Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat"

Transcript

1 Verbs Present ἄγω Future ἄξω Aorist ἤγαγον Definition I lead; I take; imperative, come on! αἱρέω αἴρω αἱρέσω ἀρῶ εἷλον ἦρα (irregular augment), I take I lift; with reflexive pronoun, I get up αἰτέω αἰτήσω ᾔτησα I ask; I ask for intransitive, I listen; transitive+gen of person, ἀκούω ἀκούσομαι ἤκουσα acc. of thing, I listen to; I hear θνῄσκω θανοῦμαι ἔθανον I die (ἀποθνῄσκω I die) κρίνομαι κρινοῦμαι ἐκρινάμην I separate (ἀποκρίνομαι I answer) κτείνω κτενῶ ἔκτεινα I kill (ἀποκτείνω I kill) αὐξάνω βαδίζω βαίνω βάλλω βασιλεύω βλέπω αὐξήσω βαδιοῦμαι βήσομαι βαλῶ βασιλεύσω βλέψομαι ηὔξησα ἐβάδισα ἔβην ἔβαλον ἐβασίλευσα ἔβλεψα I increase I walk; I go I step; I walk; I go I throw; put; pelt; hit; strike I rule usually intransitive, I look; I see βοάω βοήσομαι ἐβόησα I shout I come to the rescue; +dat, I come to X s aid; I βοηθέω come to rescue/aid X βούλομαι βουλήσομαι - + infinitive, I want; I wish γίγνομαι γενήσομαι ἐγενόμην γιγνώσκω γνώσομαι ἔγνων δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δέχομαι δέξομαι ἐδεξάμην διώκω διώξομαι ἐδίωξα δοκεῖ δόξει ἔδοξε(ν) I become; it happens I come to know; I perceive; I learn I cry, weep I receive I pursue, chase impersonal, it seems good; +dat it seems good to me; I think it best; +dat+infin., it seems good to X to Y; X decide[s] to Y act. intrans., I wake X up; mid. intrans., I wake up ἐγείρω ἐγερῶ ἤγειρα ἐθέλω ἐθελήσω ἠθέλησα + infin., I am willing; I wish ἐλαύνω ἐλῶ ἤλασα trans., I drive; intrans., I march ἕπομαι ἕψομαι ἑσπόμην (irregular augment)+dat., I follow ἐργάζομαι ἐργάσομαι ἠργασάμην, εἰργασάμην ἔρχομαι εἶμι ἦλθον ἐσθίω ἔδομαι ἔφαγον I work; I accomplish I come; I go I eat εὑρίσκω εὑρήσω ηὗρον, εὗρον I find I pray; +dat., I pray to; +acc+infin., I pray εὔχομαι εὔξομαι ηὐξάμην [that] ἔχω ἕξω, σχήσω ἔσχον I have; I hold; mid+gen., I hold onto ζητέω I seek, look for ἡγέομαι + dat., I lead Page 1

2 Verbs ἥκω ἥξω I have come intrans., I am amazed; trans., I wonder at; θαυμάζω θαυμάσομαι ἐθαύμασα admire α to long α not η because of ε; I see, watch, look θεάομαι θεάσομαι ἐθεασάμην at θεωρέω I watch I come to; arrive at; reach (ἀφικνέομαι I arrive ἱκνέομαι ἵξομαι ικόμην at) καθεύδω καθευδήσω - I sleep act. trans., I make X sit down; I set; I place; act. intrans., I sit; mid. intrans., I seat myself, sit καθίζω καθιῶ ἐκάθισα down act. trans., I kindle, burn; mid. intrans., I burn, καίω, κάω κάυσω ἔκαυισα am on fire καλέω κάμνω κελεύω καλῶ καμοῦμαι κελεύσω ἐκάλεσα ἔκαμον ἐκέλευσα I call I am sick; I am tired + acc+infin., I order, tell X to do Y κομίζω κόπτω λαμβάνω κομιῶ κόψω λήψομαι ἐκόμισα ἔκοψα ἔλαβον I bring; I take I strike; I knock on [a door] I take; mid+gen., I seize, take hold of λέγω λέξω, ἐρῶ ἔλεξα, εἶπον (irregular augment) I say; tell; speak λείπω λύω λειψω λύσω ἔλιπον ἔλυσα I leave I loosen; loose; mid., I ransom μανθάνω μαθήσομαι ἔμαθον I learn; understand μάχομαι μαχοῦμαι ἐμαχεσάμην I fight; +dat., I fight against + infin., I am about [to]; I am destined [to]; I μέλλω μελλήσω ἐμέλλησα intend [to] μένω μενῶ ἔμεινα intrans., I stay; I wait; trans., I wait for νικάω νοσέω οἰκέω ὁράω νικήσω νοσήσω ὄψομαι ἐνίκησα ἐνόσησα εἶδον I defeat; win I am sick, ill I live; dwell (irregular augment) I see act. trans., I set X in motion; act. intrans., I start; I rush; mid. intrans., I set myself in ὁρμάω motion; I start; rush; hasten πάσχω πείσομαι ἔπαθον I suffer; experience act. trans., I stop X; mid. intrans+part., I stop παύω παύσω ἔπαυσα doing X; +gen., I cease from πείθω πείσω ἔπεσα I persuade; mid+dat., I obey πέμπω πέμψω ἔπεμψα πίνω πίομαι ἔπιον πίπτω πεσοῦμαι ἔπεσον πλεύσομαι, πλέω πλευσοῦμαι ἔπλευσα I send I drink I fall I sail Page 2

3 ποιέω πονέω σιγάω σκευάζω σκοπέω σκέψομαι ἐσκεψάμην σπεύδω σπεύσω ἔσπευσα στενάζω στενάξω ἐστέναξα σῴζω σώσω ἔσωσα τέρπομαι τέρψομαι ἐτερψάμην τιμάω τιμήσω ἐτιμησα Verbs I make, do I work I am silent I prepare; make ready (παρασκευάζω I prepare) I look at, examine; consider I hurry I groan I save I enjoy myself; +dat., I enjoy X; +part., I enjoy doing X I honor act. trans., I turn X; mid. intrans., I turn myself, turn I run τρέπω τρέψω ἔτρεψα τρέχω δραμοῦμαι ἔδραμον τύπτω τυπτήσω - ἤνεγκα, I strike, hit φέρω οἴσω ἤνεγκον I carry; of roads, lead φεύγω φιλέω φεύξομαι φιλήσω ἔφυγον ἐφίλησα I flee; escape I love intrans., I am frightened, am afraid; trans., I φοβέομαι φυλάττω χαίρω φοβήσομαι φυλάξω χαιρήσω - ἐφύλαξα ἐχαίρησα fear, am afraid of X I guard I rejoice (imperative greetings!) give place, make way, withdraw; (προςχωρέω+dat., I approach; προχωρέω I χωρέω advance; +acc., I advance against) ὠφελέω ὠφελήσω ὠφέλησα I help; I benefit Present φημί (φησί[ν]) Imperfect ἔφη δεῖ I say (impersonal+acc.+infin) it is necessary; X must Y Page 3

4 Nouns Nominative Genitive Definition ὁ Ἀγαμέμνων Ἀγαμέμνονος Agamemnon ὁ ἄγγελος ἀγγέλου messenger ἡ ἀγορά ἀγορᾶς agora, city center, market place ὁ ἀγρός ἀγροῦ field ὁ ἀδελφός ἀδελφοῦ brother ἡ Ἀθηνᾶ Ἀθηνᾶς Athena αἱ Ἀθῆναι Ἀθηνῶν Athens ὁ Αἰγεύς Αἰγέως Aegeus ὁ/ἡ αἴξ αἶγος goat ἡ Ἀκρόπολις Ἀκροπόλεως the Acropolis ὁ ἀνήρ ἀνδρός man; husband ὁ ἄνθρωπος ἀνθρώπου man; human being; person ὁ Ἄργος Ἄγρου Argus [shining; swift] τὸ ἀργύριον ἀργυρίου silver; money ἡ Ἀριάδνη Ἀριάδνης ἡ ἀριστερά ἀριστερᾶς left hand τὸ ἄροτρον ἀρότρου plow ὁ Ἀσκληπιός Ἀσκληπιοῦ Asclepius τὸ ἄστυ ἄστεως city ὁ αύτουργός αὐτουργοῦ farmer οἱ Ἀχαιοί Ἀχαιων Achaeans ὁ βασιλεύς βασιλέως king ἡ βοή βοῆς shout ὁ βοῦς βοός ox ὁ Βρόμιος Βρομίου the Thunderer ὁ βωμός βωμοῦ alter ὁ γέρων γέροντος old man ἡ γῆ γῆς land; earth; ground ἡ γυνή γυναικός woman; wife τὸ δεῖπνον δείπνου dinner; meal τὸ δένδρον δένδρου tree ἡ δεξιά δεξιᾶς right hand ὁ δεσπότης δέσπότου master ὁ δῆμος δήμου the people ὁ Δικαιόπολις Δικαιοπόλιδος Dicaeopolis τά Διονύσια Διονυσίων Festival of Dionysius ὁ Διόνυσος Διονύσου Dionysus ὁ δοῦλος δούλου slave ἡ δραχμή δραχμῆς drachma (six obols) ἡ ἑορτή ἑορτῆς festival ἡ Ἐπίδαυρος Ἐπιδαύρου Epidaurus τὸ ἔργον ἔργου work; deed Page 4

5 ἡ ἑσπέρα ἑσπέρας ὁ ἑταῖρος ἑταίρου ὁ Ζεύς Διός ὁ ἥλιος ἡλίου ἡ ἡμέρα ἡμέρας ἡ θάλαττα θάλάττης ἡ θεός θεοῦ ὁ θεός θεοῦ ὁ Θησεύς Θησέως ἡ θυγάτηρ θυγατρός ἡ θύρα θύρας ὁ ἰατρός ἰατροῦ τὸ ἱερεῖον ἱερείου ὁ ἱερεύς ἱερέως τὸ ἱερόν ἱεροῦ ὁ καιρός καιροῦ ἡ κεφαλή κεφαλῆς ὁ κῆρυξ κήρυκος ὁ κίνδυνος κινδύνου ἡ Κνωσός Κνωσοῦ ἡ κρήνη κρήνης ἡ Κρήτη Κρήτης ὁ Κύκλωψ Κύκλωπος ὁ/ἡ κύων κυνός ὁ λαγώς λαγοῦ ὁ λίθος λίθου ὁ λόγος λόγου ὁ λύκος λύκου ἡ Μέλιττα Μελίττης ἡ μήτηρ μητρός ὁ Μίνως Μίνω ὁ Μινώταυρος Μινωταύρου ὁ μισθός μισθοῦ ὁ μῦθος μύθου Nouns evening; the west comrade, companion Zeus sun day sea goddess god Theseus daughter door doctor sacrificial victim priest temple time; right time head herald danger Knossos spring Crete Cyclops dog hare stone word; story; reason wolf Melissa [bee] mother Minos Minotaur reward; pay story ἡ Μυρρίνη Μυρρίνης Myrrhine [myrtle] ἡ ὁ ἡ ἡ ἡ ὁ ναῦς νεανίας νῆσος Νίκη νύξ Ξανθίας νεώς νεανίου νήσου Νίκης νυκτός Ξανθίου ship young man island Nike night Xanthias ὁ ξένος ξένου foreigner; stranger ὁ ὀβολύς ὀβολοῦ obol Page 5

6 ἡ ὁδός ὁδοῦ ὁ Ὀδυσσεύς Ὀδυσσέως ἡ οἰκία οἰκίας ὁ οἶκος οἴκου ὁ οἶνος οἴνου τὸ ὄνομα ὀνόματος τὸ ὄρος ὄρους ὁ οὐρανός οὐρανοῦ ὁ ὀφθαλμός ὀφθαλμοῦ ὁ/ἡ παῖς παιδός ὁ πάππας πάππου ὁ πάππος πάππου ἡ παρθένος παρθένου ἡ Παρθένος Παρθένου ὁ Παρθενών Παρθενῶνος ὁ πατήρ πατρός ὁ Πειραιεύς Πειραιῶς ὁ ποιητής ποιητοῦ ἡ πόλις πόλεως ὁ πολίτης πολίτου ἡ πομπή πομπῆς ὁ πόνος πόνου τὰ πρόβατα προβάτων ἡ πύλη πύλης τὸ πῦρ πυρός Nouns road; way; journey Odysseus house; home; dwelling house; home; dwelling wine name mountain; hill sky, heaven eye boy; girl; son; daughter; child papa grandfather maiden, girl the Maiden the Parthenon father the Piraeus poet city citizen procession toil, work sheep gate fire ὁ σῖτος σίτου food; pl τὰ σῖτα grain οἱ τεκόντες τεκόντων parents ἡ ἡ Τροία ὑδρία Τροίας ὑδρίας Troy water jar τὸ ὕδωρ ὕδατος water jar ὁ Φειδίας Φειδίου Pheidias ὁ Φίλιππος Φιλίππου ὁ χειμών χειμῶνος ἡ χείρ χειρός ὁ χορός χοροῦ Philip storm; winter hand dance; chorus Page 6

7 Other Pronouns ἐγώ ἐμαυτοῦ, σεαυτοῦ, ἑαυτοῦ ἡμεῖς σύ τί; ὑμεῖς Adjectives ἀγαθός, ή, όν ἄγριος, α, ον Ἀθηναῖος, α, ον αἴτιος ἄκρος, α, ον ἄλλος, η, ο ἀνδρεῖος ἀργός, όν ἄριστος, η, ον γέρων, γέροντος δεινός, ή, όν δέκα δέκατος, η, ον δεύτερος, α, ον δυνατός, ή, όν δύο ἕβδυμος, η, ον εἷς, μία, ἕν ἕκτος, η, ον ἐμός, ή, όν ἔνατος, η, ον ἐννέα ἕξ ἑπτά ἕτοιμος, η, ον ἡμέτερος, α, ον ἵλεως ἰσχυρός, ά, όν κάλλιστος, η, ον καλός, ή, όν μακρός, ά, όν μέγας, μέγάλη, μέγα μέγιστος, η, ον μέσος, η, ον gen., ἐμοῦ, μου, I; me of myself, of yourself, of him/her/itself gen., ἡμων, we; us gen., σοῦ, σου, you what? gen., ὑμῶν, you all good savage; wild; fierce Athenian responsible [for]; to blame top [of] other, another brave not working, idle, lazy best; very good; noble old terrible indeclinable, ten tenth second possible gen., δυοῖν, two seventh gen., ἑνός, μιᾶς, one sixth my, mine ninth indeclinable, nine indeclinable, six indeclinable, seven ready our, ours acc. ἵλεων, propitious strong most beautiful; very beautiful beautiful long; large gen., μεγάλου, μεγάλης, big, large; great very big, very large; very great; biggest; largest; greatest middle [of] Page 7

8 Other μικρός, ά, όν ὄγδοος, η, ον ὀκτώ πᾶς, πᾶσα, πᾶν πέμπτος, η, ον πέντε πολύς, πολλή, πολύ πρῶτος, η, ον ῥᾴδιος, α, ον ῥάθυμος, ον σός, ή, όν σοφός, ή, όν σώφρων, σῶφρον τέταρτος, η, ον τέτταρες, τέτταρα τοσοῦτος τρεῖς, τρία τρίτος, η, ον τυφλός, ή, όν ὑμέτερος, α, ον φίλος, φίλη, φίλον χαλεπός, ή, όν Pronouns/Adjectives αὐτός, ή, ό τις τίς Prepositions ἀνά ἀπό διά εἰς ἐκ, ἐξ ἐν ἐπί κατά μετά παρά περί πρό small eighth indeclinable, eight gen., παντός, all; every; whole fifth indeclinable, five much; pl., many first easy careless you, yours skilled; wise; clever of sound mind; prudent; self-controlled fourth four so great; so much three third blind your, yours dear difficult; hard αὐτοῦ; pronoun, gen/dat/acc, him, her, it, them; adj., -self, -selves; same τινός; pronoun, someone; something; anyone; anything; adjective, a certain; some; a, an τίνος; pronoun, who?; adjective, which?; what? +acc., up +gen., from +gen., through +acc., into; to; at +gen., out of +dat., in; on +dat., upon, on; +acc., at; against; onto, upon +acc., down +gen., with; +acc., after +acc., of persons only, to +gen., about, concerning; +acc., around +gen., of time or place, before Page 8

9 Other πρός ὑπέρ ὑπό Adverbs ἀεί αὐθις αὔριον βραδέως δεῦρο ἐκεῖ ἐκεῖσε ἐνθάδε ἐνταῦθα ἔπειτα ἔτι εὖ εὐθύς ἤδη ἰδού καί καλῶς μάλα μάλιστα μή μηκέτι μόλις νῦν οἴκαδε οἴκοι οὐ, οὐκ, οὐχ οὐδαμῶς οὖν οὕτως, οὕτω πόθεν; πολλάκις ποτέ ποῦ; πρῶτον πῶς; ταχέως τέλος +dat., at, near, by; +acc., to, toward; against +gen., on behalf of, for +dat., under; +acc., under always again tomorrow slowly here, hither there to that place, thither hear; hither; there; thither then; here; hither; there; thither; +δή, at that moment, then then, thereafter still well straightway, immediately, at once already; now look! even; also, too well very most, most of all; very much; especially not; +imperative, don t...! +imperative, don't...any longer with difficulty; scarcely; reluctantly now homeward, to home at home not in no way, no connecting adverb, postpositive, so, then so, thus from where?; whence? many times, often enclitic, at some time, at one time, once, ever where? first how? quickly, swiftly in the end, finally Page 9

10 Other τί; ὡς ὥσπερ Conjunction ἀλλά γάρ εἰ ἐπεί καί ὅμως ὅτι οὐδέ οὔτε...οὔτε τε...καί/τε καί ὡστε Interjections οἴμοι φεῦ Particles ἆρα γε δέ δή μέν...δέ... Expressions δι ὀλίγου ἐν νῷ ἔχω ἐν ᾧ ἐν...τούτῳ ἑορτήν ποιῶ εὖ γε καλῶς ἔχω κατὰ θάλατταν πως ἔχεις; τῇ ὑστεραίᾳ ὦ Ζεῦ why? how...! just as but for if; in indirect questions, whether when and nevertheless that and...not; nor; not even neither...nor τε postpositive and enclitic, both...and so that, that, so as to woe! alas! introduces a question enclitic; restricive, at least; intensive, indeed postpositive, and, but postpositive; emphasize the obvious or true, indeed, in fact while...;..., but; on the one hand...on the other hand soon I have in mind; I intend while meanwhile I celebrate a festival good!; well done! I am well by sea How are you? on the next day O Zeus Page 10

11 Verb Pract. Present Future Aorist Definition I lead; I take; imperative, come on! (irregular augment), I take I lift; with reflexive pronoun, I get up I ask; I ask for intransitive, I listen; transitive+gen of person, acc. of thing, I listen to; I hear I die (ἀποθνῄσκω I die) I separate (ἀποκρίνομαι I answer) I kill (ἀποκτείνω I kill) I increase I walk; I go I step; I walk; I go I throw; put; pelt; hit; strike I rule usually intransitive, I look; I see I shout I come to the rescue; +dat, I come to X s aid; I come to rescue/aid X + infinitive, I want; I wish I become; it happens I come to know; I perceive; I learn I cry, weep I receive I pursue, chase impersonal, it seems good; +dat it seems good to me; I think it best; +dat+infin., it seems good to X to Y; X decide[s] to Y act. intrans., I wake X up; mid. intrans., I wake up + infin., I am willing; I wish trans., I drive; intrans., I march (irregular augment)+dat., I follow I work; I accomplish I come; I go I eat I find I pray; +dat., I pray to; +acc+infin., I pray [that] I have; I hold; mid+gen., I hold onto I seek, look for + dat., I lead I have come Page 11

12 Verb Pract. intrans., I am amazed; trans., I wonder at; admire α to long α not η because of ε; I see, watch, look at I watch I come to; arrive at; reach (ἀφικνέομαι I arrive at) I sleep act. trans., I make X sit down; I set; I place; act. intrans., I sit; mid. intrans., I seat myself, sit down act. trans., I kindle, burn; mid. intrans., I burn, am on fire I call I am sick; I am tired + acc+infin., I order, tell X to do Y I bring; I take I strike; I knock on [a door] I take; mid+gen., I seize, take hold of (irregular augment) I say; tell; speak I leave I loosen; loose; mid., I ransom I learn; understand I fight; +dat., I fight against + infin., I am about [to]; I am destined [to]; I intend [to] intrans., I stay; I wait; trans., I wait for I defeat; win I am sick, ill I live; dwell (irregular augment) I see act. trans., I set X in motion; act. intrans., I start; I rush; mid. intrans., I set myself in motion; I start; rush; hasten I suffer; experience act. trans., I stop X; mid. intrans+part., I stop doing X; +gen., I cease from I persuade; mid+dat., I obey I send I drink I fall I sail I make, do I work Page 12

13 Present Imperfect Verb Pract. I am silent I prepare; make ready (παρασκευάζω I prepare) I look at, examine; consider I hurry I groan I save I enjoy myself; +dat., I enjoy X; +part., I enjoy doing X I honor act. trans., I turn X; mid. intrans., I turn myself, turn I run I strike, hit I carry; of roads, lead I flee; escape I love intrans., I am frightened, am afraid; trans., I fear, am afraid of X I guard I rejoice (imperative greetings!) give place, make way, withdraw; (προςχωρέω+dat., I approach; προχωρέω I advance; +acc., I advance against) I help; I benefit I say (impersonal+acc.+infin) it is necessary; X must Y Page 13

14 Noun Pract. Nominative Genitive Definition Agamemnon messenger agora, city center, market place field brother Athena Athens Aegeus goat the Acropolis man; husband man; human being; person Argus [shining; swift] silver; money left hand plow Asclepius city farmer Achaeans king shout ox the Thunderer alter old man land; earth; ground woman; wife dinner; meal tree right hand master the people Dicaeopolis Festival of Dionysius Dionysus slave drachma (six obols) festival Epidaurus work; deed Page 14

15 Noun Pract. evening; the west comrade, companion Zeus sun day sea goddess god Theseus daughter door doctor sacrificial victim priest temple time; right time head herald danger Knossos spring Crete Cyclops dog hare stone word; story; reason wolf Melissa [bee] mother Minos Minotaur reward; pay story Myrrhine [myrtle] ship young man island Nike night Xanthias foreigner; stranger obol Page 15

16 Noun Pract. road; way; journey Odysseus house; home; dwelling house; home; dwelling wine name mountain; hill sky, heaven eye boy; girl; son; daughter; child papa grandfather maiden, girl the Maiden the Parthenon father the Piraeus poet city citizen procession toil, work sheep gate fire food; pl τὰ σῖτα grain parents Troy water jar water jar Pheidias Philip storm; winter hand dance; chorus Page 16

17 Other Pract. Pronouns Adjectives gen., ἐμοῦ, μου, I; me of myself, of yourself, of him/her/itself gen., ἡμων, we; us gen., σοῦ, σου, you what? gen., ὑμῶν, you all good savage; wild; fierce Athenian responsible [for]; to blame top [of] other, another brave not working, idle, lazy best; very good; noble old terrible indeclinable, ten tenth second possible gen., δυοῖν, two seventh gen., ἑνός, μιᾶς, one sixth my, mine ninth indeclinable, nine indeclinable, six indeclinable, seven ready our, ours acc. ἵλεων, propitious strong most beautiful; very beautiful beautiful long; large gen., μεγάλου, μεγάλης, big, large; great very big, very large; very great; biggest; largest; greatest middle [of] Page 17

18 Other Pract. small eighth indeclinable, eight gen., παντός, all; every; whole fifth indeclinable, five much; pl., many first easy careless you, yours skilled; wise; clever of sound mind; prudent; self-controlled fourth four so great; so much three third blind your, yours dear difficult; hard Pronouns/Adjectives Prepositions αὐτοῦ; pronoun, gen/dat/acc, him, her, it, them; adj., -self, -selves; same τινός; pronoun, someone; something; anyone; anything; adjective, a certain; some; a, an τίνος; pronoun, who?; adjective, which?; what? +acc., up +gen., from +gen., through +acc., into; to; at +gen., out of +dat., in; on +dat., upon, on; +acc., at; against; onto, upon +acc., down +gen., with; +acc., after +acc., of persons only, to +gen., about, concerning; +acc., around +gen., of time or place, before Page 18

19 Other Pract. +dat., at, near, by; +acc., to, toward; against +gen., on behalf of, for +dat., under; +acc., under Adverbs always again tomorrow slowly here, hither there to that place, thither hear; hither; there; thither then; here; hither; there; thither; +δή, at that moment, then then, thereafter still well straightway, immediately, at once already; now look! even; also, too well very most, most of all; very much; especially not; +imperative, don t...! +imperative, don't...any longer with difficulty; scarcely; reluctantly now homeward, to home at home not in no way, no connecting adverb, postpositive, so, then so, thus from where?; whence? many times, often enclitic, at some time, at one time, once, ever where? first how? quickly, swiftly in the end, finally Page 19

20 Other Pract. why? how...! just as Conjunction Interjections Particles Expressions but for if; in indirect questions, whether when and nevertheless that and...not; nor; not even neither...nor τε postpositive and enclitic, both...and so that, that, so as to woe! alas! introduces a question enclitic; restricive, at least; intensive, indeed postpositive, and, but postpositive; emphasize the obvious or true, indeed, in fact while...;..., but; on the one hand...on the other hand soon I have in mind; I intend while meanwhile I celebrate a festival good!; well done! I am well by sea How are you? on the next day O Zeus Page 20

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀδικέω, ἀδικήσω,

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College OCR Greek AS Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄγαν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγνοέω, ἀγνοήσω, ἠγνόησα, ἠγνοήθην ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω,

Διαβάστε περισσότερα

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU About this Vocabulary List The goal behind compiling this list of words is to provide a set of words which are likely to be a core vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1 Wilfred E. Major Page 1 It s Not the Size, It s the Frequency: The Value of Using a Core Vocabulary in Beginning and Intermediate Greek Wilfred E. Major Foreign Languages and Literatures Department Louisiana

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

The 2010 College Greek Exam

The 2010 College Greek Exam 53 The 2010 College Greek Exam Albert Louisiana State University Abstract This article reports on the second annual College Greek Exam (CGE), a national exam for students of ancient Greek, usually given

Διαβάστε περισσότερα

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep Principal Parts of Common Verbs arranged by Type Stems in υ- and αυλύω λύσω ἔλυσα λέλυκα λέλυμαι ἐλύθην: to loosen, loose δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep παύω

Διαβάστε περισσότερα

An Introduction to New Testament Greek

An Introduction to New Testament Greek An Introduction to New Testament Greek Paul Pritchard February 2014 0 Session 1: The Greek Alphabet Capital Lower case Name Pronunciation 1 Transliteration Α α alpha lard/cup a Β β beta bat b Γ γ gamma

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 7. Greek to GCSE (part 2) 1. Exercise 7.1 1 διωκόμεθα. 2 πέμπονται. 3 φυλάττῃ (or, φυλάττει). 4 εὑρίσκεται. 5 πείθομαι.

Chapter 7. Greek to GCSE (part 2) 1. Exercise 7.1 1 διωκόμεθα. 2 πέμπονται. 3 φυλάττῃ (or, φυλάττει). 4 εὑρίσκεται. 5 πείθομαι. Greek to GCSE (part 2) 1 Chapter 7 Exercise 7.1 1 διωκόμεθα. 2 πέμπονται. 3 φυλάττῃ (or, φυλάττει). 4 εὑρίσκεται. 5 πείθομαι. Exercise 7.2 1 The words are being learned (studied) by the children. 2 The

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-10

English to Greek vocabulary in lessons 1-10 English to Greek vocabulary in lessons 1-10 E to Greek vocabulary, lessons 1-10, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 2 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

On the Syrian Goddess

On the Syrian Goddess Lucian s On the Syrian Goddess An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s On the Syrian Goddess: An Intermediate Greek Reader Greek

Διαβάστε περισσότερα

Crito vocabulary (by part of speech)

Crito vocabulary (by part of speech) Crito vocabulary (by part of speech) Greek word part of speech frequency English meaning πολύς adj. 38 much or many δίκαιος adj. 28 just καλός adj. 18 beautiful πρότερος adj. 11 earlier ἀγαθός adj. 8 good

Διαβάστε περισσότερα

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Patristic Readers, Volume 1b Greek Text with Vocabulary and Commentary Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Greek Text with Vocabulary and Commentary

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 32. The Second Aorist

Chapter 32. The Second Aorist Chapter 32 The Second Aorist 32.1 In chapter 31 we met the Second Aorist - the form of the simple past tense used when the verb has different stems for the Present and the Aorist aspects. The "Weirdos"

Διαβάστε περισσότερα

a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) meet in assembly; speak in the assembly; speak ἀγορεύω ἀγορητής ἀγρέω ἀθεμίστιος αἰδέομαι αἰετός

a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) meet in assembly; speak in the assembly; speak ἀγορεύω ἀγορητής ἀγρέω ἀθεμίστιος αἰδέομαι αἰετός a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) ἆ ἀγαίομαι ἄγε ἀγείρω ἀγελαῖος Ἀγέλαος ἀγήνωρ ἀγινέω ἀγνοέω ἁγνός ἀγοράομαι ἀγορεύω ἀγορή ἀγορητής ἀγρέω ἄγχι ἀγχίμολος ἄγω ἀδέψητος ἀεί ἀεικέλιος ἀεικής ἀεικία ἀέκων

Διαβάστε περισσότερα

Lucian s. A True Story. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis

Lucian s. A True Story. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s A True Story An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian's A True Story: An Intermediate Greek Reader Greek text with Running

Διαβάστε περισσότερα

Greek-English Phrasebook (Sprechen Sie Attisch)

Greek-English Phrasebook (Sprechen Sie Attisch) Sprechen Sie Attisch? Moderne Konversation in altgriechischer Umgansprache nach den besten attischen Autoren. By E. Joannides (Eduard Johnson). 2nd Edition, Dresden und Leipzig, 1902. Publisher: C.A. KochsVerlagsbuchhandlung

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 17. Prepositions - Part 1

Chapter 17. Prepositions - Part 1 Chapter 17 Prepositions - Part 1 17.1 Prepositions Prepositions tell us the relation between two words - they generally tell us where something is or takes place. e.g. "The dog is in the street.", "John

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 52 Acts 19:21-20:12

Notes on the Greek New Testament Week 52 Acts 19:21-20:12 Notes on the Greek New Testament Week 52 Acts 19:21-20:12 Day 256: Acts 19:21-27 Verse 21 Ὡς δὲ ἐπληρωθη ταῦτα, ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ πνεύµατι διελθων τὴν Μακεδονίαν καὶ Ἀχαΐαν πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

GREEK GRAMMAR HANDOUT 2012

GREEK GRAMMAR HANDOUT 2012 GREEK GRAMMAR HANDOUT 2012 1 Karl Maurer, (office) 215 Carpenter, (972) 252-5289, (email) filokalos@aol.com p. 3 I. Greek Accenting: Basic Rules 8 II. ALL NOUN DECLENSIONS. (How to form the Dual p. 12)

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 18. The Present Imperative

Chapter 18. The Present Imperative Chapter 18 The Present Imperative 18.1 We have learned how to use a verb to make a statement (the Indicative). Now we will learn how to use a verb to give a command - the Imperative (Latin - "imperator"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ «BAΚΧΑΙ» Μετάφραση: Μαρίκα Θωμαδάκη

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ «BAΚΧΑΙ» Μετάφραση: Μαρίκα Θωμαδάκη Euripides ΒACCHAE (SONG) First Thebes, this Greek land I have come to disarray: I gave fawn-skins For the women to wear, I bid them to venture outside the palace Watering them with sacred mania. This city

Διαβάστε περισσότερα

Guide to Principal Parts of Regular Verbs

Guide to Principal Parts of Regular Verbs Guide to Principal Parts of Regular Verbs 1. Preliminary Remarks. (a) (b) Irregular Patterns. For a great many verbs in ancient Greek it is necessary to memorize all available principal parts, as they

Διαβάστε περισσότερα

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS Paradigm for principal parts of Greek verbs: PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS augment reduplication reduplication augment stem + ω stem + σω + stem + σα + stem +

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

COVER 2010 Dean Deppe

COVER 2010 Dean Deppe COVER 2010 Dean Deppe ii TABLE OF CONTENTS 1. A SUMMARY OF GRAMMATICAL CATEGORIES... 1 I. THE CASES... 1 II. THE FUNCTIONS OF THE ARTICLE... 2 III. THE MEANINGS OF EACH TENSE... 3 IV. THE MOODS... 4 V.

Διαβάστε περισσότερα