Απηή ήηαλ θαη ε εληνιή πνπ πήξα ην Γηα αιιαγέο. Θπκάζηε ην βαζηθφ καο ζχλζεκα; Ή αιιάδνπκε ή βνπιηάδνπκε;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απηή ήηαλ θαη ε εληνιή πνπ πήξα ην 2009. Γηα αιιαγέο. Θπκάζηε ην βαζηθφ καο ζχλζεκα; Ή αιιάδνπκε ή βνπιηάδνπκε;"

Transcript

1 Σν πιήξεο θείκελν ηεο ζπλέληεπμεο ηνπ Γ. Παπαλδξένπ: 1. Κχξηε Πξφεδξε, επαλέξρεζηε 2,5 ρξφληα κεηά, κε ηελ ίδξπζε ελφο λένπ θφκκαηνο, γηα λα θάλεηε ηη; Να απνθαηαζηήζεηε ηε δεκηά πνπ ζαο θαηαινγίδνπλ φηη έρεηε θάλεη ζηε ρψξα θαη ηνπο πνιίηεο ηεο; Πνην αθξηβψο είλαη ην θίλεηξφ ζαο; Κίλεηξν κνπ, θχξηε Μνχξηε, είλαη λα ζπκβάιισ κε φιεο κνπ ηηο δπλάκεηο ζηελ πνξεία κεηάβαζεο ζηελ Μεηαπειαηεηαθή Διιάδα. Με νδεγφ έλα φξακα: λα νηθνδνκήζνπκε κηα Διιάδα Γηθαηνζχλεο θαη Γεκηνπξγίαο. Απηφ ην φξακα γηα λα επηηεπρζεί απαηηνχληαη κεηαξξπζκίζεηο. Με δεκνθξαηηθφ θαη πξννδεπηηθφ πξφζεκν. Μεηαξξπζκίζεηο πνπ αιιάδνπλ εθ βάζξσλ ηε ρψξα, αληηκεησπίδνπλ ηηο αδηθίεο θαη εκπεδψλνπλ αίζζεκα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη θξάηνπο δηθαίνπ. Απαηηνχληαη κεγάιεο, βαζχηαηεο αιιαγέο. Απαηηείηαη θαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή θηλεηνπνίεζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ Διιεληζκνχ. Μφλνλ έηζη κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα Διιάδα πνπ λα ζηέθεηαη ζηα δηθά ηεο πφδηα. Μηα Διιάδα ρσξίο εμαξηήζεηο. Απηή ήηαλ θαη ε εληνιή πνπ πήξα ην Γηα αιιαγέο. Θπκάζηε ην βαζηθφ καο ζχλζεκα; Ή αιιάδνπκε ή βνπιηάδνπκε; Γπζηπρψο, βνπιηάδακε. Βνπιηάδακε γηαηί δελ είρακε θάλεη κέρξη ηφηε ηηο κεγάιεο αιιαγέο πνπ ρξεηαδφηαλ γηα λα γίλνπκε κηα ζχγρξνλε ιεηηνπξγηθή δεκνθξαηία. Έβαια ην θεθάιη κνπ ζηνλ ληνξβά. Ζ θπβέξλεζή κνπ θαη ε θνηλνβνπιεπηηθή καο νκάδα, πήξαλ ζηελ πιάηε ηνπο φιν ην βάξνο γηα λα κε βνπιηάμεη ε ρψξα. Γελ ππνιφγηζα ην πνιηηηθφ θφζηνο. Γελ ζθέθηεθα ην πξνζσπηθφ θφζηνο. Έθαλα απιά ην παηξησηηθφ κνπ θαζήθνλ. Όκσο μεθηλήζακε θαη κεγάιεο αιιαγέο. Απηέο πνπ αλ είραλ γίλεη λσξίηεξα, δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα ηξέμνπκε γηα βνήζεηα, λα αλαδεηνχκε ελαγσλίσο δαλεηζηέο. Αιιαγέο πνπ ζηακάηεζαλ ή θαη απνδνκήζεθαλ απφ ηελ θπβέξλεζε πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εθινγέο ηνπ Γηαηί κηιψ κε ηφζν πάζνο γηα ηηο αιιαγέο απηέο; Γηαηί πηζηεχσ φηη ε Διιάδα έρεη ηεξάζηηεο αλεθκεηάιιεπηεο δπλαηφηεηεο. Σν έιεγα ην ήκεξα, είκαη αθφκε πεξηζζφηεξν βέβαηνο, αιιά θαη πην απνθαζηζκέλνο λα αληαπνθξηζψ ζε απηήλ ηελ αδήξηηε αλάγθε, πνπ αθνξά ην κέιινλ ηεο ρψξαο, ηνπ Διιεληθνχ ιανχ. Δίκαη πηα πεπεηζκέλνο γηα ηα αίηηα ηεο θξίζεο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, είλαη ζχκπησκα κηαο βαζχηεξεο θξίζεο, ηεο ίδηαο ηεο δεκνθξαηίαο καο. Αλ δελ θηηάμνπκε έλα ζσζηφ, απνηειεζκαηηθφ, δεκνθξαηηθφ θξάηνο, δελ ζα θαηαθέξνπκε πνηέ λα δεκηνπξγήζνπκε κηα βηψζηκε νηθνλνκία θαη ζπλαθφινπζα κηα δίθαηε θνηλσλία. Απφ εθεί απνξξένπλ θαη ηα νηθνλνκηθά καο πξνβιήκαηα. Αιιά ππάξρνπλ πνιινί, πνπ απηφ ην δηαθνξεηηθφ, ην δεκνθξαηηθφ θξάηνο, δελ ην ζέινπλ. Γηαηί ζέινπλ λα παξακείλεη ζηελ αηρκαισζία ησλ πάζεο θχζεσο θαηεζηεκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη πειαηεηαθέο εμππεξεηήζεηο ζε δηάθνξνπο ηζρπξνχο θαη ζε ζπκθέξνληα - αληί λα ππεξεηεί ην θνηλφ θαιφ. Ζ απειεπζέξσζε ηεο δεκνθξαηίαο απφ έλα θαηεζηεκέλν πειαηεηαθήο αληίιεςεο, είλαη πξνυπφζεζε γηα λα πάεη ε ρψξα κπξνζηά. Απηφ πξεζβεχεη ην λέν καο ΚΗΝΖΜΑ. Σε ιχηξσζε απφ απηέο ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο. Μηα λέα πνξεία, πνπ ζπγθξνχεηαη κε απηφ ην ζχζηεκα θαη παξάιιεια πξνηείλεη έλαλ ππεχζπλν, πξννδεπηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ δξφκν εμφδνπ απφ ηελ θξίζε. Ζ ίδξπζε ηνπ ΚΗΝΖΜΑΣΟ Γεκνθξαηψλ νζηαιηζηψλ, θάζε άιιν παξά πξνζσπηθά θίλεηξα έρεη. Δίλαη κηα λέα αξρή γηα ρηιηάδεο πνιίηεο πνπ ληψζνπλ πνιηηηθά άζηεγνη, πνπ έρνπλ αλάγθε λα βξνπλ ηε λέα πνιηηηθή ηνπο ζηέγε, πνπ ζα εθθξάζεη ηηο θνηλέο αμίεο πνπ κνηξαδφκαζηε. Σν αθνχγακε απφ παληνχ: «Κάληε επηηέινπο θάηη». Γηα απηνχο είλαη ην λέν ΚΗΝΖΜΑ. Αλ θνίηαδα ην πξνζσπηθφ κνπ ζπκθέξνλ, δελ ζα δηάιεγα ηνλ δχζθνιν δξφκν. Θα δηάιεγα ηε ζηγνπξηά ηεο επαλεθινγήο. Σνπ εχθνινπ ζπκβηβαζκνχ.

2 2. Καηεγνξείζηε απφ ην πξψελ θφκκα ζαο, ην ΠΑΟΚ-ΓΖΠΑΡ θαη ηελ εγεζία ηνπ, φηη θέξεηε ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηε ξαγδαία πηψζε ηεο δεκνηηθφηεηάο ηνπ, δηφηη δελ δεηήζαηε ηελ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ απμεκέλε πιεηνςεθία ζηε Βνπιή. Δπίζεο δελ πξνρσξήζαηε ζε δεκνςήθηζκα ή ζε εθινγέο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ. Γηαηί δελ ην θάλαηε; Δπαλαιακβάλσ, δελ ππνιφγηζα πνιηηηθφ θφζηνο. Αλαιάβακε έλα βάξνο πνπ δελ καο αλαινγνχζε. Γελ απνινγνχκαη γηα απηφ. Απηνί πνπ ζα έπξεπε λα απνινγνχληαη, είλαη απηνί πνπ δελ βνήζεζαλ, παξφηη είραλ ηεξάζηηεο επζχλεο γηα ηελ ειιεληθή θξίζε. Εήηεζα ζπλαίλεζε. Εήηεζα ςήθν απφ φια ηα θφκκαηα. Μίιεζα αθφκα θαη πξνζσπηθά κε ηνλ θχξην ακαξά. Θα ήζεια - φρη απιά 180 ςήθνπο - αιιά λα ππήξρε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία. Γηαηί έηζη, θαη πην γξήγνξα ζα ηέιεησλε ην πξφγξακκα θαη ε πξνζαξκνγή ζα ήηαλ ιηγφηεξν επψδπλε, θαη ζα δηαζέηακε πνιχ κεγάιε αμηνπηζηία ζηελ ΔΔ θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Θα απνθεχγακε ηηο επηζέζεηο θαη δελ ζα δίλακε ηε δπλαηφηεηα λα θαιιηεξγνχλ θάπνηνη θιίκα αλαζθάιεηαο γηα ηελ ζέζε ηεο Διιάδαο ζην Δπξψ. Ζ εγεζία ηεο ΝΓ, είρε πάξεη ζπλεηδεηή ηειεζίδηθε απφθαζε λα κελ ςεθίζεη ην πξφγξακκα, πνιιέο κέξεο πξηλ ηελ ςεθνθνξία - ην έρνπλ παξαδερζεί δεκνζίσο. Τπελζπκίδσ, δηέγξαςαλ φζνπο ην ςήθηζαλ. Αο απνινγεζνχλ ζήκεξα γηα ηελ ηφηε ζηάζε ηνπο θαη γηα ηελ άξλεζή ηνπο λα βνεζήζνπλ κηα θπβέξλεζε πνπ έθαλε ην παηξησηηθφ ηεο θαζήθνλ. Καη επίζεο, ζπκίδσ φηη, αλ ηφηε δελ θάλακε θάηη, ε Διιάδα ζα ρξενθνπνχζε βίαηα ζηηο 19 Μαΐνπ ηνπ Ξέξεηε πφηε πήξακε ηα πξψηα ρξήκαηα απφ ηνπο δαλεηζηέο καο, γηα λα απνπιεξψζνπκε ηα δεθαεηή νκφινγα πνπ έιεγαλ, ψζηε λα απνθχγνπκε ηε βίαηε θαη νξηζηηθή ρξενθνπία; ηηο 18 Μαΐνπ ην κεζεκέξη. Σειεπηαία ζηηγκή. Γελ ππήξρε ρξφλνο νχηε γηα εθινγέο, νχηε γηα απνηπρεκέλεο ςεθνθνξίεο ζηε Βνπιή, νχηε γηα δεκνςήθηζκα - αθήζηε πνπ δελ ππήξρε θαλ εθαξκνζηηθφο λφκνο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί δεκνςήθηζκα. Τπήξρε κφλν κηα επηινγή: αγψλαο δξφκνπ ρσξίο πξνεγνχκελν θαη απνθάζεηο επζχλεο. Γηαηί πξνζσπηθά δελ είρα θακία δηάζεζε λα παίμσ ηε κνίξα θάζε ειιεληθήο νηθνγέλεηαο ζηα δάξηα. Όπνην θη αλ ήηαλ θαη είλαη ην πξνζσπηθφ κνπ θφζηνο ή ην θνκκαηηθφ θφζηνο. Να νρπξσλφκνπλ πίζσ απφ ηελ αλεχζπλε άξλεζε ησλ άιισλ, γηα λα κελ θάλσ ην θαζήθνλ κνπ απέλαληη ζηελ παηξίδα; Πνηέ! 3. Σν θαινθαίξη ηνπ 2009, ηξεηο κήλεο πξηλ ηηο εθινγέο, είραηε ζπλάληεζε κε ηνλ ηξνο Καλ. Όπσο έρεη γξαθεί θαηά θφξνλ, ρσξίο λα δηαςεπζηεί, ηφηε απνθαζίζαηε ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζην ΓΝΣ θαη φρη ηελ άλνημε ηνπ 2010, φηαλ είπαηε ηε θξάζε «ην πηζηφιη ζην ηξαπέδη», άξα, παίμαηε ζέαηξν ζε βάξνο ηεο ρψξαο. Πξάγκαηη ηφηε πήξαηε ηελ απφθαζε; Ση είπαηε ζηνλ ηξνο Καλ θαη ηηο ζαο είπε εθείλνο; Υαίξνκαη γηα απηήλ ηελ εξψηεζε, γηαηί κνπ δίλεη ηελ επθαηξία, λα κηιήζσ κε γεγνλφηα, λα αλαθεξζψ ζε αιήζεηεο. Δπηηέινπο, ηψξα, ζα αθνπζηεί ε δηθή καο θσλή. Σν πξψην ζθέινο ηεο εξψηεζεο αλαπαξάγεη κηα εκπεδσκέλε, θξαηνχζα, ζα έιεγα, αληίιεςε γηα ηα πξάγκαηα, πνπ φκσο, εδξάδεηαη ζε αζχιιεπηεο αλνεζίεο πνπ έρνπλ εηπσζεί, αιιά θαη έρνπλ δηαςεπζηεί επαλεηιεκκέλα. Ξέξεηε πνηνη ηηο δηαθηλνχλ; Απηνί πνπ ζέινπλ λα ζπγθαιχςνπλ ηηο επζχλεο ησλ εκπξεζηψλ ηεο ρψξαο, ηηο επζχλεο εθείλσλ πνπ ρξενθφπεζαλ ηελ Διιάδα ην 2009 θαη κεηά έθπγαλ. Καηαιαβαίλεηε πφζν αλφεηε είλαη ε βάζε απηήο ηεο ζπδήηεζεο; Ρσηψ: Πνηνο πνιηηηθφο ζα ήζειε λα έξζεη ζηε ρψξα ηνπ ην ΓΝΣ ή λα κπεη ζε Μλεκφλην; Γηαηί λα ην ζέισ εγψ; Αληί λα πξνρσξήζσ έλα πξφγξακκα αιιαγψλ γηα ην νπνίν κε ςήθηζε ν Διιεληθφο ιαφο, γηαηί λα βάισ νηθεηνζειψο ηε ρψξα ζην ΓΝΣ; Πξψηνο εγψ θαη σο Πξφεδξνο ηεο νζηαιηζηηθήο Γηεζλνχο, έθαλα ζθιεξή θξηηηθή ζηελ πνιηηηθή ηνπ. Αιιά απφ ηελ άιιε, είλαη θαη αζηείν, γηαηί νχηε ην ΓΝΣ έρεη σο ζηφρν λα βάδεη ρψξεο ζε πξνγξάκκαηα πξνζαξκνγήο, αλ κπνξεί κηα ρψξα λα ην απνθχγεη. ε απηά ηα εξσηήκαηα, ε απάληεζε είλαη φηη, πξνθαλψο θαλείο πνιηηηθφο δελ ζέιεη ηέηνηα ιχζε γηα ηε ρψξα ηνπ θαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Δθηφο θη αλ ε θαηάζηαζε είλαη ηφζν ηξαγηθή, πνπ δελ ππάξρεη άιιε ιχζε.

3 Απηφο είλαη ν ινγηθφο ζπιινγηζκφο. Αιιά επεηδή έηζη αλαδεηθλχνληαη νη επζχλεο φζσλ θαηέθαςαλ ηελ νηθνλνκία καο κέρξη ην 2009, πνχ θαηαθεχγνπλ; ε κηα ζεσξία ζπλνκσζίαο, ζηελ ακθηζβήηεζε ηνπ παηξησηηζκνχ καο. Όηη δήζελ, εμππεξεηψ ζπκθέξνληα μέλσλ θη άιιεο ηέηνηεο αεδίεο. Απηά άθνπγε θαη ν Αληξέαο, απηά αθνχσ θη εγψ. Λνηπφλ, γηα λα ζπλνςίδνπκε: θακία απφθαζε γηα έληαμε ηεο Διιάδαο ζην ΓΝΣ ζε θακία ζπδήηεζε κε ηνλ ηξνο Καλ πξνεθινγηθά, θακία απφθαζε ζε θακία ζπδήηεζε κε ηνλ ηξνο Καλ γηα έληαμε ηεο Διιάδαο ζην ΓΝΣ, κεηεθινγηθά. Γηα ηελ ηζηνξία ζπκίδσ φηη, επί θπβέξλεζεο Καξακαλιή θαη Αινγνζθνχθε ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ήξζε πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ην ΓΝΣ. Ήξζε γηα ηερληθή βνήζεηα. Θπκίδσ φηη ηφηε έθαλε πξνηάζεηο ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, γηα ηελ αλακφξθσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ, γηαηί ππήξρε ηεξάζηηα θνξνδηαθπγή. Θπκίδσ φηη, δελ έθαλε ηίπνηα γηα ην πξφβιεκα απηφ ε ηφηε θπβέξλεζε. Γηαηί; Γηαηί βφιεπε θάπνηνπο λα κελ έρνπκε έλα ζσζηφ θαη δίθην θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Θπκίδσ επίζεο φηη, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 εγψ δήηεζα - θαη ην είπα θαη δεκνζίσο, ηερληθή βνήζεηα, γηα λα βγάινπκε άθξε κε ην κπάραιν πνπ παξαιάβακε ζηηο ππεξεζίεο πξνυπνινγηζκνχ θαη θαηαπνιέκεζεο θνξνδηαθπγήο. Με ηνλ ηξνο Καλ ζπκθσλνχζακε φηη ε Διιάδα έθαλε ζσζηά βήκαηα αιιά ρσξίο ελεξγφ ζηήξημε ηεο ΔΔ δελ ζα εξεκνχζαλ νη αγνξέο. Δγψ φκσο αλεζπρνχζα, γηαηί έβιεπα φηη ε Δπξψπε ππνηηκνχζε ην ειιεληθφ πξφβιεκα. Πνιινί ζθχξηδαλ αδηάθνξα κπξνζηά ζηελ αληίδξαζε ησλ αγνξψλ. Έιεγαλ φηη, ην πξφβιεκα δελ καο αθνξά - εζείο νη έιιελεο ην δεκηνπξγήζαηε εζείο λα ην ιχζεηε. πδεηνχζα κε ηνπο πάληεο φια ηα πηζαλά ζελάξηα, γηα λα πξνζηαηεχζσ ηε ρψξα κνπ. Καη ζην ρεηξφηεξν ζελάξην, νχηε ην ΓΝΣ ήηαλ ιχζε γηαηί ηα ρξήκαηά ηνπ δελ έθηαλαλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο Διιάδαο, νχηε γηα αζηείν. Με βάζε θαη απηέο ηηο ζπδεηήζεηο μεθίλεζα έλα δηπισκαηηθφ καξαζψλην γηα λα πείζσ ηνπο Δπξσπαίνπο λα καο ζηεξίμνπλ. Κάλεηε ινηπφλ έλα πνιχ κεγάιν ιάζνο: Ζ έληαμή καο δελ έγηλε ζην ΓΝΣ. Έγηλε ζε Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηήξημεο πνπ εγψ, θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ηξνο Καλ θαη άιισλ εγεηψλ έπεηζα ηελ ΔΔ λα θηηάμεη ζε ρξφλν ξεθφξ απφ ην κεδέλ. Καη είρα πνιχ κεγάιε θφληξα κε θάπνηνπο εγέηεο - ραξαθηεξηζηηθά ζπκάκαη δχν ηνπιάρηζηνλ πξσζππνπξγνχο ηεο ΔΔ πνπ κνπ απέθιεηαλ ηελ δεκηνπξγία Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ θαη κνπ έιεγαλ "πήγαηλε ζην ΓΝΣ". Γχν κέξεο πξηλ απνθαζηζηεί ν Μεραληζκφο ηήξημεο, ζηα ηέιε Μαξηίνπ 2010, ε Γεξκαλία είρε αθφκα αληηξξήζεηο. Σειηθά, ηνλ θηηάμακε. Αιιά δελ ήζεια λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπκε, ήζεια θαη ζέιακε λα ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά ζηηο πηέζεηο ησλ αγνξψλ. Απηφο ν Μεραληζκφο ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγήζεη σο «πηζηφιη πάλσ ζην ηξαπέδη» γηα λα ζηακαηήζνπλ νη πηέζεηο ησλ αγνξψλ ζηελ Διιάδα. Καη κφλν ζε έθηαθηε αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεζεί. Αλ είρε δείμεη πην ηζρπξή βνχιεζε ε ΔΔ, φπσο αξγφηεξα έθαλε ν Νηξάγθη γηα ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία, ίζσο λα κελ ππήξρε πνηέ αλάγθε. Ζ έθηαθηε αλάγθε φκσο ήξζε, θαη επηπρψο πνπ είρακε θηηάμεη ην Μεραληζκφ. 4. Σειηθά πνηνο έθεξε ην ΓΝΣ ζηελ Διιάδα, εζείο ή ε Μέξθει; Πσο απνδεηθλχεηαη ην έλα ή ην άιιν; Δίρα θαηά λνπ, φηη ζα κηιήζνπκε γηα ηηο εθινγέο θαη ηα δηαθπβεχκαηα πνπ έρνπκε κπξνζηά καο - λέν ΚΗΝΖΜΑ είκαζηε εμ άιινπ, αιιά βιέπσ φηη επηκέλεηε ζην παξειζφλ. Αο είλαη - επθαηξία λα πνχκε επηηέινπο ηη ζπλέβε. Δπαλέξρνκαη ζηελ εξψηεζε ζαο, ινηπφλ. Δίλαη πηα παζίγλσζην φηη πνιιέο ρψξεο θαη ηδηαίηεξα ε Γεξκαλία, απαίηεζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΓΝΣ. «'Ζ ζα ζπκκεηέρεη ην ΓΝΣ ή δελ ζπκκεηέρνπκε» είραλ πεη ηφηε. Βιέπεηε αθφκα θαη ζήκεξα - ζηελ ηειεπηαία θάζε εμφδνπ καο απφ ην πξφγξακκα πξνζαξκνγήο - ηελ εκκνλή θάπνησλ εηαίξσλ ζηελ εκπινθή ηνπ ΓΝΣ. Ζ Γεξκαλία θαη άιιεο ρψξεο είραλ ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο πνπ ην ήζειαλ. Πξψηα απ' φια γηαηί δελ είραλ θακία εκπηζηνζχλε ζηηο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ επηηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηά απφ ηελ απνηπρία ηεο λα δηαγλψζεη έγθαηξα ηελ θαηαζηξνθή πνπ έγηλε επί θπβέξλεζεο Καξακαλιή. Γεχηεξνλ, αθνχ δελ δέρηεθαλ ηελ πξφηαζή κνπ γηα Δπξσνκφινγα, απνθάζηζαλ ε

4 βνήζεηα λα είλαη απφ ηνπο δηθνχο ηνπο πξνυπνινγηζκνχο. Απηφ δεκηνπξγνχζε θαη δεκηνπξγεί άιια πνιηηηθά πξνβιήκαηα ζηα θνηλνβνχιηά ηνπο. Γηα απηφ δήηεζαλ λα ζπκπιεξσζεί έλα πνζνζηφ βνήζεηαο απφ ην ΓΝΣ. Πεξηέξγσο, ην ίδην ην ΓΝΣ ήηαλ δηζηαθηηθφ. Γελ λνκίδσ φηη ήζειε ην ΓΝΣ λα εκπιαθεί ζηελ επξσδψλε - πνιιέο εθηφο Δπξψπεο ρψξεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ αληηδξνχζαλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Βξαδηιία. Δγψ είρα δεηήζεη λα είλαη έλαο ακηγψο επξσπατθφο κεραληζκφο. Δίρα πξνηείλεη λα δεκηνπξγεζεί Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Υξεηάδεηαη φκσο λα ζπκπιεξψζσ θάηη ζεκαληηθφ απφ ηελ δηθηά κνπ εκπεηξία. Ζ Διιάδα βξηζθφηαλ θαη βξίζθεηαη ζε κηα πνιχ δχζθνιε ζέζε δηαπξαγκαηεπηηθά. Ζ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα νχηε λα αθνχζεη ηφηε γηα αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο καο. Όκσο ζην δήηεκα ηνπ ρξένπο κπφξεζα λα αμηνπνηήζσ ηε ζέζε ηνπ ΓΝΣ. Γηαπξαγκαηεπηήθακε ην Οθηψβξην ηνπ 2011 ηνπο θαιχηεξνπο ηφηε φξνπο ζην θνχξεκα ηνπ. Καη ζήκεξα, ζην δήηεκα ηνπ ρξένπο, ην ΓΝΣ απνηειεί ελ δπλάκεη ζχκκαρφο καο. Θα ήηαλ κεγάιν ιάζνο λα απσιέζνπκε απηφ ην δηαπξαγκαηεπηηθφ ραξηί. 5. Δίλαη πάξα πνιινί εθείλνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε «θαηαζηξνθή» επήιζε φηαλ εζείο κηιήζαηε γηα κηα δηεθζαξκέλε ρψξα θαη ν θ. Παπαθσλζηαληίλνπ γηα «Σηηαληθφ». Γελ ζα ήηαλ πξνο φθεινο ηεο ρψξαο αλ δελ είραηε πξνβεί ζε απηνχο ηνπο ραξαθηεξηζκνχο; Κη άιινη κχζνη. Καζαξέο θνπβέληεο: Ζ θαηαζηξνθή ήξζε κε ηνλ δηπιαζηαζκφ ηνπ ρξένπο θαη ην απίζηεπην έιιεηκκα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ζ θαηαζηξνθή ήξζε φηαλ ην 2009 είρακε θαη χθεζε ζην -4%, φπσο κάζακε πνιχ αξγφηεξα, θαη δεκφζηα δηνίθεζε δηαιπκέλε απφ ην ξνπζθέηη, θαη ρξένο πάλσ απφ 300 δηζ. θαη ηιηγγησδψο απμαλφκελν, θαη λέν έιιεηκκα ζηα 36,5 δηο επξψ, φπσο πάιη κάζακε αξγφηεξα, θαη αβπζζαιέν έιιεηκκα αληαγσληζηηθφηεηαο, κε ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζην 14%, θαη, ην θπξηφηεξν, ζαλάζηκν έιιεηκκα αμηνπηζηίαο, κεηά ηα φζα είραλ δεη νη εηαίξνη καο θαη νη αγνξέο ηελ πεληαεηία Ζ ρψξα καο δελ βξέζεθε ζηα πξφζπξα ρξενθνπίαο νχηε απφ κηα δήισζε, νχηε απφ έλα λεχκα ή θηάξληζκά κνπ. Καηαιαβαίλεηε πνηνη ηα ιέλε απηά; Καηαιαβαίλεηε ηη "πιπληήξην επζπλψλ" είλαη γηα απηνχο πνπ πξαγκαηηθά θαηέζηξεςαλ ηε ρψξα; Παξεκπηπηφλησο, πνηέ δελ κίιεζα γηα «δηεθζαξκέλε ρψξα». Μπνξείηε λα ξσηήζεηε ηνλ Εαλ Κισλη Γηνχλθεξ, πνπ δηεπθξίληζε ηη αθξηβψο είρα πεη ζε εθείλν ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ην Γεθέκβξην ηνπ Σνπο είρα πεξηγξάςεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο νηθνλνκίαο καο, ρσξίο θηηαζίδηα. Καη ηνπο είρα πεη «ην πξφβιεκα ηεο Διιάδαο δελ είλαη νη κηζζνί θαη νη ζπληάμεηο. Σν πξφβιεκα είλαη φηη νη ζεζκνί δελ ιεηηνπξγνχλ θαη ππάξρεη κεγάιε ζπαηάιε, θνξνδηαθπγή θαη δηαθζνξά. Γψζηε κνπ ρξφλν λα θάλσ ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρσ ήδε μεθηλήζεη θαη νη Έιιελεο ζα ηηο ζηεξίμνπλ». Τπάξρεη θάπνηνο ζήκεξα ζηελ Διιάδα πνπ ιέεη φηη απηά πνπ είπα δελ ίζρπαλ; Μίιεζα κε παξξεζία, θάπνηνη ιέλε ηνπο ζφθαξα, αιιά δελ γηλφηαλ αιιηψο. Καηάιαβαλ φηη ηνπο κηινχζε θάπνηνο πνπ πνλνχζε ηελ ρψξα ηνπ θαη ήζειε φια απηά λα ηα αιιάμεη. Γελ έθξπβε ηα θαθψο θείκελα θαη δελ θξπβφηαλ απφ ηηο επζχλεο ηνπ. Αλ δελ είρα δείμεη απηή ηελ εηιηθξίλεηα, αλαιακβάλνληαο ηηο επζχλεο κνπ, δελ ζα ήκνπλ αμηφπηζηνο, δελ ζα κπνξνχζα λα δηαπξαγκαηεπηψ νηηδήπνηε. Ζ αιιειεγγχε ηεο Δπξψπεο, έζησ απηή ε θαζπζηεξεκέλε θαη ζθιεξή, δελ ζα εξρφηαλ πνηέ. Θα καο απέκελε κφλν ε ηηκσξεηηθή ηνπο δηάζεζε. Καη ε Διιάδα ζα ήηαλ εθηφο επξψ απφ ην Γηνχλθεξ, Φαλ Ρνκπάη, κε έρνπλ ζπγραξεί δεκνζίσο γηα ηελ παξξεζία κνπ. Σέινο, μέξεηε πνηα ήηαλ ε επίδξαζε ηεο αλαθνξάο ηνπ Γηψξγνπ Παπαθσλζηαληίλνπ ζην φηη επηπρψο πξνιάβακε λα αιιάμνπκε πνξεία θαη δελ γίλακε Σηηαληθφο - απηή ήηαλ ε ζσζηή δήισζε - ζηελ πνξεία ησλ spreads; Μεδέλ. Μφλν εδψ έγηλε ζέκα. 'Αιινο έλαο κχζνο γηα λα ζπγθαιπθζνχλ νη πξαγκαηηθνί ππεχζπλνη

5 6. Γηαηί αθήζαηε λα «μεθνξησζνχλ» ηα ειιεληθά νκφινγα νη Γεξκαλνί, νη Γάιινη θιπ θαη κείλαηε ρσξίο δηαπξαγκαηεπηηθά φπια, ηα νπνία πνηέ δελ αλέθηεζε ε ρψξα; Γελ έγηλε ε ρψξα, κε απηφ ηνλ ηξφπν, βνξά ζηηο νξέμεηο ησλ δαλεηζηψλ, νη νπνίνη, ηειηθά, επέβαιαλ ηνπο φξνπο ηνπο; Ζ εμάξηεζε θ. Μνχξηε δελ ήξζε ην Ήηαλ εθεί απφ ην 2009 σο απνηέιεζκα ηεο πνξείαο πξνο ην ράνο ηελ πεξίνδν Σν 2010 ήξζε απιά ν ινγαξηαζκφο. Γειαδή; Ση πξνηείλνπλ φζνη ηα ιέλε απηά; Να έιεγα κνλνκεξψο ην 2010 «ειάηε εδψ, ηα κηζά δάλεηα πνπ έρεη πάξεη ε Διιάδα μεράζηε ηα θαη δψζηε κνπ άιια 100 δηζ.»; Πνηνο ζα ζπκθσλνχζε κε απηφ; Καη άληε, αο πνχκε φηη έπαηξλα κηα ηέηνηα απφθαζε. Πνηνο λνκίδεηε φηη ζα ήηαλ ην βαζηθφ ζχκα κηαο ηέηνηαο απφθαζεο; Γπλάκεηο φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία; Οη αγνξέο; Σν επξψ; Ζ Διιάδα ζα ήηαλ. Οη Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο. Οη ππφινηπνη ζα δνχζαλ κεγάιε αλαηαξαρή, αιιά εκείο ζα δνχζακε εζληθή ηξαγσδία. Γηαηί εκείο είρακε αλάγθε απφ 100 δηζ. ζε ηξία ρξφληα θαη δελ ζα καο ηα έδηλε θαλείο. Γηα απηφ θαλείο κα θαλείο δελ κνπ εηζεγήζεθε λα πξνρσξήζσ κνλνκεξψο ζε αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο, ελάληηα ζηελ νξηδφληηα θαη θάζεηε αληίδξαζε ηεο ΔΔ θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Καη λα πσ θαη θάηη αθφκε; Όηαλ ηειηθά απνθαζίζηεθε ε ηζηνξηθψλ δηαζηάζεσλ δηαγξαθή ρξένπο ηεο Διιάδαο, ε έθζεζε ησλ μέλσλ ζηα ειιεληθά νκφινγα, κπνξεί λα ήηαλ κεησκέλε ζε ζρέζε κε ην 2010 αθνχ ελησκεηαμχ είραλ ιήμεη θαη πνιιά νκφινγα, αιιά ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή. Τπέζηεζαλ ζνβαξέο δεκηέο. Γηαβάζηε ηηο ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο. Αιιά έγηλε κε ζπληεηαγκέλν ηξφπν, ρσξίο λα δήζεη ε Διιάδα θαηαζηάζεηο Αξγεληηλήο. 7. Καηεγνξείζηε φηη «θνπζθψζαηε» ην έιιεηκκα ηνπ 2009 πξνθεηκέλνπ λα εληάμεηε ηε ρψξα ζην ΓΝΣ θαη ζην κλεκφλην. Πσο είλαη δπλαηφ έλα έιιεηκκα ηνπ 6% λα εθηνμεχεηαη ζε ιίγνπο κήλεο ζην 15,6%; Τπάξρεη ή φρη ζπλέρεηα ηνπ θξάηνπο; Κχξηε Μνχξηε, κε πξνθαιείηε. Σν κλεκφλην, ην έθεξαλ ζηε ρψξα νη ζηξεβιψζεηο πνπ θπξηαξρνχλ εδψ θαη δεθαεηίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαζηξνθηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο Καξακαλιή. Ζ εξψηεζε απηή, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα γίλεη ζηνλ πξσζππνπξγφ θαη ηελ θπβέξλεζε ηνπ, πνπ εγθαηέιεηςαλ ηε ρψξα ην Πνπ ζπλεηδεηά έζηεηιαλ παξαπνηεκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηξεηο κέξεο πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ Οθηψβξε. Όπνηνο έρεη αθφκα απνξίεο ζε απηφ ην δήηεκα, αο δηαβάζεη ηελ πξφζθαηε έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Έθζεζε πνπ αμηνινγεί ηελ πνξεία ησλ ρσξψλ πνπ κπήθαλ ζε πξνγξάκκαηα πξνζαξκνγήο. Απηήλ ηελ έθζεζε ππεξςήθηζαλ κε κεγάιε πιεηνςεθία φινη νη επξσβνπιεπηέο. Έθζεζε πνπ θαηαγγέιιεη ηελ πεξίνδν Καξακαλιή, έθζεζε πνπ κηιάεη γηα «ζηαηηζηηθή απάηε» επί Καξακαλιή, έθζεζε πνπ δίλεη εχζεκα ζηελ θπβέξλεζε καο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Απηή ε Έθζεζε θαηαςεθίζηεθε απφ ηελ ΝΓ θαη ηνλ ΤΡΗΕΑ ζην Δπξσπατθφ θνηλνβνχιην. Αλαξσηηέζηε γηαηί; Ζ Έθζεζε απηή είρε γίλεη, αλ ζπκάζηε, κεγάιν ζέκα ζηε ρψξα καο πξηλ βγεη, θαη φηαλ βγήθε θάπνηνη ήζειαλ λα ηελ εμαθαλίζνπλ. Δπίζεο, φπνηνο έρεη απνξίεο γηα ην ηη έγηλε κε ην έιιεηκκα ηνπ 2009, κπνξεί λα δηαβάζεη θαη ηηο εθζέζεηο ηηο Eurostat πνπ κηιάλε γηα εζθεκκέλα εζθαικέλεο αλαθνξέο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ επί θπβέξλεζεο Καξακαλιή. Με ηελ δηθηά καο θπβέξλεζε είλαη ε πξψηε θνξά πηα πνπ θάησ απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Διιάδαο δελ βάδεη ε Eurostat αζηεξίζθνπο. Σέινο, ε ίδηα ε Ν.Γ. πνπ αξληφηαλ φηη ην έιιεηκκα ηνπ 2009 ήηαλ 15,6%, ςήθηζε ην Γεθέκβξε 2012 ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2013, ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη φηη ην έιιεηκκα ηνπ 2009 ήηαλ 15,6%. Ση άιιν ρξεηάδεηαη λα πξνζζέζσ εγψ; Ρσηήζηε απηνχο. Να ζαο πσ θαη έλαλ ηειεπηαίν ζρεηηθφ κχζν; Όηη δήζελ δελ πήξακε κέηξα γξήγνξα θαη γηα απηφ νδεγεζήθακε ζην Μλεκφλην. Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη θαλείο δελ αζρνιείηαη κε απηνχο πνπ δελ έθαλαλ ηίπνηα γηα πέληε νιφθιεξα ρξφληα ηελ πεξίνδν , ζα ζαο ξσηήζσ ην εμήο: Ξέξεηε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2010, πξν Μλεκνλίνπ, πφζν είρε κεησζεί ην έιιεηκκα ηνπ

6 πξνυπνινγηζκνχ, ζε ζρέζε κε ην πξψην ηξίκελν 2009, κε ηα κέηξα πνπ πήξακε άκεζα κεηά ηελ εθινγή καο; 40% κείσζε! Πνηα άιιε θπβέξλεζε μεθίλεζε ηελ ζεηεία ηεο θαηαξγψληαο ρηιηάδεο stage ζην δεκφζην, κεηψλνληαο ξαγδαία ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, θαηαξγψληαο δεθάδεο ακεηβφκελεο επηηξνπέο, θφβνληαο ηε ζπαηάιε φπνπ κπνξνχζε; Μφλν ε θπβέξλεζε πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ Μφλν. 8. Καηεγνξείζηε φηη ην 2009, παξφηη ν Κ. Καξακαλιήο ζαο πξφηεηλε λα ζπκθσλήζεηε ζηε ιήςε κέηξσλ γηα λα απνηξαπεί ε θξίζε, εζείο αξλεζήθαηε. Γηαηί; Γελ ζα ήηαλ θαη γηα ζαο πην εχθνιν λα κελ έρεηε λα αληηκεησπίζεηε κηα βαζηά θξίζε, αιιά λα αληηκεησπηζηνχλ έγθαηξα ηα πξνβιήκαηα; πλαίλεζε ζπκίδσ είρα πξνηείλεη ζηνλ θ. Καξακαλιή ην 2004, ζηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηεο ηφηε Κπβέξλεζεο. Δθφζνλ, είρα πεη, ζα βαζίδεηαη ζε αξρέο, ηηο απηνλφεηεο αξρέο ηεο αμηνθξαηίαο ζην δεκφζην, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Πξνζθέξζεθα λα βνεζήζσ ζηα εζληθά ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ζηηο αιιαγέο ζηελ παηδεία. Κακία αληαπφθξηζε. Καη επηπιένλ ζπλαίλεζε ζε πνηα κέηξα; Γηα δηαβάζηε ηνλ ηχπν ηεο επνρήο. Γελ ππάξρεη αλαθνξά ζε θαλέλα ζπγθεθξηκέλν κέηξν, κφλν θνπβέληα γηα «ζπλαίλεζε» γεληθά θαη αφξηζηα. Όια γηα ην ζεαζήλαη. Θπκάκαη πήγα ζην ξαληεβνχ κε ηνλ θ. Καξακαλιή, αξρέο Μαξηίνπ 2009, έηνηκνο λα αθνχζσ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα γηα δξαζηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο ζπαηάιεο, ηεο αδηαθάλεηαο, ηεο δηαθζνξάο. Γελ άθνπζα ηίπνηα. Καη ην ρεηξφηεξν: ηελ ψξα πνπ καο δεηνχζαλ δήζελ ζπλαίλεζε γηα ηελ νηθνλνκία, ηελ ίδηα ψξα θνξπθσλφηαλ ην φξγην πξνζιήςεσλ απφ ην παξάζπξν θαη ζπαηάιεο πνπ νδήγεζε ην έιιεηκκα ηνπ ζην ζαλάζηκν 15,6%, πάλσ απφ 36 δηζ. Δίρε ραζεί θάζε έιεγρνο θαη δελ έιεγαλ ηίπνηα. Καη ην ηξαγειαθηθφ είλαη φηη, δχν κήλεο κεηά, εκάο πνπ κηινχζακε γηα θξίζε ζηελ Διιάδα θαη απνπζία ζρεδίνπ, ε θπβέξλεζε Καξακαλιή καο εηξσλεπφηαλ, κηιψληαο γηα «πξάζηλα παπαγαιάθηα» ζηηο επξσεθινγέο. Δγψ θ. Μνχξηε, σο πξσζππνπξγφο, δελ ζπκήζεθα ηε ζπλαίλεζε φηαλ βξέζεθα πίζσ ζηηο δεκνζθνπήζεηο. Σε δήηεζα εμαξρήο, πξν Μλεκνλίνπ θαη έρνληαο ήδε πάξεη ηελ πνιηηηθή απφθαζε λα θαηαξγήζσ ρηιηάδεο stage ζην δεκφζην, λα κεηψζσ ξηδηθά ηνπο ζπκβαζηνχρνπο θαη λα θιείζσ φια ηα παξαζπξάθηα ξνπζθεηνινγηθψλ πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην. Σε δήηεζα ιέγνληαο φηη είκαη απνθαζηζκέλνο λα εθαξκφζσ παληνχ δηαθάλεηα θαη πξψηα απ' φια ζηηο δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ, ηε δήηεζα ιέγνληαο φηη είκαη απνθαζηζκέλνο λα εθζπγρξνλίζσ ξηδηθά ηελ απηνδηνίθεζε, ηε δήηεζα ιέγνληαο ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Γελ είκαζηε φινη ίδηνη. 9. αο θαηαινγίδνπλ φηη γλσξίδαηε αθξηβψο πνηα ήηαλ ε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο, πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ 2009, φηη ζαο είρε ελεκεξψζεη ζρεηηθά ν θ. Πξνβφπνπινο. Ση αθξηβψο ζαο είρε πεη; Μα ηη ιέηε ηψξα; Οχηε θαλ ν θ. Πξνβφπνπινο δελ είρε νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ κεγέζνπο ηεο θαηαζηξνθήο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ! Μαο είρε πεη φηη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ ην έιιεηκκα ζην ηέινο ηνπ 2009 κπνξεί λα έθηαλε ζε δηςήθην λνχκεξν, δειαδή 10%. Μαθάξη λα ήηαλ ηφζν. Με ην ζπκκάδεκα ηεο ζπαηάιεο πνπ μεθηλήζακε άκεζα ζα ήηαλ ειεγρφκελν. Όκσο ήηαλ θνληά 14 δηζ. επξψ παξαπάλσ! Μφιηο ηξεηο κέξεο κεηά ηηο εθινγέο ν ίδηνο ν θ. Πξνβφπνπινο κίιεζε γηα έιιεηκκα 12,5%. εκείσζε: Κάζε πνζνζηηαία κνλάδα ήηαλ 2,4 δηζ. επξψ παξαπάλσ έιιεηκκα. Σειηθά, ην έιιεηκκα ηνπ 2009 έθηαζε ην 15,6%. αο ζπκίδσ επίζεο, ηε δηθή κνπ ζρεηηθή εξψηεζε ζηνλ θ. Καξακαλιή ζηε δηαθαλαιηθή ζπλέληεπμε καο παξακνλέο ησλ εθινγψλ, γηα ην αλ είλαη απηά ηα πξαγκαηηθά κεγέζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Καη ηφηε ν θ. Καξακαλιήο είρε άιιε κηα θνξά ηε δπλαηφηεηα λα πεη ηελ αιήζεηα ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, αιιά ηελ απέθξπςε. Καη ην ρεηξφηεξν: δχν κέξεο πξηλ ηηο εθινγέο έζηεηιαλ θαη επίζεκν ραξηί ζηελ ΔΔ φηη ην έιιεηκκα ηνπ 2009 ζα έθιεηλε ζην 6%. Έγθιεκα. Γηαηί, πέξα απφ ην ζαλάζηκν έιιεηκκα, δχν ήηαλ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα: φηη ε δεκφζηα δηνίθεζε ήηαλ δηαιπκέλε, παληειψο αδχλακε λα εθαξκφζεη νπνηνδήπνηε πξφγξακκα εμπγίαλζεο θαη θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, θαη ε ρψξα ήηαλ παληειψο αλαμηφπηζηε θαη αλαμηφρξεε ζηα κάηηα ησλ εηαίξσλ καο.

7 10. Αλ βξηζθφζαζηαλ θαη πάιη ζην 2009, ηνλ Οθηψβξην πξηλ ηηο εθινγέο, ζα μαλαιέγαηε «ιεθηά ππάξρνπλ»; Γελ είλαη ε ρψξα καο αθφκα θαη ηψξα θχξηε Μνχξηε ζηηο πινπζηφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ; Πινχηνο δελ ππάξρεη; Γελ ζπαηαιηέηαη; Γελ ράλεηαη; Γελ ραξίδεηαη; Φνξνινγείηαη δίθαηα; Μήπσο δελ εκπνδίδνληαη επελδχζεηο απφ ηελ γξαθεηνθξαηία θαη ηελ πνιπδαίδαιε λνκνζεζία; Μήπσο δελ αμηνπνηνχκε ηνπο θπζηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο καο ζσζηά; Απηφ είπα. Δίπα φηη αλ ζηακαηήζνπκε ηε ζπαηάιε, ηηο ραξηζηηθέο ξπζκίζεηο, ηηο πφξηεο θνξνδηαθπγήο θαη θνξναπνθπγήο, λαη ιεθηά ππάξρνπλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηζέζεσλ πνπ δερηήθακε γηα ηε θξάζε απηή, πνπ κπήθε ζε δηαθνκκαηηθή κνληαδηέξα γηα λα καο ρηππήζνπλ, απνκνλψζεθε θαη δηαζηξεβιψζεθε. Ζ θξηηηθή, δελ ήηαλ ζηελ θαηεχζπλζε «ζσζηά, αιιά ηη θάλεηε γηα λα ηα βξείηε;» Ήηαλ «γηαηί ην είπαηε;» Καη έηζη εμεγείηαη θαη ην κέλνο. Απνθαιχςακε ην «κεγάιν κπζηηθφ», γηαηί κε απηήλ ηελ θξάζε ζηξέςακε ηνλ πξνβνιέα επάλσ ζε απηνχο πνπ πξαγκαηηθά παξαζηηνχζαλ ζε βάξνο φισλ καο ηφζα ρξφληα. Μηα δνκή θαη πξαθηηθή πειαηεηαθνχ θαπηηαιηζκνχ πνπ είρε δέζεη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ζην άξκα κηθξψλ ή κεγαιχηεξσλ ηζρπξψλ ζπκθεξφλησλ, ελάληηα ζην δεκφζην ζπκθέξνλ. Γελ ήζειαλ λα ζηξέςεη θάπνηνο ηνλ πξνβνιέα, ην θσο, πάλσ ηνπο. Να βάιεη θαλφλεο θαη λα ζηακαηήζεη ηελ αζπδνζία. Ξεθηλήζακε λα ην θάλνπκε. Πνηνο άλνημε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο; Πνηνο μεθίλεζε ηε Γηαχγεηα ζην Γεκφζην; Σελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε; Σηο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο ζηα λνζνθνκεία; Πνηνο πξνρψξεζε ζηε ζεζκνζέηεζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δηζαγγειέα θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο; Πνηνο νδήγεζε κε λέν ζεζκηθφ πιαίζην ηνπο κεγάινπο θνξνθπγάδεο ζηε δηθαηνζχλε; Μαθάξη λα είρακε ρξφλν φια απηά λα απνδψζνπλ θαη λα κελ ρξεηαζηεί λα θαηαθχγνπκε ζε άδηθα κέηξα γηα λα γιπηψζεη ε ρψξα ηε ρξενθνπία. Καη βέβαηα έδσζα κάρε θαη ζηελ ΔΔ γηα λα ρηππεζνχλ νη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη. πκθψλεζαλ φινη ζηα ιφγηα αιιά αθφκα ζηελ πξάμε ιίγα έρνπλ γίλεη. Δπλνκία ζεκαίλεη φηη, ζα θαηαθέξνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα δίθαην ζχζηεκα πνπ θαη ν πνιίηεο δελ ζα αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ δηνίθεζε, ην θξάηνο, σο χπνπηνο. Θα ζαο ην πσ φπσο ην αηζζάλνκαη θ. Μνχξηε: φιε ε θαζαξία έγηλε γηαηί, ην "ιεθηά ππάξρνπλ" αλαδείθλπε κε ηνλ πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ηελ αδήξηηε αλάγθε κεγάισλ αιιαγψλ, γηα λα αλαηξαπνχλ ηα θαθψο θείκελα ηνπ πειαηεηαθνχ θξάηνπο. Απηφ ήζειαλ λα απνθχγνπλ ηφηε, απηφ ζέινπλ λα απνθχγνπλ θαη ηψξα. Καη ζε ζρέζε κε φζα ειέρζεζαλ πεξί «παξνρψλ», ζαο δεηψ λα θάλεηε κία άζθεζε θχξηε Μνχξηε. Πάξηε ην πξνεθινγηθφ κνπ πξφγξακκα ηνπ 2009 θαη πείηε κνπ αλ έρεη ζρέζε ην θφζηνο ησλ ππνζρέζεσλ, γηα παξάδεηγκα, κε ηα 18 δηζ. ηζνδχλακα κέηξα ησλ Εαππείσλ ην Κακία ζρέζε. Φάμηε ην, ζα δείηε φηη, ε βαζηθή καο ππφζρεζε ήηαλ γηα ην επίδνκα αιιειεγγχεο γηαηί αλεζπρνχζακε - κφλνη ηφηε - γηα ηελ χθεζε, επίδνκα πνπ φκσο ήηαλ ρξήκαηα πνπ πήξακε απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, δελ βγήθαλ απφ ην δεκφζην ηακείν, ήηαλ κέηξν αλαδηαλνκήο θαη ηειηθά, δψζακε ιηγφηεξα απφ ηα κηζά γηαηί ηα άιια πήγαλ γηα λα κεησζεί ην έιιεηκκα. Μηινχζακε επίζεο γηα ρξήκαηα ζηελ Παηδεία θαη γηα ηηο πξνζιήςεηο ησλ λνζειεπηψλ, πνπ εθείλε ηελ επνρή ήηαλ ζέκα δσήο θαη ζαλάηνπ γηα ην ζχζηεκα πγείαο. Σν πξφγξακκά καο ήηαλ ην πην ζπγθξαηεκέλν θφκκαηνο εμνπζίαο ζηε Μεηαπνιίηεπζε. Σν ελλνψ. 11. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011 παξαδψζαηε ηελ εμνπζία ζηνλ Αληψλε ακαξά, ζχκθσλα κε φζα είλαη γλσζηά. Έηζη έγηλαλ ηα πξάγκαηα; Μπνξείηε λα κεηαθέξεηε ηνλ αθξηβή δηάινγφ κε ηνλ ηφηε αξρεγφ ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο θαη παιηφ ζπκθνηηεηή ζαο; Γελ παξέδσζα θακία εμνπζία. Έβιεπα ηη γίλεηαη απφ ηφηε ζε έλα κέξνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ ΠΑΟΚ. Έβιεπα ζπγθεθξηκέλνπο βνπιεπηέο λα βάιινπλ ζπζηεκαηηθά ελάληηα ζηελ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο, φρη γηα ιφγνπο ηδενινγηθνχο ή πνιηηηθνχο, αιιά γηα πξνζσπηθνχο. αο θαιψ λα δηαβάζεηε ηνλ ηχπν ηεο επνρήο, πνηνη κάδεπαλ ππνγξαθέο ζηε Βνπιή δεηψληαο λα απνινγεζνχκε γηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Απιά δελ κε ήζειαλ Πξσζππνπξγφ ή δελ ήζειαλ ηνλ ηφηε Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Έβιεπα επίζεο ηη γηλφηαλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία κε

8 ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο νξγήο ηνπ θφζκνπ. Οη γεκάηεο πιαηείεο εμαθαλίζηεθαλ φηαλ έθπγα. Έβιεπα επίζεο, ην θνινζζηαίν έξγν πνπ είρακε κπξνζηά καο: λα πεξάζνπκε έλα πνιχ δχζθνιν Μεζνπξφζεζκν πξνθεηκέλνπ λα αξρίζνπκε ηε κεγάιε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ ηζηνξηθή δηαγξαθή ηνπ ρξένπο. Καη ήμεξα επίζεο φηη, αλ νδεγνχζα ηε ρψξα ζε εζληθέο εθινγέο, ε εζληθή πξνζπάζεηα ζα θηλδχλεπε ζνβαξά. Πήξα ηειέθσλν ηνλ Αληψλε ακαξά θαη ηνπ πξφηεηλα λα ζηαζεί επηηέινπο ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ, απνδερφκελνο θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο καθξάο πλνήο θαη ζπγθεθξηκέλν πξνγξακκαηηθφ πιαίζην πξννδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα λνηθνθχξεκα ζην δεκφζην, κε ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο, γηα θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, γηα έλα λέν αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηεο ρψξαο. Σνπ είπα φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ζπκθσλνχζακε ζε μεθάζαξν πξνγξακκαηηθφ πιαίζην ζπλεξγαζίαο θαη επηιέγακε ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο γηα λα ην θέξνπλ ζε πέξαο, αλ ην πξφβιεκα γηα λα ζπγθξνηεζεί ε θπβέξλεζε ήκνπλ εγψ, ζα δερφκνπλ λα ζπδεηήζσ θαη γηα άιινλ πξσζππνπξγφ. Σν δήηεκα ήηαλ λα πάεη κπξνζηά ε ρψξα κε αζθάιεηα. Ο θ. ακαξάο δελ αληέδξαζε αξλεηηθά. Σν αληίζεην. Γπζηπρψο ιίγν κεηά πιεξνθνξήζεθα φηη είραλ μεθηλήζεη απφ ηε ΝΓ νη δηαξξνέο πσο δήζελ ν Παπαλδξένπ παξαηηήζεθε. Απηφ θαηάιαβαλ νη ζπλεξγάηεο ηνπ θ. ακαξά. Απηφ ηνπο ελδηέθεξε. Κξίκα. Υάζεθε κηα κνλαδηθή επθαηξία ηφηε. ηε ζπλέρεηα, γηα λα πεξάζεη ρσξίο θξαδαζκνχο ην Μεζνπξφζεζκν αλαγθάζηεθα ζε θπβεξλεηηθέο αιιαγέο, λαη ζπκβηβάζηεθα, θαη πξνρψξεζα ζε αλαζρεκαηηζκφ αιιάδνληαο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Σν Μεζνπξφζεζκν ςεθίζηεθε, ε ρψξα δελ κπήθε ζε πεξηπέηεηεο. 12. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, πεηχραηε κηα ζπκθσλία κε ηνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο ζηε χλνδν Κνξπθήο, αιιά ιίγεο κέξεο κεηά πήγαηε ζηηο Κάλλεο, ζε κηα άηππε ζπλάληεζε κε ην «δηεπζπληήξην» ηεο ΔΔ. Πξφθεηηαη γηα κηα ζθνηεηλή, γηα ηελ ψξα, ζηηγκή ηεο πνιχ πξφζθαηεο ηζηνξίαο. Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ ζεσξνχλ φηη κεηά ηηο Κάλλεο δφζεθε ε εληνιή γηα ηελ αλαηξνπή ζαο. Σν επηβεβαηψλεηε ή ην δηαςεχδεηε; ηε χλνδν Κνξπθήο ηνπ Οθησβξίνπ 2011, πεηχρακε ηζηνξηθή ζπκθσλία γηα ηελ Διιάδα κεηά απφ εμαληιεηηθή δηαπξαγκάηεπζε. Νέν δάλεην 120 δηζ. κε αζχγθξηηα θαιχηεξνπο φξνπο απνπιεξσκήο, ηζηνξηθψλ δηαζηάζεσλ δηαγξαθή ρξένπο. ηελ Διιάδα φκσο φζνη δελ κε έιεγαλ πξνδφηε, απέξξηπηαλ θαηεγνξεκαηηθά ηε πκθσλία. Ήμεξα φηη φζν θαη λα ήηαλ ζεκαληηθή ε πκθσλία γηα ηελ ρψξα, ζα πέξλαγε κε πνιχ κεγάιε δπζθνιία απφ ην Κνηλνβνχιην. Καη αλ πέξλαγε, ζα ήηαλ αδχλαην λα εθαξκνζηεί κε ηέηνηα εκθπιηνπνιεκηθή αλαηαξαρή ζηελ θνηλσλία. Θπκίδσ ηε βεβήισζε ησλ παξειάζεσλ ηεο 28εο Οθησβξίνπ, φπνπ θαηαιχζεθε ε έλλνκε ηάμε. Υσξίο επξχηεξεο ζπλαηλέζεηο δελ κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη ε ρψξα. 'Αξα ε ιχζε δελ ήηαλ εθινγέο, θαη κάιηζηα κηα κεγάιε πφισζε. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο δελ ζα έδηλαλ θακία θαζαξή απάληεζε ζην ζεκειηψδεο εξψηεκα: ζέιακε ή δελ ζέιακε ηε πκθσλία κε φ,ηη ζπλεπαγφηαλ ε κία ή ε άιιε απφθαζε; Μφλν κπξνζηά ζε έλα θαζαξφ, ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα ζα αλαγθαδφληνπζαλ φινη λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο θαη λα ζηακαηήζνπλ ηελ θαηαζηξνθηθή δεκαγσγία. θεθηφκνπλα απφ αξθεηφ θαηξφ πξηλ ην δεκνςήθηζκα. Θα ήζεια λα είρα ην ρξφλν θαη ηνλ λφκν λα ην θάλσ πξηλ ην πξψην Μλεκφλην. ηε ζπλέρεηα αλ ζπκάζηε δψζακε ζηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηνπ 2010 ραξαθηήξα δεκνςεθίζκαηνο θαη δηθαησζήθακε. Όκσο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, κε ηε λέα πκθσλία, ρξεηαδφηαλ λέα λνκηκνπνίεζε. Δίρα θνηλνπνηήζεη ηελ πξφζεζή κνπ ζε επξσπαίνπο εγέηεο φπσο ε Μέξθει κεξηθνχο κήλεο πξηλ. Όηαλ δηαπίζησζα ην απφιπην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ αδηέμνδν κεηά ηηο παξειάζεηο ηεο 28εο Οθησβξίνπ πήξα σο Πξσζππνπξγφο βαξχηαηα δαλεηζκέλεο λαη, αιιά αλεμάξηεηεο ρψξαο, κία θαζφια δεκνθξαηηθή απφθαζε. Δλψ ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ηνπ ΠΑΟΚ ε πξφηαζε έγηλε δεθηή κε ρεηξνθξνηήκαηα σο «ιπηξσηηθή», ηελ επνκέλε μεθίλεζαλ νη αλεμαξηεηνπνηήζεηο ή νη απεηιέο γηα

9 αλεμαξηεηνπνίεζε. Οπζηαζηηθά πήγα ζηηο Κάλλεο κφλν κε ηππηθή θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία. Δίρα ήδε αλαηξαπεί. Ναη, ππήξμε αλαηαξαρή κε ην δεκνςήθηζκα, αιιά κήπσο αλ θαηέξξεε ε θπβέξλεζε θαη πεγαίλακε ζε εθινγέο, δελ ζα ππήξρε αλαηαξαρή; Γελ είδακε ηη έγηλε κε ηηο δίδπκεο πξφσξεο εθινγέο ηνπ 2012 κεξηθνχο κήλεο κεηά; ηηο Κάλλεο είρα πνιχ έληνλε αληηδηθία κε ηνλ αξθνδί - θακία ζρέζε φκσο κε ηηο ππεξβνιέο πνπ έρνπλ γξαθηεί. Γελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη φηη, ην δεκνςήθηζκα ήηαλ θαη ν κφλνο θαη ν δεκνθξαηηθφο ηξφπνο λα εθαξκνζηεί επηηπρψο ε πκθσλία ησλ Βξπμειιψλ εθ' φζνλ ηνλ πξνέθξηλαλ νη πνιίηεο. Θεσξψ φηη είλαη θαη ππνρξέσζε θάζε δεκνθξάηε εγέηε, ηέηνηεο απνθάζεηο λα γίλνληαη αληηθείκελν δηαβνχιεπζεο θαη ηειηθά απφθαζεο, θηήκα ηνπ ίδηνπ ηνπ ιανχ. Έρνπκε πηθξή πείξα απφ ζπλερείο εμαξηήζεηο, έμσζελ επηβνιέο, είηε είλαη θαινπξναίξεηεο είηε φρη. Σν δεκνςήθηζκα ήηαλ κηα πξφηαζε γηα λα απνθαζίζεη ν Διιεληθφο ιαφο. Υσξίο δηακεζνιαβεηέο, θαινχο ή θαθνχο πξνζηάηεο. Ο αξθνδί ήζειε ην εξψηεκα λα είλαη λαη ή φρη ζην επξψ. Αληηζηάζεθα. Πξνθαλψο θαη ε απφθαζε ζην δεκνςήθηζκα ζα επεξέαδε θαη ηε ζέζε καο ζηελ επξσδψλε. Απηφο ήηαλ θη ν ιφγνο πνπ πίζηεπα θαη πηζηεχσ φηη νη Έιιελεο ζα έιεγαλ ΝΑΗ ζηε πκθσλία. Αιιά ην δίιεκκα δελ κπνξνχζε παξά λα είλαη ην παθέην ηεο πκθσλίαο, φρη ε ζπκκεηνρή καο ζην επξψ. Έθπγα απφ ηηο Κάλλεο απνθαζηζκέλνο λα πξνρσξήζσ ην δεκνςήθηζκα, παξά ηελ ηππηθή θνηλνβνπιεπηηθή καο πιεηνςεθία. Σελ επνκέλε ην πξσί ελεκεξψζεθα φηη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ είρε αιιάμεη γλψκε. Γελ γλσξίδσ αλ θαη ηη θηλήζεηο έγηλαλ, φπσο έρεη γξαθεί, απφ ηνλ θχξην Μπαξφδν ελ κέζσ ζπδεηήζεσλ ζηηο Κάλλεο. Γελ ζέισ λα πηζηέςσ φζα γξάθηεθαλ. Ζ αιήζεηα είλαη φκσο, φηη μαθληθά άξρηζε λα αιιάδεη ε ζηάζε ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο απέλαληη ζηε πκθσλία. Δπίζεο, ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ ςήθν εκπηζηνζχλεο ηέζεθε κεη' επηηάζεσο απφ αξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑΟΚ ε απαίηεζε απνκάθξπλζήο κνπ απφ ην αμίσκα ηνπ Πξσζππνπξγνχ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ςήθν εκπηζηνζχλεο ζηελ θπβέξλεζε. Απιά επηβεβαηψζεθε απηφ πνπ είπα πξηλ - είρα ήδε αλαηξαπεί. θέθηεθα λα ηνπο αλαγθάζσ λα κε ξίμνπλ ζηε Βνπιή. Γειαδή, λα πξνρσξήζσ ζηελ πξφηαζε γηα δεκνςήθηζκα πνπ ρξεηαδφηαλ πιεηνςεθία ζην Κνηλνβνχιην. Απνηπρία απηήο ηεο πξφηαζεο ζα ζήκαηλε εθινγέο. Απηφ φκσο απιά ζα φμπλε ηα πξάγκαηα ζε κία ήδε εθξεθηηθή θαηάζηαζε θαη ελψ είρε αλνίμεη ν δξφκνο γηα δηαθνκκαηηθή ζηήξημε ηεο πκθσλίαο πνπ εμππεξεηνχζε ην εζληθφ ζπκθέξνλ, ην νπνίν ήηαλ ην κφλν πνπ κε ελδηέθεξε. Ζ απφθαζή κνπ θαη πάιη ήηαλ λα δηαθπιάμσ ηελ ζηαζεξή πνξεία ηεο ρψξαο ρσξίο λα ππνινγίζσ ην πξνζσπηθφ κνπ πνιηηηθφ θφζηνο. Σα ππφινηπα είλαη ηζηνξία. Καη θάηη ηειεπηαίν: θαηεγνξήζεθα φηη κε ηελ πξφηαζε γηα δεκνςήθηζκα έζεζα εκκέζσο ζε ακθηζβήηεζε ηε ζέζε ηεο Διιάδαο ζην επξψ. Απηνί πνπ κε θαηεγφξεζαλ, ζπκάζηε κε πνην άκεζν θαη μεθάζαξν δίιεκκα πήγαλ ζηηο εζληθέο εθινγέο ιίγνπο κήλεο κεηά; Θα ζαο ην ζπκίζσ εγψ: «Δπξψ ή δξαρκή». Τπνθξηζία; 13. Έρεηε ςεθίζεη φια ηα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο ακαξά-βεληδέινπ (θαη Κνπβέιε ηνλ πξψην ρξφλν). Παξάιιεια θάλεηε θξηηηθή ζηελ θπβέξλεζε φηη απέηπρε. Σφηε, γηαηί ςεθίζαηε ηα πάληα; Γελ ζπκάζηε θαιά. Να ζαο ζπκίζσ ηη είπα ζε νκηιία κνπ ζηε Βνπιή ηελ 1ε Απγνχζηνπ 2012, ζηελ αξρή ηεο θπβέξλεζεο ΝΓ-ΠΑΟΚ_ΓΖΜΑΡ, φηαλ έθεξαλ λφκν πνπ θαηαςήθηζα καδί κε άιινπο βνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ, επεηδή θνπξέιηαδε ηελ ηζηνξηθή καο κεηαξξχζκηζε ηνπ 2011 γηα ηα Παλεπηζηήκηα; Έλα απφζπαζκα κφλν: «Όζν ρξφλν θαη φζα ρξήκαηα θη αλ καο δψζνπλ νη εηαίξνη καο, φζν επλντθή θαη αλ γίλεη ε επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα, πξψηηζηε επζχλε, δηθή καο επζχλε, είλαη λα ζπλερίζνπκε λα αιιάδνπκε ξηδηθά ηε ρψξα καο Γελ πξφθεηηαη λα ζσζεί νξηζηηθά ε ρψξα αλ δελ αιιάμεη ξηδηθά Σε ζηηγκή πνπ δηαπξαγκαηεπφκαζηε κε ηνπο εηαίξνπο καο γηα απνθπγή ησλ ιεγφκελσλ νξηδφληησλ κέηξσλ, έλα βαζηθφ δηαπξαγκαηεπηηθφ καο φπιν ζα ήηαλ ε αλάδεημε ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ έξγνπ πνπ πξνσζήζακε θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο Θα έπξεπε λα βξνληνθσλάδνπκε γηα θάζε κεγάιε ζεζκηθή αιιαγή αληί λα ηελ θαηαξγνχκε, απνδεηθλχνληαο έηζη ηε βνχιεζή καο λα ζπάζνπκε απγά γηα λα βάινπκε ηάμε ζηε ρψξα. Δζείο θάλαηε ην αληίζεην.

10 Γψζαηε ζηνπο εηαίξνπο καο ην κήλπκα φηη ε θπβέξλεζε είλαη έηνηκε λα ππνθχςεη ζηηο βνπιήζεηο θάζε θαθψο ελλννχκελεο ζπληερλίαο, θάζε εηδηθνχ ζπκθέξνληνο. Καη απηφ ππνλνκεχεη θαη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή καο ζέζε». Να ζαο ζπκίζσ επίζεο ηελ πιεζψξα δειψζεψλ κνπ ηα ηειεπηαία δπφκηζε ρξφληα, φπσο ηελ θαηαδίθε ησλ ππφγεησλ δηαδξνκψλ εγεζίαο ηεο θπβέξλεζεο κε ρξπζαπγίηεο, ηελ θαηαδίθε ηεο επηρείξεζεο μειψκαηνο ηεο Γηαχγεηαο, ην αληηδεκνθξαηηθφ θαη αδηαλφεην θιείζηκν ηεο ΔΡΣ, ηελ ηνπνζέηεζε επηθαλψλ εκπξεζηψλ ηεο ρψξαο φπσο ν πξψελ ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Γ. Παπαζαλαζίνπ ζε παρπιά ακεηβφκελεο ζέζεηο, ηελ ππεξάζπηζε ηεο αλεμάξηεηεο ζηαηηζηηθήο αξρήο απφ ηηο επηζέζεηο, ηελ ππεξάζπηζε ηνπ λφκνπ 3838 γηα ηελ απφδνζε ηζαγέλεηαο θαη ελάληηα ζηε ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ζηνπο λνκίκνπο κεηαλάζηεο, ηελ ηξαγσδία ζην Φαξκαθνλήζη. Να ζπκίζσ επίζεο φηη, φηαλ ρξεηάζηεθε έζηεηια κε ηελ ςήθν κνπ ζαθέο κήλπκα πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο: εθθξάδνληαο ηε δηαθσλία κνπ γηα ηελ αληηκεηαξξχζκηζε ζηα Παλεπηζηήκηα, θαηαςεθίδνληαο θαη εθθξάδνληαο ηε δηαθσλία κνπ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο απζαηξεζίαο ζηελ παξνρή ςεθηαθψλ αδεηψλ ζηα θαλάιηα θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμειίζζεηαη ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ. Υηχπεζα απφ ηελ αξρή φζα θακπαλάθηα κπνξνχζα ζηελ θπβέξλεζε λα κείλεη ζην δξφκν ησλ πξννδεπηηθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ αιιαγψλ. Απφ ηελ άιιε, πξνζσπηθά, δελ έρσ ηζηνξία ζην λα ξίρλσ θπβεξλήζεηο πξνθαιψληαο κπάραιν ζηε ρψξα. 'Αιινη έρνπλ. Ζ θπβέξλεζε θ. Μνχξηε, απέηπρε λα νδεγήζεη ηελ Διιάδα ζε αζθαιή έμνδν απφ ην Μλεκφλην φπσο ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν εδψ θαη ηξία ρξφληα, παξά ην γεγνλφο φηη νη ζπλζήθεο ηψξα ήηαλ πνιχ πην εχθνιεο ζε ζρέζε κε ην 2010, απνδφκεζε ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ είρακε μεθηλήζεη ηελ πεξίνδν , επηρείξεζε ηελ παιηλφξζσζε ηνπ πειαηεηαθνχ θξάηνπο κε απνθνξχθσκα ην θχκα ξνπζθεηηψλ ηελ ηειεπηαία κέξα πξηλ δηαιπζεί ε Βνπιή γηα ηηο εθινγέο θαη επηέιηζε θάζε έλλνηα θπβεξλεηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη θπβεξλεηηθήο ζπιινγηθφηεηαο κε κία πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία θνπξειφραξην. 14. ην δηάζηεκα , κε εμαίξεζε ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηηο επξσεθινγέο, φπνπ δηαθσλήζαηε κε ηελ «Διηά» θαη ιίγν πξηλ ηελ αλαθνίλσζε ηεο ίδξπζεο ηνπ Κηλήκαηνο Γεκνθξαηψλ νζηαιηζηψλ κε ηε δεκηνπξγία ηεο ΓΖ.ΠΑΡ, δελ είραηε εθθξάζεη άιιεο δηαθσλίεο, Όια ηα άιια, επνκέλσο, γίλνληαλ θαιά ζην ΠΑΟΚ; Καη πάιη δελ ζπκάζηε θαιά. Δπέιεμα γηα ιφγνπο αξρήο θαη ζεβαζκνχ πξνο ηε λέα εγεζία ηνπ ΠΑΟΚ, λα θξαηήζσ ρακεινχο ηφλνπο. Τπνρξέσζή κνπ θαη σο πξψελ Πξφεδξνο ηνπ ΠΑΟΚ ήηαλ λα δηαθπιάμσ ηελ ελφηεηα ηνπ θφκκαηνο, θαη λα ζπκβάιισ ζηελ πξνζπάζεηα ην ΠΑΟΚ θαη πάιη λα μαλαζπλδεζεί κε ηε βάζε ηνπ. Θα ζαο ζπκίζσ φκσο ηη είπα ζηελ εθδήισζε γηα ηα 39 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ΠΑΟΚ ην επηέκβξην ηνπ 2013, φηαλ πιένλ θαηάιαβα φηη ηα πξάγκαηα δελ πήγαηλαλ θαζφινπ θαιά: «Σν ΠΑΟΚ πνπ ρξεηάδνληαη ε Διιάδα θαη νη Έιιελεο δελ κπνξεί παξά λα πξσηαγσληζηεί ζηελ πξφνδν θαη ηελ αιιαγή ηεο ρψξαο. Πξσηνζηαηεί ζην ζρεκαηηζκφ θπβεξλήζεσλ ζπλεξγαζίαο γηα θπβεξλεηηθή ζηαζεξφηεηα, αιιά κε μεθάζαξν πξννδεπηηθφ πξφζεκν. Όρη ιεπθέο επηηαγέο. Δλψλεη φιεο ηηο πξννδεπηηθέο δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ, απέλαληη ζηε δεμηά θαη ηελ αξηζηεξή ζπληήξεζε. Γελ δηαηξεί. ηφρνο καο - νη πξννδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο κε αλζξψπηλν πξφζσπν. Γελ δηθαηνχκαζηε λα είκαζηε παξαθνινχζεκα θαλελφο. Κακίαο δεμηάο ή αξηζηεξήο ζπληήξεζεο». Σφζν μεθάζαξα. Απφ ηφηε.

11 15. Γηαηί απνρσξήζαηε απφ ην ΠΑΟΚ πνπ ίδξπζε ν παηέξαο ζαο, φηαλ ν θ. Βεληδέινο δειψλεη φηη κεηά ηηο εθινγέο ζα γίλεη ζπλέδξην ζην νπνίν ζα ζπδεηεζνχλ ηα πάληα; Απηφ δελ δεηήζαηε κε ηελ επηζηνιή ζαο; Σν δήισζε ζε εζάο; ην δηάζηεκα απηφ έρνπλ εηπσζεί πνιιά, αιιά νπζία θακία γηα ηελ πξαγκαηηθή αλαζπγθξφηεζε απηνχ ηνπ ΠΑΟΚ ην νπνίν ππεξέηεζα φιε κνπ ηελ δσή. Λεηηνχξγεζαλ ελνρηθά απέλαληη ζηελ ηζηνξία θαη ηνπο αγψλεο απηνχ ηνπ ρψξνπ. Γεκηνχξγεζαλ δχν θνκκαηηθά κνξθψκαηα ζε ηέζζεξεηο κήλεο γηα λα ην θξχςνπλ. Σψξα ην ζπκήζεθαλ; Σψξα θαη πάιη πξνεθινγηθά γηα ςήθνπο; Ζ πξφηαζή κνπ είρε σο βάζε ηελ Αλαγέλλεζε θαη Αλαζπγθξφηεζε ηνπ ΠΑΟΚ. ηφρνο ήηαλ νη πξσηνβνπιίεο καο λα πξνθαιέζνπλ έλα δεκηνπξγηθφ ζνθ, ψζηε θαη πάιη λα ζπλαληήζνπκε ηνλ θφζκν κε ηνλ νπνίν κνηξαδφκαζηε θνηλέο αμίεο θαη νξάκαηα γηα ηελ παηξίδα καο. Ζ επίπιαζηε ελφηεηα, ηελ νπνία κάιηζηα φινη θαηήγγεηιαλ ζηηο κεηαμχ ηνπο ζπδεηήζεηο αιιά θαηάπηλαλ δεκνζίσο, δελ έθαλε ηίπνηα άιιν απφ ην λα βπζίδεη ζηελ αλππνιεςία κία νιφθιεξε παξάηαμε. Μπξνζηά ζε απηφ ην ηέικα νχηε εγψ, νχηε νη άλζξσπνη πνπ πνξεπηήθακε καδί ηφζα ρξφληα γηα ηηο αμίεο ηνπ νζηαιηζκνχ κπνξνχζακε λα κέλνπκε απαζείο, ζθεπηφκελνη ην πξνζσπηθφ φθεινο, πνπ πηζηέςηε κε ήηαλ θάηη εχθνιν κέζα απφ ηε ζηγνπξηά ηεο επαλεθινγήο θαη ηεο ζίγνπξεο βνπιεπηηθήο έδξαο. Απηή ήηαλ κηα απφ ηηο δπζθνιφηεξεο απνθάζεηο ηεο δσήο κνπ, δηαιέγνληαο ηνλ δχζθνιν δξφκν. Όκσο, απηφο είκαη Θα κπνξνχζαηε λα ζπλππάξμεηε ζε κηα θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο κε ηε Ν.Γ. ηνπ θ. ακαξά; Με ηνλ θ. Σζίπξα; Μία θπβέξλεζε ζηελ νπνία ζα κεηείρε θαη ην ΠΑΟΚ ππφ ηνλ θ. Βεληδέιν; Σν εξψηεκα είλαη αλ απηνί ζα ζπλεξγαζηνχλ κε ην ΚΗΝΖΜΑ καο! Γηαηί εκείο δελ ζα γίλνπκε παηεξίηζα θαη παξαθνινχζεκα θαλελφο, γηα κεξηθέο θαξέθιεο θαη νθίηζηα. Γηαηί εκείο ζα επηβάιινπκε ζαθέζηαην πξνγξακκαηηθφ πιαίζην πξννδεπηηθψλ αιιαγψλ πνπ ζα ηεξεζεί ζην αθέξαην, φρη ζπκθσλία-θνπξειφραξην πνπ δελ ιακβάλεη θαλείο ππφςε. Καη γηαηί εκείο ζα επηβάιινπκε πξαγκαηηθή θπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία κε ζπιινγηθέο απνθάζεηο, φρη θαηάξγεζε θάζε έλλνηαο ζπιινγηθφηεηαο. αο ξσηψ: Πψο λα ζπλεξγαζηεί θαλείο κε ηνλ θ. ακαξά, κεηά ηα δείγκαηα γξαθήο πνπ έδσζε δπφκηζε ρξφληα, ηελ απνδφκεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηηο πειαηεηαθέο δηεπζεηήζεηο γηα ηνπο ηζρπξνχο, ηηο ππφγεηεο δηαδξνκέο κε ηελ αθξνδεμηά, παίδνληαο αθφκα θαη ηελ Διιάδα ζηα δάξηα; 17. Ηδξχζαηε έλα λέν θφκκα, αιιά απφ ηελ νκηιία ζαο δελ πξνέθπςε απνρξψλ ιφγνο γηα ηελ ίδξπζή ηνπ. Αλαθέξαηε γεληθέο αξρέο, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη φιν ην θνκκαηηθφ ζχζηεκα. Κνηλσληθή Γηθαηνζχλε, αλάπηπμε, απνθαηάζηαζε αδηθηψλ, αιιειεγγχε, αιήζεηα, φινη ιέηε ηα ίδηα. Ζ αιήζεηα, κάιηζηα, είλαη ζιφγθαλ ηνπ θ. Βεληδέινπ, ηνπ θ. ακαξά θαη ηνπ θ. Σζίπξα. Δζείο πνηα αιήζεηα θνκίδεηε; Σν ΚΗΝΖΜΑ καο δελ θνκίδεη άιιε κία «αιήζεηα». Δκείο κηιάκε κε γεγνλφηα. Καη ιέκε απηά πνπ δελ ζέιεη λα πεη θαλέλαο άιινο: Όηη σο αιεζηλνί παηξηψηεο, βάιακε πάλσ απφ φια ηελ Διιάδα θαη πήξακε απνθάζεηο αληηδεκνθηιείο αιιά ζσζηέο γηα ηε ρψξα. Απνθάζεηο πνπ δηθαηψζεθαλ θαη απφ ηηο εμειίμεηο, ζπκίδσ Ηξιαλδία, Πνξηνγαιία θαη Κχπξν, θαη εληέιεη θαη απφ απηνχο πνπ ηηο πνιέκεζαλ ιπζζαιέα, ζηελ πξάμε, γηαηί ζηα ιφγηα... Όηη αλ νη απνθάζεηο απηέο, θαη θπξίσο ην θχκα πξννδεπηηθψλ αιιαγψλ ηεο πεξηφδνπ είραλ δηαθνκκαηηθή ζηήξημε, φπσο είρακε δεηήζεη, ζήκεξα ε ρψξα ζα είρε ήδε δηαβεί ηνλ θάβν, ζα είρε μεπεξάζεη ηελ αλαζθάιεηα. Όηη αλ δελ θηηάμνπκε θξάηνο πνπ λα ιεηηνπξγεί δεκνθξαηηθά, κε δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, νχηε θξάηνο πξφλνηαο, νχηε πγεία ή παηδεία ζσζηή ζα έρνπκε. Αλ δελ θηηάμνπκε απηφ ην θξάηνο νχηε επελδχζεηο ζνβαξέο ζα έρνπκε,

12 νχηε ν επηρεηξεκαηίαο, ν κηθξνκεζαίνο, ν αγξφηεο, ε start-up επηρείξεζε, ζα βιέπνπλ ην κέιινλ κε ζηγνπξηά, ρσξίο αλαζθάιεηα. Καη ζε απηφ δηαθέξνπκε ξηδηθά απφ ηελ ζπληήξεζε ηεο ΝΓ θαη κε φζνπο ηαπηίζηεθαλ καδί ηεο. Αιιά βιέπνπκε θαη ηνλ ΤΡΗΕΑ λα αδπλαηεί λα απεκπιαθεί απφ έλα παξσρεκέλν κνληέιν ζπγθεληξσηηθνχ θξαηηζκνχ, πνπ ζα εληζρχζεη ηελ πειαηεηαθή δηαπινθή αιιάδνληαο απιψο θαπέιν. Γηαθέξνπκε ξηδηθά κε ηελ ΝΓ θαη ηνλ ΤΡΗΕΑ πνπ ζεσξνχλ ην κλεκφλην σο πεγή θαθνχ, ελψ δελ θνηηνχλ ηα πξαγκαηηθά αίηηα γηα ηα νπνία βξεζήθακε εδψ. Καη άξα δελ πξνηείλνπλ νπζηαζηηθή αιιαγή. Απνθπγή πξνηείλνπλ. Δκείο αληηζέησο δελ απνθεχγνπκε ην πξφβιεκα. Καη πξνηείλνπκε πξαγκαηηθή ζχγθξνπζε κε ηα θαθψο θείκελα πξνο φθεινο ηνπ θνηλνχ θαινχ, ηνπ πνιίηε. Μηιάκε μεθάζαξα γηα ηηο αδπλακίεο ηεο ρψξαο καο. Γηαηί πηζηεχνπκε φηη κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ. Αλ ππάξρεη πξαγκαηηθή βνχιεζε. Καη απηή ηελ έρνπκε. Σν έρνπκε θαη ην έρσ απνδείμεη. Γελ ζα θάλνπκε πίζσ θαη γηα απηφ πξνηείλνπκε έλα δηθφ καο ζρέδην. Όρη ηεο ηξφηθαο, φρη επηβαιιφκελν έμσζελ. Πξνηείλνπκε ρέδην κε Διιεληθή Σαπηφηεηα θαη Θεζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ, κε ηνλ πνιίηε ζπκκέηνρν, γηα λα νηθνδνκεζεί ε Μεηαπειαηεηαθή Διιάδα, κηα Διιάδα Αμηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Γεκηνπξγίαο. Γηαηί πηζηεχσ ζε απηφ ην ζρέδην; Πξψην γηαηί ην ρξεηαδφκαζηε γηα κηα δηαθνξεηηθή Διιάδα. Γεχηεξν γηαηί κε απηφ ην ζρέδην μέξσ φηη ζα κπνξνχκε λα δηαπξαγκαηεπηνχκε κε ηνπο εηαίξνπο καο εμαζθαιίδνληαο ηξεηο βαζηθνχο ζηφρνπο Σελ ππεχζπλε θαη ζηαζεξή έμνδν ζηηο αγνξέο θαη απφ ην κλεκφλην ρσξίο θξαδαζκνχο θαη θφβνπο εμφδνπ απφ ην ΔΤΡΧ, Σελ ζηήξημή ηνπο ρσξίο λέα πνζνηηθά νξηδφληηα κέηξα πεξηθνπψλ, Σελ νξηζηηθή θαη ακεηάθιεηε δηεπζέηεζε ηνπ ρξένπο κε αληάιιαγκα κηα Διιάδα ιεηηνπξγηθή, δηαθάλεηαο, απαιιαγκέλε απφ φια φζα καο έθεξαλ ζην ρείινο ηνπ γθξεκνχ. Γηα απηφ θαη πηζηεχσ ζε έλα δηθφ καο, Διιεληθφ ρέδην, κε ηελ ππνγξαθή φισλ ησλ Διιήλσλ ζηε βάζε ηνπ ηξίπηπρνπ «Απειεπζέξσζε ηεο δεκνθξαηίαο απφ ηελ ζεκεξηλή ηεο αηρκαισζία ζε δηάθνξα θαηεζηεκέλα, Αλζξσπηά γηα έλα θξάηνο αιιειέγγπν κε ηνλ πνιίηε, απέλαληη ζηε ζθιεξφηεηα ησλ αληζνηήησλ, πνπ δηαξξεγλχνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ελψ πεξηζσξηνπνηνχλ αλέξγνπο, θησρνχο, ζπληαμηνχρνπο θαη αδχλακα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο, Αλάπηπμε βηψζηκε απειεπζεξψλνληαο ηηο πγηείο παξαγσγηθέο δπλάκεηο λα αμηνπνηήζνπλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο καο». Γηα απηφ ην Διιεληθφ ρέδην, πνπ είλαη ν ζσζηφο δξφκνο απέλαληη ζην άλεπ φξσλ ΝΑΗ ηνπ θ.ακαξά θαη ην εληειψο ΟΥΗ ηνπ θ.σζίπξα, ζα πνχκε πνιχ πεξηζζφηεξα ηηο επφκελεο κέξεο. Κιείλσ ιέγνληαο φηη ππάξρνπλ πέληε ιφγνη γηαηί ε Διιάδα θαη ε ηζηνξηθή παξάηαμε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ ζνζηαιηζκνχ ρξεηάδνληαη ην ΚΗΝΖΜΑ: Πξψηνλ, γηαηί ε ρψξα, ρξεηάδεηαη εγεζίεο πνπ βάδνπλ πξψηα ηελ Διιάδα θαη ηνπο πνιίηεο ηεο, ρσξίο λα ππνινγίδνπλ πξνζσπηθφ ή πνιηηηθφ θφζηνο. Γεχηεξνλ, γηαηί είλαη αλαγθαία ε θνηλνβνπιεπηηθή εθπξνζψπεζε ησλ δπλάκεσλ πνπ έδεημαλ φηη κπνξνχλ λα ζεθψζνπλ ην βάξνο ηεο επζχλεο κε γελλαίεο πξάμεηο αιιά θαη λα μεθηλήζνπλ ππεχζπλεο θαη κεγάιεο αιιαγέο πνπ είρε αλάγθε ε ρψξα. Σξίηνλ, γηαηί έρνπκε θαζαξή πνιηηηθή ηαπηφηεηα, ην ΚΗΝΖΜΑ καο ησλ Γεκνθξαηψλ νζηαιηζηψλ. Απηή είλαη εγγχεζε γηα φπνηα ζπλεξγαζία θπβεξλεηηθή ή άιιε ζε μεθάζαξν πξννδεπηηθφ πιαίζην. Σέηαξηνλ, γηαηί ε ρψξα ζα πάεη κπξνζηά ρηίδνληαο επάλσ ζε αιήζεηεο θαη φρη ζηελ θηλνχκελε άκκν ηεο ζπλνκσζηνινγίαο ή θάησ απφ έλα πέπιν ζησπήο. Καη ε θσλή καο είλαη θσλή εκπεηξίαο, γλψζεο γηα ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα εληφο θαη εθηφο ηεο Διιάδαο. Μηα αιήζεηα πνπ απνθαιχπηεηαη - θαη θαιψο απνθαιχπηεηαη - ζπλερψο.

13 Καη πέκπηνλ, δίλνπκε θσλή θαη δχλακε ζηνπο ρηιηάδεο πνιίηεο, κέζα απφ ηελ δηθηά καο μερσξηζηή θηινζνθία ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο, ηεο απηννξγάλσζεο, ηεο πξνζθνξάο θαη δηαβνχιεπζεο. Δίλαη ην ΚΗΝΖΜΑ πνπ δελ πηζηεχεη ζε πειαηεηαθά νχηε ζε ζπγθεληξσηηθά θφκκαηα. Ο δηθφο κνπ πξνζσπηθφο ξφινο είλαη λα αθξηβψο λα δηαζθαιίζσ απηή ηελ πιαηηά ζπκκεηνρηθή θαη δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία αλαζπγθξφηεζεο ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ησλ δεκνθξαηψλ θαη ζνζηαιηζηψλ ζηελ ρψξαο καο. Σψξα ήξζε ε ψξα λα αθνπζηεί ε δηθή καο θσλή. 18. Πνηνο είλαη ν εθινγηθφο ζηφρνο ηνπ Κηλήκαηνο πνπ ηδξχζαηε; Να κπείηε απιά ζηε Βνπιή, λα αλαδεηρηείηε ηξίην θφκκα, ηη αθξηβψο επηδηψθεηε; Κάλνπκε κηα λέα αξρή. Γηα έλα ΚΗΝΖΜΑ πνπ ζα δηακνξθψζεη ε ίδηα ε βάζε, κέζα απφ δηάινγν, δηαβνχιεπζε, απηννξγάλσζε. Έλα εξγαζηήξη ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ ρψξα θαη ηελ πξφνδν. Γεκνθξαηψλ θαη νζηαιηζηψλ. Με ζαθή ηαπηφηεηα. Με ζαθείο θαηεπζχλζεηο γηα ην πνπ πξέπεη θαη κπνξνχκε λα πάκε. ε κηα θνηλσλία αμηψλ. ήκεξα ζηφρν έρνπκε λα δψζνπκε θσλή ζε απηή ηελ λέα καο παξνπζία. Να απνθηήζνπλ νη λένη θαη παιηφηεξνη καρεηέο απηψλ ησλ ηδεψλ μεθάζαξε θαη ζεκαληηθή θνηλνβνπιεπηηθή θσλή. Να αθνπγφκαζηε δπλαηά. Να αλαδείμνπκε ηηο αμίεο καο, λα αλαδείμνπκε ηελ ειπίδα γηα κηα δηαθνξεηηθή Διιάδα. Να ζπγθξνπζηνχκε κε λννηξνπίεο θαη πξαθηηθέο πνπ πήγαλ ηελ Διιάδα πίζσ. 19. Σν πηζαλφηεξν είλαη φηη δελ ζα ζρεκαηηζηεί απηνδχλακε θπβέξλεζε. Πξέπεη λα πάκε ζε δεχηεξεο εθινγέο, φπσο ην 2012, ή λα ζρεκαηηζηεί, νπσζδήπνηε, θπβέξλεζε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ ηεο 25εο Ηαλνπαξίνπ. πλεξγαζίεο κφλν κε μεθάζαξν πξννδεπηηθφ πιαίζην, απηφ καο επηβάιιεη κηα αδήξηηε αλάγθε γηα πξννδεπηηθέο θαη δεκνθξαηηθέο γηα κεηαξξπζκίζεηο. Κη απηφ ζα επηκείλνπκε λα θάλνπκε θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ δηεξεπλεηηθψλ εληνιψλ. 20. Τπάξρεη κηα εθθξεκφηεηα θαη αθνξά ζηα νηθνλνκηθά ηνπ ΠΑΟΚ. Αησξείηαη ε θαηεγνξία φηη αθήζαηε κεγάιν ρξένο θαη φηη απηφ είλαη φπιν ζηα ρέξηα ηνπ θ. Βεληδέινπ, φηη ζαο «θξαηάεη». Ζ αίζζεζε είλαη φηη, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ππήξμε ζπαηάιε ρξεκάησλ. Ση αθξηβψο ζπλέβε; Γελ κε θξαηάεη θαλείο. Καη μέξεηε θάηη: Να γίλεη ηψξα μαλά θνηλφο έιεγρνο ζηα νηθνλνκηθά φισλ ησλ θνκκάησλ απφ ην 2000 θαη κέρξη ζήκεξα γηα λα δνχκε πφηε θαη πνηνη επηρείξεζαλ λα βάινπλ κία ηάμε ζηα νηθνλνκηθά ηνπο. Γελ ιέσ φηη δελ ππήξμαλ πξνβιήκαηα, θαη πψο ζα κπνξνχζε άιισζηε λα γίλεη δηαθνξεηηθά, φηαλ φια ηα θφκκαηα ιεηηνπξγνχλ εδψ θαη δεθαεηίεο ζε θαζεζηψο απφιπηεο αδηαθάλεηαο. Δκείο πξνζπαζήζακε λα ζπάζνπκε απηή ηελ αδηαθάλεηα. Αξρίζακε λα εθαξκφδνπκε θαλφλεο, πξνζπαζψληαο παξάιιεια λα ηεξνχκε ηηο ππνρξεψζεηο ελφο θφκκαηνο εμνπζίαο. Καηαθέξακε ην 2010 λα έρεη ην ΠΑΟΚ ιηγφηεξα ρξέε απφ ηε Ν.Γ. παξά ην γεγνλφο φηη φιε ηελ πεξίνδν ην ΠΑΟΚ έπαηξλε ιηγφηεξα ρξήκαηα απφ ηε ΝΓ σο δεχηεξν θφκκα, παξά ην γεγνλφο φηη ην ΠΑΟΚ ηελ ίδηα πεξίνδν είρε ηξηπιάζηεο εζσθνκκαηηθέο δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε ηε ΝΓ ηελ ίδηα πεξίνδν - 2 πλέδξηα, εζσθνκκαηηθέο εθινγέο εγεζίαο, εθινγέο φισλ ησλ απνθεληξσκέλσλ νξγάλσλ, θαη παξά ην γεγνλφο φηη ην 2004 ην ΠΑΟΚ είρε πεξηζζφηεξα ρξέε απφ ηε ΝΓ. 21. Κχξηε Πξφεδξε, κηα ηειεπηαία εξψηεζε. Δζείο δελ θάλαηε ιάζε; Σα είραηε φια θαιά θακσκέλα; Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, εδψ θαη ρξφληα αλέιαβα θαη ζήθσζα φιν ην βάξνο ηεο επζχλεο γηα ιάζε θαη θαζπζηεξήζεηο, αθφκα θαη γηα επηινγέο πξνζψπσλ. Πνηέ δελ πξνζπνηήζεθα ηνλ αιάλζαζην. Ξέξσ ηα ιάζε κνπ. Έρσ δηδαρζεί απφ απηά. Ναη, σο Πξσζππνπξγφο, κπξνζηά ζηελ αλάγθε λα κελ δηαηαξαρζεί ε θπβεξλεηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε πνξεία ηεο ρψξαο, «θαηάπηα» πνιιά. Αλέρηεθα γηα θαηξφ

14 ζπκπεξηθνξέο πνπ ήμεξα φηη καο πιεγψλνπλ. Αλέρηεθα ζηξνγγπιέκαηα ζέζεσλ θαη ζπκβηβαζκνχο, πεξηζζφηεξνπο απφ φ,ηη έπξεπε. Πνιινί δεηνχζαλ λα ήκνπλ πην απνθαζηζηηθφο. Έκαζα θη εγψ. Καη είκαη απνθαζηζκέλνο. Οη αιιαγέο ζηελ Διιάδα γίλνληαη κε ζσζηή πξνεηνηκαζία, ζρέδην θαη απνθαζηζηηθφηεηα λα θφςεηο ηνλ γφξδην δεζκφ. Όπνπ ην θάλακε, είρακε απνηέιεζκα. Πξσηφγλσξν ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε ηφζν αζθπθηηθέο ζπλζήθεο. Κάλακε ηελ αξρή. Γελ αιιάμακε φκσο ηε ρψξα φζν είρακε ππνζρεζεί. Αιιά δελ θπγνκάρεζα, δελ θξχθηεθα, δελ πέηαμα ηελ θαπηή παηάηα ζε άιινλ, δελ έπαημα ηε ρψξα ζηα δάξηα. Δίκαη έηνηκνο πξαγκαηηθά λα δερζψ θάζε θξηηηθή. 'Αιισζηε δελ ππάξρεη θάηη πνπ λα κελ έρεη εηπσζεί ελαληίνλ κνπ. Σα έρσ αθνχζεη φια. Αιιά ηψξα ζα αθνπζηεί θαη ε δηθή καο θσλή. Εεηάκε, θαη ζσζηά γηαηί έηζη είλαη ε πνιηηηθή, απηνθξηηηθή απφ ηνπο ππξνζβέζηεο γηαηί δελ αληηκεηψπηζαλ θαιχηεξα ηελ θσηηά, κέζα ζηηο ρεηξφηεξεο γηα ηε ρψξα δπλαηέο ζπλζήθεο. Με ηνπο πξαγκαηηθνχο εκπξεζηέο ηεο ρψξαο θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, απηνχο πνπ ρξενθφπεζαλ ηνλ ηφπν θαη έθπγαλ, ζα αζρνιεζεί επηηέινπο θαλείο;

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Υαηδεληθνιάνπ: Κπξίεο θαη θχξηνη, θίιεο θαη θίινη θαιεζπέξα ζαο. Γεπηέξα βξάδπ θαη είκαζηε καδί «ηνλ Δληθφ» γηα λα θνπβεληηάζνπκε γηα ηηο

Ν. Υαηδεληθνιάνπ: Κπξίεο θαη θχξηνη, θίιεο θαη θίινη θαιεζπέξα ζαο. Γεπηέξα βξάδπ θαη είκαζηε καδί «ηνλ Δληθφ» γηα λα θνπβεληηάζνπκε γηα ηηο Ν. Υαηδεληθνιάνπ: Κπξίεο θαη θχξηνη, θίιεο θαη θίινη θαιεζπέξα ζαο. Γεπηέξα βξάδπ θαη είκαζηε καδί «ηνλ Δληθφ» γηα λα θνπβεληηάζνπκε γηα ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΠΑΟΚ ηνλ θ. Δπάγγειν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 Θέκα: ςνένηεςξη ηηρ Τποςπγού Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ, Λούκαρ Σ. Καηζέλη, ζηο παδιοθωνικό ζηαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΑΘΑΚΖ (Τποςπγόρ Οικονομίαρ, Ανάπτςξηρ και. Σοςπισμού): Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, είλαη απφιπηα ζεηηθφ ην

ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΑΘΑΚΖ (Τποςπγόρ Οικονομίαρ, Ανάπτςξηρ και. Σοςπισμού): Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, είλαη απφιπηα ζεηηθφ ην ΟΜΗΛΗΑ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΕΖΣΖΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟΤ ΣΖ ΒΟΤΛΖ «ΓΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα λα πηάζσ θαη πάιη ηνλ εηξκφ κε ηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζε, ρξεζηκνπνηψ θαη πάιη έλα θείκελν πνπ ζηάιζεθε ζηελ ιίζηα.

Γηα λα πηάζσ θαη πάιη ηνλ εηξκφ κε ηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζε, ρξεζηκνπνηψ θαη πάιη έλα θείκελν πνπ ζηάιζεθε ζηελ ιίζηα. Καιεζπέξα θαη πάιη, Άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ην πξνεγνχκελν ζέκα είλαη ε επηθείκελε (πηζαλή) κεηαηξνπή ησλ ΝΠΓΓ ζε ΝΠΙΓ. Δίλαη επίζεο αλάγθε, πηζηεχσ, λα αλνίμνπκε άκεζα ηελ ζπδήηεζε θαη λα έρνπκε ζέζε σο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΤ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΟΚ Ε ΕΚΔΗΛΩΗ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΝΝΟ ΚΡΑΝΙΔΙΩΣΗ ΣΗΝ ΛΕΤΚΩΙΑ. Αγαπεηέ Πξφεδξε, Γεκήηξε Φξηζηφθηα.

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΤ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΟΚ Ε ΕΚΔΗΛΩΗ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΝΝΟ ΚΡΑΝΙΔΙΩΣΗ ΣΗΝ ΛΕΤΚΩΙΑ. Αγαπεηέ Πξφεδξε, Γεκήηξε Φξηζηφθηα. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΤ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΟΚ Ε ΕΚΔΗΛΩΗ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΝΝΟ ΚΡΑΝΙΔΙΩΣΗ ΣΗΝ ΛΕΤΚΩΙΑ Μαθαξηφηαηε, Θενθηιέζηαηε. Κχξηε Πξφεδξε ηεο Βνπιήο. Αγαπεηέ Πξφεδξε, Γεκήηξε Φξηζηφθηα. Κχξηε Πξφεδξε,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ POUL THOMSEN ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ, ΔΝΣ The 17 th Roundtable with the Government of Greece EUROPE UNBOUND OVERCOMING STAGNATION: RE-IGNITING GREECE S POTENTIAL

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΔΝΤΔΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - 17/11/2015

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΔΝΤΔΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - 17/11/2015 Δ. ΣΑΚΑΛΩΣΟ: Καιεζπέξα. Σήκεξα είλαη κηα δχζθνιε κέξα γηαηί απνραηξεηίζακε έλαλ ζπλάδειθφ ζαο θαη πνιχ θίιν, ην Γηψξγν Αλαδξαληζηάθε πνπ ήηαλ έλαο ζπάληνο άλζξσπνο κε αλαηξεπηηθφ ρηνχκνξ, κε πνιιέο γλψζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας

Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας Καηαξρήλ ζέισ λα επραξηζηήζσ ηε ΗΓΗΚΔΚ-ΠΔΟ γηα ηελ ηηκεηηθή πξφζθιεζε λα κηιήζσ ζηελ ζεκεξηλή εκεξίδα. ίγνπξα θάπνηεο απφςεηο πνπ ζα αθνπζηνχλ ζήκεξα κπνξεί λα είλαη εθ δηακέηξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΣΔΣΑΡΣΗ 11 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΙΣΗ: Δπραξηζηνχκε πνπ ήξζαηε. ήκεξα ζέινπκε λα κηιήζνπκε γηα έλα πξφγξακκα, γηα ην νπνίν ήδε ππήξμε πξνδεκνζίεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\6.10.2011

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\6.10.2011 Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πσροσβεστικού Σώματος Αρ. Αποφ. Πρωτ. Αθηνών 7929/2008, Αρ.Φακ. Νομ.Αθ. 19035 Σωζοπόλεως 28, Αθήνα ΤΚ 10446 Τηλ:210-8044999, Fax 210-8044799 Website: www.vfu.gr E-Mail:info@vfu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε.

Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε. Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε. 10 Μαΐνπ 2011 Γξαθείν Σχπνπ 210-52.05.290-1 Σξίηε, 10 Μαΐνπ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΕΖΡΖΠΖΠ ΠΡΟΝΓΓΙΖΠ ΡΟΑΞΔΕΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΝΚΔΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ (ΓΑΠΡΑ) ΡΩΛ ΑΔΗ Πάτρα ΠΑΡΑΚΔΥΗ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2010 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα