Μηχανική Τροφίµων. Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων. Η έννοια του «τροφίµου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανική Τροφίµων. Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων. Η έννοια του «τροφίµου»"

Transcript

1 Μηχανική Τροφίµων Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων Η έννοια του «τροφίµου» Στην µηχανική τροφίµων πολλές φορές χρησιµοποιούµε τον όρο τρόφιµο. Σε αντίθεση όµως µε άλλα επιστηµονικά πεδία της επιστήµης των τροφίµων, εδώ απλουστεύουµε τα τρόφιµα και τα θεωρούµε ως ένα άθροισµα µαζών από συστατικά που έχουν διαφορετικές φ/χ ιδιότητες. Η απλούστευση αυτή µας βολεύει στην µαθηµατική µοντελοποίηση, αλλά απέχει άλλες φορές λίγο και άλλες φορές αρκετά από την πραγµατική σύσταση. 1

2 Τι είναι οι θερµικές ιδιότητες Οι θερµικές ιδιότητες είναι µαθηµατικές ή εµπειρικές προσεγγίσεις που εκτιµούν την συµπεριφορά διαφόρων τροφίµων στην θερµότητα, λαµβάνοντας υπόψη την σύσταση ή άλλα χαρακτηριστικά τους. Απαντούν σε ερωτήσεις του τύπου: Πόσο εύκολα θερµαίνεται ή ψύχεται ένα τρόφιµο Πόσο γρήγορα µεταδίδει την θερµότητα Τι ποσό ενέργειας απαιτείται για να αλλάξει φάση Τα ερωτήµατα αυτά είναι σηµαντικά? Θερµικές ιδιότητες τροφίµων Βασικά µεγέθη: Ειδική θερµότητα (Cp) Θερµική αγωγιµότητα (k) Θερµική διαχυτικότητα (α) Αισθητή (Q Α ) και Λανθάνουσα (Q Λ ) θερµότητα 2

3 Ειδική θερµότητα, Cp Η ειδική θερµότητα ενός προϊόντος είναι µέτρο της ποσότητας θερµαντικών µονάδων που απαιτούνται για την αλλαγή της θερµοκρασίας της µονάδας βάρους του κατά µία µονάδα, χωρίς αλλαγή της φάσης. Αν η αλλαγή συνοδεύεται και από αλλαγή της φάσης τότε µιλάµε για φαινοµενική ειδική θερµότητα. Μονάδα θερµότητας είναι το Joule στο SI, η θερµίδα (cal) στο CGS και το BTU στο FPS, όπου: 1 BTU = 252 cal = 0,252 kcal = 1055 J = 1,055 kj Μονάδα της ειδικής θερµότητας είναι τα kj/kg o K ή cal/g o C ή BTU/lb mo F Το νερό έχει Cp = 1 cal/g o C (15 ο C) ή 0,42 kj/kg o K) Στα τρόφιµα η Cp λαµβάνει τιµές κάτω από 1 (cal/g o C). Ιδιότητες της Cp Είναι µεταβαλλόµενη και όχι σταθερή ιδιότητα και εξαρτάται από την πίεση, την θερµοκρασία και την σύσταση του προϊόντος. Η Cp εξετάζεται πάντα κάτω από σταθερή πίεση (από εκεί και το p στο Cp) ή σταθερό όγκο στην περίπτωση των αερίων (Cv). Όσο µεγαλύτερη είναι η ειδική θερµότητα ενός τροφίµου τόσο περισσότερη θερµότητα απαιτεί για θέρµανση (ή αποβάλει για ψύξη) σε συγκεκριµένο επίπεδο θερµοκρασίας. Αύξηση της θερµοκρασίας ενός στερεού ή υγρού προκαλεί αύξηση της Cp. Το αντίθετο συµβαίνει για τα αέρια και τους ατµούς. 3

4 Όσον αφορά την σύσταση: Η Cp αυξάνεται και προσεγγίζει την Cp του νερού (=1) καθώς αυξάνεται η υγρασία του προϊόντος. Για την εκτίµηση της Cp σε προϊόντα χωρίς λίπος που περιέχουν υγρασία > 50% και την ακριβή σύσταση δεν γνωρίζουµε, χρησιµοποιούµε την εξίσωση του Siebel (όπου τα στερεά έχουν ενιαία Cp = 0,2 kcal/kg o C): Cp = 1,0 ΧΝ +0,2(1- ΧΝ )=0,2+0,8 ΧΝ kcal/kg o C και για πάγο (1/2 Cp νερού): Cp = 0,5 ΧΠ +0,2(1- ΧΝ )=0,2+0,3 ΧΠ kcal/kg o C όπου ΧΝ το κλάσµα βάρους του νερού (% υγρασία/100) Παράδειγµα Να προσδιοριστεί η ειδική θερµότητα του µήλου (Υγρασία 75%). 4

5 Υπάρχει ένα σύνολο εµπειρικών εξισώσεων που χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση: Cp = 0,2+0,3 XNΠ kcal/kg o C, για κατεψυγµένα Cp = 0,2+0,8 XN +0,3 XNΠ kcal/kg o C, για µερικώς κατεψυγµένα Cp = 0,4 ΧΛΣ +0,3 ΧΣ +1,0 ΧΝ kcal/kg o C, όταν λαµβάνεται υπόψη το λίπος ( ΧΛΣ ) Μια γενικής µορφής εξίσωση όπου λαµβάνονται υπόψη όλα τα συστατικά είναι η παρακάτω: Cp = 0,34 ΧΥ +0,37 ΧΠ +0,4 ΧΛΣ +0,2 ΧΜ +1 ΧΝ ΧΥ = κλάσµα βάρους υδατανθράκων ΧΠ = κλάσµα πρωτεϊνών ΧΛΣ= κλάσµα στερεού λίπους ΧΜ = κλάσµα µεταλλικών στερεών (τέφρας) Παράδειγµα: Να προσδιορισθεί η ειδική θερµότητα µιας παιδικής φρουτόκρεµας (µπανάνας) όταν φέρει την εξής σύσταση: 77,5% υγρασία, 0,4% πρωτεΐνες, 0,2% στερεό λίπος, 21,6% υδατάνθρακες. Εάν το λίπος βρίσκεται 60% σαν στερεό και 40% σε υγρή µορφή? Cp (ρευστού λίπους) = 0,5 Kcal/Kg o C 5

6 Όσον αφορά την θερµοκρασία: Για ακόµη µεγαλύτερη ακρίβεια, υπάρχουν στην βιβλιογραφία εξισώσεις οι οποίες δίνουν την ειδική θερµότητα ενός συστατικού (πρωτεϊνών, λίπους κλπ) σε συνάρτηση µε την θερµοκρασία του προϊόντος. Οι εξισώσεις αυτές µπορούν να αντικαταστήσουν τις σταθερές στην προηγούµενη εξίσωση. Μια από αυτές είναι: C PY = 1548,8 + 1,2625 T + 5,9399 T 2 Μέσες ειδικές θερµότητες διαφόρων τροφίµων 6

7 Θερµοχωρητικότητα Συχνά στην βιβλιογραφία αντί του όρου ειδική θερµότητα χρησιµοποιείται ο όρος θερµοχωρητικότητα που προσδιορίζει τη θερµότητα που «χωρά» µια συγκεκριµένη ποσότητα υλικού. Όταν η παραπάνω ποσότητα είναι η µονάδα µάζας, τότε οι δύο έννοιες της ειδικής θερµότητα και θερµοχωρητικότητας, συµπίπτουν. Θερµοαγωγιµότητα, k Η ποσότητα της θερµότητας που περνά στην µονάδα χρόνου από την µονάδα πάχους του υλικού µε επιφάνεια ίση προς τη µονάδα επιφάνειας, όταν οι δύο επιφάνειες διαφέρουν κατά µια θερµοκρασιακή µονάδα. Δηλαδή, όταν από δύο υλικά επιφάνειας 1m 2, τα οποία απέχουν µεταξύ τους 1m και διαφέρουν κατά 1 ο C, περνά θερµότητα ίση µε 1 J µέσα σε 1 sec τότε λέµε ότι η θερµοαγωγιµότητα του µέσου ανάµεσα στα δύο υλικά είναι ίση µε 1. Είναι δείκτης της ταχύτητας κίνησης της θερµότητας µέσα σε ένα σώµα ή µέσο. Εκφράζεται σε: J/m s oc (W/m ok) ή ανάλογα σε BTU/ft h of Για το νερό 0,6-0,7 J/m s oc για θερµοκρασίες > 0 ο C 7

8 Θερµοαγωγιµότητες διαφόρων τροφίµων και υλικών. (Στα τρόφιµα οι τιµές είναι < 1) Ιδιότητες της k Στα υγρά µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας (µε εξαίρεση το νερό). Στα αέρια ελαττώνεται µε το µοριακό βάρος και αυξάνει µε τη θερµοκρασία. Η k των υγρών είναι ανεξάρτητη της πίεσης. Στα στερεά και τα υγρά για µικρές περιοχές θερµοκρασιών µεταβάλλεται γραµµικά µε τη θερµοκρασία σύµφωνα µε την εξίσωση: k=a+b T (a και β σταθερές) Η σύσταση του προϊόντος παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην τιµή της k. 8

9 Εκτίµηση της (k) Εξίσωση του Sweat για φρούτα και λαχανικά µε υγρασία πάνω από 60%. k = 0,148+0,0049 Χ Ν (W/m o K) Εξίσωση Choi & Okos για τρόφιµα µε γνωστή σύνθεση k = Σk i x vi, όπου x vi το κλάσµα όγκου του συστατικού ίσο µε: x i /ρ i /Σ(x i /ρ i ) όπου ρ i η πυκνότητα του συστατικού. Άλλος τρόπος εύρεσης της θερµοαγωγιµότητας είναι η εξίσωση του Maxwell που εφαρµόζεται σε πολλά είδη τροφίµων και στηρίζεται στην κατανοµή των φάσεων. Κ L και K s οι θερµοαγωγιµότητες της ρευστής και στερεής φάσης αντίστοιχα και Χ L και X s τα κλάσµατα όγκου (ειδικός όγκος ή 1/πυκνότητα) της ρευστής και στερεής φάσης αντίστοιχα. 9

10 Παράδειγµα Προσδιορίστε την θερµοαγωγιµότητα µοσχαρίσιου κρέατος µε 74% υγρασία στους 45 ο F όταν είναι γνωστά: Πυκνότητα κρέατος: 80 lbm/ft 3 Πυκνότητα νερού: 62,5 lbm/ft 3 k στερεών κρέατος: 0,15 BTU/hft o F k νερού στους 45 ο F: 0,334 BTU/hft o F Μέτρηση της k Η µέτρηση της θερµικής αγωγιµότητας γίνεται µε την βοήθεια ειδικά σχεδιασµένου ηλεκτροδίου το οποίο συνδυαστικά θερµαίνει και µετρά µε ακρίβεια την µεταβολή της θερµοκρασίας. Για τα υγρά χρησιµοποιούµε διατάξεις θέρµανσης µιας λεπτής στιβάδας (0,38 mm) όπου µετράµε την µεταδιδόµενη θερµότητα. 10

11 Θερµική διαχυτικότητα, α Ο ρυθµός διείσδυσης της θερµότητας σε ένα σώµα είναι συνάρτηση της (Cp), της (k) αλλά και της πυκνότητας του υλικού (ρ). Οι παράµετροι αυτοί προσδιορίζουν ένα σύνθετο µέγεθος την θερµική διαχυτικότητα (α) ως παρακάτω: α = k/ρ Cp = m 2 /s Η παραπάνω έκφραση βρίσκει πολύ συχνά εφαρµογή σε προβλήµατα εκτίµησης µεταφοράς θερµότητας (π.χ. κατάψυξη τροφίµων). Αισθητή θερµότητα Είναι η θερµότητα που προστίθεται (ή αφαιρείται) σε ένα σώµα για να προκαλέσει αλλαγή της θερµοκρασίας του. Εκτιµάται από τον τύπο: Q A =m Cp (T1-T2) όπου m η µάζα του σώµατος και Τ1 Τ2 η αρχική και τελική θερµοκρασία του. Δίνεται σε : KJ/Kg, cal/g ή BTU/lb m 11

12 Λανθάνουσα θερµότητα Η θερµότητα που προστίθεται σε ένα σώµα ή αποδίδεται στο περιβάλλον από ένα σώµα για αλλαγή της φάσης του. Δίνεται από τον τύπο: Q Λ = m Λ λ, όπου m Λ ή µάζα του συστατικού που αλλάζει φάση και (λ) η λανθάνουσα θερµότητα του συστατικού ανά kg. Εκφράζεται σε kj/kg, kcal/kg ή BTU/lb m. Για το νερό η λανθάνουσα θερµότητα τήξης (0 o C) είναι 80 kj/kg και η λανθάνουσα θερµότητα εξάτµισης 334 kj/kg. Εργασία: Πώς θα επιθυµούσατε να είναι οι θερµικές ιδιότητες ενός προϊόντος (Cp, K, a, Q A, Q Λ ) για να πετύχετε: Χαµηλό κόστος επεξεργασίας Σύντοµη επεξεργασία 12

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑ ΩΝ (SI) Χρόνος βασική µονάδα το δευτερόλεπτο (s) Ορίζεται ως η χρονική διάρκεια 9192631770 κύκλων ακτινοβολίας για µια συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη 1 K. Κουρκουτάς 3 Θερµότητα 3.1 Μονάδα µέτρησης της θερµότητας Η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας, η οποία µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο. Η αυθόρµητη µεταφορά θερµότητας γίνεται πάντα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ 2. 1. Διάδοση της θερμότητας Σύμφωνα με τον ορισμό της, θερμότητα είναι η ενέργεια που μεταβιβάζεται από ένα σώμα σε ένα άλλο μόνο λόγω διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα θέματα Κλωστοϋφαντουργικής Φυσικής

Επιλεγμένα θέματα Κλωστοϋφαντουργικής Φυσικής ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Φυσικής, Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών Επιλεγμένα θέματα Κλωστοϋφαντουργικής Φυσικής για τους σπουδαστές του τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας ρ. Ζαχαριάδου Αικατερίνη 1 Επιλεγμένα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 Σεπτεμβρίου 2011 2 Περιεχόμενα 1 Βασικές έννοιες Θερμιδομετρίας 5 1.1 Θερμική Αλληλεπίδραση.....................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη μετάδοσης θερμότητας σε διάφορες γεωμετρίες με χρήση του λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων LISA Ηράκλειο 2014 Μακρυδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία: ποσοτικό μέτρο της θερμικής ενέργειας ενός σώματος

Θερμοκρασία: ποσοτικό μέτρο της θερμικής ενέργειας ενός σώματος Θερμοκρασία: ποσοτικό μέτρο της θερμικής ενέργειας ενός σώματος Στην ορολογία SI η λέξη «βαθμός» δεν χρησιμοποιείται με την κλίμακα Kelvin π.χ. 20 C 293 K (δηλ. kelvin ΟΧΙ βαθμούς kelvin) Μέτρηση Θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ Θ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΤΡΑ 009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής (Thermodynamics) συσχετίζεται με το ποσό της μεταφερόμενης ενέργειας (έργου ή θερμότητας) από ένα σύστημα προς ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Χημικές Διεργασίες Φυσικές Διεργασίες Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων

1. Εισαγωγή Χημικές Διεργασίες Φυσικές Διεργασίες Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων 1. Εισαγωγή H μετάβαση από την εργαστηριακή στη βιομηχανική κλίμακα συνεπάγεται μεγέθυνση προβλημάτων που είναι ασήμαντα ή λύνονται πολύ εύκολα στο εργαστήριο. Αυτά που υπάρχουν σε εργαστηριακή κλίμακα

Διαβάστε περισσότερα

είναι η µέση θερµική ταχύτητα ενός µορίου αέρα (m s -1 ).

είναι η µέση θερµική ταχύτητα ενός µορίου αέρα (m s -1 ). Στοιχεία από το Κεφαλαιο 2 : Θερµοκρασια Υγρασια 2.1 Γενικά για την θερµοκρασία Η θερµοκρασία είναι ένα, σχετικά αυθαίρετο, µέτρο της θερµότητας το οποίο αντιπροσωπεύει την µέση κινητική ενέργεια των µορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ. Ψύξη (πρόψυξη) τροφίμων

ΨΥΞΗ. Ψύξη (πρόψυξη) τροφίμων ΨΥΞΗ Η συντήρηση ενός τροφίμου σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 15 ο C και ψηλότερη του σημείου έναρξης της κατάψυξης καλείται συντήρηση με ψύξη. Η αύξηση του χρόνου ζωής του τροφίμου μέσω της ψύξης οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητική Ενέργεια. Φορτίο. Αντλία φορτίου. Σχήμα 4.1.1: Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα

Βοηθητική Ενέργεια. Φορτίο. Αντλία φορτίου. Σχήμα 4.1.1: Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα Κεφάλαιο 4: ΗΛΙΑΚΑ - ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4.1 Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα Ένα σύστημα που μετατρέπει ηλιακή ενέργεια σε θερμική ενέργεια ονομάζεται ηλιακό θερμικό σύστημα. Πρόκειται για συστήματα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ Εισαγωγή Ο περιορισµός της ανάπτυξης και δράσης των µικροοργανισµών µπορεί να επιτευχθεί µε µείωση του διαθέσιµου νερού. Στην ξήρανση των τροφίµων επιδιώκεται η αποµάκρυνση του µεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

διαστάσεις : M L t T L ή Δευτερεύουσες: ταχύτητα = ma F g όπου: m = 1 kg L = 1m t = sec mkg 9,81

διαστάσεις : M L t T L ή Δευτερεύουσες: ταχύτητα = ma F g όπου: m = 1 kg L = 1m t = sec mkg 9,81 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Πρόχειρες µη εγκεκριµένες σηµειώσεις από τις παραδόσεις Θεωρίας του Ε. Κατσόγιαννου, που περιέχουν την εξεταστέα ύλη και ασκήσεις. Τα θέµατα θα αφορούν ορισµούς, ερωτήσεις κατανόησης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Τύποι Εναλλακτών: Αναγεννητές Πύργοι Ψύξης

Ειδικοί Τύποι Εναλλακτών: Αναγεννητές Πύργοι Ψύξης Ειδικοί Τύποι Εναλλακτών: Αναγεννητές Πύργοι Ψύξης Επιβλέποντες: Καδή Στυλιανή Χατζηαθανασίου Βασίλειος Διπλωματική εργασία Ράπτης Ιωάννης Α.Ε.Μ.: 4576 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011 Ειδικοί Τύποι Εναλλακτών:

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικός υπολογισμός και μοντελοποίηση θερμοχωρητικότητας και θερμικής αδράνειας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Θεωρητικός υπολογισμός και μοντελοποίηση θερμοχωρητικότητας και θερμικής αδράνειας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θεωρητικός υπολογισμός και μοντελοποίηση θερμοχωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ θερµι µ κή µ η µ χα χ ν α ή ενεργό υλικό Κυκλική µεταβολή

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ θερµι µ κή µ η µ χα χ ν α ή ενεργό υλικό Κυκλική µεταβολή ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ιάγραµµα ροής ενέργειας σε µια θερµική µηχανή (=διάταξη που µεταφέρει µέρος της θερµότητας σε µηχανική ενέργεια. Περιέχει ενεργό υλικόδηλ., µια ποσότητα ύλης στο εσωτερικό της που υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chonniko@gmail.com) Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Copyright Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 5. Η εσωτερική ενέργεια Τα υλικά σώµατα αποτελούνται από δοµικούς λίθους, δηλαδή άτοµα, ιόντα ή µόρια. Kάθε δοµικός λίθος σώµατος διαθέτει δυναµική και κινητική ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Θεωρία και ασκήσεις Αθήνα 0 0 Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ιστορία της θερμοδυναμικής, με τη μοντέρνα έννοια, μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει το πρώτο ήμισυ του ΧΙΧ αιώνα. Στην πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Φεβρουάριος 2012 Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης Επαγωγικής Θέρμανσης Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα