ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 28033 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4224/ Πρόγραμμα εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονι σμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβου λίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία». 2) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊό ντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμό 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)». 3) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 911/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004 «για την εφαρμογή του Κανονι σμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ενώτια, τα διαβα τήρια και τα μητρώα των εκμεταλλεύσεων». 4) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο». 5) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης». 6) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2000, «για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και κατα γραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου». 7) Την Εκτελεστική Απόφαση 2012/761/ΕΕ της 30ης Νοεμβρίου 2012 της Ε. Επιτροπής που αφορά την «έγκρι ση των ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων για την εκρίζωση, τον έλεγχο και την επιτήρηση ορισμένων νο σημάτων των ζώων και ζωοανθρωπονοσων, τα οποία υπέβαλαν τα κράτη μέλη για το έτος 2013, καθώς και της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης στα προ γράμματα αυτά». 8) Την παράγραφο α στο σημείο «άρθρο 20γ», του άρθρου 13 του Νόμου 2538/1997 (ΦΕΚ 242Α ) «Τροπο ποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις», για την εκτέλεση κτηνιατρικών προγραμμάτων από συνεταιριστικούς φο ρείς ή φυσικά πρόσωπα. 9) Το άρθρο 5 του Π.δ. 41/2006 (ΦΕΚ 44Α ) «Παρακο λούθηση των ζωονοσων και των ζωονοσογόνων πα ραγόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2003/99/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 10) Το Π.δ. 308/2000 (ΦΕΚ 252Α ) «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώ ντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 64/432/ ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου». 11) Το Π.δ. 84/1995 (ΦΕΚ 343Β ) «Αναγνώριση και κα ταγραφή των ζώων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου». 12) Το άρθρο 1 του Π.δ. 133/1992 (ΦΕΚ 66Α ) «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασι τικά νοσήματα των ζώων». 13) Το Π.δ. 101/ (ΦΕΚ 32Α ) «Λήψη υγειονομι κών και λοιπών μέτρων προς πρόληψη και καταστολή της φυματίωσης, βρουκέλλωσης και ενζωοτικής λεύκω σης των βοοειδών» όπως ισχύει. 14) Την υπ αρ. Υ26 ΥΑ/ (ΦΕΚ 2144Β ) «Ανά θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη». 15) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη και οι προκαλούμενες δαπάνες για την εφαρμο γή του προγράμματος θα καθορίζονται σε ετήσια βάση με την εκάστοτε Κοινή Υπουργική Απόφαση οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από

2 28034 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωι κού κεφαλαίου της χώρας των Υπουργών Οικονομικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα καλύπτονται από τον τακτικό προϋ πολογισμό του ΥΠΑΑΤ (ΚΑΕ 5329). 16) Τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την ανά γκη εξυγίανσης και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας καθώς και την ανάγκη για την προστασία του εισοδήματος των κτηνοτρόφων. 17) Την από 21/10/2015 σχετική εισήγηση της Διεύθυν σης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ για την ανάγκη εφαρ μογής του παραπάνω προγράμματος, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την εφαρμογή του προγράμματος εκρί ζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Σκοπός του προγράμματος Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται η υποχρεωτι κή εφαρμογή του προγράμματος εκρίζωσης της βρου κέλλωσης των βοοειδών σε όλες τις εκμεταλλεύσεις βοοειδών, εκτός από τις εκμεταλλεύσεις με αμιγώς παχυνόμενα βοοειδή (όπως ορίζονται στο άρθρο 2) και τις εκμεταλλεύσεις βοοειδών όπου εφαρμόζεται το πρό γραμμα ελέγχου με το εμβόλιο REV 1 (όπως ορίζονται στο άρθρο 12). Ειδικά για τις ΠΕ Θεσσαλονίκης, Πέλλας και το Δήμο Ελασσόνας της ΠΕ Λάρισας εγκρίνουμε την εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού των βοοειδών σε εκμεταλλεύσεις γαλακτοπαραγωγής με το εμβόλιο RB 51. Σκοπός του Προγράμματος είναι η μείωση του επιπο λασμού της βρουκέλλωσης στον πληθυσμό βοοειδών της χώρας και η προστασία της Δημόσιας Υγείας μέσω της παραγωγής ασφαλών προϊόντων από τα ζώα αυτά. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλη την Ελλάδα από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής (ΔΚ) κάθε Πε ριφέρειας, τα Τμήματα Κτηνιατρικής και τις Τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές των Διευθύνσεων Αγροτικής Οι κονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ). Δύναται να καθοριστεί από την Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ φορέας εφαρμογής του Προγράμματος σύμφωνα με τις κείμενες διατά ξεις, οπότε η πολιτική αντιμετώπισης της βρουκέλλωσης μπορεί να επανακαθοριστεί. Η θεραπεία κατά της βρουκέλλωσης απαγορεύεται. Άρθρο 2. Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί: α) Βοοειδή χαρακτηρίζονται όλα τα βοοειδή των ειδών Boss taurus και Boss indicus, Bison bison και Bubalus bubalus. β) Αγέλη ή κοπάδι ή ποίμνιο: ένα ζώο ή το σύνολο των ζώων που διατηρούνται σε μία εκμετάλλευση. Όταν σε μία εκμετάλλευση συστεγάζονται περισσότερες από μία αγέλες που ανήκουν σε διαφορετικούς κατόχους, οι αγέλες αυτές απαρτίζουν ενιαία επιδημιολογική μονάδα και έχουν το ίδιο υγειονομικό καθεστώς. γ) Εκμεταλλεύσεις αμιγώς παχυνόμενων βοοειδών χαρακτηρίζονται οι ενσταβλισμένες εκμεταλλεύσεις που αποκλειστικό σκοπό έχουν την πάχυνση μόσχων με τελικό προορισμό τους μόνο το σφαγείο. Στις εκ μεταλλεύσεις αυτές όλα τα βοοειδή που εισέρχονται, προέρχονται μόνο από εκτροφές υγειονομικού καθε στώτος Β4. Στις εκμεταλλεύσεις αυτές δεν πραγματο ποιείται αναπαραγωγή, δηλαδή δεν πραγματοποιούνται γεννήσεις και κανένα βοοειδές δε μετακινείται προς άλλη εκμετάλλευση, δηλαδή δεν πραγματοποιούνται πωλήσεις ζώων. Ο χαρακτηρισμός αυτός αποδίδεται στην εκμετάλλευση από το Τμήμα Κτηνιατρικής, κατόπιν αιτήματος του κατόχου της εκμετάλλευσης και ισχύει για ένα ημερολογιακό (1) έτος ή λιγότερο εφόσον το κρίνει η ΤΚΑ. Στις εκμεταλλεύσεις αυτές το πρόγραμ μα βρουκέλλωσης είναι προαιρετικό βάσει εκτίμησης επικινδυνότητας και διενεργούνται περιοδικοί έλεγχοι από το αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής. δ) Αγελαία βοοειδή είναι τα βοοειδή (ανεξαρτήτως βαθμού βελτίωσης) που εκτρέφονται ελέυθερα/εκτατικά και τα οποία είναι δυνατό να σταβλίζονται σε πρόχειρες ή μόνιμες εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αγελάδες ελευθέρας βοσκής είναι τα ενήλικα θηλυκά αγελαία βοοειδή που προορίζονται μόνο για την παρα γωγή μοσχαριών κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης και το γάλα τους χρησιμοποιείται μόνο για τη διατροφή των μοσχαριών τους. ε) Εκμετάλλευση: κάθε εγκατάσταση, κτίσμα ή στην περίπτωση ελεύθερης βοσκής, κάθε τόπος στον οποίο κρατούνται, εκτρέφονται ή υποβάλλονται σε χειρισμούς ζώα σε μόνιμη ή προσωρινή βάση πλην των κτηνιατρεί ων, των κτηνιατρικών κλινικών και των μέσων μεταφο ράς ζώντων ζώων. στ) ιδιώτης κτηνίατρος εγκεκριμένος για το πρό γραμμα βρουκέλλωσης/φυματίωσης βοοειδών (ΙΚΒΦ): ο κτηνίατρος που εργάζεται σε κτηνοτροφικό/αγροτικό συνεταιρισμό ή σε γαλακτοβιομηχανία ή σε τυροκομείο, εφόσον πληρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 14, σημείων 3Bi, 3Β ii και 3Β iii του Π.δ. 308/2000, μπορεί να εφαρμόζει εναλλακτικά και στην περίπτωση αδυναμίας από την ΤΚΑ, τον εμβολιασμό/αιμοληψία/γαλακτοληψια/φυματι νισμούς στο πρόγραμμα εκρίζωσης της βρουκέλλωσης φυματίωσης βοοειδών. ζ) ιδιώτης κτηνίατρος εγκεκριμένος για το πρόγραμμα βρουκέλλωσης ιπποειδών (ΙΚΒΙ): ο ιδιώτης κτηνίατρος μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα βρουκέλλωσης ιπποειδών. Η συμμετοχή του στο πρόγραμμα και ο έλεγ χος του γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο Η του άρθρου 3. Οι απαιτήσεις του άρθρου 14, σημείων 3Bi, 3Β ii και 3Β iii του Π.δ. 308/2000 δεν είναι απαραίτητες στο πρόγραμμα βρουκέλλωσης των ιπποειδών. η) Ορολογικές δοκιμές: για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος προγράμματος εννοούνται οι: 1) δοκιμή με χρωματισμένο βρουκελλικό αντιγόνο ρυθμισμένο ως προς το ph (Rose Bengal Test. RBT), 2) δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος (Complement Fixation Test. CFT) και 3) κάθε άλλη δοκιμή η οποία έχει εγκριθεί από τα όργανα της ΕΕ. Άρθρο 3. Υπεύθυνοι φορείς για την εφαρμογή του προγράμματος και αρμοδιότητές τους Α) Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυν σης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, του ΥΠΑΑΤ (ΔΥΖ) είναι αρμόδια για την έγκαιρη κατάρτιση και δημοσίευση της ΚΥΑ βάσει της οποίας καλύπτο νται οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος (άρθρο 5). Β) Το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγεί ας των Ζώων, της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παραγωγής και Κτηνιατρικής, του ΥΠΑΑΤ (ΤΖΥΖ) είναι αρμόδιο για: i) το σχεδιασμό του προγράμματος, ii) τον έλεγχο σε κεντρικό επίπεδο και το συντονισμό όλων των λοιπών αρμοδίων φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος, σε όλη τη χώρα, iii) τον ορισμό των αρχών και φορέων εφαρμογής του προγράμματος και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος, iv) την παροχή κατάλληλων οδηγιών και διευκρινίσεων στους φορείς εφαρμογής του προγράμματος, με σκοπό τη διευκόλυνση και ενίσχυση του έργου του, ν) τη συλλογή των στοιχείων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος ελέγχου, την αξιολόγηση αυτών, καθώς και για την ενημέρωση των αρμοδίων αρχών της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, vi) την έγκαιρη προμήθεια εμβολίων (REV 1 και RB 51) και αντιδραστηρίων διάγνωσης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών του ΥΠΑΑΤ. Γ) Η Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, του ΥΠΑ ΑΤ είναι αρμόδια σύμφωνα με το Π.δ. 84/1995 (ΦΕΚ Α 52) για την εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των εκμεταλλεύσεων βοοειδών και σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1760/2000 και 911/2004. Δ) Οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής της Περιφέρειας (ΔΚ) είναι αρμόδιες: i) για το συντονισμό, την εποπτεία και την αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος στην περιφέρεια τους, ii) για τη συνεργασία με τα αντίστοιχα Τμήματα Κτη νιατρικής των ΠΕ της περιφέρειας τους και με το ΤΖΥΖ, iii) για τη διμηνιαία συλλογή των Δελτίων Διμηνιαίας Εποπτείας (ΔΔΕ) του προγράμματος βρουκέλλωσης βο οειδών από τις ΠΕ δικαιοδοσίας τους και την αποστολή τους στο ΤΖΥΖ εντός της 2ης εβδομάδας από τη λήξη του αναφερόμενου μήνα στο ΔΜΕ. iv) Σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής του Προγράμ ματος μόνο από τις κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περι φερειακών Ενοτήτων της χώρας θα υπάρχει συνδρομή από υπάλληλους των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής της Περιφέρειας. Ε) Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες (ΤΚΑ) των Περιφερεια κών Ενοτήτων (ΠΕ) είναι αρμόδιες: i) για τον ορισμό του υπεύθυνου εφαρμογής και πα ρακολούθησης του προγράμματος, ii) για τη διεξαγωγή των επίσημων ελέγχων (για τον έλεγχο της σήμανσης των ζώων, την ειδική σήμανση των μολυσμένων ζώων, τον έλεγχο της τήρησης των μητρώων των εκμεταλλεύσεων, όλων των απαραίτητων δελτίων που αφορούν στην εφαρμογή του προγράμμα τος και προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις και την έκδοση των υγειονομικών πιστοποιητικών, για τη μετακίνηση των ζώων ή των εκμεταλλεύσεων) και τη συνεργασία με κρεοσκόπους κτηνίατρους της περιοχής αρμοδιότητάς τους, iii) για την πρακτική εφαρμογή (εμβολιασμοί/αιμοληψί ες/γαλακτοληψίες) και την αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος σε επίπεδο ΠΕ, iv) για την έγκαιρη αίτηση αποστολής απαιτούμενων δόσεων εμβολίων και παραλαβή, σωστή συντήρηση και χορήγηση τους, καθώς και για την ενημέρωση του ΤΖΥΖ σχετικά με τις ετήσιες ανάγκες σε εμβόλια στο τέλος κάθε έτους για το επόμενο έτος, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο καλύτερος προγραμματισμός της προμήθειάς τους. ν) για την αποστολή των ζητούμενων στατιστικών στοιχείων του προγράμματος στη ΔΚ της Περιφέρειας και στο ΤΖΥΖ, σε διμηνιαία, εξαμηνιαία βάση ή όπως αλλιώς καθορισθεί από το ΤΖΥΖ, vi) για τη συμπλήρωση και αποστολή των Δελτίων Διμηνιαίας Εποπτείας (ΔΔΕ) της ΠΕ τους εντός της 1ης εβδομάδας από τη λήξη του αναφερόμενου μήνα στο ΔΔΕ και την ενημέρωση της διαδικτυακής κτηνιατρικής βάσης δεδομένων για τους εμβολιασμοός/αιμοληψίες/ γαλακτοληψίες, νii) για την ενημέρωση των κτηνοτρόφων, των κτηνία τρων των κτηνοτροφικών και αγροτικών συνεταιρισμών και των ιδιωτών κτηνίατρων σχετικά με το Πρόγραμμα και για τη συνεργασία και την ενημέρωση άλλων αρ μόδιων αρχών και φορέων σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος. ΣΤ) Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Βρουκέλλωσης Λάρισας Τμήμα Εργαστηρίου Διάγνωσης (ΕΕΑΒΛ) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: i) εγκρίνει τα αποτελέσματα των μελετών αξιολόγη σης που αποδεικνύουν την αξιοπιστία των δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της βρουκέλλωσης στη χώρα, ii) βαθμονομεί τα τυποποιημένα δευτερογενή εθνικά πρότυπα ορών αναφοράς (πρότυπα εργασίας) βάσει του πρωτογενούς εθνικού πρότυπου ορού, iii) οργανώνει ετήσιες συγκριτικές δοκιμές (ring test) μεταξύ των επισήμων εθνικών εργαστηρίων και εξασφα λίζει ότι δίνεται κατάλληλη συνέχεια στις συγκριτικές αυτές δοκιμές, iv) συνεργάζεται στο πλαίσιο του δικτύου της ΕΕ με τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς για τη βρουκέλλωση, ν) παρέχει επιστημονική και τεχνική συνδρομή στη ΔΥΖ του ΥΠΑΑΤ για την εφαρμογή συντονισμένων σχε δίων ελέγχου, vi) συγκεντρώνει από τα εργαστήρια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και υποβάλλει τα εξαμηνιαία και ετήσια συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία και αποτελέσματα στην ΔΥΖ, σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών εφαρμο γής του Προγράμματος, νii) συντονίζει τα πρότυπα και τις μεθόδους διάγνωσης που εφαρμόζονται σε κάθε εργαστήριο διάγνωσης της βρουκέλλωσης στη χώρα. Για το σκοπό αυτό: 1) προγραμματίζει την προμήθεια των διαγνωστικών αντιδραστηρίων για την κάλυψη των αναγκών του συ νόλου των κτηνιατρικών εργαστηρίων που ασχολούνται με τη διάγνωση της βρουκέλλωσης, 2) ελέγχει την ποιότητα όλων των αντιδραστηρίων και υποστρωμάτων που χρησιμοποιούνται από τα επι μέρους συνεργαζόμενα κτηνιατρικά εργαστήρια, καθώς και από το ίδιο, 3) πραγματοποιεί βακτηριολογικές εξετάσεις (απομό νωση του βακτηρίου, καθώς και ορολογικές εξετάσεις), 4) παραλαμβάνει τα αποστελλόμενα αιμοδειγματα από τα Τμήματα Κτηνιατρικής των ΠΕ που καθορίζονται σε σχετική εγκύκλιο, καθώς και παθολογικό υλικό από τα Τμήματα Κτηνιατρικής των ΠΕ για βακτηριολογικές εξετάσεις (απομόνωση βακτηρίου).

4 28036 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) viii) ελέγχει τα αιμοδειγματα από άλλα είδη ζώων ευπαθών στη βρουκέλλωση (πχ σκύλοι, χοίροι, ιπποειδή κά). ix) το σημείο Zi) του άρθρου 3. Ζ) Το Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Ιστολογίας, Μικροβιολογίας και Φυσιοπαθολογίας Μαστού, το Τμή μα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ηρακλείου, και το Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης της Διεύθυνσης Κτη νιατρικού Κέντρου Αθηνών (ΔΚΚΑ). Το Τμήμα Παθολο γίας Πτηνών και Μελισσών, Μικροβιολογίας, Λοιμωδών Νοσημάτων και Βρουκελλώσεων, το Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων, το Τμήμα Κτηνιατρικό Εργα στήριο Καβάλας και το Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Κομοτηνής της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσ σαλονίκης (ΔΚΚΘ) είναι αρμόδια για: i) την παραλαβή των αποστελλόμενων αιμοδειγμάτων/ γαλακτοδειγμάτων από τα Τμήματα Κτηνιατρικής των ΠΕ της περιοχής δικαιοδοσίας τους και τη διενέργεια σε αυτά των απαιτούμενων εγκεκριμένων ορολογικών δοκιμών σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Εργα στηρίου Αναφοράς (ΕΕΑΒΛ). Τα θετικά αποτελέσματα αποστέλλονται αυθημερόν στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές. Στην περίπτωση που κρίνουν κάποια αιμοδειγ ματα ακατάλληλα, τα απορρίπτουν και αποστέλλει στην κτηνιατρική αρχή προέλευσης των δειγμάτων έγ γραφο με το οποίο ενημερώνει για την απόρριψη των δειγμάτων, καθώς και τους λόγους απόρριψης αυτών. Η αιμοληψία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται από τα αντίστοιχα ζώα. ii) την αποστολή των στατιστικών και οικονομικών στοιχείων στο ΕΕΑΒΛ και στο ΤΖΥΖ, iii) τη συμμετοχή τους στο ετήσιο ring test που διορ γανώνει το ΕΕΑΒΛ. Με απόφαση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυν σης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, για τις ανάγκες του Προγράμματος όταν είναι απαραίτητο θα δύναται να ορίζονται και άλλα εργαστήρια που θα είναι αρμόδια για τη διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος. Η) Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων του ΑΠΘ, καθώς και η Κλινική Παραγω γικών Ζώων της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ είναι αρμόδια για την επιστημονική υποστήριξη του προ γράμματος. Θ) Οι ιδιώτες κτηνίατροι που εργάζονται σε κτηνο τροφικούς/αγροτικούς συνεταιρισμούς, στις γαλακτο βιομηχανίες και στα τυροκομεία (ΙΚΒΦ), σύμφωνα με το άρθρο 2. Η διαδικασία συμμετοχής αυτών των κτηνίατρων στο πρόγραμμα είναι η ακόλουθη: Ο ιδιώτης κτηνίατρος υποβάλλει αίτηση προς το Τμή μα Κτηνιατρικής της ΠΕ συνοδευόμενη με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) ακριβές αντίγραφο της έναρξης εργασιών στην Εφορία ή της πρόσληψης τους από τον κτηνοτροφι κό/αγροτικό συνεταιρισμό, τη γαλακτοβιομηχανία ή το τυροκομείο, β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 α) ότι για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν απασχολείται στον εν γένει Δημόσιο Τομέα, β) ότι θα εφαρμόσει το Πρό γραμμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας από φασης, γ) ότι δε θα διαθέσει τα εμβόλια στο εμπόριο ούτε θα θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και δ) ότι δεν έχει οικονομικούς δεσμούς ή σχέσεις συγγένειας μέχρι τρίτου βαθμού με τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο της εκμετάλλευσης. Μετά την υποβολή της αίτησης, το οικείο Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ εγκρίνει ή όχι τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου στο πρόγραμμα. Στην περίπτωση έγκρισης ο ΙΚΒΦ πρέπει να καταθέτει εβδομαδιαίο πρόγραμμα με τα ονόματα των κτηνοτρόφων και τους κωδικούς των εκμεταλλεύσεων τους, τον αριθμό των ζώων που θα εμβολιαστούν/αιμοδειγματιστούν/ή/και τα δείγματα γάλακτος που θα ληφθούν και τις ακρι βείς ημερομηνίες πραγματοποίησης των παραπάνω κτηνιατρικών πράξεων, καθώς και τον ακριβή αριθμό των εμβολιακών δόσεων που απαιτούνται για κάθε εκμετάλλευση. Ο εφοδιασμός των ΙΚΒΦ με RB 51 θα γίνεται από το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ 5 10 εργάσιμες ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία επίσκεψης. Οι ΙΚΒΦ θα ελέγχονται για την ορθή εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων από τις αρμόδιες κτηνιατρι κές αρχές με τους ακόλουθους τρόπους: α) με απροειδοποίητες επισκέψεις των επίσημων κτη νίατρων της ΤΚΑ στις εκμεταλλεύσεις που επισκέπτεται ο ΙΚΒΦ στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, εφόσον αυτό είναι εφικτό, β) με δειγματοληπτική αιμοληψία κατ' ελάχιστο του 25% των ζώων από τα οποία λήφθηκε αίμα, εντός δύο (2) εβδομάδων από την αιμοληψία που διενέργησε ο ΙΚΒΦ. Στην περίπτωση που οι επίσημοι κτηνίατροι της ΤΚΑ διαπιστώσουν τεκμηριωμένα σοβαρές παρατυπίες στην εφαρμογή των Προγραμμάτων εκ μέρους του ΙΚΒΦ, αυτός θα αποκλείεται από το Πρόγραμμα και θα του επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986. Το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ οφείλει πριν ικανοποι ήσει το αίτημα, να εξασφαλίσει, με επιτόπια επίσκεψη στους χώρους αποθήκευσης του εμβολίου, ότι αυτοί είναι κατάλληλοι για τη φύλαξη και διατήρηση του (πχ ψυγείο με κλειδαριά ασφαλείας, που να φυλάσσονται μόνο φάρμακα) και ότι υπάρχει ο απαραίτητος εξο πλισμός για την ορθή, αποτελεσματική και ασφαλή χορήγηση του εμβολίου/φυματινών (πχ ποδιές, γάντια, μάσκες). Ο ΙΚΒΦ μετά τον εμβολιασμό/αιμοληψία συμπληρώνει και υπογράφει μαζί με τον κτηνοτρόφο τα αντίστοιχα έγγραφα (πχ ΔΕ, ΔΟΕ) και τα μεταβιβάζει εντός 5 ερ γάσιμων ημερών στην ΤΚΑ για να πάρει αριθμό πρω τοκόλλου και να καταχωρηθεί ως εισερχόμενο στην υπηρεσία. Τέλος, οφείλει να αποστέλλει στο Τμήμα Κτη νιατρικής της ΠΕ, στο τέλος κάθε δίμηνου, τα στοιχεία του εμβολιασμού/αιμοληψίας, σύμφωνα με το Δελτίο Διμηνιαίας Εποπτείας. Το Δημόσιο δεν επιβαρύνεται με καμία δαπάνη για την αμοιβή του ΙΚΒΦ. Ι) Οι κτηνίατροι εκτροφής είναι υπεύθυνοι για το πρό γραμμα ελέγχου της βρουκέλλωσης των αγελαίων βο οειδών σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας από το βακτήριο Br. Melitensis (όπως περιγράφεται στο άρθρο 15). Η αμοιβή τους περιγράφεται στην εκάστοτε ΚΥΑ οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων. Ο έλεγχος τους γίνεται από τις ΤΚΑ σύμφωνα με τα τον τρόπο ελέγχου που προβλέπεται στο πρόγραμμα βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΑ) Οι ιδιώτες κτηνίατροι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα βρουκέλλωσης ιπποειδών (ΙΚΒΙ), εφό σον εγκριθούν από το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ. Το Δημόσιο δεν επιβαρύνεται με καμία δαπάνη για την αμοιβή του ΙΚΒΙ. IB) Για το συντονισμό, τον έλεγχο και την αποτελε σματική εφαρμογή του προγράμματος συγκροτείται κεντρική επιτροπή, η οποία ενεργεί ως συμβουλευτικό όργανο στο ΤΖΥΖ. Οι επιτροπές συγκροτούνται στην αρχή κάθε έτους με ευθύνη των Προέδρων τους. Ε1 Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται από: 1) τον/την προϊστάμενο/η της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, ο οποίος είναι και ο/η Πρόεδρος, 2) τον/την προϊστάμενο/η του Τμήματος Ζωοανθρω πονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, ο οποίος είναι και ο/η Αντιπρόεδρος, 3) τον/την υπεύθυνο/η κτηνίατρο του Προγράμματος από το ΤΖΥΖ, 4) έναν/μία κτηνίατρο υπεύθυνο/η του Ολοκληρωμέ νου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, 5) τον/την υπεύθυνο/η κτηνίατρο του Εθνικού Εργα στηρίου Αναφοράς Βρουκέλλωσης. 6) έναν/μία καθηγητή/τρια ειδικό στην Παθολογία Πα ραγωγικών Ζώων, 7) έναν/μία καθηγητή/τρια ειδικό στη Μικροβιολογία Παραγωγικών Ζώων, 8) έναν/μία κτηνίατρο επιδημιολόγο. Οι δύο καθηγητές και ο επιδημιολόγος ορίζονται με απόφαση της ΔΥΖ του ΥΠΑΑΤ. Η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το έτος προκειμένου να αξιολογήσει την εφαρ μογή του προγράμματος σε κάθε περιοχή της χώρας και σε ολόκληρη τη χώρα. Σε περίπτωση που οι στόχοι του προγράμματος δεν επιτυγχάνονται σε κάποια περι οχή, η επιτροπή εξετάζει την κατάσταση, σχεδιάζει και προτείνει μέτρα για την επίλυση τυχόν προβλημάτων στην αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων. Στην παραπάνω περίπτωση, στην επιτροπή είναι δυ νατόν να συμμετέχουν επιπλέον: Ε2 Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία αποτελείται από: 1. τον/την προϊστάμενο/η του Τμήματος Υγείας των Ζώων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, 2. τους/τις προϊστάμενους των Τμημάτων Κτηνιατρι κής των ΔΑΟΚ των ΠΕ, 3. τους/τις υπεύθυνους κτηνιάτρους για την εφαρμογή του προγράμματος που έχουν ορισθεί από τα Τμήματα Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ των ΠΕ, 4. έναν/μία κτηνίατρο του πλησιέστερου Κτηνιατρικού Εργαστηρίου της περιοχής. Ε3 Επιτροπή της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ), η οποία αποτελείται από: 1. τον/την προϊστάμενο/η του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ της ΠΕ, ως Πρόεδρο, 2. τον/την υπεύθυνο/η κτηνίατρο για την εφαρμογή του προγράμματος που έχει ορισθεί από το Τμήμα Κτη νιατρικής της ΔΑΟΚ της ΠΕ, 3. έναν/μία κτηνίατρο του πλησιέστερου Κτηνιατρικού Εργαστηρίου της περιοχής. Άρθρο 4. Προαπαιτούμενα για την εφαρμογή του προγράμματος Προκειμένου να εφαρμοσθεί το Πρόγραμμα είναι υπο χρεωτικό: 1) Οι εκμεταλλεύσεις βοοειδών και το ζωικό τους κεφάλαιο πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Σύστη μα Αναγνώρισης και Καταγραφής και να πληρούν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στους Κανονισμούς (ΕΚ) 1760/2000 και 911/2004, όπως ισχύουν. 2) Ο κτηνοτρόφος οφείλει να συλλαμβάνει και να συγκρατεί το ζώο για την εφαρμογή όλων των κτηνι ατρικών πράξεων με τον ασφαλέστερο τρόπο για την αποφυγή τραυματισμού των συμμετεχόντων στην πράξη και τη μικρότερη καταπόνηση του ζώου και να παίρνει τα ίδια μέτρα βιοασφάλειας που παίρνει και ο κτηνία τρος (γάντια, γυαλιά, μάσκα κτλ). Για αυτό το λόγο κάθε εκμετάλλευση, θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο και παγίδες για τα ζώα. Ο κτηνίατρος μπορεί να αρνηθεί την αιμοληψία ή οποιαδήποτε άλλη κτηνιατρική πράξη, αν κρίνει ότι κινδυνεύει η ασφάλεια των συμμετεχόντων ή η ευζωία του ζώου. 3) Οι ΤΚΑ της ΠΕ να έχουν στη διάθεση τους τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό και τα μέσα (αυτοκίνητα) για την εφαρμογή του προγράμματος. Άρθρο 5. Απαραίτητα έγγραφα στο πρόγραμμα 1) Δελτίο Ορολογικού Ελέγχου για τη βρουκέλλωση των βοοειδών (ΔΟΕ) και Δελτίο Γαλακτοληψίας (ΔΓ) για τη βρουκέλλωση των βοοειδών. Μετά την αιμοληψία ή τη γαλακτοληψία από τον κτη νίατρο συμπληρώνεται και υπογράφεται το ΔΟΕ ή το ΔΓ αντίστοιχα από τον κτηνίατρο που τη διενέργησε και τον κτηνοτρόφο, ενώ καταχωρείται στην υπηρεσία με αριθμό πρωτοκόλλου και υπογραφή του Προϊστάμενου κτηνίατρου. Το ΔΟΕ παραχωρείται στον κτηνοτρόφο μόνο εφόσον έχει αιμοδειγματιστει το 100% των ζώων >12μηνών της εκμετάλλευσης και τα αποτελέσματα εί ναι αρνητικά. Σε περίπτωση συστεγαζόμενων αγελών στην ίδια εκμετάλλευση/εγκατάσταση πρέπει να έχει αιμοδειγματιστει το 100% ζώων >12μηνών όλων των συστεγαζόμενων αγελών. Το ΔΟΕ ή το ΔΓ εκδίδεται σε τρία (3) αντίτυπα όταν την αιμοληψία ή τη γαλακτοληψία διενεργεί επίσημος κτηνίατρος και σε τέσσερα (4) όταν τη διενεργεί άλ λος κτηνίατρος. Το πρωτότυπο παραμένει στο αρχείο της ΤΚΑ (για το φάκελο του κτηνοτρόφου), το δεύτερο παραμένει στο εργαστήριο που διενήργησε τις εξετά σεις, το τρίτο χορηγείται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκμετάλλευσης του, και το τέταρτο το κρατάει ο ιδιώτης κτηνίατρος. Όταν διενεργείται από ιδιώτη κτηνίατρο, το ΔΟΕ ή το ΔΓ καταχωρείται με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχόμενου εγγράφου και χωρίς υπογραφή του Προϊστάμενου κτηνίατρου. 2) Δελτίο Εμβολιασμού (ΔΕ). Μετά τον εμβολιασμό από τον κτηνίατρο συμπληρώνεται και υπογράφεται το ΔΕ από τον κτηνίατρο που διενέργησε τον εμβολιασμό και τον κτηνοτρόφο, ενώ καταχωρείται στην υπηρεσία με αριθμό πρωτοκόλλου και υπογραφή του Προϊστάμενου κτηνίατρου. Το ΔΕ εκδίδεται σε δύο (2) αντίτυπα όταν τον εμβο λιασμό διενεργεί επίσημος κτηνίατρος και σε τρία (3) όταν το διενεργεί άλλος κτηνίατρος. Το πρωτότυπο παραμένει στο αρχείο της ΤΚΑ (για το φάκελο του κτηνοτρόφου), ένα αντίτυπο χορηγείται στον κτηνο

6 28038 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκμετάλλευσης του και ένα αντίτυπο χορηγείται στον ιδιώτη κτηνίατρο ή τον κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Όταν ο εμβολιασμός διενεργείται από ιδιώτη κτηνίατρο ή κτηνίατρο συνε ταιρισμού, το ΔΕ καταχωρείται με αριθμό πρωτοκόλ λου εισερχόμενου εγγράφου και χωρίς υπογραφή του Προϊστάμενου κτηνίατρου. 3) Βεβαίωση Υγειονομικού Καθεστώτος της Αγέλης (BYK). Εκδίδεται από την ΤΚΑ και δίδεται στον κτηνο τρόφο για κάθε νόμιμη χρήση. Οι προϋποθέσεις για τη διάθεση νωπού γάλακτος και πρωτογάλακτος περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο κεφάλαιο Ι (Νωπό γάλα και πρωτόγα λα πρωτογενής παραγωγή), όπως ισχύει. Οι κτηνιατρικές αρχές εκδίδουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τη Βεβαίωση Υγειονομικού Καθεστώτος της Αγέλης (BYK) για κάθε βοοτροφική εκμετάλλευση που εφαρμόζει ορθά το πρόγραμμα. Η πώληση γάλακτος από τους βοοτρόφους και η αγορά από τις γαλακτο βιομηχανίες/τυροκομεία κτλ επιτρέπεται μόνο με αυτή τη βεβαίωση, η οποία να είναι σε ισχύ. 4) Βεβαίωση απολύμανσης. Μετά τη διενέργεια ερ γασιών καθαρισμού και απολύμανσης συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκμετάλλευσης. Το άλλο αντίτυπο τηρείται στο αρχείο της ΤΚΑ. 5) Δελτίο Μηνιαίας Εποπτείας της Βρουκέλλωσης (ΑΜΕ) (για τα αγελαία Βοοειδή στο REV 1) και Δελτίο Διμηνιαίας Εποπτείας Βρουκέλλωσης Φυματίωσης Εν ζωοτικής Λεύκωσης (ΔΔΕ). Η εξέλιξη του Προγράμματος σε κάθε ΠΕ και η επιζωοτιολογική κατάσταση αποτυ πώνονται στα σχετικά έντυπα. Κάθε ΠΕ συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και αποστέλλει τα δελτία στο ΤΖΥΖ ανά μήνα ή δίμηνο αντίστοιχα. 6) Δελτίο Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης. Σε κάθε μολυσμένη εκμετάλλευση διεξάγεται επιζωοτιολογική έρευνα τα στοιχεία της οποίας καταγράφονται στο σχε τικό έντυπο το οποίο τηρείται στην ΤΚΑ προκειμένου να εκτιμηθεί το πρόβλημα της μόλυνσης στη περιοχή και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ. Σε περιπτώσεις καθολικής σφαγής αντίγραφο του δελτίου επιζωοτιολογικής διερεύνησης αποστέλλεται στο ΤΖΥΖ. Η μορφή των παραπάνω εντύπων καθορίζεται με σχε τική εγκύκλιο. Άρθρο 6. Μετακινήσεις βοοειδών και εκμεταλλεύσεων 1) Επιτρέπονται μετακινήσεις εντός της Ελλάδας για σφαγή/αναπαραγωγή/πάχυνση/εκθέσεις/κέντρα συγκέ ντρωσης μόνο σε βοοειδή προερχόμενα από εκμεταλ λεύσεις Β3 ή Β4 ή εμβολιασμένες με το εμβόλιο REV 1 (όπου προβλέπεται/εβ+) συνοδευόμενα με το Πιστοποι ητικό Μετακίνησης Βοοειδών Εντός της Ελλάδας, όπως περιγράφεται σε σχετική εγκύκλιο του ΤΖΥΖ. Επίσημο αντίγραφο του Πιστοποιητικού θα παραδίδε ται εντός 5 ημερών στην ΤΚΑ προορισμού σε περίπτωση μετακίνησης του/των ζώου/ων ή άμεσα στον κρεοσκόπο κτηνίατρο του σφαγείου σε περίπτωση σφαγής του/ των ζώου/ων, έτσι ώστε να ελέγχεται η άφιξη του/των ζώου/ων της εκμετάλλευσης. Τα βοοειδή άνω των 12 μηνών κατά τις μετακινήσεις προς άλλη εκμετάλλευση θα πρέπει να έχουν αντιδρά σει αρνητικά σε αιμοληψία εντός 30 ημερών πριν από την εισαγωγή ή εντός 30 ημερών μετά την εισαγωγή στην εκμετάλλευση με την προϋπόθεση ότι τα ζώα αυτά θα βρίσκονται σε απομόνωση στην νέα εκμετάλλευση για χρονικό διάστημα 30 ημερών και εφόσον υπάρχει έγγραφη συναίνεση από την ΤΚΑ προορισμού κατά τις μετακινήσεις ζώων από μια ΠΕ σε άλλη Π Ε. 2) Σε βοοειδή προερχόμενα από εκμεταλλεύσεις Β+, Β1, Β2, Β3αν και Β4αν επιτρέπεται μόνο η διακίνηση ζώων που προορίζονται για σφαγή λόγω μεταδοτικού νοσήματος συνοδευόμενα με το ίδιο Πιστοποιητικό και συμπληρωμένο το αντίστοιχο πεδίο. 3.α) για μετακίνηση σε άλλο βοσκότοπο, η εκμετάλ λευση πρέπει να είναι Β4 ή εφόσον εφαρμόζεται πρό γραμμα εμβολιασμού αυτή είναι πλήρως εμβολιασμέ νη με REV 1 (Εβ+) και με αρνητικά αποτελέσματα των ορολογικών εξετάσεων από όλα τα αρσενικά >12 μηνών. Ως εκ τούτου επιτρέπεται η μετακίνηση της από υγει ονομικής άποψης, όπου υπάρχει/ουν μόνο αγέλη/ες με ίδιο υγειονομικό καθεστώς στο βοσκότοπο προορισμού, 3.β) επιτρέπεται: i) η κατά παρέκκλιση μετακίνηση αρνητικών βοοειδών από αγέλες Β+, σύμφωνα με τα άρθρα 17, 32 και 56 του Π.δ. 101/1985 και ii) η μετακίνηση βοοειδών από αγέλες Β1, Β2, Β4αν σε άλλο βοσκότοπο όπου δύναται να συνυπάρχουν άλλα ευπαθή είδη ζώων ίδιου υγειονομικού καθεστώτος από πλευράς βρουκέλλωσης/φυματίωσης/ενζωοτικής λεύ κωσης εφόσον εξασφαλίζεται ότι δε θα είναι δυνατή η επαφή με ζώα διαφορετικού υγειονομικού καθεστώτος και τα ζώα στον τόπο της νέας διαμονής θα είναι κάτω από απόλυτο κτηνιατρικό έλεγχο. 4) Απαγορεύεται η μετακίνηση αγελαίων βοοειδών από εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν το πρόγραμμα εμβολιασμού με REV 1 σε περιοχές που εφαρμόζεται το πρόγραμμα εκρίζωσης. 5) Εφόσον ο προορισμός των βοοειδών είναι σε δι αφορετική ΠΕ από την ΠΕ προέλευσης αυτών, τότε απαιτείται επιπρόσθετα έγγραφη συναίνεση της ΤΚΑ προορισμού και υποχρέωση της για την εφαρμογή των προγραμμάτων σε αυτά. Για την παραπάνω περίπτωση το Πιστοποιητικό θα εκδίδεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα από την ΤΚΑ προ έλευσης της εκμετάλλευσης, αφού προηγηθεί έγγραφη συναίνεση της ΤΚΑ προορισμού στην περίπτωση που η ΠΕ προέλευσης είναι διαφορετική από την ΠΕ προ ορισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Πρόγραμμα Εκρίζωσης της Βρουκέλλωσης των Βοοειδών Άρθρο 7. Χαρακτηρισμός των εκμεταλλεύσεων βοοειδών σε σχέση με τη Βρουκέλλωση Για τους σκοπούς της εφαρμογής του Προγράμματος οι εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται ως εξής: Α) Εκμετάλλευση άγνωστου υγειονομικού καθεστώτος (Β1) χαρακτηρίζεται η εκμετάλλευση βοοειδών για την οποία δεν υπάρχει καμία πληροφορία όσον αφορά τη βρουκέλλωση τα τελευταία πέντε (5) έτη. Β) Εκμετάλλευση βοοειδών αρνητική ως προς τη βρου κέλλωση (Β2) χαρακτηρίζεται:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) η εκμετάλλευση άγνωστου υγειονομικού καθεστώ τος ως προς τη βρουκέλλωση (Β1), της οποίας όλα τα βοοειδή άνω των 12 μηνών έχουν υποβληθεί σε μία αι μοληψία τους τελευταίους 12 μήνες με αρνητικά αποτε λέσματα ή έχουν πραγματοποιηθεί δύο γαλακτοληψίες από το δοχείο συλλογής της εκμετάλλευσης σε διά στημα 3 4 μηνών η πρώτη από τη δεύτερη με αρνητικά αποτελέσματα ή β) η εκμετάλλευση Β+ στην οποία έχει πραγματο ποιηθεί μία αιμοληψία από όλα τα βοοειδή άνω των 12 μηνών με αρνητικά αποτελέσματα. Γ) Εκμετάλλευση βοοειδών απαλλαγμένη βρουκέλλω σης (Β3) χαρακτηρίζεται: α) η εκμετάλλευση στην οποία έχει πραγματοποιηθεί εμβολιασμός με το εμβόλιο RB 51 και στην οποία: 1) όλα τα ζώα είναι απαλλαγμένα κλινικών συμπτω μάτων βρουκέλλωσης τουλάχιστον τους τελευταίους 6 μήνες και 2) όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 12 μηνών έχουν υπο βληθεί σε έλεγχο με: i) δύο αιμοληψίες, οι οποίες διενεργήθηκαν σε διάστη μα 3 12 μηνών με αρνητικά αποτελέσματα ή ii) τρεις γαλακτοληψίες από το δοχείο συλλογής της εκμετάλλευσης σε διαστήματα 3 4 μηνών η μία από την άλλη, μετά τις οποίες ακολουθεί μία αιμοληψία, τουλάχιστον μετά από 6 8εβδομάδες ή β) η εκμετάλλευση Β4 στην οποία έχει εισαχθεί έστω και ένα εμβολιασμένο βοοειδές από εκμετάλλευση Β3. Αν το βοοειδές της εκμετάλλευσης Β3 είναι ανεμβολια στο, αρκεί μία αιμοληψία 30 ημέρες πριν τη μετακίνηση του στην εκμετάλλευση Β4 με αρνητικά αποτελέσματα, χωρίς να υποβαθμίζεται το καθεστώς Β4. Δ) Εκμετάλλευση βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) χαρακτηρίζεται η εκμετάλλευση στην οποία: 1) δεν υπάρχουν βοοειδή που να έχουν εμβολιαστεί τα τελευταία 3 έτη, 2) όλα τα βοοειδή είναι απαλλαγμένα από κλινικά συμπτώματα βρουκέλλωσης τους τελευταίους 6 μήνες, 3) όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών έχουν δώσει αρνητικά αποτελέσματα σε ένα από τα ακόλουθα συστήματα δοκιμών: i) δύο αιμοληψίες, οι οποίες διενεργήθηκαν σε διάστη μα 3 12 μηνών με αρνητικά αποτελέσματα ή ii) τρεις γαλακτοληψίες από το δοχείο συλλογής της εκμετάλλευσης σε διαστήματα 3 4 μηνών η μία από την άλλη, μετά τις οποίες ακολουθεί μία αιμοληψία, τουλάχιστον μετά από 6 8 εβδομάδες. 4) τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 12 μηνών που εισέρ χονται στην εκμετάλλευση πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση Β4, ενώ τα βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση Β4 και να έχουν δώσει αρνητικό αποτέλεσμα μετά την αι μοληψία τους, 30 ημέρες πριν την είσοδο ή 30 ημέρες μετά την είσοδο τους στην εκμετάλλευση. Στη δεύτερη περίπτωση το/τα ζώο/α πρέπει να είναι σε απομόνωση και να μην έχουν έρθει σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκμετάλλευσης, μέχρι να αποδειχθεί ότι δίνουν αρ νητικό αποτέλεσμα. 5) Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας νέας βοοτρο φικής μονάδας ή επανασύστασης μετά από καθολική σφαγή, τα βοοειδή πρέπει να προέρχονται από εκμε τάλλευση επίσημα απαλλαγμένες εκμεταλλεύσεως (Β4), να έχουν υποβληθεί σε αιμοληψία τον τελευταίο μήνα πριν την εισαγωγή τους ή μέσα σε ένα (1) μήνα από την εισαγωγή τους στην εκμετάλλευση και κατόπιν της σχε τικής ενημέρωσης και έγκρισης της ΤΚΑ. Στη συνέχεια τα βοοειδή άνω των 12 μηνών υπόκεινται σε αιμοληψία 2 3 μήνες μετά την εισαγωγή τους στην εκμετάλλευση και εφόσον τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, η εκμετάλ λευση χαρακτηρίζεται ως Β4. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την σύσταση της νέας εκμετάλλευσης μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων, η εκμετάλ λευση χαρακτηρίζεται ως Β4 σε αναστολή. Προκειμένου μια εκμετάλλευση βοοειδών η οποία έχει χαρακτηριστεί Β3 ή Β4 να διατηρήσει το χαρακτηρισμό της πρέπει: 1) όλα τα βοοειδή που συγκροτούν την εκμετάλλευση να είναι απαλλαγμένα από τα κλινικά συμπτώματα της βρουκέλλωσης τους τελευταίους 6 μήνες, 2) όλα τα θηλυκά βοοειδή της εκμετάλλευσης ηλικί ας άνω των 12 μηνών, καθώς και τα αρσενικά ζώα που χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή να υποβάλλονται ετησίως σε: α) δύο αιμοληψίες, οι οποίες έχουν διενεργηθεί σε διάστημα 3 12 μηνών με αρνητικά αποτελέσματα ή β) τρεις δοκιμές ELISA, σε δείγματα γάλακτος ανά διαστήματα 3 4 μηνών με αρνητικά αποτελέσματα. Τα δείγματα λαμβάνονται από το δοχείο όπου συγκεντρώ νεται το γάλα μετά την άμελξη των ζώων. Οι δοκιμές ELISA μπορούν να εκτελούνται σε δείγμα γάλακτος προερχόμενο από γάλα που έχει συλλεχθεί από εκμε τάλλευση στην οποία αμέλγεται τουλάχιστον το 30% των αγελάδων που προορίζονται για παραγωγή γάλα κτος και ευρίσκονται σε περίοδο θηλασμού. Αν χρησιμο ποιηθεί αυτή η μέθοδος, πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι τα δείγματα που λαμβάνονται για εξέταση μπορούν να συσχετιστούν με αδιαμφισβήτητο τρόπο με τα μεμονωμένα ζώα από τα οποία προήλθε το γάλα. Οποιαδήποτε δοκιμή επιβεβαίωσης πρέπει να εκτελείται σε δείγματα ορού που λαμβάνονται από όλα τα βοοειδή της εκμετάλλευσης >12 μηνών. 3) τα βοοειδή που εισέρχονται στην εκμετάλλευση πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση ίδιου κα θεστώτος, ενώ όσα είναι ηλικίας άνω των 12 μηνών πρέπει να έχουν δώσει τίτλο μικρότερο από 30 ΙU/ml σε δοκιμή οροσυγκόλλησης ή αρνητικό αποτέλεσμα σε άλλη ορολογική δοκιμή, 30 ημέρες πριν την είσοδο ή 30 ημέρες μετά την είσοδο τους στην εκμετάλλευση. Στη δεύτερη περίπτωση το/τα ζώο/α πρέπει να είναι σε απομόνωση και να μην έχουν έρθει σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκμετάλλευσης, μέχρι να αποδει χθεί ότι δίνουν αρνητικό αποτέλεσμα στην απαιτούμενη εξέταση. Ο έλεγχος που αναφέρεται στην παραπάνω πρόταση δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί εφόσον το βοοειδές που πρόκειται να εισαχθεί στην εκμετάλλευση προέρχεται από εκμετάλλευση Β3 ή Β4, η οποία βρίσκεται σε ΠΕ της χώρας ή σε κράτος μέλος της ΕΕ ή περιοχή κράτους μέλους της ΕΕ, στην οποία τα τελευταία δύο έτη το ποσοστό των μολυσμένων από βρουκέλλωση εκμεταλλεύσεων δεν υπερβαίνει το 0,2% και κατά τη μεταφορά του δεν έχει έρθει σε επαφή με βοοειδή κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη βρουκέλλωση. Ε) Εκμετάλλευση βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης σε αναστολή (Β4αν) και Εκμετάλλευση

8 28040 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) βοοειδών απαλλαγμένη βρουκέλλωσης σε αναστολή (Β3αν) χαρακτηρίζεται η εκμετάλλευση Β4 ή Β3 όταν: 1) τα βοοειδή έρθουν σε επαφή με βοοειδή χαμηλό τερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη βρουκέλ λωση ή 2) στην εκμετάλλευση έχει εισαχθεί βοοειδές χωρίς να υποστεί τον απαραίτητο ορολογικό έλεγχο, εάν αυτός είναι απαραίτητος ή 3) δεν έχουν διενεργηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι για τη διατήρηση του επίσημα απαλλαγμένου καθεστώτος ή 4) Εφόσον ένα ή περισσότερα βοοειδή από εκμετάλ λευση Β3 ή Β4 βρεθούν θετικά μόνο στη δοκιμή Rose Bengal και αρνητικά σε 2η επιβεβαιωτική δοκιμή (πχ CFT, I ELISA ή σε άλλη εγκεκριμένη δοκιμή) απομονώ νονται και σε αυτά επαναλαμβάνεται η αιμοληψία σε 1 2 μήνες. Σε αυτό το διάστημα η εκμετάλλευση είναι Β3 αναστολή ή Β4 αναστολή. Αν στη 2η αιμοληψία είναι πάλι θετικά στη δοκιμή Rose Bengal και αρνητικά σε 2η επιβεβαιωτική δοκιμή σφάζονται, αποζημιώνονται και η εκμετάλλευση αποκτά το καθεστώς Β3 ή Β4. Στην εκμετάλλευση Β3αν ή Β4αν, το καθεστώς απο καθίσταται μετά από την ακόλουθη διαδικασία κατά περίπτωση: Ι) Αν το καθεστώς της εκμετάλλευσης έχει ανασταλεί λόγω μη τήρησης των όρων του προγράμματος, απο καθίσταται μετά από την υποβολή όλων των βοοειδών της εκμετάλλευσης ηλικίας άνω των 12 μηνών σε μία αιμοληψία με αρνητικά αποτελέσματα. II) Αν το καθεστώς της εκμετάλλευσης έχει ανασταλεί εξαιτίας του ότι ένα ή περισσότερα ζώα της εκμετάλ λευσης μετά από τη διεξαγωγή κλινικών ή εργαστηρι ακών εξετάσεων κρίθηκαν ύποπτα βρουκέλλωσης και 1) εάν το ύποπτο ζώο έχει σφαγεί και δεν είναι πλέον διαθέσιμο, το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου αποκαθίσταται μετά από την υποβολή όλων των βοο ειδών της εκμετάλλευσης ηλικίας άνω των 12 μηνών σε δύο ορολογικές δοκιμές με αρνητικά αποτελέσματα. Η πρώτη ορολογική δοκιμή διενεργείται 30 ημέρες μετά την απομάκρυνση και του τελευταίου ύποπτου ζώου και την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης των χώρων και των εργαλείων της εκμετάλλευσης και η δεύτερη 60 ημέρες μετά την πρώτη. 2) εάν το ύποπτο ζώο είναι σε απομόνωση από τα λοιπά ζώα της εκμετάλλευσης, το καθεστώς αποκαθί σταται στην εκμετάλλευση και το ύποπτο ζώο επανε ντάσσεται στην αγέλη, εφόσον έδωσε αρνητικό απο τέλεσμα σε μία επαναληπτική εξέταση με συνδυασμό δύο ορολογικών δοκιμών. ΣΤ) Εκμετάλλευση βοοειδών μολυσμένη από βρουκέλ λωση (Β+) χαρακτηρίζεται: α) η εκμετάλλευση Β3 ή Β4 (ή Β3αν ή Β4αν) στην οποία ανήκει έστω και ένα ζώο, το οποίο κατά την ορολογική εξέταση της Σύνδεσης Συμπληρώματος (CFT) ή άλλης εγκεκριμένης επιβεβαιω τικής δοκιμής έδωσε θετικό αποτέλεσμα, β) η εκμετάλ λευση Β1 ή Β2 ή Β+ στην οποία ανήκει έστω και ένα ζώο, το οποίο σε μία τουλάχιστον ορολογική εξέταση έδωσε θετικό αποτέλεσμα ή γ) η κλινική και επιζωοτιολογική έρευνα δηλώνουν μόλυνση από τη νόσο. Άρθρο 8. Διαδικασία εμβολιασμού με το εμβόλιο RB 51 Ο εμβολιασμός μπορεί να λάβει χώρα στην ΠΕ Θεσ σαλονίκης, Πέλλας και στο Δήμο Ελασσόνας της ΠΕ Λάρισας. Οι ΠΕ που εντάσσονται στον εμβολιασμό κα θορίζονται με εγκύκλιο της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων του ΥΠΑΑΤ μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της ΠΕ που το αιτείται. Εμβολιάζονται όλα τα υγιή, θηλυκά βοοειδή άνω των 4 μηνών. Τα θηλυκά δεν πρέπει να κυοφορούν, επειδή το εμβόλιο μπορεί να προκαλέσει αποβολή. Ο εμβολι ασμός διενεργείται υποδόρια με το εμβόλιο RB 51 το οποίο περιέχει το στέλεχος Br. abortus σε αδρή μορφή. Η εμβολιακή δόση περιέχει 10 34x10 9 CFU. Πριν από τον εμβολιασμό πραγματοποιείται μία αιμοληψία σε όλα τα ζώα της εκμετάλλευσης ηλικίας άνω των 12 μηνών. Ο εμβολιασμός γίνεται άπαξ στη ζωή κάθε ζώου. Το εμβολιακό στέλεχος δεν ανιχνεύεται κατά τις ορο λογικές δοκιμές ή τις δοκιμές γάλακτος, κατά 99%. Ο εμβολιασμός της εκμετάλλευσης έγκειται στην επιλο γή του κτηνοτρόφου, εκτός αν το επιβάλλει το Τμήμα Κτηνιατρικής της οικείας ΠΕ ή το ΤΖΥΖ. Στις θετικές εκμεταλλεύσεις εφαρμόζεται υποχρεωτικά εμβολιασμός σε όλα τα ανεμβολίαστα θηλυκά ζώα άνω των 4 μηνών. Το διαβατήριο του εμβολιασμένου ζώου θα σφραγίζε ται με την ένδειξη «ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟ RB 51» με κόκκινο χρώμα, θα αναγράφεται η ημερομηνία εμβολιασμού και θα συνοδεύεται από αντίγραφο του Δελτίου Εμβολια σμού (ΔΕ). Το εμβολιακό στέλεχος είναι παθογόνο για τον άν θρωπο και γι αυτό πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέ τρα βιοασφάλειας για την προστασία των ατόμων που διενεργούν τον εμβολιασμό, τα οποία είναι: 1) Η ανασύσταση του εμβολίου να πραγματοποιείται σε χώρο προφυλαγμένο από τον άνεμο και τη σκόνη. Ο χειριστής δε θα πρέπει να είναι τοποθετημένος σε κατεύθυνση αντίθετη προς τη φορά του ανέμου. 2) Όλα τα άτομα που εμπλέκονται στη διαδικασία του εμβολιασμού (κτηνίατρος, βοηθός, κτηνοτρόφος) θα πρέπει να φοράνε υποχρεωτικά: α) 1 2 χειρουργικά ζευ γάρια γάντια μιας χρήσης, β) γυαλιά εργαστηρίου που να εφαρμόζουν γύρω από τα μάτια, γ) μάσκα προσώπου που να καλύπτει το στόμα και τη μύτη και δ) κατάλληλα ρούχα που να καλύπτουν όλο το σώμα. 3) Στο χώρο εμβολιασμού δε θα πρέπει να βρίσκεται κανένας άλλος. Για τον ασφαλή εμβολιασμό των ζώων απαιτούνται 2 3 άτομα. Τα εμβολιασμένα ζώα απαγορεύεται να οδηγηθούν στο σφαγείο πριν την παρέλευση του χρόνου αναμονής που ορίζει η εταιρεία παραγωγής του εμβολίου και δίνει ο ΕΟΦ ή τουλάχιστον 1 μήνα εφόσον αυτός ο χρόνος δεν είναι γνωστός. Αν για άλλους επείγοντες λόγους επιβάλλεται η σφαγή τους πριν την παρέλευση του χρόνου αναμονής, αντιμετωπίζονται ως βρουκελλικά ζώα από το σφαγείο και δεν αποζημιώνονται. Άρθρο 9. Διαδικασία χαρακτηρισμού εκμετάλλευσης βοοειδών άγνωστου υγειονομικού καθεστώτος (Β1) σε εκμετάλλευση επίσημα απαλλαγμένη (Β4) Τα βοοειδή άνω των 12 μηνών υποβάλλονται σε μία αιμοληψία ή σε δύο γαλακτοληψίες από το δοχείο συλ λογής της εκμετάλλευσης σε διάστημα 3 4 μηνών η πρώτη από τη δεύτερη. Αν τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι αρνητικά, τότε η εκμετάλλευση χαρακτηρίζεται ως Β2. Στην εκμετάλλευση Β2, τα βοοειδή άνω των 12 μηνών υποβάλλονται σε 2η αιμοληψία 3 12 μήνες από την προη

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γούμενη αιμοληψία. Εφόσον έχει προηγηθεί γαλακτολη ψια, γίνεται γαλακτοληψια σε διάστημα 3 4 μηνών από την προηγούμενη και ακολουθεί μία αιμοληψία (1η) μετά από 6 8 εβδομάδες. Αν τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι αρνητικά, η εκμετάλλευση χαρακτηρίζεται Β4 υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν και οι προϋποθέσεις του άρθρου 7Δ. Αν η γαλακτοληψια είναι θετική, ακολουθεί εντός 1 2 μηνών αιμοληψία σε όλα τα βοοειδή >12 μηνών. Τα καθε στώτα Β1 ή Β2 παραμένουν ως έχουν, ενώ τα καθεστώτα Β3 ή Β4 μπαίνουν σε αναστολή, μέχρι την αιμοληψία. Άρθρο 10. Διαδικασία για την εξυγίανση εκμετάλλευ σης Β+, που προηγουμένως ήταν Β1 ή Β2 και το χαρα κτηρισμό της σε Β4 Α) Αν στη μολυσμένη εκμετάλλευση δεν υπάρχουν βοοειδή σε κατάσταση εγκυμοσύνης κατά την ημέρα της εκδήλωσης του κρούσματος, διενεργείται αιμοληψία σε όλα τα βοοειδή άνω των 12 μηνών, 1 2 μήνες μετά τη σφαγή του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλή ρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης. 1) Αν τα αποτελέσματα της 1ης αιμοληψίας είναι αρ νητικά, η εκμετάλλευση χαρακτηρίζεται ως Β2. Στην εκμετάλλευση Β2 διενεργείται μία αιμοληψία (2η) σε διάστημα 3 12 μηνών από την προηγούμενη. 2) Αν τα αποτελέσματα και της 2ης αιμοληψίας είναι αρνητικά, η εκμετάλλευση χαρακτηρίζεται ως Β4, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν και οι προϋποθέσεις του άρθρου 7Δ. Β) Αν στη μολυσμένη εκμετάλλευση υπάρχουν βοο ειδή σε κατάσταση εγκυμοσύνης κατά την ημέρα της εκδήλωσης του κρούσματος ακολουθείται η εξής δι αδικασία: Καταγράφεται ο αριθμός των βοοειδών και προσδιορίζεται το/τα ζώο/α που έχουν γονιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα σφαγής του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης. Διενεργείται αιμοληψία 1 2 μήνες μετά τη σφαγή του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύ μανσης. Αν τα αποτελέσματα της 1ης αιμοληψίας είναι αρνητικά διενεργείται 2η αιμοληψία σε όλα τα ζώα της εκμετάλλευσης άνω των 12 μηνών, 21 ημέρες μετά τον τοκετό όλων των ζώων που είχαν καταγραφεί και τα οποία είχαν γονιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα σφα γής του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης. Αν τα αποτελέσματα και της 2ης αιμοληψίας είναι αρνητικά, η εκμετάλλευση χαρακτηρίζεται ως Β4, υπό την προϋπό θεση ότι ισχύουν και οι προϋποθέσεις του άρθρου 7Δ. Άρθρο 11. Διαδικασία για την εξυγίανση εκμετάλλευσης Β+, που προηγουμένως ήταν Β3 ή Β4 και αποκατάσταση του καθεστώτος της Α) Αν στην εκμετάλλευση δεν υπάρχουν βοοειδή σε κατάσταση εγκυμοσύνης κατά την ημέρα της εκδήλω σης του κρούσματος, διενεργείται αιμοληψία σε όλα τα ζώα της εκμετάλλευσης ηλικίας άνω των 12 μηνών, μετά τη σφαγή του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλή ρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης. Αν τα αποτελέσματα της 1ης αιμοληψίας είναι αρνη τικά διενεργείται 2η αιμοληψία σε διάστημα 2 3 μηνών από την προηγούμενη. Εφόσον τα αποτελέσματα και της 2ης αιμοληψίας είναι αρνητικά, το καθεστώς Β3 ή Β4 αποκαθίσταται. Β) Αν στην εκμετάλλευση υπάρχουν ζώα σε κατάστα ση εγκυμοσύνης κατά την ημέρα της εκδήλωσης του κρούσματος ακολουθείται η εξής διαδικασία. Καταγρά φεται ο αριθμός των βοοειδών και προσδιορίζεται το/ τα ζώο/α που έχουν γονιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα σφαγής του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλή ρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης. Διενεργείται μία αιμοληψία, 1 2 μήνες μετά τη σφαγή του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης. Αν τα αποτε λέσματα της 1ης αιμοληψίας είναι αρνητικά, διενεργείται 2η αιμοληψία 21 ημέρες μετά τον τοκετό όλων των ζώων που είχαν καταγραφεί και τα οποία είχαν γονιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα σφαγής του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης. Αν τα αποτελέσματα και της 2ης αιμοληψίας είναι αρνητικά, το καθεστώς Β3 ή Β4 της εκμετάλλευσης αποκαθίσταται, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι προϋποθέσεις του άρθρου 7Δ. Άρθρο 12. Εισαγωγή ζώων από εκμετάλλευση απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β3) σε εκμετάλλευση επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) Για να εισαχθούν εμβολιασμένα βοοειδή με το εμβό λιο RB 51 που προέρχονται από εκμετάλλευση Β3 σε μία εκμετάλλευση Β4, πρέπει να είναι μεγαλύτερα των 12 μηνών και να έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα έτος από την ημερομηνία εμβολιασμού τους. Η εκμετάλλευ ση χάνει το χαρακτηρισμό Β4 και χαρακτηρίζεται ως Β3 για δύο έτη από την ημερομηνία εισαγωγής του ζώου που εμβολιάστηκε τελευταίο. Τα εμβολιασμένα βοοειδή, πρέπει να έχουν υποστεί μία αιμοληψία με αρνητικά αποτελέσματα μέσα σε 30 ημέρες πριν την αναχώρησή τους. Σε περίπτωση που δε διενεργηθεί η εξέταση και εί ναι απαραίτητο το/τα ζώο/α να αναχωρήσουν για την εκμετάλλευση προορισμού τότε το/τα ζώο/α πρέπει να παραμείνουν σε απομόνωση στην εκμετάλλευση προ ορισμού και να υποστούν την προβλεπόμενη εξέταση μέσα σε 30 ημέρες από την ημέρα της άφιξής του/τους. Τα παραπάνω πρέπει να αναφέρονται στο Πιστοποιη τικό Μετακίνησης, όπως επίσης πρέπει να αναγράφεται και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο το/τα ζώο/α πρέπει να υποστούν την προβλεπόμενη αιμοληψία. Το καθεστώς Β4 χορηγείται στην εκμετάλλευση εφό σον μετά από δύο έτη πληρούνται οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις εκμεταλλεύσεις Β4 και αναφέρονται στο άρθρο 7Δ του παρόντος. Σε περίπτωση που από εκμετάλλευση Β3, όπου έχει εφαρμοστεί εμβολιασμός με εμβόλιο RB 51 μετακινη θούν ανεμβολίαστα ζώα ηλικίας κάτω των 12 μηνών σε εκμετάλλευση Β4, τότε ο χαρακτηρισμός Β4 της εκμε τάλλευσης προορισμού θα ανασταλεί, μέχρι τα ζώα που εισήλθαν να συμπληρώσουν την ηλικία των 12 μηνών και να εξεταστούν με αρνητικά αποτελέσματα. Σε περίπτωση που από εκμετάλλευση Β3, όπου έχει εφαρμοστεί εμβολιασμός με εμβόλιο RB 51 μετακινη θούν ανεμβολίαστα ζώα ηλικίας άνω των 12 μηνών σε εκμετάλλευση Β4, τότε ο χαρακτηρισμός Β4 της εκμε τάλλευσης προορισμού παραμένει αμετάβλητος εφόσον έχουν υποστεί ορολογικό έλεγχο με αρνητικά αποτε λέσματα πριν από την είσοδο τους στην εκμετάλλευση προορισμού.

10 28042 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στο Πιστο ποιητικό Μετακίνησης των βοοειδών, όπως επίσης και οι ημερομηνίες εμβολιασμού τους. Στο Πιστοποιητικό Μετακίνησης επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του δελτίου εμβολιασμού των βοοειδών. Άρθρο 13. Χαρακτηρισμός περιοχής (Δήμος ή ΠΕ) ως επίσημα απαλλαγμένης βρουκέλλωσης και προϋποθέσεις για τη διατήρηση του χαρακτηρισμού μιας περιοχής (Δήμου ή ΠΕ) ως επίσημα απαλλαγμένης βρουκέλλωσης Α) Προκειμένου ένας Δήμος ή μία ΠΕ να χαρακτη ριστεί ως επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης είναι απαραίτητο: α) Να μην έχει καταγραφεί καμία περίπτωση αποβο λής εξαιτίας μόλυνσης από το βακτήριο Brucella spp., να μην έχει απομονωθεί τα τελευταία τρία τουλάχιστον χρόνια και τουλάχιστον το 99,8% των υπαρχόντων εκ μεταλλεύσεων βοοειδών να είναι Β4 κάθε έτος και για 5 συνεχή έτη. Ο υπολογισμός των ποσοστών θα γίνεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Από τον υπολογισμό του ποσοστού εξαιρούνται οι εκμεταλλεύσεις βοοειδών στις οποίες: ο χαρακτηρισμός του επίσημα απαλλαγμένου βρου κέλλωσης (Β4) έχει ανασταλεί, εξαιτίας άλλων λόγων και όχι λόγω υποψίας της νόσου, υπό την προϋπόθεση ότι οι περιπτώσεις αυτές έχουν καταγραφεί από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και έχει ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ, διαπιστώθηκε κρούσμα βρουκέλλωσης και η επιζω οτιολογική έρευνα έδειξε ότι αυτό οφείλεται σε εισα γωγή ζώου από άλλη περιοχή της χώρας ή από περιοχή εκτός της χώρας και έχει εφαρμοστεί καθολική σφαγή των ζώων. Οι παραπάνω εκμεταλλεύσεις εξαιρούνται υπό την προϋπόθεση ότι οι περιπτώσεις αυτές έχουν καταγραφεί από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και έχει ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ. β) Να είναι σε εφαρμογή στην περιοχή σύστημα ανα γνώρισης των ζώων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πα ρακολούθηση των μετακινήσεων των ζώων και η διαπί στωση της εκμετάλλευσης προέλευσης και προορισμού κάθε μετακινουμένου ζώου. γ) Να καταγράφονται και να διερευνώνται λεπτομερώς όλες οι περιπτώσεις αποβολών στις εκμεταλλεύσεις βοοειδών. δ) Να εφαρμόζεται στην περιοχή το πρόγραμμα εκρί ζωσης και να τηρούνται όσα προβλέπονται για την ανα στολή και άρση του χαρακτηρισμού της εκμετάλλευσης. Β) Προκειμένου να διατηρηθεί ο χαρακτηρισμός του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης σε ένα Δήμο ή μία ΠΕ πρέπει: α) Να πληρούνται οι προηγούμενοι όροι και επιπλέον, β) κάθε χρόνο και για την πρώτη πενταετία από το χα ρακτηρισμό της του Δήμου ή της ΠΕ ως επίσημα απαλ λαγμένης βρουκέλλωσης, να υπόκεινται σε ορολογικό έλεγχο όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών στο 20% των εκμεταλλεύσεων που υπάρχουν στην περιοχή, με μία ορολογική δοκιμή με αρνητικά αποτελέσματα, γ) κάθε περίπτωση βοοειδούς για το οποίο υπάρχει υποψία μόλυνσης από Brucella spp. να καταγράφεται από την ΤΚΑ και να υποβάλλεται σε επίσημο επιζω οτιολογικό και ορολογικό έλεγχο με συνδυασμό δύο ορολογικών δοκιμών, η μία εκ των οποίων πρέπει να είναι η Σύνδεση του Συμπληρώματος (CFT) και με αρ νητικά αποτελέσματα. Τα ύποπτα βρουκέλλωσης ζώα πρέπει να υποβάλλονται και σε μικροβιολογικές εξε τάσεις μετά από τη λήψη των κατάλληλων δειγμάτων. Κατά τη διάρκεια των παραπάνω εξετάσεων και μέχρι να ληφθούν αρνητικά αποτελέσματα, το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β4) της εκμε τάλλευσης για την οποία υπάρχει υποψία μόλυνσης από Brucella spp., όπως επίσης και των εκμεταλλεύσεων που συνδέονται επιζωοτιολογικό με αυτήν αναστέλλεται (Β4αν). Άρθρο 14. Μεταβολή της συχνότητας ελέγχου των επίσημα απαλλαγμένων βρουκέλλωσης εκμεταλλεύσεων (Β4) σε μια περιοχή (Δήμο ή ΠΕ) για τη διατήρηση του καθεστώτος Σε ένα Δήμο ή ΠΕ που δεν είναι χαρακτηρισμένος ως επίσημα απαλλαγμένος βρουκέλλωσης, η συχνότητα διεξαγωγής των ελέγχων για τη διατήρηση του καθε στώτος στις εκμεταλλεύσεις Β4, που υποβάλλονται σε επίσημο πρόγραμμα εκρίζωσης, είναι δυνατό να μετα βληθεί ως ακολούθως: Όταν το ποσοστό των μολυσμένων εκμεταλλεύσεων στο Δήμο ή ΠΕ δεν υπερβαίνει το 1% μπορεί όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών να υποβάλλονται μία φορά το έτος σε μία ορολογική δοκιμή ή σε δύο δοκιμές ELISA σε δείγμα γάλακτος από το δοχείο συλλογής της εκμετάλλευσης σε διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών μεταξύ τους. Όταν τουλάχιστον το 99,8% των εκμεταλλεύσεων είναι Β4 για τουλάχιστον τέσσερα έτη, το διάστημα των ελέγχων μπορεί να αυξηθεί σε δύο έτη, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται σε μία ορολογική δοκιμή όλα τα βοοειδή της εκμετάλλευσης ηλικίας άνω των 12 μηνών ή μπορεί να διενεργείται έλεγχος μια φορά το έτος μόνο στα βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών με μια ορολογική δοκιμή. Η μεταβολή της συχνότητας των ελέγχων σε κάθε Δήμο ή ΠΕ γίνεται μετά από άδεια του ΤΖΥΖ του ΥΠΑ ΑΤ, αφού πρώτα μελετηθούν και αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία των προηγούμενων ελέγχων που πραγματο ποιήθηκαν στις εκμεταλλεύσεις των βοοειδών στο Δήμο ή στην ΠΕ. Σε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή των αναφερο μένων ποσοστών μόλυνσης, η συχνότητα διενέργειας των δοκιμών στην περιοχή επανέρχεται σε ετήσια βάση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Πρόγραμμα Ελέγχου της Βρουκέλλωσης των Αγελαίων Βοοειδών σε Συγκεκριμένες Περιοχές της Χώρας από το Βακτήριο Br. melitensis Άρθρο 15. Περιοχές εμβολιασμού με REV 1 και μέτρα εφαρμογής του Οι εκμεταλλεύσεις αγελαίων βοοειδών των παρακάτω ΠΕ πρέπει να εμβολιάζονται κατά του βακτηρίου Br. melitensis, λόγω του αυξημένου κινδύνου να μολυνθούν από τη στενή επαφή με τις εκμεταλλεύσεις αιγών και προβάτων στους κοινούς βοσκότοπους. 1) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης α) ΠΕ Δράμας (περιοχή του Μενοίκου όρους), β) ΠΕ Έβρου (Δέλτα Έβρου όλα τα αγελαία βοοειδή που εκτρέ φονται και ελέγχονται από τους τομείς ευθύνης των Κτηνιατρικών Κέντρων Φερρών και Αλεξανδρούπολης).

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας α) ΠΕ θεσσαλονίκης (Δέλτα Αξιού), β) ΠΕ Ημαθίας, γ) ΠΕ Πέλλας δ) ΠΕ Σερρών. 3) Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας α) ΠΕ Γρεβενών, β) ΠΕ Κοζάνης (Δήμος Εορδαίας, Δή μος Σερβίων, περιοχές Δήμου Κοζάνης μόνο οι πρώην Δήμοι Ελλησπόντου και Αιανής, Δήμος Βοΐου εκτός Δ.Δ. Γαλατινής και Δ.Δ. Σισανίου), γ) ΠΕ Καστοριάς, δ) ΠΕ Φλώρινας. 4) Περιφέρεια Θεσσαλίας: α) ΠΕ Λάρισας, β) ΠΕ Μα γνησίας, γ) ΠΕ Τρικάλων, δ) Καρδίτσας. 5) Περιφέρεια Ηπείρου: α) ΠΕ Ιωαννίνων, β) ΠΕ Θε σπρωτίας, γ) ΠΕ Πρέβεζας. 6) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: α) ΠΕ Ευρυτανίας, β) ΠΕ Φθιώτιδας, γ) ΠΕ Φωκίδας. 7) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: α) ΠΕ Αιτωλοακαρ νανίας. Οι περιοχές στη ΖΕΜ δύνανται να τροποποιούνται με εγκύκλιο που εκδίδει το ΤΖΥΖ μετά από αίτηση της αντίστοιχης ΔΚ της Περιφέρειας. Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι: Α) Πραγματοποιείται υποχρεωτικός μαζικός εμβολι ασμός όλων των υγιών θηλυκών μόσχων ηλικίας άνω των τεσσάρων (4) μηνών. Δεν εμβολιάζονται τα έγκυα ή άρρωστα θηλυκά ούτε τα αρσενικά ζώα. Τα έγκυα ή άρρωστα θηλυκά που δεν εμβολιάστηκαν κατά τη στιγμή της επίσκεψης του κτηνίατρου για τον εμβο λιασμό της βρουκέλλωσης, θα καταγράφονται και θα εμβολιάζονται το συντομότερο δυνατό μετά τον τοκετό ή το αργότερο στην επόμενη επίσκεψη του κτηνίατρου σχετικά με το Πρόγραμμα. Τα αρσενικά αγελαία βοοειδή της εκμετάλλευσης άνω των 12 μηνών αποτελούν «δείκτες» της βρουκέλλωσης και υπόκεινται υποχρεωτικά σε ετήσια αιμοληψία. Σε περίπτωση α) μαζικών αποβολών στην εκμετάλ λευση ή β) κρούσματος σε άνθρωπο που να συνδέεται (το κρούσμα) με την εκμετάλλευση, λαμβάνονται αιμο δείγματα και από όλα τα θηλυκά ανεμβολίαστα αγελαία βοοειδή. Αυτή η ενέργεια πραγματοποιείται εφόσον α) υπάρχει έγγραφο από κρατικό κτηνιατρικό εργαστήριο με θετικά αποτελέσματα για Brucella spp. και οι απο βολές και τα δείγματα προέρχονται μόνο από ανεμβο λίαστα ζώα ή β) υπάρχει έγγραφο κοινοποίησης του ανθρώπινου περιστατικού στο ΚΕΕΛΠΝΟ, αντίστοιχα. Β) Ο εμβολιασμός διενεργείται με εμβόλιο REV 1 το οποίο χορηγείται στα ζώα με ενστάλαξη στον οφθαλμό και σε δόση η οποία περιέχει 5x108 2x109 CFU. Ο εμβο λιασμός γίνεται άπαξ στη ζωή κάθε ζώου. Γ) Το εμβολιακό στέλεχος είναι παθογόνο για τον άνθρωπο και γι αυτό πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα βιοασφάλειας για την προστασία των ατόμων που διενεργούν τον εμβολιασμό. Τα ελάχιστα μέτρα βιοασφάλειας που λαμβάνονται από τους διενεργούντες τον εμβολιασμό είναι: 1) Ο εμβολιασμός να πραγματοποιείται σε χώρο προ φυλαγμένο από τον άνεμο και τη σκόνη. Ο χειριστής δε θα πρέπει να είναι τοποθετημένος σε κατεύθυνση αντίθετη προς τη φορά του ανέμου. 2) Όλα τα άτομα που εμπλέκονται στη διαδικασία του εμβολιασμού (κτηνίατρος, βοηθός, κτηνοτρόφος) θα πρέπει να φοράνε υποχρεωτικά: α) 1 2 χειρουργικά ζευ γάρια γάντια μιας χρήσης, β) γυαλιά εργαστηρίου που να εφαρμόζουν γύρω από τα μάτια, γ) μάσκα προσώπου που να καλύπτει το στόμα και τη μύτη και δ) κατάλληλα ρούχα που να καλύπτουν όλο το σώμα. 3) Στο χώρο εμβολιασμού δε θα πρέπει να βρίσκεται κανένας άλλος, λόγω αυξημένου κινδύνου μετάδοσης του νοσήματος αερογενώς και επαφής των σταγονιδίων του εμβολίου με τους βλεννογόνους. Για τον ασφαλή εμβολιασμό των ζώων απαιτούνται 2 3 άτομα. Δ) Τα εμβολιασμένα ζώα απαγορεύεται να οδηγηθούν στο σφαγείο πριν την παρέλευση του χρόνου αναμονής που ορίζει η εταιρεία παραγωγής του εμβολίου και δίνει ο ΕΟΦ ή τουλάχιστον 1 μήνα εφόσον αυτός ο χρόνος δεν είναι γνωστός. Αν για άλλους επείγοντες λόγους επιβάλλεται η σφαγή τους πριν την παρέλευση του χρόνου αναμονής, αντιμετωπίζονται ως βρουκελλικά ζώα από το σφαγείο και δεν αποζημιώνονται από το παρόν πρόγραμμα. Ε) Οι ΤΚΑ μπορούν να διενεργούν δειγματοληπτικές αιμοληψίες των πρόσφατα εμβολιασμένων ζώων, 3 4 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό, για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του. Άρθρο 16 Χαρακτηρισμός των εκμεταλλεύσεων αγελαίων βοοειδών που εμβολιάζονται με το REV 1 Για τους σκοπούς της εφαρμογής του Προγράμματος οι εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται ως εξής: Α) Ανεμβολίαστη Εκμετάλλευση (Εβ ) χαρακτηρίζεται η εκμετάλλευση βοοειδών στην οποία έχει εφαρμοστεί εμβολιασμός σε ποσοστό μικρότερο του 90% επί των θηλυκών αγελαίων βοοειδών ηλικίας άνω των τεσσάρων (4) μηνών. Β) Εμβολιασμένη Εκμετάλλευση (Εβ+) χαρακτηρίζεται η εκμετάλλευση βοοειδών στην οποία έχει εφαρμοστεί εμβολιασμός σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 90% επί των θηλυκών αγελαίων βοοειδών ηλικίας άνω των τεσσάρων (4) μηνών. Γ) Εκμετάλλευση βοοειδών μολυσμένη από βρουκέλ λωση (Θβ+) χαρακτηρίζεται η εκμετάλλευση στην οποία ανήκει έστω και ένα ζώο, το οποίο κατά την ορολογική εξέταση της Σύνδεσης Συμπληρώματος (CFT) ή άλλης εγκεκριμένης δοκιμής, έδωσε θετικό αποτέλεσμα ή η κλινική και επιζωοτιολογική έρευνα δηλώνουν μόλυνση από τη νόσο. Εφόσον ένα ή περισσότερα βοοειδή στην εκμετάλ λευση βρεθούν θετικά μόνο στη δοκιμή Rose Bengal και αρνητικά στη Σύνδεση Συμπληρώματος ή άλλης εγκεκριμένης δοκιμής, απομονώνονται και επαναλαμ βάνεται η αιμοληψία σε 1 2 μήνες. Αν στη 2η αιμοληψία είναι πάλι θετικά στη δοκιμή Rose Bengal και αρνητικά στη Σύνδεση Συμπληρώματος σφάζονται, αποζημιώνο νται και η εκμετάλλευση χαρακτηρίζεται ως Εβ ή Εβ+ ανάλογα με το ποσοστό εμβολιασμού των ζώων της. Άρθρο 17 Διαδικασία μετατροπής σε πρόγραμμα εκρίζωσης Για να αλλάξει το πρόγραμμα εμβολιασμού με REV 1 σε πρόγραμμα εκρίζωσης πρέπει: α) να υπογραφεί απόφαση από την Επιτροπή της ΠΕ (σημείο ΙΒ/Ε3 του άρθρου 3) ότι αναλαμβάνει πλήρως την εποπτεία, εφαρμογή και αξιολόγηση, β) υπεύθυνη δήλωση των κατόχων των εκμεταλλεύ σεων ότι συμφωνούν με τις προϋποθέσεις που υπογρά φονται κάτωθι και τις υποδείξεις της Επιτροπής της ΠΕ και της ΤΚΑ.

12 28044 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) κάθε εκμετάλλευση να έχει κτηνίατρο εκτροφής, δ) να οριστεί συγκεκριμένη περιοχή η οποία είναι απο μονωμένη και στην οποία δε συμβοσκουν εκμεταλλεύ σεις αιγοπροβάτων ή αν υπάρχουν αυτές είναι επίσημα απαλλαγμένες (Μ4). ε) να εξεταστούν όλα τα εμβολιασμένα θηλυκά αγε λαία βοοειδή 12 μήνες από τον εμβολιασμό τους και όλα τα αρσενικά αγελαία βοοειδή άνω των 12 μηνών. Τα θετικά ζώα σφάζονται, χωρίς να αποζημιώνονται. στ) εφόσον τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, οι εκμε ταλλεύσεις χαρακτηρίζονται ως Β2 και συνεχίζουν τις διαδικασίες που ορίζονται στο πρόγραμμα εκρίζωσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Μέτρα κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων Άρθρο 18. Μέτρα σε εκμετάλλευση βοοειδών μολυσμένη από βρουκέλλωση (Β+) Α) Τα υγειονομικά μέτρα που λαμβάνονται σε μο λυσμένη ενσταβλισμένη εκμετάλλευση (Β+) είναι τα ακόλουθα: 1) η εκμετάλλευση, με απόφαση η οποία κοινοποιείται και στη γαλακτοβιομηχανία, τίθεται σε απομόνωση και απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος ζώων από αυτήν, 2) στις εισόδους και εξόδους της εκμετάλλευσης τοποθετούνται λεκάνες απολύμανσης για τα οχήματα και για τα υποδήματα ατόμων που κυκλοφορούν στην εκμετάλλευση, 3) εξαιρούνται της απαγόρευσης εξόδου τα ζώα που προορίζονται για σφαγή λόγω μεταδοτικού νοσήματος, 4) τα μολυσμένα ζώα καταγράφονται, σημαίνονται με διάτρηση του δεξιού αυτιού σε σχήμα "Δ" και απο μονώνονται από τα υπόλοιπα ζώα της εκμετάλλευσης μέχρι τη σφαγή τους, 5) διενεργείται επιδημιολογική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η πηγή μόλυνσης, όπως επίσης και να επισημανθούν εκμεταλλεύσεις βοοειδών οι οποίες είναι επιδημιολογικά συνδεδεμένες με τη μολυσμένη εκμε τάλλευση. Τα στοιχεία της επιδημιολογικής έρευνας θα καταγράφονται στο «Δελτίο Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης» που έχει καθοριστεί με εγκύκλιο από το ΤΖΥΖ, 6) τα έμβρυα και οι εμβρυϊκοί υμένες που αποβάλλο νται, συλλέγονται, αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του προσωπικού και αποστέλλονται στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Αναφοράς Λάρισας προ κειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εργαστηρια κές εξετάσεις για την επιβεβαίωση της νόσου, 7) απαγορεύεται η συνύπαρξη στην εκμετάλλευση ζώων ευαίσθητων στη βρουκέλλωση. Εφόσον υπάρχουν, αυτά ελέγχονται ορολογικά και τα οροθετικά σφάζονται (πχ αιγοπρόβατα, χοίροι) ή θανατώνονται (πχ σκύλοι, ιπποειδή) και δεν αποζημιώνονται. 8) το γάλα που προέρχεται από τα μολυσμένα ζώα δε χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση. Συ γκεντρώνεται σε ξεχωριστό δοχείο και καταστρέφε ται σύμφωνα με τον Κανονισμό 1069/2009/ΕΚ και τον Κανονισμό 142/2011/ΕΕ ή είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για διατροφή των ζώων, αφού προηγουμένως υποστεί την κατάλληλη θερμική επεξεργασία και ενημερωθεί εγγράφως η ΤΚΑ από τον κτηνοτρόφο, 9) το γάλα που προέρχεται από τα βοοειδή της μο λυσμένης εκμετάλλευσης, τα οποία είναι αρνητικά στην αιμοληψία και τα οποία δεν εμφανίζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα της βρουκέλλωσης χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 853/2004 ΕΕ, Παράρ τημα III, τμήμα IX, κεφάλαιο Ι, παρ. 3α, 10) η κόπρος και η στρωμνή των ζώων συγκεντρώνε ται σε ειδικό σημείο και ψεκάζεται καθημερινά με το κατάλληλο απολυμαντικό, εκτός εάν αυτή καλύπτεται με στρώμα χώματος. Απαγορεύεται η μεταφορά της κόπρου και της στρωμνής εκτός εκμετάλλευσης πριν περάσουν τουλάχιστο τρεις εβδομάδες από τον ψεκα σμό της με κατάλληλο απολυμαντικό εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ, 11 ) τα υλικά που έχουν έρθει σε επαφή με τα υγρά της αποβολής ή του τοκετού όπως επίσης και με τον πλακούντα ή τα έμβρυα των μολυσμένων ζώων απολυ μαίνονται με το κατάλληλο απολυμαντικό, 12) η χορτονομή που έχει έρθει σε επαφή με τα υγρά της αποβολής, του τοκετού, τον πλακούντα ή τα έμβρυα των μολυσμένων ζώων καταστρέφεται με θερμότητα ή ενταφιάζεται μετά από ψεκασμό με το κατάλληλο απολυμαντικό, 13) η σφαγή των μολυσμένων ζώων πρέπει να διε νεργείται σύμφωνα με τον Καν. 854/2004 κεφ. IX ΣΤ και το Π.δ. 410/1994 (ΦΕΚ Α 231) άρθρο 5, το αργότε ρο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης λήψης μέτρων στον κτηνοτρόφο. Η έκδοση της απόφασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση του θετικού αποτελέσματος. Η μεταφορά των ζώων στο σφαγείο γίνεται μετά από σχετική άδεια της ΤΚΑ και αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην επε κταθεί η μόλυνση, 14) στο σφάγιο των μολυσμένων ζώων εκτελείται λεπτομερής κρεοσκοπικός έλεγχος και κατάσχονται τα όργανα που προβλέπονται από τις κείμενες διατά ξεις. Επίσης, συλλέγονται δείγματα και αποστέλλονται στο αρμόδιο εργαστήριο για βακτηριολογική εξέταση προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη της νόσου (2 3 δείγματα από κάθε εκμετάλλευση που σφάζει βρου κελλικά ζώα), 15) 1 7 ημέρες από τη σφαγή και του τελευταίου μο λυσμένου ζώου διενεργείται καθαρισμός και απολύμαν ση των χώρων και των εργαλείων της εκμετάλλευσης. Το αργότερο 15 ημέρες από τη σφαγή του τελευταίου θετικού ζώου και τουλάχιστον 7 ημέρες από την ολο κλήρωση του 1ου καθαρισμού επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Ο καθαρισμός και η απολύμανση διενεργού νται υπό την επίβλεψη κτηνίατρου και εκδίδεται βεβαί ωση απολύμανσης σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκμετάλλευσης και το άλλο αντίτυπο τηρείται στο αρχείο της ΤΚΑ. 16) Επισημαίνεται στον κτηνοτρόφο η σημασία της ύπαρξης ζωοανθρωπονόσου στην εκμετάλλευση του για τη Δημόσια Υγεία και την υγεία όσων εισέρχονται σε αυτή. Η τήρηση των παραπάνω μέτρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή των προγραμμάτων, καθώς και για την αποζημίωση των κτηνοτρόφων, οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώνονται εγγράφως για τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζουν στην εκμετάλλευσή τους. Σε περίπτωση μη ενσταβλισμένης μολυσμένης αγέλης αγελαίων βοοειδών (Β+ ή Θβ+), τα υγειονομικά μέτρα που λαμβάνονται στο σημείο Α είναι τα ακόλουθα:

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Καταγραφή των μολυσμένων ζώων. Αυτά τα ζώα ση μαίνονται με διάτρηση του δεξιού αυτιού σε σχήμα Δ, απομονώνονται από τα υπόλοιπα ζώα της αγέλης και οδηγούνται για σφαγή αμέσως και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης λήψης υγειονομικών μέτρων στον κτηνοτρόφο. 2) Η μετακίνηση της αγέλης που εφαρμόζει πρόγραμ μα εκρίζωσης απαγορεύεται μέχρι να αποκτήσει το κα θεστώς Β4 ή σύμφωνα με το σημείο ββ του άρθρου 17 του Π.δ. 101/1985. Η μετακίνηση της αγέλης που εφαρ μόζει πρόγραμμα εμβολιασμού με REV 1 απαγορεύεται μέχρι να σφαγούν τα θετικά ζώα και γίνουν οι προβλε πόμενοι εμβολιασμοί και αιμοληψίες. 3) Η αγορά/πώληση βοοειδών απαγορεύεται μέχρι να αποκατασταθεί το καθεστώς Β4 εφόσον εφαρμόζεται πρόγραμμα εκρίζωσης ή γίνουν οι προβλεπόμενοι εμβο λιασμοί και αιμοληψίες εφόσον εφαρμόζεται πρόγραμμα εμβολιασμού με REV 1. 4) Εμβολιασμός με REV 1 εντός 30 ημερών όλων των ανεμβολίαστων θηλυκών αγελαίων βοοειδών ηλικίας άνω των 2 μηνών, εφόσον βρίσκονται σε περιοχή που εφαρμόζεται εμβολιασμός με REV 1. 5) Καθορισμός των ορίων βόσκησης και των σημείων πότισης σε συνεργασία με το Δήμο και γίνεται απο κλειστική χρήση του βοσκότοπου από τη συγκεκριμένη αγέλη. 6) Ενημέρωση των κτηνοτρόφων βοοειδών ή αιγο προβάτων που γειτνιάζουν με τη μολυσμένη αγέλη από την ΤΚΑ. Γ) Τα υγειονομικά μέτρα που λαμβάνονται σε εκμε τάλλευση Β1 ή Εβ είναι τα ακόλουθα: 1) απαγορεύεται η διάθεση γάλακτος για ανθρώπινη κατανάλωση, 2) απαγορεύονται οι μετακινήσεις των βοοειδών για σφαγή/αναπαραγωγή/πάχυνση. Επιτρέπεται μόνο η με τακίνηση για σφαγή (λόγω μεταδοτικού νοσήματος) ή σύμφωνα με τα άρθρα 17, 32 και 56 του Π.δ. 101/1985 σε άλλο βοσκότοπο. Δ) Τα υγειονομικά μέτρα που λαμβάνονται σε εκμε τάλλευση Β2 είναι τα ακόλουθα: 1) απαγορεύονται οι μετακινήσεις των βοοειδών για σφαγή/αναπαραγωγή/πάχυνση. Επιτρέπεται μόνο η με τακίνηση για σφαγή (λόγω μεταδοτικού νοσήματος) ή σύμφωνα με τα άρθρα 17, 32 και 56 του Π.δ. 101/1985 σε άλλο βοσκότοπο. Ε) Τα μέτρα που λαμβάνονται σε εκμετάλλευση Β3αν ή Β4αν είναι τα ακόλουθα: 1) η διάθεση γάλακτος για ανθρώπινη κατανάλωση προς τις εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων υπόκειται στους εξής περιορισμούς: α) σε περίπτωση που η αναστολή οφείλεται σε μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων απαγορεύεται η δι άθεση γάλακτος για ανθρώπινη κατανάλωση από όλα τα βοοειδή της εκμετάλλευσης και αυτό καταστρέφε ται ή χρησιμοποιείται σύμφωνα με το σημείο Α8 του παρόντος άρθρου. β) σε περίπτωση που η αναστολή οφείλεται στην ανα μονή δεύτερης αιμοληψίας μετά από θετικό αποτέλεσμα μόνο στο RBT απαγορεύεται η διάθεση γάλακτος για ανθρώπινη κατανάλωση και αυτό καταστρέφεται ή χρη σιμοποιείται σύμφωνα με το σημείο Α8 του παρόντος άρθρου, μόνο από τα συγκεκριμένα ζώα από τα οποία αναμένεται το αποτέλεσμα της επανεξέτασης και τα οποία στο μεσοδιάστημα των δύο εξετάσεων είναι υπό απομόνωση. Το γάλα που προέρχεται από τα βοοειδή αυτής της εκμετάλλευσης που έχουν δώσει αρνητική αντίδραση χρησιμοποιείται σύμφωνα με το σημείο Α9 του παρό ντος άρθρου. 2) απαγορεύονται οι μετακινήσεις των βοοειδών για σφαγή/αναπαραγωγή/πάχυνση. Επιτρέπεται μόνο η με τακίνηση για σφαγή (λόγω μεταδοτικού νοσήματος) ή σύμφωνα με τα άρθρα 17, 32 και 56 του Π.δ. 101/1985 σε άλλο βοσκότοπο. Άρθρο 19. Σφαγή, αποζημίωση και επανασύσταση της μολυσμένης από βρουκέλλωση εκμετάλλευσης. Καθολική σφαγή Για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να οδηγούνται στο σφαγείο τα βοοειδή σύμφωνα με το άρθρο 21. Τα μολυσμένα ζώα σφάζονται υποχρεωτικά σε χρο νικό διάστημα έως 30 (ή 60) ημερών (ημερολογιακών) από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης λήψης υγειονομικών μέτρων στον κτηνοτρόφο, υπό την επί βλεψη κτηνίατρου. Η έκδοση της ΑΛΥΜ δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποί ηση του θετικού αποτελέσματος. Η σφαγή τους γίνε ται σε προκαθορισμένο σφαγείο και σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που ορίζει με απόφαση της η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας. Τα σφάγια υφίστανται κρεοσκοπικό έλεγχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως επίσημα απαλλαγμένες, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η μό λυνση σε μία εκμετάλλευση, τότε το σύνολο των ζώων της θετικής εκμετάλλευσης σφάζεται ανεξάρτητα πο σοστού μόλυνσης και αποζημιώνονται. Σε περιοχές όπου το ποσοστό μόλυνσης μεταξύ των εκμεταλλεύσεων είναι εξαιρετικά χαμηλό 0,1 1%, προ κειμένου να επιταχυνθεί η εκρίζωση της νόσου είναι δυνατόν να προταθεί η ολική σφαγή των βοοειδών μιας εκμετάλλευσης και η αποζημίωση αυτών. Εφόσον το ποσοστό μόλυνσης είναι εξαιρετικά υψηλό σε μία εκμετάλλευση, ίσο ή μεγαλύτερο του 50%, μπο ρεί να προταθεί η καθολική σφαγή των βοοειδών της εκμετάλλευσης και να καταβληθεί αποζημίωση στον κτηνοτρόφο μόνο για τα θετικά ζώα και τα αρνητικά θηλυκά της εκμετάλλευσης του. Στις παραπάνω περιπτώσεις η σφαγή των ζώων γίνε ται μετά από πρόταση της Επιτροπής της ΠΕ (άρθρο 3, παρ. ΙΒ/Ε3) και άδεια της ΔΥΖ του ΥΠΑΑΤ. Η επιτρο πή προκειμένου να υποβάλει την πρόταση της μελετά τους επιζωοτιολογικούς παράγοντες που συντελούν στη μόλυνση της εκμετάλλευσης, συμπληρώνει το Δελτίο Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Τα σχετικά δικαιολογητικά αποστέλλονται στο ΤΖΥΖ που είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση της σχετικής απόφασης καθολικής σφαγής. Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται από την εκάστοτε ΚΥΑ οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων. Άρθρο 20. Διερεύνηση και καταγραφή αποβολών Όλες οι περιπτώσεις αποβολών που συμβαίνουν σε εκμεταλλεύσεις αιγών ή προβάτων στις περιοχές που εφαρμόζεται το παρόν πρόγραμμα δηλώνονται υπο χρεωτικά και καταγράφονται στην ΤΚΑ, η οποία τηρεί

14 28046 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ειδικό αρχείο των αποβολών που έχουν δηλωθεί στη ζώνη ευθύνης της. Σε περίπτωση που δηλώνεται αποβολή διενεργείται επι ζωοτιολογική διερεύνηση και συλλέγονται αιμοδείγματα από τα θηλυκά ζώα που απέβαλαν πριν δύο εβδομάδες τουλάχιστον και από τα αρσενικά ζώα της εκμετάλλευσης για ορολογική εξέταση. Επίσης, μπορεί να αποσταλεί πα θολογικό υλικό (κοτυληδόνα, στομαχικό περιεχόμενο σε σύριγγα, ήπαρ εμβρύου) για βακτηριολογική εξέταση και απομόνωση του μολυσματικού παράγοντα, ιστολογικό ή ορολογικό έλεγχο στο ΕΕΑΒΛ με σχετικό διαβιβαστικό, προκειμένου να προσδιοριστεί το αίτιο της αποβολής. Τα στοιχεία που αφορούν τις αποβολές συμπληρώ νονται στο Δελτίο Αναφοράς Διερεύνησης Αποβολών που καθορίζεται με εγκύκλιο του ΤΖΥΖ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Εργαστηριακός έλεγχος και διάγνωση της βρουκέλλωσης των βοοειδών Άρθρο 21. Αιμοδείγματα και θετικά ζώα Ο ορός των ζώων υφίσταται εξέταση με βρουκελλι κό αντιγόνο ρυθμισμένο ως προς το ph (Rose Bengal). Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος ο θετικός ορός εξετάζεται με τη δοκιμή Σύνδεσης του Συμπληρώματος ή άλλης εγκεκριμένης επιβεβαιωτικής δοκιμής. Ο ορός θεωρείται ως θετικός εάν ο τίτλος είναι ίσος ή και πλέον από 20 UCEE. Σε περίπτωση που υπάρχει θετικό αποτέλεσμα το Κτηνιατρικό Εργαστήριο στέλνει αυθημερόν ή το αρ γότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα το αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα σε μία από τις παραπάνω δοκιμές είναι αρνητικά, τότε το ζώο θεωρείται αρνητικό. Η δοκιμή ELISA σε ορούς μπορεί να χρησιμοποι ηθεί και σε συνενωμένα δείγματα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι βαθμονομημένη σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Γ, του Π.δ. 308/2000 (ΦΕΚ Α 252) και τα αποτελέσματα των δοκιμών να μπορούν να σχετιστούν με αδιαμφισβήτητο τρόπο με κάθε μεμονωμένο ζώο του οποίου το δείγμα περιλήφθηκε στο συνενωμένο δείγμα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Πρόγραμμα βρουκέλλωσης ιπποειδών Άρθρο 22. Βρουκέλλωση και ιπποειδή Το πρόγραμμα βρουκέλλωσης εφαρμόζεται υποχρεω τικά στα ιπποειδή γαλακτοπαραγωγής, ηλικίας άνω των 12 μηνών, κατ αντιστοιχία με το πρόγραμμα εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών. Τα υγειονομικά καθε στώτα ορίζονται ως: α) Εκμετάλλευση άγνωστου υγει ονομικού καθεστώτος (Ι1), β) Εκμετάλλευση ιπποειδών αρνητική ως προς τη βρουκέλλωση (Ι2), γ) Εκμετάλλευση επίσημα απαλλαγμένη ως προς τη βρουκέλλωση (Ι4). Στα ιπποειδή δεν εφαρμόζεται καμία θεραπεία ή εμ βολιασμός κατά της βρουκέλλωσης. Όλα τα ιπποειδή άνω των 12 μηνών υπόκεινται σε δύο αιμοληψίες σε διάστημα 3 12 μηνών. Τα αιμοδείγματα αποστέλλονται στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας. Τα θετικά ιππο ειδή θανατώνονται και δεν αποζημιώνονται. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Τελικές Διατάξεις Άρθρο 23. Κυρώσεις Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της πα ρούσας απόφασης και των μέτρων που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή της, καθώς και των κτηνοτρόφων που δε συνεργάζονται με την ΤΚΑ δεν καταβάλλονται απο ζημιώσεις και επιπλέον επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν (ΦΕΚ Α 32/ ), όπως ισχύει. Άρθρο 24. Κατάργηση διατάξεων Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται οι υπ αριθ. ΥΑ: α) 1293/39319 (ΦΕΚ Β 938/ ), ΥΑ 4887/ (ΦΕΚ Β 3544/ ), γ) (ΦΕΚ Β 1216/ ), δ) (ΦΕΚ Β 427/ ), ε) (ΦΕΚ Β 551/ ) και στ) (ΦΕΚ Β 87/ ). Το επισυναπτόμενο παράρτημα αποτελεί αναπόσπα στο μέρος της παρούσας απόφασης. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : : : & : ( ) : : : ( ) : : : : : : : :, / :, ( ) : : : : ( 3) :,. : : & CFT: Complement Fixation Test CFU: Colony Forming Units RBT: Rose Bengal Test Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

16 28048 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 171 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή Απασχόληση Μονίμων και με Σχέση Ερ γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:.: Εµβολιασµός κατά του Καταρροϊκού πυρετού(κπ)

ΘΕΜΑ:.: Εµβολιασµός κατά του Καταρροϊκού πυρετού(κπ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25.05.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 1869/57761 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΩΝ ΠΡΟΣ : 1) Περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΒ-3Τ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΒ-3Τ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101 76 Πληροφορίες: Μ. Γιαννιού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας

ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας 1. Η ιεύθυνση Κτηνιατρικής έχει ως αποστολή τη µέριµνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στο Νοµό, την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο»

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» Κτηνιατρική Σχολή Κτηνιατρική Επιστήμη και Επαγγελματική Σταδιοδρομία Εισηγητής: Ιωάννης Αντωνόπουλος, καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής Κτηνιατρική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008L0073 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2008/73/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελευσίνα, 31 Iουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης της QMSCERT και αφορά τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής και τις μελισσοκομικές επιχειρήσεις. 2. Οι Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: 2221/63872. Θέμα: «Οδηγίες για την καταχώρηση των εμβολίων κατά του κατρροϊκού πυρετού στην ψηφιακή εφαρμογή»

Αριθ. Πρωτ.: 2221/63872. Θέμα: «Οδηγίες για την καταχώρηση των εμβολίων κατά του κατρροϊκού πυρετού στην ψηφιακή εφαρμογή» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑ: ΩΧ4Ν465ΦΘΗ-0ΛΡ Αθήνα, 06/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2436 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4803/153138 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4803/153138 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4803/153138 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Α886/130859 Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0142 EL 19.08.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 142/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΨΟΥΡΗ 4 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ. 2410 627142 FAX 2410 627143 E-MAIL:GEOTEE_L@OTENET.GR Λάρισα 30-04-2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ Παγκόσμια ανησυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

οι υγειονοµικοί όροι, που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις

οι υγειονοµικοί όροι, που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Μα ου 2003, για τους υγειονοµικούς όρους που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων συντροφιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 22 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3724/162303 Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφί μων ζωϊκής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: Cross Vetpharm Group Ltd, Dublin 24 Ireland

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: Cross Vetpharm Group Ltd, Dublin 24 Ireland ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ Κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καταρροϊκός Πυρετός ή «νόσος της μπλε γλώσσας» (bluetongue)

Καταρροϊκός Πυρετός ή «νόσος της μπλε γλώσσας» (bluetongue) Καταρροϊκός Πυρετός ή «νόσος της μπλε γλώσσας» (bluetongue) Αγγελική Ρόδη-Μπουριέλ DVM, MSc, MSc, PhD, pmrcvs Καθηγήτρια Κτηνιατρικής Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ενημερωτικό άρθρο της Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Υπηρεσιών: «Κτηνιάτρου για τις ανάγκες του κυνοκομείου. Με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και έως ένα (1)έτος»

Παροχή Υπηρεσιών: «Κτηνιάτρου για τις ανάγκες του κυνοκομείου. Με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και έως ένα (1)έτος» και έως ένα(1)έτος» Αριθμ. μελέτης : 5/2015 Παροχή Υπηρεσιών: «Κτηνιάτρου για τις ανάγκες του κυνοκομείου Με χρονική και έως ένα (1)έτος» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία Μάρκα Ανδριανή Ιατρός,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ2Θ-Λ73 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΑΔΑ: ΒΛΩ2Θ-Λ73 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22-08-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς TELEFAX : 210 4224000 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 7923/87577 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23/05/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/003/491 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.04 15:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4ΕΛ465ΦΘΗ-ΝΤΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΒ-ΛΘ1. Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΒ-ΛΘ1. Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 4133/128633 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα