ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: Α.Π.: 7562 / 4228 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7782/1998/Α2/ Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Αττικής, όπως ισχύει, για δυνητικά εντασσόμενα έργα. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Ν.3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 4. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/ ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ / (ΦΕΚ Β 655/2012) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθμ /2938Δ/Φ.03/ (Β 2555) ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). 6. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ (Β 1826) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των

2 Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, παράγραφος 6 αυτής. 7. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/ (Β 248) Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθμ. 1821/436Α1/0020-Α10/ (Β 787) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 9. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019Δ/ ). 10. Την με A.Π /ΕΥΣ1749/ /Β 540 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/ : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Οδηγό του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Το με Α.Π. COMP/HI/RI/lcD(2013)079073/ έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ Ανταγωνισμού με θέμα: «ΗΤ.3126 Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα » για τη δυνατότητα παράτασης του υφιστάμενου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. 15. Την με Α.Π. 7782/1998/A2/ Υπουργική Απόφαση Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 16. Το με Α.Π. 9159/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 7459 /4181/Α2/ ), έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: «Πίνακες οριστικής ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών και πίνακες απορριφθέντων αιτημάτων οριστικής ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων», με το οποίο βεβαιώνεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών. Αποφασίζουμε Την υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Αττικής των αναφερόμενων στο συνημμένο Πίνακα Ι της παρούσας διακοσίων τριάντα (230) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,32 και δημόσια δαπάνη ,44, μετά την πλήρωση των όρων των παραγράφων 7,8,9 της ΥΑ 7782/1998/Α2/ , όπως ισχύει. Σελίδα 2 από 3

3 Για τα παραπάνω έργα ισχύουν όλες οι διαδικασίες και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και τα Παραρτήματα αυτού. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την Επιπλέον ισχύουν τα κάτωθι οριζόμενα στην με Α.Π. 7782/1998/Α2/ Υπουργική Απόφαση: 1. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος συνάψει δάνειο που εμπεριέχει στοιχεία ενίσχυσης (ΕΤΕΑν, JEREMIE), τότε η ενίσχυση αυτή θα συνυπολογισθεί κατά την πληρωμή της τελικής δόσης της Δημόσιας Δαπάνης προς τον Δικαιούχο, ώστε η συνολικά καταβληθείσα ενίσχυση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις περί σώρευσης του Κανονισμού 800/2008 ή 1998/ Οι δαπάνες των έργων θα πρέπει να συνδέονται με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με την ενότητα 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής και το Παράρτημα ΙΙ αυτού. Συνεπώς, εάν κατά την πιστοποίηση του έργου από τον ΕΦΕΠΑΕ διαπιστωθεί ότι δαπάνες εξυπηρετούν μη επιλέξιμες δραστηριότητες θα περικόπτονται. 3. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 4. Η δημοσίευση της απόφασης αυτής να γίνει στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νίκος Δένδιας Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού 2. EΦΕΠΑΕ 3. ΜΟΔ Α.Ε. 4. ΕΥΣ 5. Περιφέρεια Αττικής Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Μονάδες A1, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ Σελίδα 3 από 3

4 1 ΒΕΣ N.BARTOLONE Ν.ΧΑΡΙΣΗΣ Ο.Ε. (πρωην ΝΙΚ. ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑ ΜΠΑΡΤΟΛΟΝΕ Ο.Ε.) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,87 2 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,00 3 ΒΕΣ ΒΕΣ ΒΕΣ ΒΕΣ ΒΕΣ DIFFEREND BUSINESS SOLUTIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ JOYFOUNDRY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε (πρωην ΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) ΑΘΛΗΣΙΣ Ο.Ε. (πρωην Ν. ΓΑΖΕΤΑΣ Π. ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ) ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ (πρωην ΕΜΙΛ ΑΜΠΟΥ ΜΡΑΝΤ) FUSION OF NEW TECHNOLOGIES ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕTΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (πρωην FUSION OF NEW TECHNOLOGIES ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕTΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,93 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,42 ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,58 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,15 ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,47 8 ΒΕΣ ΗΔΙΣΤΗ (IDISTI) ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρωην ΗΔΙΣΤΗ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,10 9 ΒΕΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ (πρωην ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 1

5 10 ΒΕΣ ΚΟΥΒΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,13 11 ΒΕΣ Ε. ΚΡΕΤΣΗ Ε. ΣΟΥΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρωην ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,04 ΚΡΕΤΣΗ ΔΕΛΛΙΟΣ Ε.Π.Ε.) 12 ΒΕΣ ΑΦΟΙ Κ. ΔΕΜΙΡΗ Ο.Ε. (πρωην ΑΦΟΙ ΔΕΜΙΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 13 ΒΕΣ CLICK SOLUTIONS HELLAS M.I.K.E. (πρωην ΤΣΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,48 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ) 14 ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. ΕΕ (πρωην ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. & ΕΕ) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,47 15 ΒΕΣ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΩΣΤΑΡΟΓΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,24 16 ΒΕΣ O & V PANDAZI OE (πρωην O V PANDAZI OE) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,48 17 ΒΕΣ ΓΟΥΛΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 18 ΒΕΣ ANTIPOLLUTION PROCESSING CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 19 ΒΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΣ Κ. Ο.Ε. (πρωην ΚΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΣ Ο.Ε.) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 20 ΒΕΣ Παναγιώτης Στεφανόπουλος και ΣΙΑ Ομόρρυθμη Εταιρεία ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,99 21 ΒΕΣ ΛΟΙΔΑ ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,58 22 ΒΕΣ STUDENTS CRUISE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (πρωην STUDENTS CRUIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 23 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,69 24 ΒΕΣ ILF CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (πρωην ΤΖΩΡΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,17 2

6 AA 25 ΒΕΣ ΒΕΣ ΒΕΣ ΑΝΑΛΚΟ ΑΝΟΔΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ECOTHERMA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρωην ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ) ΜΑΓΚΝΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,46 ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,91 28 ΒΕΣ Θ. ΚΑΙ Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Σ. ΨΑΛΙΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. (πρωην Θ. ΚΑΙ Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Κ. ΨΑΛΙΔΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,70 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.) 29 ΒΕΣ ΕΜΜ. ΣΑΡΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,20 30 ΒΕΣ ΠΙΠΙΛΙΟΣ Κ. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ Ε. Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,56 31 ΒΕΣ ΑΘ. ΚΑΙ ΙΩ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,10 32 ΒΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 33 ΒΕΣ ΣΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,81 34 ΒΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,31 35 ΒΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΕΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 36 ΒΕΣ ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,97 37 ΒΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,98 38 ΒΕΣ ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,12 39 ΒΕΣ ΚΟΚΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,45 40 ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,80 3

7 41 ΒΕΣ ΒΕΣ ΝΤΑΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΝ ΑΓΡΟΙΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε (πρωην ΜΙΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,45 ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,95 43 ΒΕΣ Κ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Α.Κ. ΚΟΜΗΝΟΥ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,01 44 ΒΕΣ EGALAXY Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,16 45 ΒΕΣ ΒΗΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,41 46 ΒΕΣ ΚΟΡΚΟΒΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,19 47 ΒΕΣ G P HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,12 48 ΒΕΣ GEO LYSIS Α ΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,50 49 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΒΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 50 ΒΕΣ E SYSTEM SERVICES EE ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,86 51 ΒΕΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,00 52 ΒΕΣ B FROST ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρωην ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΙΚΕ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 53 ΒΕΣ ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,29 54 ΒΕΣ ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,57 55 ΒΕΣ MAΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,91 56 ΒΕΣ E FLEXWARE SYSTEMS EE ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,86 57 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,99 58 ΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 59 ΒΕΣ ΒΕΣ NOVASCIENTIA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΥΡΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,00 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,32 61 ΒΕΣ ΜΩΥΣΙΔΟΥ Ω. ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,75 62 ΒΕΣ CSP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,50 4

8 63 ΒΕΣ ΜΕΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,81 64 ΒΕΣ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,50 65 ΒΕΣ INNOVATIVE WEB PROVIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,54 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ 66 ΒΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ (πρωην ΤΖΙΦΗΣ A. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ A. ΕΕ ) 67 ΒΕΣ ΔΟΡΙΖΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,46 68 ΒΕΣ ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ Ι ΜΠΑΛΑΦΟΥΚΑΣ Ι ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,05 69 ΒΕΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,00 70 ΒΕΣ ΦΟΥΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,15 71 ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΒΕΚΙΑΡΗΣ ΜΕΠΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 72 ΒΕΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΧΑΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,46 73 ΒΕΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚ. ΚΟΡΤΕΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,53 74 ΒΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,70 75 ΒΕΣ Γ. Ν. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,39 76 ΒΕΣ ΦΡΙΤΣΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,54 77 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 78 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΣΑΛΤΑΚΟΥΛΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,87 79 ΒΕΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,50 80 ΒΕΣ ΡΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ο.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,24 81 ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,75 82 ΒΕΣ TECH CLIMA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,59 5

9 83 ΒΕΣ NINO MODA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 84 ΒΕΣ Ι ΛΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,29 85 ΒΕΣ ΓΚΟΥΒΕΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,65 86 ΒΕΣ ΛΙΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ (πρωην LANGO MIHALLAQ) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,50 87 ΒΕΣ ΜΠΕΓΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,19 88 ΒΕΣ ΤΖΕΝΤΡΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,00 89 ΒΕΣ ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,00 90 ΒΕΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,14 91 ΒΕΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,05 92 ΒΕΣ ΚΟΥΦΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,96 93 ΒΕΣ ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,39 94 ΒΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓ. ΑΣΚΑΝΙΑΝ ΙΑΚ. Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,49 95 ΒΕΣ POWERMEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,73 96 ΒΕΣ ΒΕΣ DIMTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,36 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,80 98 ΒΕΣ Γ.Τσούτσας Α.Πάνου & ΣΙΑ O.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,87 99 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΚΑΦΟΥΡΟΥ Ο.Ε ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΛΟΥΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΑΝ.ΤΡΟΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,60 6

10 AA 103 ΒΕΣ ΦΑΝΗ ΛΕΚΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (πρωην ΛΕΚΚΑ ΦΑΝΗ) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ DOMUS HOTEL MANAGEMENT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , ,62 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ 105 ΒΕΣ ΜΠΟΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΑΙΟΘΕΝ Ε.Ε (πρωην ΜΑΚΑΡΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ MENTIΤΕΡΡΑΝΙΑΝ ΕΣΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ALFA LIFT ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α & ΣΙΑ ΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ HUNGRY PLAYS ΙΚΕ (πρωην HUNGRY PLAYS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Κ. ΚΟΥΡΗΣ Ι. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΒΕΣ ΒΕΣ LIVING HOME ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡIΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,55 ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,50 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,89 7

11 116 ΒΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΝΕΑ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΡΑΖΗΣ ΚΑΡΛΟΣ Μ. ΕΕ (πρωην ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΖΗΣ ΚΑΡΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,00 ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ Ο.Ε.) 118 ΒΕΣ Γ.ΠΑΝΤΑΖΗΣ Κ.ΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΛΙΑΜΠΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ Π. ΑΧΛΑΤΗΣ Α. ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ Ν.ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ YOLENIS.COM Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ FROZEN GREEK SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΔΙΩΤΗΣ ΤΑΜΠΑΚΤΣΙΔΗΣ ΟΕ (πρωην ΔΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΟΕ) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ APERTO ALUMINIUM GROUP Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΠΑΛΛΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ SUCCESS TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,36 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 136 ΒΕΣ MISS SANDY ABEE ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΣΚΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,79 8

12 140 ΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΩΜΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΘΕΝΣ ΒΟΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ALDOG P.C. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΚΟΥΒΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ OMEGA FINANCIAL SΕRVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΣΕΡΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΤΣΙΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ IFSAS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. (πρωην IFSAS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε.) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Q PROJECT ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (πρωην Q ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,94 PROJECT ΙΚΕ) 152 ΒΕΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ Γ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ P.J.V. Micromedics IKE ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΔΕΛΑΣΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,66 9

13 157 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ Ι.ΜΑΝΟΥΣΟΣ Λ.ΠΟΥΛΛΟΣ Ο.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ FIVE ONE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ NEOCELL ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΦΑΜΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ DIGERATI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΒΕΣ ΒΕΣ ΑΛΕΞ ΔΕΡΒΕΝΤΖΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ COMMUNICATIONS RESOURCES INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ I BUY.GR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , ,31 ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,00 ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ Ε.Ι.ΖΑΡΜΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΣΑΡΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ MASTER FACILITIES SOLUTIONS ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ X.L. ENERGY O.E. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΒΑΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΜΟΥΧΛΙΔΟΥ Α. ΚΑΝΕΛΑΚΗ Μ. Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,06 10

14 177 ΒΕΣ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ MUSTGROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΒΛΑΣΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ V ΙΤΑΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. (πρωην V ΙΤΑΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΚΑΔΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,41 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 182 ΒΕΣ Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΝΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ LASOFT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (πρωην ΖΑΝΗΣ ΛΑΛΑΣ (ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΙΚΕ)) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΖΑΛΕΞ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ (πρωην ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΟΥΣΑΡΑΚΗΣ & ΝΤΟΓΑΤΖΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ GOLDEN OFFICE ACTIVITIES PC ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΣΚΑΡΠΕΤΗ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΙΩΑ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΤΣΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,25 11

15 197 ΒΕΣ CANAJ ILIR ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ CENTER ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΙΧΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΑΡΣΙΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ DOCULAND ΕΝΤΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. (πρωην Ε. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΧΑΧΟΛΑΚΗΣ Α. ΔΡΑΚΟΥ Ε. Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΒΡΑΚΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ Β. ΚΑΠΠΑ Ε. ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΜΠΕΛΔΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΖΟΥΓΡΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΝ. ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΩΝ. ΓΙΟΒΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ Σωκράτης Ζιγγιρίδης Αφοί Μπατζάκα Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΠΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , ,92 12

16 216 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΑΠΕΡΓΗ ΟΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,07 ΕΠΕ 219 ΒΕΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΜΙΣΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ ΟΕ (πρωην ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ ΜΙΣΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΕ ) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΕΜΜ ΚΑΙ ΜΙΧ Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚ. Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ANIMAPPS NΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΚΑΛΗ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , , ΒΕΣ ΒΕΣ ΒΕΣ NOUS CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (πρωην TRUST CONSULTING ) ΑΙΝΤΟΜ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ (πρωην Α. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , ,67 ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ , , ,25 ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ , , , ΒΕΣ ΒΕΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (πρωην "Ακαδημία Εξαγωγών Μονοπρόσωπη ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ") DANCAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑ , , , , , , , , ,44 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΦ-ΖΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 13/7/2011. Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΦ-ΖΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 13/7/2011. Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 13/7/2011 Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΟΝΑ Α Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Πέλκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ξενοφώντος 15 Α, 105 57 ΑΘΗΝΑ e-mail : eye-ypepth@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 14 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα