TPftYMfiTOΠOΓifl ~cτ~ ORTHOPneoιc~ Heιιertιcn

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TPftYMfiTOΠOΓifl ~cτ~ ORTHOPneoιc~ Heιιertιcn"

Transcript

1 περιοδικό τnς ελλnνικr\ς εταιρείας ιssn 11os χειρουργικnς ορθοπεδικriς & τραυματολογίας τόμος L17 τεύχος L1 αθήνα 1996 ennhniκh ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡθΟΠeΟΙΚΗ Κftl TPftYMfiTOΠOΓifl ~cτ~ ORTHOPneoιc~ Heιιertιcn

2 Ελληνική Χειρουργική ~Ορθοπεδική I και τραυματολογία Τόμο ς 47 Τεύχος Περ ιεχόμενα Ζ.Χ. Νταϊλι άvα, Α. Μαυροδοvτίδης, Π.Ν. Σο υκάκος, Κ.Χ. Ζαχαρής, Κ.Ν. Μαλίζος Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα με ατροφία θέναρος. Αντιμετώπιση με μεταφορά μακρού παλαμικού. 161 Ε. Απέργη ς, I. Ρουπίνας, Κ. Αvαγνώσrου, Δ. Ακτύπης, Μ. Ζιώγας, Ν. Αvτωvίου Σύνδρομο ωλενιοκαρπικής προσκρούσεως: Διάγνωση και θεραπεία. 167 Ε. Απέργης, Γ. Θεοδωράτος, Κ. Χωριαv6πουλος, I. Ρουπίvας, Μ. Τσιμπλάκης, Ν. Αvτωvίου Ο ωλtνιος καρπικός πόνος που δεν οφείλεται σε οστική βλάβη : Μελέτη 70 περιπτώσεων 177 Ν. Γεροσrαθ6πουλος, Δ. Ευσrαθ6πουλος, Δ. Μισιτζής, Α. Λημvαίος Νόσος του Dupuytren. 184 Ν. Γεροσrαθ6πουλος,Δ. Ευσrαθ6 πουλος,σ. Α vαγvώστου, Α.Λημvαίος, Σ. Πλ έσσας Η θέση του τενόντιου μοσχεύματος στην αποκατάσταση των εν τω βάθει καμπτήρων στο χέρι. 189 Δ. Κανελλόπουλος, Η. Παναγιωτόπουλος, Μ. Τυλλι ανάκης, Π. Γιανναδάκης, Η. Λαμπίρης Αντιμετώπιση καταγμάτων διάφυσης οστών αντιβραχίου χαμηλής και υψηλής κινητικής ενέργειας. 193 Κ. Παπαγεωργίου, Α. Χ'Ίωαvvίδης, Κ. Βραδέλης Κατάγματα άνω επίφυσης βραχιονiου. 203 Θ.Β. ΓρίΒας, Κ. Σταρατζής, Ν. ΠαπαΒασιλείου Βράχυνση του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου μυός. Μια νέα χειρουργική τεχνική για την αντιμετώπιση της πρόσθιας αστάθειας του ώμου σε συνδυασμό με άλλες προϋπάρχουσες. Κ. Παπαδόπουλος, Β. Ζέρ Βας, Α. Παπανικολάου, Α. Κρι άκα Μονήρης κύστη ωλένης ως πρώτη εκδήλωση λανθάνοντος υπερπαραθυρεοειδισμού. 217 Σελ. 21 Ο Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Δ. Παπαγεωργίου Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής Μέρος πρώτο: Αιτιολογία και Παθογένεια Αvασrασία Τιλεντζ6γλου Αστάθεια Α1-Α 2 στην ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ομιλία Προέδρου ΕΕΧΟΤ Εισηγήσεις για την γραφή της λέξης Ορθοπεδική - Ορθοπεδικός (με Ε ή με ΑΙ) Βιβλιοκρισία 246

3 Acta Orthopaedica Hellenica Volume 47 Nun1bcr Contents Ζ.Η. Daifiana, Α. Mavrodontfdis, Ρ.Ν. Soucacos, Κ. Zacharis, Κ.Ν. Malizos Palmaris longus transfer for the treatment of carpal tunnel syndrome with severe thenar atrophy. 161 Ε. Apergis, /. Roupinas, Κ. Anagnostou, Ο. Aktypis, Μ. Ziogas, Ν. Antoniou Ulnar lmpaction Syndrome: Diagnosis and t reatment. 167 Ε. Apergis, G. Theodoratos, Κ. Chorianopoulos, I. Roupinas, Μ. Tsimplakis, Ν. Antoniou Ulnar wrist pain which is not due to osseous damage: Study of 70 cases. 177 Ν. Gerostathopoufos, Ο. Efstathopoulos, Ο. Misitzis, Α. Limneos Dupuytren's contracture. 184 Ν. Gerostathopoulos, Ο. Efstathopoulos, S. Anagnostou, Α. Limneos, S. Plessas Tendon grafts for flexor tendon injuries on the fingers. 189 Ο. Kane/lopoulos, Ε. Panayotopoulos, Μ. Ty/lianakis, Ρ. Giannadakis, Ε. Lambiris Treatment of low and high velocity diaphyseal forearm fractures. 193 Κ. Papageorgiσu, Α. Xatziioannidis, Κ. Vradelis Fractures of the upper epiphysis of the humerous. 203 Th. Β. Grivas, Κ. Starazis, Ν. Papavasilίou Shortening of the tendon of the long head of biceps brachii muscle. Combination of this new with other pre-existing techniques for the treatment of the anterior glenohumeral instability. 210 Κ. Papadopou/os, Β. Zervas, Α. Papanicolaou, Α. Kriaka Solitary bone cyst due to hyperparathyreodism. 217 Page Continuing Educational Ο. Papageorgiou Subacromial impingement syndrome. Α. Πlentzoglou Α 1 -Α2 instability in R.A. Presidential Address. Etymology of Orthopaedics. Boo k Reνiew

4 Βράχυνση του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου μυός. Μια νέα χειρουργική τεχνική για την αντιμετώπιση της πρόσθιας αστάθειας του ώμου σε συνδυασμό με άλλες.., προυπαρχουσες Θ. Β. ΓΡΙΒΑΣ, Κ. ΣΤΑΡΑΤΖΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Από το Α Ορθοπεδ ι κό Τμήμα ΠΓΝ Αθηνών «Ευαγγελισμός» ABSTRAcτ: ~shortening of the tendon of the long head of biceps brachii muscle. Combination of this new with other pre-existing techniques for the treatment of the anteήor glenohumeral instability». ΤΗ.Β. GRIVAS, Κ. STARAZIS, Ν. PAPAVASILIOU Purpose of the study: The aim of this report is to descήbe the shortening of the tendon of the long head of biceps bracbii muscle as a new surgical technique which can be used for the treatment of the anteήor glenohumeral instability in combination with other procedures. Material-Metbod: This new technique has been performed ίο one patient with anteήor recurrent dislocation of his left shoulder. Putti-Platt and Bankart repair was also peήormed. Results: The function of the shoulder is almost normal one year a.nd a half post-operatively. Discussion: The higher reported percentage of shoulder re-dislocation after Putti-Piatt procedure is 19%, (Hovelius et al 1979), and after the combination of Διεύθυνση Αλλη λογρ αφία ς: Δρ. Θεόδωρος Β. Γρίβας Δ. Βερνάρδου 3 I Βριλή σσια Ι 52 35, Αττική τ η λ. (Ο Ι ) Mailing Address: Dr. Theodoros Β. Grivas, M.D. D. Bernardou 31 str.. Vrilissia GR , Attica, GREECE tet.: + 30 (Ο) Putti-Piatt and Bankart repair U% (CoUins et al 1986). Recent publications for the significance of the role of the long head of biceps bracbii on the stabilisation of the humeral head ίο stable and unstable shoulders (Kumar et al1989, Itoi et al1993, 1994), inspired us to do this operation as, at least, an auxijiary to other peήormed procedures with the hope that the redislocation risk wiu be minίmised. The possible working mechanism is that the shortening indirectly augments biceps' stabilising action on the humeral head, immediately post-operatively. FinaUy, further research on this technique and the possibility of wider use, is discussed. Key words: Surgical technique, anterior glenohumeral instability, shortening of the tendon of the long head of biceps brachii muscle. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέ-χρι σήμερα έ-χουν περιγραφεί διάφορες τε-χνικές αντιμετώπισης της πρόσθιας αστάθειας του ώμου με ανοκτές επεμβάσεις ή αρθροσκοπικά (Matsen et awl1990). Σκοπός αυτής της ε ργασίας είναι η περιγραφή της βρά-χυνσης του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου μυός αις μιας νέας χειρουργικής τεχνικής αντιμετώπισης της πρόσθιας αστάθειας του ώμου σε συνδυασμό με άλλες προϋπάρ-χουσες. Μtθοδο<; - Υλικό: Αυτή η νέα τ ε χνική εφαρμόσθηκε σε έναν ασθενή με καθ' έξιν πρόσθιο εξάρθρημα του ώμου του. ΕΦαρμόσθηκαν επίσης οι τε χνικές Putti Piatt και Bankart. Ε.χ. ο. τ. Τ.47, τ.4, ( 1996)

5 ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΑΚΡΑΣ ΚΕΦΑΛ ΗΣ Δ ΙΚ ΕΦΑΛΟΥ ΜΥΟΣ 211 Α ποτελέσματα: Η λειτουργία του ώμου είναι σχεδόν φυσιολογική ένα και μισό χρόνο μετά την εγχείρηση και ο ασθενής κάνει την ίδια δουλειά που έκανε προεγχειρητικά. Συζήτηση: Το μεγαλύτερο αναφερόμενο ποσοστό επανεξαρθρήματος μετά από την εφαρ μογή της εγχείρησης Putti-Piatt είναι 19%, (Hovelius et al 1979), μετά δε από συνδυασμό Putti-Piatt κασι Bankaή 11% (Collins et al1986). Πρόσφατες αναφορές για την σημασία του ρόλου του τένοντα τ ης μακράς κεφαλ ής του δικεφάλου μυός για την σταθεροποίη σ η της βραχιονίου κε Φαλής σε σταθερούς και ασταθείς ώμους (Kumar et al 1989, ltoi et al1993, 1994), μας ενέπνευσε να κάνουμε την εγχείρηση αυτή ως επ ιβοηθητική με την ελπίδα ότι η πιθανότητα επαναεξαρθρήματος θα ελαχιστοποιηθέί. Το ώφελος αυτής της επέμβασης επέρχεται πιθανό τατα με τον ακόλουθο μηχανισμό: η βράχυνση του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου μυός έμμεσα ενδυναμώνει την σταθεροποιητική δράση του δικέφαλου μυός πάνω στην βραχιόνιο κεφαλ ή άμεσα μετεγχειρητικά. Τελικά συζητείται η ανάγκη περισσότερης έρευνας γι ' αυτή την τεχνική επίσης η δυνατότητα ευρύτερης εφα ρμογής της. Λέξε ις Κλε ι διά : χειρουργική τεχνικ1], πρόσθια αστά θε ι α ώμου, 6ράχυνση τένοντα μακράς κεφα λής δικεφάλου μυός. Εισαγωγή Στις διάφ ορες τεχνικές αντιμετώπιση ς τη ς πρόσθιας αστάθ ειας του ώμου μέχρ ι σήμερα περιλαμβάνονται επεμβάσε ις επί του θυλάκου, εγχειρήσεις ε πί του υποπλατείου μυός, εφαρμογή οστικών blocks, μεταφορά της κορακοειδο ύς απόφυσης, άλλες ανοικτές επεμβάσεις κ αι aρθροσκο πική επιδιόρθωση (Matsen et al 1990). Η βράχυνσ η το υ τένοντα της μακράς κεφαλ ής του δ ικεφά λου μυό ς, (τμκδμ), δεν έχει εφαρ μοσθ εί μέχρι σήμερα, όπως φαίνεται στην υπά ρχο υσα βιβλιογ ραφία. Αποτ ελεί λοι πόν μ ια νέα χειρουργική τεχνική α ν τιμε τcbπιση ς της πρ όσθιας αστάθειας το υ ώμου σε συνδυασ μό με άλλε ς προϋπάρχουσες. Σκοποί του άρθρου αυτού είναι πρώτ ον η περ ιγραφή τ ης τ εχνικ ής αυτ ής και δεύ τερον η αναφορά της εφαρμογή ς της σε συνδυασμό με άλλες σε ένα ασθενή με καθ ' έξ ι ν πρόσθιο εξάρ θρημα του ώμου. Αναφέρονται τα βραχ υπρό θε σμα αποτελέσματα της επέμβαση ς και σ υζ ητείται η δυνατότητα ευ ρύτ ερ ης εφαρμογής της. Παρουσίαση ασθενούς Ασθεν ή ς ηλικίας 29 χρονών, ελαιοχρωματιστή ς στο επάγγελμα εισήχθ η στ ο νοσοκ ομείο μέσω των τακτικών εξωτερ ικών ο ρθοπεδικών ια τρείων, με ιστορ ι κό καθ' έξ ιν πρό σθιου εξαρ θρήματος το υ α ριστ ερού του ώμου, με σκοπό την χε ιρουργ ική αποκατάσταση. Το τραυ ματικής αιτιολογίας αρχικό εξάρθρημα, π ου συνέβ η κατά την συμμετοχ ή του σε ποδοσφαιρικό αγώ να, επανα λήφθηκε αρκετές φορές στην συνέ χεια, με τη ν εφαρ μ ογή ελάχ ιστη ς βίας. Κ ατά την αρχ ική του αντιμετ ώπιση ο ασθενής αναφέ ρει βρα χύ χρόνο ακι ν η τοποίη σης γεγονός που ενοχοποιήθηκε γ ια την μετάπτωση τ ου εξαρ θρήματος στο καθ' έξ ι ν. Στ ο ιστο ρικό του α σθενούς αναφέρεται κάταγμα κλειδό ς στη σύστοιχη ωμ ική ζώνη, που έγ ι νε πρ ι ν αρκ ετά χ ρ όνια και πωρώθηκ ε σε μι κρή εφίππ ευση, με αποτέλεσμα την σ χετική βράχυν ση τη ς αριστ ερ άς κ λειδός. Η κλ ινική εξέταση έδε ι ξε θετικό το apprehension test, και σχετικά θετι κά (μυώδης ώμος), το συ ρτα ροειδές σημείο (drawer test), γ ια πρό σθ ια αστάθεια, όπως επίση ς και το s ιιl cus test ε νδεικτικό για αστάθεια προς τα κάτω. Η ακτινολογική μελέτη περιλάμβανε απλή ακτινογραφ ί α του ώμου αρ ιστε ρά, κ αι α ξον ική τομο γ ραφία για τ η ν με λ έτ η τ ης γλήνης κα ι της βραχιονίου κεφαλής (Ε ικ. I και 2). Η απ λ ή ακτινογραφία έδε ιχνε διάσπαση τη ς «δίκη ν Seddon» γραμ μή ς, δη λαδή της φυσιολογικά ομαλής καμπ ύλης γ ρα μμ ής που σχημα τ ίζεται από τ ο κάτω χείλος της βραχιονίου κεφαλής και τη ς αντίστοιχης τη ς γλήνη ς και αυχένος της ωμο π λάτης, με σχετική «πτώση» της κεφαλής, (Εικ. 1). Η αξονική τομο γ ραφία έδειξε βλάβη (μ ικρό έλλειμμα) στο πρόσθ ιο χε ί λο ς της γλήν η ς, (Εικ. 2). Μ ε τά απ ό την απαραίτητη προεγχειρητι κή προ ετο ιμασία, οδ η γήθηκε στο χειρουργείο, αφού πρώτα εξη γήθηκε στον α σ θενή τι θα του γ ίνε ι και λήφθηκε η συγ κ ατ άθεσή του. Εγχείρηση (11 Αυγούστου I 995) Έγ ι νε κατάλληλη τοποθέτηση τ ου ασθενούς στο χε ιρουργ ι κό κρεβάτι, που aνυψώθ η κε 30 κεφα λ ικά και χρησιμοποιήθηκε γενική αναι -

6 212 Θ. Β. ΓΡΙΒΑΣ κ. συν. Εικ. 1: Η απλ ή ακτινογραφία δει'χvει διάσπαση της «δίκην Seddon» γραμμή ς του ώμου, (6λέπε κείμενο). Εικ. 2: Η αξονική τομογραφία έδειξε 6λά6η (μικρό έλλειμμα) στο πρόσθιο χείλος της γλ ήνης και έλλειψη 6λά6ης Hill-Sachs. Παρατηρείται πολύ μικρό αποσπασμένο οστικό τεμαχίδιο μπροστά από την προαναφερθεiσα 6λά6η της γλήνης.

7 ΒΡΆΧΥΝΣΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΑΚΡΑΣ Κ ΕΦΑΛΗΣ Δ Ι ΚΕΦΑΛΟΥ ΜΥΟΣ 213 Ει κ. 3: Η κ ι νητικότητα στον ώμο κατά την παρακολ ούθηση στα εξωτερικά ιατρεία μετά τρεiς μ ήνες.

8 2 14 Θ. Β. ΓΡΙΒΑΣ κ. συν. 4α 48 4γ Εικ. 4α, Β,γ: Η ακτινολογική μελέτη κατά την παρακολούθηση έδε ιξε αποκατάσταση της «δίκην Sedon>> γραμ μή ς κα ι καλή επαλληλία στην άρθρωση. Τα αγιcυστράκια Mίtec έχουν τοποθετηθεί μάλλον προς τα επάνω, (4α), αλλά η θέση τους ως προς το Βάθος εντός του οστού ε ίνα ι ικανοποιητική (46, γ).

9 ΒΡΆΧΥΝΣΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΑΚΡΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΚ ΕΦΑΛΟΥ ΜΥΟΣ 215 σθησία. Μετά από τοπική περιποίηση και αντισηψία του δέρματος εγχύθηκαν στο υποδόριο τη ς γραμμής της μελλοντικής τομή ς του δέ ρματος IOcc διαλύματος 1mg αδρεναλίνη ς διαλυθέντος σε 250cc φυσιολογ ικού ορού. Χρησιμοποιήθηκε πρόσθια προσπέλαση, μήκους 8-1 Ο cm π ε ρίπου. Μέσω της θωρακοδελτοειδούς σχισμής μετά την προς τα έσω απομάκρυνση τη ς παρασκευασθείσης και διατηρηθ ε ίση ς κεφαλικής φλέ βας, προσπελάσθηκε ο δελτοειδής μυς. Μικρό τμήμα της προς τα έσω κλειδικής του έκφ υση ς διαχωρίστηκε με ηλεκτροκαυστήρα αφήνοντας «ύφασμα» για συρραφή κατά την αποκατάστασή του στο κλείσιμο του τραύματος. Στη συνέχε ια μετά από προ-τρυπανισμό έγινε οστεοτομία της κορακοειδούς απόφυσης. Το οστικό τμήμα τη ς κορακοε ιδούης απόφυσης με τις μυϊκές εκφύσεις. φερόμενο προς τα έσω χ ρησιμοποιήθηκε γ ια την προστασία του βραχιονίου πλέγματος και των μασχαλιαίων αγγε ίων. Σε θέση ουδέτ ε ρης ή λίγων μοιρών εσωτ ε ρική ς βραχιονίου στροφής ανευρέθει ο τένοντας της μακράς κεφαλή ς του δικεφάλου μυός στο σημε ίο εξόδου το υ λ ίγο πιο κάτω από το ν εγ κάρσιο βραχιόνιο σύνδεσμο τη ς αύλακάς του. Εκεί παρασκευάσθηκε, διετάμει και αφασιρέθηκε cm του τενοντίου τη ς αύλακάς του. Συνε ρρά Φ ε ι τε λικο-τ ελικά με ράμμα 3-0 prolen, χρησιμοποιώντας την ραφή τύπου Strickland. Μετά ταύτα το βραχιόνιο τοποθ ετήθηκε σε σχετική έξω στροφή. Με μικρής κυρτότητας αιμοστατική λασβίδα διαπε ράστηκε από κάτω ο τ ένοντας του υποπλατείου μυός και αφού τοποθετήθηκαν στηρικτικά ράμματα διετάμε ι. Μετά παρασκευάσθηκε προσεκτικά ο θύλακο ς τη ς άρ θρωσης. Διαπιστώθηκ ε αποκόλληση του προσθίο υ και κάτω τμήματ ος του επιχειλίου χ ό νδ ρου (glenoid labrum) από την γλήvη και οστ ική τ ραχύτητα στο πρόσθιο χείλος τη ς γλήνη ς. Για την αποκατάσταση αυτή ς τη ς βλάβη ς Bankart χ ρησιμοποιήθηκαν τρία αγ κυράκια Mitec (Εικ. 4). Στη συνέχεια έγινε βράχυνση του τ ένοντα του υποπλατείου συρράπτοντάς τον σε θ έση εφίππευσης (τεχνική Putti-Platt). Το οστεοτομηθέν τμήμα τη ς κορακο ειδ ο ύς απόφυση ς επανατοπ ο θε τήθηκε με μια βίδα malleolar 35mm. Έγινε εφαρμογ ή redon και συρραφή κατά στρώματα, αφού πρώτα απεκατεστάθ ει προσεκτικά ο δελτοειδής μυς. Ο ώμος τελικά επιδέθη κε μ ε την μέθοδο Velpeau. Η μετεγχειρητική α γωγή ήταν ανεπί λε κτη. Δόθηκ ε προφυλακτική αντιβ ίωση γ ια 3 ημέ ρες και ο ασθενή ς εξή λθε του νοσοκομείου σε 6 ημέ ρες. Έγ ινε αφαίρ εση των ραμμάτων σε 10 ημέ ρες μετά την επέμβαση. Δόθηκαν δε οδη γ ί ες για εντατική και συγκεκριμένη φυσικοθεραπ ε ία. Η κλινική ε ξέταση κατά την παρακολούθηση στα εξωτε ρικά ιατρεί α μ ετά τρε ί ς μήνες έδειξε καλή κινητικότητα στον ώμο, εκτό ς από το ν π ε ριορισμό τη ς έξω στ ρ οφή ς για την οποία συνεστήθη στον φυσιοθ ε ραπευτή του να ε ίναι ιδιαίτ ε ρα προσεκτικό ς και να αποφύγει την έγ καιρη βελτίωσή της, αλλά να αφεθεί αυτή στ ην βελτίωση μακροπρόθεσμα (Εικ. 3). Στην τελευταία πρόσφατη επανε ξέ ταση ο π ε ριορισμό ς τη ς έξω στροφή ς έχει πε ριορισθεί περίπου στις 5. Η ακτινολογική μελέτη έδειξε αποκατάσταση τη ς «δ ίκην Seddon» γ ραμμή ς και καλή επαλληλία της άρθρωσης (Εικ. 4). Ο ασθενής μετά τρείς μήν ες επ έστρεψε στην ε ργασία π ο υ έκανε. Η λε ιτου ργία της ΣΥΖΗΤΗΣΗ μακράς κεφαλής του δ ικεφάλου μυός (ΜΚΔΜ), στην φυ σιολογία και παθολογία τη ς κατ ' ώμο άρθρωσης έχει απασχο λήσει τους ε ρ ευνητές τα τελευταία χρόνια. Στ ο ν σταθ ε ρό ώμο η ΜΚΔΜ έχει αναφ ε ρθεί ότι κατασπά την βραχ ιόνιο κεφαλή (Lucas 1973, Saha 1983, Kumar et al 1989), σταθ ε ροποιε ί το ώμο προσθίως όταν βρίσκεται σε απαγωγή και έξω στροφή, ( δ υνητικά θέση εξαρθρώσεως), ρ ό λο ς που αυξ άνεται όσο ελαττώνεται η σταθε ρό τητα τ ου ώμου (Itoi et al 1993), ο τ έ νον τη ς μα κράς κεφαλή ς τ ο υ δικεφάλο υ (τμκδμ), σ ταθ ε ροπ οιεί την βραχιόνιο κεφαλή στην γλήνη κατά την απαγωγή του ώ μου στο επίπεδο τη ς ω μο πλάτη ς (Warner and McMachon 1995). Έχει επίσης αναφ ε ρθε ί ό τι στον υγ ιή ώμο ο υποπλάτειος μυς που σ ε τραυματισμένους ώμου ς π αί ζε ι πρωταρχικό ρ ό λο στην γ έν εση τη ς αστάθειας (Symeonides 1972), είναι ο λιγότερο ση μαντι κός πρ ό σθιος σταθ ε ρ ο ποιητή ς, και ότι ο δικέφαλος καθίστατ αι ο σπ ο υδαιότε ρος μυς τη ς στ ρο φική ς πε ριχειρ ί δος όσο η σταθε ρότη τα των συνδ εσμοθυλακικών στ ο ι χε ίων ελαττώνεται (Itoi

10 216 et al 1994). Τα ευρήματα αυτά συνηγόρησαν ώστε να συστηθεί η ενδυνάμωση με άσκηση τη ς ΜΚΔΜ ως μέρος του προγράμματος αποκατάστασης τη ς πρόσθιας αστάθειας του ώμου. Η χειρουργική αξιοποίηση των πιο πάνω ευρημάτων ήταν το αντικείμενο της προταθείσας νέας τεχνικής, δηλαδή της βράχυνσης του ΤΜΚΔΜ. Το άρθρο αυτό σκοπό έχει να παρουσιάσει την ιδέα της χρήσης αυτής της τεχνικής και να την συστήσει στις περιπτώσεις της αποκατάστασης της πρόσθιας/προσθιο-κάτω αστάθειας του ώμου. Ο τρόπος δράσης τη ς βράχυνσης είναι προφανώς η αύ ξηση της σταθε ροποιητικής δράσης της ΜΚΔΜ επί της βραχιονίου κεφαλής ως έμμεση ενδυνάμωση του μυός. Είναι άγνωστο αν μόνη της είναι αρκετή για την θεραπεία παρομοίων ασταθειών. Εκε ίνο όμως που είναι γνωστό είναι οι αναφορ ές για επανάληψη του εξαρθρήματος μετά από χειρουργική αποκατάστασης της αστάθειας με την χρήση κλασσικών τεχνικών. Μετά από εγχείρηση Putti-Platt αναφέρεται ποσοστό επανεξαρθρήματος 19%, (Hoνelius et al 1979), ενώ μετά από συνδυασμένη εγχείρηση Putti-Platt και Basnkart 11% (Collins et al 1986). Επί του παρόντος, λόγω έλλειψης υποστηρικτικής σχετικής έ ρευνας, συνίσταται να γίνεται συμπληρωματικά μαζί με τις άλλες απαραίτητες για την συγκε κριμένη περίπτω-. ση τεχνικές. Το καλό αποτ έλεσμα σε ένα μόνο περιστατικό δεν μπορεί βέβαια να την καθιερώσει. Τα πρόσφατα όμως εμβιομηχανικά δεδομένα που αναδεικνύουν την μεγάλη σημασία της ΜΚΔΜ γ ια την σταθερότητα του ώμου (Itoi et al 1994), κάνουν την χρήση τη ς παρουσιαζόμενης τεχνικής να φαίνεται υγιής και ελπιδοφόρα. Η χρήση της δε πιθανώς να μηδενίσει τα αναφερόμενα μετεγχειρητικά ποσοστά επανεξαρθρήματος. Θ. Β. ΓΡΙΒΑΣ κ. συν. Τέλος θα ήταν σκόπιμο να αναφ ε ρθε ί ότι ανοίγε ται συζήτηση για τη μεθοδολογία της βράχυνσης κάποιου τέ νοντα, πο υ μέ χρι σήμε ρα δεν έχει περιγ ραφ ε ί σαν μέ θοδος θε ραπ ε ίας σε αντίθεση με την επιμήκυνσή τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ I. COLLINS ΚΑ, CΑΡΠΟ C, CROSS Μ (1896): The use of the Putti-Platt procedure in the treatment of recurrent anterior dislocation, with special reference to the young athlete. Am 1 Sports Med 14(5): HOVELIUS L, THORLING J, FREDIN Η. (1979): Recurrent anteήor dislocation of the shoulder. Results after the Bankart and Putti-Platt operations. J Bone Joint Surg. 61-Α, ΠΟΙ Ε, KUECHLE DK, NEWMAN SR, MORREY BF, ΑΝ Κ-Ν (1993): Stabilising function of the biceps in stable and unstable shoulders. J Bone Joint Surg. 75 -Β, ΠΟΙ Ε, NEwMAN SR, KUECHLE DK, MORREY BF, ΑΝ Κ-Ν (1994): Dynamic anterior stabilisers of the shoulder with the arm in abduction. J Bone Joint Surg. 76-Β, KUMAR VP, SATKU Κ, BALASUBRAMANIAN Ρ. (1989): The role of the long head of biceps brachii in the stabilization of the head of humerus. Clin Orthop 244, LUCAS D.B. (1973) : Biomechanics of the shoulder joint. Arch Surg. 107, MATSEN FA ΙΙΙ, τηομαs S.C., ROCKWOOD C.A. JR (1990): Chapter 14, Glenohumeral Instability. In : Rockwood (Α JR and Marsen FA ΠΙ The shoulder, WB Saunders company, "Philadelphia, London, Torondo, Montrea\, Sudney, Tokyo, pp.l SAHA Α.Κ. (1983): Mechanism of shoulder movements and a plea for the recognition of «Zero position >> of the glenohumeral joint. Clin Orthop. 173, SYMEONIDES Ρ. Ρ. (1972): The significane of the subscapulaήs musc\e in the pathogenesis of recurrent anteήor dislocation of the shoulder. J Bone Joint Surg, 54- Β, WARNER JJP, MCMACHON PJ (1995): The ro\e of the long head of the biceps brachii in the supeήor stability of the glenohumeral joint. J Bone Joint Surg. 77-Α,

ΟΡθΟΠeΟΙΚJ1 Κftl ΤΡΑΥΜΑΤΟΠΟΓΙΑ. ennhniκh. ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚJ1. ACTA ORTHOPAeDICA HeLLeNΙCA. τόμος Ll7 τεύχος 2 αθήνα 1996

ΟΡθΟΠeΟΙΚJ1 Κftl ΤΡΑΥΜΑΤΟΠΟΓΙΑ. ennhniκh. ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚJ1. ACTA ORTHOPAeDICA HeLLeNΙCA. τόμος Ll7 τεύχος 2 αθήνα 1996 περιοδικό τnς ελλnν ι κnς εταιρείας ιssn 11os- 3429 χειρουργικnς ορθοπεδι κnς & τραυματολογίας τόμος Ll7 τεύχος 2 αθήνα 1996 ennhniκh ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚJ1 ΟΡθΟΠeΟΙΚJ1 Κftl ΤΡΑΥΜΑΤΟΠΟΓΙΑ ACTA ORTHOPAeDICA HeLLeNΙCA

Διαβάστε περισσότερα

volume 45 number 4 ISSN 1105-341 Ο published bimonthly ACTA ORTHOPAeDICA HeιιeNICA August 1994 athens

volume 45 number 4 ISSN 1105-341 Ο published bimonthly ACTA ORTHOPAeDICA HeιιeNICA August 1994 athens volume 45 number 4 published bimonthly ISSN 1105-341 Ο ACTA ORTHOPAeDICA HeιιeNICA August 1994 athens Έλληνική Χειρουργική ~Ορθοπεδική I και Τραυματολογία Τόμος 45 Τ εύχος 4 1994 Περιεχόμενα Γ. Παπαχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. Οδηγίες προς συγγραφείς 2. Γράμμα από τον εκδότη 6. Η οστεοσύνθεση των ενδοαρθρικών καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου 7

Περιεχόμενα 1. Οδηγίες προς συγγραφείς 2. Γράμμα από τον εκδότη 6. Η οστεοσύνθεση των ενδοαρθρικών καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 1 Οδηγίες προς συγγραφείς 2 Γράμμα από τον εκδότη 6 Η οστεοσύνθεση των ενδοαρθρικών καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου 7 Αποκατάσταση τραυματία 20 Πρώιμα αποτελέσματα ολικής αρθροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 2241-4347 KΩΔ. ENTYΠOY: 013970. Tριμηνιαία έκδοση Τόμος 65 Τεύχος 4 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 AΘΗΝΑΙ

ISSN 2241-4347 KΩΔ. ENTYΠOY: 013970. Tριμηνιαία έκδοση Τόμος 65 Τεύχος 4 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 AΘΗΝΑΙ Bραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2004 Tριμηνιαία έκδοση Τόμος 65 Τεύχος 4 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 AΘΗΝΑΙ KEMΠΑ 1543/2000 A. Φλεμινγκ 20, T.K. 15123, Mαρουσι www.acta-ortho.gr www.eexot.gr Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ Γιγής Π. Ιωάννης 2 Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ Α.1. Σύνδροµο Υπακρωµιακής Προστριβής (Shoulder Impingement Syndrome) Oι κινήσεις έσω και έξω στροφής του ώµου αλλά και η καθήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και Χειρουργική Αρθροσκόπηση του Ώμου

Διαγνωστική και Χειρουργική Αρθροσκόπηση του Ώμου Διαγνωστική και Χειρουργική Αρθροσκόπηση του Ώμου Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαδικός Χειρουργός 2 Αρθροσκόπηση είναι η ενδοσκοπική διαγνωστική και θεραπευτική τεχνική με την οποία γίνεται μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ Ή ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. (ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ Ή ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. (ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Β ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2007-2008 ΑΡΙΘΜΟΣ: 2212 Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου. του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου. του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου 1 του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της αρθροσκοπικής αποκατάστασης ρήξεων τενοντίου πετάλου του ώµου,

Διαβάστε περισσότερα

Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης VOLUME 21, No 3-2008 ΤΟΜΟΣ 21, Τεύχος 3-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 1

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 1 28 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 1 Κατάγματα σκαφοειδούς Παρουσίαση περιστατικών που χειρουργήθηκαν στο Νοσοκ. Κέρκυρας για κατάγματα σκαφοειδους την τελευταία 5ετία (2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης ΤΟΜΟΣ 25, Τεύχος 2-2012 Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace VOLUME 25, No 2-2012

Διαβάστε περισσότερα

Aκτινομορφολογία του μείζονος βραχιόνιου ογκώματος και παθολογικές διαδικασίες που σχετίζονται με το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής

Aκτινομορφολογία του μείζονος βραχιόνιου ογκώματος και παθολογικές διαδικασίες που σχετίζονται με το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής Κοτζιαμάνη Ν. - Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής Aκτινομορφολογία του μείζονος βραχιόνιου ογκώματος και παθολογικές διαδικασίες που σχετίζονται με το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής Κοτζιαμάνη Ν, Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Aρθροσκόπηση του Ισχίου: Διαγνωστική Προσπέλαση, Ενδείξεις και Χειρουργική Τεχνική

Aρθροσκόπηση του Ισχίου: Διαγνωστική Προσπέλαση, Ενδείξεις και Χειρουργική Τεχνική Aρθροσκόπηση του Ισχίου: Διαγνωστική Προσπέλαση, Ενδείξεις και Χειρουργική Τεχνική Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαδικός Χειρουργός 2 Εισαγωγή Η επεμβατική αντιμετώπιση των παθήσεων του ισχίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( A.M. : 3816 ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (A.M.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS. TOMOΣ 26, 2013 Συμπληρωματικό τεύχος

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS. TOMOΣ 26, 2013 Συμπληρωματικό τεύχος ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS TOMOΣ 26, 2013 Συμπληρωματικό τεύχος ORTHOPAEDICS- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Publisher I. Bischiniotis ΟΤΕΜaTh President

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ

ΣΤΟΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A SIX MONTH ISSUE OF THE THESSALIAN STOMATOLOGIC SOCIETY OF GREECE ODONTOSTOMATOLOGIC NEWS Αφιέρωμα: ΣΤΟΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ Τόμος 11ος

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρώσεων. Οστών και. Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης

Αρθρώσεων. Οστών και. Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης VOLUME 21, No 2-2008 ΤΟΜΟΣ 21, Τεύχος 2-2008

Διαβάστε περισσότερα

OrthoScope. Newsletter Volume III. http://www.eae-net.gr. Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων Γεώργιος Νούλης

OrthoScope. Newsletter Volume III. http://www.eae-net.gr. Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων Γεώργιος Νούλης OrthoScope Newsletter Volume III Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων Γεώργιος Νούλης http://www.eae-net.gr ORTHOSCOPE Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Παπαθανασίου Γ., Μάκρας Ι., Σιούτης Β. Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της

Παπαθανασίου Γ., Μάκρας Ι., Σιούτης Β. Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση μετά από Αρθροπλαστική στον Ώμο Παπαθανασίου Γ., Μάκρας Ι., Σιούτης Β. Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της ΑΘΗΝΑ 2003 Φυσικοθεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος

Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 1 TOMOΣ 18, Τεύχος 3 2005 Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 2 Ορθοπαιδική, 18, 3, 2005 OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Τόμος 18 Τεύχος 3 2005 Περιεχόμενα Κλινικοεργαστηριακές Μελέτες 8 Παραλλαγές της πορείας του Άνω Πρωτεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πανεπιστηµιακή Ορθοπαιδική Κλινική Καθηγητής / ιευθυντής: Κωνσταντίνος Ν. Μαλίζος ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΓΓΕΙΟΥΜΕΝΑ ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ορθοπαιδική κλινική

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ορθοπαιδική κλινική Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ορθοπαιδική κλινική Θεραπεία ασταθών καταγμάτων κάτω πέρατος κερκίδος με κυκλοτερές, χωρίς γεφύρωση, σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS. TOMOΣ 25, 2012 Συμπληρωματικό τεύχος

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS. TOMOΣ 25, 2012 Συμπληρωματικό τεύχος ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS TOMOΣ 25, 2012 Συμπληρωματικό τεύχος ORTHOPAEDICS- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Publisher Κ. Natsis ΟΤΕΜaTh President

Διαβάστε περισσότερα

EIΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΤΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗΣ

EIΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΤΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗΣ TOMOΣ 19, Τεύχος 3 2006 Ioύλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος EIΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΤΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗΣ OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Τόμος 19 Τεύχος 3 2006 Περιεχόμενα 11 Aντί Eισαγωγής: Iπποκράτης Xατζώκος 12 Φωτογραφία Oρθοπαιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 7, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2006 Τριμηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚακΩσεις μυοσκελετικου στην κολυμβηση ΠαθοφυσιολογΙα - εμβιομηχανικη - προληψη - θεραπεια

ΚακΩσεις μυοσκελετικου στην κολυμβηση ΠαθοφυσιολογΙα - εμβιομηχανικη - προληψη - θεραπεια 23 KEΦΑΛΑΙΟ Γ ΚακΩσεις μυοσκελετικου στην κολυμβηση ΠαθοφυσιολογΙα - εμβιομηχανικη - προληψη - θεραπεια Σ. ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Οι άνθρωποι σε κάθε γωνιά του πλανήτη ασχολούνται με την κολύμβηση ως χόμπι, σπορ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΥΟΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΤΟΥ ΩΜΟΥ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΥΟΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΤΟΥ ΩΜΟΥ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Β ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2010-11 Αριθμ. 2919 ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκόπηση του Ισχίου

Αρθροσκόπηση του Ισχίου MEΣOΓEIΩN 215, AΘHNA 115 25 - THΛ.: 210 6777590, FAX: 210 6756352 E-mail: kafkas@otenet.gr, Website: kafkas-publications.com Iδιoκτήτης: Eκδόσεις Kαυκάς EKΔOTHΣ:... Hλίας Kαυκάς, Δερματολόγος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάγματα περιφερικού βραχιονίου 13-C, χειρουργική αντιμετώπιση, αποτέλεσμα.

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάγματα περιφερικού βραχιονίου 13-C, χειρουργική αντιμετώπιση, αποτέλεσμα. 263 ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Διαϋπερκονδύλια κατάγματα του περιφερικού βραχιονίου τύπου 13-C κατά AO/OTA. Παρουσίαση τριών ασθενών: τρόπος αντιμετώπισης και μετεγχειρητικό αποτέλεσμα Β. Κεχαγιάς, Γ. Μαραγκουδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

TOMOΣ 19, Τεύχος 4 2006 Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

TOMOΣ 19, Τεύχος 4 2006 Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος TOMOΣ 19, Τεύχος 4 2006 Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Τόμος 19 Τεύχος 4 2006 Περιεχόμενα Ανασκόπηση Κλινικοεργαστηριακές μελέτες 10 Φωτογραφία ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος 11 Υποτροπή χειρουργηθείσης

Διαβάστε περισσότερα