αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον"

Transcript

1 word ὁ πεζός αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) αἴτιος, αἰτία, αἴτιον ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον δῆλος, δήλη, δῆλον ἱερός, ἱερά, ἱερόν Ἀθηναῖος, Ἀθηναία, Ἀθηναῖον ἀθάνατος, ἀθάνατον κακός, κακή, κακόν (comp. κακίων) καλός, καλή, καλόν (comp. καλλίων) μακρός, μακρά, μακρόν μικρός, μικρά, μικρόν ἀνόσιος, ἀνόσιον ἄξιος, ἀξία, ἄξιον οἱ πεζοί οἱ πλούσιοι οἱ πολέμιοι πεζός, πεζή, πεζόν πλεῖστος, πλείστη, πλεῖστον πλούσιος, πλουσία, πλούσιον πολέμιος, πολεμία, πολέμιον πονηρός, πονηρά, πονηρόν πρότερος, προτέρα, πρότερον ὅσιος, ὁσία, ὅσιον σύμμαχος, σύμμαχον σοφός, σοφή, σοφόν ὕστερος, ὑστέρα, ὕστερον φίλιος, φιλία, φίλιον φίλος, φίλη, φίλον χαλεπός, χαλεπή, χαλεπόν αὖ αὖθις αὐτίκα ὧδε ἤδη εὖ ἀεί (αἰεί, αἰέν) εἶτα ἐκεῖ meaning infantry ugly; shameful, base responsible; responsible for, cause of (+ objective gen.) [aetiology] good; well born; brave unjust easy just clear, manifest [psychedelic] holy, consecrated [Hieronymus, hierarchy] Athenian undying, immortal bad; evil; low born [cacophony] beautiful; fine, noble [calligraphy] long, tall, large; far [macroscopic] small, little [microscopic, microcomputer] unholy, profane worth; worthy, deserving of (takes a genitive complement: ἄξιος τιμῆς = worthy of honor ) [axiom] foot soldiers rich men the enemy on foot, on land most, greatest, largest; (often with art.), the greatest number, the most [pleistocene] weathy, rich hostile; belonging to war worthless; knavish; evil, base former, earlier, previous [hysteron proteron] hallowed; pious; pure fighting along with, allied with skilled, clever, wise latter, later, next friendly; beloved beloved, dear difficult, hard; harsh, cruel again; in turn again; in turn; hereafter, in the future at once, immediately in this way, thus, so very already well always then, next; accordingly, therefore in that place, there

2 μάλα (comp. μᾶλλον, superl. μάλιστα) very, exceedingly ἐνθάδε here, there νῦν now, presently οὕτω, (before vowel) οὕτως in this manner, thus, so τότε at that time, then ὁ, ἡ, τό article: the, a, an, one; my, your, our, his, her, its, their μή not (negates infinitives, subordinate clauses) οὐ, οὐκ, οὐχ not δεσπότης, δεσπότου, ὁ master, lord; absolute ruler δικαστής, δικαστοῦ, ὁ juryman, judge (in court) κριτής, κριτοῦ, ὁ judge (in a contest), umpire κριτής, κριτοῦ, ὁ judge (in a contest), umpire ναύτης, ναύτου, ὁ sailor νεανίας, νεανίου, ὁ young man ὁπλίτης, ὁπλίτου, ὁ heavy armored soldier ποιητής, ποιητοῦ, ὁ maker, poet πολίτης, πολίτου, ὁ citizen στρατιώτης, στρατιώτου, ὁ soldier ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ assembly, place of assembly; marketplace δημοκρατία, δεμοκρατίας, ἡ democracy θεά, θεᾶς, ἡ goddess θύρα, θύρας, ἡ door; double, folding doors ἠμέρα, ἠμέρας, ἡ day παιδεία, παιδείας, ἡ education, training, culture ἐπιορκία, ἐπιορκίας, ἡ false swearing, perjury στρατιά, στρατιᾶς, ἡ army συμφορά, συμφορᾶς, ἡ event, happening, circumstance; unlucky event, misfortune φιλία, φιλίας, ἡ friendship χώρα, χώρας, ἡ land, country; space, room, place γνώμη, γνώμης, ἡ faculty of judgement; opinion, decision, verdict δίκη, δίκης, ἡ justice, right; lawsuit; punishment (levied in a suit) ἡδονή, ἡδονῆς, ἡ pleasure εἰρήνη, εἰρήνης, ἡ peace; peace treaty [Irene] μάχη, μάχης, ἡ battle, combat [Titanomachy] ἀνάγκη (ἐστί) (impersonal expression) it is necessary (compulsory, unavoidable) (+ dat. or acc. of person + inf.) (often to be translated with must in a per ἀνάγκη, ἀνάγκης, ἡ force, constraint, necessity νίκη, νίκης, ἡ victory ἐπιθυμία, ἐπιθυμίας, ἡ desire, yearning ἀρετή, ἀρετῆς, ἡ excellence; valor; virtue ἀρχή, ἀρχῆς, ἡ beginning; rule, office; realm, province σκηνή, σκηνῆς, ἡ tent, booth; stage building; stage τιμή, τιμῆς, ἡ honor; esteem; price φυγή, φυγῆς, ἡ running away, flight; exile

3 φωνή, φωνῆς, ἡ ψυχή, ψυχῆς, ἡ ὑγίεια, ὑγιείας, ἡ γλῶττα, γλώττης, ἡ γέφυρα, γεφύρας, ἡ δόξα, δόξης, ἡ θάλαττα, θαλάττης, ἡ ἀλήθεια, ἀληθείας, ἡ μοῖρα, μοίρας, ἡ πεῖρα, πείρας, ἡ τράπεζα, τραπέζης, ἡ βάρβαρος, βαρβάρου ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ λίθος, λίθου, ὁ λίθος, λίθου, ἡ ἄνεμος, ἀνέμου, ὁ ἄνθρωπος, ἀνθρώπου, ὁ οἱ βάρβαροι πλοῦτος, πλούτου, ὁ πόνος, πόνου, ὁ ὕπνος, ὕπνου, ὁ ποταμός, ποταμοῦ, ὁ ἵππος, ἵππου, ὁ στρατηγός, στρατγοῦ, ὁ τρόπος, τρόπου, ὁ φόβος, φόβου, ὁ φθόνος, φθόνου, ὁ χρόνος, χρόνου, ὁ βιβλίον, βιβλίου, τό δῶρον, δώρου, τό μέτρον, μέτρου, τό παιδίον, παιδίου, τό ἔργον, ἔργου, τό διά + acc. διά + gen. εἰς, ἐς + acc. ἐκ + gen. (ἐξ before vowels) κατά +acc κατά +gen μετά + acc. μετά + gen. ἐν + dat. ἀνά +acc sound; voice breath of life; life; soul health, soundness tongue; language bridge opinion; reputation sea truth; truthfullness portion, lot; destiny, fate attempt, trial table; money changer s table, bank non Greek speaking, foreign; barbarian (perjorative) messenger, herald [angel] stone [monolith] a particular kind of stone, e.g., magnet, crystal wind [anemometer] human being, man foreigners, esp. Persian wealth, riches hard work, toil; suffering [geoponics] sleep [hypnotism] river [Mesopotamia] horse general [strategic] turn; way, manner, fashion; habits, character [tropics, heliotrope] fear [phobia, Phobos] envy, jealousy time; period of time book [bibliophile] gift [Eudora] measure, size, distance; moderate amount; proportion child work, action, deed [energy] by aid of, by reason of, on account of through (of space or time); through, by (of agent or means) into, to, toward out of, forth from down along, over, throughout; in accordance with down from, down upon; against (the interests of a person); into the middle of; in pursuit of; after among, with in, within, on, at, among up, up along, throughout

4 ἀντί +gen instead of, in place of, in return for ὑπό + acc under; during, in the course of ἐπί + acc. onto, up to, toward; against ὑπό + dat under; under the power of ἐπί + dat. upon, over; next to; in addition to ὑπό + gen from under, under; by (agent with passive verb or expression) ἀπό + gen. away from, from ἐπί + gen. upon; in the time of παρά + acc. to the side of; beside; past, beyond παρά + dat. by the side of, at the house of παρά + gen. from the side of, from (usually with a person as object) περί +acc around (motion); about, concerning περί +dat around (position); about (an object for which one struggles) περί +gen about, concerning; above, beyond ὑπέρ + acc over, across, beyond (of motion or position) πρό + gen in front of; in defense of; before (or time or preference) ὑπέρ + gen over, above (of motion or position); in defense of; πρός + acc. to, toward; against; in respect to, regarding πρός + dat. near, beside; in addition to πρός + gen. from, proceeding from σύν + dat. together with, with, concerning ὅδε, ἥδε, τόδε this or that, the following ἐκεῖνος, ἑκείνη, ἐκεῖνο that one there, the more distant, the former οὗτος, αὕτη, τοῦτο this, the nearer, the latter δεῖ it is necessary, needful (+ acc. of person + inf; trans as must, should in a person construction; external constraint) *αἱρέω, αἱρήσω, εἷλον, ᾕρηκα, ᾕρημαι, ᾑρέθην take, grasp, seize; (mid) choose, elect [heresy] *ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, ἀφικόμην,, αφῖγμαι, arrive at, come to, reach ἀδικέω be unjust, do wrong; harm, do wrong to (someone [acc.]) δοκεῖ it seems best (U9) δοκέω (commonly) seem (sometimes + dat of person + inf.); (rarely in prose) think, suppose κρατέω be strong; rule over (+ gen); conquer (+ acc or gen.) [democratic] νοσέω be sick ποιέω make, produce, do [poet] ὠφελέω help, aid φιλέω love, like φοβέομαι be afraid, be afraid of δέομαι want, be in need of (+ gen) (more common than active); beg, ask for (+ gen of person + inf.) δεῖται (impersonal) there is need of (+ dat. of person and gen. of *βάλλω, βαλέω, ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην throw, strike [ballistics] *βούλομαι, βοuλήσομαι, βεβούλημαι, ἐβουλήθην want, desire, wish (+ complementary inf.) *γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, ἐγενήθην come into being, be born, become; (in aor.) be *ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην lead; carry *εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον, ηὕρηκα, ηὕρημαι, ηὕρέθην find, find out, discover [heuristic, Eureka]

5 *ἀκούω ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα,, ἠκούσθην *λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην *ἐλαύνω, ἐλάω, ἤλασα, ελήλακα, ἐλήλαμαι, ἠλάθην *μένω, μενῶ, ἔμεινα, μέμνηκα *οἴομαι or οἶμαι, οῖήσομαι, ᾠήθην *ἀποθνῄσκω, ἀποθανέομαι, ἀπέθανον, τέθνηκα *ἀποκτείνω, ἀποκτενέω, ἀπέκτεινα, ἀπέκτονα,, *πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα *πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι *ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα *σπένδω, σπείσω, ἔσπεισα, ἔσπεισμαι *φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα *φέρω, οἴσω, ἤνεγκον/ἤνεγκα, ἐνήνοχα, ενήνεγμαι, ἠνέχθην *ἔχω, ἕξω/σχήσω, ἔσχον, ἔσχηκα, ἔσχημαι αἰσθάνομαι βλάπτω βουλεύω γράφω γυμνάζω δικάζω δέω εἰμί ἐθέλω κελεύω κόπτω λείπω λύω μάχομαι ἔξεστι οἰκέω παρακελεύομαι (παρα) παρασκευάζω (παρα) πείθω ἐπιτρέπω πέμπω πολῑτεύω πρέπει πράττω [ᾱ] ἄρχω τύπτω τάττω φοβέω χρή hear (usually with acc. of thing heard + gen. of person from whom it is heard, usually with prep. ἀπό, ἐκ, etc.) take, grasp, receive drive, set in motion; (intrans.) ride, march remain; stay; wait for; wait think, suppose, believe die kill, put to death have (something) done to one, experience; suffer [sympathy] learn, hear; learn by inquiry, inquire come, go pour a libation; (mid.) exchange libations, make a truce,make peace [spondaic] flee; be in exile bear; carry; bring; endure have, hold perceive, sense, understand [esthetics] harm; damage plan, devise; (mid.) take counsel, deliberate [probouleutic] scratch; inscribe; write train (naked), exercise; (mid.) exercise oneself, be in training [gymnastics, gymnasium] judge; serve as judge or juror; (mid.) please a case participate in a suit lack, be in need of (+ gen) rare outside of fixed idioms) be [ontology (from the participial stem)] be willing; wish order; command (+ acc. of person + inf) strike; chop; beat leave; abandon loosen; release fight (+ dat. of the enemy person or + prep. phrase) it is permitted, possible (+ acc. or dat. of person + inf) inhabit, settle; manage (a house or government); dwell, live [economy, ecology] exhort, encourage (+ dat. of person, sometimes + inf.) prepare, provide, procure; (mid.) prepare for oneself, make preparations persuade; urge turn over to, entrust send be a citizen; have a certain form of government; (mid.) live or behave as a free citizen; participate in politics it is fitting, becoming, seemly (+ acc. or dat. of person + inf) effect, accomplish, do; experience (a certain fortune),fare [pratical] begin (+ gen); rule; be a leader of (+ gen) strike, beat [tympanum] marshal; draw up; arrange; appoint put to flight; terrify, frighten it is necessary (+ acc. of person + inf; trans as must, should in a person construction; internal constraint)

6

7 rsonal construction)

8

9

10

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀδικέω, ἀδικήσω,

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College OCR Greek AS Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄγαν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγνοέω, ἀγνοήσω, ἠγνόησα, ἠγνοήθην ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω,

Διαβάστε περισσότερα

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU About this Vocabulary List The goal behind compiling this list of words is to provide a set of words which are likely to be a core vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1 Wilfred E. Major Page 1 It s Not the Size, It s the Frequency: The Value of Using a Core Vocabulary in Beginning and Intermediate Greek Wilfred E. Major Foreign Languages and Literatures Department Louisiana

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

The 2010 College Greek Exam

The 2010 College Greek Exam 53 The 2010 College Greek Exam Albert Louisiana State University Abstract This article reports on the second annual College Greek Exam (CGE), a national exam for students of ancient Greek, usually given

Διαβάστε περισσότερα

Crito vocabulary (by part of speech)

Crito vocabulary (by part of speech) Crito vocabulary (by part of speech) Greek word part of speech frequency English meaning πολύς adj. 38 much or many δίκαιος adj. 28 just καλός adj. 18 beautiful πρότερος adj. 11 earlier ἀγαθός adj. 8 good

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 2 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep Principal Parts of Common Verbs arranged by Type Stems in υ- and αυλύω λύσω ἔλυσα λέλυκα λέλυμαι ἐλύθην: to loosen, loose δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep παύω

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-10

English to Greek vocabulary in lessons 1-10 English to Greek vocabulary in lessons 1-10 E to Greek vocabulary, lessons 1-10, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

On the Syrian Goddess

On the Syrian Goddess Lucian s On the Syrian Goddess An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s On the Syrian Goddess: An Intermediate Greek Reader Greek

Διαβάστε περισσότερα

An Introduction to New Testament Greek

An Introduction to New Testament Greek An Introduction to New Testament Greek Paul Pritchard February 2014 0 Session 1: The Greek Alphabet Capital Lower case Name Pronunciation 1 Transliteration Α α alpha lard/cup a Β β beta bat b Γ γ gamma

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 7. Greek to GCSE (part 2) 1. Exercise 7.1 1 διωκόμεθα. 2 πέμπονται. 3 φυλάττῃ (or, φυλάττει). 4 εὑρίσκεται. 5 πείθομαι.

Chapter 7. Greek to GCSE (part 2) 1. Exercise 7.1 1 διωκόμεθα. 2 πέμπονται. 3 φυλάττῃ (or, φυλάττει). 4 εὑρίσκεται. 5 πείθομαι. Greek to GCSE (part 2) 1 Chapter 7 Exercise 7.1 1 διωκόμεθα. 2 πέμπονται. 3 φυλάττῃ (or, φυλάττει). 4 εὑρίσκεται. 5 πείθομαι. Exercise 7.2 1 The words are being learned (studied) by the children. 2 The

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 174 James 3:1-4:12

Notes on the Greek New Testament Week 174 James 3:1-4:12 Notes on the Greek New Testament Week 174 James 3:1-4:12 Day 866: James 3:1-6 Verses 1-12 Martin argues that the focus in this section is not use of the tongue by the individual believer but on the use

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 17. Prepositions - Part 1

Chapter 17. Prepositions - Part 1 Chapter 17 Prepositions - Part 1 17.1 Prepositions Prepositions tell us the relation between two words - they generally tell us where something is or takes place. e.g. "The dog is in the street.", "John

Διαβάστε περισσότερα

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Patristic Readers, Volume 1b Greek Text with Vocabulary and Commentary Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Greek Text with Vocabulary and Commentary

Διαβάστε περισσότερα

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA *

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Histos Working Papers 2011.03 INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Author s Note: I have included my paper from the APA Seminar here, although most of the material covered here can now be found in my The Rhetoric

Διαβάστε περισσότερα

A LIKELY STORY: RHETORIC AND THE DETERMINATION OF TRUTH IN POLYBIUS HISTORIES *

A LIKELY STORY: RHETORIC AND THE DETERMINATION OF TRUTH IN POLYBIUS HISTORIES * Histos 9 (2015) 29 66 A LIKELY STORY: RHETORIC AND THE DETERMINATION OF TRUTH IN POLYBIUS HISTORIES * Abstract: I argue that Polybius demands that a central duty of the historian should be to employ rhetoric

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Lucian s. A True Story. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis

Lucian s. A True Story. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s A True Story An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian's A True Story: An Intermediate Greek Reader Greek text with Running

Διαβάστε περισσότερα

Evil [κάκη] in Sophocles Oedipus Tyrannus and Antigone

Evil [κάκη] in Sophocles Oedipus Tyrannus and Antigone Chang Gung Journal of Humanities and Social Sciences 2:1 (April 2009), 119-145 Evil [κάκη] in Sophocles Oedipus Tyrannus and Antigone Yu-Yen Chang Abstract The Greek term κάκη complicates various meanings

Διαβάστε περισσότερα

a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) meet in assembly; speak in the assembly; speak ἀγορεύω ἀγορητής ἀγρέω ἀθεμίστιος αἰδέομαι αἰετός

a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) meet in assembly; speak in the assembly; speak ἀγορεύω ἀγορητής ἀγρέω ἀθεμίστιος αἰδέομαι αἰετός a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) ἆ ἀγαίομαι ἄγε ἀγείρω ἀγελαῖος Ἀγέλαος ἀγήνωρ ἀγινέω ἀγνοέω ἁγνός ἀγοράομαι ἀγορεύω ἀγορή ἀγορητής ἀγρέω ἄγχι ἀγχίμολος ἄγω ἀδέψητος ἀεί ἀεικέλιος ἀεικής ἀεικία ἀέκων

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 52 Acts 19:21-20:12

Notes on the Greek New Testament Week 52 Acts 19:21-20:12 Notes on the Greek New Testament Week 52 Acts 19:21-20:12 Day 256: Acts 19:21-27 Verse 21 Ὡς δὲ ἐπληρωθη ταῦτα, ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ πνεύµατι διελθων τὴν Μακεδονίαν καὶ Ἀχαΐαν πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

The Hymn to Demeter. Nicholas Swift Aoidoi.org. June 2007 (v.2)

The Hymn to Demeter. Nicholas Swift Aoidoi.org. June 2007 (v.2) The Hymn to Demeter Nicholas Swift Aoidoi.org June 2007 (v.2) This Hymn to Demeter is usually found second in a collection of thirty-three works commonly known as the Homeric Hymns. The first mention of

Διαβάστε περισσότερα

Delectus Indelectatus

Delectus Indelectatus Delectus Indelectatus William S. Annis Aoidoi.org * March 2012 (v. 4) The poems in this collection portray the Greeks in less noble and uplifting moods. I suspect few people will have previously encountered

Διαβάστε περισσότερα