S.Piperidis, S. Boutsis, J. Demiros

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "S.Piperidis, S. Boutsis, J. Demiros"

Transcript

1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΓΛΩΣΣΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ Σ. Πιπερίδης, Σ. Μπούτσης, I. Δεμοίρος Περίληψη Το άρθρο aυτό περιγράφει μία μέθοδο για την αυτόματη κατασκευή δίγλωσσων λεξικών από παράλληλα δίγλωσσα κclμενα με στατιστικές τεχνικές. Εχει καταβληθεί προσπάθεια η χρησιμοποιούμενη γλωσσική πληροφορία να διατηρηθεί στο ελάχιστο, προκειμένου η μέθοδος να είναι όσο το δυνατόν ανεξάρτητη aπό τα γλωσσικά ζεύγη για τα οποία aρχικά αναπτύχθηκε. Η μέθοδος δέχεται στην είσοδο δίγλωσσα παράλληλα κείμενα και εξάγει ισοδυναμίες μεταξύ λέξεων ή ομάδων λέξεων των κειμένων αυτών. Τα παράλληλα κείμενα παραλληλοποιούνται στο επίπεδο της πρότασης με τη βοήθεια στατιστικών αλγορίθμων και στη συνέχεια αναλύονται γραμματικά και συντακτικά με σκοπό την εξαγωγή ονοματικών φράσεων από αυτά και την αναγνώριση των πλέον στατιστικά και γλωσσικά έγκυρων πολυλεκτικών μονάδων. Οι πιθανές μεταφράσεις μεταξύ των δύο γλωσσών διερευνούvτaι και aξιολογούνται aπό μία μετρική που συνδυάζει συχνότητες εμφάνισης και σuνεμφάνισης των σχετικών μεταφραστικών μονάδων. Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί σε ένα μικρό σώμα κειμένων σχετικό με συστήματα λογισμικού δίνοντας αποτελέσματα που είναι σωστά κατά 94% περίπου, προτείνοντας μεταφράσεις για το 50% των λέξεων του Ελληνικού κειμένου και το 40% τοu Αγγλικού. AUTOMAτiC BILINGUAL LEXICON BUILDING S.Piperidis, S. Boutsis, J. Demiros Abstract This paper describes a method for the automatic construction of a translation leχicon from hybrid parallel teχts. The method features mainly statistical techniques, while effort has been made to inνoke the least required language specific; information in an attempt to imρlement as language indeρendent a method as possible. The method presupposes parallel teχts and identifies translational equiνalences at the word or multi-word unit leνel for those cases that such aπ equiνalence holds true. Para11el teχts are first statistically aligned at sentence leνel and then lemmatised and tagged with their part-of-speech categories. Noun phrase grammars operating on tag sequences eχtract noun phrases on both sides of the parattel corpus and statistical evaluation yields the most coherent, statistically releνant multi-word units on either side. Translation candidates of word- or multi-word units are then eνaluated by a similarity metriς: defined by the cooccurrence frequency and independent frequencies of the units. The method has been tested aπ a small English-Greek corpus consisting of teχts relevant to software systems, yielding approximately 94% accurate translations, while proposing translations for approχimately 50% of all occurrences of content words of the English side and 40% of the Greek side of the corpus. 277

2 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ύπαρξη δfγλωσσων κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή έχει δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν μfα σειρά από εφαρμογές που στοχεύουν στην αυτόματη ή ημιαυτόματη εξαγωγή από τα κεfμενα αυτά γλωσσικών πόρων κατάλληλων για τη σύνταξη πολύγλωσσων λεξικών, γραμματικών και συντακτικών κανόνων μεταφοράς για συστήματα αυτόματης μετάφρασης και μεταφραστικών παραδειγμάτων, [4]. [10], [3]. Στόχος αυτής της εργασfας εfναι η περιγραφή μιας τεχνικής για την κατασκευή ενός δfγλωσσου λεξικού μεταφραστικών ισοδυναμιών μεταξύ λέξεων και ομάδων λέξεων. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό βασfζονται σε στατιστική ανάλυση σε συνδυασμό με τεχνικές γλωσσολογικής επεξεργασfας που συμβάλλουν στην αναγνώριση των πιθανών μεταφραστικών μονάδων σε κάθε γλώσσα του παράλληλου κειμένου. Η στατιστική επεξεργασfα έχει αποδειχτεf κατάλληλη για την εξαγωγή μεταφραστικών ισοδυναμιών στο επfπεδο της πρότασης, [5]. Στο [2] χρησιμοποιεfται μfα πιθανοτική μετρική για την εκτfμηση της συσχέτισης των λέξεων μεταξύ δύο γλωσσών στο περιβάλλον της στατιστικής μετάφρασης. Στο [7] παρουσιάζεται ένας αλγόριθμος για την παραλληλοποfηση κειμένων με βάση μόνο την εσωτερική τους μαρτυρiα και ο οποfος παράγει αντιστοιχfες τόσο μεταξύ προτάσεων όσο και λέξεων. Η επεξεργασiα λαμβάνει χώρα σε πολλές επαναλήψεις και κάθε νέα επανάληψη υπολογfζει καλύτερες προσεγγfσεις αυτών των αντιστοιχιών χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των προηγουμένων. Στο [8] προτεfνεται η μετρική "dice" για να εκφράσει την ομοιότητα μεταξύ λέξεων με σκοπό τη βελτfωση της παραλληλοποfησης στο επfπεδο της πρότασης. Η fδια μετρική χρησιμοποιεfται επfσης στο [9] για την εξαγωγή ισοδυναμιών μεταξύ αγγλικών και ιαπωνικών λέξεων. Στο [1] περιγράφεται μία μέθοδος για την εξαγωγή μονολεκτικών ισοδυναμιών με βάση μfα μετρική με παρόμοια απόδοση με τη μετρική "dice" από κεfμενα που έχουν παραλληλοποιηθεf στο επfπεδο της πρότασης με στατιστικές μεθόδους. Στην παρούσα εργασfα προτεfνουμε μfα μέθοδο που επεξεργάζεται δfγλωσσα κεfμενα τα οποfα εfναι παραλληλοποιημένα στο επfπεδο της πρότασης. Με τη χρήση στατιστικών και γλωσσολογικών τεχνικών η μέθοδος εξετάζει και αναγνωρfζει πρότυπα και στις δύο γλώσσες του δfγλωσσου σώματος κειμένων τα οποiα εκφράζουν αντιστοιχfες μεταξύ λέξεων και πολυλεκτικών μονάδων. Η βασική υπόθεση στην οποfα βασfζεται η μέθοδος εfναι ότι ζεύγη λέξεων, οι οποiες εfναι μετάφραση η μfα της άλλης, συχνά εμφανίζονται σε αντfστοιχες θέσεις στο κεfμενο πηγή και στο κεfμενο στόχο, δηλαδή εμφανίζονται σε αντfστοιχες 278

3 προτάσεις ή ομάδες προτάσεων του παραλληλοποιημένου δίγλωσσου κειμένου. Ασφαλώς, κατά τη διαδικασία της μετάφρασης η σειρά των λέξεων δεν παραμένει η ίδια και η μετάφραση δε νοείται να είναι "ένα προς ένα". Επίσης, η επίδραση των συμφραζομένων ε(ναι αρκετά ισχυρή και πολλές λέξεις αλλάζουν σημασία ανάλογα με τα συμφραζόμενά τους. Η μέθοδος που προτε(νεται μπορε( να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μόνο περιπτώσεις λέξεων που μεταφράζονται με συνεπή τρόπο από τη μrα γλώσσα στην άλλη. Επειδή η ορολογία (όροι) μεταφράζεται(ονται) συνήθως με τρόπο συνεπή, κείμενα που περιέχουν ορολογία από το ίδιο γνωστικό πεδίο αναμένεται να προσφέρονται για επεξεργασία με αυτή τη μέθοδο. Είναι προφανές ότι οι συσχετίσεις των λέξεων που παράγονται από τη μέθοδο εξαρτώνται από το είδος του κειμένου από το οποίο προκύπτουν. Μπορούμε να αναμένουμε ότι η μετάφραση που προκύπτει για μ(α λέξη από ένα κείμενο δε θα είναι ίδια με τη μετάφραση που fσως προκύψει από ένα άλλο, όταν τα γνωστικά πεδία των δύο κειμένων είναι διαφορετικά. 1 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Η εξαγωγή των δίγλωσσων ισοδυναμιών πραγματοποιείται από μια ακολουθία αυτόνομων διεργασιών. Η έξοδος μιας διεργασίας οδηγείται στην είσοδο της επόμενης. Η μέθοδος πα(ρνει στην είσοδο παράλληλα κεrμενα και δίνει στην έξοδο τις δίγλωσσες ισοδυναμίες που έχει αναγνωρίσει. Στο πρώτο στάδιο, τα δfγλωσσα κε(μενα παραλληλοποιούνται στο επίπεδο της πρότασης με τη χρήση στατιστικών τεχνικών. Στη συνέχεια μέσω γραμματικής ανάλυσης υπολογίζεται το μέρος του λόγου κάθε λέξης όπως και το λήμμα της. Μέσω επιφανειακής συντακτικής ανάλυσης, εξάγονται οι ονοματικές φράσεις του κειμένου και αξιολογούνται στη συνέχεια στατιστικά. Κατά το στάδιο της συνδυαστικής επεξεργασίας οι λεκτικές μονάδες συσχετίζονται με τις πιθανές μεταφράσεις τους στην άλλη γλώσσα και μία μετρική υπολογ(ζεται για την αξιολόγηση όλων των πιθανών συσχετίσεων. Στο τελευταίο στάδιο λαμβάνει χώρα μία επιλογή βασισμένη σε κανόνες δ(νοντας στην έξοδο αντιστοιχ(ες που μπορε( να είναι '1-1' ή 'n-m' στην γενική περ(mωση. 2 ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Το σώμα των κειμένων που χρησιμοποιήθηκε για την ανάmυξη της προτεινόμενης μεθόδου αποτελε(ται από τα έγγραφα τεκμηρ(ωσης της πλατφόρμας λογισμικού HP VUE της εταιρε(ας ΗΡ. Το Ελληνικό κε(μενο περιέχει λέξεις και το Αγγλικό λέξεις. Ο αριθμός των διαφορετικών λέξεων για το Ελληνικό κε(μενο ε(ναι 4512 και για το 279

4 Αγγλικό Το γεγονός ότι η μορφολογία της Ελληνικής είναι πιο πλούσια από της Αγγλικής εξηγεί την κατά 30% διαφορά των δύο τελευταίων μεγεθών. Επιπλέον το Ελληνικό κείμενο περιέχει 2588 λήμματα και το Αγγλικό ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 3.1 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Η παραλληλοποίηση των κειμένων είναι το πρώτο βήμα προς την εξαγωγή του δίγλωσσου λεξικού. Το δίγλωσσο σώμα κειμένων αναδιοργανώνεται σε μία ακολουθία δίγλωσσων αντιστοιχιών μεταξύ των προτάσεων των δύο γλωσσών. Η παραλληλοπάηση στο επίπεδο της πρότασης βασίζεται σε στατιστική επεξεργασία. Ο στατιστικός παραλληλοποιητής κειμένων, όπως λέγεται το σχετικό προγράμμα, βασίζεται σε απλά στατιστικά μοντέλα του μήκους του κειμένου σε χαρακτήρες ή λέξεις. Το μοντέλο στηρίζεται στην παρατήρηση ότι μεγαλύτερες προτάσεις του κειμένου πηγή τείνουν να μεταφράζονται σε μεγαλύτερες προτάσεις του κειμένου στόχος και αντίστροφα [6). Ενα πιθανοτικό σκορ υπολογίζεται για κάθε προτεινόμενο ζεύγος παράλληλων προτάσεων και ένα μοντέλο δυναμικού προγραμματισμού επιλέγει την καλύτερη παραλληλοποίηση για τις προτάσεις των δύο κειμένων. 3.2 ΓΡΑΜΜΑτΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Τόσο το Ελληνικό όσο και το Αγγλικό κείμενο αναλύονται γραμματικά. Οι λέξεις χαρακτηρίζονται με το αντίστοιχο λήμμα και με το μέρος του λόγου στο οποίο ανήκουν. Η γραμματική ανάλυση για την Ελληνική γλώσσα βασίζεται σε ένα μορφολογικό λεξικό και σε ένα σύστημα κανόνων για άρση της αμφισημίας. Κάθε λέξη λαμβάνει γραμματικά χαρακτηριστικά από την αντίστοιχη καταχώρηση του λεξικού. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μιας γραμματικές αναλύσεις για μία λέξη, ο γραμματικός αναλυτής επιλέγει μία ανάλυση με βάση τα συμφραζόμενα. Ο Αγγλικός γραμματικός αναλυτής χρησιμοποιεί επίσης ένα λεξικό για να αποδώσει σε κάθε λέξη έναν ή περισσότερους γραμματικούς χαρακτηρισμούς. Στην περίπτωση που η λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό, μία διαδικασία μορφολογικής ανάλυσης παράγει μία εκτίμηση των πιθανών χαρακτηρισμών. Η περίπτωση αμφισημίας αντιμετωπίζεται από ένα σύστημα άρσης της αμφισημίας που κάνει χρήση στατιστικών κανόνων. 280

5 3.3 ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑτΙΚΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ Ο γραμματικός χαρακτηρισμός ποu προκύπτει από το προηγούμενο στάδιο, δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης ονοματικών φράσεων που ακολουθούν συγκεκριμένα συντακτικά πρότυπα τα οπο(α είναι χαρακτηριστικά του σχηματισμού όρων. Οι ονοματικές φράσεις ποu εξάγονται τuγχάνοuν στατιστικής επεξεργασίας προκειμένοu να εξεταστεί το κατά πόσο αποτελούν όρους του τεχνικού πεδίου από το οποίο προέρχεται το σώμα κειμένων. Η επεξεργασία σε αuτό το στάδιο ε(ναι μονόγλωσση και το κείμενο κάθε γλώσσας εξετάζεται ανεξάρτητα από το παράλληλό τοu στην άλλη γλώσσα. Η γραμματική για την εξαγωγή Αγγλικών ονοματικών φράσεων έχει ως εξής: ng -> [n]+, adjg -> [adj]+, (1) np -> (adjg) ng, np -> np prep np Οι Ελληνικές ονοματικές φράσεις περιγράφονται από τοuς κανόνες: ng -> [n]+, adjg -> [adj]+, (2) np -> (adjg) ng, np -> np (det(case:genitiνe)) np(case:genitiνe). Με παρενθέσεις "()" υποδηλώνεται ότι το σχετικό συστατικό είναι προαιρετικό ενώ το "+" δείχνει ότι το σχετικό συστατικό μπορεί να επαναληφθεί μία ή περισσότερες φορές. Στην περfπτωση ποu περισσότερες από μία ονοματικές φράσεις διαφορετικού μήκοuς μπορούν να εξαχθούν από το ίδιο τμήμα κειμένοu, όλες οι εναλλακτικές φράσεις λαμβάνονται uπόψη, δηλαδή όλες οι ονοματικές φράσεις εξάγονται, από τα μεμονωμένα ουσιαστικά και τις μικρότερες σε μήκος ονοματικές φράσεις ως και τις μεγαλύτερες σε μήκος φράσεις. Αφού εξαχθούν οι ονοματικές φράσεις από τα κείμενα των δύο γλωσσών με βάση τα παραπάνω κριτήρια, με επιπρόσθετη στατιστική επεξεργασία εξετάζεται η εγκυρότητα των όρων και των πολυλεκτικών μονάδων καθώς και η συνοχή τους. Για κάθε πολυλεκτική μονάδα 1ν~ = w 1.. H'n, υπολογίζεται η πιθανότητα Ρ( >ν~) με βάση την ακόλοuθη φόρμοuλα: όποu C(w) είναι η σuχνότητα εμφάνισης της λέξης w στο κείμενο. Οι πλέον έγκuρες πολuλεκτικές μονάδες οδηγούνται στο επόμενο στάδιο. 281

6 3.4 ΣΥΝΔΥΑΠΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Η κύρια υπόθεση στην οπο(α βασίζεται η μέθοδος είναι ότι ζεύγη μεταφραστικών μονάδων, οι οποίες είναι μετάφραση η μια της άλλης, εμφανίζονται συχνά σε αντίστοιχες προτάσεις ή ομάδες προτάσεων του παραλληλοποιημένου δίγλωσσου κειμένου. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η μεταφραστική μονάδα Χ μεταφράζεται με συνέπεια στη μεταφραστική μονάδα Υ. Ως εκ τούτου, όταν συναντάται η μεταφραστική μονάδα Χ σε μια πρόταση του κειμένου πηγή, αναμένουμε, στις περισσότερες των περιπτώσεων, να υπάρχει η μονάδα Υ στην αντ(στοιχη πρόταση του κειμένου στόχος. Οι αντιστοιχιες μεταξύ των προτάσεων των δύο κειμένων είναι ήδη γνωστές, καθώς τα κείμενα έχουν παραλληλοποιηθεί σε προηγούμενο στάδιο με στατιστικές μεθόδους (παράγραφος 3). Ας υποθέσουμε ότι μία πρόταση του κειμένου πηγή είναι η (S1, S2, Χ, S3) και η αντ(στοιχη πρόταση του κειμένου στόχος (τ1, Υ, Τ2). Για αυτές τις δύο προτάσεις σχηματίζουμε τα ζεύγη: (S1, Τ1), (S1, Υ), (S1, Τ2), (S2, Τ1), (S2, Υ), (S2, τ2), (Χ, Τ1), (Χ, Υ), (Χ, Τ2), (S3, Τ1), (S3, Υ), (S3, τ2) Δεδομένου ότι τα Χ και Υ δεν εμφανίζονται με τα (δια συμφραζόμενα (S1, S2, _, S3) και (τ1, _, τ2) σε όλο το μήκος του κειμένου, αναμένεται ότι τα ζεύγη (Χ, Υ) θα ε(ναι πολυάριθμα σε αντίθεση με τα ζεύγη π.χ. (S1, Υ). Με αυτό τον τρόπο αναδεικνύεται η σωστή μετάφραση, υπό την προϋπόθεση ότι τα Χ και Υ εμφανίζονται αρκετά συχνά. 3.5 ΥΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ ΜΠΡΙΚΗΣ Αυτό το στάδιο στοχεύει στον προσδιορισμό των πιο πιθανών μεταφράσεων για κάθε λέξη επιλέγοντας από τα ζεύγη του προηγούμενου βήματος. Η διαθέmμη πληροφορία για αυτό το σκοπό ε(ναι: οι συχνότητες των λέξεων του κειμένου πηγή, οι συχνότητες των λέξεων του κειμένου στόχος και τα ζεύγη που έχουν σχηματιστεί με τον τρόπο που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Με χρησιμοποίηση αυτής της πληροφορίας υπολογίζουμε μια μετρική που εκφράζει την πιθανότητα ένα ζεύγος μεταφραστικών μονάδων να είναι ορθό μεταφραστικό ζεύγος. Η μετρική πρέπει να προσδιορίζει με ακρίβεια τις λέξεις που μεταφράζονται αυτόνομα και με συνέπεια σε όλο το μήκος των κειμένων. Σε αυτήν την περίπτωση η ακόλουθη παρατήρηση είναι ορθή και μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση της μετρικής: 282

7 "Αν το ζεύγος (Χ, Υ) είναι έγκυρη λεκτική ισοδυναμία τότε οι συχνότητες των μονάδων Χ και Υ, f(x) και f(y) αντίστοιχα, είναι της ίδιας τάξης μεγέθους. Της ίδιας τάξης μεγέθους είναι επίσης η συχνότητα f(χ, Υ) του ζεύγους (Χ, Υ)." Εισάγουμε λοιπόν τη μετρική: ft + jjι + fxy Μ(χ, y) = (4), όπου m = (5). Η μετρική αυτή δίνει μικρές τιμές όταν οι τιμές f(x), f(y) και f(x, Υ) είναι "αριθμητικά κοντά" η μία στην άλλη. Οταν οι f(x) και f(y) είναι αρκετά διαφορετικές ή στην περίπτωση που είναι στην ίδια περιοχή τιμών αλλά η f(x, Υ) είναι σημαντικά διαφορετική, η Μ(Χ, Υ) παίρνει μεγάλες τιμές. Με τη χρήση αυτής της μετρικής είναι δυνατόν για κάθε όρο να εντοπιστούν οι πιο πιθανές μεταφράσεις, οι οποίες είναι οι μόνες που προωθούνται στο επόμενο στάδιο. Για παράδειγμα ο ελληνικός όρος 'ΆΡΧΕΙΟ-ΒΑΣΗ-ΔΕΔΟΜΕΝΟ" που εμφανίζεται 20 φορές στο Ελληνικό κείμενο συσχετίζεται με τις Αγγλικές λέξεις του ακόλουθου πίνακα: Score arget Score Υο Variation (x,y) τarget Word Word req DATABASE-FILE il.oo ':IP-VUE-SYNTAX β.οο t::.onvert < β.οο SEARCH < ιδcατε QO ~.00 DIALOG-BOX ~.00 ~PPEAR t ASY β.οο EXISτiNG ~.157 kj.58o395 Q.OO NEW-ACτiON 1 3 Η πρώτη στήλη δείχνει τις τιμές της μετρικής που υπολογίζονται για τα ζεύγη που σχηματίζονται από τον όρο 'ΆΡΧΕΙΟ-ΒΑΣΗ-ΔΕΔΟΜΕΝΟ" και από τις λέξεις της τέταρτης στήλης. Η δεύτερη στήλη δείχνει τη διαφορά στην τιμή του σκορ που αντισταχεί στην τρέχουσα γραμμή και στην προηγούμενη. Η τρίτη στήλη δείχνει τη συχνότητα του τρέχοντος ζεύγους, ενώ η τελευταία στήλη τις συχνότητες των λέξεων που σχετίζονται με τον Ελληνικό όρο. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα παρατηρούμε ότι η τιμή της μετρικής παίρνει τη μικρότερη τιμή της για τον Αγγλικό όρο "DATABASE-FILE", ενώ οι τιμές της μετρικής για τις επόμενες γραμμές του πίνακα είναι μεγαλύτερες κατά 70% περίπου. Το 283

8 γεγονός αυτό επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι το ζεύγος 'ΆΡΧΕΙΟ-ΒΑΣΗ-ΔΕΔΟΜΕΝΟ", "DATABASE-FILE" είναι μία έγκυρη δίγλωσση λεκτική ισοδυναμία. 3.6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ Στόχος αυτού του σταδίου είναι να επιλεχτεί μία μεταφραστική μονάδα (λέξη, όρος, πολυλεκτική μονάδα κλπ.) του κειμένου στόχος για όσες μεταφραστικές μονάδες του κειμένου πηγή ε(ναι δυνατό, έτσι ώστε τα ζεύγη που θα σχηματιστούν να είναι έγκυρες δίγλωσσες λεκτικές ισοδυναμίες. Η διαδικασία για την εξαγωγή των αντιστοιχιών εfναι η εξής: Για κάθε μεταφραστική μονάδα της γλώσσας πηγής (Αγγλική) ανακαλείται από τη βάση δεδομένων ο πίνακας με τις σχετικές μεταφραστικές μονάδες της γλώσσας στόχου (Ελληνική). Ο πίνακας εξετάζεται από πάνω προς τα κάτω και αποτιμούνται οι ακόλουθες εκφράσεις: (6) συχνότητα μεταφραστικής μονάδας της γλώσσας πηγής I συχνότητα ζεύγους (7) αuχvάτητα μεταφραστικής μονάδας της γλώσσας στόχου Ι συχνότητα ζεύγους (Β) συχνότητα ζεύγους I συχνότητα επόμενου ζεύγους Αν οι εκφράσεις αυτές, αφού αποτιμηθούν για το πρώτο ζεύγος του πίνακα, βρfσκονται σε μfα συγκεκριμένη περιοχή τιμών, μία αντιστοιχία είναι πιθανό να υπάρχει. Τότε ο πίνακας με τις πιθανές μεταφράσεις της σχετικής μεταφραστικής μονάδας της γλώσσας στόχου ανακαλείται και υπολογfζονται οι (6), (7) και (8). Αν οι τιμές τους βρίσκονται στο προκαθορισμένο όριο τιμών μία έγκυρη μεταφραστική ισοδυναμία τυπώνεται στην έξοδο. Κατά την επεξεργασία που περιγράφεται ανωτέρω, αν μία από τις (6) - (Β) δε βρίσκεται στην κατάλληλη περιοχή τιμών, η επεξεργασία σταματά για τη σχετική λέξη και συνεχίζει με την επόμενη. Μπορεf να σημειωθεί ότι μία έγκυρη ισοδυναμία παράγεται όταν μία λέξη του κειμένου πηγή αντιστοιχfζεται σε μfα λέξη του κειμένου στόχος, που aντιστοιχίζεται στην ίδια λέξη του κειμένου πηγή. Οι περιοχές τιμών, στις οποfες πρέπει να κυμαίνονται οι (6), (7) λήφθηκαν: (6)<2 και (7)<2. Αυτό είναι κατάλληλο επειδή δύο μεταφραστικές μονάδες που είναι μετάφραση η μία της άλλης, μπορεί να αναμένεται να μεταφράζονται κατ' αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον τις μισές φορές που εμφανίζονται στο κείμενο. Για τον υπολογισμό του εύρους στο οποίο κυμαfνεται η μετρική (8), οι σχετικοί πίνακες εξετάστηκαν για έναν αριθμό τυχαία επιλεγμένων όρων και υήολογ(στηκαν τα σχετικά μεγέθη για τις περιπτώσεις των σωστών μεταφράσεων. Η τελική τιμή λαμβάνεται όταν η εξέταση επιπλέον παραδειγμάτων δε μεταβάλλει τις παραμέτρους του μοντέλου. Με αυτή τη μέθοδο υπολογίστηκε ότι (8)<

9 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αφού η μέθοδος εφαρμόστηκε στο σώμα κειμένων που περιγράφτηκε στην παράγραφο (3), προέκυψαν 282 μεταφράσεις. Το ποσοστό επιτυχίας ήταν 93.6%. Οι 282 μεταφράσεις aντιστοιχούν σε εμφανίσεις στο Ελληνικό κείμενο και στο Αγγλικό. Μερικές aπό τις μεταφράσεις είναι οι εξής (οι υπογραμμισμένες μεταφράσεις ε(νaι εσφαλμένες): ΑΓΓ ΛΙΚΟΣ <-> ENGLISH ΑΓΝΟΩ <-> IGNORE ΑΚΕΡΑΙΟΣ <-> INTEGER ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ <-> NECESSARY ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ <-> IDENτJFY ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ <-> SEARCH ΑΝΑΘΕΤΩ <-> ASSIGN ΑΝΑΛ ΥΣΗ <-> RESOLUτJON ΑΝΑΜΕΣΑ <-> BETWEEN ΑΝΑΦΕΡΩ <-> REFER ΑΝΑΦΟΡΑ <-> REFERENCE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ Α <-> REGARDLESS ΑΝΟΙΓΩ <-> ΟΡΕΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ <-> CUSTOM ΑΛΦΑΡΙΘΜΗτΙΚΟ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ <-> EXECUτJON-STRING ΑΡΧΕΙΟ-ΒΑΣΗ-ΔΕΔΟΜΕΝΟ <-> DATABASE-FILE ΑΡΧΕΙΟ-ΔΕΔΟΜΕΝΟ <-> DATA-FILE ΑΡΧΕΙΟ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ <-> CONFIGURAτJON-FILE ΑΡΧΕΙΟ-ΣΤΟΙΧΕΙΟ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ <-> RESOURCE-FILE ΓΕΝΙΚΟΣ-ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ <-> GENERAL-TOOLBOX ΔΙΑΧΕΙΡΙΠΗΣ-ΑΡΧΕΙΟ <-> FILE-MANAGER ΔΙΑΧΕΙΡΙΠΗΣ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ <-> SESSION-MANAGER ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΥΦΟΣ <-> SτYLE-MANAGER ΔΙΑΧΕΙΡΙΠΗΣ-ΧΩΡΟΣ-ΕΡΓΑΣΙΑ <-> WORKSPACE-MANAGER ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ-ΧΩΡΟΣ-ΕΡΓΑΣΙΑ <-> DESKTOP 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η εργaσ(a aυτή παρουσίασε μία μέθοδο για την aυτόματη κατασκευή ενός δίγλωσσου λεξικού aπό παράλληλα κε(μενa, με τη βοήθεια τεχνικών που στηρίζονται σε στατιστικ'ή και γλωσσολογική επεξεργασία και που επιτρέπουν την αvημετώπιση του προβλήματος της αναγνώρισης μεταφραστικών μονάδων. Οι τεχνικές aυτές aποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμες στην κατασκευή πολυγλωσσικών λεξικών για συγκεκριμένα γνωστικά πεδ(a με βάση την πραγματική χρήση της σχετικής ορολογίας σε παράλληλα κείμενα αυτών των πεδίων. Η μέθοδος που παρουσιάστηκε εφαρμόστηκε σε ένα μικρό σώμα κειμένων aποτελούμενο aπό έγγραφα τεκμηρίωσης λογισμικού. Θα μπορούσε εξ(σου κατάλληλα να εφaρμοστε( σε κείμενα ενός άλλου 285

10 γνωστικού πεδίου με ανάλογα κλειστό λεξιλόγιο. Επίσης, ενώ η παρούσα εργaσ!a δοκιμάστηκε σε κείμενα στην Ελληνική και την Αγγλική, οι θεμελιώδεις aρχές της είναι aρκετά γενικές ώστε νa μπορεί νa εφαρμοστεί και σε άλλα γλωσσικά ζεύγη. 6 Βιβλιογραφία [1] Boυtsis S and Piperidis S. Automatic Extraction of Bilingual Lexical Equiνalences from Parallel Corpora, Proceedings ECA/IMULSAIC, pages 27-31, 1996 [2] Brown Ρ. Α Statistical Approach to Language Translation, Proceedings of COL/NG-88, νolume 1, 71-76, 1988 [3] Brown Ρ., Cocke J., Della Pietra S., Della Pietra V., Jelinek F., Lafferty J., Mercer R., Roosin Ρ. Α Statistical Aρproach to Machine τranslation, Computationa/ Linguistics, 16:2, 79-85, 1990 [4] Dagan 1., ltai Α., Schwall U. Two languages are more informatiνe than one. Prσceedings of the 211h Annua/ Meeting of the ACL, , 1991 [5] Gale W.A., Church K.W. ldentifying word corresρondences in ρarallel texts, Proceedings af the Faurth DARPA Speech and Natura/ Language Warkshap, , 1991 [6] Gale W.A. and Church K.W., Α Program for Aligning Sentences in Parallel Corpora, Praceedings af the 29th Annual Meeting af the ACL., pp [7] Kay Μ. Text Translation Alignment. Conference Handboak af ACH/ALLC'9t. Arizona, pp 257, 1991 [8] Kay Μ., Roescheisen Μ. Text-translation Alignment. Camputatiana/ Linguistics, 19(1): , 1993 [9] Kitamυra Μ., Matsumoto Υ. Α Machine Translation System based on τranslation Rules Acquired from Parallel Texts. Recent Advances in Natura/ Language Pracessing, 27-44, 1995 [10] Matsumoto Υ., lshimoto Η., Utsuro Τ. Structural Matching of Parallel Texts" Proceedings of the 3'/S' Annual Meeting of the Α CL, 23-30, Στοιχεία Συγγραφέων Σ. Πιπερίδης, Σ. Μπούτσης, Ι. Δεμοίρος Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Μάργαρη 22, τηλ: Αθήνα , fax: , (spip, sboutsis, 286

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις μελέτης της ενότητας «Συντακτική Ανάλυση»

Ασκήσεις μελέτης της ενότητας «Συντακτική Ανάλυση» Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής Διδάσκων: Ι. Ανδρουτσόπουλος Ασκήσεις μελέτης της ενότητας «Συντακτική Ανάλυση» Παραδώστε μια αναφορά (το πολύ 5 σελίδων) για την άσκηση 9 και επιδείξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ562 Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Efficient Query Evaluation over Temporally Correlated Probabilistic Streams

ΗΥ562 Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Efficient Query Evaluation over Temporally Correlated Probabilistic Streams ΗΥ562 Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Efficient Query Evaluation over Temporally Correlated Probabilistic Streams Αλέκα Σεληνιωτάκη Ηράκλειο, 26/06/12 aseliniotaki@csd.uoc.gr ΑΜ: 703 1. Περίληψη Συνεισφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Byron Georgantopoulos, Stelios Piperidis

Byron Georgantopoulos, Stelios Piperidis ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑτΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Βύρων Γεωργαvτόπουλος, Στέλιος Πιπερίδης Περίληψη Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα μιας μεθόδου αυτόματης εξαγωγής όρων από σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις μελέτης της ενότητας «Συντακτική Ανάλυση»

Ασκήσεις μελέτης της ενότητας «Συντακτική Ανάλυση» Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής Διδάσκων: Ι. Ανδρουτσόπουλος, 2016-17 Ασκήσεις μελέτης της ενότητας «Συντακτική Ανάλυση» Παραδώστε μια αναφορά (το πολύ 5 σελίδων) για την άσκηση 9 και

Διαβάστε περισσότερα

clarin:el δημιουργώ, επεξεργάζομαι, μοιράζομαι Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία Γαβριηλίδου Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ

clarin:el δημιουργώ, επεξεργάζομαι, μοιράζομαι Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία Γαβριηλίδου Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ clarin:el δημιουργώ, επεξεργάζομαι, μοιράζομαι Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία Γαβριηλίδου Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ το πρόβλημα 14.11.2015 10o Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία 2 σενάριο 14.11.2015

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Γλωσσικά μοντέλα μορφολογικά περίπλοκων γλωσσών» Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Neurosoft A.E. --- ΕΑΙΤΥ. ΓΓΕΤ, ΚτΠ, Πρόγραµµα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ»

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Neurosoft A.E. --- ΕΑΙΤΥ. ΓΓΕΤ, ΚτΠ, Πρόγραµµα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Neurosoft A.E. --- ΕΑΙΤΥ ΓΓΕΤ, ΚτΠ, Πρόγραµµα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» Προϋπολογισµός: 561.240 ιάρκεια: 18 µήνες Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Information Extraction

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Information Extraction ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Information Extraction Information Extraction Μορφή της πληροφορίας Δομημένα δεδομένα Relational Databases (SQL) XML markup Μη-δομημένα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραµµα BalkaNet

Ερευνητικό Πρόγραµµα BalkaNet Ερευνητικό Πρόγραµµα BalkaNet 1 Ερευνητικό Πρόγραµµα BalkaΝet Χρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ πρόγραµµα (IST-2000-29388) µε σκοπό την ανάπτυξη ενός πολύγλωσσου σηµασιολογικού λεξικού σύµφωνα µε τις αρχές του

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΡΩΝ. Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι μία μέθοδος ημι-αυτόματης εξαγωγής όρων από

ΜΕΘΟΔΟΣ ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΡΩΝ. Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι μία μέθοδος ημι-αυτόματης εξαγωγής όρων από ΜΕΘΟΔΟΣ ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΡΩΝ Μ. Γαβριηλίδοu και Π. Λαμπροπούλοu ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι μία μέθοδος ημι-αυτόματης εξαγωγής όρων από κείμενα. Στόχος είναι ο εvrοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Software Production Company

Software Production Company Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Neurosoft A.E. --- ΕΑΙΤΥ ΓΓΕΤ, ΚτΠ, Πρόγραµµα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» Προϋπολογισµός: 561.240 ιάρκεια: 18 µήνες ΕπιστηµονικόςΥπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/1987), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, οικονομικά ανεξάρτητο και διοικητικά αυτοτελές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Λογική. Δημήτρης Πλεξουσάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Λογική. Δημήτρης Πλεξουσάκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης 2ο μέρος σημειώσεων: Συστήματα Αποδείξεων για τον ΠΛ, Μορφολογική Παραγωγή, Κατασκευή Μοντέλων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el Σαράντος Καπιδάκης 1, Στέλιος Πιπερίδης 2, Πένυ Λαμπροπούλου 2, Μαρία Γαβριηλίδου 2 ( 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2 Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διερμηνεία και Μετάφραση» Tων Τμημάτων: Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Μαρία Γαβριηλίδου ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα Πολυγλωσσική Ελλάδα (1) Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Στατιστικά Κειμένου Text Statistics Γιάννης Τζίτζικας άλ ιάλεξη :

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη. 21η διάλεξη ( ) Ίων Ανδρουτσόπουλος.

Τεχνητή Νοημοσύνη. 21η διάλεξη ( ) Ίων Ανδρουτσόπουλος. Τεχνητή Νοημοσύνη 21η διάλεξη (2016-17) Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/ion/ 1 Οι διαφάνειες αυτής της διάλεξης βασίζονται στα βιβλία: «Artificial Intelligence A Modern Approach» των. Russel

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. WordNet

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. WordNet ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ WordNet Σημασιολογικά Δίκτυα Ένα δίκτυο που αναπαριστά συσχετίσεις μεταξύ εννοιών. Οι κορυφές παριστάνουν έννοιες και οι ακμές σημασιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Προβλημάτων 3 Λύσεις

Σειρά Προβλημάτων 3 Λύσεις Σειρά Προβλημάτων 3 Λύσεις Άσκηση 1 Να δώσετε ασυμφραστικές γραμματικές που να παράγουν τις πιο κάτω γλώσσες: (α) {0 n 1 n n > 0} {0 n 1 2n n > 0} (β) {w {a,b} * η w ξεκινά και τελειώνει με το ίδιο σύμβολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εργασίας στο μάθημα Νέες Τεχνολογίες στην Επιστημονική Έρευνα: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση (Εαρινό 2016) Β Μέρος. Γιώργος Μικρός ΕΚΠΑ

Παρουσίαση της εργασίας στο μάθημα Νέες Τεχνολογίες στην Επιστημονική Έρευνα: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση (Εαρινό 2016) Β Μέρος. Γιώργος Μικρός ΕΚΠΑ Παρουσίαση της εργασίας στο μάθημα Νέες Τεχνολογίες στην Επιστημονική Έρευνα: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση (Εαρινό 2016) Β Μέρος Γιώργος Μικρός ΕΚΠΑ Γλωσσικά χαρακτηριστικά Θα αναλύσουμε την συχνότητα ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια:

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια: Εργαστήριο 6: 6.1 Δομές Επανάληψης Βρόγχοι (Loops) Όταν θέλουμε να επαναληφθεί μια ομάδα εντολών τη βάζουμε μέσα σε ένα βρόχο επανάληψης. Το αν θα (ξανα)επαναληφθεί η εκτέλεση της ομάδας εντολών καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοματοποιημένη και μη-αυτοματοποιημένη αξιολόγηση συστήματος Στατιστικής Μηχανικής Μετάφρασης για το γλωσσικό ζεύγος Ελληνικά - Ιταλικά

Η Αυτοματοποιημένη και μη-αυτοματοποιημένη αξιολόγηση συστήματος Στατιστικής Μηχανικής Μετάφρασης για το γλωσσικό ζεύγος Ελληνικά - Ιταλικά 111 Η Αυτοματοποιημένη και μη-αυτοματοποιημένη αξιολόγηση συστήματος Στατιστικής Μηχανικής Μετάφρασης για το γλωσσικό ζεύγος Ελληνικά - Ιταλικά Πολυξένη Κανελλιάδου* Κωνσταντίνος Χατζηθεοδώρου** Machine

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3

Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3 Ανάπτυξη Οντολογίας Βιοϊατρικών Όρων Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3 www.iatrolexi.cti.gr 1 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) Σελίδα 1 Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ανασκόπηση - Ορισµοί. Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος. Γλώσσες Προγραµµατισµού Ασκήσεις

Περιεχόµενα. Ανασκόπηση - Ορισµοί. Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος. Γλώσσες Προγραµµατισµού Ασκήσεις Προγραµµατισµός Η/Υ Ανασκόπηση - Ορισµοί Περιεχόµενα Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Περιγραφή προβλήµατος Ανάλυση προβλήµατος Λογικό ιάγραµµα Ψευδοκώδικας Κωδικοποίηση Συντήρηση Γλώσσες Προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή. Β3. Κατανόηση φυσικής γλώσσας

Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή. Β3. Κατανόηση φυσικής γλώσσας Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή Β3. Κατανόηση φυσικής γλώσσας (2016-17) Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/ion/ Οι διαφάνειες αυτής της διάλεξης βασίζονται εν μέρει σε ύλη του βιβλίου «Speech

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Use Cases: μια σύντομη εισαγωγή. Heavily based on UML & the UP by Arlow and Neustadt, Addison Wesley, 2002

Use Cases: μια σύντομη εισαγωγή. Heavily based on UML & the UP by Arlow and Neustadt, Addison Wesley, 2002 Use Cases: μια σύντομη εισαγωγή Heavily based on UML & the UP by Arlow and Neustadt, Addison Wesley, 2002 (γενικές εισαγωγικές ιδέες) ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2 Ανάλυση απαιτήσεων Λειτουργικές απαιτήσεις: τι

Διαβάστε περισσότερα

2, µε τίτλο: «Υλοποίηση Εργαλείων Ανάπτυξης ιαχείρισης Σώµατος Κειµένων και Αυτόµατης Εξαγωγής Ορολογίας».

2, µε τίτλο: «Υλοποίηση Εργαλείων Ανάπτυξης ιαχείρισης Σώµατος Κειµένων και Αυτόµατης Εξαγωγής Ορολογίας». ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΡΓΟ - 9: ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Βασικές γνώσεις Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Η Πληροφορική και τα εργαλεία της Παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης. Καταχώριση στοιχείων Αποθήκευση Επεξεργασία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο Μέρος 1 ό ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ιανουάριος 2011 Καλογιάννης Γρηγόριος Επιστημονικός/ Εργαστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #2 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #2 2 Γενικά Στο Εργαστήριο αυτό θα αναλύσουμε τη χρήση της βασικής εντολής ελέγχου ροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Τεχνικές NLP Σχεδιαστικά Θέματα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Τεχνικές NLP Σχεδιαστικά Θέματα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τεχνικές NLP Σχεδιαστικά Θέματα Natural Language Processing Επεξεργασία δεδομένων σε φυσική γλώσσα Κατανόηση φυσικής γλώσσας από τη μηχανή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Χρύσω Κωνσταντίνου Λεμεσός 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής

Εισαγωγή. Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής Εισαγωγή Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής Μεταγλωττιστής Αρχικό πρόγραμμα (source program) Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραμμα (object program) Διαγνωστικά μηνύματα Μεταγλωττιστής Παίρνει σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΙΜΟ. Ερευνητικό έργο. της Ε. Γαλιώτου*

ΠΟΛΥΤΙΜΟ. Ερευνητικό έργο. της Ε. Γαλιώτου* 7 Ερευνητικό έργο ΠΟΛΥΤΙΜΟ «της Ε. Γαλιώτου* Σύστημα Επεξεργασίας, Δ ιαχείρισης και Παροχής Πρόσβασης στο Π εριεχόμενο Πολύτιμων Βιβλίων και Χειρογράφων της Ιεράς Μονής Ε υαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval)

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Ανάκτηση Δεδομένων 1 Information Retrieval (1) Βάσεις Δεδομένων: Περιέχουν δομημένη πληροφορία: Πίνακες Ανάκτηση Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Τεχνικές Εξαγωγής Συµφράσεων από εδοµένα Κειµένου και Πειραµατική Αξιολόγηση

ΘΕΜΑ 1 Τεχνικές Εξαγωγής Συµφράσεων από εδοµένα Κειµένου και Πειραµατική Αξιολόγηση ΘΕΜΑ 1 Τεχνικές Εξαγωγής Συµφράσεων από εδοµένα Κειµένου και Πειραµατική Αξιολόγηση Οι συµφράσεις είναι ακολουθίες όρων οι οποίοι συνεµφανίζονται σε κείµενο µε µεγαλύτερη συχνότητα από εκείνη της εµφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θεωρίας Υπολογισµού (1): Τυπικές Γλώσσες, Γραµµατικές

Στοιχεία Θεωρίας Υπολογισµού (1): Τυπικές Γλώσσες, Γραµµατικές Στοιχεία Θεωρίας Υπολογισµού (1): Τυπικές Γλώσσες, Γραµµατικές Ορέστης Τελέλης telelis@unipi.gr Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Ο. Τελέλης Πανεπιστήµιο Πειραιώς Θεωρία Υπολογισµού 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική Τεχνολογία. Εισαγωγή. Ίων Ανδρουτσόπουλος.

Γλωσσική Τεχνολογία. Εισαγωγή. Ίων Ανδρουτσόπουλος. Γλωσσική Τεχνολογία Εισαγωγή 2015 16 Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/in/ Τι θα ακούσετε Εισαγωγή στη γλωσσική τεχνολογία. Ύλη και οργάνωση του μαθήματος. Προαπαιτούμενες γνώσεις και άλλα προτεινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΣΗ ΑΜΦΙΣΗΜΙΑΣ ΛΕΞΕΩΝ (ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΕΝΝΟΙΑΣ ΛΕΞΕΩΝ) WORD SENSE DISAMBIGUATION

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΣΗ ΑΜΦΙΣΗΜΙΑΣ ΛΕΞΕΩΝ (ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΕΝΝΟΙΑΣ ΛΕΞΕΩΝ) WORD SENSE DISAMBIGUATION ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΣΗ ΑΜΦΙΣΗΜΙΑΣ ΛΕΞΕΩΝ (ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΕΝΝΟΙΑΣ ΛΕΞΕΩΝ) WORD SENSE DISAMBIGUATION Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές οι θεµελιώδεις δυνατότητες και ποιοί οι εγγενείς περιορισµοί των υπολογιστών ; Τί µπορούµε και τί δε µπορούµε να υπολογίσουµε (και γιατί);

Ποιές οι θεµελιώδεις δυνατότητες και ποιοί οι εγγενείς περιορισµοί των υπολογιστών ; Τί µπορούµε και τί δε µπορούµε να υπολογίσουµε (και γιατί); Μοντελοποίηση του Υπολογισµού Στοιχεία Θεωρίας Υπολογισµού (): Τυπικές Γλώσσες, Γραµµατικές Ορέστης Τελέλης telelis@unipi.gr Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Ποιές οι θεµελιώδεις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ. Δημιουργία Ευρετηρίων Συλλογής Κειμένων

ΑΣΚΗΣΗ. Δημιουργία Ευρετηρίων Συλλογής Κειμένων Γλωσσική Τεχνολογία Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 Ημερομηνία Παράδοσης: Στην εξέταση του μαθήματος ΑΣΚΗΣΗ Δημιουργία Ευρετηρίων Συλλογής Κειμένων Σκοπός της άσκησης είναι η υλοποίηση ενός συστήματος επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program)

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program) Μεταφραστές Εισαγωγή (source program) Τελικό πρόγραµµα (object program) Γιώργος Μανής Γλώσσες Είδη Μεταγλωττιστών Αρχική γλώσσα Γλώσσα υλοποίησης Τελική γλώσσα Απλοί µεταγλωττιστές Αντίστροφοι µεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΝΑ ΦΛΟΚΑ Επίκουρος Καθηγήτρια Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Περιβάλλοντος- Μετεωρολογίας ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Πληθυσµός Σύνολο ατόµων ή αντικειµένων στα οποία αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ MBA ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική γλώσσα μέσα από αριθμούς: Μετρήσεις και στατιστική στην υπηρεσία της γλωσσολογίας

Η ελληνική γλώσσα μέσα από αριθμούς: Μετρήσεις και στατιστική στην υπηρεσία της γλωσσολογίας Η ελληνική γλώσσα μέσα από αριθμούς: Μετρήσεις και στατιστική στην υπηρεσία της γλωσσολογίας Γεώργιος Μικρός Πανεπιστήμιο Αθηνών ΑΠΘ (24-25 Νοεμβρίου 2005) 1 Ποσοτική γλωσσολογία Ποσοτική Γλωσσολογία (ΠΓ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εξαγωγή γεωγραφικής πληροφορίας από δεδομένα παρεχόμενα από χρήστες του

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη 9 Ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη ζ Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 8η - Εικονικοί Κόσμοι και Πολιτιστικό Περιεχόμενο

Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 8η - Εικονικοί Κόσμοι και Πολιτιστικό Περιεχόμενο Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 8η - Εικονικοί Κόσμοι και Πολιτιστικό Περιεχόμενο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, 2015 Κωνσταντίνος Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Πτυχιακή Εργασία Φοιτητής: ΜIΧΑΗΛ ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΜ: 38133 Επιβλέπων Καθηγητής Καθηγητής Ε.

Διαβάστε περισσότερα

LALING/PLALING :

LALING/PLALING : 1. Άρθρα- δημοσιεύσεις Scopus DBLP Pubmed Google Scholar 2. Αναζήτηση νουκλεοτιδίου- πρωτεΐνης Entrez : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/ Uniprot (πρωτεΐνης): http://www.uniprot.org/ Blast : http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast.cgi

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι Τύπου Μείωσης Προβλήµατος

Αλγόριθµοι Τύπου Μείωσης Προβλήµατος Αλγόριθµοι Τύπου Μείωσης Προβλήµατος Περίληψη Αλγόριθµοι Τύπου Μείωσης Προβλήµατος ( Decrease and Conquer ) Μείωση κατά µια σταθερά (decrease by a constant) Μείωση κατά ένα ποσοστό (decrease by a constant

Διαβάστε περισσότερα

Elements of Information Theory

Elements of Information Theory Elements of Information Theory Model of Digital Communications System A Logarithmic Measure for Information Mutual Information Units of Information Self-Information News... Example Information Measure

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Υλοποίηση Γλωσσών Προγραμματισμού

Κεφάλαιο 6 Υλοποίηση Γλωσσών Προγραμματισμού Κεφάλαιο 6 Υλοποίηση Γλωσσών Προγραμματισμού Προπτυχιακό μάθημα Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού Π. Ροντογιάννης 1 Μεταγλωττιστής Πρόγραμμα Διαβάζει προγράμματα δεδομένης γλώσσας (πηγαία γλώσσα) και τα μετατρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος.

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας : Ελίνα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματα. Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iii) Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iv) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 6

Αυτόματα. Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iii) Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iv) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 6 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 3η ενότητα: Αυτόματα και Τυπικές Γραμματικές http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/ Αυτόματα Τρόπος κωδικοποίησης αλγορίθμων. Τρόπος περιγραφής συστημάτων πεπερασμένων

Διαβάστε περισσότερα

A hybrid approach to compiling bilingual dictionaries of medical terms from parallel corpora

A hybrid approach to compiling bilingual dictionaries of medical terms from parallel corpora A hybrid approach to compiling bilingual dictionaries of medical terms from parallel corpora Georgios Kontonatsios georgios.kontonatsios@cs.man.ac.uk 14 th October 2014 14/10/2014 1 Overview Background

Διαβάστε περισσότερα

14 ιαχείριση και έκδοση πολύγλωσσων δεδοµένων

14 ιαχείριση και έκδοση πολύγλωσσων δεδοµένων Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 1.3 14 ιαχείριση και έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1. Η μηχανή αναζήτησης Google.

Εικόνα 1. Η μηχανή αναζήτησης Google. Αναζήτηση στο Internet Με τη βοήθεια των ειδικών hyperlinks (εκεί που ο δείκτης γίνεται χεράκι και εμείς κάνουμε κλικ) στο λογισμικό που κάθε φορά θα συνοδεύει την πειραματική άσκηση μπορείτε να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος εδοµένα οµές δεδοµένων και αλγόριθµοι Τα δεδοµένα είναι ακατέργαστα γεγονότα. Η συλλογή των ακατέργαστων δεδοµένων και ο συσχετισµός τους δίνει ως αποτέλεσµα την πληροφορία. Η µέτρηση, η κωδικοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

f(t) = (1 t)a + tb. f(n) =

f(t) = (1 t)a + tb. f(n) = Παράρτημα Αʹ Αριθμήσιμα και υπεραριθμήσιμα σύνολα Αʹ1 Ισοπληθικά σύνολα Ορισμός Αʹ11 (ισοπληθικότητα) Εστω A, B δύο μη κενά σύνολα Τα A, B λέγονται ισοπληθικά αν υπάρχει μια συνάρτηση f : A B, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Homework 8 Model Solution Section

Homework 8 Model Solution Section MATH 004 Homework Solution Homework 8 Model Solution Section 14.5 14.6. 14.5. Use the Chain Rule to find dz where z cosx + 4y), x 5t 4, y 1 t. dz dx + dy y sinx + 4y)0t + 4) sinx + 4y) 1t ) 0t + 4t ) sinx

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη λογισμικού για τη διενέργεια υπολογιστικών μελετών

Ανάπτυξη λογισμικού για τη διενέργεια υπολογιστικών μελετών Ανάπτυξη λογισμικού για τη διενέργεια υπολογιστικών μελετών Πλόσκας Νικόλαος, Σαμαράς Νικόλαος Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Εγνατία 156 54006 Θεσσαλονίκη, E-mail: it04123@uom.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Στάδιο Εκτέλεσης

Στάδιο Εκτέλεσης 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 1.4.2.2 Στάδιο Εκτέλεσης Το στάδιο της εκτέλεσης μίας έρευνας αποτελεί αυτό ακριβώς που υπονοεί η ονομασία του. Δηλαδή, περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες από τη στιγμή που η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα