ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 Ημερομηνία έκδοσης 23-Ιαν- Αριθμός Αναθεώρησης 1 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Product identifier Περιγραφή προϊόντος Cat No. : BM Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Προτινόμενη χρήση Χρήσεις που δεν ενδείκνυνται Χημικές ουσίες εργαστηρίου Δεν υπάρχουν πληροφορίες 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Εταιρεία Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke, Hants, UK RG24 8PW Tel: +44 (0) Ηλεκτρονική διεύθυνση Προμηθευτής Oxoid Ltd. Wade Road Basingstoke, Hants, UK RG24 8PW Telephone: +44 (0) Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Carechem 24: +44 (0) Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 μη επικίνδυνο Φυσικοί κίνδυνοι βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται κίνδυνοι για την υγεία βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται Ταξινόμηση σύμφωνα με τη Οδηγία ΕΚ 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ Φράση(εις)-R κανένα Για το πλήρες κείμενο των φράσεων R και των δηλώσεων H που αναφέρονται σε αυτή την Ενότητα, βλ. Ενότητα Στοιχεία επισήμανσης Προειδοποιητική λέξη Δηλώσεις επικινδυνότητας κανένα Σελίδα 1 / 9

2 Δηλώσεις προφυλάξεων 2.3. Άλλοι κίνδυνοι 3.2. Μείγματα ΤΜΗΜΑ 3: ΣΎΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ Συστατικό CAS-Αριθ EK-Αριθ. Ποσοστό κατά βάρος CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/ /548/EOK Ταξινόμηση NONHAZARDOUS NA Για το πλήρες κείμενο των φράσεων R και των δηλώσεων H που αναφέρονται σε αυτή την Ενότητα, βλ. Ενότητα Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών ΤΜΗΜΑ 4: ΜΈΤΡΑ ΠΡΏΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΏΝ Επαφή με τα μάτια Επαφή με το δέρμα Κατάποση Εισπνοή Προστασία των προσώπων που παρέχουν πρώτες βοήθειες Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με χλιαρό νερό και σαπούνι. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Πλύνετε το στόμα με νερό και πίνετε άφθονο νερό. Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό. Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει το(α) εμπλεκόμενο(α) υλικό(ά), λαμβάνει προφυλάξεις για την προστασία του και αποφεύγει την εξάπλωση της μόλυνσης 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Δεν υπάρχουν πληροφορίες 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Υποδείξεις για τον γιατρό Θεραπεία συμπτωμάτων 5.1. Πυροσβεστικά μέσα ΤΜΗΜΑ 5: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ Kατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις συνθήκες και το περιβάλλον Μέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και ατμών Επικίνδυνα προϊόντα καύσεως Μονοξείδιο του άνθρακος, Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) Συστάσεις για τους πυροσβέστες Σελίδα 2 / 9

3 Όπως κανονικά σε περίπτωση πυρκαγιάς, φοράτε συσκευή αναπνοής ανεξάρτητη αέρος, που τροφοδοτείται με υπερπίεση αέρος, MSHA/NIOSH ( ΤΜΗΜΑ 6: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΥΧΑΊΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Εμποδίστε τη περεταίρω διαρροή και διασκορπισμό, αν αυτό είναι δυνατό δίχως κίνδυνο 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Συγκεντρώστε με αδρανές μέσο απορρόφησης. Καθαρίστε τις μολυσμένες επιφάνειες πολύ καλά Παραπομπή σε άλλα τμήματα Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 8 και Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Διατηρείται σε θερμοκρασίες μεταξύ 2 C και 25 C. Προστατεύστε από το φως Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Χρήση σε εργαστήρια 8.1. Παράμετροι ελέγχου ΤΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ Οριακήες τιμήες έκθεσης Αυτό το προϊόν, όπως παρέχεται, δεν περιέχει επικίνδυνα υλικά με τα όρια επαγγελματικής έκθεσης που θεσπίζονται από την περιοχή ειδικοί ρυθμιστικοί φορείς Τιμές βιολογικών ορίων Το προϊόν αυτό, όπως παρέχεται, δεν περιέχει κανένα επικίνδυνο υλικό με καθιερωμένα βιολογικά όρια από τις τοπικές ειδικές κανονιστικές αρχές. μέθοδοι παρακολούθησης EN 14042:2003 Αναγνωριστικό τίτλου: Ατμόσφαιρες του χώρου εργασίας. Οδηγός για την εφαρμογή και χρήση διαδικασιών για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες. Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) Σελίδα 3 / 9

4 Διαδρομή της έκθεσης Οξεία επίδραση Οξεία επίδραση Χρόνιες επιδράσεις Χρόνιες επιδράσεις (τοπική) (συστηματική) (τοπική) (συστηματική) Από στόματος Δέρμα εισπνοή προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC) 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Τεχνικά προστατευτικά μέτρα Λάβατε μέτρα καλού εξαερισμού, ιδίως σε κλειστούς χώρους Όπου είναι δυνατό, για τον έλεγχο επικίνδυνων υλικών στην πηγή, πρέπει να υιοθετούνται μέτρα μηχανικού ελέγχου, όπως απομόνωση ή περιορισμός της διεργασίας, εισαγωγή αλλαγών διεργασίας ή εξοπλισμού για τον περιορισμό της απελευθέρωσης ή της επαφής και χρήση συστημάτων εξαερισμού κατάλληλου σχεδιασμού. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός Προστασία των ματιών Προστατευτικά γυαλιά με παράπλευρη προστασία (πρότυπο της ΕΕ - EN 166) Προστασία των χεριών Προστατευτικά γάντια υλικού γαντιών Γάντια μίας χρήσης από Κρίσιμος χρόνος Δείτε τις συστάσεις των κατασκευαστών πάχος γαντιών πρότυπο της ΕΕ - EN 374 γάντι σχόλια (ελάχιστη απαίτηση) Ελέγξτε πριν από τη χρήση γαντιώνπαρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του προμηθευτή γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Ανατρέξτε τον παραγωγό / προμηθευτή για πληροφορίεςβεβαιωθείτε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την εργασία; Χημική συμβατότητα, επιδεξιότητασυνθήκες λειτουργίας, Ευαισθησία χρήστη, π.χ. επιδράσεις ευαισθητοποίησηςεπίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίματος, απόξεσης και διάρκεια επαφήςαφαιρέστε τα γάντια με προσοχή να αποφεύγεται η μόλυνση του δέρματος Προστασία του δέρματος και του σώματος Προστασία των αναπνευστικών οδών Μεγάλης κλίμακας / χρήση έκτακτης ανάγκης Μικρά / εργαστηριακή χρήση Ενδυμασία με μακρυά μανίκια Αν η συγκέντρωση του διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος Για την προστασία του ατόμου που τον φοράει, ο αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι το σωστό μέγεθος και η χρήση και συντήρησή του πρέπει να γίνονται κατάλληλα. όταν ο εξαερισμός είναι ελλειπής, φορέστε συσκευή προστασίας αναπνευστικού συστήματος Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149:2001 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα Όταν RPE χρησιμοποιείται μια δοκιμή Fit προσωπίδα θα πρέπει να διεξαχθεί Μέτρα υγιεινής Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΈΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ Σελίδα 4 / 9

5 Όψη ανοικτό καφέ Φυσική κατάσταση υγρό. Οσμή Δεν υπάρχουν πληροφορίες Όριο οσμής ph Σημείο τήξης/περιοχή τήξης Σημείο μαλάκυνσης Σημείο ζέοης/περιοχή ζέοης Σημείο ανάφλεξης Ταχύτητα εξάτμισης Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Όρια έκρηξης Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Μέθοδος - Πίεση ατμών Πυκνότητα ατμών Ειδικό βάρος / Πυκνότητα Σχετική πυκνότης σωρρού υλικού Υδατοδιαλυτότητα Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες Συντελεστής κατανομής (οκταν-1- όλη/νερό) Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης Θερμοκρασία αποσύνθεσης Ιξώδες Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές ιδιότητες 9.2. Άλλες πληροφορίες (Αέρας = 1.0) ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ Δραστικότητα Χημική σταθερότητα Καμία γνωστή βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών. Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Επικίνδυνος πολυμερισμός Επικίνδυνες αντιδράσεις Συνθήκες προς αποφυγήν Δεν γίνεται επικίνδυνος πολυμερισμός. Κανένα κατά την προδιαγραφόμενη επεξεργασία.. Ασυμβίβαστα πρΐόντα, Υπερθέρμανση, Προστατεύστε από το φως Μη συμβατά υλικά Ισχυρά οξειδωτικά μέσα Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Μονοξείδιο του άνθρακος, Διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Σελίδα 5 / 9

6 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Πληροφορίες προΐόντος Product does not present an acute toxicity hazard based on known information α) οξεία τοξικότητα Από στόματος Δέρμα εισπνοή β) διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος αναπνευστικού Δέρμα ε) μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων στ) καρκινογένεση ζ) τοξικότητα στην αναπαραγωγή η) STOT-εφάπαξ έκθεση Δεν υπάρχουν γνωστές καρκινογόνες χημικές ουσίες στο προϊόν αυτό i) STOT-επανειλημμένη έκθεση Οργανα Στόχοι ι) κίνδυνος από αναρρόφηση Συμπτώματα / Επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες Τοξικότητα Τοξικές επιδράσεις περιβάλλοντος Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Δεν περιέχει ουσίες, που είναι γνωστές σαν επικίνδυνες για το περιβάλλον ή που δεν αποικοδομούνται σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού Δεν υπάρχουν πληροφορίες Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Κινητικότητα στο έδαφος Αποτελέσματα της αξιολόγησης Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση ΑΒΤ και αααβ Σελίδα 6 / 9

7 12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Πληροφορίες για ενδοκρινικούς διαταράκτες Έμμονους οργανικούς ρύπους Δυναμικό καταστροφής όζοντος Αυτό το προϊόν δεν περιέχει όλες τις γνωστές ή ύποπτες ενδοκρινικοί διαταράκτες Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΌΡΡΙΨΗ Απόβλητο υπολείματος προΐόντος Μη καθαρισμένες συσκευασίες (πακέτα) Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων Άλλες πληροφορίες Οι γεννήτριες χημικών αποβλήτων πρέπει να καθορίσουν αν μια απορριμμένη χημική ουσία είναι ταξινομημένη ως επικίνδυνο απόβλητο. Οι γεννήτριες χημικών αποβλήτων πρέπει επίσης να είναι σύμφωνες με τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς κανονισμούς περί επικίνδυνων αποβλήτων για να εξασφαλιστεί η πλήρη και ακριβή ταξινόμηση Αδειάστε τα υπολείμματα. Καταστρέφεται λαμβάνοντας υπ όψη τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών. Μη χρησιμοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων οι κωδικοί των αποβλήτων αναφέρονται στη χρήση και όχι στα προϊόντα Ο κωδικός αποβλήτου πρέπει να καθορισθεί από τον χρήστη, με βάση το σκοπό χρήσεως του προϊόντος ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ IMDG/IMO μη ελεγχόμενο Αριθμός ΟΗΕ Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά Ομάδα συσκευασίας ADR μη ελεγχόμενο Αριθμός ΟΗΕ Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά Ομάδα συσκευασίας IATA μη ελεγχόμενο Αριθμός ΟΗΕ Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά Ομάδα συσκευασίας Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν υπάρχουν κίνδυνοι που προσδιορίζονται Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις Σελίδα 7 / 9

8 14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με Δεν ισχύει, συσκευασμένα προϊόντα το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Διεθνής απογραφές Χ = απαριθμούνται Εθνική κανονισμοί Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ) Προσέχετε την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά με την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζομένων από τον κίνδυνο μέσω χημικών ουσιών εργασίας Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Μια αξιολόγησης χημικής ασφάλειας / έκθεσης (CSA / CSR), δεν έχει διεξαχθεί ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Το πλήρες κείμενο των φράσεων R αναφέρεται στις ενότητες 2 και 3 Πλήρες κείμενο H-Φράσεων που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3 Λεζάντα CAS - Chemical Abstracts Service EINECS/ELINCS - Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών/Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών ΕΕ PICCS Κατάλογος Χημικών και Χημικών Ουσιών των Φιλιππίνων IECSC - Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών της Κίνας KECL - Υφιστάμενες και Αξιολογημένες Χημικές Ουσίες της Κορέας TSCA Κατάλογος Τμήματος 8(β) της Πράξης περί Ελέγχου Τοξικών Ουσιών των ΗΠΑ DSL/NDSL - Κατάλογος Εγχώριων Ουσιών / Κατάλογος Μη Εγχώριων Ουσιών του Καναδά ENCS - Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες της Ιαπωνίας AICS - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Αυστραλίας NZIoC - Νέα Ζηλανδία Απογραφή των χημικών προϊόντων WEL - Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας TWA - Χρονικά Σταθμισμένη Μέση ACGIH - Αμερικανική διάσκεψη της Βιομηχανικής Υγιεινής IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο DNEL - Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις PNEC - προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις RPE - Προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού LD50 - Θανατηφόρος Δόση 50% LC50 - Θανατηφόρος Συγκέντρωση 50% EC50 - Αποτελεσματική Συγκέντρωση 50% NOEC - Συγκέντρωση μη παρατηρούμενου αποτελέσματος POW - Συντελεστή κατανομής οκτανόλης: Νερό PBT - Επίμονη, βιοσυσσώρευσης, Τοξικό vpvb - Επίμονη πολύ, πολύ βιοσυσσώρευσης ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air εμπορευμάτων Transport Association IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime MARPOL - Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία Dangerous Goods Code OECD - Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη ATE - Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας BCF - βιοσυγκέντρωσης VOC - Πτητικές οργανικές ενώσεις Παραπομπές στη βασική βιβλιογραφία και πηγές δεδομένων Προμηθευτές δελτίο δεδομένων ασφαλείας, Chemadvisor - ΛΩΛΗ, Merck δείκτη, RTECS Σελίδα 8 / 9

9 Οδηγίες για την εκπαίδευση Εκπαίδευση σχετικά με τους χημικούς κινδύνους, ενσωματώνοντας την επισήμανση, τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας, τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και την υγιεινή. Ημερομηνία έκδοσης Ημερομηνία Αναθεώρησης Σύνοψη αναθεώρησης Αιτία αναθεώρησης 23-Ιαν- 23-Ιαν- Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Αποποίηση Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι σωστές σύμφωνα με τις γνώσεις, τις πληροφορίες και τη γνώμη μας την ημερομηνία της δημοσίευσής τους. Οι πληροφορίες που παρέχονται έχουν σχεδιαστεί μόνο ως οδηγός για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, απόρριψη και έκδοση και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως εγγύηση ή προδιαγραφή ποιότητας. Οι πληροφορίες σχετίζονται μόνο με το συγκεκριμένο υλικό που προσδιορίζεται και ενδέχεται να μην είναι έγκυρες για τέτοιο υλικό όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο υλικό ή σε οποιαδήποτε διεργασία, εκτός εάν καθορίζεται στο κείμενο. Τέλος του δελτίου πληροφοριών ασφάλιας Σελίδα 9 / 9

SIGMA-ALDRICH : +49 7329-97-2323. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

SIGMA-ALDRICH : +49 7329-97-2323. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση 5.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 16.09.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 28.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 28.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. : Alar 85 SG

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. : Alar 85 SG 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Κωδικός προΐόντος: 23052.7020 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 18.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 18.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία ουσίας Πολυβινυλοβουτυράλη Εμπορική ονομασία της ουσίας Aριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 27.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014

Έκδοση 1.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 27.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή προσδιορισμός του μείγματος Αριθμός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα της ουσίας Αριθμός ταυτοποίησης 57-13-6 (Αριθμός CAS) Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 02-Απρ-2012 Ημερομηνία αναθεώρησης 02-Απρ-2012 Έκδοση 001 ENOTHTA 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) No. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 21/3/2014 Έκδοση 1 η Ημερομηνία εκτύπωσης: 21/3/2014 PHOBI E

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) No. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 21/3/2014 Έκδοση 1 η Ημερομηνία εκτύπωσης: 21/3/2014 PHOBI E 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία Προϊόντος : Χημική ονομασία της ουσίας : Μόλυβδος EC-Αριθ. : 231-100-4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία Προϊόντος : ΚΟΛΛΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖ CLASSIC ΣΑΚΟΥΛΑ 400ML Κωδικός προϊόντος : 1890 023 14 Αριθμός-ΔΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: Αριθ. EK: FINOPLUMB Μεμβράνη μόλυβδου 30037 7439-92-1 231-100-4 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Suprem 21-5-10

Complesal Suprem 21-5-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα