις πταιότητς έγων τυ Δήμυ Αγάφων πυ πέπι να υλπιήι η Πιφέια Στάς Ελλάδας ανά Δημτική Ενότητα ξχωιτά, τ γαφί τυ Πιφιάχη κ. Μπακγιάννη Κωνταντίνυ και τυ Αντιπιφιάχη κ. Ταιύ Αιτίδη. Η Πιφέια Στάς Ελλάδας πχώη τππίηη της ΣΑΕΠ-766 μ πϋπλγιμό ,41 και ένταξη των τάων ξής έγων: 1. Aφαλτότωη δικύ δικτύυ από διατάυωη Αγάφων ώς τα Άγαφα πϋπλγιμύ υώ. Πιλαμβάνι την κτέλη γαιών διαπλάτυνης, τχνικών, δτωίας, αφαλτικών μήκς υνλικά 4 χλμ. 2. Αφαλτότωη δικύ δικτύυ Βαγγινά - Έλατς - όια νμυ Καδίτας πϋπλγιμύ υώ. Πιλαμβάνι την κτέλη γαιών τχνικών, δτωίας, αφαλτικών μήκς υνλικά 7,6 χλμ. 3. Αφαλτότωη δικύ δικτύυ τβάτ - όια νμυ Καδίτας πϋπλγιμύ υώ. Πιλαμβάνι την κτέλη γαιών τχνικών, δτωίας, αφαλτικών μήκς υνλικά 3,1 χλμ. 4. Aφαλτότωη δικύ δικτύυ από διατάυωη Αγάφων πς Επινιανά - γέφυα Παλικαυάς πϋπλγιμύ υώ. Πιλαμβάνι την κτέλη γαιών, τχνικών, δτωίας, αφαλτικών μήκς υνλικά 3 χλμ. Τέλς, πβλέπνται για πιθανές απαλλτιώις μ πϋπλγιμό ,41. Δήμαχς Αγάφων Μπαμπαλής Θόδως Κινητό τηλ Μακόπυλ Αττι- Κώτας Γαντζύδης ,

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθυµίσεις Μηχανικής Παραµορφωσίµων Στερεών

Υπενθυµίσεις Μηχανικής Παραµορφωσίµων Στερεών Παράρτηµα Υπνθυµίις Μηχανικής Παραµορφωίµων Στρών 1. ΤΑΣΕΙΣ Οι ξωτρικές δυνάµις που πιβάλλονται ένα ώµα µπορούν να χωριθούν δύο κατηγορίς, τις καθολικές δυνάµις και τις πιφανιακές δυνάµις. Οι καθολικές

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου Στιχεία Οικνμικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβίυ 2014 Χήσεως από 1η Ιανυαίυ έως την 31η Δεκεμβίυ 2014, 11η εταιική χήση (Δημσιευόμενα βάσει τυ Ν.2190, άθ 135 για επιχειήσεις πυ συντάσυν ετήσιες ικνμικές

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κρούσεις σε μια τραμπάλα

Δυο κρούσεις σε μια τραμπάλα Δ κρύσις σ μια τραμάλα μια τραμάλα μήκς και μάζας της ίας τ μέσ στηρίζται σ βάση ύψς αφήνμ να έσι στ ένα άκρ της αό ύψς άν αό τ έδαφς σφαιρίδι μάζας νώ στ άλλ άκρ της έχμ ττήσι σ ήκη σφαιρίδι μάζας. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέυ 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρύσι Ιστσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr, 6 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρς Η Σκιάθς συνδυάζι την κσµπλίτικη τµόσφιρ µ την πράµιλλη φυσική µρφιά κι τη νησιώτικη γλήνη. Η πόλη της Σκιάθυ ίνι ένς γρφικός ικισµός πυ τν χρκτηρίζι η ξχωριστή γητί

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΑΔΑ: 457ΒΩΛΞ-6Φ4 Λάρισα 10-11-2011 ΑΠΦΑΣΗ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΑΡΙΘΜΣ ΑΠΦΑΣΗΣ 423 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών επιτρπή για την κατακύρωση διαγωνισμύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών για τη Γ Γενικού Λυκείου;

Πως διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών για τη Γ Γενικού Λυκείου; είδα 1 Πω διαμφνεται τ όγαμμα σδν για τη ενικύ Λκεί; τη Τάξη μεήσι ενικύ Λκεί εφαμόζεται όγαμμα μαθημάτων 33 ων. Πειαμβάνει μαθήματα γενική αιδεία 13 διδακτικν ων εβδμαδιαίω και 3 Ομάδε Μαθημάτων Πσανατισμύ:

Διαβάστε περισσότερα

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος Μί γείκευση της Αιθμητικής κι της Γεμετικής πόδυ - Ο Στθμικός μέσς ς γεικός μέσς Δ. Πγιώτης Λ. Θεδόπυς Σχικός Σύμυς κάδυ ΠΕ0 www.p-theodoropoulos.gr Πείηψη Στη εγσί υτή μεετάτι η ειδική κτηγί τ κυθιώ όπυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της κοινωνικής διάστασης των ρομπότ στη σχολική επίδοση

Η επίδραση της κοινωνικής διάστασης των ρομπότ στη σχολική επίδοση Η πίδαση της κοινωνικής διάστασης των ομπότ στη σχολική πίδοση Νικόλαος Φαχαντίδης 1, Τιανταφυλλίδου Πολυξένη 2 nfaxanti@uowm.gr, jennypg30@yahoo.gr 1 Τμήμα Μηχανικών Πληοφοικής και Τηλπικοινωνιών, Παν.

Διαβάστε περισσότερα

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Restart Λθεμπό Κπύ: Βόμβ τη Κδ της Εηής Ομίς Γης Αθδης Δευθυτής Χημ/ώ & Τεωεώ Θεμτω Νέμβς 2015, Θείη Ο δς τω πώ τη εηή μί Κθ έδ ττύ πϋπγμύ (2014)* 47 δ. Ευώ 100% 6δ πό Εδό Φό Κτωης (ΕΦΚ) ΦΠΑ πό Κπ Πϊότ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94 E.E. Π. Ι(ΙΙ) Α. 290,.7.94 167 Ν. 67(Η)/94 πεί Πϋπλγιμύ τυ Πνεπιτημίυ Κόπυ Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημείδ της Κυπικής Δημκτίς ύμφν με τ 'Αθ 2 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 67(11) τυ 1994 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2 1 11. 11.7 Μέτρηση κύκλυ ΘΩΡΙ Μήκς τόξυ µ : µ 180 Μήκς τόξυ α rad : αr Σχέση µιρών ακτινίων : α π µ 180 µβαδόν κυκλικύ δίσκυ : ( ) µβαδόν κυκλικύ τµέα µ : µ µβαδόν κυκλικύ τµέα α rad : ( ) 1 αr µβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 2ο ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΥΜΕΝΕΣ 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 2ο ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΥΜΕΝΕΣ 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΘΗΜΤΙΚ ΥΜΝΣΙΥ ΜΕΡΣ ο ΕΩΜΕΤΡΙ ΣΚΗΣΕΙΣ ΛΥΜΕΝΕΣ 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙ : ΥΕΡΙΝΣ ΣΙΛΗΣ ΜΘΗΜΤΙΚ ΥΜΝΣΙΥ ΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΣ 1ο : ΕΩΜΕΤΡΙ ΚΕΦΛΙ 1ο ΣΙΚΕΣ ΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΙΕΣ νακφαλαίωση σημίο άπιρς υθίς από υθύγραμμο τμήμα Δ παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ ΜΝΑΔΑ ΚΑΙΝΜΙΑ και ΙΧΙΡΜΑΙΚΑ του Ι ΙΡΥ εριοχή Ψαθάκι,.Κ. 48100, ΡΒΖΑ ηλ. 26820.50552, κιν. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of epirus.yolasite.com ΡΑΚΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ 3 Ευθεία - Επίπεδο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/2010-11

ΛΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ 3 Ευθεία - Επίπεδο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/2010-11 ΛΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΔΙΥ 3 Ευθία - Επίπδο ΣΧΛΗ ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ/00-.(α) Τα διανύσματα Β = (,, ), Γ = (,, 3) ίναι μη συγγραμμικά και παράλληλα προς το πίπδο Π, νώ το σημίο (,,3) μ διάνυσμα θέσης r = (,,3) ίναι σημίο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία προσδιορισμού των καμπύλων σύγκλισης-αποτόνωσης (p - u) και των καμπύλων απόστασης συντελεστή αποτόνωσης (λ x)

Διαδικασία προσδιορισμού των καμπύλων σύγκλισης-αποτόνωσης (p - u) και των καμπύλων απόστασης συντελεστή αποτόνωσης (λ x) Διαδικαία προδιοριμού των καμπύων ύγκιης-αποτόνωης ( - ) και των καμπύων απόταης υνττή αποτόνωης ( x) Μ. Καββαδάς, Αναπ. Καηγητής ΕΜΠ. Δδομένα : (α) Γωμτρία: Ακτίνα ήραγγας : (κυκική ήραγγα) Σήραγγα μγάου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (Οκτώβριος 2004 Μάρτιος 2005)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (Οκτώβριος 2004 Μάρτιος 2005) (Οκτώβ 2004 Μάτ 2005) 2 ΗΜΕΡΕΣ 10 ΩΡΕΣ Εσαγωγή στ SPSS for Windows Μέ Ι Πεγαφή σεµναίυ Πόκετα γα τ εσαγωγκό σεµνά στη χήση τυ SPSS. Είνα αχκό δηγό τυ τόπυ χήση κα τη πεγαφή τυ πεβάλλντ εγασία τυ SPSS.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΥΠΕΙΡΩΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΟΝΑ 1. ΑΒΡΑΝΑ ΑΓΛΑΪΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 2. ΑΔΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛ ΑΓΡΟΤΗ 3. ΑΛΕΞΗ 4. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΤΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΗΓΟΡ ΑΓΡΟΤΗ 5. ΑΠΤΟΛΑΡΑ ΧΡΗΤ ΥΝΤΑΞΙΟΥΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/09/2015 Αριθμ. Πρωτκόλλυ:

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Μέτρηση Κύκλου. Παράρτημα. Ι13. Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει η σχέση:

Κ. Μέτρηση Κύκλου. Παράρτημα. Ι13. Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει η σχέση: Ι12. Αν σε ένα τρίγων ΑΒΓ ισχύει η σχέση ημ 3 Β ημ 2 ΑημΒ ημ 2 ΑημΓ ημ 3 Γ, να απδείξετε ότι Βˆ Γˆ 120. Ι13. Αν σε ένα τρίγων ΑΒΓ ισχύει η σχέση: 1 1 2 1, να α β α β γ α β γ β γ 2 απδείξετε ότι 4συν Β

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2009/29/12/2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2009/29/12/2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν Ο 13 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ### ΧΡΗΤΟ ΠΕΤ ΑΕ061069 ΕΚΑΒ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1133 ΒΠ ΧΩΡ. ΕΜΠ. 1334.75 36 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1614 ΗΛΙ Τ458551 ΕΥΤΡΑΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερήσια ιάταξη της 5^ς Συνεδρ ίασης της Επιτροπ ής Παρακολούθησης. 2007-2813

Ηµερήσια ιάταξη της 5^ς Συνεδρ ίασης της Επιτροπ ής Παρακολούθησης. 2007-2813 2007-2813 ΕΜΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗ7ΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. κ ΙΟΙΚΗ7ΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑ Α ' «Οργάνωης - Υπτήριξης» Ταχ. q/νη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α' -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΡΟΦΟΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΤΑ ΟΡΟΦΟΙ (ΜΙΚΤΗ) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ- (ΜΙΚΤΗ) ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΝΝΙΑΩΡΟΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α' -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΡΟΦΟΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΤΑ ΟΡΟΦΟΙ (ΜΙΚΤΗ) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ- (ΜΙΚΤΗ) ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΝΝΙΑΩΡΟΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΠΙΝΑΚΑ ΙΔΙΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Α.Ε.Ε. ΠΥ ΘΑ ΑΦΑΛΙΤΥΝ ΜΑΔΑ Α' -ΛΕΙΤΥΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΥΡΑΦΑΛΕΙΑ ) ΤΙΧΕΙΑ ΓΕΙΤΝΙΑΗ ΚΤ ΑΦΑΛΙΤΕΑ ΑΞΙΑ ΕΦΤΑ (ΜΙΚΤΗ) ΑΥΤΤΕΛΕ- (ΜΙΚΤΗ) ΤΕΓΑΗ ΕΝΝΙΑΩΡΦ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ (ΜΙΚΤΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 12 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96 .. Π. () Α. 050, 5.4.96 184 Ν. 28(Π)/96 πεί Πϋπλγμύ τυ γνμύ μτδτήες Στέγς Νόμς τυ 1996 εκδίδετ με δμίευ τν πίμ φμείδ τς Κυπκής Δμκτίς ύμφν με τ Άθ 52 τυ Συντάγμτς. Πίμ. 194 τυ 1987 18 τυ 1987 52 τυ 1988.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων Αριθ. Αποφ: 43 Στην Αγία Βαρβάρα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΦΑΙΡΑΣ. είναι όλοι ίσοι και επιπλέον δεν υπάρχουν οι όροι xy, yz, zx. Γενικά µια εξίσωση της µορφής: 0 + Β + Α.

ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΦΑΙΡΑΣ. είναι όλοι ίσοι και επιπλέον δεν υπάρχουν οι όροι xy, yz, zx. Γενικά µια εξίσωση της µορφής: 0 + Β + Α. Suies & Publishing ΣΟΛΩΜΟΥ 9 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΗΛ.:.38..57 www.arnοs.gr 3 Ο γωµτρικός τόπος των σηµίων που έχουν σταθρή απόσταση από το σηµίο,, του 3 ονοµάζται σφαίρα. Η σφαίρα µ κέντρο το,, και ακτίνα έχι

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει τα κεφάλαια: Στατικός Ηλεκτρισµός Συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα Ηλεκτροµαγνητισµός Μηχανικές ταλαντώσεις

Περιέχει τα κεφάλαια: Στατικός Ηλεκτρισµός Συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα Ηλεκτροµαγνητισµός Μηχανικές ταλαντώσεις ίας : λαια ς ά φ τα κ κτρισµό ύµα ι χ έ Πρι τικός Ηλ τρικό ρ α κ Στ χές ηλ νητισµός ις ν γ Συ κτροµα λαντώσ α τ λ Η χανικές ουν η χ ρ Μ ά π αιο υ λ ά φ θ κ θωρίας ά κ ογής ς Σ α ι λ ί ι π σ χ ι ς ο κή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΗΣ. Αίγες > 1 Έτους 301 Αίγες Σκοπέλου 185 120 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 23726.25. ΦΥΛΗΣ Αίγες > 1 Έτους 301 Αίγες Σκοπέλου 283 115 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 36294.

ΦΥΛΗΣ. Αίγες > 1 Έτους 301 Αίγες Σκοπέλου 185 120 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 23726.25. ΦΥΛΗΣ Αίγες > 1 Έτους 301 Αίγες Σκοπέλου 283 115 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 36294. ΑΙΤΗΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΟ..4 "ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕ ΕΝΙΧΕΙ" 7//3 ΔΡΑΗ 3. "ΔΙΑΤΗΡΗΗ ΑΠΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ" ΤΑ ΠΛΑΙΙΑ ΤΟ ΚΑΝ(ΕΚ) 68/ ΤΟ ΜΒΟΛΙΟ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΜΑΓΝΗΙΑ ΚΑΤΑΤΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 109(ΙΙ)/94

E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 109(ΙΙ)/94 E.E. Παρ. 1(H) ρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 19(ΙΙ)/94 Ο πρί Προϋπολογισμού τον Οργανισμού Νολαίας Νόμος του 1995 κδίδται μ δημοσίυση στην Επίσημη Εφημρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα μ το ρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπα τ γράµµα, πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση.. Ακτίνα πράσινυ φωτός πρερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΣ του Τμήματος ΗΥΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ για ΕΝΤΑΞΗ (πραγματικά στοιχεία)

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΣ του Τμήματος ΗΥΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ για ΕΝΤΑΞΗ (πραγματικά στοιχεία) Στις επόμενες σελίδες υπάρχυν πληρφρίες σχετικές με τ Νέ Πργραμμα Σπυδών τυ Τμήματς ΗΥΣ τυ ΤΕΙ Πειραιά και πως θα γίνει η ΕΝΤΑΞΗ των σπυδαστών στ νέ πρόγραμμα μέσω τυ συστήματς GKEL τυ Τμήματς. Ολι ι σπυδαστές

Διαβάστε περισσότερα

3.3 Η αρχή των Ήρωνος-Fermat

3.3 Η αρχή των Ήρωνος-Fermat Κφ. 3 Γνικές αρχές της κυματικής 3.3 Η αρχή των Ήρωνος-Fermat 3.3. H Ανάκλαη του φωτός, ο Ήρων ο Αλξανδρύς και η Αρχή του Ελαχίτου Δρόμου 3.3. Η διάθλαη του φωτός, ο Fermat και η Αρχή του Ελαχίτου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτµατισµύ Συστήµατα Αυτµάτυ Ελέγχυ ΙΙ Ασκήσεις Πράξης. Καλλιγερόπυλς Σ. Βασιλειάδυ Χειµερινό εξάµην 8/9 Ασκήσεις Μόνιµα Σφάλµατα & Κριτήρια ευστάθειας Άσκηση.. ίνεται σύστηµα µε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Φύλλ 145 www.fonitisparou.gr Έτς 66 Νέα Περίδς Έτς

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέριος Πρωτοπαπάς ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ)

Ελευθέριος Πρωτοπαπάς ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) Ελευθέρις Πρωταάς ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) Να βρείτε την τιµή των αραστάσεων: o o συν 90 + ηµ 0 -σφ75 α) A =, ηµ o o 0 + συν 80

Διαβάστε περισσότερα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα τριαντα σική ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ στίχοι ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ (από «Τα Ρόδα Οργής») τριαντα εγελά Πάνω στα γλυκά σου αγκά σαν πουλλίν επιά μοί τα σημά εμοιρά Χτύ δυτά Ξύπ τη ζωή που χάσα τα όνειρά ς που χαλάσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Νέα Έκδοση

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Νέα Έκδοση ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Νέα Έκδοση Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού A ΤΕΥΧΟΣ 1 Νέα Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές. Λεκτική Ανάλυση II

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές. Λεκτική Ανάλυση II Γλώσσς Προγραμματισμού Μταγλωττιστές Λκτική Ανάλυση II Πανπιστήμιο Μακδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακλλαρίου Δομή Ππρασμένα Αυτόματα Νττρμινιστικά Ππρασμένα Αυτόματα Μη-Νττρμινιστικά Ππρασμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ειαγωγή Η θωρία πλαικόηας αχολίαι µ ην υµπριφορά ων µαλλικών υλικών, όαν οι παραµορφώις ίναι πλέον αρκά µγάλς και ο νόµος ου Hooke παύι να

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ε αναλη τικό ιαγώνισµα στο 1ο κεφάλαιο

Ε αναλη τικό ιαγώνισµα στο 1ο κεφάλαιο Ε αναη τικό ιαγώνισµα στ κεφάαι Θέµα. Πια α ό τις αρακάτω ρτάσεις είναι σωστή; Μνχρωµατική ακτίνα, υ διαδίδεται στ κενό, ρσ ί τει άγια σε γυάινη άκα. Τότε: Α. Τ µήκς κύµατς της αυξάνεται. Β. Η διαθώµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011-2014 Η Μ R Γ O G F O Τ Υ Ν Ι Α Y T L A U M. Έργα ΕΣΠΑ. και Συγχρηματοδοτούμενα 2007-2013 ΤΕΥΧΟΣ02

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011-2014 Η Μ R Γ O G F O Τ Υ Ν Ι Α Y T L A U M. Έργα ΕΣΠΑ. και Συγχρηματοδοτούμενα 2007-2013 ΤΕΥΧΟΣ02 Y F L G Ρ Τ Υ Ν Ι Α ΑΠΛΓΙΜ 211214 Y Δ Η Μ R Γ P C U M 1 2 Έργα ΕΠΑ και υγχρηματοδοτούμενα 27213 ΤΕΥΧ2 Έργα ΕΠΑ και υγχρηματοδοτούμενα 27213 Δήμος Γορτυνίας από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του έφτιαξε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Είναι φυικό ότι ο δειγματικός υντελετής R, ως μια τατιτική υνάτηη, είναι μιά τυχαία μεταβλητή. Οπως είπαμε ήδη μποεί να χηιμοποιηθεί αν εκτιμήτια του. Για να

Διαβάστε περισσότερα

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα»

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 «Του πιδούδ' μι ντ πίτα» (Κολινδρός Πιερίας Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤ ΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΕΡ Ο ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ. ΠΟΡΤΕΣ-ΑΙΓΙΝΑ 14 4 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 8:15:00 πμ 1:45:00 μμ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤ ΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΕΡ Ο ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ. ΠΟΡΤΕΣ-ΑΙΓΙΝΑ 14 4 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 8:15:00 πμ 1:45:00 μμ ΕΝΟΤΑ 1 ΝΗ ΔΗΜΟ ΕΞΠΗΡΕΤΟΜ ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΑ ΑΓΚΙΤΡ ΙΟ 2 ΝΗ ΓΙ 3 ΝΗ ΓΙ 4 ΝΗ ΓΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΤ ΠΟ Δ/ ΑΓΚΙΤΡΙΟ ΚΑΛΑ-ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 2.5 18 1ο ΓΜΙΟ ΓΙ 1ο ΕΠΑΛ ΓΙ & ΓΕΛ ΓΙ ΒΑΘΕΟ 5 ΝΗ ΓΙ ΜΕΑΓΡΟ 6 ΝΗ ΓΙ ΜΕΑΓΡΟ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΗΣ. Θηλυκά Βοοειδή > 24 Μηνών. Αρσενικά Βοοειδή 6-24 Μηνών ΦΥΛΗΣ. Θηλυκά Βοοειδή 6-24 Μηνών. Αρσενικά Βοοειδή > 24 Μηνών. Μηνών ΦΥΛΗΣ. Μηνών.

ΦΥΛΗΣ. Θηλυκά Βοοειδή > 24 Μηνών. Αρσενικά Βοοειδή 6-24 Μηνών ΦΥΛΗΣ. Θηλυκά Βοοειδή 6-24 Μηνών. Αρσενικά Βοοειδή > 24 Μηνών. Μηνών ΦΥΛΗΣ. Μηνών. ΑΙΤΗΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΟ.. "ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕ ΕΝΙΧΥΕΙ" 9// ΔΡΑΗ. "ΔΙΑΤΗΡΗΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ" ΤΑ ΠΛΑΙΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 9/ ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 1 ΓΙΩΤΗ ΑΝΘΗ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα