ΕΛΑΧΙΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΣΟΙΜΕ ΑΛΑΣΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΑΧΙΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΣΟΙΜΕ ΑΛΑΣΕ"

Transcript

1 ΕΛΑΧΙΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΣΟΙΜΕ ΑΛΑΣΕ Οη ηξόπνη θαηαλάισζεο ησλ ηξνθίκσλ δηαθνξνπνηνύληαη ζπλερώο, αλάινγα κε ηελ δηαζεζηκόηεηα ηνπο θαη ηελ αγνξαζηηθή δύλακε ησλ θαηαλαισηώλ. ηηο κέξεο καο, ιόγσ ηνπ ηξόπνπ δσήο, δελ αμηνινγνύληαη ζηα ηξόθηκα από ηνπο θαηαλαισηέο κόλν νη ζεξκίδεο θαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά αιιά θαη ε ζπλνιηθή πνηόηεηα θαζώο θαη ε επθνιία ρξήζεσο. Έηζη ε επηζπκία γηα επθνιία θαη ηαρύηεηα ζηελ πξνεηνηκαζία θξέζθσλ νπσξνιαραληθώλ (ζαιαηώλ) έρεη νδεγήζεη ζε έλα λέν ηύπν πξντόλησλ, ηα νπνία είλαη γλσζηά σο ειαθξώο επεμεξγαζκέλα πξντόληα (minimally processed fruits and vegetables ή lightly processed fruits and vegetables ή partially processed fruits and vegetables ή 4eme gamme) (Μαλσινπνύινπ, 2004; Goularte et al. 2004; Watada et al. 1996). Ο λένο απηόο ηύπνο πξντόληνο πνπ αλαπηύζζεηαη θαη δηαδίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη ζθνπό ηε δηεπθόιπλζε ησλ ζύγρξνλσλ λνηθνθπξηώλ, ησλ κεγάισλ εζηηαηνξίσλ θαη γεληθόηεξα ησλ κνλάδσλ καδηθήο εζηίαζεο (Μαλσινπνύινπ, 2004; Watada et al. 1996). Οη έηνηκεο ζαιάηεο κνηάδνπλ κε ηα θξέζθα θξνύηα θαη ιαραληθά, έρνπλ ζρεηηθά κεγάιε δηάξθεηα εκπνξηθήο δσήο, δηαηεξνύλ ηε ζξεπηηθή ηνπο αμία, ηελ νξγαλνιεπηηθή πνηόηεηα θαη εγγπώληαη ηελ αζθάιεηα (Gleeson and Beirne, 2005). ε απηά ηα πξντόληα πεξηιακβάλνληαη: νη θαζαξηζκέλεο θαη ηεκαρηζκέλεο παηάηεο, ην ηεκαρηζκέλν καξνύιη, ιάραλν, ην πιπκέλν θαη θαζαξηζκέλν ζπαλάθη, ην ηξηκκέλν θαξόην, ηα θαζαξηζκέλα θαη ηεκαρηζκέλα θξεκκύδηα, νη θέηεο θξνύησλ, ηα ιαραληθά snacks (θαξόην, ζέιηλν, πηπεξηά, κπξόθνιν, θνπλνππίδη), ηα θαζαξηζκέλα εζπεξηδνεηδή θ.α (Μαλσινπνύινπ, 2004). ηηο Η.Π.Α, ε αγνξά ησλ ειαθξώο επεμεξγαζκέλσλ πξντόλησλ έρεη απμήζεθε από 5,8 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ην 1994 ζηα 19δηο ην ηελ Επξώπε, ην πξόβιεκα ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ ειαθξώο επεμεξγαζκέλσλ πξντόλησλ ζηηο δηάθνξεο ρώξεο έρεη ιπζεί κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο θαη ε βηνκεραλία απηήο αλαπηύζζεηαη ξαγδαίσο. Η Γαιιία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην έρνπλ ην κεγαιύηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο ησλ ειαθξώο επεμεξγαζκέλσλ πξντόλησλ ζηελ Επξώπε, ζηελ Αγγιία δε ην 90% ηνπ ζπλόινπ πσινύληαη σο ηππνπνηεκέλα. Οη Κάησ Χώξεο είλαη επίζεο έλαο κεγάινο θαηαλαισηήο. Η αγνξά κέρξη πξόζθαηα ήηαλ ζρεηηθά εύζξαπζηε ζηελ Γεξκαλία θαη ηελ Ιηαιία. Η επηηπρία θαη ε εμάπισζε ησλ πξντόλησλ

2 κε ειάρηζηε επεμεξγαζία εμαξηάηαη από ηελ αιπζίδα ζπλερνύο δηάζεζεο πνηνηηθώλ ηέηνησλ πξντόλησλ. Οι έηοιμερ ζαλάηερ ζηην Ελλάδα Οη λέεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πνπ ππαγνξεύνπλ νη ζύγρξνλεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο αιιά θαη ε πηνζέηεζε ελόο λένπ θνηλσληθνύ κνληέινπ πνπ θεξδίδεη πιένλ έδαθνο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, θαηέζηεζαλ ην πξντόλ «έηοιμη ζαλάηα» έλα από ηα βαζηθά λέα πξντόληα ζην ηκήκα καλαβηθήο ησλ αιπζίδσλ Super Markets. Εδώ θαη 10 ρξόληα πεξίπνπ κεγάιεο αιπζίδεο Super Markets πεξηιακβάλνπλ ηηο έηνηκεο ζαιάηεο ζην ηκήκα καλαβηθήο ηνπο θαη ζεσξείηαη όηη ηα επόκελα ρξόληα νη πσιήζεηο ζηηο έηνηκεο ζαιάηεο ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη αλνδηθέο. Σν 2003 απμήζεθαλ θαηά 50% νη πσιήζεηο ηεο έηνηκεο αηνκηθήο ζαιάηαο. ύκθσλα κε εθηηκήζεηο, νη αγνξαζηέο είλαη θπξίσο άηνκα πνπ δηάγνπλ εξγέληθε δσή θαζώο θαη λέα δεπγάξηα ρσξίο παηδηά. Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε εμάιινπ ησλ θαηαλαισηώλ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ πξνηίκεζε απηώλ ησλ πξντόλησλ, εθόζνλ ε ηηκή ζηελ νπνία δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζεσξείηαη ζρεηηθά πςειή γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αξγή αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ ηεο έηνηκεο ζαιάηαο ζηελ ειιεληθή αγνξά, είλαη ν κηθξόο ρξόλνο δσήο ηνπ πξντόληνο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πςειή ηηκή πώιεζήο ηνπ. Παξόια απηά, εθηηκάηαη όηη είλαη ζέκα ιίγσλ εηώλ αθόκα ώζηε ε έηνηκε ζαιάηα λα κπεη γηα θαιά ζηε δσή ησλ ειιήλσλ θαηαλαισηώλ. Ο κεγαιύηεξνο όγθνο πσιήζεσλ ηεο έηνηκεο ζαιάηαο, πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηνλ Οθηώβξην έσο ηνλ Απξίιην, ελώ ηνπο επόκελνπο κήλεο νη πσιήζεηο ζεκεηώλνπλ ζεκαληηθή πηώζε, επεηδή θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο ν έιιελαο θαηαλαισηήο δείρλεη ζαθή πξνηίκεζε ζηηο ζαιάηεο πνπ έρνπλ σο βάζε ηελ ηνκάηα θαη ην αγγνύξη (Φξνπηνλέα, 2004). Καηαθόξπθε άλνδν παξνπζίαζαλ νη πσιήζεηο ηεο έηνηκεο ζαιάηαο ζηε ρώξα καο ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, ζύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηόζν ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ παξαγσγηθνύ ηνκέα αιιά θαη δηαθίλεζεο ηνπ πξντόληνο απηνύ, όζν θαη ησλ εθπξνζώπσλ ησλ αιπζίδσλ S/M. ύκθσλα κε ηηο δειώζεηο ησλ εθπξνζώπσλ απηώλ αιιά θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηόπηλ έξεπλαο, δηαπηζηώζεθε όηη έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί θαη ζηελ

3 Ειιάδα κηα δπλακηθή αγνξά, θαηά ηελ νπνία δηαθαίλεηαη όηη ν ηδίξνο ζηα πξντόληα απηά θπκαίλεηαη θνληά ζηα 3 εθαη. ην ρξόλν (Φξνπηνλέα, 2004). Επεξεπγαζία ηων Λασανικών και Φςζιολογική ηοςρ ςμπεπιθοπά Η γξακκή παξαγσγήο έηνηκεο ζαιάηαο θπιισδώλ ιαραληθώλ έρεη ρνληξηθά σο εμήο: πγθνκηδε πζθεπαζία Ψπρξνζπληήξεζε Έιεγρνο Σεκαρηζκόο Απνιύκαλζε Πιύζηκν Ξέβγαικα ηξάγγηζε πζθεπαζία πληήξεζε Απνζηνιή/ Πώιεζε (Μαλσινπνύινπ, 2004; Baur et al. 2005). Σα ειαθξώο επεμεξγαζκέλα πξντόληα παξνπζηάδνπλ πςειά επίπεδα ξπζκνύ πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο δηόηη νη βιάβεο ηεο πξνεηνηκαζίαο (ηεκαρηζκόο) πξνθαινύλ αύμεζε ηνπ ξπζκνύ αλαπλνήο θαη επηηάρπλζε δηαθόξσλ βηνρεκηθώλ αληηδξάζεσλ όπσο είλαη ή αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο θπξίσο ιόγσ ηεο νμείδσζεο ησλ θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ, ηεο γεύζεο, ηεο πθήο αιιά θαη ηεο ζξεπηηθήο αμίαο (Μαλσινπνύινπ, 2004; Watada et al. 1996; Ahvenainen, 1996). Σέινο ν πςειόο ξπζκόο πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο (Εηθ. 1) ησλ ειαθξώο επεμεξγαζκέλσλ πξντόλησλ νθείιεηαη θαη ζηελ απμεκέλε επθνιία πξνζβνιήο από κηθξννξγαληζκνύο ιόγσ ηεο ζξαύζεο ησλ θπηηάξσλ θαηά ηνλ ηεκαρηζκό ε νπνία είλαη απμεκέλε ζηηο πςειόηεξεο από ηηο βέιηηζηεο ζεξκνθξαζίεο ζπληήξεζεο (Watada et al. 1996; Μαλσινπνύινπ, 2004b; Zhang et al. 2005). Εικόνα 1. Μήλα Golden Delicious μεηά από ελάσιζηη επεξεπγαζία (Η λήυη ηης εικόνας πραγμαηοποιήθηκε καηά ηη διάρκεια πειραμάηφν ποιοηικού ελέγτοσ ζε εργαζηήριο ηοσ Γεφπονικού Πανεπιζηημίοσ Αθηνών) ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πηλ. 1.) παξνπζηάδνληαη νη απμήζεηο ηεο αλαπλνήο νιόθιεξνπ θαη κεηά από ειάρηζηε επεμεξγαζία καξνπιηνύ.

4 Πίνακαρ 1. Ρπζκόο αλαπλνήο, mg CO 2 kg -1 h -1, νιόθιεξνπ θαη ειαθξώο επεμεξγαζκέλνπ καξνπιηνύ Είδορ Σύπορ Θεπμοκπαζία 0 o C 5 o C 7,5 o C 10 o C Μαπούλι Ολόκληπα 2,4 2,9 5,0 7,6 Ελαθπώρ 7,6 8,5 12,6 15,9 επεξεπγαζμένα % αύξηζη Πηγή: Watada et al ςνηήπηζη λασανικών με ελάσιζηη επεξεπγαζία Ο ηεκαρηζκόο, όπσο έρεη ήδε εηπσζεί ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αύμεζε ηεο επαηζζεζίαο ζηε θζνξά ησλ πξντόλησλ, κε ζπλέπεηα ε ζπληήξεζε ηνπο λα είλαη δπζθνιόηεξε από απηά ηα νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί θακηά επεμεξγαζία. Η ζπληήξεζε ησλ πξντόλησλ απηώλ επηηπγράλεηαη κε εθαξκνγή θνηλήο ςύμεο, παξάιιεια κε δηάθνξεο άιιεο επεκβάζεηο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο πνηόηεηαο, όπσο: Σςνηήπηζη με ηποποποιημένη αημόζθαιπα: Σν ηεκαρηζκέλν καξνύιη δηαηεξείηαη ζπζθεπαζκέλν κε ζπγθεληξώζεηο πεξίπνπ 12%CO 2 θαη 3% O 2 (Watada, 1996). Εδώδιμερ επικαλύτειρ: Πξόθεηηαη γηα κεκβξάλεο νη νπνίεο δεκηνπξγνύλ έλα εκηπεξαηό εκπόδην ζηα αέξηα θαη ηνπο πδξαηκνύο δηαηεξώληαο έηζη ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ (Baldwin et al. 1995). Επίδπαζη με σλυπιούσο αζβέζηιο: Χξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πθήο (Μαλσινπνύινπ, 2004). Χπήζη ανηιοξειδυηικών: Οπζίεο νη νπνίεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπο θαζπζηεξνύλ ηνλ απνρξσκαηηζκό εμαηηίαο ηεο νμείδσζεο (ηάγγηζεο) ησλ ιηπώλ θαη άιισλ ζπζηαηηθώλ (Μαλσινπνύινπ, 2004). Θεπμόηηηα: Επηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ θαθεηηάζκαηνο. Θεξκηθό ζνθ ζηνπο 50 o C γηα 90sec πξνζηάηεπζε θξεζθνηεκαρηζκέλν καξνύιη από ηε θαζηάλσζε βνεζώληαο ζηελ δηαηήξεζε ηνπ πξάζηλνπ ρξώκαηνο (Loaiza-Velarde and Saltveit, 2001)

5 Βιβλιογπαθία Ahvenainen R. 1996, New approaches in improving the shelf life of minimally processed fruits and vegetables, Trends in Food Science & Technology, (7): Baldwin E.A., Nisperos-Carriedo M.o and Baker R.A 1995, Edible coating for lightly processed fruit and vegetables, HortScience, 30(1): Baur S., Klaiber R., Wei H., Hammes P.W. and Carle R. 2005, Effect of temperature and chlorination of pre-washing water on shelf-life and physiological properties of ready-to-use iceberg lettuce, Innovative Food Science and Emerging Technologies, In Press, Gleeson E. and O Beirne D. 2004, Effects of process severity on survival and growth of Escherichia coli and Listeria innocua on minimally processed vegetables, Food Control, (16): Goularte L., Martins G.C., Morales-Aizpurua C.I., Destro M.T., Franco M.G.D.B., Vizeu M.D., Hutzler W.B. and Landgraf M. 2004, Combination of minimal processing and irradiation to improve the microbiological safety of lettuce (Lactuca sativa L.), Radiation Physics and Chemistry, (71): Loaiza-Velarde J.G. and Saltveit M.E 2001, Heat shocks applied either before or after wounding reduce browning of lettuce leaf tissue, Journal of the American Society for Horticultural Science, 126(2): Watada E.A., Ko P.N. and Minott A.D. 1996, Factors affecting quality of fresh-cut horticultural products, Postharvest Biology and Technology, (9): Zhang L., Lu Z., Lu F. and Bie X. 2005, Effect of γ irradiation on quality maintaining of fresh-cut lettuce, Food Control, In press Μαλσινπνύινπ Ε., 2004b, πληήξεζε κε ειάρηζηνπο κεηαπνηεηηθνύο ρεηξηζκνύο- Καηάςπμε αγξ. Πξνηόλησλ, Παξαδόζεηο κεηαπηπρηαθνύ καζήκαηνο, ΓΠΑ, Αζήλα Φξνπηνλέα, 2004, Οη έηνηκεο ζαιάηεο ζηελ Ειιάδα, Φποςηονέα, (61): ζζ. 27

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε Σ Δ Τ Υ Ο 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σ Δ Τ Υ Ο Τ : Καηλνηνκία: Λέκε 1 ΝΑΙ!!! 2 Σπξί: Μελ ην θαηαδηθάδεηε 3 2 4 Σα λέα καο πξντόληα 4 Γηεζλήο παξνπζία

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Νηύζζειληνξθ, 30 Γεθεκβξίνπ 2011 Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αληί πξνιόγνπ ην θείκελν απηό ζπγθεληξώλνληαη έξεπλεο αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας «Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας Γράθει ο ΥΑΡΗ ΔΗΜΟΘΓΝΟΠΟΤΛΟ, MMedSci. SRD Κλιμικός διαιηολόγος-βιολόγος, Προϊζηάμεμος ηοσ Διαιηολογικού

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα; Δπηκέιεηα Άγγεινο ηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ Ση είλαη ε απνμήξαλζε; Η απνμήξαλζε είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19 ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19 Σελίδερ 1 από 21 ΑΤΣΡΙΑ 1) Γενικά Η Βηνκεραλία κεηάιινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ AYTONOMOUS STATION 3 MW POWER FOR ELECTRICITY PRODUCTION FROM BIOMASS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ AYTONOMOUS STATION 3 MW POWER FOR ELECTRICITY PRODUCTION FROM BIOMASS ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3ΜW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Gianni Trioli a, David Zambrana b, Lola Mainar Toledo b, Angela Sacchi c, Chiara Corbo c, Marco

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ»

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» VS ΦΟΙΤΗΤΗΣ Α.Μ. ωτηρόπουλος Γιώργος 8060129 Επιβλέπον Καθηγητής Δρ.. Δημητριάδης Τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ.

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 3 ο ΓΕΛ Ρεθύμνου Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 2, 4 ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΤΣΗΡΙΑ ΣΩΝ ΣΡΟΦΙ- ΜΩΝ Επιμέλεια εργαζίας: Κοσμανηάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida)

Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Ειζαγωγή : Το πρόβλημα Τν κηθξό ζθαζάξη (Aethina tumida) (Murray) απνηειεί κία ζνβαξή απεηιή πνπ κπνξεί λα πιήμεη ηε κειηζζνθνκία θαη θαηά ζπλέπεηα

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4 ΣΙΣΛΟ: ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΔΦΖΒΔΗΑ Η παρπζαξθία ζηε ρώξα καο ηα ηειεπηαία ρξόληα θάλεη έληνλε ηελ εκθάληζή ηεο. Ο ζθνπόο είλαη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ Θενδσξίδεο Υξήζηνο Μησανικόρ Μεηαλλείων Μεηαλλοςπγόρ Μησανικόρ, BASF CC HELLAS SA Λέξειρ κλειδιά: Ρηηινούσα, πολςοςπεθανικά δάπεδα, Επιζηπώζειρ πποζηαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 ο Εξάμηνο 2014 2 Πίνακας Περιετομένων 1. Οικονομική επισκόπηση... 3 2. Αγορά γραυείων... 4 3. Αγορά κατοικιών... 9 4. Αγορά καταστημάτων... 14 5. Logistics & Βιομητανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα