ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 33463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνι κών στον JANGU (ή JANGLU) (επ.) ΜΙΑΗ (ον.) Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνι κών στον JANGU (ή JANGLU) (επ.) ΜΙΑΗ (ον.) Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνι κών στον JANGU (ή JANGLU) (επ.) ΜΙΑΗ (ον.) Τροποποίηση της με αριθ. Φ.151/108930/Β6/ υπουργικής απόφασης «Ειδικές Εξετάσεις περί ει σαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρ μοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ (καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%)» (ΦΕΚ 2016/τ.Β / ) τητες (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Αγίου Αθανασίου, Κουφαλίων και Χαλκηδόνας του Δήμου Χαλκηδό νος Νομού Θεσσαλονίκης Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στις Δημοτικές Ενότητες (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Θέρμης, Βα σιλικών και Μίκρας του Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης τητες (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Ευκαρπίας, Πολί χνης και Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης τητες (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Ελευθερίου Κορ δελιού και Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού Ευό σμου Νομού Θεσσαλονίκης Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων στις υποδιαιρε μένες ληξιαρχικές περιφέρειες του Δήμου Δίου Ολύμπου... 9 Ανάθεση ληξιαρχικών καθηκόντων του Δήμου Σερ ρών Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στις Δημοτικές Ενότητες (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Θερμαϊκού και Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού Νομού Θεσσα λονίκης Εντάξεις υπαλλήλων στην κατηγορία Εργαστηρια κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον JANGU (ή JANGLU) (επ.) ΜΙΑΗ (ον.). Δυνάμει της με αριθμ. 9/13/2014 καταλογιστικής πρά ξης του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 2, 152 1, 119Α 2 και εδ. ζ του Ν. 2960/01 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά λαθρεμπορία τριάντα επτά (37) πακέτων τσιγά ρων, διαφόρων μαρκών, που τελέστηκε την 11η στην Αθήνα από τον κατωτέρω υπαίτιο (σχετ. η με αρ. 3008/14/68/ μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφάλειας Ομόνοιας), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο του ιδίου ως άνω νόμου: 1) Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που ανα λογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας (τσιγάρα) στο συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (122,86 ), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 12,54, Πάγιος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 59,20, Αναλογικός Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 26,42 και Φ.Π.Α. 24,70. 2) Επιβλήθηκε στον υπαίτιο JANGU (ή JANGLU) (επ.) ΜΙΑΗ (ον.) του Abdul Karim και της Noorjahan, γεν. το 1975 στο Μπανγκλαντές, με τελευταία γνωστή διαμονή την Αθήνα, οδός Κ. Παλαιολόγου αρ. 3Α ή 13, και νυν αγνώστου διαμονής, κάτοχο του με αρ Δια βατηρίου, με Α.Φ.Μ , πολλαπλό τέλος ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 ), ήτοι το ελάχι στο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου του Ν. 2960/01, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου. Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ. Απαιτείται, δε, επί ποινή απαράδεκτου, η επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου του δικογράφου της προσφυγής, με επιμέλεια του διάδικου, στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

2 33464 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (2) Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον JANGU (ή JANGLU) (επ.) ΜΙΑΗ (ον.). Δυνάμει της με αριθμ. 365/12/2014 καταλογιστικής πρά ξης του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την , σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 142 2, 152 1, 119Α 2 και εδ. ζ του Ν. 2960/01 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά λαθρεμπορία εβδομήντα ενός (71) πακέτων τσι γάρων, διαφόρων μαρκών, που τελέστηκε την 4η στην Αθήνα από τον κατωτέρω υπαίτιο (σχετ. η με αρ. 1020/57477/1/ μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφάλειας Εξαρχείων), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο του ιδίου ως άνω νόμου: 1) Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας (τσιγάρα) στο συνολικό ποσό των διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (234,72 ), ήτοι Εισα γωγικός Δασμός 25,46, Πάγιος Ειδικός Φόρος Κατανά λωσης 28,93, Αναλογικός Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 132,93 και Φ.Π.Α. 47,40. 2) Επιβλήθηκε στον υπαίτιο JANGU (ή JANGLU) (επ.) ΜΙΑΗ (ον.) του Abdul Karim και της Noorjahan, γεν. το 1975 στο Μπανγκλαντές, με τελευταία γνωστή διαμονή την Αθήνα, οδός Κ. Παλαιολόγου αρ. 3Α ή 13, και νυν αγνώστου διαμονής, κάτοχο του με αρ Δια βατηρίου, με Α.Φ.Μ , πολλαπλό τέλος ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 ), ήτοι το ελάχι στο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου του Ν. 2960/01, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου. Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ. Απαιτείται, δε, επί ποινή απαράδεκτου, η επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου του δικογράφου της προσφυγής, με επιμέλεια του διάδικου, στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ (3) Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον JANGU (ή JANGLU) (επ.) ΜΙΑΗ (ον.). Δυνάμει της με αριθμ. 328/12/2014 καταλογιστικής πρά ξης του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την , σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 142 2, 152 1, 119Α 2 και εδ. ζ του Ν. 2960/01 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά λαθρεμπορία τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) πακέτων τσιγάρων, διαφόρων μαρκών, που τελέστηκε την 15η στην Αθήνα από τον κατωτέρω υπαίτιο (σχετ. η με αρ. 3008/14/35/ μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφάλειας Αγ. Παντελεήμονα), και δη μοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο του ιδίου ως άνω νόμου: 1) Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας (τσιγάρα) στο συνολικό ποσό των χιλίων πεντακοσίων τριάντα επτά ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (1.537,27 ), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 166,76, Πάγιος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 189,47, Αναλογικός Ειδικός Φόρος Κα τανάλωσης 870,61 και Φ.Π.Α. 310,43. 2) Επιβλήθηκε στον υπαίτιο JANGU (ή JANGLU) (επ.) ΜΙΑΗ (ον.) του Abdul Karim και της Noorjahan, γεν. το 1975 στο Μπανγκλαντές, με τελευταία γνωστή διαμονή την Αθήνα, οδός Κ. Παλαιολόγου αρ. 3Α ή 13, και νυν αγνώστου διαμονής, κάτοχο του με αρ Δια βατηρίου, με ΑΦ.Μ , πολλαπλό τέλος ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων έντεκα ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (4.611,81 ), ήτοι το τριπλάσιο των αναλο γούντων στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου του Ν. 2960/01, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου. Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ. Απαιτείται, δε, επί ποινή απαράδεκτου, η επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου του δικογράφου της προσφυγής, με επιμέλεια του διάδικου, στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ Αριθμ. Φ.151/150744/Β6 (4) Τροποποίηση της με αριθ. Φ.151/108930/Β6/ υπουργικής απόφασης «Ειδικές Εξετάσεις περί ει σαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμο σμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ (καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%)» (ΦΕΚ 2016/τ.Β / ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 έως 5 του Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188/τ.Α /1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρό σβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατά ξεις», όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α /2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 23 και 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193/τ.Α /2013) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α /2013). 3. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Φ.151/116946/Β6/ υπουργικής απόφασης με τίτλο «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ» (ΦΕΚ 2438/τ.B / ). 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Φ.151/108930/Β6/ υπουργικής απόφασης «Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχο λής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ (καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%)» (ΦΕΚ 2016/ τ.β / ). 5. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμέ νων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. 6. Την έκφραση γνώμης της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Κα λών Τεχνών, του ΑΠΘ (αριθμ. συνεδρίασης 176/ ) όπως αυτή επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (αριθμ. συνεδρίασης 2883/ ). 7. Την έκφραση γνώμης της Συνέλευσης του Τμή ματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ (αριθμ. συνεδρίασης 184/ ) όπως αυτή επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (αριθμ. συνεδρίασης 2892/ ). 8. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α / ) κατ εφαρμογή της οποίας βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τη με αριθ. Φ.151/108930/Β6/ υπουργική απόφαση «Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ (καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%)» (ΦΕΚ 2016/ τ.β / ), ως ακολούθως: Άρθρο ΜΟΝΟ Η δεύτερη περίοδος του άρθρου 2 της παρούσης διαμορφώνεται ως εξής: «Οι ειδικές εξετάσεις για το τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχο λής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. διενεργούνται το μήνα Δεκέμβριο και διαρκούν τρεις (3) ημέρες. Μαρούσι, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Αριθμ (5) Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στις Δημοτικές Ενότη τες (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Αγίου Αθανασίου, Κου φαλίων και Χαλκηδόνας του Δήμου Χαλκηδόνος Νο μού Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η ληξιαρχική περιφέρεια κάθε νέου Δήμου που συνίσταται με τον Ν. 3852/2010, υποδιαιρείται σε τόσες όσες και οι Δημοτικές Ενότητες, κατά τρόπο ώστε η ληξιαρχική περιφέρεια να ταυτίζεται με την εδαφική περιφέρεια μιας Δημοτικής Ενότητας. στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊ σταμένους των οργανικών μονάδων αυτής». 5. Το αριθμ / έγγραφο του Δήμου Χαλκη δόνος Νομού Θεσσαλονίκης περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου στους μόνιμους υπαλλήλους του οικείου Δήμου α) της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου, στον Χατζόπουλο Κωνσταντίνο του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό ΣΤ, β) της Δημοτικής Ενότητας Κουφαλίων στη Φεϊζίδου Δήμητρα του Γκίνη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ και γ) της Δημοτικής Ενότητας Χαλκηδόνος στην Καρατζοπούλου Σουλτάνα του Θεο δώρου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ. 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλκη δόνος, για το έτος 2014, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου των Δημοτικών Ενο τήτων (Ληξιαρχική Περιφέρεια) του Δήμου Χαλκηδόνος στους μόνιμους υπαλλήλους του οικείου Δήμου ως εξής: α) της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου, στον Χατζόπουλο Κωνσταντίνο του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό ΣΤ, β) της Δημοτικής Ενότητας Κουφαλίων στη Φεϊζίδου Δή μητρα του Γκίνη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ και γ) της Δημοτικής Ενότητας Χαλκηδόνος στην Καρα τζοπούλου Σουλτάνα του Θεοδώρου, κλάδου ΔΕ Διοι κητικού, με βαθμό Γ. Θεσσαλονίκη, 15 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ (6) τητες (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Θέρμης, Βασιλικών και Μίκρας του Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η ληξιαρχική περιφέρεια κάθε νέου Δήμου που συνί σταται με τον Ν. 3852/2010, υποδιαιρείται σε τόσες όσες και οι Δημοτικές Ενότητες, κατά τρόπο ώστε η

4 33466 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ληξιαρχική περιφέρεια να ταυτίζεται με την εδαφική περιφέρεια μιας Δημοτικής Ενότητας. στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προ ϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής». 5. Το αριθμ / έγγραφο του Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης με τη συνημμένη σε αυτό εισηγη τική απόφαση του Δημάρχου Θέρμης αριθμ. 2326/ περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου στους υπαλλή λους του οικείου Δήμου με σχέση δημοσίου δικαίου α) της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης, στην υπάλληλο Ντίκα Ελένη του Στυλιανού, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Ε, β) της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών, στην Κυρκούδη Ελευθερία Τριανταφυλλιά του Γεωργίου, κλά δου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Ε και γ) της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας στην υπάλληλο Παπαμιχαήλ Χρυσούλα του Κρυστάλλη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ. 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Θέρμης, για το έτος 2014, ύψους 3500,00 (ΚΑ ). Για τα επόμε να έτη θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις στους αντί στοιχους προϋπολογισμούς του Δήμου, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου των Δημοτικών Ενοτήτων (Ληξιαρχική Περιφέρεια) του Δήμου Θέρμης στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του οικείου Δήμου ως εξής: α) της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης, στην υπάλληλο Ντίκα Ελένη του Στυλιανού, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Ε, β) της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών, στην Κυρκούδη Ελευθερία Τριανταφυλλιά του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Ε και γ) της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας στην υπάλληλο Παπαμιχαήλ Χρυσούλα του Κρυστάλλη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ. Θεσσαλονίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ (7) τητες (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Ευκαρπίας, Πολίχνης και Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η ληξιαρχική περιφέρεια κάθε νέου Δήμου που συνίσταται με τον Ν. 3852/2010, υποδιαιρείται σε τόσες όσες και οι Δημοτικές Ενότητες, κατά τρόπο ώστε η ληξιαρχική περιφέρεια να ταυτίζεται με την εδαφική περιφέρεια μιας Δημοτικής Ενότητας. στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊ σταμένους των οργανικών μονάδων αυτής». 5. Το αριθμ / έγγραφο του Δήμου Παύ λου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης με τη συνημμένη σε αυτό εισηγητική απόφαση του Δημάρχου Παύλου Μελά αριθμ. 691/ περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου στους τακτικούς υπαλλήλους του οικείου Δήμου α) της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας, στην υπάλληλο Σμυρ νίδου Αναστασία του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Δ, β) της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης, στον υπάλληλο Γεωργιάδη Δημήτριο του Λουκά, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ και γ) της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης στην υπάλληλο Μαρούλη Θεοδώρα του Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου με βαθμό Ε. 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Παύλου Μελά, για το έτος 2014, ύψους 1215 (ΚΑ , , , ). Για τα επόμενα έτη θα προβλε φθούν ανάλογες πιστώσεις στους αντίστοιχους προϋ πολογισμούς του Δήμου, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου των Δημοτικών Ενο τήτων (Ληξιαρχική Περιφέρεια) του Δήμου Παύλου Μελά στους τακτικούς υπαλλήλους του οικείου Δήμου ως εξής: α) της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας, στην υπάλ ληλο Σμυρνίδου Αναστασία του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Δ, β) της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης, στον υπάλληλο Γεωργιάδη Δημήτριο του Λουκά, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ και γ) της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης στην υπάλ ληλο Μαρούλη Θεοδώρα του Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου με βαθμό Ε. Θεσσαλονίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ (8) Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στις Δημοτικές Ενότη τες (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Ελευθερίου Κορδελιού και Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η ληξιαρχική περιφέρεια κάθε νέου Δήμου που συνίσταται με τον Ν. 3852/2010, υποδιαιρείται σε τόσες όσες και οι Δημοτικές Ενότητες, κατά τρόπο ώστε η ληξιαρχική περιφέρεια να ταυτίζεται με την εδαφική περιφέρεια μιας Δημοτικής Ενότητας. στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊ σταμένους των οργανικών μονάδων αυτής». 5. Το αριθμ / έγγραφο του Δήμου Κορδε λιού Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης, με τη συνημμένη σε αυτό εισηγητική απόφαση Δημάρχου αριθμ. 614/ περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου στις τακτικές υπαλλήλους του οικείου Δήμου α) της Δημοτικής Ενό τητας Ελευθερίου Κορδελιού, στην Καϊσά Ελευθερία του Ευαγγέλου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Γ και β) της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου, στην Χαραλαμπίδου Παρθένα του Θεοδώρου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Ε. 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Κορδε λιού Ευόσμου, για το έτος 2014, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου των Δημοτικών Ενοτήτων (Ληξιαρχική Περιφέρεια) του Δήμου Κορδε λιού Ευόσμου στους τακτικούς υπαλλήλους του οικείου Δήμου ως εξής: α) της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Κορδελιού, στην Καϊσά Ελευθερία του Ευαγγέλου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Γ και β) της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου, στην Χαραλαμπί δου Παρθένα του Θεοδώρου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Ε. Θεσσαλονίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ (9) Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων στις υποδιαιρεμένες ληξιαρχικές περιφέρειες του Δήμου Δίου Ολύμπου. 1. Τις διατάξεις α)της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143 Α ) «περί ληξιαρχικών πράξεων» β) των Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113 Α ) και 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 4. Τις διατάξεις του ΠΔ. 142/ (ΦΕΚ 235/τ.Α / «Οργανισμός της Μακεδονίας Θράκης». 5. Την αριθμ /57460/ (ΦΕΚ 1984/ τ.β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «περί Υποδιαίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010». 6. Την αριθμ /57510/εγκ.65/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης «περί των ληξιαρχικών βιβλί ων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ με τον Ν. 3852/2010». 7. Τις διατάξεις της αριθμ. 2/75100/0022/ (ΦΕΚ 2699/τ.Β / ) κοινή απόφαση των Υφυπουρ γών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών «περί καθορισμού αριθμού ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των ΟΤΑ που εκτελούν πρόσθετα κα θήκοντα». 8. Το αριθ / έγγραφο του Δήμου Δίου Ολύμπου, με το οποίο μας υποβλήθηκε η αριθμ. 801/2014 απόφαση Δημάρχου. 9. Το γεγονός ότι η Ληξιαρχική Περιφέρεια του Δήμου Δίου Ολύμπου υποδιαιρείται σε τρεις (3) περιφέρειες. 10. Την αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2017/τ. Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, «Ανά θεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Μακεδονίας Θρά κης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, αποφα σίζουμε: Αναθέτουμε την ενάσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου στις Υποδιαιρεμένες ληξιαρχικές περιφέρειες του Δή μου Δίου Ολύμπου ως εξής: α/α Ονοματεπώ νυμο Παρασκευή Μιχωλού Πατρώ νυμο Γεώργιος Κλάδος ΔΕ Διοικητικού Στέφανος Παπακώστας Δημήτριος ΔΕ Διοικητικού Ελένη Τσίντσιφα Ευάγγελος ΔΕ Διοικητικού Βα θμός Γ Β Δ Υποδιαιρε μένη Ληξιαρχική Περιφέρεια Ανατολικού Ολύμπου Δίου Λιτόχωρο Κατερίνη, 17 Σεπτεμβρίου 2014 και Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης

6 33468 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (10) Ανάθεση ληξιαρχικών καθηκόντων του Δήμου Σερρών. Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 6 του Ν. 3852/ 2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α / ). 2. Το Π.Δ. 142/ «Οργανισμός της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 235 Α / ) 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων». 4. Την αριθμ. Φ /57460/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 5. Την αριθ. πρωτ. οικ / (ΦΕΚ 2017/Β / ) απόφαση μας περί «Ανάθεσης άσκησης αρ μοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμέ νης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παροχή εξου σιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Μακεδονίας Θράκης». 6. Το αριθμ / έγγραφο του Δήμου Σερ ρών, με το οποίο προτείνεται η ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχων σε Δημοτικούς υπαλλήλους, ήτοι στη Μέλ λιου Παναγιώτα του Δημητρίου στη Δημοτική Ενότητα Άνω Βροντούς, στον Κουρτίδη Μακεδώνα του Χαρα λάμπους στη Δημοτική Ενότητα Κ. Μητρουσίου, στον Παπαμιχαηλίδη Μιχαήλ του Νικολάου στη Δημοτική Ενότητα Λευκώνα, στον Τράκα Νικόλαο του Κων/νου στη Δημοτική Ενότητα Ορεινής, στον Πελτόγλου Ηλία του Νικολάου στη Δημοτική Ενότητα Σερρών και στον Βερβέρη Δημήτριο του Μελετίου στη Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων ληξιάρχων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Σερρών όπως παρακάτω: 1) Για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Άνω Βροντούς στη Μέλλιου Παναγιώτα του Δημητρίου, του κλάδου TE Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογρα φίας, με βαθμό Γ. 2) Για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Κ. Μη τρουσίου στον Κουρτίδη Μακεδώνα του Χαραλάμπους, του κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Ε. 3) Για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Λευ κώνα, στον Παπαμιχαηλίδη Μιχαήλ του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Ε. 4) Για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Ορει νής στον Τράκα Νικόλαο του Κων/vou, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Γ. 5) Για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Σκου τάρεως στον Βερβέρη Δημήτριο του Μελετίου, του κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Ε. Σέρρες, 19 Σεπτεμβρίου 2014 και Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης Αριθμ (11) τητες (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Θερμαϊκού και Επα νομής του Δήμου Θερμαϊκού Νομού Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η ληξιαρχική περιφέρεια κάθε νέου Δήμου που συνίσταται με τον Ν. 3852/2010, υποδιαιρείται σε τόσες όσες και οι Δημοτικές Ενότητες, κατά τρόπο ώστε η ληξιαρχική περιφέρεια να ταυτίζεται με την εδαφική περιφέρεια μιας Δημοτικής Ενότητας. στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προ ϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής». 5. Το αριθμ / έγγραφο του Δήμου Θερ μαϊκού Νομού Θεσσαλονίκης, με τη συνημμένη σε αυτό εισηγητική απόφαση Δημάρχου αριθμ. 377/ περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου στους μόνιμους υπαλ λήλους του οικείου Δήμου α) της Δημοτικής Ενότητας Θερμαϊκού, στην Κοντογιάννη Μαρία του Ηλία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ και β) της Δημοτικής Ενό τητας Επανομής, στον Αγρίμη Μόσχο του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α. 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Θερμα ϊκού, για το έτος 2014, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου των Δημοτικών Ενοτήτων (Ληξιαρχική Περιφέρεια) του Δήμου Θερμαϊκού στους μόνιμους υπαλλήλους του οικείου Δήμου ως εξής: α) της Δημοτικής Ενότητας Θερμαϊκού, στην Κοντογιάν νη Μαρία του Ηλία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ και β) της Δημοτικής Ενότητας Επανομής, στον Αγρίμη Μό σχο του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ. Θεσσαλονίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (12) Εντάξεις υπαλλήλων στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Εθνικού Μετσό βιου Πολυτεχνείου. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Έχοντος υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», και ειδικότερα τα άρθρα 29 και 79 του ανωτέρω νόμου (ΦΕΚ Α 195/2011). 2. Τις διατάξεις του Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κοι άλλες διατά ξεις», και ειδικότερα το άρθρο 7, παρ. 9 αυτού, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 8 παρ. 18 και 20 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ A 159/2012). 3. Τις διατάξεις του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, δι αδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομές των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ειδικότερα το άρθρο 68 του ανωτέρω νόμου περί ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων, παράγραφος 3 Οδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι. εδάφιο 2 (ΦΕΚ Α 32/2014). 4. Τις αιτήσεις ένταξης στην κατηγορία ΕΔΙΠ σε ακα δημαϊκές μονάδες των Σχολών Ηλεκτρολόγων Μηχανι κών και Μηχανικών Υπολογιστών και Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, των υπηρετούντων στο ίδρυμα μελών στην κατηγορία ΕΤΕΠ που προβλέπεται στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011, όπως ορίζεται με το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4009/2011 και τροποποιήθηκε κατά το άρθρο 68 παρ. 3, εδοφ. 2 του Ν. 4235/ Τις από και Πράξεις των Κοσμητό ρων των Σχολών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα νικών Υπολογιστών και Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, ορισμού Τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών, για την έντα ξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ σε ακαδημαϊκές μονάδες των ανωτέρω Σχολών, των υπηρετούντων στο ίδρυμα μελών στην κατηγορία ΕΤΕΠ που προβλέπεται στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011, όπως ορίζεται με το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4009/2011 και τροποποιήθηκε κατά το άρθρο 68 παρ. 3, εδαφ. 2 του Ν. 4235/ Τις από και Εισηγήσεις των Τριμε λών Εισηγητικών Επιτροπών των Σχολών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, αντίστοιχα, για την ένταξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ σε ακαδημαϊκές μονάδες των ανωτέρω Σχολών, των υπηρετούντων στο ίδρυμα μελών στην κατηγορία ΕΤΕΠ που προβλέπεται στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011, όπως ορίζεται με το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4009/2011 και τροποποιήθηκε κατά το άρθρο 68 παρ. 3, εδαφ. 2 του Ν. 4235/ Την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, συνεδρίαση 17η 2014 την (συνέχεια ). 8. Τους συναφείς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών των υπό ένταξη μελών ΕΤΕΠ. 9. Τις ανακύπτουσες λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύ ματος. 10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 11. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το Προε δρικό Διάταγμα που θα ρυθμίζει τα θέματα του ΕΔΙΠ, διαπιστώνει: Ότι τα κάτωθι μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ε.Μ. Πολυτεχνείου εντάσ σονται στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), διατηρώντας την κατά το χρόνο της ένταξής τους, και μέχρι την έκδοση, του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/11 Προεδρικού Διατάγματος, βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση, και κατανέμονται στο ίδρυμα ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1. ΜΠΑΛΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2. ΣΕΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2014 Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΟΛΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

8 33470 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2340 30 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προ σωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3081 17 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών εκτός έδρας του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 6 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/34287/ΔΥΕΠ/2 4 2013 κοινής υπουργικής απόφασης Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2947 3 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2325 29 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση εργασίας πέρα από το κανονικό ωρά ριο των υπαλλήλων της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1222 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού στα Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3355 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταλογισμός ποσού σε βάρος του CUMPANASU MARIN του IULIAN.... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3421 19 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διαρκούς Επιτροπής για την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή δωρεάς κινητών πραγμάτων προς το Ελ ληνικό Δημόσιο χωρίς όρο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2333 30 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης Λα θρεμπορίας στον IQBAL ARSHAD του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 117 2 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος της παρ. 1 άρθρου 16 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1267 19 Μαΐου 2014 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Ζακύνθου.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3555 30 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2761 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και την υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 124 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία εις βά ρος του Παπαγιάννη Χαραλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1652 4 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υπ αριθμ. Γ.Π. οικ. 39728/30 4 13 (ΦΕΚ 1085/Β /30 4 13) απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1891 29 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταλογισμός πολλαπλών τελών στον NASEER RASHID του NASEER.... 1 Άσκηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 691 19 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β ) «Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3125 20 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζη μιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1047 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνα σίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1425 12 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος των γεωργι ανών υπηκόων 1) VASHAKIDZE GODERDZI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2101 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του πάγιου κατ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας του Τελωνείου ΠΡΕΒΕΖΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 4 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του συνόλου των κινδύνων και των κα λυπτόμενων παροχών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 593 15 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετονομασία του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμ βουλίου.... 1 Ανώτατο όριο ταχύτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα