7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900"

Transcript

1 7-SERIES COEE MAKER K7800, K7900 NL GB

2 Anleitung Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 5. NL Gebruiksaanwijzing Lees het veiligheidsadvies op pagina 6 voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Mode d emploi Avant d utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire les consignes de sécurité en page 7. GB Instruction book Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 16 carefully.

3 A C E H O N L L J B G I NL T* K* GB R M S Q P* d gr nl f Teile Εξαρτήματα Onderdelen Éléments A. Taste Option B. Taste Set C. Taste Scroll Up ( ). Taste Scroll own ( ) E. LC-isplay. Taste Aroma G. Taste Auto/Start H. Taste Brew I. Taste Cancel J. Abnehmbarer Wasserbehälter K. Wasserstandanzeige L. Abdeckung mit Scharnier M. Wasserfilterhalter mit Aktivkohlefilter-Einsatz N. ilterhalter mit Tropfschutzventil O. Kaffee-auerfilter P. Kaffeekanne mit beidseitiger rischwasserskalierung* Q. Wärmeplatte* R. Ausziehbares Netzkabel mit Stecker S. Messlöffel T. Edelstahl-Isolierkanne mit Einhandbedienung* A. Πλήκτρο επιλογών B. Πλήκτρο ρύθμισης C. Πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ( ). Πλήκτρο κύλισης προς τα ( ) κάτω E. Οθόνη LC. Πλήκτρο αρώματος G. Πλήκτρο αυτόματης λειτουργίας/εκκίνησης H. Πλήκτρο παρασκευής I. Πλήκτρο ακύρωσης J. Αποσπώμενο δοχείο νερού K. Ένδειξη στάθμης νερού L. Εξωτερικό καπάκι M. Βάση φίλτρου νερού με φίλτρο ενεργού άνθρακα N. Θήκη φίλτρου με βαλβίδα διακοπής ροής O. Μόνιμο φίλτρο καφέ P. Κανάτα καφέ, με ένδειξη της στάθμης του νερού και στις δύο πλευρές* Q. Θερμαινόμενη πλάκα* R. Καλώδιο και φις τροφοδοσίας με δυνατότητα επέκτασης S. Δοσομετρικό κουτάλι T. Κανάτα θερμός από ανοξείδωτο ατσάλι με σκανδάλη* A. e knop Option (Optie) B. e knop Set (Instellen) C. e knop voor omhoog scrollen ( ). e knop voor omlaag scrollen ( ) E. Lcd-scherm. e knop Aroma G. Knop Auto/Start H. e knop Brew (Koffiezetten) I. Annuleerknop J. Verwijderbare waterreservoir K. Waterniveau-indicatie L. Scharnierdeksel M. Waterfilterhouder met actieve koolstoffilterpatroon N. ilterhouder met antidrupklepje O. Vast koffiefilter P. Koffiekan met watermaatstreep aan beide kanten* Q. Warmhoudplaatje* R. Verlengbaar netsnoer en stekker S. Maatlepel T. Roestvrijstalen thermokan met knijphandvat* A. Touche Option B. Touche Set C. Touche Scroll-up ( ). Touche Scroll-down ( ) E. Affichage LC. Touche Aroma G. Touche Auto/Start H. Touche Brew I. Touche Cancel J. Réservoir d eau amovible K. Indicateur de niveau d eau L. Couvercle articulé M. Support de filtre à eau avec cartouche filtrante à charbon actif N. Porte-filtre avec système anti-gouttes O. iltre à café permanent P. Verseuse avec graduation des deux côtés* Q. Plaque chauffante* R. Cordon d alimentation et fiche S. Cuillère doseuse T. Verseuse isotherme en inox avec déclencheur* *modellabhängig *εξαρτάται από το μοντέλο * afhankelijk van het model *selon le modèle 3

4 Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. as Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen ähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät und dem Netzkabel fern. as Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, deren Spannung und requenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt! as Gerät niemals verwenden, wenn das Netzkabel oder das Gehäuse beschädigt ist. as Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden. alls notwendig kann ein Verlängerungskabel für 10 A verwendet werden. Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden. as Gerät immer auf eine ebene läche stellen. as Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist. as Gerät muss nach jeder Verwendung vor der Reinigung und Wartung ausgeschaltet werden und der Netzstecker muss gezogen werden. Während des Betriebs können sich Gerät und Zubehör erhitzen. Nur ausgewiesene Griffe und Knöpfe verwenden. as Gerät abkühlen lassen, bevor es gereinigt oder aufbewahrt wird. as Netzkabel darf mit den heißen Teilen des Geräts nicht in Kontakt kommen. as Gerät nicht in Wasser oder andere lüssigkeiten eintauchen. ie auf den Geräten angegebene maximale üllhöhe nicht überschreiten. as Gerät nicht auf einer heißen läche oder in der Nähe einer Wärmequelle abstellen oder verwenden. ieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. er Hersteller übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte mögliche Schäden. 4

5 Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά παρά μόνον εάν είναι άνω των 8 ετών και εφόσον επιβλέπονται. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου η τάση και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην πιάνετε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, το περίβλημα έχει φθαρεί. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για 10 A. Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, λεία επιφάνεια. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα κάθε φορά μετά τη χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν τη συντήρηση. Η συσκευή και τα εξαρτήματά της θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο τις ενδεδειγμένες λαβές και χερούλια. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε. Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη της συσκευής. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό. Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο πλήρωσης που αναγράφεται στις συσκευές. Μη χρησιμοποιείται και μη τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτή επιφάνεια ή κοντά σε πηγές θερμότητας. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση. NL GB 5

6 NL Lees de volgende aanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. it apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht is. Houd het apparaat en de snoeren buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het modelplaatje. Gebruik of til het apparaat nooit op als - de voedingskabel is beschadigd, - de behuizing is beschadigd. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kunt u een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor 10 A. Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico s te vermijden. Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit. Schakel het apparaat na elk gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt of onderhoudt. Het apparaat en de accessoires worden heet tijdens het gebruik. Gebruik alleen originele hendels en knoppen. Laat het apparaat afkoelen voordat u dit reinigt of wegzet. e voedingskabel mag de hete delen van het apparaat niet raken. ompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen. Overschrijd niet het maximale vulvolume, zoals aangegeven op het apparaat. Plaats of gebruik het apparaat niet op een heet oppervlak of bij een warmtebron. it apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. e fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade die het gevolg is van onjuist gebruik. 6

7 Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d utiliser la machine pour la première fois. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l expérience sont insuffisantes, à condition d être surveillés ou d avoir reçu des instructions concernant l utilisation sécurisée de l appareil et de comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l appareil. Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans, surveillés par un adulte, peuvent entreprendre une opération de nettoyage ou de maintenance sur l appareil. L appareil et son cordon d alimentation doivent être conservés hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans. L appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à la fréquence d alimentation indiquées sur la plaque signalétique. Ne jamais utiliser ou mettre en marche l appareil si le cordon d alimentation est endommagé ; le corps de l appareil est endommagé. L appareil doit être branché à une prise électrique reliée à la terre. Une rallonge électrique adaptée à une intensité de 10 A peut être utilisée si nécessaire. Si l appareil ou le cordon d alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée afin d éviter tout danger. L appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et horizontale. Ne jamais laisser l appareil sans surveillance lorsqu il est branché sur le réseau électrique. L appareil doit être éteint et débranché du réseau électrique après chaque utilisation et avant tout nettoyage ou entretien. L appareil et ses accessoires deviennent chauds en cours de fonctionnement. Utiliser les poignées et les boutons prévus à cet effet uniquement. Laisser l appareil refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger. Le cordon d alimentation ne doit pas entrer en contact avec les pièces chaudes de l appareil. Ne pas plonger l appareil dans l eau ou tout autre liquide. Ne pas dépasser le volume de remplissage maximum indiqué sur l appareil. Ne pas utiliser ou poser l appareil sur une surface brûlante ou à proximité d une source de chaleur. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d une utilisation incorrecte ou inadaptée de l appareil. NL GB 7

8 Erste Schritte / Ξεκινώντας Het eerste gebruik / Première utilisation 1. ie Maschine auf eine ebene läche stellen. Bei der ersten Inbetriebnahme der Maschine den Tank mit kaltem Wasser füllen. rücken Sie zweimal hintereinander die Taste Option. ie Meldung AUTO CLEAN wird auf dem isplay angezeigt. rücken Sie die Taste Set, um die Einstellung zu bestätigen. Einen Tank voll Wasser ohne Kaffee ein- bis zweimal durch die Maschine laufen lassen, um sie zu reinigen. 2. Kaffeezubereitung: ie Abdeckung öffnen und den Wassertank bis zur gewünschten Höhe mit frischem kalten Wasser füllen. Hinweis: er Wasserbehälter ist abnehmbar. Eine Maßanzeige für die Anzahl der Tassen befindet sich auf dem Wasserbehälter und auf der Kaffeekanne (nur bei Kaffeemaschinen mit einer Kaffeekanne aus Glas). (ie Maschine darf nicht mit leerem Tank verwendet werden!) 3. Setzen Sie den Kaffee-auerfilter in den ilterhalter ein und befüllen Sie ihn mit Kaffeepulver. ür einen durchschnittlich starken Kaffee reicht ein Messlöffel voll (ca. 6 7 g) pro Tasse. ie Abdeckung des Wassertanks schließen und die Kanne (mit Abdeckung) auf die Wärmeplatte stellen. 1. Τοποθετήστε τη μηχανή σε μια επίπεδη επιφάνεια. Όταν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη μηχανή,, γεμίστε το δοχείο νερού με κρύο νερό. Πιέστε το πλήκτρο Option δύο φορές. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «AUTO CLEAN» (Αυτόματος καθαρισμός). Πιέστε το πλήκτρο Set για επιβεβαίωση. Αφήστε ένα γεμάτο δοχείο νερού να περάσει από τη μηχανή μία ή δύο φορές για να πλυθεί, χωρίς να χρησιμοποιήσετε καφέ. 2. Παρασκευή του καφέ: ανοίξτε το καπάκι και γεμίστε το δοχείο νερού με κρύο καθαρό νερό έως την επιθυμητή στάθμη νερού. Σημείωση: Το δοχείο νερού είναι αποσπώμενο. Στο δοχείο νερού και την κανάτα καφέ υπάρχει ένδειξη για τον αριθμό των φλιτζανιών (μόνο στην καφετέρια με γυάλινη κανάτα). (Η μηχανή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με άδειο δοχείο!) 3. Τοποθετήστε το μόνιμο φίλτρο καφέ στην υποδοχή του φίλτρου και γεμίστε το με αλεσμένο καφέ. Για δυνατό καφέ μια κουταλιά ανά φλιτζάνι είναι αρκετή (περίπου 6-7 γρ.). Κλείστε το καπάκι του δοχείου νερού και τοποθετήστε την κανάτα (μαζί με το καπάκι) πάνω στη θερμαινόμενη πλάκα. nl f 1. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond. Als u het apparaat voor het eerst aanzet, vult u het reservoir met koud water. ruk tweemaal op de knop Option (Optie). Het display geeft de melding AUTO CLEAN (Automatische reiniging). ruk op de knop Set (Instellen) om te bevestigen. Laat een volledig reservoir water een of twee keer door het apparaat lopen om dit te reinigen, zonder koffie. 1. Placez la machine sur une surface plane. Lors de la première mise en marche de la cafetière, remplissez le réservoir d'eau froide. Appuyez deux fois sur la touche Option. L indication «AUTO CLEAN» apparaît. Appuyez sur la touche Set pour confirmer. Laissez un réservoir entier d eau s écouler, sans utiliser de café. Répétez l opération une ou deux fois. 2. Koffie maken: open het deksel en vul het waterreservoir met koud water tot het gewenste niveau. Let op: Het waterreservoir is afneembaar. Op het waterreservoir en de koffiekan bevindt zich een koffiekopjes-indicator (alleen voor het koffiezetapparaat met glazen koffiekan). (Gebruik het apparaat nooit met een leeg reservoir!) 2. Préparation du café : ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir d'eau froide jusqu'au niveau souhaité. Remarque : Le réservoir d eau est amovible Une jauge pour les tasses se trouve dans le réservoir d eau et dans la verseuse (pour la cafetière avec verseuse en verre uniquement). (La cafetière ne doit pas fonctionner alors que le réservoir est vide!) 3. Plaats het vaste filter in de filterhouder en vul het met gemalen koffie. Voor koffie met een gemiddelde sterkte is één maatschepje (ongeveer 6-7 g) per kopje voldoende. Sluit het deksel van het waterreservoir en plaats de koffiekan (met deksel) op het warmhoudplaatje. 3. Insérez le filtre à café permanent dans le porte-filtre et remplissezle de café moulu. Pour obtenir un café moyennement corsé, une cuillère doseur (env. 6 à 7 g) par tasse suffit. Refermez le couvercle du réservoir d'eau et placez la verseuse (avec son couvercle) sur la plaque chauffante. 8

9 NL GB 4. Sofortiges Aufbrühen des Kaffees: rücken Sie die Taste Brew. Wenn Sie das Aufbrühen unterbrechen möchten, drücken Sie die Taste Brew erneut. Sobald der Aufbrühvorgang abgeschlossen ist, schaltet das Gerät in den Warmhaltemodus um (nur bei Kaffeemaschinen mit einer Kaffeekanne aus Glas). 5. Wenn Sie die Taste Cancel drücken, um einen ausgewählten Vorgang abzubrechen, schaltet das Gerät in den Standby-Modus um. Hinweis: Halten Sie die Taste Cancel zwei Sekunden lang gedrückt, um das isplay abzuschalten. 6. Wird die Kanne entnommen, verhindert das ilterventil, dass Kaffee auf die Wärmeplatte tropft. (Während der Zubereitung darf die Kanne nicht länger als 30 Sekunden entnommen werden, da sonst der ilter überläuft.) 4. Ξεκινήστε την παρασκευή καφέ: Πιέστε το πλήκτρο Brew. Για να διακόψετε τη διαδικασία, πατήστε ξανά το πλήκτρο Brew. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία παρασκευής του καφέ, η συσκευή τίθεται σε λειτουργία διατήρησης θερμότητας (μόνο για την καφετιέρα με γυάλινη κανάτα). 5. Πιέστε το πλήκτρο Cancel για να διακόψετε την επιλεγμένη λειτουργία. Η συσκευή τίθεται σε κατάσταση αναμονής. Σημείωση: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Cancel για δύο δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την οθόνη. 6. Εάν η κανάτα αφαιρεθεί, η βαλβίδα του φίλτρου εμποδίζει τον καφέ να πέσει πάνω στη θερμαινόμενη πλάκα. (Κατά το βράσιμο, δεν πρέπει να αφαιρείτε την κανάτα για πάνω από 30 δευτερόλεπτα. Διαφορετικά, το φίλτρο θα ξεχειλίσει.) 4. Begin onmiddellijk met koffiezetten: ruk op de knop Brew (Koffiezetten) Als u het koffiezetten wilt onderbreken, drukt u nogmaals op de knop Brew (Koffiezetten). Als de koffie klaar is, schakelt het apparaat over op warmhoudmodus (alleen voor het koffiezetapparaat met de glazen koffiekan). 5. ruk op de knop Cancel (Annuleren) om een handeling te onderbreken. Het apparaat schakelt automatisch over naar standbymodus. Let op: Houd de knop Cancel (Annuleren) twee seconden ingedrukt om het scherm uit te schakelen. 6. Als u de koffiekan verwijdert, voorkomt het filterklepje dat koffie op het warmhoudplaatje druppelt. (Tijdens het koffiezetten mag de koffiekan niet meer dan 30 seconden worden verwijderd, anders stroomt het filter over.) 4. Commencez immédiatement la préparation du café : Appuyez sur la touche Brew. Pour interrompre le processus de préparation, appuyez de nouveau sur le bouton Brew. Une fois la préparation terminée, l appareil passe en mode Maintien au chaud (pour la cafetière avec verseuse en verre uniquement). 5. Appuyez sur la touche Cancel pour interrompre une opération sélectionnée. L appareil entre alors en mode veille. Remarque : Maintenez la touche Cancel enfoncée pendant deux secondes pour éteindre l afficheur. 6. Lorsque la verseuse est retirée, le système anti-gouttes empêche le café de goutter sur la plaque chauffante. (Pendant le passage du café, ne pas retirer la verseuse pendant plus de 30 secondes, le filtre risquerait de déborder.) 9

10 Zusatzfunktionen / Πρόσθετα χαρακτηριστικά Extra functies / onctions supplémentaires AM PM 4 3 KEEP WARM 2 AM PM 1. Einstellen der Uhrzeit: rücken Sie die Taste Set und halten Sie sie so lange gedrückt, bis die Uhrzeit-Anzeige (Stunden) auf dem isplay anfängt zu blinken. rücken Sie entweder die Taste Scroll Up ( ) oder die Taste Scroll own ( ), um die gewünschte Uhrzeit einzustellen, und drücken Sie dann die Taste Set, um die Einstellung zu bestätigen. rücken Sie entweder die Taste ( ) oder die Taste ( ), um die Minuteneinstellung (sowie die AM- oder PM-Einstellung) zu ändern, und drücken Sie dann die Taste Set, um die Einstellung zu bestätigen. Hinweis: Wenn Sie für länger als 5 Sekunden keine Taste drücken, wird die Anzeige zur Einstellung der Uhrzeit automatisch beendet. 1. Ρύθμιση του ρολογιού: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Set μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη των ωρών. Πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ( ) ή προς τα κάτω ( ) για να αλλάξετε τη ρύθμιση των ωρών και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Set για επιβεβαίωση. Ρυθμίστε τα λεπτά και επιλέξτε AM (π.μ.) ή PM (μ.μ.) από το πλήκτρο ( ) ή ( ) και πιέστε το πλήκτρο Set για επιβεβαίωση. Σημείωση: Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο, η συσκευή κλείνει αυτόματα το περιβάλλον ρύθμισης του ρολογιού μετά από 5 δευτερόλεπτα. 2. Einstellen der Temperatur für den Warmhaltemodus (nur bei Kaffeemaschinen mit einer Kaffeekanne aus Glas): rücken Sie die Taste Option. rücken Sie entweder die Taste ( ) oder die Taste ( ), um die gewünschte Temperatur (Heiß/Warm/Lauwarm) einzustellen. rücken Sie die Taste Set, um die Einstellung zu bestätigen. 2. Ρύθμιση θερμοκρασίας για τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας (μόνο για την καφετέρια με γυάλινη κανάτα): Πιέστε το πλήκτρο Option. Επιλέξτε τη θερμοκρασία που θέλετε (υψηλή/μεσαία/χαμηλή) πιέζοντας το πλήκτρο ( ) ή ( ). Πιέστε το πλήκτρο Set για επιβεβαίωση. 3. Aufbrühen von Kaffee mithilfe der Zeitprogrammierung: rücken Sie die Taste Auto/Start und halten Sie sie so lange gedrückt, bis die Uhrzeit und das Symbol für die Zeitprogrammierung auf dem isplay angezeigt werden. Verwenden Sie entweder die Taste ( ) oder die Taste ( ), um die Zeit einzustellen, und drücken Sie dann die Taste Set, um die Einstellung zu bestätigen. rücken Sie die Taste Auto/Start, um die Zeitprogrammierung zu starten oder zu unterbrechen. 3. Παρασκευή καφέ με προγραμματισμό ώρας: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Auto/Start μέχρι να εμφανιστούν στην οθόνη η ώρα και η ένδειξη προγραμματισμού ώρας. Ρυθμίστε την ώρα με το πλήκτρο ( ) ή ( ) και πιέστε το πλήκτρο Set για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο Auto/Start για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε τον προγραμματισμό της ώρας. nl 1. e klok bijstellen: Houd de toets Set (Instellen) ingedrukt totdat de tijdsaanduiding (uren) op het scherm begint te knipperen. ruk op de knop voor omhoog scrollen ( ) of omlaag scrollen ( ) om de uren te wijzigen. ruk daarna op de knop Set (Instellen) om te bevestigen. Stel de minuten in (en AM of PM) met behulp van de knop ( ) of ( ) en druk op de knop Set (Instellen) om te bevestigen. Let op: Als u gedurende vijf seconden geen knop indrukt, wordt het instellingenmenu voor de klok automatisch afgesloten. 2. e warmhoudtemperatuur wijzigen (alleen voor het koffiezetapparaat met glazen koffiekan): ruk op de knop Option (Optie) Kies de gewenste temperatuur (Hoog/Gemiddeld/Laag) door op de knop ( ) of ( ) te drukken. ruk op de knop Set (Instellen) ter bevestiging. 3. Koffiezetten met de programmatimer: Houd de knop Auto/Start ingedrukt totdat het scherm de tijd weergeeft en de indicator voor tijdprogrammering. Stel de tijd in door de knop ( ) of ( ) te gebruiken. ruk vervolgens op de knop Set (Instellen) om te bevestigen. ruk op de knop Auto/Start om de instelling voor tijdprogrammering te starten of te onderbreken. f 1. Réglage de l horloge : Maintenez la touche Set enfoncée. L heure commence à clignoter sur l afficheur. Appuyez sur la touche Scrollup ( ) ou Scroll-down ( ) pour changer l heure, puis appuyez sur la touche Set pour confirmer. Réglez les minutes (sélectionnez AM pour le matin ou PM pour l après-midi) à l aide de la touche ( ) ou ( ), puis appuyez sur la touche Set pour confirmer. Remarque : Si vous n appuyez sur aucune touche, l appareil ferme automatiquement l interface de réglage de l horloge après 5 secondes. 2. Réglage de la température du mode Maintien au chaud (pour la cafetière avec verseuse en verre uniquement) : Appuyez sur la touche Option. Choisissez la température désirée (High/Medium/ Low) en appuyant sur la touche ( ) ou ( ). Appuyez sur la touche Set pour confirmer. 3. Préparation du café à l aide du programmateur : Appuyez sur la touche Auto/Start et maintenez-la enfoncée jusqu à ce que l indicateur du programmateur s affiche. Réglez le temps souhaité à l aide de la touche ( ) ou ( ), puis appuyez sur la touche Set pour confirmer. Appuyez sur la touche Auto/Start pour commencer ou interrompre le paramétrage du programme. 10

11 CHANGE ILTER NL GB 4. Per Tastendruck können Sie die Kaffeestärke wählen (bei weniger als 6 Tassen ergibt das einen stärkeren Kaffee). amit alle Aromastoffe herausgelöst werden können verlängert sich die Brühzeit. rücken Sie die Taste Aroma, um die Aroma-Einstellung anzupassen. 5. Nach 60 Aufbrühvorgängen wird auf dem isplay die Meldung Change ilter angezeigt, um Sie daran zu erinnern, dass der PureAdvantage - rischwasserfilter ausgetauscht werden muss. Lassen Sie den ilter zunächst 10 Minuten lang in einem mit frischem, kaltem Wasser gefüllten Behälter einweichen. 6. Setzen Sie den PureAdvantage - rischwasserfilter (mit der ilterseite zuerst) in die dafür vorgesehene Aussparung im Boden des Wasserbehälters ein. 4. Ο ειδικός διακόπτης για έξτρα άρωμα παρατείνει το χρόνο προετοιμασίας, μεγιστοποιώντας την απόσταξη των αρωμάτων και δίνοντας πιο δυνατό καφέ για μικρότερο αριθμό φλιτζανιών (συνήθως, λιγότερα από 6). Πιέστε το πλήκτρο Aroma για να ρυθμίσετε τη λειτουργία αρώματος. 4. e aromaselector verlengt de koffiezettijd voor maximale smaakextractie en sterkere koffie voor een klein aantal kopjes (meestal minder dan 6). ruk op de knop Aroma om de instellingen voor aroma te wijzigen. 7. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Change ilter (Αλλάξτε φίλτρο) μετά από 60 κύκλους παρασκευής καφέ, που σας ενημερώνει πότε πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο PureAdvantage. Τοποθετήστε το φίλτρο μέσα σε ένα δοχείο με καθαρό κρύο νερό, και αφήστε το να μουλιάσει για 10 λεπτά. 5. Het scherm geeft Change ilter (ilter vervangen) weer na 60 koffiezetbeurten, om aan te geven dat het PureAdvantage -filter moet worden vervangen. Plaats het filter in een kom met schoon en koud water, en laat 10 minuten weken. 6. Τοποθετήστε το φίλτρο Pure- Advantage (πρώτα η άκρη του φίλτρου) μέσα στο θύλακα που βρίσκεται στον πυθμένα του δοχείου νερού. 6. Plaats het PureAdvantage -filter (uiteinde met filter eerst) in de opening onderaan het waterreservoir. 4. Le sélecteur d arôme prolonge le temps de préparation du café pour optimiser l extraction des saveurs et obtenir un café plus corsé pour un nombre de tasses restreint (généralement moins de 6). Appuyez sur la touche Aroma pour ajuster le réglage de l arôme. 5. L afficheur indique «Change ilter» après 60 cycles de préparation pour indiquer à l utilisateur que le filtre PureAdvantage doit être remplacé. Placez le filtre à eau dans un récipient d eau froide et claire et laissez tremper pendant 10 minutes. 6. Placez le filtre à PureAdvantage (extrémité du filtre d abord) dans l emplacement prévu à cet effet. 11

12 Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien 1. ie Maschine ausschalten und den Netzstecker ziehen. Alle Außenflächen mit einem feuchten Tuch abwischen. Kaffeekanne und Kannenabdeckung können im Geschirrspüler gereinigt werden. Nie ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden und die Maschine nie in lüssigkeit eintauchen! 2. Zum Reinigen des ilterhalters den Griff anheben und den ilterhalter herausnehmen. Um das ilterventil gründlich zu reinigen betätigen Sie dieses mehrmals während des Abspülens. er ilterhalter und der Kaffee- auerfilter sind auch spülmaschinenfest. 3. Je nach Wasserhärte sollte das Produkt regelmäßig entkalkt werden. en Tank der Produktanleitung entsprechend mit Wasser und Entkalker füllen und dann die Schritte 4 und 5 ausführen. Hinweis: er Wasserbehälter ist abnehmbar. 1. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Σκουπίστε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα υγρό πανί. Η κανάτα του καφέ και το καπάκι της πλένονται στο πλυντήριο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καυστικά καθαριστικά ή καθαριστικά για λείανση και μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε υγρό! 2. Για να καθαρίσετε τη θήκη του φίλτρου, ανασηκώστε τη λαβή και αφαιρέστε τη θήκη του φίλτρου. Για να καθαρίσετε καλά τη βαλβίδα του φίλτρου, ενεργοποιήστε την αρκετές φορές κατά το πλύσιμο. Για να καθαρίσετε πλήρως τη βαλβίδα του φίλτρου, πιέστε την αρκετές φορές ενώ την ξεπλένετε. Μπορείτε επίσης να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων το στήριγμα φίλτρου και το μόνιμο φίλτρο καφέ. 2. Voor het reinigen van de filterhouder tilt u de hendel op en verwijdert u de filterhouder. Voor het grondig schoonmaken van het filterventiel, drukt u er tijdens het spoelen een aantal malen op. e filterhouder en het permanente koffiefilter kunnen ook in de vaatwasser worden gewassen 3. Η αφαλάτωση συνίσταται τακτικά, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού. Γεμίστε το δοχείο με νερό και αποσκληρυντικό σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος. Έπειτα, ακολουθήστε τα βήματα 4 και 5. Σημείωση: Το δοχείο νερού είναι αποσπώμενο. nl 1. Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Veeg de buitenkant af met een vochtige doek. e koffiekan en het deksel zijn vaatwasmachinebestendig. Gebruik nooit bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen en dompel het apparaat nooit in water! 3. Ontkalken doet u bij voorkeur regelmatig, afhankelijk van de hardheid van het water. Vul het reservoir met water en ontkalkingsproduct volgens de aanwijzingen die bij het product zijn geleverd. Voer vervolgens stap 4 en 5 uit. Let op: Het waterreservoir is afneembaar. f 1. Éteignez la machine et débranchez le cordon d'alimentation. Essuyez les surfaces extérieures à l'aide d'un chiffon humide. La verseuse et son couvercle peuvent être nettoyés au lave-vaisselle. Ne jamais utiliser de produits nettoyants caustiques ou abrasifs et ne jamais placer la cafetière sous l'eau ou tout autre liquide! 2. Pour nettoyer le porte-filtre, soulevez la poignée et retirez le porte-filtre. Pour bien nettoyer le clapet du filtre, appuyez plusieurs fois dessus lorsque vous le rincez. Le porte-filtre et le filtre à café permanent peuvent également être lavés au lave-vaisselle. 3. étartrageil est recommandé de procéder à un détartrage régulier en fonction de la dureté de l'eau. Remplissez le réservoir avec de l'eau et du détartrant en respectant les instructions du produit, puis suivez les étapes 4 et 5. Remarque : Le réservoir d eau est amovible 12

13 NL 1 AUTO CLEAN 2 3 GB 4. ie Kaffeekanne mit der Abdeckung auf die Wärmeplatte stellen. Lassen Sie zuerst den Entkalker etwa 15 Minuten lang laufen. rücken Sie zweimal hintereinander die Taste Option. ie Meldung AUTO CLEAN wird auf dem isplay angezeigt. rücken Sie die Taste Set, um die Einstellung zu bestätigen. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, bricht der Wasserfluss ab und es sind drei Pieptöne zu hören. Wiederholen Sie den Entkalkungsvorgang, falls erforderlich. Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass sich kein Kaffee im Gerät befindet. 4. Τοποθετήστε τη κανάτα του καφέ μαζί με το καπάκι της στη θερμαινόμενη πλάκα. Αφήστε το αποσκληρυντικό να δράσει για περίπου15 λεπτά. Πιέστε το πλήκτρο Option δύο φορές. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Auto Clean» (Αυτόματος καθαρισμός). Πιέστε το πλήκτρο Set για επιβεβαίωση. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η ροή του νερού σταματά και ακούγονται τρεις ήχοι. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία αφαλάτωσης. Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει στη συσκευή καφές. 4. Plaats de koffiekan met deksel op het warmhoudplaatje. Laat de ontkalker ongeveer 15 minuten inwerken. ruk tweemaal op de knop Option (Optie). Het display geeft de melding Auto Clean (Automatische reiniging). ruk op de knop Set (Instellen) ter bevestiging. Wanneer dit is voltooid, stopt het water met stromen en hoort u drie pieptonen. Herhaal het ontkalkingsproces indien nodig. Let op: Zorg dat er geen koffie wordt gebruikt. 4. Placez la verseuse et son couvercle sur la plaque chauffante. Laissez le détartrant agir pendant 15 minutes environ. Appuyez deux fois sur la touche Option. L indication «Auto Clean» apparaît. Appuyez sur la touche Set pour confirmer. Une fois le cycle terminé, l eau cesse de couler et trois bips retentissent. Si nécessaire, répétez le cycle de décalcification. Remarque : Assurez-vous de ne pas utiliser de filtre de café. 5. Mindestens zweimal nur Wasser durch die Maschine laufen lassen. ann die Kaffeekanne, die Abdeckung und den ilterhalter gründlich unter fließendem Wasser abspülen. abei das ilterventil mehrmals aktivieren. 5. Αφήστε τη μηχανή να λειτουργήσει τουλάχιστον δύο φορές μόνο με καθαρό νερό. Έπειτα, πλύνετε καλά την κανάτα του καφέ, το καπάκι και τη θήκη φίλτρου σε τρεχούμενο νερό. Να ενεργοποιείτε συνεχόμενα τη βαλβίδα του φίλτρου κατά το πλύσιμο. 5. Laat ten minste twee keer gewoon water door het apparaat lopen. Reinig vervolgens de koffiekan, het deksel en de filterhouder grondig onder stromend water en druk het filterklepje regelmatig in tijdens het reinigen. 5. aire au minimum deux rinçages complets de la cafetière.rincez ensuite abondamment la verseuse, le couvercle et le porte-filtre à l'eau courante en activant le système anti-gouttes de celui-ci à plusieurs reprises. 6. Tauchen Sie die Thermoskanne nicht in eine lüssigkeit ein und reinigen Sie sie nicht im Geschirrspüler.* 6. Μη βυθίζετε ποτέ την κανάτα θερμός σε υγρό και μην την πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.* 6. ompel de thermomok nooit onder in vloeibare stoff en en was de thermomok ook niet af in de afwasautomaat.* 6. Ne jamais plongez le thermos dans un liquide et ne jamais le placez dans le lave-vaisselle.* *modellabhängig *εξαρτάται από το μοντέλο * afhankelijk van het model *selon le modèle 13

14 Entsorgung / Απόρριψη Verwijdering / Mise au rebut Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol. Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt. Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο. Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή. nl Recycle de materialen met het symbool. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. f Recyclez les matériaux portant le symbole. éposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux. 14

15 A C E H O T* N L L J K* B G I NL GB R M S Q P* gb Components A. Option button B. Set button C. Scroll up ( ) button. Scroll down ( ) button E. LC isplay. Aroma button G. Auto/Start button H. Brew button I. Cancel button J. Removable water tank K. Water level indicator L. Hinged lid M. Water filter holder with Active carbon filter cartridge N. ilter holder with anti-drip valve O. Permanent coffee filter P. Coffee jug with fresh water graduation on both sides* Q. Warming plate* R. Extendable power cord & plug S. Measuring spoon T. Stainless steel thermo jug with a trigger* *depending on model 15

16 gb Read the following instruction carefully before using the appliance for the first time. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years. The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency comply with the specifications on the rating plate! Never use or pick up the appliance if the supply cord is damaged, the housing is damaged. The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an extension cable suitable for 10 A can be used. If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard. Always place the appliance on a flat, level surface. Never leave the appliance unattended while connected to the supply mains. The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each time after use, before cleaning and maintenance. The appliance and accessories become hot during operation. Use only designated handles and knobs. Allow to cool down before cleaning or storage. The mains cable must not come into contact with any hot parts of the appliance. o not immerse the appliance in water or any other liquid. o not exceed the maximum filling volume as indicated on the appliances. o not use or place the appliance on a hot surface or near source of heat. This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use. isposal Recycle the materials with the symbol. Put the packaging in applicable containers to recycle it. Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. o not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office. 16

17 Getting started NL GB gb 1. Place the machine on a flat surface. When starting the machine for the first time, fill the tank with cold water. Press the Option button twice. The display will show AUTO CLEAN. Press the Set button to confirm. Let a full tank of water pass through the machine once or twice to clean it, without using coffee. 2. Making coffee: open the lid and fill the water tank with fresh cold water up to the desired level. Note: The water tank is removable. There is a gauge for cups on the water tank and on the coffee jug (for the Coffee maker with Glass jug only). The machine must not be used with empty tank! 3. Insert the permanent coffee filter in the filter holder and fill it with ground coffee. or average strong coffee one measuring spoon (approx. 6-7 g) per cup is sufficient. Close the water tank lid and place the jug (complete with lid) onto the warming plate. 4. Start brewing coffee instantly: Press the Brew button. If you want to pause the brewing, press the Brew button again. When the brewing process is finished the appliance will enter keep warm mode (for the Coffee maker with Glass jug only). 5. Press the Cancel button to stop a selected operation, the appliance will enter standby mode. Note: Press and hold the Cancel button for two seconds to turn off the display. 6. If the jug is removed, the filter valve prevents coffee from dripping onto the warming plate. While boiling, the jug must not be removed for longer than 30 seconds or the filter will overflow. 17

18 Additional features AM PM 4 3 KEEP WARM 2 AM PM gb 1. Adjusting the clock: Press and hold the Set button until the time (hours) on the display starts flashing. Press the Scroll up ( ) or Scroll down ( ) button to change hours, then press the Set button to confirm. Set minutes (and AM or PM) by using the ( ) or ( ) button, press the Set button to confirm. Note: If no button is pressed the appliance will automatically close the clock setting interface after 5 seconds. 2. Adjusting the keep warm temperature (for the Coffee maker with Glass jug only): Press the Option button. Choose the desired temperature (High/Medium/Low) by pressing the ( ) or ( ) button. Press the Set button to confirm. 3. Brewing coffee with the program time setting: Press and hold the Auto/Start button until the display shows the time and the program time indicator. Set the time by using the ( ) or ( ) button, press the Set button to confirm. Press the Auto/Start button to start or pause the program time setting. CHANGE ILTER 4. The Aroma Selector extends the brewing time to maximize the flavour extraction and get a stronger coffee for a small number of cups (normally less than 6). Press the Aroma button to adjust the aroma setting. 5. The display will show Change ilter after 60 brew cycles, to let the user know that the PureAdvantage water filter needs to be replaced. Place the filter into a container of clean cool water, and let soak for 10 minutes. 6. Place the PureAdvantage water filter (filter end first) into the pocket located at the bottom of the water reservoir. 18

19 Cleaning and care NL GB 1. Turn the machine off and unplug the power cord. Wipe all outer surfaces with a damp cloth. Coffee jug and jug lid are dishwasher proof.* Never use caustic or abrasive cleaners, and never immerse the machine in liquid! 2. To clean the filter holder, lift up the handle and remove the filter holder. To clean the filter valve thoroughly, push it several times while it is being rinsed. The filter holder and the permanent coffee filter can also be washed in the dishwasher. 3. ecalcifying is recommended regularly, depending on water hardness. ill the tank with water and decalcifier according to product instructions, then follow steps 4 and 5. Note: The water tank is removable. 1 AUTO CLEAN Place the coffee jug with its lid onto the warming plate. Allow the decalcifier to take effect for about 15 minutes. Press the Option button twice. The display will show Auto Clean. Press the Set button to confirm. Once finished, the water will stop flowing, followed by three beep sounds. If necessary repeat the decalcifying process. Note: Make sure no coffee is used. 5. Allow the machine to run at least twice with plain water. Then thoroughly rinse the coffee jug, lid and filter holder under running water, activate the filter valve repeatedly during the rinse process. 6. Never immerse the thermo jug in liquid or wash it in dishwasher.* *depending on model 19

20 Printed on recycled paper Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH urther Strasse Nurnberg Germany 3481AK7xxx

Downloaded from www.vandenborre.be 7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900 D GR NL F GB

Downloaded from www.vandenborre.be 7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900 D GR NL F GB ownloaded from www.vandenborre.be 7-SERIES COEE MAKER K7800, K7900 GB ownloaded from www.vandenborre.be Anleitung...3 14 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER KF5xxx D GR NL F GB

COFFEE MAKER KF5xxx D GR NL F GB COFFEE MAKER KF5xxx NL F GB Gebrauchsanweisung...3 12 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών...3 12 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER MODEL KF 5xxx D GR NL F GB. ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1

COFFEE MAKER MODEL KF 5xxx D GR NL F GB. ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1 COEE MAKER MOEL K 5xxx ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1 6/17/2011 2:58:08 PM Anleitung...3 10 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER MODEL KF 5220 / 5265 D GR NL F GB. AEG IFU Florence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46

COFFEE MAKER MODEL KF 5220 / 5265 D GR NL F GB. AEG IFU Florence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46 COEE MAKER MOEL K 5220 / 5265 AEG IU lorence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46 Anleitung...3 11 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

COMBI COFFEE MAKER FRESH AROMA KAM300 D GR NL F GB

COMBI COFFEE MAKER FRESH AROMA KAM300 D GR NL F GB COMBI COEE MAKER RESH AROMA KAM300 Anleitung... 3 23 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Βιβλίο οδηγιών... 3 23 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9058 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9167 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

STEAM IRON 5SAFETY MODEL DB 80xx D EL NL F GB. AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 1 19.07.11 11:19

STEAM IRON 5SAFETY MODEL DB 80xx D EL NL F GB. AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 1 19.07.11 11:19 STEAM IRON 5SAETY MO B 80xx AEG IU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 1 19.07.11 11:19 Anleitung...3 14 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

7-SERIES WATERKETTLE EWA7800

7-SERIES WATERKETTLE EWA7800 7-SERIES WATERKETTLE EWA7800 Anleitung...3 13 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch. Βιβλίο οδηγιών...3 13 Πριν χρησιμοποιήσετε για

Διαβάστε περισσότερα

WATER KETTLE ULTRASPEED EWA7500 D GR NL F GB

WATER KETTLE ULTRASPEED EWA7500 D GR NL F GB WATER KETTLE ULTRASPEE EWA7500 Anleitung... 3 11 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Βιβλίο οδηγιών...3 11 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents. GR...Σελίδες 2-10 EN...Pages 11-19

Περιεχόμενα / Contents. GR...Σελίδες 2-10 EN...Pages 11-19 1 Περιεχόμενα / Contents GR...Σελίδες 2-10 EN...Pages 11-19 Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. 2 Συμβουλές Aσφαλείας Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ ΚΑΦΕ ELECTRIC COFFEE BOILER (ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ / FOR BREWING GREEK COFFEE) Μοντέλο / Model : CM4005 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Thank you for selecting an IZZY product. Συμβουλές Aσφαλείας / Safety Interlocks

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Thank you for selecting an IZZY product. Συμβουλές Aσφαλείας / Safety Interlocks Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Thank you for selecting an IZZY product. Συμβουλές Aσφαλείας / Safety Interlocks Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ELECTRIC COFFEE MAKER Μοντέλο / Model : CM4229 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ELECTRIC COFFEE MAKER Μοντέλο / Model : CM4220-B AC230V 50Hz - 1000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Καφετιέρα Φίλτρου Coffee Maker 6616S ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado RIVIERA Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ AUTOMATIC GREEK COFFEE MAKER

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ AUTOMATIC GREEK COFFEE MAKER ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ AUTOMATIC GREEK COFFEE MAKER Μοντέλο/Model: S1429GCM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γενικές οδηγίες ασφαλείας Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ESPRESSO MAKER EASYPRESSO EA110 D GR NL F GB. ELX12827_Bella_Espresso_AEG_5lang.indd 1 2009-10-20 13:28:06

ESPRESSO MAKER EASYPRESSO EA110 D GR NL F GB. ELX12827_Bella_Espresso_AEG_5lang.indd 1 2009-10-20 13:28:06 ESPRESSO MAKER EASYPRESSO EA110 D NL F ELX12827_Bella_Espresso_AEG_5lang.indd 1 2009-10-20 13:28:06 D Anleitung...3 14 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAMMABLE COFFEE MAKER

PROGRAMMABLE COFFEE MAKER PROGRAMMABLE COFFEE MAKER KM 7280 KM 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL A B C D E F G H I J K L M N O P 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή!

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ CORDLESS KETTLE Μοντέλο / Model : KE7411 AC230V 50Hz - 2200W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση MODEL: ICR-210 Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση 1. 1st Alarm Indicator Buzzer 2. 1st Alarm Indicator Music 3. Volume Increase/Alarm 1 Set 4. Volume Decrease/Alarm 2 Set

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual

Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual Καφετιέρα - Coffee Maker SB-350 SERIE PRO www.pyrex.com.gr 4 3 1a 2 1 8 5 6 Καφετιέρα - Coffee Maker SB-350 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μία συσκευή της γκάμας PYREX.

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

GCK0100W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ USER MANUAL ELECTRIC KETTLE

GCK0100W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ USER MANUAL ELECTRIC KETTLE 1 2 GCK0100W ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ electric kettle GCK0100W ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ electric kettle 3 4 Μικρός και ελαφρύς βραστήρας με ενσωματωμένο καλώδιο ιδανικός για χρήση σε ταξίδια Small and lightweight

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Instruction Manual. Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990

Bedienungsanleitung Instruction Manual. Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990 5990 5981 5980 Bedienungsanleitung Instruction Manual Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990 DE EN F NL GR Bedienungsanleitung Instruction Manual Notice d utilisation

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

GCK1274E. 1. Rotating base 2. Lid release button 3. Illuminated switch Ηλεκτρικός βραστήρας / electric kettle ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ

GCK1274E. 1. Rotating base 2. Lid release button 3. Illuminated switch Ηλεκτρικός βραστήρας / electric kettle ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 1 EL 1. Περιστρεφόμενη βάση 2. Κουμπί απελευθέρωσης για το καπάκι 3. Φωτεινός διακόπτης GCK1274E GCK1274E EN 1. Rotating base 2. Lid release button 3. Illuminated switch Ηλεκτρικός βραστήρας / electric

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

QUICKSTEAM STEAM STATION DBS3350 D GR NL F GB

QUICKSTEAM STEAM STATION DBS3350 D GR NL F GB QUICKSTEAM STEAM STATION BS3350 Anleitung...3 19 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch. Βιβλίο οδηγιών...3 19 Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: EM5186 Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Steriliser Stérilisateur Sterilisator Απστειρωτής Ατμού Sterilizator

Steriliser Stérilisateur Sterilisator Απστειρωτής Ατμού Sterilizator Steriliser Stérilisateur Sterilisator Απστειρωτής Ατμού Sterilizator Bedienungsanleitung Instruction Manual Conseil d utilisation Gebruiksaanwijzing Οδηγίες χρήσης Navodilo za uporabo 1 3 1 2 Steriliser

Διαβάστε περισσότερα

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια... 58 1.1

Διαβάστε περισσότερα

STEAM IRON DB13xx GB D F NL GR

STEAM IRON DB13xx GB D F NL GR STEAM IRON B13xx Instruction book...3 13 Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 4. Anleitung...3 13 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte

Διαβάστε περισσότερα

47140MEE Rev1_9225 47507 MEE pump - Jon 25/01/2012 20:57 Page 1. Filter Coffee Maker. Cafetière filtre. Filterkaffeemaschine. Filtre Kahve Makinesi

47140MEE Rev1_9225 47507 MEE pump - Jon 25/01/2012 20:57 Page 1. Filter Coffee Maker. Cafetière filtre. Filterkaffeemaschine. Filtre Kahve Makinesi 47140MEE Rev1_9225 47507 MEE pump - Jon 25/01/2012 20:57 Page 1 Filter Coffee Maker Please read and keep these instructions 85 o 95o o o 95 g Cafetière filtre Merci de bien vouloir lire et conserver ces

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

HD5730. 4222.002.6507.7.indd 1 31-08-09 17:45

HD5730. 4222.002.6507.7.indd 1 31-08-09 17:45 HD5730 4222.002.6507.7.indd 1 31-08-09 17:45 2 A 1 B C D E F G 4222.002.6507.7.indd 2 31-08-09 17:45 3 2 A B I C 1 2 3 4 J K 8 D 1 2 3 4 5 6 7 E F L G H M N O P 4222.002.6507.7.indd 3 31-08-09 17:45 4

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER KM 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

COFFEE MAKER KM 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ COFFEE MAKER KM 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F G H I J 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR MEDELSTOR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker Duetto CM-8008

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker Duetto CM-8008 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker D-228 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : RCY-47 AC220-240V 50Hz - 2000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi DE EN F Deckel Lid Couvercle GR Ein-/Ausschalter ON/OFF button Interrupteur Edelstahlbehälter Stainless steel container Réservoir en inox Basis Body Base Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Ασφαλείας Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, σιγουρευτείτε ότι έχει την ίδια τάση ρεύματος με του σπιτιού σας. Προσοχή: 1. Ποτέ μην καλύπτετε τη σχάρα

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-7 EN... Pages 8-11 2 GR ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας Izzy. Οδηγίες Ασφαλείας Τα μέρη της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Βραστήρας El. Kettle HHB1761

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Βραστήρας El. Kettle HHB1761 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 QC5015 A D E 1 2 3 4 M F H 5 1 6 7 B G 2 I J K L 1 8 9 10 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

C60. FR Manuel d instruction EN InstRUCtion manual 2 GR Οδηγίες χρήσης 18

C60. FR Manuel d instruction EN InstRUCtion manual 2 GR Οδηγίες χρήσης 18 * * Ma machine FR Manuel d instruction EN InstRUCtion manual 2 GR Οδηγίες χρήσης 18 C60 Nespresso, un système exclusif pour reproduire à l infini un espresso parfait. Toutes les machines Nespresso sont

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents. GR...Σελίδες 2-13 EN...Pages 14-24

Περιεχόμενα / Contents. GR...Σελίδες 2-13 EN...Pages 14-24 1 Περιεχόμενα / Contents GR...Σελίδες 2-13 EN...Pages 14-24 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Σημαντικές προφυλάξεις Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις oδηγίες πριν την πρώτη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

3 1 A B C D N H E M F G L I J K

3 1 A B C D N H E M F G L I J K SCF870 2 3 A 1 B C D N H E F G M I J L K 4 English 6 Deutsch 18 Ελληνικα 31 Français 46 한국어 59 Nederlands 71 SCF870 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips AVENT!

Διαβάστε περισσότερα

BLENDER EASYCOMPACT SB4xx D GR NL F GB

BLENDER EASYCOMPACT SB4xx D GR NL F GB BLENER EASYCOMPACT SB4xx Anleitung...3 18 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών...3 18 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα