Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat"

Transcript

1 Verbs Present ἄγω Future ἄξω Aorist ἤγαγον Definition I lead; I take; imperative, come on! αἱρέω αἴρω αἱρέσω ἀρῶ εἷλον ἦρα (irregular augment), I take I lift; with reflexive pronoun, I get up αἰτέω αἰτήσω ᾔτησα I ask; I ask for intransitive, I listen; transitive+gen of person, ἀκούω ἀκούσομαι ἤκουσα acc. of thing, I listen to; I hear θνῄσκω θανοῦμαι ἔθανον I die (ἀποθνῄσκω I die) κρίνομαι κρινοῦμαι ἐκρινάμην I separate (ἀποκρίνομαι I answer) κτείνω κτενῶ ἔκτεινα I kill (ἀποκτείνω I kill) αὐξάνω βαδίζω βαίνω βάλλω βασιλεύω βλέπω αὐξήσω βαδιοῦμαι βήσομαι βαλῶ βασιλεύσω βλέψομαι ηὔξησα ἐβάδισα ἔβην ἔβαλον ἐβασίλευσα ἔβλεψα I increase I walk; I go I step; I walk; I go I throw; put; pelt; hit; strike I rule usually intransitive, I look; I see βοάω βοήσομαι ἐβόησα I shout I come to the rescue; +dat, I come to X s aid; I βοηθέω come to rescue/aid X βούλομαι βουλήσομαι - + infinitive, I want; I wish γίγνομαι γενήσομαι ἐγενόμην γιγνώσκω γνώσομαι ἔγνων δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δέχομαι δέξομαι ἐδεξάμην διώκω διώξομαι ἐδίωξα δοκεῖ δόξει ἔδοξε(ν) I become; it happens I come to know; I perceive; I learn I cry, weep I receive I pursue, chase impersonal, it seems good; +dat it seems good to me; I think it best; +dat+infin., it seems good to X to Y; X decide[s] to Y act. intrans., I wake X up; mid. intrans., I wake up ἐγείρω ἐγερῶ ἤγειρα ἐθέλω ἐθελήσω ἠθέλησα + infin., I am willing; I wish ἐλαύνω ἐλῶ ἤλασα trans., I drive; intrans., I march ἕπομαι ἕψομαι ἑσπόμην (irregular augment)+dat., I follow ἐργάζομαι ἐργάσομαι ἠργασάμην, εἰργασάμην ἔρχομαι εἶμι ἦλθον ἐσθίω ἔδομαι ἔφαγον I work; I accomplish I come; I go I eat εὑρίσκω εὑρήσω ηὗρον, εὗρον I find I pray; +dat., I pray to; +acc+infin., I pray εὔχομαι εὔξομαι ηὐξάμην [that] ἔχω ἕξω, σχήσω ἔσχον I have; I hold; mid+gen., I hold onto ζητέω I seek, look for ἡγέομαι + dat., I lead Page 1

2 Verbs ἥκω ἥξω I have come intrans., I am amazed; trans., I wonder at; θαυμάζω θαυμάσομαι ἐθαύμασα admire α to long α not η because of ε; I see, watch, look θεάομαι θεάσομαι ἐθεασάμην at θεωρέω I watch I come to; arrive at; reach (ἀφικνέομαι I arrive ἱκνέομαι ἵξομαι ικόμην at) καθεύδω καθευδήσω - I sleep act. trans., I make X sit down; I set; I place; act. intrans., I sit; mid. intrans., I seat myself, sit καθίζω καθιῶ ἐκάθισα down act. trans., I kindle, burn; mid. intrans., I burn, καίω, κάω κάυσω ἔκαυισα am on fire καλέω κάμνω κελεύω καλῶ καμοῦμαι κελεύσω ἐκάλεσα ἔκαμον ἐκέλευσα I call I am sick; I am tired + acc+infin., I order, tell X to do Y κομίζω κόπτω λαμβάνω κομιῶ κόψω λήψομαι ἐκόμισα ἔκοψα ἔλαβον I bring; I take I strike; I knock on [a door] I take; mid+gen., I seize, take hold of λέγω λέξω, ἐρῶ ἔλεξα, εἶπον (irregular augment) I say; tell; speak λείπω λύω λειψω λύσω ἔλιπον ἔλυσα I leave I loosen; loose; mid., I ransom μανθάνω μαθήσομαι ἔμαθον I learn; understand μάχομαι μαχοῦμαι ἐμαχεσάμην I fight; +dat., I fight against + infin., I am about [to]; I am destined [to]; I μέλλω μελλήσω ἐμέλλησα intend [to] μένω μενῶ ἔμεινα intrans., I stay; I wait; trans., I wait for νικάω νοσέω οἰκέω ὁράω νικήσω νοσήσω ὄψομαι ἐνίκησα ἐνόσησα εἶδον I defeat; win I am sick, ill I live; dwell (irregular augment) I see act. trans., I set X in motion; act. intrans., I start; I rush; mid. intrans., I set myself in ὁρμάω motion; I start; rush; hasten πάσχω πείσομαι ἔπαθον I suffer; experience act. trans., I stop X; mid. intrans+part., I stop παύω παύσω ἔπαυσα doing X; +gen., I cease from πείθω πείσω ἔπεσα I persuade; mid+dat., I obey πέμπω πέμψω ἔπεμψα πίνω πίομαι ἔπιον πίπτω πεσοῦμαι ἔπεσον πλεύσομαι, πλέω πλευσοῦμαι ἔπλευσα I send I drink I fall I sail Page 2

3 ποιέω πονέω σιγάω σκευάζω σκοπέω σκέψομαι ἐσκεψάμην σπεύδω σπεύσω ἔσπευσα στενάζω στενάξω ἐστέναξα σῴζω σώσω ἔσωσα τέρπομαι τέρψομαι ἐτερψάμην τιμάω τιμήσω ἐτιμησα Verbs I make, do I work I am silent I prepare; make ready (παρασκευάζω I prepare) I look at, examine; consider I hurry I groan I save I enjoy myself; +dat., I enjoy X; +part., I enjoy doing X I honor act. trans., I turn X; mid. intrans., I turn myself, turn I run τρέπω τρέψω ἔτρεψα τρέχω δραμοῦμαι ἔδραμον τύπτω τυπτήσω - ἤνεγκα, I strike, hit φέρω οἴσω ἤνεγκον I carry; of roads, lead φεύγω φιλέω φεύξομαι φιλήσω ἔφυγον ἐφίλησα I flee; escape I love intrans., I am frightened, am afraid; trans., I φοβέομαι φυλάττω χαίρω φοβήσομαι φυλάξω χαιρήσω - ἐφύλαξα ἐχαίρησα fear, am afraid of X I guard I rejoice (imperative greetings!) give place, make way, withdraw; (προςχωρέω+dat., I approach; προχωρέω I χωρέω advance; +acc., I advance against) ὠφελέω ὠφελήσω ὠφέλησα I help; I benefit Present φημί (φησί[ν]) Imperfect ἔφη δεῖ I say (impersonal+acc.+infin) it is necessary; X must Y Page 3

4 Nouns Nominative Genitive Definition ὁ Ἀγαμέμνων Ἀγαμέμνονος Agamemnon ὁ ἄγγελος ἀγγέλου messenger ἡ ἀγορά ἀγορᾶς agora, city center, market place ὁ ἀγρός ἀγροῦ field ὁ ἀδελφός ἀδελφοῦ brother ἡ Ἀθηνᾶ Ἀθηνᾶς Athena αἱ Ἀθῆναι Ἀθηνῶν Athens ὁ Αἰγεύς Αἰγέως Aegeus ὁ/ἡ αἴξ αἶγος goat ἡ Ἀκρόπολις Ἀκροπόλεως the Acropolis ὁ ἀνήρ ἀνδρός man; husband ὁ ἄνθρωπος ἀνθρώπου man; human being; person ὁ Ἄργος Ἄγρου Argus [shining; swift] τὸ ἀργύριον ἀργυρίου silver; money ἡ Ἀριάδνη Ἀριάδνης ἡ ἀριστερά ἀριστερᾶς left hand τὸ ἄροτρον ἀρότρου plow ὁ Ἀσκληπιός Ἀσκληπιοῦ Asclepius τὸ ἄστυ ἄστεως city ὁ αύτουργός αὐτουργοῦ farmer οἱ Ἀχαιοί Ἀχαιων Achaeans ὁ βασιλεύς βασιλέως king ἡ βοή βοῆς shout ὁ βοῦς βοός ox ὁ Βρόμιος Βρομίου the Thunderer ὁ βωμός βωμοῦ alter ὁ γέρων γέροντος old man ἡ γῆ γῆς land; earth; ground ἡ γυνή γυναικός woman; wife τὸ δεῖπνον δείπνου dinner; meal τὸ δένδρον δένδρου tree ἡ δεξιά δεξιᾶς right hand ὁ δεσπότης δέσπότου master ὁ δῆμος δήμου the people ὁ Δικαιόπολις Δικαιοπόλιδος Dicaeopolis τά Διονύσια Διονυσίων Festival of Dionysius ὁ Διόνυσος Διονύσου Dionysus ὁ δοῦλος δούλου slave ἡ δραχμή δραχμῆς drachma (six obols) ἡ ἑορτή ἑορτῆς festival ἡ Ἐπίδαυρος Ἐπιδαύρου Epidaurus τὸ ἔργον ἔργου work; deed Page 4

5 ἡ ἑσπέρα ἑσπέρας ὁ ἑταῖρος ἑταίρου ὁ Ζεύς Διός ὁ ἥλιος ἡλίου ἡ ἡμέρα ἡμέρας ἡ θάλαττα θάλάττης ἡ θεός θεοῦ ὁ θεός θεοῦ ὁ Θησεύς Θησέως ἡ θυγάτηρ θυγατρός ἡ θύρα θύρας ὁ ἰατρός ἰατροῦ τὸ ἱερεῖον ἱερείου ὁ ἱερεύς ἱερέως τὸ ἱερόν ἱεροῦ ὁ καιρός καιροῦ ἡ κεφαλή κεφαλῆς ὁ κῆρυξ κήρυκος ὁ κίνδυνος κινδύνου ἡ Κνωσός Κνωσοῦ ἡ κρήνη κρήνης ἡ Κρήτη Κρήτης ὁ Κύκλωψ Κύκλωπος ὁ/ἡ κύων κυνός ὁ λαγώς λαγοῦ ὁ λίθος λίθου ὁ λόγος λόγου ὁ λύκος λύκου ἡ Μέλιττα Μελίττης ἡ μήτηρ μητρός ὁ Μίνως Μίνω ὁ Μινώταυρος Μινωταύρου ὁ μισθός μισθοῦ ὁ μῦθος μύθου Nouns evening; the west comrade, companion Zeus sun day sea goddess god Theseus daughter door doctor sacrificial victim priest temple time; right time head herald danger Knossos spring Crete Cyclops dog hare stone word; story; reason wolf Melissa [bee] mother Minos Minotaur reward; pay story ἡ Μυρρίνη Μυρρίνης Myrrhine [myrtle] ἡ ὁ ἡ ἡ ἡ ὁ ναῦς νεανίας νῆσος Νίκη νύξ Ξανθίας νεώς νεανίου νήσου Νίκης νυκτός Ξανθίου ship young man island Nike night Xanthias ὁ ξένος ξένου foreigner; stranger ὁ ὀβολύς ὀβολοῦ obol Page 5

6 ἡ ὁδός ὁδοῦ ὁ Ὀδυσσεύς Ὀδυσσέως ἡ οἰκία οἰκίας ὁ οἶκος οἴκου ὁ οἶνος οἴνου τὸ ὄνομα ὀνόματος τὸ ὄρος ὄρους ὁ οὐρανός οὐρανοῦ ὁ ὀφθαλμός ὀφθαλμοῦ ὁ/ἡ παῖς παιδός ὁ πάππας πάππου ὁ πάππος πάππου ἡ παρθένος παρθένου ἡ Παρθένος Παρθένου ὁ Παρθενών Παρθενῶνος ὁ πατήρ πατρός ὁ Πειραιεύς Πειραιῶς ὁ ποιητής ποιητοῦ ἡ πόλις πόλεως ὁ πολίτης πολίτου ἡ πομπή πομπῆς ὁ πόνος πόνου τὰ πρόβατα προβάτων ἡ πύλη πύλης τὸ πῦρ πυρός Nouns road; way; journey Odysseus house; home; dwelling house; home; dwelling wine name mountain; hill sky, heaven eye boy; girl; son; daughter; child papa grandfather maiden, girl the Maiden the Parthenon father the Piraeus poet city citizen procession toil, work sheep gate fire ὁ σῖτος σίτου food; pl τὰ σῖτα grain οἱ τεκόντες τεκόντων parents ἡ ἡ Τροία ὑδρία Τροίας ὑδρίας Troy water jar τὸ ὕδωρ ὕδατος water jar ὁ Φειδίας Φειδίου Pheidias ὁ Φίλιππος Φιλίππου ὁ χειμών χειμῶνος ἡ χείρ χειρός ὁ χορός χοροῦ Philip storm; winter hand dance; chorus Page 6

7 Other Pronouns ἐγώ ἐμαυτοῦ, σεαυτοῦ, ἑαυτοῦ ἡμεῖς σύ τί; ὑμεῖς Adjectives ἀγαθός, ή, όν ἄγριος, α, ον Ἀθηναῖος, α, ον αἴτιος ἄκρος, α, ον ἄλλος, η, ο ἀνδρεῖος ἀργός, όν ἄριστος, η, ον γέρων, γέροντος δεινός, ή, όν δέκα δέκατος, η, ον δεύτερος, α, ον δυνατός, ή, όν δύο ἕβδυμος, η, ον εἷς, μία, ἕν ἕκτος, η, ον ἐμός, ή, όν ἔνατος, η, ον ἐννέα ἕξ ἑπτά ἕτοιμος, η, ον ἡμέτερος, α, ον ἵλεως ἰσχυρός, ά, όν κάλλιστος, η, ον καλός, ή, όν μακρός, ά, όν μέγας, μέγάλη, μέγα μέγιστος, η, ον μέσος, η, ον gen., ἐμοῦ, μου, I; me of myself, of yourself, of him/her/itself gen., ἡμων, we; us gen., σοῦ, σου, you what? gen., ὑμῶν, you all good savage; wild; fierce Athenian responsible [for]; to blame top [of] other, another brave not working, idle, lazy best; very good; noble old terrible indeclinable, ten tenth second possible gen., δυοῖν, two seventh gen., ἑνός, μιᾶς, one sixth my, mine ninth indeclinable, nine indeclinable, six indeclinable, seven ready our, ours acc. ἵλεων, propitious strong most beautiful; very beautiful beautiful long; large gen., μεγάλου, μεγάλης, big, large; great very big, very large; very great; biggest; largest; greatest middle [of] Page 7

8 Other μικρός, ά, όν ὄγδοος, η, ον ὀκτώ πᾶς, πᾶσα, πᾶν πέμπτος, η, ον πέντε πολύς, πολλή, πολύ πρῶτος, η, ον ῥᾴδιος, α, ον ῥάθυμος, ον σός, ή, όν σοφός, ή, όν σώφρων, σῶφρον τέταρτος, η, ον τέτταρες, τέτταρα τοσοῦτος τρεῖς, τρία τρίτος, η, ον τυφλός, ή, όν ὑμέτερος, α, ον φίλος, φίλη, φίλον χαλεπός, ή, όν Pronouns/Adjectives αὐτός, ή, ό τις τίς Prepositions ἀνά ἀπό διά εἰς ἐκ, ἐξ ἐν ἐπί κατά μετά παρά περί πρό small eighth indeclinable, eight gen., παντός, all; every; whole fifth indeclinable, five much; pl., many first easy careless you, yours skilled; wise; clever of sound mind; prudent; self-controlled fourth four so great; so much three third blind your, yours dear difficult; hard αὐτοῦ; pronoun, gen/dat/acc, him, her, it, them; adj., -self, -selves; same τινός; pronoun, someone; something; anyone; anything; adjective, a certain; some; a, an τίνος; pronoun, who?; adjective, which?; what? +acc., up +gen., from +gen., through +acc., into; to; at +gen., out of +dat., in; on +dat., upon, on; +acc., at; against; onto, upon +acc., down +gen., with; +acc., after +acc., of persons only, to +gen., about, concerning; +acc., around +gen., of time or place, before Page 8

9 Other πρός ὑπέρ ὑπό Adverbs ἀεί αὐθις αὔριον βραδέως δεῦρο ἐκεῖ ἐκεῖσε ἐνθάδε ἐνταῦθα ἔπειτα ἔτι εὖ εὐθύς ἤδη ἰδού καί καλῶς μάλα μάλιστα μή μηκέτι μόλις νῦν οἴκαδε οἴκοι οὐ, οὐκ, οὐχ οὐδαμῶς οὖν οὕτως, οὕτω πόθεν; πολλάκις ποτέ ποῦ; πρῶτον πῶς; ταχέως τέλος +dat., at, near, by; +acc., to, toward; against +gen., on behalf of, for +dat., under; +acc., under always again tomorrow slowly here, hither there to that place, thither hear; hither; there; thither then; here; hither; there; thither; +δή, at that moment, then then, thereafter still well straightway, immediately, at once already; now look! even; also, too well very most, most of all; very much; especially not; +imperative, don t...! +imperative, don't...any longer with difficulty; scarcely; reluctantly now homeward, to home at home not in no way, no connecting adverb, postpositive, so, then so, thus from where?; whence? many times, often enclitic, at some time, at one time, once, ever where? first how? quickly, swiftly in the end, finally Page 9

10 Other τί; ὡς ὥσπερ Conjunction ἀλλά γάρ εἰ ἐπεί καί ὅμως ὅτι οὐδέ οὔτε...οὔτε τε...καί/τε καί ὡστε Interjections οἴμοι φεῦ Particles ἆρα γε δέ δή μέν...δέ... Expressions δι ὀλίγου ἐν νῷ ἔχω ἐν ᾧ ἐν...τούτῳ ἑορτήν ποιῶ εὖ γε καλῶς ἔχω κατὰ θάλατταν πως ἔχεις; τῇ ὑστεραίᾳ ὦ Ζεῦ why? how...! just as but for if; in indirect questions, whether when and nevertheless that and...not; nor; not even neither...nor τε postpositive and enclitic, both...and so that, that, so as to woe! alas! introduces a question enclitic; restricive, at least; intensive, indeed postpositive, and, but postpositive; emphasize the obvious or true, indeed, in fact while...;..., but; on the one hand...on the other hand soon I have in mind; I intend while meanwhile I celebrate a festival good!; well done! I am well by sea How are you? on the next day O Zeus Page 10

11 Verb Pract. Present Future Aorist Definition I lead; I take; imperative, come on! (irregular augment), I take I lift; with reflexive pronoun, I get up I ask; I ask for intransitive, I listen; transitive+gen of person, acc. of thing, I listen to; I hear I die (ἀποθνῄσκω I die) I separate (ἀποκρίνομαι I answer) I kill (ἀποκτείνω I kill) I increase I walk; I go I step; I walk; I go I throw; put; pelt; hit; strike I rule usually intransitive, I look; I see I shout I come to the rescue; +dat, I come to X s aid; I come to rescue/aid X + infinitive, I want; I wish I become; it happens I come to know; I perceive; I learn I cry, weep I receive I pursue, chase impersonal, it seems good; +dat it seems good to me; I think it best; +dat+infin., it seems good to X to Y; X decide[s] to Y act. intrans., I wake X up; mid. intrans., I wake up + infin., I am willing; I wish trans., I drive; intrans., I march (irregular augment)+dat., I follow I work; I accomplish I come; I go I eat I find I pray; +dat., I pray to; +acc+infin., I pray [that] I have; I hold; mid+gen., I hold onto I seek, look for + dat., I lead I have come Page 11

12 Verb Pract. intrans., I am amazed; trans., I wonder at; admire α to long α not η because of ε; I see, watch, look at I watch I come to; arrive at; reach (ἀφικνέομαι I arrive at) I sleep act. trans., I make X sit down; I set; I place; act. intrans., I sit; mid. intrans., I seat myself, sit down act. trans., I kindle, burn; mid. intrans., I burn, am on fire I call I am sick; I am tired + acc+infin., I order, tell X to do Y I bring; I take I strike; I knock on [a door] I take; mid+gen., I seize, take hold of (irregular augment) I say; tell; speak I leave I loosen; loose; mid., I ransom I learn; understand I fight; +dat., I fight against + infin., I am about [to]; I am destined [to]; I intend [to] intrans., I stay; I wait; trans., I wait for I defeat; win I am sick, ill I live; dwell (irregular augment) I see act. trans., I set X in motion; act. intrans., I start; I rush; mid. intrans., I set myself in motion; I start; rush; hasten I suffer; experience act. trans., I stop X; mid. intrans+part., I stop doing X; +gen., I cease from I persuade; mid+dat., I obey I send I drink I fall I sail I make, do I work Page 12

13 Present Imperfect Verb Pract. I am silent I prepare; make ready (παρασκευάζω I prepare) I look at, examine; consider I hurry I groan I save I enjoy myself; +dat., I enjoy X; +part., I enjoy doing X I honor act. trans., I turn X; mid. intrans., I turn myself, turn I run I strike, hit I carry; of roads, lead I flee; escape I love intrans., I am frightened, am afraid; trans., I fear, am afraid of X I guard I rejoice (imperative greetings!) give place, make way, withdraw; (προςχωρέω+dat., I approach; προχωρέω I advance; +acc., I advance against) I help; I benefit I say (impersonal+acc.+infin) it is necessary; X must Y Page 13

14 Noun Pract. Nominative Genitive Definition Agamemnon messenger agora, city center, market place field brother Athena Athens Aegeus goat the Acropolis man; husband man; human being; person Argus [shining; swift] silver; money left hand plow Asclepius city farmer Achaeans king shout ox the Thunderer alter old man land; earth; ground woman; wife dinner; meal tree right hand master the people Dicaeopolis Festival of Dionysius Dionysus slave drachma (six obols) festival Epidaurus work; deed Page 14

15 Noun Pract. evening; the west comrade, companion Zeus sun day sea goddess god Theseus daughter door doctor sacrificial victim priest temple time; right time head herald danger Knossos spring Crete Cyclops dog hare stone word; story; reason wolf Melissa [bee] mother Minos Minotaur reward; pay story Myrrhine [myrtle] ship young man island Nike night Xanthias foreigner; stranger obol Page 15

16 Noun Pract. road; way; journey Odysseus house; home; dwelling house; home; dwelling wine name mountain; hill sky, heaven eye boy; girl; son; daughter; child papa grandfather maiden, girl the Maiden the Parthenon father the Piraeus poet city citizen procession toil, work sheep gate fire food; pl τὰ σῖτα grain parents Troy water jar water jar Pheidias Philip storm; winter hand dance; chorus Page 16

17 Other Pract. Pronouns Adjectives gen., ἐμοῦ, μου, I; me of myself, of yourself, of him/her/itself gen., ἡμων, we; us gen., σοῦ, σου, you what? gen., ὑμῶν, you all good savage; wild; fierce Athenian responsible [for]; to blame top [of] other, another brave not working, idle, lazy best; very good; noble old terrible indeclinable, ten tenth second possible gen., δυοῖν, two seventh gen., ἑνός, μιᾶς, one sixth my, mine ninth indeclinable, nine indeclinable, six indeclinable, seven ready our, ours acc. ἵλεων, propitious strong most beautiful; very beautiful beautiful long; large gen., μεγάλου, μεγάλης, big, large; great very big, very large; very great; biggest; largest; greatest middle [of] Page 17

18 Other Pract. small eighth indeclinable, eight gen., παντός, all; every; whole fifth indeclinable, five much; pl., many first easy careless you, yours skilled; wise; clever of sound mind; prudent; self-controlled fourth four so great; so much three third blind your, yours dear difficult; hard Pronouns/Adjectives Prepositions αὐτοῦ; pronoun, gen/dat/acc, him, her, it, them; adj., -self, -selves; same τινός; pronoun, someone; something; anyone; anything; adjective, a certain; some; a, an τίνος; pronoun, who?; adjective, which?; what? +acc., up +gen., from +gen., through +acc., into; to; at +gen., out of +dat., in; on +dat., upon, on; +acc., at; against; onto, upon +acc., down +gen., with; +acc., after +acc., of persons only, to +gen., about, concerning; +acc., around +gen., of time or place, before Page 18

19 Other Pract. +dat., at, near, by; +acc., to, toward; against +gen., on behalf of, for +dat., under; +acc., under Adverbs always again tomorrow slowly here, hither there to that place, thither hear; hither; there; thither then; here; hither; there; thither; +δή, at that moment, then then, thereafter still well straightway, immediately, at once already; now look! even; also, too well very most, most of all; very much; especially not; +imperative, don t...! +imperative, don't...any longer with difficulty; scarcely; reluctantly now homeward, to home at home not in no way, no connecting adverb, postpositive, so, then so, thus from where?; whence? many times, often enclitic, at some time, at one time, once, ever where? first how? quickly, swiftly in the end, finally Page 19

20 Other Pract. why? how...! just as Conjunction Interjections Particles Expressions but for if; in indirect questions, whether when and nevertheless that and...not; nor; not even neither...nor τε postpositive and enclitic, both...and so that, that, so as to woe! alas! introduces a question enclitic; restricive, at least; intensive, indeed postpositive, and, but postpositive; emphasize the obvious or true, indeed, in fact while...;..., but; on the one hand...on the other hand soon I have in mind; I intend while meanwhile I celebrate a festival good!; well done! I am well by sea How are you? on the next day O Zeus Page 20

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

χαίρετε, ὦ φίλοι! Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 10β (part 1) of Athenaze (Ἀθήναζε). Group information and study schedule: http://thehebrewcafe.com/greek/ath2010 Anyone can join

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013)

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας 1 Correspondence of Core Vocabulary to C.W. Shelmerdine. Introduction to Greek. Second Edition. Newburyport, MA: Focus, 2008. for GREK 1001 (Chapters 1-17) Chapter 2 Omit none Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

CH11 α/β GRK 101 Handout

CH11 α/β GRK 101 Handout CH11 α/β GRK 101 Handout 1. What is aorist? Let me start with a theoretical overview of what aorist is, then a useful PRACTICAL set of guidelines (a) (b) Theoretical definition. Greek ἀοριστὸς χρόνος (aoristos

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-6

English to Greek vocabulary in lessons 1-6 English to Greek vocabulary in lessons 1-6 E to Greek vocabulary, lessons 1-6, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Click on each part of speech to access its list. nouns verbs pronouns adjectives

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Panagiotis Peikidis PAE8397. Short film script

Panagiotis Peikidis PAE8397. Short film script Panagiotis Peikidis PAE8397 Short film script Panagiotis Peikidis 2/11/2009 This work is licensed under the Creative Commons Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share Alike 3.0 Greece Licence.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

χαίρετε, ὦ φίλοι! Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 12α of Athenaze (Ἀθήναζε). Chapter 12 already? We'll be in 16 and beyond before we know it! Great job!! Group information and study

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-5

English to Greek vocabulary in lessons 1-5 English to Greek vocabulary in lessons 1-5 E to Greek vocabulary, lessons 1-5, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

System Principal Parts Tenses and Voices

System Principal Parts Tenses and Voices P R I N C I P A L P A R T S O F F R E Q U E N T L Y U S E D I R R E G U L A R G R E E K V E R B S TheverbtensesinGreekaredividedintosixbasic systems calledprincipalparts.each system has a distinct verb

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9 A - TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα)

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) Απόλυτα αριθµητικά: one, two, three, four, e.t.c. Τακτικά αριθµητικά: first=πρώτος, second = δεύτερος, third=τρίτος. Τα υπόλοιπα τακτικά σχηµατίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11β (part 1) of Athenaze (Ἀθήναζε).

Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11β (part 1) of Athenaze (Ἀθήναζε). χαίρετε, ὦ φίλοι! Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11β (part 1) of Athenaze (Ἀθήναζε). Group information and study schedule: http://thehebrewcafe.com/greek/ath2010 Anyone can join

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Guide to Principal Parts of Regular Verbs

Guide to Principal Parts of Regular Verbs Guide to Principal Parts of Regular Verbs 1. Preliminary Remarks. (a) (b) Irregular Patterns. For a great many verbs in ancient Greek it is necessary to memorize all available principal parts, as they

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 2014 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary!

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in lessons 1 7, p1 Article ὁ, ἡ, τό = the Nouns ἄγγελος, ου, ὁ = angel, messenger ἀδελφός, οῦ, ὁ = brother ἀθλητής, οῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ:

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἔτος: 2. τότε: 3. θάνατος: 4. ἐλαύνω: 5. γυνή: 6. ὑπό: 7. λείπω: 8. περί: 9. πόλις: 10. ἄστυ: 11. νομίζω: 12. ἀπάγω: 13. τεῖχος: 14. ὀλίγος: 15.πίπτω:

Διαβάστε περισσότερα

Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition,

Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition, Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition, 1, ὁ, the, that, 2, δέ, but, 3, τις, any one, any thing, some one, some thing;, 4, τίς, who? which?, 5, εἰμί, to be,

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action.

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action. A -TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KINDof action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion) TIME

Διαβάστε περισσότερα

Group information and study schedule: http://www.jhronline.com/greek/ath2010/course.html

Group information and study schedule: http://www.jhronline.com/greek/ath2010/course.html χαίρετε, ὦ φίλοι! Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 6α of Athenaze (Ἀθήναζε). Group information and study schedule: http://www.jhronline.com/greek/ath2010/course.html Anyone can join

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 My family Who s this? Who s that? Question Words 4-5 2 Bye bye, Greece! The verb have got there is - there are some - any 6-7 3 Welcome to England! ossessive Adjectives ossessive

Διαβάστε περισσότερα

The Mouse s Wedding. page 3 sun = ήλιος cloud = σύννεφο wind = άνεμος wall = τοίχος handsome, young mouse = όμορφος νεαρός ποντικός

The Mouse s Wedding. page 3 sun = ήλιος cloud = σύννεφο wind = άνεμος wall = τοίχος handsome, young mouse = όμορφος νεαρός ποντικός The Mouse s Wedding page 2 This story is about = Αυτή η ιστορία είναι για Father Mouse = Πατέρας Ποντικός Mother Mouse = Μητέρα Ποντικίνα Miss Mouse = Δεσποινίς Ποντικίνα page 3 sun = ήλιος cloud = σύννεφο

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

53ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision

53ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ A CHANCE TO LOVE 53ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision Ποιο πάθος τρελό τον κόσμο ελέγχει; Ποια μοίρα γεννά ανθρώπους κενούς; Ψυχή με ψυχή χιλιόμετρ απέχει Σου λέω «σ αγαπώ» μα

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m «25η Μαρτίου. Ἡ διπλή μας ἑορτή» m «Ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στὴ σημερινὴ κοινωνία» m «Σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ὀφέλη τῆς νηστείας» m «Ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ETOΣ 16o - AP. ΦΥΛΛΟΥ 61 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 - AIOΛOY 100 AΘHNA, T.θ. 4043 - T.K. 102 10 - (AΘHNA) ΕMAIL: lynistaina@gmail.

ETOΣ 16o - AP. ΦΥΛΛΟΥ 61 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 - AIOΛOY 100 AΘHNA, T.θ. 4043 - T.K. 102 10 - (AΘHNA) ΕMAIL: lynistaina@gmail. Αιόλου 100 682 κωδ. αρ. 4666 ΛΥΝΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΩΝΗ Όργανο επικοινωνίας Συνδέσμου Αποδήμων Λυνιστιάνων Ολυμπίας ETOΣ 16o - AP. ΦΥΛΛΟΥ 61 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 - AIOΛOY 100 AΘHNA, T.θ. 4043 - T.K. 102

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Οι µαθητές επιδιώκεται:

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon)

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon) MODERN GREEK VERBS (without much grammatical jargon) Verbs are words describing actions. Modern Greek verbs are divided into two main categories: A) ω B) μαι A) ω verbs are further divided into 3 subcategories

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES SPECIMEN EL Entry Level Certificate in Classical Greek R446: Language Test 2: Comprehension and Translation Skills Candidates answer on the Question Paper OCR Supplied Materials: None Duration: 20 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around Contents LESSONS REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION A1 Grammalysis-1indd 2 GRAMMAR 1 2 3 1 5 2 1 2 pp -5 The verb HAVE GOT Have got There is /there are Some/any 8-9 Question words 10-11 Colours

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist)

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) 22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) A THIRD AORIST? In previous lessons you learned the following types of active aorist conjugations: ἔπαυσα First aorist (Lesson 9). A regular tense that we

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα