Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/13-07-2011."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/ Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 13/7/2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:40 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδηµάρχου Ρόδου κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου αριθ. 2/87620/ που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Μιχαήλ Χριστοδούλου Αντιδήµαρχος-Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3) Αφεντούλης Ιωάννης -Μέλος 4) Μπούκλας Ηλίας -Μέλος 5) Λυµουράς Παναγιώτης -Μέλος 6) Παναή Ευαγγελία Μέλος 7) Κρεµαστινού Λίτσα Αναπ/κο Μέλος στη θέση του κ. Καρίκη 8) Καρατζιάς ηµήτριος Αναπ/κο Μέλος στη θέση του κ. Μπαράκα 9) Γιασιράνη Χαρίκλεια Αναπ/κο Μέλος στη θέση του κ. Ιδοµενέα 10 ) Ζωγραφίδης Ηλίας Αναπ/κο Μέλος στη θέση του κ. Συκόφυλλου Απόντες: 1) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήµαρχος Μέλος λόγω κωλύµατος. 2) Μαραβέλιας Μάριος Μέλος λόγω εκτάκτου απασχολήσεως 3) Μπαράκας Αθανάσιος Μέλος λόγω απουσίας εκτός Ρόδου. 4) Ιδοµενέας Παναγιώτης -Μέλος λόγω κωλύµατος. 5) Συκόφυλλος Μιχαήλ λόγω κωλύµατος Αρ. αποφ. 63/ Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ. Ο κ. Ζωγραφίδης δεν έχει προσέλθει ακόµα και δεν έλαβε µέρος στον καταρτισµό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Την ΑΠ 55325/1708/ αίτηση της ενδιαφερόµενης για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, µε χρήση ΨΙΛΙΚΑ. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 6)Το υπ αριθ /2082/2011 έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΨΙΛΙΚΑ στην ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ του Ευαγγέλου επί της Τοπικής Κοινότητας Μεσαναγρού στην περιοχή Ιεράς Μονής Σκιαδενής εκτός οικισµού. Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. 138

2 Αρ. αποφ. 64/ Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΣΦΗΚΑ ΣΑΒΒΑ. Ο κ. Ζωγραφίδης δεν έχει προσέλθει ακόµα και δεν έλαβε µέρος στον καταρτισµό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Την ΑΠ 10/76275/ αίτηση του ενδιαφερόµενου για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, µε χρήση ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 6)Την υπ αριθ. 11/2011 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στον κ. ΣΦΗΚΑ ΣΑΒΒΑ του Ιωάννη επί της Τοπικής Κοινότητας Απολλώνων. Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Αρ. αποφ. 65/ Χορήγηση άδειας µουσικής κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην ΣΠΑΝΟΥ-ΠΑΚΚΙ Η ΕΣΠΟΙΝΑ. Ο κ. Ζωγραφίδης δεν έχει προσέλθει ακόµα και δεν έλαβε µέρος στον καταρτισµό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Την ΑΠ 3/51363/1850/ αίτηση του ενδιαφερόµενου για χορήγηση άδειας µουσικής καταστήµατος 2)Το γεγονός ότι: α) Το κτίσµα πληροί τις προϋποθέσεις του Νόµου (νοµιµότητα κτιρίου-άδεια πυρασφάλειας κλπ) β) εν προσβάλλει τους όρους δόµησης για το συγκεκριµένο χώρο γ) εν ενοχλεί το περιβάλλον. 3)Τις διατάξεις των άρθρων και 111 του Π.. 410/95 4)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 5)Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2240/94 6) Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.4 του Ν. 3463/ ) Το ΑΠ 3251/ έγγραφο του Τµήµατος Περιβ. Υγιεινής Η ηµαρχιακή Επιτροπή µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση αδείας µουσικής καταστήµατος «ΡΑ ΙΟΦΩΝΟ ΚΑΣΣΕΤΟΦΩΝΟ CD µικρής ισχύος ή µέχρι δύο έγχορδα όργανα χωρίς ενισχυτή» στην κ. ΣΠΑΝΟΥ-ΠΑΚΚΙ Η ΕΣΠΟΙΝΑ της οποίας το κατάστηµα ευρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Καλάθου. 139

3 Αρ. αποφ. 66/ Χορήγηση άδειας µουσικής κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΑΝΤΩΝΙΟ. Ο κ. Ζωγραφίδης δεν έχει προσέλθει ακόµα και δεν έλαβε µέρος στον καταρτισµό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Την ΑΠ 53274/1678/ αίτηση του ενδιαφερόµενου για χορήγηση άδειας µουσικής καταστήµατος 2)Το γεγονός ότι: α) Το κτίσµα πληροί τις προϋποθέσεις του Νόµου (νοµιµότητα κτιρίου-άδεια πυρασφάλειας κλπ) β) εν προσβάλλει τους όρους δόµησης για το συγκεκριµένο χώρο γ) εν ενοχλεί το περιβάλλον. 3)Τις διατάξεις των άρθρων και 111 του Π.. 410/95 4)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 5)Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2240/94 6) Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.4 του Ν. 3463/ ) Το ΑΠ Φ.13/3246/ Έγγραφο του Τµήµατος Υγείας Η ηµαρχιακή Επιτροπή µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη την εισήγηση της νσης Πολεοδοµίας, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση αδείας µουσικής καταστήµατος «ΡΑ ΙΟΦΩΝΟ ΚΑΣΣΕΤΟΦΩΝΟ CD µικρής ισχύος» στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΑΝΤΩΝΙΟ του οποίου το κατάστηµα ευρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς στην περιοχή Πληµµύρι. Αρ. αποφ. 67/ Χορήγηση άδειας µουσικής κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον ΞΥΠΟΛΙΑ ΗΡΑΚΛΗ. Ο κ. Ζωγραφίδης δεν έχει προσέλθει ακόµα και δεν έλαβε µέρος στον καταρτισµό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Την ΑΠ 3/68987/ αίτηση του ενδιαφερόµενου για χορήγηση άδειας µουσικής καταστήµατος 2)Το γεγονός ότι: α) Το κτίσµα πληροί τις προϋποθέσεις του Νόµου (νοµιµότητα κτιρίου-άδεια πυρασφάλειας κλπ) β) εν προσβάλλει τους όρους δόµησης για το συγκεκριµένο χώρο γ) εν ενοχλεί το περιβάλλον. 3)Τις διατάξεις των άρθρων και 111 του Π.. 410/95 4)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 5)Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2240/94 6) Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.4 του Ν. 3463/ ) Το ΑΠ Φ.13/3850/ έγγραφο του Τµήµατος Υγείας. 8) Το ΑΠ 3/86651/2508/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Λινδίων Η ηµαρχιακή Επιτροπή µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση αδείας µουσικής καταστήµατος «ΡΑ ΙΟΦΩΝΟ ΚΑΣΣΕΤΟΦΩΝΟ CD µικρής ισχύος» στον κ. ΞΥΠΟΛΙΑ ΗΡΑΚΛΗ του οποίου το κατάστηµα ευρίσκεται εντός του οικισµού της Τοπικής Κοινότητας Καλάθου επί της Ε/Ο Ρόδου Λίνδου. Αρ. αποφ. 68 /

4 Έγκριση της υπ αριθ. 134/2011 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου µε θέµα: «Τροποποίηση Κοινοχρήστων χώρων Μεσαιωνικής πόλης» Ο κ. Ζωγραφίδης δεν έχει προσέλθει ακόµα και δεν έλαβε µέρος στον καταρτισµό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 134/2011 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου µε θέµα: «Τροποποίηση Κοινοχρήστων χώρων Μεσαιωνικής πόλης» που έχει ως κάτωθι: Αριθ. Πρακτικού 10/ Αριθ. Απόφασης 134/2011 Στη Ρόδο σήµερα ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου του ηµαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας της πόλεως Ρόδου, παρουσία του Προέδρου της ηµοτικής Κοινότητας κ. Χαράλαµπου Ευθυµιάδη. Η αριθ. πρωτ. 2/78782/ πρόσκληση του Προέδρου επιδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/2006) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα που αναγράφονται σ αυτήν. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Ευθυµιάδης Χαράλαµπος Πρόεδρος 2. Τρύπης Νικόλαος Αντιπρόεδρος 3. Φιλιππάκη ιακοσάββα Ελευθερία Μέλος 4. Κοµινάτου-Χρυσοχού Τσαµπίκα Μέλος 5. Κούντρας Ηλίας Μέλος 6. Μαρίνου Ιωάννα Μέλος 7. Μπελιγράδης Γεώργιος Μέλος 8. Χατζηχριστόδουλου Κων/νος Μέλος 9. Ευστρατίου Χρήστος Μέλος 10. Φώκιαλη Ισµήνη-Ελένη Μέλος 11. Ταχλιαµπούρης Μιχάλης Μέλος 12. Κλούβας Ιωάννης Μέλος 13. Σαρικά Μαργαρίτα Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σωτηράκης Σωτήρης Μέλος 2. Μηνάς Ιωάννης Μέλος Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία καθόσον επί δεκαπέντε ( 15 ) συµβούλων παρίστανται οι δεκατρείς ( 13 ) άρχισε η συνεδρίαση. ΘΕΜΑ 3 ο : «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης». Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον υπάλληλο της ιεύθυνσης Προστασίας Μεσαιωνικής Πόλης και Αρχαιολογικών Χώρων κ. Μπούκλα Στέλιο για να κάνει την εισήγηση του παραπάνω θέµατος και εισηγείται την έγκριση του από τα µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο ιευθυντής της υπηρεσίας κ. Λαµπρίδης. Ο κ. Μπουκλας παίρνοντας το λόγο διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας και δίνει διευκρινήσεις για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύµφωνα µε τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράµµατα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασµα πρακτικού. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: 141

5 1. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Ιωάννη Περίδη µε αρ. πρωτ. 2/40967/11 για επαναφορά 14,50 τ.µ. κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας Ευδήµου, εισηγούµαστε θετικά ( σχεδ. 1) 2. Εξετάζοντας την αίτηση της κ. Κασσάνης έσποινας µε αρ, πρωτ. 2/34385/ για επέκταση του κοινόχρηστου χώρου επί των οδών Ερµού και Αιόλου 60, εισηγούµαστε αρνητικά ( σχεδ. 2 ) 3. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Παπαδηµητρίου Εµµανουήλ µε αρ. πρωτ. 2/35492/2011 για ενοικίαση 9 τ.µ. κοινόχρηστου χώρου στην πλ. Σοφοκλέους για δηµιουργία πρασίνου µε την δέσµευση περιποίησης του, εισηγούµαστε θετικά ( σχεδ. 3 ) 4. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. ιάκου Γεώργιου µε αρ. πρωτ. 2/33798/ για ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου επί της πλ. Ευδήµου εισηγούµαστε αρνητικά ( σχεδ. 4) 5. Εξετάζοντας την αίτηση του Κουνιατάλη Κώστα µε αρ. πρωτ. 2/32715/ και 2/32717/ για νέων κοινόχρηστων χώρων επί της οδού Ευριπίδου και εισηγούµαστε θετικά µε την προυπόθεση να είναι όσο το πλάτος του υφιστάµενου πεζοδροµίου δηλαδή 0,50 εκατοστά ( σχεδ. 5 ). 6. Εξετάζοντας την αίτηση της κ. Μαγριπλή µε αρ. πρωτ. 2/34986/ για επέκταση του κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Ορφέως 11 εισηγούµαστε αρνητικά. ( σχεδ. 6 ) 7. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Μακράνα µε αρ. πρωτ. 2/34986/ για επέκταση του κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Ερµού 56 εισηγούµαστε αρνητικά ( σχεδ. 7 ) 8. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Κρυστάλλα Θεόδωρου µε αρ. πρωτ. 2/26041/ για ενοικίαση νέου κοινόχρηστου χώρου 5,50 τ.µ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων επί της οδού Περικλέους εισηγούµαστε θετικά. Για το τµήµα ( Α,Β,Γ, ) το οποίο είναι εντός της εµπορικής ζώνης ( σχεδ. 8 ). 9. Εξετάζοντας την αίτηση του Κατσάνα-Καλλιγά Ο.Ε. µε αρ. πρωτ. 2/50523/ για κατάληψη τµήµατος του πεζοδροµίου πέραν της αδείας του επί της οδού Αριστοτέλους 45 α εισηγούµαστε αρνητικά ( σχεδ. 9 ). 10. Εξετάζοντας την αίτηση της κ. Κουφού Αθανασίας µε αρ. πρωτ. 2/50213/ για κατάληψη τµήµατος του πεζοδροµίου πέραν της αδείας της επί της πλ. Εβραίων Μαρτύρων, εισηγούµαστε αρνητικά. ( σχεδ. 10) 11. Εξετάζοντας την αίτηση της κ. Βλάχου Σιλουανής µε αρ. πρωτ. 2/28808/ για επέκταση του κοινόχρηστου χώρου 43 τ.µ. επί της Πλ. Σοφοκλέους, εισηγούµαστε θετικά. Βάσει του συνηµµένου τοπογραφικού διαγράµµατος. ( σχεδ. 10) 12. Εξετάζοντας την αίτηση της κ. Ζερβού Ειρήνης µε αρ. πρωτ. 2/60696/ για επέκταση του κοινόχρηστου χώρου 1,75 τ.µ. επί της οδού Λάχητος, εισηγούµαστε θετικά βάσει και του συνηµµένου τοπογραφικού διαγράµµατος. ( σχεδ. 11) 13. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Νίκλα Στεφανόπουλου µε αρ. πρωτ. 2/62320/ για ενοικίαση νέου κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθησµάτων επί της οδού Μιλτιάδου κ. Πλάτωνος εισηγούµαστε αρνητικά διότι δεν προβλέπεται από τον κανονισµό. ( σχεδ. 13) 14. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Κρητικού & ΣΙΑ µε αρ. πρωτ. 2/56100/ για ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Πινδάρου & Αλχαδέφ για τοποθέτηση τουριστικών ειδών, εισηγούµαστε αρνητικά διότι το κατάστηµα βρίσκεται εκτός τουριστικής ζώνης. ( σχεδ. 14) 15. Εξετάζοντας την αίτηση της κ. Χατζηµακρή Αικατερίνης µε αρ. πρωτ. 2/56007/ για ενοικίαση νέου κοινόχρηστου χώρου 21 τ.µ. επί της οδού Ορφέως 36 για τοποθέτηση τουριστικών ειδών, εισηγούµαστε θετικά και προτείνουµε την επέκταση όλων των κοινοχρήστων χώρων που βρίσκονται ανάµεσα στα εστιατόρια, βάσει και του συνηµµένου τοπογραφικού διαγράµµατος. ( σχεδ. 15) Μετά από διαλογική συζήτηση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Όπως εγκρίνει θετικά την τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύµφωνα και µε την εισήγηση της υπηρεσίας για τους παρακάτω: 1. Ιωάννη Περίδη για 14,50 τ.µ. επί της πλατείας Ευδήµου 2. Παπαδηµητρίου Εµµανουήλ για 9 τ.µ. επί της πλατείας Σοφοκλέους 3. Κουνιατάλη Κώστα για 50 εκατοστά επί της οδού Ευριπίδου και ( δέσµευση περιποίησης) 4. Κρυστάλλα Θεοδώρου για 5,50 τ.µ. επί οδού της Περικλέους

6 5. Βλάχου Σιλουανής για 43 τ.µ. επί της πλατείας Σοφοκλέους 6. Ζερβού Ειρήνη για 1,75 τ.µ. επί της οδού Λάχητος 7. Χατζηµακρή Αικατερίνη για 21 τ.µ. επί της οδού Ορφέως 36 και προτείνεται η επέκταση όλων των κοινόχρηστων χώρων στα καταστήµατα που βρίσκονται ανάµεσα στα εστιατόρια εφ οσον κάνουν αίτηση οι ιδιοκτήτες τους. Β) εν εγκρίνει την τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης για τους παρακάτω: 1. Κασσάνη έσποινα επί της οδού Ερµού και Αιόλου ιάκου Γεώργιος επί της πλατείας Ευδήµου 3. Μαγριπλή Άννας επί της οδού Ορφέως Μακράνας επί της οδού Ερµού Κατσάνα-Καλλιγά ΟΕ επί της οδού Αριστοτέλους 45 α 6. Κουφού Αθανασία επί της πλ. Εβραίων Μαρτύρων 7. Κρητικού & ΣΙΑ επί της οδού Πινδάρου & Αλχαδέφ Γ) Αναβάλει τη λήψη απόφασης για Νίκλα Στεφανόπουλου για περαιτέρω διευκρινήσεις και µελέτη από την υπηρεσία. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, µετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο την επικύρωση της υπ αριθ. 134/2011 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου µε θέµα: «Τροποποίηση Κοινοχρήστων χώρων Μεσαιωνικής πόλης» της οποίας το αποφασιστικό µέρος έχει ως κάτωθι: Α) Εγκρίνει θετικά την τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύµφωνα και µε την εισήγηση της υπηρεσίας για τους παρακάτω: 4. Ιωάννη Περίδη για 14,50 τ.µ. επί της πλατείας Ευδήµου 5. Παπαδηµητρίου Εµµανουήλ για 9 τ.µ. επί της πλατείας Σοφοκλέους 6. Κουνιατάλη Κώστα για 50 εκατοστά επί της οδού Ευριπίδου και ( δέσµευση περιποίησης) 4. Κρυστάλλα Θεοδώρου για 5,50 τ.µ. επί οδού της Περικλέους Βλάχου Σιλουανής για 43 τ.µ. επί της πλατείας Σοφοκλέους 6. Ζερβού Ειρήνη για 1,75 τ.µ. επί της οδού Λάχητος 7. Χατζηµακρή Αικατερίνη για 21 τ.µ. επί της οδού Ορφέως 36 και προτείνεται η επέκταση όλων των κοινόχρηστων χώρων στα καταστήµατα που βρίσκονται ανάµεσα στα εστιατόρια εφ οσον κάνουν αίτηση οι ιδιοκτήτες τους. Β) εν εγκρίνει την τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης για τους παρακάτω: 8. Κασσάνη έσποινα επί της οδού Ερµού και Αιόλου ιάκου Γεώργιος επί της πλατείας Ευδήµου 10. Μαγριπλή Άννας επί της οδού Ορφέως Μακράνας επί της οδού Ερµού Κατσάνα-Καλλιγά ΟΕ επί της οδού Αριστοτέλους 45 α 13. Κουφού Αθανασία επί της πλ. Εβραίων Μαρτύρων 14. Κρητικού & ΣΙΑ επί της οδού Πινδάρου & Αλχαδέφ Γ) Αναβάλει τη λήψη απόφασης για Νίκλα Στεφανόπουλου για περαιτέρω διευκρινήσεις και µελέτη από την υπηρεσία. Αρ. αποφ. 69 /

7 Αναβολή λήψης απόφασης περί του υπ αριθ. 7/ πρακτικού του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Αφάντου που αφορά στις «Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις περιοχής Κολυµπίων ηµ. Κοιν. Αφάντου». Ο κ. Ζωγραφίδης δεν έχει προσέλθει ακόµα και δεν έλαβε µέρος στον καταρτισµό και λήψη της παρούσας. Πρίν την συζήτηση του θέµατος οκ. Φλεβάρης λαµβάνοντας το λόγο είπε ότι απαιτείται διαβούλευση για την λήψη µιας τέτοιας απόφασης διότι θα προβληθεί λόγος ακυρότητας, µε δεδοµένο το γεγονός ότι σαν κανονιστική διάταξη θα ρέπει να εισαχθεί το θέµα στο ηµ. Συµβούλιο Ο κ. Χριστοδούλου λαµβάνοντας το λόγο συντάχθηκε µε την άποψη του κ. Φλεβάρη λέγοντας επί πλέον ότι για τόσο σοβαρά θέµατα απαιτείται πέραν της διαβούλευσης και εισήγηση των Τεχν. Υπηρεσιών, η οποία θα πρέπει να είναι και εµπεριστατωµένη. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, µετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Αναβάλλει τη λήψη απόφασης επί του υπ αριθ. 7/ πρακτικού του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Αφάντου που αφορά στις «Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις περιοχής Κολυµπίων ηµ. Κοιν. Αφάντου», για την επόµενη συνεδρίαση προκειµένου να προσκοµιστεί εισήγηση από την νση Τεχν. Υπηρεσίας και πρακτικό διαβούλευσης. Αρ. αποφ Αναβολή λήψης απόφασης περί του υπ αριθ. 6/2011 πρακτικού του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Μασσάρων που αφορά στις Τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήµανσης δηµοτικών οδών στην Τοπική Κοινότητα Μασσάρων. Ο κ. Ζωγραφίδης δεν έχει προσέλθει ακόµα και δεν έλαβε µέρος στον καταρτισµό και λήψη της παρούσας. Πρίν την συζήτηση του θέµατος οκ. Φλεβάρης λαµβάνοντας το λόγο είπε ότι απαιτείται διαβούλευση για την λήψη µιας τέτοιας απόφασης διότι θα προβληθεί λόγος ακυρότητας, µε δεδοµένο το γεγονός ότι σαν κανονιστική διάταξη θα ρέπει να εισαχθεί το θέµα στο ηµ. Συµβούλιο. Ο κ. Χριστοδούλου λαµβάνοντας το λόγο συντάχιηκε µε την άποψη του κ. Φλεβάρη λέγοντας επί πλέον ότι για τόσο σοβαρά θέµατα απαιτείται πέραν της διαβούλευσης και εισήγηση των Τεχν. Υπηρεσιών, η οποία θα πρέπει να είναι και εµπεριστατωµένη. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, µετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Αναβάλλει τη λήψη απόφασης επί του υπ αριθ. 6/2011 πρακτικού του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Μασσάρων που αφορά στις Τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήµανσης δηµοτικών οδών στην Τοπική Κοινότητα Μασσάρων, για την επόµενη συνεδρίαση προκειµένου να προσκοµιστεί εισήγηση από την νση Τεχν. Υπηρεσίας και πρακτικό διαβούλευσης. Αρ. αποφ. 71 / Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Νοµικής Υπηρεσίας που αφορά: Αίτηµα Κων/νου ιακογιάννη περί ανακλήσεως της υπ αριθ. 84/2009 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος της «Μ. Κατσουράκης & Υιός ΟΕ». 144

8 Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου ζήτησε αν υπάρχουν συνήγοροι, να λάβουν το λόγο. Τον λόγο έλαβε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κ. ιακογιάννη κ. Κ. Σαρής ο οποίος είπε τα ακόλουθα: «Ευχαριστώ πού που µου δώσατε το λόγο. Θα έλεγα ότι το θέµα έπαυσε πιά να είναι νοµικό. Έφτασε η υπόθεση µέχρι τον Άρειο Πάγο και κρίθηκε µε αµετάκλητη απόφαση ότι η κυριότητα του καταστήµατος δεν ανήκει στον κ. Κατσουράκη. Εγώ βέβαια µέχρι τώρα ήξερα τον Κατσουράκη του Κτηµατολογίου ο οποίος βεβαίωνε τα σχεδιαγράµµατα. Ο Κατσουράκης ο συγκεκριµένος έχει γίνει ντης του Κτηµατολογίου και θέλει να ελέγξει το Πιστοποιητικό Κυριότητας, αρνείται ότι έχουµε εµείς την κυριότητα. Πήγε µέχρι τον Άρειο Πάγο. Έχασε στο Πρωτοδικείο. Έχασε στο Εφετείο. Έχασε στον Άρειο Πάγο την αγωγή χρησικτησίας που έχει κάνει, και λέει τώρα µέσα στις απόψεις του που διάβασα αυτά δηλ. που ισχυρίστηκε ενώπιον και των τριών δικαστηρίων ότι δεν µας αναγνωρίζει σαν κυρίους. Απ ὀτι ξέρω η τοποθέτηση αυτή είναι τελείως άσχετη για να µην την χαρακτηρίσω διαφορετικά. Η κυριότητα αποκτάται δια της µετγραφής του συµβολαίου στο Κτηµατολόγιο. Εφ ὀσον λοιπόν έχουµε µεταγεγραµµένη κυριότητα στο Κτηµατολόγιο το αν µας αναγνωρίζει ο κ. Κατσουράκης ή οποιοσδήποτε άλλος, είναι παντελώς αδιάφορο. Μας αναγνωρίζει το εκ του Νόµου αρµόδιο Γραφείο δηλ. η κυριότητα αποκτάται δια του συµβολαίου και της µεταγραφής του στο Κτηµατολόγιο. Εποµένως δεν υπάρχει λόγος να µας αναγνωρίσει και ο κ. Κατσουράκης. Εν πάσει όµως περιπτώσει στην προσπάθεια αυτή προκειµένου να αποδείξει ότι ήταν κύριος δια χρησικτησίας του ακινήτου αυτού, κάλεσε στο δικαστήριο και δύο µάρτυρεςεναντίον των οποίων κάναµε µήνυση για ψευδορκία κλπ. Καταδικάστηκε λοιπόν και ο κ. Κατσουράκης και οι δύο µάρτυρες του για ψευδορκία σε 15µηνη φυλάκιση µε τετραετή στέρηση των πολιτικών τους δικαιωµάτων. ηλ. ο κ. ιακογιάννης έχει υποστεί µια άνευ προηγουµένου ταλαιπωρία αγοράζοντας αυτό το κατάστηµα δίνοντας τα χρήµατα του το 2000 και µετά ταλαιπωρείται να µπεί σ αυτό το κατάστηµα. Έχοντας λοιπόν υποστεί όλη αυτή την διαδικασία, έρχεται ο Κατσουράκης και λέει ότι δεν σε αναγνωρίζω κύριε. Ανακαλύπτουµε ότι η άδεια εκδόθηκε το 1956 στο όνοµα της συζύγου του πρώτου κατόχου ο οποίος ισχυριζόταν ότι το έχει δια χρησικτησίας. Στην συνέχεια αντικαθιστά την άδεια και στην συνέχεια το 2009 εκδίδεται και πάλι σε αντικατάσταση της προηγούµενης η άδεια της οποίας ζητούµε την ανάκληση. Σε οποιαδήποτε πλέον περίπτωση έπαυσε πιά να υφίσταται νόµιµος λόγος εκδόσεως της αδείας. Ο συγκεκριµένος, ή η οποιαδήποτε εταιρεία έχει συστήσει δεν είναι κατά νόµο νόµιµος κάτοχος ή κύριος του ακινήτου που αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας. Μη υφισταµένων λοιπόν των νοµίµων προϋποθέσεων στις οποίες πρέπει να στηρίζεται η άδεια η οποία εκδόθηκε το 2009 και η οποία δεν εξέτασε το θέµα, είναι εκ του νόµου ανακλητέα. εν το λέω µόνο εγώ αλλά το λένε και οι σχετικές βιβλιογραφίες για τις οποίες έχω και σχετικό αντίγραφο. εν έχει πλέον άλλο περιθώριο ο κ. Κατσουράκης. Μάλιστα λέει ότι δεν µας αναγνωρίζει και βγήκε άλλη απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου που µας αναγνωρίζει σαν κυρίους, και κατά της οποίας έκανε έφεση. Νοµίζω δεν έχει άλλο περιθώριο περαιτέρω ταλαιπωρίας. Έχει υποστεί µια άνευ προηγουµένου ταλαιπωρία, παραµένει σε ένα µαγαζί για το οποίο δεν καταβάλλει κανένα απολύτως µίσθωµα δεν έχει µίσθωση, δεν έχει νόµιµη κατοχή, εποµένως η άδεια η οποία ανανεώθηκε το 2009 είναι ανακλητέα. Στη συνέχεια έλαβε το λόγω ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κ. Κατσουράκη κ. ηµ. Σαλαµαστράκης ο οποίος είπε τα παρακάτω: «Θα µιλήσουµε νοµικά, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας και ποιες οι προϋποθέσεις για την ανάκληση. Τώρα το θέµα της κυριότητας αµφισβητείται. Εκκρεµεί στα δικαστήρια. εν απεφάνθη ο Άρειος Πάγος ότι η κυριότητα ανήκει στον ιακογιάννη. Αποφάσισε ότι η εταιρεία δεν είναι νοµέας. Έχει ασκήσει διεκδικητική αγωγή, είµαστε στα δικαστήρια έχει εκδοθεί απόφαση υπέρ του, έχουµε ασκήσει έφεση εµείς και ο ίδιος, και στις 20 ή θα συζητηθεί η υπόθεση στο Εφετείο το οποίο θα κρίνει εάν είναι κύριος ή όχι. Αλλά και αν είναι κύριος ή δεν είναι, δεν έχει σχέση µε την άδεια. Στις προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας, δεν περιλαµβάνεται καθόλου η νοµιµότητα της κατοχής. Η νοµιµότητα της κατοχής είναι µόνο όταν θέλουµε να εκδώσουµε άδεια για καταστήµατα του 180 δηλ για καταστήµατα κέντρα διασκέδασης και εκεί που κατά κύριο λόγο πωλείται οινόπνευµα. Εµείς έχουµε οινοµαγειρείο. εν έχει σχέση εποµένως αν είναι νόµιµος κάτοχος ή όχι. Αλλά αν υποθέσουµε ότι έχει οποιαδήποτε σχέση η κατοχή, επικαλούνται συνεχώς ότι είµαστε µισθωτές, ότι δηλ. εµείς έχουµε νοικιάσει το κατάστηµα από την Κ.Ε.., και η µίσθωση αυτή µέχρις στιγµής δεν έχει λυθεί. Εξακολουθεί να υπάρχει µίσθωση. Είναι µια µίσθωση του 1992, υπάρχει το συµβόλαιο, ήτανε δωδεκαετία, πήγαµε 16 χρόνια, ο νόµος λέει ότι µετατρέπεται σε µίσθωση αορίσου χρόνου, και από κεί και πέρα ο εκµισθωτής και µόνο ο 145

9 εκµισθωτής και όχι ο κύριος έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την µίσθωση. Μέχρις στιγµής καταγγελία δεν έχει γίνει. Αυτά όσον αφορά την κατοχή που δεν έχει σχέση. Αλλά ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή για να δούµε αν έχει εκδοθεί νόµιµα η άδεια του Επειδή επικαλείται ο κ. Στρατής στην εισήγηση ότι καταργήθηκε η Επιτροπή, γιατί ένας λόγος που επικαλούµαστε εµείς ότι δεν έχει αποκτήσει την κυριότητα, είναι ότι η Επιτροπή δεν έχει αποφασίσει νόµιµα, λένε ότι αυτό έχει καταργηθεί µε το 3978 αλλά ο νόµος ισχύει για το µέλλον και δεν έχει αναδροµική ισχύ, δεν λέει ο νόµος ότι οι µεταβιβάσεις που έχουνε γίνει χωρίς άδεια ή µε άδεια παράνοµη γίνονται έγκυρες. Ισχύει από εδώ και πέρα. Και αυτό µπορεί να το επιβεβαιώσει ο κ. Στρατής. Τώρα υπήρχε µια άδεια από το 1956 στο όνοµα της έσποινας Κατσουράκη που είχε εκδοθεί νόµιµα. Αφορά το πατσατζίδικο «ΜΕΡΑΚΛΗΣ» επί της οδού Αριστοτέλους, στην παλιά Πόλη. Λειτουργούσε το κατάστηµα κανονικά και κάπου το 1983 η οικογένεια αποφάσισε να συστήσουν µία εταιρεία µε το όνοµα ΗΜ. ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ κλπ. τροποποιήθηκε αυτή η εταιρεία το 1993 και είναι ἉΦΟΙ ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ που είναι τα τρία παιδιά. Κάπου αρχές του 2000 έγινε κάποιος έλεγχος. Αυτή η εταιρεία είναι από το 1983 και λειτουργούσε αυτό το κατάστηµα ανελλειπώς. εν ξέρω τι συνέβη το 2000 και η ηµ. Αστυνοµία έκανα έλεγχο. Είπανε πώς λειτουργείς εσύ το κατάστηµα µε την άδεια της µητέρας σας εφ όσον είστε εταιρεία; Εν τω µεταξύ η µητέρα έχει πεθάνει το 1994, και λέει ο ήµος ότι πρέπει να το φτιάξετε. Πρέπει να κάνετε τα χαρτιά και να πάρετε κανονικά την άδεια προσκοµίζοντας το πιστοποιητικό ότι είστε κληρονόµοι Κληρονόµοι ήτανε ο πατέρας και τέσσερα παιδιά, τρία αγόρια και µία κόρη. Εν τω µεταξύ, επειδή είχε συσταθεί αυτή η εταιρεία και ήταν τα τρία αδέλφια, ο ήµος έπρεπε να πεί λύστε την εταιρεία, να γίνει η µεταβίβαση µε κληρονοµιά µε το άρθρο 6 της Υγειονοµικής διάταξης που το επιτρἐπει, να µεταβιβαστεί η άδεια στο ὀνοµα των κληρονόµων και µετά από λίγο κάνετε την εταιρεία και να λειτουργείτε σαν εταιρεία και όχι σαν Κοινωνία κληρονόµων. Για να µην γίνουν όλα αυτά δηλ. δύο πράξεις, είπανε αν µπορεί να εκδοθεί η άδεια στο όνοµα της εταιρείας. Στέλλουνε έγγραφο στον κ. Θ. Παπαγεωργίου τον Νοµικό Σύµβουλο του ήµου Ροδίων σχετικά µε αυτό, και στις ο κ. Παπαγεωργίου αναφέρει τα εξής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 εδ. 4 της υγειονοµικής διάταξης, ορίζεται ότι εξαιρετικά σε περιπτώσεις θανάτουτου προσώπου στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος και της τυχόν µεταβίβασης αυτού στη σύζυγο ή στα τέκνα, η άδεια λειτουργίας αντικαθίσταται υποχρεωτικά µε νέας άδεια που εκδίδεται στο όνοµα του προσώπου στο οποίο µεταβιβάζεται χωρίς τη διαδικασία του άρθρου 8 δηλ απλώς γίνεται αλλαγή εντύπου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι σύµφωνα µε την υπ αριθ. 6284/1956 άδεια λειτουργίας της.χ. Ρόδου, στην Ευαγγελία συζ. ηµ. Κατσουράκη, χορηγήθηκε άδεια οινοµαγειρείου στην οδό Αριστοτέλους 30. Θανούσας της ανωτέρω στις , πλησιέστεροι συγγενείς της είναι ο σύζυγός της ηµήτριος και τα παιδιά Κων/νος. Αντώνιος, Μαρία και Μιχαήλ. Από τους οποίους ο σύζυγος ηµήτριος και η θυγατέρα Μαρία µε υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 (µε θεώρηση γνησίου υπογραφών) παραιτήθηκαν από το δικαίωµα εκµεταλλεύσεως της άνω αδείας, αιτούµενης της αντικατάστασης αυτής στο όνοµα της οµόρρυθµης εταιρείας στην οποία συµµετέχουν τα υπόλοιπα παιδιά Κων/νος, Αντώνης και Μιχάλης Κατσουράκης. (διαβάζονται οι υπεύθυνες δηλώσεις). Κατόπιν των παραπάνω έχουµε την άποψη ότι εφ όσον δεν συντρέχει περίπτωση µεταφοράς, ή αλλαγής, ή ουσιώδους τροποποίησης των υγειονοµικών όρων, συντρέχει νόµιµη περίπτωση αντικατάστασης της άδειας χωρίς τη διαδικασία του άρθρου 8 στο πρόσωπο της οµόρρυθµης εταιρείας που συγκροτούν τα παιδιά της Ευαγγελίας, εφ όσον προσκοµίσουν από το Πρωτοδικείο Ρόδου πιστοποιητικά µη δηµοσίευσης διαθἠκης και µη αποποίησης της κληρονοµιάς και θεωρηµένο πρόσφατο αντίγραφο του εταιρικού, σύµφωνα µε το οποίο θα προκύπτει η συµµετοχή στην εταιρεία µόνο των παραπάνω τριών τέκνων και ποιος είναι ο εκπρόσωπος της εταιρείας για την τήρηση των υγειονοµικών διατάξεων. Αν στην εταιρεία συµµετείχε και κάποιος τρίτος, ο κ. Παπαγεωργίου δεν θα έκανε τέτοια γνωµοδότηση διότι δεν θα επιτρεπότανε. Έχουνε προσκοµίσει όλα όσα αναφέρει ο κ. Παπαγεωργίου Από κεί και πέρα δεν χρειαζὀταν να γίνει απολύτως τίποτα αλλά παρ όλα αυτά για να µην έχουνε άλλο πρόβληµα ξεκινήσανε µια διαδικασία σαν να εκδίδετο άδεια για πρώτη φορά. Οπότε τους λένε ότι πρέπει να µας φέρετε τη συναίνεση από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία µε το ΑΠ 3366/ έγγραφο αναφέρει ότι δεν έχει αντίρρηση για άδεια λειτουργίας στο συγκεκριµένο ακίνητο µε χρήση πατσατζίδικο. Επίσης, αν και δεν χρειαζότανε, διότι απαιτείτο µια απλή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπήρξε τροποποίηση των υγειονοµικών όρων, προσκόµισε και έγγραφο µε ΑΠ 6931/2000 που 146

10 λέει ότι δεν έχουν τροποποιηθεί οι υγειονοµικοί όροι του καταστήµατος.. Μετά απ αυτά η ηµ. Επιτροπή του χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µε τη υπ αριθ. 276/2000 απόφαση Μετά απ αυτά ο ήµος χορηγεί την άδεια την άδεια καθ ὀλα νόµιµα. Επειδή άλλαξε η επωνυµία της εταιρείας και από Ο.Ε. έγινε Ε.Ε.,λόγω αποχωρήσεως του ενός αδελφού λόγω συνταξιοδοτήσεως, ο νόµος λέει πάλι ότι πρέπει να γίνει αντικατάσταση της άδειας. Η εταιρεία δεν έχει αλλάξει το Νοµικό πρόσωπο εξακολουθεί να είναι το ίδιο το ΑΦΜ είναι το ίδιο και χορηγεί την υπ αριθ. 84/2009 σε αντικατάσταση της υπ αριθ. 193/2000. Καλώς λοιπόν χορηγήθηκε η άδεια το 2000 και καλώς αντικαταστάθηκε. Άς κάνουµε την υπόθεση ότι κακώς χορηγήθηκε η άδεια το Είναι γνωστό ότι οι παράνοµες διοικητικές πράξεις είναι γνωστό τοις πάσι δεν ανακαλούνται αν δεν περάσει εύλογος χρόνος. εν είναι υποχρεωµένη η Επιτροπή ή αυτός που την έξέδωσε να την ανακαλέσει. Αλλά όταν περάσει ο εύλογος χρόνος, όταν περάσει η πενταετία δεν ανακαλούνται. εν το λέω εγώ µόνο. Το λέει και ο κ. Στρατής στη γνωµοδότηση του στις µε Α.Π. 2/66163/2011. Ακόµη και αν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας που δεν το ελπίζω, ο κ. ιακογιάννης δεν ωφελείται σε τίποτα. Απλώς ανακαλείται η άδεια, καταστρέφεται ο Κατσουράκης, διότι δεν είναι υποχρεωµένος να αποδώσει το ακίνητο. Το ακίνητο θα το αποδώσει αν το δικαστήριο κρίνει ότι είναι κύριος. Αυτό θα γίνει τον Ιανουάριο που εδικάζεται, η απόφαση θα βγεί Απρίλιο. Αν τον Απρίλιο του 2012 πεί ότι είναι κύριος ο κ. ιακογιάννης, είναι υποχρεωµένος ο κ. Κατσουράκης να το αποδώσει αµέσως. ΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Προαπάθησα να είµαι σύντοµος και αυτό που αποτελεί πραγµατικά-να µου επιτραπεί ο χαρακτηρισµός θράσος- (στο σηµείο αυτό διαµαρτύρεται ο κ. Σαλαµαστράκης λέγοντας δεν αρµόζει στον Πρόεδρος του ικ. Συλλόγου να αναφέρεται µε τέτοιους χαρακτηρισµούς σε συνάδελφο ο κ. Σαρής διευκρίνισε ότι αφορά στον πελάτη του και όχι στον κ. Σαλαµαστράκη και επειδή αναφέρεται σε ήθος επισηµαίνει το γεγονός ότι ο κ. Σαλαµαστράκης είναι νοµικός Σύµβουλος του ήµου και κακώς παρίσταται στη συνεδρίαση διότι έχει όλη την αλληλογραφία στον φάκελο) από το 1956 η οικογένεια Κατσουράκη εκµεταλλεύεται το µαγαζί και δεν έχει καταβάλει µία δραχµή µέχρι τον Μάιο του 2011 και αποτολµά ο κ. Κατσουράκης να πεί ότι καταστρέφεται τη στιγµή που ο ιδιοκτήτης που το αγόρασε το 2000 θέλει να µπεί µέσα στο κατάστηµα του και λέει ότι καταστρέφοµαι εγώ που από το 1956 το χρησιµοποιώ. Τα θέµατα τα νοµικά έχουν λυθεί µε τις από[φάσεις. Αυτά περί παραµεθορίων περιοχών κλπ τα έχει πεί ο κ. συνάδελφος σε όλα τα δικαστήρια που έχουν γίνει µέχρι σήµερα και απερρίφθησαν όλες αυτές οι ενστάσεις καθώς και η αγωγή του, Ενώ λοιπόν λέει ότι είναι δικό του και δεν έχει σχέση µε µίσθωση κλπ έρχεται σήµερα παίζοντας την κολοκυθιά και λέει τώρα είµαι µισθωτής. Μα κύριε να επιλέξεις. Γιατί δεν επέλεγες το 2001όταν σου έγινε η αγωγή και σού λένε δώσε µου µισθώµατα λέτε εγώ δεν είµαι µισθωτής είµαι κύριος. Γι αυτό ταλαιπωρηθήκαµε µέχρι σήµερα. Η απόφαση του Εφετείου που θα εκδοθεί, ήδη έχει εκδοθεί η απόφαση του Πρωτοδικείου, δεν έχει καµµία σχέση, είναι αναγνωριστική της κυριότητος η οποία είναι υποχρεωτική Ως εκ τούτου η οποιαδήποτε παραµονή του ιδιώτη, το αίτηµα αυτό υποβάλλεται παρελκυστικά αφού δικάζεται η απόφαση τον Φεβρουάριο εν πάσει περιπτώσει, άς περιµένουµε µέχρι τότε,υποβάλλεται παρελκυστικά µόνο και µόνο για να παρατείνει πλέον την παράνοµη παραµονή του µέσα στο ακίνητο µας. η άδεια αυτή είναι παράνοµη θα πρέπει να ανακληθεί κ Πρόεδρε διότι δεν είναι δυνατόν να λέµε ότι ξέρεις και ἀν ακόµα είναι παράνοµη, πέρασε εύλογος χρόνος. Εγώ ως ιδιοκτήτης έλαβα γνώση αυτής της άδειας το 2011 για αυτό και προέβην αµέσως στο αίτηµα ανάκλησης της αδείας. Για όλους τους άλλους λόγους που έχω πεί, αναφέρεται µέσα στη βιβλιογραφία και είναι στη σελίδα την οποία και θα καταθέσω οι νόµιµες άδειες των ΟΤΑ του Θεοδώρου την οποία και θα σας καταθέσω. εν υπάρχει κανένα νοµικό θέµα προς επίλυση όλα έχουν επιλυθεί. Απλώς εξακολουθεί ένα παράνοµο καθεστώς µιας παράνοµης κατοχής ενός καταστήµατος και η Επιτροπή νοµίζω ότι είναι υποχρεωµένη να πεί ότι τέρµα στην παρανοµία ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΗΜ: Πρώτα απ όλα να πούµε ότι έχει κάνει ήδη περίπου πέντε αγωγές και ζητάει αποζηµίωση που ξεπερνάει τις για την δήθεν παράνοµη κατάληψη. Όταν το δικαστήριο πεί ότι παράνοµα το κατέχουµε θα προχωρήσουν και θα βγάλουν και αποφάσεις εάν θα πρέπει να αποζηµιωθεί η όχι. Αλλά εσείς αν αποφασίσετε να ανακαλέσετε θα λέτε στην απόφαση σας ότι πρέπει να αποδώσουµε το κατάστηµα; εν µπορείτε να πείτε τέτοιο πράγµα, Το αν αποδοθεί το κατάστηµα είναι θέµα δικό µας και όχι δικό σας, Εσείς ανακαλείτε και από κεί και πέρα έγκειται σε µας να αποδώσουµε. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Θέτω δύο ερωτήµατα τα οποία θέλω να καταγραφούν στα πρακτικά και που απευθύνονται τόσο στον αξιότιµο πρόεδρο της Επιτροπής µας τόσο και στη Νοµική µας υπηρεσία. 147

11 Ερώτηµα πρώτο: Υπάρχει χρονοδιάγραµµα συγκεκριµένο για τους οµιλητές; ή θα µπορούσαµε να θέσουµε αν δεν υπάρχει διότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη για να υπάρχει απόλυτη ισονοµία για όλα τα µέρη που συµµετέχουν εδώ. Ερώτηµα δεύτερο: Υπάρχει είτε νοµικό είτε ηθικό ζήτηµα για τους νοµικούς συµβούλους αν είναι κάποιος νοµικός σύµβουλος του ήµου, αν µπορεί ταυτοχρόνως να χειρισθεί και να εισηγηθεί εδώ µέσα θέµατα ως ιδιώτης νοµικός σύµβουλος. Είναι δύο θέµατα που πρέπει να ξεκαθαρίσουµε πριν συνεχίσουµε την διαδικασία. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧ. (ΠΡΟΕ ΡΟΣ): Απλώς άφησα να µιλήσουν λίγο περισσότερο, ούτως ώστε να καταλάβουµε το τι γίνεται. Είπαµε ότι το χρονοδιάγραµµα που πρέπει να υπάρχει για τους οµιλητές δεν πρέπει να ξεπερνάει τα τρία (3) λεπτά. Αυτό το έχουµε ξεκαθαρίσει από την πρώτη µας συνεδρίαση. Απλώς άφησα επειδή είναι σοβαρό το θέµα και θέλω να καταλάβω και εγώ αλλά πιστεύω και εσείς το τι γίνεται και τι συµβαίνει, γι αυτό άφησα να µιλήσουν λίγο περισσότερο και οι δύο νοµικοί σύµβουλοι των αντιδίκων. ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Νοµικός Σύµβουλος.Ρ.) Όσον αφορά το χρόνο οµιλίας είπαµε από την αρχή ότι είναι τρία (3) λεπτά και για δευτερολογία άλλα δύο λεπτά. Τώρα κατά παράβαση αυτών οι συνάδελφοι λόγω της σπουδαιότητας του θέµατος παρεβίασαν το χρόνο. Όσον αφορά το άλλο θέµα, είναι θέµα ευθύνης του ιδίου του συναδέλφου ο οποίος είναι και νοµικός σύµβουλος του ήµου, αλλά νοµικά δεν απαγορεύεται. Είναι θέµα ηθικής τάξεως. Εγώ του έχω πεί βνα αναθέσει την υπόθεση σε άλλο συνάδελφο να παραστεί εδώ, διότι είναι και νοµικός σύµβουλος του ήµου. Ο ίδιος όµως είχε αντίθετη άποψη ότι δηλ. δεν υπήρχε κώλυµα. ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΗΜ.: Απλώς χειρίζοµαι την υπόθεση από το Κατ αρχήν δεν αντιδικούµε µε το ήµο. Όταν πάρετε εσείς κάποια απόφαση και η υπόθεση πάει στα δικαστήρια, εννοείται ότι δεν την χειρίζοµαι. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Θέτω το θέµα που έθεσε ο κ. Σαρής το να υπάρχει δυνατότητα προσβάσεως σε φάκελο που υπάρχει µέσα στο ήµο από τον Νοµικό Σύµβουλο του ήµου, δυνατότητα που δεν υπάρχει σε δικηγόρο που δεν έχει συνεργασία µε το ήµο. ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΗΜ.: Έκανα αίτηση και πήρα τα έγγραφα δεν υπάρχει πρόβληµα σε αυτό. Ο οποιοσδήποτε νοµικός µπορεί µα αίτηση του να λάβει αντίγραφα των εγγράφων. ΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Για όλες τις δικές µας θέσεις υπάρχουν οι σχετικές αποφάσεις των δικαστηρίων. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡ. : Αν ζητηθεί πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ποιος θα το πάρει; Είναι µια υπόθεση πολύ δύσκολη. Αν εσείς (απευθύνεται στον κ. Σαλαµαστράκη) είχατε αγοράσει ένα ακίνητο µε ένα τίµηµα το οποίο θέλατε να εκµεταλλευτείτε, σ αυτην την περίπτωση τι θα κάνατε; εν θα αγωνιζόσασταν για να πάρετε το ακίνητο σας να το εκµεταλλευτείτε; αυτό ρωτώ. Εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν έχουµε πλήρη εικόνα δεν ξεκαθαρίστηκε το θέµα. ΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Τα πιστοποιητικά κυριότητας είναι µέσα και αναφέρονται σ όλες τις αποφάσεις. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου και ο κ. Μπούκλας απεχώρησαν και δεν έλαβαν µέρος στην περαιτέρω συζήτηση του θέµατος και λήψη της παρούσας Από το σηµείο αυτό και µετά προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Φλεβάρης. Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος κ. Ιωάν. Φλεβάρης κάλεσε τα µέλη να τοποθετηθούν σχετικά: ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡ.: Επειδή θεωρώ ότι δεν έχω επαρκή ενηµέρωση. Εγώ δεν µπορώ να ψηφίσω, θα ψηφίσω παρούσα. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ: Έχω την σκέψη και θέλω να την αναφέρω σε όλα τα µέρη της Επιτροπής ότι είναι µέγα νοµικό θέµα. Θα κρατήσω από τη συζήτηση την τοποθέτηση της κ. Παναή που νοµίζω ότι είναι η ορθότερη πάνω στο συγκεκριµένο θέµα. Έχουµε κάποιο χρονοδιάγραµµα που παραβιάστηκε πρίν αναλάβω την προεδρία της συζήτησης, αλλά ήταν ένα θέµα που έπρεπε να έχουµε επαρκείς γνώσεις. Ζήτησα διαδικαστικά την ιδιαίτερη προσοχή του κ. γραµµατέα της Επιτροπής µας για την αποµαγνητοφώνηση για να καταγραφούν οι απόψεις οι νοµικές. 148

12 Ακούστηκαν και άλλες σωστές απόψεις από τα µέλη, όµως νοµίζω ότι πρέπει να προηγηθεί η καταγραφή των πρακτικών αυτών, οι νοµικές απόψεις, να έχουµε όπως πάρα πολλές φορές η παράταξη µας έχει ζητήσει και η άλλη παράταξη συµφωνεί ότι πρέπει να έχουµε τον φάκελο. Υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων, απ ότι φαίνεται το θέµα δεν έχει τελεσιδικήσει στο ένα θέµα, έρχεται προς συζήτηση το θέµα ως εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας, είναι υπέρ της άποψης να ανακληθεί οπότε πρέπει να έχουµε το φάκελο. Ή άλλως λόγω της σοβαρότητος και ζητηµάτων ηθικής τάξης που ετέθησαν, έχει την εξουσία η Επιτροπή να το παραπέµψει στο ηµ. Συµβούλιο. Τα βάζω σαν σκέψη δική µου προς την Επιτροπή. ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Είναι µια αντιδικία που κρατάει στα δικαστήρια εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ θα σας πώ πως είδα την υπόθεση. Ηθικά το θέµα είναι υπέρ του ιακογιάννη, µε την έννοια ότι είναι ιδιοκτήτης τόσα χρόνια και βασανίζεται να βρεί το δίκιο του. Νοµικά υπάρχει ένα πρόβληµα το οποίο εγώ αναφέροµαι στην παράνοµη έκδοση της αδείας η οποία εκδόθηκε το 2000 µε αριθ Με βάση την υγειονοµική διάταξη το άρθρο 6 παρ. 4 στις περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεως ή θανάτου προσώπου στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος η µεταβίβαση γίνεται στη σύζυγο ή στα τέκνα επιλεκτικά, δεν µπορεί να γίνει µεταβίβαση επ ονόµατι της οµόρρυθµης εταιρείας. Εκεί εστιάζω εγώ την παρανοµία που έγινε µετά από γνωµοδότηση Νοµικού Συµβούλου και στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης ο κ. Παπαγεωργίου γνωµάτευσε ότι είναι νόµιµη η µεταβίβαση της αδείας σε νοµικό πρόσωπο. Νοµικά όµως µε βάση την υγειονοµική διάταξη, το άρθρο 6 δεν είναι δυνατόν να µεταφερθεί η άδεια σε νοµικό πρόσωπο για τον εξής λόγω. Μεταβιβάζεται η άδεια σε νοµικό πρόσωπο και έρχεται ο κ. Κατσουράκης µετά, κατέχει το 1% και µεταβιβάζει το 99% της οµόρρυθµης εταιρείας σε τρίτο πρόσωπο. Πουλάει εποµένως την άδεια, πουλάει και την επιχείρηση, µένει µε το 1% και εξακολουθεί να έχει τη λειτουργία και δεν αλλάζει η επωνυµία. Εποµένως εξεδόθη η άδεια επ ονόµατι της ΟΕ. Ως προς τα υπόλοιπα που είπε ο κ. Σαρής ως προς το Νοµικό καθεστώς, πράγµατι είναι ιδιοκτήτης όχι όµως ολόκληρου του ακινήτου αλλά της πλειοψηφίας του ακινήτου και µε το 797 του αστικού κώδικα έχει την διοίκηση οπότε µπορεί να πάρει και τη διαχείριση. Εκ του νόµου την έχει. Υπάρχουν αποφάσεις και το λέει ρητά το 797 του Α.Κ. Εγώ εστιάζω την παρανοµία στην έκδοση της αδείας του Η πρώτη γνωµοδότηση ήταν πράγµατι είναι παράνοµη η άδεια και εφ ὀσον παρήλθε πενταετία υπάρχει περιορισµός ως προς τηνανάκληση. εν ετέθη την πρώτη φορά, γιατί υπάρχουν δύο γνωµατεύσεις δικές µου, δεν µου ετέθη υπόψη η 84/2009 άδεια που είναι η δεύτερη άδεια, η οποία έγινε σε αντικατάσταση της πρώτης της 193/2000, από την Ο.Ε. στην Ε.Ε. Εάν θεωρηθεί ότι η παράβαση υπάρχει από το 2000, έχει παρέλθει πλέον πενταετία και έστω και παράνοµη να είναι, που για µένα είναι και δεν αµφιβάλλω καθόλου ότι είναι παράνοµη, δεν ανακαλείται λόγω παρέλευσης πενταετίας. Επειδή όµως υπάρχει και το έγώ θεώρησα ότι υπάρχει δεὐτερη παρανοµία λαµβάνουσα χρόνο το 2009, δεν παρήλθε πενταετία και ζητώ την ανάκληση. Ως προς το θέµα της νοµής και της κυριότητος, των άλλων θεµάτων που έθεσαν, οκ. Σαλαµαστράκης έχει δίκιο υπό την έννοια ότι δεν λαµβάνεται υπόψη αν είναι κύριος ή όχι για την αντικατάσταση της αδείας, λαµβάνεται υπόψη η νοµή του ακινήτου, ποιος βρισκόταν στη νοµή και κατοχή. Ο κ. ιακογιάννης έκανε µια αγωγή και ζητά την απόδοση του ακινήτου σαν ιδιοκτήτης. Βλέποντας την απόφαση του πολυµελούς Πρωτοδικείο,, ενώ ο κ. ιακογιάννης ζητά να αναγνωριστεί ότι είναι κύριος και να αποβληθεί ο κ. Κατσουράκης, εκ παραδροµής ο κ. Μπουσουλέκας εισηγητής του Πολυµελούς Πρωτοδικείου δεν έβαλε να αποδοθεί και έχουν ασκήσει και οι δύο εφέσεις, και ο κ. Σαρής άσκησε έφεση καθ ό µέρος δεν έκανε δεκτό το αίτηµα για να αποβληθεί από το ακίνητο, και ο κ. Σαλαµαστράκης έκανε έφεση, ισχυριζόµενος ότι είµαι κύριος του ακινήτου και εν πάσει περιπτώσει θα πρέπει να κριθεί και από δευτεροβάθµιο δικαστήριο επικαλούµενος διατάξεις µη νόµιµης συγκρότησης της Επιτροπής του Το 1890 πράγµατι δεν ήταν νόµιµη η σύσταση της Επιτροπής όµως εγώ πιθανολογώ ότι θα ξεπεράσει το θέµα αυτό το Εφετείο διότι στις 16-6 ψηφίστηκε άλλος νόµος και δεν απαιτείται πλέον άδεια για τους ηµεδαπούς και για τους πολίτες κρατών µελών της ΕΟΚ. εν απαιτείται άδεια από την Επιτροπή για να αγοράσεις ακίνητο σε παραµεθόριο περιοχή και στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της εύνοιας του Νόµου, µπορεί να µην έχει αναδροµικότητα αλλά το θέµα αυτό να το ξεπεράσει το Εφετείο. Αν λοιπόν ληφθεί υπόψη ότι η πρώτη παρανοµία έγινε το 2000, έχει παρέλθει πενταετία και δεν ανακαλείται. Εάν ληφθεί υπόψη ότι στην άδεια του 2009 είναι η παρανοµία, διότι επαναλήφθηκε παρανοµία. Έχουµε τρία χρόνια από το 2009, δεν παρήλθε πενταετία, και εποµένως η άδεια είναι παράνοµη και λόγω µη παρέλευσης της πενταετίας θα πρέπει να ανακληθεί. Η τελική µου άποψη είναι ότι η παρανοµία είναι του 2009 γιατί είναι επανάληψη της παρανοµίας, εφ όσον εκδόθηκε δεύτερη άδεια είναι και αυτή του 2009 δεν παρήλθε πενταετία θα πρέπει να ανακληθεί. 149

13 ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡ: Θέλω να ρωτήσω τον κ Στρατή, όταν από ΟΕ έγινε ΕΕ.ή όταν απεβίωσε ένα µέλος αυτής της εταιρείας και κληρονόµησαν οι κληρονόµοι αυτή την εταιρεία, υπήρξε αλλαγή στην σύνθεση αυτής της εταιρείας; ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: εν λαµβάνεται υπόψη αν επήλθε η αλλαγή ή όχι, Μπορεί να µην επήλθε καµία αλλαγή. Έχουµε όµως συνέχιση της παρανοµίας που προϋπήρχε το ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡ: Θέλω τώρα να µου εξηγήσετε επαρκώς και να µου πείτε και την προσωπική σας άποψη, γιατί το 2009 πιστεύετε ότι εκδίδεται παράνοµα αυτή η άδεια. ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Γιατί είναι συνέχεια της παρανοµίας. Σε καµµία περίπτωση δεν έπρεπε να δοθεί και η γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του κ. Παπαγεωργίου τον οποίο εκτιµάµε αφάνταστα όλοι, για λόγους επιείκιας επειδή ήταν τα ίδια µέλη και ήταν παιδιά της αποβιώσασας Κατσουράκη, εθεώρησε στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης καλό θα ήταν να κάµουν ΟΕ ή ΕΕ. Και έκανε µια εισήγηση θετική. Όµως αυτό δεν το προβλέπει το άρθρο 6 της Υγειονοµικής διατάξεως, και η παρανοµία ανεξάρτητα από την γνωµάτευση για να εξυπηρετήσει µια κατάσταση µιάς οικογένειας που ήταν φτωχή οικογένεια. Η παρανοµία υφίσταται. ΖΩΓΡΑΦΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ: Η νέα άδεια του 2009 είναι εκτελεστή διοικητική πράξη ή απλά επανάληψη της προηγούµενης; ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Κατά τη γνώµη µου εφ όσον αλλάζει το νοµικό πρόσωπο, θεωρείται νέα άδεια. Θα δείτε δύο αντίθετες γνωµατεύσεις γιατί στην πρώτη δεν µου ετέθη υπόψη η άδεια του 2009 η οποία σύµφωνα µε τα παραπάνω εκτεθέντα είναι παράνοµη, διότι µεταφέρεται σε ἀλλο νοµικό πρόσωπο, είναι δηλ. αντικατάσταση µιάς παράνοµης άδειας, Και αν έχουµε αντικατάσταση µιάς παράνοµης άδειας και αυτή η άδεια είναι παράνοµη. Εποµένως για µένα δεν παρήλθε πενταετία. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ: Η σοβαρότητα του θέµατος αυτού απαιτεί την καθαρογραφή των πρακτικών. Να έχουµε όλο αυτό το πλήθος των απόψεων των επιχειρηµάτων αποτυπωµένων σε ένα πρακτικό, να το µελετήσουµε και να πάρουµε την σωστή απόφαση. Είναι τεράστιο το θέµα. Το έθεσα το θέµα αυτό κατά την παρουσία των συνηγόρων. Ότι έπρεπε να αποµαγνητοφωνηθούν τα πρακτικά, να έχουµε την άποψη της Νοµικής Υπηρεσίας, επίσης να µοιραστεί φάκελος µε τα βασικά τους έγγραφα. Το ουσιώδες το είπε ο κ. Στρατής. Είναι µια διαµάχη ιδιωτών, δικαστική διαµάχη για περιουσιακά θέµατα, όπου παρεµβάλλεται η Ε.Π.Ζ., για να δώσει µια διοικητική λύση στο θέµα το οποίο συνεχίζεται και νοµικά. εν εκφέρω γνώµη για το ποιος θα υπερισχύσει. Είναι καλό για την πληρότητα της αποφάσεως να έχουµε αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Αυτή η άδεια είναι εδώ και 50 χρόνια. Στο παρελθόν την δώσανε κάποιοι δηµοτικοί σύµβουλοι µε την εισήγηση µάλιστα των νοµικών συµβούλων. εν µπορώ εγώ τώρα να αµφισβητήσω και την εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του κ. Παπαγεωργίου. Αλλά ούτε και τα των συναδέλφων οι οποίοι πήραν κάποιες αποφάσεις να δώσουνε αυτή την άδεια, Αν αυτή τη στιγµή υπάρχει µια διαµάχη για τα ενοίκια και το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι ένα άλλο κοµµάτι που θα το βρούνε στα δικαστήρια. Αν έρθει λοιπόν η δικαστική απόφαση ότι είναι του ενός ή του άλλου, να πάρουµε τότε την απόφαση. Στην παρούσα φάση δεν µπορώ εγώ να ανακαλέσω µία άδεια την οποία έχουνε δώσει κάποιοι συνάδελφοι µε την εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Επειδή είναι µεγάλης σηµασίας τα ζητήµατα που αντιµετωπίζουµε στις συνεδριάσεις της Ε.Π.Ζ., επειδή το έχω ξαναπεί ότι κρέµονται ζωές οικογενειών απ αυτές τις αποφάσεις, είµαι πεπεισµένη ότι θα πρέπει να επιβληθούν αυστηροί κανόνες και θα πρέπει να υπάρχει αυστηρή επιβολή των κανόνων λειτουργίας της Επιτροπής. Πιστεύω ότι σήµερα δεν είναι ωραία η εικόνα που παρουσιάζει η Ε.Π.Ζ. Αυτή τη στιγµή είµαστε µέσα 7 άτοµα εκ των οποίων 2 αναπληρωµατικά µέλη. Είναι απαξιωτική εικόνα για το θεσµό. Έχω την πεποίθηση ότι πρέπει να απαγορευτεί η χρήση των κινητών, να µπούν στο αθόρυβο, να µην ακούγονται τα ηχητικά σήµατα, θα πρέπει να επιβληθούν κανονισµοί και να µην µπορεί ούτε κανένας δικηγόρος ούτε κανένας πολίτης να έρχεται µέχρι εδώ και να διακόπτει, θα πρέπει να υπάρχει ο σεβασµός απέναντι στην Επιτροπή στο σύνολο της και να µην µπορεί κανένας από τους παριστάµενους να διακόπτει ότι ώρα θέλει, θα πρέπει να υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια που να τηρούνται απ όλους, γενικά θα πρέπει όλοι εµείς 11 άτοµα να πάρουµε επί πόνου κυριολεκτικά το θέµα και θα πρέπει να δώσουµε κύρος, υπόσταση και αξιοπρέπεια στη λειτουργία αυτής της Επιτροπής, για µην αυτελιστεί η Επιτροπή και είναι η λειτουργία της παρωδία. 150

14 Το δεύτερο µέγα ζήτηµα που θέλω να θέσω για προβληµατισµό όλων µας, γιατί ξεκινώ µε την καλή πίστη που λέει ότι όλοι µας ενδιαφερόµαστε για την καλή και εύρυθµη λειτουργία και της Επιτροπής µας και του ήµου µας, έχω την πεποίθηση και µπαίνω πιά στην πεµπτουσία της ουσίας της λειτουργίας αυτής της Επιτροπής, ότι καλούµεθα να αντιµετωπίσουµε ζητήµατα που στην πραγµατικότητα δεν είναι ούτε του ύψους µας, ούτε των γνώσεων µας, ούτε του αντικειµένου µας, είναι ζητήµατα που θα ήτανε δυσεπίλυτα ακόµα και για ανθρώπους νοµικούς, ειδικούς πάνω σε αυτά τα αντικείµενα. Και µήπως θα έπρεπε κάποια στιγµή συνολικά κάποια στιγµή να µας προβληµατίσει και µε συγκεκριµένες γραπτές προτάσεις προς το Υπουργείο, να επανεξεταστούν τα θέµατα που µπαίνουν µέσα στην Επιτροπή. Ποια θέµατα πρέπει να έρχονται εδώ για συζήτηση; Θα πρέπει να παραπέµπεται σε µένα που είµαι µια ταπεινή φιλόλογος ζήτηµα που δυσκολεύονται να λύσουν τα Ελληνικά ικαστήρια: Πρέπει για να είµαστε σωστοί και πλήρεις στα καθήκοντα µας, αυτές τις προτάσεις µας και τις απόψεις µας να τις διατυπώσουµε και εγγράφως πάρα πάνω για να µην είµαστε αναγκασµένοι κάθε φορά να επαναλαµβάνουµε τα ίδια πράγµατα και στην επλοµενη συνεδρίαση να τα ξαναβρίσκουµε πάλι µπροστά µας, ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ: Εγώ θα δώσω µια απάντηση. Πάντα µε ενδιαφέρον ακούµε τις απόψεις όλων των συναδέλφων. Εγώ προσωπικά θα φέρω πρόταση τροποποίησης του Νόµου όσον αφορά τις διατάξεις της Επιτροπής για να µπούµε στο πρακτικό θέµα. Συµφωνώ µε πάρα πολλά απ αυτά που είπε η αγαπητή συνάδελφος η κ. Παναή. Θα διαφωνήσω όµως µε το ότι η Επιτροπή έχει απαξιωτική εικόνα. Αποτελείται από σοβαρούς συναδέλφους που ήρθαµε εδὠ µε την κρίση και την γνώση να αφιερώσουµε το χρόνο όποιος και να είναι να αποφασίσουµε. Όλα τα συλλογικά όργανα από τι 1998 που συµµετέχω πάντοτε ενεργοποιούνταν οι διατάξεις περί αναπλήρωσης µελών, είναι δε όλοι οι συµµετέχοντες δεν έχουν το στοιχείο ότι είναι επαγγελµατίες. Κάποια στιγµή µπορεί να υπάρξει σε έναν άνθρωπο κάποιο κώλυµα. Το άλλο στοιχείο που θέλω να πώ είναι το θέµα των κινητών, το πρώτο πράγµα που κάνω όταν µπαίνω σε συµβούλια το απενεργοποιώ και το αφήνω, η µόνη µου διαφωνία που θέλω να την επισηµάνω και να καταγραφεί, είναι ότι δεν δέχοµαι ότι είναι απαξιωτική εικόνα. Ίσα-ίσα σε µια δύσκολη συνεδρίαση που καλούνται 30 και 40 υποθέσεις ζωής και θανάτου, και κανόνες έχουµε βάλει, και τα τρίλεπτα µε µια δύο εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα τηρούνται και όλοι κρατούν µια ευπρεπή εικόνα. Αν κάνω λάθος, είναι υποκειµενική άποψη την υποστηρίζω όµως. Άς πάρουµε µια απόφαση για να προχωρήσουµε παρακάτω. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, µετά από ψηφοφορία ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία µειοψηφούσας της κ. Παναή η οποία τάχθηκε κατά της αναβολής και υπέρ της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας Αναβάλλει τη λήψη απόφασης µέχρι εκδόσεως της απόφασης του Εφετείου (Ο κ. Φλεβάρης τάχθηκε υπέρ της αναβολής της συζήτησης για ένα µήνα µέχρι καθαρογραφής της παρούσας, ενώ ο κ. Ζωγραφίδης αιτιολόγησε την ψήφο για αναβολή λέγοντας ότι επειδή προσέφυγαν αµφότερα τα µέλη στη δικαιοσύνη για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αντιφατικών αποφάσεων αν και είµαστε διοίκηση και όχι δικαστήρια τάσσεται υπέρ της αναβολής). Αρ. αποφ. 72 / Αναβολή λήψης απόφασης επί της ΑΠ 2/84108/2011 εξώδικης γνωστοποίησηςκαταγγελίας που αφορά στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος της κ. Πανοπούλου Πατρίτσια στο τέρµα της οδού Φερενίκης στην Ιαλυσό. Ο κ. Ζωγραφίδης δεν έχει προσέλθει ακόµα και δεν έλαβε µέρος στον καταρτισµό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου απεχώρησε λόγω ανειληµµένης υποχρέωσης και δεν έλαβε µέρος στον καταρτισµό και λήψη της παρούσας. 151

15 Η δικηγόρος Ρόδου κ. Ξενάκη ζήτησε το λόγο και είπε ότι για το συγκεκριµένο θέµα υπάρχει αίτηµα αναβολής, διότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος της κ. Πανοπούλου κ. ηµητριάδης δεν κατέστη δυνατόν να παραστή διότι έχει κάποιες ανακρίσεις στο δικαστήριο και δυστυχώς δεν µπόρεσε να έρθει. Στην συνέχεια έλαβε το λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος των οµπρελάδων της περιοχής Ιαλυσού κ. Χριστοδούλου Ευάγγελος ο οποίος είπε ότι έχουµε έννοµο συµφέρον να µην αναβληθεί η συγκεκριµένη υπόθεση. Μιλάµε για µια υφιστάµενη παρανοµία βάση της οποίας χορηγήθηκε δικαίωµα προτιµήσεως χρήσης χώρου παραλίας, και αυτό πλήττει ευθέως τα συµφέροντα του συλλόγου. Το κτίσµα της κ. Πανοπούλου είναι όλο παράνοµο. Παρακαλώ να αιτιολογήσετε και το λόγω της αναβολής. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ: Αυτό είναι ένα θέµα για το οποίο θα αποφασίσει η Επιτροπή. Εµείς αυτή τη στιγµή πραγµατοποιούµε το δικαίωµα της ακροάσεως. Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κ. Φλεβάρης να ζήτησε από τα µέλη να τεθεί το αίτηµα της αναβολής σε ψηφοφορία. Υπέρ της αναβολής τάχθηκαν τα µέλη 1) Μπούκλας 2) Αφεντούλης 3) Κρεµαστινού 4) Γιασιράνη 5) Παναή. Κατά της αναβολής ο κ. Φλεβάρης. Παρόντες δήλωσαν τα µέλη:1) Λύµουρας και 2) Καρατζιάς Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, µετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Αναβάλλει τη λήψη απόφασης επί της ΑΠ 2/84108/2011 εξώδικης γνωστοποίησης-καταγγελίας που αφορά στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος της κ. Πανοπούλου Πατρίτσια στο τέρµα της οδού Φερενίκης στην Ιαλυσό. Αρ. αποφ. 73/ Αίτηµα Γραµµενιάτη Στέφανου για ανάκληση α) της υπ αριθ. 458/2010 της ηµ. Επιτροπής του τότε ήµου Ροδίων και β) 49/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο κ. Ζωγραφίδης δεν έχει προσέλθει ακόµα και δεν έλαβε µέρος στον καταρτισµό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου και το Μέλος κ. Μπούκλας απεχώρησαν λόγω ανειληµµένης υποχρεώσεως των. Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος κ. Φλεβάρης εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την ΑΠ 2/77070/ αίτηση του κ. Γραµµενιάτη Στέφανου για ανάκληση α) της υπ αριθ. 458/2010 απόφασης της ηµ. Επιτροπής του τότε ήµου Ροδίων και β) 49/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω πλήρως συµµορφώσεως του. Ο αιτών προσκόµισε το ΑΠ 3564/2011 έγγραφο της Αρχαιολογικής υπηρεσίας το οποίο διάβασε ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος µε το οποίο βεβαιούται ότι ο αιτών δεν προέβη σε καµµία παράβση που να αφορά στην αρχαιολογική νοµοθεσία και υπεσχέθη ότι θα τηρεί τα όσα διαλαµβάνονται στην Άδεια του καταστήµατος του. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, και µετά την προσκόµιση του εγγράφου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (η κ. Παναή δήλωσε παρούσα) Εγκρίνει το αίτηµα του κ. Γραµµενιάτη Στέφανου για ανάκληση α) της υπ αριθ. 458/2010 απόφασης της ηµ. Επιτροπής του τότε ήµου Ροδίων και β) της 49/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 152

16 Ζωής, λόγω πλήρους συµµορφώσεως του και εισηγείται στον αρµόδιο αντιδήµαρχο την αποσφράγιση του καταστήµατος. Απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση στον ανωτέρω να τηρεί τους όρους λειτουργίας της αδείας του, διαφορετικά η Ε.Π.Ζ. θα εφαρµόσει αυστηρά τα προβλεπόµενα από το νόµο. Αρ. αποφ. 74/ Αίτηµα της «Μαργέλος Εµµανουήλ &Σια ΟΕ περί αναστολής της υπ αριθ. 62/ απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η παρούσα απόφαση ελήφθη χρονικά πρίν από την συζήτηση της προηγούµενης απόφασης µε α/α 73/2011 γι αυτό παρευρίσκεται στη συζήτηση ο κ. Μπούκλας που απεχώρησε κατά τη διάρκεια αυτής και δεν έλαβε µέρος στην ψηφοφορία. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου απεχώρησε λόγω ανειληµµένης υποχρέωσης του και δεν έλαβε µέρος στον καταρτισµό και λήψη της παρούσας. Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος κ. Φλεβάρης ζήτησε από την πληρεξούσια δικηγόρο της εταιρείας κ. Ξενάκη να λάβει το λόγο. Η κ. Ξενάκη είπε τα εξής: Για το συγκεκριµένο έχει κατατεθεί µία αίτηση στην 4 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για την οποία έχουµε µία απάντηση σχετικά µε το αίτηµα που είχαµε κάνει και το ζήτηµα που υπήρχε για την αποκατάσταση των ακινήτων και η συνένωση των δύο όµορων ακινήτων, ουσιαστικά κατ επέκταση την άδεια, την ενιαία άδεια λειτουργίας υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ότι ο φάκελος βρίσκεται ήδη για εξέταση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο (Κ.Α.Σ) το οποίο και θα αποφανθεί επί της ουσίας. Να σας το καταθέσω κ. Πρόεδρε. ΦΛΕΒΑΡΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ (Προεδρεύων) Αν έχετε την καλοσύνη να το καταθέσετε στην Νοµική Υπηρεσία. ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦ. (Νοµικός Σύµβουλος) Εδώ έχει οριστεί ηµεροµηνία σφράγισης για την ευτέρα, πρέπει να αποφασίσετε ανάλογα. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Επαναλάβετε κύριε ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦ. (Νοµικός Σύµβουλος) Για τη ευτέρα έχει οριστεί ηµεροµηνία σφράγισης. Έχει όµως ένα λόγο που θέλει αναβολή του θέµατος για να εξεταστεί το θέµα του από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Αν ανασταλεί η σφράγιση ή όχι, είναι θέµα που πλέον θα αποφασίσετε. ΦΛΕΒΑΡΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ (Προεδρεύων):Παρακαλώ ερωτήσεις αν υπάρχουν από τις κυρίες και κυρίους συναδέλφους ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡ.: Εγώ θέλω να κάνω µια ερώτηση κ. Πρόεδρε. Θέλω να ξέρω, να µας διαφωτίσετε, αν και εφ όσον η συγκεκριµένη γνωµοδότηση του Κ.Α.Σ. θα επηρεάσει τη δική µας απόφαση και αν είναι έτσι λογικά θα πρέπει να αναβληθεί. ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦ. (Νοµικός Σύµβουλος) : Βεβαίως θα επηρεάσει, αποτελεί πρόκριµα η απόφαση του Κ.Α.Σ. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡ.: Τι αποτελεί πρόκριµα η δική µας απόφαση ή του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου; ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦ. (Νοµικός Σύµβουλος): Του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου Αν έχει κάνει παραβάσεις αν έχει κάτι.. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡ.: Εποµένως αυτό πρέπει να πάει για αναβολή έτσι κι αλλιώς γιατί αν πάρουµε εµείς µια απόφαση και έρθει και την ακυρώσει µε τη γνωµοδότηση του το Κ.Α.Σ., τι νόηµα έχει να την πάρουµε; 153

17 ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦ. (Νοµικός Σύµβουλος): Θα πρέπει να αποφασίσετε για την αναστολή της σφράγισης γιατί ήδη έχει αποφασιστεί. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : Για να πάρουµε ξεκάθαρη εικόνα πώς θα πάει αργότερα το θέµα στην ψηφοφορία; ΦΛΕΒΑΡΗΣ Ι. (ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ): Έγινε η διαλογική συζήτηση, ακούστηκε η άποψη σε πραγµατοποίηση του δικαιώµατος ακροάσεως του ενδιαφεροµένου, ακούστηκε η άποψη της υπηρεσίας, τώρα τίθεται επειδή έχει προγραµµατιστεί θέµα σφράγισης, η αποφασιστική γνώµη της Επιτροπής, όποια είναι αυτή κατά τη διάσκεψη, προκειµένου να αποφασίσουµε. ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ: Η γνωµοδότηση του Κ.Α.Σ. έχει να κάνει επί όλων των ζητηµάτων που προχώρησε η Επιτροπή στη σφράγιση: η έχει να κάνει µε ένα ζήτηµα και τα υπόλοιπα εκκρεµούν; Αν θυµάµαι καλά υπήρχαν διάφορα θέµατα. Είναι όλα τα θέµατα στο Κ.Α.Σ. δηλαδή. Αυτό ήθελα να µάθω. Στο σηµείο αυτό ο κ. Μπούκλας απεχώρησε και δεν έλαβε µέρος στην ψηφοφορία. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Θά ήθελα να ακούσω την πρόταση του Προεδρείου για το θέµα αυτό. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ): Έχει καταθέσει ένα έγγραφο που λέει ότι αναµένει απόφαση του Κ.Α.Σ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ): Αυτός ζήτησε αναβολή γιατί πρόκειται να εξεταστεί το θέµα του, όλων των παρανοµιών που έχει κάνει, στο Κ.Α.Σ. Από εκεί και πέρα δεν µπαίνετε στην ουσία εσείς. Του δίνετε την αναβολή για να εξετάσει το θέµα του το Κ.Α.Σ.; Αυτός ενοποίησε δύο µαγαζιά και παρέβη την αρχαιολογική νοµοθεσία. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝ. Την απόφαση αυτή του Κ.Α.Σ., θα µας επηρεάσει; ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡ: Είναι πρόκριµα η απόφαση του Κ.Α.Σ για το τι απόφαση θα πάρουµε εµείς. Μα αυτό το πράγµα ρώτησα εγώ προηγουµένως. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ): Εγώ έχω πεί και την άλλη φορά, είναι ιδιαιτέρως επαχθές το µέτρο της σφράγισης, ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ): Αυτός ενοποίησε δύο µαγαζιά και παρέβη τον αρχαιολογικό νόµο ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΗΜ.: Πρέπει να επισηµάνουµε ότι ούτε ο πρώτος είναι ούτε ο τελευταίος. Να µην ακούω τέτοια πράγµατα εδώ µέσα. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓ.: Επειδή έχει ακουστεί πολλές φορές εδώ µέσα η ίδια άποψη. Ούτε ο πρώτος είναι ούτε ο τελευταίος. Υπ αυτήν την έννοια θα πρότεινα να διαλύσουµε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να πάµε όλοι στα σπίτια µας, να µην χασοµερούµε και από τις δουλειές µας. Για να λέµε κάποια στιγµή εδώ µέσα τα σύκα σύκα και τη σκάφη, σκάφη. (Στο σηµείο αυτό λέγει κάτι ο κ. Καρατζιάς που όµως δεν ακούγεται) ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓ.: Κε Καρατζιά µην µε διακόπτετε τοποθετούµαι, ανοίχτε το µικρόφωνο να καταγραφούν αυτά που λέτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ δεν θέλω να µε διακόπτει κανένας, έχω την υπευθυνότητα να ανοίγω εγώ µόνη µου το µικρόφωνο για να καταγράφονται αυτά που λέω για να έχω απόλυτη και ακέραιη την ευθύνη των λεγοµένων µου. Όποιος θέλει να κάνει το ίδιο παρακαλώ. Και λέω ότι. Η θα πρέπει να αλλάξουµε τον τίτλο της Επιτροπής ή θα πρέπει να καταργήσουµε την Επιτροπή. Ένα από τα δύο παιδιά. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΗΜ. : Έτσι και αλλιώς την Επιτροπή την καταργήσατε πρίν. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓ.: Σας παρακαλώ µην µε διακόπτετε. Κύριε Πρόεδρε ζήτησα τον λόγο, δεν θέλω να µε διακόπτει κανένας. εν κάνω διάλογο, παίρνω την ευθύνη να καταγράφονται τα λόγια µου. εν υπάρχει τίποτα πιο σοβαρό και πιο υπεύθυνο απ αυτό που κάνω. Απαιτώ πασρακαλώ όποιος άλλος 154

18 θέλει να κάνει το ίδιο στην ώρα του. εν µπορούµε να κρυβόµαστε εσσαεί πίσω απ την ίδια δικαιολογία ούτε ο πρώτος είναι ούτε ο τελευταίος. Ναι υπάρχει παρανοµία από το ένα άκρο µέχρι το άλλο αυτού του νησιού. Αλλά υποτίθεται ότι όλοι µας έχουµε την αγαθή και καλή πρόθεση κάποια στιγµή να βάζουµε µια τάξη στα πράγµατα, ακόµη και στους ίδιους µας τους εαυτούς. εν µπορούµε όµως µια ολόκληρη ζωή, µέσα σ αυτην την Επιτροπή δεν έχει περάσει συνεδρίαση που να µην έχει ακουστεί αυτή η δικαιολογία. Ούτε ο πρώτος είναι ούτε ο τελευταίος. Υπήρξαν συγκεκριµένες παραβάσεις, ενοποιήσεις καταστηµάτων και λοιπά και λοιπά σε καίριο κεντρικό σηµείο της Παλιάς Πόλης. Έχω απόλυτη επίγνωση του τι κάνω αυτή τη στιγµή, ξέρω ότι αυτή τη στιγµή βάζω το κεφάλι µου στον ντορβά, διότι ο συγκεκριµένος άνθρωπος εκτός από ιδιοκτήτης του καταστήµατος είναι και ιδιοκτήτης ΜΜΕ. εν µε ενδιαφέρει. Το δηλώνω ευθαρσώς. Και θέλω να καταγραφεί. Αυτή είναι η άποψή της Ευαγγελίας Παναή.. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΗΜ : εν θα διαφωνήσω µε όσα έχετε πεί κ. Παναή. Το είπα εν τη ρύµη του λόγου είπα αυτό το πράγµα επειδή υπάρχει το χαρτί που περιµένει, γι αυτό το λόγω ακριβώς Όπως δώσαµε αναβολή στους ἀλλους να δώσουµε και σ αυτόν µέχρι να εξεταστεί η υπόθεση του. Τίποτα παραπάνω. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (µειοψηφούσας της κ. Παναή η οποία τάχθηκε κατά της αναστολής εκτελέσεως της υπ αριθ. 62/ απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και κατά συνέπεια κατά της αναστολής σφραγίσεως του καταστήµατος ενώ ο κ. Ζωγραφίδης δήλωσε παρών διότι δεν είναι ενηµερωµένος επί του θέµατος αφού µετέχει για πρώτη φορά στην Επιτροπή ως αναπληρωµατικό µέλος, ενώ υπέρ της αναστολής τάχθηκαν οι 1)Φλεβάρης, 2)Αφεντούλης, 3)Λύµουρας, 4) Καρατζιάς, 5) Κρεµαστινού 6)Γιασιράνη) Την αναστολή της υπ αριθ. 62/ απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και κατά συνέπεια την αναστολή σφραγίσεως, που αφορά στο κατάστηµα της εταιρείας «Μαργέλος Εµµανουήλ & Σια ΟΕ», στην πλατεία Ιπποκράτους µέχρις ότου αποφανθεί επί του αιτήµατος της εταιρείας το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο (Κ.Α.Σ.). Αρ. αποφ. 75 / Αναβολή λήψης απόφασης για αφαίρεση ή µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος του κ. Σωτηράκη Κυριάκου στην περιοχή Φαληρακίου Η παρούσα απόφαση ελήφθη χρονικά πρίν από την συζήτηση της απόφασης µε α/α 73/2011 γι αυτό παρευρίσκεται στη συζήτηση ο κ. Μπούκλας Ο κ. Ζωγραφίδης δεν έχει προσέλθει ακόµα και δεν έλαβε µέρος στον καταρτισµό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου απεχώρησε λόγω ανειληµµένης υποχρέωσης και δεν έλαβε µέρος στον καταρτισµό και λήψη της παρούσας. Η δικηγόρος Ρόδου κ. Ξενάκη ζήτησε το λόγο και είπε ότι για το συγκεκριµένο θέµα υπάρχει αίτηµα αναβολής, διότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος Κ. ηµητριάδης δεν κατέστη δυνατόν να παραστή διότι έχει κάποιες ανακρίσεις στο δικαστήριο και δυστυχώς δεν µπόρεσε να έρθει. Επιπλέον υπάρχει και άλλος λόγος, ο ίδιος ο κ. Σωτηράκης έχει απευθυνθεί στον εισαγγελέα και είµαστε σε αναµονή µιάς γνωµοδοτήσεως από την πλευρά του εισαγγελέως, εποµένως είναι ένας λόγος παραπάνω για να αιτηθούµε την αναβολή. Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κ. Φλεβάρης να ζήτησε από τα µέλη να τεθεί το αίτηµα της αναβολής σε ψηφοφορία. Υπέρ της αναβολής τάχθηκαν τα µέλη 1) Μπούκλας 2) Αφεντούλης 3) Κρεµαστινού 4) Γιασιράνη 5) Παναή 6) Καρατζιάς και 7) Λύµουρας 155

19 Κατά της αναβολής ο κ. Φλεβάρης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, µετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για αφαίρεση ή µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος του κ. Σωτηράκη Κυριάκου στην περιοχή Φαληρακίου για την επόµενη συνεδρίαση. Αρ. αποφ. 76 / Τροποποίηση Κανονισµού Λειτουργίας Μαντρών Οικοδοµικών Υλικών σε Ανοικτούς Χώρους (αποφ. 212/2007.Σ. όπως συµπληρώθηκε µε την υπ αριθ. 529/2010.Σ.). Η παρούσα απόφαση ελήφθη χρονικά πρίν από την συζήτηση της απόφασης µε α/α 73/2011 γι αυτό παρευρίσκονται ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου και το µέλος ο κ. Μπούκλας οι οποίοι συµµετείχαν στην κατάρτιση και λήψη της παρούσας. Ο κ. Ζωγραφίδης δεν έχει προσέλθει ακόµα και δεν έλαβε µέρος στον καταρτισµό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 134/2011 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου µε θέµα: «Τροποποίηση Κοινοχρήστων χώρων Μεσαιωνικής πόλης» που έχει ως κάτωθι: ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Κανονισµού Λειτουργίας Μαντρών Οικοδοµικών Υλικών σε Ανοικτούς Χώρους (αποφ. 212/2007.Σ. όπως συµπληρώθηκε µε την υπ αριθ. 529/2010.Σ.). Με την υπ αριθ. 220/2002 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου Ρόδου, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθ. 212/2007 και συµπληρώθηκε µε την υπ αριθ. 529/2010, θεσπίστηκε κανονισµός λειτουργίας µαντρών οικοδοµικών υλικών σε ανοικτούς χώρους, βάσει του οποίου είχε απαγορευθεί η εγκατάσταση και λειτουργία αυτών εντός κατοικηµένων περιοχών και συγκεκριµένα εντός ορίου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ήµου Ροδίων, καθώς και σε ζώνη 50 µ. γύρω από τα όρια αυτού (παρ. Α1), όπως επίσης οι εγκατεστηµένες µάντρες σε εκτός σχεδίου περιοχές (και εφόσον δεν βρίσκονταν σε περιοχές που οι παρ. Α 2,3,4 του κανονισµού απαγόρευαν) υποχρεούνταν να συµµορφωθούν µε τις δεσµεύσεις των παρ. Β και Γ αυτού (φύτευση, διαµόρφωση κόµβου κ.τ.λ.) Οι προθεσµίες που αρχικά ορίστηκαν (µε την αποφ. 220/2002.Σ.) ήταν δύο (2) χρόνια για τις εντός σχεδίου υφιστάµενες µάντρες προκειµένου να αποµακρυνθούν και ένας (1) χρόνος για τις εκτός σχεδίου προκειµένου να συµµορφωθούν µε τους όρους του κανονισµού. Με την τροποποίηση ωστόσο του κανονισµού το έτος 2007 (αποφ. 212/2007.Σ.) και παρά την έλευση τόσων χρόνων από τη ψήφισή του χωρίς συµµόρφωση των ιδιοκτητών µαντρών µε τα προβλεπόµενα, δόθηκε νέα προθεσµία, που ήταν ίδια τόσο για τις εντός όσο και για τις εκτός σχεδίου περιοχές, και καθορίστηκε σε τέσσερις (4) µήνες (παρ. Η), µετά την έλευση της οποίας θα βεβαιωνόταν πρόστιµο στους παραβάτες 10 ηµερησίως για τους πρώτους 3 µήνες και 30 ηµερησίως στη συνέχεια (παρ. Ζ). Η προθεσµία αυτή θα είχε έναρξη από της έγγραφης ειδοποίησης του ενδιαφερόµενου από τη /νση ηµοτικής Αστυνοµίας. Παρά την τροποποίηση όµως του κανονισµού, µε τον επανακαθορισµό προθεσµιών και την επιβολή των παραπάνω προστίµων στους παραβάτες, παρατηρείται ότι το φαινόµενο µη συµµόρφωσης κάποιων από τους ιδιοκτήτες µαντρών οικοδοµικών υλικών εξακολουθεί και η κατάσταση διαιωνίζεται. Συγκεκριµένα, το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα έντονο στις εντός σχεδίου περιοχές και ιδιαίτερα για τους κατοίκους που βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση µε µάντρες που κατά παράβαση του κανονισµού δεν έχουν µέχρι σήµερα αποµακρυνθεί, δυσχεραίνοντας έτσι την καθηµερινότητα και επιβαρύνοντας την 156

20 υγεία των περιοίκων, που προσφεύγουν διαµαρτυρόµενοι στην Υπηρεσία µας προς αναζήτηση οριστικής λύσης. Κατά την άποψη της Υπηρεσίας µας το παραπάνω φαινόµενο µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τροποποίηση του ισχύοντα Κανονισµού Λειτουργίας Μαντρών Οικοδοµικών Υλικών σε Ανοικτούς Χώρους (αποφ. 212/2007.Σ. όπως συµπληρώθηκε µε την υπ αριθ. 529/2010.Σ.), ως προς την παρ. Η αυτού που αφορά στις προθεσµίες συµµόρφωσης των παραβατών και της παρ. Ζ αυτού (που προστέθηκε µε την απόφαση 529/2010.Σ.) και αφορά στην επιβολή των προστίµων στους παραβάτες, οι οποίες προτείνεται να αντικατασταθούν ως εξής : "Ζ) Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους παραπάνω όρους θα επιβάλλεται : 1. Σφράγιση σε όσες είναι εγκατεστηµένες εντός σχεδίου. 2. Επιβολή προστίµου 20 ηµερησίως τους πρώτους 3 µήνες και 50 ηµερησίως στη συνέχεια µέχρι συµµόρφωσής τους, σε όσες είναι εγκατεστηµένες εκτός σχεδίου." "Η) 1. Στις εντός σχεδίου υφιστάµενες µάντρες οικοδοµικών υλικών δίνεται προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών για την αποµάκρυνσή τους. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί µελλοντικά εγκατάσταση νέας µάντρας κατά παράβαση του παρόντος κανονισµού, αυτή θα σφραγίζεται άµεσα, χωρίς καµία προθεσµία αποµάκρυνσής της. 2. Στις εκτός σχεδίου υφιστάµενες µάντρες δίνεται προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών για τη συµµόρφωσή τους µε τα οριζόµενα στην παρ. Γ. Οι προθεσµίες συµµόρφωσης ή αποµάκρυνσης θα έχουν έναρξη από της έγγραφης ειδοποίησης του ενδιαφερόµενου από τη /νση ηµοτικής Αστυνοµίας." Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου είπε τα εξής: Ερχόµαστε να τροποποιήσουµε την παρ. Ζ και την παρ. Η για σφράγιση των µαντρών που ευρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές. Έχουµε πάρα πολλές ενοχλήσεις στην υπηρεσία µας από περιοίκους από τα γειτνιάζοντα ή όµορα οικόπεδα που δεν µπορούν πράγµατι να ανέχονται αυτή την κατάσταση και να θέλουν να αφήσουν το ίδιο τους το σπίτι. Επειδή υπάρχει ο κανονισµός αλλά και ο Γ.Ο.Κ. που προβλέπει ότι απαγορεύεται σε εντός σχεδίου να υπάρχουν µάντρες οικοδοµικών υλικών ανοιχτές. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΗΜ. : Επειδή το θέµα είναι διαχρονικό και έχει ταλανίσει πολλές φορές την ηµαρχιακή Επιτροπή του Τότε ήµου Ροδίων, θεωρώ ότι τα πρόστιµα των 20 δεν θα φέρουν αποτέλεσµα, νοµίζω ότι σε ένα εύλογο διάστηµα που θα αποφασίσουµε εµείς εδώ, ειδικά οι µάντρες που ευρίσκονται εντός κατοικηµένων περιοχών, το συντοµότερο δυνατόν να φύγουνε. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧ. (ΠΡΟΕ ΡΟΣ): Κύριε συνάδελφε αν πρόσεξες, εµείς προτείνουµε την σφράγιση των εντός σχεδίου µαντρών οικοδοµικών υλικών και το δεύτερο που προτείνουµε είναι, εάν σε µία προθεσµία που δίνουµε 15 ηµερών δεν αποµακρυνθούν, τότε προχωράµε στην σφράγιση. Τώρα αντί για 15 µέρες, επειδή θεωρείται πολύ µικρό το χρονικό διάστηµα να πούµε 30 ηµέρες και από κεί και πέρα να υπάρξει σφράγιση των µαντρών αυτών. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΗΜ.: Συµφωνώ µε το διάστηµα των 30 ηµερών. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝ. (ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ): Πράγµατι το θέµα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό και αφορά την εν γένει οικοδοµική δραστηριότητα στο νησί της Ρόδου. Επειδή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι ουσιώδες και βασικό όργανο διοίκησης του ήµου µαζί µε το ηµοτικό Συµβούλιο και επειδή η απόφαση αυτή πρέπει να έχει τα στοιχεία διαβούλευσης ή ορθότερα ακροάσεως των ενδιαφεροµένων, προτείνω προς το Σώµα µε ώριµη σκέψη να αναβληθεί για την επόµενη συνεδρίαση και µε απόφαση που θα πάρουµε τώρα να αποσταλεί επιστολή ενηµερωτική προς όλους τους ιδιοκτήτες των µαντρών οικοδοµικών υλικών, προκειµένου όποιος θέλει εγγράφως να καταθέσει τις απόψεις του και την επόµενη φορά, αφού έχει προηγηθεί η ενηµέρωση και η ακρόαση των διοικουµένων, γιατί είναι µια πράξη που αφορά τους διοικούµενους, και µε την επιβολή όλων αυτών, χωρίς να διαφωνήσω επί της ουσίας. Ούτε µε το περιεχόµενο ούτε µε την συµπληρωµατική πρόταση του κ. Καρατζιά, ζητώ την αναβολή για να έχουµε αυτό το πολύτιµο και κρίσιµο στοιχείο της διαβούλευσης και της ακρόασης. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες δηµιουργούν ένα παραγωγικό αντικείµενο και ζητώ την αναβολή γι αυτούς τους λόγους. 157

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 853/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 392/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 121/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 583/2014

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 583/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ. Απόφασης: 583/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ Απόφασης: 321/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 618/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 843/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα 20-9-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης Αργοστόλι 16-1-2012 Αριθ. Πρωτ.: 49228/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Αργοστόλι 18-9-2012 Αριθ. Πρωτ.: 34370 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 20-1-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 838/23-1-2012 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από -04-04 Τακτικής υνεδρίασης του ηµοτικού υµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/-04-04 Αριθ. Απόφασης: /-4-04 τη Ρόδο σήµερα -04-04 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 44/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 335 /27-04-15

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ.

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ.Απόφασης: 563/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-204 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/4-7-204 Αριθ. Απόφασης: 448/4-7-204 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 22-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 14704 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 601/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ. Απόφασης: 723/2014

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ. Απόφασης: 723/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ. Απόφασης: 723/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης: 28/4-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης/ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης/ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΜΕΛΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 4Α3ΩΩΛΩ-Β Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης/31-05-2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθμ.απόφ. 66/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 431/2015

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 431/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 431/2015

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 250/2015

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 250/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 250/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 460/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 460/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 460/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 27/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7/12/2009 Σήμερα την 7 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 904/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ.Απόφασης:712/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 17/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 17/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 208/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 208/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 208/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 15/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-6-2009 Σήμερα την 29 η του μηνός Ιούνη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης:430/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΞ1-ΟΟΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΞ1-ΟΟΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµός Απόφασης: 154 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Απ ευθείας ανάθεση για την προµήθεια «Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 24-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 02 / 02 / 2012 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 12499 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 2 η / 06-02-2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64) Στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 17-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 290/2008 απόφαση της Δ.Ε. με αριθμό Πρωτ. 10450/30.06.2008

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 290/2008 απόφαση της Δ.Ε. με αριθμό Πρωτ. 10450/30.06.2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 16-04 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4976 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 72 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 347 /

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 347 / ΑΔΑ: ΒΕΖΩΡ-ΦΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από -6-0 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/-6-0 Αριθ. Απόφασης: 7 /-6-0 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 02-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10521 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-11-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 12526 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜ/ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΗΣ Αριθ. Απόφασης:29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 5/2011 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β43ΔΩ1Ρ-2Η2 Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 1-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 32715 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας Νέα Χαλκηδόνα 05-12-2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 16/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:341/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 1-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 20881 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

45 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

45 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 63263/20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 45 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19-12-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής ΑΜΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 122/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/11/ 2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 22/ Αριθ. Απόφασης: 747/2014

Της από 28/11/ 2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 22/ Αριθ. Απόφασης: 747/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28// 204 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 22/28--204 Αριθ. Απόφασης: 747/204 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της µε αριθµό 32ης/2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του

Πρακτικό της µε αριθµό 32ης/2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 35/24-1-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: / ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:136/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: / ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:136/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 23.728/29-11-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:136/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Εκµισθώσεις πηγών, βοσκοτόπων, καλλιεργήσιµων

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 15-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-3-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 9/30-3-2011 Αριθ. Απόφασης: 183 /30-3-2011 Στη Ρόδο σήμερα 30-3 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2011. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 1/2011 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2011. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 1/2011 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 1/2011 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή Προεδρείου νέου ηµοτικού Συµβουλίου. Στην Ιερισσό,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Β45ΜΩΗΔ-7ΤΑ Αριθ. Απόφασης 66/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Της από 31/8/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ.

Της από 31/8/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 31/8/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/31-8-2015 Αριθ. Απόφασης:504/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 18/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης επιβολής προστίµου στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα