ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 2-8-2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 46 ΘΕΜΑ:. Καθορισμός των κοινοχρήστων χώρων που παραχωρούνται για την τοποθέτηση στεγάστρων με διαφημιστικά πλαίσια σε στάσεις αναμονής επιβατών αστικών λεωφορείων στο Δήμο Λαρισαίων. Στη Λάρισα σήµερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα το μεσημέρι, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από προφορική πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρµπούτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ. 1/2011 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 11) Σπυρίδων Μπαρµπούτης ως Προέδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μάντζαρη Δέσποινα, 6) Πράπας Αντώνιος, 7) Τερζούδης Χρήστος, 8) Καλογιάννης Απόστολος και 9) Γεώργιος Λαμπρούλης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «Καθορισμός των κοινοχρήστων χώρων που παραχωρούνται για την τοποθέτηση στεγάστρων με διαφημιστικά πλαίσια σε στάσεις αναμονής επιβατών αστικών λεωφορείων στο Δήμο Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 73 του Ν.3852/ Την με αρ. 113 Απόφαση, Πρακτικό 146/ της Επιτροπής Πολεοδομικού & Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), με την οποία γνωμοδοτεί ότι εγκρίνονται οι τύποι 1, 2, 3 & 4 στεγάστρων (στάσεις λεωφορείων) εφόσον κατά την τοποθέτηση τους πληρούνται οι προδιαγραφές της αποφ. με αρ. οικ. Β54871/4060/03 (ΦΕΚ 1364 Β / ). 3. Το με αριθμ.πρωτ.φ2//3751/ έγγραφο του Αστικού ΚΤΕΛ, με το οποίο γνωρίζει στο Δήμο τις υφιστάμενες στάσεις όλων των γραμμών του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας. 4. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Τμ. Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με το οποίο διαβιβάζονται οι πίνακες όπου καταγράφονται οι υφιστάμενες στάσεις με στάγαστρα αναμονής επιβατών καθώς και οι στάσεις στις οποίες προτείνεται η τοποθέτηση νέων στεγάστρων. 5. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής-Αγροτικής Οικονομίας Γραφείο Αντιδημάρχου, το οποίο έχει ως εξής: Επειδή τέλος του οικονομικού έτους 2011 επήλθε η λύση της σύμβασης παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση στεγάστρων με διαφημιστικά πλαίσια στις στάσεις αναμονής επιβατών αστικών λεωφορείων στο Δήμο Λαρισαίων, θα πρέπει να προχωρήσουμε στη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του Ν. 2946/01, του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 καθώς και της ΚΥΑ 52138/03 που ειδικότερα ορίζουν τα παρακάτω: Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού, καθορίζουν στα διοικητικά όριά τους επαρκείς και πρόσφορους χώρους, στους οποίους και μόνο επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των διαφημίσεων σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους. Ο καθορισμός γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του ημερολογιακού έτους και ισχύει για τα επόμενα τρία έτη. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τη σχετική απόφαση εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους. Αν δεν καθοριστούν χώροι κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η χρήση κοινοχρήστων δημοτικών χώρων για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων. Η μη έκδοση αυτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία συνιστά σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους, κατά την έννοια του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται ύστερα από γνώμη της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) του οικείου Ο.Τ.Α., η οποία παρέχεται υποχρεωτικά μέσα στην προθεσμία του επόμενου εδαφίου, ύστερα από έγγραφη πρόσκλησή του που Σελίδα 1 από 40

2 απευθύνεται στην Ε.Π.Α.Ε, το αργότερο δύο μήνες πριν από τη λήξη των προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου. Η Ε.Π.Α.Ε. εξετάζει τον περιβάλλοντα χώρο, κρίνει αν παραβλάπτεται η αισθητική του με την προβολή υπαίθριας διαφήμισης και αποφαίνεται το αργότερο ένα μήνα πριν από τη λήξη των προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου. Αν η Ε.Π.Α.Ε. δεν παράσχει τη γνώμη της μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται χωρίς τη γνώμη αυτής (παρ. 1 & 2 του Ν.2946/01). Οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζουν μεταξύ άλλων και τους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης. Μπορούν επίσης να καθορίζουν ειδικότερες προδιαγραφές και προϋποθέσεις κατασκευής και τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών σε επαγγελματικούς χώρους, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες, λαμβάνοντας υπόψη τη φυσιογνωμία και την αισθητική του χώρου. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών τους, το συντομότερο δυνατό διάστημα από την έναρξη της δημοτικής περιόδου. Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. (παρ. 1 ε & 2, άρθρο 79, Ν.3463/2006 και παρ.1 Βv άρθρο 73, Ν.3852/2010). Θέτουμε υπ όψη σας την 113/ γνώμη της ΕΠΑΕ, η οποία υπεβλήθη ύστερα από αίτηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Τμήματος Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάστηκαν πίνακες όπου καταγράφονται οι υφιστάμενες στάσεις με στέγαστρα αναμονής επιβατών καθώς και οι στάσεις στις οποίες προτείνεται η τοποθέτηση νέων στεγάστρων και τέλος το με αριθμ. πρωτ./φ2/3751/ έγγραφο του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας στο οποίο αποτυπώνονται σε πίνακες οι υφιστάμενες στάσεις όλων των γραμμών. Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι οι θέσεις για την τοποθέτηση στεγάστρων με διαφημιστικά πλαίσια ανέρχονται συνολικά σε εκατόν είκοσι τέσσερα (124). Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο α) τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό των κοινόχρηστων χώρων όπου θα τοποθετηθούν στέγαστρα με διαφημιστικά πλαίσια σε στάσεις αναμονής επιβατών αστικών λεωφορείων και β) τη διενέργεια της πλειοδοτικής δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 αναθέτοντας στην Οικονομική Επιτροπή την κατάρτιση των όρων διακήρυξης και τη διενέργεια της δημοπρασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: Α) Τον καθορισμό των κοινόχρηστων χώρων όπου θα τοποθετηθούν στέγαστρα με διαφημιστικά πλαίσια σε στάσεις αναμονής επιβατών αστικών λεωφορείων στο Δήμο Λαρισαίων, ως εξής: Α/Α ΓΡΑΜΜΗ Νο1 ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖ/ΜΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ,78cm ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ Ρ.Γ. 0,08m ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΑΤΙ Η ΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 5,30) Σελίδα 2 από 40

3 3 ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟ ,65 8 ΙΚΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ,06 1,00m ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ Ρ.Γ. 0,66m ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m 1,10m 4,90m ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m 1,35m ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m 0,00m ΟΡΙΟ ΜΕ ΚΧ 0,70m ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m 0,00m ΟΡΙΟ ΜΕ ΚΧ 0,63m ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m 0,00m ΟΡΙΟ ΜΕ ΚΧ 1,70m 0,06m ΟΡΙΟ ΜΕ Ρ.Γ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΑΤΙ Η ΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 3,30) ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΑΤΙ Η ΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 4,90) ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΧ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΧ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΑΤΙ Η ΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 4,20) 9 ΣΦΑΓΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ,45 11 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ,2 0,80m 0,35m ΟΡΙΟ ΜΕ ΚΧ 0,70m 4,20m ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΧ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΜΠΡΟΣΤΑ Σελίδα 3 από 40

4 12 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ,20m (ΠΙΣΩ ΚΧ) ΠΛΑΤΕΙΑ Η ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΌ ΠΙΣΩ 13 ΟΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ,10m 1,80m ΚΟΙΝΗ ΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Νο4 15 ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ,45 17 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,77 2,30 18 ΠΥΛΗ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ,25 ΠΛΗΡΟΥΝ - 2 ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 3,30m 1,85m 0,60m (ΜΠΡΟΣΤΑ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 0,40m (ΠΙΣΩ) 0,65m 2,30m ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΥ 5,77 ΕΤΣΙ ΏΣΤΕ ΝΑ 19 ΣΟΑ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ Σελίδα 4 από 40

5 24 ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΙΒΑΔΑΚΙ ,58 ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 1,05m ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m(ΜΠΡΟΣΤΑ) (ΠΙΣΩ ΚΧ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΣ 2 Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΧ ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ-ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΑΥΤΟΥ 26 ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΙΑΤΡΙΔΟΥ-ΚΑΡΑΟΛΗ ,84 28 ΛΑΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ,54m ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m (ΠΙΣΩ ΚΧ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 0,30m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 2,60m(ΠΙΣΩ) ΤΥΠΟΣ 2 Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΧ ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ-ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΑΥΤΟΥ 29 ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ σπασμέν ο τζάμι 31 ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ,8 32 6ο ΛΥΚΕΙΟ ,95m 2,35m 1,50m 0,00m ΟΡΙΟ ΜΕ ΚΧ 1,80m 0,40m(ΠΙΣΩ) ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΌΤΙ ΔΙΟΤΙ Η ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΙΣΩ 1,50m ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΌΤΙ ΔΙΟΤΙ Η ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ 1,50m ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΌΤΙ ΔΙΟΤΙ Η ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ 1,50m 33 ΑΓΧΙΑΛΟΥ Σελίδα 5 από 40

6 34 ΚΑΝΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΩΜΥΛΙΑΣ ,80m 0,00m ΟΡΙΟ ΜΕ ΚΧ ΤΥΠΟΣ 4 36 ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΦΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΣΟΑ ,52m (ΜΠΡΟΣΤΑ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 2,80m(ΠΙΣΩ) 0,60m (ΜΠΡΟΣΤΑ) - 3,90m(ΠΙΣΩ) ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΌΤΙ ΔΙΟΤΙ Η ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΙΣΩ 1,50m ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΌΤΙ ΔΙΟΤΙ Η ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΙΣΩ 1,50m 39 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ,05m (ΜΠΡΟΣΤΑ) - ΠΛΑΤΕΙΑ(ΠΙΣΩ) 44 ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ Σελίδα 6 από 40

7 46 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΦΑΓΕΙΑ ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΙΚΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟΣΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΥΠΟΣ 4 Α/Α ΓΡΑΜΜΗ Νο2 ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖ/ΜΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Σελίδα 7 από 40

8 2 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΠΛΑΝΑ ,65 3 ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΡΜΑ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΡΥΔΙΟΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,2 9 ΚΑΜΙΝΙΑ ,55 10 ΝΙΑΚΑ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ 1,2,3,4 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΘΩΣ min ΠΛΑΤΟΣ=2,65m (ΤΥΠΟΣ 3) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ 1,2,3,4 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΘΩΣ min ΠΛΑΤΟΣ=2,65m (ΤΥΠΟΣ 3) 11 Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΦΑΛΗΡΟ ,05 ΤΥΠΟΣ 4 14 ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΤΕ XATZHΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΩΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΩΜΑ ,4 35 XATZHΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ,85 ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ Σελίδα 8 από 40

9 36 ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΤΕ ,45 37 ΦΑΛΗΡΟ ,27 38 ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ ,6 40 ΝΙΑΚΑ ,2 41 ΚΑΜΙΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,15 43 ΚΑΡΥΔΙΟΝ ,8 44 ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ,3 45 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ) ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ) 1,70m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 0,30m(ΠΙΣΩ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ) 1,10m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 0,10m(ΠΙΣΩ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m 0,90m (ΜΠΡΟΣΤΑ) 1,00m (ΜΠΡΟΣΤΑ) 1,30m (ΠΙΣΩ) 0,57m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 1,10m(ΠΙΣΩ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m 0,00m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 0,95m(ΠΙΣΩ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m ΤΥΠΟΣ 2 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ 4 ΤΥΠΟΣ 3 ΟΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 3 min ΠΛΑΤΟΣ=2,65m ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ 2 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ 3 46 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σελίδα 9 από 40

10 48 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ,4 ΚΟΙΝΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΗ Νο3 49 ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ- ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ Α/Α 1 ΓΡΑΜΜΗ Νο3 ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖ/ΜΙΟΥ ,5 2 ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ,5 3 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ,65 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ 0,50m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 1,30m(ΠΙΣΩ) 1,20m(ΜΠΡΟΣΤΑ) ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΗ Ρ.Γ. (ΠΙΣΩ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ 1,2,3,4 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΘΩΣ min ΠΛΑΤΟΣ=2,65m (ΤΥΠΟΣ 3) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ,65 ΤΥΠΟΣ 3 5 ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,2 6 ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ ,2 ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 8 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ,7 9 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΠΛΑΝΑ Σελίδα 10 από 40

11 10 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ,3 0,20m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 0,65m(ΠΙΣΩ) 11 ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΣΙΜΙΣΚΗ ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ-ΟΣΕ ,4 14 ΑΡΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ,8 15 ΤΕΛΩΝΕΙΟ - ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ,05 16 ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ ,6 17 ΣΑΡΑΚΑΚΗ ,65 18 ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΠΟΥΓΑ ,50m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 0,50m(ΠΙΣΩ) 0,50m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 1,95m(ΠΙΣΩ)Δεύτερη, πολύ κοσμο 0,70m(ΜΠΡΟΣΤΑ) ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΗ Ρ.Γ. (ΠΙΣΩ) ΠΛΑΤΕΙΑ 0,30m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 2,00m(ΠΙΣΩ) 0,80m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 1,40m(ΠΙΣΩ) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ 1 19 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ LIDL ΦΑΡΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΒΕΡΩΦ IMPERIAL Σελίδα 11 από 40

12 25 ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΚΟΥ-ΚΟΥ MAKRO PRAKTIKER ,6 30 ΚΟΥ-ΚΟΥ ΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΑΚΙ.ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑ(ΦΩΤΟ) ΤΥΠΟΣ 1 ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΧ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ 31 ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ,8 33 IMPERIAL ,5 34 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΒΕΡΩΦ ,7 35 ROMA ΦΑΡΟΣ ,3 0,45m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 1,70m(ΠΙΣΩ) 0,50m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 0,95m(ΠΙΣΩ) 0,45m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 1,60m(ΠΙΣΩ) ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑΣ PETIT ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΌΤΙ ΔΙΟΤΙ Η ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΙΣΩ 1,50m ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ 3 ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΌΤΙ ΔΙΟΤΙ Η ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΙΣΩ 1,50m 37 LIDL ,8 ΤΥΠΟΣ 3 38 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ,75 1,15m(ΜΠΡΟΣΤΑ) ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΗ Ρ.Γ. (ΠΙΣΩ) ΠΑΡΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΥΠΟΣ 3 Σελίδα 12 από 40

13 39 ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΠΟΥΓΑ ,45 40 ΠΑΡΚΟ ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ (ΑΓΟΡΑ - Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ) ,3 41 Σ/Μ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ,7 42 ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ ,2 43 ΤΕΛΩΝΕΙΟ - ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 44 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΟΣΕ ,6 1,10m(ΜΠΡΟΣΤΑ) ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΗ Ρ.Γ. (ΠΙΣΩ) 1,00m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 2,20m(ΠΙΣΩ) 0,40m(ΜΠΡΟΣΤΑ) ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΗ Ρ.Γ. (ΠΙΣΩ) 0,40m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 1,50m(ΠΙΣΩ) 1,50m(ΜΠΡΟΣΤΑ) ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΗ Ρ.Γ. (ΠΙΣΩ) ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΌΤΙ ΔΙΟΤΙ Η ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΙΣΩ 1,50m ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΥΠΟΣ 2 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΥΠΟΣ 3 ΟΡΙΑΚΑ 47 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΙΚΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ,8 ΤΥΠΟΣ 3 50 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ,4 ΚΟΙΝΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΗ Νο2 51 ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ- ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ,3 ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ 54 ΤΕΡΜΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ Σελίδα 13 από 40

14 55 ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΑΛΚΑΖΑΡ ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ , ΣΤΑΔΙΟ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ , ,5 1,20m(ΜΠΡΟΣΤΑ) ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΗ Ρ.Γ. (ΠΙΣΩ) ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ Α/Α ΓΡΑΜΜΗ Νο4 ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ & ΨΥΧΑΡΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖ/ΜΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 ΑΤΑ ,1 ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ 3 2η ΠΥΛΗ ΑΤΑ ,5 4 Γ.ΣΕΦΕΡΗ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ 5 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΚΟΙΝΗ ΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Νο1 ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 7 ΟΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΟΙΝΗ ΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Νο1 ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ (ΜΠΡΟΣΤΑ 1,10m- ΠΙΣΩ 1,80m) Σελίδα 14 από 40

15 9 ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ έχει μόνο παγκάκι 10 ΓΕΧΑ ΤΕΡΜΑ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ ,5 12 ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ Ο.Γ. ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΩΣ ΤΟ 2,10 13 ΡΑΠΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΔΕΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ,5 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΟ Ο ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΑΥΤΟΥ ΟΔΕΥΣΗ ΤΥΦΛΩΝ- ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΦΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΧ(ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ-ΠΑΡΤΕΡΙ 80cm) 18 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΟΠΙΣΘΕΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΟΣΠΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Π.Π. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ,2 24 ΟΣΠΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ,6 1,10m ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΥΠΟΣ 3 Σελίδα 15 από 40

16 28 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ,8 30 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ,2 31 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ,5 32 ΔΕΗ ,3 33 ΜΗΛΟΥ ,5 34 ΡΑΠΤΟΥ ,4 - ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΟ -4,80m ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ - 1m ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ-45cm ΕΩΣ ΤΟ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ Ο.Γ. ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΩΣ ΤΟ 1m ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 0,45m(ΜΠΡΟΣΤΑ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 0,40m(ΠΙΣΩ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 0,00m(ΜΠΡΟΣΤΑ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 1,20m(ΠΙΣΩ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΥΠΟΣ 3 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΥΠΟΣ 3 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΕΣΟΧΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΕΣΟΧΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ 35 ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΤΡΟΧΑΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ,6 41 ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ Σελίδα 16 από 40

17 42 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ & ΨΥΧΑΡΗ Α/Α ΓΡΑΜΜΗ Νο 4 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖ/ΜΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ & ΨΥΧΑΡΗ 2 ΑΤΑ 3 2η ΠΥΛΗ ΑΤΑ 4 Γ.ΣΕΦΕΡΗ 5 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΟΤΕ 8 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 9 ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 10 ΓΕΧΑ 11 ΤΕΡΜΑ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 12 ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ 13 ΡΑΠΤΟΥ 14 ΜΗΛΟΥ 15 ΔΕΗ 16 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ Σελίδα 17 από 40

18 17 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 25 ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ,39 1,6 ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΣΗΜΕ ΡΑ ΤΥΠΟ Σ 4 ΕΦΟΣ ΟΝ ΔΙΑΜ ΟΡΦΩ ΘΕΙ Ο ΧΩΡΟ Σ 26 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 31 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 32 ΔΕΗ 33 ΜΗΛΟΥ 34 ΡΑΠΤΟΥ 35 ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΤΡΟΧΑΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 38 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ Σελίδα 18 από 40

19 39 ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ & ΨΥΧΑΡΗ ΓΡΑΜΜΗ Νο5 ΦΑΛΑΝΗ ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΖ/ΜΙΟΥΠΛΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ- ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΙΤΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΕΡΜΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΑΛΚΑΖΑΡ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ SPRIDER CARREFOUR , 9 Σελίδα 19 από 40 3, 7 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2,00m (ΜΠΡΟΣΤΑ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 1,70m(ΠΙΣΩ) ΠΛΗΡΕΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΥΠΟΣ 4

20 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΡΩΗΝ ΖΑΡΚΑΔΙ ,80m (ΜΠΡΟΣΤΑ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 1,20m(ΠΙΣΩ) ΠΛΗΡΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟ Ο ΑΙΘΡΙΟ ΝΑΚΑΣ ΕΛΒΑΚ - ΑΔΑΜ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΑΣΟΧΩΡΙ - ΝΤΑΝΙΚΑ ΔΑΣΟΧΩΡΙ - 1η ΣΤΑΣΗ ΔΑΣΟΧΩΡΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΟΧΩΡΙ - 1η ΣΤΑΣΗ ΔΑΣΟΧΩΡΙ - ΝΤΑΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΛΕΣ ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΠΑΡΚΟ ΒΛΑΧΙΚΟΣ ΜΑΧΑΛΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ Σελίδα 20 από 40

21 ΚΑΠΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΛΑΝΗΣ , 2 5 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΝΩΣΗΣ , 6 ΠΛΗΡΕΙ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΗ Ρ.Γ. ΤΥΠΟΣ 3 ΟΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 3 min ΠΛΑΤΟΣ=2,65m 2η ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ , 6 5 3η ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΤΟ Ο ΠΑΡΚΟ ΒΛΑΧΙΚΟΣ ΜΑΧΑΛΑΣ ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΒΙΛΕΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΛΒΑΚ - ΑΔΑΜ , 1 2, 5 ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Κ.Χ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟ Ο ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟ Σ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ ΠΛΑΚΑ ΜΠΕΤΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟ Ο ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟ Ο ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟ Ο ΤΟ ΝΈΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΧ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΣ 3 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΤΟ Ο ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΤΟ Ο ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΤΟ Ο ΓΚΕΚΑΣ ΑΙΘΡΙΟ Σελίδα 21 από 40

22 ΠΡΩΗΝ ΖΑΡΚΑΔΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ , 1 5 ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ CARREFOUR , 6 5 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΥΠΟΣ 3 ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ , 1 ΠΛΗΡΕΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 0,60m(ΜΠΡΟ ΣΤΑ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 1,20m(ΠΙΣΩ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΟ 1,50m ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗ Νο 5 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΥΛΗ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΣΟΑ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ Σελίδα 22 από 40

23 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΥΤΩΡΙΟ- ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΥΛΟΣ - "ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ" ΓΕΡΟΦΑΚΑ , 8 ΤΥΠΟΣ 3 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 55 ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ 57 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ , 2 4, 5 ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΗΡΕΙ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝ Ο ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 0,30m(ΜΠΡΟ ΣΤΑ) Σελίδα 23 από 40 2, 2 ΤΥΠΟΣ 3 ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΤΟ Ο ΤΥΠΟΣ 3 ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΤΟ Ο ΤΥΠΟΣ 2

24 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 0,40m(ΠΙΣΩ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΜΥΛΟΣ-"ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ" ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 0,50m ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 0,00m ΟΡΙΟ ΜΕ ΚΧ ΠΛΗΡΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟ Ο ΠΛΗΡΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟ Ο ΠΛΗΡΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟ Ο ΤΥΠΟΣ 2 ΤΥΠΟΣ 3 ΕΠΙΠΛΑ ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ ΦΥΤΩΡΙΟ- ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ , 2 Σελίδα 24 από 40 1, 6 5 ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΠΛΗΡΕΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΥΠΟΣ 2

25 ΠΑΡΚΟ , 7 0,55m(ΜΠΡΟ ΣΤΑ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 2,30m(ΠΙΣΩ) ΠΛΗΡΕΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 0,40m(ΜΠΡΟ ΣΤΑ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 0,60m(ΠΙΣΩ) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΣΟΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΤΑΓΜ.ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ Α/Α ΓΡΑΜΜΗ Νο10 ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΖ/ΜΙΟΥΠΛΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΑΡΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Σελίδα 25 από 40

26 6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΘΩΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ο ΤΕΕ ΠΑΙΩΝΙΟΥ-ΒΑΡΕΛΑΚΙΑ , 6 ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ 51 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΓΑ ΣΕΚΦΟ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ & ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΣΙΔΗ ΜΥΡΤΙΝΗ , 2 Κ Χ Κ Χ ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΠΛΗΡΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟ Ο ΠΛΗΡΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟ Ο ΠΛΗΡΕΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ Υ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΧ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΧ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΥΤΑΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ Σελίδα 26 από 40

27 53 ΦΥΤΑΛΗ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΔΡΟΣΗ-Σ.Μ. ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ , 6 4, 7 2, 2 1, 8 ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΥ ΕΊΝΑΙ 4,70m ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘ ΕΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ (ΑΔΙΑΜΟΡΦ ΩΤΟ Ο) ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ (ΑΔΙΑΜΟΡΦΩ ΤΟ Ο) ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ 23 ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚ ΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ (1m) ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΥΠΟΣ 3 ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΟΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ Σελίδα 27 από 40

28 ΡΟΜΟΥ 26 ΕΛ.ΛΑΜΠΕΤΗ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ο ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ , 7 1, σ τ ά σ ει ς ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ (ΑΔΙΑΜΟΡΦΩ ΤΟ Ο-ΣΤΑΣΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ) ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΤΥΠΟΣ 3 ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΟΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΥΠΟΣ 3 ΣΤΟ Ο 'Η ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Κ.Χ ΤΕΛΩΝΕΙΟ - ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ Σελίδα 28 από 40

29 Α/Α ΓΡΑΜΜΗ Νο11 ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΖ/ΜΙΟΥΠΛΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ Σ 8 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΠΛΑΝΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΣΙΜΙΣΚΗ ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ-ΟΣΕ ΑΡΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ - ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ,05 17 ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ ,6 ΠΛΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡ Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 0,70m(ΜΠΡ ΟΣΤΑ) ΚΟΛΛΗΜΕ ΝΟ ΣΤΗ Ρ.Γ. (ΠΙΣΩ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡ Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 0,30m(ΜΠΡ ΟΣΤΑ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 2,00m(ΠΙΣ Ω) 18 ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ ΒΙΑΜΑΧ Σελίδα 29 από 40

30 21 ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ,6 23 ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΑΡΧΗ ΑΛΑΜΑΝΑΣ ,8 25 ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΔΟΥΚΑ ,6 27 ΔΡΑΜΑΣ ΠΛΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡ Α ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟ ΜΙΟΥ-ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣ Ε ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤ ΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Κ.Χ. ΠΛΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡ Α ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟ ΜΙΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦ ΩΜΕΝΟ ΠΕΖΟΔΡΟ ΜΙΟ ΠΛΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡ Α ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟ ΜΙΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Κ.Χ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ- ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΣΤΗ Ρ.Γ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΣΤΟ Κ.Χ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΙΧΟΣ 28 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΖΟΓΛΟΥ ,3 ΠΛΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡ Α ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΧ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ Σελίδα 30 από 40

31 ΠΕΖΟΔΡΟ ΜΙΟΥ 30 ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ,9 33 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΛΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡ Α ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟ ΜΙΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΧ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ 34 ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟ - ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΙΚΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ- ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΕΡΜΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ Α/Α ΓΡΑΜΜΗ Νο12 ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖ/ΜΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Σελίδα 31 από 40

32 1 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΑΡΧΗ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ,95 ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΥΠΟΣ 4 8 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ο ΛΥΚΕΙΟ-ΠΑΛΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ-ΟΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ,7 ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΥΠΟΣ 3 12 ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΡΑΠΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΔΕΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 131 Σελίδα 32 από 40

33 22 ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ Σ/Μ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΤΟΛΚΟΥ ΤΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΤΟΛΚΟΥ Σ/Μ ΓΑΛΑΞΙΑΣ Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ & ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΔΕΗ ΜΗΛΟΥ ΡΑΠΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ-ΟΣΕ ο ΛΥΚΕΙΟ-ΠΑΛΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ 1243 Σελίδα 33 από 40

34 44 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ AΤΑ Γ. ΣΕΦΕΡΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 601 Α/Α ΓΡΑΜΜΗ Νο Α14 ΚΕΝΤΡΟ-ΚΤΕΛ- ΑΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖ/ΜΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΣΕ ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ-ΟΣΕ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΧΑΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 7 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) ΚΥΠΡΟΥ Σελίδα 34 από 40

35 ΩΔΕΙΟ ΚΤΕΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΚΑΠΗ ΚΤΕΛ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Σελίδα 35 από 40

36 ΣΦΑΓΕΙΑ 23 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΝΕΑ ΠΥΛΗ ΑΤΑ Σ/Μ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ο ΛΥΚΕΙΟ-ΠΑΛΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΟΣΕ Α/Α ΓΡΑΜΜΗ Νο Β14 ΚΕΝΤΡΟ-ΚΤΕΛ- ΔΕΥΑΛ ΟΣΕ 2 3ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ-ΟΣΕ ΚΟΙΝΗ ΣΤΑΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΗ 3 Σελίδα 36 από 40

37 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4 ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΥΠΡΟΥ ΩΔΕΙΟ ΚΤΕΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΚΑΠΗ ΚΤΕΛ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ Σελίδα 37 από 40

38 ΣΠΙΤΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΕΡΜΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΔΕΚΕ ΓΕΦΥΡΑ ΠΗΝΕΙΑΔΩΝ ΝΥΜΦΩΝ ΓΛΗΝΟΥ & ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΓΛΗΝΟΥ & ΠΡΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 39 ΣΧΟΛΕΙΑ 40 ΔΕΥΑΛ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΥ 41 ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΗ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΛΙΑ ΤΖΑΒΕΛΑ Σελίδα 38 από 40

39 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΑΡΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΣΕ ΝΕΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΤΥΠΟΣ 1 33 ΤΥΠΟΣ 2 8 ΤΥΠΟΣ 3 23 ΤΥΠΟΣ 4 8 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ Β) Τη διενέργεια της πλειοδοτικής δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 αναθέτοντας στην Οικονομική Επιτροπή την κατάρτιση των όρων διακήρυξης και τη διενέργεια της δημοπρασίας. Σελίδα 39 από 40

40 Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΡΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Σελίδα 40 από 40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 36 ΘΕΜΑ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ : α) επί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-06-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 262 ΘΕΜΑ: Καθορισμός τέλους για την παραχώρηση της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμή Νο1. ΔΕ έως ΠΑ Από 06:00-22:45 Κάθε 10 λεπτά ΣΑΒΒΑΤΟ Από 06:00-22:45 Κάθε 15 λεπτά ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΑ Από 7:15-22:45 Κάθε 20 λεπτά

Γραμμή Νο1. ΔΕ έως ΠΑ Από 06:00-22:45 Κάθε 10 λεπτά ΣΑΒΒΑΤΟ Από 06:00-22:45 Κάθε 15 λεπτά ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΑ Από 7:15-22:45 Κάθε 20 λεπτά ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ Γραμμή Νο1 Ν.ΣΜΥΡΝΗ - ΩΔΕΙΟ - ΦΙΛΛΙΠΟΥΠΟΛΗ - ΝΕΑΠΟΛΗ - Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ - Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΔΕ έως ΠΑ Από 06:00-22:45 Κάθε 10 λεπτά ΣΑΒΒΑΤΟ Από 06:00-22:45 Κάθε 15 λεπτά ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΑ Από 7:15-22:45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 35 ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: α) Μία (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΘΕΜΑ: Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης: 1. Δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 25 ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συνοικία Αβέρωφ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 26 ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το νέο και το παλιό Αστυνομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ. Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 28-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 28-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 28-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 644 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 3-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 3-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 3-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 55 ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 406 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 406 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 406 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 28 ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Τροποποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Έγκριση νέων στάσεων του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας. Στη Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.371 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.371 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.371 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 135 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 135 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 135 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 08-06-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 18 ΘΕΜΑ: «Ίδρυση νέας Λαϊκής Αγοράς στην Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 137 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 337

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 337 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 337 ΑΔΑ: 4 Α8ΚΩΛΞ-Τ1Ζ Λάρισα 15-9-2011 ΘΕΜΑ:. Εξέταση πρακτικού της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α3ΗΩΛΞ-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 627 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 627 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 627 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 4 η Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα έγινε από το συνδυασμό ΛΑΡΙΣΑ - Νέα Αρχή με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-12-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 50 ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 128 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 128 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Tr+-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 128 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα κίνησης Σχολικών Τροχονόμων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα κίνησης Σχολικών Τροχονόμων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 10-2-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47 ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 28-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 28-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 28-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 642 ΘΕΜΑ: 17 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 16 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 16 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-ΒΗΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 16 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 690 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 690 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 0 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/00 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 505 ΘΕΜΑ: 18 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 6-2-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 6-2-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 6-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: 1. Μιας (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 42 ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-06-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-06-2013 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-06-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: Έγκριση νέας στάσης λεωφορείων του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 124 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 124 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 124 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 237 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 237 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 237 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 129 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 129 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 129 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 9/2014 απόφαση Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 102 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 102 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 102 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 768 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 768 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 768 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 563 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 563 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45ΒΔΩΛΞ-ΤΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 563 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 331 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 331 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 331 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 225

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 225 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α32ΩΛΞ-Α Λάρισα 23-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 225 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 608 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 6-2-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 6-2-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 6-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6 ΘΕΜΑ: Δημιουργία μιας (1) θέσης φορτοεκφόρτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην συνοικία Αγίου Γεωργίου: 1) Μονοδρόμηση των οδών: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΚΑΛΑΜΩΝ, ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ

ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην συνοικία Αγίου Γεωργίου: 1) Μονοδρόμηση των οδών: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΚΑΛΑΜΩΝ, ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24 ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην συνοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 395 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 395 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 395 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 13-14 (Πρόσκληση 1360/19.6.13) Δήμος Αγιάς 1 ΦΟΡΕΑΣ Κωδ. Επωνυμία Δομής Κατηγορία δομής - Ηλικίες Θέσεις(*) ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 215 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 25 2.800,00 Ωράριο: 07:00-:00 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 424 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 424 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 424 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 18 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 524 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 524 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 524 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 3 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 28 της 26 ης Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 288 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 288 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 288 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 175

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩΛΞ-Ν Λάρισα 19-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 175 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 376 ΘΕΜΑ: 9 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 220 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 220 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 220 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β441ΩΛΞ-ΖΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 78 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 3 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 25 ΘΕΜΑ: Παραχώρηση Θέσεων Στάθμευσης : 1) Μιας (1) θέσης για όχημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-06-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02--201 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99 ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς φρέσκου γάλακτος. Στη Λάρισα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 79 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 79 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 79 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 1 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-02-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-02-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 427 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 427 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 427 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

3. Που βρίσκεται το Δημαρχείο Γρεβενών. α. Στην Πλατεία Αιμιλιανού. β. Στην Πλατεία Ελευθερίας. γ. Στην οδό Κ.Ταλιαδούρη. δ. Στην οδό Θ. Ζιάκα.

3. Που βρίσκεται το Δημαρχείο Γρεβενών. α. Στην Πλατεία Αιμιλιανού. β. Στην Πλατεία Ελευθερίας. γ. Στην οδό Κ.Ταλιαδούρη. δ. Στην οδό Θ. Ζιάκα. 1. Που βρίσκεται το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας (Διοικητήριο) Γρεβενών. α. Στην Πλατεία Αιμιλιανού. β. Στη οδό Κων/νου Ταλιαδούρη. δ. Στην Πλατεία Ελευθερίας. 2. Που βρίσκεται το Νοσοκομείο Γρεβενών.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της 01 03 2013 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 18:30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της 01 03 2013 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 18:30 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ της 01 03 2013 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 18:30 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 278 ΘΕΜΑ:. Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: Β4ΩΛΞ-ΤΛ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 45 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/0 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 558 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας-Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-03-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-03-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-03-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 137 ΘΕΜΑ: «Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 265 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 66 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 66 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 66 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 492 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού για τον διαγωνισμό «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ISO 9001 : 2008. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ISO 9001 : 2008. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΗ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Χρήσεις γης του ΚΧ 871 Χώρος Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 80 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 80 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 80 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η 4 9 /

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η 4 9 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 11 της 02-08-2016 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 06-07-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 26 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 38/2015 Α.Ε.Π.Ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 232 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 232 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 232 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επανέγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 114 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα -07-015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2 ο : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 368 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα