ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 2-8-2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 46 ΘΕΜΑ:. Καθορισμός των κοινοχρήστων χώρων που παραχωρούνται για την τοποθέτηση στεγάστρων με διαφημιστικά πλαίσια σε στάσεις αναμονής επιβατών αστικών λεωφορείων στο Δήμο Λαρισαίων. Στη Λάρισα σήµερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα το μεσημέρι, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από προφορική πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρµπούτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ. 1/2011 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 11) Σπυρίδων Μπαρµπούτης ως Προέδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μάντζαρη Δέσποινα, 6) Πράπας Αντώνιος, 7) Τερζούδης Χρήστος, 8) Καλογιάννης Απόστολος και 9) Γεώργιος Λαμπρούλης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «Καθορισμός των κοινοχρήστων χώρων που παραχωρούνται για την τοποθέτηση στεγάστρων με διαφημιστικά πλαίσια σε στάσεις αναμονής επιβατών αστικών λεωφορείων στο Δήμο Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 73 του Ν.3852/ Την με αρ. 113 Απόφαση, Πρακτικό 146/ της Επιτροπής Πολεοδομικού & Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), με την οποία γνωμοδοτεί ότι εγκρίνονται οι τύποι 1, 2, 3 & 4 στεγάστρων (στάσεις λεωφορείων) εφόσον κατά την τοποθέτηση τους πληρούνται οι προδιαγραφές της αποφ. με αρ. οικ. Β54871/4060/03 (ΦΕΚ 1364 Β / ). 3. Το με αριθμ.πρωτ.φ2//3751/ έγγραφο του Αστικού ΚΤΕΛ, με το οποίο γνωρίζει στο Δήμο τις υφιστάμενες στάσεις όλων των γραμμών του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας. 4. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Τμ. Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με το οποίο διαβιβάζονται οι πίνακες όπου καταγράφονται οι υφιστάμενες στάσεις με στάγαστρα αναμονής επιβατών καθώς και οι στάσεις στις οποίες προτείνεται η τοποθέτηση νέων στεγάστρων. 5. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής-Αγροτικής Οικονομίας Γραφείο Αντιδημάρχου, το οποίο έχει ως εξής: Επειδή τέλος του οικονομικού έτους 2011 επήλθε η λύση της σύμβασης παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση στεγάστρων με διαφημιστικά πλαίσια στις στάσεις αναμονής επιβατών αστικών λεωφορείων στο Δήμο Λαρισαίων, θα πρέπει να προχωρήσουμε στη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του Ν. 2946/01, του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 καθώς και της ΚΥΑ 52138/03 που ειδικότερα ορίζουν τα παρακάτω: Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού, καθορίζουν στα διοικητικά όριά τους επαρκείς και πρόσφορους χώρους, στους οποίους και μόνο επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των διαφημίσεων σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους. Ο καθορισμός γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του ημερολογιακού έτους και ισχύει για τα επόμενα τρία έτη. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τη σχετική απόφαση εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους. Αν δεν καθοριστούν χώροι κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η χρήση κοινοχρήστων δημοτικών χώρων για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων. Η μη έκδοση αυτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία συνιστά σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους, κατά την έννοια του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται ύστερα από γνώμη της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) του οικείου Ο.Τ.Α., η οποία παρέχεται υποχρεωτικά μέσα στην προθεσμία του επόμενου εδαφίου, ύστερα από έγγραφη πρόσκλησή του που Σελίδα 1 από 40

2 απευθύνεται στην Ε.Π.Α.Ε, το αργότερο δύο μήνες πριν από τη λήξη των προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου. Η Ε.Π.Α.Ε. εξετάζει τον περιβάλλοντα χώρο, κρίνει αν παραβλάπτεται η αισθητική του με την προβολή υπαίθριας διαφήμισης και αποφαίνεται το αργότερο ένα μήνα πριν από τη λήξη των προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου. Αν η Ε.Π.Α.Ε. δεν παράσχει τη γνώμη της μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται χωρίς τη γνώμη αυτής (παρ. 1 & 2 του Ν.2946/01). Οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζουν μεταξύ άλλων και τους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης. Μπορούν επίσης να καθορίζουν ειδικότερες προδιαγραφές και προϋποθέσεις κατασκευής και τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών σε επαγγελματικούς χώρους, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες, λαμβάνοντας υπόψη τη φυσιογνωμία και την αισθητική του χώρου. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών τους, το συντομότερο δυνατό διάστημα από την έναρξη της δημοτικής περιόδου. Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. (παρ. 1 ε & 2, άρθρο 79, Ν.3463/2006 και παρ.1 Βv άρθρο 73, Ν.3852/2010). Θέτουμε υπ όψη σας την 113/ γνώμη της ΕΠΑΕ, η οποία υπεβλήθη ύστερα από αίτηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Τμήματος Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάστηκαν πίνακες όπου καταγράφονται οι υφιστάμενες στάσεις με στέγαστρα αναμονής επιβατών καθώς και οι στάσεις στις οποίες προτείνεται η τοποθέτηση νέων στεγάστρων και τέλος το με αριθμ. πρωτ./φ2/3751/ έγγραφο του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας στο οποίο αποτυπώνονται σε πίνακες οι υφιστάμενες στάσεις όλων των γραμμών. Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι οι θέσεις για την τοποθέτηση στεγάστρων με διαφημιστικά πλαίσια ανέρχονται συνολικά σε εκατόν είκοσι τέσσερα (124). Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο α) τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό των κοινόχρηστων χώρων όπου θα τοποθετηθούν στέγαστρα με διαφημιστικά πλαίσια σε στάσεις αναμονής επιβατών αστικών λεωφορείων και β) τη διενέργεια της πλειοδοτικής δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 αναθέτοντας στην Οικονομική Επιτροπή την κατάρτιση των όρων διακήρυξης και τη διενέργεια της δημοπρασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: Α) Τον καθορισμό των κοινόχρηστων χώρων όπου θα τοποθετηθούν στέγαστρα με διαφημιστικά πλαίσια σε στάσεις αναμονής επιβατών αστικών λεωφορείων στο Δήμο Λαρισαίων, ως εξής: Α/Α ΓΡΑΜΜΗ Νο1 ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖ/ΜΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ,78cm ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ Ρ.Γ. 0,08m ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΑΤΙ Η ΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 5,30) Σελίδα 2 από 40

3 3 ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟ ,65 8 ΙΚΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ,06 1,00m ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ Ρ.Γ. 0,66m ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m 1,10m 4,90m ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m 1,35m ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m 0,00m ΟΡΙΟ ΜΕ ΚΧ 0,70m ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m 0,00m ΟΡΙΟ ΜΕ ΚΧ 0,63m ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m 0,00m ΟΡΙΟ ΜΕ ΚΧ 1,70m 0,06m ΟΡΙΟ ΜΕ Ρ.Γ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΑΤΙ Η ΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 3,30) ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΑΤΙ Η ΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 4,90) ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΧ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΧ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΑΤΙ Η ΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 4,20) 9 ΣΦΑΓΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ,45 11 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ,2 0,80m 0,35m ΟΡΙΟ ΜΕ ΚΧ 0,70m 4,20m ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΧ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΜΠΡΟΣΤΑ Σελίδα 3 από 40

4 12 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ,20m (ΠΙΣΩ ΚΧ) ΠΛΑΤΕΙΑ Η ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΌ ΠΙΣΩ 13 ΟΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ,10m 1,80m ΚΟΙΝΗ ΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Νο4 15 ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ,45 17 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,77 2,30 18 ΠΥΛΗ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ,25 ΠΛΗΡΟΥΝ - 2 ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 3,30m 1,85m 0,60m (ΜΠΡΟΣΤΑ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 0,40m (ΠΙΣΩ) 0,65m 2,30m ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΥ 5,77 ΕΤΣΙ ΏΣΤΕ ΝΑ 19 ΣΟΑ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ Σελίδα 4 από 40

5 24 ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΙΒΑΔΑΚΙ ,58 ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 1,05m ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m(ΜΠΡΟΣΤΑ) (ΠΙΣΩ ΚΧ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΣ 2 Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΧ ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ-ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΑΥΤΟΥ 26 ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΙΑΤΡΙΔΟΥ-ΚΑΡΑΟΛΗ ,84 28 ΛΑΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ,54m ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m (ΠΙΣΩ ΚΧ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 0,30m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 2,60m(ΠΙΣΩ) ΤΥΠΟΣ 2 Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΧ ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ-ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΑΥΤΟΥ 29 ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ σπασμέν ο τζάμι 31 ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ,8 32 6ο ΛΥΚΕΙΟ ,95m 2,35m 1,50m 0,00m ΟΡΙΟ ΜΕ ΚΧ 1,80m 0,40m(ΠΙΣΩ) ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΌΤΙ ΔΙΟΤΙ Η ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΙΣΩ 1,50m ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΌΤΙ ΔΙΟΤΙ Η ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ 1,50m ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΌΤΙ ΔΙΟΤΙ Η ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ 1,50m 33 ΑΓΧΙΑΛΟΥ Σελίδα 5 από 40

6 34 ΚΑΝΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΩΜΥΛΙΑΣ ,80m 0,00m ΟΡΙΟ ΜΕ ΚΧ ΤΥΠΟΣ 4 36 ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΦΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΣΟΑ ,52m (ΜΠΡΟΣΤΑ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 2,80m(ΠΙΣΩ) 0,60m (ΜΠΡΟΣΤΑ) - 3,90m(ΠΙΣΩ) ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΌΤΙ ΔΙΟΤΙ Η ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΙΣΩ 1,50m ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΌΤΙ ΔΙΟΤΙ Η ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΙΣΩ 1,50m 39 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ,05m (ΜΠΡΟΣΤΑ) - ΠΛΑΤΕΙΑ(ΠΙΣΩ) 44 ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ Σελίδα 6 από 40

7 46 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΦΑΓΕΙΑ ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΙΚΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Π.ΦΑΛΗΡΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟΣΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΥΠΟΣ 4 Α/Α ΓΡΑΜΜΗ Νο2 ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖ/ΜΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Σελίδα 7 από 40

8 2 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΠΛΑΝΑ ,65 3 ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΡΜΑ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΡΥΔΙΟΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,2 9 ΚΑΜΙΝΙΑ ,55 10 ΝΙΑΚΑ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ 1,2,3,4 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΘΩΣ min ΠΛΑΤΟΣ=2,65m (ΤΥΠΟΣ 3) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ 1,2,3,4 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΘΩΣ min ΠΛΑΤΟΣ=2,65m (ΤΥΠΟΣ 3) 11 Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΦΑΛΗΡΟ ,05 ΤΥΠΟΣ 4 14 ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΤΕ XATZHΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΩΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΩΜΑ ,4 35 XATZHΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ,85 ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ Σελίδα 8 από 40

9 36 ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΤΕ ,45 37 ΦΑΛΗΡΟ ,27 38 ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ ,6 40 ΝΙΑΚΑ ,2 41 ΚΑΜΙΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,15 43 ΚΑΡΥΔΙΟΝ ,8 44 ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ,3 45 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ) ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ) 1,70m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 0,30m(ΠΙΣΩ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ) 1,10m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 0,10m(ΠΙΣΩ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m 0,90m (ΜΠΡΟΣΤΑ) 1,00m (ΜΠΡΟΣΤΑ) 1,30m (ΠΙΣΩ) 0,57m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 1,10m(ΠΙΣΩ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m 0,00m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 0,95m(ΠΙΣΩ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m ΤΥΠΟΣ 2 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ 4 ΤΥΠΟΣ 3 ΟΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 3 min ΠΛΑΤΟΣ=2,65m ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ 2 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ 3 46 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σελίδα 9 από 40

10 48 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ,4 ΚΟΙΝΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΗ Νο3 49 ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ- ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ Α/Α 1 ΓΡΑΜΜΗ Νο3 ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖ/ΜΙΟΥ ,5 2 ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ,5 3 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ,65 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ 0,50m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 1,30m(ΠΙΣΩ) 1,20m(ΜΠΡΟΣΤΑ) ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΗ Ρ.Γ. (ΠΙΣΩ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ 1,2,3,4 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΑΘΩΣ min ΠΛΑΤΟΣ=2,65m (ΤΥΠΟΣ 3) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ,65 ΤΥΠΟΣ 3 5 ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,2 6 ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ ,2 ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 8 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ,7 9 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΠΛΑΝΑ Σελίδα 10 από 40

11 10 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ,3 0,20m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 0,65m(ΠΙΣΩ) 11 ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΣΙΜΙΣΚΗ ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ-ΟΣΕ ,4 14 ΑΡΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ,8 15 ΤΕΛΩΝΕΙΟ - ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ,05 16 ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ ,6 17 ΣΑΡΑΚΑΚΗ ,65 18 ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΠΟΥΓΑ ,50m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 0,50m(ΠΙΣΩ) 0,50m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 1,95m(ΠΙΣΩ)Δεύτερη, πολύ κοσμο 0,70m(ΜΠΡΟΣΤΑ) ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΗ Ρ.Γ. (ΠΙΣΩ) ΠΛΑΤΕΙΑ 0,30m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 2,00m(ΠΙΣΩ) 0,80m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 1,40m(ΠΙΣΩ) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ 1 19 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ LIDL ΦΑΡΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΒΕΡΩΦ IMPERIAL Σελίδα 11 από 40

12 25 ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΚΟΥ-ΚΟΥ MAKRO PRAKTIKER ,6 30 ΚΟΥ-ΚΟΥ ΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΑΚΙ.ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑ(ΦΩΤΟ) ΤΥΠΟΣ 1 ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΧ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ 31 ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ,8 33 IMPERIAL ,5 34 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΒΕΡΩΦ ,7 35 ROMA ΦΑΡΟΣ ,3 0,45m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 1,70m(ΠΙΣΩ) 0,50m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 0,95m(ΠΙΣΩ) 0,45m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 1,60m(ΠΙΣΩ) ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑΣ PETIT ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΌΤΙ ΔΙΟΤΙ Η ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΙΣΩ 1,50m ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ 3 ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΌΤΙ ΔΙΟΤΙ Η ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΙΣΩ 1,50m 37 LIDL ,8 ΤΥΠΟΣ 3 38 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ,75 1,15m(ΜΠΡΟΣΤΑ) ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΗ Ρ.Γ. (ΠΙΣΩ) ΠΑΡΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΥΠΟΣ 3 Σελίδα 12 από 40

13 39 ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΠΟΥΓΑ ,45 40 ΠΑΡΚΟ ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ (ΑΓΟΡΑ - Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ) ,3 41 Σ/Μ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ,7 42 ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ ,2 43 ΤΕΛΩΝΕΙΟ - ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 44 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΟΣΕ ,6 1,10m(ΜΠΡΟΣΤΑ) ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΗ Ρ.Γ. (ΠΙΣΩ) 1,00m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 2,20m(ΠΙΣΩ) 0,40m(ΜΠΡΟΣΤΑ) ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΗ Ρ.Γ. (ΠΙΣΩ) 0,40m(ΜΠΡΟΣΤΑ) 1,50m(ΠΙΣΩ) 1,50m(ΜΠΡΟΣΤΑ) ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΗ Ρ.Γ. (ΠΙΣΩ) ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΌΤΙ ΔΙΟΤΙ Η ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΠΙΣΩ 1,50m ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΥΠΟΣ 2 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΥΠΟΣ 3 ΟΡΙΑΚΑ 47 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΙΚΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ,8 ΤΥΠΟΣ 3 50 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ,4 ΚΟΙΝΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΗ Νο2 51 ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ- ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ,3 ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ 54 ΤΕΡΜΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ Σελίδα 13 από 40

14 55 ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΑΛΚΑΖΑΡ ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ , ΣΤΑΔΙΟ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ , ,5 1,20m(ΜΠΡΟΣΤΑ) ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΗ Ρ.Γ. (ΠΙΣΩ) ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ Α/Α ΓΡΑΜΜΗ Νο4 ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ & ΨΥΧΑΡΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖ/ΜΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 ΑΤΑ ,1 ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ 3 2η ΠΥΛΗ ΑΤΑ ,5 4 Γ.ΣΕΦΕΡΗ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ 5 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΚΟΙΝΗ ΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Νο1 ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 7 ΟΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΟΙΝΗ ΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Νο1 ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ (ΜΠΡΟΣΤΑ 1,10m- ΠΙΣΩ 1,80m) Σελίδα 14 από 40

15 9 ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ έχει μόνο παγκάκι 10 ΓΕΧΑ ΤΕΡΜΑ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ ,5 12 ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ Ο.Γ. ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΩΣ ΤΟ 2,10 13 ΡΑΠΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΔΕΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ,5 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΟ Ο ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΑΥΤΟΥ ΟΔΕΥΣΗ ΤΥΦΛΩΝ- ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΦΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΧ(ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ-ΠΑΡΤΕΡΙ 80cm) 18 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΟΠΙΣΘΕΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΟΣΠΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Π.Π. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ,2 24 ΟΣΠΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ,6 1,10m ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΥΠΟΣ 3 Σελίδα 15 από 40

16 28 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ,8 30 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ,2 31 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ,5 32 ΔΕΗ ,3 33 ΜΗΛΟΥ ,5 34 ΡΑΠΤΟΥ ,4 - ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΟ -4,80m ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ - 1m ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ-45cm ΕΩΣ ΤΟ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ Ο.Γ. ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΩΣ ΤΟ 1m ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 0,45m(ΜΠΡΟΣΤΑ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 0,40m(ΠΙΣΩ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 0,00m(ΜΠΡΟΣΤΑ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 1,20m(ΠΙΣΩ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 1,50m ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΥΠΟΣ 3 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΥΠΟΣ 3 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΕΣΟΧΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΕΣΟΧΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ 35 ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΤΡΟΧΑΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ,6 41 ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ Σελίδα 16 από 40

17 42 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ & ΨΥΧΑΡΗ Α/Α ΓΡΑΜΜΗ Νο 4 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖ/ΜΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ & ΨΥΧΑΡΗ 2 ΑΤΑ 3 2η ΠΥΛΗ ΑΤΑ 4 Γ.ΣΕΦΕΡΗ 5 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΟΤΕ 8 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 9 ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 10 ΓΕΧΑ 11 ΤΕΡΜΑ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 12 ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ 13 ΡΑΠΤΟΥ 14 ΜΗΛΟΥ 15 ΔΕΗ 16 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ Σελίδα 17 από 40

18 17 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 25 ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ,39 1,6 ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΣΗΜΕ ΡΑ ΤΥΠΟ Σ 4 ΕΦΟΣ ΟΝ ΔΙΑΜ ΟΡΦΩ ΘΕΙ Ο ΧΩΡΟ Σ 26 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 31 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 32 ΔΕΗ 33 ΜΗΛΟΥ 34 ΡΑΠΤΟΥ 35 ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΤΡΟΧΑΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 38 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ Σελίδα 18 από 40

19 39 ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ & ΨΥΧΑΡΗ ΓΡΑΜΜΗ Νο5 ΦΑΛΑΝΗ ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΖ/ΜΙΟΥΠΛΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ- ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΙΤΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΕΡΜΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΑΛΚΑΖΑΡ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ SPRIDER CARREFOUR , 9 Σελίδα 19 από 40 3, 7 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2,00m (ΜΠΡΟΣΤΑ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 1,70m(ΠΙΣΩ) ΠΛΗΡΕΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΥΠΟΣ 4

20 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΡΩΗΝ ΖΑΡΚΑΔΙ ,80m (ΜΠΡΟΣΤΑ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 1,20m(ΠΙΣΩ) ΠΛΗΡΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟ Ο ΑΙΘΡΙΟ ΝΑΚΑΣ ΕΛΒΑΚ - ΑΔΑΜ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΑΣΟΧΩΡΙ - ΝΤΑΝΙΚΑ ΔΑΣΟΧΩΡΙ - 1η ΣΤΑΣΗ ΔΑΣΟΧΩΡΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΟΧΩΡΙ - 1η ΣΤΑΣΗ ΔΑΣΟΧΩΡΙ - ΝΤΑΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΛΕΣ ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΠΑΡΚΟ ΒΛΑΧΙΚΟΣ ΜΑΧΑΛΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ Σελίδα 20 από 40

21 ΚΑΠΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΛΑΝΗΣ , 2 5 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΝΩΣΗΣ , 6 ΠΛΗΡΕΙ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΗ Ρ.Γ. ΤΥΠΟΣ 3 ΟΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 3 min ΠΛΑΤΟΣ=2,65m 2η ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ , 6 5 3η ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΤΟ Ο ΠΑΡΚΟ ΒΛΑΧΙΚΟΣ ΜΑΧΑΛΑΣ ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΒΙΛΕΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΛΒΑΚ - ΑΔΑΜ , 1 2, 5 ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Κ.Χ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟ Ο ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟ Σ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΗ ΠΛΑΚΑ ΜΠΕΤΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟ Ο ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟ Ο ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟ Ο ΤΟ ΝΈΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΧ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΣ 3 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΤΟ Ο ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΤΟ Ο ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΤΟ Ο ΓΚΕΚΑΣ ΑΙΘΡΙΟ Σελίδα 21 από 40

22 ΠΡΩΗΝ ΖΑΡΚΑΔΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ , 1 5 ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ CARREFOUR , 6 5 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΥΠΟΣ 3 ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ , 1 ΠΛΗΡΕΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 0,60m(ΜΠΡΟ ΣΤΑ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 1,20m(ΠΙΣΩ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΟ 1,50m ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗ Νο 5 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΥΛΗ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΣΟΑ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ Σελίδα 22 από 40

23 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΥΤΩΡΙΟ- ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΥΛΟΣ - "ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ" ΓΕΡΟΦΑΚΑ , 8 ΤΥΠΟΣ 3 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 55 ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ 57 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ , 2 4, 5 ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΗΡΕΙ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝ Ο ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 0,30m(ΜΠΡΟ ΣΤΑ) Σελίδα 23 από 40 2, 2 ΤΥΠΟΣ 3 ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΤΟ Ο ΤΥΠΟΣ 3 ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΤΟ Ο ΤΥΠΟΣ 2

24 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 0,40m(ΠΙΣΩ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΜΥΛΟΣ-"ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ" ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 0,50m ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 0,00m ΟΡΙΟ ΜΕ ΚΧ ΠΛΗΡΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟ Ο ΠΛΗΡΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟ Ο ΠΛΗΡΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟ Ο ΤΥΠΟΣ 2 ΤΥΠΟΣ 3 ΕΠΙΠΛΑ ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ ΦΥΤΩΡΙΟ- ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ , 2 Σελίδα 24 από 40 1, 6 5 ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΠΛΗΡΕΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΥΠΟΣ 2

25 ΠΑΡΚΟ , 7 0,55m(ΜΠΡΟ ΣΤΑ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 2,30m(ΠΙΣΩ) ΠΛΗΡΕΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 0,40m(ΜΠΡΟ ΣΤΑ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 0,60m(ΠΙΣΩ) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΣΟΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΤΑΓΜ.ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ Α/Α ΓΡΑΜΜΗ Νο10 ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΖ/ΜΙΟΥΠΛΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΑΡΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Σελίδα 25 από 40

26 6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΘΩΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ο ΤΕΕ ΠΑΙΩΝΙΟΥ-ΒΑΡΕΛΑΚΙΑ , 6 ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ 51 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΓΑ ΣΕΚΦΟ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ & ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΣΙΔΗ ΜΥΡΤΙΝΗ , 2 Κ Χ Κ Χ ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΠΛΗΡΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟ Ο ΠΛΗΡΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟ Ο ΠΛΗΡΕΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ Υ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΧ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΧ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΥΤΑΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ Σελίδα 26 από 40

27 53 ΦΥΤΑΛΗ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΔΡΟΣΗ-Σ.Μ. ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ , 6 4, 7 2, 2 1, 8 ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΥ ΕΊΝΑΙ 4,70m ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘ ΕΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ (ΑΔΙΑΜΟΡΦ ΩΤΟ Ο) ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ (ΑΔΙΑΜΟΡΦΩ ΤΟ Ο) ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ 23 ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚ ΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ (1m) ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΥΠΟΣ 3 ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΟΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ Σελίδα 27 από 40

28 ΡΟΜΟΥ 26 ΕΛ.ΛΑΜΠΕΤΗ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ο ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ , 7 1, σ τ ά σ ει ς ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ (ΑΔΙΑΜΟΡΦΩ ΤΟ Ο-ΣΤΑΣΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ) ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΠΛΗΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΟΥ ΤΥΠΟΣ 3 ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΟΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΥΠΟΣ 3 ΣΤΟ Ο 'Η ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Κ.Χ ΤΕΛΩΝΕΙΟ - ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ Σελίδα 28 από 40

29 Α/Α ΓΡΑΜΜΗ Νο11 ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΖ/ΜΙΟΥΠΛΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ Σ 8 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΠΛΑΝΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΣΙΜΙΣΚΗ ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ-ΟΣΕ ΑΡΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ - ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ,05 17 ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ ,6 ΠΛΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡ Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 0,70m(ΜΠΡ ΟΣΤΑ) ΚΟΛΛΗΜΕ ΝΟ ΣΤΗ Ρ.Γ. (ΠΙΣΩ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡ Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 0,30m(ΜΠΡ ΟΣΤΑ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ Ρ.Γ. 2,00m(ΠΙΣ Ω) 18 ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ ΒΙΑΜΑΧ Σελίδα 29 από 40

30 21 ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ,6 23 ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΑΡΧΗ ΑΛΑΜΑΝΑΣ ,8 25 ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΔΟΥΚΑ ,6 27 ΔΡΑΜΑΣ ΠΛΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡ Α ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟ ΜΙΟΥ-ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣ Ε ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤ ΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Κ.Χ. ΠΛΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡ Α ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟ ΜΙΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦ ΩΜΕΝΟ ΠΕΖΟΔΡΟ ΜΙΟ ΠΛΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡ Α ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟ ΜΙΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Κ.Χ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ- ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΣΤΗ Ρ.Γ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΣΤΟ Κ.Χ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΙΧΟΣ 28 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΖΟΓΛΟΥ ,3 ΠΛΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡ Α ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΧ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ Σελίδα 30 από 40

31 ΠΕΖΟΔΡΟ ΜΙΟΥ 30 ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ,9 33 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΛΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡ Α ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟ ΜΙΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΧ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΠΌ ΜΠΡΟΣΤΑ 34 ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟ - ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΙΚΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ- ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΕΡΜΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ Α/Α ΓΡΑΜΜΗ Νο12 ΑΡΙΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖ/ΜΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Σελίδα 31 από 40

32 1 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΑΡΧΗ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ,95 ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΥΠΟΣ 4 8 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ο ΛΥΚΕΙΟ-ΠΑΛΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ-ΟΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ,7 ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΥΠΟΣ 3 12 ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΡΑΠΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΔΕΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 131 Σελίδα 32 από 40

33 22 ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ Σ/Μ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΤΟΛΚΟΥ ΤΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΤΟΛΚΟΥ Σ/Μ ΓΑΛΑΞΙΑΣ Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ & ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΔΕΗ ΜΗΛΟΥ ΡΑΠΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ-ΟΣΕ ο ΛΥΚΕΙΟ-ΠΑΛΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ 1243 Σελίδα 33 από 40

34 44 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ AΤΑ Γ. ΣΕΦΕΡΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 601 Α/Α ΓΡΑΜΜΗ Νο Α14 ΚΕΝΤΡΟ-ΚΤΕΛ- ΑΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖ/ΜΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΣΕ ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ-ΟΣΕ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΧΑΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 7 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) ΚΥΠΡΟΥ Σελίδα 34 από 40

35 ΩΔΕΙΟ ΚΤΕΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΚΑΠΗ ΚΤΕΛ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Σελίδα 35 από 40

36 ΣΦΑΓΕΙΑ 23 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΝΕΑ ΠΥΛΗ ΑΤΑ Σ/Μ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ο ΛΥΚΕΙΟ-ΠΑΛΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΟΣΕ Α/Α ΓΡΑΜΜΗ Νο Β14 ΚΕΝΤΡΟ-ΚΤΕΛ- ΔΕΥΑΛ ΟΣΕ 2 3ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ-ΟΣΕ ΚΟΙΝΗ ΣΤΑΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΗ 3 Σελίδα 36 από 40

37 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4 ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΥΠΡΟΥ ΩΔΕΙΟ ΚΤΕΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΚΑΠΗ ΚΤΕΛ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ Σελίδα 37 από 40

38 ΣΠΙΤΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΕΡΜΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΔΕΚΕ ΓΕΦΥΡΑ ΠΗΝΕΙΑΔΩΝ ΝΥΜΦΩΝ ΓΛΗΝΟΥ & ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΓΛΗΝΟΥ & ΠΡΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 39 ΣΧΟΛΕΙΑ 40 ΔΕΥΑΛ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΥ 41 ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΗ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΛΙΑ ΤΖΑΒΕΛΑ Σελίδα 38 από 40

39 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΑΡΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΣΕ ΝΕΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΤΥΠΟΣ 1 33 ΤΥΠΟΣ 2 8 ΤΥΠΟΣ 3 23 ΤΥΠΟΣ 4 8 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ Β) Τη διενέργεια της πλειοδοτικής δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 αναθέτοντας στην Οικονομική Επιτροπή την κατάρτιση των όρων διακήρυξης και τη διενέργεια της δημοπρασίας. Σελίδα 39 από 40

40 Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΡΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Σελίδα 40 από 40

Γραμμή Νο1. ΔΕ έως ΠΑ Από 06:00-22:45 Κάθε 10 λεπτά ΣΑΒΒΑΤΟ Από 06:00-22:45 Κάθε 15 λεπτά ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΑ Από 7:15-22:45 Κάθε 20 λεπτά

Γραμμή Νο1. ΔΕ έως ΠΑ Από 06:00-22:45 Κάθε 10 λεπτά ΣΑΒΒΑΤΟ Από 06:00-22:45 Κάθε 15 λεπτά ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΑ Από 7:15-22:45 Κάθε 20 λεπτά ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ Γραμμή Νο1 Ν.ΣΜΥΡΝΗ - ΩΔΕΙΟ - ΦΙΛΛΙΠΟΥΠΟΛΗ - ΝΕΑΠΟΛΗ - Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ - Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΔΕ έως ΠΑ Από 06:00-22:45 Κάθε 10 λεπτά ΣΑΒΒΑΤΟ Από 06:00-22:45 Κάθε 15 λεπτά ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΑ Από 7:15-22:45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 36 ΘΕΜΑ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ : α) επί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΘΕΜΑ: Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης: 1. Δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47 ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 608 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 28 της 26 ης Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 3 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 33 ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02--201 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99 ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς φρέσκου γάλακτος. Στη Λάρισα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 9 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Χριστουγεννιάτικες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: Β4ΩΛΞ-ΤΛ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 45 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/0 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 4ης Δ.Κ.

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 4ης Δ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 4 H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 10 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α89ΩΛΞ-2ΥΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2 ο : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΘΕΜΑ : 2 Ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013

ΑΠΟΝΤΕΣ ΘΕΜΑ : 2 Ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Απόφασης 228 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Περίληψη Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-02-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-02-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. ΠΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 114 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛΞ-49Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΞ-7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 340 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 116 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 291 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών & Γνωμοδότησης Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 368 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2014 ΘΕΜΑ: 42 ο Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. 9η Αναμόρφωση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 601 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 24/03/2011 ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 30.6117.41008 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Σ) 7.800,00 ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 200 ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-4-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-4-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 217 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού Αξιολόγησης και Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2410236589 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 2 ΤΚ 41221 Σχολείο Λάρισας 36ον Δημοτικό 2410280989

2410236589 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 2 ΤΚ 41221 Σχολείο Λάρισας 36ον Δημοτικό 2410280989 Α/Α ΠΑΛΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΟΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1 61 Ειδικό Ειδικό 2 24 7ον 32ον 2410612715 ΜΟΥΣΩΝ ΤΚ 41334 2410234740 ΑΓΙΑΣ 2 ΤΚ 41221 6977773853 3 Ειδικό 2410591258 ΠΑΠΑΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 113 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος- Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 19/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 7306 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-ΚΜΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση παύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΔΑ: 456ΖΩΛΞ-2ΤΙ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486 ΘΕΜΑ: Εκ νέου κατακύρωση ειδών καθαριότητας λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 0 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/05 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, 24/3/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ. Π. ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 12 Πληροφορίες: Eλ. Βήλου Τηλέφωνο: 24210-21381

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΞ-Ε67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 26/23.6.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΘΕΜΑ 6 ο Έγκριση παράτασης χρόνου λήξης πέραν της από 14.10.2013 δίμηνης

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΠΩΛΞ-2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 37 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 6 / 0 7-0 3-2 0 1 3 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 6 / 0 7-0 3-2 0 1 3 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 6 / 0 7-0 3-2 0 1 3 Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 και ώρα 16:00 μ.μ. στο Περιφερειακό Μέγαρο [Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου] συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα Αγγλικά Α 4 1 Αγγλικά Β 52 3 Αγγλικά Γ1 6 1 Γαλλικά Α 4 1 Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 12η/ 04-09-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου και με μνεία των

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 01-03-2012 Αριθμ. Πρωτ: 408 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΘΕΜΑ 2 Ο : «Καθορισμός θέσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 3-9-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Οικονομική ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Κομνηνών 58 T.K. : 55132 Πληροφορίες : Μ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο : 2313-314007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 660 ΘΕΜΑ: 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα