Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. Orthodox Studies (7:00 pm at Cathedral Center)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. Orthodox Studies (7:00 pm at Cathedral Center)"

Transcript

1 Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England Upcoming Events Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας Our Fathers Among the Saints Athanasios and Cyril, Patriarchs of Alexandria Weekly Bulletin 18 January 2015 Twelfth Sunday of Luke Tone Grave ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἦχος βαρύς Monday January 19 Youth Ski Trip to Pat s Peak Wednesday January 21 Wednesday January 28 Orthodox Studies (7:00 pm at Cathedral Center) Orthodox Studies (7:00 pm at Cathedral Center) Sunday February 1 Godparent Sunday (After Liturgy) Monday February 2 Presentation: Orthros/Liturgy (8:45/10:00 am) Wednesday February 4 Wednesday February 11 Orthodox Studies (7:00 pm at Cathedral Center) Orthodox Studies (7:00 pm at Cathedral Center) Saturday February 14 Sat. of Souls: Orthros/Liturgy (8:45/10:00 am) Saturday February 21 Sat. of Souls: Orthros/Liturgy (8:45/10:00 am) Sunday February 22 Forgiveness Vespers (at Chapel) (6:30 pm) Monday February 23 Great Compline (at Chapel) (7:00 pm)

2 ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Annunication GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NEW ENGLAND Cathedral: 514 Parker Street, Boston, Massachusetts Office/Mailing Address: 162 Goddard Avenue, Brookline, Massachusetts Phone: (617) Fax: (617) Rev. Fr. Demetrios E. Tonias, Ph.D., Cathedral Dean Fr. Demetri s cell: (617) ιη Ἰανουαρίου,βιε ΙΒ ΛΟΥΚΑ 12th Sunday of Luke 18 JANUARY 2015 Τὸ Συναξάριον Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἀπολυτίκιa Ἦχος βαρύς. Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον ἠνέῳξας τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον τῶν Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. Ἠχος γʹ. Θείας πίστεως. Ἔργοις λάμψαντες Ὀρθοδοξίας, πᾶσαν σβέσαντες κακοδοξίαν, νικηταὶ τροπαιοφόροι γεγόνατε τῇ εὐσεβείᾳ τὰ πάντα πλουτίσαντες, τὴν Ἐκκλησίαν μεγάλως κοσμήσαντες, ἀξίως εὕρατε Χριστὸν τὸν Θεὸν εὐχαῖς ὑμῶν, δωρούμενον πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος Ἦχος δ. Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις ὁ Υἷός του Θεοῦ, υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ, τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σοῦ. The Synaxarion Our Fathers Among the Saints Athanasios and Cyril, Patriarchs of Alexandria. Dismissal Hymns Mode Grave. You did abolish death by Your Cross. * You opened to the thief paradise. * You did transform the myrrhbearers lamentation. * And to Your Apostles You did bid to preach. * That You are risen O Christ our God, * granting to the world great mercy. Mode 3. Your confession. Having shone with deeds of Orthodoxy and extinguished all impious doctrines, you have rightly won the trophies and victory. Since you enriched all the world with correct belief, greatly adorning the Church with your words and deeds, you therefore have worthily found Christ God, who by your prayers grants to all the great mercy. Mode 4. Today is the summary of our salvation, and the revelation of the age-old mystery. For the Son of God becomes the Son of the Virgin, and Gabriel announces the good news of grace. Therefore, let us join him, and cry aloud to the Theotokos: Rejoice, Maiden full of grace! The Lord is with you.ʺ

3 SUNDAY 18 JANUARY Κοντάκιον Ἦχος αʹ. Ὁ μήτραν παρθενικὴν ἁγιάσας τῷ τόκῳ σου, καὶ χεῖρας τοῦ Συμεὼν εὐλογήσας ὡς ἔπρεπε, προφθάσας καὶ νῦν ἔσωσας ἡμᾶς Χριστὲ ὁ Θεός. Ἀλλ εἰρήνευσον ἐν πολέμοις τὸ πολίτευμα, καὶ κραταίωσον Βασιλεῖς οὓς ἠγάπησας, ὁ μόνος φιλάνθρωπος. Ἀπόστολος Ἀ Ἑβρ. ιγ 7 16 δελφοί, μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τὴν πίστιν. Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτός, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατήσαντες. Ἔχομεν θυσιαστήριον, ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες. Ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς. Διὸ καὶ Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθεν. Τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς, τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες. Οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν. Διʼ αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ θεῷ, τοῦτʼ ἔστιν, καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ θεός. Εὐαγγέλιον Λουκ. ιζ Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου τοῦ Ἰησοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν,καὶ αὐτοὶ ἦραν Kontakion Mode 1. You sanctified the virginal womb by Your birth, O Lord, and blessed the hands of Symeon fittingly, O Christ God; and even now You came and saved us. Now, give peace to our Nation in time of war, and empower our Leaders, so loved by You, the only one who loves humanity. Epistle B Hebrews 13:7 16 rethren, remember your leaders, those who spoke to you the word of God; consider the outcome of their lives, and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today and for ever. Do not be led away by diverse and strange teachings; for it is well that the heart be strengthened by grace, not by foods, which have not benefited their adherents. We have an altar from which those who serve the tent have no right to eat. For the bodies of those animals whose blood is brought into the sanctuary by the high priest as a sacrifice for sin are burned outside the camp. So Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through his own blood. Therefore let us go forth to him outside the camp and bear the abuse he endured. For here we have no lasting city, but we seek the city which is to come. Through him then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is, the fruit of lips that acknowledge his name. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Gospel Luke 17:12 19 A t that time, as Jesus entered a village, He was met by ten lepers, who stood at a distance and lifted up their voices and said: Jesus,

4 4 ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NEW ENGLAND φωνὴν λέγοντες, Ιησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. Καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. Εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψεν μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν θεόν,καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρίτης. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ιησοῦς εἶπεν, Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; καὶ εἶπεν αὐτῷ, Αναστὰς πορεύου ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. Master, have mercy on us. When He saw them He said to them, Go and show yourselves to the priests. And as they went they were cleansed. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice; and he fell on his face at Jesus s feet, giving Him thanks. Now he was a Samaritan. Then said Jesus: Were not ten cleansed? Where are the nine? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? And He said to him: Rise and go your way; your faith has made you well. Congratulations! Συγχαριτήρια! We congratulate the newly elected Parish Council members and we wish them Panta Axioi. May the grace of the Lord strengthen them and help them to work tirelessly and passionately and grant them every success in their endeavors for our Cathedral. Συγχαίρομε τα νεοεκλεγέντα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου του Καθεδρικού Ναού και τους ευχόμαστε Πάντα Αξιοι. Η Χάρης του Κυρίου να τους ενδυναμώνει και να τους βοηθήσει ώστε να δουλέψουν ακαταπόνητα και με θέρμη γιά να ανταποκριθούν με επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα. Constantine Kechris, President (Πρόεδρος) Simone Dodge, Vice President (Αντιπρόεδρος) Chris Karimbakas, Treasurer (Ταμίας) Alexander Caros, Assistant Treasurer (β Ταμίας) Mary Hanna, Secretary (Γραμματέας) Lula Kiflit, β Assistant Secretary (Γραμματέας) Marica Arvanites George Fountas James Karimbakas George Niakaros Angela Theodore

5 Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England 2015 Stewardship Commitment Form Please bring this form to the Church or mail it to the Cathedral Office at 162 Goddard Ave, Brookline, MA Name: Street Address: City: State: Zip Code: Name: Home Tel: Mobile Tel: Work Tel: Occupation: (Last, current) Individual or Family Spouse (if applicable) Children (if applicable) Festival Chair Garifalia Davos invites you to join her at a Grecian Festival meeting Wednesday, May 7 at 6:30 PM In gratitude for God s blessing I/we make the following commitment to the ministries of the Annunciation Cathedral Please consider being part of the biggest fundraiser of the year! Everyone is needed and many hands make light work. $10 weekly ($520 annually) $15 weekly ($780 annually) $20 weekly ($1,040 annually) $50 monthly ($600 annually) _ $100 monthly ($1,200 annually) Other Amount: $ We have begun preparing for our Grecian Festival, which takes place on June 20, 21 and 22, As you all know THIS is the biggest fundraiser of the year. This is why we NEED everyone s help. I/we would like to offer our time & talent to the ministries of the Annunciation Cathedral in the following areas (please check mark as many as you like): Please make every effort to attend. If you are unable to come but still want to be a part of the committee, you can call Garifalia at We are always looking for volunteers, the more, the merrier. Look out for our festival table at coffee hour each Sunday and check your schedules so you can give us some definite dates and times you can work! Thank you for your support! _Acolyte/Altar Boy, _AHEPA, _Basketball Teams, _Bible Study, _Religious Lectures/Education, _Bookstore, _Campus Ministry, _Choir, _Chorus, _Computer, _Construction, _Cooking (events or outreach), _Cultural Events, _Feed the Homeless Veterans, _Finance, _Gardening/Landscaping, _GOYA, _Greek Festival, _Greek School, _HOPE, _Internet Ministries, _JOY, _Legal, _Library, _Mommy & Me, _Mechanical/Plumbing/Electrical/Carpentry, _Orchestra, _Office Work, _Parish Newsletter/Bulletin, _Philoptochos, _Reader (in Liturgy), _Real Estate Management, _Renovations, _Senior Guild, _Sports, _Sunday Monthly Dedications, _Sunday School, _Veterans, _Visitation of elderly/infirm, _Ushering/Welcome, _Young Adults, _Youth Professional Other: We can accomplish it! I/we prefer to receive notifications from the Cathedral by: paper mail (Please check one) Age: Age: Age: Age: Age: Age: Rev. 1/02/15 CONFIDENTIAL: For Authorized Parish Personnel Only

6 STEWARDSHIP REPORT AS OF Stewards pledged this far: 279 Total received for 2014 thus far: $186,945 Drs Carlos & Golnaz Abboud Mr Salim Abboud Mr Chris Afendulis & Claudine Gay Miss Katerina Akrivlellis Mr. & Mrs. Peter Alexopoulos Mrs Bessie V Andersen Mr & Mrs Anthony T Andreadis Ms Calliope Andreadis Mr. & Mrs. Arthur Anton Dr Marica Arvanites Mr Aristedes Athanasopoulos Mr & Mrs Robert P Badavas Mr James Bakas Ms. Joanna Bakas Mr. & Mrs. Damon Bakas Theofanis Bakolas & Lea Rexinis Mrs Charles J Bakos Ms. Natalie Bassil Mrs Nancy Batsinelas Mr. Matthew Bazarian Mr & Mrs Costas Belezos Mr & Mrs Van T Benno Mr. Charles Beretsos Mr. & Mrs. Trent Blathras Despina Bokios & Lucas Dean Mr & Mrs James G Boujoukos Mr. & Mrs. James Boulogiane Mr & Mrs Spiros C Bourloukas Mr. Nicholas Bouritsas Mrs Christina Bowles Mrs Helen Cakridas M/M Constintine P Calliontzis Mr. Stephen Caparell Ms Eugenia Carris & John Livingston Mrs Mary A. Carris Mr. & Dr. Caros & Family Miss Mary Cleary Mr & Mrs Christos Clessas Mr. Peter Condakes Ms. Pauline Coutlis Mr. Robert Crisafi Mr & Mrs Theodore A Critikos Mr. & Mrs. John Dakoyannis M/M Euripides E Dalmanieras 6 Ms. Athena Davos Mr. & Mrs. Angelos Davos Mr. & Mrs. Peter Davos Mr & Mrs Louis Delpidio Ms. Evangelia Demeter Ms. Ellen-Marie Demeter Mr. George Demeter Mr John Demopoulos Mr & Mrs Preston Despenas Mr. Theodoros Dimitriou Ms. Despina Dimitropoulos Ms. Aleka Dimos Mrs Asemena T Dodge Ms Emily Dotsias Mr Charles Doulos Mr Alexander Dragotakes Mr. & Mrs. Stephen Dragotakes Gov. & Mrs. Michael Dukakis Mr & Mrs George C Dukas Miss Marie E Dukas Mr. Nicolaos Economou & Ms. Frederika Tingus Mrs Evangelos Efteriades Mrs Alexandra Eliopoulos Mr Jason Ellis Mr. & Mrs. William Evangelakos Mr John Eustis Mr & Mrs Constantine D Felis Mrs William Flessas Mr Theodore W Flessas Chrisoula Flessas & Brian Murphy Mr & Mrs Angelos Fotopoulos Mr & Mrs John N Foundas Atty & Mrs Nicholas Foundas Mr. George Fountas Ms. Sophia Fountas Dr. Calliope Galatis Mrs Gerasimos Galatis Mr. & Mrs. John Galatis Mr & Mrs Nicholas Galatis Mrs Anastasios M Gardikas Mrs Acrive Geanakakis Mr & Mrs David C Geanakakis Mr. & Mrs. George Georgaklis Ms. Susan Georgantas Mrs Eric Georgelis Mr Charles Georgenes Mr & Mrs John A Georgountzos Mr & Mrs Vassilios Georgountzos Dr & Dr Iraklis S Gerogiannis Mr & Mrs Larry Giannakopoulos Mr. Savva Gianasmidis & Family Marina & Nicole Gianoukos Mr & Mrs George Glaropoulos Mrs Frank Gomez Mrs Christos Gregoriades Mr Charles Vincent Grillo Ms. Mary Guerriero Dr. Christopher Gussis Mr & Mrs Lloyd G Hanna Mrs Georgia Haramis Dr & Mrs Christos A Hasiotis Dr & Mrs George A Hasiotis Tatjana Haskaj Miss Mary Hatzis Miss Alice Haveles Atty & Mrs George N Heos Jr Ms. Kaye Jaravinos Mr. & Mrs. George Jeas Mr. & Mrs. Andrew Jeas Mrs Stella K Jeon Mrs Helen Johnson Mr Philip S Kallan Mr & Mrs Eugene Kaloventzou-Dixon Mr. Arthur Kanavos Mr. Gary Kanavos Ms. Kristen Kanavos Mr & Mrs William L Kantaros Ms. Caroline Kapetanakis Hon. & Mrs. Thomas S. Kaplanes Dr Miltiades A Karamechedis Mr Christos P Karatasakis Mr. & Mrs. James Karimbakas Mr. Christos Karimbakas Ms. Pauline Karistianos Mr. & Mrs. James Kaselis Mrs. Clara D. Katsas M/M Erotokritos Katsavounidis

7 Mr. & Mrs. Andreas Kavaltzis Miss Nancia Kavaltzis Ms Irene E Kavas Mr. & Mrs. Constantine Kechris Mr & Mrs Brian Kiefer Mrs. Lula Kiflit Mrs. Zoitsa Tzimorangas Kitsis Miss Chrisanthe Kladitis Mr & Mrs George P Klapes Mr.Konstantinos Klitsas Mr & Mrs Spiro Klitsas Mrs Angela Korikis Mrs Popy Koshivos Miss Bessie Kotsakis Dr Maria Koulmanda Mr & Mrs Michael Koumarianos Ms. Katerina Koutrobis Mr. Christos Koutrobis Mr & Mrs John Koutroubis Mr & Mrs. Christopher Kyriakou Mrs Alexis Joanne Heos Ms. Faye Lambropoulos Ms. Helen Lambropoulos Mr. Panayotis League & Ana Mares-Guia Mr. & Mrs. William Leahy Atty & Mrs Alfred Legelis Mr & Mrs James P Lemonias Mr. Dean Limberakis Mr & Mrs Costandine Machakos Mr & Mrs Dimitrios Malatos Mr. James Maimonis Mr. Photios Makris & Marina Chernova Mrs. William F. Manley Mr. Christos Mantzoros Mr & Mrs Stephen C Marks Mr Theodore S Mavrikos Mrs Sophia Devine McBrine Mr. Athanasios Megalokonomos Mr & Mrs Dimitrios Meletlidis Mr & Mrs Dimitrios Melidonis Miss Andrea L Messina Mr & Mrs Joseph D Messina Mr & Mrs Anthony Milonopoulos Dr A Mitsialis & Dr S Kourembanas Mr & Mrs Anestis Moulis Mr Harry M Nahatis Mr Christakis Naoum Ms. Elizabeth Naoum Mr Christos Nastopoulos Miss Stephanie Nearhos Mr & Mrs George Niakaros Mr & Mrs Dimitri Nionakis Ms Joanna Orphanos Mrs William G Orphanos Mr & Mrs George Pagounis Mr. & Mrs. George Panagopoulos Miss Portia Pantages Mr. Constantine Papademetriou Ms. Ashley Papadopoulos Mrs Ekaterini Papadopoulos Mr & Mrs Peter Papagiorgakis Mr John C Papajohn Mr & Mrs Demetrios K Papaslis Mr. & Mrs. Teddy Papaslis Rhoe Papoulias Atty. Cathy Pappas & William Christina Ms. Diana Pappas Mr Peter Louis Pappas Dr Pamela Pappas Ms. Sofia Paraskevas Ms. Allison Pazar Mr. John Pellerito Mrs Mary Perdikes Miss Christa Philipoppoulos Mr & Mrs Peter P Philipoppoulos Miss Katherine A Phillips Ms. Cornelia Photopoulos Mr & Mrs Demetris Photopoulos Mr. & Mrs. Nicholas Ploumis Mr & Mrs Ioakim Protopappas Mr & Mrs Anthony Psikarakis Mr & Mrs Michael G Psikarakis Miss Georgia Racheotes Mr Nicholas P Racheotes Mr & Mrs Nicholas S Racheotes Mrs. Daniel Radiches Mrs Patricia S. Redmond Mr. Jason Rexinis Mr & Mrs Konstantinos Roumis Mr & Mrs Michael V Roussas Mr & Mrs Christopher Rushton Mr & Mrs Peter G Salidas Miss Bessie Samiotes Mr. & Mrs. Thomas Saravelas Mr. George Scrivanos Mr. Peter Scrivanos Atty Ashelen P Senopoulos Atty & Mrs Peter A Senopoulos Mr. Antonios Sevastos Desi Sideropoulos Sodira Sideropoulos Thalia Sideropoulos Mr & Mrs Patrick Sheehan Mr & Mrs Dennis Smith Miss Evangeline Spanos Mr & Mrs George Stamatos Mr & Mrs Paul Stamatos Mr. George Stamoulis Mrs Maria Stata Miss Anne Marie Stathis Mr Louis C Stathis Mrs Pauline A Stathis Mr Joseph Stern Atty & Mrs Peter H Sutton Mr. Paul Tambakis Mr & Mrs John Tamvakologos Mr & Mrs Demetrios Tassiopoulos Mr & Mrs Evangelos Tassiopoulos Mr.& Mrs. John Tassiopoulos Ms. Maria Tassiopoulos Mrs Maria Theodore Ms. Angeline Theodore Mr. George Theodore Ms. Maria Thomas Mrs Mary V Thomopoulos Mr Kebede Tiruneh Mr. Chris Trakas Mr & Mrs John Torres Mr & Mrs Gregory Torski M/M Eleftherios Travayiakis M/M Kostas Travayiakis Mr & Mrs Ross N Triant Mr. & Mrs. James Tringas Ms. Helen Tsingos Mrs Marigoula Troubalos Dr & Mrs Basilios E Tsingos Ms Vasilika D Tsucalas Ms. Theodosia Tzimorangas Mrs Pauline Valavanis Mr & Mrs Peter Varitimidis Dr Pantel S Vokonas Mr Socrates Vrattos Mr Dimitrios Zaferacopoulos Mrs Maria Zafferes Anastasia Zervos Miss Mary Zetes Mr Peter J Zetes Ms. Georgia Zographos 7

8 JANUARY 18 X Sunday Monday Tuesday Wed 12th Sunday of Luke Athanasios & Cyril, Patriarchs Hebrews 13:7-16 Luke 17:12-19 Orthros (8:30 am) Divine Liturgy (10:00 am) CATHEDRAL CALENDAR OF EVENT 19 Macarius the Great of Egypt Mark, Bp. Of Ephesus Galatians 5:22-26; 6:1-2 Matthew 22:2-14 Youth Ski Trip to Pat s Peak (Meet at Pat s Peak in Henniker, NH at noon) 20 Euthymius the Great Zacharias the New Martyr of Patra 2 Corinthians 4:6-15 Luke 6: Maximus the Confe Martyr Neophytos Philippians 1:12-20 Luke 12:8-12 Orthodox Studies Cathedral Center) 25 X 15th Sunday of Luke Gregory the Theologian Hebrews 7:26-28; 8:1-2 Luke 19:1-10 Orthros (8:30 am) Divine Liturgy (10:00 am) 26 Xenophon & his Companions Symeon the Elder 1 Peter 2:21-25; 3:1-9 Mark 12: Relics of John Chrysostom Peter the Righteous of Egypt Hebrews 7:26-28; 8:1-2 John 10: Ephraim the Syrian Isaac the Syrian Galatians 5:22-26; 6 Luke 6:17-23 Orthodox Studies Cathedral Center) FEBRUARY 1 X Sunday of the Publican and Pharisee: Triodion Begins Today Romans 8:28-39 Luke 18:10-14 Orthros (8:30 am) Divine Liturgy (10:00 am) 2 X Presentation of Our Lord Gabriel the New Martyr Hebrews 7:7-17 Luke 2:22-40 FAST FREE WEEK Orthros (8:45 am - At Chapel) Divine Liturgy (10:00 am - At Chapel) 3 Symeon & Anna New Martyrs John, Nicholas, Stamatios Hebrews 9:11-14 Luke 2: Isidore of Pelusium Nicholas the Confe 2 Peter 3:1-18 Mark 13:24-31 Orthodox Studies Cathedral Center) 8 X Sunday of the Prodigal Son Great Martyr Theodore Stratelates 1 Corinthians 6:12-20 Luke 15:11-32 Orthros (8:30 am) Divine Liturgy (10:00 am) Philoptochos Visit to Hellenic Nursing Home (2:00 pm) 9 Apodosis of the Presentation Martyr Nicephoros 1 John 2:18-29; 3:1-8 Mark 11:1-11 MEATFARE WEEK (LAST WEEK FOR MEAT PRODUCTS) 10 Hieromartyr Haralambos Anastasios, Patriarch of Jerusalem 2 Timothy 2:1-10 John 15:17-27; 16: Hieromartyr Blaise Empress Theodora Hebrews 4:14-16; 5 Matthew 10:1, 5-8 Orthodox Studies Cathedral Center) 15 X Judgment Sunday (Meatfare Sunday) Onesimus of the 70 1 Corinthians 8:8-13; 9:1-2 Matthew 25:31-46 Orthros (8:30 am) Divine Liturgy (10:00 am) 16 Martyr Pamphilus and Companions Flavian, Pat. Of Constantinople 3 John 1:1-15 Luke 19:29-40; 22:7-39 CHEESEFARE WEEK (LAST WEEK FOR DAIRY PRODUCTS) 17 Great Martyr Theodore the Tyro Mariam Isapostola 2 Timothy 2:1-10 Luke 20:46-47; 21: Leo the Great Agapetus the Conf Vespers OT1: Joel 3 Vespers OT2: Joel 2 Orthodox Studies Cathedral Center) Shaded days denote a fast day XDenotes Liturgy on this day udenotes Great Vespers/Compline on this day vdenotes Paraklesis/Sa

9 S JANUARY FEBRUARY 2015 nesday Thursday Friday Saturday ssor (7:00 pm - At the 22 Timothy of the 70 Martyr Anastasius the Persian 2 Timothy 1:3-8 Matthew 10:32-33; 37-38; 19: Hieromartyr Clement Martyr Agathangelus Philippians 3:20-21; 4:1-3 Mark 2:23-28; 3:1-5 Greek School (4:00 pm) 24 Xenia, Deaconess of Rome Hieromartyr Babylas Galatians 5:22-26; 6:1-2 Luke 18:35-43 Greek School (10:00 am) :1-2 (7:00 pm - At the 29 Relics of Ignatius the Godbearer Laurence the Recluse Hebrews 10:32-38 Mark 9: Three Hierarchs Hippolytos, Pope of Rome Hebrews 13:7-16 Matthew 5:14-19 Greek School (4:00 pm) 31 Unmercenaries Cyrus & John Martyrs Theodote, Theoctiste, Eudoxia 1 Corinthians 12:27-31; 13:1-8 Matthew 10:1, 5-8 Greek School (10:00 am) ssor (7:00 pm - At the 5 Martyr Agatha Polyectus, Pat. Of Constantinople 1 John 1:8-10; 2:1-6 Mark 13:31-37: 14:1-2 6 Photius, Pat. Of Constantinople Bucolus, Bp. Of Smyrna Hebrews 7:26-28; 8:1-2 John 10:9-16 Greek School (4:00 pm) 7 Parthenius, Bishop of Lampsacus Luke the Righteous 1 Timothy 6:11-16 Luke 20:46-47; 21:1-4 Greek School (10:00 am) :1-6 (7:00 pm - At the 12 Meletius, Abp. Of Antioch Antonius, Abp. Of Constantinople 1 John 4:20-21; 5:1-21 Mark 15: Martinian of Palestine Apostles Aquila and Pricilla 2 John 1:1-13 Mark 15:20,22,25,33-41 Greek School (4:00 pm) 14 X Saturday of Souls Auxentios of the Mountain 1 Thessalonians 4:13-17 Luke 21:8-9,25-27,33-36 Orthros (8:45 am) Divine Liturgy (10:00 am) Greek School (10:00 am) essor :12-21 :12-26 (7:00 pm - At the 19 Philemon & Archippus, of the 70 Philothei of Athens 1 Jude 1:11-25 Luke 23:1-31, 33, Leo, Bp. Of Catania Agathus of Rome Vespers OT1: Zechariah 8:7-17 Vespers OT2: Zechariah 8:19-23 Greek School (4:00 pm) 21 X Saturday of Souls John, Pat. Of Constantinople Galatians 5:22-26; 6:1-2 Matthew 6:1-13 Orthros (8:45 am) Divine Liturgy (10:00 am) Greek School (10:00 am) lutations on this day WDenotes Presanctified Liturgy on this day This calendar is also available on-line at

10 10 ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NEW ENGLAND Ss. Athanasios and Cyril of Alexandria In the half-century after the First Ecumenical Council held in Nicea in 325, if there was one man whom the Arians feared and hated more intensely than any other, as being able to lay bare the whole error of their teaching, and to marshal, even from exile or hiding, the beleaguered forces of the Orthodox, it was Saint Athanasios the Great. This blazing lamp of Orthodoxy, which imperial power and heretics plots could not quench when he shone upon the lampstand, nor find when he was hid by the people and monks of Egypt, was born in Alexandria about the year 296. He received an excellent training in Greek letters and especially in the sacred Scriptures, of which he shows an exceptional knowledge in his writings. Even as a young man he had a remarkable depth of theological understanding; he was only about twenty years old when he wrote his treatise On the Incarnation. Saint Alexander, the Archbishop of Alexandria, brought him up in piety, ordained him his deacon, and after deposing Arius for his blasphemy against the Divinity of the Son of God, took Athanasios to the First Council in Nicea in 325. Saint Athanasios was to spend the remainder of his life laboring in defense of this Holy Council. In 326, before his death, Alexander appointed Athanasios his successor. In 325, Arius had been condemned by the Council of Nicea; yet through his hypocritical confession of Orthodox belief, Saint Constantine the Great was persuaded by Arius s supporters that he should be received back into the communion of the Church. But Athanasios, knowing well the perverseness of his 18 January mind, and the disease of heresy lurking in his heart, refused communion with Arius. The heresiarch s followers then began framing false charges against Athanasios. Finally Saint Constantine the Great, misled by grave charges of the Saint s misconduct (which were completely false), had him exiled to Tiberius (Treves) in Gaul in 336. When Saint Constantine was succeeded by his three sons Constantine II, Constans, and Constantius, in 337, Saint Athanasios returned to Alexandria in triumph. But his enemies found an ally in Constantius, Emperor of the East, and he spent a second exile in Rome. It was ended when Constans prevailed with threats upon his brother Constantius to restore Athanasios (see also Nov. 6). For ten years Saint Athanasios strengthened Orthodoxy throughout Egypt, visiting the whole country and encouraging all: clergy, monastics, and lay folk, being loved by all as a father. After Constans s death in 350, Constantius became sole Emperor, and Athanasios was again in danger. On the evening of February 8, 356, General Syrianus with more than five thousand soldiers surrounded the church in which Athanasios was serving, and broke open the doors. Athanasios s clergy begged him to leave, but the good shepherd commanded that all the flock should withdraw first; and only when he was assured of their safety, he also, protected by divine grace, passed through the midst of the soldiers and disappeared into the deserts of Egypt, where for some six years he eluded the soldiers and spies sent after him. When Julian the Apostate succeeded Constantius in 361, Athanasios returned again, but

11 SUNDAY 18 JANUARY only for a few months. Because Athanasios had converted many pagans, and the priests of the idols in Egypt wrote to Julian that if Athanasios remained, idolatry would perish in Egypt, the heathen Emperor ordered not Athanasios s exile, but his death. Athanasios took a ship up the Nile. When he learned that his imperial pursuers were following him, he had his men turn back, and as his boat passed that of his pursuers, they asked him if he had seen Athanasios. He is not far, he answered. After returning to Alexandria for a while, he fled again to the Thebaid until Julian s death in 363. Saint Athanasios suffered his fifth and last exile under Valens in 365, which only lasted four months because Valens, fearing a sedition among the Egyptians for their beloved Archbishop, revoked his edict in February, 366. The great Athanasios passed the remaining seven years of his life in peace. Of his fifty-seven years as Patriarch, he had spent some seventeen in exiles. Shining from the height of his throne like a radiant evening star, and enlightening the Orthodox with the brilliance of his words for yet a little while, this much-suffering champion inclined toward the sunset of his life, and in the year 373 took his rest from his lengthy sufferings, but not before another luminary of the truth -- Basil the Great -- had risen in the East, being consecrated Archbishop of Caesarea in 370. Besides all of his other achievements, Saint Athanasios wrote the life of Saint Anthony the Great, with whom he spent time in his youth; ordained Saint Frumentius first Bishop of Ethiopia; and in his Paschal Encyclical for the year 367 set forth the books of the Old and New Testaments accepted by the Church as canonical. Saint Gregory the Theologian, in his Oration On the Great Athanasios, said that he was Angelic in appearance, more angelic in mind;... rebuking with the tenderness of a father, praising with the dignity of a ruler... Everything was harmonious, as an air upon a single lyre, and in the same key; his life, his teaching, his struggles, his dangers, his return, and his conduct after his return... he treated so mildly and gently those who had injured him, that even they themselves, if I may say so, did not find his restoration distasteful. Saint Cyril was also from Alexandria, born about the year 376. He was the nephew of Theophilus, Patriarch of Alexandria, who also instructed the Saint in his youth. Having first spent much time with the monks in Nitria, he later became the successor to his uncle s throne in 412. In 429, when Cyril heard tidings of the teachings of the new Patriarch of Constantinople, Nestorius, he began attempting through private letters to bring Nestorius to renounce his heretical teaching about the Incarnation. When the heresiarch did not repent, Saint Cyril, together with Pope Celestine of Rome, led the Orthodox opposition to his error. Saint Cyril presided over the Third Ecumenical Council of the 200 Holy Fathers in the year 431, who gathered in Ephesus under Saint Theodosius the Younger. At this Council, by his most wise words, he put to shame and convicted the impious doctrine of Nestorius, who, although he was in town, refused to appear before Cyril. Saint Cyril, besides overthrowing the error of Nestorius, has left to the Church full commentaries on the Gospels of Luke and John. Having shepherded the Church of Christ for thirty-two years, he reposed in 444.

12 Join us on Monday, January 19 for our Cathedral At in Henniker, NH We will meet at the mountain at noon and then enjoy an afternoon of skiing at Pats Peak on Martin Luther King, Jr. Day. It s Pay-One-Price (POP) at Pat s Peak. All skiers pay one price ($44) for rental gear, skiing throughout the afternoon, and free tubing after 5:00 pm. There are gentle bunny slopes for beginners and trails for the more advanced skiers. There are also plenty of refreshments in the Lodge. After a fun day of skiing we will go as a group for pizza! Please contact the Cathedral office for information. Tomorrow! We ll see you on the slopes!

13 SUNDAY 18 JANUARY Today, the Lord rebukes those who keep the Passover the way the Jews did, just as he rebuked certain lepers he had cleansed. You recall that he loved the one who was thankful, but he was angry with the ungrateful ones, because they did not acknowledge their Deliverer. They thought more highly of their cure from leprosy than of him who had healed them. Actually, this one was given much more than the rest. Besides being healed of his leprosy, he was told by the Lord, Stand up and go on your way. Your faith has saved you. You see, those who give thanks and those who glorify have the same kind of feelings. They bless their helper for the benefits they have received. That is why Paul urged everybody to glorify God with your body. Isaiah also commanded, Give glory to God. St. Athanasios the Great Falling into a thankless forgetfulness, the nine lepers that were Jews did not return to give glory to God. By this, he shows that Israel was hard of heart and utterly unthankful. The stranger, a Samaritan, was of foreign race brought from Assyria. The phrase in the middle of Samaria and Galilee has meaning. He returned with a loud voice to glorify God. It shows that the Samaritans were grateful but that the Jews, even when they benefited, were ungrateful. St. Cyril of Alexandria DONATIONS / Δωρεές In memory of Mary Perdikes (Εις μνήμη της Μαίρης Περδίκη): Mr. & Mrs. Anthony Andreadis; Dr. Marica Arvanites; Mr. & Mrs. Spiros Bourloukas; Mr. Paul Cassettari; Cathedral of New England Ladies Philoptochos Society; Ms. Pauline Coutlis; Mr. &Mrs. Theodore Critikos; Ms. Virginia Daniels; Mr. & Mrs. Angelos Davos; Mr. Charles Dictas; Ms. Simone Dodge; Ms. Connie Geanakakis; Mr. & Mrs. George Geanakakis; Mrs. Kay Geanakakis; Mr. Philip Kallan; Mr. & Mrs. William Kantaros; Mr. Charles Karas; Ms. Pauline Karistianos; Ms. Helen Karys; Mr. & Mrs. James Kaselis; Mrs. Angela Korikis; Mr. & Mrs. James Lemonias; Mr. Constantine Limberakis; Ms. Susan Luckman; Mrs. William F. Manley; Mrs. Frances & Ms. Alexandra McInnis; Ms. Patricia Mirageas; Mrs. Anastasia Moragianni; Mr. Jonathan Paleologos; Dr. Lewis Patsavos; Ms. Georgia Racheotes; Ms. Violet Regina; Ms. Eva Rogaris; Mr. & Mrs. Peter Salidas; Mr. & Mrs. Arthur Sparages; Ms. Vasilika Tsucalas; Mr. David Turkalo; Ms. Mary T. Vrountas In memory of Peter & Mary Dukas (Εις μνήμη του Παναγιώτου & Μαρίας Δούκα): Ms. Marie Dukas In memory of George & Bessie Arvanitis (Εις μνήμη του Γεωργίου & Βασιλικής Αρβανίτη): Ms. Marie Dukas.

14 14 ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NEW ENGLAND Announcements WELCOME TO ALL VISITORS: For those visiting an Orthodox Church for the first time, please be aware that Holy Communion is a sign of unity of faith which is only offered to Baptized or Chrismated Orthodox Christians. All present are welcome, however, to partake of the antidoro (or blessed bread) which is distributed at the end of the service. Those interested in learning more about the Orthodox Christian faith, please feel free to see Fr. Demetri after the service. This week, to assist you in the Narthex we have at the Pangary: Simone Dodge, George Fountas Greeter: Mary Hanna Ushers: Lula Kiflit, Chris Karimbakas, James Karimbakas, George Niakaros. MEMORIALS: A memorial service is offered today for the repose of the soul of Mary Perdikes (40 days). Memorial Prayers are offered for repose of the souls of Angelo Geanakakis (10 years) and Aphrodite Koutsokostas (22 years). May their memory be eternal! Altar flowers and candles are offered in memory of Mary Perdikes, Angelo Geanakakis and Aphrodite Koutsocostas by their family. Please join us for fellowship immediately following the Liturgy in the Social Hall. The fellowship hour will be offered in memory of Mary Perdikes, Angelo Geanakakis and Aphrodite Koutsocostas. ANNUNCIATION CATHEDRAL AND THE BOSTON HOMELESS VETERANS: The next service day at the Homeless Veterans Shelter is on Monday, January 19th at 4:15 p.m. Donations are needed for the expense of the meal. Please contact Judge Thomas S. and Alison Kaplanes at (617) YOUTH SKI TRIP: Children, their parents, and all parishioners are invited for a trip to Pats Peak in Henniker, New Hampshire for an afternoon on the mountain, tomorrow. Whether you want to relax in the lodge, try out one of the very gently bunny slopes, or try some of the more challenging trails, there s something for everyone of all ages. Tubing is available after 5:00 pm. After the fun we will go out for pizza. WISH LIST/DONATIONS: We are in need of items to be used for Liturgical purposes: prosforo (bread), wine, incense and charcoal. Any donation is appreciated and welcomed. We kindly ask that you bring your offering to the Cathedral or to the Cathedral Office in Brookline. Thank you for your continuous support! GODPARENT SUNDAY: On Sunday, February 1 we will honor the godparents of our Cathedral with Godparent Sunday. Godparents will sit with their godchildren in church during the Divine Liturgy and then will attend Sunday School class with their godchildren. If a godparent cannot attend, Yiayiades and Papoudes, aunts, uncles, and cousins are invited to attend! ORTHODOX STUDIES: Join us every Wednesday at 7:00 pm at the Cathedral Center as we learn more about our Greek Orthodox Christian faith. Each week we explore the many aspects of our faith including the history of the church, sacred scripture, the theology, and practice of historic Christianity. FEAST OF THE PRESENTATION OF THE LORD: Monday, February 2, is the Feast of the Presentation of the Lord (Ypapanti) at the Cathedral Center Chapel. Orthros at 8:45 am Liturgy at 10:00 am. SATURDAY OF SOULS: On Saturday, February 14, we will commemorate the 1st Saturday of Souls at the Cathedral on Parker Street. Orthros begins at 8:45 am followed by the Divine Liturgy at 10:00 am. POSITION AVAILABLE: Experienced long term nanny is needed to take care of a two month old infant on a full time basis. Please contact Constantina at or

15 SUNDAY 18 JANUARY Ανακοινώσεις Καλοσώρισμα: Για όσους επισκέπτονται την Ορθόδοξη Εκκλησία για πρώτη φορά, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Θεία Κοινωνία είναι το σύμβολο της ενότητας της πίστεως, το οποίο προσφέρεται μόνο σε όσους έχουν βαπτιστεί ή χριστεί Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Όλοι οι παρευρισκόμενοι ωστόσο, είναι ευπρόσδεκτοι να λάβουν το Αντίδωρο (ή ευλογημένο ψωμί), το οποίο διανέμεται μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Όσοι ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη, μη διστάσετε να μιλήσετε στον Πάτερ Δημήτριο μετά την Θεία Λειτουργία. Αυτή την εβδομάδα θα βοηθήσουν στο Παγκάρι: Simone Dodge, George Fountas Υποδοχή: Mary Hanna Δίσκος: Lula Kiflit, Chris Karimbakas, James Karimbakas, George Niakaros. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ / ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ: Σήμερα τελούμε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της κεκοιμημένης δούλης του Θεού Μαίρης Περδίκη (40 ημέρες) και Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του Ευαγγέλου Γιαννακάκη (10 έτη) και της Αφροδίτης Κουτσοκώστα (22 έτη). Αιωνία Αυτών η Mνήμη! Τα λουλούδια και τα κεριά προσφέρονται εις μνήμη της Μαίρης Περδίκη, του Ευαγγέλου Γιαννακάκη και της Αφροδίτης Κουτσοκώστα από την οικογένειά τους. Παρακαλείσθε όπως παραβρεθείτε μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας στην Μεγάλη Αίθουσα που θα προσφερθούν καφές και εδέσματα εις μνήμη της Μαίρης Περδίκη, του Ευαγγέλου Γιαννακάκη και της Αφροδίτης Κουτσοκώστα από την οικογένειά τους. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ: Το επόμενο γεύμα γιά τους Άστεγους Βετεράνους της Βοστώνης είναι τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 16:15μμ. Χρειαζόμαστε τη προσφορά σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Δικαστή Thomas S. Kaplanes και την κυρία Alison Kaplanes, στο τηλέφωνο (617) ΕΚΔΡΟΜΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΙ: Καλείσθε όλοι σας όπως συμμετάσχετε στην εκδρομή που θα κάνουμε αύριο στο Pats Peak στο Henniker, του Νιού Χάμσαϊρ για σκι & μετά πίτσα. Παρακαλούμε επικοινωνείστε με τον Πάτερ Δημήτριο για λεπτομέρειες. ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΗ: Χρειαζόμαστε Πρόσφορα (ψωμί), κρασί, θυμίαμα και καρβουνάκια. Κάθε δωρεά σας είναι ευπρόσδεκτη. Μπορείτε να φέρετε τα ανωτέρω στον Καθεδρικό Ναό ή στο Γραφείο του Καθεδρικού Ναού στο Brookline. Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ: Την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου θα τιμήσουμε τους Αναδόχους, οι οποίοι θα καθίσουν με τα βαφτιστήρια τους και θα παρακολουθήσουν μαζί το Κατηχητικό Σχολείο. ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Ελάτε μαζί μας κάθε Τετάρτη στις 7:00 μ.μ., στο χώλ του Καθεδρικού Ναού στο Βρουκλάϊν όπου μαθαίνουμε για την ελληνική ορθόδοξη χριστιανική πίστη μας. ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ: Τη Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου, θα γιορτάσουμε την Υπαπαντή του Κυρίου στο Παρεκκλήσι του Καθεδρικό Ναού στο Μπρουκλάϊν. Όρθρος 8:45 π.μ., Θ. Λειτουργία 10:00 πμ. ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ: Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, θα γίνει το 1ο Ψυχοσάββατο στον Καθεδρικό Ναό στην Parker Street. Όρθρος 8.45 π.μ., Θεία Λειτουργία 10:00 πμ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Οικογένεια ζητάει επειγόντως κυρία να προσέχει το 2 μηνών μωρό τους. Παρακαλώ καλέστε την Κωνσταντίνα στο (857) ή ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: Μη ξεχνάτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας κάθε εβδομάδα για να ενημερώνεστε σχετικά με όλες τις προσεχείς εκδηλώσεις του Καθεδρικού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

16 You are cordially invited to attend... Godparent Sunday February 1, 2015 We ask your child(ren) to invite their Godparent(s) to attend Godparent Sunday and sit together in Church as we participate in the Divine Liturgy and receive Holy Communion as a family. Following Holy Communion, Godparents are asked to attend and participate in their Godchild s Sunday School class. Yiayiades, papoudes, aunts, uncles and cousins are invited if a Godparent cannot attend. 16

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ - ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ DECEMBER 2015 Monthly Bulletin and Events Schedule Father Evan Evangelidis, Parish Priest 2 P a g e Table of Contents ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday September 13 th, 2015 Sunday before Holy Cross Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ANNUNCIATION ORTHODOX CHURCH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ OCTOBER 2015 Monthly Bulletin and Events Schedule Father Evan Evangelidis, Parish Priest Table of Contents ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015...

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

SAINT NECTARIOS GREEK ORTHODOX CHURCH

SAINT NECTARIOS GREEK ORTHODOX CHURCH 39 Belgrade Av.,Roslindale MA (TEL: 617 327 1983 ; FAX: 617 327-9841) Office Hours: M-F 9:00 Am 02:00 PM www.stnectariosma.org ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 3000 Argyle Road, Regina, SK, S4S 2B2 Phone: 306-586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.com Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 Council President: Chris

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

St. Euphemia High School Newsletter

St. Euphemia High School Newsletter St. Euphemia High School Newsletter April 2007 Religious services will be conducted every evening throughout Holy Week at St. Euphemia church. All the families of the college are strongly encouraged to

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

WEEKLY BULLETIN. Upcoming Events. Wednesday July 29 Greek Fest Mee4ng (7:00 pm) Monday August 3 Paraklesis at Chapel in Brookline (6:30 pm)

WEEKLY BULLETIN. Upcoming Events. Wednesday July 29 Greek Fest Mee4ng (7:00 pm) Monday August 3 Paraklesis at Chapel in Brookline (6:30 pm) ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NEW ENGLAND WEEKLY BULLETIN 26 July 2015 Saint Paraskeve, the Devout Martyr of Christ Τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς Eighth Sunday of Matthew Tone

Διαβάστε περισσότερα

WEEKLY BULLETIN. Upcoming Events. Monday August 10 Paraklesis at Chapel in Brookline (6:30 pm)

WEEKLY BULLETIN. Upcoming Events. Monday August 10 Paraklesis at Chapel in Brookline (6:30 pm) ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NEW ENGLAND WEEKLY BULLETIN 9 August 2015 The Holy Apostle Matthias Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλυ Ματθίου Tenth Sunday of Matthew Tone 1 Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος αʹ Cathedral: 514

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Holy Services of Nymphios - 7pm Pangari Duty: George Voulgarakis, Dr. Apostolis Tassiopoulos, Dr. Pete Thanos, Louis Tsunis.

Holy Services of Nymphios - 7pm Pangari Duty: George Voulgarakis, Dr. Apostolis Tassiopoulos, Dr. Pete Thanos, Louis Tsunis. Assumption Greek Orthodox Church 430 Sheep Pasture Rd. Port Jefferson, New York Rev. Demetrios N. Calogredes, Pastor (cell) 516-319-3932 Church Office: 631-473-0894 Fax: 631-928-5131 Visit our web page:

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Life Giving Font Church Annual Panegyre

Life Giving Font Church Annual Panegyre 3000 Argyle Road, Regina, SK, S4S 2B2 Phone: 306-586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.com Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 Council President: Chris

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Sunday September 13 Sunday School Begins. Monday September 14 Philoptochos MeeNng (7:00 pm) Friday September 18 Greek Fest (12:00 pm)

Sunday September 13 Sunday School Begins. Monday September 14 Philoptochos MeeNng (7:00 pm) Friday September 18 Greek Fest (12:00 pm) ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NEW ENGLAND WEEKLY BULLETIN 23 August 2015 The Holy Martyr Loupos Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Λούππου Twelfth Sunday of Matthew Tone 3 ΙΒ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἦχος γʹ Cathedral: 514

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Wednesday January 20 Coffee Talk with Fr. Demetri (11:00 am) Saturday January 30 Youth Ska\ng at Larz Anderson Park (1:30 pm)

Wednesday January 20 Coffee Talk with Fr. Demetri (11:00 am) Saturday January 30 Youth Ska\ng at Larz Anderson Park (1:30 pm) ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NEW ENGLAND WEEKLY BULLETIN 17 January 2016 Our Devout Father Anthony the Great The Pious Emperor Theodosios the Great Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

CHURCH PROGRAM FOR HOLY WEEK & BRIGHT WEEK 2015

CHURCH PROGRAM FOR HOLY WEEK & BRIGHT WEEK 2015 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA GREEK ORTHODOX PARISH/COMMUNITY OF ST GEORGE, BRISBANE 33 Edmonstone St, South Brisbane Ph. 07 38443669 Email. info@gocstgeorge.com.au www.gocstgeorge.com.au CHURCH

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday January 19th, 2014 Οικουμενικόν Πατριαρχείον Ιερά Μητρόπολις

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. Friday April 24 Greek Independence State House Visit (12:00 pm)

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. Friday April 24 Greek Independence State House Visit (12:00 pm) Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England Ἡ Ψηλάφησις τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ The Touching of the Apostle Thomas Weekly Bulletin 19 April 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ) Upcoming Events Friday

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School September 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 TDSB First Day of School 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers 13 14 GCT Cultural Department Classes Begin 15 16 17 18 19 First Day of School 1.Credit

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Sunday September 13 Sunday School Begins. Monday September 14 Philoptochos MeeSng (7:00 pm) Wednesday September 16 Greek Fest MeeSng (7:00 pm)

Sunday September 13 Sunday School Begins. Monday September 14 Philoptochos MeeSng (7:00 pm) Wednesday September 16 Greek Fest MeeSng (7:00 pm) ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NEW ENGLAND WEEKLY BULLETIN 13 September 2015 St. Cornelius, the Centurion Tοῦ Ἁγίου Κορνηλίου τοῦ Ἑκατοντάρχου Sunday Before the Elevation of the Cross Tone Pl

Διαβάστε περισσότερα

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΚΩΔ.8035 Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΔÚ ÌËÓË Î ÔÛË ÙÔ ÏÏfiÁÔ apple ÚÔ ÛȈÙÒÓ Ú Ù Ó Ú Ê : ÎÏ ˆÓ 86 ÂÙÚÔ appleôïë 13231 Ú. Ê ÏÏÔ 14 ñ πô ÏÈÔ - ÁÔ ÛÙÔ - ÂappleÙ Ì ÚÈÔ 2009 Πρόσκληση προς όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Sunday September 13 Sunday School Begins. Monday September 14 Philoptochos MeeTng (7:00 pm) Friday September 18 Greek Fest (12:00 pm)

Sunday September 13 Sunday School Begins. Monday September 14 Philoptochos MeeTng (7:00 pm) Friday September 18 Greek Fest (12:00 pm) ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NEW ENGLAND WEEKLY BULLETIN 6 September 2015 The Commemoration of the Miracle in Colossae of the Archangel Michael Ἡ ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις (Κολοσσαῖς) θαύματος

Διαβάστε περισσότερα

PHILOPTOCHOS. Philoptochos means Friends of the Poor

PHILOPTOCHOS. Philoptochos means Friends of the Poor PHILOPTOCHOS Philoptochos means Friends of the Poor National Philoptochos Sunday is the first Sunday of November declared by our National Greek Orthodox Archdiocese. On this day the Philanthropic works

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH

TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH August 1, 2014 TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH Re: New School Year, 2014-2015 As we anticipate the commencement of our Greek School Year in September,

Διαβάστε περισσότερα

Wednesday September 30 Orthodox Studies (7:00 pm) Saturday October 3 Metropolis Clergy- Laity Congress. Monday October 5 Philoptochos MeeTng (7:00 pm)

Wednesday September 30 Orthodox Studies (7:00 pm) Saturday October 3 Metropolis Clergy- Laity Congress. Monday October 5 Philoptochos MeeTng (7:00 pm) ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NEW ENGLAND WEEKLY BULLETIN 27 September 2015 Τhe Holy Martyr Kallistratos Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου First Sunday of Luke Tone Pl 4 A ΛΟΥΚΑ Ἦχος πλ. δ Cathedral:

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. 25 January 2015 Fifteenth Sunday of Luke Tone Pl 4 ΙΕ ΛΟΥΚΑ Ἦχος πλ. δ

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. 25 January 2015 Fifteenth Sunday of Luke Tone Pl 4 ΙΕ ΛΟΥΚΑ Ἦχος πλ. δ Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England Upcoming Events Tοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Θεολόγου Our Father Among the Saints Gregory the Theologian,

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

SUNDAY BULLETIN AND WEEKLY NEWS

SUNDAY BULLETIN AND WEEKLY NEWS ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL Norfolk, VA Rev. Presbyter George Bessinas, M.Div., Dean Rev. Protopresbyter Constantine Rogakos, Ph. D., Associate SUNDAY BULLETIN AND WEEKLY NEWS Feast of SS. Athanasios

Διαβάστε περισσότερα

The Basil Leaf. A Sweet scent of spiritual Fragrance. C h u r c h S t a f f Parish Priest, Editor: Fr. Demetrios Kounavis

The Basil Leaf. A Sweet scent of spiritual Fragrance. C h u r c h S t a f f Parish Priest, Editor: Fr. Demetrios Kounavis A M o n t h l y P u b l i c a t i o n o f H o l y C r o s s G r e e k O r t h o d o x C h u r c h o f J u s t i c e, I L C h u r c h S t a f f Parish Priest, Editor: Fr. Demetrios Kounavis Parish Council

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Tuesday October 20 FesOval AppreciaOon Dinner (7:00 pm) Wednesday October 21 Orthodox Studies (7:00 pm)

Tuesday October 20 FesOval AppreciaOon Dinner (7:00 pm) Wednesday October 21 Orthodox Studies (7:00 pm) ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NEW ENGLAND WEEKLY BULLETIN 18 October 2015 The Holy Apostle and Evangelist Luke Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ The Apostle Tone 3 ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. 5 July 2015 Tone 4 Ἦχος δʹ. Monday July 20 Prophet Elias: (Orthros./Liturgy 8:45/9:45 am)

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. 5 July 2015 Tone 4 Ἦχος δʹ. Monday July 20 Prophet Elias: (Orthros./Liturgy 8:45/9:45 am) Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England Τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ Our Devout and God-bearing Father Athanasius of Athos Weekly Bulletin 5 July 2015 Tone 4

Διαβάστε περισσότερα

Monday October 5 Philoptochos MeeNng (7:00 pm) Wednesday October 7 Orthodox Studies (7:00 pm) Wednesday October 14 Orthodox Studies (7:00 pm)

Monday October 5 Philoptochos MeeNng (7:00 pm) Wednesday October 7 Orthodox Studies (7:00 pm) Wednesday October 14 Orthodox Studies (7:00 pm) ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NEW ENGLAND WEEKLY BULLETIN 4 October 2015 Our Father Among the Saints Hierotheos, Bishop of Athens Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἱεροθέου, Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν Second

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end.

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 22 June 2015 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL HERALD VOL. 96 No.31741 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA, CT $1.50. Κοσμοσυρροή για τις αγορές της «Μαύρης Παρασκευής»

NATIONAL HERALD VOL. 96 No.31741 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA, CT $1.50. Κοσμοσυρροή για τις αγορές της «Μαύρης Παρασκευής» Γράφει την ιστορία του Ελληνισμού των ΗΠΑ από το 1915 a b Σάββατο 27 - Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010 / Saturday - Sunday, November 27-28, 2010 www.ekirikas.com Σαμαράς: Δεν θα πέσουμε στη στημένη παγίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Assumption Greek Orthodox Church INSIDE THIS ISSUE. Οι Τρεις Ιεράρχες - The Three Hierarchs

Assumption Greek Orthodox Church INSIDE THIS ISSUE. Οι Τρεις Ιεράρχες - The Three Hierarchs THE ARK-Η ΚΙΒΩΤΟΣ Monthly Bulletin of the Assumption of Our Most Holy Theotokos Greek Orthodox Church Manchester, NH Μηνιαίο Γεληίο ηηρ Δλληνικήρ Οπθόδοξηρ Δκκληζίαρ ηηρ Κοιμήζευρ ηηρ Θεοηόκος Manchester,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» THE GRAMMAR SCHOOL Dear Parents, Once again the Grammar School Parents Association, in cooperation with the School, is organizing its annual dinner dance, on Saturday

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

JUNIOR FORENSICS Dear Parents,

JUNIOR FORENSICS Dear Parents, JUNIOR FORENSICS Dear Parents, We are very happy to introduce Junior Forensics! The Junior Forensics Team is for the students of 7 th and 8 th grades (Α και Β Γυμνασίου) and its goal is to introduce students

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα