Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ*"

Transcript

1 ἲ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΤΝΑ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ΙΑ τὴν Εορτὴ τῆς Αναλήψεως τοῦ Σωτῆρος μας, ὁ Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος, μετὰ τοῦ Θεοφιλ. Επισκόπου Φωτικῆς Γ κ. Αὐξεντίου καὶ τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου Αρχιμ. π. Ακακίου τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Ετνα Καλιφορνίας, πραγματοποίησε τὴν πρώτη του ποιμαντικὴ ἐπίσκεψι στὴν πρὸ ὀλίγου καιροῦ προσχωρήσασα στὴν Εκκλησιαστικὴ Δικαιοδοσία τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου στὸ Μπλάφτον τῆς Αλμπέρτας τοῦ Καναδᾶ. Στὴν ἐπίσκεψι αὐτὴ συμμετεῖχε καὶ ἡ Καθηγουμένη Γερόντισσα Ελισάβετ τῆς Ιερᾶς Γυναικείας Μονῆς Αγίας Νεομάρτυρος Ελισάβετ Ετνα Καλιφορνίας, μετὰ μιᾶς Αδελφῆς τῆς Μονῆς. Στὴν Θεία Λειτουργία τῆς Αναλήψεως ἐλειτούργησαν οἱ δύο Αρχιερεῖς καὶ ὁ π. Ακάκιος, ἐνῶ ἡ ὡραία Χορωδία τῆς Μονῆς ἔψαλε ὕμνους στὰ σλαβονικά, ἀγγλικὰ καὶ ἑλληνικά. Η Αδελφότης τῆς Μονῆς ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑ- πτὰ Μοναχές, ὑπὸ τὴν φωτισμένη καθοδήγησι τῆς Γεροντίσσης Αμβροσίας, ἡ ὁποία ἀνεκαίνισε τὴν ἱστορικὴ αὐτὴ Μονὴ κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη. Η Μονὴ ἱδρύθηκε τὴν δεκαετία τοῦ 30 ἀπὸ τὸν Αρχιεπίσκοπο Ιωάσαφ ( 1955) τῆς Ρωσικῆς Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς. Στὸ δὲ Κοιμητήριό της ἀναπαύονται μεγάλες μορφὲς τῆς Εκκλησίας αὐτῆς, ὅπως -γιὰ παράδειγμα- ὁ γνωστὸς γιὰ τὴν παραδοσιακότητα καὶ ἀγωνιστικότητά του Αρχιεπίσκοπος Εντμοντον Καναδᾶ Σάββας ( 1973), ἕνας θερμὸς φίλος καὶ ὑποστηρικτὴς τοῦ Αγίου Αρχιεπισκόπου Ιωάννου Μαξίμοβιτς. Επίσης, στὸ Κοιμητήριο ἀναπαύεται καὶ ἡ κατὰ σάρκα μητέρα τῆς Γεροντίσσης Αμβροσίας Μεγαλόσχημη Μοναχὴ Θεοδώρα. Η Γερόντισσα Αμβροσία (τ. πιανίστρια καὶ καθηγήτρια μουσικῆς), μετὰ τῆς Αδελφότητός της, δὲν ἐδέχθησαν τὴν ἕνωσι τῆς Εκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας καὶ ἐζήτησαν νὰ γίνουν ἀποδεκτὲς στὴν Εξαρχία τῆς Ιερᾶς Συνόδου μας στὴν Αμερική. Δὲν ἐδειλίασαν πρὸ τοῦ κόστους αὐτῆς τῆς ἀποφάσεως, δεδομένου ὅτι ἀπειλοῦνται μὲ πιθανὴ ἔξωσι ἀπὸ τὴν Μονὴ τῆς μετανοίας τους καὶ τῶν κόπων τους, ἐφ ὅσον τὸ καθεστὼς ἰδιοκτησίας της εἶναι ἀμφισβητούμενο. 1

2 Στὴν τελική τους ἀπόφασι ὡδηγήθηκαν, καθὼς πιστεύουν, ἀπὸ μία θεία πληροφορία. Περὶ αὐτῆς, γράφει ἡ ἴδια ἡ Γερόντισσα Αμβροσία τὰ ἑξῆς: ΓΙΑ πολλοὺς μῆνες, οἱ Αδελφὲς καὶ ἐγὼ ἤμεθα πολὺ στενοχωρημένες γιὰ τὴν ἐπικείμενη ἑνοποίησι τῆς Ρωσικῆς Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας. Συμφωνήσαμε νὰ μὴ ἀκολουθήσωμε τὴν πορεία αὐτή, ἔστω καὶ ἄν ἡ διακοπὴ τῶν σχέσεών μας μὲ τὴν Εκκλησία τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς θὰ προκαλοῦσε ὀδυνηρὲς συνέπειες γιὰ ὁλόκληρη τὴν Αδελφότητα. Μόνον ὁ Θεὸς γνωρίζει πόσοι ἀγαπητοὶ στὴν καρδιά μου ἄνθρωποι θὰ ἀποξενώνοντο ἀπὸ ἐμᾶς, γιὰ νὰ μὴ ἀναφέρω τὸ ἄν θὰ δυνηθοῦμε νὰ διατηρήσωμε τὴν κυριότητα τῆς Μονῆς αὐτῆς, ἡ ὁποία μᾶς ἀνετέθη μὲ τὴν εὐλογία τοῦ μακαρίτου Μητροπολίτου Βιταλίου, καὶ γιὰ τὴν ὁποίαν, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔχομε ἐργασθῆ γιὰ νὰ τὴν ἀναστήσωμε ἐπὶ δεκαπέντε περίπου ἔτη. Ομως, δὲν ἔχομε ἐργασθῆ μόνον γιὰ τὰ κτήρια καὶ γιὰ τὴν γῆ. Ο Θεὸς γνωρίζει ὅτι στὶς καθημερινές μου προσευχὲς πάντοτε περιλαμβάνω δεήσεις, ὥστε ὑπεράνω πάντων, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ διατηρήσωμε τὴν πληρότητα τῆς γνησίας Ορθοδόξου Πίστεως καὶ τὴν καθαρότητα τοῦ Μοναχισμοῦ, ἀνεξαρτήτως τοῦ κόστους. Τελικά, οἱ Αδελφὲς καὶ ἐγὼ ἀποφασίσαμε ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποτανθοῦμε εἴτε στὸν Μητροπολίτη Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸ εἴτε σὲ Ιεράρχη τῶν Κατακομβῶν στὴν Ρωσία. Εξ αἰτίας τῆς ἀπομονώσεώς μας, οἱ ἐπικοινωνίες μας μὲ τὸν ἔξω κόσμο εἶναι σπάνιες καὶ στενοχωρούμεθα ὅτι συχνὰ εἴμεθα ἐλλιπῶς ἐνημερωμένες, ὥστε νὰ μὴ γνωρίζωμε ἀκριβῶς τί νὰ ἀναμένωμε ἀκολουθοῦσαι τὴν μία ἤ τὴν ἄλλη ὁδό. Τέλος, ἀποφασίσαμε νὰ θέσωμε τὸ θέμα αὐτὸ στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, ζητοῦσαι, μὲ θερμὴ προσευχή, νὰ μᾶς δείξη τὸ ἅγιό Του Θέλημα. Ετρόμαζα νὰ ἀποφασίσω κάτι ἤ νὰ μετακινηθῶ κάπου, χωρὶς αὐτὸ νὰ εἶναι σύμφωνο μὲ τὸ ἅγιον Θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν σωτηρία μας, ἐνθυμουμένη τοὺς λόγους τοῦ Σωτῆρος: «μὴ τὸ θέλημά μου, ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω» (Λουκ. κβ 42). Θυμήθηκα τί εἶχα μάθει ἀπὸ τὸν μακάριο Επίσκοπο Νεκτάριο ( 1986), ἕναν ἅγιον ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος διεμορφώθη στὴν παρά- 2

3 δοσι τῆς Μονῆς τῆς Οπτινα στὴν Ρωσία, καὶ ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ κύριός μου καθοδηγητὴς στὴν μοναχικὴ ζωή. Ελεγε ὅτι σὲ καιρὸ ἀναποφασιστικότητος, ἀμηχανίας καὶ πόνου, οἱ Γέροντες τῆς Οπτινα ἐδίδασκαν νὰ προσεύχεσαι τρεῖς φορές, κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Πάσχοντος Κυρίου μας στὴν Γεθσημανῆ, καὶ κατόπιν νὰ ἀκούσης τὴν πρώτη κλίσι τῆς καρδιᾶς σου, ἡ ὁποία θὰ προέρχεται ἀπὸ τὸν Θεό. Κατόπιν συζητήσεως καὶ τελικῶν ὁδηγιῶν στὶς Αδελφές, συγκεντρωθήκαμε ἀργὰ ἕνα ἀπόγευμα στὸν Ναό. Τελειώσαμε τὶς Ακολουθίες μας καὶ παραμείναμε. Οἱ Αδελφὲς ἦσαν σὲ διάφορα σημεῖα στὸν Ναό, προσευχόμενες ὅπως γνώριζαν καλύτερα, μὲ κατάνυξι καὶ δάκρυα, ζητοῦσαι τὸν θεῖο φωτισμό. Ημουν στὸ Ιερό, γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχω εὐλογία νὰ τὸ φροντίζω, γονατισμένη παραπλεύρως τῆς Αγίας Τραπέζης. Δὲν γνωρίζω πόσος χρόνος πέρασε, ἀλλὰ τρεῖς φορὲς ἔπεσα μὲ τὸ πρόσωπό μου στὸ Ιερό, προσευχομένη ὅπως γνώριζα καλύτερα. Οταν σηκώθηκα ἀπὸ τὴν πρώτη προσευχή, εἶχα μία καθαρὴ αἴσθησι τῆς παρουσίας τοῦ Επισκόπου Σάββα τοῦ Εντμοντον, ἑνὸς ἄλλου ἁγίου Ιεράρχου, ὁ ὁποῖος μὲ καθωδήγησε γιὰ πέντε περίπου χρόνια καὶ εἶναι τώρα θαμμένος ἐδῶ στὴν Μονή μας. Μὲ τὴν θεία του παρουσία, αἰσθάνθηκα τὴν εἰρηνική του συγκατάθεσι ὑπὲρ τοῦ Μητροπολίτου Κυπριανοῦ Οταν σηκώθηκα ἀπὸ τὸ πάτωμα γιὰ δεύτερη φορά, εἶχα τὴν ἴδια ἐμπειρία, ἀλλὰ τὴν φορὰ αὐτὴ ὁ ἀγγελιοφόρος ἦταν ἡ κεκοιμημένη μητέρα μου [Μεγαλόσχημη Μοναχὴ Θεοδώρα], ἡ ὁ- ποία ἐνέκρινε τὴν ὑπαγωγή μας στὸ Ωμοφόριο τοῦ Μητροπολίτου Κυπριανοῦ. Τὴν τρίτη φορὰ ποὺ ἐγέρθηκα, μοῦ ἦλθε ἀμέσως στὴν μνήμη ἡ πατρικὴ προσφορὰ καταφυγῆς καὶ ὑποστηρίξεως τοῦ Μητροπολίτου Κυπριανοῦ στοὺς ἐξορίστους Πατέρας τῆς Ιερᾶς Σκήτης τοῦ Προφήτου Ηλιοὺ τοῦ Αγίου Ορους. Η σκέψις φαινόταν νὰ λέγη καθαρά, ὅτι ἄν ἐκεῖνοι στὴν κρίσιμη στιγμὴ τῆς ἀνάγκης τους ἐστράφησαν πρὸς αὐτόν, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ διστάζω νὰ ἀκολουθήσω τὰ βήματά τους. Μὲ αὐτὴ τὴν τελευταία σκέ- 3

4 ψι, ἐγνώρισα στὴν καρδιά μου ὅτι αὐτὸς ἦταν ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ προσεγγίσωμε. Εξῆλθα ἀπὸ τὸ Ιερὸ καὶ εἶπα τὰ ἀνωτέρω στὶς Αδελφές, οἱ ὁποῖες ἐδέχθησαν τὰ νέα ἄλλες μὲ ἀνακούφισι καὶ ἄλλες μὲ πολὺ χαρά, ἄλλο ἕνα σημεῖο γιὰ μένα ὅτι ὁ Θεὸς εὐηρεστεῖτο μὲ αὐτὴ τὴν ἐπιλογή. Σύντομα, εἴχαμε ἐπικοινωνία μὲ τὸν Επίσκοπο Μεθώνης Αμβρόσιο καὶ ἐθέσαμε τὴν αἴτησί μας στὸν Μητροπολίτη Κυπριανὸ πρὸς ἀποδοχήν μας στὴν Ιερὰ Σύνοδο τῶν Ενισταμένων καὶ εὐλογηθήκαμε νὰ τεθοῦμε ὑπὸ τὸ Ωμοφόριο τοῦ Αρχιεπισκόπου Ετνα Χρυσοστόμου. Καθημερινῶς, ἀναπέμπω εὐχαριστίες στὸν Θεὸ γιὰ τὴν συγκατάβασί Του καὶ τὴν ὑπόδειξι σὲ μένα τὴν ἀνάξια τοῦ ἁγίου Θελήματός Του. Ηταν γιὰ μᾶς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνδυνάμωσε τὴν πίστι μας στὴν Οδηγητική Του Χεῖρα καὶ μᾶς ἐχάρισε σὲ ὅλες εἰρήνη καρδίας. Εορτὴ Ιεροῦ Ναοῦ Αγίας Τριάδος * ΤΗΝ Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς, ἐκ.ἡμ., ἑώρτασε ἡ Ενορία τῆς Αγίας Τριάδος στὸ Οξναρντ Καλιφορνίας τῶν Η.Π.Α., ἡ ὁποία προσεχώρησε προσφάτως στὴν Ιερὰ Σύνοδό μας, ἐπειδὴ δὲν ἀπεδέχθη τὴν ἕνωσι τῆς Εκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας. Τὴν ἑόρτιο Θεία Λειτουργία καὶ τὸν ἐπακολουθήσαντα Εσπερινὸ τῆς Γονυκλισίας ἐτέλεσε ὁ Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος, μετὰ τοῦ Θεοφιλ. Επισκόπου Φωτικῆς κ. Αὐξεντίου, τοῦ Ηγουμένου Αρχιμ. π. Ακακίου, τοῦ προσωρινοῦ Εφημερίου τοῦ Ναοῦ 4

5 Αἰδεσιμ. π. Ιακώβου Θόρντον καὶ τοῦ Ιεροδιακόνου Νεκταρίου, παρουσίᾳ πολλῶν Ορθοδόξων πιστῶν. Οἱ ἱερὲς Ακολουθίες ἐτελέσθησαν στὰ ἑλληνικά, ἀγγλικά, σλαβονικὰ καὶ ρουμανικά, γεγονὸς ποὺ προσιδίαζε στὴν ἑορτὴ αὐτὴ τῆς Καθολικότητος τῆς Εκκλησίας μας. Εψαλαν ὡραῖα, μέλη τῆς Χορωδίας τῆς Ιερᾶς Γυναικείας Μονῆς τῆς Αγίας Νεομάρτυρος Ελισάβετ ἀπὸ τὴν Ετνα. Επακολούθησε ἑόρτιος τράπεζα ἀγάπης στὴν αἴθουσα τοῦ Ναοῦ, ὅπου προσεφέρθησαν δῶρα καὶ ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις. ὶ (*) Περιοδ. «Αγιος Κυπριανός», ἀριθ. 338/Μάϊος- Ιούνιος 2007, σελ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 191 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 247 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 215 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 71 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 15 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 343 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 295 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 335 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΘ ΤΟΜΟΣ ΙΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Ενα λαμπρὸ ἄστρο τῆς Θηβαΐδος τοῦ Βορρᾶ Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Σύντομος Βίος, ἡ Πρόσφατος Ανακάλυψις τοῦ Αφθάρτου Ιεροῦ Λειψάνου του καὶ τρία σύγχρονα Θαύματα Αὐτοῦ* α. Ο Αγιος Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα*

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν Ρωσίᾳ Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Οἱ 14 Στάρετς: Μωϋσῆς, Ἀντώνιος, Λεωνίδας/ Λέων, Μακάριος, Ιλαρίων, Ἀμβρόσιος, Ἀνατόλιος Αʹ, Ισαὰκ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 1 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715)

Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715) Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Αὐτοῦ (10η Ιουνίου) Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715) Μία μεγάλη φυσιογνωμία τῆς Εκκλησίας, ἕνας ἔξοχος Ιεράρχης, μεγάλος ἀσκητής, ποιητὴς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Ιεραποστολὴ Κένυας Στὴν πανέμορφη χώρα τῆς ἀνατολικῆς Αφρικῆς Τὸ Μικρὸν Ποίμνιόν μας Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Κένυα (14-20ὴ Ιανουαρίου 2011 ἐκ.ἡμ.) ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΣΤ ΤΟΜΟΣ ΙΓ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ἐφέτος συμπληρώνονται πεντακόσια

ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ἐφέτος συμπληρώνονται πεντακόσια Ο Αγιος Νήφων ὁ Διονυσιάτης Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καὶ Αρχιεπίσκοπος Δακίας καὶ Βλαχίας (~1418-1508) Η Νηπτικὴ καὶ Αποστολική του Κληρονομιὰ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ἐφέτος συμπληρώνονται πεντακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Αναστάσιμο Οδοιπορικὸ στὴν Αγία Γῆ

Αναστάσιμο Οδοιπορικὸ στὴν Αγία Γῆ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Αναστάσιμο Οδοιπορικὸ στὴν Αγία Γῆ «Δεῦτε λάβετε Φῶς ἐκ τοῦ Ανεσπέρου Φωτός, καὶ δοξάσατε Χριστὸν τὸν Αναστάντα ἐκ νεκρῶν». Τὸ Ανέσπερο Φῶς τοῦ Αναστάντα Κυρίου μας καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ στὸ Φῶς τῆς Αναστάσεως,

ΜΕΣΑ στὸ Φῶς τῆς Αναστάσεως, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ «Μακάριοι οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες» Η μακαρία κοίμησις τοῦ ἐν Χριστῷ Αδελφοῦ μας Βασιλείου Σκληβανιώτου Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, 16/29.4.2011 ΜΕΣΑ στὸ Φῶς τῆς Αναστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Θαῦμα ἐπιβεβαιωτικὸν τοῦ Πατρίου Εκκλησιαστικοῦ Ημερολογίου*

Θαῦμα ἐπιβεβαιωτικὸν τοῦ Πατρίου Εκκλησιαστικοῦ Ημερολογίου* «Μνήμη Οδύνης» 1924-2004 : Η ὀγδοηκοστὴ ἐπῢτειος τῆς Ημερολογιακῆς Καινοτομίας Θαῦμα ἐπιβεβαιωτικὸν τοῦ Πατρίου Εκκλησιαστικοῦ Ημερολογίου* τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Αρχιεπισκόπου Σαγγάης καὶ Σὰν Φραντσίσκο

Διαβάστε περισσότερα