ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ- ΚΛΗΡΩΗ «ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΗΡΩΗ ΘΕΓΑΛΑΠΙΕ» ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ ΑΓΕΛΑΔΟΣΡΟΥΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΕΡΙΑ «ΘΕΓΑΛΑΠΙΕ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ- ΚΛΗΡΩΗ «ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΗΡΩΗ ΘΕΓΑΛΑΠΙΕ» ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ ΑΓΕΛΑΔΟΣΡΟΥΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΕΡΙΑ «ΘΕΓΑΛΑΠΙΕ»"

Transcript

1 1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ- ΚΛΗΡΩΗ «ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΗΡΩΗ ΘΕΓΑΛΑΠΙΕ» ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ ΑΓΕΛΑΔΟΣΡΟΥΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΕΡΙΑ «ΘΕΓΑΛΑΠΙΕ» O Σπλεηαηξηζκόο κε ηελ επωλπκία Αγξνηηθόο Σπλεηαηξηζκόο Αγειαδνηξόθωλ Γαιαθηνπαξαγωγήο Θεζζαιίαο θαη Πηεξίαο «ΘΔΣΓΑΛΑ- ΠΙΔΣ» κε ΑΦΜ Γ.Ο.Υ. Β Γ Λάξηζαο (εθεμήο ν «Γηνξγαλωηήο») πνπ εδξεύεη ζηε Λάξηζα, νδόο Σακνπειίδνπ αξ. 5, δηνξγαλώλεη ηνλ πξνωζεηηθό δηαγωληζκό (εθεμήο ν «Γηαγωληζκόο»), ν νπνίνο ζα δηελεξγεζεί με κλήρωζε ζηα θαηαζηήκαηα απηόκαηωλ πωιεηώλ ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ ζηε Λάξηζα θαη ζηε Θεζζαινλίθε. 1. Δικαίωμα ζσμμεηοτής και αποκλειζμός ηων διαγωνιδομένων 1.1 Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγωληζκό- Κιήξωζε έρεη θάζε πειάηεο πνπ είλαη λόκηκνο θαη κόληκνο θάηνηθνο Διιάδνο. Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγωληζκό έρνπλ όζνη έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, θαζώο θαη άηνκα ειηθίαο θάηω ηωλ 18 εηώλ αιιά όρη θάηω ηωλ 13 εηώλ. 1.2 Γίλεηαη απνδεθηό, όηη, αλ είζηε θάηω ηωλ 18 εηώλ θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπκκεηνρήο, θαη ζπκκεηέρεηε ζε απηόλ ηνλ δηαγωληζκό, έρεηε ιάβεη ηελ απαξαίηεηε ζπλαίλεζε από ην πξόζωπν ή ηα πξόζωπα, πνπ αζθνύλ ηε γνληθή κέξηκλα/επνπηεία ζαο, ή από άιιν ππεύζπλν γηα εζάο ελήιηθα (πνπ ζα αλαθέξεηαη θαη ζην εμήο ωο «Κεδεκόλαο»), ηα νπνία πξόζωπα έρνπλ δηαβάζεη θαη ζπκθωλήζεη κε ηνπο παξόληεο Όξνπο θαη Πξνϋπνζέζεηο γηα ινγαξηαζκό ζαο. Λόγω ηνπ γεγνλόηνο όηη ε ζπκκεηνρή απηή είλαη δπλαηή ζε πνιιά θαηαζηήκαηα ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ, ν «ΘΔΣΓΑΛΑ ΠΙΔΣ» (ή «Γηνξγαλωηήο») δελ εγγπάηαη ή θέξεη νπνηαδήπνηε επζύλε ζε πεξίπηωζε, πνπ αθπξωζεί ε ζπκκεηνρή ή δελ παξαδνζεί ην βξαβείν ζην ληθεηή, εάλ δελ έρεη ηελ ζπλαίλεζε ηνπ Κεδεκόλα. Δλαπόθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ Σπκκεηέρνληα λα απνδείμεη, όηη έρεη ηελ ζπλαίλεζε ηνπ θεδεκόλα. 1.3 Τα άηνκα ειηθίαο θάηω ηωλ 13 εηώλ δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηόλ ηνλ δηαγωληζκό, ή λα κεηαδώζνπλ ή κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ππνβάιινπλ πξνζωπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπο ζηνλ Σπλεηαηξηζκό «ΘΔΣΓΑΛΑ- ΠΙΔΣ» - «Γηνξγαλωηή». Οη Σπκκεηέρνληεο όκωο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο κπνξεί λα θιεζνύλ λα παξάζρνπλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ηελ γξαπηή έγθξηζε ηωλ γνλέωλ ή θεδεκόλωλ ηνπο ή ηωλ αζθνύληωλ ηελ γνληθή κέξηκλα απηώλ αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγωληζκνύ θαη πάληωο θαηά ηελ παξαιαβή ηωλ δώξωλ ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενύληαη αλά πάζα ζηηγκή πνπ ηνπο δεηεζεί από ηε Γηνξγαλώηξηα λα επηδεηθλύνπλ ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα. 1.4 Δμαηξνύληαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγωληζκό - Κιήξωζε νη εξγαδόκελνη ηνπ «ΘΔΣΓΑΛΑ- ΠΙΔΣ», θαζώο θαη νη ζπγγελείο ηνπο α θαη β βαζκνύ, νη ζύδπγνη ηωλ αλωηέξω θαζώο θαη ηα άηνκα πνπ ζηεξνύληαη δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλόηεηαο. Οπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή ηωλ αλωηέξω ζεωξείηαη απηνδηθαίωο άθπξε. Ο Σπλεηαηξηζκόο δύλαηαη ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηνπ Γηαγωληζκνύ λα δεηήζεη λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ λα βεβαηώλνπλ ηελ εγθπξόηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ζύκθωλα κε ηνπο παξαπάλω όξνπο, ζπλνιηθά ή κεκνλωκέλα.

2 2 2. Ονομαζία, Δώρα, Περιγραθή και Διάρκεια Διαγωνιζμού Ολνκαζία Γηαγωληζκνύ: Μεγάιε Κιήξωζε «ΘΔΣΓΑΛΑ ΠΙΔΣ» Πεξηγξαθή Γώξα: Αληηθείκελν ηνπ δηαγωληζκνύ θιήξωζε είλαη ε απόδνζε ζηνπο ληθεηέο: ΣΗ ΛΑΡΙΑ: 16 πνδήιαηα κάξθαο orient, ηύπνπ mountain, 16 πξνπιεξωκέλεο θάξηεο ηωλ 30 επξώ θαη 16 πξνπιεξωκέλεο θάξηεο ηωλ 15 επξώ. ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ: 17 πνδήιαηα κάξθαο orient, ηύπνπ mountain, 17 πξνπιεξωκέλεο θάξηεο ηωλ 30 επξώ θαη 17 πξνπιεξωκέλεο θάξηεο ηωλ 15 επξώ. Ο δηαγωληζκόο ιακβάλεη ρώξα κόλν ζηα θαηαζηήκαηα απηόκαηωλ πωιεηώλ ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ «ΘΔΣΓΑΛΑΠΙΔΣ» ζηελ Λάξηζα θαη ζηε Θεζζαινλίθε, νη δηεπζύλζεηο ηωλ νπνίωλ είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ ΛΑΡΙΑ Έλαξμε Γηαγωληζκνύ: Σάββαην 17 Οθηωβξίνπ 2015, Ώξα Λήμε Γηαγωληζκνύ: 29 Γεθεκβξίνπ 2015, Ώξα Ηκεξνκελία, ώξα θαη ηόπνο θιήξωζεο: 29 Γεθεκβξίνπ 2015, Ωξα:20.00, Τόπνο: Κεληξηθή Πιαηεία Λάξηζαο. Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία απόδνζεο δώξωλ ζηνπο ληθεηέο: 15 εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ Γηαγωληζκνύ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Έλαξμε Γηαγωληζκνύ: Τξίηε 20 Οθηωβξίνπ 2015, Ώξα Λήμε Γηαγωληζκνύ: 28 Γεθεκβξίνπ 2015, Ώξα Ηκεξνκελία, ώξα θαη ηόπνο θιήξωζεο: 28 Γεθεκβξίνπ 2015, Ωξα:20.00, Τόπνο: Πιαηεία Αξηζηνηέινπο. Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία απόδνζεο δώξωλ ζηνπο ληθεηέο: 15 εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ Γηαγωληζκνύ Αξηζκόο ληθεηώλ : 48 ληθεηέο γηα ηε Λάξηζα θαη 51 ληθεηέο γηα ηε Θεζζαινλίθε Αξηζκόο Αλαπιεξωκαηηθώλ: 48 αλαπιεξωκαηηθνί γηα ηε Λάξηζα θαη 51 αλαπιεξωκαηηθνί γηα ηε Θεζζαινλίθε 3. Διαδικαζία σμμεηοτής Γηα λα ζεωξεζεί θάπνηνο ωο ζπκκεηέρωλ ζηνλ Γηαγωληζκό (εθεμήο «Σπκκεηέρωλ) ζα πξέπεη λα έρεη απνδερζεί ηνπο παξόληεο όξνπο, λα πξνκεζεπηεί θάπνην από ηα πξνϊόληα ηωλ

3 3 απηόκαηωλ πωιεηώλ θαη λα ελαπνζέζεη ζηελ θάιπε ηελ απόδεημε πνπ ζα εθδνζεί- ε νπνία θέξεη θαη ηελ εκεξνκελία- ζπκπιεξωκέλε κε ηα πξνζωπηθά ηνπ ζηνηρεία ζην νπηζζόθπιιν απηήο. Τα βαζηθά απαηηνύκελα ζηνηρεία γηα ηε ζπκκεηνρή είλαη ηα παξαθάηω: νλνκαηεπώλπκν: (Σπκπιεξώζηε ζωζηά ην όλνκα θαη ην επώλπκό ζαο), (ζπκπιεξώζηε ην ζαο) θαη Τειέθωλν Δπηθνηλωλίαο: (ζπκπιεξώζηε ην ηειέθωλν επηθνηλωλίαο). Έγθπξεο ζα ζεωξνύληαη ζπκκεηνρέο γηα ηε Λάξηζα από Σάββαην 17 Οθηωβξίνπ 2015 έωο θαη ηηο 29 Γεθεκβξίνπ 2015, Ώξα θαη γηα ηε Θεζζαινλίθε από Τξίηε 20 Οθηωβξίνπ 2015 έωο θαη ηηο 28 Γεθεκβξίνπ Κάζε ζπκκεηέρωλ έρεη δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ηόζεο θνξέο όζεο θαη νη ζπλαιιαγέο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί ζηα θαηαζηήκαηα απηόκαηωλ πωιεηώλ ζην δηάζηεκα ηζρύνο ηνπ δηαγωληζκνύ. Οη ζπλαιιαγέο αθνξνύλ γάια πιήξεο ή ειαθξύ 1 ή 0,50 ιίηξωλ. Κάζε απόδεημε, ζπκπιεξωκέλε κε ηα ζηνηρεία ζην πίζω κέξνο ηεο, απνηειεί θαη κία ζπκκεηνρή. 4. Σροποποίεζε όρων Διαγωνιζμού Ο Σπλεηαηξηζκόο «ΘΔΣΓΑΛΑ- ΠΙΔΣ» δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο παξόληεο Αλαιπηηθνύο Όξνπο ηνπ Γηαγωληζκνύ, εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην. Κάζε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε ζα ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζε ηωλ ηξνπνπνηεκέλωλ όξωλ ζηελ ζειίδα ηoπ Σπλεηαηξηζκνύ «ΘΔΣΓΑΛΑ-ΠΙΔΣ», θαη ζηε ζειίδα ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ ζην facebook θαζώο θαη ζηα γξαθεία απηνύ, νδόο Σακνπειίδνπ αξ. 5 ζηε Λάξηζα θαη νδόο Δζληθήο Αληηζηάζεωο θαη Πεξηθιένπο Καιακαξηά Θεζζαινλίθεο. 5. Κλήρωζε και Απόδοζε Δώρων Τελ 28ε Γεθεκβξίνπ 2015 ζηηο 20:00 ζα δηεμαρζεί θιήξωζε ζηελ Πιαηεία Αξηζηνηέινπο ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ 29ε Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ώξα ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία ζηε Λάξηζα παξνπζία εθπξνζώπωλ ηνπ Γηνξγαλωηή ή/ θαη ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ ζηελ νπνία έρνπλ θαηαηεζεί νη παξόληεο όξνη ή λόκηκνπ αλαπιεξωηή ηεο. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν είλαη αδύλαηε ε δηεμαγωγή ηεο θιήξωζεο θαηά ηελ πξναλαθεξόκελε εκέξα θαη ώξα ν Σπλεηαηξηζκόο «ΘΔΣΓΑΛΑ-ΠΙΔΣ» δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα αιιάμεη ηελ εκέξα θαη ηελ ώξα απηήο κε πξνεγνύκελε αλαθνίλωζή ηεο. Η θιήξωζε ζα δηεμαρζεί παξνπζία ηωλ εθπξνζώπωλ ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ ή/θαη ηνπ Σπκβνιαηνγξάθνπ, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ην ηπραίν ηεο επηινγήο θαη ηελ αδπλακία παξέκβαζεο άιινπ παξάγνληα θαηά ηε δηαδηθαζία αλάδεημεο ηωλ ληθεηώλ. Δθηόο από ηελ αλάδεημε ηωλ ληθεηώλ ζα αλαδεηρζνύλ θαη αληίζηνηρνη αλαπιεξωκαηηθνί, νη νπνίνη ζα θιεζνύλ πξνο παξαιαβή ηνπ αληίζηνηρνπ Γώξνπ θαηά απόιπηε πξνηεξαηόηεηα θαη ζύκθωλα κε ηε ζεηξά πνπ ζα θιεξωζνύλ, ζηελ πεξίπηωζε πνπ νη βαζηθνί ληθεηέο δελ παξαιάβνπλ ην Γώξν ηνπο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ή αθπξωζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ή ε θαηαθύξωζε ηνπ Γώξνπ ζε απηνύο. Ο Σπλεηαηξηζκόο «ΘΔΣΓΑΛΑ-ΠΙΔΣ», ζην πιαίζην ηνπ Γηαγωληζκνύ, έρεη πξνγξακκαηίζεη λα δηαζέζεη ζηνπο ληθεηέο ηεο Κιήξωζεο ηα αθόινπζα δώξα (εθεμήο ηα «Γώξα»): 16 πνδήιαηα, κάξθαο «orient», ηύπνπ «mountain» ζηνπο πξώηνπο δέθαέμη (16) ληθεηέο πνπ ζα αλαδεηρζνύλ από ηελ θιήξωζε ζηε Λάριζα 16 πξνπιεξωκέλεο θάξηεο ηωλ 30 επξώ «stick», ζηνπο επόκελνπο (κεηά ηνπο αλωηέξω 16) δέθαέμη (16) ληθεηέο πνπ ζα αλαδεηρζνύλ από ηελ θιήξωζε ζηε Λάριζα θαη

4 4 16 πξνπιεξωκέλεο θάξηεο ηωλ 15 επξώ «stick», ζηνπο επόκελνπο (κεηά ηνπο αλωηέξω 16) δέθαέμη (16) ληθεηέο πνπ ζα αλαδεηρζνύλ από ηελ θιήξωζε ζηε Λάριζα 17 πνδήιαηα, κάξθαο «orient», ηύπνπ «mountain» ζηνπο πξώηνπο δεθαεπηά (17) ληθεηέο πνπ ζα αλαδεηρζνύλ από ηελ θιήξωζε ζηε Θεζζαλονίκε 17 πξνπιεξωκέλεο θάξηεο ηωλ 30 επξώ «stick», ζηνπο επόκελνπο (κεηά ηνπο αλωηέξω 17) δεθαεπηά (17) ληθεηέο πνπ ζα αλαδεηρζνύλ από ηελ θιήξωζε ζηε Θεζζαλονίκε θαη 17 πξνπιεξωκέλεο θάξηεο ηωλ 15 επξώ «stick», ζηνπο επόκελνπο (κεηά ηνπο αλωηέξω 17) δεθαεπηά (17) ληθεηέο πνπ ζα αλαδεηρζνύλ από ηελ θιήξωζε ζηε Θεζζαλονίκε Τα νλόκαηα ηωλ ληθεηώλ ζα αλαθνηλωζνύλ ζηελ ζειίδα ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ «ΘΔΣΓΑΛΑΠΙΔΣ» Η επηθνηλωλία κε ηνπο ληθεηέο, ζα γίλεη κέζω ηειεθώλνπ. O Σπλεηαηξηζκόο εληόο 3 εξγάζηκωλ εκεξώλ από ηελ αλάδεημε ηωλ ληθεηώλ ηεο θιήξωζεο, ζα αλαξηήζεη ηα νλόκαηα ηωλ ληθεηώλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζην θαη ζα δεηήζεη από ηνπο ληθεηέο λα ζηείινπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζε πξνζωπηθό κήλπκα ζηε ζειίδα θαη ζην κε ηελ έλδεημε Νικεηής Κλήρωζες. Σε πεξίπηωζε πνπ έλαο ληθεηήο δελ επηθνηλωλήζεη/-νπλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγω (ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη ηωλ ηπρεξώλ θαη ηεο αλωηέξαο βίαο) κε ηνλ Σπλεηαηξηζκό εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 10 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ αλαθνίλωζε ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ Γηαγωληζκνύ, ην έπαζιν ζα ρνξεγεζεί ζηνλ αλαπιεξωηή. Σε πεξίπηωζε πνπ θαλέλαο από ηνπο αλαπιεξωηέο δελ επηθνηλωλήζεη/-νπλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν (ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη ηωλ ηπρεξώλ θαη ηεο αλωηέξαο βίαο) κε ηειέθωλν ή εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 10 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηε ζρεηηθή ελεκέξωζε ηνπο από ηνλ Σπλεηαηξηζκό, ν Σπλεηαηξηζκόο δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα αλαθνηλώζεη ηε κε δηάζεζε ηνπ επάζινπ θαη λα πξνβεί είηε ζηε καηαίωζε ηεο δηάζεζήο ηνπο ή ηε δηάζεζή ηνπο κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαηά ηελ απόιπηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα. Μεηά ηελ νινθιήξωζε ηωλ κε ην παξόλ αλαιακβαλνκέλωλ ππνρξεώζεωλ ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ «ΘΔΣΓΑΛΑΠΙΔΣ» θαη ηελ παξάδνζε ηωλ Γώξωλ, ηα ωο άλω ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. Ο Σπλεηαηξηζκόο θαηά ηελ επηθνηλωλία κε ην ληθεηή κπνξεί λα δεηά νπνηαδήπνηε επηπιένλ ζηνηρεία θξίλεη απαξαίηεηα γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ληθεηή ηειηθνύ απνδέθηε Γώξνπ. Σε πεξίπηωζε πνπ Ο Σπλεηαηξηζκόο δελ θαηαθέξεη λα εληνπίζεη ηνλ ληθεηή κέζω ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλωλίαο εληόο ηνπ ωο άλω ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 10 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ Κιήξωζε, ή ν ληθεηήο δειώζεη όηη δελ επηζπκεί λα παξαιάβεη ην Γώξν ηνπ, Ο Σπλεηαηξηζκόο ζα πξνρωξάεη ζηελ ελεκέξωζε ηνπ πξώηνπ αλαπιεξωηή. 6. Ακύρωζε σμμεηοτών και Νικεηή Ο ληθεηήο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην κπνξεί λα αθπξωζεί γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: (α) ζε πεξίπηωζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, δελ απνδερζεί πιήξωο ηνπο παξόληεο όξνπο ή δελ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο θάπνηνπ από ηνπο όξνπο, νη νπνίνη ζεωξνύληαη όινη νπζηώδεηο. (β) ζε πεξίπηωζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επηθνηλωλία κε ηνλ ληθεηή εληόο ηωλ πξνθαζνξηζκέλωλ πξνζεζκηώλ πνπ ηάζζνληαη ζηνπο παξόληεο όξνπο. (γ) ζε πεξίπηωζε κε επίδεημεο ΑΓΤ ή δηαβαηεξίνπ ζε ηζρύ, γηα ηηο αλάγθεο ηαπηνπξνζωπίαο θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ Γώξνπ.

5 5 Ο Σπλεηαηξηζκόο «ΘΔΣΓΑΛΑ ΠΙΔΣ» ζε πεξίπηωζε πνπ ζην πξόζωπν ηνπ ληθεηή, ζπληξέρεη θάπνηα από ηηο πξναλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο έρεη ην δηθαίωκα λα πξνβεί ζηελ αθύξωζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, αθόκα θαη θαηά ην ζηάδην ηεο απόδνζεο ηωλ δώξωλ. Τα Γώξα είλαη πξνζωπηθά θαη δελ αληαιιάζζνληαη νύηε δύλαηαη λα δεηεζεί ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια ή ε εμαξγύξωζή ηνπο ζε ρξήκα ζε νπνηαδήπνηε ηηκή. Ο Σπλεηαηξηζκόο δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα ηξνπνπνηήζεη ηα Γώξα θαζώο θαη ηνλ αξηζκό απηώλ κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε θαη ηνπ αξηζκνύ ηωλ ηειηθώλ ληθεηώλ. Καηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Γηαγωληζκνύ θαη κέρξη ηελ παξάδνζή ηνπο, ν Σπλεηαηξηζκόο «ΘΔΣΓΑΛΑ- ΠΙΔΣ» δηθαηνύηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα Γώξα γηα ζθνπνύο δηαθήκηζεο. Ο ηειηθόο απνδέθηεο ηνπ Γώξνπ δελ δηθαηνύηαη λα εγείξεη θακία αμίωζε θαηά ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ «ΘΔΣΓΑΛΑ- ΠΙΔΣ» ιόγω ηεο ρξήζεο ηωλ Γώξωλ γηα δηαθεκηζηηθνύο ζθνπνύο. Η επζύλε ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ «ΘΔΣΓΑΛΑ- ΠΙΔΣ» πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηε δηάζεζε ηωλ πξνγξακκαηηζκέλωλ Γώξωλ. Μεηά ηελ εθπλνή ηεο Γηάξθεηαο ηνπ Γηαγωληζκνύ θαη ηε δηαλνκή ηωλ Γώξωλ θαηά ηα πξναλαθεξόκελα, θάζε ππνρξέωζε ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ «ΘΔΣΓΑΛΑ- ΠΙΔΣ» παύεη λα πθίζηαηαη. ν Σπλεηαηξηζκόο «ΘΔΣΓΑΛΑ- ΠΙΔΣ» δελ ζα ππέρεη νύηε ζα αλαιάβεη νπνηαδήπνηε ππνρξέωζε έλαληη ηωλ Σπκκεηερόληωλ. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ νύηε απνθηνύλ θαλέλα απνιύηωο δηθαίωκα πάλω ζηα ζήκαηα, νλόκαηα, ελδείμεηο εκβιήκαηα θαη ινηπά δηαθξηηηθά ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ «ΘΔΣΓΑΛΑ- ΠΙΔΣ» 7. Προβολή- Δικαιώμαηα πνεσμαηικής Ιδιοκηεζίας Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ Γηαγωληζκό παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο θαη εμνπζηνδόηεζε ζηνλ Σπλεηαηξηζκό «ΘΔΣΓΑΛΑ- ΠΙΔΣ» γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Γηαγωληζκνύ ή/θαη ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ κέζω ξαδηνθώλνπ, ηειεόξαζεο, θαζώο θαη κέζω ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ ηύπνπ ή θαη ηνπ INTERNET (ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ social media). Έηζη, ν Σπλεηαηξηζκόο «ΘΔΣΓΑΛΑ- ΠΙΔΣ» επηθπιάζζεη γηα ηνλ εαπηό ηνπ ην δηθαίωκα λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη δεκνζηεύζεη γηα δηαθεκηζηηθνύο ζθνπνύο ηνλ θαηάινγν ηωλ ληθεηώλ θαη ελδερνκέλωο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νπνηνδήπνηε εηδεζενγξαθηθό ζηνηρείν ζρεηηθό κε ηνλ παξόλ Γηαγωληζκό γηα δηαθεκηζηηθνύο ζθνπνύο, ε δε ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγωληζκό παξέρεη απηνκάηωο θαη ηελ πξνο ηνύην ζπλαίλεζε θαη εθρώξεζε ηωλ αλαγθαίωλ πλεπκαηηθώλ δηθαηωκάηωλ αηειώο. Η ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγωληζκό πξνϋπνζέηεη αλεπηθύιαθηε απνδνρή ηωλ όξωλ ζπκκεηνρήο θαη ζπλεπάγεηαη ηε ζπλαθόινπζε παξαίηεζε από θάζε ζρεηηθή αμίωζε έλαληη ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ. Η ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγωληζκό απνηειεί ζαθή θαη ξεηή εθ κέξνπο ηνπ Σπκκεηέρνληα δήιωζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 2472/1997, όπωο ηζρύεη ζήκεξα, γηα ηελ ηήξεζε ηωλ ζηνηρείωλ ηνπ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγωγήο θαη δεκνζηόηεηαο ηνπ Γηαγωληζκνύ θαζώο θαη γηα ζθνπνύο ελεκέξωζεο θαη επηθνηλωλίαο ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ Γηαγωληζκό. Τα πξνζωπηθά ζηνηρεία ηνπ ληθεηή δελ ζα θνηλνπνηεζνύλ ζε ηξίηνπο. Τα πξνζωπηθά ζηνηρεία ηνπ ληθεηή ζα ηεξνύληαη κέρξη ηελ παξάδνζε ηωλ Γώξωλ θαηά ηα αλωηέξω. Μεηά δε ηελ παξάδνζε ηωλ Γώξωλ, θαηά ηα νξηδόκελα ζηνπο παξόληεο Αλαιπηηθνύο Όξνπο, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. Κάζε ζπκκεηέρωλ έρεη ηα δηθαηώκαηα αληίξξεζεο, πξόζβαζεο θαη ελεκέξωζεο ηωλ άξζξωλ 11 έωο 13 ηνπ λ. 2472/1997 ηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ ηνπ ηα νπνία κπνξεί λα αζθήζεη κε γξαπηή αίηεζε πξνο ηνλ Σπλεηαηξηζκό «ΘΔΣΓΑΛΑΠΙΔΣ» κε

6 6 ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ δηεύζπλζε Σακνπειίδνπ 5 Λάξηζα, κε ηελ επηζήκαλζε «Μεγάιε Κιήξωζε ΘΔΣΓΑΛΑ ΠΙΔΣ» Ο Σπλεηαηξηζκόο «ΘΔΣΓΑΛΑ- ΠΙΔΣ» δελ θέξεη θακία επζύλε πνηληθή ή αζηηθή γηα νπνηαδήπνηε ζωκαηηθή ή άιιε βιάβε ήζειε πξνθιεζεί ζην ληθεηή ζρεηηδόκελε άκεζα ή έκκεζα κε ηα Γώξα, ή ηελ ρξήζε ηωλ Γώξωλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Ο Σπλεηαηξηζκόο «ΘΔΣΓΑΛΑ- ΠΙΔΣ» δελ ζα ππέρεη νύηε ζα αλαιάβεη νπνηαδήπνηε ππνρξέωζε έλαληη ηωλ Σπκκεηερόληωλ. Γελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο, ζπκκεηνρέο κε πεξηερόκελν πνπ πξνζβάιιεη ηε δεκόζηα αηδώ θαη ηα ρξεζηά ήζε ή παξνπζηάδνπλ αζάθεηεο ή άιια ηερληθά ειαηηώκαηα. Δπίζεο, ζα αθπξώλνληαη ζπκκεηνρέο πνπ πεξηέρνπλ πξνζβιεηηθό ηεο ηηκήο θαη αμηνπξέπεηαο πεξηερόκελν έλαληη Γεκόζηαο ή Γηνηθεηηθήο ή Δθθιεζηαζηηθήο Αξρήο ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, πεξηερόκελν πβξηζηηθό, εκπξεζηηθό, ξαηζηζηηθό, ή αληηθείκελν ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν απξεπέο θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ Γηνξγαλωηή. 8. Δεμοζιόηεηα Οη παξόληεο αλαιπηηθνί όξνη ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγωληζκό βξίζθνληαη αλαξηεκέλνη ζηε ζειίδα ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ «ΘΔΣΓΑΛΑ- ΠΙΔΣ» θαη ζηε Σπκβνιαηνγξάθν Λάξηζαο Αζαλαζία Τζνύηζα, νδόο Παπαθπξηαδή 42. Οη όξνη ζπκκεηνρήο ζα αλαξηεζνύλ ζηα γξαθεία ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ «ΘΔΣΓΑΛΑΠΙΔΣ» ζηε Λάξηζα, νδόο Σακνπειίδνπ αξ. 5 θαζώο θαη ζηα γξαθεία ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ ζηε Θεζζαινλίθε, νδόο Δζληθήο Αληηζηάζεωλ θαη Πεξηθιένπο ζηελ Καιακαξηά. Οπνηνζδήπνηε ζπκκεηέρωλ ή ηξίηνο δηθαηνύηαη λα ιακβάλεη κε έμνδά ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν ηωλ όξωλ ηνπ παξόληνο. 9. Αποδοτή ηων Όρων Με ηελ δήιωζε ππνβνιήο ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγωληζκό εμππαθνύεηαη όηη θάζε ζπκκεηέρωλ ζπλνκνινγεί όηη έρεη δηαβάζεη ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο, ηνπο γλωξίδεη θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξωο. Η ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγωληζκό ζπληζηά αλεπηθύιαθηε απνδνρή ηνπ ζπλόινπ ηωλ εδώ πξνβιεπόκελωλ όξωλ θαη ζπλεπάγεηαη ηε ζπλαθόινπζε παξαίηεζε από θάζε ζρεηηθή αμίωζε ή απαίηεζε θαηά ηνπ Γηνξγαλωηή.

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» Η Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδώλ κε ηελ επσλπκία «ΔΚΟ ΑΒΔΔ» πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE ΜΙΛΑ ΜΟΤ ΔΞΤΠΝΑ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE ΜΙΛΑ ΜΟΤ ΔΞΤΠΝΑ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE ΜΙΛΑ ΜΟΤ ΔΞΤΠΝΑ 1] Ζ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΘΗΛΖΡΔΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΔΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα»), πνπ εδξεχεη ζην Καξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κεπδίζηε 100 ηπιήμεπα ηαξίδια για 2 άηομα ζηην Ελλάδα από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ #StudentsXclusive από ηo Vodafone CU ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Vodafone Παλαθνλ ΑΕΕΣ», πνπ εδξεχεη ζην Υαιάλδξη, Αηηηθήο, νδφο Σδαβέιια αξ. 1-3, δηνξγαλψλεη, (ζην

Διαβάστε περισσότερα

(Σξάπεδα πξνέιεπζεο αίηεζεο)

(Σξάπεδα πξνέιεπζεο αίηεζεο) ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΚΓΟΖ ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ VISA MASTERCARD Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηελ θάξηα πνπ επηζπκείηε ΚΩΓ.ΑΗΣΖΖ (Σξάπεδα πξνέιεπζεο αίηεζεο) ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΩΓ.ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΚΩΓ.ΠΔΛΑΣΖ ΟΝΟΜΑ....ΔΠΩΝΤΜΟ....... πκπιεξώζηε

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

Ι Γ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Τ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ι Κ Ο

Ι Γ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Τ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ι Κ Ο Ι Γ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Τ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ι Κ Ο ηελ Αζήλα ζήκεξα././2013 εκέξα... κεηαμύ, Ι. αθελόο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Σακείν Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Σξαπεδώλ & Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Ωθέιεηαο ( ΣΑΤΣΔΚΩ)» ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟI ΚΑΝΟΝΗΜΟI ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ Ζμερομηνίες εγκρίσεως Δσωτερικών Κανονισμών: 07.04.1978 25.02.1981 20.02.1985 02.07.1985 04.09.1988 17.09.1989

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταυοράς Εγγράυων & Δεμάτων από τη «BCS»: Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Απνζηνιέαο ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε.

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. κεηαμύ: 1. Atlantic Securities Ltd, (αξηζκόο εγγξαθήο 119857) ε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Οη παξόληεο όξνη δηαηππώλνληαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηόζν ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ δηαδηθηύνπ όζν θαη ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER Οη Εηαηξείεο ΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΣΔ θαη Cytamobile-Vodafone (εθεμήο νη «Δηνξγαλσηέο») πξνθεξχζζνπλ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ»

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ: «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» Α. ΓΔΝΙΚΑ Τν Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκωλ πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ελόο Δληαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ.

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ. ΑΡΙΘΜΟ 0084/2015 2016 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝ. Π.Δ. ΓΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΔΙΑ-ΔΛΑΣΔΙΑ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 5/10/2015, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: GET ON BOARD ΣΑ ΔΩΡΑ ΚΛΗΡΩΗ

ΦΟΡΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: GET ON BOARD ΣΑ ΔΩΡΑ ΚΛΗΡΩΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΦΟΡΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: GET ON BOARD ΣΑ ΔΩΡΑ ΚΛΗΡΩΗ Καηόπιν πραγμαηοποίηζης νέας ζύνδεζης COSMOTE ή COSMOTE Internet On The Go Student ή COSMOTE Internet Any Way 5GB ή αγοράς οποιοσδήποηε

Διαβάστε περισσότερα